MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS / KESÄTENTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 28.6.2011 / KESÄTENTTI"

Transkriptio

1 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS / KESÄTENTTI

2 2 Tehtävä 1 Tehtävässä oli syytä ottaa ensin kantaa lesken oikeuksiin. Leskelle kuului avio-osana puolet puolisoiden yhteenlasketun omaisuuden säästöstä ( eurosta), joten hänellä oli oikeus saada tasinkoa euroa ( ). Lisäksi leskellä oli oikeus pitää jäämistöön kuuluva asunto ja asunnossa oleva asuinirtaimisto jakamattomana hallinnassaan (PK 3:1a:n mukainen ns. vähimmäissuoja). Lesken oikeudet olikin tapauksessa kätevintä toteuttaa antamalla hänelle tasingoksi asunto ( euroa) ja P:n osuus asuntoirtaimistosta ( euroa). Tämän jälkeen ei jäänyt enää tarvetta pohtia enemmälti lesken oikeuksia. A:lla näyttäisi tapahtumankuvauksen perusteella olevan oikeus saada ainakin jonkinlainen suoritus PK 8:5:n mukaisena työhyvityksenä. A:n hyvitysvaateen menestymistä arvioitaessa täytyi kuitenkin ottaa huomioon ensinnäkin PK 8:5:n asettamat rajoitukset. Hyvitystä voi lainkohdan mukaan saada vain kymmeneltä perittävän kuolemaa edeltäneeltä vuodelta ja vain siltä ajalta, jolloin perillinen on ollut vähintään 18-vuotias. Näin tehtävässä esitetyistä aikajaksoista hyvitykseen oikeuttavia ovat , sekä , siis yhteensä 2,5 vuotta. Jos pesänjakajan ehdottamaa euroa/vuosi pidetään kohtuullisena, olisi A oikeutettu enintään euron hyvitykseen. Täytyy kuitenkin muistaa, ettei hyvitystä voida määrätä suoraan vastaavasta työstä tyypillisesti maksettujen palkkojen perusteella, vaan kysymys on kohtuusarvioinnista, jossa on otettava huomioon muun muassa jäämistön suuruus ja perilliselle työskentelyaikana annetut luontaisedut. Jäämistövarojen jakamiseen vaikutti tapauksessa myös rintaperillisten oikeus lakiosaan. Lakiosat tuli laskea osituksen perusteella syntyneestä jäämistöstä, siis eurosta. Lakiosien yhteismääräksi tuli siten euroa. Lakiosat pitikin toteuttaa sekä ennen työhyvitystä että P:n ennen tekemää erityisjälkisäädöstä Vantaan metsästäjille (PK 8:5.3 ja 7:5.1). Loppuja jaettaessa ongelmaksi tuli työhyvityksen ja testamentin välinen suhde. PK 8:6:n sanamuodon ja oppikirjassa esitetyn perusteella täytyi lähteä siitä, että etusija kuului tässä suhteessa työhyvitykselle: testamentti on siis tehoton siltä osin kuin se estäisi työhyvityksen täysimääräisen toteuttamisen. PK 8:6:n sanamuoto ei ole tässä suhteessa selkein mahdollinen, mutta luettaessa huolellisesti läpi kaikki PK 8 luvun säännökset käy kyllä lopulta yksiselitteisesti ilmi, että työhyvitys on suhteessa testamenttiiin yhtä vahvassa asemassa kuin PK 8:1:n ja 8:2:n mukaiset avustukset. Jos siis lähdettiin siitä, että kohtuullinen työhyvityksen määrä oli euroa, piti tämä summa osoittaa A:lle hänelle kuuluvan lakiosan lisäksi. Tällöin Vantaan metsästäjille riitti vain euroa. Koska kysymys oli rahalegaatista, ei tarvinnut erikseen pohtia sitä vaihtoehtoa, että legaatinsaaja olisi PK 7:5.2:n mukaisesti maksanut rintaperillisten lakiosan rahana. Kurssikirjallisuus: Tapauksen kannalta olennaiset asiat käyvät ilmi teoksesta Aarnio Kangas, Perhevarallisuusoikeus (2010) s Tehtävä 2, prof. Kangas selvittää arvostelua tarvittaessa vastaanotollaan. Tehtävä 3, prof. Kangas selvittää arvostelua tarvittaessa vastaanotollaan.

