MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 10.4.2014"

Transkriptio

1 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS

2 2 Tehtävä 1 prof. Kangas selvittää arvostelua tarvittaessa vastaanotollaan. Tehtävä 2 Vastauksessa piti ottaa kantaa Sirpa-serkun epäilyksiin E:n kaavailemaa sopimusositusta kohtaan. Epäilys 1. Edunvalvoja tarvitsee päämiehen puolesta tekemälleen sopimusositukselle holhousviranomaisen luvan (HolTL 34 9 kohta). Toinen vaihtoehto olisi hakea pesänjakajan määräämistä, jolloin lupaa ei tarvittaisi. Lupaa voidaan hakea myös jälkikäteen, eli E voi solmia haluamansa sisältöisen ositusta koskevan sopimuksen ja testauttaa sen asianmukaisuuden holhousviranomaisella. Holhousviranomainen voi hyväksyä sopimusosituksen vain, jos se on päämiehen (Helenan) edun mukainen. E:n ei siis kannata yrittääkään tehdä ositusta sellaisin ehdoin, että Helena saisi vähemmän kuin hänelle lain mukaan kuuluu tämän sisältöistä sopimusta ei holhousviranomainen hyväksyisi. Epäilys 2. Lahjoittajan antama vapaaomaisuusmääräys sitoo siinä mielessä puolisoita, että he eivät voi avioehtosopimuksellaan palauttaa tällaista omaisuutta AO-omaisuudeksi. Osituksen esisopimuksia ei tämä rajoitus sitä vastoin koske, voisivathan puolisot lopullisessa osituksessakin jättää VO-määräyksen huomiotta ja kohdella kyseistä omaisuutta AO-omaisuuden tavoin. Joissain poikkeustapauksissa VOmääräystä saatettaisiin ehkä pitää lahjan niin olennaisena edellytyksenä, että VO-määräyksen rikkominen antaisi lahjoittajalle oikeuden lahjan purkamiseen. Tapausselostus ei kuitenkaan anna perusteita tällaiselle arviolle nyt käsillä olevassa tapauksessa. Erkki E voi siis ottaa toimintansa lähtökohdaksi sen, että 1998 tehty asunto-osakkeita koskeva osituksen esisopimus on pätevä. Tällaiselle arviolle antaa tukea myös se, että sopimus lienee olosuhteisiin katsottuna kohtuullinen ja järkevä. Sen myötä tavallaan estetään Helenaa saamasta perusteetonta etua Jaakon taloudellisten toimien johdosta. Osituskirjaan voitaneen siis ottaa asunto-osakkeiden puolittamista koskeva määräys ilman, että holhousviranomaisen yksin tämän vuoksi jättäisi hyväksymättä ositusta. Epäilys 3. HolTL:ssa ei ole määräyksiä edunvalvojan tekemistä osituksen esisopimuksista. Lähtökohtana täytyy näin pitää, että esisopimukset ovat päteviä eikä niitä varten tarvita holhousviranomaisen lupaa (tällä tavoin asia todetaan myös oppikirjassa). Eri asia kuitenkin on millaisen vaikutuksen tällainen edunvalvojan tekemä sopimus voi lopulta saada osituksessa. Jotta edunvalvojan solmimalla osituksen esisopimuksella ei voitaisi tehdä tyhjäksi päämiehen oikeuksia, on selvää, ettei holhousviranomainen ilman muuta hyväksyä sen pohjalta tehtyä sopimusositusta. Nytkin on holhousviranomaisen tehtävä ratkaisu sen mukaan, onko edunvalvojan tekemä sopimus päämiehen edun mukainen vai ei. Sama koskisi pesänjakajaa, jos asia tulisi hänen harkittavakseen. Käsillä olevassa tapauksessa vaikuttaa siltä, ettei E:n vuonna 2005 Helenan puolesta allekirjoittama osituksen esisopimus ole Helenan edun mukainen eikä holhousviranomainen tulisi hyväksymään sen pohjalta tehtyä ositusta. Jaakko on kyllä tehnyt paljon töitä Helenan omistaman kiinteistön hyväksi ja hänellä saattaisi näin olla jonkin suuruinen edunpalautussaatava Helenaa kohtaan. Kuvattu sopimus sisältäisi kuitenkin euron suuruisen varallisuudensiirron Jaakon hyväksi, mikä lienee joka tapauksessa liikaa. Kurssikirjallisuus: Tapaukseen liittyviä asioita käsitellään teoksessa Aarnio Kangas, Perhevarallisuusoikeus s. 91 ja

3 3 Tehtävä 3 Kysymys Annen oikeudesta asua Börjen omistamassa, puolisoiden yhteisenä kotina käytetyssä asunnossa on AL 24 :n mukainen yhteiselämän lopettamista koskeva asia. Tuomioistuin voi puolisoiden yhteisestä tai toisen puolison hakemuksesta päättää, että se puolisoista, joka on enemmän asunnon tarpeessa, saa jäädä asumaan yhteiseen kotiin ja velvoittaa toisen puolison muuttamaan yhteisestä kodista. Tällainen päätös kuitenkin raukeaa, kun puolisoiden välillä on toimitettu omaisuuden ositus tai erottelu ja se on saanut lainvoiman, ja joka tapauksessa viimeistään kahden vuoden kuluttua. Annen kannattaa myös ottaa huomioon, että avioeron tultua lainvoimaiseksi hänet voidaan periaatteessa velvoittaa maksamaan kohtuullinen korvaus asumisesta. Kysymykset puolisoiden välisestä elatuksesta ja lasten elatuksesta ovat erillisiä asioita. AL 46 :n mukaan kummankin puolison tulee kykynsä mukaan ottaa osaa perheen yhteiseen talouteen ja puolisoiden elatukseen. Puolisoiden elatus käsittää puolisoiden yhteisten sekä kummankin henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämisen. Jos puoliso laiminlyö elatusvelvollisuutensa tai jos puolisot asuvat erillään, tuomioistuin voi velvoittaa puolison maksamaan elatusapua toiselle puolisolle (AL 47 ). On harvinaista, että puolisolle tuomittaisiin elatusapua avioeron jälkeen, mutta se on kuitenkin mahdollista (AL 48 ). Puolison on vaadittava elatusta kanteella, ja asia voidaan käsitellä avioeron yhteydessä. Elatusapua voidaan 47 ja 48 :n nojalla määrätä suoritettavaksi taannehtivasti enintään kanteen vireille panoa edeltäneeltä vuodelta (AL 49 ). Lasten elatusta täytyy käsitellä vastauksessa kummankin lapsen osalta erikseen, koska lapsilla on eri isät. Cecilian osalta Börje on vanhempana velvollinen osallistumaan elatukseen (Laki lapsen elatuksesta). Jos hän ei vapaaehtoisesti osallistu elatukseen, elatusta on vaadittava tuomioistuimessa. Laki lapsen elatuksesta mahdollistaa sen, että elatusapua määrätään maksettavaksi kanteen vireille panosta alkaen, ja erityisen painavista syitä elatusta voidaan määrätä suoritettavaksi yhdeltä vuodelta ennen kanteen vireillepanoa (Elatuslaki 10 ). Lapsen elatusta, huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva asia voidaan käsitellä avioeron liitännäisasiana. Dickin elatus otetaan huomioon Annen elatuskykyä vähentävänä, vaikka Börjellä ei olekaan velvollisuutta osallistua Dickin elatukseen. Dick on todennäköisesti oikeutettu elatustukeen elatustukilain nojalla (Elatustukilaki 2 ). Elatustukea haetaan Kelalta. Lain 7 :n mukaan elatustuki myönnetään hakemuksesta sen kalenterikuukauden alusta, jonka alkaessa elatustuen maksamisen edellytykset ovat olleet olemassa. Elatustukea ei ilman erityisen painavaa syytä myönnetä takautuvasti pidemmältä kuin kolmen kalenterikuukauden ajalta ennen sen hakemista.

