LOHJAN KAUPUNKI PALVELUVERKKOTYÖ 2015 ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOHJAN KAUPUNKI PALVELUVERKKOTYÖ 2015 ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTOT"

Transkriptio

1 LOHJAN KAUPUNKI PALVELUVERKKOTYÖ 2015 ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTOT 1

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Selvityksen tausta, tarve ja tavoitteet Nykytilanne Vastaanottojen kulut Eläinlääkärikäynnit Tuotantoeläimet Yksikkökohtaiset kustannukset Toimitilat Toimitiloille asetettavat vaatimukset Nykyiset vastaanottotilat Yhteistoiminta-alueella sijaitsevat mahdolliset uudet tilat Matkasubventiot Henkilöstöjärjestelyt Vaihtoehdot Klinikkamaksut Johtopäätöksiä

3 1. SELVITYKSEN TAUSTA, TARVE JA TAVOITTEET Eläinlääkintähuoltolaki velvoittaa kuntaa järjestämään alueellaan peruseläinlääkäripalvelut ja kiireellisen eläinlääkärinavun. Peruseläinlääkäripalvelut on järjestettävä virka-aikana muille kuin hyötyeläimille silloin, jos palvelua ei ole muuten saatavilla. Kiireellinen eläinlääkärinapu on kuitenkin järjestettävä kaikille eläimille kaikkina vuorokaudenaikoina. Lohjan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue kattaa Lohjan ja Karkkilan kaupunkien sekä Vihdin ja Siuntion kuntien alueet. Eläinlääkintähuolto järjestetään tällä alueella kunnallisesti eläinlääkintähuoltolain mukaisesti. Tällä hetkellä käytössä on neljä eläinlääkärinvastaanottoa, joissa kussakin työskentelee yksi eläinlääkäri: Vihdissä, Karkkilassa, Pusulassa ja Lohjan asemalla. Alueella on kuitenkin myös yksityisiä palveluntarjoajia lemmikkieläimille, erityisesti Lohjan ja Vihdin alueella. Tämän vuoksi eläinlääkintähuoltolain mukaisesti lemmikkieläinten peruseläinlääkäripalveluita ei olisi välttämätöntä tarjota kunnallisesti ainakaan Lohjan keskustan ja Vihdin alueella. Eläinlääkintähuollossa ei tällä hetkellä käytetä ostopalveluja. Alueen yksityiset eläinlääkäripalvelut ovat jossain määrin vähentäneet kunnallisten palvelujen kysyntää, mutta asiaa ei ole toistaiseksi huomioitu kunnallisten palvelujen mitoituksessa. Selvitystyön tavoitteena on luoda kokonaiskuva siitä, mitä kaikkea on huomioitava mietittäessä Lohjan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella sijaitsevien eläinlääkärivastaanottojen mahdollista keskittämistä. Samalla pyritään selvittämään mitkä ovat eläinlääkärivastaanottojen keskittämisellä mahdollisesti saatavat taloudelliset ja toiminnalliset hyödyt. 2. NYKYTILANNE Yhteistoiminta-alueen kunnilta ja valtiolta peritään yhteistoimintamaksuja eläinlääkintähuollon osalta ja tämä on tällä hetkellä ainoa kliinisen eläinlääkintähuollon tuotto, koska eläinlääkintähuolto potilastyön osalta ei tuota kunnalle mitään. Eläinlääkärit keräävät potilailta perittävät maksut itselleen oman y-tunnuksensa alla. Eläinlääkäreiden palkka muodostuukin pääosin potilaiden omistajien maksamista korvauksista. Käyttämänsä lääkkeet ja tarvikkeet eläinlääkärit omistavat itse. Eläinlääkintähuollon toimintatuotot ovat vuonna 2014 olleet euroa. Eläinlääkintähuollon menot koostuvat henkilöstökuluista, vastaanottojen vuokra- ja siivouskuluista sekä vastaanottoihin liittyvän laitteiston ja välineistön hankinnoista ja niiden huollosta. Muita kuluja aiheutuu mm. eläinlääkäreiden työvaatehuollosta, koulutuksista ja palveluiden ilmoittelusta lehdissä. Henkilöstökulut muodostuvat praktiikkatyötä tekevien eläinlääkäreiden kuluista ja myös osa toimistosihteerin, hygieenikkovalvontaeläinlääkärin ja ympäristöterveyspäällikön henkilöstökuluista vyörytetään eläinlääkintähuollolle. Toimintakulut ovat vuonna 2014 olleet euroa. Eläinlääkintähuollon toimintakate on vuonna 2014 ollut euroa. 3

4 2.1. Vastaanottojen kulut Henkilöstökulut ovat noin 80 % kaikista kuluista. Suurimman osan kuluista muodostavat viranhaltijoiden kuukausipalkat ja eläke- ja vakuutusmaksut. Eläinlääkäreille maksettavat päivystyskorvaukset ovat noin 10 % ja eläinlääkäreiden vuosilomasijaisille maksettavat palkat noin 7 % henkilöstökuluista. Palvelujen ostot muodostavat toimintakuluista toiseksi suurimman osan, 11 %. Suurin osa näistä kuluista muodostuu vastaanottojen siivouskustannuksista. Myös eläinlääkäreiden vaatehuolto toteutetaan pääosin ostopalveluna. Pesulakustannukset ovat Karkkilassa selkeästi muita vastaanottoja korkeammat, koska Karkkilassa ei ole käytössä pesukonetta päivystäjien liinavaatteiden pesua varten. Vihdissä vaatekuluja ei tällä hetkellä ole lainkaan. Vastaanottojen puhelinkuluja on pyritty pienentämään lopettamalla käyttämättömänä olevat lankapuhelinliittymät. Muut toimintakulut ovat noin 7 % kaikista toimintakuluista. Vastaanottojen vuokrat muodostavat näistä suurimman osan. Laitevuokrakuluihin sisältyvät kolmen vastaanoton ultraäänilaitteiden vuokramenot. Nykyisten eläinlääkärivastaanottojen kuluja v on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Eläinlääkärivastaanottojen kulut, euroa, v Lohjan asema Vihti Karkkila Pusula YHTEENSÄ Vuokrakulut Neliövuokra, e / m 2 10,87 6,98 9,89 9,70 Siivouskulut Laitekulut (2013) Muut kulut YHTEENSÄ Aineet, tarvikkeet ja tavarat muodostavat toimintakulujen pienimmän osan ja ne vaihtelevat vuosittain sen mukaan, mitä millekin vastaanotolle tarvitaan. Näiden kulujen menekkiä on mahdotonta arvioida etukäteen, jolloin niiden pienentäminen säästömielessä on myös erittäin haastavaa Eläinlääkärikäynnit Eläinlääkärikäyntejä kertyi vuonna 2014 koko yhteistoiminta-alueella virka-aikana yhteensä kpl ja päivystyksessä hoidettiin potilaita 942 kpl. Tuotantoeläinkäyntejä oli näistä virka-aikana 11 % ja päivystysaikana 26 %. Taulukko 2. Eläinlääkärien käyntitilasto koko yhteistoiminta-alueella, v Virka-aika Päivystys YHTEENSÄ Pieneläinvastaanottokäynnit Tuotantoeläinsairaskäynnit Tuotantoeläinterveydenhuoltokäynnit YHTEENSÄ