3 3 Tehtävä 4 Ks. Aarnio Kangas Perhevarallisuusoikeus (2010) s Tehtävä 5 Ks. Välimäki, Holhoustoimen pääpiirteet, mm. s , 85-86, 89, 105, 112. Tehtävässä A:n tueksi oli määrätty edunvalvoja, A:n poika B. A ei siis ollut vajaavaltainen. B teki isänsä A puolesta kaksi oikeustoimea, joiden pätevyyttä holhoustoimilain mukaan kysyttiin. Näiden osalta oikea vastaus on autokaupan osalta: HolTL 32 :n mukaan edunvalvoja ei saa edustaa päämiestään, jos oikeustoimen vastapuolena on mm. edunvalvojan puoliso. B oli tehnyt autokaupat A:n edunvalvojana oman puolisonsa C:n kanssa, eli B oli edunvalvojana esteellinen tekemään kaupat C:n kanssa. Jos jäävi edunvalvoja edustaa päämiestä, oikeustoimi ei sido päämiestä. Tämä oikeustoimi ei siten ole holhousoikeudellisesti pätevä. rahan lainaamisen osalta: Tietyt päämiehen puolesta tehtävät oikeustoimet ovat edunvalvojalle luvanvaraisia. Edunvalvojan on saatava maistraatin lupa mm. päämiehen rahavarojen velaksi antamiseen (HolTL kohta). Luvanvarainen oikeustoimi, johon ei ole myönnetty lupaa, on pätemätön (HolTL 36 ). Tehtävän selostuksen mukaisesti B ei ollut hankkinut mitään lupaa A:n rahojen lainaamiseen E:lle. Näin ollen tämäkään oikeustoimi ei ole holhousoikeudellisesti pätevä. pankin toiminnan osalta: A halusi nostaa tililtään euroa matkaa varten, mihin pankki ei suostunut. Tämän osalta tuli selvittää pankin toiminnan lain mukaisuutta, mihin tuli vastata seuraavasti. HolTL 31.1 :n mukaan saatava, joka kuuluu edunvalvojan hoidettavana olevaan omaisuuteen, saadaan suorittaa vain edunvalvojalle tai hänen osoittamalle tilille. Säännös koskee myös tilanteita, joissa päämies on täysivaltainen. Säännös koskee myös pankkitilejä (kysehän on päämiehen saatavasta pankilta). Näin ollen pankki toimi aivan oikein, kun se ei luovuttanut A:n tililtä varoja edunvalvonnassa olevalle A:lle. Tapauksessa tuli ottaa nimenomaan kantaa pankin toimintaan, ei siihen, että mitä B:n tulisi tehdä tämän asian suhteen.

4 1 PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS Ohjeita: - Pakollisen perhe- ja jäämistöoikeuden peruskurssin suorittaneet vastaavat tehtäviin Peruskurssista saadut hyvityspisteet ja sen suoritusaika sekä kurssin pitäjä ilmoitetaan tehtävän NELJÄ (4) vastauspaperissa esim. nimen yhteydessä. - Tehtävään 6 vastaavat vain ne, jotka ovat saaneet vapautuksen perheoikeuden peruskurssista. - Nimettömiä vastauksia ei oteta huomioon. Opiskelijanumero on merkittävä nimen yhteyteen. - Vastaustila on yksi sivu. Ylimenevää osaa ei lueta eikä vastausta, jossa rivien väliin on kirjoitettu enemmän kuin yksi vastausrivi, arvostella lainkaan. - Vastaus on kirjoitettava selvällä käsialalla. - Jokainen vastaus on kirjoitettava erilliselle arkille. - Tentti on lakikirjatentti. TULOKSET yksityisoikeuden laitoksella ja aineen internet-sivuilla klo Tammikuun 1. päivänä 2011 kuolleen P:n kuolinpesän osakkaita ovat leski L ja kolme puolisoiden yhteistä lasta, A, B ja C. P:ltä jäänyt varallisuus koostuu kaikkien velkojen ja pesänselvityskulujen maksamisen jälkeen seuraavista eristä: P:n yksin omistama, puolisoiden yhteisenä kotina käytetty asunto (arvo euroa), euron arvosta koti-irtaimistoa ja euron pankkitalletus. Leski L:llä ei ole muuta omaisuutta kuin euron arvosta koti-irtaimistoa. Puolisoilla on aviooikeus toistensa omaisuuteen. P on tehnyt pätevän testamentin, jossa hän on määrännyt Vantaan metsästäjät ry:lle euroa. P:n kuolinpesään on määrätty pesänjakajaksi varatuomari T, jonka tehtävänä on toimittaa ositus ja perinnönjako P:n jälkeen. Erityistä päänvaivaa T:lle tuottaa lapsi A:n (s ) esittämä työhyvitystä koskeva vaatimus. A on vaatinut hyvitystä sillä perusteella, että hän on tehnyt työtä P:n yrityksessä yhteensä neljän vuoden ajan saamatta lainkaan korvausta. Nämä ajanjaksot ovat , sekä Kun mittapuuna käytetään vastaavasta työstä yleensä maksettuja palkkoja, pitää T kohtuullisena hyvityksenä euroa vuotta kohden eli yhteensä euroa. Ongelmaksi tulee kuitenkin se, miten tämä hyvitys tulee suhteuttaa leskelle, toisille rintaperillisille ja testamentinsaajalle jäämistöstä toteutettaviin etuuksiin. Leski L on ilmoittanut vetoavansa osituksessa kaikkiin laissa hänelle taattuihin oikeuksiin täsmällisen ilmoituksen asiasta T saa ensi viikolla, kun L:n apunaan käyttämän juristin kirjelmä valmistuu. A, B ja C ovat puolestaan sekä tehneet lakiosailmoituksen Vantaan metsästäjät ry:lle että vaatineet jaossa lakiosaansa. Anna T:lle perusteltu arviosi P:n varojen jakamisesta eri etutahojen kesken sekä erityisesti siitä, millä tavoin A:n avustusvaatimus tähän jakoon vaikuttaa.