4 4 Tehtävä 4 Ks. Pertti Välimäki, Holhoustoimen pääpiirteet, s Tapauksen mukaiseen edunvalvontavaltakirjaan tuli sisältyä seuraavat tiedot: - valtuuttamistarkoitus - valtuuttaja (Pertti Mäkinen) - valtuutettu (Heli Virtanen) - voimaantuloehto, eli seloste siitä, että valtuutus tulee voimaan siinä tapauksessa, että valtuuttaja tulee sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan. - valtuuttajan allekirjoitus (kirjallinen muoto) - kaksi esteetöntä todistajaa Lisäksi Pertin tahdon vuoksi valtakirjassa tuli olla seuraavat erityiset maininnat. - lahjan antamisen perusteet tulee yksilöidä valtakirjassa, eli siinä tuli todeta, että annetaan vuosittain siskonpoika Matille euroa ja että lahjan lahjaverot myös maksetaan, eli tämäkin summa annetaan lahjana. - kiinteistön luovuttaminen edellyttää aina erityistä määräystä. Kun Pertti kuitenkin halusi, että äärimmäisessä tarpeessa metsäkiinteistö Lapissa olisi luovutettavissa, niin tästä tuli ottaa erillinen määräys valtakirjaan (ja todeta, että luovutusoikeus on vasta viimesijainen äärimmäinen keino). Tässä yhteydessä saattoi myös todeta, että kiinteistön luovutuksen osalta edellytettäisiin maistraatin lupaa, mistä asiasta valtuuttaja voi valtakirjassa määräillä. Valtakirjaan ei tullut määräillä Pertin haluamasta valtuutetun valvonnasta. Pertti halusi, että valtuutettua valvottaisiin, eli toimet tarkastettaisiin, vasta valtuuttajan kuoltua. Valvontakeino tällöin on päätöstili. Tätä ei voi lain mukaan määrätä tehtäväksi maistraatille. Päätöstili annetaan aina valtuuttajan kuolinpesälle.

5 1 PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS Ohjeita: - Pakollisen perhe- ja jäämistöoikeuden peruskurssin suorittaneet vastaavat tehtäviin Peruskurssin tiedot ja sen suoritusaika sekä kurssin pitäjä ilmoitetaan tehtävän KOLME (3) vastauspaperissa esim. nimen yhteydessä. - Tehtävään 5 vastaavat vain ne, jotka ovat saaneet vapautuksen perheoikeuden peruskurssista. - Nimettömiä vastauksia ei oteta huomioon. Opiskelijanumero on merkittävä nimen yhteyteen. - Vastaustila on yksi sivu. Ylimenevää osaa ei lueta eikä vastausta, jossa rivien väliin on kirjoitettu enemmän kuin yksi vastausrivi, arvostella lainkaan. - Vastaus on kirjoitettava selvällä käsialalla. - Jokainen vastaus on kirjoitettava erilliselle arkille. - Tentti on lakikirjatentti. TULOKSET aineen ilmoitustaululla ja internet-sivuilla tiistaina klo kuoli 2013 ja häneltä jäi neljä lasta (a,b,c ja d). P:n perukirjan mukaan hänen jäämistöönsä kuului euron arvoinen koti, euron arvoinen osuus asunto-osakkeesta, euronarvoinentalviasuttavavajaa-ajanasuntoja50000eurontalletukset.p:nperukirjanmukaan eiollutantanutennakkoperintöäkenellekäänlapsistaan. Perinnönjakokokouksessavaatiseuraavienennakkoperintöjenhuomioimistaperinnönjaossa. 1) olisallinutb:nkäyttäävastikkeettavapaa-ajanasuntoavuosina ,vaikkahänitseoli maksanutkiinteistöveron,jätevesimaksunjamuutkiinteistönmenot.p:nvaroinkiinteistölleoli tehty mm. porakaivo, jonka arvo yksin oli euroa. a:n mukana b:n saaman ennakkoperinnönarvooli36000euroa. 2) oliostanutvuonna2003yksiönyhdessäc:nkanssasiten,ettäomistiyksiöstä30%.oli asunut yksiössä koko ajan maksamatta P:lle vuokraa saamastaan edusta. c:n saaman taloudellisen edun arvo oli kuukaudessa 420 euroa, vuodessa 5040 euroa ja kymmenessä vuodessa50400euroa. 3) olivuodesta2003tukenutd:ntohtoriopintojamyöntämälläomistavaroistaand:llevuosittain 4000euronyksityisenapurahanKalevanpäivänaattona.d:nsaamanennakkoperinnönarvooli 40000euroa. b, ja kiistivät a:n vaatimukset perusteettomina ja vaativat puolestaan, että a:n saamana ennakkoperintönäoliotettavahuomioonp:na:ntakaajanavuonna2005maksama100000euron velka Nordealle. a:n mukaan P:n lipastossa oli velkakirjat ja kuitti P:n suorittamasta maksusta. Kuitinpäälleolikirjoittanutkäsin,etteisuoritusta saamillääntavallaottaahuomioonjaettaessa hänenperintöään,koskaoliollutepäonninen.