5 Taulukko 3. Vastaanottokohtaiset asiakasmäärät, v Hyötyeläimet + hevoset Pieneläimet YHTEENSÄ Karkkila Lohjan asema Pusula Vihti YHTEENSÄ Eläinlääkäripalvelut on järjestetty siten, että kaikilla tarvitsevilla on mahdollisuus saada palveluita kohtuullisen etäisyyden päässä asuinpaikastaan. Eläinlääkäreiden töitä ei ole voitu toistaiseksi järjestää siten, että kiireellinen eläinlääkäriapu olisi voitu eriyttää ajanvarauspotilaita hoitavilta eläinlääkäreiltä pois Tuotantoeläimet Tuotantoeläinten määrät yhteistoiminta-alueella käyvät ilmi taulukosta 4. Nautojen, sikojen, siipikarjan, lampaiden ja hevosten yhteismäärä alueella on vajaa On hyvä huomioida, että hevosten osalta viralliset luvut ovat suuntaa antavia, sillä luvuissa ovat mukana vain maatiloilla olevat hevoset. Lisäksi osa tiedoista on salassa pidettäviä mm. eläinten pienen tilakohtaisen määrän vuoksi. Tuotantoeläintilat on sijoiteltu myös kartalle, jotta voidaan hahmottaa kuinka tuotantoeläimet jakautuvat alueella, ks. liite 1. Taulukko 4. Tuotantoeläinten määrät yhteistoiminta-alueen kunnissa Naudat Siat Siipikarja Lampaat Hevoset YHTEENSÄ Karkkila Lohja Siuntio Vihti YHTEENSÄ Lähde: SVT, maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Huom! Hevosten osalta luvuissa ovat mukana vain maatiloilla olevat hevoset... Tieto on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen Yksikkökohtaiset kustannukset Nykyisten vastaanottojen käynti- ja potilaskohtaisia kustannuksia pyritään arvioimaan taulukossa 5. Taulukko 5. Yksikkökustannukset, asiakkaat virka-aikana, euroa e / asiakas, e / asiakas, e / asiakas, pieneläimet tuotantoeläimet kaikki Karkkila 20,68 106,94 17,33 Lohjan asema 14,47 750,68 14,19 Pusula 12,67 58,33 10,41 Vihti 15,23 77,73 12,73 5

6 3. TOIMITILAT 3.1. Toimitiloille asetettavat vaatimukset Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran laatima valtakunnallinen ohjelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä kuntien järjestämistä eläinlääkäripalveluista (EHO) sisältää eläinlääkäripalveluiden saatavuutta ja laatua koskevat yleiset tavoitteet sekä valvontaan kuuluvat tarkastukset, näytteenotot ja muut toimenpiteet. Jos kunta huolehtii peruseläinlääkäripalvelun ja kiireellisen eläinlääkärinavun järjestämisestä tuottamalla itse palveluja joko kokonaan tai osittain, kunnan on järjestettävä palveluja varten tarpeelliset toimitilat ja työvälineet ottaen huomioon eläinlääkintähuoltolain ja työturvallisuuslain (738/2002) velvoitteet työnantajana sekä kunnan suunnitelma ja kunnan alueella pidettävien kotieläinten lajit ja lukumäärät. Lääkkeet on lainsäädännön vaatimusten mukaisesti pystyttävä säilyttämään ja hävittämään asianmukaisesti. (Lääkitsemislaki 387/2014, 14 ). Huumausaineeksi luokiteltaville lääkeaineille on oltava lukittava tila. (Huumausainelaki 373/2008, 26 ; huumausaineasetus 548/2008, 6 ). Huoneenlämmössä, viileässä ja jääkaappilämpötilassa säilytettäville lääkkeille ja muille tarvikkeille (esim. näytteet ja tutkimusvälineet) on oltava omat varastotilansa. Yhteistoiminta-alueella on tavoitteena pidettävä eläinlääkäreiden yhteisiä toimitiloja siellä, missä maantieteelliset etäisyydet eivät muodostu liian suuriksi. Tarvittaviin toimitiloihin kuuluvat vastaanottotilat sekä toimistohuoneet, lämpimät autotallit ja riittävät varastotilat. Asianmukaiset pesu- ja kuivaustilat instrumenteille, suurillekin praktiikkavarusteille ja suojavaatteille ovat välttämättömät. Yhteistoiminta-alueella tulisi olla käytettävissä hevosia varten pakkopilttuu tai vastaava rakenne, jossa tutkimus- ja hoitotoimenpiteet voidaan suorittaa vaarantamatta työ- ja potilasturvallisuutta. Samassa yhteydessä tulisi olla käytettävissä tilat, joissa hevosten kaataminen voidaan turvallisesti suorittaa. Henkilökunnan sosiaaliset tilat peseytymis- ja lepotiloineen kuuluvat jokaiseen toimipisteeseen. Päivystäjän ja viransijaisen asumiseen soveltuvat asianmukaiset tilat järjestetään yhteistoiminta-alueella niihin toimipisteisiin, joista päivystystoimintaa harjoitetaan. Hyvin järjestetyt asuinolosuhteet parantavat myös sijaisten saatavuutta. Jos tiloja käytetään pieneläinten vastaanottoon, tiloihin sisältyy odotushuone, riittävä määrä toimenpide- ja leikkaushuoneita sekä potilaiden pesuun soveltuvat tilat. Kunnan on huolehdittava toimitilojen päivittäisestä siivouksesta ja kunnossapidosta sekä jätehuollosta, johon sisältyy vanhentuneiden lääkkeiden sekä käytettyjen ruiskujen, neulojen ym. hävittäminen. Tiloihin pitää järjestää asianmukainen vartiointi ja murtosuojaus. Eriytetty seutu- tai maakunnallinen pieneläinpäivystyspiste tulisi varustaa riittävän tasokkaasti niin, että varustetasoon kuuluvat ainakin röntgenlaitteisto ja riittävä laboratoriovarustus mukaan lukien kuivakemian analysaattori tai vastaava. Ajanmukaiset atk-laitteet ohjelmineen sekä tietoliikenne- ja puhelinyhteydet ovat välttämättömiä kaikille kunnaneläinlääkäreille. Yhteistoiminta-alueen kaikkia eläinlääkäreitä koskeva ajanvarausjärjestelmä ja potilaskortisto on pyrittävä järjestämään atk-pohjaisena. 6