5 2 2. A:n ja B:n avioeroa koskeva asia tuli vireille ja puolisot tuomittiin avioeroon A:n isä oli kuollut ja A oli saanut perinnöksi euron arvoisen osakehuoneiston. A:n isän kuolinpesä oli kuitenkin vielä jakamatta ositusta toimitettaessa, eikä A ollut saanut huoneiston hallintaan oikeuttavia osakkeita haltuunsa ennen osituspäätöksen tekemistä. A oli joutunut maksamaan antamansa takauksen johdosta vieraan velan , minkä maksamiseksi hän oli tehnyt velkaa euroa. Velka on kokonaisuudessaan maksamatta. A:lla ei ollut vähäistä henkilökohtaista irtainta omaisuutta lukuun ottamatta muuta omaisuutta eron tullessa vireille. A ja B olivat asuneet koko kaksikymmentä vuotta kestäneen avioliittonsa ajan B:n omistamassa asunnossa, jonka arvo on tänään osituksen toimittamishetkellä euroa. B:llä ei ollut velkaa. Puolisoilla oli avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Toimita omaisuuden ositus. 3. A oli antanut kirjallisen suostumuksensa siihen, että hänen aviopuolisolleen B:lle voidaan antaa hedelmöityshoitoa. Pian hoitojen alkamisen jälkeen A sai tietää, että B:llä oli suhde C:n kanssa ja A muutti pois puolisoiden yhteisestä kodista. B jatkoi hedelmöityshoitoja ja tuli niiden aikana raskaaksi. B synnytti terveen poikalapsen D syyskuussa A merkittiin väestörekisteriin D:n isäksi. A alkoi kuitenkin epäillä, että lapsen oikea isä oli C. A kääntyy puoleesi ja pyytää sinua selvittämään, mikä on hänen oikeudellinen asemansa. 4. Aviopuolisoiden välillä toimitetun osituksen jälkeen voi syntyä epäselvyyttä siitä ositettiinko kaikki puolisoiden omaisuus ja toisaalta suoritetun osituksen jälkeen voi ilmaantua uutta ositettavaa omaisuutta. Selosta miten osituksen täydentäminen saadaan vireille ja mitä seurauksia uusien ositettavien varojen ilmaantumisella on jo tehdyn osituksen suhteen. ILMOITA TÄMÄN TEHTÄVÄN NELJÄ (4) PAPERISSA PERHEOIKEUDEN PERUSKURSSISTA SAAMASI PISTEET SEKÄ LUENNON SUORITUSAIKA JA LUENNOITSIJA. NÄMÄ PISTEET EIVÄT SIIS KORVAA TÄTÄ TEHTÄVÄÄ, VAAN VAIKUTTAVAT HYVITYSPISTEINÄ TENTIN LOPULLISEEN ARVOSANAAN.

6 3 5. A:n toimintakyky taloudellisissa asioissa on heikentynyt vanhuuden myötä ja hänen tueksi on määrätty v edunvalvojaksi A:n poika B siten, että A:n toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu. B:n vaimo C myi omistamansa auton A:lle viime vuonna. B teki kauppakirjat ja allekirjoitti ne A:n puolesta ja siirsi kauppahinnan A:n tililtä C:n tilille. A:n toinen poika D asiasta nyt kuultuaan ei pidä autokauppaa kovinkaan järkevänä. A:n vanha ystävä liikemies E pyysi A:lta rahaa lainaksi, ja B lainasikin edunvalvojana A:n rahoja E:lle, sillä E lupasi maksaa varsin hyvää korkoa viiden vuoden takaisinmaksuajalla. B valmisti lainoista velkakirjat A:n edunvalvojana ja siirsi viime viikolla euroa E:lle A:n tililtä. D kuuli asiasta eilen. D:n mukaan E on täysi huijari, ja rahat täytyy saada takaisin. A kävi viime viikolla pankissa ja yritti nostaa tililtään euroa Turkin matkaa varten, koska A:lla ei ole luottokortteja. Pankkitoimihenkilö kieltäytyi antamasta A:lle rahaa tämän omalta tililtä vedoten edunvalvontaan. A oli tästä tyrmistynyt ja on todella loukkaantunut pankin menettelystä. Ovatko kyseiset auton kauppa ja rahan lainaaminen holhoustoimilain mukaan päteviä oikeustoimia? Lisäksi A haluaa tietää toimiko pankki holhoustoimilain mukaisesti kieltäytyessään luovuttamasta A:lle rahaa tämän tililtä? Anna oikeudellisesti perustellut vastaukset. Huom! Ne opiskelijat, jotka ovat hyväksyttävästi suorittaneet Ahti Saarenpään pitämän edunvalvontaoikeuden luentosarjan, voivat jättää vastaamatta kysymykseen 5 ja käyttää luentosarjalta saamansa pisteet hyväksi tentissä. Tehtävän osalta on tällöin jätettävä vastauspaperi, johon merkitään nimi, ilmoitus luennoista sekä saatu pistemäärä. (6. Isän valta ja sen raukeaminen Caloniuksen mukaan.) Tähän kysymykseen vastaavat vain ne, jotka eivät ole suorittaneet perhe- ja jäämistöoikeuden peruskurssia. Muut eivät jätä vastauspaperia tästä tehtävästä.