6 2 kiistib:n,c:njad:nvaatimukset,koskaolimäärännyt,etteisuoritusoleennakkoperintöä.b,ja katsoivat, että kuolinpesä voi vaihtoehtoisesti suoraan velkoa saatavan a:lta, koska P:n regressioikeuseiollutvanhentunut. Esitä perusteltu oikeudellinen kannanotto väitteiden johdosta ja toimita perinnönjako rintaperillistenkesken.määritälaskennallistenjareaalistenperintöosiensuuruudet. 2. Helenan (s. 1935) ja Jaakon (s. 1938) pitkäaikainen avioliitto päättyi viime vuoden lopulla avioeroon. Alzheimerin tautia sairastavalle Helenalle määrättiin avioeroprosessin yhteydessä edunvalvojaksi Erkki E, joka onkin jo käynnistänyt neuvottelut Helenan ja Jaakon välisen osituksen toimittamiseksi. Helenan merkittävimmät omaisuuserät ovat euron arvoinen kesämökkikiinteistö (Hevossalmi) sekä euron arvoinen osakehuoneisto (Asunto Oy Haka). Kummatkin näistä Helena on saanut vanhemmiltaan lahjaksi määräyksin, että Helenan puolisolla ei ole omaisuuteen avio-oikeutta. Jaakko puolestaan omistaa euron arvoisen kesämökkikiinteistön ( Joenrinne ) ja euron arvoisen osakehuoneiston (Asunto Oy Järvitie). Myös hän on saanut nämä omaisuudet sukulaisiltaan lahjaksi niin, että lahjakirjoissa on suljettu pois saajan puolison avio-oikeus. Kaikki edellä mainitut vapaaomaisuusmääräykset on annettu avioliittolain muotomääräysten mukaisesti ja muutenkin pätevästi. Muuta omaisuutta puolisoilla on vähänlaisesti. Kumpikin omistaa rahavaroja ja irtaimistoa noin euron arvosta. Puolisoilla ei ole velkoja. Puoleesi on nyt kääntynyt Helenan Sirpa-serkku, joka pelkää, että Helenalle ei tehdä osituksessa oikeutta. Epäilyksiä aiheuttaa kaksi Helenan ja Jaakon välillä solmittua sopimusta, jotka kumpikin on otsikoitu osituksen esisopimukseksi. Näistä ensimmäisessä, vuonna 1998 solmitussa sopimuksessa, puolisot määräsivät, että avioeron sattuessa heidän kaikki irtain omaisuus mukaan luettuna asunto-osakkeet tuli jakaa osituksessa arvomääräisesti tasan. Syynä sopimuksen tekemiseen oli ollut se, että Jaakko oli käyttänyt melko paljon varojaan Helenan omistaman osakehuoneiston peruskorjaukseen. Vuonna 2005 puolisot olivat vuonna 1998 sopimaansa täydentäen tehneet vastaavan sisältöisen osituksen esisopimuksen kiinteistöjensä osalta ( kiinteistömme jaettakoon arvomääräisesti tasan ). Myös tämän sopimuksen taustalla oli Jaakon taloudellinen hyvittäminen. Jaakko oli vuosien aikana tehnyt Helenan omistamalla kiinteistöllä (jossa puolisot olivat viettäneet kaikki kesät) runsaasti erilaisia korjaus- ja parannustöitä. Vuoden 2005 sopimuksen oli Helenan puolesta allekirjoittanut Helenalle samana vuonna määrätty edunvalvoja Kari K. Syynä edunvalvojan määräämiseen oli ollut Helenalla jo vuoden 2003 alussa todettu Alzheimerin tauti. Helenan nykyinen edunvalvoja Erkki E aikoo kuulemma tehdä Jaakon kanssa sopimusosituksen, jossa toteutetaan mainittujen esisopimusten määräykset: kaikki omaisuus pannaan siis arvomääräisesti puoliksi. Sirpa-serkku kysyy nyt sinulta, voiko ja saako Erkki tehdä näin. Ensinnäkin: voiko Erkki yleensäkään edunvalvojana sopia osituksesta Jaakon kanssa eikö tähän tarvita pesänjakaja tai jokin muu viranomainen? Toiseksi: ovatko Helenan ja Jaakon väliset osituksen esisopimukset sisältönsä puolesta päteviä, siis onko niillä voitu syrjäyttää Helenan vanhempien määräykset siitä, että Helenan puolisolla ei ole oikeutta osakehuoneistoon tai kesämökkikiinteistöön? Ja kolmanneksi: vaikka Helena ja Jaakko olisivatkin vuonna 1998 voineet tehdä edellä kuvatun osituksen esisopimuksen, ei kai Kari K ole Helenan edunvalvojan ominaisuudessa voinut vuonna 2005 mennä tekemään vastaavaa sopimusta kiinteästä omaisuudesta. Eikö aviovarallisuussuhteissa sopimisessa ole kysymys puolison oman tahdon varassa olevasta asiasta? Anna Sirpalle perusteltu arviosi tilanteesta ja vastaa mainittuihin kysymyksiin.

7 3 3. Anne ja Börje menivät naimisiin vuonna Perheeseen kuuluu vuonna 2013 syntynyt yhteinen lapsi Cecilia ja vuonna 2005 syntynyt Dick, jonka biologinen isä on sairauseläkkeellä eikä pysty osallistumaan Dickin elatukseen. Anne hoitaa tällä hetkellä kotona Ceciliaa. Börje on ansiotyössä. Puolisoiden välit ovat riitaisat ja he ovat hakeneet avioeroa. Börjen mielestä hänellä ei ole velvollisuutta osallistua perheen kuluihin antamalla Annen käyttöön rahaa, koska perhe asuu hänen omistamassaan talossa. Börje vaatii Annea muuttamaan lapsineen pois talostaan mahdollisimman pian ja uhkailee vaihtavansa lukot ja heittävänsä Annen tavarat pihalle. Anne on ahdingossa, koska vanhempainraha ei riitä elämisestä aiheutuviin kuluihin, puhumattakaan, että siitä olisi jäänyt säästöön riittävästi rahaa esimerkiksi muutosta aiheutuviin kuluihin. Toimeentulotukihakemukseensa Anne sai hylkäävän päätöksen, koska Börjen tulot otettiin laskelmassa huomioon. Nyt Anne haluaa tietää, onko hänellä oikeutta jäädä asumaan yhteiseen kotiin ja miten hän voisi tehdä tällaisen vaatimuksen. Lisäksi hän haluaa tietää, onko hänellä oikeutta vaatia Börjeltä elatusapua itselleen tai lapsilleen sekä mistä ajankohdasta lukien elatusta voi vaatia ja missä menettelyssä. Anna Annelle perusteltu ja selkeä vastaus. ILMOITA TÄMÄN TEHTÄVÄN KOLME (3) PAPERISSA PERHEOIKEUDEN PERUSKURSSIN SUORITUSAIKA JA LUENNOITSIJA. MIKÄLI OLET SUORITTANUT PERUSKURSSIN ENNEN LUKUVUOTTA , ILMOITA MYÖS SAAMASI HYVITYSPISTEET. LUKUVUONNA PERUSKURSSIN SUORITTANEILLE ANNETAAN KAKSI PISTETTÄ VIRAN PUOLESTA. 4 Lakiasiaintoimistollesi tulee 70-vuotias Pertti Mäkinen. Hän halua, että teet hänelle edunvalvontavaltakirjan,jollahänantaaedunvalvontavaltuutuksenkummitytärhelivirtaselle.olet vakuuttunutsiitä,ettäperttionnyttäysintoimintakykyinen. Pertti kertoo, että hän haluaa antaa siskonpojalle Matille 000 euroa vuosittain lahjaksi loppuelämänsä ajan. Pertti haluaa maksaa myös tämän lahjan lahjaveron. Vaikka Pertti luottaa Heliin, niin hänestä olisi tärkeää, että maistraatti jotenkin huolehtisihelin toimien tarkastuksen, mutta ehdottomasti vasta sitten kun Pertti on kuollut. Pertin elinaikana Heliä ei saa häiritä tällaisilla toimilla. Pertillä on perintönä saatu eräkämppä isolla metsäkiinteistöllä Lapissa ja hän haluaisi,ettätätäpaikkaahelieimyisikuinäärimmäisessätarpeessa.

