MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 10.10.2011"

Transkriptio

1 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS

2 2 Tehtävä 1, prof. Kangas selvittää arvostelua tarvittaessa vastaanotollaan. Tehtävä 2 Tehtävässä jouduttiin pohtimaan testamentissa ja lahjakirjassa annettujen vapaaomaisuusmääräysten (AL 35.2 ) vaikutusta puolisoiden A:n ja B:n välisen osituksen kannalta. Kohta a) Ongelmaksi tuli tässä kohdin, olivatko puolisot voineet pätevästi sopia siitä, ettei testamentissa B:n hyväksi annettua asunto-osakkeen vapaaomaisuusmääräystä otettaisi lainkaan huomioon osituksessa vaan asunnon arvo puolitettaisiin ikään kuin se olisi avio-oikeuden alaista omaisuutta. AL 41 :n perusteella näyttää selvältä, ettei tällainen avio-oikeuden palauttaminen käy päinsä ainakaan avioehtosopimuksessa. A:n ja B:n välisessä sopimuksessa ei kuitenkaan ollut kysymys avioehdosta, vaan lailla sääntelemättömästä osituksen esisopimuksesta. Osituksen esisopimus on vapaamuotoinen ja sisältöinen sopimus, jolla puolisot voivat sopia vastaisuudessa toimitettavan osituksensa lopputuloksesta. Sisältövapaudesta seuraa, että puolisot ovat tätä sopimustyyppiä käyttäessään vapaat AL 41 :ssä asetetuista rajoituksista. Näin ollen myös esimerkiksi sopimusmääräys, jonka mukaan tietty aviooikeudesta vapaa omaisuuserä (tässä asunto-osake) tulee osituksessa puolitettavaksi, on mahdollinen. Toisin sanoen: lähtökohdaksi piti ottaa, että A:n ja B:n mainittu sopimus oli pätevä ja sitova. Monet opiskelijat kiinnittivät sinänsä osuvasti huomiota siihen, että A:n ja B:n sopimus asuntoosakkeen osittamisesta oli ristiriidassa testamentintekijän tahdon kanssa. Tämä seikka ei tee kuitenkaan sopimusta pätemättömäksi. Puolisothan voisivat muutenkin itse ositustoimituksessa sopia, että tietyn avio-oikeudesta vapaan esineen arvo puolitetaan. Näin on aiheetonta estää heitä sopimasta asiasta myöskään osituksen esisopimuksessa. Teoriassa on kyllä mahdollista, että testamentintekijän tarkoituksen olennainen syrjäyttäminen antaisi testamentintekijän perillisille oikeuden vaatia testamenttisaannon jälkikäteistä mitätöintiä. Tällainen vaatimus tuskin kuitenkaan menestyy tapauksen kaltaisissa tilanteissa. Testamenttiin otettavan VOmääräyksen päätarkoituksena on normaalisti saajan itsensä suojaaminen, eikä se, että testamentinsaaja ositustilanteessa päättääkin luopua vetoamasta kyseiseen lisäetuun, ainakaan yksinään riitä perusteeksi kohdistaa häneen mitään sanktioita. Tämä olisi perusteetonta jo siihen nähden, että testamentinsaaja saisi normaalisti VO-määräyksen estämättä disponoida omaisuudesta haluamallaan tavalla: vaikkapa lahjoittaa sen esimerkiksi juuri puolisolleen. Jos siis testamentintekijä haluaa todella varmistaa testamenttiomaisuuden (tai sen arvon) säilymisen saajalla, hänen kannattaa ottaa testamenttiin nimenomainen luovutuskielto. Kohta b) A oli vanhemmiltaan lahjaksi saamansa asunto-osakelahjan vastineeksi sitoutunut vastaamaan osakkeeseen liittyneestä euron velasta ja myöhemmin maksanutkin velan. Lahjakirjan mukaan asunto-osake oli A:n vapaaomaisuutta. Tämä antaa aihetta pohdintoihin, sillä AL 35.2 :n mukainen VO-määräys voidaan liittää pätevästi vain lahjoihin ei esimerkiksi täyteen hintaan tapahtuviin luovutuksiin. A:n voidaan siis katsoa maksaneen asunto-osakkeesta osittaisen vastikkeen ( / euroa). Jos tätä ei mitenkään huomioitaisi, puoliso B kärsisi vahinkoa, kun A:n avio-oikeuden alainen omaisuus järjestelyn myötä vähenisi hänen vahingokseen (tapausselostuksen perusteella on ilmeistä, että A oli maksanut velkansa pois AO-omaisuudella). Ottaen toisaalta huomioon sen, että vastike oli jäänyt pieneen osaan (3/10) kohteen arvosta, olisi aiheetonta pitää VO-määräystä kokonaan pätemättömänä. Ongelmaan oli täten etsittävä muuta ratkaisua. Paras tapa hyvittää B:tä lienee AL 95 :n mukaisen vastikeoikeuden antaminen. Voidaan nimittäin sanoa, että A on nyt käyttänyt euroa avio-oikeuden alaista omaisuuttaan VO-omaisuuden hankintaan. Vastiketta on siis annettava juuri euroa. Toinen mielestäni ei aivan yhtä hyvä vaihto-

3 3 ehto olisi katsoa, että A:n saannosta on lahjaa vain 70 % (70 000/ ). Tätä samaa suhdelukua käytettäisiin sitten myös osituksessa. A:n asunto-osakkeesta olisi siis 70 % avio-oikeudesta vapaata ja 30 % avio-oikeuden alaista. Hyväksyin nämä molemmat ratkaisut. Osa opiskelijoista kiinnitti huomiota A:n saaman asunto-osakkeen arvonnousuun ( = ). Monet katsoivat sen asunto-osakkeen tuotoksi ja pitivät siksi tätä omaisuusmäärää aviooikeuden alaisena. Totta onkin, että VO-määräyksen kohteena olevasta omaisuudesta kertynyt tuotto on avio-oikeuden alaista, ellei lahjakirjassa tai testamentissa ole erikseen määrätty sitä avio-oikeudesta vapaaksi. Jo yleisten tuottoa koskevien oppien perusteella on kuitenkin selvää, ettei asunto-osakkeen arvonnousu ole AL 35 :ssä tarkoitettua tuottoa (sellaista voisi olla esim. asuinhuoneistosta kertynyt vuokratulo; ks. lähemmin esim. Tepora: Johdatus esineoikeuteen 2006 s ). Osakkeen arvosta ei siis saanut osituslaskelmassa erottaa mitään tuotto-osaa. Kohta c) Myös A:n saamaan kiinteistön lahjaan oli liitetty VO-määräys. Sen osalta piti kiinnittää huomiota AL 66 :n muotovaatimukseen. Lainkohdasta käy ilmi, että VO-määräyksen sisältävässä lahjakirjassa pitää olla päiväys, allekirjoitus ja kahden esteettömän henkilön todistus. Tapausselostuksen mukaan kiinteistön lahja oli tehty 1998 voimassa olleen MK 2:1:n määräyksiä tarkasti noudattaen. Tästä voidaan päätellä, että lahjakirja sisälsi vain kaupanvahvistajan todistuksen AL 66 :ssä edellytetty toinen todistaja siis puuttui. Lahjakirja ei toisin sanoen täyttänyt AL 66 :n muotoa. Oppikirjassa esitetyn pohjalta johtopäätös on ilmeinen: kyseinen VO-määräys oli pätemätön, joten A:n saama kiinteistö oli avio-oikeuden alaista omaisuutta. VO-määräyksen pätemättömyyden vuoksi oli syytä antaa A:lle neuvoja asiantilan korjaamiseksi. Käsillä olleessa tilanteessa A:lla onkin hyvät perusteet vaatia osituksen sovittelua AL 103 b :n nojalla. Tähän antaa erityistä aihetta se, että hänen omistuksiinsa on aivan avioliiton loppuhetkillä tullut kiinteistö, johon puolisoille ei ole (varmaankaan) ennättänyt muodostua minkäänlaista taloudellista yhteenkuuluvuutta. A voisikin AL 103b :n 2 momentin 2-kohdan nojalla vaatia ositusta soviteltavaksi niin, että kyseinen kiinteistö jätetään kokonaan puolittamisen ulkopuolelle. Tämä olisi kohtuullista siinäkin mielessä, että jos lahjoitus olisi tapahtunut kuukautta myöhemmin ( tai sen jälkeen), kiinteistö olisi VO-omaisuutta jo suoraan AL 90 :n nojalla. Kohtaan c oli mahdollista antaa myös kokonaan toisenlainen ratkaisu. KKO on prejudikaatissaan 2011:32 katsonut oppikirjassa esitetystä poikkeavasti että kiinteistöjen lahjoissa ei tarvitakaan kahta todistajaa vaan että MK 2:1:n mukainen kaupanvahvistajan todistus riittää. Jos opiskelija tähän prejudikaattiin viitaten piti VO-määräystä pätevänä, hyväksyin vastauksen. Edellytin toki, että opiskelija toi esille AL 66 :ssä säädetyn ja suhteutti tulkintansa siihen. Osa opiskelijoista oli huomannut, että eduskunta on oppikirjan ilmestymisen jälkeen lailla ( /92) muuttanut AL 66 :ää KKO:n mainittua linjausta vastaavalla tavalla. AL 66 :ssä siis säädetään nykyisin, että kiinteistön lahjakirjoissa riittää kaupanvahvistajan vahvistus eikä kahta todistajaa tarvita. Tämä uusi säännös ei sinänsä sovellu tehtävän mukaiseen tapaukseen, sillä se koskee vain lahjoituksia, jotka ovat tapahtuneet tai myöhemmin. Hyväksyin kuitenkin myös vastaukset, joissa tätä uutta säännöstä oli sovelluttu sellaisenaan (en siis edellyttänyt, että lainmuutoksen voimaantulosäännöstä oli osattu soveltaa oikein). Kurssikirjallisuus: Tapaukseen liittyviä asioita käsitellään teoksessa Aarnio Kangas, Perhevarallisuusoikeus s , , 217 ja 219.

