MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 11.4.2012"

Transkriptio

1 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS

2 2 Tehtävä 1, prof. Kangas selvittää arvostelua tarvittaessa vastaanotollaan. Tehtävä 2 Vastauksessa piti tuoda esille 1990-luvun alussa käydyn ns. uusperhekeskustelun johdosta oikeuskäytännössä ja lainsäädännössä tehdyt ratkaisut. Näitä olivat esimerkiksi siviilioikeudellista elatusvelvollisuutta kunnioittanut KHO 1990 A 107 ja tähän liittyvänä vastaliikkeenä täysin päinvastaiselle ajattelutavalle rakentunut sosiaali- ja terveydenhuollon asiamaksuista annetun lain 10.1 (L 374/1992). Viimeksi mainitun lainkohdan mukaan yksilön maksukykyä määrättäessä voitiin ottaa huomioon hänen tosiasialliset perhesuhteensa, muun muassa avoliitossa asuminen. Tämän lisäksi piti tuoda esille niitä ongelmia, joita syntyy, kun henkilöltä perittäviin sosiaalihuollon maksuihin taikka henkilölle tai hänen lapselleen myönnettäviin sosiaalietuuksiin vaikuttavat sellaisen avio- tai avopuolison tulot, jolla ei ole siviilioikeudellista elatusvelvollisuutta ensin mainittua henkilöä tai hänen lastansa kohtaan. Tärkeimpinä epäkohtina voidaan Gottbergin esityksen perusteella pitää seuraavia: - Ratkaisun kohtuuttomuus etuuden saajan tai maksuvelvolliseksi joutuvan itsensä kannalta. Avopuoliso ei välttämättä osallistu kumppaninsa tai tämän lapsen elättämiseen. Tällöin hänen tulonsa huomioiminen heikentää perusteetta etuuteen tai julkispalveluun oikeutetun henkilön asemaa. - Ratkaisun kohtuuttomuus lapsesta erossa asuvan vanhemman kannalta. Kun lapsen lähivanhemman avoliitto tai avioliitto mahdollisesti pienentää lähivanhemmalle maksettavia etuuksia ja suurentaa häneltä perittäviä erilaisia maksuja, voi syntyä paine korottaa lapsesta erossa asuvan vanhemman suoritettavaksi tulevaa elatusapua. Tämä on epäoikeudenmukaista erityisesti siinä tapauksessa, että lapsen lähivanhemman elintaso onkin ehkä avoliiton johdosta tosiasiassa kohentunut. - Parisuhteen salailun tarve ja tähän liittyvät kontrolliongelmat Etuutta hakevalle syntyy nykyoloissa monesti aihe salata avoliitossa asumisensa. Kunnan viranomaisten intressissä on taas saada niistä tieto. Tästä voi syntyä erilaisia jännitteitä, muun muassa ilmiantotilanteita ja yksityisyyden suojan ongelmia. Ks. lähemmin Gottberg: Perhesuhteet ja lainsäädäntö s Tehtävä 3 Ks. erit. Aarnio - Kangas Perhevarallisuusoikeus, s , , , Ensiksi on todettava, että tehtävän oikein ratkaistakseen oli tenttikirjallisuus täytynyt sisäistää hyvin. Tehtävä edellytti opitun tiedon soveltamista, eikä yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua tehtävässä ollutkaan. Tämä otettiin luonnollisesti huomioon arvostelussa. Ensin voitiin todeta, että kun puolisoilla ei ollut avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, A:n jälkeen ei tule suoritettavaksi ositusta B:n kanssa. Näin ollen A:n jaettavan pesän muodostaa hänellä ollut varallisuus euroa. Tapauksessa havaitaan heti, että ainakin osan rintaperillisten lakiosia loukataan ja toisaalta ainakin osa heistä on myös tehokkaasti vaatinut lakiosia testamentinsaajille tehdyllä lakiosavaatimuksella (PK 7:5). Lakiosat ovat tapauksessa ( /3)/2 = euroa. Y:lle ja Z:lle on siis tultava tämän verran pesästä varoja.

