Z TV Stand. TV-taso. TV-bord. TV-bord. TV-Tisch. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet. Monterings- och säkerhetsanvisningar

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Z30368 3. TV Stand. TV-taso. TV-bord. TV-bord. TV-Tisch. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet. Monterings- och säkerhetsanvisningar"

Transkriptio

1 TV Stand Assembly and safety advice TV-taso Asennus- a turvaoheet TV-bord Monterings- och säkerhetsanvisningar TV-bord Montage- og sikkerhedsanvisninger TV-Tisch Montage- und Sicherheitshinweise Z

2 GB / IE Assembly and safety advice Page 3 FI Asennus- a turvaoheet Sivu 5 SE Monterings- och säkerhetsanvisningar Sidan 7 DK Montage- og sikkerhedsanvisninger Side 9 DE / AT / CH Montage- und Sicherheitshinweise Seite 11

3 Introduction / Safety advice TV Stand Introduction Familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only use the product as instructed and only for the indicated field of application. Keep instructions in a safe place. Submit all documents to a third party if distributing the product. Proper Use This TV Stand is intended as a stand for TV equipment and accessories. The product is intended for use in a private, domestic, indoor environment. Any use other than that described or any modification of the product is not permissible and may result in inury and / or damage to the product. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use. The product is not intended for commercial use. Description of Parts 1 Top glass shelf 2 Bottom glass shelf 3 Connection tube 4 Base tube 5 Stud 6 Protector cap Supply Scope Note: When you are unpacking the components make sure that you do not unintentionally throw away any of the assembly materials. Please check immediately on unpacking that the delivery is complete and that the product and all parts are in perfect condition. Do not under any circumstances assemble the product if the delivery is incomplete. 1 Top glass shelf 1 Bottom glass shelf 4 Connection tubes 4 Base tubes 8 Stud 8 Protector caps 1 Assembly instructions Technical data Dimensions: Material: Max. load: Approx. 75 x 55 x 46 cm (W x H x D) Chrom-plated metal, safety glass Top glass shelf: 20 kg Bottom glass shelf: 10 kg Safety advice Keep all the safety advice and instructions in a safe place for future reference! m Avoid inury! Warning! DANGER OF LOSS OF LIFE AND ACCIDENT TO INFANTS AND CHILDREN! Never leave children unsupervised with the packaging materials. Danger of suffocation. Children often underestimate risks. Always keep children away from the product. This product is not a toy. Warning! DANGER TO LIFE! Keep children away from the assembly area when putting the product together. A number of small parts are included with delivery. They could pose a lethal hazard if they are swallowed or inhaled. m CAUTION! RISK OF INURY! Make sure that all parts are undamaged and correctly assembled. Improper assembly may result in inury. Damaged parts could adversely affect safety and function. m CAUTION! Do not leave children unattended. The product is not a climbing frame or toy. Make sure that nobody climbs or leans on the product, GB/IE 3

4 Safety advice / Assembly / Cleaning and Care / Disposal particularly children. The product could become imbalanced and tip up. This may result in inury and / or damage. Make sure that the product is only assembled by competent persons. Make sure that the product is standing on a firm, even surface. Weight must only be applied to the product in such a way that it cannot tip up. Check the stability of the product before use. Regularly check the stability of all oints and retighten the threaded connection tubes 3, 4. CAUTION! Do not lift the product or move it if there is any weight on it. The load on the product must not kg exceed 20 kg on the top glass shelf 1 and not exceed 10 kg on the bottom glass shelf 2. Failure to observe this advice may lead to inury and / or damage to the product. Distribute the obects on the top glass shelf 1 and the bottom glass shelf 2 evenly so that the TV Stand cannot tip over. Do not apply any pressure on the top shelf 1 and the bottom glass shelf 2 and always ensure that the weight is evenly distributed. Otherwise the product may tip over. Keep the product away from moisture and liquids, as these may damage the product. pointed implements. This could cause damage to the surface coat. Do not under any circumstances use corrosive or abrasive cleaning agents. These may damage the product. Disposal The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities. Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product. Product description: TV Stand Model No.: Z30368 Version: 07 / 2010 Assembly Note: Assemble the TV Stand on a carpet, cover or other soft supporting surface to avoid scratching the product. Install the TV Stand in accordance with Figures A and B. Cleaning and Care Clean the product with a dry, non-fluffing cloth. To remove more stubborn dirt, use a damp cloth and, if necessary, a mild cleaning agent. Do not under any circumstances use sharp or 4 GB/IE

5 ohdanto / Turvaoheet TV-taso ohdanto Tutustu tuotteeseen ennen kuin asennat sen. Lue huolellisesti seuraavat asennusa turvaoheet. Käytä tuotetta ainoastaan oheiden mukaan a siinä mainittuihin tarkoituksiin. Säilytä nämä oheet huolellisesti. Anna kaikki tätä tuotetta koskevat paperit aina tuotteen mukana eteenpäin. Käyttötarkoitus Tämä TV- pöytä on tarkoitettu televison a television oheislaitteiden sioittamiseen. Tuote soveltuu yksityiseen käyttöön sisätiloissa. Tuotetta ei saa käyttää muulla kuin edellä kuvatulla tavalla eikä sitä saa muuttaa. Se voi aiheuttaa loukkaantumisia a / tai tuotteen vanhinkoitumista. Valmistaa ei vastaa virheellisestä käytöstä ohtuneista vahingoista. Tuote ei ole tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön. Osat 1 Ylempi lasitaso 2 Alempi lasitaso 3 Liitosputki 4 alkaputki 5 Sokkaruuvi 6 Suouskupu Toimituksen sisältö Huomautus: Pidä pakkausta purkaessasi huoli siitä, ettet heitä vahingossa pois oleellisia asennustarvikkeita. Tarkista heti avattuasi pakkaukset toimituksen täydellisyys sekä tuotteen a osien moitteeton kunto. Älä missään tapauksessa asenna tuotetta, os toimitus ei ole täydellinen. 1 ylempi lasitaso 1 alempi lasitaso 4 liitosputkea 4 alkaputkea 8 sokkaruuvia 8 suouskupua 1 asennusohe Tekniset tiedot Mitat: n. 75 x 55 x 46 cm (l x k x s) Materiaali: kromattu metalliturvalasi Maksimi kuormitus: ylempi lasitaso: 20 kg alempi lasitaso: 10 kg Turvaoheet Säilytä kaikki turva- a muut oheet tulevaa tarvetta varten! m Vältä tapaturmanvaara! Varoltus! HENGEN- A TAPATURMANVAARA PIKKU- LAPSILLE A LAPSILLE! Älä koskaan ätä lapsia pakkausmateriaalien läheisyyteen ilman valvontaa. Tukehtumisvaara. Lapset aliarvioivat usein pakkausmateriaaleihin liittyvät vaarat. Pidä lapset aina loitolla tuotteesta. Tuote ei ole lasten leikkikalu. Varoltus! HENGENVAARA! Pidä lap-set asennuksen aikana loitolla työskentelyalueelta. Toimitukseen kuuluu palon ruuvea a muita pienosia. Nämä voivat nieltynä tai hengitettynä olla hengenvaarallisia. m VARO! LOUKKAANTUMISVAARA! Varmista, että kaikki osat on asennettu asianmukaisesti a vahingoittumattomina. Epäasianmukainen asennus merkitsee loukkaantumisvaaraa. Vialliset osat voivat vaikuttaa turvallisuuteen a toimintaan. m VARO! Älä ätä lapsia ilman valvontaa! Tuote ei ole kiipeämistä varten eikä leikkikalu! Varmistaudu, ettei kukaan, erityisesti lapset, pääse kiipeämään tuotteelle tai noaamaan siihen. Tuote voi muuttua epävakaaksi a kallistua sivuttain a/tai kaatua. Tästä voi olla seurauksena FI 5