4 Tehtävä 3 4 Ks. Gottberg, perhesuhteet ja lainsäädäntö, erit. s. 169 ja sekä erit. laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta (619/1996). Tapauksessa lasten vanhemmat A ja B haluavat lastensa X ja Y asumisjärjestelyt ja tapaamiset toimimaan siten kuin niistä on sovittu tai tuomioistuimen päätöksellä määrätty. Lapsen huollon (johon asuminen kuuluu) ja tapaamisten täytäntöönpanosta tarvittaessa pakollakin säädetään laissa lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta. Tapauksessa ei ollut kyse lasten huollosta ja tapaamisesta sopimisesta tai siitä päättämisestä uudelleen eikä elatusavun maksamisesta, muuttamisesta tai sen suuruudesta. Tapauksessa kysyttiin vain ja ainoastaan sitä, miten lasten asuminen ja tapaamisoikeudet toteutuvat niin kuin niistä oli tässä tapauksessa tullut määrätyksi. Vaikka asuminen ja tapaamiset eivät ehkä toteutuneet täytäntöönpanossa nyt määrätyn mukaisesti, tehtävässä ei kysytty sitä, miten niitä tai elatusapua pitäisi muuttaa. Tällaisista vastauksista ei siten voinut saada pistehyvitystäkään. Tilanne 1. Miten A voi saada 14-vuotiaan X:n muuttamaan luokseen asumaan, mistä asiasta on käräjäoikeuden päätös, ja toisaalta onnistuisiko tämä tapauksessa? A voi po. lain perusteella hakea lapsen kotipaikan käräjäoikeudelta huoltopäätöksen täytäntöönpanoa. Kun tällainen päätös mahdollisesti annetaan, B:tä vastaan voidaan asettaa uhkasakko, jotta tämä sallii tai aktiivisesti toimii X:n muuttamisen eteen. Tarvittaessa, joskin poikkeuksellisesti, X voitaisiin noutaa A:n luokse. X on 14-vuotias ja jos yli 12-vuotias lapsi vastustaa huollon (asumisen) täytäntöönpanoa, on vastustaminen täytäntöönpanon ehdoton este. Tällöin A ei käytännössä saa X:ää muuttamaan mitenkään luokseen. Joten lopputulos riippuu käytännössä siitä, miten X suhtautuisi muuttoasiaan. Tapauksen perusteella X ei halua muuttaa, joten ehdoton este täytäntöönpanolle on käsillä. Tärkeää oli menettelyn selostaminen ja sen selkeä esittäminen, että X:n vastustus estää asumista koskevan päätöksen loppuun saattamisen eli täytäntöönpanon pakolla. Tilanne 2. Miten B saa tapaamiset toimimaan Y:n kanssa ja miten Y:n osallistuminen lomamatkalle tapaamissopimuksen mukaisesti voitaisiin toteuttaa? Koska X asuu B:n luona, B:n tapaamiset X:n kanssa eivät ole luonnollisestikaan vaarantuneet. B voi hakea tapaamisoikeuden täytäntöönpanoa sosiaalilautakunnan vahvistaman sopimuksen perusteella, sillä tällainen sopimus rinnastuu tuomioistuimen antamaan tuomioon. B:n tulee tehdä täytäntöönpanoa koskeva hakemus käräjäoikeuteen, joka päättää tapaamisten täytäntöönpanosta. A:lle asetettaisiin periaatteessa ensin uhkasakko Y:n ja B:n tapaamisten toteuttamiseksi. B:n lomamatka, jonka ajaksi hänellä on tapaamisoikeus Y:n kanssa, on kuitenkin hyvin lähellä. Tapaamisoikeudenkin toteuttamiseksi voidaan poikkeuksellisessa tilanteessa, kuten juuri ennen suunniteltua lomamatkaa, käyttää myös lapsen noutoa. Vaikka sopimus tapaamisesta on tuore ( ), ulosottomiehellä ei ole suoraa toimivaltaa asiassa, vaan tapaamisoikeusasia kuuluu aina käräjäoikeuden toimivaltaan (toisin kuin alle 3 kk. vanhoissa huoltoasioissa, ks. po. lain 4 ). Periaatteessa on mahdollista, että käräjäoikeus käsittelee asian ja B saa täytäntöönpanopäätöksen. Tämän jälkeen on mahdollista, että Y noudetaan B:n luokse lokakuun viimeiselle viikolle, jotta he pääsevät matkalle. Lapsen nouto on kuitenkin viimesijainen keino, eli A:n todella arvioidaan estävän Y:n lähtö, ennen kuin Y voitaisiin noutaa. Tärkeää oli tuoda ilmi se, että B voi käyttää sopimusta sellaisenaan täytäntöönpanoperusteena ja toisaalta se, että tapaamisasioissa toimivalta on aina käräjäoikeudella. Lisäksi oli arvioitava (tenttikirjan mukaisesti) lapsen noudon mahdollisuutta silmällä pitäen alkavaa lomamatkaa etävanhemman kanssa.