3 3 X ja YY ovat saaneet hyväkseen erityistestamentin eli legaatin kesämökin osalta. Leski B on yleistestamentinsaaja, koska hänelle on määrätty pesän jäännös tiettyjen määräysten (kesämökki) täyttämisen jälkeen. X on myös lakimääräinen perillinen ja vieläpä rintaperillinen. Tapauksessa X ja YY tai B eivät ole halukkaita tai kykeneviä maksamaan lakiosia rahana Y:lle ja Z:lle. Aivan ensiksi pesänjakajan on ratkaistava, miten lakiosat maksetaan. Periaatteessa kesämökkiin voisi perustaa yhteisomistussuhteen Y:lle ja Z:lle sekä X:lle ja YY:lle perintöosuuksien suhteen. Yhteisomistussuhde perillisten välillä on kuitenkin poikkeuksellinen ratkaisu, sillä perinnönjaon tarkoituksena on nimenomaan lakkauttaa perillisten välinen oikeussuhde. KKO:n tulkinnan mukaan yhteisomistussuhteen perustaminen ei ole sallittua ilman erityisiä perusteita. Sinänsä tämä on siis mahdollista, mutta kun lakiosien maksuun on käytännössä saatava muuta varallisuutta, kesämökki olisi pesänjakajan toimesta myytävä. Tähän jaossa tapahtuvaan myyntiin pesänjakaja tarvitsee tuomioistuimen luvan (PK 23:8). Mikäli lähdetään siitä, että myyntilupa saadaan, pesässä on tämän jälkeen euroa rahaa ja muuta varallisuutta. Lakiosat voidaan nyt maksaa reaalisesti pesästä. Y ja Z saavat siis kumpikin. Mitä X ja YY ja B sitten saavat? PK 11:4:n mukaan jos pesässä ei ole testamentattua omaisuutta, testamentti on siltä osin tehoton. Nyt pesässä ei enää ole kesämökkiä. Saavatko X ja YY sitten rahaa sen sijaan? Kyse on testamentin tulkinnasta, jonka suorittaa pesänjakaja. Koska myynti on tapahtunut vasta kuoleman jälkeen, niin halusiko testamentintekijä, että X ja YY saisi kesämökin myynnistä kertyneitä varoja itse mökin sijaan. Näin voidaan hyvin perustein tulkita, mutta vastakkainenkin näkemys on hyväksyttävä, jolloin varat ns. palautuisivat pesään ja leski B saisi omaisuuden yleistestamentinsaajana (X:nkin lakiosalla mahd. vähennettynä). Pesässä olisi siis lakiosien maksun jälkeen = Se on vähemmän kuin legaatin arvo Tällöin koko summa menisi legaatinsaajille jos tulkitaan niin, että testamentintekijä halusi nimenomaan X:lle ja YY:lle siirtyvän kesämökin mahdollisimman suuren arvon. Tällöin leskelle jäisi mitään, sillä legaatti täytetään ennen yleistestamentinsaajan eli lesken oikeutta. Samalla voidaan todeta, että X on tällä ratkaisulla joka tapauksessa saanut lakiosansa. Kuten todettu, niin muutkin vastausvaihtoehdot hyväksyttiin, jos ne olivat asianmukaisesti perusteltu ja itse arvomääräinen perinnönjako meni sittemmin oikein. Tehtävä 4 Tapauksessa oli tärkeää hahmottaa oikein Aatun antaman valtuutuksen oikeudellinen luonne. Se oli tavallinen, OikTL:n soveltamisalaan kuuluva valtuutus. Kysymys ei siis ollut edunvaltuutuslaissa tarkoitetusta edunvalvontavaltuutuksesta. Aatun antaman valtuutuksen oli määrä tulla voimaan jo perusteella, että Aatu joutuisi sairaalahoitoon. Edellytyksenä ei siis ollut se EVVL:ssa määritetty seikka, että valtuuttaja olisi esimerkiksi sairauden vuoksi tullut kykenemättömäksi hoitamaan taloudellisia asioitaan. Valtuutuksen konkretisoitumiskynnys oli näin selvästi alempi kuin EVVL:ssa: jo esimerkiksi sairaalaan joutuminen umpilisäkkeen tulehduksen johdosta olisi riittänyt. Vastaajan tuli näin pohtia Niilo N:n toimintaa Aatun antama OikTL:n mukainen valtuutus huomioon ottaen. Laskujen maksaminen ja tilisopimusten uusiminen vaikuttavat tässä suhteessa ongelmattomilta. Muiden toimien osalta saatetaan sitä vastoin kysyä, oliko Niilo ylittänyt kelpoisuutensa. Näin on mitä ilmeisimmin asia rahalainan antamisen osalta: se ei mahdu mitenkään valtuutuksen sanamuodon piriin. Aatun asunnon myyminen on hieman ongelmallisempi. Voidaan ehkä katsoa, että kyse on sellaisesta asumiseen liittyvästä oikeustoimesta, jota Aatu on tarkoittanutkin. Ongelmaksi siinä tulee kuitenkin myynnin toteuttamisen tapa. Niilon olisi pitänyt yrittää saada asunnosta täysi vastike eikä myydä sitä alihintaan.

