MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 10.12.2013"

Transkriptio

1 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS

2 2 Tehtävä 1 prof. Kangas selvittää arvostelua tarvittaessa vastaanotollaan. Tehtävä 2 Tapauksessa B:n isyys perustuu isyysolettamaan, koska A ja B olivat lapsen syntyessä avioliitossa. Isyyslain 34 :n mukaan isyyttä ei voi kumota, jos lapsi on syntynyt hedelmöityshoidon tuloksena ja aviomies oli antanut suostumuksensa hedelmöityshoidon antamiseen. Aviomiehen isyys voidaan kuitenkin kumota siinä tapauksessa, että lapsi on saanut alkunsa äidin ja toisen miehen suhteesta (ks. Gottberg 2010, s. 160). B:n isyys voidaan kumota tunnustamalla, jos esimerkiksi C tunnustaa isyytensä ja A ja B hyväksyvät tunnustamisen. Jos B epäilee, että lapsi ei ole syntynyt hedelmöityshoidon tuloksena eikä toinen mies halua tunnustaa isyyttä, B voi nostaa kanteen isyyden kumoamiseksi. Lastenvalvoja ei kuitenkaan voi ajaa kumoamiskannetta. Kun isyys on määräytynyt isyysolettaman mukaan, kanneoikeus on aviomiehellä, lapsella ja äidillä. B:n tulisi oikeudenkäynnissä näyttää, että lapsi on syntynyt äidin suhteesta toiseen mieheen eikä hedelmöityshoidon seurauksena. Oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun lain 4 :n mukaan tuomioistuin voi määrätä tutkimuksen tehtäväksi lapsesta, äidistä ja oikeudenkäynnissä asianosaisena olevasta miehestä. Tuomioistuin voi isyyden kumoamista koskevassa asiassa määrätä tutkimuksen tehtäväksi myös muusta miehestä, jos oikeudenkäynnissä esille tulleiden seikkojen perusteella on aihetta olettaa, että tämä on lapsen isä. Oikeuspaikka määräytyy OK 10 luvun perusteella, ja äidin ja isän kanneaika on 2 vuotta lapsen syntymästä. Jos isyyden kumoamista koskevassa oikeudenkäynnissä esille tulleiden seikkojen perusteella on aihetta olettaa, että tietty mies, joka ei ole asianosaisena, on lapsen isä, on tuomioistuimen varattava hänelle tilaisuus tulla kuulluksi. Isyyden kumoamista koskevan kanteen tutkimisen yhteydessä ei kuitenkaan voida vahvistaa, että toinen mies on lapsen isä, vaan isyyden vahvistaminen on erillinen asia. Tuomioistuimen harkinta on sidottu isyyslain säännöksiin, eikä lapsen edulle voida isyyden vahvistamista tai kumoamista koskevassa asiassa antaa merkitystä. Tehtävä 3 Ks. Aarnio Kangas, Perhevarallisuusoikeus, erit. s Kyseessä oli testamentatun omaisuuden siirtymisestä, kun ns. ensisaaja ei voi tai halua ottaa vastaan testamentattua omaisuutta. A ei ottanut legaattitestamenttia vastaan, eli hän luopui siitä. Mikäli testamentista ei muuta johdu, eli testamentintekijän muuta tarkoitusta ei saada selville, sijaantuloa arvioidaan PK 11:6:n perusteella. Tämän mukaisesti sijaantulevat A:n kaksi lasta, koska he ovat paitsi A:n rintaperillisiä, myös X:n perillisiä PK 2 luvun mukaisesti. A:lle testamentattu omaisuus menee siis A:n kahdelle lapselle. Testamentin tulkinta ei tapauksen perusteella muuhun johda. Testamentinsaajan testamentilla saama osuus kuuluu hänen kuolinpesäänsä, vaikka osuutta ei ole ehditty panna täytäntöön (näin myös KKO 1992:29), kunhan testamentinsaaja on elänyt testamentintekijän jälkeen. Näin ollen B:n X:ltä saama osuus kuuluu B:n kuolinpesään. B oli tehnyt testamentin puolisonsa hyväksi. Tämä testamentti on lainvoimainen. B:lle testamentattu osuus jaetaan siten B:n kuolinpesään. B:n testamentin mukaan omaisuus