5 5 Tehtävä 4 C:n suunnittelemassa jaossa on paljonkin arveluttavia piirteitä. Ongelmia liittyy ensinnäkin C:n edustusvaltaan. Tapausselostuksen perusteella voidaan olettaa, että Ba:lla ja Bb:llä on edunvalvojana C:n ohella D, onhan myös hän lasten huoltaja (HolTL 4 ). Tästä seuraa, ettei C:llä ole ollut valtaa edustaa alaikäisiä lapsia yksin, vaan HolTL 30.1 :n nojalla C:n ja D:n pitää toimia asiassa yhdessä. D on siis viimeistään tässä vaiheessa (ennen tehtävässä mainittua viimeistä jakokokousta) vedettävä asiaan mukaan. Toinen pohdintaa aiheuttava seikka on se, että C:n edustamat päämiehet Ba ja Bb ovat jaossa toistensa vastapuolia. Tämä muodostaa HolTL 32.2 :n nojalla lähtökohtaisesti jääviysperusteen. C ei voi edes yhdessä D:n kanssa edustaa yhtä aikaa heitä kumpaakin. Mainitussa lainkohdassa on tosin poikkeus sisarusten yhteisen edunvalvojan osalta: tämä saa edustaa päämiehiään perinnönjaossa, jos näiden edut eivät faktisesti ole ristiriidassa keskenään. Tarkasteltavassa tilanteessa viimeksi mainittu edellytys ei kuitenkaan täyty. Muun muassa Ba:n hyväksi tehty testamentti, Bb:n lakiosavaade ja yrityksen arvostamisvaikeudet saavat aikaan todellisen intressiristiriidan Ba:n ja Bb:n kesken. Koska siis C ja D eivät siis voi edustaa samaan aikaan kumpaakin lasta, vähintään jommallekummalle heistä pitää määrätä edunvalvojan sijainen. Edelleen on syytä huomata, että perinnönjaon toimittaminen sopimusjakona on oikeustoimi, johon HolTL 34 :n 9-kohdan mukaan vaaditaan holhousviranomaisen lupa. Jotta siis C:n kaavailema jako voisi tulla päteväksi, on maistraatin se erikseen hyväksyttävä. Toinen vaihtoehto on, että C ja D tekevät tuomioistuimelle pesänjakajan määräämistä koskevan hakemuksen, jolloin jako suoritetaan toimitusjakona. Toimitettiinpa jako kummalla tavalla tahansa, täytyy edunvalvojan HolTL 34.2 :n ja 43 :n nojalla kuulla päämiestä sen johdosta. Tässä kuuleminen on tarpeen erityisesti 17-vuotta täyttäneen Ba:n osalta, koskeehan jako hänen tulevaisuutensa kannalta mitä keskeisimpiä asioita. Ba:ltä on siis esimerkiksi tiedusteltava, mitkä ovat hänen tulevaisuuden suunnitelmansa ja mitä ajatuksia hänellä on vastaisen yritystoiminnan suhteen Mahdollisen lupahakemuksen varalta on syytä kiinnittää huomiota myös jaon asialliseen sisältöön: vastaako se päämiesten Ba:n ja Bb:n etuja? Tällöin voidaan ensinnäkin havaita, että lakiosat on määritetty väärin. Ne eivät ole tässä tilanteessa euroa/perillinen, vaan perimysjärjestys huomioon ottaen: A = ¼ x = euroa sekä Ba ja Bb euroa. C:n ehdottama jako, jossa niin A kuin Bb saavat kumpikin euroa, on kuitenkin edunvalvontaoikeuden kannalta täysin asianmukainen, saavathan vajaavaltaiset päämiehet jopa enemmän kuin heille kuuluu. Eli tältä osin ei C:n ja A:n kaavailemalle jaolle ole mitään esteitä. Edellistä ongelmallisempana voidaan pitää sitä, että Ba:n suoritettavaksi tulevat summat ovat jäämässä velaksi. Maksuaikaa olisi viisi vuotta jaon toimittamisesta. Tämä on pulmallista ensinnäkin maksaja Ba:n kannalta; kyse lienee nyt maistraatin lupaa edellyttävästä velan tekemisestä (HolTL 34 4 kohta). Saatetaan toisaalta kysyä, voiko edunvalvoja suostua Bb:n puolesta suostua siihen, että tämä saa lakiosansa vasta viiden vuoden kuluttua perinnönjaosta. Kun PK 7:5.2:ssa lähdetään siitä, että rahamääräisen lakiosasuorituksen olisi tapahduttava kohtuullisessa ajassa, voi viiden vuoden maksuajan hyväksyminen merkitä ainakin jonkinasteista oikeuksista luopumista. Kurssikirjallisuus: Tapaukseen liittyviä asioita käsitellään teoksessa Välimäki, Holhoustoimen pääpiirteet s , ja

6 1 PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS Ohjeita: - Pakollisen perhe- ja jäämistöoikeuden peruskurssin suorittaneet vastaavat tehtäviin Peruskurssista saadut hyvityspisteet ja sen suoritusaika sekä kurssin pitäjä ilmoitetaan tehtävän KOLME (3) vastauspaperissa esim. nimen yhteydessä. - Tehtävään 5 vastaavat vain ne, jotka ovat saaneet vapautuksen perheoikeuden peruskurssista. - Nimettömiä vastauksia ei oteta huomioon. Opiskelijanumero on merkittävä nimen yhteyteen. - Vastaustila on yksi sivu. Ylimenevää osaa ei lueta eikä vastausta, jossa rivien väliin on kirjoitettu enemmän kuin yksi vastausrivi, arvostella lainkaan. - Vastaus on kirjoitettava selvällä käsialalla. - Jokainen vastaus on kirjoitettava erilliselle arkille. - Tentti on lakikirjatentti. - ETA -kelpoisuuskokeen suorittajat vastaavat kaikkiin tehtäviin, eli tehtäviin 1-5, jos eivät ole suorittaneet perhe- ja jäämistöoikeuden peruskurssia (jolloin ei vastata t. 5). TULOKSET yksityisoikeuden laitoksella ja aineen internet-sivuilla klo Aviopuolisot A ja B olivat solmineet avioliiton 1956 ja heillä oli avio-oikeuden kokonaan poissulkeva avioehtosopimus. Puolisoilla oli kolme yhteistä rintaperillistä x, y ja z. Lisäksi he olivat ottaneet vuonna 1976 ottolapsikseen kuolleen rintaperillisen c:n kaksi lasta c1:n ja c2:n. A oli vuonna 1997 tekemässään testamentissa määrännyt omaisuutensa jaettavaksi siten, että lapset saivat lakiosansa, leski sai markkaa ja muusta omaisuudesta oli perustettava A:n nimeä kantava säätiö. A:n kuollessa hänen omaisuutensa arvo oli 15 miljoonaa euroa. A:n varallisuuteen ei kuulunut puolisoiden yhteisenä kotina käytettyä asuntoa. Määritä suhteelliset ja arvomääräiset lakiosat, leskelle testamentin nojalla tuleva omaisuus ja se, kuinka paljon perustettavalle säätiölle jää varoja säätiön toimintaan. 2. Vuonna 1996 avioliiton solmineet A ja B hakivat yhdessä avioeroa ja käräjäoikeus tuomitsi heidät avioeroon Puolisoiden välillä on tarkoitus toimittaa omaisuuden ositus, ja A on tullut siihen liittyen luoksesi pyytämään neuvoja. Koska osituksesta saattaa tulla riitainen, hän haluaa tietää, miten seuraavat seikat lain mukaan vaikuttavat osituksen lopputulokseen. a) B:n varoihin kuuluu asunto-osake, jonka hän sai tädiltään testamentilla Testamentissa oli määräys, jonka mukaan saajan puolisolla ei olisi osakkeeseen avio-oikeutta, mikäli avioliitto purkaantuisi avioeron johdosta. Koska asuntoa oli sittemmin käytetty puolisoiden yhteisenä kotina, A ja B sopivat avioerohakemuksen jättämisen yhteydessä kirjallisesti, että kyseinen asunto-osake otetaan testamenttimääräyksestä huolimatta osituksessa huomioon normaaliin tapaan siis niin kuin se olisi avio-oikeuden alaista omaisuutta. B on kuitenkin viime viikolla kertonut kuullensa asianajajaltaan, että tällainen sopimus ei voi olla pätevä. Siten hän tulee osituksessa vaatimaan, että asunto-osake jätetään puolittamisen ulkopuolelle.