4 4 Edunvalvoja V joutuu nyt pohtimaan omia toimenpiteitään holhoustoimilain säännösten pohjalta. Merkittävään osaan nousevat HolTL 37 :n määräykset päämiehen omaisuuden huolellisesta hoitamisesta ja päämiehen oikeuksien aktiivisesta valvomisesta. Tältä osin V:n tehtävä on valvoa nimenomaan Aatun taloudellisia etuja. Se, millaiset ratkaisut tyydyttävät sisarentyttäriä Vilmaa ja Hilmaa, on lähtökohtaisesti merkityksetöntä. Paavolle annetun rahalainan ollessa pätemätön V:n täytyy vaatia Paavoa heti palauttamaan lainaksi saatu euroa. Myös suorituskanteen nostaminen Paavoa vastaan voi tulla ajankohtaiseksi. Asunnonkaupan osalta V joutuu taas harkitsemaan vaatimusten kohdistamista joko ostajaan tai valtuutettuna toimineeseen Niiloon. Koska kauppa näyttäisi kuuluneen Niilon kelpoisuuden piiriin, ainoa mahdollisuus lienee vaatia Niilolta vahingonkorvausta epäedullisen kaupan johdosta. Tällainen vastuu Niilolle saattaa syntyä siviilioikeuden yleisten oppien perusteella. Korvausvastuu uhkaa Niiloa siinäkin tapauksessa, että Paavolta ei saada takaisin hänelle lainattua euroa. Edunvalvontavaltuutus? Monet vastaajat tarkastelivat Aatun antamaa valtuutusta ns. edunvalvontavaltuutuksena. He totesivatkin tässä suhteessa aivan johdonmukaisesti, että EVVL 6 :ssä asetettu muotovaatimus jäi täyttymättä, minkä ohella valtuutus olisi voimaan tullakseen tarvinnut holhousviranomaisen vahvistuksen. Vaikka näin rakennettu vastaus oli peruslähtökohdiltaan väärillä linjoilla, siitäkin saattoi saada pisteitä ei kuitenkaan aivan huippumääriä. Oikeuslähteet: Tapaukseen vastaaminen edellytti sopimusoikeuden perusteiden (valtuutuskysymykset) hallintaa, minkä lisäksi opiskelijan piti lukea huolellisesti edunvalvontavaltuutustuslain ensimmäiset pykälät, HolTL 37 :ää unohtamatta. Myös muutamista Välimäen Holhoustoimen pääpiirteet -kirjan kohdista oli apua (ks. esim. s ja ).

5 1 PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS Ohjeita: - Pakollisen perhe- ja jäämistöoikeuden peruskurssin suorittaneet vastaavat tehtäviin Peruskurssista saadut hyvityspisteet ja sen suoritusaika sekä kurssin pitäjä ilmoitetaan tehtävän KOLME (3) vastauspaperissa esim. nimen yhteydessä. - Tehtävään 5 vastaavat vain ne, jotka ovat saaneet vapautuksen perheoikeuden peruskurssista. - Nimettömiä vastauksia ei oteta huomioon. Opiskelijanumero on merkittävä nimen yhteyteen. - Vastaustila on yksi sivu. Ylimenevää osaa ei lueta eikä vastausta, jossa rivien väliin on kirjoitettu enemmän kuin yksi vastausrivi, arvostella lainkaan. - Vastaus on kirjoitettava selvällä käsialalla. - Jokainen vastaus on kirjoitettava erilliselle arkille. - Tentti on lakikirjatentti. TULOKSET aineen ilmoitustaululla ja internet-sivuilla torstaina klo Vastaa kymmenellä rivillä jokaiseen seuraavista kysymyksistä. a) Mitä tarkoitetaan fidusiaariperiaatteella? b) Mitä tarkoitetaan sillä, että vastike ei jää velaksi? c) Mitä tarkoitetaan osituksen saattohoidolla? 2. Moni suomalainen lapsi elää perheessä, jossa parisuhteen toinen osapuoli ei ole hänen vanhempansa. Sosiaalilainsäädännössä on tämän vuoksi jouduttu ottamaan kantaa siihen, millainen vaikutus tällaisen ns. vanhempipuolen tuloilla ja varoilla on perheelle myönnettävien sosiaalietuuksien ja perheeltä perittävien maksujen kannalta. Selvitä lyhyesti oikeustilamme kehitystä 1980-luvun lopulta nykyhetkeen. Mitä ongelmia Gottberg näkee nykytilassa?