7 Instrumenttien pesu ja desinfiointi on järjestettävä paikan päällä tai nouto- ja palautuspalveluna. Työvaatteiden pesu ja kuivatus järjestetään asianmukaisesti. Normaalit suojavaatteet ja jalkineet sekä erityisvarustus tarttuvien eläintautien ja zoonoosien varalta näytteenotto- ja pakkaustarvikkeineen kuuluvat varustukseen. Pieneläinpraktiikassa varusteisiin kuuluu ultraäänilaite, elektrotomi, eläinvaaka, säädettävät toimenpide- ja leikkauspöydät sekä valaisimet ja kaikki normaalit tutkimusvälineet sekä instrumentit. Tarvitaan myös pakastin kuolleiden/lopetettujen pieneläinten säilyttämiseen Nykyiset vastaanottotilat Eläinlääkäreiden nykyiset vastaanottotilat ja varustelu täyttävät pääosin niille asetetut valtakunnalliset vaatimukset, mutta hevosten hoitoon tarkoitettua pakkopilttuuta yhteistoiminta-alueella ei ole. Eläinlääkäripäivystystä ei ole eriytetty suur- ja pieneläinpäivystykseen, koska suureläinten määrä päivystyksessä on selvästi pieneläimiä vähäisempi. Yhteispäivystys ei ole hankaloittanut palveluiden tarjoamista kaikille tarvitseville. Yhteispäivystys myös takaa riittävän potilasmateriaalin päivystysaikana, mikä on edellytys sille, että päivystykseen on saatavilla sijaisia. Erillinen suureläinpäivystys vähentäisi potilasmääriä niin, että päivystyksiä hoitavia sijaisia ei todennäköisesti saataisi riittävästi ja virassa olevat eläinlääkärit joutuisivat hoitamaan kaikki päivystykset itse. Tämä lisäisi eläinlääkäreiden työn kuormittavuutta huomattavasti. Mikäli eläinlääkärivastaanotot siirretään nykyisistä tiloista pois, joudutaan näille tiloille etsimään uusi käyttötarkoitus ja myymään tai vuokraamaan edelleen. Lohjan kaupungin omistamasta Lohjan aseman vastaanottotilasta jää vuokratulot kaupungille saamatta, mikäli toiminta siirtyy tiloista toisaalle. Sama koskee muitakin kunnan omistamia tiloja. Pusulan vastaanottotilojen yläkerrassa toimii tällä hetkellä perusturvan yksikkö eli koko talo on kaupungin käytössä. Mikäli eläinlääkärivastaanotto poistuu tiloista, on alakerta mahdollista ottaa muuhun käyttöön tai vaihtoehtoisesti harkita perusturvankin toiminnan siirtämistä pois kiinteistöstä, jolloin esimerkiksi kiinteistön myynti saattaisi olla mahdollista. Karkkilan vastaanottotilat omistaa Karkkilan kaupunki ja niiden tyhjentyessä on kaupungin mietittävä tilojen jatkokäyttöä oman harkintansa mukaisesti. Vihdin vastaanottotilat sijaitsevat tällä hetkellä samassa kiinteistössä, josta myös yhteisvastaanottotiloja on kartoitettu. Mikäli Vihdin eläinlääkärivastaanotto siirtyy kokonaan kiinteistöstä pois, on myös tämä kiinteistö kunnan harkinnan mukaan myytävissä tai vuokrattavissa edelleen Yhteistoiminta-alueella sijaitsevat mahdolliset uudet tilat Edellä mainitun perusteella yhteistoiminta-alueelta on kartoitettu eläinlääkäreiden vastaanottotiloja, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset: Tiloissa on oltava vastaanottohuoneet jokaiselle eläinlääkärille, joko 2 tai 4 huonetta esim. á 15 m 2. Kaikissa huoneissa on oltava yhtäläinen varustus: Huoneessa on oltava vesipiste käsienpesua varten sekä eläimenpesumahdollisuus (vedenkestävä lattia ja lattiakaivo / erillinen pesutila). Huoneessa on oltava runsaasti kaappitilaa, myös lukittavaa, sekä välittömässä läheisyydessä työpiste, voi olla erillinen toimistohuone (pöytä, tietokone, tulostin, työtuoli, hyllytilaa). Jääkaapille on hyvä olla tilaa. Leikkaus-/toimenpidehuone, jossa huonekorkeutta riittävästi. Pinta-ala vähintään n m 2. Säädettävä leikkauspöytä, jonka yläpuolella tehokas 7