6 Turvaoheet / Asennus / Puhdistus a hoito / ätehuolto loukkaantumisia a / tai vaurioita. Muista, että tuotteen saa asentaa ainoastaan ammattitaitoinen henkilö. Varmistaudu, että tuote seisoo tukevasti kiinteällä a tasaisella alustalla. Tuote on kuormitettava tasaisesti a niin, ettei se pääse kaatumaan. Tarkista tuotteen tukevuus ennen sen käyttöönottoa. Tarkista säännöllisesti, ettei missään liitoskohdassa ole vaurioita a kiristä liitosputket 3, 4 säännöllisesti. VARO! Älä nosta tuotetta äläkä siirrä sitä paikoiltaan, os sillä on painoa. Älä kuormita tuotteeen ylempää kg lasitasoa 1 yli 20 kilolla äläkä alempaa lasitasoa 2 yli 10 kilolla. Loukkaantumisvaara a / tai tuotteen vaurioituminen ellei tâtâ ohetta noudateta. aa esineet tasaisesti ylemmälle lasitasolle 1 a alemmale lasitasolle 2 niin, ettei TV-pöytä pääse kaatumaan. Älä paina ylempää lasitasoa 1 äläkä alempaa lasitasoa 2 a huolehdi tasaisesta painon akautumisesta. Koska tuote voi muuten kaatua. Pidä tuote loitolla vedestä a kosteudesta. Tuote voi muuten vahingoittua. teräväkärkisiä esineitä. Ne voivat vaurioittaa pinnoitteen. Älä missään tapauksessa käytä syövyttävää tai hankaavaa puhdistusainetta. Koska se voi vahingoittaa tuotetta. ätehuolto Pakkaus koostuu ympäristöystävällisistä materiaaleista a voit toimittaa sen paikallisiin kierrätyspisteisiin. Voit tiedustella käytettyen tuotteiden ätehuoltoa koskevista mahdollisuuksista kunnan tai kaupungin virastosta. Tuotenimitys: TV-taso Malli nro.: Z30368 Versio: 07 / 2010 Asennus Huomautus: Asenna TV-pöytä matolle, peitteelle tai muulle pehmeälle alustalle, otta välttäisit tuotteen naarmuuntumisen. Asenna TV-pöytä kuvien A - B osoittamalla tavalla. Puhdistus a hoito Käytä puhdistukseen hieman kosteaa, nukkaamatonta liinaa. Käytä puhdistukseen kosteaa liinaa a tarvittaessa mietoa puhdistusainetta, os tuote on erittäin likainen. Älä missään tapauksessa käytä teräviä tai 6 FI

7 Inledning / Säkerhetsinformation TV-bord Inledning Informera dig om produkten före monteringen. Läs noga igenom fölande monteringsinstruktion och säkerhetsinformationen. Använd produkten endast enligt beskrivningen och endast för de angivna ändamålen. Förvara denna anvisning väl. Överlämna även dessa handlingar om du överlåter produkten till en trede person. Ändamålsenlig användning Detta TV-bord är avsett för en TV-apparat och TVtillbehör. Denna produkt är avsedd för användning inom privat inomhus. En annan användning än den som beskrivits eller en förändring av produkten är inte tillåten och kan förorsaka personskador och / eller skador på produkten. Tillverkaren ansvarar inte för skador som förorsakas av icke ändamålsenlig användning. Denna produkt är e lämplig för yrkesmässig användning. De olika delarna 1 Övre glasbotten 2 Undre glasbotten 3 Förbindelserör 4 Fotrör 5 Stiftskruv 6 Skyddskåpa Leveransomfång Obs: Se till att inte kasta bort monteringsmaterial när produkten packas upp. Kontrollera att leveransomfånget är fullständigt omedelbart efter att du har packat upp produkten. Kontrollera även att produkten och alla dess delar är i felfritt skick. Montera aldrig produkten, om leveransomfånget inte är fullständigt komplett. 1 övre glasbotten 1 undre glasbotten 4 förbindelserör 4 fotrör 8 stiftskruvar 8 skyddskåpor 1 monteringsanvisning Mått: Tekniska data Material: Max. belastning: ca. 75 x 55 x 46 cm (B x H x D) Förkromad metall, säkerhetsglas övre glasbotten: 20 kg undre glasbotten: 10 kg Säkerhetsinformation Förvara alla säkerhetsinstruktioner och anvisningar för framtida behov! m Så undviker du skador! Varning! RISK FÖR LIVSFARLIGA SKADOR FÖR SPÄDBARN OCH BARN! Låt inte barn leka med förpackningsmaterial. Kvävningsrisk föreligger. Mindre barn förstår inte farorna som lurar. Håll alltid mindre barn på avstånd. Varning! LIVSFARA! Håll alltid mindre barn på avstånd under pågående montering. Leveransen innehåller många skruvar och smådelar som kan förorsaka livsfara om dessa sväls eller inandas. m OBS! Risk för personskador! Kontrollera att alla detaler är oskadade och korrekt monterade. Om monteringen inte utförts korrekt finns det risk för personskador. Skadade delar kan påverka säkerheten och funktionen negativt. m OBSERVERA! Lämna aldrig barn utan uppsikt! Produkten är ingen klätterställning eller leksak! Säkerställ att inte personer, speciellt barn klättrar eller lutar sig mot produkten. Produkten kan vara instabil och tippa åt sidan och/eller falla SE 7