8 4 Perttiluottaaammattitaitoosijapyytääsinuatekemäänhänenmainittuuntahtoonperustuvanlain mukaisenedunvalvontavaltakirjan. Tee pyydetty edunvalvontavaltakirja, jonkaannat hänelle mukaan allekirjoituksia vaille valmiina. Teevaltakirjavastauspaperiinyhdellesivulle.TeevaintarvittavatmerkinnätsilläPerttieimaksa turhastajaselvästiturhistavaltakirjankirjauksistavähennetäänpisteitä. Huom! Ne opiskelijat, jotka ovat hyväksyttävästi suorittaneet Ahti Saarenpään pitämän edunvalvontaoikeuden luentosarjan, voivat jättää vastaamatta kysymykseen 4 ja käyttää luentosarjalta saamansa pisteet hyväksi tentissä. Tehtävän osalta on tällöin jätettävä vastauspaperi, johon merkitään nimi, ilmoitus luennoista sekä saatu pistemäärä. (5. Laillisen kihlauksen edellytykset Caloniuksen mukaan.) Tähän kysymykseen vastaavat vain ne, jotka eivät ole suorittaneet perhe- ja jäämistöoikeuden peruskurssia. Muut eivät jätä vastauspaperia tästä tehtävästä.

9 5 FAMILJE-OCHKVARLÅTENSKAPSRÄTT Anvisningar - Omduharavlagtdenobligatoriskagrundkursenfamilje-ochkvarlåten-skapsrättsvarardu påuppgifterna1-4 - Uppgifternaförgrundkursenochnärduharavlagtkursen,samtvemsomharhållit kursen ska du uppge på svarspappret för uppgift TRE (3), t.ex. samband med ditt namn. - Uppgiftbesvarasendastavdemsomharfåttbefrielsefråndenobligatoriskagrundkursen. - Anonymasvarbeaktasinte.Skrivdittstudentnummerbredviddittnamn. - Svarsutrymmet är en sida Den överstigande delen läses inte. Ett sådant svar bedöms överhuvudtagetintedärdetmellanradernaharskrivitsmeränentextrad. - Duskaskrivadinasvarmedtydlighandstil. - Duskaskrivavarjesvarpåettseparatark. - Tentamenärenlagbokstentamen. RESULTATET kl.11.00påämnetsanslagstavlaochwebbplats. 1dog2013ochefterlämnadefyrabarn(a,b,ochd).EnligtP:sbouppteckningbestod kvarlåtenskapenavetthemvärt600000euro,enandelavenbostadsaktievärd50000euro,en vinterbonad fritidsbostad värd euro samt deposition-er på euro. Enligt P:s bouppteckninghadehanintegettförskottpåarvtillnågotavbarnen. Vidarvskiftessammanträdetyrkadeattföljandeförskottpåarvskullebeaktasvidarvskiftet. 1) hadetillåtitattutanvederlaganvändafritidsbostadenunderåren ,trotsatt hansjälvhadebetalatfastighetsskatt,avloppsvattenavgiftochandrautgifterförfastigheten. Med P:s medel hade på fastigheten bl.a. anlagts en borrbrunn värd euro. Enligt hadefåttförskottpåarvtillettvärdeav36000euro. 2) hadeår2003köptenenrummaretillsammansmedsåattägde30avden.hadebott enrummarenhelatidenutanattbetalahyratillp.denmånat-ligaekonomiskafördelsom fickavarrangemangetuppgicktill420euro.påettårhandladedetsålundaom040euro ochpåtioårom50400euro. 3) hade sedan år 2003 stött d:s doktorandstudier med att ur egna medel till årligen på Kalevadagenbeviljaettprivatstipendiumpå000euro.Värdetpådetförskottpåarvsom fåttvar40000euro. b,ochbestreda:syrkandensomogrundadeochyrkadesinturattsomför-skottpåarvtillska beaktasdenskuldpå100000eurosomegenskapavborgensmanförhadebetalattillnordea år2005.enligtfannsskuldebrevenochkvittotpådenbetalningsomgjortp:sbyrålåda.på kvittot hade för hand skri-vit att betalningen inte på något sätt ska beaktas vid arvskiftet, eftersomhadehaftotur.

10 6 bestred b:s, c:s och d:s yrkanden på den grunden att hade föreskrivit att betalningen inte är något förskott på arv. b, och ansåg att dödsboet alternativt kan driva in fordran direkt av a, eftersomp:sregressrättintehadepreskriberats. Ge din motiverade rättsliga bedömning utifrån dessa påståenden och förrätta arv-skifte mellan bröstarvingarna.fastställstorlekenpådekalkyleradeochdereellaarvslotterna. 2Helenas(f. 1935)ochJaakkos(f.1938) långaäktenskapupplöstesgenomäktenskapsskillnad slutet av förra året. Erkki förordnades samband med äktenskapsskillnadsprocessen till intressebevakare för Helena, som lider av Alzheimers sjukdom. Erkki har redan inlett förhandlingarnaförförrättandeavavvittringmellanhelenaochjaakko. Helenas mestbetydandeegendomsposterbestår avensommarstugefastighetvärd euro (Hästnässund)samtenaktiebostadvärd300000euro(BostadsAbHake).Helenaharfåttbäggetvå gåvaavsinaföräldrarmedettförordnandeomatthelenasmakeinteskahagiftorättegendomen. Jaakkoägersinturensommarstugefastighetvärd300000euro( Joenrinne )ochenaktiebostad värd200000euro(bostadsabsjövägen).ävenhanharfåttegendomengåvaavsinasläktingarså attgåvotagarensgiftorättharuteslutitsgåvobrevet.samtligaförordnandenomenskildegendom hargettsenlighetmeddeformkravsomäktenskapslagenföreskriverochävenannarspåettgiltigt sätt.makarnaharrättliteövrigegendom.bäggetvåägerpenningmedelochlösöretillettvärdeav ca10000euro.makarnaharingaskulder. NuharHelenaskusinSirpaväntsigtilldig.HonmisstänkerattHelenaintekom-merattblirättvist behandladavvittringen.sirpasorobottnartvåavtalsomhe-lenaochjaakkoharslutitochsom har rubricerats föravtal till avvittring. det första av dessa två avtal, vilket har slutits år 1998, bestämde makarna att fall av äktenskapsskillnad skulle all deras lösa egendom även bostadsaktierna avvittringen delasvärdemässigtlika.avtalet slöts till följd avattjaakkohade använt rätt mycket av sina tillgångar till att totalrenovera den aktiebostad som Helena äger. År 2005hademakarna,somenkomplettering till avtalet från år1998, ocksåslutitettmotsvarande föravtaltillavvittringfrågaomderasfastigheter( måvårafastigheterdelasvärdemässigtlika ). BakgrundenocksåtilldettaavtalvarattkompenseraJaakkoekonomiskt.Jaakkohadeunderårens lopppåfastighetensomhelenaägde(ochdärmakarnahadetillbringatallasomrar)utförtmånga olikareparations-ochförbättringsarbeten.avtaletfrånår2005hadeförhelenasdelundertecknats av Kari som samma år hade utsetts till hennes intressebevakare. Orsaken till att Helena förordnats en intressebevakare var den Alzheimers sjukdom som hade konstaterats hos henne redanbörjanavår2003. Helenas nuvarande intressebevakare Erkki tänker tydligen förrätta en sämjoavvittring med Jaakko,därmanförverkligardebestämmelsersomingårdenämndaföravtalen:allegendomska alltsåvärdemässigtdelastvålikastoradelar.kusinsirpafrågarnudigomerkkikanochfårgöra på detta sätt. För det första: kan Erkki över lag egenskap av intressebevakare avtala om avvittringenmedjaakko behövsinteenskiftesmanellernågonannanmyndighetfördetta?för det andra: är föravtalen till avvittring mellan Helena och Jaakko till innehållet giltiga, dvs. kan manmed dem förbigåhelenasföräldrarsförordnanden om att Helenas make inteska harätt till