7 1 FAMILJE- OCH KVARLÅTENSKAPSRÄTT Anvisningar - De som har avlagt den obligatoriska grundkursen i familje- och kvarlåtenskapsrätt svarar på uppgifterna På svarspappret för uppgiften FYRA (4) t.ex. i samband med ditt namn ska du skriva hur många bonuspoäng som du fått för grundkursen, när du avlagt kursen och vem som hållit kursen. - Uppgift 6 besvaras endast av dem som fått befrielse från den obligatoriska grundkursen. - Anonyma svar beaktas inte. Skriv ditt studentnummer bredvid ditt namn. - Svarsutrymmet är en sida. Den överstigande delen läses inte. Ett sådant svar bedöms överhuvudtaget inte där det mellan raderna har skrivits mer än en textrad. - Du ska skriva dina svar med tydlig handstil. - Du ska skriva varje svar på ett separat ark. - Denna tentamen är en lagbokstentamen. RESULTATET kl på institutionen för privaträtt och på familjerättens webbplats. 1. P dog Efterlevande make L och makarnas tre gemensamma barn A, B och C var delägare i dödsboet efter P. Den förmögenhet som finns kvar efter P består efter avdrag för alla skulder och utgifter för utredningen av dödsboet av följande poster: den bostad som använts som makarnas gemensamma hem och som ägdes endast av P (värde ), hemlösöre till ett värde av och en bankdeposition på Efterlevande maken L har i sin ägo endast hemlösöre till ett värde av Makarna har giftorätt i varandras egendom. P har upprättat ett giltigt testamente där han har bestämt att föreningen Jägarna i Vanda rf ska ha Vicehäradshövdingen T har förordnats till skiftesman i P:s dödsbo. Skiftesmannen har fått i uppdrag att förrätta en avvittring och ett arvskifte efter P. Barnet A (f ) har framfört ett yrkande på gottgörelse för utfört arbete och detta yrkande förorsakar huvudbry för T. A har yrkat på gottgörelse med motiveringen att han har arbetat i P:s företag sammanlagt fyra år utan att ha fått någon ersättning överhuvudtaget. Perioderna det är fråga om är , och När man som måttstock använder löner som vanligen betalas för motsvarande arbete, anser T att en rimlig gottgörelse är per år dvs. sammanlagt Problemet ligger dock i frågan hur denna gottgörelse ska ställas i relation till de förmåner som ska ges ur kvarlåtenskapen till efterlevande maken, de andra bröstarvingarna och testamentstagaren. Efterlevande maken L har meddelat att hon vid avvittringen kommer att åberopa alla de rättigheter som lagen ger henne T kommer att få exaktare information nästa vecka när den jurist som biträder L har fått sin skrivelse färdig. A, B och C har framfört sitt anspråk på laglott till föreningen Jägarna i Vanda rf och därtill har de yrkat på att de ska få sina laglotter vid skiftet. Ge T din motiverade bedömning över hur medlen efter P ska skiftas mellan de olika intressentgrupperna och särskilt över hur A:s yrkande på gottgörelse inverkar på skiftet.

8 2 2. Ärendet gällande A:s och B:s äktenskapsskillnad blev anhängigt och makarna dömdes till äktenskapsskillnad. A:s far hade dött och A hade fått i arv en aktiebostad värd När avvittringen förrättades hade dödsboet efter A:s far likväl ännu inte skiftats och A hade inte före avvittringsbeslutet fått de aktier som berättigade till besittning av lägenheten i sin besittning. A hade varit tvungen att med anledning av en borgensförbindelse betala en främmande skuld. För att klara av denna betalning hade han skuldsatt sig för Denna skuld är i sin helhet obetald. När ärendet gällande äktenskapsskillnaden blev anhängigt hade A utöver en liten mängd personligt lösöre ingen annan egendom. A och B hade under sitt hela tjugo år långa äktenskap bott i en bostad som B ägde. Värdet på denna bostad är idag när avvittringen förrättas B hade inga skulder. Makarna hade giftorätt i varandras egendom. Förrätta en avvittring av egendomen. 3. A hade gett ett skriftligt samtycke till att assisterad befruktning kan ges till hans maka B. Kort efter att behandlingarna hade börjat hade A fått veta att B hade en affär med C. A flyttade bort från makarnas gemensamma hem. B fortsatte att gå till behandlingarna och blev gravid under dessa behandlingar. B födde en frisk pojke D i september I befolkningsregistret antecknades A som far till D. A började dock ha misstankar om att C är rätt far till barnet. A vänder sig till dig och ber att du ska redogöra för vilken hans rättsliga ställning är. 4. Efter att en avvittring mellan makar har förrättats kan det uppkomma oklarheter i fråga om huruvida avvittringen har omfattat makarnas egendom i sin helhet och huruvida det efter avvittringen kan dyka upp ny egendom som ska avvittras. Redogör för hur man kan anhängiggöra en komplettering av en avvittring och för vilka verkningar uppkomsten av nya tillgångar som ska avvittras har på en redan utförd avvittring. I DITT SVAR PÅ UPPGIFT FYRA (4) SKA DU MEDDELA HUR MÅNGA POÄNG DU FÅTT FRÅN GRUNDKURSEN, NÄR DU AVLAGT KURSEN OCH VEM SOM HÖLL KURSEN. POÄNGEN FRÅN GRUNDKURSEN ERSÄTTER INTE DENNA UPPGIFT, MEN DE INVERKAR SOM BONUSPOÄNG NÄR DET SLUTLIGA VITSORDET BESTÄMS FÖR DIN TENTAMEN.