8 Säkerhetsinformation / Montering / Rengöring och skötsel / Avfallshantering omkull. Risk för personskador och / eller materialskador. Säkerställ att produkten endast monteras av behörig person. Kontrollera att produkten är placerad på fast och ämnt underlag. Produkten skall belastas ämnt så att den inte tippar. Kontrollera att produkten är stabil innan den används. Kontrollera regelbundet att alla förbindelser är stabila och efterdra förbindelserören 3, 4 regelbundet. OBSERVERA! Lyft inte produkten eller flytta den när den är belastad. Belasta inte produkten över 20 kg kg på den övre glasbotten 1 och inte över 10 kg på den undre glasbotten 2. Risk för personskador och/eller materialskador. Fördela föremålen ämnt över den övre glasbotten 1 och den undre glasbotten 2 så att TV-bordet inte tippar. Utsätt inte den övre glasbotten 1 och den undre glasbotten 2 för tryck och håll en ämn viktfördelning. Risk för produkten tippar. Produkten får inte utsättas för väta och fukt. Annars föreligger risk för produktskador. Avfallshantering Förpackningen består av milövänligt material som kan avfallshanteras vid lokala återvinningsställen. Information om möligheterna för avfallshantering när det gäller kasserade produkter erhåller du hos kommunen. Produktbeteckning: TV-bord Modell nr.: Z30368 Version: 07 / 2010 Montering Obs: Montera TV-bordet på en matta, en filt eller annat mukt underlag för att undvika repor på produkten. Montera TV-bordet enligt bild A och B. Rengöring och skötsel Använd en lätt fuktad, luddfri trasa för rengöring. Använd fuktig duk för stark nedsmutsning och ev. milt rengöringsmedel. Använd inte skarpa eller vassa rengöringsmedel. Detta kan medföra skadad bordsyta. Använd inte frätande eller aggressiva rengöringsmedel. Risk för skadad produkt föreligger. 8 SE

9 Indledning / Sikkerhedsregler TV-bord Indledning Gør dig fortrolig med produktet inden du begynder at samle det. Hertil bedes du læse den efterfølgende monteringsveledning og sikkerhedsreglerne grundig igennem. Benyt kun produktet som beskrevet og til de oplyste formål. Opbevar denne veledning omhyggelig. Hvis du giver produktet videre til en anden person, bedes du ligeledes videregive alle dokumenter. Formålsbestemt anvendelse Dette TV-bord er beregnet til at stille fernsynet og fernsynstilbehør på. Produktet er udelukkende beregnet til anvendelse i private områder indendørs. En anden anvendelse end beskrevet ovenfor eller en ændring af produktet er ikke tilladt og kan føre til personskader og / eller beskadigelser på produktet. Producenten hæfter ikke for skader, der er opstået ved anvendelse i strid med produktets bestemmelse. Produktet må ikke anvendes til erhvervs mæssige formål. Beskrivelse af delene 1 Øverste glashylde 2 Nederste glashylde 3 Forbindelsesrør 4 Fodrør 5 Stiftskrue 6 Beskyttelseskappe Leveringensomfang Bermærk: Pas på ikke at komme til at smide montagemateriale væk når De pakker reolen ud. Kontroller umiddelbart efter udpakningen, at alle dele er leveret med og at produktet og alle delene befinder sig i en upåklagelig tilstand. Saml ikke produktet, hvis ikke alle dele er leveret med. 1 Øverste glashylde 1 Nederste glashylde 4 Forbindelsesrør 4 Fodrør 8 Stiftskruer 8 Beskyttelseskapper 1 Monteringsveledning Mål: Tekniske specifikationer Materiale: Maks. belastning: ca. 75 x 55 x 46 cm (B x H x D) frokromet metal, sikkerhedsglas Øverste glashylde: 20 kg nederste glashylde: 10 kg Sikkerhedsregler Alle sikkerhedsanvisninger og andre dokumenter bør opbevares til fremtidig brug! m Undgå risiko for tilskadekomst! Advarsel! RISIKO FØR BØRNS LIV OG HELBRED! Børn må aldrig være alene med indpakningsmaterialet uden opsyn. Der er fare for kvælning. Børn undervurderer oftest farer. Hold altid børn væk fra produktet. Produktet er ikke noget legetø. Advarsel! LIVSFARE! Børn skal holdes borte fra arbedsområdet under montagen. Leveringen omfatter adskillige skruer og andre smådele. Disse kan fremkalde livsfare hvis de bliver slugt eller inhaleret. m OBS! RISIKO FOR TILSKADEKOMST! Det skal sikres, at alle dele er ubeskadiget og monteret sagkyndigt. Usagkyndig montering resulterer i risiko for tilskadekomst. Beskadigede dele kan tage indflydelse på sikkerhed og funktion. m PAS PÅ! Lad børn ikke være uden opsyn! Produktet er ikke noget klatre- eller legeredskab! DK 9

10 Sikkerhedsregler / Montering / Rengøring og plee / Bortskaffelse Sikker, at personer, især børn, ikke klatrer op på produktet hhv. læner sig op ad det. Produktet kan blive ustabil og vælte til siden og / eller vælte omkuld. Kvæstelser og / eller beskadigelser kan være følgen. Vær opmærksom på, at produktet kun bliver monteret af sagkyndige personer. Sikker, at produktet står på en fast, ævnt underlag. Produktet bør belastes ævnt og på en sådan måde, at det ikke kan vælte. Kontroller produktets stabilitet før anvendelse. Kontroller regelmæssigt upåklageligheden af alle forbindelsessteder og spænd regelmæssigt forbindelsesrørene 3, 4 efter. PAS PÅ! Løft og bevæg ikke produktet, når det er belastet med vægt. Belast ikke produktet med mere end kg 20 kg på den øvre glashylde 1 og ikke med mere end 10 kg på den nederste glashylde 2. Ellers er der risiko for tilskadekomst og / eller beskadigelser på produktet. Fordel genstandene på den øverste glashylde 1 og nederste glashylde 2 ævnt, så TV-bordet ikke kan vælte. Udøv intet tryk på den øverste glashylde 1 og den nederste glashylde 2 og sørg for en ævn vægtfordeling. Ellers kan produktet vælte. Hold produktet væk fra væde og fugt. Ellers kan det resulter i beskadigelser på produktet. Brug under ingen omstændigheder skarpe eller spidse genstande. Det kan resultere i beskadigelser på coatingen. Anvend under ingen omstændigheder ætsende eller skurrende rensemidler. Ellers kan resultere i beskadigelser på produktet. Bortskaffelse Emballagen består af miløvenlige materialer der kan bortskaffes over genbrugsstationen. Du kan høre mere om mulighederne for bortskaffelse af et udtent produkt ved at henvende dig til din kommune eller din bys forvaltning. Produktbetegnelse: TV-bord Modelnr.: Z30368 Version: 07 / 2010 Montering Bemærk: Monter TV-bordet på et gulvtæppe, et tæppe eller en anden blød undergrund, for at undgå ridser på produktet. Monter TV-bordet i henhold til illustrationerne A og B. Rengøring og plee Brug en let fugtig, fnugfri klud til rengøringen. Ved stærkere tilsmudsninger bruges en fugtig klud og i givet fald et mildt rensemiddel. 10 DK