7 2 b) A omistaa puolestaan asunto-osakkeen, jonka hän sai lahjaksi vanhemmiltaan Lahjakirjassa, jonka todisti oikeaksi kaksi esteetöntä todistajaa, oli määräys siitä, että A:n puolisolla ei olisi osakkeeseen avio-oikeutta. Osakkeen arvo oli lahjoitushetkellä noin euroa ja nyt se on euroa. Lahjoituksen yhteydessä A sitoutui ottamaan vastatakseen vanhemmilla asunnosta tuolloin vielä olleesta euron velasta. Kyseisen velan on A maksanut loppuun vuonna c) A omistaa lisäksi euron arvoisen kesämökkikiinteistön, jonka hän sai lahjaksi enoltaan joulukuussa Myös tässä lahjakirjassa oli määräys siitä, että A:n puolisolla ei ollut omaisuuteen avio-oikeutta. Lahjakirja tehtiin maakaaren muotosäännöksiä tarkoin noudattaen. Anna A:lle asiantuntevat neuvosi. 3. A:n ja B:n avioero on tullut voimaan tammikuussa Heillä on kaksi yhteistä lasta: 14-vuotias X ja 6-vuotias Y. Lasten huollosta (eli käytännössä asumisesta) ja elatuksesta on päätetty käräjäoikeudessa avioeroasian yhteydessä siten, että X ja Y asuvat A:n luona ja B maksaa heille elatusta 220 euroa kuukaudessa. Lasten oikeudesta tavata B:tä päätettiin sopia myöhemmin, jos tapaamiset eivät toimi, ja siitä sovittiinkin vanhempien välillä ja tämä sopimus vahvistettiin samana päivänä kunnan sosiaalilautakunnan toimesta. Tapaamissopimuksen mukaan B tapaa X:ää ja Y:tä joka toinen viikonloppu ja lokakuun viimeisellä viikolla lapset ovat B:n kanssa viikon lomamatkalla. Tilanne on tänään se, että X asuu edelleen B:n luona, koska hän ei ole halunnut muuttaa pois B:n luota eikä B ole aktiivisesti kehottanut X:ää muuttamaan. Y asuu A:n luona eikä tapaamiset B:n kanssa ole toteutuneet, koska A on ne käytännössä estänyt. A ja B ovat molemmat tahoillaan kyllästyneet tilanteeseen, ja he haluavat kumpikin tilanteen lailliseen järjestykseen tarvittaessa vaikka pakolla. B on erityisen huolissaan siitä, että hän ei saa Y:tä piakkoin alkavalle lomamatkalleen mukaan. Selosta miten A:n ja toisaalta B:n tulisi lain mukaan toimia, jotta lasten asuminen ja tapaamisoikeudet toteutuisivat mahdollisimman tehokkaalla tavalla siten kuin niistä on tässä tapauksessa tullut määrätyksi. Arvio oikeudellisesti perustellen lisäksi sitä, tultaisiinko asuminen ja tapaamiset toteuttamaan lopulta siten kuin osapuolten välillä on nyt määrätty. ILMOITA TÄMÄN TEHTÄVÄN KOLME (3) PAPERISSA PERHEOIKEUDEN PERUSKURSSISTA SAAMASI PISTEET SEKÄ LUENNON SUORITUSAIKA JA LUENNOITSIJA. NÄMÄ PISTEET EIVÄT SIIS KORVAA TÄTÄ TEHTÄVÄÄ, VAAN VAIKUTTAVAT HYVITYSPISTEINÄ TENTIN LOPULLISEEN ARVOSANAAN.

8 3 4. Yrittäjä P on kuollut Hänen oikeudenomistajiaan ovat 36-vuotias lapsi A sekä vuonna 2000 auto-onnettomuudessa kuolleen toisen lapsen, B:n, kaksi lasta, Ba ja Bb. Puolisoa ei P:ltä ole jäänyt, sillä hän on elänyt avoliitossa. Auto-onnettomuudessa, jossa B kuoli, menehtyi myös B:n puoliso X, joten lapset jäivät tällöin orvoiksi. Ba ja Bb sijoitettiin asumaan B:n hyvän ystävän C:n ja hänen aviopuolisonsa D:n luokse. Tuomioistuin määräsi C:n ja D:n lasten huoltajiksi P:n jälkeen ollaan nyt toimittamassa perinnönjakoa. Se olisi tarkoitus saada aikaan sopimusjakona. 17-vuotiasta Ba:ta ja 15-vuotiasta Bb:tä edustaa jaossa C. Ensimmäisessä, pidetyssä jakokokouksessa todettiin, että P:ltä jääneen liikeyrityksen arvostaminen oli vaikeaa: arvoksi saatiin menetelmästä riippuen euroa. Muuta omaisuutta P:ltä oli jäänyt velkojen vähentämisen jälkeen noin euroa. Lisäksi todettiin, että P oli talvella 2011 tekemässään pätevässä testamentissa määrännyt yrityksensä Ba:lle. Toisessa jakokokouksessa ( ) A ja C pääsivät yhteisymmärrykseen siitä, että P:n liikeyrityksen arvoksi jaossa katsottaisiin euroa. Kunkin rintaperillisen lakiosa olisi näin euroa (1/6 x ). A ja C pitivät selvänä, että yritys tuli testamentin mukaisesti antaa liikealalle suuntautumaan aikovalle Ba:lle, jolloin Bb ja A jakaisivat loput pesän varat. Viimeksi mainittujen lakiosista jäisi puuttumaan kummankin osalta vielä euroa. Jakokirjaan päätettiin ottaa maininta siitä, että Ba suorittaa kyseiset summat A:lle ja Bb:lle viiden vuoden kuluessa jakokirjan allekirjoittamisesta. Ensi viikolla on tarkoitus pitää kolmas ja viimeinen jakokokous, jossa vain pannaan nimet papereihin. C:tä on nyt kuitenkin ruvennut mietityttämään, että meneeköhän suunnitellussa jaossa kaikki kohdalleen. Asettaako esimerkiksi edunvalvontalainsäädäntö joitakin esteitä hänen ja A:n tarkoittamalle järjestelylle? Anna C:lle asiantunteva arviosi tilanteesta. Huom! Ne opiskelijat, jotka ovat hyväksyttävästi suorittaneet Ahti Saarenpään pitämän edunvalvontaoikeuden luentosarjan, voivat jättää vastaamatta kysymykseen 4 ja käyttää luentosarjalta saamansa pisteet hyväksi tentissä. Tehtävän osalta on tällöin jätettävä vastauspaperi, johon merkitään nimi, ilmoitus luennoista sekä saatu pistemäärä. (5. Isän valta ja sen raukeaminen Caloniuksen mukaan.) Tähän kysymykseen vastaavat vain ne, jotka eivät ole suorittaneet perhe- ja jäämistöoikeuden peruskurssia. Muut eivät jätä vastauspaperia tästä tehtävästä.