9 3 5. A:s förmåga att handla i ekonomiska frågor har försvagats till följd av ålderdom och A har 2008 som stöd fått en intressebevakare. Det var A:s son B som förordnades till intressebevakare. När förordnandet gavs begränsade man inte A:s handlingsbehörighet. B:s hustru C sålde den bil som hon ägde till A för ett år sedan. Det var B som upprättade köpebreven och underskrev dem på A:s vägnar och överförde köpesumman från A:s konto till C:s konto. A:s andra son D har nu fått höra om saken och han anser att bilköpet inte var så vettigt. A:s gamla vän affärsmannen E bad att få låna pengar av A. B gav som intressebevakare ett penninglån med A:s medel till E, eftersom E lovade att betala en mycket bra ränta med en amorteringsplan på fem år. B upprättade som intressebevakare skuldebrev över lånen och överförde för en vecka sedan till E från A:s konto. D fick höra om saken i går. Enligt D är E en total skojare och han anser att man måste få pengarna tillbaka. A gick för en vecka sedan till banken och försökte lyfta från sitt konto för en resa till Turkiet. Han gick till banken, eftersom han inte har några kreditkort. Bankfunktionären vägrade att ge pengar till A från A:s eget konto. Bankfunktionären åberopade intressebevakningen. A blev bestört över detta och känner sig mycket kränkt över bankens förfarande. Är det nämnda bilköpet och det nämnda penninglånet giltiga rättshandlingar enligt lagen om förmyndarverksamhet? A vill därtill få veta om banken har handlat i enlighet med lagen om förmyndarverksamhet när den har vägrat att ge pengar till A från hans eget konto? Ge rättsligt motiverade svar. Obs! Om du med godkänt vitsord har klarat av Ahti Saarenpääs kurs i intressebevakningsrätt, kan du lämna uppgift 5 obesvarad och använda de poäng som du fått i förhöret såsom poäng i tentamen. För denna uppgift ska du då lämna in ett svarspapper där du antecknat ditt namn, kursen och poängen som du fått. (6. Faderns makt och upphörandet av den enligt Calonius.) Denna uppgift besvaras endast av dem som inte har avlagt grundkursen i familje- och kvarlåtenskapsrätt. Övriga ska inte lämna in ett svarspapper på denna uppgift.

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 303/2003 vp Lesken perintövero Eduskunnan puhemiehelle Suomen perintöverojärjestelmä saattaa asettaa leskeksi jääneen perijän hyvinkin hankalaan tilanteeseen, vaikka läheisen kuolemassa

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 17.6.2014 (kesätentti) 2 Tehtävä 1 Tapauksen yleisenä ongelmana on P:n perillisten ja eräiden muiden henkilöiden oikeus nostaa testamentin saajaa vastaan

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1398/2010 vp Eläkkeensaajien asumistuki Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeensaajien keskuudessa on koettu ongelmana se, että eläkkeensaajien muuttaessa omasta kodistaan vanhainkotiin tai

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus kesätentti

Yleinen velvoiteoikeus kesätentti Yleinen velvoiteoikeus kesätentti 14.8.2007 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 4/2008

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 4/2008 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 4/2008 Loppukuulustelujen 18.4. ja 25.4.2008 tulokset Eronen Taisto Färkkilä Maria Huotari Harri Isoahde Henri Jokineva Eeva Kapanen Ritva Ketola Antti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Loppukuulustelu I 29.4.2013 Mallivastaukset Tehtävä 1 Tapauksessa tuli ensin toimittaa ositus P:n perillisten ja L:n kesken. Siinä oli puolisoiden