3 3 menisi siten B:n puolisolle. B:n lasten lakiosavaatimuksista riippuu sittemmin, joutuuko B:n puoliso maksamaan lakiosia B:n lapsille, mutta mitään velvollisuutta antaa X:ltä perittyjä esineitä lakiosana ei ole. Tätä B:n pesän jakamista ei tehtävässä kysytty, joten sitä ei edellytetty käsiteltäväksi. Tärkeää oli kuitenkin huomata, että omaisuus meni nimenomaan B:n kuolinpesälle, eikä PK 11:6 sovellu suoraan. Myös D on luopunut hyväkseen tehdystä yleistestamentista. D:llä on kyllä lapsi, mutta tämä ei ole perimyspolvessa X:ään (ei C:n lapsi), joten PK 11:6 ei sovellu. Kun D oli ainoa yleistestamentinsaaja, niin PK 11:7 ei myöskään sovellu tilanteeseen. Lain mukaan tilanne näyttäisi siltä, että D:n luovuttua hänelle testamentattu omaisuus palautuu normaaliin perinnönjakoon, eli lapsi C:lle. C voi tietenkin luopua perinnöstä. Tässä tapauksessa X:n tarkoitus on varsin selvästi ollut, että C:n perhe hyötyisi hänen testamenttaamasta omaisuudesta vaikka omaisuus ei menisi C:lle. Näin ollen voisi olla mahdollista tulkita testamenttia PK 11:1:n mukaisesti siten, että D:n luovuttua omaisuus menisi D:n lapsille, jotka ovat osa C:nkin tosiasiallista perhettä. Tällainen tulkinta olisi mahdollinen ja sen tekeminen kuuluu pesänjakajan toimivaltaan perinnönjaossa. Pistehyvityksen kannalta riitti, että käsitteli molempia näkökulmia, mutta lopputuloksella (C:lle vai D:n lapselle) ei ollut sinänsä merkitystä. Tehtävä 4 Tapauksen ratkaisun kannalta oli olennainen merkitys sillä, oliko edunvalvonnan piiriin joutunut Pekka solminut tehtävässä mainitun autokaupan vai Näitä vaihtoehtoja onkin syytä tarkastella erikseen. Autokauppa tehty Kun Pekka on nyt solminut autokaupan Martti M:n kanssa ennen toimikelpoisuuden rajoitusta koskevan päätöksen tekemistä (27.11.), kauppa on lähtökohtaisesti pätevä. Pelkkä edunvalvojan määräyshän ei ole vaikuttanut Pekan oikeustoimikelpoisuuteen. Ongelmaksi tulee kuitenkin se, että myös edunvalvojaksi määrätyllä Erkillä on ollut kelpoisuus autokaupan tekemiseen, mitä oikeutta hän onkin käyttänyt hyväkseen. Näin syntynyttä kahden samaa kohdetta koskevan luovutuksen välisestä kilpailutilannetta tulee arvioida kaksoisluovutuksia koskevien esineoikeudellisten sääntöjen pohjalta. Lähtökohtana on, että ensin tehty luovutus jää voimaan. Tapauksessa näyttäisi siis siltä, että Pekan tekemä kauppa olisi tehokas ja edunvalvojan tekemä tehoton. Jälkimmäinen luovutus tulee kuitenkin tehokkaaksi ja syrjäyttää ensimmäisen, mikäli luovutuksensaajalle (Oiva O:lle) annettavan vilpittömän mielen suojan edellytykset täyttyvät. Tämä edellyttäisi sitä, että Oiva O on autokauppa tehtäessä ja vielä auton hallintaan saadessaankin ollut vilpittömässä mielessä siis tietämätön Pekan jo tekemästä luovutuksesta. Tilanteen täytyisi siis olla sellainen, että Pekka ei ollut vielä ennättänyt siirtää auton hallintaa Martti M:lle. Pekan solmiman autokaupan voi kuitenkin tehdä pätemättömäksi jokin sitä rasittava oikeustoimiopillinen virhe. Ostaja M on siis ehkä syyllistynyt OikTL 31 :ssä tarkoitettuun kiskontaan tai OikTL 33 :ssä tarkoitettu kunnianvastaiseen ja arvottomaan menettelyyn, tai Pekalta on puuttunut tosiasiallinen oikeustoimikelpoisuus (riittävä ymmärryskyky). Näiden pätemättömyysperusteiden riski on merkittävä, sillä Pekan kyvyssä tehdä oikeustoimia on ollut merkittäviä puutteita jo eihän tuomioistuin olisi muuten rajoittanut hänen toimintakelpoisuuttaan. Jonkin pätemättömyysperusteen olemassaolon suuntaan puhuu myös Pekan autosta saama verraten alhainen kauppahinta. On toki mahdollista, ettei euron hintaa kyseisestä käytetystä autosta sittenkään voitaisi pitää erityisen alhaisena. Jos Pekan oikeustoimi esitetyillä perusteilla kumoutuisi, olisi Erkin solmimaa autokauppaa pidettävä pätevänä.

4 4 Autokauppa solmittu Siinä tapauksessa, että Pekka on tehnyt autokaupan vasta , sitä rasittaa Pekan toimintakelpoisuuden rajoituksesta johtuva tehottomuus. Pekkahan ei olisi enää lähtien saanut solmia arvoltaan yli euron suuruisia kauppoja. Pääsääntönä, josta tapauksessa ei voida poiketa, on, ettei edes ostajan (M) vilpitön mieli pätevöitä oikeustoimea. Monet opiskelijat kiinnittivät aiheellisesti huomiota siihen, että autossa oli kysymys Pekan työansioista. HolTL 25.1 :n mukaan vajaavaltaisella on oikeus määrätä siitä, minkä hän on vajaavaltaisuuden aikana omalla työllään ansainnut, eikä toimikelpoisuuden rajoitusta voida koskaan ulottaa tällaiseen omaisuuteen. Sääntöä voitaisiin epäilyksittä soveltaa myös omaisuuteen, jonka toimintakelpoisuudeltaan rajoitettu henkilö on ansainnut rajoituksen voimassa ollessa. Kyseisessä tapauksessa Pekka oli kuitenkin saanut autonsa täysivaltaisena olleessaan (vuonna 2008 annettu edunvalvojan määräys ei ollut rajoittanut hänen toimikelpoisuuttaan), eikä HolTL 25.1 :ää voida ulottaa tällaisiin tilanteisiin. Holhoustoimilain järjestelmä olisi nimittäin aika hampaaton, jos vaikkapa dementoitunut vanhus voisi toimikelpoisuuden rajoituksista huolimatta aina vapaasti määrätä kaikesta siitä, mitä hän on elämänsä aikana ehtinyt ansaita. Täysivaltaisena ansaittu omaisuus ei siis ole HolTL:n säännösten kannalta miltään osin erityisasemassa. Toimintakelpoisuuden ylityksestä johtuva pätemättömyys voisi periaatteessa korjaantua siten, että Erkki hyväksyisi Pekan oikeustoimen jälkikäteen. Tätä ei Erkin kuitenkaan kannata tehdä, sillä Pekka on solminut autokaupan verraten alhaiseen hintaan. On siis sekä Pekan taloudellisen tilanteen että Erkin omankin aseman kannalta parempi vaihtoehto, että Erkin tekemä kauppa jää voimaan ja Pekan tekemä mitätöityy. Korjaantumismahdollisuuteen vaikuttaa osaltaan myös se, onko Pekan kanssa asioinut ostaja M kaupantekohetkellä tiennyt Pekan toimikelpoisuuden rajoituksesta. Jos M ei ole siitä tiennyt, hän voi vetäytyä kaupasta, niin kauan kuin sitä ei hyväksytty, jolloin Erkki puolestaan menettää hyväksymismahdollisuutensa (tässä voidaan soveltaa analogisesti HolTL 27 :ää). Jos taas M on ollut tietoinen Pekan tilanteesta, hän joutuu odottamaan Erkin ratkaisua asiassa. Siinä tapauksessa, että Erkki päättäisi hyväksyä Pekan tekemän autokaupan, se jäisi voimaan Oikeuskirjallisuus: Tehtävässä esillä olleita asioita käsitellään teoksessa Välimäki, Holhoustoimen pääpiirteet s sekä