6 2 3. Aviopuolisoilla A ja B on ollut avio-oikeuden poissulkeva avioehtosopimus. A kuoli v ja hänen nettovarallisuus on lain mukaisesti tehdyn perukirjan perusteella euroa. A:lla on kolme lasta (X, Y ja Z) edellisestä avioliitosta, ja ositus tämän avioliiton osalta on jo tehty lainvoimaisesti. A:n testamentin mukaan tytär X ja pojanpoika YY saavat yhteisesti A:n kesämökin (arvo euroa). Tytär Z saa testamentin mukaan euroa ja kaiken muun lopun omaisuuden saa leski B. Poika Y ja tytär Z ovat loukkaantuneita tilanteesta ja he haluavat heille lain mukaisen lakiosan A:n pesästä. Testamentti on annettu lain mukaisesti tiedoksi osapuolille, eikä kukaan ole sitä moittinut määräajassa. Lakiosavaatimukset on esitetty Y:n ja Z:n tahoilta X:lle, YY:lle ja B:lle. Määräajat lakiosavaatimuksille on nyt ummessa. Selväksi on tullut, että kukaan ei halua eikä kykene maksamaan heille lakiosia rahana. Olet tekemässä tänään pesänjakajana perinnönjakoa. Selvitä perustellen, miten perintö tämän tapauksen tiedoilla lain mukaan jaettaisiin. Huomaa, että pesänjakajana sinulla on lain puitteissa harkintavalta jakoon vaikuttavista kysymyksistä. Tee jakosi päätteeksi perinnönjakolaskelmat eli laske jokaisen perintöä saavan perintöosa. ILMOITA TÄMÄN TEHTÄVÄN KOLME (3) PAPERISSA PERHEOIKEUDEN PERUSKURSSISTA SAAMASI PISTEET SEKÄ LUENNON SUORITUSAIKA JA LUENNOITSIJA. NÄMÄ PISTEET EIVÄT SIIS KORVAA TÄTÄ TEHTÄVÄÄ, VAAN VAIKUTTAVAT HYVITYSPISTEINÄ TENTIN LOPULLISEEN ARVOSANAAN. 4. Yksin asuva 80-vuotias Aatu sairastui syksyllä 2010 vakavasti ja joutui sairaalahoitoon. Sairaalassa olon aikana häneltä jäi maksamatta useita laskuja, mikä harmitti näissä asioissa tunnollista Aatua kovasti. Sairaalasta kotiuduttuaan Aatu tunsi muutenkin huolta siitä, miten selviäisi tulevaisuudessa. Hän ei kuitenkaan halunnut, että hänelle koskaan määrättäisiin virallista edunvalvojaa, vaan hän päätti turvautua naapurissa asuvan 60-vuotiaan Niilon apuun. Aatu laati joulukuussa 2010 valtakirjan, jossa hän määräsi seuraavaa: Siltä varalta, että joudun sairaalahoitoon, valtuutan täten Niilo N:n edustamaan minua kaikissa asumiseeni, toimeentulooni ja pankkisuhteisiini liittyvissä asioissa. Tämä valtuutus pysyy voimassa senkin jälkeen, kun olen tullut kykenemättömäksi itse päättämään näistä asioista. Aatu allekirjoitti mainitun asiakirjan ja antoi sen Niilolle. Seuraavan talven aikana A:n kunto parani, eikä hänen tarvinnut turvautua Niilon apuun. Marraskuussa 2011 Aatu sai sitten aivoverenvuoden ja oli useita päiviä tajuttomana. Tammikuussa 2012 Aatua hoitava lääkäri kertoi Niilolle, että Aatu tuskin enää pystyisi palaamaan kotiin asumaan. Tässä vaiheessa Niilo ryhtyi hoitamaan aktiivisesti Aatun asioita, muun muassa maksoi laskuja ja uusi tilisopimuksia. Helmikuun 12. päivänä Niilo teki sitten edellisiä paljon merkittävämmän toimen: hän myi Aatun omistaman asuinhuoneiston ja hankki Aatulle paikan yksityisestä hoitokodista.

7 3 Aatulle on viikko sitten määrätty edunvalvojaksi varatuomari V. Pian tehtävän alkamisen jälkeen V:hen ottivat yhteyttä Aatun kaksi sisarentytärtä Hilma ja Vilma, jotka vaativat V:tä ryhtymään toimiin Niilon tekemisten johdosta. Erityistä moitetta ansaitsevat heidän mielestään seuraavat toimet: Niilo on myynyt Aatulle kuuluvan asunnon kuulematta lainkaan sisarentyttäriä. Ostajana on ollut Aatun veljenpoika Pekka. Kauppahinta oli vain euroa, vaikka vastaavanlaisia samalla seudulla sijaitsevia huoneistoja on äskettäin myyty euron hintaan. Niilo on lisäksi antanut Aatun varoista euron rahalainan toiselle Aatun veljenpojalle, Paavolle. Velkakirjan mukaan laina on maksettava takaisin vuoden 2020 loppuun mennessä. Mitään vakuuksia ei Niilo ole Paavolta vaatinut, vaikka Paavo on tunnetusti hyvin epävarma velallinen. Vilma ja Hilma esittävät, että edunvalvojan pitää vaatia edellä mainittujen oikeustoimien mitätöimistä tarvittaessa kanteen avulla. On selvää, ettei Niilolla ole ollut valtuutta niiden tekemiseen täysin vapaamuotoisen ja viranomaisen vahvistusta vailla olevan valtakirjan perusteella. Edunvalvoja V pohtii nyt, mihin toimiin hänen pitäisi tapahtuneiden johdosta ryhtyä. Esitä oikeudellinen arvioisi tilanteesta ja anna V:lle menettelyohjeet. Huom! Ne opiskelijat, jotka ovat hyväksyttävästi suorittaneet Ahti Saarenpään pitämän edunvalvontaoikeuden luentosarjan, voivat jättää vastaamatta kysymykseen 4 ja käyttää luentosarjalta saamansa pisteet hyväksi tentissä. Tehtävän osalta on tällöin jätettävä vastauspaperi, johon merkitään nimi, ilmoitus luennoista sekä saatu pistemäärä. (5. Laillisen kihlauksen edellytykset Caloniuksen mukaan.) Tähän kysymykseen vastaavat vain ne, jotka eivät ole suorittaneet perhe- ja jäämistöoikeuden peruskurssia. Muut eivät jätä vastauspaperia tästä tehtävästä.