Lisätiedot

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 201/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia t.1 s.63 Omaisuuden osalta: avioliitossa omaisuuden ja velkojen erillisyys, mutta avioliitossa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 875/2001 vp Maatilan luovutusvoiton syntyminen avioeroon liittyvässä osituksessa Eduskunnan puhemiehelle Voimassa olevan lainsäädännön mukaan perinnönjako ja avioeroon liittyvä omaisuuden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 482/2012 vp Leskeneläkkeen 50 vuoden ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Leskeneläkettä koskevat säännökset edellyttävät leskeltä 50 vuoden ikää tietyissä tilanteissa. Kansaneläkelain mukaan

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus

Yleinen velvoiteoikeus Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008

Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008 Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 130/2008 vp Työ- ja työkyvyttömyyseläkkeiden maksupäivä Eduskunnan puhemiehelle Työeläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen maksupäivä on kuukauden ensimmäinen päivä. Tapauksissa, joissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2007 vp Nuorten leskien perhe-eläketurvan parantaminen Eduskunnan puhemiehelle Perhe-eläkkeen tarkoitus on turvata lesken ja lasten toimeentulo perheen toisen huoltajan kuoltua.

Lisätiedot

Legaatinsaajan. oikeusasemasta. Tapani Lohi

Legaatinsaajan. oikeusasemasta. Tapani Lohi Legaatinsaajan oikeusasemasta Tapani Lohi TALENTUM Helsinki 2011 2011 Talentum Media Oy ja Tapani Lohi Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1500-5 Kariston Kirjapaino Oy 2011 pääpiirteittäin

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 8.10.2012 2 Tehtävä 1 Jäämistöomaisuuden jaon perustaksi oli syytä ottaa P:n testamentti, jonka mukaan A ja B saivat kumpikin ½-määräosan Mäkelä-kiinteistöstä.

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS Valintakoetehtävät Tehtäväpaperi

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS Valintakoetehtävät Tehtäväpaperi ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS Valintakoetehtävät 23.5.2011 Tehtäväpaperi Älä kirjoita nimeäsi äläkä henkilötunnustasi vastauspaperiin. Koevalvoja merkitsee paperiin hakijanumerosi. Kokeessa on viisi tehtävää.

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 528/2010 vp Jacob Söderman /sd SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 528/2010 rd Modernisering av 66 i äktenskapslagen Till riksdagens talman I lagen om införande av jordabalken (541/1995) stadgas i 19 2 mom. följande:

Lisätiedot

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen.

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Teoreettinen filosofia Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Teoretisk filosofi Rör inte denna pärm förrän övervakaren ger dig tillstånd att börja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Velvoiteoikeus

Velvoiteoikeus Velvoiteoikeus 25.2.2005 Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro. 1 5. Kysymyksen nro. 6 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä yhden ruudun

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus

Yleinen velvoiteoikeus Yleinen velvoiteoikeus 9.3.2007 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 901/2010 vp Ositusperiaatteen kohtuullistaminen Eduskunnan puhemiehelle Suomessa avioeroa seuraa omaisuuden ositus, eli puolisoiden yhteenlasketun omaisuuden jakaminen tasan, ellei

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

1. Maaomaisuus ja sukuperimys... 1 2. Puolison perintöoikeus... 2 3. Askel nykyisyyteen... 3 II LESKEN OIKEUDELLINEN ASEMA 5

1. Maaomaisuus ja sukuperimys... 1 2. Puolison perintöoikeus... 2 3. Askel nykyisyyteen... 3 II LESKEN OIKEUDELLINEN ASEMA 5 Sisällys Esipuhe v Esipuhe toiseen painokseen Sisällys ix Lyhenneluettelo xv vii I LYHYT JOHDANTO PERINTÖOIKEUDEN HISTORIAAN 1 1. Maaomaisuus ja sukuperimys.............................. 1 2. Puolison

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2004 vp Työntekijöiden työehtojen heikentyminen ISS:ssä Eduskunnan puhemiehelle Pietarsaaressa sijaitsevassa Snellmanin lihanjalostuslaitoksessa hoidettiin tuotantorakennusten siivoustyö

Lisätiedot

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 10.2.2012 Vastausohjeet Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro 1 3. Tilaa ylittävää vastausta tai sellaista vastausta, jossa on riviä kohden enemmän kuin yksi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 792/2006 vp Viisipäiväinen vuosilomaviikko Eduskunnan puhemiehelle Vuosilomalaki on vanhentunut joiltakin osin. Laissa vanhaa perinnettä on se, että ansaittu vuosiloma-aika kuluu myös

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 612/2003 vp Käsityöläisten arvonlisävero Eduskunnan puhemiehelle Erilaiset maatilatorit toimivat käsityöläisten ja muiden pienten tavarantoimittajien myyntipaikkoina. Nykyinen arvonlisäverojärjestelmä

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2008 vp Kelan maksamat matkakorvaukset oman auton käytöstä Eduskunnan puhemiehelle Kela korvaa sairauden ja kuntoutuksen vuoksi tehtyjen matkojen kuluja. Kelan toimistosta voi hakea

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 77/2011 vp Euroopan vakautusmekanismin sopimusluonnos Eduskunnan puhemiehelle Hallitus on alkukesästä 2011 esittänyt Suomen liittymistä Euroopan vakautusmekanismiin (EVM), ja euroalueeseen