11 7 aktielägenhetenellersommarstugefastigheten? Ochfördet tredje: ävenomhelena ochjaakkoår 1998hade kunnat upprätta det ovan beskrivna för-avtalet till avvittring så kan väl inte Kari egenskap av intressebevakare för He-lena år 2005 ingå ett motsvarande avtal för den fasta egendomen.ärinte träffand-etavavtalsomröräktenskapsrättsligförmögenhetenfrågasomär avhängigavmakensegenvilja? GeSirpadinmotiveradebedömningavsituationenochbesvaradeställdafrågorna. 3AnneochBörjegiftesigår2009.Tillfamiljenhörettgemensamtbarn,Cecilia,fött2013,samt Dick,föddår2005,varsbiologiskafarärsjukpensioneradochinteförmårdeltaDicksförsörjning. FörtillfälletsköterAnneCecilia hemma.börjear-betar. Makarnas förhållandeärstormigtochde haransöktomäktenskapsskillnad.börjeanseratthaninteärskyldigattdeltafamiljenskostnader genomattgeannepengar,eftersomfamiljenboretthussomhanäger.börjekräverattanneoch barnensåfortsommöjligtskaflyttauturhanshus.hanhotarmedattbytautlåsenochkastaut Annessakerpågården.Anneärknipa, eftersomföräldrapenningen interäckertillföratttäcka levnadskostnaderna. Det säger sig självt att hon inte har kunnat spara något för att t.ex. täcka kostnadernaförenflytt.annesansökanomutkomststödavslogstillföljdavattmankalkylen beaktadebörjesinkomster. Anne vill nu veta om honhar rättattbokvar det gemensamma hemmet ochpåvilket sätthon skullekunnaframställaettsådantyrkande.honvillocksåvetaomhonharrättattavbörjebegära underhållsbidragtillsigsjälvellertillbarnen,samtfrånvilkentidpunktunderhållkanyrkasoch vilketförfarandedettakanske.geanneettklartochmotiveratsvar. DITT SVAR PÅ UPPGIFT TRE (3) SKA DU MEDDELA NÄR DU AVLAGT GRUNDKURSEN FAMILJERÄTT OCH VEM SOM HÅLLIT DEN. OM DU HAR AVLAGT GRUNDKURSEN FÖRE LÄSÅRET SKADUOCKSÅMEDDELADEBONUSPOÄNGSOMDUFÅTT. OM DU HAR AVLAGT GRUNDKURSEN UNDER LÄSÅRET FÅR DU TVÅ POÄNG TJÄNSTENSVÄGNAR.

12 8 470-årigePerttiMäkinen kommer till din juridiskabyrå. Hanvill att du för honomupprättaren intressebevakningsfullmakt, varmed hans guddotter Heli Virtanen ska befullmäktigas. Du är övertygadomattperttiärfulltfunktionsduglig. PerttiberättaratthantillsinsystersonMattivillge000euroårligengåvaunderhelasin kvarvarandelivstid.perttivillocksåbetalagåvoskattenfördennagåva.ävenomperttilitarpåheli såanserhanattdetvoreviktigtattmagistratenpånå-gotsättgranskarhelisåtgärder,mendock förstefterattperttidött.sålängesomperttileverfårheliintestörasmedsådant.perttiharärvten vildmarksstugabelägenpåenstorskogsfastighetlappland.hanönskarattheliendastabsolut nöd-fallskasäljaden. Pertti litarpådinyrkeskunskap ochber dig upprättaen lagenlig intressebevakningsfullmaktsom stämmeröverensmedhansönskemål. Upprättaintressebevakningsfullmakten,vilkenduöverlämnartillPerttislutligformsånärsompå hans underskrift. Upprätta fullmakten på en sida på svarspappret. Gör endast behövliga anteckningar, eftersom Pertti inte betalar för onödigt arbete och för att poäng dras av för klart onödigaanteckningarfullmakten. Obs! Om du med godkänt resultat har klarat av Ahti Saarenpääs kurs intressebevakningsrätt,kandulämnauppgiftobesvaradochan-vändadepoängsomdufått förhöretsåsompoängtentamen.fördennauppgiftskadudålämnainettsvarspapperdärdu antecknatdittnamn,kursenochpoängensomdufått. (5.FörutsättningarnaförenlagatrolovningenligtCalonius.) Denna uppgift besvaras endast av dem som inte har avlagt grund-kursen familje- och kvarlåtenskapsrättövrigaskainteinlämnaettsvarspapperpådennauppgift.

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

ERILAISIA PARISUHTEITA. Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu

ERILAISIA PARISUHTEITA. Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu ERILAISIA PARISUHTEITA Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu PERHETYYPPIEN MURROS 2000-LUVULLA 100 % 90 % 80 % 2,1 11,3 7,5 2 11 7 2 11 8 70 % 60 % 35,7 36 33 Isä ja lapsia Äiti ja lapsia 50 % 40 % 30

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 303/2003 vp Lesken perintövero Eduskunnan puhemiehelle Suomen perintöverojärjestelmä saattaa asettaa leskeksi jääneen perijän hyvinkin hankalaan tilanteeseen, vaikka läheisen kuolemassa

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 10.12.2013

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 10.12.2013 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 10.12.2013 2 Tehtävä 1 prof. Kangas selvittää arvostelua tarvittaessa vastaanotollaan. Tehtävä 2 Tapauksessa B:n isyys perustuu isyysolettamaan, koska

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta

Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta Helsinki 29.9.2015 Asianajotoimisto Reims & Co Oy AVIOLIITOSTA JA AVIO-OIKEUDESTA - Puolisot saavat avio-oikeuden toistensa omaisuuteen avioliittoon

Lisätiedot

Velat osituksessa erityiskysymyksiä - takaus ja välitilan velat Siviilioikeuden dos., OikN Pertti Välimäki Dispositio 1. takaukset osituksessa 2. välitilanaikaiset keskinäiset velat Lähteet Takaus: Välimäki:

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja 11.1. Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

MUISTISAIRAAN EDUNVALVONTA. Anna Mäki Petäjä Leinonen. Perheoikeuden dosentti, tutkija, Helsingin yliopisto Vanhuusoikeuden dosentti, Lapin yliopisto

MUISTISAIRAAN EDUNVALVONTA. Anna Mäki Petäjä Leinonen. Perheoikeuden dosentti, tutkija, Helsingin yliopisto Vanhuusoikeuden dosentti, Lapin yliopisto MUISTISAIRAAN EDUNVALVONTA Anna Mäki Petäjä Leinonen Perheoikeuden dosentti, tutkija, Helsingin yliopisto Vanhuusoikeuden dosentti, Lapin yliopisto Muistisairaan edunvalvonta 1) Oman edunvalvonnan suunnittelu:

Lisätiedot

Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen

Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen Sisältö Hoitotahto Valtakirjavaltuutus Edunvalvonta Testamentti HOITOTAHTO Omasta hoidosta määrääminen etukäteen Suostuminen annettuun hoitoon

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 16.11.2012

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 16.11.2012 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 16.11.2012 2 Tehtävä 1, prof. Kangas selvittää arvostelua tarvittaessa vastaanotollaan. Tehtävä 2 Ongelmana tapauksessa oli omaisuuden osituksen (tai