5 1 PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS Ohjeita: - Pakollisen perhe- ja jäämistöoikeuden peruskurssin suorittaneet vastaavat tehtäviin Peruskurssin tiedot ja sen suoritusaika sekä kurssin pitäjä ilmoitetaan tehtävän KOLME (3) vastauspaperissa esim. nimen yhteydessä. - Tehtävään 5 vastaavat vain ne, jotka ovat saaneet vapautuksen perheoikeuden peruskurssista. - Nimettömiä vastauksia ei oteta huomioon. Opiskelijanumero on merkittävä nimen yhteyteen. - Vastaustila on yksi sivu. Ylimenevää osaa ei lueta eikä vastausta, jossa rivien väliin on kirjoitettu enemmän kuin yksi vastausrivi, arvostella lainkaan. - Vastaus on kirjoitettava selvällä käsialalla. - Jokainen vastaus on kirjoitettava erilliselle arkille. - Tentti on lakikirjatentti. TULOKSET aineen ilmoitustaululla ja internet-sivuilla klo A ja B olivat olleet avoliitossa vuosina Avoliiton aikana he olivat hankkineet seuraavan omaisuuden. Asunto, joka oli rahoitettu siten, että A oli maksanut asunnosta 60 % ja B 40 %, huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet oli kuitenkin merkitty kummankin nimiin. Asunnon arvo oli euroa. Auto, joka oli A:n omistuksessa ja B:n hallinnassa. Auton arvo oli euroa. Kesämökki, jonka B oli saanut perinnöksi vanhemmiltaan. Kesämökin arvo oli euroa. A:lla oli lisäksi sijoitusomaisuutta euron arvosta. A ja B olivat avoliittolain voimaan tultua toukokuussa 2012 tehneet sopimuksen siitä, että heidän väliseen suhteeseen ei sovelleta avoliittolain säännöksiä ja avoliiton purkautuessa kumpikin ottaa oman omaisuutensa omaisuuden erottelussa itselleen. Syksyllä 2012 A ja B päättivät kuitenkin solmia avioliiton. Siinä yhteydessä puolisot eivät tehneet mitään sopimuksia. Jouluna 2012 B sai kautta rantain tietää, että A:lla oli ollut vuosia kestänyt suhde toisen naisen kanssa ja B päätti hakea avioeroa ja samalla pesänjakajan määräämistä toimittamaan omaisuuden ositus. Ensimmäisessä osituskokouksessa A esitti puolisoiden allekirjoittaman sopimuksen omaisuuden erottelusta ja vaati sen noudattamista omaisuuden osituksessa. A:n mukaan kysymyksessä oli sellainen ennen avioliittoa tehty sopimus avioeron varalta, jota korkeimman oikeuden mukaan oli pidettävä pätevänä. Esitä perusteltu oikeudellinen arvio A:n väitteen johdosta, pohdi laajemmin avioliittoa edeltävän avoliiton vaikutusta ja esitä käsityksesi siitä, miten pesänjakajan tulisi toimittaa omaisuuden ositus.

6 2 2. Puolisot A ja B kävivät yhdessä läpi hedelmöityshoitojakson, jossa A:n kohtuun siirrettiin luovutetuilla sukusoluilla hedelmöittyneitä alkioita. Vuosia kestäneen hedelmöityshoitojakson aikana A ja B kasvoivat erilleen ja muuttivat väliaikaisratkaisuna eri asuntoihin asumaan. Parisuhteen kriisistä huolimatta hedelmöityshoitoja jatkettiin, ja erityisesti A vastusti kiivaasti hedelmöityshoidon keskeyttämistä koskevaa keskustelua. B ei tässä tilanteessa peruuttanut suostumustaan, vaikka omasta puolestaan olisi halunnut niin tehdä. Kun A viimein tuli raskaaksi, aviokriisi oli jo kärjistynyt ja A ja B olivat päättäneet erota. Juuri ennen lapsen syntymää B sai tietää, että jo puolisoiden asumuseron aikana A:n luona on asunut muuan herra C. Heti vauvan syntymän jälkeen A ja B jättivät avioerohakemuksen ja heidät tuomittiin avioeroon. Vauva asuu A:n ja C:n kanssa, jotka nyttemmin ovat my s kihlautuneet. B kokee tulleensa väärin kohdelluksi, koska hänellä ei tosiasiassa enää ole ollut mitään tekemistä hedelmöityshoitojen kanssa puolisoiden erilleen muuttamisen jälkeen, ja jos h n olisi tiennyt vaimonsa ja C:n suhteesta, h n olisi ilman muuta peruuttanut suostumuksensa hoitoihin. B ottaa lastenvalvojaan yhteyttä ja pyytää tätä nostamaan isyyden kumoamiskanteen. B:n mukaan C on lapsen sosiaalinen isä, ja jo lapsen edun periaate velvoittaa tuomioistuinta kumoamaan B:n isyysolettamaan perustuvan isyyden ja vahvistamaan, että C on lapsen isä. Arvioi B:n vaatimusta oikeudellisesti. 3. X oli tehnyt seuraavan sisältöisen testamentin. Siskoni A saa euroa ja asuntoni Helsingissä. Veljeni B saa euroa ja yhtiön Y osakkeet. Poikani C:n vaimo D saa kaiken muun omaisuuteni. X ei ollut koskaan naimisissa. Hänellä oli yksi lapsi C, joka oli raskaasti velkaantunut. Yhtenä testamenttausmotiivina olikin, että X halusi C:n perheen hyötyvän jossain muodossa hänen omaisuudesta. C:llä ei ole lapsia, mutta D:n tytär on asunut C:n ja D:n kanssa puolivuotiaasta lähtien. A ja B olivat molemmat naimisissa tahoillaan ja heillä molemmilla oli kaksi lasta. A:lla ja B:llä oli molemmilla myös keskinäinen omistusoikeustestamentti heidän puolisoidensa kanssa. X kuoli , eikä hänen kuolinpesää ole vielä jaettu. X:n laatima testamentti on lainvoimainen. Tilanne on nyttemmin seuraava: A ilmoitti, että hän ei ota testamenttia vastaan. Hän ilmoitti luopuvansa vetoamasta testamenttiin laillisessa järjestyksessä. B kuoli ja hänen kuolinpesä on täysin jakamatta, mutta B:n ja hänen puolison välinen testamentti on lainvoimainen. D on myös luopunut laillisessa järjestyksessä vetoamasta testamenttiin, koska ei koe tarvitsevansa omaisuutta. Olet pesänjakajana X:n pesässä. Pesänjakajan tehtäviin kuuluu selvittää kenelle testamentattu omaisuus on menevä. Selvitä oikeudellisesti perustellen, kenelle X:n omaisuus tulisi testamentin ja lain mukaan tässä tapauksessa jakaa. ILMOITA TÄMÄN TEHTÄVÄN KOLME (3) PAPERISSA PERHEOIKEUDEN PERUSKURSSIN SUORITUSAIKA JA LUENNOITSIJA. MIKÄLI OLET SUORITTANUT PERUSKURSSIN ENNEN LUKUVUOTTA , ILMOITA MYÖS SAAMASI HYVITYSPISTEET. LUKUVUONNA PERUSKURSSIN SUORITTANEILLE ANNETAAN KAKSI PISTETTÄ VIRAN PUOLESTA.

7 3 4 Vuonna 1970 syntyneelle Pekalle määrättiin tammikuussa 2008 edunvalvojaksi oikeustieteen maisterierkkie.syynämääräykselleolipekallatodettueteneväpsyykkinensairaus. Pekan kyky hallita asioitaan heikkeni entisestään, ja tämän vuoden syyskuussa Erkki teki käräjäoikeudellehakemuksenpekantoimintakelpoisuudenrajoittamiseksi.ongelmiaerkilletuotti myöspekanomistamanoin000euronarvoinenhenkilöauto,jonkapekkaolisaanutvuonna2010 palkaksi naapurinsa maatilalla tekemästään työstä. Pekan kunnon heikennettyä niin, että autolla ajaminen alkoi olla vaarallista, Pekka ja Erkki sopivat jo lokakuussa, että Erkki myy auton ja kauppahinnallahankitaanpekallejotakin muutamukavaa. Marraskuun27.päivänä2013käräjäoikeusantoi päätöksenerkki E:nhakemuksen johdosta.sen mukaan Pekan toimintakelpoisuutta rajoitettiin niin, ettei hänellä ollut enää kelpoisuutta solmia arvoltaan yli 000 euron suuruisia kauppoja (hän ei siis saanut myydä yli 000 euron arvoista omaisuuttaan eikä ostaa 000 euroa kalliimpaa). Pian tämän jälkeen Erkki löysi vihdoin Pekan autollekäyvänhinnanmaksavanostajanja tekemälläänkaupallamyiautonopettajaoiva O:lle000euronhintaan. TänäänonErkkisaanutkuulla,ettäPekkaolijomarraskuunpuolellaennättänyttekemäänsamaa autoa koskevan kaupan muurari Martti M:n kanssa. Kauppahinnaksi oli sovittu 000 euroa. Kaupantekopäiväjäähiemanepäselväksi,muttaErkinkäsityksenmukaankauppaonsolmittujoko tai Tilanteenoikeudellinenarviointi. Huom! Ne opiskelijat, jotka ovat hyväksyttävästi suorittaneet Ahti Saarenpään pitämän edunvalvontaoikeuden luentosarjan, voivat jättää vastaamatta kysymykseen 4 ja käyttää luentosarjalta saamansa pisteet hyväksi tentissä. Tehtävän osalta on tällöin jätettävä vastauspaperi, johon merkitään nimi, ilmoitus luennoista sekä saatu pistemäärä. (5. Huomenlahjaa koskeva sääntely vuoden 1734 naimakaaressa.) Tähän kysymykseen vastaavat vain ne, jotka eivät ole suorittaneet perhe- ja jäämistöoikeuden peruskurssia. Muut eivät jätä vastauspaperia tästä tehtävästä.

8 1 FAMILJE-OCHKVARLÅTENSKAPSRÄTT Anvisningar - Om du haravlagtden obligatoriska grundkursenfamilje-och kvarlåtenskapsrätt svarar dupå uppgifterna1-4 - Uppgifternaförgrundkursenochnärduharavlagtkursen,samtvemsomharhållitkursen skaduuppgepåsvarspappretföruppgifttre(3)t.ex.sambandmeddittnamn. - Uppgiftbesvarasendastavdemsomharfåttbefrielsefråndenobligatoriskagrundkursen. - Anonymasvarbeaktasinte.Skrivdittstudentnummerbredviddittnamn. - Svarsutrymmet är en sida Den överstigande delen läses inte. Ett sådant svar bedöms överhuvudtagetintedärdetmellanradernaharskrivitsmeränentextrad. - Duskaskrivadinasvarmedtydlighandstil. - Duskaskrivavarjesvarpåettseparatark. - Tentamenärenlagbokstentamen. RESULTATET kl.11.00påämnetsanslagstavlaochwebbplats 1. och hade varitsambor under åren Under sitt samboförhållande hade de skaffat följandeegendom.enbostadsomhadebetalattill60ochtill40%.aktiernasomberättigadetill besittningavlägenhetenhadedockantecknatsbäggesnamn.bostadensvärdevar800000euro.en bilsomägdeochsomvarb:sbesittning.bilensvärdevar20000euro.ensommarstugasomhade ärvt efter sina föräldrar. Sommarstugans värde var euro. hade dessutom placeringstillgångar till ett värde av euro. och hade maj 2012, efter att den s.k. sambolagen trätt kraft, träffat ett avtal om att sambolagens bestämmelser inte ska tillämpas på förhållandetdememellan;ifallderassamboförhållandeupplösesbehållervarderapartensinenskilda egendom vid åtskiljandet av egendomen. Under hösten 2012 beslöt sig dock och för att ingå äktenskap.sambandmeddettaträffademaningaavtal.underjulen2012fickpåomvägarhöraatt under flera års tid hade haft ett förhållande med en annan kvinna. beslöt att ansöka om äktenskapsskillnadjämteskiftesmanförattförrättaavvittringavegendomen. Vid det första avvittringssammanträdet presenterade det avtal om åtskiljande av egendom som makarnaundertecknatochyrkadeattdetskulleföljasvidavvittringen.enligtvardetfråganomett sådant före äktenskapet med avseende på äktenskapsskillnad träffat avtal som enligt högsta domstolen ska anses giltigt. Ge din rättsliga bedömning av A:s påstående, begrunda på ett mer omfattande sätt vilken inverkan samboförhållandet före äktenskapet har, och framställ din uppfattningomhurskiftesmannenbordeförrättaavvittringavegendomen.