11 Einleitung / Sicherheitshinweise TV-Tisch Einleitung Machen Sie sich vor der Montage und dem ersten Gebrauch mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Montageanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte ebenfalls mit aus. Bestimmungsgemäßer Gebrauch Dieser TV-Tisch ist zum Abstellen eines TV-Gerätes und TV-Zubehör bestimmt. Das Produkt ist für die Anwendung im privaten Innenbereich vorgesehen. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produkts ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen und / oder Beschädigungen des Produkts führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Teilebeschreibung 1 Oberer Glasboden 2 Unterer Glasboden 3 Verbindungsrohr 4 Fußrohr 5 Stiftschraube 6 Schutzkappe Lieferumfang Hinweis: Achten Sie beim Auspacken darauf, dass Sie nicht versehentlich Montagematerial wegwerfen. Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produkts und aller Teile. Montieren Sie das Produkt keinesfalls, wenn der Lieferumfang nicht vollständig ist. 1 Oberer Glasboden 1 Unterer Glasboden 4 Verbindungsrohre 4 Fußrohre 8 Stiftschrauben 8 Schutzkappen 1 Montageanleitung Maße: Technische Daten Material: Max. Belastung: ca. 75 x 55 x 46 cm (B x H x T) verchromtes Metall, Sicherheitsglas oberer Glasboden: 20 kg unterer Glasboden: 10 kg Sicherheitshinweise BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF! m Vermeiden Sie Verletzungsgefahr! Warnung! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr. Halten Sie das Produkt von Kindern fern. Das Produkt ist kein Spielzeug. Warnung! LEBENSGEFAHR! Halten Sie Kinder während der Montage vom Arbeitsbereich fern. Zum Lieferumfang gehören eine Vielzahl von Schrauben und anderen Kleinteilen. Diese können beim Verschlucken oder Inhalieren lebensgefährlich sein. m VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR! Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachge- DE/AT/CH 11

12 Sicherheitshinweise / Montage / Reinigung und Pflege / Entsorgung mäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen. m VORSICHT! Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt! Das Produkt ist kein Kletter- oder Spielgerät! Stellen Sie sicher, dass Personen, insbesondere Kinder nicht auf das Produkt klettern bzw. sich nicht am Produkt anlehnen. Stellen Sie sicher, dass sich Personen, insbesondere Kinder nicht auf das Produkt stützen oder stellen. Verletzungen und / oder Beschädigungen können die Folgen sein. Achten Sie darauf, dass das Produkt nur von fachkundigen Personen montiert wird. Stellen Sie sicher, dass das Produkt auf einem festen, ebenerdigen Untergrund steht. Das Produkt ist gleichmäßig und so zu belasten, dass es nicht umkippen kann. Überprüfen Sie vor der Benutzung die Stabilität des Produkts. Kontrollieren Sie regelmäßig die Unversehrtheit aller Verbindungsstellen und ziehen Sie regelmäßig die Verbindungsrohre 3, 4 nach. VORSICHT! Heben Sie das Produkt nicht an oder bewegen Sie es nicht, wenn es durch Gewicht belastet ist. Belasten Sie das Produkt nicht über kg 20 kg auf dem oberen Glasboden 1 und nicht über 10 kg auf dem unteren Glasboden 2. Andernfalls drohen Verletzungsgefahr und / oder Beschädigungen des Produkts. Verteilen Sie Gegenstände auf dem oberen Glasboden 1 und unteren Glasboden 2 gleichmäßig, so dass der TV-Tisch nicht umkippen kann. Üben Sie keinen Druck auf den oberen Glasboden 1 und den unteren Glasboden 2 aus und sorgen Sie für gleichmäßige Gewichtsverteilung. Andernfalls kann das Produkt kippen. Halten Sie das Produkt von Nässe und Feuchtigkeit fern. Andernfalls drohen Beschädigungen des Produkts. Montage Hinweis: Montieren Sie den TV-Tisch auf einem Teppich, einer Decke oder einem anderen weichen Untergrund, um Kratzer auf dem Produkt zu vermeiden. Montieren Sie den TV-Tisch gemäß den Abbildungen A und B. Reinigung und Pflege Reinigen Sie das Produkt mit einem leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch. Verwenden Sie bei stärkeren Verschmutzungen ein feuchtes Tuch und ggf. ein mildes Reinigungsmittel. Verwenden Sie keinesfalls scharfe oder spitze Gegenstände. Beschädigungen der Beschichtung können die Folge sein. Verwenden Sie keinesfalls ätzende oder scheuernde Reinigungsmittel. Andernfalls kann es zu Beschädigungen des Produkts kommen. Entsorgung Die Verpackung besteht ausschließlich aus umweltfreundlichen Materialien. Entsorgen Sie diese in den örtlichen Recyclingbehältern. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Produktbezeichnung: TV-Tisch Model-Nr.: Z30368 Version: 07 / DE/AT/CH

13 2 You need Tarvitset Du behöver Du skal bruge Sie benötigen: 1 x 1 1 x 2 4 x 3 4 x 4 8 x 5 8 x 6 A

14 14 B

15 IAN Milomex Ltd. c / o Milomex Services Hilltop Cottage Barton Road Pulloxhill Bedfordshire MK45 5HP UK by ORFGEN Marketing Last Information Update Tietoen tila Informationsstatus Tilstand af information 3 Stand der Informationen: 06 / 2010 Ident.-No.: Z

Bathroom Storage Unit. Introduction. Intended use. Description of parts. Includes. Assembly. Cleaning and Care. Technical specifications

Bathroom Storage Unit. Introduction. Intended use. Description of parts. Includes. Assembly. Cleaning and Care. Technical specifications Bathroom Storage Unit Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only use the unit as described and

Lisätiedot

Introduction. Table with 2 chairs. Introduction. Included items. Proper Use. Description of parts

Introduction. Table with 2 chairs. Introduction. Included items. Proper Use. Description of parts Introduction Table with 2 chairs Introduction Before assembling and using the device for the first time, take time to familiarise yourself with the product first. Read the following assembly instructions

Lisätiedot

Introduction/ Safety information

Introduction/ Safety information Introduction/ Safety information Kids storage shelves Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only

Lisätiedot

64686_liv_Klappstuhl_Content_LB3.indd 3 19.04.11 13:01

64686_liv_Klappstuhl_Content_LB3.indd 3 19.04.11 13:01 A 1 B 2 C 3 64686_liv_Klappstuhl_Content_LB3.indd 3 19.04.11 13:01 Introduction / Safety advice Folding chair Introduction Before using the item for the first time, take time to familiarise yourself with

Lisätiedot

Roller Support Stand. Safety. Setting up. Putting away. Art.no 40-6814

Roller Support Stand. Safety. Setting up. Putting away. Art.no 40-6814 Roller Support Stand Art.no 40-6814 English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and

Lisätiedot

Disposal This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Disposal This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council. Elegant Table Lamp Art.no 18-1227-1, -2, 36-1131-1, -2 ENGLISH Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors

Lisätiedot

You need Tarvitset Du behöver Du skal bruge Sie benötigen:

You need Tarvitset Du behöver Du skal bruge Sie benötigen: 1 You need Tarvitset Du behöver Du skal bruge Sie benötigen: 3 67027_VDE_livx_LED_Lichtleiste_content_LB3.indd 3 24.06.11 16:25 A 3 4 B 3 1 C D 5 2 6 4 67027_VDE_livx_LED_Lichtleiste_content_LB3.indd 4

Lisätiedot

Melinera. 54404_LED-Lichtervorhang_Content_SE/DK.indd 3 22.06.10 15:31

Melinera. 54404_LED-Lichtervorhang_Content_SE/DK.indd 3 22.06.10 15:31 1 2 3 4 3 54404_LED-Lichtervorhang_Content_SE/DK.indd 3 22.06.10 15:31 Table of Contents Introduction Intended Use...Page 5 Delivery scope...page 5 Description of parts...page 6 Technical information...page

Lisätiedot

Z29538A Z29538B. LED Lamps. LED-valosarja. LED-lamper. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

Z29538A Z29538B. LED Lamps. LED-valosarja. LED-lamper. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED Lamps Operation and Safety Notes LED-valosara Käyttö- a turvaoheet LED-lampor Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED-lamper Brugs- og sikkerhedsanvisninger LED-Leuchten Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Lisätiedot

67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd 3 17.06.11 09:11

67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd 3 17.06.11 09:11 A 1 B 3 C 3 67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd 3 17.06.11 09:11 D E 2 4 5 F 6 8 7 4 67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd 4 17.06.11 09:11 G ON/OFF H 5 67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd

Lisätiedot

Baseball Cap Painting Kit

Baseball Cap Painting Kit Baseball Cap Painting Kit Art.no 31-8062 Instructions English Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors

Lisätiedot

Assembly, operating and safety instructions. Asennus-, käyttö- ja turvallisuusohjeet. Monterings-, bruks- och säkerhetsanvisningar

Assembly, operating and safety instructions. Asennus-, käyttö- ja turvallisuusohjeet. Monterings-, bruks- och säkerhetsanvisningar Indoor Fountain Assembly, operating and safety instructions Suihkulähde sisätiloihin Asennus-, käyttö- a turvallisuusoheet Inomhusfontän Monterings-, bruks- och säkerhetsanvisningar Indendørs kilde Monterings-,

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

Floor lamp assembly. Specifications. Table lamp assembly. English. Floor Lamp Height 148 cm Bulb Cable length

Floor lamp assembly. Specifications. Table lamp assembly. English. Floor Lamp Height 148 cm Bulb Cable length Art.no 18-2802, 18-2803 Model CS-MT021-UK, CS-FL017-UK Vera Floor/Table Lamp 36-5232, 36-5233 CS-MT021, CS-FL017 English Please read the entire instruction manual before using the product and then save

Lisätiedot

3 H12276. DIGITAL Battery tester. Paristojen testauslaite Käyttö- ja turvaohjeet. BatteriProvare Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

3 H12276. DIGITAL Battery tester. Paristojen testauslaite Käyttö- ja turvaohjeet. BatteriProvare Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar DIGITAL Battery tester Operation and Safety Notes Paristoen testauslaite Käyttö- a turvaoheet BatteriProvare Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Batteritester Betenings- og sikkerhetshenvisninger IAN

Lisätiedot

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001)

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Produktet har haft 3 godkendelsesnummre: The product has had 3 approval numbers: Frem til maj 2012 var

Lisätiedot

230 V Fan. Safety. Product description. Care and maintenance. Disposal. Specifications

230 V Fan. Safety. Product description. Care and maintenance. Disposal. Specifications 230 V Fan Art.no 36-4769 Model P2123HBL English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images

Lisätiedot

ENGLISH. 1. Screw off the battery cover. 2. Replace the battery with a new type AG10/SR54 and screw back battery cover.

ENGLISH. 1. Screw off the battery cover. 2. Replace the battery with a new type AG10/SR54 and screw back battery cover. ENGLISH Step Counter Art.no. 34-7355 Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary

Lisätiedot

I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions

I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions FI Asennusohjeet EN Installation instructions DE Montageanleitung I-VALO LED6721 RETROFIT asennusohjeet 12/2013 I-VALO LED 6721 RETROFIT FI 6721 RetroFit-paketin sisältö

Lisätiedot

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää Phobos 30 Things you should know / Sinun Tulee Tietää Things you prepare / Näitä Tarvitset DURING INSTALLATION ALL PRODUCTS: use protective gloves at all times use eye protection at all times never install

Lisätiedot

mini Safe by Design and optimized for tilting windows

mini Safe by Design and optimized for tilting windows mini Safe by Design and optimized for tilting windows MINI CASSETTE Suitable for 17mm or 20mm chain or constant tension spring mechanism. The spring mechanism is suited also for operating from the bottom

Lisätiedot

Z29649 Z29649A 3. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

Z29649 Z29649A 3. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Mobile LED Lights Operation and Safety Notes LEDvalaisin Käyttö a turvallisuusoheet Mobila LEDlampor Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Mobile LEDlamper Betenings og sikkerhetshenvisninger Z29649

Lisätiedot

LCD/Plasma Screen Cleaning Kit

LCD/Plasma Screen Cleaning Kit LCD/Plasma Screen Cleaning Kit Art.no 38-4373 Model PT-9006 English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors

Lisätiedot

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Dimmer switch. Operating instructions A short press on the dimmer knob turns the light on and off. Turn clockwise to increase brightness.

Dimmer switch. Operating instructions A short press on the dimmer knob turns the light on and off. Turn clockwise to increase brightness. switch Art.no 36-2810 Model EFM700DC Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary

Lisätiedot

LINC 17. sanka.fi 130624A

LINC 17. sanka.fi 130624A LINC 17 130624A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. 6mm 3mm

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

LED CABINET LIGHT. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED SKÅPBELYSNING. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

LED CABINET LIGHT. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED SKÅPBELYSNING. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED CABINET LIGHT Operation and Safety Notes LED-KAAPPIVALO Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED SKÅPBELYSNING Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED-BELYSNING INDE I SKABET Brugs- og sikkerhedsanvisninger

Lisätiedot

Z10601 WOK SET WOKKISETTI WOKSET WOK-SÆT WOK-SET. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

Z10601 WOK SET WOKKISETTI WOKSET WOK-SÆT WOK-SET. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar WOK SET Operation and Safety Notes WOKKISETTI Käyttö- ja turvallisuusohjeet WOKSET Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar WOK-SÆT Betjenings- og sikkerhetshenvisninger WOK-SET Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Lisätiedot

Camping Chair. Safety. Operating instructions. Care and maintenance. Disposal. Art.no: 31-1171 ENGLISH

Camping Chair. Safety. Operating instructions. Care and maintenance. Disposal. Art.no: 31-1171 ENGLISH ENGLISH Camping Chair Art.no: 31-1171 Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

DESIGN NEWS MATTI MÄKINEN EIN DESIGNER IN ANGEBOT WIE LOCKEN WIR DEN GEIST IN DIE FLASCHE?

