done by Mukade Technical Documentation

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "done by Mukade Technical Documentation"

Transkriptio

1 BATHROOM STORAGE UNIT Assembly and safety advice KYLPYHUONEEN HYLLY Asennus- ja turvaohjeet BADRUMSHYLLA Monterings- och säkerhetsanvisningar REOL TIL BADEVÆRELSE Montage- og sikkerhedsanvisninger BADREGAL Montage- und Sicherheitshinweise done by Mukade Technical Documentation IAN Milomex Ltd. c /o Milomex Services Hilltop Cottage Barton Road Pulloxhill Bedfordshire MK45 5HP page size: A5 UK Model No.: Z Version: 09/20 3 Z /09/ 6:09 PM

2 done by Mukade Technical Documentation page size: A5 GB/IE Assembly and safety advice Page 3 FI Asennus- ja turvaohjeet Sivu 4 SE Monterings- och säkerhetsanvisningar Sidan 5 DK Montage- og sikkerhedsanvisninger Side 6 DE/AT/CH Montage- und Sicherheitshinweise Seite /09/ 6:09 PM

3 Bathroom Storage Unit Intended Use This product is not intended for commercial use. Safety Information PLEASE READ THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS BEFORE USE! PLEASE KEEP THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE! WARNING! RISK OF LIFE AND ACCIDENTS IN INFANTS AND CHILDREN! Never leave children unattended with the packaging material. Risk of suffocation. Keep children away from the product. CAUTION! RISK OF INJURY! Ensure all parts are undamaged and correctly assembled. Incorrect assembly poses the risk of injury. Damaged parts may affect safety and function. CAUTION! Do not leave children without supervision! The product is not a climbing frame or toy! Make sure that nobody stands or pulls themselves up on the product; this applies particularly to children. The product may fall over. This can result in injury and / or damage to property. Make sure that the product is standing on a solid, even surface. Injury and / or damage to property may otherwise occur. Make sure that the shelves are loaded to a maximum of per shelf. The product may otherwise fall over. This can result in injury and / or damage to property. Make sure that the product is only assembled by competent persons. Make sure that all connections are fitted together securely and check all joints for stability. Fasten the stand / shelf unit to the wall. The stand / shelf unit could overturn, causing injury and / or damage. Note: The product contains a screw 3 and a dowel 5 for attachment to the wall. CAUTION! DANGER OF ELECTRIC SHOCK! Before installation please ensure that there are no concealed wiring where you are intending to drill. CAUTION! WATER DAMAGE! Before installation please ensure that there are no concealed water pipes where you are intending to drill. Cleaning and Care Use a dry, non-fluffing cloth for cleaning and care of the product. Disposal The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities. Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product. GB/IE 3 3 5/09/ 6:09 PM

4 Kylpyhuoneen hylly Käyttötarkoitus Tuote ei ole tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön. Turvaohjeet LUE ASENNUSOHJE LÄPI ENNEN TÖIHIN RYHTYMISTÄ! SÄILYTÄ ASENNUSOHJE HUOLELLISESTI VASTAISUUDEN VARALTA! VAROLTUS! LAPSILLE HENGEN- JA ONNETTOMUUSVAARA! Älä koskaan jätä lapsia pakkausmateriaalin kanssa ilman aikuisten valvontaa. On olemassa tukehtumisvaara. Pidä lapset pois tuotteen ulottuvilta. VARO! LOUKKAANTUMISVAARA! Varmista että, kaikki osat ovat vahingoitumattomia ja asianmukaisesti asennettu. Ei asianmukainen asennus merkitsee loukkaantumisvaaraa. Vanhingoittuneet osat voivat vaikuttaa turvallisuuteen ja toimintaan. VARO! Älä jätä lapsia ilman valvontaa! Tuote ei ole kiipeämistä varten eikä leikkikalu! Huolehdi siitä, ettei kukaan, erityisesti lapset, pääse nousemaan tuotteelle tai nojaamaan siihen. Tuote voi kaatua. Tästä voi olla seurauksena loukkaantumisia ja / tai aineellisia vahinkoja. Varmistaudu, että tuote seisoo kiinteällä ja tasaisella alustalla. Siitä voi muuten aiheutua loukkaantumisia ja / tai aineellisia vahinkoja. Varmistaudu, että hyllyt on kuormitettu korkeintaan 4 kilolla hyllyä kohti. Tuote voi muuten kaatua. Siitä voi olla seurauksena loukkaantumisia ja / tai aineellisia vahinkoja. Muista, että tuotteen saa asentaa ainoastaan ammattitaitoinen henkilö. Varmistaudu, että kaikki liitokset on kiinnitetty kunnolla toisiinsa ja tarkista kaikkien liitoskohtien tukevuus. Kiinnitä hylly seinään. Hylly voi muuten kaatua ja seurauksena voi olla loukkaantumisia ja / tai aineellisia vahinkoja. Huomautus: Toimitukseen 3 sisältyy yksi tulppa 5 seinään kiinnitystä varten. VARO! SÄHKÖISKUVAARA! Varmistaudu ennen porausta, ettei porauskohdassa kulje mitään johtoja. VARO! VESIVAHINKOVAARA! Varmistaudu ennen porausta, ettei porauskohdassa kulje mitään putkia. Puhdistus ja hoito Käytä puhdistuksessa ja hoitamisessa kuivaa, nukatonta kangasta. Jätehuolto Pakkaus koostuu ympäristöystävällisistä materiaaleista ja voit toimittaa sen paikallisiin kierrätyspisteisiin. Voit tiedustella käytettyjen tuotteiden jätehuoltoa koskevista mahdollisuuksista kunnan tai kaupungin virastosta. 4 FI 4 5/09/ 6:09 PM