Lisätiedot

Varmista elämän sujuminen kriisissäkin. Marica Twerin/Maatalouslinja

Varmista elämän sujuminen kriisissäkin. Marica Twerin/Maatalouslinja Varmista elämän sujuminen kriisissäkin Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 22.10.2009 Vastausohjeet Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro 1 3. Tilaa ylittävää vastausta tai sellaista vastausta, jossa on riviä kohden enemmän kuin yksi

Lisätiedot

SANAJÄRJESTYS. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin:

SANAJÄRJESTYS. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin: SANAJÄRJESTYS RUB1 Virke ja lause. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin: Minä en ole lukenut päivän lehteä tarkasti tänään kotona. Tulepas

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

Toimitettaessa verotusta vuodelta 2004 voidaan todeta, että yhtiön kirjanpidon mukainen voitto on 250 000 i. Lisäksi todetaan seuraavaa:

Toimitettaessa verotusta vuodelta 2004 voidaan todeta, että yhtiön kirjanpidon mukainen voitto on 250 000 i. Lisäksi todetaan seuraavaa: OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA FINANSSIOIKEUS Julkisoikeuden laitos Aineopinnot OTK, ON täydennystentti 2.12.2004 Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3a ja 3b eri arkeille. Kysymykseen 4 vastataan erilliselle

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 159/2012 vp Aikuisen ADHD-potilaan metyylifenidaattilääkityksen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle ADHD aiheuttaa keskittymishäiriötä, se myös hankaloittaa ja vaikeuttaa ihmiselämän

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 447/2010 vp Au pair -ilmoitusten välittämisen jatkaminen työministeriön MOL-palvelussa Eduskunnan puhemiehelle Työministeriön www.mol.fi on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä verkkopalvelu,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 918/2008 vp Elatusmaksujen suorittamisen edistäminen Eduskunnan puhemiehelle Elatusturvalain mukaan kunta maksaa lapselle elatustukea, jos elatusvelvollinen on laiminlyönyt elatusavun

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 20.11.2009 Tehtävä 1 Tapauksessa oli pääongelmana avioliittolain vallinnanrajoitukset ja niiden vaikutukset lesken tekemän oikeustoimen tehokkuuteen.

Lisätiedot

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä TALENTUM PRO Helsinki 2016 8., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Yhteistyössä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset suomi-ruotsi

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset suomi-ruotsi Onnentoivotukset : Avioliitto Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Vastavihityn Lämpimät onnentoivotukset teille molemmille

Lisätiedot

Testamentista. Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla.

Testamentista. Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Testamentista Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Perintö, jonka jätämme jälkeemme voi olla tärkeä asia lähimmäisillemme.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1291/2001 vp Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen eläkeikäraja Eduskunnan puhemiehelle Työmarkkinoiden keskusjärjestöt pääsivät sopimukseen yksityisten alojen työeläkkeiden kehittämisestä.

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus

Yleinen velvoiteoikeus Yleinen velvoiteoikeus 17.12.2007 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 352/2002 vp Korvattavat MS-lääkkeet Eduskunnan puhemiehelle MS-tautia sairastavan potilaan taudin kuva ja eteneminen on hyvin yksilöllistä. Hyvin useasti tauti etenee aaltomaisesti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2007 vp Kela-korvattavat lääkkeet ja perhekohtainen omavastuu Eduskunnan puhemiehelle Joissakin sairauksissa on se tilanne, ettei Kelan korvauksen piirissä oleva lääke anna sitä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 95/2006 vp Saamenkieliset ylioppilaskirjoitukset Eduskunnan puhemiehelle Saamen kielen aseman parantamiseksi Suomessa tuli vuonna 1992 voimaan kielilaki. Vuonna 2004 tuli voimaan saamen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Puola, tšekki ja eteläslaavi Latvia ja liettua

Puola, tšekki ja eteläslaavi Latvia ja liettua Puola, tšekki ja eteläslaavi Latvia ja liettua Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen. Nämä tehtäväpaperit ovat suomeksi. Hieman ennen kokeen

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 140/2007 vp Konkurssipesään peräytettävät velat Eduskunnan puhemiehelle Takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain (758/1991) 10 :ssä säädetään velan maksun peräytymisestä seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 441/2008 vp Alle 3-vuotiaan diabeetikon vammaistuen myöntämisperusteet Eduskunnan puhemiehelle Aikaisemmin alle 3-vuotiaan lapsen diabetes on automaattisesti oikeuttanut korkeimpaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] koulunkäynnin pitkittyessä [ vid förlängd skolgång]