DESIGN NEWS MATTI MÄKINEN EIN DESIGNER IN ANGEBOT WIE LOCKEN WIR DEN GEIST IN DIE FLASCHE? WIE KÖNNEN SIE MATTI MÄKINEN TREFFEN? EIN DESIGNER IN ANGEBOT EIN GELUNGENES PRODUKT WORAN ERKENNT MAN DAS GELUNGENE PRODUKT? WIE LOCKEN WIR DEN GEIST IN DIE FLASCHE? UND WAS BEDEUTET DIESES KURZ ZUSAMMENGEFASST?

Lisätiedot

LED PICTURE LIGHT. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED TAVELBELYSNING. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

LED PICTURE LIGHT. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED TAVELBELYSNING. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED PICTURE LIGHT Operation and Safety Notes LED-VALO Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED TAVELBELYSNING Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED-BILLEDLAMPE Brugs- og sikkerhedsanvisninger LED-BILDERLEUCHTE

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

SUURENNUSLASIVALAISIN

SUURENNUSLASIVALAISIN SUURENNUSLASIVALAISIN Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

How to build a bird house. Så bygger du en egen fågelholk Hvordan bygge en fuglekasse Rakenna oma linnunpönttö Ein Vogelhäuschen selber bauen

How to build a bird house. Så bygger du en egen fågelholk Hvordan bygge en fuglekasse Rakenna oma linnunpönttö Ein Vogelhäuschen selber bauen How to build a bird house Så bygger du en egen fågelholk Hvordan bygge en fuglekasse Rakenna oma linnunpönttö Ein Vogelhäuschen selber bauen a How to build a bird house: Use 20 thick wood. The kind of

Lisätiedot

10 40 kg Hand Grippers

10 40 kg Hand Grippers ENGLISH 10 40 kg Hand Grippers Art.no 31-5077 Normal use Exercises From a standing position Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46. INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.824 2/8 SDI46.812 & SDI46.824 PEM1417 2012-11 ENGLISH GENERAL INFORMATION

Lisätiedot

Cordless Christmas Tree Candles with Remote Control

Cordless Christmas Tree Candles with Remote Control Cordless Christmas Tree Candles with Remote Control Art.no 36-6139 Model A3860 ENGLISH Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve

Lisätiedot

Assembly Attach the winding handle by screwing it clockwise onto the screw on the side of the housing.

Assembly Attach the winding handle by screwing it clockwise onto the screw on the side of the housing. Ice crusher Art.no 34-1369 Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. Description Simple, easy-to-use hand-powered ice crusher no batteries needed. Crushes ice

Lisätiedot

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND - Since 1951 - Ida Komero 180 www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500? E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND i Pusseissa / i påsar / in bags 24 x 8 x 8 x ~100 x 1 x 4 x 4 x 12 x x

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

Short Cycle Timer, 0 60 min/0 6 hours

Short Cycle Timer, 0 60 min/0 6 hours Short Cycle Timer, 0 60 min/0 6 hours Art.no 36-5574, 36-5575 Model 7G1H/1A, 7G6H/1A English Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We

Lisätiedot

Wall Bracket Väggfäste Veggbrakett Seinäkiinnike Wandhalterung

Wall Bracket Väggfäste Veggbrakett Seinäkiinnike Wandhalterung Wall Bracket Väggfäste Veggbrakett Seinäkiinnike Wandhalterung Art.no. 38-4936 Ver. 20150807 2 Wall Bracket Art.no. 38-4936 English Please read the entire instruction manual before use and save it for

Lisätiedot

LED ILLUMINATED MAGNIFIER

LED ILLUMINATED MAGNIFIER LED ILLUMINATED MAGNIFIER GB IE User manual and service information FI Käyttöopas ja huolto-ohjeet SE Bruksanvisning och serviceinformation DK Brugervejledning og serviceinformation AT CH Bedienungsanleitung

Lisätiedot

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment:

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: PS 1 1 2 1 2 PS PA AIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: 1 - tekninentila& keskusyksikkö, kem.pumppu, ilmapumppu / - Teknisk rum & CPU, kemi pump, luftpump /- Technical

Lisätiedot

T-20444 HUSQVARNA MADE IN FINLAND BY KOVA

T-20444 HUSQVARNA MADE IN FINLAND BY KOVA BORSTAGGREGAT HARJA FEJEKOST FEIEBŰRSTE FRONTKEHRMASCHINE STREET BRUSH Instruktion Käyttöohjeet Brugsanvisning Bruksanvisning Bedienungsanleitung Instructions 587 02 46-01 T-20444 HUSQVARNA MADE IN FINLAND

Lisätiedot

Reflector strips. Reflektorbänder. Instruction Manual 4. Käyttöohje 10. Bruksanvisning 16. Betjeningsvejledning 22. Bedienungsanleitung 28

Reflector strips. Reflektorbänder. Instruction Manual 4. Käyttöohje 10. Bruksanvisning 16. Betjeningsvejledning 22. Bedienungsanleitung 28 Reflector strips Inverkehrbringer: MONZ Handelsgesellschaft International mbh & Co. KG Metternichstr. 37 54292 Trier / Germany Serviceadresse: Monz Service Center Hotline: 00800 / 68546854 ro +49 (0) 69-9999-2002-228

Lisätiedot

IAN 71921 SOLDERING GUN PLP 100 A1 SOLDERING GUN JUOTTOPISTOOLI LÖTPISTOLE LÖDPISTOL. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet

IAN 71921 SOLDERING GUN PLP 100 A1 SOLDERING GUN JUOTTOPISTOOLI LÖTPISTOLE LÖDPISTOL. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet SOLDERING GUN PLP 100 A1 SOLDERING GUN Operation and Safety Notes JUOTTOPISTOOLI Käyttö- ja turvaohjeet LÖDPISTOL Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LÖTPISTOLE Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Lisätiedot

1241/022L + 1242/022L

1241/022L + 1242/022L 1241/022L + 1242/022L Energy-Saving Father & Child Floor Lamp Energy-Saving Father & Child Floor Lamp Operation and Safety Notes Energiaa säästävä lattiavalaisin Käyttö- ja turvaohjeet Lågenergigolvlampa

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600

Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600 S Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600 HEINZ KETTLER GmbH & Co.KG Postfach 1020 D-59463 Ense-Parsit S Monteringsanvisningar Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan du

Lisätiedot

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp TST-peilikaappi TST-spegelskåp Asennusohje Monteringsanvisning Osaluettelo PEILIKAAPIT TSL40-TSL70 TST40-TST70 TSL75-TSL90 TST75-TST90 Nimike Määrä kpl Määrä kpl Asennusohje