5 Badrumshylla Ändamålsenlig användning Denna produkt är ej lämplig för yrkesmässig användning. Säkerhetsinformation LÄS MONTERINGSANVISNINGEN FÖRE ANVÄNDNING. FÖRVARA MONTERINGSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BRUK! VARNING! LIVSFARA OCH RISK FÖR OLYCKSFALL FÖR SMÅBARN OCH BARN! Lämna aldrig barn utan uppsikt med förpackningsmaterialet. Det finns risk för kvävning. Håll barn borta från produkten. OBSERVERA! RISK FÖR PERSONSKADOR! Säkerställ att alla delar är oskadade och har monterats på ett fackmässigt sätt. Vid ej fackmässig montering risk för personskador. Skadade delar kan påverka säkerhet och funktion. OBSERVERA! Lämna aldrig barn utan uppsikt! Produkten är ingen klätterställning eller leksak! Säkerställ att inte personer, speciellt barn klättrar eller lutar sig mot produkten. Produkten kan tippa. Risk för personskador och / eller materialskador. Kontrollera att produkten är placerad på fast och jämnt underlag. Risk för personskador och / eller materialskador. Säkerställa att hyllfacken endast belastas upp till max. per hyllfack. Annars kan produkten falla omkull. Detta kan medföra personskador och / eller materialskador. Säkerställ att produkten endast monteras av behörig person. Kontrollera att alla förbindelser sitter fast ordentligt och kontrollera stabiliteten i stängernas förbindelser. Montera hyllan i väggen. Annars kan hyllan tippa, detta kan medföra personskador och / eller materialskador. Obs: En skruv 3 och en plugg 5 för väggmontering ingår i leveransen. OBSERVERA! RISK FÖR ELSTÖTAR! Kontrollera att inga dolda ledningar ligger bakom borrhålen innan hålen borras upp. OBSERVERA! VATTENSKADOR! Kontrollera att inga dolda rör ligger bakom borrhålen innan hålen borras upp. Rengöring och skötsel Använd torr luddfri duk för rengöring. Avfallshantering Förpackningen består av miljövänligt material som kan avfallshanteras vid lokala återvinningsställen. Information om möjligheterna för avfallshantering när det gäller kasserade produkter erhåller du hos kommunen. SE 5 5 5/09/ 6:09 PM

6 Reol til badeværelse Formålsbestemt anvendelse Produktet må ikke anvendes til erhvervsmæssige formål. Sikkerhedsregler FØR BERUGEN SKAL MONTAGEVEJLEDNINGEN LÆSES IGENNEM! MONTAGEVEJLEDNINGEN SKAL OPBEVARES OMHYGGELIGT! ADVARSEL! LIVSFARE OG FARE FOR ULYKKER FOR SMÅ BØRN OG BØRN! Lad aldrig børn lege med emballagen uden voksent opsyn. Der er fare for kvælning. Hold børn borte fra produktet. OBS! FARE FOR PERSONSKADER! Kontroller at alle dele er ubeskadigede og monteret korrekt. Ved uhensigtsmæssig montering er der fare for personskader. Beskadigede dele kan have indflydelse på sikkerheden og funktionen. OBS! Børn skal være under opsyn! Serveringsvognen er ikke noget klatrestativ eller legetøj. Ingen - og heller ikke børn - må stille sig på vognen eller læne sig til den. Serveringsvognen vælte omkuld hvilket kan resultere i kvæstelse eller materielle skader. Serveringsvognen skal stå på et fast og jævnt underlag. Ellers kan det komme til kvæstelse eller materielle skader. Sørg for, at hylderne belastes med op til maks. per hylde. Ellers kan produktet vælte. Det kan resultere i kvæstelser og / eller materielle skader. Serveringsvognen skal sættes sammen af sagkyndige personer. Alle forbindelsessteder på vognen skal være faste og jævnligt kontrolleres for stabilitet. Produktet fastgøres på væggen. Ellers kan reolen vælte, det kan resultere i kvæstelser og / eller materielle skader. Bemærk: En skrue 3 og en rawlplug 5 til vægmontering er indeholdt i leveringsomfanget. OBS! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD! Forvis Dem, inden De borer, om, at der ikke befinder sig ledninger på borestedet. OBS! VANDSKADE! Forvis Dem, inden De borer, om, at der ikke befinder sig rør på borestedet. Rengøring og pleje Anvend til rensning og pleje en tør, fnugfri klud. Bortskaffelse Emballagen består af miljøvenlige materialer der kan bortskaffes over genbrugsstationen. Du kan høre mere om mulighederne for bortskaffelse af et udtjent produkt ved at henvende dig til din kommune eller din bys forvaltning. 6 DK 6 5/09/ 6:09 PM

7 Badregal Bestimmungsgemäße Verwendung Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Sicherheitshinweise VOR GEBRAUCH BITTE DIE MONTAGEANLEITUNG LESEN! MONTAGEANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN! WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr. Halten Sie Kinder vom Produkt fern. VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR! Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen. VORSICHT! Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt! Das Produkt ist kein Kletteroder Spielgerät! Stellen Sie sicher, dass sich Personen, insbesondere Kinder nicht auf das Produkt stellen oder daran hochziehen. Das Produkt kann umfallen. Verletzungen und / oder Sachschäden können die Folgen sein. Stellen Sie sicher, dass das Produkt auf einem festen, ebenen Untergrund steht. Andernfalls können Verletzungen und / oder Sachschäden die Folgen sein. Stellen Sie sicher, dass die Regalfächer bis max. pro Regalfach belastet werden. Das Produkt kann sonst umfallen. Verletzungen und / oder Sachschäden können die Folgen sein. Achten Sie darauf, dass das Produkt nur von fachkundigen Personen montiert wird. Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest miteinander verbunden sind und überprüfen Sie alle Verbindungsstellen auf Stabilität. Befestigen Sie das Regal an der Wand. Das Regal kann sonst umkippen, Verletzungen und / oder Sachschäden können die Folge sein. Hinweis: Eine Schraube 3 und ein Dübel 5 zur Wandmontage sind im Lieferumfang enthalten. VORSICHT! GEFAHR DES ELEKTRISCHEN SCHLAGES! Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass sich keine Leitungen an der Bohrstelle befinden. VORSICHT! WASSERSCHADEN! Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass sich keine Rohre an der Bohrstelle befinden. Reinigung und Pflege Verwenden Sie zur Reinigung und Pflege ein trockenes, fusselfreies Tuch. Entsorgung Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien. Entsorgen Sie diese in den örtlichen Recyclingbehältern. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produktes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. DE/AT/CH 7 7 5/09/ 6:09 PM

8 2 ø 6 mm You need Tarvitset Du behöver Du skal bruge Sie benötigen: 5 x 2 x 2 2 x 3 x 4 x 5 A 2 5 x x x 3 x /09/ 6:09 PM

9 B x 3 x /09/ 6:09 PM

Bathroom Storage Unit. Introduction. Intended use. Description of parts. Includes. Assembly. Cleaning and Care. Technical specifications

Bathroom Storage Unit. Introduction. Intended use. Description of parts. Includes. Assembly. Cleaning and Care. Technical specifications Bathroom Storage Unit Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only use the unit as described and

Lisätiedot

Introduction/ Safety information

Introduction/ Safety information Introduction/ Safety information Kids storage shelves Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only

Lisätiedot

Z30368 3. TV Stand. TV-taso. TV-bord. TV-bord. TV-Tisch. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet. Monterings- och säkerhetsanvisningar

Z30368 3. TV Stand. TV-taso. TV-bord. TV-bord. TV-Tisch. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet. Monterings- och säkerhetsanvisningar TV Stand Assembly and safety advice TV-taso Asennus- a turvaoheet TV-bord Monterings- och säkerhetsanvisningar TV-bord Montage- og sikkerhedsanvisninger TV-Tisch Montage- und Sicherheitshinweise Z30368

Lisätiedot

Introduction. Table with 2 chairs. Introduction. Included items. Proper Use. Description of parts

Introduction. Table with 2 chairs. Introduction. Included items. Proper Use. Description of parts Introduction Table with 2 chairs Introduction Before assembling and using the device for the first time, take time to familiarise yourself with the product first. Read the following assembly instructions

Lisätiedot

Roller Support Stand. Safety. Setting up. Putting away. Art.no 40-6814

Roller Support Stand. Safety. Setting up. Putting away. Art.no 40-6814 Roller Support Stand Art.no 40-6814 English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and

Lisätiedot

64686_liv_Klappstuhl_Content_LB3.indd 3 19.04.11 13:01

64686_liv_Klappstuhl_Content_LB3.indd 3 19.04.11 13:01 A 1 B 2 C 3 64686_liv_Klappstuhl_Content_LB3.indd 3 19.04.11 13:01 Introduction / Safety advice Folding chair Introduction Before using the item for the first time, take time to familiarise yourself with

Lisätiedot

You need Tarvitset Du behöver Du skal bruge Sie benötigen:

You need Tarvitset Du behöver Du skal bruge Sie benötigen: 1 You need Tarvitset Du behöver Du skal bruge Sie benötigen: 3 67027_VDE_livx_LED_Lichtleiste_content_LB3.indd 3 24.06.11 16:25 A 3 4 B 3 1 C D 5 2 6 4 67027_VDE_livx_LED_Lichtleiste_content_LB3.indd 4

Lisätiedot

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001)

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Produktet har haft 3 godkendelsesnummre: The product has had 3 approval numbers: Frem til maj 2012 var

Lisätiedot

ENGLISH. 1. Screw off the battery cover. 2. Replace the battery with a new type AG10/SR54 and screw back battery cover.