9 1 FAMILJE- OCH KVARLÅTENSKAPSRÄTT Anvisningar: $ Om du har avlagt en obligatorisk grundkurs i familje- och kvarlåtenskapsrätt besvarar du frågorna 1B4. $ De bonuspoäng som du fått för grundkursen och tidpunkten för när du avlade den samt den lärare som höll kursen ska du lämna meddelande om på svarspappret för fråga TRE (3), t.ex. i samband med ditt namn. $ Uppgift 5 ska du besvara endast om du har befriats från att avlägga grundkursen i familje- och kvarlåtenskapsrätt. $ Anonyma svar beaktas inte. Du måste ange ditt studentnummer i samband med ditt namn. $ Svarsutrymmet är en sida. Överstigande del läses inte, inte heller ett svar som innehåller fler rader än en rad per ruta. $ Du ska skriva svaren med tydlig handstil. $ Du ska skriva varje svar på ett separat ark. $ Tentamen är en lagbokstentamen. $ Om du avlägger ett EES-behörighetsprov besvarar du alla frågor, dvs. frågorna 1-5, förutom om du har avlagt en grundkurs i familje- och kvarlåtenskapsrätt, då du inte ska besvara fråga 5. RESULTATET finns till påseende på anslagstavlan i privaträttens våning på Porthania samt på ämnets webbplats kl De äkta makarna A och B hade ingått äktenskap 1956 och de hade ett äktenskapsförord som helt och hållet uteslöt giftorätten. Makarna hade tre gemensamma bröstarvingar, dvs. x, y och z. Dessutom hade de 1976 adopterat c1 och c2 som bägge två var deras avlidna bröstarvinge c:s barn. I ett testamente som A år 1997 hade upprättat föreskrev han att hans egendom skulle delas så att barnen fick sin laglott, att den efterlevande maken fick mark och att av resten av egendomen skulle bildas en stiftelse som bar A:s namn. Vid A:s död var hans egendom 15 miljoner euro. I A:s förmögenhet ingick inte den bostad som makarna hade använt som sitt gemensamma hem. Bestäm de proportionella och beloppsmässiga laglotterna, den egendom som med stöd av testamentet tillfaller den efterlevande maken och den summa som utgör medel för verksamheten för den stiftelse som ska grundas. 2. A och B, som hade ingått äktenskap 1996, ansökte gemensamt om äktenskapsskillnad Tingsrätten dömde dem till äktenskapsskillnad Det är meningen att en avvittring av egendomen ska förrättas mellan makarna och A har därför anlänt till dig för att be om råd. Eftersom avvittringen kan bli stridig vill han veta vilka av följande omständigheter som enligt lag inverkar på avvittringens slutresultat. a) I B:s tillgångar ingår en bostadsaktie, som hon fick av sin moster 1994 genom ett testamente. I testamentet fanns det ett förordnade om att mottagarens make inte skulle ha giftorätt i aktien, om äktenskapet upplöstes genom äktenskapsskillnad. Eftersom makarna sedermera hade använt bostaden som sitt gemensamma hem, avtalade A och B skriftligt i samband med att de lämnade in ansökan om äktenskapsskillnad att bostaden, trots förordnandet i testamentet, beaktas normalt i avvittringen dvs. som om den hade varit underkastad giftorätt. B har dock förra veckan berättat att hon av sin advokat har fått höra att ett sådant avtal inte skulle vara giltigt. Därför kommer hon i avvittringen att kräva att bostadsaktien lämnas utanför hälftendelningen.

10 2 b) A äger i sin tur en bostadsaktie som han fick i gåva av sina föräldrar år I gåvobrevet, som var bevittnat av två ojäviga vittnen, fanns ett förordande om att A:s maka inte har giftorätt i aktien. Aktiens värde vid gåvotidpunkten var ca euro och nu är det euro. I samband med gåvan förband sig A att ta över ansvaret för den skuld på euro som föräldrarna då fortfarande hade för bostaden. Skulden har A betalat år c) A äger dessutom en sommarstugefastighet som är värd euro och som han fick i gåva av sin morbror i december Också i detta gåvobrev ingick ett förordnande om att A:s maka inte har giftorätt i egendomen. Gåvobrevet upprättades med noga iakttagande av jordabalkens formföreskrifter. Ge A dina sakkunniga råd! 3. A:s och B:s äktenskapsskillnad trädde i kraft i januari De har två gemensamma barn: den 14-årige X och den 6-årige Y. I fråga om vårdnaden om barnen (dvs. i praktiken boendet) och underhållet av dem har i tingsrätten beslutats i samband med äktenskapsskillnadsmålet att X och Y bor hos A och att B betalar dem ett underhåll om 220 euro i månaden. Om barnens rätt att träffa B beslöt man avtala senare, om träffarna inte fungerar. Föräldrarna har dock ingått ett avtal om umgängesrätten och samma dag fastställde kommunens socialnämnd detta avtal. Enligt avtalet om umgängesrätt träffar B X och Y vart annat veckoslut och sista veckan i oktober åker barnen och B på en en vecka lång semesterresa. Idag är situationen den att X fortfarande bor hos B, eftersom han inte har velat flytta ifrån B och B har inte aktivt har uppmanat X att flytta. Y bor hos A och har inte träffat B, eftersom A har förhindrat träffarna i praktiken. A och B är bägge på var sitt håll trötta på situationen. De vill bägge att situationen följer laga ordning, vid behov t.o.m. tvångsvägen. B är särskilt orolig för att han inte lyckas få med Y på den snart förestående semesterresan. Redogör för hur å ena sidan A och å andra sidan B borde förfara enligt lag så att barnens boende och umgängesrätt så effektivt som möjligt förverkligas på så sätt som det har bestämts om deras boende och umgängesrätt i detta fall. Bedöm dessutom genom rättsliga motiveringar om boendet och umgängesrätten slutligen ska genomföras på det sätt som nu bestämts mellan parterna. MEDDELA PÅ SVARSPAPPRET FÖR DENNA FRÅGA TRE (3) DE POÄNG SOM DU FÅTT FÖR GRUNDKURSEN I FAMILJE- OCH KVARLÅTENSKAPSRÄTT SAMT TIDPUNKTEN FÖR KURSEN OCH DESS LÄRARE. DESSA POÄNG ERSÄTTER INTE DENNA FRÅGA, UTAN PÅVERKAR SOM BONUSPOÄNG DET SLUTLIGA BETYGET FÖR TENTAMEN.

11 3 4. Företagaren P har avlidit Hans rättsinnehavare är hans 36-åriga barn A samt Ba och Bb som bägge är barn till B, som år 2000 avled i en bilolycka och som var P:s andra barn. P efterlämnade ingen maka, eftersom han inte levde i något äktenskap. I bilolyckan, i vilken B dog, avled även B:s maka X, varför barnen blev föräldralösa. Ba och Bb placerades att bo hos B:s gode vän C och dennes äkta maka D. En domstol förordnade C och D till barnens vårdnadshavare Arvskifte ska nu förrättas efter P. Meningen är att skiftet ska ske som ett sämjoskifte. C representerar den 17-årige Ba och den 15 årige Bb i skiftet. Vid det första skiftessammanträdet som hölls konstaterades att det affärsföretag som P hade efterlämnat var svårt att värdera: företagets värde blev beroende av vilken metod som användes euro. P efterlämnade annan egendom, efter att skulderna hade dragits av, till ett värde av euro. Dessutom konstaterades att P i ett testamente, som han upprättat under vintern 2011, hade förordnat att företaget skulle tillfalla Ba. Vid det andra skiftessammanträdet ( ) uppnådde A och C samförstånd om att värdet av P:s affärsföretag skulle anses vara i skiftet euro. Varje bröstarvinges laglott skulle således vara euro (1/6 x euro). A och C ansåg det vara klart att företaget i enlighet med testamentet skulle tillfalla Ba, som ämnade rikta in sig på affärsbanan, medan Bb och A skulle dela på resten av boets tillgångar. Från de bägge sistnämndas laglotter fattades ytterligare euro. Man beslöt ta in ett omnämnande i skiftesinstrumentet om att Ba betalar summorna till A och Bb inom fem år efter att skiftesinstrumentet har underskrivits. Nästa vecka ska det tredje och sista skiftessammanträdet hållas. Meningen är endast att underteckna handlingarna. C har dock börjat grunna på om allt går rätt till i det planerade skiftet. Ställer till exempel lagstiftningen om intressebevakning några hinder för det arrangemang som han och A avser fullfölja? Ge C en sakkunnig bedömning av situationen. Obs! De studenter som med godkänt resultat har klarat av Ahti Saarenpääs föreläsningsserie i intressebevakningsrätt får lämna fråga 4 obesvarad och räkna sig till godo de poäng som de fått i föreläsningsförhöret. För frågan skall då lämnas in ett svarspapper, på vilket ska antecknas namn, meddelande om föreläsningen och erhållet poängtal. 5. Faderns makt och maktens upphörande enligt Calonius Frågan besvaras endast av dem som inte har avlagt en grundkurs i familje- och kvarlåtenskapsrätt. Alla andra låter bli att lämna ett svarspapper för frågan.