8 valaisin. Hankittavaa laitteistoa varten ilmanvaihdon poistoputki oltava mahdollista asentaa tilaan. Vedenkestävä lattia ja lattiakaivo. Jokaiselle eläinlääkärille oma lukittava varastotila lääkkeidensäilytystä varten. Pesu- ja kuivatushuone isoille instrumenteille, praktiikkavarusteille ja suojavaatteille, isohko tila, letkupesu mahdollista. Odotustila potilaille Varastotilaa pakastimille kuolleiden/lopetettujen eläinten säilyttämiseen. Asuintilat, joissa lepotilat, keittiö ja peseytymismahdollisuus Autotalli, jossa lämmitys Mikään nykyisistä vastaanottotiloista ei sellaisenaan sovellu neljän eläinlääkärin eikä edes kahden eläinlääkärin yhteisvastaanotoksi. Vastaanottojen keskittäminen vaatisikin vähintään tilojen remontoinnin, jonka kustannuksia eri vaihtoehdoissa arvioidaan jäljempänä tässä selvityksessä. Eläinlääkäreiden yhteisvastaanottoon soveltuvia tiloja on yhteistoiminta-alueelta löytynyt seuraavasti: Karkkila: Aiemmin lastenneuvolana käytetyt tilat, neliöitä kaiken kaikkiaan 170. Tilat omistaa yksityinen taho, joka on valmis vuokraamaan tilat eläinlääkäreiden käyttöön. Huoneita tilassa on kuusi ja yksi niistä on toiminut aiemmin laboratoriona. Huoneet ovat m 2 kokoisia ja kaikissa on vesipiste sekä viemäri. Yhdessä huoneessa on leikkaussalivalaisin ja huoneen korkeus on 3 m. Leikkaussalin lattia on mahdollista tehdä tarpeiden mukaan. Kaikissa huoneissa on jääkaappi, huoneet ovat lukittavia ja kaikissa huoneissa on myös lukittavat komerot. Kaikissa huoneissa on koneellinen ilmanvaihto. Pesuhuoneita on kaksi, joista toinen on mahdollista liittää keittiöön ja lepotilaan ja toista käyttää instrumenttien pesemiseen. Varastotilaa löytyy ylimääräisistä huoneista tai odotustilaan väliseinällä eristettävästä alueesta. Lämmin autotalli on viereisen rakennuksen alakerrassa ja on remontin yhteydessä mahdollista yhdistää vastaanottotilan pihaan. Liitteeseen 2 on koottu tiloja kuvaavia pohja- ym. kuvia. Lohja Lohjalta on alustavissa tarkasteluissa löytynyt kaksi mahdollisesti eläinlääkärivastaanotoksi sopivaa tilaa. Osoitteessa Mäntynummentie 4 on tila, jossa neliöitä on katutasossa n. 170 m 2 ja kellarissa n. 46 m 2. Tilat remontoitaisiin vaatimusten mukaisiksi ja vuokrasopimus olisi mahdollista tehdä alkuun viiden vuoden määräajaksi. Asumistilat pitäisi vuokrata erikseen. Tilan pohjapiirros ja valokuva ovat liitteessä 3. Toinen mahdollinen tila olisi Lohjanportin liikekeskuksessa, jossa tilaa olisi m 2 yhdessä tasossa ja lepotilat saisi yläkerrasta. Tiloihin saataisiin mahtumaan neljänkin eläinlääkärin yhteisvastaanotto. Vihti Aiemmin Vihdin sairaalan ja kirkonkylän kotihoidon käytössä olleet tilat osoitteessa Jokikunnantie 74. Eläinlääkärivastaanotto toimii kiinteistön tiloissa jo ennestään ja sitä olisi mahdollista laajentaa sekä kahden että neljän eläinlääkärin toimitiloiksi. Tällä hetkellä eläinlääkärin käytössä on käytännössä noin 170 m 2 (vuokrasopimuksen mukaan 110 m 2 ). Kiinteistön kokonaishuoneistoala on 620 m 2 jakautuen kolmeen kerrokseen. Toisessa kerroksessa on neliöitä noin 250 ja pohjakerroksessa

9 Kumpaankin voidaan sisällyttää tämän lisäksi autotalli sekä lepotilat kiinteistön yläkerrasta. Tilat remontoitaisiin vaatimusten mukaisiksi ja vuokrasopimus tehtäisiin määräajaksi jatkuen sen jälkeen toistaiseksi voimassa olevana. Tiloja esitellään liitteessä 4. Näiden tilojen pohjalta on laskettu alustavat arviot kustannuksista ja niiden muutoksista eri vaihtoehdoissa. Laskelmat ovat tässä vaiheessa alustavia ja perustuvat osin oletuksiin (uusissa tiloissa mm. siivouskustannukset 5 e / m 2 ), mutta ovat kuitenkin kokonaisuutta tarkastellen suuntaa antavia. 4. MATKASUBVENTIOT Potilasmatkoissa hinnoittelu perustuu suurimmalta osin matkan pituuteen. Pitkällä matkalla asiakas joutuu siis maksamaan suuremmat kulut eläinlääkärin käynnistä. Monilla sellaisilla alueilla, joilla potilasmatkat muodostuvat hyvin pitkiksi, kunta subventoi matkan pituudesta johtuvaa suurta käyntimaksua. Vastaanottojen keskittäminen loisi yhteistoiminta-alueelle paineita subventioiden käyttöönottamiselle. Eläinlääkintähuoltolaki ei kuitenkaan edellytä subventioita. Yleensä subventio kattaa 25 km ylittävän osuuden käyntimaksusta ja kilometrikorvauksesta. Jos matka potilaskäynnille on 50 km, hinta muodostuu seuraavasti: käyntimaksu 49,90 e ja matkakorvaukset 44 e, yht. 93,90 e + ALV 24 % = 116,44 e. Jos matka olisi 25 km, hinta olisi käyntimaksu 38,57 e ja matkakorvaus 22 e, yht. 60,57 e + ALV 24 % = 75,11 e. Jos kunta subventoi 25 km ylittävän osuuden, kunnalle jää maksettavaksi loppusummien erotus eli 41,33 e. Tämä siis virka-aikana, päivystysaikana käyntimaksuun tulee 50 % tai 100 % korotus riippuen vuorokaudenajasta, jolloin myös subvention osuus kasvaa. Esimerkiksi Salon kaupunki subventoi tuotantoeläinmatkoista päivystysaikaan käyntimaksuja ja kilometrikorvauksia siltä osin, kuin kokonaispituus (meno- ja paluumatka) ylittää 50 km. Hoitava eläinlääkäri laskuttaa subventio-osuuden suoraan Salon kaupungilta, kun kyseessä on Salon alueella hoidettu tuotantoeläin. Kainuun maakunta kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt hyötyeläimen omistajille maksettavaksi eläinlääkärin käyntipalkkiosta yli 20 km ja matkakorvauksesta yli 40 km menevän osuuden. Eläinlääkärin matkakustannukset ja käyntipalkkiot määräytyvät kunnalliseläinlääkäritaksan mukaan. Mikkelin seudun ympäristöpalvelut subventoi käyntimaksuja ja matkakuluja siltä osin, kuin ne ylittävät 30 km päähän tehdyn sairaskäynnin käyntimaksusta ja edestakaisesta matkakulusta aiheutuneet kustannukset. Toimenpidepalkkioita ei subventoida. Hoitava eläinlääkäri laskuttaa subventio-osuuden suoraan Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta. Ehtona on, että kyseessä on toiminta-alueella hoidettu hyötyeläin. Kangasniemellä subventiot ovat Keski-Suomen maakunnallisen päivystyksen mukaiset. Tällä hetkellä matkoista 15 e ja käyntimaksusta 30 e virka-aikana ja 60 e päivystysaikana ylimenevä osa korvataan. Toimenpiteitä ei subventoida. Hoitava eläinlääkäri laskuttaa subventiot suoraan kunnalta / kuntayhtymältä. Mahdollisessa eläinlääkärivastaanottojen keskittämisessä on erityisen tärkeää huomioida yhteisvastaanoton sijainti, koska huonolla sijoittamisella kunnan paineet subventioiden käyttöönottoon kasvavat, jolloin suuri osa saavutettavista säästöistä palaa subventiomaksuihin. 9