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 28.6.2011 / KESÄTENTTI

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 28.6.2011 / KESÄTENTTI 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 28.6.2011 / KESÄTENTTI 2 Tehtävä 1 Tehtävässä oli syytä ottaa ensin kantaa lesken oikeuksiin. Leskelle kuului avio-osana puolet puolisoiden yhteenlasketun

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2015

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2015 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2015 Kurssitehtävät Kaikissa tehtävissä voit lähteä siitä, että perittävän oikeudenomistajat vetoavat osituksessa tai jaossa kaikkiin mahdollisiin lahjoihin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 875/2001 vp Maatilan luovutusvoiton syntyminen avioeroon liittyvässä osituksessa Eduskunnan puhemiehelle Voimassa olevan lainsäädännön mukaan perinnönjako ja avioeroon liittyvä omaisuuden

Lisätiedot

Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta

Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta Kuopio 29.3.2014 Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut Antti Pajula Kunnat perivät pysyvässä hoidossa olevilta

Lisätiedot

PERINTÖ JA TESTAMENTTI

PERINTÖ JA TESTAMENTTI MATTI NORRI PERINTÖ JA TESTAMENTTI KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA Talentum Helsinki 2010 Kuudes, uudistettu painos 2010 Talentum Media Oy ja Matti Norri Piirrokset: Ahti Susiluoto ja Markku Annila Taitto: Maria Mitrunen

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 25.1.2013

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 25.1.2013 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 25.1.2013 2 Tehtävä 1 Tapauksen yleisenä ongelmana oli perillisten mahdollisuus riitauttaa P:n tekemien testamenttien pätevyys. Kysymys oli paitsi testamentin

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 8.11.2014

Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 8.11.2014 Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 8.11.2014 Etelä Pohjanmaan Osuuspankki Suvi Katariina Kangastie Sisältö Perimysjärjestys Testamentti Edunvalvontavaltuutus Lakipalvelut 3 Perimysjärjestys Testamentti

Lisätiedot

Edunvalvojan tehtävä

Edunvalvojan tehtävä Edunvalvojan tehtävä Sisältö Edunvalvojan tärkeimmät tehtävät... 3 Edunvalvojan oikeus palkkioon... 5 Edunvalvonnan tarpeen uudelleen arviointi... 5 Edunvalvojan tehtävän päättyminen... 6 Holhousviranomainen...

Lisätiedot

Kansainvälistyvät perhesuhteet

Kansainvälistyvät perhesuhteet Kansainvälistyvät perhesuhteet Juha Auvinen asianajaja, varatuomari, LL. M. Eur. Yleisiä huomioita avioliittolaki, perintökaari, kansainväliset sopimukset (EU, Pohjoismaat) kansainvälinen yksityisoikeudellinen

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 11.4.2012

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 11.4.2012 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 11.4.2012 2 Tehtävä 1, prof. Kangas selvittää arvostelua tarvittaessa vastaanotollaan. Tehtävä 2 Vastauksessa piti tuoda esille 1990-luvun alussa käydyn

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

ELATUSSOPIMUKSEN ONGELMAKOHTIA

ELATUSSOPIMUKSEN ONGELMAKOHTIA ELATUSSOPIMUKSEN ONGELMAKOHTIA Henna Harju Lakimies Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto 9.10.2014 Tasa-arvo tarkoittaa sitä, että isä ja äiti tuottavat lapsia yhdessä. Ennen vanhaan vain äiti ruokki

Lisätiedot

Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences

Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK Perillinen oltava elossa perittävän kuolinhetkellä (Perintökaari 40/1965, 1 L 1 ) ei merkitystä oikeustoimikelpoisuudella, syyntakeisuudella,

Lisätiedot

Tietoa avioliittolaista

Tietoa avioliittolaista Tietoa avioliittolaista Avioliiton solmiminen Avioliitto solmitaan joko kirkollisella vihkimisellä tai siviilivihkimisellä. Ennen vihkimistä on aina toimitettava avioliiton esteiden tutkinta, jossa varmistutaan

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 10.10.2011

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 10.10.2011 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 10.10.2011 2 Tehtävä 1, prof. Kangas selvittää arvostelua tarvittaessa vastaanotollaan. Tehtävä 2 Tehtävässä jouduttiin pohtimaan testamentissa ja lahjakirjassa

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008

Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008 Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 482/2012 vp Leskeneläkkeen 50 vuoden ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Leskeneläkettä koskevat säännökset edellyttävät leskeltä 50 vuoden ikää tietyissä tilanteissa. Kansaneläkelain mukaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1398/2010 vp Eläkkeensaajien asumistuki Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeensaajien keskuudessa on koettu ongelmana se, että eläkkeensaajien muuttaessa omasta kodistaan vanhainkotiin tai

Lisätiedot

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2457/05.11.05/2013 2.6.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus Xxxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxx Xxxxxx poika Xxxxxx XXxxxx asui vuokralla

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Avoliiton päättyessä on muutama murhe vähemmän, jos etukäteen on mietitty keinoja turvata tulevaisuus

Avoliiton päättyessä on muutama murhe vähemmän, jos etukäteen on mietitty keinoja turvata tulevaisuus Avoliiton päättyessä on muutama murhe vähemmän, jos etukäteen on mietitty keinoja turvata tulevaisuus Avoliitossa asuvia on Suomessa yhä enemmän, mutta tilastoja ei ole siitä, kuinka usein avoliitot päättyvät

Lisätiedot

joka on täyttänyt 18 vuotta joka ei ole avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa.

joka on täyttänyt 18 vuotta joka ei ole avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa. Tietoa avioliittolaista Tässä esitteessä selostetaan lyhyesti avioliiton solmimista ja purkamista sekä avioliiton oikeudellisia vaikutuksia koskevia säännöksiä. Esite on tarkoitettu annettavaksi jokaiselle

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

V AVOLIITTO 18.2.2011. Entä jos hulttio ei haluakaan häipyä? Voiko kotityöllä tulla asunnon omistajaksi?

V AVOLIITTO 18.2.2011. Entä jos hulttio ei haluakaan häipyä? Voiko kotityöllä tulla asunnon omistajaksi? V AVOLIITTO Entä jos hulttio ei haluakaan häipyä? Omistaja itse on avannut vaaran lähteen ottaessaan asuntoon vieraan ihmisen ja salliessaan hänen tuoda sinne roinansa. (Helsingin yliopiston siviilioikeuden

Lisätiedot

Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle

Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle Johanna Aholainen 9.10.2014 Kelan tehtävät elatustukiasioissa Elatustuen myöntäminen ja maksaminen asiakkaan hakemuksesta Elatusavun periminen

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 27.1.2012 2 Tehtävä 1 Tapauksen yleisenä ongelmana on P:n perillisten ja eräiden muiden henkilöiden oikeus nostaa testamentin saajaa vastaan testamentin

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 24.11.2007

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 24.11.2007 KESKUSKAUPPAKAMARI Välittäjälautakunta KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 24.11.2007 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua. Jokaiseen vastauspaperiin selvästi oma nimi ja henkilötunnus. Lautakunta suosittelee jokaisen

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 18.11.2011

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 18.11.2011 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 18.11.2011 Tehtävä 1 2 Tapauksessa jouduttiin soveltamaan PK 21 luvun palautusvastuusäännöksiä (PK 21:6, 6a ja 7). Koska perittävän velkojen maksuun

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus 26.10.2007

Yleinen velvoiteoikeus 26.10.2007 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus Edunvalvontavaltuutus Pohjois-Pohjanmaan maistraatti Henkikirjoittaja Anu Annala 14.4.2011 Mikä on edunvalvontavaltuutus? Holhousoikeuden periaatteena on päämiehen ihmisoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittaminen.