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] koulunkäynnin pitkittyessä [ vid förlängd skolgång] Tietoa Vakuutuskassalta 1/1 2010 Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] koulunkäynnin pitkittyessä [ vid förlängd skolgång] Jos koulunkäyntisi pitkittyy toimintarajoitteen vuoksi, voit saada aktivointikorvausta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 820/2013 vp Työosuuskunnassa työskentelevän työttömyysturva Eduskunnan puhemiehelle Työosuuskunta on liiketoimintaa harjoittava yritys ja työorganisaatio, joka on perustettu muodostamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 571/2006 vp Myyntivoiton verotus Eduskunnan puhemiehelle Verohallinnon myyntivoiton verotuksen ohjeiden mukaan oman asunnon myynnistä tai vaihtamisesta saatu voitto on verovapaata tuloa,

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 400/2004 vp Kurun metsäoppilaitoksen opetusmetsien riittävyys Eduskunnan puhemiehelle Kurun metsäoppilaitoksella on tällä hetkellä käyttöoikeus noin 1 200 metsähehtaariin valtion tai

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Venäjän kääntäminen ja tulkkaus Rysk översättning och tolkning

Venäjän kääntäminen ja tulkkaus Rysk översättning och tolkning Venäjän kääntäminen ja tulkkaus Rysk översättning och tolkning Haetun kielen koe 27.5.2009 klo 17 19 Prov i det språk till vilket sökanden sökt. Kaikki vastaukset kirjoitetaan näihin papereihin 1 9. Älä

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Kirjallinen kysymys 583. Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta

Kirjallinen kysymys 583. Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta 1992 vp Kirjallinen kysymys 583 Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta Eduskunnan Herra Puhemiehelle Kiinteistöjen ja osakkeiden arvot ovat laskeneet romahdusmaisesti

Lisätiedot

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 Ulkomaiset tutkinnot Kaikista ulkomailla suoritetuista korkeakoulututkinnoista on voitava esittää Opetushallituksen antama rinnastustodistus (www.oph.fi Koulutus ja tutkinnot

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 937/2009 vp Lävistyksiä koskeva valvonta ja ohjeistus Eduskunnan puhemiehelle Lävistykset ovat kasvattaneet suosiotaan koristautumisen muotona. Lävistystä tehtäessä vahingoitetaan aina

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 954/2009 vp Eläkkeiden maksukäytännön muuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Työeläkkeen maksupäivä on joitain poikkeuksia lukuun ottamatta pääsääntöisesti kuukauden ensimmäinen pankkipäivä.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 648/2002 vp Tupakkalain tulkinta Eduskunnan puhemiehelle Ympäristön tupakansavu luokitellaan syöpävaaralliseksi aineeksi. Tämä merkitsee sitä, että erityisen riskialttiita työntekijöitä,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1016/2009 vp Etuuksien leikkautuminen osa-aikaeläkkeelle siirryttäessä Eduskunnan puhemiehelle Työntekijä jäi pysyvästä työsuhteesta osa-aikaeläkkeelle 1. huhtikuuta 2009 alkaen. Myöhemmin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 712/2013 vp Vammaisten henkilöiden avustajien palkkausjärjestelyn yhdenmukaistaminen Eduskunnan puhemiehelle Vammaisen henkilön avustajan työ on raskasta ja vaativaa, mutta matalasti

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteen valintakoe Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun rakennetun ympäristön hakukohteeseen pyrkiville klo 9-12.

Yhteiskuntatieteen valintakoe Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun rakennetun ympäristön hakukohteeseen pyrkiville klo 9-12. Yhteiskuntatieteen valintakoe Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun rakennetun ympäristön hakukohteeseen pyrkiville 31.5.2016 klo 9-12. Urvalsprovet i samhällsvetenskap för sökande till ansökningsalternativet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1019/2013 vp Poliisin lupapalveluiden ajanvaraus Eduskunnan puhemiehelle Poliisin lupapalveluita varten pitää jatkossa varata aika Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksella.

Lisätiedot

Aineopinnot ON, OTM

Aineopinnot ON, OTM 1 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA FINANSSIOIKEUS Aineopinnot 2.12.2011 ON, OTM Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3 sekä 4 a ja 4 b eri papereille. Kysymykseen 5 vastataan vastauslomakkeelle. Vastauspaperi on

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS TENTTI

MALLIVASTAUKSET PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS TENTTI 1 MALLIVASTAUKSET PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS TENTTI 20.1.2009 2 Tehtävä 1 / max. 12 pistettä Tehtävässä oli kysymys 2004 kuolleen P:n leskensä L hyväksi tekemän ns. rajoitetun omistusoikeustestamentin oikeusvaikutuksista.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 793/2004 vp Uskonnollinen painostus Eduskunnan puhemiehelle Ajatus lähestyvästä poismenosta saa monet ikäihmiset aikaisempaa kiinnostuneemmiksi uskonasioista. Tämä saattaa ikäihmiset

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1368/2010 vp Perheen yrittäjyyden vaikutus kotona asuvan aikuisen lapsen työmarkkinatukeen Eduskunnan puhemiehelle Nykyisin elämänvaiheiden muutoskohdissa nuoret aikuiset saattavat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 944/2006 vp Työeläkkeen menetyksen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Uuden eläkelain voimaan tullessa mahdollistui työeläkkeelle pääsy 63 vuoden iässä ilman, että menettäisi ansaitun

Lisätiedot