10 Lisääntyvät matkakustannukset pyritään huomioimaan taulukossa 6 kaavamaisesti siten, että kahden vastaanoton mallissa matkojen oletetaan kasvavan 15 km suuntaansa ja tämä kerrotaan verkosta poistuvien vastaanottojen tuotantoeläinkäyntien määrällä. Mikäli vastaanottoja olisi vain yksi, on matkan pidentymisen oletuksena 30 km suuntaansa. 5. HENKILÖSTÖJÄRJESTELYT Henkilöstökulut ovat noin 80 % kaikista kuluista. Tällä hetkellä käytössä on neljä eläinlääkärinvastaanottoa, joissa kussakin työskentelee yksi eläinlääkäri. Henkilöstöjärjestelyjä olisi mahdollista tehdä tulevien vuosien aikana esimerkiksi nykyisen Lohjan asemalla sijaitsevan vastaanoton osalta. Viran täyttämättä jättäminen tällä hetkellä osa-aikaeläkkeellä olevan viranhaltijan eläköitymisen yhteydessä tuottaisi kohtuulliset säästöt. Lohjan aseman vastaanoton toiminta-alueella on yksityistä palvelutarjontaa parhaiten tarjolla. Kyseisellä alueella on myös vähiten hyötyeläimiä eli suurin osa potilaista voitaisiin hoitaa yksityisten voimin. Toisaalta vastaanotto hoitaa selvästi enemmän lemmikkieläimiä muihin vastaanottoihin verrattuna, jolloin vastaanoton tuottomahdollisuudet vastaanottomaksua harkittaessa pienentäisivät kokonaistuotto-odotuksia huomattavasti. Säästömahdollisuudet viran täyttämättä jättämisellä voisivat olla tämänhetkisten tietojen perusteella vuositasolla seuraavat: vastaanoton vuokra- ja siivouskustannukset e, muut kulut vähintään e, säästyvät sijaiskustannukset e, säästyvät palkka- ja sivukulukustannukset noin e. Yhteensä säästöä voisi kertyä noin euroa. Käytännössä viran täyttämättä jättäminen tarkoittaisi kuitenkin sitä, että kiireellinen eläinlääkärinapu jouduttaisiin hoitamaan ostopalveluna virka-aikana tai vyöryttämään muille viranhaltijoille. Päivystysjärjestelmä ei toimisi kolmen eläinlääkärin voimin, jolloin myös päivystyspalveluita jouduttaisiin ostamaan ulkopuolelta. Päivystyspalveluiden ostaminen ei välttämättä nostaisi kustannuksia nykyisistä, jos päivystys saataisiin hoitumaan yksityisten eläinlääkärin ammatinharjoittajien voimin, esim. opiskelijoiden avulla. Pelkkien opiskelijoiden käyttäminen päivystysten hoitamiseen aiheuttaisi kuitenkin erittäin suuren työpanostuslisän henkilölle, joka järjestelisi päivystysvuorot opiskelijoille. Kokonaissäästö esim. ympäristöterveyspäällikön menetetyn työajan ja lisääntyvän kuormituksen myötä ei kuitenkaan olisi pelkissä euroissa mitattavissa, joten toiminnallisesti kolmen eläinlääkärin järjestelmä ei välttämättä olisi järkevä ratkaisu. Sijaiskulujen yleistä vaikutusta eri vaihtoehdoissa on pyritty alustavasti arvioimaan taulukossa 6. Mikäli yhteisvastaanotolla työskentelee kaksi tai neljä eläinlääkäriä, on yhteisillä sijaisjärjestelyillä mahdollista saavuttaa jonkin verran säästöjä. Sijaiskuluja on mahdollista kuitenkin vähentää myös nykyisellä vastaanottomäärällä harjoittamalla vakituisten eläinlääkärien kesken tiiviimpää sijaistusyhteistyötä poissaolojen aikana. 6. VAIHTOEHDOT VE0. Nykytilanne: vastaanotot Lohjan asemalla, Karkkilassa, Pusulassa ja Vihdissä. VE1. Vastaanottojen määrä säilyy ennallaan, mutta Karkkilan vastaanotto siirretään uusiin tiloihin. VE2. Kaksi vastaanottoa, joissa kummassakin kaksi eläinlääkäriä. 10

11 VE2a. Vastaanotot Vihdin kirkonkylässä ja Lohjalla, Mäntynummentie VE2b. Vastaanotot Karkkilassa ja Lohjalla, Mäntynummentie VE2c. Vastaanotot Vihdin kirkonkylässä ja Lohjalla, Lohjanportti VE2d. Vastaanotot Karkkilassa ja Lohjalla, Lohjanportti VE3. Yksi vastaanotto, jossa neljä eläinlääkäriä VE3a. Vastaanotto Vihdissä VE3b. Vastaanotto Lohjalla VE4. Kaksi vastaanottoa, joissa Lohjalla yksi eläinlääkäri ja Vihdin kirkonkylässä kolme eläinlääkäriä Taulukko 6. Kustannusrakenne eri vaihtoehdoissa, euroa VE0 VE1 VE2a VE2b VE2c VE2d VE3a VE3b VE4 Nykytila Nykytila, Karkkila uusissa tiloissa Vihti (2) ja Lohja (2) Karkkila (2) ja Lohja (2) Vihti (2) ja Lohja (2) Karkkila (2) ja Lohja (2) Vihti (4) Lohja (4) Lohja (1), Vihti (3) Vihti: Jokikunnantie, 170 m 2 ; Lohja: Mäntynumme Karkkila: 170 m 2 ; Lohja: Mäntynumme Vihti: Jokikunnantie, 170 m 2 ; Lohja: Lohjanportti, 200 m 2 Karkkila: 170 m 2 ; Lohja: Lohjanportti, 200 m 2 Vihti: Jokikunnantie, n. 250 m 2 Lohja: Lohjanportti, 300 m 2 Lohjan asema nykyisissä tiloissa, Vihti: Jokikunnantie, n. 250 m 2 Karkkila: 140 ntie, 216 m 2 + ntie, 216 m 2 + m 2 asunto asunto Vuokrakulut Siivouskulut Laite- ja muut kulut YHTEENSÄ, euroa Kilometrikorvaukset, á 0,440 e Sijaiskulut YHTEENSÄ, euroa KLINIKKAMAKSUT Eläinlääkäreiden asiakkailta on lain mukaan mahdollista periä erillistä klinikkamaksua. Klinikkamaksulla on mahdollista kattaa mm. vastaanoton vuokrasta, varustuksesta ja mahdollisesta avustajasta aiheutuvia kustannuksia. Esimerkiksi Riihimäellä kuntayhtymä perii eläimen omistajalta tai haltijalta euron klinikkamaksun eläinlääkärin perimän palkkion lisäksi. Maksu on potilaskohtainen eli jokaisesta hoidettavasta potilaasta peritään erikseen toimenpiteen vaativuusluokituksen mukainen klinikkamaksu. Klinikkamaksuun lisätään arvonlisävero. Myös Keski-Uudenmaan ympäristökeskus perii klinikkamaksua, suuruudeltaan 10 e (sis. ALV). Klinikkamaksua ei kuitenkaan peritä, jos kyseessä on hyötyeläin ja klinikkamaksu peritään vain kerran, jos sama sairaus tai toimenpide vaatii useamman käynnin kahden kuukauden sisällä. Taulukossa 7 on laskettu 10 euron potilaskohtaisen klinikkamaksun käyttöönoton vaikutus vuoden 2014 potilasmäärillä. Taulukko 7. Klinikkamaksun 10 e / potilas käyttöönoton vaikutus Klinikkamaksut Potilasmäärä (á 10 e), euroa Karkkila Lohjan asema Pusula Vihti YHTEENSÄ

12 8. JOHTOPÄÄTÖKSIÄ Mikään nykyisistä vastaanottotiloista ei sellaisenaan sovellu neljän tai kahden eläinlääkärin yhteisvastaanotoksi. Vastaanottojen keskittäminen vaatisi siis vähintään tilojen remontoinnin, jonka kustannukset on otettava huomioon keskittämisen taloudellisia hyötyjä arvioitaessa. Henkilöstökulut eivät varsinaisesti ole riippuvaisia vastaanottojen määrästä. Henkilöstökuluihin on myös vaikea vaikuttaa säästömielessä erityisesti tilanteessa, jossa henkilöstön palkat ovat maan keskitasoa alhaisemmat. Yksi säästömahdollisuus olisi sijaiskulujen pienentäminen. Keskitetyllä vastaanotolla eläinlääkärit pystyisivät helpommin sijaistamaan toisiaan, jolloin sijaisia ei välttämättä tarvitsisi palkata samaa määrää kuin nykytilanteessa. Sijaisten käyttäminen kaikissa poissaolotilanteissa ei ole kuitenkaan välttämätöntä myöskään nykyisessä neljän vastaanoton mallissa, jossa vakituisten eläinlääkäreiden tiiviillä sijaistusyhteistyöllä sijaiskuluja olisi mahdollista ainakin jossain määrin vähentää. Tulevaisuudessa tuotantoeläintilojen todennäköisen isompiin yksiköihin keskittymisen myötä tulee eteen mahdollisuus selvitä alueella pienemmälläkin vastaanottomäärällä. Tätä kehitystä tukee myös se, että pieneläinten määrän kasvun myötä saattaa alueen yksityinen eläinlääkäripalveluiden tarjonta kasvaa, jolloin on siis mm. henkilökunnan luontaisen poistuman yhteydessä mahdollista selvittää mahdollisuutta tulla toimeen pienemmälläkin eläinlääkäri- ja vastaanottomäärällä. Palvelujen ostojen osalta ainoa varsinainen merkittävä säästömahdollisuus vastaanottoja keskittämällä olisi siivouskustannusten pieneneminen. Puhelinkuluihin vastaanottojen keskittäminen ei varsinaisesti vaikuttaisi, mutta jossakin määrin kylläkin aine- ja tarvikekuluihin, koska osa tarvittavista välineistä voitaisiin hankkia yhteiskäyttöön. Samoin laitevuokrakulut pienenisivät, koska laitteita ei olisi välttämätöntä vuokrata jokaiselle eläinlääkärille erikseen, vaan laitteita voitaisiin käyttää yhteisesti. Eläinlääkärit näkevät keskitettyyn vastaanottoon liittyvänä uhkana potilasmäärien vähentymisen, jos vastaanotolle joutuu matkustamaan pidemmän matkan aiempaan nähden. Potilasmäärien vähentyminen näkyy suoraan eläinlääkäreiden tuloissa, jolloin voi olla hankalaa saada henkilökuntaa pysymään töissä. Potilasmatkat yhteisvastaanotolta hyötyeläintiloille pitenisivät, koska yhteisvastaanotolta on johonkin suuntaan aina pidempi matka nykyisten vastaanottojen sijainteihin nähden. Toisaalta on oletettavaa, että eläinlääkäreiden työhyvinvointi myös paranee yksintyöskentelyn keskittämisen myötä merkittävästi vähentyessä. Potilasmatkoissa hinnoittelu perustuu suurelta osin matkan pituuteen. Pitkällä matkalla asiakas joutuu siis maksamaan suuremmat kulut eläinlääkärin käynnistä. Monilla sellaisilla alueilla, joilla potilasmatkat muodostuvat hyvin pitkiksi, kunta subventoi matkan pituudesta johtuvaa suurta käyntimaksua. Vastaanottojen keskittäminen loisi yhteistoiminta-alueelle paineita subventioiden käyttöönottamiselle. Jos keskimääräinen subventio olisi 30 euroa ja kaikkia potilasmatkoja subventoitaisiin, subventiomaksuja kertyisi vuoden aikana varovasti arvioiden yhteensä noin euroa. Eläinlääkintähuollon toimintakatteen alijäämää saataisiin pienennettyä lisäämällä toiminnan tuottoja eli perimällä tässä selvityksessä esiteltyä potilaskohtaista klinikkamaksua, esimerkiksi 10 e / potilas. 12

Ympäristöterveydenhuolto. Palveluverkko / eläinlääkäriasemat

Ympäristöterveydenhuolto. Palveluverkko / eläinlääkäriasemat Ympäristöterveydenhuolto Palveluverkko / eläinlääkäriasemat Taustaa Eläinlääkintähuoltolaki velvoittaa kuntaa järjestämään alueellaan peruseläinlääkäripalvelut ja kiireellisen eläinlääkärinavun. Peruseläinlääkäripalvelut

Lisätiedot

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON KUNNALLINEN SUUNNITELMA MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUT

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON KUNNALLINEN SUUNNITELMA MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUT ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON KUNNALLINEN SUUNNITELMA MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUT Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola ja Tornio 2014 SISÄLLYS JOHDANTO 1. Toimintaympäristö 2. Eläinlääkintähuollon yleiskuvaus ja toiminta

Lisätiedot

Karkkilan kaupungintalo, kokoustila Formari, Valtatie 26 03600 Karkkila. Savolainen Heidi jäsen Sohlman Jaana jäsen Honkasalo Marja-Liisa jäsen

Karkkilan kaupungintalo, kokoustila Formari, Valtatie 26 03600 Karkkila. Savolainen Heidi jäsen Sohlman Jaana jäsen Honkasalo Marja-Liisa jäsen PÖYTÄKIRJA 5/2015 72 20.08.2015 AIKA 20.08.2015 klo 18:10-19:15 PAIKKA Karkkilan kaupungintalo, kokoustila Formari, Valtatie 26 03600 Karkkila OSALLISTUJAT LÄSNÄ Selenius Matti puheenjohtaja Herpiö Mika

Lisätiedot

SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON JÄRJESTELYISTÄ

SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON JÄRJESTELYISTÄ Suomen eläinterveydenhuolto SELVITYS TAMPEREEN 1 / 35 SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON JÄRJESTELYISTÄ - LOPPURAPORTTI SUOMEN ELÄINTERVEYDENHUOLTO VEIKKO TUOVINEN Suomen eläinterveydenhuolto

Lisätiedot

Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2013 ja valvontaeläinlääkäritilanne

Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2013 ja valvontaeläinlääkäritilanne Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2013 ja valvontaeläinlääkäritilanne Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2013 ja valvontaeläinlääkäritilanne Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2013 ja valvontaeläinlääkäritilanne

Lisätiedot

Ilkka Alitalo Alitavet Oy. Selvitys Tampereen seudun eläinlääkintähuollon yhteistyömahdollisuuksista

Ilkka Alitalo Alitavet Oy. Selvitys Tampereen seudun eläinlääkintähuollon yhteistyömahdollisuuksista Ilkka Alitalo Alitavet Oy Selvitys Tampereen seudun eläinlääkintähuollon yhteistyömahdollisuuksista Tampere 31.7.2010 2 SELVITYS TAMPEREEN SEUDUN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON YHTEISTYÖMAHDOLLISUUKSISTA Ilkka Alitalo

Lisätiedot

Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2012 ja valvontaeläinlääkäritilanne

Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2012 ja valvontaeläinlääkäritilanne Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2012 ja valvontaeläinlääkäritilanne Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2012 ja valvontaeläinlääkäritilanne Dnro 7239/0411/2013 Eviran raportti Hyväksymispäivä 2.10.2013

Lisätiedot

Maakunnallinen eläinlääkäripäivystysselvitys Keski-Suomessa

Maakunnallinen eläinlääkäripäivystysselvitys Keski-Suomessa Maakunnallinen eläinlääkäripäivystysselvitys Keski-Suomessa KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu B 163 ISBN 978-951-594-315-6 Sähk. ISBN 978-951-594-316-3 ISSN 0788-7043 MAAKUNNALLINEN ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVYSTYSSELVITYS

Lisätiedot

Eläinlääkintähuoltotyöryhmän loppuraportti

Eläinlääkintähuoltotyöryhmän loppuraportti Eläinlääkintähuoltotyöryhmän loppuraportti Helsinki 2007 Työryhmämuistio mmm 2007:15 Eläinlääkintähuoltotyöryhmän loppuraportti Helsinki 2007 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Ymptervltk 5.2.2015 8 Liite 3. PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto

Ymptervltk 5.2.2015 8 Liite 3. PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto Ymptervltk 5.2.2015 8 Liite 3 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 2 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2013-2014

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2013-2014 Ymptervltk 28.1.2014 7 Liite 2 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2013-2014 Päivitys vuodelle 2014 2

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN

LOPPURAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN Vastaanottaja Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 08.02.2012 LOPPURAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN

Lisätiedot

ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONTA JA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUT 2015-2019

ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONTA JA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUT 2015-2019 Liite 2 Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön (Pirteva) ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019 (Hämeenkyrö, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Vesilahti, Ylöjärvi) ELÄINTEN TERVEYDEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT SIILINJÄRVEN YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Nilsiän, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue valvonnan ja eläinlääkäripalveluiden