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Z30239A Z30239B Z30239C RADIO CONTROLLED ALARM CLOCK RADIO-OHJATTU HERÄTYSKELLO RADIOSTYRD VÄCKARKLOCKA RADIOVÆKKEUR FUNKWECKER

Z30239A Z30239B Z30239C RADIO CONTROLLED ALARM CLOCK RADIO-OHJATTU HERÄTYSKELLO RADIOSTYRD VÄCKARKLOCKA RADIOVÆKKEUR FUNKWECKER RADIO CONTROLLED ALARM CLOCK Operation and Safety Notes RADIO-OHJATTU HERÄTYSKELLO Käyttö- ja turvallisuusohjeet RADIOSTYRD VÄCKARKLOCKA Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar RADIOVÆKKEUR Betjenings-

Lisätiedot

Z-N626 LAITTEEN PIKAOPAS

Z-N626 LAITTEEN PIKAOPAS Z-N626 LAITTEEN PIKAOPAS FI SISÄLTÖ YLEISKUVAUS TIETOJA KÄYTTÖOHJEESTA... S. 02 TURVAOHJEET... S. 02 ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA... S. 02 LAITTEEN YLEISKUVAUS ZENEC-JÄRJESTELMÄ... S. 03 MONITOIMIOHJAUSPYÖRÄ...

Lisätiedot

18525-1. E x 4. w w w. p l u s. d k. Senest revideret: Feb. 2013. Advarsel. Kun til privat brug. Max 140 kg. H x 2 M12. G x 4 M12.

18525-1. E x 4. w w w. p l u s. d k. Senest revideret: Feb. 2013. Advarsel. Kun til privat brug. Max 140 kg. H x 2 M12. G x 4 M12. 18525-1 Senest revideret: Letzte Änderung: Senast ändrad: Päivitetty viimeksi Helmik Feb. 2013 C B w w w. p l u s. d k AKKU C 18 mm xxv A E x 4 A F x 2 G x 4 H x 2 D D I x 2 J x 4 K x 8 5 x 80 mm Læs denne

Lisätiedot

38-2929. TV Table. TV-bänk TV-benk TV-taso. Ver. 200804. www.clasohlson.com

38-2929. TV Table. TV-bänk TV-benk TV-taso. Ver. 200804. www.clasohlson.com 38-22 TV Table TV-bänk TV-benk TV-taso SUOMI NORSK SVENSKA ENGLISH Ver. 200804 www.clasohlson.com TV Table Art. No: 38-22 Please read the entire instruction manual before using the product and save it

Lisätiedot

Travel Toothbrush. Specifications Batteries: 1 x AAA/LR03 (included).

Travel Toothbrush. Specifications Batteries: 1 x AAA/LR03 (included). Travel Toothbrush Art.no 34-3080-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

MÖNKIJÄN TUKKIKÄRRY ATV TRAILER

MÖNKIJÄN TUKKIKÄRRY ATV TRAILER A T V 1 MÖNKIJÄN TUKKIKÄRRY ATV TRAILER KÄYTTÖOHJE MANUAL HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. NOTE!

Lisätiedot

Preparing for use Placing the electric underblanket...page 9 Switching on / off / Selecting the temperature...page 9

Preparing for use Placing the electric underblanket...page 9 Switching on / off / Selecting the temperature...page 9 Table of Contents Introduction Proper use...page 6 Description of parts...page 7 Included items...page 7 Technical data...page 7 Important safety advice...page 7 Safety system...page 8 Preparing for use

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

BESCHREIBUNG: MATERIAL FÜR HUMANISTEN/GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

BESCHREIBUNG: MATERIAL FÜR HUMANISTEN/GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTLER BESCHREIBUNG: MATERIAL FÜR HUMANISTEN/GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTLER Allgemeines Bei der Systembeschreibung, die bei diesen Fachrichtungen üblich ist, wird wie folgt vorangegangen: 1. Schritt: Das System

Lisätiedot

Thisuserguidedescribeshow toconnectand configuretheadapter.

Thisuserguidedescribeshow toconnectand configuretheadapter. EnglishManual-DeltacoUSB SATA/PATA adaptersata- 61 2006-12-28 Sida 1(8) Introduction Thank you forbuyingthisdeltacoadaptergivingyou themeans ofconnectingmost kind of hard drivesand CD/DVD readerstoyourpc

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic vet. 1% silmätipat, suspensio koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

Jokaisella person. käyttökerralla tehtävän rutiinitarkastuksen lisäksi pätevän henkilön tulisi tehdä henkilösuojaimelle

Jokaisella person. käyttökerralla tehtävän rutiinitarkastuksen lisäksi pätevän henkilön tulisi tehdä henkilösuojaimelle Inspection Henkilösuojaimen tarkastus Tarkastusohjeet Inspection Inspection Inspection In addition to routine checks for each use, should regularly undergo a detailed inspection by a competent Jokaisella

Lisätiedot

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här 1 Install the software (required for full functionality). Installer softwaren (er nødvendig, for at alle funktionerne kan bruges). Asenna ohjelmisto

Lisätiedot

TRUE COLOUR LAMP TRUE COLOUR LAMP. PÄIVÄNVALOLAMPPU Käyttöopas ja huolto-ohjeet. User manual and service information

TRUE COLOUR LAMP TRUE COLOUR LAMP. PÄIVÄNVALOLAMPPU Käyttöopas ja huolto-ohjeet. User manual and service information TRUE COLOUR LAMP GB IE TRUE COLOUR LAMP User manual and service information FI PÄIVÄNVALOLAMPPU Käyttöopas ja huolto-ohjeet SE DAGSLJUSLAMPA Bruksanvisning och serviceinformation DK DAGSLYSLAMPE Brugervejledning

Lisätiedot

Battery-operated LED decoration

Battery-operated LED decoration Battery-operated LED decoration Art.no 36-5902 Model WX-LED20-20WW-1 English Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

12" Bordsfläkt. 12 Pöytätuuletin. 12" Desk Fan

12 Bordsfläkt. 12 Pöytätuuletin. 12 Desk Fan 94 310 37 SE BRUKSANVISNING 12" Bordsfläkt FI KÄYTTÖOHJEET 12 Pöytätuuletin EN INSTRUCTION MANUAL 12" Desk Fan Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida 3-5 FI...sivu 6-8 EN...page 9-11 SE OBS! Läs igenom

Lisätiedot

ERASER TRACING COMPASS PENHOLDERS & INK STICKY NOTES

ERASER TRACING COMPASS PENHOLDERS & INK STICKY NOTES ERASER TRACING COMPASS PENHOLDERS & INK STICKY NOTES 41 Erasers Erasers Upptäck ett komplett sortiment av radergummin; från det klassiska GaletTM till små radergummin, roliga och lämpliga för pennfacket.

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.4-0-201505291153 Pekka Muhonen 8/12/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes

Lisätiedot

Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar. Betjenings- og sikkerhetshenvisninger

Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar. Betjenings- og sikkerhetshenvisninger SKIPPING ROPE Operation and Safety Notes HYPPYNARU Käyttö- ja turvallisuusohjeet HOPPREP Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar SJIPPETOV Betjenings- og sikkerhetshenvisninger SPRINGSEIL Bedienungs- und

Lisätiedot

ENHANDS VINKELSLIPHÅLLLARE Monterings- bruks- och säkerhetsanvisningar. ENHÅNDS VINKELSLIBER-STATIV Montage-, betjenings- og sikkerhedsinformationer

ENHANDS VINKELSLIPHÅLLLARE Monterings- bruks- och säkerhetsanvisningar. ENHÅNDS VINKELSLIBER-STATIV Montage-, betjenings- og sikkerhedsinformationer ANGLE GRINDER STAND Assembly-, Operation and Safety Notes KULMAHIOMAKONEEN TELINE Asennun-, käyttö- a turvallisuusoheet ENHANDS VINKELSLIPHÅLLLARE Monterings- bruks- och säkerhetsanvisningar ENHÅNDS VINKELSLIBER-STATIV

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

Hair Trimmer SHBS 1000 A1

Hair Trimmer SHBS 1000 A1 PERSONAL CARE Hair Trimmer SHBS 1000 A1 Hiusleikkuri Käyttö- a turvaoheet Hårklippare Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Hårtrimmer Brugs- og sikkerhedsanvisninger Käännä ennen lukemista molemmat

Lisätiedot

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100 IDO Glow Rimfree WC 36364 IDO/nro nr LVInro/VVSnr 3636401101 56129 40,0 3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, jossa hydraulinen Slow Close toiminto ja Quick Release saranat Ilman

Lisätiedot

Dok. ID: R-1345 Datum: 090515

Dok. ID: R-1345 Datum: 090515 ( SE ) Instruktion för byte av ben på Base ( DK ) Instruktion i ombytning af støtteben på Base ( NO ) Instruksjon for bytte av støtteben på Basen. ( DE )Anleitung zum Austausch des Stützbeins an der Base

Lisätiedot

Känslighet Frånslagsfördröjning Luxtröskel

Känslighet Frånslagsfördröjning Luxtröskel Monteringsanvisning för vägg-/takarmaturer med inbyggd mikrovågssensor funktion TILL FRÅN. Gäller Ifö TYP 8263 och 8263/GX24. Viktigt att tänka på vid installation av armatur: Sensorns känslighet gör att

Lisätiedot

Fitting instructions. Fitting set for joining all types of DEVI self limiting heating cables to heating cables Art. no. 19805779 SSTL nro 04 312 85

Fitting instructions. Fitting set for joining all types of DEVI self limiting heating cables to heating cables Art. no. 19805779 SSTL nro 04 312 85 GB/FI Fitting instructions Fitting set for joining all types of DEVI self limiting heating cables to heating cables Art. no. 19805779 SSTL nro 04 312 85 intelligent varme Contents: GB Connection kits 3

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

KOURA 0,25 m² GRIP 0,25 m² GRAPPLE 0,25 m² GREIFER 0,25 m². Varaosaluettelo Rerservdelslista Spare parts list Ersatzteilliste

KOURA 0,25 m² GRIP 0,25 m² GRAPPLE 0,25 m² GREIFER 0,25 m². Varaosaluettelo Rerservdelslista Spare parts list Ersatzteilliste KOURA 0,25 m² GRIP 0,25 m² GRAPPLE 0,25 m² GREIFER 0,25 m² Varaosaluettelo Rerservdelslista Spare parts list Ersatzteilliste VARAOSIEN TILAAMINEN BESTÄLLNING AV RESERVDELAR HOW TO ORDER SPARE PARTS WIE

Lisätiedot

ÜB. 1. der Fuβ der Kopf das Knie der Bauch die Schulter das Auge der Mund. jalka pää polvi vatsa hartia, olkapää silmä suu

ÜB. 1. der Fuβ der Kopf das Knie der Bauch die Schulter das Auge der Mund. jalka pää polvi vatsa hartia, olkapää silmä suu Lektion 7 Hatschi! ÜB. 1 der Fuβ der Kopf das Knie der Bauch die Schulter das Auge der Mund jalka pää polvi vatsa hartia, olkapää silmä suu ÜB. 1 Fortsetzung die Hand das Ohr der Finger die Nase das Bein

Lisätiedot

AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet

AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet Maahantuoja: Kauppahuone Harju Oy, www.harju.fi Ennen käyttöä 1) Älä käytä tikkaita väsyneenä tai lääkkeiden- tai alkoholinvaikutuksenalaisena. 2) Kuljettaessasi

Lisätiedot

FLUSH Toalettforhøyer. Toalettarmstøtter Toilet Seat Toilettensitz

FLUSH Toalettforhøyer. Toalettarmstøtter Toilet Seat Toilettensitz FLUSH Toalettforhøyer Toalettarmstøtter Toilet Seat Toilettensitz Anvending: Flush skal anvendes av personer som har behov av støtte/armlener og forhøyd toalett på toalettet. Käyttötarkoitus: Flush on

Lisätiedot

HALOGEN DESK LAMP. Käyttöopas ja huolto-ohjeet. User manual and service information. Bruksanvisning och serviceinformation

HALOGEN DESK LAMP. Käyttöopas ja huolto-ohjeet. User manual and service information. Bruksanvisning och serviceinformation HALOGEN DESK LAMP GB IE User manual and service information FI Käyttöopas ja huolto-ohjeet SE Bruksanvisning och serviceinformation DK Brugervejledning og serviceinformation AT CH Bedienungsanleitung und

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

Table of Contents. Introduction Proper use...page 6 Description of parts...page 6 Included items...page 7 Technical data...page 7

Table of Contents. Introduction Proper use...page 6 Description of parts...page 6 Included items...page 7 Technical data...page 7 Table of Contents Introduction Proper use...page 6 Description of parts...page 6 Included items...page 7 Technical data...page 7 Important safety advice...page 7 Safety system...page 8 Use Switching on

Lisätiedot

Varia Home Collection. Varia

Varia Home Collection. Varia Home Collection Varia KAUNIS VARIA BEAUTIFUL VARIA VACKRA VARIA 2 Varia Home Collection -mallistossa näkyvät tämän päivän selkeät sisutustrendit. Suorat linjat ja Nurmelan laadukas viimeistely yhdistyvät

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Dimmer switch. Operating instructions A short press on the dimmer knob turns the light on and off. Turn clockwise to increase brightness.

Dimmer switch. Operating instructions A short press on the dimmer knob turns the light on and off. Turn clockwise to increase brightness. switch Art.no 36-2809 Model EFM700DB Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary

Lisätiedot