8 1 FAMILJE- OCH KVARLÅTENSKAPSRÄTT Anvisningar De som har avlagt den obligatoriska grundkursen i familje- och kvarlåtenskapsrätt svarar på uppgifterna 1-4. På svarspappret för uppgiften TRE (3) t.ex. i samband med ditt namn ska du skriva hur många bonuspoäng som du fått för grundkursen, när du avlagt kursen och vem som hållit kursen. Uppgift 5 besvaras endast av dem som fått befrielse från den obligatoriska grundkursen. Anonyma svar beaktas inte. Skriv ditt studentnummer bredvid ditt namn. Svarsutrymmet är en sida. Den överstigande delen läses inte. Ett sådant svar bedöms överhuvudtaget inte där det mellan raderna har skrivits mer än en textrad. Du ska skriva dina svar med tydlig handstil. Du ska skriva varje svar på ett separat ark. Denna tentamen är en lagbokstentamen. RESULTATET kl på privaträttens anslagstavla och på familjerättens webbplats. 1. Svara på tio rader på var och en av följande frågor: a) Vad avses med fiduciarprincipen? b) Vad avses med att ett vederlag inte kvarstår som skuld? c) Vad avses med det finska uttrycket osituksen saattohoito (ungefär ett långt farväl till avvittringen )? 2. Många finska barn lever i en familj där den andra parten i ett parförhållande inte är barnets förälder. I sociallagstiftningen har man därför blivit tvungen att ta ställning till vilken inverkan en sådan s.k. styvförälders inkomster och förmögenhet har på de sociala förmåner som familjen beviljas och på de avgifter som familjen ska betala. Utred kort hur rättsläget har utvecklats från slutet av 1980-talet till dags dato. Vilka problem ser Gottberg i nuläget?

9 2 3. Makarna A och B hade ingått ett äktenskapsförord genom vilket giftorätten uteslöts. A avled år 2010 och hennes nettoegendom är enligt en bouppteckning som upprättats i laga ordning euro. A har tre barn (X, Y och Z) från ett tidigare äktenskap. Avvittringen efter det tidigare äktenskapet har gjorts och den har fått laga kraft. Enligt A:s testamente ska dottern X och sonsonen YY gemensamt få A:s sommarstuga (värd euro). Enligt testamentet ska euro tillfalla dottern Z och all annan egendom den efterlevande maken B. Sonen Y och dottern Z känner sig kränkta av situationen och de vill ha sin laglott enligt lagen ur A:s bo. Testamentet har i laga ordning delgivits parterna och ingen har inom utsatt tid klandrat det. Y och Z har riktat laglottsanspråk mot X, YY och B. Fristerna för framställande av laglottsanspråk har nu löpt ut. Det har blivit klart att ingen vill eller kan betala laglotterna i pengar. Idag fungerar du som skiftesman och ska förrätta arvskifte. Utred med motiveringar hur arvet med stöd av fakta i detta fall ska skiftas enligt lag. Märk att du som skiftesman med stöd av lagen har prövningsrätt i de frågor som påverkar skiftet. Som avslutning på skiftet ska du göra uträkningarna för arvskiftet, eller med andra ord ska du räkna ut arvslotten för var och en som ärver. I DITT SVAR PÅ UPPGIFT TRE (3) SKA DU MEDDELA HUR MÅNGA POÄNG DU FÅTT FRÅN GRUNDKURSEN, NÄR DU AVLAGT KURSEN OCH VEM SOM HÖLL KURSEN. POÄNGEN FRÅN GRUNDKURSEN ERSÄTTER INTE DENNA UPPGIFT, MEN DE INVERKAR SOM BONUSPOÄNG NÄR DET SLUTLIGA BETYGET BESTÄMS FÖR DIN TENTAMEN. 4. Aatu, som var 80 år, bodde ensam. Hösten 2010 insjuknade han allvarligt och blev tvungen att få sjukhusvård. Under sjukhusvistelsen blev åtskilliga räkningar obetalda, vilket retade upp Aatu som annars var noggrann med sådana saker. Efter att Aatu hade kommit hem från sjukhuset var han också i övrigt oroad över hur han skulle klara sig i framtiden. Han ville ändå inte att en officiell intressebevakare någonsin skulle utses för honom, utan han beslöt att ty sig till den 60 år gamla grannen Niilos hjälp. Aatu upprättade i december 2010 en fullmakt i vilken han förordnade följande: För det fallet att jag hamnar under sjukhusvård befullmäktigar jag härmed Niilo N att representera mig i alla de ärenden som gäller mitt boende, min utkomst och mina bankförbindelser. Denna fullmakt ska gälla också efter att jag har förlorat min förmåga att själv besluta om dessa saker. Aatu skrev under handlingen och gav den till Niilo. Följande vinter blev Aatus kondition bättre och han behövde inte ty sig till Niilos hjälp. I november 2011 drabbades Aatu av en hjärnblödning och var flera dagar medvetslös. I januari 2012 fick Niilo höra av den läkare som vårdade Aatu att Aatu knappast längre kan återvända hem. I detta skede började Niilo aktivt ta hand om Aatus angelägenheter. Bland annat betalade han räkningar och ingick nya kontoavtal. Den 12 februari ingick Niilo en rättshandling som var mycket mer betydelsefull än de tidigare: han sålde den bostadslägenhet som Aatu ägde och skaffade Aatu en plats på ett privat vårdhem.

10 3 En intressebevakare, vicehäradshövding V, har för en vecka sedan förordnats för Aatu. Strax efter att V:s uppdrag hade börjat blev han kontaktad av Aatus två systerdöttrar Hilma och Vilma, som krävde att V vidtar åtgärder till följd av vad Niilo gjort. Särskilt klandervärda var enligt dem följande handlingar: - Niilo har sålt Aatus bostad utan att systerdöttrarna har hörts. Köpare var Aatus brorsson Pekka. Köpepriset var endast euro, trots att motsvarande bostäder på samma område nyligen har sålts till priser om euro. - Niilo har dessutom lånat ut euro ur Aatus medel till en annan av Aatus brorssöner, Paavo. Enligt skuldebrevet ska lånet betalas tillbaka före slutet av år Någon säkerhet har Niilo inte krävt av Paavo, trots att det är känt att Paavo är en mycket osäker gäldenär. Vilma och Hilma vill att intressebevakaren ska kräva att de nämnda rättshandlingarna ska ogiltigförklaras vid behov genom talan. Det är klart att Niilo inte har haft kompetens att vidta rättshandlingarna med stöd av en sådan formfri fullmakt som inte var styrkt av myndigheterna. - Intressebevakaren V överväger nu vilka åtgärder han borde vidta till följd av det skedda. Ge din rättsliga bedömning av situationen och redogör för hur V ska förfara. Obs! Om du med godkänt betyg har klarat av Ahti Saarenpääs kurs i intressebevakningsrätt, kan du lämna uppgift 4 obesvarad och använda de poäng som du fått i förhöret såsom poäng i tentamen. För denna uppgift ska du då lämna in ett svarspapper där du antecknat ditt namn, kursen och poängen som du fått. (5. Förutsättningarna för en laglig trolovning enligt Calonius.) Denna uppgift besvaras endast av dem som inte har avlagt grundkursen i familje- och kvarlåtenskapsrätt. Övriga ska inte lämna in ett svarspapper på denna uppgift.

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 10.12.2013

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 10.12.2013 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 10.12.2013 2 Tehtävä 1 prof. Kangas selvittää arvostelua tarvittaessa vastaanotollaan. Tehtävä 2 Tapauksessa B:n isyys perustuu isyysolettamaan, koska

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 17.6.2014 (kesätentti) 2 Tehtävä 1 Tapauksen yleisenä ongelmana on P:n perillisten ja eräiden muiden henkilöiden oikeus nostaa testamentin saajaa vastaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 303/2003 vp Lesken perintövero Eduskunnan puhemiehelle Suomen perintöverojärjestelmä saattaa asettaa leskeksi jääneen perijän hyvinkin hankalaan tilanteeseen, vaikka läheisen kuolemassa

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 482/2012 vp Leskeneläkkeen 50 vuoden ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Leskeneläkettä koskevat säännökset edellyttävät leskeltä 50 vuoden ikää tietyissä tilanteissa. Kansaneläkelain mukaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2007 vp Nuorten leskien perhe-eläketurvan parantaminen Eduskunnan puhemiehelle Perhe-eläkkeen tarkoitus on turvata lesken ja lasten toimeentulo perheen toisen huoltajan kuoltua.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Loppukuulustelu II 8.5.2013 Mallivastaukset Tehtävä 1 Tapauksessa piti laskea rintaperillisten lakiosat ja selvittää, mitä kunkin lakiosasta vielä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 350/2007 vp Oikeus sairauspäivärahaan tai eläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Kontiolahtelainen Kauko Riikonen koki melkoisen yllätyksen, kun hän 1.6.2004 nilkkavammasta alkaneen sairausloman

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1398/2010 vp Eläkkeensaajien asumistuki Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeensaajien keskuudessa on koettu ongelmana se, että eläkkeensaajien muuttaessa omasta kodistaan vanhainkotiin tai

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 130/2008 vp Työ- ja työkyvyttömyyseläkkeiden maksupäivä Eduskunnan puhemiehelle Työeläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen maksupäivä on kuukauden ensimmäinen päivä. Tapauksissa, joissa

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 528/2010 vp Jacob Söderman /sd SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 528/2010 rd Modernisering av 66 i äktenskapslagen Till riksdagens talman I lagen om införande av jordabalken (541/1995) stadgas i 19 2 mom. följande:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1094/2013 vp Eläkeläisten kireä verotus Eduskunnan puhemiehelle Kun henkilö jää eläkkeelle, hänen tulotasonsa puolittuu, kun sitä verrataan henkilön työelämästä saamaan palkkaan. Eläkeläisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 793/2004 vp Uskonnollinen painostus Eduskunnan puhemiehelle Ajatus lähestyvästä poismenosta saa monet ikäihmiset aikaisempaa kiinnostuneemmiksi uskonasioista. Tämä saattaa ikäihmiset

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 875/2001 vp Maatilan luovutusvoiton syntyminen avioeroon liittyvässä osituksessa Eduskunnan puhemiehelle Voimassa olevan lainsäädännön mukaan perinnönjako ja avioeroon liittyvä omaisuuden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.2.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.2.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.2.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN Vastaa kysymyksiin 1 25 valitsemalla kuulemasi perusteella sopivin vaihtoehto.