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalvelujen järjestämisestä 2015 2019. Liite V

Valvontasuunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalvelujen järjestämisestä 2015 2019. Liite V Valvontasuunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalvelujen järjestämisestä 2015 2019 Liite V Sisällysluettelo 2 (16) 1 Johdanto... 4 2 Toimintaympäristö... 4 3 Suunnitelman

Lisätiedot

ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONTA JA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUT 2014

ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONTA JA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUT 2014 ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONTA JA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUT 2014 PIRKKALAN KUNTA, YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Hämeenkyrö, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Vesilahti, Ylöjärvi 2 SISÄLLYS 1. Suunnitelman

Lisätiedot

Ymp.jaosto 10 Liite 1. ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUJEN SAAVUTETTA- VUUS JA TURVAAMINEN

Ymp.jaosto 10 Liite 1. ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUJEN SAAVUTETTA- VUUS JA TURVAAMINEN Ymp.jaosto 10 Liite 1. ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUJEN SAAVUTETTA- VUUS JA TURVAAMINEN LOPPURAPORTTI 23.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN... 2 3. TOIMEKSIANNON KESTO... 2 4. NYKYTILANNE...

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN OHJELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ YHTEISTOIMINTA-ALUEEN

KALAJOEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN OHJELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ YHTEISTOIMINTA-ALUEEN KALAJOEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN OHJELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ YHTEISTOIMINTA-ALUEEN JÄRJESTÄMISTÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA VUOSILLE 2015-2019

Lisätiedot

ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONTA JA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUT 2013

ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONTA JA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUT 2013 ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONTA JA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUT 2013 PIRKKALAN KUNTA, YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Hämeenkyrö, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Vesilahti, Ylöjärvi 2 SISÄLLYS 1. Suunnitelman

Lisätiedot

PÄIVYSTYSSELVITYS KESKI-SUOMESSA

PÄIVYSTYSSELVITYS KESKI-SUOMESSA MAAKUNNALLINEN ELÄINLÄÄKÄRI- PÄIVYSTYSSELVITYS KESKI-SUOMESSA FM Leena Kiuru Keski-Suomen liitto Jyväskylä 11.12.2007 SELVITYKSEN TAUSTA Akuutit ongelmat päivystyksessä: työsidonnaisuus päivystyksissä

Lisätiedot

Ymp.ltk 11.12.2013, Liite 2 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2014

Ymp.ltk 11.12.2013, Liite 2 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2014 1 Ymp.ltk 11.12.2013, Liite 2 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 4 2. Valvonnan toimeenpano 4 2.1 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen

Lisätiedot

JIK PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ KUNTAYHTYMÄN JÄRJESTÄMISTÄ

JIK PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ KUNTAYHTYMÄN JÄRJESTÄMISTÄ JIK PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ KUNTAYHTYMÄN JÄRJESTÄMISTÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA 2012 2014... JIK ky johtokunta 22.12.2011 1.

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELUN OHJELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA 2015 2019 Toimialue: Askola, Lapinjärvi,

TERVEYDENSUOJELUN OHJELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA 2015 2019 Toimialue: Askola, Lapinjärvi, TERVEYDENSUOJELUN OHJELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA 2015 2019 Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo Sisältö innehåll 1 Johdanto

Lisätiedot

INARIN KUNNAN SUUNNITELMA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA JA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ VUOSILLE 2015-2019

INARIN KUNNAN SUUNNITELMA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA JA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ VUOSILLE 2015-2019 1 INARIN KUNNAN SUUNNITELMA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA JA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ VUOSILLE 2015-2019 8.12.2014 Minna Saramo-Nissilä Sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaosto

Lisätiedot

INARIN KUNNAN SUUNNITELMA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA JA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ VUOSILLE 2015-2019

INARIN KUNNAN SUUNNITELMA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA JA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ VUOSILLE 2015-2019 1 INARIN KUNNAN SUUNNITELMA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA JA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ VUOSILLE 2015-2019 8.12.2014 Minna Saramo-Nissilä Sisällys 1. JOHDANTO 3 1.1 Ohjelman

Lisätiedot

Suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan ja eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä vuosina 2015-2017. Eteläkärjen ympäristöterveys

Suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan ja eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä vuosina 2015-2017. Eteläkärjen ympäristöterveys Suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan ja eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä vuosina 2015-2017 Eteläkärjen ympäristöterveys 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 4 1.1 Suunnitelman tarkoitus

Lisätiedot

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (VASU), Osa I, liite 5 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO)

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN SEUDULLISEN ELÄINLÄÄKINTÄYKSIKÖN MUODOSTAMINEN

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN SEUDULLISEN ELÄINLÄÄKINTÄYKSIKÖN MUODOSTAMINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN SEUDULLISEN ELÄINLÄÄKINTÄYKSIKÖN MUODOSTAMINEN LOPPURAPORTTI Työryhmä Kunnanjohtaja Jukka Mäkelä, Kangasala (pj) Tilaajapäällikkö Erkki Lehtomäki, Tampere Taloussuunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Evira LAUSUNTO 1.10.2010 Kirjaamo Mustialankatu 3 00790 Helsinki

Evira LAUSUNTO 1.10.2010 Kirjaamo Mustialankatu 3 00790 Helsinki Evira LAUSUNTO 1.10.2010 Kirjaamo Mustialankatu 3 00790 Helsinki Asia: LAUSUNTO VALTAKUNNALLISESTA OHJELMASTA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ KUNTIEN JÄRJESTÄMISTÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueen yhteistyö Kuopion kaupungin valvontayksikön kanssa 22.5.2009. Arja Saarelainen, Hanna Rintala ja Virpi Seppänen

Yhteistoiminta-alueen yhteistyö Kuopion kaupungin valvontayksikön kanssa 22.5.2009. Arja Saarelainen, Hanna Rintala ja Virpi Seppänen JUANKOSKEN JA NILSIÄN KAUPUNKIEN SEKÄ KAAVIN, LAPINLAHDEN, MAANINGAN, RAUTAVAARAN, SIILINJÄRVEN, TUUSNIEMEN JA VARPAISJÄRVEN KUNTIEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMINEN Yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot