Z TV Stand. TV-taso. TV-bord. TV-bord. TV-Tisch. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet. Monterings- och säkerhetsanvisningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Z30368 3. TV Stand. TV-taso. TV-bord. TV-bord. TV-Tisch. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet. Monterings- och säkerhetsanvisningar"

Transkriptio

1 TV Stand Assembly and safety advice TV-taso Asennus- a turvaoheet TV-bord Monterings- och säkerhetsanvisningar TV-bord Montage- og sikkerhedsanvisninger TV-Tisch Montage- und Sicherheitshinweise Z

2 GB / IE Assembly and safety advice Page 3 FI Asennus- a turvaoheet Sivu 5 SE Monterings- och säkerhetsanvisningar Sidan 7 DK Montage- og sikkerhedsanvisninger Side 9 DE / AT / CH Montage- und Sicherheitshinweise Seite 11

3 Introduction / Safety advice TV Stand Introduction Familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only use the product as instructed and only for the indicated field of application. Keep instructions in a safe place. Submit all documents to a third party if distributing the product. Proper Use This TV Stand is intended as a stand for TV equipment and accessories. The product is intended for use in a private, domestic, indoor environment. Any use other than that described or any modification of the product is not permissible and may result in inury and / or damage to the product. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use. The product is not intended for commercial use. Description of Parts 1 Top glass shelf 2 Bottom glass shelf 3 Connection tube 4 Base tube 5 Stud 6 Protector cap Supply Scope Note: When you are unpacking the components make sure that you do not unintentionally throw away any of the assembly materials. Please check immediately on unpacking that the delivery is complete and that the product and all parts are in perfect condition. Do not under any circumstances assemble the product if the delivery is incomplete. 1 Top glass shelf 1 Bottom glass shelf 4 Connection tubes 4 Base tubes 8 Stud 8 Protector caps 1 Assembly instructions Technical data Dimensions: Material: Max. load: Approx. 75 x 55 x 46 cm (W x H x D) Chrom-plated metal, safety glass Top glass shelf: 20 kg Bottom glass shelf: 10 kg Safety advice Keep all the safety advice and instructions in a safe place for future reference! m Avoid inury! Warning! DANGER OF LOSS OF LIFE AND ACCIDENT TO INFANTS AND CHILDREN! Never leave children unsupervised with the packaging materials. Danger of suffocation. Children often underestimate risks. Always keep children away from the product. This product is not a toy. Warning! DANGER TO LIFE! Keep children away from the assembly area when putting the product together. A number of small parts are included with delivery. They could pose a lethal hazard if they are swallowed or inhaled. m CAUTION! RISK OF INURY! Make sure that all parts are undamaged and correctly assembled. Improper assembly may result in inury. Damaged parts could adversely affect safety and function. m CAUTION! Do not leave children unattended. The product is not a climbing frame or toy. Make sure that nobody climbs or leans on the product, GB/IE 3

4 Safety advice / Assembly / Cleaning and Care / Disposal particularly children. The product could become imbalanced and tip up. This may result in inury and / or damage. Make sure that the product is only assembled by competent persons. Make sure that the product is standing on a firm, even surface. Weight must only be applied to the product in such a way that it cannot tip up. Check the stability of the product before use. Regularly check the stability of all oints and retighten the threaded connection tubes 3, 4. CAUTION! Do not lift the product or move it if there is any weight on it. The load on the product must not kg exceed 20 kg on the top glass shelf 1 and not exceed 10 kg on the bottom glass shelf 2. Failure to observe this advice may lead to inury and / or damage to the product. Distribute the obects on the top glass shelf 1 and the bottom glass shelf 2 evenly so that the TV Stand cannot tip over. Do not apply any pressure on the top shelf 1 and the bottom glass shelf 2 and always ensure that the weight is evenly distributed. Otherwise the product may tip over. Keep the product away from moisture and liquids, as these may damage the product. pointed implements. This could cause damage to the surface coat. Do not under any circumstances use corrosive or abrasive cleaning agents. These may damage the product. Disposal The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities. Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product. Product description: TV Stand Model No.: Z30368 Version: 07 / 2010 Assembly Note: Assemble the TV Stand on a carpet, cover or other soft supporting surface to avoid scratching the product. Install the TV Stand in accordance with Figures A and B. Cleaning and Care Clean the product with a dry, non-fluffing cloth. To remove more stubborn dirt, use a damp cloth and, if necessary, a mild cleaning agent. Do not under any circumstances use sharp or 4 GB/IE

5 ohdanto / Turvaoheet TV-taso ohdanto Tutustu tuotteeseen ennen kuin asennat sen. Lue huolellisesti seuraavat asennusa turvaoheet. Käytä tuotetta ainoastaan oheiden mukaan a siinä mainittuihin tarkoituksiin. Säilytä nämä oheet huolellisesti. Anna kaikki tätä tuotetta koskevat paperit aina tuotteen mukana eteenpäin. Käyttötarkoitus Tämä TV- pöytä on tarkoitettu televison a television oheislaitteiden sioittamiseen. Tuote soveltuu yksityiseen käyttöön sisätiloissa. Tuotetta ei saa käyttää muulla kuin edellä kuvatulla tavalla eikä sitä saa muuttaa. Se voi aiheuttaa loukkaantumisia a / tai tuotteen vanhinkoitumista. Valmistaa ei vastaa virheellisestä käytöstä ohtuneista vahingoista. Tuote ei ole tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön. Osat 1 Ylempi lasitaso 2 Alempi lasitaso 3 Liitosputki 4 alkaputki 5 Sokkaruuvi 6 Suouskupu Toimituksen sisältö Huomautus: Pidä pakkausta purkaessasi huoli siitä, ettet heitä vahingossa pois oleellisia asennustarvikkeita. Tarkista heti avattuasi pakkaukset toimituksen täydellisyys sekä tuotteen a osien moitteeton kunto. Älä missään tapauksessa asenna tuotetta, os toimitus ei ole täydellinen. 1 ylempi lasitaso 1 alempi lasitaso 4 liitosputkea 4 alkaputkea 8 sokkaruuvia 8 suouskupua 1 asennusohe Tekniset tiedot Mitat: n. 75 x 55 x 46 cm (l x k x s) Materiaali: kromattu metalliturvalasi Maksimi kuormitus: ylempi lasitaso: 20 kg alempi lasitaso: 10 kg Turvaoheet Säilytä kaikki turva- a muut oheet tulevaa tarvetta varten! m Vältä tapaturmanvaara! Varoltus! HENGEN- A TAPATURMANVAARA PIKKU- LAPSILLE A LAPSILLE! Älä koskaan ätä lapsia pakkausmateriaalien läheisyyteen ilman valvontaa. Tukehtumisvaara. Lapset aliarvioivat usein pakkausmateriaaleihin liittyvät vaarat. Pidä lapset aina loitolla tuotteesta. Tuote ei ole lasten leikkikalu. Varoltus! HENGENVAARA! Pidä lap-set asennuksen aikana loitolla työskentelyalueelta. Toimitukseen kuuluu palon ruuvea a muita pienosia. Nämä voivat nieltynä tai hengitettynä olla hengenvaarallisia. m VARO! LOUKKAANTUMISVAARA! Varmista, että kaikki osat on asennettu asianmukaisesti a vahingoittumattomina. Epäasianmukainen asennus merkitsee loukkaantumisvaaraa. Vialliset osat voivat vaikuttaa turvallisuuteen a toimintaan. m VARO! Älä ätä lapsia ilman valvontaa! Tuote ei ole kiipeämistä varten eikä leikkikalu! Varmistaudu, ettei kukaan, erityisesti lapset, pääse kiipeämään tuotteelle tai noaamaan siihen. Tuote voi muuttua epävakaaksi a kallistua sivuttain a/tai kaatua. Tästä voi olla seurauksena FI 5

6 Turvaoheet / Asennus / Puhdistus a hoito / ätehuolto loukkaantumisia a / tai vaurioita. Muista, että tuotteen saa asentaa ainoastaan ammattitaitoinen henkilö. Varmistaudu, että tuote seisoo tukevasti kiinteällä a tasaisella alustalla. Tuote on kuormitettava tasaisesti a niin, ettei se pääse kaatumaan. Tarkista tuotteen tukevuus ennen sen käyttöönottoa. Tarkista säännöllisesti, ettei missään liitoskohdassa ole vaurioita a kiristä liitosputket 3, 4 säännöllisesti. VARO! Älä nosta tuotetta äläkä siirrä sitä paikoiltaan, os sillä on painoa. Älä kuormita tuotteeen ylempää kg lasitasoa 1 yli 20 kilolla äläkä alempaa lasitasoa 2 yli 10 kilolla. Loukkaantumisvaara a / tai tuotteen vaurioituminen ellei tâtâ ohetta noudateta. aa esineet tasaisesti ylemmälle lasitasolle 1 a alemmale lasitasolle 2 niin, ettei TV-pöytä pääse kaatumaan. Älä paina ylempää lasitasoa 1 äläkä alempaa lasitasoa 2 a huolehdi tasaisesta painon akautumisesta. Koska tuote voi muuten kaatua. Pidä tuote loitolla vedestä a kosteudesta. Tuote voi muuten vahingoittua. teräväkärkisiä esineitä. Ne voivat vaurioittaa pinnoitteen. Älä missään tapauksessa käytä syövyttävää tai hankaavaa puhdistusainetta. Koska se voi vahingoittaa tuotetta. ätehuolto Pakkaus koostuu ympäristöystävällisistä materiaaleista a voit toimittaa sen paikallisiin kierrätyspisteisiin. Voit tiedustella käytettyen tuotteiden ätehuoltoa koskevista mahdollisuuksista kunnan tai kaupungin virastosta. Tuotenimitys: TV-taso Malli nro.: Z30368 Versio: 07 / 2010 Asennus Huomautus: Asenna TV-pöytä matolle, peitteelle tai muulle pehmeälle alustalle, otta välttäisit tuotteen naarmuuntumisen. Asenna TV-pöytä kuvien A - B osoittamalla tavalla. Puhdistus a hoito Käytä puhdistukseen hieman kosteaa, nukkaamatonta liinaa. Käytä puhdistukseen kosteaa liinaa a tarvittaessa mietoa puhdistusainetta, os tuote on erittäin likainen. Älä missään tapauksessa käytä teräviä tai 6 FI

7 Inledning / Säkerhetsinformation TV-bord Inledning Informera dig om produkten före monteringen. Läs noga igenom fölande monteringsinstruktion och säkerhetsinformationen. Använd produkten endast enligt beskrivningen och endast för de angivna ändamålen. Förvara denna anvisning väl. Överlämna även dessa handlingar om du överlåter produkten till en trede person. Ändamålsenlig användning Detta TV-bord är avsett för en TV-apparat och TVtillbehör. Denna produkt är avsedd för användning inom privat inomhus. En annan användning än den som beskrivits eller en förändring av produkten är inte tillåten och kan förorsaka personskador och / eller skador på produkten. Tillverkaren ansvarar inte för skador som förorsakas av icke ändamålsenlig användning. Denna produkt är e lämplig för yrkesmässig användning. De olika delarna 1 Övre glasbotten 2 Undre glasbotten 3 Förbindelserör 4 Fotrör 5 Stiftskruv 6 Skyddskåpa Leveransomfång Obs: Se till att inte kasta bort monteringsmaterial när produkten packas upp. Kontrollera att leveransomfånget är fullständigt omedelbart efter att du har packat upp produkten. Kontrollera även att produkten och alla dess delar är i felfritt skick. Montera aldrig produkten, om leveransomfånget inte är fullständigt komplett. 1 övre glasbotten 1 undre glasbotten 4 förbindelserör 4 fotrör 8 stiftskruvar 8 skyddskåpor 1 monteringsanvisning Mått: Tekniska data Material: Max. belastning: ca. 75 x 55 x 46 cm (B x H x D) Förkromad metall, säkerhetsglas övre glasbotten: 20 kg undre glasbotten: 10 kg Säkerhetsinformation Förvara alla säkerhetsinstruktioner och anvisningar för framtida behov! m Så undviker du skador! Varning! RISK FÖR LIVSFARLIGA SKADOR FÖR SPÄDBARN OCH BARN! Låt inte barn leka med förpackningsmaterial. Kvävningsrisk föreligger. Mindre barn förstår inte farorna som lurar. Håll alltid mindre barn på avstånd. Varning! LIVSFARA! Håll alltid mindre barn på avstånd under pågående montering. Leveransen innehåller många skruvar och smådelar som kan förorsaka livsfara om dessa sväls eller inandas. m OBS! Risk för personskador! Kontrollera att alla detaler är oskadade och korrekt monterade. Om monteringen inte utförts korrekt finns det risk för personskador. Skadade delar kan påverka säkerheten och funktionen negativt. m OBSERVERA! Lämna aldrig barn utan uppsikt! Produkten är ingen klätterställning eller leksak! Säkerställ att inte personer, speciellt barn klättrar eller lutar sig mot produkten. Produkten kan vara instabil och tippa åt sidan och/eller falla SE 7

8 Säkerhetsinformation / Montering / Rengöring och skötsel / Avfallshantering omkull. Risk för personskador och / eller materialskador. Säkerställ att produkten endast monteras av behörig person. Kontrollera att produkten är placerad på fast och ämnt underlag. Produkten skall belastas ämnt så att den inte tippar. Kontrollera att produkten är stabil innan den används. Kontrollera regelbundet att alla förbindelser är stabila och efterdra förbindelserören 3, 4 regelbundet. OBSERVERA! Lyft inte produkten eller flytta den när den är belastad. Belasta inte produkten över 20 kg kg på den övre glasbotten 1 och inte över 10 kg på den undre glasbotten 2. Risk för personskador och/eller materialskador. Fördela föremålen ämnt över den övre glasbotten 1 och den undre glasbotten 2 så att TV-bordet inte tippar. Utsätt inte den övre glasbotten 1 och den undre glasbotten 2 för tryck och håll en ämn viktfördelning. Risk för produkten tippar. Produkten får inte utsättas för väta och fukt. Annars föreligger risk för produktskador. Avfallshantering Förpackningen består av milövänligt material som kan avfallshanteras vid lokala återvinningsställen. Information om möligheterna för avfallshantering när det gäller kasserade produkter erhåller du hos kommunen. Produktbeteckning: TV-bord Modell nr.: Z30368 Version: 07 / 2010 Montering Obs: Montera TV-bordet på en matta, en filt eller annat mukt underlag för att undvika repor på produkten. Montera TV-bordet enligt bild A och B. Rengöring och skötsel Använd en lätt fuktad, luddfri trasa för rengöring. Använd fuktig duk för stark nedsmutsning och ev. milt rengöringsmedel. Använd inte skarpa eller vassa rengöringsmedel. Detta kan medföra skadad bordsyta. Använd inte frätande eller aggressiva rengöringsmedel. Risk för skadad produkt föreligger. 8 SE

9 Indledning / Sikkerhedsregler TV-bord Indledning Gør dig fortrolig med produktet inden du begynder at samle det. Hertil bedes du læse den efterfølgende monteringsveledning og sikkerhedsreglerne grundig igennem. Benyt kun produktet som beskrevet og til de oplyste formål. Opbevar denne veledning omhyggelig. Hvis du giver produktet videre til en anden person, bedes du ligeledes videregive alle dokumenter. Formålsbestemt anvendelse Dette TV-bord er beregnet til at stille fernsynet og fernsynstilbehør på. Produktet er udelukkende beregnet til anvendelse i private områder indendørs. En anden anvendelse end beskrevet ovenfor eller en ændring af produktet er ikke tilladt og kan føre til personskader og / eller beskadigelser på produktet. Producenten hæfter ikke for skader, der er opstået ved anvendelse i strid med produktets bestemmelse. Produktet må ikke anvendes til erhvervs mæssige formål. Beskrivelse af delene 1 Øverste glashylde 2 Nederste glashylde 3 Forbindelsesrør 4 Fodrør 5 Stiftskrue 6 Beskyttelseskappe Leveringensomfang Bermærk: Pas på ikke at komme til at smide montagemateriale væk når De pakker reolen ud. Kontroller umiddelbart efter udpakningen, at alle dele er leveret med og at produktet og alle delene befinder sig i en upåklagelig tilstand. Saml ikke produktet, hvis ikke alle dele er leveret med. 1 Øverste glashylde 1 Nederste glashylde 4 Forbindelsesrør 4 Fodrør 8 Stiftskruer 8 Beskyttelseskapper 1 Monteringsveledning Mål: Tekniske specifikationer Materiale: Maks. belastning: ca. 75 x 55 x 46 cm (B x H x D) frokromet metal, sikkerhedsglas Øverste glashylde: 20 kg nederste glashylde: 10 kg Sikkerhedsregler Alle sikkerhedsanvisninger og andre dokumenter bør opbevares til fremtidig brug! m Undgå risiko for tilskadekomst! Advarsel! RISIKO FØR BØRNS LIV OG HELBRED! Børn må aldrig være alene med indpakningsmaterialet uden opsyn. Der er fare for kvælning. Børn undervurderer oftest farer. Hold altid børn væk fra produktet. Produktet er ikke noget legetø. Advarsel! LIVSFARE! Børn skal holdes borte fra arbedsområdet under montagen. Leveringen omfatter adskillige skruer og andre smådele. Disse kan fremkalde livsfare hvis de bliver slugt eller inhaleret. m OBS! RISIKO FOR TILSKADEKOMST! Det skal sikres, at alle dele er ubeskadiget og monteret sagkyndigt. Usagkyndig montering resulterer i risiko for tilskadekomst. Beskadigede dele kan tage indflydelse på sikkerhed og funktion. m PAS PÅ! Lad børn ikke være uden opsyn! Produktet er ikke noget klatre- eller legeredskab! DK 9

10 Sikkerhedsregler / Montering / Rengøring og plee / Bortskaffelse Sikker, at personer, især børn, ikke klatrer op på produktet hhv. læner sig op ad det. Produktet kan blive ustabil og vælte til siden og / eller vælte omkuld. Kvæstelser og / eller beskadigelser kan være følgen. Vær opmærksom på, at produktet kun bliver monteret af sagkyndige personer. Sikker, at produktet står på en fast, ævnt underlag. Produktet bør belastes ævnt og på en sådan måde, at det ikke kan vælte. Kontroller produktets stabilitet før anvendelse. Kontroller regelmæssigt upåklageligheden af alle forbindelsessteder og spænd regelmæssigt forbindelsesrørene 3, 4 efter. PAS PÅ! Løft og bevæg ikke produktet, når det er belastet med vægt. Belast ikke produktet med mere end kg 20 kg på den øvre glashylde 1 og ikke med mere end 10 kg på den nederste glashylde 2. Ellers er der risiko for tilskadekomst og / eller beskadigelser på produktet. Fordel genstandene på den øverste glashylde 1 og nederste glashylde 2 ævnt, så TV-bordet ikke kan vælte. Udøv intet tryk på den øverste glashylde 1 og den nederste glashylde 2 og sørg for en ævn vægtfordeling. Ellers kan produktet vælte. Hold produktet væk fra væde og fugt. Ellers kan det resulter i beskadigelser på produktet. Brug under ingen omstændigheder skarpe eller spidse genstande. Det kan resultere i beskadigelser på coatingen. Anvend under ingen omstændigheder ætsende eller skurrende rensemidler. Ellers kan resultere i beskadigelser på produktet. Bortskaffelse Emballagen består af miløvenlige materialer der kan bortskaffes over genbrugsstationen. Du kan høre mere om mulighederne for bortskaffelse af et udtent produkt ved at henvende dig til din kommune eller din bys forvaltning. Produktbetegnelse: TV-bord Modelnr.: Z30368 Version: 07 / 2010 Montering Bemærk: Monter TV-bordet på et gulvtæppe, et tæppe eller en anden blød undergrund, for at undgå ridser på produktet. Monter TV-bordet i henhold til illustrationerne A og B. Rengøring og plee Brug en let fugtig, fnugfri klud til rengøringen. Ved stærkere tilsmudsninger bruges en fugtig klud og i givet fald et mildt rensemiddel. 10 DK

11 Einleitung / Sicherheitshinweise TV-Tisch Einleitung Machen Sie sich vor der Montage und dem ersten Gebrauch mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Montageanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte ebenfalls mit aus. Bestimmungsgemäßer Gebrauch Dieser TV-Tisch ist zum Abstellen eines TV-Gerätes und TV-Zubehör bestimmt. Das Produkt ist für die Anwendung im privaten Innenbereich vorgesehen. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produkts ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen und / oder Beschädigungen des Produkts führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Teilebeschreibung 1 Oberer Glasboden 2 Unterer Glasboden 3 Verbindungsrohr 4 Fußrohr 5 Stiftschraube 6 Schutzkappe Lieferumfang Hinweis: Achten Sie beim Auspacken darauf, dass Sie nicht versehentlich Montagematerial wegwerfen. Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produkts und aller Teile. Montieren Sie das Produkt keinesfalls, wenn der Lieferumfang nicht vollständig ist. 1 Oberer Glasboden 1 Unterer Glasboden 4 Verbindungsrohre 4 Fußrohre 8 Stiftschrauben 8 Schutzkappen 1 Montageanleitung Maße: Technische Daten Material: Max. Belastung: ca. 75 x 55 x 46 cm (B x H x T) verchromtes Metall, Sicherheitsglas oberer Glasboden: 20 kg unterer Glasboden: 10 kg Sicherheitshinweise BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF! m Vermeiden Sie Verletzungsgefahr! Warnung! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr. Halten Sie das Produkt von Kindern fern. Das Produkt ist kein Spielzeug. Warnung! LEBENSGEFAHR! Halten Sie Kinder während der Montage vom Arbeitsbereich fern. Zum Lieferumfang gehören eine Vielzahl von Schrauben und anderen Kleinteilen. Diese können beim Verschlucken oder Inhalieren lebensgefährlich sein. m VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR! Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachge- DE/AT/CH 11

12 Sicherheitshinweise / Montage / Reinigung und Pflege / Entsorgung mäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen. m VORSICHT! Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt! Das Produkt ist kein Kletter- oder Spielgerät! Stellen Sie sicher, dass Personen, insbesondere Kinder nicht auf das Produkt klettern bzw. sich nicht am Produkt anlehnen. Stellen Sie sicher, dass sich Personen, insbesondere Kinder nicht auf das Produkt stützen oder stellen. Verletzungen und / oder Beschädigungen können die Folgen sein. Achten Sie darauf, dass das Produkt nur von fachkundigen Personen montiert wird. Stellen Sie sicher, dass das Produkt auf einem festen, ebenerdigen Untergrund steht. Das Produkt ist gleichmäßig und so zu belasten, dass es nicht umkippen kann. Überprüfen Sie vor der Benutzung die Stabilität des Produkts. Kontrollieren Sie regelmäßig die Unversehrtheit aller Verbindungsstellen und ziehen Sie regelmäßig die Verbindungsrohre 3, 4 nach. VORSICHT! Heben Sie das Produkt nicht an oder bewegen Sie es nicht, wenn es durch Gewicht belastet ist. Belasten Sie das Produkt nicht über kg 20 kg auf dem oberen Glasboden 1 und nicht über 10 kg auf dem unteren Glasboden 2. Andernfalls drohen Verletzungsgefahr und / oder Beschädigungen des Produkts. Verteilen Sie Gegenstände auf dem oberen Glasboden 1 und unteren Glasboden 2 gleichmäßig, so dass der TV-Tisch nicht umkippen kann. Üben Sie keinen Druck auf den oberen Glasboden 1 und den unteren Glasboden 2 aus und sorgen Sie für gleichmäßige Gewichtsverteilung. Andernfalls kann das Produkt kippen. Halten Sie das Produkt von Nässe und Feuchtigkeit fern. Andernfalls drohen Beschädigungen des Produkts. Montage Hinweis: Montieren Sie den TV-Tisch auf einem Teppich, einer Decke oder einem anderen weichen Untergrund, um Kratzer auf dem Produkt zu vermeiden. Montieren Sie den TV-Tisch gemäß den Abbildungen A und B. Reinigung und Pflege Reinigen Sie das Produkt mit einem leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch. Verwenden Sie bei stärkeren Verschmutzungen ein feuchtes Tuch und ggf. ein mildes Reinigungsmittel. Verwenden Sie keinesfalls scharfe oder spitze Gegenstände. Beschädigungen der Beschichtung können die Folge sein. Verwenden Sie keinesfalls ätzende oder scheuernde Reinigungsmittel. Andernfalls kann es zu Beschädigungen des Produkts kommen. Entsorgung Die Verpackung besteht ausschließlich aus umweltfreundlichen Materialien. Entsorgen Sie diese in den örtlichen Recyclingbehältern. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Produktbezeichnung: TV-Tisch Model-Nr.: Z30368 Version: 07 / DE/AT/CH

13 2 You need Tarvitset Du behöver Du skal bruge Sie benötigen: 1 x 1 1 x 2 4 x 3 4 x 4 8 x 5 8 x 6 A

14 14 B

15 IAN Milomex Ltd. c / o Milomex Services Hilltop Cottage Barton Road Pulloxhill Bedfordshire MK45 5HP UK by ORFGEN Marketing Last Information Update Tietoen tila Informationsstatus Tilstand af information 3 Stand der Informationen: 06 / 2010 Ident.-No.: Z

Introduction / Safety advice / Cleaning and Care

Introduction / Safety advice / Cleaning and Care Introduction / Safety advice / Cleaning and Care Storage stool Introduction Before using the device for the first time, take time to familiarise yourself with the product first. Read the following assembly

Lisätiedot

done by Mukade Technical Documentation

done by Mukade Technical Documentation BATHROOM STORAGE UNIT Assembly and safety advice KYLPYHUONEEN HYLLY Asennus- ja turvaohjeet BADRUMSHYLLA Monterings- och säkerhetsanvisningar REOL TIL BADEVÆRELSE Montage- og sikkerhedsanvisninger BADREGAL

Lisätiedot

Introduction / Safety information

Introduction / Safety information Introduction / Safety information Shelf unit Introduction Please familiarise yourself with the pro duct prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only use the

Lisätiedot

Bathroom Storage Unit. Introduction. Intended use. Description of parts. Includes. Assembly. Cleaning and Care. Technical specifications

Bathroom Storage Unit. Introduction. Intended use. Description of parts. Includes. Assembly. Cleaning and Care. Technical specifications Bathroom Storage Unit Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only use the unit as described and

Lisätiedot

Introduction. Table with 2 chairs. Introduction. Included items. Proper Use. Description of parts

Introduction. Table with 2 chairs. Introduction. Included items. Proper Use. Description of parts Introduction Table with 2 chairs Introduction Before assembling and using the device for the first time, take time to familiarise yourself with the product first. Read the following assembly instructions

Lisätiedot

Introduction/ Safety information

Introduction/ Safety information Introduction/ Safety information Kids storage shelves Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only

Lisätiedot

Introduction / Safety a dvice

Introduction / Safety a dvice Table Easel Introduction / Safety a dvice Technical data Introduction Familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only use

Lisätiedot

64686_liv_Klappstuhl_Content_LB3.indd 3 19.04.11 13:01

64686_liv_Klappstuhl_Content_LB3.indd 3 19.04.11 13:01 A 1 B 2 C 3 64686_liv_Klappstuhl_Content_LB3.indd 3 19.04.11 13:01 Introduction / Safety advice Folding chair Introduction Before using the item for the first time, take time to familiarise yourself with

Lisätiedot

Z Postilaatikko, ruostumatonta terästä. Brevlåda av specialstål. Postkasse i rustfrit stål. Edelstahl-Briefkasten. Assembly and safety advice

Z Postilaatikko, ruostumatonta terästä. Brevlåda av specialstål. Postkasse i rustfrit stål. Edelstahl-Briefkasten. Assembly and safety advice Stainless Steel Letterbox Assembly and safety advice Postilaatikko, ruostumatonta terästä Asennus- a turvaoheet Brevlåda av specialstål Monterings- och säkerhetsanvisningar Postkasse i rustfrit stål Montage-

Lisätiedot

Introduction / Safety information

Introduction / Safety information Storage Bench Introduction / Safety information Includes Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips.

Lisätiedot

Z Fabric Wardrobe. Vaatekaappi. Textilgarderob. Tekstilklædeskab. Textilkleiderschrank. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet

Z Fabric Wardrobe. Vaatekaappi. Textilgarderob. Tekstilklædeskab. Textilkleiderschrank. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet Fabric Wardrobe Assembly and safety advice Vaatekaappi Asennus- a turvaoheet Textilgarderob Monterings- och säkerhetsanvisningar Tekstilklædeskab Montage- og sikkerhedsanvisninger Textilkleiderschrank

Lisätiedot

TOILET SEAT WC-ISTUIMEN KANSI Z27115A/ Z27115B/ Z27115C/ Z27115D SE WC-SITS DK TOILETSÆDE DE AT CH WC-SITZ

TOILET SEAT WC-ISTUIMEN KANSI Z27115A/ Z27115B/ Z27115C/ Z27115D SE WC-SITS DK TOILETSÆDE DE AT CH WC-SITZ GB TOILET SEAT FI WC-ISTUIMEN KANSI SE WC-SITS DK IE TOILETSÆDE DE AT CH WC-SITZ Z27115A/ Z27115B/ Z27115C/ Z27115D 3 67114 manual CB3 new.indd 1 6/7/2011 10:57:50 AM Scope of delivery / Toimitus sisältää

Lisätiedot

Roller Support Stand. Safety. Setting up. Putting away. Art.no 40-6814

Roller Support Stand. Safety. Setting up. Putting away. Art.no 40-6814 Roller Support Stand Art.no 40-6814 English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and

Lisätiedot

Z Greenhouse. Kasvihuone. Växthus. Drivhus. Gewächshaus. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet

Z Greenhouse. Kasvihuone. Växthus. Drivhus. Gewächshaus. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet Greenhouse Assembly and safety advice Kasvihuone Asennus- a turvaoheet Växthus Monterings- och säkerhetsanvisningar Drivhus Montage- og sikkerhedsanvisninger Gewächshaus Montage- und Sicherheitshinweise

Lisätiedot

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää.

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS M * SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS luminaire should be positioned so that prolonged staring into the

Lisätiedot

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ00058 56 W 58 W 5300 lm 5400 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND Turvallisuusvaroitukset: Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti

Lisätiedot

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND SQUARE 30x30 SQUARE 60x60 SQUARE 30x120 SQUARE 60x120 GLSQ00030x30_xx GLSQ00060x60_xx GLSQ0030x120_xx GLSQ0060x120_xx 18 W 28 W / 45 W 28 W / 45 W 55 W 1600 lm 2950 lm / 4700 lm 2900 lm / 4500 lm 5500

Lisätiedot

Introduction / Safety information / Assembly / Cleaning and Care

Introduction / Safety information / Assembly / Cleaning and Care Introduction / Safety information / Assembly / Cleaning and Care Fabric Wardrobe Technical data Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following

Lisätiedot

Disposal This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Disposal This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council. Elegant Table Lamp Art.no 18-1227-1, -2, 36-1131-1, -2 ENGLISH Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors

Lisätiedot

Z29552A Z29552B. WC-Sitz. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet. Monterings- och säkerhetsanvisningar. Montage- og sikkerhedsanvisninger

Z29552A Z29552B. WC-Sitz. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet. Monterings- och säkerhetsanvisningar. Montage- og sikkerhedsanvisninger Toilet Seat Assembly and safety advice WC-istuimen kansi Asennus- a turvaoheet WC-sits Monterings- och säkerhetsanvisningar Toiletbræt Montage- og sikkerhedsanvisninger WC-Sitz Montage- und Sicherheitshinweise

Lisätiedot

Introduction. Bedside Table. Introduction. Supply Scope. Proper Use. Description of parts and features

Introduction. Bedside Table. Introduction. Supply Scope. Proper Use. Description of parts and features Introduction Bedside Table Introduction Before assembling and using the product for the first time, take time to familiarise yourself with the product first. Read the following assembly instructions and

Lisätiedot

ECO E II. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

ECO E II. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND IP44 Turvallisuusvaroitukset: Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti sähköverkosta välttääksesi sähköiskun vaaran! Asennus / huoltotyön saa

Lisätiedot

Melinera. 54404_LED-Lichtervorhang_Content_SE/DK.indd 3 22.06.10 15:31

Melinera. 54404_LED-Lichtervorhang_Content_SE/DK.indd 3 22.06.10 15:31 1 2 3 4 3 54404_LED-Lichtervorhang_Content_SE/DK.indd 3 22.06.10 15:31 Table of Contents Introduction Intended Use...Page 5 Delivery scope...page 5 Description of parts...page 6 Technical information...page

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1256 2010-2 SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI GB GENERAL INFORMATION - Check that the kit is suitable for the cable type. - Check the materials listed in the bill of materials

Lisätiedot

Introduction / Safety information

Introduction / Safety information Introduction / Safety information Bathroom Drawer Unit Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only

Lisätiedot

Introduction / Safety information

Introduction / Safety information Toy chest Introduction / Safety information Includes Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only

Lisätiedot

Clean the timer using a lightly moistened cloth. Only use mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Clean the timer using a lightly moistened cloth. Only use mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals. Kitchen Timer Art.no 34-2360-1, -2, -3 English Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images

Lisätiedot

You need Tarvitset Du behöver Du skal bruge Sie benötigen:

You need Tarvitset Du behöver Du skal bruge Sie benötigen: 1 You need Tarvitset Du behöver Du skal bruge Sie benötigen: 3 67027_VDE_livx_LED_Lichtleiste_content_LB3.indd 3 24.06.11 16:25 A 3 4 B 3 1 C D 5 2 6 4 67027_VDE_livx_LED_Lichtleiste_content_LB3.indd 4

Lisätiedot

Introduction. Food Warmer. Description of parts and features. Introduction. Included items. Proper use. Dimensions / materials

Introduction. Food Warmer. Description of parts and features. Introduction. Included items. Proper use. Dimensions / materials Introduction 1 2 3 4 Food Warmer Introduction These operating instructions form a part of this product. They contain important information on safety, use and disposal. Make yourself familiar with all the

Lisätiedot

Introduction / Safety information

Introduction / Safety information Introduction / Safety information Family Toilet Seat Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only

Lisätiedot

Z29538A Z29538B. LED Lamps. LED-valosarja. LED-lamper. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

Z29538A Z29538B. LED Lamps. LED-valosarja. LED-lamper. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED Lamps Operation and Safety Notes LED-valosara Käyttö- a turvaoheet LED-lampor Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED-lamper Brugs- og sikkerhedsanvisninger LED-Leuchten Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Lisätiedot

Introduction. Chest of Drawers. Introduction. Proper Use. Supply Scope. Description of parts and features

Introduction. Chest of Drawers. Introduction. Proper Use. Supply Scope. Description of parts and features Introduction Chest of Drawers Introduction Before assembling and using the product for the first time, take time to familiarise yourself with the product first. Read the following assembly instructions

Lisätiedot

Installation instruction PEM

Installation instruction PEM Installation instruction ASENNUSOHJE PEM1032 2010-02 SURGE ARRESTER SET FOR POLE MOUNT TRANSFORMER YLIJÄNNITESUOJASETTI PYLVÄSMUUNTAJALLE ENGLISH SUOMI 2/8 PEM1032 2010-02 ENGLISH GENERAL INFORMATION -

Lisätiedot

67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd 3 17.06.11 09:11

67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd 3 17.06.11 09:11 A 1 B 3 C 3 67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd 3 17.06.11 09:11 D E 2 4 5 F 6 8 7 4 67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd 4 17.06.11 09:11 G ON/OFF H 5 67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd

Lisätiedot

Baseball Cap Painting Kit

Baseball Cap Painting Kit Baseball Cap Painting Kit Art.no 31-8062 Instructions English Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors

Lisätiedot

Introduction / Safety infor ation

Introduction / Safety infor ation Laundry basket Introduction / Safety inforation Includes Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips.

Lisätiedot

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI MEG95 TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Onnittelut tämän laadukkaan Meganex-tuotteen valinnasta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001)

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Produktet har haft 3 godkendelsesnummre: The product has had 3 approval numbers: Frem til maj 2012 var

Lisätiedot

Hand Operated Meat Mincer

Hand Operated Meat Mincer Hand Operated Meat Mincer Art.no 34-178 English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images

Lisätiedot

ENGLISH. 1. Screw off the battery cover. 2. Replace the battery with a new type AG10/SR54 and screw back battery cover.

ENGLISH. 1. Screw off the battery cover. 2. Replace the battery with a new type AG10/SR54 and screw back battery cover. ENGLISH Step Counter Art.no. 34-7355 Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary

Lisätiedot

Z29705 KITCHEN TROLLEY PYÖRÄLLINEN APUPÖYTÄ KEITTIÖÖN KÖKSBÄNK PÅ HJUL RULLEBORD TIL KØKKENET KÜCHENROLLWAGEN. Assembly and safety advice

Z29705 KITCHEN TROLLEY PYÖRÄLLINEN APUPÖYTÄ KEITTIÖÖN KÖKSBÄNK PÅ HJUL RULLEBORD TIL KØKKENET KÜCHENROLLWAGEN. Assembly and safety advice KITCHEN TROLLEY Assembly and safety advice PYÖRÄLLINEN APUPÖYTÄ KEITTIÖÖN Asennus- a turvaoheet KÖKSBÄNK PÅ HUL Monterings- och säkerhetsanvisningar RULLEBORD TIL KØKKENET Montage- og sikkerhedsanvisninger

Lisätiedot

Floor lamp assembly. Specifications. Table lamp assembly. English. Floor Lamp Height 148 cm Bulb Cable length

Floor lamp assembly. Specifications. Table lamp assembly. English. Floor Lamp Height 148 cm Bulb Cable length Art.no 18-2802, 18-2803 Model CS-MT021-UK, CS-FL017-UK Vera Floor/Table Lamp 36-5232, 36-5233 CS-MT021, CS-FL017 English Please read the entire instruction manual before using the product and then save

Lisätiedot

230 V Fan. Safety. Product description. Care and maintenance. Disposal. Specifications

230 V Fan. Safety. Product description. Care and maintenance. Disposal. Specifications 230 V Fan Art.no 36-4769 Model P2123HBL English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images

Lisätiedot

Assembly, operating and safety instructions. Asennus-, käyttö- ja turvallisuusohjeet. Monterings-, bruks- och säkerhetsanvisningar

Assembly, operating and safety instructions. Asennus-, käyttö- ja turvallisuusohjeet. Monterings-, bruks- och säkerhetsanvisningar Indoor Fountain Assembly, operating and safety instructions Suihkulähde sisätiloihin Asennus-, käyttö- a turvallisuusoheet Inomhusfontän Monterings-, bruks- och säkerhetsanvisningar Indendørs kilde Monterings-,

Lisätiedot

I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions

I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions FI Asennusohjeet EN Installation instructions DE Montageanleitung I-VALO LED6721 RETROFIT asennusohjeet 12/2013 I-VALO LED 6721 RETROFIT FI 6721 RetroFit-paketin sisältö

Lisätiedot

3 H12276. DIGITAL Battery tester. Paristojen testauslaite Käyttö- ja turvaohjeet. BatteriProvare Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

3 H12276. DIGITAL Battery tester. Paristojen testauslaite Käyttö- ja turvaohjeet. BatteriProvare Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar DIGITAL Battery tester Operation and Safety Notes Paristoen testauslaite Käyttö- a turvaoheet BatteriProvare Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Batteritester Betenings- og sikkerhetshenvisninger IAN

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

Picture Light Art.no , -2 Model PLED-15ZS-BK , -2 PLED-15ZS-WH

Picture Light Art.no , -2 Model PLED-15ZS-BK , -2 PLED-15ZS-WH Picture Light Art.no 8-590-, - Model PLED-5ZS-BK 36-4565-, - PLED-5ZS-WH ENGLISH Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors

Lisätiedot

OMEGA MINI. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

OMEGA MINI. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND OMEGA MINI 31W OMEGA MINI 44W OMEGA MINI 61W OMEGA MINI 74W OMEGA MINI 84W GLMO00031 GLMO00044 GLMO00061 GLMO00074 GLMO00084 31 W 44 W 61 W 74 W 84 W 4150 lm 5900 lm 7600 lm 8600 lm 10500 lm 31W, 44W,

Lisätiedot

Provides power to the aerial amplifier when power supply is missing from a satellite receiver box or TV.

Provides power to the aerial amplifier when power supply is missing from a satellite receiver box or TV. Art.no 38-4566 English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes

Lisätiedot

Stand for Log Splitter , ,

Stand for Log Splitter , , Stand for Log Splitter 18-3570, 40-9122, 40-9511 rt.no. 40-9363 1. lose the bleed screw. 2. Turn the log splitter upside down, detach the wheels and remove the plugs from the ends of the legs. 3. First

Lisätiedot

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää Phobos 30 Things you should know / Sinun Tulee Tietää Things you prepare / Näitä Tarvitset DURING INSTALLATION ALL PRODUCTS: use protective gloves at all times use eye protection at all times never install

Lisätiedot

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan DIM * lähempää.

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan DIM * lähempää. SIRIUS FLOOD S SIRIUS FLOOD M SIRIUS FLOOD L GLFS 20W GLFS 40W GLFS 65W GLFM 88W GLFM 110W GLFL 134W GLFL 160W GLFL 182W DIM* 1.8m 2.0m 2.3m 2.8m 2.8m 6.5m 6.5m 6.5m * SIRIUS valaisin on asemoitava siten,

Lisätiedot

Introduction / Safety advice

Introduction / Safety advice Introduction / Safety advice Collector s Display Cabinet Introduction Before assembling and using the product for the first time, take time to familiarise yourself with the product first. Read the following

Lisätiedot

GAMMA. Greenled Oy Tarjusojantie FI Kempele, Finland

GAMMA. Greenled Oy Tarjusojantie FI Kempele, Finland GAMMA 34W GAMMA 42W GAMMA 56W GAMMA 69W GAMMA 82W GAMMA 95W GAMMA 114W GLG00034 GLG00042 GLG00056 GLG00069 GLG00082 GLG00095 GLG00115 34 W 42 W 56 W 69 W 82 W 95 W 115W Greenled Oy Tarjusojantie 12-14

Lisätiedot

SIGMA 77W SIGMA 117W SIGMA 155W SIGMA 235W GLSI00077 GLSI00117 GLSI00155 GLSI W 117 W 155 W 235 W lm lm lm lm

SIGMA 77W SIGMA 117W SIGMA 155W SIGMA 235W GLSI00077 GLSI00117 GLSI00155 GLSI W 117 W 155 W 235 W lm lm lm lm SIGMA 77W SIGMA 117W SIGMA 155W SIGMA 235W GLSI00077 GLSI00117 GLSI00155 GLSI00235 77 W 117 W 155 W 235 W 10300 lm 14700 lm 20500 lm 30000 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND Turvallisuusvaroitukset:

Lisätiedot

ALFA LINE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

ALFA LINE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND Alfa Line TW 47W Alfa Line 34W Alfa Line 45W Alfa Line 88W GLALTW00047 GLAL00034 GLAL00045 GLAL00088 47 W 34 W 45 W 88 W 5400 lm 4500 lm 5800 lm 10100 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND

Lisätiedot

ECO S. Greenled Oy Tarjusojantie FI Kempele, Finland

ECO S. Greenled Oy Tarjusojantie FI Kempele, Finland ECO S 29W ECO S 34W ECO S 40W ECO S 52W ECO S 62W ECO S 70W ECO S 74W GLES000029 GLES000034 GLES000040 GLES000052 GLES000062 GLES000070 GLES000074 29W 34W 40W 52W 62W 70W 74W ECO S 82W ECO S 97W ECO S

Lisätiedot

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

Lisätiedot

Z30618A Z30618B. Table Lamp. Pöytävalaisin. Bordslampa. Bordlampe. Tischleuchte. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet

Z30618A Z30618B. Table Lamp. Pöytävalaisin. Bordslampa. Bordlampe. Tischleuchte. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet Table Lamp Operation and Safety Notes Pöytävalaisin Käyttö- a turvallisuusoheet Bordslampa Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Bordlampe Betenings- og sikkerhetshenvisninger Tischleuchte Bedienungs-

Lisätiedot

Z30682A. Air Mattress. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

Z30682A. Air Mattress. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Air Mattress Operation and Safety Notes Ilmapata Käyttö- a turvallisuusoheet Luftmadrass Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Luftmadras Betenings- og sikkerhetshenvisninger Luftmatratze Bedienungs-

Lisätiedot

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

mini Safe by Design and optimized for tilting windows

mini Safe by Design and optimized for tilting windows mini Safe by Design and optimized for tilting windows MINI CASSETTE Suitable for 17mm or 20mm chain or constant tension spring mechanism. The spring mechanism is suited also for operating from the bottom

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Z29649 Z29649A 3. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

Z29649 Z29649A 3. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Mobile LED Lights Operation and Safety Notes LEDvalaisin Käyttö a turvallisuusoheet Mobila LEDlampor Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Mobile LEDlamper Betenings og sikkerhetshenvisninger Z29649

Lisätiedot

LINC 17. sanka.fi 130624A

LINC 17. sanka.fi 130624A LINC 17 130624A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. 6mm 3mm

Lisätiedot

Dimmer switch. Operating instructions A short press on the dimmer knob turns the light on and off. Turn clockwise to increase brightness.

Dimmer switch. Operating instructions A short press on the dimmer knob turns the light on and off. Turn clockwise to increase brightness. switch Art.no 36-2810 Model EFM700DC Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary

Lisätiedot

Acacia. Care and maintenance. Disposal. English

Acacia. Care and maintenance. Disposal. English Acacia Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical

Lisätiedot

120 cm Decorative LED Tree

120 cm Decorative LED Tree 120 cm Decorative LED Tree Art.no 36-6106 Model WX-LED44-160WW-10-1 ENGLISH Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right

Lisätiedot

Z30682B. Inflatable Swim Ring. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

Z30682B. Inflatable Swim Ring. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Inflatable Swim Ring Operation and Safety Notes Uimarengas Käyttö- a turvallisuusoheet Vattenring Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Badering Betenings- og sikkerhetshenvisninger Wasserring Bedienungs-

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

Z10601 WOK SET WOKKISETTI WOKSET WOK-SÆT WOK-SET. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

Z10601 WOK SET WOKKISETTI WOKSET WOK-SÆT WOK-SET. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar WOK SET Operation and Safety Notes WOKKISETTI Käyttö- ja turvallisuusohjeet WOKSET Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar WOK-SÆT Betjenings- og sikkerhetshenvisninger WOK-SET Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Lisätiedot

LED CABINET LIGHT. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED SKÅPBELYSNING. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

LED CABINET LIGHT. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED SKÅPBELYSNING. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED CABINET LIGHT Operation and Safety Notes LED-KAAPPIVALO Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED SKÅPBELYSNING Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED-BELYSNING INDE I SKABET Brugs- og sikkerhedsanvisninger

Lisätiedot

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää.

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS L SIRIUS 134L SIRIUS 160L SIRIUS 182L GLS134L GLS160L GLS182L 134 W 160 W 182 W 16800 lm 19800 lm 21800 lm * SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa

Lisätiedot

Manual, mechanical HDMI switch with 4 inputs and one output.

Manual, mechanical HDMI switch with 4 inputs and one output. HDMI Switch, manual Art.no. 38-2263 Model HD-0411 English Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and

Lisätiedot

LCD/Plasma Screen Cleaning Kit

LCD/Plasma Screen Cleaning Kit LCD/Plasma Screen Cleaning Kit Art.no 38-4373 Model PT-9006 English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors

Lisätiedot

68882_mer_Luftbett_Content_LB3.indd :37

68882_mer_Luftbett_Content_LB3.indd :37 A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C 10 11 3 68882_mer_Luftbett_Content_LB3.indd 3 19.07.11 17:37 D 1 2 3 4 E 4 68882_mer_Luftbett_Content_LB3.indd 4 19.07.11 17:37 Introduction / Safety advice Double Air Bed Introduction

Lisätiedot

IAN 73777 DRAIN CLEANER PPR 4 A1 DRAIN CLEANER PAINEILMAVIEMÄRINAVAAJA TRYCKLUFTSRÖRRENSARE TRYKLUFTS-RØRRENSER PRESSLUFT-ROHRREINIGER

IAN 73777 DRAIN CLEANER PPR 4 A1 DRAIN CLEANER PAINEILMAVIEMÄRINAVAAJA TRYCKLUFTSRÖRRENSARE TRYKLUFTS-RØRRENSER PRESSLUFT-ROHRREINIGER DRAIN CLEANER PPR 4 A1 DRAIN CLEANER Operating instructions PAINEILMAVIEMÄRINAVAAJA Käyttöohje TRYCKLUFTSRÖRRENSARE Bruksanvisning TRYKLUFTS-RØRRENSER Betjeningsvejledning PRESSLUFT-ROHRREINIGER Bedienungsanleitung

Lisätiedot

Under-Sink Bathroom Cabinet. Introduction. Intended use. Technical specifications. Description of parts. Safety information.

Under-Sink Bathroom Cabinet. Introduction. Intended use. Technical specifications. Description of parts. Safety information. Under-Sink Bathroom Cabinet Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only use the unit as described

Lisätiedot

Z Beach Shelter. Rantateltta. Strandtält. Strandtelt. Strandmuschel. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet

Z Beach Shelter. Rantateltta. Strandtält. Strandtelt. Strandmuschel. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet Beach Shelter Assembly and safety advice Rantateltta Asennus- a turvaoheet Strandtält Monterings- och säkerhetsanvisningar Strandtelt Montage- og sikkerhedsanvisninger Strandmuschel Montage- und Sicherheitshinweise

Lisätiedot

Introduction. Under-Sink Bathroom Cabinet. Introduction. Intended use. Includes. Description of parts

Introduction. Under-Sink Bathroom Cabinet. Introduction. Intended use. Includes. Description of parts Introduction Under-Sink Bathroom Cabinet Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only use the unit

Lisätiedot

KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ

KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ https://community.plm.automation.siemens.com/t5/tech-tips- Knowledge-Base-NX/How-to-simulate-any-G-code-file-in-NX- CAM/ta-p/3340 Koneistusympäristön määrittely

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

Installation instruction PEM

Installation instruction PEM Installation instruction ASENNUSOHJE PEM1031 2010-04 CURRENT LIMITING DEVICE FOR POLE MOUNT TRANSFORMER VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA PYLVÄSMUUNTAJALLE ENGLISH SUOMI 75 2/8 PEM1031 2010-04 ENGLISH GENERAL INFORMATION

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalvelut Virtain kylissä Personentransportdienste in

Henkilökuljetuspalvelut Virtain kylissä Personentransportdienste in Henkilökuljetuspalvelut Virtain kylissä Personentransportdienste in den Dörfern von Virrat Henkilökuljetukset Personentransporte Sivistystoimi Schulverwaltungsamt Koulukuljetukset Asiointiliikenne - Schülertransport

Lisätiedot

Dozer Blade medium. Accessories 9 I Spare parts Ersatzteile Pièces détachées Reserve onderdelen Repuestos Reservdelar

Dozer Blade medium. Accessories 9 I Spare parts Ersatzteile Pièces détachées Reserve onderdelen Repuestos Reservdelar For Husqvarna Parts Call 606-678-963 or 606-56-4983 ccessories ERVICE 9 I00050 IPL, ozer lade medium T-3034, 953 53 06-0 00-0, 06 4 69-6 ozer lade medium pare parts Ersatzteile Pièces détachées Reserve

Lisätiedot

Z Comfort Double Air Bed. Komfort-dobbelt-luftmadras. Komfort-doppel-Luftbett. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet

Z Comfort Double Air Bed. Komfort-dobbelt-luftmadras. Komfort-doppel-Luftbett. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet Comfort Double Air Bed Operation and Safety Notes Kaksi ilmapataa Käyttö- a turvaoheet Komfortabel dubbelluftmadrass Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Komfort-dobbelt-luftmadras Betenings- og sikkerhetshenvisninger

Lisätiedot

Introduction. Rope light. Introduction. Description of parts. Technical data. Intended use. Delivery scope. 20 x x. 20 x

Introduction. Rope light. Introduction. Description of parts. Technical data. Intended use. Delivery scope. 20 x x. 20 x Introduction 1 x 1 20 x 2 20 x 3 20 x 4 Rope light Introduction The instructions for use are to be considered as part of the product. They contain important information concerning safety, use and disposal.

Lisätiedot

29" Pelarfläkt. 29" Tornituuletin. 29" Tower Fan

29 Pelarfläkt. 29 Tornituuletin. 29 Tower Fan 99 940 93 SE BRUKSANVISNING 29" Pelarfläkt FI KÄYTTÖOHJEET 29" Tornituuletin EN INSTRUCTION MANUAL 29" Tower Fan SE OBS! Läs igenom manualen noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida

Lisätiedot

ENGLISH. This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

ENGLISH. This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council. ENGLISH Camping Table Art.no 31-1168 Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and

Lisätiedot

Camping Chair. Safety. Operating instructions. Care and maintenance. Disposal. Art.no: 31-1171 ENGLISH

Camping Chair. Safety. Operating instructions. Care and maintenance. Disposal. Art.no: 31-1171 ENGLISH ENGLISH Camping Chair Art.no: 31-1171 Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and

Lisätiedot

DESIGN NEWS MATTI MÄKINEN EIN DESIGNER IN ANGEBOT WIE LOCKEN WIR DEN GEIST IN DIE FLASCHE?

DESIGN NEWS MATTI MÄKINEN EIN DESIGNER IN ANGEBOT WIE LOCKEN WIR DEN GEIST IN DIE FLASCHE? WIE KÖNNEN SIE MATTI MÄKINEN TREFFEN? EIN DESIGNER IN ANGEBOT EIN GELUNGENES PRODUKT WORAN ERKENNT MAN DAS GELUNGENE PRODUKT? WIE LOCKEN WIR DEN GEIST IN DIE FLASCHE? UND WAS BEDEUTET DIESES KURZ ZUSAMMENGEFASST?

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

VAROITUKSET. Älä pura laitetta osiin.

VAROITUKSET. Älä pura laitetta osiin. VAROITUKSET Laitteen väärinkäyttö voi johtaa henkilövahinkoihin. Noudata kaikkia tässä ohjekirjassa annettuja ohjeita ja käytä laitetta oikein. Älä koskaan seiso laitteen alapuolella. Älä pura laitetta

Lisätiedot

SUURENNUSLASIVALAISIN

SUURENNUSLASIVALAISIN SUURENNUSLASIVALAISIN Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta

Lisätiedot

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6 mm kirkkaasta turvalasista valmistettua kaarevaa lasiovea jotka avautuvat sisään- ja ulospäin. Ovet kiinnittyvät toisiinsa

Lisätiedot

mini Safe by Design and optimized for tilting windows

mini Safe by Design and optimized for tilting windows mini Safe by Design and optimized for tilting windows DOMICET MINI Suitable for mm or 20mm chain or constant tension spring mechanism. Optimized for tilting windows and the spring mechanism is suited also

Lisätiedot

Z Multi-Purpose Detector. Multifunktionsdetektor. Multifunktionsdetektor. Multifunktionsdetektor. Operation and Safety Notes

Z Multi-Purpose Detector. Multifunktionsdetektor. Multifunktionsdetektor. Multifunktionsdetektor. Operation and Safety Notes Multi-Purpose Detector Operation and Safety Notes Rakenneilmaisin Käyttö- a turvaoheet Multifunktionsdetektor Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Multifunktionsdetektor Brugs- og sikkerhedsanvisninger

Lisätiedot