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Loppukuulustelu I 29.4.2013 Mallivastaukset Tehtävä 1 Tapauksessa tuli ensin toimittaa ositus P:n perillisten ja L:n kesken. Siinä oli puolisoiden

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2015

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2015 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2015 Kurssitehtävät Kaikissa tehtävissä voit lähteä siitä, että perittävän oikeudenomistajat vetoavat osituksessa tai jaossa kaikkiin mahdollisiin lahjoihin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 303/2003 vp Lesken perintövero Eduskunnan puhemiehelle Suomen perintöverojärjestelmä saattaa asettaa leskeksi jääneen perijän hyvinkin hankalaan tilanteeseen, vaikka läheisen kuolemassa

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 25.1.2013

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 25.1.2013 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 25.1.2013 2 Tehtävä 1 Tapauksen yleisenä ongelmana oli perillisten mahdollisuus riitauttaa P:n tekemien testamenttien pätevyys. Kysymys oli paitsi testamentin

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 16.11.2012

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 16.11.2012 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 16.11.2012 2 Tehtävä 1, prof. Kangas selvittää arvostelua tarvittaessa vastaanotollaan. Tehtävä 2 Ongelmana tapauksessa oli omaisuuden osituksen (tai

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 10.12.2013

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 10.12.2013 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 10.12.2013 2 Tehtävä 1 prof. Kangas selvittää arvostelua tarvittaessa vastaanotollaan. Tehtävä 2 Tapauksessa B:n isyys perustuu isyysolettamaan, koska

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Loppukuulustelu II 8.5.2013 Mallivastaukset Tehtävä 1 Tapauksessa piti laskea rintaperillisten lakiosat ja selvittää, mitä kunkin lakiosasta vielä

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 17.6.2014 (kesätentti) 2 Tehtävä 1 Tapauksen yleisenä ongelmana on P:n perillisten ja eräiden muiden henkilöiden oikeus nostaa testamentin saajaa vastaan

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 11.4.2012

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 11.4.2012 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 11.4.2012 2 Tehtävä 1, prof. Kangas selvittää arvostelua tarvittaessa vastaanotollaan. Tehtävä 2 Vastauksessa piti tuoda esille 1990-luvun alussa käydyn

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 10.4.2014

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 10.4.2014 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 10.4.2014 2 Tehtävä 1 prof. Kangas selvittää arvostelua tarvittaessa vastaanotollaan. Tehtävä 2 Vastauksessa piti ottaa kantaa Sirpa-serkun epäilyksiin

Lisätiedot

PERINTÖ JA TESTAMENTTI

PERINTÖ JA TESTAMENTTI MATTI NORRI PERINTÖ JA TESTAMENTTI KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA Talentum Helsinki 2010 Kuudes, uudistettu painos 2010 Talentum Media Oy ja Matti Norri Piirrokset: Ahti Susiluoto ja Markku Annila Taitto: Maria Mitrunen

Lisätiedot

Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta

Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta Helsinki 29.9.2015 Asianajotoimisto Reims & Co Oy AVIOLIITOSTA JA AVIO-OIKEUDESTA - Puolisot saavat avio-oikeuden toistensa omaisuuteen avioliittoon

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 28.6.2011 / KESÄTENTTI

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 28.6.2011 / KESÄTENTTI 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 28.6.2011 / KESÄTENTTI 2 Tehtävä 1 Tehtävässä oli syytä ottaa ensin kantaa lesken oikeuksiin. Leskelle kuului avio-osana puolet puolisoiden yhteenlasketun

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 528/2010 vp Jacob Söderman /sd SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 528/2010 rd Modernisering av 66 i äktenskapslagen Till riksdagens talman I lagen om införande av jordabalken (541/1995) stadgas i 19 2 mom. följande:

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja 11.1. Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Kansainvälistyvät perhesuhteet

Kansainvälistyvät perhesuhteet Kansainvälistyvät perhesuhteet Juha Auvinen asianajaja, varatuomari, LL. M. Eur. Yleisiä huomioita avioliittolaki, perintökaari, kansainväliset sopimukset (EU, Pohjoismaat) kansainvälinen yksityisoikeudellinen

Lisätiedot

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia t.1 s.63 Omaisuuden osalta: avioliitossa omaisuuden ja velkojen erillisyys, mutta avioliitossa

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 4/2008

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 4/2008 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 4/2008 Loppukuulustelujen 18.4. ja 25.4.2008 tulokset Eronen Taisto Färkkilä Maria Huotari Harri Isoahde Henri Jokineva Eeva Kapanen Ritva Ketola Antti

Lisätiedot

ERILAISIA PARISUHTEITA. Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu

ERILAISIA PARISUHTEITA. Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu ERILAISIA PARISUHTEITA Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu PERHETYYPPIEN MURROS 2000-LUVULLA 100 % 90 % 80 % 2,1 11,3 7,5 2 11 7 2 11 8 70 % 60 % 35,7 36 33 Isä ja lapsia Äiti ja lapsia 50 % 40 % 30

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa?

Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa? Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa? lakimies Georg Rosbäck Veromaksajat Avio-oikeus, mitä se on? Puolisoilla lähtökohtaisesti avio-oikeus toistensa omaisuuteen,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Tietoa avioliittolaista

Tietoa avioliittolaista Tietoa avioliittolaista Avioliiton solmiminen Avioliitto solmitaan joko kirkollisella vihkimisellä tai siviilivihkimisellä. Ennen vihkimistä on aina toimitettava avioliiton esteiden tutkinta, jossa varmistutaan

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Velat osituksessa erityiskysymyksiä - takaus ja välitilan velat Siviilioikeuden dos., OikN Pertti Välimäki Dispositio 1. takaukset osituksessa 2. välitilanaikaiset keskinäiset velat Lähteet Takaus: Välimäki:

Lisätiedot

AVIOEHTOSOPIMUKSESTA. Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto

AVIOEHTOSOPIMUKSESTA. Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto AVIOEHTOSOPIMUKSESTA Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto 27.10.2016 Mikä on avio-oikeus Avioliitossa olevilla puolisoilla on lähtökohtaisesti ns. aviooikeus toistensa

Lisätiedot

LAPSIOIKEUS Isyysolettama

LAPSIOIKEUS Isyysolettama Isyysolettama Isyys voidaan todeta tai vahvistaa a) Todeta avioliiton perusteella (syntymähetken tilanne) legaalinen olettama, joka voidaan kumota b) vahvistaa tunnustamisen / tuomion perustella - Jos

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 482/2012 vp Leskeneläkkeen 50 vuoden ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Leskeneläkettä koskevat säännökset edellyttävät leskeltä 50 vuoden ikää tietyissä tilanteissa. Kansaneläkelain mukaan

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 27.1.2012 2 Tehtävä 1 Tapauksen yleisenä ongelmana on P:n perillisten ja eräiden muiden henkilöiden oikeus nostaa testamentin saajaa vastaan testamentin

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 11.10.2010

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 11.10.2010 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 11.10.2010 Tehtävä 1 2 P on tehnyt kaikesta omaisuudestaan omistusoikeustestamentin L:n hyväksi. Testamentti loukkaa näin A:n ja B:n lakiosaoikeutta.