ENGLISH. 1. Screw off the battery cover. 2. Replace the battery with a new type AG10/SR54 and screw back battery cover. ENGLISH Step Counter Art.no. 34-7355 Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary

Lisätiedot

Melinera. 54404_LED-Lichtervorhang_Content_SE/DK.indd 3 22.06.10 15:31

Melinera. 54404_LED-Lichtervorhang_Content_SE/DK.indd 3 22.06.10 15:31 1 2 3 4 3 54404_LED-Lichtervorhang_Content_SE/DK.indd 3 22.06.10 15:31 Table of Contents Introduction Intended Use...Page 5 Delivery scope...page 5 Description of parts...page 6 Technical information...page

Lisätiedot

Z29538A Z29538B. LED Lamps. LED-valosarja. LED-lamper. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

Z29538A Z29538B. LED Lamps. LED-valosarja. LED-lamper. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED Lamps Operation and Safety Notes LED-valosara Käyttö- a turvaoheet LED-lampor Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED-lamper Brugs- og sikkerhedsanvisninger LED-Leuchten Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Lisätiedot

67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd 3 17.06.11 09:11

67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd 3 17.06.11 09:11 A 1 B 3 C 3 67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd 3 17.06.11 09:11 D E 2 4 5 F 6 8 7 4 67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd 4 17.06.11 09:11 G ON/OFF H 5 67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd

Lisätiedot

LED CABINET LIGHT. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED SKÅPBELYSNING. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

LED CABINET LIGHT. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED SKÅPBELYSNING. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED CABINET LIGHT Operation and Safety Notes LED-KAAPPIVALO Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED SKÅPBELYSNING Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED-BELYSNING INDE I SKABET Brugs- og sikkerhedsanvisninger

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

TV/Monitor Wall Bracket

TV/Monitor Wall Bracket English TV/Monitor Wall Bracket Art.no 38-5324 Model Wall mount 50/75/100 Read the entire instruction manual before use and then safe it for future reference. We reserve the right to make changes to text,

Lisätiedot

LED PICTURE LIGHT. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED TAVELBELYSNING. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

LED PICTURE LIGHT. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED TAVELBELYSNING. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED PICTURE LIGHT Operation and Safety Notes LED-VALO Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED TAVELBELYSNING Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED-BILLEDLAMPE Brugs- og sikkerhedsanvisninger LED-BILDERLEUCHTE

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

Baseball Cap Painting Kit

Baseball Cap Painting Kit Baseball Cap Painting Kit Art.no 31-8062 Instructions English Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

mini Safe by Design and optimized for tilting windows

mini Safe by Design and optimized for tilting windows mini Safe by Design and optimized for tilting windows MINI CASSETTE Suitable for 17mm or 20mm chain or constant tension spring mechanism. The spring mechanism is suited also for operating from the bottom

Lisätiedot

TV/Monitor Wall Bracket

TV/Monitor Wall Bracket English TV/Monitor Wall Bracket. Drill holes in the wall using a suitable drill bit.. Screw the wall plate to the wall.. Fasten the bracket using the included bolts. Art.no - Model Wall mount 0//00/00

Lisätiedot

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää Phobos 30 Things you should know / Sinun Tulee Tietää Things you prepare / Näitä Tarvitset DURING INSTALLATION ALL PRODUCTS: use protective gloves at all times use eye protection at all times never install

Lisätiedot

Disposal This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Disposal This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council. Elegant Table Lamp Art.no 18-1227-1, -2, 36-1131-1, -2 ENGLISH Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors

Lisätiedot

3 H12276. DIGITAL Battery tester. Paristojen testauslaite Käyttö- ja turvaohjeet. BatteriProvare Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

3 H12276. DIGITAL Battery tester. Paristojen testauslaite Käyttö- ja turvaohjeet. BatteriProvare Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar DIGITAL Battery tester Operation and Safety Notes Paristoen testauslaite Käyttö- a turvaoheet BatteriProvare Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Batteritester Betenings- og sikkerhetshenvisninger IAN

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

Assembly, operating and safety instructions. Asennus-, käyttö- ja turvallisuusohjeet. Monterings-, bruks- och säkerhetsanvisningar

Assembly, operating and safety instructions. Asennus-, käyttö- ja turvallisuusohjeet. Monterings-, bruks- och säkerhetsanvisningar Indoor Fountain Assembly, operating and safety instructions Suihkulähde sisätiloihin Asennus-, käyttö- a turvallisuusoheet Inomhusfontän Monterings-, bruks- och säkerhetsanvisningar Indendørs kilde Monterings-,

Lisätiedot

Dimmer switch. Operating instructions A short press on the dimmer knob turns the light on and off. Turn clockwise to increase brightness.

Dimmer switch. Operating instructions A short press on the dimmer knob turns the light on and off. Turn clockwise to increase brightness. switch Art.no 36-2810 Model EFM700DC Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary

Lisätiedot

Floor lamp assembly. Specifications. Table lamp assembly. English. Floor Lamp Height 148 cm Bulb Cable length

Floor lamp assembly. Specifications. Table lamp assembly. English. Floor Lamp Height 148 cm Bulb Cable length Art.no 18-2802, 18-2803 Model CS-MT021-UK, CS-FL017-UK Vera Floor/Table Lamp 36-5232, 36-5233 CS-MT021, CS-FL017 English Please read the entire instruction manual before using the product and then save

Lisätiedot

I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions

I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions FI Asennusohjeet EN Installation instructions DE Montageanleitung I-VALO LED6721 RETROFIT asennusohjeet 12/2013 I-VALO LED 6721 RETROFIT FI 6721 RetroFit-paketin sisältö

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

230 V Fan. Safety. Product description. Care and maintenance. Disposal. Specifications

230 V Fan. Safety. Product description. Care and maintenance. Disposal. Specifications 230 V Fan Art.no 36-4769 Model P2123HBL English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images

Lisätiedot

LCD/Plasma Screen Cleaning Kit

LCD/Plasma Screen Cleaning Kit LCD/Plasma Screen Cleaning Kit Art.no 38-4373 Model PT-9006 English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors

Lisätiedot

T-20444 HUSQVARNA MADE IN FINLAND BY KOVA

T-20444 HUSQVARNA MADE IN FINLAND BY KOVA BORSTAGGREGAT HARJA FEJEKOST FEIEBŰRSTE FRONTKEHRMASCHINE STREET BRUSH Instruktion Käyttöohjeet Brugsanvisning Bruksanvisning Bedienungsanleitung Instructions 587 02 46-01 T-20444 HUSQVARNA MADE IN FINLAND

Lisätiedot

Z29649 Z29649A 3. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

Z29649 Z29649A 3. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Mobile LED Lights Operation and Safety Notes LEDvalaisin Käyttö a turvallisuusoheet Mobila LEDlampor Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Mobile LEDlamper Betenings og sikkerhetshenvisninger Z29649

Lisätiedot

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND - Since 1951 - Ida Komero 180 www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500? E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND i Pusseissa / i påsar / in bags 24 x 8 x 8 x ~100 x 1 x 4 x 4 x 12 x x

Lisätiedot

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

Lisätiedot

Assembly Attach the winding handle by screwing it clockwise onto the screw on the side of the housing.

Assembly Attach the winding handle by screwing it clockwise onto the screw on the side of the housing. Ice crusher Art.no 34-1369 Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. Description Simple, easy-to-use hand-powered ice crusher no batteries needed. Crushes ice

Lisätiedot

Z30239A Z30239B Z30239C RADIO CONTROLLED ALARM CLOCK RADIO-OHJATTU HERÄTYSKELLO RADIOSTYRD VÄCKARKLOCKA RADIOVÆKKEUR FUNKWECKER

Z30239A Z30239B Z30239C RADIO CONTROLLED ALARM CLOCK RADIO-OHJATTU HERÄTYSKELLO RADIOSTYRD VÄCKARKLOCKA RADIOVÆKKEUR FUNKWECKER RADIO CONTROLLED ALARM CLOCK Operation and Safety Notes RADIO-OHJATTU HERÄTYSKELLO Käyttö- ja turvallisuusohjeet RADIOSTYRD VÄCKARKLOCKA Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar RADIOVÆKKEUR Betjenings-

Lisätiedot

Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar. Betjenings- og sikkerhetshenvisninger

Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar. Betjenings- og sikkerhetshenvisninger SKIPPING ROPE Operation and Safety Notes HYPPYNARU Käyttö- ja turvallisuusohjeet HOPPREP Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar SJIPPETOV Betjenings- og sikkerhetshenvisninger SPRINGSEIL Bedienungs- und

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

KOURA 0,25 m² GRIP 0,25 m² GRAPPLE 0,25 m² GREIFER 0,25 m². Varaosaluettelo Rerservdelslista Spare parts list Ersatzteilliste

KOURA 0,25 m² GRIP 0,25 m² GRAPPLE 0,25 m² GREIFER 0,25 m². Varaosaluettelo Rerservdelslista Spare parts list Ersatzteilliste KOURA 0,25 m² GRIP 0,25 m² GRAPPLE 0,25 m² GREIFER 0,25 m² Varaosaluettelo Rerservdelslista Spare parts list Ersatzteilliste VARAOSIEN TILAAMINEN BESTÄLLNING AV RESERVDELAR HOW TO ORDER SPARE PARTS WIE

Lisätiedot

Wall Bracket Väggfäste Veggbrakett Seinäkiinnike Wandhalterung

Wall Bracket Väggfäste Veggbrakett Seinäkiinnike Wandhalterung Wall Bracket Väggfäste Veggbrakett Seinäkiinnike Wandhalterung Art.no. 38-4936 Ver. 20150807 2 Wall Bracket Art.no. 38-4936 English Please read the entire instruction manual before use and save it for

Lisätiedot

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment:

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: PS 1 1 2 1 2 PS PA AIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: 1 - tekninentila& keskusyksikkö, kem.pumppu, ilmapumppu / - Teknisk rum & CPU, kemi pump, luftpump /- Technical

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Z10601 WOK SET WOKKISETTI WOKSET WOK-SÆT WOK-SET. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

Z10601 WOK SET WOKKISETTI WOKSET WOK-SÆT WOK-SET. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar WOK SET Operation and Safety Notes WOKKISETTI Käyttö- ja turvallisuusohjeet WOKSET Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar WOK-SÆT Betjenings- og sikkerhetshenvisninger WOK-SET Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46. INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.824 2/8 SDI46.812 & SDI46.824 PEM1417 2012-11 ENGLISH GENERAL INFORMATION

Lisätiedot

Pizza Stone. Safety. Product description. Baking pizza in a standard oven. Care and maintenance. Disposal. Specifications. Art.

Pizza Stone. Safety. Product description. Baking pizza in a standard oven. Care and maintenance. Disposal. Specifications. Art. Pizza Stone Art.no 34-3867 English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary

Lisätiedot

ELECTRIC SAUNA HEATERS. Experience the Genuine Finnish Sauna. Experience SAWO.

ELECTRIC SAUNA HEATERS. Experience the Genuine Finnish Sauna. Experience SAWO. ELECTRIC SAUNA HEATERS Experience the Genuine Finnish Sauna. Experience SAWO. Mini,,0, Separate control panel or builtin controls on the left or right side of the heater Erillinen tai sisäänrakennettu

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

How to build a bird house. Så bygger du en egen fågelholk Hvordan bygge en fuglekasse Rakenna oma linnunpönttö Ein Vogelhäuschen selber bauen

How to build a bird house. Så bygger du en egen fågelholk Hvordan bygge en fuglekasse Rakenna oma linnunpönttö Ein Vogelhäuschen selber bauen How to build a bird house Så bygger du en egen fågelholk Hvordan bygge en fuglekasse Rakenna oma linnunpönttö Ein Vogelhäuschen selber bauen a How to build a bird house: Use 20 thick wood. The kind of

Lisätiedot

IAN 71921 SOLDERING GUN PLP 100 A1 SOLDERING GUN JUOTTOPISTOOLI LÖTPISTOLE LÖDPISTOL. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet

IAN 71921 SOLDERING GUN PLP 100 A1 SOLDERING GUN JUOTTOPISTOOLI LÖTPISTOLE LÖDPISTOL. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet SOLDERING GUN PLP 100 A1 SOLDERING GUN Operation and Safety Notes JUOTTOPISTOOLI Käyttö- ja turvaohjeet LÖDPISTOL Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LÖTPISTOLE Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Lisätiedot

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp TST-peilikaappi TST-spegelskåp Asennusohje Monteringsanvisning Osaluettelo PEILIKAAPIT TSL40-TSL70 TST40-TST70 TSL75-TSL90 TST75-TST90 Nimike Määrä kpl Määrä kpl Asennusohje

Lisätiedot

Varia Home Collection. Varia

Varia Home Collection. Varia Home Collection Varia KAUNIS VARIA BEAUTIFUL VARIA VACKRA VARIA 2 Varia Home Collection -mallistossa näkyvät tämän päivän selkeät sisutustrendit. Suorat linjat ja Nurmelan laadukas viimeistely yhdistyvät

Lisätiedot

Cordless Christmas Tree Candles with Remote Control

Cordless Christmas Tree Candles with Remote Control Cordless Christmas Tree Candles with Remote Control Art.no 36-6139 Model A3860 ENGLISH Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve

Lisätiedot

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100 IDO Glow Rimfree WC 36364 IDO/nro nr LVInro/VVSnr 3636401101 56129 40,0 3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, jossa hydraulinen Slow Close toiminto ja Quick Release saranat Ilman

Lisätiedot

1241/022L + 1242/022L

1241/022L + 1242/022L 1241/022L + 1242/022L Energy-Saving Father & Child Floor Lamp Energy-Saving Father & Child Floor Lamp Operation and Safety Notes Energiaa säästävä lattiavalaisin Käyttö- ja turvaohjeet Lågenergigolvlampa

Lisätiedot

CFL. Asennusohjeet. CASAFLEX - Kaukolämpöputket. Asennusohje. Liitin CASAFLEX - DUO. CFL - DUO - Liitin

CFL. Asennusohjeet. CASAFLEX - Kaukolämpöputket. Asennusohje. Liitin CASAFLEX - DUO. CFL - DUO - Liitin - DUO - Liitin 1 et Liitin CASAFLEX - DUO 3 2 6 1 9 4 5 8 10 7 1 Stützring 2 Graphitdichtring 3 Anschlussstück 4 Druckring 5 Pressplatte A 6 Konusplatte B 7 Innen-Sechskantschraube 8 Schutzkappe (2 - teilig)

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet

AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet Maahantuoja: Kauppahuone Harju Oy, www.harju.fi Ennen käyttöä 1) Älä käytä tikkaita väsyneenä tai lääkkeiden- tai alkoholinvaikutuksenalaisena. 2) Kuljettaessasi

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Känslighet Frånslagsfördröjning Luxtröskel

Känslighet Frånslagsfördröjning Luxtröskel Monteringsanvisning för vägg-/takarmaturer med inbyggd mikrovågssensor funktion TILL FRÅN. Gäller Ifö TYP 8263 och 8263/GX24. Viktigt att tänka på vid installation av armatur: Sensorns känslighet gör att

Lisätiedot

Reflector strips. Reflektorbänder. Instruction Manual 4. Käyttöohje 10. Bruksanvisning 16. Betjeningsvejledning 22. Bedienungsanleitung 28

Reflector strips. Reflektorbänder. Instruction Manual 4. Käyttöohje 10. Bruksanvisning 16. Betjeningsvejledning 22. Bedienungsanleitung 28 Reflector strips Inverkehrbringer: MONZ Handelsgesellschaft International mbh & Co. KG Metternichstr. 37 54292 Trier / Germany Serviceadresse: Monz Service Center Hotline: 00800 / 68546854 ro +49 (0) 69-9999-2002-228

Lisätiedot

DESIGN NEWS MATTI MÄKINEN EIN DESIGNER IN ANGEBOT WIE LOCKEN WIR DEN GEIST IN DIE FLASCHE?

DESIGN NEWS MATTI MÄKINEN EIN DESIGNER IN ANGEBOT WIE LOCKEN WIR DEN GEIST IN DIE FLASCHE? WIE KÖNNEN SIE MATTI MÄKINEN TREFFEN? EIN DESIGNER IN ANGEBOT EIN GELUNGENES PRODUKT WORAN ERKENNT MAN DAS GELUNGENE PRODUKT? WIE LOCKEN WIR DEN GEIST IN DIE FLASCHE? UND WAS BEDEUTET DIESES KURZ ZUSAMMENGEFASST?

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

LED ILLUMINATED MAGNIFIER

LED ILLUMINATED MAGNIFIER LED ILLUMINATED MAGNIFIER GB IE User manual and service information FI Käyttöopas ja huolto-ohjeet SE Bruksanvisning och serviceinformation DK Brugervejledning og serviceinformation AT CH Bedienungsanleitung

Lisätiedot

SUURENNUSLASIVALAISIN

SUURENNUSLASIVALAISIN SUURENNUSLASIVALAISIN Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta

Lisätiedot

Soldering/Branding Kit

Soldering/Branding Kit Soldering/Branding Kit Art.no 18-3006, 30-9936 Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making

Lisätiedot

18525-1. E x 4. w w w. p l u s. d k. Senest revideret: Feb. 2013. Advarsel. Kun til privat brug. Max 140 kg. H x 2 M12. G x 4 M12.

18525-1. E x 4. w w w. p l u s. d k. Senest revideret: Feb. 2013. Advarsel. Kun til privat brug. Max 140 kg. H x 2 M12. G x 4 M12. 18525-1 Senest revideret: Letzte Änderung: Senast ändrad: Päivitetty viimeksi Helmik Feb. 2013 C B w w w. p l u s. d k AKKU C 18 mm xxv A E x 4 A F x 2 G x 4 H x 2 D D I x 2 J x 4 K x 8 5 x 80 mm Læs denne

Lisätiedot

Thisuserguidedescribeshow toconnectand configuretheadapter.

Thisuserguidedescribeshow toconnectand configuretheadapter. EnglishManual-DeltacoUSB SATA/PATA adaptersata- 61 2006-12-28 Sida 1(8) Introduction Thank you forbuyingthisdeltacoadaptergivingyou themeans ofconnectingmost kind of hard drivesand CD/DVD readerstoyourpc

Lisätiedot

Table of Contents. Introduction Proper use...page 6 Description of parts and features...page 7 Delivery scope...page 7 Technical data...

Table of Contents. Introduction Proper use...page 6 Description of parts and features...page 7 Delivery scope...page 7 Technical data... Table of Contents Introduction Proper use...page 6 Description of parts and features...page 7 Delivery scope...page 7 Technical data...page 7 Important safety instructions...page 7 Safety system...page

Lisätiedot

LINC 17. sanka.fi 130624A

LINC 17. sanka.fi 130624A LINC 17 130624A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. 6mm 3mm

Lisätiedot

LED Strip Light. Specifications

LED Strip Light. Specifications LED Strip Light Art.no 36-3848 Model XH-B01020 English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or

Lisätiedot

Kauppatori - Suomenlinna

Kauppatori - Suomenlinna 12.8.-15.9.2013 & 30.4.-15.6.2014 8 20 50 8 00 40 9 20 40 9 10 40 10-11 00 20 40 10-11 00 20 40 1 20 1 20 13-14 00 20 40 13-14 00 20 40 15 00 20 15 00 20 50 16-18 00 20 40 16 20 40 19 00 20 17-18 00 20

Lisätiedot

ERASER TRACING COMPASS PENHOLDERS & INK STICKY NOTES

ERASER TRACING COMPASS PENHOLDERS & INK STICKY NOTES ERASER TRACING COMPASS PENHOLDERS & INK STICKY NOTES 41 Erasers Erasers Upptäck ett komplett sortiment av radergummin; från det klassiska GaletTM till små radergummin, roliga och lämpliga för pennfacket.

Lisätiedot

Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600

Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600 S Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600 HEINZ KETTLER GmbH & Co.KG Postfach 1020 D-59463 Ense-Parsit S Monteringsanvisningar Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan du

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP December 2011 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS New Class Warnings

Lisätiedot

BESCHREIBUNG: MATERIAL FÜR HUMANISTEN/GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

BESCHREIBUNG: MATERIAL FÜR HUMANISTEN/GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTLER BESCHREIBUNG: MATERIAL FÜR HUMANISTEN/GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTLER Allgemeines Bei der Systembeschreibung, die bei diesen Fachrichtungen üblich ist, wird wie folgt vorangegangen: 1. Schritt: Das System

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

ÜB. 1. der Fuβ der Kopf das Knie der Bauch die Schulter das Auge der Mund. jalka pää polvi vatsa hartia, olkapää silmä suu

ÜB. 1. der Fuβ der Kopf das Knie der Bauch die Schulter das Auge der Mund. jalka pää polvi vatsa hartia, olkapää silmä suu Lektion 7 Hatschi! ÜB. 1 der Fuβ der Kopf das Knie der Bauch die Schulter das Auge der Mund jalka pää polvi vatsa hartia, olkapää silmä suu ÜB. 1 Fortsetzung die Hand das Ohr der Finger die Nase das Bein

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

Z-N626 LAITTEEN PIKAOPAS

Z-N626 LAITTEEN PIKAOPAS Z-N626 LAITTEEN PIKAOPAS FI SISÄLTÖ YLEISKUVAUS TIETOJA KÄYTTÖOHJEESTA... S. 02 TURVAOHJEET... S. 02 ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA... S. 02 LAITTEEN YLEISKUVAUS ZENEC-JÄRJESTELMÄ... S. 03 MONITOIMIOHJAUSPYÖRÄ...

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Fiat Ducato Citroën Jumper Peugoet Boxer

Fiat Ducato Citroën Jumper Peugoet Boxer Montageanleitung LED Tagfahrlicht Mounting instructions LED Daytime Running Lights Instructions de montage LED Feux diurnes Monteringsanvisning LED Varselljus Montagehandleiding LED Dagrijlichten Instrucciones

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

Digital Window Thermometer

Digital Window Thermometer Digital Window Thermometer Art.no 36-1270 English Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making

Lisätiedot

USB Charger 2. Safety. Charging. Care and maintenance. Troubleshooting guide. Disposal. Specifications

USB Charger 2. Safety. Charging. Care and maintenance. Troubleshooting guide. Disposal. Specifications USB Charger 2 Art.no 36-5757 Model Vanson SP-10USBi English Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors

Lisätiedot

MJS kaapelijakokaapin jännitetyöohje 344 MJS1E 2010_04

MJS kaapelijakokaapin jännitetyöohje 344 MJS1E 2010_04 MJS kaapelijakokaapin jännitetyöohje 344 MJS1E 2010_04 JÄNNITETYÖOHJE ABB MJS KAAPELIJAKOKAAPEILLE Tämä jännitetyöohje koostuu yleisestä osasta (kohta 1-2) sekä kaappikohtaisista asennusteknisistä työohjeista

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS

AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS AMPLYVOX-OVIPUHELINJÄRJESTELMÄN HUONEKOJEET AMPLYVOX-PORTTELEFONSYSTEM, PORTTELEFONER AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS Amplyvox Elite. Huippumuotoilua Milanosta. Design by Sandro Danesi. Amplyvox

Lisätiedot

LED Rectangular Downlight/s (LED-spotlight/s)

LED Rectangular Downlight/s (LED-spotlight/s) LED Rectangular Downlight/s (LED-spotlight/s) Art.no. 8-76 Model XH-B00-UK 8-7 XH-B000-UK 6-759 XH-B00 6-86 XH-B000 6-494 XH-B00 Please read the entire instruction manual before using the product and save

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.4-0-201505291153 Pekka Muhonen 8/12/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

Short Cycle Timer, 0 60 min/0 6 hours

Short Cycle Timer, 0 60 min/0 6 hours Short Cycle Timer, 0 60 min/0 6 hours Art.no 36-5574, 36-5575 Model 7G1H/1A, 7G6H/1A English Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We

Lisätiedot

Stylish products and accessories for your mobile living. The Isotech assortment is a hand picked selection of quality products for your mobile life.

Stylish products and accessories for your mobile living. The Isotech assortment is a hand picked selection of quality products for your mobile life. ST ONE User manual Stylish products and accessories for your mobile living. The Isotech assortment is a hand picked selection of quality products for your mobile life. Enjoy your mobile lifestyle! Stone-

Lisätiedot

Manual de instrucciones. Easy-Pull

Manual de instrucciones. Easy-Pull 690 689 d D Bedienungsanweisung E Manual de instrucciones S Bruksanvisning Achtung: Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten! Atención: Antes de la puesta en marcha

Lisätiedot

ING the World. P5 Newtron mallisto. Finnish

ING the World. P5 Newtron mallisto. Finnish A ING the World P5 Newtron mallisto Finnish UUTUUS P5 Newtron mallisto Nyt myös LED-valotoiminnolla! Valinnanvapautesi lisäämiseksi P5 Newtron -ultraäänigeneraattorimallisto on nyt saatavana LED-valoversioina.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic vet. 1% silmätipat, suspensio koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot