Max. 510 mm 90º _livx_LED_Taschenlampe_Content_LB3.indd :15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Max. 510 mm 90º _livx_LED_Taschenlampe_Content_LB3.indd :15"

Transkriptio

1 A B Max. 510 mm 90º _livx_LED_Taschenlampe_Content_LB3.indd :15

2 Introduction / Safety Information LED Torch Introduction as well. Keep all the safety advice and instruction in a safe place for future reference. If you pass the product on to third parties, please give them all of the documentation Intended Use The appliance is only intended for use in private households, and not intended for commercial use. Description of parts 1 Torch 2 Extend ring 3 Battery magazine 4 Base 5 ON / OFF button 6 Magnetic tip 7 Extended bar (extend up to 510 mm) Technical data Illuminant: 6 x LED (non-replaceable) Batteries: 4 x 1.5 V, LR44 button cells (included) Safety Information In the case of damage resulting from non-compliance with these operating instructions the guarantee claim becomes invalid! No liability is accepted for consequential damage! In the case of material damage or personal injury caused by incorrect handling or non-compliance with the safety instructions, no liability is accepted! DANGER OF DEATH AND ACCIDENTS FOR TODDLERS AND CHILDREN! Never leave children unsupervised with the packaging material. The packaging material represents a danger of suffocation. Children frequently underestimate the dangers. Please keep children away from the device at all times. 4 GB/IE 66456_livx_LED_Taschenlampe_Content_LB3.indd :15

3 Safety Information This device is not a toy and should not be played by children. Children are not able to understand the dangers that can occur when handling this device. Children or other individuals who do not know or have no experience of handling this device, or whose physical, sensory or mental abilities are restricted, must not use the device without supervision or instruction by an individual responsible for their safety. Children must be supervised in order to ensure that they do not play with the device. Switch the beam of light off before you put the device down. Do not use the device if it is damaged. Under no circumstances should you take the device apart. Improper repairs may place the user in considerable danger. Repairs should only be carried out by specialist personnel. Safety Instructions for Batteries DANGER TO LIFE! Batteries could be swallowed, which could pose a lethal hazard. If a battery has been swallowed, seek medical help immediately. Remove the batteries from the device if they are not going to be used for a prolonged period. CAUTION! DANGER OF EXPLOSION! The batteries must never be recharged! When inserting the batteries, ensure the correct polarity! This is shown in the battery magazine. If necessary, clean the batteries and device contacts before inserting the batteries. Remove spent batteries immediately from the device. There is an increased danger of leaks! Batteries must not be disposed of in the normal domestic waste! Every consumer is legally obliged to dispose of batteries in the proper manner! Keep batteries away from children; do not throw them in the fire, short-circuit them or take them apart. If the above instructions are not complied with, the batteries may discharge themselves beyond their end voltage. There is then a danger of leaking. If the batteries have leaked inside your device, you should remove them immediately in order to prevent damage to the device! Avoid contact with the skin, eyes and mucous membranes. Any parts of the body coming into contact with battery acid should be rinsed off with copious amounts of water and / or a doctor contacted if necessary! Always replace all batteries at the same time and only use the same type of batteries. LED cannot be replaced. GB/IE _livx_LED_Taschenlampe_Content_LB3.indd :15

4 Cleaning and Maintenance / Disposal Cleaning and Maintenance Under no circumstances should you use liquids or detergents, as these will damage the device. The device should only be cleaned on the outside with a soft dry cloth. Disposal The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities. Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product. To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority. Faulty or used batteries must be recycled in accordance with Directive 2006 / 66 / EC. Please return the batteries and / or the device to the available collection points. Pb Hg Environmental damage through incorrect disposal of the batteries! Batteries may not be disposed of with the usual domestic waste. They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste treatment rules and regulations. The chemical symbols for heavy metals are as follows: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. That is why you should dispose of used batteries at a local collection point. EMC Product description: LED Torch Model No.: Z30955A (Blue)/ Z30955B (Red) Version: 06 / GB/IE 66456_livx_LED_Taschenlampe_Content_LB3.indd :15

5 Johdanto / Turvaohjeet LED-taskulamppu Johdanto Säilytä kaikki turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet varmassa paikassa! Anna kaikki ohjeet mukaan, jos luovutat tuotteen edelleen. Määräystenmukainen käyttö Laite soveltuu käytettäväksi yksinomaan yksityistalouksissa, sitä ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön. Osien kuvaus 1 Taskulamppu 2 Säätörengas 3 Paristotila 4 Pohja 5 PÄÄLLE- / POIS -painike 6 Magneettikärki 7 Teleskooppitanko (ulosvedettävä 510 mm saakka) Tekniset tiedot Valonlähde: 6 x LED (ei voida vaihtaa) Paristot: 4 x 1,5 V, LR44 nappiparistot (sisältyy toimitukseen) Turvaohjeet Takuu ei korvaa vahinkoja, joiden syynä on tässä käyttöohjeessa annettujen tietojen noudattamatta jättäminen! Valmistaja ei ota vastuuta välillisistä vahingoista! Valmistaja ei vastaa esine- tai henkilövahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen asiaankuulumattomasta käsittelystä tai turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä! HENGEN- JA TAPATUR- MANVAARA PIKKULAPSILLE JA LAPSILLE! Älä koskaan jätä lapsia pakkausmateriaalien läheisyyteen ilman valvontaa. Pakkausmateriaaleihin liittyy tukehtumisvaara. Lapset aliarvioivat usein tuotteeseen liittyvät vaarat. Pidä lapset aina loitolla tuotteesta. FI _livx_LED_Taschenlampe_Content_LB3.indd :15

6 Turvaohjeet Tämä laite ei ole lelu eikä sitä saa antaa lapsille. Lapset eivät ymmärrä laitteen käsittelyyn sisältyviä vaaroja. Lapset tai henkilöt, jotka kokemattomuutensa tai tietämättömyytensä takia eivät ole kykeneviä käyttämään laitetta tai joilla on fyysisiä, sensorisia tai henkisiä vammoja, eivät saa käyttää laitetta ilman valvontaa tai ilman, että heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva ihminen on opastanut heidät laitteen käyttöön. Lapsia on valvottava, että he eivät ala leikkiä laitteella. Sammuta valonsäde ennen kuin jätät laitteen kädestäsi. Älä ota laitetta käyttöön, jos se on viallinen. Älä koskaan pura laitetta osiin. Asiantuntemattomasti tehdyt korjaukset voivat aiheuttaa käyttäjälle huomattavia vaaratilanteita. Anna korjaukset vain ammattiliikkeen tehtäväksi. Paristojen turvallisuusohjeet HENGENVAARA! Paristot voidaan niellä, mikä voi olla hengenvaarallista. Jos paristo on nielty, on käännyttävä välittömästi lääkärin puoleen. Ota paristot pois laitteesta, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. VARO! RÄJÄHDYSVAARA! Älä missään tapauksessa lataa paristoja uudelleen! Laita paristot laitteeseen aina oikein päin. Napojen oikea suunta on merkitty paristolokeroihin. Puhdista paristo- ja laitekosketus tarvittaessa, ennen kuin laitat paristot lokeroon. Ota käytetyt paristot pikaisesti pois laitteesta. Paristot voivat vuotaa! Paristoja ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana! Laki velvoittaa jokaista käyttäjää hävittämään paristot määräysten mukaisesti! Pidä paristot lasten ulottumattomissa, älä heitä niitä tuleen, älä oikosulje niitä äläkä pura niitä. Jos edellä mainittuja ohjeita ei noudateta, paristot voivat tyhjentyä loppujännitettä tyhjemmiksi. Se voi silloin alkaa vuotaa. Jos laitteessa olevat paristot ovat vuotaneet, ota ne pois välittömästi laitteen vioittumisen estämiseksi! Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja limakalvoihin. Jos pariston happoa joutuu iholle, huuhtele kyseinen kohta runsaalla määrällä vettä ja / tai mene lääkäriin! Vaihda aina kaikki paristot yhtä aikaa ja käytä vain samantyyppisiä paristoja. LEDiä ei voida vaihtaa. 8 FI 66456_livx_LED_Taschenlampe_Content_LB3.indd :15

7 Puhdistus ja hoito Puhdistus ja hoito / Jätehuolto Älä missään tapauksessa käytä nesteitä tai puhdistusaineita, sillä ne vioittavat laitetta. Puhdista laite vain ulkopuolelta pehmeällä, kuivalla kankaalla. Jätehuolto Pakkaus on ympäristöystävällista materiaalia, jonka voit viedä paikalliseen kierrätyspisteeseen. Saat lisätietoa käytettyjen tuotteiden jätehuoltomahdollisuuksista kunnan- tai kaupungintoimistosta. Älä heitä käytettyä tuotetta talousjätteisiin. Toimi ympäristöystäväl-lisesti toimittamalla se asianmukaiseen jätehuoltoon. Paikallisesta kunnan- tai kaupungintoimistosta saat lisätietoa kierrätys pisteistä ja aukioloajoista. Vialliset ja käytetyt paristot on toimitettava kierrätykseen direktiivin 2006 / 66 / EC mukaisesti. Palauta paristot ja / tai laite tarjolla olevaan keräyslaitokseen. Pb Hg Akkujen väärä hävittäminen aiheuttaa ympäristövahinkoja! Paristoja ei saa hävittää talousjätteenä. Ne voivat sisältää myrkyllisiä raskasmetalleja ja ne kuuluvat ongelmajätekäsittelyyn. Raskasmetallien kemialliset merkit ovat seuraavat: Cd = kadmium, Hg = elohopea, Pb = lyijy. Toimita tästä syystä vanhat paristot kunnalliseen keräyspisteeseen. EMC Tuotenimike: LED-taskulamppu Tyyppi-nro: Z30955A (sininen) / Z30955B (punainen) Versio: 06 / 2011 FI _livx_LED_Taschenlampe_Content_LB3.indd :15

8 Inledning / Säkerhetsanvisningar LED-ficklampa Inledning Förvara alla säkerhetsinstruktioner och anvisningar för framtida behov. Se till att bruksanvisningen alltid finns tillgänglig även vid vidare användning av tredje man. Avsedd användning Produkten är endast avsedd för privat bruk och inte för kommersiell verksamhet. De olika delarna 1 Ficklampa 2 Utdragsring 3 Batterimagasin 4 Botten 5 TILL- / FRÅN-knapp 6 Magnetspets 7 Teleskopstav (utdragbar till 510 mm) Tekniska data Lampa: 6 x lampa (LED) (icke utbytbara) Batterier: 4 x 1,5 V, LR44 knappbatterier (ingår i leveransen) Säkerhetsanvisningar Garanti gäller inte om skador uppstår, vilka kan härledas till att bruksanvisningen inte har beaktats! Vi ansvarar inte för följdskador! Vi ansvarar inte för person- och / eller materialskador som uppkommit genom felaktig hantering av utrustningen eller icke beaktande av säkerhetsanvisningarna. RISK FÖR LIVSFARLIGA SKADOR FÖR SPÄDBARN OCH BARN! Låt inte barn leka med förpackningsmaterial. Kvävningsrisk föreligger vid hantering av förpackningsmaterialet. Mindre barn förstår inte farorna som lurar. Håll alltid mindre barn på avstånd. Denna produkt är ingen leksak och skall inte hanteras av barn. Barn förstår inte faror som lurar vid hantering av produkten. 10 SE 66456_livx_LED_Taschenlampe_Content_LB3.indd :15

9 Säkerhetsanvisningar Barn och personer med bristande kunskaper eller erfarenhet samt personer med nedsatta fysiska, motoriska hinder, handikappade personer eller barn skall om möjligt inte använda apparaten utan uppsikt eller handledning av säkerhetsansvarig person. Barn skall hållas under uppsikt och får absolut inte använda apparaten som leksak. Koppla från ljusstrålen innan du lägger ifrån dig ficklampan. Använd aldrig en produkt som är skadad. Försök inte öppna produkten. Osakkunniga reparationer av produkten kan innebära risker för användaren. Låt endast behörig elektriker reparera produkten. Säkerhetsinformationer gällande batterierna LIVSFARA! Batterier kan sväljas, vilket kan innebära livsfara. Om någon har svalt ett batteri måste man omedelbart vända sig till läkare! Ta ur batterierna om produkten inte skall användas under längre tid. OBSERVERA! EXPLOSIONSRISK! Ladda aldrig batterierna! Kontrollera att batteripolerna ligger åt rätt håll. Dessa visas i batterifacken. Rengör batteri- och apparatkontakter om nödvändigt. Ta alltid ur gamla eller förbrukade batterier ur produkten. Risk för att batterisyra läcker ut föreligger. Kasta inte batterierna i hushållssoporna. Varje användare är förpliktad att avfallshanteras batterier enligt gällande miljöregler. Se till att barn inte handskas med batterierna, kasta inte batterierna i öppen eld, batterierna får inte kortslutas eller öppnas. Vid icke beaktande av dessa anvisningar kan batterierna djupurladdas. Risk för läckage föreligger. Ta ur batterierna ur produkten om dessa är tomma, annars kan produkten skadas. Undvik kontakt med huden, ögonen och slemhinnor. Spola omedelbart av den plats som kommit i kontakt med batterisyran, använd rent vatten och uppsök läkare. Byt alltid alla batterierna samtidigt och använd alltid batterier av samma typ. LED kan inte bytas ut. SE _livx_LED_Taschenlampe_Content_LB3.indd :15

10 Rengöring och skötsel / Avfallshantering Rengöring och skötsel Använd aldrig vatten eller rengöringsmedel som kan skada produkten. Rengör produkten på utsidan med mjuk torr trasa. Avfallshantering Förpackningen består av miljövänligt material, som kan lämnas på lokala återvinningsplatser. Information om var du kan kasta den kasserade produkten erhåller du hos kommunen. Av miljöskäl: kasta ej produkten tillsammans med hushållsavfallet när den kasserats, utan säkerställ en fackmässig avfallshantering. Du erhåller information om återvinningsplatser och öppettider hos de lokala myndigheterna. Defekta eller förbrukade batterier måste återvinnas enligt EU-direktiv 2006 / 66 / EC. Lämna batterier och / eller produkten till befintliga återvinningsstationer. Pb Hg Risk för miljöskador pga felaktig avfallshantering av batterier! Batterier får inte kastas i hushållssoporna. Batterierna kan innehålla giftiga tungmetaller och skall behandla som specialavfall. De kemiska symbolerna för tungmetaller är följande: Cd = Kadmium, Hg = Kvicksilver, Pb = Bly. Lämna därför förbrukade batterier till kommunens återvinningsstation. EMC Produktbeteckning: LED-ficklampa Modell nr.: Z30955A (blå)/ Z30955B (röd) Version: 06 / SE 66456_livx_LED_Taschenlampe_Content_LB3.indd :15

11 LED-lommelygte Indledning / Sikkerhedsanvisninger Indledning Opbevar alle sikkerhedshenvisninger og anvisninger til senere brug på et sikkert sted. Udlever alle dokumenter, når produktet gives videre til tredje mand. Anvendelse efter bestemmelsen Apparatet er udelukkende beregnet til brug i private husholdninger og ikke til erhvervsmæssig indsats. Beskrivelse af delene 1 Lommelygte 2 Udtræksring 3 Batterimagasin 4 Bund 5 TÆND- / SLUK-tast 6 Magnetspids 7 Telskopstav (udtrækkelig til 510 mm) Tekniske specifikationer Lyskilde: 6 x LED (ikke skiftelig) Batterier: 4 x 1,5 V, LR44 knapcelle (indeholdt i leveringsomfanget) Sikkerhedsanvisninger I tilfælde af skader der opstår som følge af misagtelse af denne vejledning, bortfalder garantien! Vi påtager os ingen hæftelse for følgeskader! I tilfælde af materielle eller personskader der er forårsaget af forkert behandling eller misagtelse af sikkerhedsanvisningerne, påtager vi os intet ansvar! RISIKO FOR BØRNS LIV OG HELBRED! Børn må ikke være alene og uden opsyn med indpakninhgsmaterialet. Der er risiko for kvælning i emballagematerialet. Børn er som regel ikke i stand til at vurdere faremomenterne. De skal holdes borte fra produktet. DK _livx_LED_Taschenlampe_Content_LB3.indd :15

12 Sikkerhedsanvisninger Dette redskab er ikke noget legetøj og hører ikke til i børnehænder. Børn er ikke i stand til at indse de risikomomenter der opstår ved omgang med redskabet. Børn eller personer der mangler viden eller erfaring i behandlingen af dette udstyr, eller som har indskrænkede legemlige, sensoriske eller åndelige evner, må ikke anvende antennen uden at være under opsyn eller vejledning fra en person der har ansvaret for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn, og det skal sikres at de ikke bruger dette udstyr som legetøj. Sluk for lysstrålen inden du lægger apparatet fra dig. Apparatet må ikke tages i brug hvis det er beskadiget. Apparatet må ikke skilles ad. Forkert udførte reparationer kan bevirke alvorlig fare for brugeren. Reparationer må kun udføres af fagfolk. Sikkerhedshenvisninger til batterier LIVSFARE! Batterier kan sluges, hvilket kan være livsfarligt. Hvis et batteri er blevet slugt, skal medicinsk hjælp søges med det samme. Batterierne bør tages ud af uret hvis de ikke har været brugt gennem længere tid. FORSIGTIG! EKSPLOSIONSFARE! Batterier må ikke genoplades! Polariteten skal passe når batterierne lægges i! Den er vist i batterikamrene. Eventuelt skal kontakterne mellem batteri og apparat renses før ilægningen. Tomme batterier skal tages ud af apparatet omgående. Der er øget risiko for at de løber ud! Batterier hører ikke til i husholdningsaffaldet. Hver forbruger er efter loven forspligtet til at bortskaffe batterierne efter forskrifterne! Batterierne skal holdes borte fra børn. De må ikke kastes i ilden, kortsluttes eller skilles ad. Hvis anvisningerne ikke følges, kan batterierne blive ladet af ud over deres slutspænding. Der er da risiko for at de løber ud. Hvis det sker i apparatet, skal de omgående tages ud for at undgå at apparatet bliver beskadiget! Undgå berøring med huden, øjnene og slimhinderne. Ved berøring med batterisyre, skal der skylles med rigeligt med vand og / eller opsøges lægehjælp! Skift altid alle Batterier samtidig og indsæt kun Batterier af samme type. LED kan ikke erstattes. 14 DK 66456_livx_LED_Taschenlampe_Content_LB3.indd :15

13 Rengøring og pleje Rengøring og pleje / Bortskaffelse Der må aldrig anvendes vædsker eller rengøringsmidler da dette kan beskadige apparaturet. Apparaturet må kun rengøres på ydersiden med en blød, tør klud. Bortskaffelse Indpakningen består af miljøvenlige materialer, der kan bortskaffes ved de stedlige genbrugscentre. Din kommune oplyser om muligheder for bortskaffelse af det udtjente produkt. Det udtjente produkt må af hensyn til miljøet ikke bortskaffes over det normale husholdningsaffald, men skal afleveres ved det passende genbrugscenter. Den ansvarlige forvaltning oplyser gerne åbningstider og genbrugssteder. Defekte eller brugte Batterier skal gevindes efter direktiv 2006 / 66 / EC. Batterierne og / eller apparatet returneres over et indsamlingspunkt. Pb Hg Miljøskader på grund af forkert bortskaffelse af batterier! Batterier må ikke bortskaffes med husholdningsaffald. De kan indeholde giftige tungmetaller og er underlagt behandling af miljøskadelig affald. De kemiske symboler for tungmetaller er følgende: Cd = kadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly. Aflever derfor brugte batterier på Deres kommunale opsamlingsplads. EMC Produktbetegnelse: LED-lommelygte Model-nr.: Z30955A (blå) / Z30955B (rød) Version: 06 / 2011 DK _livx_LED_Taschenlampe_Content_LB3.indd :15

14 Einleitung / Sicherheitshinweise LED-Taschenlampe Einleitung Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus. Bestimmungsgemäße Verwendung Das Gerät ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten und nicht für den gewerblichen Gebrauch vorgesehen. Teilebeschreibung 1 Taschenlampe 2 Ausziehring 3 Batteriemagazin 4 Boden 5 EIN- / AUS-Taste 6 Magnetspitze 7 Teleskopstab (ausziehbar bis 510 mm) Technische Daten Leuchtmittel: 6 x LED (nicht austauschbar) Batterien: 4 x 1,5 V, LR44 Knopfzellen (im Lieferumfang enthalten) Sicherheitshinweise Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen! LEBENS- UND UNFALL- GEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern. 16 DE/AT/CH 66456_livx_LED_Taschenlampe_Content_LB3.indd :15