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 25.1.2013

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 25.1.2013 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 25.1.2013 2 Tehtävä 1 Tapauksen yleisenä ongelmana oli perillisten mahdollisuus riitauttaa P:n tekemien testamenttien pätevyys. Kysymys oli paitsi testamentin

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 28.6.2011 / KESÄTENTTI

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 28.6.2011 / KESÄTENTTI 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 28.6.2011 / KESÄTENTTI 2 Tehtävä 1 Tehtävässä oli syytä ottaa ensin kantaa lesken oikeuksiin. Leskelle kuului avio-osana puolet puolisoiden yhteenlasketun

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 11.2.2008

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 11.2.2008 SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 11.2.2008 Vastausohjeet Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro 1 3. Tilaa ylittävää vastausta tai sellaista vastausta, jossa on riviä kohden enemmän kuin yksi

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta

Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta Helsinki 29.9.2015 Asianajotoimisto Reims & Co Oy AVIOLIITOSTA JA AVIO-OIKEUDESTA - Puolisot saavat avio-oikeuden toistensa omaisuuteen avioliittoon

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 62/2003 vp Pehmytkudosreuman lääkitys Kela-korvauksen piiriin Eduskunnan puhemiehelle Pehmytkudosreuman (fibromyalgian) hoitoon käytettävät lääkkeet eivät kuulu Kelan erityiskorvattavien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 337/2008 vp Ylimääräisen opintotuen myöhästyneestä takaisinmaksusta perittävän koron alentaminen Eduskunnan puhemiehelle Opiskelijat maksavat ylimääräisiä opintotukiaan takaisin vuosi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1258/2001 vp Kelan asumistuki Eduskunnan puhemiehelle Yleinen vuokrataso on noussut viime vuosien aikana huomattavan korkeaksi. Varsinkin pienten asuntojen neliövuokrat ovat kaupungeissa

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

1. YLEISTÄ 2. NYKYTILA. 2.1. Nykyinen edunvalvojan palkkio-ohje

1. YLEISTÄ 2. NYKYTILA. 2.1. Nykyinen edunvalvojan palkkio-ohje SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 2. NYKYTILA 2.1.Voimassa oleva edunvalvojan palkkio-ohje 2.2.Voimassa olevan palkkio-ohjeen arviointi 3. TYÖRYHMÄN EHDOTUS 4. TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Liitteet: Liite 1 Luonnos edunvalvojan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 136/2011 vp Takuueläkkeen mukaisen vähimmäiseläkkeen turvaaminen varhennettua eläkettä saaville Eduskunnan puhemiehelle Parhaillaan eduskunnan käsittelyssä oleva takuueläkelain muutos

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus kesätentti

Yleinen velvoiteoikeus kesätentti Yleinen velvoiteoikeus kesätentti 14.8.2007 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015 Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015 Aika Tid ti/tis 19.5.2015 klo/kl. 17.00 18.23 Paikka Plats Kauniaisten kirkko, Kavallintie 3 Grankulla kyrka, Kavallvägen

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

Kirjallinen kysymys 583. Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta

Kirjallinen kysymys 583. Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta 1992 vp Kirjallinen kysymys 583 Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta Eduskunnan Herra Puhemiehelle Kiinteistöjen ja osakkeiden arvot ovat laskeneet romahdusmaisesti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 220/2009 vp Perhepäivähoitajien palkkaus Eduskunnan puhemiehelle Perhepäivähoitaja on lapsia omassa kodissaan, ryhmäperhepäivähoidossa tai lapsen kotona hoitava henkilö. Perhepäivähoidossa

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 329/2009 vp Kasvirohdosvalmisteiden myyntikanavan määrittely lääkelaissa Eduskunnan puhemiehelle Luontaistuotealan keskusliitto ry ja Fytonomit ry ovat luovuttaneet 16.4.2009 ministeri

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1058/2004 vp Ulkomailla asuvien henkilöiden Suomesta saatavien tulojen verotus Eduskunnan puhemiehelle Euroopan komissio on viime vuoden lopulla tehdyn päätöksen perusteella kehottanut

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 612/2003 vp Käsityöläisten arvonlisävero Eduskunnan puhemiehelle Erilaiset maatilatorit toimivat käsityöläisten ja muiden pienten tavarantoimittajien myyntipaikkoina. Nykyinen arvonlisäverojärjestelmä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen.

Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen. Taidehistoria Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen. Nämä tehtäväpaperit ovat suomeksi. Hieman ennen kokeen alkamista valvoja kysyy haluaako

Lisätiedot

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset?

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset? HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17..00 Sarja A A1. Määritä suorien ax + y ja x y 3 leikkauspiste. Millä vakion a arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 441/2008 vp Alle 3-vuotiaan diabeetikon vammaistuen myöntämisperusteet Eduskunnan puhemiehelle Aikaisemmin alle 3-vuotiaan lapsen diabetes on automaattisesti oikeuttanut korkeimpaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen

Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen Sisältö Hoitotahto Valtakirjavaltuutus Edunvalvonta Testamentti HOITOTAHTO Omasta hoidosta määrääminen etukäteen Suostuminen annettuun hoitoon

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 442/2003 vp Oikeus irtisanomisajan palkkaan konkurssitilanteissa Eduskunnan puhemiehelle Konkurssitapauksissa irtisanomisajan palkkamääräykset jäävät kuolleeksi kirjaimeksi. Useimmissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 399/2007 vp Kansainvälisen adoption rajoitukset Eduskunnan puhemiehelle Lapseksiottamisesta annettua lakia (153/1985) muutettiin vuonna 1996, jotta Suomessa voitiin saattaa voimaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1091/2005 vp Opintotuen asumislisä Eduskunnan puhemiehelle Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta. Opintorahaa ja opintolainaa saa kuka