Lisätiedot

1. Maaomaisuus ja sukuperimys... 1 2. Puolison perintöoikeus... 2 3. Askel nykyisyyteen... 3 II LESKEN OIKEUDELLINEN ASEMA 5

1. Maaomaisuus ja sukuperimys... 1 2. Puolison perintöoikeus... 2 3. Askel nykyisyyteen... 3 II LESKEN OIKEUDELLINEN ASEMA 5 Sisällys Esipuhe v Esipuhe toiseen painokseen Sisällys ix Lyhenneluettelo xv vii I LYHYT JOHDANTO PERINTÖOIKEUDEN HISTORIAAN 1 1. Maaomaisuus ja sukuperimys.............................. 1 2. Puolison

Lisätiedot

Testamenttilahjoituksessa huomioitavaa

Testamenttilahjoituksessa huomioitavaa Testamenttilahjoituksessa huomioitavaa Testamenttilahjoituksella voit poiketa lakimääräisestä perimysjärjestyksestä tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Voit halutessasi lahjoittaa testamentilla omaisuuttasi

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 8.10.2013

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 8.10.2013 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 8.10.2013 2 Tehtävä 1 prof. Kangas selvittää arvostelua tarvittaessa vastaanotollaan. Tehtävä 2 Tehtävän pääongelmia ovat osituksen sovittelun materiaaliset

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2007 vp Nuorten leskien perhe-eläketurvan parantaminen Eduskunnan puhemiehelle Perhe-eläkkeen tarkoitus on turvata lesken ja lasten toimeentulo perheen toisen huoltajan kuoltua.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 754/2002 vp Pankkitilin avaaminen alaikäiselle lapselle Eduskunnan puhemiehelle Holhoustoimilain mukaan molemmat huoltajat eli yleensä vanhemmat toimivat lapsensa edunvalvojina. Edunvalvonnassa

Lisätiedot

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 201/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 875/2001 vp Maatilan luovutusvoiton syntyminen avioeroon liittyvässä osituksessa Eduskunnan puhemiehelle Voimassa olevan lainsäädännön mukaan perinnönjako ja avioeroon liittyvä omaisuuden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1258/2001 vp Kelan asumistuki Eduskunnan puhemiehelle Yleinen vuokrataso on noussut viime vuosien aikana huomattavan korkeaksi. Varsinkin pienten asuntojen neliövuokrat ovat kaupungeissa

Lisätiedot

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti. Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti. Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö Pesän osakkaat Määräävät yhdessä kuolinpesän omaisuudesta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 901/2010 vp Ositusperiaatteen kohtuullistaminen Eduskunnan puhemiehelle Suomessa avioeroa seuraa omaisuuden ositus, eli puolisoiden yhteenlasketun omaisuuden jakaminen tasan, ellei

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 18.11.2011

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 18.11.2011 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 18.11.2011 Tehtävä 1 2 Tapauksessa jouduttiin soveltamaan PK 21 luvun palautusvastuusäännöksiä (PK 21:6, 6a ja 7). Koska perittävän velkojen maksuun

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1398/2010 vp Eläkkeensaajien asumistuki Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeensaajien keskuudessa on koettu ongelmana se, että eläkkeensaajien muuttaessa omasta kodistaan vanhainkotiin tai

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 399/2007 vp Kansainvälisen adoption rajoitukset Eduskunnan puhemiehelle Lapseksiottamisesta annettua lakia (153/1985) muutettiin vuonna 1996, jotta Suomessa voitiin saattaa voimaan

Lisätiedot

Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences

Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK Perillinen oltava elossa perittävän kuolinhetkellä (Perintökaari 40/1965, 1 L 1 ) ei merkitystä oikeustoimikelpoisuudella, syyntakeisuudella,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Esimerkki naimattoman henkilön testamentista ystävänsä hyväksi:

Esimerkki naimattoman henkilön testamentista ystävänsä hyväksi: 1 Esimerkki naimattoman henkilön testamentista ystävänsä hyväksi: Allekirjoittanut Liisa Marjatta Virtanen (031256-4828) määrään viimeisenä tahtonani, että omaisuuteni on kokonaisuudessaan menevä täydellä

Lisätiedot

Lapsilisä ja monilapsikorotus [Barnbidrag och flerbarnstillägg]

Lapsilisä ja monilapsikorotus [Barnbidrag och flerbarnstillägg] Lapsilisä ja monilapsikorotus [Barnbidrag och flerbarnstillägg] Klicka här, skriv ev. Undertitel Lapsilisää maksetaan, kunnes lapsi täyttää 16 vuotta. Sen jälkeen peruskoulua jatkavat lapset saavat jatkettua

Lisätiedot

Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa

Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa Lakipäivät avajaistapahtuma 9.10.2017 Juhani Laine lakimies, tiiminvetäjä, OTT 11.10.2017 1 Jäämistösuunnittelu mitä se on? Toimenpiteitä, joilla vaikutetaan jäämistön

Lisätiedot

Kotimaisen kirjallisuuden valintakoe 2015

Kotimaisen kirjallisuuden valintakoe 2015 Sukunimi / Efternamn Kaikki etunimet / Samtliga förnamn Henkilötunnus / Personbeteckning Puhelinnumero / Telefonnummer Valintatoimiston merkintöjä / Urvalsbyråns anteckningar SKO A (B) Sähköpostiosoite

Lisätiedot

VANHUUSOIKEUDEN KURSSI Perhe- ja jäämistöoikeuden valinnaiset opinnot. Anna Mäki-Petäjä-Leinonen

VANHUUSOIKEUDEN KURSSI Perhe- ja jäämistöoikeuden valinnaiset opinnot. Anna Mäki-Petäjä-Leinonen VANHUUSOIKEUDEN KURSSI 15.-19.4.2013 Perhe- ja jäämistöoikeuden valinnaiset opinnot Anna Mäki-Petäjä-Leinonen Perheoikeuden dosentti Edunvalvonta Edunvalvojan määräämisen edellytykset milloin tarpeen?

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

PERHESUHTEET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

PERHESUHTEET JA LAINSÄÄDÄNTÖ Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja Yksityisoikeuden sarja A:133 Eva Gottberg PERHESUHTEET JA LAINSÄÄDÄNTÖ 7. ajantasaistettu painos Turku 2013 ISBN 978-951-29-5547-3 ISSN 0783-2001

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA

ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA Henna Harju Lakimies Helsingin kaupunki, perheoikeudelliset asiat ISYYSLAKI 11/2015 Suomessa syntyy vuosittain n. 60 000 lasta, joista n. 40 % syntyy avioliiton ulkopuolella

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

1a) Vakuutussopimuksen edunsaajamääräyksen tekeminen, muuttaminen ja raukeaminen (4 p.) (Norio-Timonen: Vakuutussopimuslain pääkohdat s.

1a) Vakuutussopimuksen edunsaajamääräyksen tekeminen, muuttaminen ja raukeaminen (4 p.) (Norio-Timonen: Vakuutussopimuslain pääkohdat s. Yleisen velvoiteoikeuden tentti 16.12.2011 Tehtävä 1 mallivastaus 1a) Vakuutussopimuksen edunsaajamääräyksen tekeminen, muuttaminen ja raukeaminen (4 p.) (Norio-Timonen: Vakuutussopimuslain pääkohdat s.