15 Sicherheitshinweise Dieses Gerät ist kein Spielzeug, es gehört nicht in Kinderhände. Kinder können die Gefahren, die im Umgang mit dem Gerät entstehen, nicht erkennen. Kinder oder Personen, denen es an Wissen oder Erfahrung im Umgang mit dem Gerät mangelt, oder die in ihren körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten eingeschränkt sind, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anleitung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen. Schalten Sie den Lichtstrahl ab, bevor Sie das Gerät aus der Hand legen. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Nehmen Sie das Gerät keinesfalls auseinander. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Lassen Sie Reparaturen nur von Fachkräften durchführen. Sicherheitshinweise zu Batterien LEBENSGEFAHR! Batterien können verschluckt werden, was lebensgefährlich sein kann. Ist eine Batterie verschluckt worden, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden. Entfernen Sie die Batterien, wenn sie längere Zeit nicht verwendet worden sind, aus dem Gerät. VORSICHT! EXPLOSIONSGEFAHR! Laden Sie Batterien niemals wieder auf! Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität! Diese wird im Batteriefach angezeigt. Reinigen Sie Batterie- und Gerätekontakt vor dem Einlegen falls erforderlich. Entfernen Sie erschöpfte Batterien umgehend aus dem Gerät. Es besteht erhöhte Auslaufgefahr! Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien ordnungsgemäß zu entsorgen! Halten Sie Batterien von Kindern fern, werfen Sie Batterien nicht ins Feuer, schließen Sie Batterien nicht kurz und nehmen Sie sie nicht auseinander. Bei Nichtbeachtung der Hinweise können die Batterien über ihre Endspannung hinaus entladen werden. Es besteht dann die Gefahr des Auslaufens. Falls die Batterien in Ihrem Gerät ausgelaufen sein sollten, entnehmen Sie diese sofort, um Schäden am Gerät vorzubeugen! Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Bei Kontakt mit Batteriesäure spülen Sie die betroffene Stelle mit reichlich Wasser ab und / oder suchen Sie einen Arzt auf! DE/AT/CH _livx_LED_Taschenlampe_Content_LB3.indd :15

16 ... / Reinigung und Pflege / Entsorgung Wechseln Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus und setzen Sie nur Batterien des gleichen Typs ein. LED kann nicht ersetzt werden. Reinigung und Pflege Verwenden Sie in keinem Fall Flüssigkeiten und keine Reinigungsmittel, da diese das Gerät beschädigen. Reinigen Sie das Gerät nur äußerlich mit einem weichen trockenen Tuch. Entsorgung Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung. Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren. Defekte oder verbrauchte Batterien müssen gemäß Richtlinie 2006 / 66 / EC recycelt werden. Geben Sie Batterien und / oder das Gerät über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück. Pb Hg Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien! Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien bei einer kommunalen Sammelstelle ab. EMC Produktbezeichnung: LED-Taschenlampe Modell Nr.: Z30955A (Blau)/ Z30955B (Rot) Version: 06 / DE/AT/CH 66456_livx_LED_Taschenlampe_Content_LB3.indd :15

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ00058 56 W 58 W 5300 lm 5400 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND Turvallisuusvaroitukset: Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti

Lisätiedot

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND SQUARE 30x30 SQUARE 60x60 SQUARE 30x120 SQUARE 60x120 GLSQ00030x30_xx GLSQ00060x60_xx GLSQ0030x120_xx GLSQ0060x120_xx 18 W 28 W / 45 W 28 W / 45 W 55 W 1600 lm 2950 lm / 4700 lm 2900 lm / 4500 lm 5500

Lisätiedot

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää.

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS M * SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS luminaire should be positioned so that prolonged staring into the

Lisätiedot

3 H12276. DIGITAL Battery tester. Paristojen testauslaite Käyttö- ja turvaohjeet. BatteriProvare Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

3 H12276. DIGITAL Battery tester. Paristojen testauslaite Käyttö- ja turvaohjeet. BatteriProvare Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar DIGITAL Battery tester Operation and Safety Notes Paristoen testauslaite Käyttö- a turvaoheet BatteriProvare Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Batteritester Betenings- og sikkerhetshenvisninger IAN

Lisätiedot

ECO E II. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

ECO E II. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND IP44 Turvallisuusvaroitukset: Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti sähköverkosta välttääksesi sähköiskun vaaran! Asennus / huoltotyön saa

Lisätiedot

Melinera. 54404_LED-Lichtervorhang_Content_SE/DK.indd 3 22.06.10 15:31

Melinera. 54404_LED-Lichtervorhang_Content_SE/DK.indd 3 22.06.10 15:31 1 2 3 4 3 54404_LED-Lichtervorhang_Content_SE/DK.indd 3 22.06.10 15:31 Table of Contents Introduction Intended Use...Page 5 Delivery scope...page 5 Description of parts...page 6 Technical information...page

Lisätiedot

SIGMA 77W SIGMA 117W SIGMA 155W SIGMA 235W GLSI00077 GLSI00117 GLSI00155 GLSI W 117 W 155 W 235 W lm lm lm lm

SIGMA 77W SIGMA 117W SIGMA 155W SIGMA 235W GLSI00077 GLSI00117 GLSI00155 GLSI W 117 W 155 W 235 W lm lm lm lm SIGMA 77W SIGMA 117W SIGMA 155W SIGMA 235W GLSI00077 GLSI00117 GLSI00155 GLSI00235 77 W 117 W 155 W 235 W 10300 lm 14700 lm 20500 lm 30000 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND Turvallisuusvaroitukset:

Lisätiedot

Z29538A Z29538B. LED Lamps. LED-valosarja. LED-lamper. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

Z29538A Z29538B. LED Lamps. LED-valosarja. LED-lamper. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED Lamps Operation and Safety Notes LED-valosara Käyttö- a turvaoheet LED-lampor Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED-lamper Brugs- og sikkerhedsanvisninger LED-Leuchten Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Lisätiedot

GAMMA. Greenled Oy Tarjusojantie FI Kempele, Finland

GAMMA. Greenled Oy Tarjusojantie FI Kempele, Finland GAMMA 34W GAMMA 42W GAMMA 56W GAMMA 69W GAMMA 82W GAMMA 95W GAMMA 114W GLG00034 GLG00042 GLG00056 GLG00069 GLG00082 GLG00095 GLG00115 34 W 42 W 56 W 69 W 82 W 95 W 115W Greenled Oy Tarjusojantie 12-14

Lisätiedot

OMEGA MINI. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

OMEGA MINI. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND OMEGA MINI 31W OMEGA MINI 44W OMEGA MINI 61W OMEGA MINI 74W OMEGA MINI 84W GLMO00031 GLMO00044 GLMO00061 GLMO00074 GLMO00084 31 W 44 W 61 W 74 W 84 W 4150 lm 5900 lm 7600 lm 8600 lm 10500 lm 31W, 44W,

Lisätiedot

ECO S. Greenled Oy Tarjusojantie FI Kempele, Finland

ECO S. Greenled Oy Tarjusojantie FI Kempele, Finland ECO S 29W ECO S 34W ECO S 40W ECO S 52W ECO S 62W ECO S 70W ECO S 74W GLES000029 GLES000034 GLES000040 GLES000052 GLES000062 GLES000070 GLES000074 29W 34W 40W 52W 62W 70W 74W ECO S 82W ECO S 97W ECO S

Lisätiedot

Z LED Garden Parasol Light. Puutarhavarjon LED-valaisin. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet

Z LED Garden Parasol Light. Puutarhavarjon LED-valaisin. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED Garden Parasol Light Operation and Safety Notes Puutarhavaron LED-valaisin Käyttö- a turvallisuusoheet LED-parasollampa Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED-lampe til parasollen Betenings- og

Lisätiedot

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää.

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS L SIRIUS 134L SIRIUS 160L SIRIUS 182L GLS134L GLS160L GLS182L 134 W 160 W 182 W 16800 lm 19800 lm 21800 lm * SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa

Lisätiedot

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001)

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Produktet har haft 3 godkendelsesnummre: The product has had 3 approval numbers: Frem til maj 2012 var

Lisätiedot

LED PICTURE LIGHT. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED TAVELBELYSNING. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

LED PICTURE LIGHT. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED TAVELBELYSNING. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED PICTURE LIGHT Operation and Safety Notes LED-VALO Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED TAVELBELYSNING Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED-BILLEDLAMPE Brugs- og sikkerhedsanvisninger LED-BILDERLEUCHTE

Lisätiedot

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan DIM * lähempää.

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan DIM * lähempää. SIRIUS FLOOD S SIRIUS FLOOD M SIRIUS FLOOD L GLFS 20W GLFS 40W GLFS 65W GLFM 88W GLFM 110W GLFL 134W GLFL 160W GLFL 182W DIM* 1.8m 2.0m 2.3m 2.8m 2.8m 6.5m 6.5m 6.5m * SIRIUS valaisin on asemoitava siten,

Lisätiedot

ENGLISH. 1. Screw off the battery cover. 2. Replace the battery with a new type AG10/SR54 and screw back battery cover.

ENGLISH. 1. Screw off the battery cover. 2. Replace the battery with a new type AG10/SR54 and screw back battery cover. ENGLISH Step Counter Art.no. 34-7355 Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary

Lisätiedot

ALFA LINE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

ALFA LINE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND Alfa Line TW 47W Alfa Line 34W Alfa Line 45W Alfa Line 88W GLALTW00047 GLAL00034 GLAL00045 GLAL00088 47 W 34 W 45 W 88 W 5400 lm 4500 lm 5800 lm 10100 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND

Lisätiedot

Z30965 DIGITAL BATHROOM SCALE DIGITAALINEN HENKILÖVAAKA DIGITAL PERSONVÅG DIGITAL PERSONVÆGT DIGITALE PERSONENWAAGE. Operation and Safety Notes

Z30965 DIGITAL BATHROOM SCALE DIGITAALINEN HENKILÖVAAKA DIGITAL PERSONVÅG DIGITAL PERSONVÆGT DIGITALE PERSONENWAAGE. Operation and Safety Notes DIGITAL BATHROOM SCALE Operation and Safety Notes DIGITAALINEN HENKILÖVAAKA Käyttö- ja turvallisuusohjeet DIGITAL PERSONVÅG Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar DIGITAL PERSONVÆGT Betjenings- og sikkerhetshenvisninger

Lisätiedot

Z LED LAMP LED-KORISTEVALAISIN LED-PRYDNADSLAMPA DEKORATIV LED-LAMPE LED-DEKOLEUCHTE. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet

Z LED LAMP LED-KORISTEVALAISIN LED-PRYDNADSLAMPA DEKORATIV LED-LAMPE LED-DEKOLEUCHTE. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED LAMP Operation and Safety Notes LED-KORISTEVALAISIN Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED-PRYDNADSLAMPA Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar DEKORATIV LED-LAMPE Betjenings- og sikkerhetshenvisninger

Lisätiedot

done by Mukade Technical Documentation

done by Mukade Technical Documentation BATHROOM STORAGE UNIT Assembly and safety advice KYLPYHUONEEN HYLLY Asennus- ja turvaohjeet BADRUMSHYLLA Monterings- och säkerhetsanvisningar REOL TIL BADEVÆRELSE Montage- og sikkerhedsanvisninger BADREGAL

Lisätiedot

Roller Support Stand. Safety. Setting up. Putting away. Art.no 40-6814

Roller Support Stand. Safety. Setting up. Putting away. Art.no 40-6814 Roller Support Stand Art.no 40-6814 English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and

Lisätiedot

Provides power to the aerial amplifier when power supply is missing from a satellite receiver box or TV.

Provides power to the aerial amplifier when power supply is missing from a satellite receiver box or TV. Art.no 38-4566 English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes

Lisätiedot

WAVE SET RESET Q U A R T Z NO(0) JEWELS UNADJUSTED DCF IEC LR _aur_Wanduhr_content_LB3.indd :55

WAVE SET RESET Q U A R T Z NO(0) JEWELS UNADJUSTED DCF IEC LR _aur_Wanduhr_content_LB3.indd :55 5 1 2 SET WAVE RESET DCF Q U A R T Z NO(0) JEWELS UNADJUSTED IEC LR6 3 4 3 53674_aur_Wanduhr_content_LB3.indd 3 08.07.10 09:55 Introduction Proper Use...Page 5 Description of Parts...Page 5 Technical details...page

Lisätiedot

Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar. Betjenings- og sikkerhetshenvisninger

Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar. Betjenings- og sikkerhetshenvisninger SKIPPING ROPE Operation and Safety Notes HYPPYNARU Käyttö- ja turvallisuusohjeet HOPPREP Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar SJIPPETOV Betjenings- og sikkerhetshenvisninger SPRINGSEIL Bedienungs- und

Lisätiedot

63991_aur_Wanduhr_Content_LB3.indd :04

63991_aur_Wanduhr_Content_LB3.indd :04 A 1 2 3 4 5 6 7 8 3 63991_aur_Wanduhr_Content_LB3.indd 3 26.07.11 09:04 B I II III 4 63991_aur_Wanduhr_Content_LB3.indd 4 26.07.11 09:04 Table of Contents Introduction Proper Use...Page 6 Description of

Lisätiedot

Introduction / Safety advice / Cleaning and Care

Introduction / Safety advice / Cleaning and Care Introduction / Safety advice / Cleaning and Care Storage stool Introduction Before using the device for the first time, take time to familiarise yourself with the product first. Read the following assembly

Lisätiedot

SUURENNUSLASIVALAISIN

SUURENNUSLASIVALAISIN SUURENNUSLASIVALAISIN Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta

Lisätiedot

Disposal This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Disposal This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council. Elegant Table Lamp Art.no 18-1227-1, -2, 36-1131-1, -2 ENGLISH Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors

Lisätiedot

TOILET SEAT WC-ISTUIMEN KANSI Z27115A/ Z27115B/ Z27115C/ Z27115D SE WC-SITS DK TOILETSÆDE DE AT CH WC-SITZ

TOILET SEAT WC-ISTUIMEN KANSI Z27115A/ Z27115B/ Z27115C/ Z27115D SE WC-SITS DK TOILETSÆDE DE AT CH WC-SITZ GB TOILET SEAT FI WC-ISTUIMEN KANSI SE WC-SITS DK IE TOILETSÆDE DE AT CH WC-SITZ Z27115A/ Z27115B/ Z27115C/ Z27115D 3 67114 manual CB3 new.indd 1 6/7/2011 10:57:50 AM Scope of delivery / Toimitus sisältää

Lisätiedot

Z Sähkökäyttöinen suola- tai pippurimylly. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

Z Sähkökäyttöinen suola- tai pippurimylly. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Electric Salt/Pepper Mill Operation and Safety Notes Sähkökäyttöinen suola- tai pippurimylly Käyttö- a turvaoheet Elektrisk salt- eller pepparkvarn Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Elektrisk salt-

Lisätiedot

Z30239A Z30239B Z30239C RADIO CONTROLLED ALARM CLOCK RADIO-OHJATTU HERÄTYSKELLO RADIOSTYRD VÄCKARKLOCKA RADIOVÆKKEUR FUNKWECKER

Z30239A Z30239B Z30239C RADIO CONTROLLED ALARM CLOCK RADIO-OHJATTU HERÄTYSKELLO RADIOSTYRD VÄCKARKLOCKA RADIOVÆKKEUR FUNKWECKER RADIO CONTROLLED ALARM CLOCK Operation and Safety Notes RADIO-OHJATTU HERÄTYSKELLO Käyttö- ja turvallisuusohjeet RADIOSTYRD VÄCKARKLOCKA Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar RADIOVÆKKEUR Betjenings-

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Digital Luggage Scale. Operation and Safety Notes. Digitaalinen laukkuvaaka. Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

Digital Luggage Scale. Operation and Safety Notes. Digitaalinen laukkuvaaka. Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Digital Luggage Scale Operation and Safety Notes Digitaalinen laukkuvaaka Käyttö- ja turvallisuusohjeet Digital bagagevåg Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Digital kuffertvægt Betjenings- og sikkerhetshenvisninger

Lisätiedot

You need Tarvitset Du behöver Du skal bruge Sie benötigen:

You need Tarvitset Du behöver Du skal bruge Sie benötigen: 1 You need Tarvitset Du behöver Du skal bruge Sie benötigen: 3 67027_VDE_livx_LED_Lichtleiste_content_LB3.indd 3 24.06.11 16:25 A 3 4 B 3 1 C D 5 2 6 4 67027_VDE_livx_LED_Lichtleiste_content_LB3.indd 4

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

64686_liv_Klappstuhl_Content_LB3.indd 3 19.04.11 13:01

64686_liv_Klappstuhl_Content_LB3.indd 3 19.04.11 13:01 A 1 B 2 C 3 64686_liv_Klappstuhl_Content_LB3.indd 3 19.04.11 13:01 Introduction / Safety advice Folding chair Introduction Before using the item for the first time, take time to familiarise yourself with

Lisätiedot

Z29649 Z29649A 3. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

Z29649 Z29649A 3. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Mobile LED Lights Operation and Safety Notes LEDvalaisin Käyttö a turvallisuusoheet Mobila LEDlampor Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Mobile LEDlamper Betenings og sikkerhetshenvisninger Z29649

Lisätiedot

Z Multi-Purpose Detector. Multifunktionsdetektor. Multifunktionsdetektor. Multifunktionsdetektor. Operation and Safety Notes

Z Multi-Purpose Detector. Multifunktionsdetektor. Multifunktionsdetektor. Multifunktionsdetektor. Operation and Safety Notes Multi-Purpose Detector Operation and Safety Notes Rakenneilmaisin Käyttö- a turvaoheet Multifunktionsdetektor Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Multifunktionsdetektor Brugs- og sikkerhedsanvisninger

Lisätiedot

Clean the timer using a lightly moistened cloth. Only use mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Clean the timer using a lightly moistened cloth. Only use mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals. Kitchen Timer Art.no 34-2360-1, -2, -3 English Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images

Lisätiedot

Z30618A Z30618B. Table Lamp. Pöytävalaisin. Bordslampa. Bordlampe. Tischleuchte. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet

Z30618A Z30618B. Table Lamp. Pöytävalaisin. Bordslampa. Bordlampe. Tischleuchte. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet Table Lamp Operation and Safety Notes Pöytävalaisin Käyttö- a turvallisuusoheet Bordslampa Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Bordlampe Betenings- og sikkerhetshenvisninger Tischleuchte Bedienungs-

Lisätiedot

230 V Fan. Safety. Product description. Care and maintenance. Disposal. Specifications

230 V Fan. Safety. Product description. Care and maintenance. Disposal. Specifications 230 V Fan Art.no 36-4769 Model P2123HBL English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images

Lisätiedot

67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd 3 17.06.11 09:11

67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd 3 17.06.11 09:11 A 1 B 3 C 3 67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd 3 17.06.11 09:11 D E 2 4 5 F 6 8 7 4 67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd 4 17.06.11 09:11 G ON/OFF H 5 67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

DESIGN NEWS MATTI MÄKINEN EIN DESIGNER IN ANGEBOT WIE LOCKEN WIR DEN GEIST IN DIE FLASCHE?

DESIGN NEWS MATTI MÄKINEN EIN DESIGNER IN ANGEBOT WIE LOCKEN WIR DEN GEIST IN DIE FLASCHE? WIE KÖNNEN SIE MATTI MÄKINEN TREFFEN? EIN DESIGNER IN ANGEBOT EIN GELUNGENES PRODUKT WORAN ERKENNT MAN DAS GELUNGENE PRODUKT? WIE LOCKEN WIR DEN GEIST IN DIE FLASCHE? UND WAS BEDEUTET DIESES KURZ ZUSAMMENGEFASST?

Lisätiedot

Lint Remover Art.no Model TC-168

Lint Remover Art.no Model TC-168 Lint Remover Art.no. 34-8409 Model TC-168 English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images

Lisätiedot

Manual, mechanical HDMI switch with 4 inputs and one output.

Manual, mechanical HDMI switch with 4 inputs and one output. HDMI Switch, manual Art.no. 38-2263 Model HD-0411 English Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and

Lisätiedot

Cordless Christmas Tree Candles with Remote Control

Cordless Christmas Tree Candles with Remote Control Cordless Christmas Tree Candles with Remote Control Art.no 36-6139 Model A3860 ENGLISH Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve

Lisätiedot

Dimmer switch. Operating instructions A short press on the dimmer knob turns the light on and off. Turn clockwise to increase brightness.

Dimmer switch. Operating instructions A short press on the dimmer knob turns the light on and off. Turn clockwise to increase brightness. switch Art.no 36-2810 Model EFM700DC Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary

Lisätiedot

Reflector strips. Reflektorbänder. Instruction Manual 4. Käyttöohje 10. Bruksanvisning 16. Betjeningsvejledning 22. Bedienungsanleitung 28

Reflector strips. Reflektorbänder. Instruction Manual 4. Käyttöohje 10. Bruksanvisning 16. Betjeningsvejledning 22. Bedienungsanleitung 28 Reflector strips Inverkehrbringer: MONZ Handelsgesellschaft International mbh & Co. KG Metternichstr. 37 54292 Trier / Germany Serviceadresse: Monz Service Center Hotline: 00800 / 68546854 ro +49 (0) 69-9999-2002-228

Lisätiedot

ENGLISH. Do not shine the spotlight at anyone s eyes. Turn off the torch and let it cool completely before changing the battery or putting it away.

ENGLISH. Do not shine the spotlight at anyone s eyes. Turn off the torch and let it cool completely before changing the battery or putting it away. ENGLISH Mini LED Torch Art.no 36-4839 Model M13A1 Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images

Lisätiedot

LCD/Plasma Screen Cleaning Kit

LCD/Plasma Screen Cleaning Kit LCD/Plasma Screen Cleaning Kit Art.no 38-4373 Model PT-9006 English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors

Lisätiedot

Baseball Cap Painting Kit

Baseball Cap Painting Kit Baseball Cap Painting Kit Art.no 31-8062 Instructions English Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors

Lisätiedot

ÜB. 1. der Fuβ der Kopf das Knie der Bauch die Schulter das Auge der Mund. jalka pää polvi vatsa hartia, olkapää silmä suu

ÜB. 1. der Fuβ der Kopf das Knie der Bauch die Schulter das Auge der Mund. jalka pää polvi vatsa hartia, olkapää silmä suu Lektion 7 Hatschi! ÜB. 1 der Fuβ der Kopf das Knie der Bauch die Schulter das Auge der Mund jalka pää polvi vatsa hartia, olkapää silmä suu ÜB. 1 Fortsetzung die Hand das Ohr der Finger die Nase das Bein

Lisätiedot

Hand Operated Meat Mincer

Hand Operated Meat Mincer Hand Operated Meat Mincer Art.no 34-178 English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Floor lamp assembly. Specifications. Table lamp assembly. English. Floor Lamp Height 148 cm Bulb Cable length

Floor lamp assembly. Specifications. Table lamp assembly. English. Floor Lamp Height 148 cm Bulb Cable length Art.no 18-2802, 18-2803 Model CS-MT021-UK, CS-FL017-UK Vera Floor/Table Lamp 36-5232, 36-5233 CS-MT021, CS-FL017 English Please read the entire instruction manual before using the product and then save

Lisätiedot

Introduction. Rope light. Introduction. Description of parts. Technical data. Intended use. Delivery scope. 20 x x. 20 x

Introduction. Rope light. Introduction. Description of parts. Technical data. Intended use. Delivery scope. 20 x x. 20 x Introduction 1 x 1 20 x 2 20 x 3 20 x 4 Rope light Introduction The instructions for use are to be considered as part of the product. They contain important information concerning safety, use and disposal.

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalvelut Virtain kylissä Personentransportdienste in

Henkilökuljetuspalvelut Virtain kylissä Personentransportdienste in Henkilökuljetuspalvelut Virtain kylissä Personentransportdienste in den Dörfern von Virrat Henkilökuljetukset Personentransporte Sivistystoimi Schulverwaltungsamt Koulukuljetukset Asiointiliikenne - Schülertransport

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

Battery-Operated LED String Lights Easy to set up. Not dependant on a power point. Automatic on/off. For indoor or outdoor use. IP44.

Battery-Operated LED String Lights Easy to set up. Not dependant on a power point. Automatic on/off. For indoor or outdoor use. IP44. String Lights Art.no 36-5350 Model XYLB-40L English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI MEG95 TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Onnittelut tämän laadukkaan Meganex-tuotteen valinnasta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata

Lisätiedot

Picture Light Art.no , -2 Model PLED-15ZS-BK , -2 PLED-15ZS-WH

Picture Light Art.no , -2 Model PLED-15ZS-BK , -2 PLED-15ZS-WH Picture Light Art.no 8-590-, - Model PLED-5ZS-BK 36-4565-, - PLED-5ZS-WH ENGLISH Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors

Lisätiedot

LED CABINET LIGHT. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED SKÅPBELYSNING. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

LED CABINET LIGHT. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED SKÅPBELYSNING. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED CABINET LIGHT Operation and Safety Notes LED-KAAPPIVALO Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED SKÅPBELYSNING Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED-BELYSNING INDE I SKABET Brugs- og sikkerhedsanvisninger

Lisätiedot

Z30368 3. TV Stand. TV-taso. TV-bord. TV-bord. TV-Tisch. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet. Monterings- och säkerhetsanvisningar

Z30368 3. TV Stand. TV-taso. TV-bord. TV-bord. TV-Tisch. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet. Monterings- och säkerhetsanvisningar TV Stand Assembly and safety advice TV-taso Asennus- a turvaoheet TV-bord Monterings- och säkerhetsanvisningar TV-bord Montage- og sikkerhedsanvisninger TV-Tisch Montage- und Sicherheitshinweise Z30368

Lisätiedot

Acacia. Care and maintenance. Disposal. English

Acacia. Care and maintenance. Disposal. English Acacia Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical

Lisätiedot

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

Z30497A / Z30497B 3. Retkivalaisin. Trekking Light. Trekkinglampe. Trekkingleuchte. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet

Z30497A / Z30497B 3. Retkivalaisin. Trekking Light. Trekkinglampe. Trekkingleuchte. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet Trekking Light Operation and Safety Notes Retkivalaisin Käyttö- ja turvallisuusohjeet Trekkinglampa Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Trekkinglampe Betjenings- og sikkerhetshenvisninger Trekkingleuchte

Lisätiedot

Z30348A LED DESK LAMP LED-TYÖVALAISIN LED-SKRIVBORDSLAMPA LED-SKRIVEBORDSLAMPE LED-SCHREIBTISCHLEUCHTE. Operation and Safety Notes

Z30348A LED DESK LAMP LED-TYÖVALAISIN LED-SKRIVBORDSLAMPA LED-SKRIVEBORDSLAMPE LED-SCHREIBTISCHLEUCHTE. Operation and Safety Notes LED DESK LAMP Operation and Safety Notes LED-TYÖVALAISIN Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED-SKRIVBORDSLAMPA Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED-SKRIVEBORDSLAMPE Betjenings- og sikkerhetshenvisninger

Lisätiedot

Bathroom Storage Unit. Introduction. Intended use. Description of parts. Includes. Assembly. Cleaning and Care. Technical specifications

Bathroom Storage Unit. Introduction. Intended use. Description of parts. Includes. Assembly. Cleaning and Care. Technical specifications Bathroom Storage Unit Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only use the unit as described and

Lisätiedot

STEF STOF CE... 9!, 2-.,. Version Fläkt Woods Oy

STEF STOF CE... 9!, 2-.,. Version Fläkt Woods Oy STEF STOF STEF STOF... 3.... 4... 5... 6... 7... 8 CE... 9!, 2-.,. Version 22.02.2002 Fläkt Woods Oy 2 STEF STOF STEF STOF. BOGA MORA.,,,.. 2 We reserve the right to make changes.. 1 BOGA 1.,,. 1. 2. STEF

Lisätiedot

Varaosaluettelo Rerservdelslista Spare parts list Ersatzteilliste. [Type text]

Varaosaluettelo Rerservdelslista Spare parts list Ersatzteilliste. [Type text] Varaosaluettelo Rerservdelslista Spare parts list Ersatzteilliste [Type text] KRONOS 140 4WDM SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING CONTENT INHALT 1 Kokoonpano Slutmontering Main assembly Grundkonstruktion

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

LED ILLUMINATED MAGNIFIER

LED ILLUMINATED MAGNIFIER LED ILLUMINATED MAGNIFIER GB IE User manual and service information FI Käyttöopas ja huolto-ohjeet SE Bruksanvisning och serviceinformation DK Brugervejledning og serviceinformation AT CH Bedienungsanleitung

Lisätiedot

Introduction/ Safety information

Introduction/ Safety information Introduction/ Safety information Kids storage shelves Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only

Lisätiedot

AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS

AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS AMPLYVOX-OVIPUHELINJÄRJESTELMÄN HUONEKOJEET AMPLYVOX-PORTTELEFONSYSTEM, PORTTELEFONER AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS Amplyvox Elite. Huippumuotoilua Milanosta. Design by Sandro Danesi. Amplyvox

Lisätiedot

Maahanmuutto Asuminen

Maahanmuutto Asuminen - Vuokraaminen Saksa Ich möchte mieten. Ilmoitat, että haluat vuokrata jotakin Norja ein Zimmer eine Wohnung/ ein Apartment ein Studioapartment ein Einfamilienhaus ein Doppelhaus ein Reihenhaus Wie viel

Lisätiedot

Presenter SNP6000. Register your product and get support at Käyttöopas

Presenter SNP6000. Register your product and get support at  Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Presenter SNP6000 FI Käyttöopas 1 a b c d e 2 3 4 Federal Communication Commission Interference Statement This equipment has been tested

Lisätiedot

12x _rok_Fernglas_content_LB3.indd :26

12x _rok_Fernglas_content_LB3.indd :26 A 5 6 1 3 12x32 2 B 4 3 57333_rok_Fernglas_content_LB3.indd 3 08.10.10 12:26 Binoculars Introduction The instructions for use are a component of this product. They contain important information pertaining

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää Phobos 30 Things you should know / Sinun Tulee Tietää Things you prepare / Näitä Tarvitset DURING INSTALLATION ALL PRODUCTS: use protective gloves at all times use eye protection at all times never install

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions

I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions FI Asennusohjeet EN Installation instructions DE Montageanleitung I-VALO LED6721 RETROFIT asennusohjeet 12/2013 I-VALO LED 6721 RETROFIT FI 6721 RetroFit-paketin sisältö

Lisätiedot

Battery-operated LED decoration

Battery-operated LED decoration Battery-operated LED decoration Art.no 36-5902 Model WX-LED20-20WW-1 English Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right

Lisätiedot

Introduction. Table with 2 chairs. Introduction. Included items. Proper Use. Description of parts

Introduction. Table with 2 chairs. Introduction. Included items. Proper Use. Description of parts Introduction Table with 2 chairs Introduction Before assembling and using the device for the first time, take time to familiarise yourself with the product first. Read the following assembly instructions

Lisätiedot

T7963. www.fisher-price.fi

T7963. www.fisher-price.fi T7963 Säilytä käyttöohje, sillä se sisältää tärkeää tietoa. Käyttöön tarvitaan 3 AA-paristoa (mukana pakkauksessa). Paristojen vaihtoon tarvitaan aikuista. Paristojen vaihtoon tarvitaan ristipääruuvimeisseli

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Introduction. Food Warmer. Description of parts and features. Introduction. Included items. Proper use. Dimensions / materials

Introduction. Food Warmer. Description of parts and features. Introduction. Included items. Proper use. Dimensions / materials Introduction 1 2 3 4 Food Warmer Introduction These operating instructions form a part of this product. They contain important information on safety, use and disposal. Make yourself familiar with all the

Lisätiedot

Travel Toothbrush. Specifications Batteries: 1 x AAA/LR03 (included).

Travel Toothbrush. Specifications Batteries: 1 x AAA/LR03 (included). Travel Toothbrush Art.no 34-3080-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors

Lisätiedot

29" Pelarfläkt. 29" Tornituuletin. 29" Tower Fan

29 Pelarfläkt. 29 Tornituuletin. 29 Tower Fan 99 940 93 SE BRUKSANVISNING 29" Pelarfläkt FI KÄYTTÖOHJEET 29" Tornituuletin EN INSTRUCTION MANUAL 29" Tower Fan SE OBS! Läs igenom manualen noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida

Lisätiedot

L / -014L / -015L

L / -014L / -015L 7596-010L / -014L / -015L Halogen Desk Lamp Halogen Desk Lamp Operation and Safety Notes Halogen-bordslampa Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Halogeeni Pöytävalaisin Käyttö- ja turvaohjeet Halogen

Lisätiedot

ÜB. 1. a) Lektion 7. Ein Gute-Nacht-Bier ÜB. 2 (1) ÜB. 1. b)

ÜB. 1. a) Lektion 7. Ein Gute-Nacht-Bier ÜB. 2 (1) ÜB. 1. b) ÜB. 1. a) Lektion 7 Ein Gute-Nacht-Bier 1. Mozart-Straße 23 2. Kahden hengen huone maksaa 103-170 euroa. 3. Ensin lähijunalla Marienplatzille ja sitten metrolla Universitätille (yliopiston pysäkille).

Lisätiedot

Introduction / Safety information

Introduction / Safety information Storage Bench Introduction / Safety information Includes Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips.

Lisätiedot

3 Z Wireless Doorbell. Radio-ohjattu ovikello. Radiostyret dørklokke. Funktürklingel. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet

3 Z Wireless Doorbell. Radio-ohjattu ovikello. Radiostyret dørklokke. Funktürklingel. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet Wireless Doorbell Operation and Safety Notes Radio-ohjattu ovikello Käyttö- ja turvallisuusohjeet Radiostyrd dörrklocka Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Radiostyret dørklokke Betjenings- og sikkerhetshenvisninger

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Öljytäytteinen sähköpatteri Electric Oil Radiator

Öljytäytteinen sähköpatteri Electric Oil Radiator Öljytäytteinen sähköpatteri Electric Oil Radiator KÄYTTÖOHJE Alkuperäisten ohjeiden käännös INSTRUCTIONS MANUAL Original instructions MALLI/MODEL: Holly 1500: ERC2-1507 Holly 2000: ERC2-2009 DT Istr (ERC

Lisätiedot