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2013 vp Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kelpoisuus sosiaali- ja terveysalalla Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan useissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 140/2007 vp Konkurssipesään peräytettävät velat Eduskunnan puhemiehelle Takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain (758/1991) 10 :ssä säädetään velan maksun peräytymisestä seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 517/2008 vp Kansaneläkkeen maksaminen eläkkeeseen oikeutetuille Eduskunnan puhemiehelle Kansaneläkkeen saamisen rajoituksia työeläkkeen suhteen on vuoden alusta tarkistettu, ja suuri

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1019/2013 vp Poliisin lupapalveluiden ajanvaraus Eduskunnan puhemiehelle Poliisin lupapalveluita varten pitää jatkossa varata aika Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksella.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1291/2001 vp Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen eläkeikäraja Eduskunnan puhemiehelle Työmarkkinoiden keskusjärjestöt pääsivät sopimukseen yksityisten alojen työeläkkeiden kehittämisestä.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1016/2009 vp Etuuksien leikkautuminen osa-aikaeläkkeelle siirryttäessä Eduskunnan puhemiehelle Työntekijä jäi pysyvästä työsuhteesta osa-aikaeläkkeelle 1. huhtikuuta 2009 alkaen. Myöhemmin

Lisätiedot

EDUNALVONTAVALTUUTUS JA EDUNVALVONTA

EDUNALVONTAVALTUUTUS JA EDUNVALVONTA EDUNALVONTAVALTUUTUS JA EDUNVALVONTA Henkikirjoittaja Liisa Peltokurppa Kaakkois-Suomen maistraatti Kouvolan yksikkö Mikä on edunvalvontavaltuutus? Edunvalvontavaltuutuksen avulla henkilö voi etukäteen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 820/2013 vp Työosuuskunnassa työskentelevän työttömyysturva Eduskunnan puhemiehelle Työosuuskunta on liiketoimintaa harjoittava yritys ja työorganisaatio, joka on perustettu muodostamaan

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Loppukuulustelu I 29.4.2013 Mallivastaukset Tehtävä 1 Tapauksessa tuli ensin toimittaa ositus P:n perillisten ja L:n kesken. Siinä oli puolisoiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2007 vp Kela-korvattavat lääkkeet ja perhekohtainen omavastuu Eduskunnan puhemiehelle Joissakin sairauksissa on se tilanne, ettei Kelan korvauksen piirissä oleva lääke anna sitä

Lisätiedot

Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Sivistyslautakunta/Bildningsnämnde 49 07.05.2008 n ALOITE KUNNALLISEN KOULUMATKATUEN MYÖNTÄMISESTÄ TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE/HEIKKI VESTMAN YM. / MOTION OM BEVILJANDE AV KOMMUNALT BIDRAG FÖR SKOLRESOR

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 874/2010 vp Poliisikoiratoiminnan keskittäminen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella Eduskunnan puhemiehelle Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella on valmisteilla muutos, jossa poliisikoiratoiminta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus Edunvalvontavaltuutus Suomen Senioriliike ry, Pirkanmaan osasto Lielahtikeskus, 6.9.2016 OTM, KTM Tuija Palo / Lakitoimisto Modus Oy Sisältö, edunvalvontavaltuutus Itsemääräämisoikeus Miten eroaa tavallisesta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2008 vp Kelan maksamat matkakorvaukset oman auton käytöstä Eduskunnan puhemiehelle Kela korvaa sairauden ja kuntoutuksen vuoksi tehtyjen matkojen kuluja. Kelan toimistosta voi hakea

Lisätiedot

EDUNALVONTAVALTUUTUS

EDUNALVONTAVALTUUTUS EDUNALVONTAVALTUUTUS Henkikirjoittaja Liisa Peltokurppa Kaakkois-Suomen maistraatti Kouvolan yksikkö Mikä on edunvalvontavaltuutus? Edunvalvontavaltuutuksen avulla henkilö voi etukäteen järjestää asioidensa

Lisätiedot

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka ut4 OCH SOCIAL- 0 C14, HÄLSOVÄRD RE F.ly Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen li ittyvästä selvitysalueesta Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 151/2001 vp Kelan maksama lomakustannuskorvaus yrityksille äitiys-, isyys- ja vanhempainrahakaudelta Eduskunnan puhemiehelle Äitiysrahakausi on 105 päivää, ja oikeus äitiysrahaan alkaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 580/2009 vp Eläkkeen karttuminen työsuhteen päättävän tukipaketin aikana Eduskunnan puhemiehelle Monissa yrityksissä tarjotaan YT-neuvotteluissa työsuhteensa päättäville työntekijöille

Lisätiedot

PERINTÖ JA TESTAMENTTI

PERINTÖ JA TESTAMENTTI MATTI NORRI PERINTÖ JA TESTAMENTTI KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA Talentum Helsinki 2010 Kuudes, uudistettu painos 2010 Talentum Media Oy ja Matti Norri Piirrokset: Ahti Susiluoto ja Markku Annila Taitto: Maria Mitrunen

Lisätiedot