Lisätiedot

Perintösuunnittelu Vero

Perintösuunnittelu Vero Perintösuunnittelu Vero2017-15.3.2017 Juhani Laine lakimies, tiiminvetäjä, OTT 16.3.2017 1 Perintösuunnittelu mitä se on? Perintösuunnittelu jäämistösuunnittelu Perittävä vaikuttaa omin toimenpitein tulevan

Lisätiedot

Loviisan kyläfotissarja / Lovisa byaserie i fotis. Nappulat syntyneet 2005 ja myöhemmin (peliaika 2 x 15 min) kentällä

Loviisan kyläfotissarja / Lovisa byaserie i fotis. Nappulat syntyneet 2005 ja myöhemmin (peliaika 2 x 15 min) kentällä Loviisan kyläfotissarja / Lovisa byaserie i fotis Perinteinen kyläjalkapallosarja pelataan myös tänä vuonna. Säännöt ovat ennallaan, eli pelataan kahdessa luokassa: nappulat syntyneet 2004 ja myöhemmin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1219/2001 vp Käräjäoikeuden tuomioiden noudattaminen yhteishuoltajuuspäätöksissä Eduskunnan puhemiehelle Lapset, jotka olivat yhdentoista ja kolmentoista ikäisiä, olivat eronneiden

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 24.1.2014

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 24.1.2014 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 24.1.2014 2 Tehtävä 1 P:n tekemä testamentti, jossa kaikki omaisuus on määrätty A:lle, näyttäisi loukkaavan toisten rintaperillisten, B:n ja C:n oikeutta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Teoreettisen filosofian valintakoe 2015

Teoreettisen filosofian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä FTE A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Teoreettisen filosofian valintakoe 2015 Tarkista

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen

Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen Sisältö Hoitotahto Valtakirjavaltuutus Edunvalvonta Testamentti HOITOTAHTO Omasta hoidosta määrääminen etukäteen Suostuminen annettuun hoitoon

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

Sijoittajan perintöverosuunnittelu

Sijoittajan perintöverosuunnittelu Sijoittajan perintöverosuunnittelu Katariina Sorvanto Lakimies Veronmaksajat Mistä perintö- ja lahjaveroa maksetaan? Yleensä kun joko perinnönjättäjä tai -saaja tai lahjanantaja tai -saaja asui kuolinhetkellä/lahjoitushetkellä

Lisätiedot

YLEISTÄ. Testamentin teko-ohjeet. Miksi on syytä tehdä testamentti?

YLEISTÄ. Testamentin teko-ohjeet. Miksi on syytä tehdä testamentti? Testamentin teko-ohjeet YLEISTÄ Miksi on syytä tehdä testamentti? Sukulaisten perintöoikeus on rajoitettu omiin jälkeläisiin, vanhempiin, sisaruksiin, sisarusten lapsiin, isovanhempiin ja heidän lapsiinsa

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS TENTTI

MALLIVASTAUKSET PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS TENTTI 1 MALLIVASTAUKSET PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS TENTTI 20.1.2009 2 Tehtävä 1 / max. 12 pistettä Tehtävässä oli kysymys 2004 kuolleen P:n leskensä L hyväksi tekemän ns. rajoitetun omistusoikeustestamentin oikeusvaikutuksista.

Lisätiedot

V AVOLIITTO 18.2.2011. Entä jos hulttio ei haluakaan häipyä? Voiko kotityöllä tulla asunnon omistajaksi?

V AVOLIITTO 18.2.2011. Entä jos hulttio ei haluakaan häipyä? Voiko kotityöllä tulla asunnon omistajaksi? V AVOLIITTO Entä jos hulttio ei haluakaan häipyä? Omistaja itse on avannut vaaran lähteen ottaessaan asuntoon vieraan ihmisen ja salliessaan hänen tuoda sinne roinansa. (Helsingin yliopiston siviilioikeuden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Lapsenhuoltolain uudistaminen. Yleistä. Lapsenhuoltolain yleiset säännökset (1. luku; 1-5 c ) Itä-Suomen aluehallintovirasto. Lausunto

Lapsenhuoltolain uudistaminen. Yleistä. Lapsenhuoltolain yleiset säännökset (1. luku; 1-5 c ) Itä-Suomen aluehallintovirasto. Lausunto Itä-Suomen aluehallintovirasto Lausunto ISAVI/2705/05.01.01.02/2017 30.11.2017 Asia: OM 31/41/2015 Lapsenhuoltolain uudistaminen Yleistä Onko teillä yleistä lausuttavaa työryhmän ehdotuksesta? Maistraattien

Lisätiedot

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset?

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset? HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17..00 Sarja A A1. Määritä suorien ax + y ja x y 3 leikkauspiste. Millä vakion a arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdokseen valmistavat askeleet

Sukupolvenvaihdokseen valmistavat askeleet Sukupolvenvaihdokseen valmistavat askeleet Joe Gummerus Legal Counsel Sukupolvenvaihdosstrategiat Tavoitteena ja strategiana voi olla esimerkiksi: Mahdollistaa ja sallia omistuksen siirtyminen seuraavalle

Lisätiedot

Varmista elämän sujuminen kriisissäkin. Marica Twerin/Maatalouslinja

Varmista elämän sujuminen kriisissäkin. Marica Twerin/Maatalouslinja Varmista elämän sujuminen kriisissäkin Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut

Lisätiedot

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen.

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Uskontotiede Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Religionsvetenskap Rör inte denna pärm förrän övervakaren ger dig tillstånd att börja besvara

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Eteläesplanadi 10 PL 1 00131 HELSINKI Vaihde (09) 18251 Telekopio (09) 1825 7730 MÄÄRÄYSKOKOELMA 26.1.2000 3578/31/99 OM

Eteläesplanadi 10 PL 1 00131 HELSINKI Vaihde (09) 18251 Telekopio (09) 1825 7730 MÄÄRÄYSKOKOELMA 26.1.2000 3578/31/99 OM OIKEUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Eteläesplanadi 10 PL 1 00131 HELSINKI Vaihde (09) 18251 Telekopio (09) 1825 7730 MÄÄRÄYSKOKOELMA 26.1.2000 3578/31/99 OM KORKEIMMAN OIKEUDEN JA HOVIOIKEUDEN ILMOITUKSET HOLHOUS-

Lisätiedot

Legaatinsaajan. oikeusasemasta. Tapani Lohi

Legaatinsaajan. oikeusasemasta. Tapani Lohi Legaatinsaajan oikeusasemasta Tapani Lohi TALENTUM Helsinki 2011 2011 Talentum Media Oy ja Tapani Lohi Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1500-5 Kariston Kirjapaino Oy 2011 pääpiirteittäin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Edunvalvontavaltakirja ja testamentti

Edunvalvontavaltakirja ja testamentti Edunvalvontavaltakirja ja testamentti Polvelta toiselle - Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 30.9.2017 Pankkilakimies, VT Johanna Heikkinen, OP KAINUU Edunvalvontavaltakirja Miten varaudun oman toimintakykyni

Lisätiedot

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo Tekijänoikeus sekä ns. lähioikeudet ovat kestoltaan määräaikaisia. Eri oikeudet ovat voimassa seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 2007 Insinöörivalinnan matematiikankoe, 29.5.2007 klo 14-17

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 2007 Insinöörivalinnan matematiikankoe, 29.5.2007 klo 14-17 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 007 Insinöörivalinnan matematiikankoe, 9.5.007 klo 14-17 Sarja A Ohjeita. Sijoita jokainen tehtävä omalle sivulleen. Merkitse jos tehtävä jatkuu

Lisätiedot

joka on täyttänyt 18 vuotta joka ei ole avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa.

joka on täyttänyt 18 vuotta joka ei ole avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa. Tietoa avioliittolaista Tässä esitteessä selostetaan lyhyesti avioliiton solmimista ja purkamista sekä avioliiton oikeudellisia vaikutuksia koskevia säännöksiä. Esite on tarkoitettu annettavaksi jokaiselle

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 8.11.2014

Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 8.11.2014 Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 8.11.2014 Etelä Pohjanmaan Osuuspankki Suvi Katariina Kangastie Sisältö Perimysjärjestys Testamentti Edunvalvontavaltuutus Lakipalvelut 3 Perimysjärjestys Testamentti

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 140/2007 vp Konkurssipesään peräytettävät velat Eduskunnan puhemiehelle Takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain (758/1991) 10 :ssä säädetään velan maksun peräytymisestä seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 699/2001 vp Elatusavun määrään ja huoltajuuteen liittyvät ongelmat Eduskunnan puhemiehelle Laissa lapsen elatuksesta todetaan sen 4 pykälässä, että "Lapselle voidaan vahvistaa suoritettavaksi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 918/2008 vp Elatusmaksujen suorittamisen edistäminen Eduskunnan puhemiehelle Elatusturvalain mukaan kunta maksaa lapselle elatustukea, jos elatusvelvollinen on laiminlyönyt elatusavun

Lisätiedot