9 2 2. Makarnaoch gick tillsammansigenomen serie fertilitetsbehandlingar.underbehandlingarna placeradesembryonsombefruktatsmeddoneradekönscellera:slivmoder.underdenfleraårlånga fertilitetsbehandlingsperioden växte och isär och flyttade som en tillfällig lösning till separata bostäder. Trotskrisen förhållandet fortsattemanmed fertilitetsbehandlingarna och synnerhet motsatte sig kraftigt att diskutera ett avbrott behandlingarna. återtog inte detta skede sitt godkännande,ävenomhanhadevelat.dåtillslutblevgravidhadeäktenskapskrisentillspetsatsoch ochhadebeslutatsigförattskiljas.precisinnanbarnetskullefödasfickkännedomomatten vissherrhadebotthosredanundermakarnasboskillnad. Såsnartbarnethadeföttslämnadeochinenansökanomäktenskapsskillnadochdedömdestill äktenskapsskillnad.spädbarnetborhosochc,vilkanumeraärförlovade.uppleversighablivitilla behandlad,eftersomhandefactointeharhaftnågotattgöramedfertilitetsbehandlingarnaefteratt makarnaflyttadeisär,ochföratthanfallhanhadekänttillatthansfruhadeettförhållandemed utanvidarehadeåtertagitsittgodkännandeavbehandlingarna.kontaktarbarnatillsyningsmannen ochberhonomväckatalanomupphävandeavfaderskap.enligtärbarnetsfarsocialtsett,ochatt redanprincipenombarnetsbästaförpliktardomstolenattupphävab:spåfaderskapspresumtionen grundadefaderskapochfastställaattärbarnetsfar.bedömrättsligtb:skrav. 3hade upprättatetttestamentemedföljandeinnehåll. Minsysterfår100000euroochminbostadHelsingfors.Minbrorfår50000euroochaktierna bolagety.minsonc:sfrufårallminövrigaegendom. hadealdrigvaritgift.hanhadeettbarn,c,somvarkraftigtskuldsatt.ettmotivförtestamenteringen varocksåattönskadeattc:sfamiljnågonformskullekunnatillgodogörasighansegendom.har ingabarn,mend:sdotterharbotthosochsedanhonvaretthalvtårgammal.ochvargiftapå varsitt håll och båda två hade två barn. Såväl som hade dessutom ett inbördes äganderättstestamentemedsinamakar. dog ochhansdödsboharinteännuskiftats.testamentetsomupprättatharvunnitlaga kraft.situationenärnuföljande: - meddeladeatthanintetaremottestamentet.hanmeddeladeatthanlagaordningavstår frånattåberopatestamentet. - dog ochhansdödsboärheltoskiftat,mendetinbördestestamentetmellanoch hansmakaärlagakraftvunnet. - Ävenharlagaordningavståttfrånattåberopatestamentet,eftersomhoninteuppleveratt honbehöveregendomen. DuärskiftesmanförX:sdödsbo.Tillskiftesmannensuppgifterhörattredautvemdentestamenterade egendomenskatillfalla.redogörmedrättsligamotiveringartillvemx:segendomenligttestamentet ochlagendettafallskatilldelas. DITT SVAR PÅ UPPGIFT TRE (3) SKA DU MEDDELA NÄR DU AVLAGT GRUNDKURSEN FAMILJERÄTTOCHVEMSOMHÅLLITDEN.OMDUHARAVLAGTGRUNDKURSENFÖRELÄSÅRET SKA DU OCKSÅ MEDDELA DE BONUSPOÄNG SOM DU FÅTT. TILL DEN SOM HAR AVLAGTGRUNDKURSENUNDERLÄSÅRET GESTVÅPOÄNGTJÄNSTENSVÄGNAR.

10 3 4 Juris magister Erkki förordnades januari 2008 till intressebevakare för år 1970 födda Pekka. OrsakentilldettavarattPekkahadediagnostiseratsmedenprogressivpsykisksjukdom. PekkasförmågaattskötasinaangelägenheterblevalltsämreochseptemberåransökteErkkihos tingsrättenomattbegränsapekkasrättshandlingsförmåga.denpersonbilsompekkaägde,ochsom varvärdca000euro,orsakadeocksåproblemförerkki.pekkahadefåttdenår2010somlönfördet arbetesomhanutförtpåsingranneslantgård.pekkaocherkkihaderedanoktoberdåpekkablivit sådåligtskickattdetbörjadeblifarligtattköramedbilen,kommitöverensomatterkkisäljerbilen. Förköpesummanskullemanskaffa någotannattrevligt åtpekka. Den27november2013gavtingsrättensittbeslutmedanledningavErkkiE:sansökan.Enligtbeslutet begränsadespekkasrättshandlingsförmågapåsåsättatthanintelängrevarbehörigattingåköptill ettvärdesomöverstiger000euro(hanfickalltsåintesäljaegendomsomärvärdmerän000euro ellerköpasådantsomärdyrareän000euro).korthärefterhittadeerkkiäntligenenköparesom varvilligattbetalagängseprisförpekkasbiloch såldeerkkibilentilllärarenoivaförett prispå000euro. ErkkiharidagfåtthöraattPekkaredannovemberhadehunnitsäljasammabiltillmurarenMartti M.Manhadekommitöverensomenköpesummapå000euro.Självadagenförköpetärliteoklar, menenligterkkisuppfattningharköpetslutitsantingen eller Enrättsligbedömningavsituationen. Obs!OmdumedgodkäntresultatharklaratavAhtiSaarenpääskursintressebevakningsrätt, kan dulämna uppgiftobesvaradochanvändade poäng somdu fått förhöret såsompoäng tentamen. För denna uppgift ska du då lämna in ett svarspapper där du antecknat ditt namn,kursenochpoängensomdufått. (5Regleringenavmorgongåvagiftermålsbalken1734årslag.) Denna uppgift besvaras endast av dem som inte har avlagt grundkursen familje- och kvarlåtenskapsrätt.övrigaskainteinlämnaettsvarspapperpådennauppgift.

Isyyslain kokonaisuudistus pähkinänkuoressa. Salla Silvola Lainsäädäntöneuvos Oikeusministeriö

Isyyslain kokonaisuudistus pähkinänkuoressa. Salla Silvola Lainsäädäntöneuvos Oikeusministeriö Isyyslain kokonaisuudistus pähkinänkuoressa Salla Silvola Lainsäädäntöneuvos Oikeusministeriö Isyyslain uudistamisen tausta Nykyinen isyyslaki (700/1975) tuli voimaan 1.10.1976 Muutoksia 80-luvulla ja

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Loppukuulustelu II 8.5.2013 Mallivastaukset Tehtävä 1 Tapauksessa piti laskea rintaperillisten lakiosat ja selvittää, mitä kunkin lakiosasta vielä

Lisätiedot

LAPSIOIKEUS Isyysolettama

LAPSIOIKEUS Isyysolettama Isyysolettama Isyys voidaan todeta tai vahvistaa a) Todeta avioliiton perusteella (syntymähetken tilanne) legaalinen olettama, joka voidaan kumota b) vahvistaa tunnustamisen / tuomion perustella - Jos

Lisätiedot

Isyyslain kokonaisuudistus ja isyyden tunnustaminen äitiysneuvolassa

Isyyslain kokonaisuudistus ja isyyden tunnustaminen äitiysneuvolassa Isyyslain kokonaisuudistus ja isyyden tunnustaminen äitiysneuvolassa Lainsäädäntöneuvos Salla Silvola, oikeusministeriö Lakimies-lastenvalvoja Henna Harju, Helsingin kaupunki I Isyyslain kokonaisuudistus

Lisätiedot

Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi

Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi OIKEUSMINISTERIÖ Puolisoiden sukunimi avioliittoa solmittaessa Puolisoiden sukunimi avioliiton purkauduttua Lapsen sukunimi syntymän perusteella Lapsen sukunimen muuttaminen

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

PERINTÖ JA TESTAMENTTI

PERINTÖ JA TESTAMENTTI MATTI NORRI PERINTÖ JA TESTAMENTTI KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA Talentum Helsinki 2010 Kuudes, uudistettu painos 2010 Talentum Media Oy ja Matti Norri Piirrokset: Ahti Susiluoto ja Markku Annila Taitto: Maria Mitrunen

Lisätiedot

ERILAISIA PARISUHTEITA. Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu

ERILAISIA PARISUHTEITA. Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu ERILAISIA PARISUHTEITA Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu PERHETYYPPIEN MURROS 2000-LUVULLA 100 % 90 % 80 % 2,1 11,3 7,5 2 11 7 2 11 8 70 % 60 % 35,7 36 33 Isä ja lapsia Äiti ja lapsia 50 % 40 % 30

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008

Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008 Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan.

Lisätiedot

Isyyslain kokonaisuudistus ja isyyden tunnustaminen äitiysneuvolassa. Lainsäädäntöneuvos Salla Silvola, oikeusministeriö

Isyyslain kokonaisuudistus ja isyyden tunnustaminen äitiysneuvolassa. Lainsäädäntöneuvos Salla Silvola, oikeusministeriö Isyyslain kokonaisuudistus ja isyyden tunnustaminen äitiysneuvolassa Lainsäädäntöneuvos Salla Silvola, oikeusministeriö Isyyslain uudistamisen tausta Uusi isyyslaki (11/2015) tulee voimaan 1.1.2016 Kumoaa

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 11.4.2012

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 11.4.2012 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 11.4.2012 2 Tehtävä 1, prof. Kangas selvittää arvostelua tarvittaessa vastaanotollaan. Tehtävä 2 Vastauksessa piti tuoda esille 1990-luvun alussa käydyn

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 17.6.2014 (kesätentti) 2 Tehtävä 1 Tapauksen yleisenä ongelmana on P:n perillisten ja eräiden muiden henkilöiden oikeus nostaa testamentin saajaa vastaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 482/2012 vp Leskeneläkkeen 50 vuoden ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Leskeneläkettä koskevat säännökset edellyttävät leskeltä 50 vuoden ikää tietyissä tilanteissa. Kansaneläkelain mukaan

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus 26.10.2007

Yleinen velvoiteoikeus 26.10.2007 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen

Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen Sisältö Hoitotahto Valtakirjavaltuutus Edunvalvonta Testamentti HOITOTAHTO Omasta hoidosta määrääminen etukäteen Suostuminen annettuun hoitoon

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Siviilioikeus 1.7.2003

Siviilioikeus 1.7.2003 Siviilioikeus 1.7.2003 Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro. 1 5. Kysymyksen nro. 6 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä yhden ruudun levyinen

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus kesätentti

Yleinen velvoiteoikeus kesätentti Yleinen velvoiteoikeus kesätentti 14.8.2007 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Päätös. Laki. rekisterihallintolain muuttamisesta

Päätös. Laki. rekisterihallintolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 118/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi rekisterihallintolain ja eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 11.2.2008

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 11.2.2008 SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 11.2.2008 Vastausohjeet Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro 1 3. Tilaa ylittävää vastausta tai sellaista vastausta, jossa on riviä kohden enemmän kuin yksi

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Loppukuulustelu I 29.4.2013 Mallivastaukset Tehtävä 1 Tapauksessa tuli ensin toimittaa ositus P:n perillisten ja L:n kesken. Siinä oli puolisoiden

Lisätiedot

Toimitettaessa verotusta vuodelta 2004 voidaan todeta, että yhtiön kirjanpidon mukainen voitto on 250 000 i. Lisäksi todetaan seuraavaa:

Toimitettaessa verotusta vuodelta 2004 voidaan todeta, että yhtiön kirjanpidon mukainen voitto on 250 000 i. Lisäksi todetaan seuraavaa: OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA FINANSSIOIKEUS Julkisoikeuden laitos Aineopinnot OTK, ON täydennystentti 2.12.2004 Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3a ja 3b eri arkeille. Kysymykseen 4 vastataan erilliselle

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 303/2003 vp Lesken perintövero Eduskunnan puhemiehelle Suomen perintöverojärjestelmä saattaa asettaa leskeksi jääneen perijän hyvinkin hankalaan tilanteeseen, vaikka läheisen kuolemassa

Lisätiedot

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia t.1 s.63 Omaisuuden osalta: avioliitossa omaisuuden ja velkojen erillisyys, mutta avioliitossa

Lisätiedot

VANHUUSOIKEUDEN KURSSI Perhe- ja jäämistöoikeuden valinnaiset opinnot. Anna Mäki-Petäjä-Leinonen

VANHUUSOIKEUDEN KURSSI Perhe- ja jäämistöoikeuden valinnaiset opinnot. Anna Mäki-Petäjä-Leinonen VANHUUSOIKEUDEN KURSSI 15.-19.4.2013 Perhe- ja jäämistöoikeuden valinnaiset opinnot Anna Mäki-Petäjä-Leinonen Perheoikeuden dosentti Edunvalvonta Edunvalvojan määräämisen edellytykset milloin tarpeen?

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Isyyslain kokonaisuudistus muutokset lastenvalvojan työssä

Isyyslain kokonaisuudistus muutokset lastenvalvojan työssä Isyyslain kokonaisuudistus muutokset lastenvalvojan työssä Lainsäädäntöneuvos Salla Silvola, oikeusministeriö Lakimies-lastenvalvoja Henna Harju, Helsingin kaupunki Isyyslain kokonaisuudistuksen pääteemat

Lisätiedot

Kansainvälistyvät perhesuhteet

Kansainvälistyvät perhesuhteet Kansainvälistyvät perhesuhteet Juha Auvinen asianajaja, varatuomari, LL. M. Eur. Yleisiä huomioita avioliittolaki, perintökaari, kansainväliset sopimukset (EU, Pohjoismaat) kansainvälinen yksityisoikeudellinen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA

ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA Henna Harju Lakimies Helsingin kaupunki, perheoikeudelliset asiat ISYYSLAKI 11/2015 Suomessa syntyy vuosittain n. 60 000 lasta, joista n. 40 % syntyy avioliiton ulkopuolella

Lisätiedot

Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi

Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi 1 Lähde: oikeusministerio.fi-verkkosivu, 7/2017 Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi Tässä esitteessä kerrotaan, millä tavalla sukunimi voi muuttua avioliiton solmimisen yhteydessä. Esitteessä kerrotaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 9.2.2009

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 9.2.2009 SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 9.2.2009 Vastausohjeet Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro 1 3. Tilaa ylittävää vastausta tai sellaista vastausta, jossa on riviä kohden enemmän kuin yksi kirjoitusrivi,

Lisätiedot

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset?

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset? HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17..00 Sarja A A1. Määritä suorien ax + y ja x y 3 leikkauspiste. Millä vakion a arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja 11.1. Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan v. 2015 valintakokeen arvosteluperusteet

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan v. 2015 valintakokeen arvosteluperusteet Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan v. 2015 valintakokeen arvosteluperusteet Tehtävä 1 Aluehallintovirasto voi toimittaa työpaikalla työsuojelutarkastuksen omaaloitteisesti tai työpaikalta tulleen

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

AVIOEHTOSOPIMUKSESTA. Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto

AVIOEHTOSOPIMUKSESTA. Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto AVIOEHTOSOPIMUKSESTA Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto 27.10.2016 Mikä on avio-oikeus Avioliitossa olevilla puolisoilla on lähtökohtaisesti ns. aviooikeus toistensa

Lisätiedot

Aineopinnot ON, OTM

Aineopinnot ON, OTM Kysymyksiin 1, 2, 3 sekä 4 a ja 4 b on vastattava eri arkeille, joihin on merkittävä nimi, opiskelijanumero ja kysymyksen numero. Kysymyksiin 5 a-c on vastattava kysymyspaperissa annettuun vastaustilaan.

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2005 N:o 378 385. Laki. N:o 378. oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2005 N:o 378 385. Laki. N:o 378. oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2005 N:o 378 385 SISÄLLYS N:o Sivu 378 Laki oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta... 2279 379 Laki isyyslain muuttamisesta... 2285

Lisätiedot

319 11.12.2012 14 04.06.2013. 14 Rakennusvelvoitteen lykkäys/asunto Oy Sipoon Karpalo / Uppskjutande av byggnadsförpliktelse/asunto Oy Sipoon Karpalo

319 11.12.2012 14 04.06.2013. 14 Rakennusvelvoitteen lykkäys/asunto Oy Sipoon Karpalo / Uppskjutande av byggnadsförpliktelse/asunto Oy Sipoon Karpalo Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 319 11.12.2012 14 04.06.2013 14 Rakennusvelvoitteen lykkäys/asunto Oy Sipoon Karpalo / Uppskjutande av byggnadsförpliktelse/asunto Oy Sipoon

Lisätiedot

Asiakkaan asema ja oikeudet

Asiakkaan asema ja oikeudet Asiakkaan asema ja oikeudet Asiakkaan oikeuksien päivä 10.10.2017 Satakunnan sairaanhoitopiiri Keskeiset säädökset Asiakaslaki Vammais yleissopi mus Laki holhoustoi mesta Asiakkaan asema ja oikeudet 2

Lisätiedot

OTK, ON täydennystentti

OTK, ON täydennystentti OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Julkisoikeuden laitos FINANSSIOIKEUS Aineopinnot OTK, ON täydennystentti 21.5.2004 Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3a ja 3b eri arkeille. Kysymykseen 4 vastataan erilliselle

Lisätiedot

Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa

Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa Lakipäivät avajaistapahtuma 9.10.2017 Juhani Laine lakimies, tiiminvetäjä, OTT 11.10.2017 1 Jäämistösuunnittelu mitä se on? Toimenpiteitä, joilla vaikutetaan jäämistön

Lisätiedot

ASUMISNEUVONTAA HEKA-KONTULASSA ASUMISNEUVOJA SATU RAUTIAINEN

ASUMISNEUVONTAA HEKA-KONTULASSA ASUMISNEUVOJA SATU RAUTIAINEN ASUMISNEUVONTAA HEKA-KONTULASSA ASUMISNEUVOJA SATU RAUTIAINEN YHTEYS ASUMISNEUVONTAAN Asumisneuvojalle tulee tieto toisen eroavista avio/avopuolisoista ottaessa yhteyttä Mahdollinen kiista siitä, että

Lisätiedot

8 29.01.2014 42 11.02.2014

8 29.01.2014 42 11.02.2014 Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 8 29.01.2014 42 11.02.2014 Tontinvaraushakemus asumisoikeus- ja vuokra-asuntojen rakentamista varten/avain Yhtiöt / Ansökan om

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 440/2012 vp Taksiautoilijoiden ajoluvan ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Taksiautoilijat sekä linja- ja kuorma-auton kuljettajat ovat olennainen osa tieliikennettämme, ja heidän kykynsä

Lisätiedot

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.3.2011 Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa 1. Oikeustieteen maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1019/2013 vp Poliisin lupapalveluiden ajanvaraus Eduskunnan puhemiehelle Poliisin lupapalveluita varten pitää jatkossa varata aika Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksella.

Lisätiedot

Aineopinnot ON, OTM

Aineopinnot ON, OTM 1 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA FINANSSIOIKEUS Aineopinnot 2.12.2011 ON, OTM Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3 sekä 4 a ja 4 b eri papereille. Kysymykseen 5 vastataan vastauslomakkeelle. Vastauspaperi on

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 571/2006 vp Myyntivoiton verotus Eduskunnan puhemiehelle Verohallinnon myyntivoiton verotuksen ohjeiden mukaan oman asunnon myynnistä tai vaihtamisesta saatu voitto on verovapaata tuloa,

Lisätiedot

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti. Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti. Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö Pesän osakkaat Määräävät yhdessä kuolinpesän omaisuudesta

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 28.6.2011 / KESÄTENTTI

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 28.6.2011 / KESÄTENTTI 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 28.6.2011 / KESÄTENTTI 2 Tehtävä 1 Tehtävässä oli syytä ottaa ensin kantaa lesken oikeuksiin. Leskelle kuului avio-osana puolet puolisoiden yhteenlasketun

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000 TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 24.11.2007

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 24.11.2007 KESKUSKAUPPAKAMARI Välittäjälautakunta KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 24.11.2007 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua. Jokaiseen vastauspaperiin selvästi oma nimi ja henkilötunnus. Lautakunta suosittelee jokaisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 793/2004 vp Uskonnollinen painostus Eduskunnan puhemiehelle Ajatus lähestyvästä poismenosta saa monet ikäihmiset aikaisempaa kiinnostuneemmiksi uskonasioista. Tämä saattaa ikäihmiset

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 875/2001 vp Maatilan luovutusvoiton syntyminen avioeroon liittyvässä osituksessa Eduskunnan puhemiehelle Voimassa olevan lainsäädännön mukaan perinnönjako ja avioeroon liittyvä omaisuuden

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 10.2.2012 Vastausohjeet Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro 1 3. Tilaa ylittävää vastausta tai sellaista vastausta, jossa on riviä kohden enemmän kuin yksi

Lisätiedot

OTK, ON täydennystentti 11.12.2006

OTK, ON täydennystentti 11.12.2006 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Julkisoikeuden laitos FINANSSIOIKEUS Aineopinnot OTK, ON täydennystentti 11.12.2006 Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3a ja 3b eri arkeille. Kysymykseen 4 vastataan erilliselle

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus

Yleinen velvoiteoikeus Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä

Lisätiedot

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.2.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.2.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.2.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN Vastaa kysymyksiin 1 25 valitsemalla kuulemasi perusteella sopivin vaihtoehto.

Lisätiedot

SOPIMUSOIKEUS 4.7.2006. Vastausohjeet. Hyvityspisteet

SOPIMUSOIKEUS 4.7.2006. Vastausohjeet. Hyvityspisteet SOPIMUSOIKEUS 4.7.2006 Vastausohjeet Vastaustilaa on kaksi sivua kysymyksissä nro 1 3. Kysymyksen nro 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä

Lisätiedot

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia 1 Mun perhe suomi äidinkieli suomi äidinkieli perhe äiti _ vaimo isä _ mies vanhemmat lapsi isoäiti tyttö isoisä poika isovanhemmat vauva sisko tyttöystävä poikaystävä veli Ootko sä naimisissa? * Joo,

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 2007 Insinöörivalinnan matematiikankoe, 29.5.2007 klo 14-17

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 2007 Insinöörivalinnan matematiikankoe, 29.5.2007 klo 14-17 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 007 Insinöörivalinnan matematiikankoe, 9.5.007 klo 14-17 Sarja A Ohjeita. Sijoita jokainen tehtävä omalle sivulleen. Merkitse jos tehtävä jatkuu

Lisätiedot

Isyyslain kokonaisuudistus muutokset lastenvalvojan työssä

Isyyslain kokonaisuudistus muutokset lastenvalvojan työssä Isyyslain kokonaisuudistus muutokset lastenvalvojan työssä Lainsäädäntöneuvos Salla Silvola, oikeusministeriö Lakimies-lastenvalvoja Henna Harju, Helsingin kaupunki Isyyslain kokonaisuudistuksen pääteemat

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUDET. YH3: Lakitieto. Toni Uusimäki 2010.

LAPSEN OIKEUDET. YH3: Lakitieto. Toni Uusimäki 2010. LAPSEN OIKEUDET YH3: Lakitieto. Toni Uusimäki 2010. (c) Toni Uusimäki 2004 NIMI yksilöi ihmisen Nimellä tunnistetehtävä, osa persoonallisuutta Etunimiä enintään kolme Vanhemmilla yhteinen lapselle automaattisesti

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2015

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2015 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2015 Kurssitehtävät Kaikissa tehtävissä voit lähteä siitä, että perittävän oikeudenomistajat vetoavat osituksessa tai jaossa kaikkiin mahdollisiin lahjoihin

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1409-1 Kariston Kirjapaino Oy Hämeenlinna

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 62/2003 vp Pehmytkudosreuman lääkitys Kela-korvauksen piiriin Eduskunnan puhemiehelle Pehmytkudosreuman (fibromyalgian) hoitoon käytettävät lääkkeet eivät kuulu Kelan erityiskorvattavien

Lisätiedot

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo Tekijänoikeus sekä ns. lähioikeudet ovat kestoltaan määräaikaisia. Eri oikeudet ovat voimassa seuraavasti:

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 25.1.2013

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 25.1.2013 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 25.1.2013 2 Tehtävä 1 Tapauksen yleisenä ongelmana oli perillisten mahdollisuus riitauttaa P:n tekemien testamenttien pätevyys. Kysymys oli paitsi testamentin

Lisätiedot

Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences

Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK Perillinen oltava elossa perittävän kuolinhetkellä (Perintökaari 40/1965, 1 L 1 ) ei merkitystä oikeustoimikelpoisuudella, syyntakeisuudella,

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 528/2010 vp Jacob Söderman /sd SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 528/2010 rd Modernisering av 66 i äktenskapslagen Till riksdagens talman I lagen om införande av jordabalken (541/1995) stadgas i 19 2 mom. följande:

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus 27.4.2009

Yleinen velvoiteoikeus 27.4.2009 Yleinen velvoiteoikeus 27.4.2009 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:9. Muunnelma / vapaa muuttaminen, moraaliset oikeudet, käsikirjoitus

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:9. Muunnelma / vapaa muuttaminen, moraaliset oikeudet, käsikirjoitus TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:9 Asia Hakija Muunnelma / vapaa muuttaminen, moraaliset oikeudet, käsikirjoitus A Annettu 9.5.1994 Tiivistelmä Televisiosarjan ohjaaja oli tehnyt alkuperäisen käsikirjoituksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 923. Laki. osuuskuntalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 923. Laki. osuuskuntalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2002 N:o 923 931 SISÄLLYS N:o Sivu 923 osuuskuntalain muuttamisesta... 4099 924 arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 26 d :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1398/2010 vp Eläkkeensaajien asumistuki Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeensaajien keskuudessa on koettu ongelmana se, että eläkkeensaajien muuttaessa omasta kodistaan vanhainkotiin tai

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011 122/2011 Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS KESÄTENTTI

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS KESÄTENTTI 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 14.8.2015 KESÄTENTTI 2 Tehtävä 1 Tapauksessa oli ongelmana ensinnäkin avioliittolain vallinnanrajoitukset ja niiden vaikutukset lesken tekemän oikeustoimen

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 10.4.2014

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 10.4.2014 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 10.4.2014 2 Tehtävä 1 prof. Kangas selvittää arvostelua tarvittaessa vastaanotollaan. Tehtävä 2 Vastauksessa piti ottaa kantaa Sirpa-serkun epäilyksiin

Lisätiedot