Lisätiedot

319 11.12.2012 14 04.06.2013. 14 Rakennusvelvoitteen lykkäys/asunto Oy Sipoon Karpalo / Uppskjutande av byggnadsförpliktelse/asunto Oy Sipoon Karpalo

319 11.12.2012 14 04.06.2013. 14 Rakennusvelvoitteen lykkäys/asunto Oy Sipoon Karpalo / Uppskjutande av byggnadsförpliktelse/asunto Oy Sipoon Karpalo Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 319 11.12.2012 14 04.06.2013 14 Rakennusvelvoitteen lykkäys/asunto Oy Sipoon Karpalo / Uppskjutande av byggnadsförpliktelse/asunto Oy Sipoon

Lisätiedot

Siviilioikeus 1.7.2003

Siviilioikeus 1.7.2003 Siviilioikeus 1.7.2003 Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro. 1 5. Kysymyksen nro. 6 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä yhden ruudun levyinen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo Tekijänoikeus sekä ns. lähioikeudet ovat kestoltaan määräaikaisia. Eri oikeudet ovat voimassa seuraavasti:

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Loppukuulustelu II 8.5.2013 Mallivastaukset Tehtävä 1 Tapauksessa piti laskea rintaperillisten lakiosat ja selvittää, mitä kunkin lakiosasta vielä

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 8.10.2013

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 8.10.2013 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 8.10.2013 2 Tehtävä 1 prof. Kangas selvittää arvostelua tarvittaessa vastaanotollaan. Tehtävä 2 Tehtävän pääongelmia ovat osituksen sovittelun materiaaliset

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti. Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti. Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö Pesän osakkaat Määräävät yhdessä kuolinpesän omaisuudesta

Lisätiedot

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto Vain kotimaisessa liikenteessä Endast i inrikes posttrafik Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta.

Lisätiedot

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Vanhemman tehtävät lapsensa edunvalvojana Mitä edunvalvonta tarkoittaa ja kuka on lapsen edunvalvoja? Kuka valvoo edunvalvojan toimintaa? Miten lapsen omaisuutta

Lisätiedot

I.1. Elatusvelvollisuus 14.2.2011 I AVIOLIITON OIKEUS- VAIKUTUKSET. Henkilöoikeudelliset oikeusvaikutukset?

I.1. Elatusvelvollisuus 14.2.2011 I AVIOLIITON OIKEUS- VAIKUTUKSET. Henkilöoikeudelliset oikeusvaikutukset? PERHE- JA PERINTÖOIKEUS Itä-Suomen yliopisto Kevät 2011 Lehtori, VT Heidi Théman, PKAMK, heidi.theman@pkamk.fi Perhe- ja perintöoikeuden jaottelua Lapsioikeus Nimioikeus Edunvalvonta- eli holhousoikeus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Sijoittajan perintöverosuunnittelu

Sijoittajan perintöverosuunnittelu Sijoittajan perintöverosuunnittelu Katariina Sorvanto Lakimies Veronmaksajat Mistä perintö- ja lahjaveroa maksetaan? Yleensä kun joko perinnönjättäjä tai -saaja tai lahjanantaja tai -saaja asui kuolinhetkellä/lahjoitushetkellä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2007 vp Nuorten leskien perhe-eläketurvan parantaminen Eduskunnan puhemiehelle Perhe-eläkkeen tarkoitus on turvata lesken ja lasten toimeentulo perheen toisen huoltajan kuoltua.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan v. 2015 valintakokeen arvosteluperusteet

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan v. 2015 valintakokeen arvosteluperusteet Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan v. 2015 valintakokeen arvosteluperusteet Tehtävä 1 Aluehallintovirasto voi toimittaa työpaikalla työsuojelutarkastuksen omaaloitteisesti tai työpaikalta tulleen

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

1. Maaomaisuus ja sukuperimys... 1 2. Puolison perintöoikeus... 2 3. Askel nykyisyyteen... 3 II LESKEN OIKEUDELLINEN ASEMA 5

1. Maaomaisuus ja sukuperimys... 1 2. Puolison perintöoikeus... 2 3. Askel nykyisyyteen... 3 II LESKEN OIKEUDELLINEN ASEMA 5 Sisällys Esipuhe v Esipuhe toiseen painokseen Sisällys ix Lyhenneluettelo xv vii I LYHYT JOHDANTO PERINTÖOIKEUDEN HISTORIAAN 1 1. Maaomaisuus ja sukuperimys.............................. 1 2. Puolison

Lisätiedot

OTK, ON täydennystentti 11.12.2006

OTK, ON täydennystentti 11.12.2006 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Julkisoikeuden laitos FINANSSIOIKEUS Aineopinnot OTK, ON täydennystentti 11.12.2006 Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3a ja 3b eri arkeille. Kysymykseen 4 vastataan erilliselle

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

YLEISTÄ. Testamentin teko-ohjeet. Miksi on syytä tehdä testamentti?

YLEISTÄ. Testamentin teko-ohjeet. Miksi on syytä tehdä testamentti? Testamentin teko-ohjeet YLEISTÄ Miksi on syytä tehdä testamentti? Sukulaisten perintöoikeus on rajoitettu omiin jälkeläisiin, vanhempiin, sisaruksiin, sisarusten lapsiin, isovanhempiin ja heidän lapsiinsa

Lisätiedot

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo Tekijänoikeus sekä ns. lähioikeudet ovat kestoltaan määräaikaisia. Eri oikeudet ovat voimassa seuraavasti:

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011 122/2011 Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 11.10.2010

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 11.10.2010 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 11.10.2010 Tehtävä 1 2 P on tehnyt kaikesta omaisuudestaan omistusoikeustestamentin L:n hyväksi. Testamentti loukkaa näin A:n ja B:n lakiosaoikeutta.

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

HOLHOUSLAINSÄÄDÄNTÖ JA TYÖTAPATURMAVAKUUTUS

HOLHOUSLAINSÄÄDÄNTÖ JA TYÖTAPATURMAVAKUUTUS OHJE 4.11.2008 1 (12) HOLHOUSLAINSÄÄDÄNTÖ JA TYÖTAPATURMAVAKUUTUS Sisältö 1. Yleistä holhoustoimesta 2 1.1 Edunvalvoja 2 1.2 Edunvalvojan kelpoisuus ja päämiehen asema 2 1.3 Edunvalvonnan keinot 2 1.3.1

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Toimitettaessa verotusta vuodelta 2004 voidaan todeta, että yhtiön kirjanpidon mukainen voitto on 250 000 i. Lisäksi todetaan seuraavaa:

Toimitettaessa verotusta vuodelta 2004 voidaan todeta, että yhtiön kirjanpidon mukainen voitto on 250 000 i. Lisäksi todetaan seuraavaa: OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA FINANSSIOIKEUS Julkisoikeuden laitos Aineopinnot OTK, ON täydennystentti 2.12.2004 Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3a ja 3b eri arkeille. Kysymykseen 4 vastataan erilliselle

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus 26.1.2007

Yleinen velvoiteoikeus 26.1.2007 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä

Lisätiedot

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 9.2.2009

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 9.2.2009 SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 9.2.2009 Vastausohjeet Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro 1 3. Tilaa ylittävää vastausta tai sellaista vastausta, jossa on riviä kohden enemmän kuin yksi kirjoitusrivi,

Lisätiedot

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum Vaarallisten aineiden kuljetus () Lähettäjä Avsändare From sbelopp Kääntöpuolella lähettäjän vastuut ja kuljetusasiakirjan täyttöohjeet. Avsändarens ansvar och anvisningar för ifyllning av transportdokumentet

Lisätiedot

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi: Oikeusapu Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 62/2003 vp Pehmytkudosreuman lääkitys Kela-korvauksen piiriin Eduskunnan puhemiehelle Pehmytkudosreuman (fibromyalgian) hoitoon käytettävät lääkkeet eivät kuulu Kelan erityiskorvattavien

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS MATKAVIESTINTUKIASEMA (YHTIÖNTIE)

MAANVUOKRASOPIMUS MATKAVIESTINTUKIASEMA (YHTIÖNTIE) MAANVUOKRASOPIMUS MATKAVIESTINTUKIASEMA (YHTIÖNTIE) Maanvuokrasopimus perustuu yhdyskuntalautakunnan päätökseen xx x. SOPIJAOSAPUOLET Vuokranantaja: Kauniaisten kaupunki (Y-tunnus 0203026-2) PL 52 02701

Lisätiedot

LVV-koe 17.11.2012 ARVOSTELUPERUSTEET 1 (5)

LVV-koe 17.11.2012 ARVOSTELUPERUSTEET 1 (5) LVV-koe 17.11.2012 ARVOSTELUPERUSTEET 1 (5) Kysymys 1 a) Välityspalkkion maksuvelvollisuus syntyy, kun vuokrasopimus saadaan solmituksi tai toimeksiantaja kieltäytyy toimeksiannon mukaisen vuokrasopimuksen

Lisätiedot

PERHESUHTEET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

PERHESUHTEET JA LAINSÄÄDÄNTÖ Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja Yksityisoikeuden sarja A:133 Eva Gottberg PERHESUHTEET JA LAINSÄÄDÄNTÖ 7. ajantasaistettu painos Turku 2013 ISBN 978-951-29-5547-3 ISSN 0783-2001

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 24.1.2014

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 24.1.2014 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 24.1.2014 2 Tehtävä 1 P:n tekemä testamentti, jossa kaikki omaisuus on määrätty A:lle, näyttäisi loukkaavan toisten rintaperillisten, B:n ja C:n oikeutta

Lisätiedot

OIKEUDELLISIA KYSYMYKSIÄ OMAISHOIDOSSA 6.10.2015. Riitta Husso LM, Valvira

OIKEUDELLISIA KYSYMYKSIÄ OMAISHOIDOSSA 6.10.2015. Riitta Husso LM, Valvira OIKEUDELLISIA KYSYMYKSIÄ OMAISHOIDOSSA 6.10.2015 Riitta Husso LM, Valvira SISÄLTÖ EDUNVALVONTAVALTUUTUS HOITOTAHTO OMAVALVONTA 8.10.2015 2 EDUNVALVONNAN TAUSTAA Ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien

Lisätiedot

Pankki- ja vakuutusasiat parisuhteen päättyessä

Pankki- ja vakuutusasiat parisuhteen päättyessä Pankki- ja vakuutusasiat parisuhteen päättyessä Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 12.11.2015 Anni Nikunlassi FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen.

Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen. Taidehistoria Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen. Nämä tehtäväpaperit ovat suomeksi. Hieman ennen kokeen alkamista valvoja kysyy haluaako

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 699/2001 vp Elatusavun määrään ja huoltajuuteen liittyvät ongelmat Eduskunnan puhemiehelle Laissa lapsen elatuksesta todetaan sen 4 pykälässä, että "Lapselle voidaan vahvistaa suoritettavaksi

Lisätiedot

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE Läheisen menettäminen on tilanne, joka surun keskelläkin vaatii omaisilta paljon käytännön järjestelyitä. Tästä ohjeesta löytyvillä neuvoilla haluamme helpottaa kuolinpesään

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan tehdyksi 2 vuodeksi. Sopimus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) 437 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi Espoon Hannuksenpellossa sijaitsevista tonteista (Espoo,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Kotoutumiskorvaus [Etableringsersättning]

Kotoutumiskorvaus [Etableringsersättning] Kotoutumiskorvaus [Etableringsersättning] Klicka här, skriv ev. Undertitel Voit saada kotoutumiskorvausta, jos olet vastikään muuttanut Ruotsiin. Kotoutumiskorvaus on raha, jota sinulle maksetaan, kun

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 712/2013 vp Vammaisten henkilöiden avustajien palkkausjärjestelyn yhdenmukaistaminen Eduskunnan puhemiehelle Vammaisen henkilön avustajan työ on raskasta ja vaativaa, mutta matalasti

Lisätiedot

Eteläesplanadi 10 PL 1 00131 HELSINKI Vaihde (09) 18251 Telekopio (09) 1825 7730 MÄÄRÄYSKOKOELMA 26.1.2000 3578/31/99 OM

Eteläesplanadi 10 PL 1 00131 HELSINKI Vaihde (09) 18251 Telekopio (09) 1825 7730 MÄÄRÄYSKOKOELMA 26.1.2000 3578/31/99 OM OIKEUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Eteläesplanadi 10 PL 1 00131 HELSINKI Vaihde (09) 18251 Telekopio (09) 1825 7730 MÄÄRÄYSKOKOELMA 26.1.2000 3578/31/99 OM KORKEIMMAN OIKEUDEN JA HOVIOIKEUDEN ILMOITUKSET HOLHOUS-

Lisätiedot

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset?

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset? HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17..00 Sarja A A1. Määritä suorien ax + y ja x y 3 leikkauspiste. Millä vakion a arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 130/2008 vp Työ- ja työkyvyttömyyseläkkeiden maksupäivä Eduskunnan puhemiehelle Työeläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen maksupäivä on kuukauden ensimmäinen päivä. Tapauksissa, joissa

Lisätiedot

KUOLEMAN TAKIA ASUMISEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVIÄ JURIDISIA SEIKKOJA JA TOIMINTAKÄYTÄNTÖJÄ. Juha Niskanen Kiinteistöpäällikkö Y-Säätiö

KUOLEMAN TAKIA ASUMISEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVIÄ JURIDISIA SEIKKOJA JA TOIMINTAKÄYTÄNTÖJÄ. Juha Niskanen Kiinteistöpäällikkö Y-Säätiö KUOLEMAN TAKIA ASUMISEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVIÄ JURIDISIA SEIKKOJA JA TOIMINTAKÄYTÄNTÖJÄ Juha Niskanen Kiinteistöpäällikkö Y-Säätiö 1 LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAAMISESTA 481/95 2 LAIN SOVELTAMINEN, AHVL

Lisätiedot