LOHJAN KAUPUNKI PALVELUVERKKOTYÖ 2015 ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOHJAN KAUPUNKI PALVELUVERKKOTYÖ 2015 ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTOT"

Transkriptio

1 LOHJAN KAUPUNKI PALVELUVERKKOTYÖ 2015 ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTOT 1

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Selvityksen tausta, tarve ja tavoitteet Nykytilanne Vastaanottojen kulut Eläinlääkärikäynnit Tuotantoeläimet Yksikkökohtaiset kustannukset Toimitilat Toimitiloille asetettavat vaatimukset Nykyiset vastaanottotilat Yhteistoiminta-alueella sijaitsevat mahdolliset uudet tilat Matkasubventiot Henkilöstöjärjestelyt Vaihtoehdot Klinikkamaksut Johtopäätöksiä

3 1. SELVITYKSEN TAUSTA, TARVE JA TAVOITTEET Eläinlääkintähuoltolaki velvoittaa kuntaa järjestämään alueellaan peruseläinlääkäripalvelut ja kiireellisen eläinlääkärinavun. Peruseläinlääkäripalvelut on järjestettävä virka-aikana muille kuin hyötyeläimille silloin, jos palvelua ei ole muuten saatavilla. Kiireellinen eläinlääkärinapu on kuitenkin järjestettävä kaikille eläimille kaikkina vuorokaudenaikoina. Lohjan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue kattaa Lohjan ja Karkkilan kaupunkien sekä Vihdin ja Siuntion kuntien alueet. Eläinlääkintähuolto järjestetään tällä alueella kunnallisesti eläinlääkintähuoltolain mukaisesti. Tällä hetkellä käytössä on neljä eläinlääkärinvastaanottoa, joissa kussakin työskentelee yksi eläinlääkäri: Vihdissä, Karkkilassa, Pusulassa ja Lohjan asemalla. Alueella on kuitenkin myös yksityisiä palveluntarjoajia lemmikkieläimille, erityisesti Lohjan ja Vihdin alueella. Tämän vuoksi eläinlääkintähuoltolain mukaisesti lemmikkieläinten peruseläinlääkäripalveluita ei olisi välttämätöntä tarjota kunnallisesti ainakaan Lohjan keskustan ja Vihdin alueella. Eläinlääkintähuollossa ei tällä hetkellä käytetä ostopalveluja. Alueen yksityiset eläinlääkäripalvelut ovat jossain määrin vähentäneet kunnallisten palvelujen kysyntää, mutta asiaa ei ole toistaiseksi huomioitu kunnallisten palvelujen mitoituksessa. Selvitystyön tavoitteena on luoda kokonaiskuva siitä, mitä kaikkea on huomioitava mietittäessä Lohjan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella sijaitsevien eläinlääkärivastaanottojen mahdollista keskittämistä. Samalla pyritään selvittämään mitkä ovat eläinlääkärivastaanottojen keskittämisellä mahdollisesti saatavat taloudelliset ja toiminnalliset hyödyt. 2. NYKYTILANNE Yhteistoiminta-alueen kunnilta ja valtiolta peritään yhteistoimintamaksuja eläinlääkintähuollon osalta ja tämä on tällä hetkellä ainoa kliinisen eläinlääkintähuollon tuotto, koska eläinlääkintähuolto potilastyön osalta ei tuota kunnalle mitään. Eläinlääkärit keräävät potilailta perittävät maksut itselleen oman y-tunnuksensa alla. Eläinlääkäreiden palkka muodostuukin pääosin potilaiden omistajien maksamista korvauksista. Käyttämänsä lääkkeet ja tarvikkeet eläinlääkärit omistavat itse. Eläinlääkintähuollon toimintatuotot ovat vuonna 2014 olleet euroa. Eläinlääkintähuollon menot koostuvat henkilöstökuluista, vastaanottojen vuokra- ja siivouskuluista sekä vastaanottoihin liittyvän laitteiston ja välineistön hankinnoista ja niiden huollosta. Muita kuluja aiheutuu mm. eläinlääkäreiden työvaatehuollosta, koulutuksista ja palveluiden ilmoittelusta lehdissä. Henkilöstökulut muodostuvat praktiikkatyötä tekevien eläinlääkäreiden kuluista ja myös osa toimistosihteerin, hygieenikkovalvontaeläinlääkärin ja ympäristöterveyspäällikön henkilöstökuluista vyörytetään eläinlääkintähuollolle. Toimintakulut ovat vuonna 2014 olleet euroa. Eläinlääkintähuollon toimintakate on vuonna 2014 ollut euroa. 3

4 2.1. Vastaanottojen kulut Henkilöstökulut ovat noin 80 % kaikista kuluista. Suurimman osan kuluista muodostavat viranhaltijoiden kuukausipalkat ja eläke- ja vakuutusmaksut. Eläinlääkäreille maksettavat päivystyskorvaukset ovat noin 10 % ja eläinlääkäreiden vuosilomasijaisille maksettavat palkat noin 7 % henkilöstökuluista. Palvelujen ostot muodostavat toimintakuluista toiseksi suurimman osan, 11 %. Suurin osa näistä kuluista muodostuu vastaanottojen siivouskustannuksista. Myös eläinlääkäreiden vaatehuolto toteutetaan pääosin ostopalveluna. Pesulakustannukset ovat Karkkilassa selkeästi muita vastaanottoja korkeammat, koska Karkkilassa ei ole käytössä pesukonetta päivystäjien liinavaatteiden pesua varten. Vihdissä vaatekuluja ei tällä hetkellä ole lainkaan. Vastaanottojen puhelinkuluja on pyritty pienentämään lopettamalla käyttämättömänä olevat lankapuhelinliittymät. Muut toimintakulut ovat noin 7 % kaikista toimintakuluista. Vastaanottojen vuokrat muodostavat näistä suurimman osan. Laitevuokrakuluihin sisältyvät kolmen vastaanoton ultraäänilaitteiden vuokramenot. Nykyisten eläinlääkärivastaanottojen kuluja v on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Eläinlääkärivastaanottojen kulut, euroa, v Lohjan asema Vihti Karkkila Pusula YHTEENSÄ Vuokrakulut Neliövuokra, e / m 2 10,87 6,98 9,89 9,70 Siivouskulut Laitekulut (2013) Muut kulut YHTEENSÄ Aineet, tarvikkeet ja tavarat muodostavat toimintakulujen pienimmän osan ja ne vaihtelevat vuosittain sen mukaan, mitä millekin vastaanotolle tarvitaan. Näiden kulujen menekkiä on mahdotonta arvioida etukäteen, jolloin niiden pienentäminen säästömielessä on myös erittäin haastavaa Eläinlääkärikäynnit Eläinlääkärikäyntejä kertyi vuonna 2014 koko yhteistoiminta-alueella virka-aikana yhteensä kpl ja päivystyksessä hoidettiin potilaita 942 kpl. Tuotantoeläinkäyntejä oli näistä virka-aikana 11 % ja päivystysaikana 26 %. Taulukko 2. Eläinlääkärien käyntitilasto koko yhteistoiminta-alueella, v Virka-aika Päivystys YHTEENSÄ Pieneläinvastaanottokäynnit Tuotantoeläinsairaskäynnit Tuotantoeläinterveydenhuoltokäynnit YHTEENSÄ

5 Taulukko 3. Vastaanottokohtaiset asiakasmäärät, v Hyötyeläimet + hevoset Pieneläimet YHTEENSÄ Karkkila Lohjan asema Pusula Vihti YHTEENSÄ Eläinlääkäripalvelut on järjestetty siten, että kaikilla tarvitsevilla on mahdollisuus saada palveluita kohtuullisen etäisyyden päässä asuinpaikastaan. Eläinlääkäreiden töitä ei ole voitu toistaiseksi järjestää siten, että kiireellinen eläinlääkäriapu olisi voitu eriyttää ajanvarauspotilaita hoitavilta eläinlääkäreiltä pois Tuotantoeläimet Tuotantoeläinten määrät yhteistoiminta-alueella käyvät ilmi taulukosta 4. Nautojen, sikojen, siipikarjan, lampaiden ja hevosten yhteismäärä alueella on vajaa On hyvä huomioida, että hevosten osalta viralliset luvut ovat suuntaa antavia, sillä luvuissa ovat mukana vain maatiloilla olevat hevoset. Lisäksi osa tiedoista on salassa pidettäviä mm. eläinten pienen tilakohtaisen määrän vuoksi. Tuotantoeläintilat on sijoiteltu myös kartalle, jotta voidaan hahmottaa kuinka tuotantoeläimet jakautuvat alueella, ks. liite 1. Taulukko 4. Tuotantoeläinten määrät yhteistoiminta-alueen kunnissa Naudat Siat Siipikarja Lampaat Hevoset YHTEENSÄ Karkkila Lohja Siuntio Vihti YHTEENSÄ Lähde: SVT, maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Huom! Hevosten osalta luvuissa ovat mukana vain maatiloilla olevat hevoset... Tieto on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen Yksikkökohtaiset kustannukset Nykyisten vastaanottojen käynti- ja potilaskohtaisia kustannuksia pyritään arvioimaan taulukossa 5. Taulukko 5. Yksikkökustannukset, asiakkaat virka-aikana, euroa e / asiakas, e / asiakas, e / asiakas, pieneläimet tuotantoeläimet kaikki Karkkila 20,68 106,94 17,33 Lohjan asema 14,47 750,68 14,19 Pusula 12,67 58,33 10,41 Vihti 15,23 77,73 12,73 5

6 3. TOIMITILAT 3.1. Toimitiloille asetettavat vaatimukset Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran laatima valtakunnallinen ohjelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä kuntien järjestämistä eläinlääkäripalveluista (EHO) sisältää eläinlääkäripalveluiden saatavuutta ja laatua koskevat yleiset tavoitteet sekä valvontaan kuuluvat tarkastukset, näytteenotot ja muut toimenpiteet. Jos kunta huolehtii peruseläinlääkäripalvelun ja kiireellisen eläinlääkärinavun järjestämisestä tuottamalla itse palveluja joko kokonaan tai osittain, kunnan on järjestettävä palveluja varten tarpeelliset toimitilat ja työvälineet ottaen huomioon eläinlääkintähuoltolain ja työturvallisuuslain (738/2002) velvoitteet työnantajana sekä kunnan suunnitelma ja kunnan alueella pidettävien kotieläinten lajit ja lukumäärät. Lääkkeet on lainsäädännön vaatimusten mukaisesti pystyttävä säilyttämään ja hävittämään asianmukaisesti. (Lääkitsemislaki 387/2014, 14 ). Huumausaineeksi luokiteltaville lääkeaineille on oltava lukittava tila. (Huumausainelaki 373/2008, 26 ; huumausaineasetus 548/2008, 6 ). Huoneenlämmössä, viileässä ja jääkaappilämpötilassa säilytettäville lääkkeille ja muille tarvikkeille (esim. näytteet ja tutkimusvälineet) on oltava omat varastotilansa. Yhteistoiminta-alueella on tavoitteena pidettävä eläinlääkäreiden yhteisiä toimitiloja siellä, missä maantieteelliset etäisyydet eivät muodostu liian suuriksi. Tarvittaviin toimitiloihin kuuluvat vastaanottotilat sekä toimistohuoneet, lämpimät autotallit ja riittävät varastotilat. Asianmukaiset pesu- ja kuivaustilat instrumenteille, suurillekin praktiikkavarusteille ja suojavaatteille ovat välttämättömät. Yhteistoiminta-alueella tulisi olla käytettävissä hevosia varten pakkopilttuu tai vastaava rakenne, jossa tutkimus- ja hoitotoimenpiteet voidaan suorittaa vaarantamatta työ- ja potilasturvallisuutta. Samassa yhteydessä tulisi olla käytettävissä tilat, joissa hevosten kaataminen voidaan turvallisesti suorittaa. Henkilökunnan sosiaaliset tilat peseytymis- ja lepotiloineen kuuluvat jokaiseen toimipisteeseen. Päivystäjän ja viransijaisen asumiseen soveltuvat asianmukaiset tilat järjestetään yhteistoiminta-alueella niihin toimipisteisiin, joista päivystystoimintaa harjoitetaan. Hyvin järjestetyt asuinolosuhteet parantavat myös sijaisten saatavuutta. Jos tiloja käytetään pieneläinten vastaanottoon, tiloihin sisältyy odotushuone, riittävä määrä toimenpide- ja leikkaushuoneita sekä potilaiden pesuun soveltuvat tilat. Kunnan on huolehdittava toimitilojen päivittäisestä siivouksesta ja kunnossapidosta sekä jätehuollosta, johon sisältyy vanhentuneiden lääkkeiden sekä käytettyjen ruiskujen, neulojen ym. hävittäminen. Tiloihin pitää järjestää asianmukainen vartiointi ja murtosuojaus. Eriytetty seutu- tai maakunnallinen pieneläinpäivystyspiste tulisi varustaa riittävän tasokkaasti niin, että varustetasoon kuuluvat ainakin röntgenlaitteisto ja riittävä laboratoriovarustus mukaan lukien kuivakemian analysaattori tai vastaava. Ajanmukaiset atk-laitteet ohjelmineen sekä tietoliikenne- ja puhelinyhteydet ovat välttämättömiä kaikille kunnaneläinlääkäreille. Yhteistoiminta-alueen kaikkia eläinlääkäreitä koskeva ajanvarausjärjestelmä ja potilaskortisto on pyrittävä järjestämään atk-pohjaisena. 6

7 Instrumenttien pesu ja desinfiointi on järjestettävä paikan päällä tai nouto- ja palautuspalveluna. Työvaatteiden pesu ja kuivatus järjestetään asianmukaisesti. Normaalit suojavaatteet ja jalkineet sekä erityisvarustus tarttuvien eläintautien ja zoonoosien varalta näytteenotto- ja pakkaustarvikkeineen kuuluvat varustukseen. Pieneläinpraktiikassa varusteisiin kuuluu ultraäänilaite, elektrotomi, eläinvaaka, säädettävät toimenpide- ja leikkauspöydät sekä valaisimet ja kaikki normaalit tutkimusvälineet sekä instrumentit. Tarvitaan myös pakastin kuolleiden/lopetettujen pieneläinten säilyttämiseen Nykyiset vastaanottotilat Eläinlääkäreiden nykyiset vastaanottotilat ja varustelu täyttävät pääosin niille asetetut valtakunnalliset vaatimukset, mutta hevosten hoitoon tarkoitettua pakkopilttuuta yhteistoiminta-alueella ei ole. Eläinlääkäripäivystystä ei ole eriytetty suur- ja pieneläinpäivystykseen, koska suureläinten määrä päivystyksessä on selvästi pieneläimiä vähäisempi. Yhteispäivystys ei ole hankaloittanut palveluiden tarjoamista kaikille tarvitseville. Yhteispäivystys myös takaa riittävän potilasmateriaalin päivystysaikana, mikä on edellytys sille, että päivystykseen on saatavilla sijaisia. Erillinen suureläinpäivystys vähentäisi potilasmääriä niin, että päivystyksiä hoitavia sijaisia ei todennäköisesti saataisi riittävästi ja virassa olevat eläinlääkärit joutuisivat hoitamaan kaikki päivystykset itse. Tämä lisäisi eläinlääkäreiden työn kuormittavuutta huomattavasti. Mikäli eläinlääkärivastaanotot siirretään nykyisistä tiloista pois, joudutaan näille tiloille etsimään uusi käyttötarkoitus ja myymään tai vuokraamaan edelleen. Lohjan kaupungin omistamasta Lohjan aseman vastaanottotilasta jää vuokratulot kaupungille saamatta, mikäli toiminta siirtyy tiloista toisaalle. Sama koskee muitakin kunnan omistamia tiloja. Pusulan vastaanottotilojen yläkerrassa toimii tällä hetkellä perusturvan yksikkö eli koko talo on kaupungin käytössä. Mikäli eläinlääkärivastaanotto poistuu tiloista, on alakerta mahdollista ottaa muuhun käyttöön tai vaihtoehtoisesti harkita perusturvankin toiminnan siirtämistä pois kiinteistöstä, jolloin esimerkiksi kiinteistön myynti saattaisi olla mahdollista. Karkkilan vastaanottotilat omistaa Karkkilan kaupunki ja niiden tyhjentyessä on kaupungin mietittävä tilojen jatkokäyttöä oman harkintansa mukaisesti. Vihdin vastaanottotilat sijaitsevat tällä hetkellä samassa kiinteistössä, josta myös yhteisvastaanottotiloja on kartoitettu. Mikäli Vihdin eläinlääkärivastaanotto siirtyy kokonaan kiinteistöstä pois, on myös tämä kiinteistö kunnan harkinnan mukaan myytävissä tai vuokrattavissa edelleen Yhteistoiminta-alueella sijaitsevat mahdolliset uudet tilat Edellä mainitun perusteella yhteistoiminta-alueelta on kartoitettu eläinlääkäreiden vastaanottotiloja, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset: Tiloissa on oltava vastaanottohuoneet jokaiselle eläinlääkärille, joko 2 tai 4 huonetta esim. á 15 m 2. Kaikissa huoneissa on oltava yhtäläinen varustus: Huoneessa on oltava vesipiste käsienpesua varten sekä eläimenpesumahdollisuus (vedenkestävä lattia ja lattiakaivo / erillinen pesutila). Huoneessa on oltava runsaasti kaappitilaa, myös lukittavaa, sekä välittömässä läheisyydessä työpiste, voi olla erillinen toimistohuone (pöytä, tietokone, tulostin, työtuoli, hyllytilaa). Jääkaapille on hyvä olla tilaa. Leikkaus-/toimenpidehuone, jossa huonekorkeutta riittävästi. Pinta-ala vähintään n m 2. Säädettävä leikkauspöytä, jonka yläpuolella tehokas 7

8 valaisin. Hankittavaa laitteistoa varten ilmanvaihdon poistoputki oltava mahdollista asentaa tilaan. Vedenkestävä lattia ja lattiakaivo. Jokaiselle eläinlääkärille oma lukittava varastotila lääkkeidensäilytystä varten. Pesu- ja kuivatushuone isoille instrumenteille, praktiikkavarusteille ja suojavaatteille, isohko tila, letkupesu mahdollista. Odotustila potilaille Varastotilaa pakastimille kuolleiden/lopetettujen eläinten säilyttämiseen. Asuintilat, joissa lepotilat, keittiö ja peseytymismahdollisuus Autotalli, jossa lämmitys Mikään nykyisistä vastaanottotiloista ei sellaisenaan sovellu neljän eläinlääkärin eikä edes kahden eläinlääkärin yhteisvastaanotoksi. Vastaanottojen keskittäminen vaatisikin vähintään tilojen remontoinnin, jonka kustannuksia eri vaihtoehdoissa arvioidaan jäljempänä tässä selvityksessä. Eläinlääkäreiden yhteisvastaanottoon soveltuvia tiloja on yhteistoiminta-alueelta löytynyt seuraavasti: Karkkila: Aiemmin lastenneuvolana käytetyt tilat, neliöitä kaiken kaikkiaan 170. Tilat omistaa yksityinen taho, joka on valmis vuokraamaan tilat eläinlääkäreiden käyttöön. Huoneita tilassa on kuusi ja yksi niistä on toiminut aiemmin laboratoriona. Huoneet ovat m 2 kokoisia ja kaikissa on vesipiste sekä viemäri. Yhdessä huoneessa on leikkaussalivalaisin ja huoneen korkeus on 3 m. Leikkaussalin lattia on mahdollista tehdä tarpeiden mukaan. Kaikissa huoneissa on jääkaappi, huoneet ovat lukittavia ja kaikissa huoneissa on myös lukittavat komerot. Kaikissa huoneissa on koneellinen ilmanvaihto. Pesuhuoneita on kaksi, joista toinen on mahdollista liittää keittiöön ja lepotilaan ja toista käyttää instrumenttien pesemiseen. Varastotilaa löytyy ylimääräisistä huoneista tai odotustilaan väliseinällä eristettävästä alueesta. Lämmin autotalli on viereisen rakennuksen alakerrassa ja on remontin yhteydessä mahdollista yhdistää vastaanottotilan pihaan. Liitteeseen 2 on koottu tiloja kuvaavia pohja- ym. kuvia. Lohja Lohjalta on alustavissa tarkasteluissa löytynyt kaksi mahdollisesti eläinlääkärivastaanotoksi sopivaa tilaa. Osoitteessa Mäntynummentie 4 on tila, jossa neliöitä on katutasossa n. 170 m 2 ja kellarissa n. 46 m 2. Tilat remontoitaisiin vaatimusten mukaisiksi ja vuokrasopimus olisi mahdollista tehdä alkuun viiden vuoden määräajaksi. Asumistilat pitäisi vuokrata erikseen. Tilan pohjapiirros ja valokuva ovat liitteessä 3. Toinen mahdollinen tila olisi Lohjanportin liikekeskuksessa, jossa tilaa olisi m 2 yhdessä tasossa ja lepotilat saisi yläkerrasta. Tiloihin saataisiin mahtumaan neljänkin eläinlääkärin yhteisvastaanotto. Vihti Aiemmin Vihdin sairaalan ja kirkonkylän kotihoidon käytössä olleet tilat osoitteessa Jokikunnantie 74. Eläinlääkärivastaanotto toimii kiinteistön tiloissa jo ennestään ja sitä olisi mahdollista laajentaa sekä kahden että neljän eläinlääkärin toimitiloiksi. Tällä hetkellä eläinlääkärin käytössä on käytännössä noin 170 m 2 (vuokrasopimuksen mukaan 110 m 2 ). Kiinteistön kokonaishuoneistoala on 620 m 2 jakautuen kolmeen kerrokseen. Toisessa kerroksessa on neliöitä noin 250 ja pohjakerroksessa

9 Kumpaankin voidaan sisällyttää tämän lisäksi autotalli sekä lepotilat kiinteistön yläkerrasta. Tilat remontoitaisiin vaatimusten mukaisiksi ja vuokrasopimus tehtäisiin määräajaksi jatkuen sen jälkeen toistaiseksi voimassa olevana. Tiloja esitellään liitteessä 4. Näiden tilojen pohjalta on laskettu alustavat arviot kustannuksista ja niiden muutoksista eri vaihtoehdoissa. Laskelmat ovat tässä vaiheessa alustavia ja perustuvat osin oletuksiin (uusissa tiloissa mm. siivouskustannukset 5 e / m 2 ), mutta ovat kuitenkin kokonaisuutta tarkastellen suuntaa antavia. 4. MATKASUBVENTIOT Potilasmatkoissa hinnoittelu perustuu suurimmalta osin matkan pituuteen. Pitkällä matkalla asiakas joutuu siis maksamaan suuremmat kulut eläinlääkärin käynnistä. Monilla sellaisilla alueilla, joilla potilasmatkat muodostuvat hyvin pitkiksi, kunta subventoi matkan pituudesta johtuvaa suurta käyntimaksua. Vastaanottojen keskittäminen loisi yhteistoiminta-alueelle paineita subventioiden käyttöönottamiselle. Eläinlääkintähuoltolaki ei kuitenkaan edellytä subventioita. Yleensä subventio kattaa 25 km ylittävän osuuden käyntimaksusta ja kilometrikorvauksesta. Jos matka potilaskäynnille on 50 km, hinta muodostuu seuraavasti: käyntimaksu 49,90 e ja matkakorvaukset 44 e, yht. 93,90 e + ALV 24 % = 116,44 e. Jos matka olisi 25 km, hinta olisi käyntimaksu 38,57 e ja matkakorvaus 22 e, yht. 60,57 e + ALV 24 % = 75,11 e. Jos kunta subventoi 25 km ylittävän osuuden, kunnalle jää maksettavaksi loppusummien erotus eli 41,33 e. Tämä siis virka-aikana, päivystysaikana käyntimaksuun tulee 50 % tai 100 % korotus riippuen vuorokaudenajasta, jolloin myös subvention osuus kasvaa. Esimerkiksi Salon kaupunki subventoi tuotantoeläinmatkoista päivystysaikaan käyntimaksuja ja kilometrikorvauksia siltä osin, kuin kokonaispituus (meno- ja paluumatka) ylittää 50 km. Hoitava eläinlääkäri laskuttaa subventio-osuuden suoraan Salon kaupungilta, kun kyseessä on Salon alueella hoidettu tuotantoeläin. Kainuun maakunta kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt hyötyeläimen omistajille maksettavaksi eläinlääkärin käyntipalkkiosta yli 20 km ja matkakorvauksesta yli 40 km menevän osuuden. Eläinlääkärin matkakustannukset ja käyntipalkkiot määräytyvät kunnalliseläinlääkäritaksan mukaan. Mikkelin seudun ympäristöpalvelut subventoi käyntimaksuja ja matkakuluja siltä osin, kuin ne ylittävät 30 km päähän tehdyn sairaskäynnin käyntimaksusta ja edestakaisesta matkakulusta aiheutuneet kustannukset. Toimenpidepalkkioita ei subventoida. Hoitava eläinlääkäri laskuttaa subventio-osuuden suoraan Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta. Ehtona on, että kyseessä on toiminta-alueella hoidettu hyötyeläin. Kangasniemellä subventiot ovat Keski-Suomen maakunnallisen päivystyksen mukaiset. Tällä hetkellä matkoista 15 e ja käyntimaksusta 30 e virka-aikana ja 60 e päivystysaikana ylimenevä osa korvataan. Toimenpiteitä ei subventoida. Hoitava eläinlääkäri laskuttaa subventiot suoraan kunnalta / kuntayhtymältä. Mahdollisessa eläinlääkärivastaanottojen keskittämisessä on erityisen tärkeää huomioida yhteisvastaanoton sijainti, koska huonolla sijoittamisella kunnan paineet subventioiden käyttöönottoon kasvavat, jolloin suuri osa saavutettavista säästöistä palaa subventiomaksuihin. 9

10 Lisääntyvät matkakustannukset pyritään huomioimaan taulukossa 6 kaavamaisesti siten, että kahden vastaanoton mallissa matkojen oletetaan kasvavan 15 km suuntaansa ja tämä kerrotaan verkosta poistuvien vastaanottojen tuotantoeläinkäyntien määrällä. Mikäli vastaanottoja olisi vain yksi, on matkan pidentymisen oletuksena 30 km suuntaansa. 5. HENKILÖSTÖJÄRJESTELYT Henkilöstökulut ovat noin 80 % kaikista kuluista. Tällä hetkellä käytössä on neljä eläinlääkärinvastaanottoa, joissa kussakin työskentelee yksi eläinlääkäri. Henkilöstöjärjestelyjä olisi mahdollista tehdä tulevien vuosien aikana esimerkiksi nykyisen Lohjan asemalla sijaitsevan vastaanoton osalta. Viran täyttämättä jättäminen tällä hetkellä osa-aikaeläkkeellä olevan viranhaltijan eläköitymisen yhteydessä tuottaisi kohtuulliset säästöt. Lohjan aseman vastaanoton toiminta-alueella on yksityistä palvelutarjontaa parhaiten tarjolla. Kyseisellä alueella on myös vähiten hyötyeläimiä eli suurin osa potilaista voitaisiin hoitaa yksityisten voimin. Toisaalta vastaanotto hoitaa selvästi enemmän lemmikkieläimiä muihin vastaanottoihin verrattuna, jolloin vastaanoton tuottomahdollisuudet vastaanottomaksua harkittaessa pienentäisivät kokonaistuotto-odotuksia huomattavasti. Säästömahdollisuudet viran täyttämättä jättämisellä voisivat olla tämänhetkisten tietojen perusteella vuositasolla seuraavat: vastaanoton vuokra- ja siivouskustannukset e, muut kulut vähintään e, säästyvät sijaiskustannukset e, säästyvät palkka- ja sivukulukustannukset noin e. Yhteensä säästöä voisi kertyä noin euroa. Käytännössä viran täyttämättä jättäminen tarkoittaisi kuitenkin sitä, että kiireellinen eläinlääkärinapu jouduttaisiin hoitamaan ostopalveluna virka-aikana tai vyöryttämään muille viranhaltijoille. Päivystysjärjestelmä ei toimisi kolmen eläinlääkärin voimin, jolloin myös päivystyspalveluita jouduttaisiin ostamaan ulkopuolelta. Päivystyspalveluiden ostaminen ei välttämättä nostaisi kustannuksia nykyisistä, jos päivystys saataisiin hoitumaan yksityisten eläinlääkärin ammatinharjoittajien voimin, esim. opiskelijoiden avulla. Pelkkien opiskelijoiden käyttäminen päivystysten hoitamiseen aiheuttaisi kuitenkin erittäin suuren työpanostuslisän henkilölle, joka järjestelisi päivystysvuorot opiskelijoille. Kokonaissäästö esim. ympäristöterveyspäällikön menetetyn työajan ja lisääntyvän kuormituksen myötä ei kuitenkaan olisi pelkissä euroissa mitattavissa, joten toiminnallisesti kolmen eläinlääkärin järjestelmä ei välttämättä olisi järkevä ratkaisu. Sijaiskulujen yleistä vaikutusta eri vaihtoehdoissa on pyritty alustavasti arvioimaan taulukossa 6. Mikäli yhteisvastaanotolla työskentelee kaksi tai neljä eläinlääkäriä, on yhteisillä sijaisjärjestelyillä mahdollista saavuttaa jonkin verran säästöjä. Sijaiskuluja on mahdollista kuitenkin vähentää myös nykyisellä vastaanottomäärällä harjoittamalla vakituisten eläinlääkärien kesken tiiviimpää sijaistusyhteistyötä poissaolojen aikana. 6. VAIHTOEHDOT VE0. Nykytilanne: vastaanotot Lohjan asemalla, Karkkilassa, Pusulassa ja Vihdissä. VE1. Vastaanottojen määrä säilyy ennallaan, mutta Karkkilan vastaanotto siirretään uusiin tiloihin. VE2. Kaksi vastaanottoa, joissa kummassakin kaksi eläinlääkäriä. 10

11 VE2a. Vastaanotot Vihdin kirkonkylässä ja Lohjalla, Mäntynummentie VE2b. Vastaanotot Karkkilassa ja Lohjalla, Mäntynummentie VE2c. Vastaanotot Vihdin kirkonkylässä ja Lohjalla, Lohjanportti VE2d. Vastaanotot Karkkilassa ja Lohjalla, Lohjanportti VE3. Yksi vastaanotto, jossa neljä eläinlääkäriä VE3a. Vastaanotto Vihdissä VE3b. Vastaanotto Lohjalla VE4. Kaksi vastaanottoa, joissa Lohjalla yksi eläinlääkäri ja Vihdin kirkonkylässä kolme eläinlääkäriä Taulukko 6. Kustannusrakenne eri vaihtoehdoissa, euroa VE0 VE1 VE2a VE2b VE2c VE2d VE3a VE3b VE4 Nykytila Nykytila, Karkkila uusissa tiloissa Vihti (2) ja Lohja (2) Karkkila (2) ja Lohja (2) Vihti (2) ja Lohja (2) Karkkila (2) ja Lohja (2) Vihti (4) Lohja (4) Lohja (1), Vihti (3) Vihti: Jokikunnantie, 170 m 2 ; Lohja: Mäntynumme Karkkila: 170 m 2 ; Lohja: Mäntynumme Vihti: Jokikunnantie, 170 m 2 ; Lohja: Lohjanportti, 200 m 2 Karkkila: 170 m 2 ; Lohja: Lohjanportti, 200 m 2 Vihti: Jokikunnantie, n. 250 m 2 Lohja: Lohjanportti, 300 m 2 Lohjan asema nykyisissä tiloissa, Vihti: Jokikunnantie, n. 250 m 2 Karkkila: 140 ntie, 216 m 2 + ntie, 216 m 2 + m 2 asunto asunto Vuokrakulut Siivouskulut Laite- ja muut kulut YHTEENSÄ, euroa Kilometrikorvaukset, á 0,440 e Sijaiskulut YHTEENSÄ, euroa KLINIKKAMAKSUT Eläinlääkäreiden asiakkailta on lain mukaan mahdollista periä erillistä klinikkamaksua. Klinikkamaksulla on mahdollista kattaa mm. vastaanoton vuokrasta, varustuksesta ja mahdollisesta avustajasta aiheutuvia kustannuksia. Esimerkiksi Riihimäellä kuntayhtymä perii eläimen omistajalta tai haltijalta euron klinikkamaksun eläinlääkärin perimän palkkion lisäksi. Maksu on potilaskohtainen eli jokaisesta hoidettavasta potilaasta peritään erikseen toimenpiteen vaativuusluokituksen mukainen klinikkamaksu. Klinikkamaksuun lisätään arvonlisävero. Myös Keski-Uudenmaan ympäristökeskus perii klinikkamaksua, suuruudeltaan 10 e (sis. ALV). Klinikkamaksua ei kuitenkaan peritä, jos kyseessä on hyötyeläin ja klinikkamaksu peritään vain kerran, jos sama sairaus tai toimenpide vaatii useamman käynnin kahden kuukauden sisällä. Taulukossa 7 on laskettu 10 euron potilaskohtaisen klinikkamaksun käyttöönoton vaikutus vuoden 2014 potilasmäärillä. Taulukko 7. Klinikkamaksun 10 e / potilas käyttöönoton vaikutus Klinikkamaksut Potilasmäärä (á 10 e), euroa Karkkila Lohjan asema Pusula Vihti YHTEENSÄ

12 8. JOHTOPÄÄTÖKSIÄ Mikään nykyisistä vastaanottotiloista ei sellaisenaan sovellu neljän tai kahden eläinlääkärin yhteisvastaanotoksi. Vastaanottojen keskittäminen vaatisi siis vähintään tilojen remontoinnin, jonka kustannukset on otettava huomioon keskittämisen taloudellisia hyötyjä arvioitaessa. Henkilöstökulut eivät varsinaisesti ole riippuvaisia vastaanottojen määrästä. Henkilöstökuluihin on myös vaikea vaikuttaa säästömielessä erityisesti tilanteessa, jossa henkilöstön palkat ovat maan keskitasoa alhaisemmat. Yksi säästömahdollisuus olisi sijaiskulujen pienentäminen. Keskitetyllä vastaanotolla eläinlääkärit pystyisivät helpommin sijaistamaan toisiaan, jolloin sijaisia ei välttämättä tarvitsisi palkata samaa määrää kuin nykytilanteessa. Sijaisten käyttäminen kaikissa poissaolotilanteissa ei ole kuitenkaan välttämätöntä myöskään nykyisessä neljän vastaanoton mallissa, jossa vakituisten eläinlääkäreiden tiiviillä sijaistusyhteistyöllä sijaiskuluja olisi mahdollista ainakin jossain määrin vähentää. Tulevaisuudessa tuotantoeläintilojen todennäköisen isompiin yksiköihin keskittymisen myötä tulee eteen mahdollisuus selvitä alueella pienemmälläkin vastaanottomäärällä. Tätä kehitystä tukee myös se, että pieneläinten määrän kasvun myötä saattaa alueen yksityinen eläinlääkäripalveluiden tarjonta kasvaa, jolloin on siis mm. henkilökunnan luontaisen poistuman yhteydessä mahdollista selvittää mahdollisuutta tulla toimeen pienemmälläkin eläinlääkäri- ja vastaanottomäärällä. Palvelujen ostojen osalta ainoa varsinainen merkittävä säästömahdollisuus vastaanottoja keskittämällä olisi siivouskustannusten pieneneminen. Puhelinkuluihin vastaanottojen keskittäminen ei varsinaisesti vaikuttaisi, mutta jossakin määrin kylläkin aine- ja tarvikekuluihin, koska osa tarvittavista välineistä voitaisiin hankkia yhteiskäyttöön. Samoin laitevuokrakulut pienenisivät, koska laitteita ei olisi välttämätöntä vuokrata jokaiselle eläinlääkärille erikseen, vaan laitteita voitaisiin käyttää yhteisesti. Eläinlääkärit näkevät keskitettyyn vastaanottoon liittyvänä uhkana potilasmäärien vähentymisen, jos vastaanotolle joutuu matkustamaan pidemmän matkan aiempaan nähden. Potilasmäärien vähentyminen näkyy suoraan eläinlääkäreiden tuloissa, jolloin voi olla hankalaa saada henkilökuntaa pysymään töissä. Potilasmatkat yhteisvastaanotolta hyötyeläintiloille pitenisivät, koska yhteisvastaanotolta on johonkin suuntaan aina pidempi matka nykyisten vastaanottojen sijainteihin nähden. Toisaalta on oletettavaa, että eläinlääkäreiden työhyvinvointi myös paranee yksintyöskentelyn keskittämisen myötä merkittävästi vähentyessä. Potilasmatkoissa hinnoittelu perustuu suurelta osin matkan pituuteen. Pitkällä matkalla asiakas joutuu siis maksamaan suuremmat kulut eläinlääkärin käynnistä. Monilla sellaisilla alueilla, joilla potilasmatkat muodostuvat hyvin pitkiksi, kunta subventoi matkan pituudesta johtuvaa suurta käyntimaksua. Vastaanottojen keskittäminen loisi yhteistoiminta-alueelle paineita subventioiden käyttöönottamiselle. Jos keskimääräinen subventio olisi 30 euroa ja kaikkia potilasmatkoja subventoitaisiin, subventiomaksuja kertyisi vuoden aikana varovasti arvioiden yhteensä noin euroa. Eläinlääkintähuollon toimintakatteen alijäämää saataisiin pienennettyä lisäämällä toiminnan tuottoja eli perimällä tässä selvityksessä esiteltyä potilaskohtaista klinikkamaksua, esimerkiksi 10 e / potilas. 12

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies Kuntien EHO suunnitelmat Ensimmäiset tehty 2011 loppuun mennessä Kunnissa lautakunnan hyväksymä AVI:t ovat arvioineet suunnitelmat

Lisätiedot

Imatran seudun ympäristötoimen eläinlääkintähuollon tilatarve Parikkalassa

Imatran seudun ympäristötoimen eläinlääkintähuollon tilatarve Parikkalassa IMATRAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 ympäristötoimen eläinlääkintähuollon tilatarve Parikkalassa 825/00/01/02/2015 YMPLA 104 Valmistelija: ympäristöjohtaja Sirpa Suur-Hamari Taustaa Vuodesta 2006 asti

Lisätiedot

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat.

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat. SOPIMUS MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUISTA (LUONNOS 11.11.2016) Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien valtuustot ovat hyväksyneet sopimuksen eläinlääkintähuollon, ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Lohjan ympäristöterveyspalveluiden eläinlääkärivastaanottojen palveluverkon tarkastelu

Lohjan ympäristöterveyspalveluiden eläinlääkärivastaanottojen palveluverkon tarkastelu Ympäristö- ja rakennuslautakunnan ympäristöterveysjaosto Ympäristö- ja rakennuslautakunnan ympäristöterveysjaosto 23 20.09.2016 30 11.10.2016 Lohjan ympäristöterveyspalveluiden eläinlääkärivastaanottojen

Lisätiedot

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 449/00.04.01/2012 150 Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Tiivistelmä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA

MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA Valoputkentie 2 36240 Kangasala 23.3.2012 Pirkan OP- Kiinteistökeskus Oy, Tampere, Y-tunnus 0247838-2 Kangasalan kunnassa, Vatialan alueella

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE Hankkion teollisuusalueelta Hyllilänkatu 8 33730 TAMPERE Pirkan OP- Kiinteistökeskus Oy, Tampere, Y-tunnus 0247838-2 MYYTÄVÄ KOHDE Tampereella, Hankkion

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI

OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI MUISTIO Oikeushallinto-osasto Tuomioistuinyksikkö 9.9.2015 OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2017 LUONNOS Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 25.10.2016 Yhtymävaltuusto xx Sisällys PALVELUSOPIMUKSEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 24.11.2008 klo 17.30-19.02 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

Lohjan keskustan terveysaseman laboratorion toimitilojen tarveselvitys

Lohjan keskustan terveysaseman laboratorion toimitilojen tarveselvitys HUS-kuntayhtymä HUSLAB Perusterveydenhuollon vastuualue Länsi-Uudenmaan terveysasemalaboratoriot Lohjan keskustan terveysaseman laboratorion toimitilojen tarveselvitys Versio 7.12.2015 Riitta Pekki Teuvo

Lisätiedot

MMM:n näkökulmia maakuntauudistukseen ja tulevat lainsäädäntömuutokset

MMM:n näkökulmia maakuntauudistukseen ja tulevat lainsäädäntömuutokset MMM:n näkökulmia maakuntauudistukseen ja tulevat lainsäädäntömuutokset Maakuntakierros Kainuu Marjatta Rahkio Elintarviketurvallisuusyksikkö, Ruokaosasto Lainsäädäntö - EKY Eläinlääkintähuoltolaki (ELHL,

Lisätiedot

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA ORIVEDEN KAUPUNKI ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA 3 105 ELÄMÄNLAATUPALVELUT Vastuuhenkilö liikuntapäällikkö Kiti Ruissalo, 25.1.2016 alkaen vs. liikuntapäällikkö Terhi Kettunen KÄYTTÖTALOUS

Lisätiedot

Ennakoi ja säästä - Rahankäytön priorisointi sisäilmaongelmissa: Case Keuruu

Ennakoi ja säästä - Rahankäytön priorisointi sisäilmaongelmissa: Case Keuruu Ennakoi ja säästä - Rahankäytön priorisointi sisäilmaongelmissa: Case Keuruu Lauri Oinonen Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, Keuruun kaupunki Genano-sisäilmaseminaari, Varkaus, 28.10.2016 Kuntien tulevaisuuden

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 9.12.2014 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 2 3 Yli kolme tuntia kestävät ja samana päivänä pidettävät kokoukset

Lisätiedot

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.6.2017 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 30.1.2017 5 Sisällys 1... 3 SOVELTAMISALA... 3 2... 3 KOKOUSPALKKIOT... 3 3... 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET... 4

Lisätiedot

Turun asukasluku

Turun asukasluku Nyt tuli tarjolle hyvätuottoinen viiden kerrostalokaksion kokonaisuus Turusta! Kyseessä on suuri 92 asunnon 1970-luvulla rakennettu taloyhtiö, joka sijaitsee n. 6,0km päässä Turun keskustasta Lausteen

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Kaupunginhallitus 7.5.2015 1 Miksi selvitystyöhön ryhdyttiin? Kaupungin talous ei kestä nykyisellä mallilla jatkamista enää pitkään Kuntaliitosten

Lisätiedot

Nykyisten tilojen muutos, oma toiminta. Kiikan vanhainkoti (+ Niittyvilla) saneerataan 30- paikkaiseksi asumispalveluyksiköksi vaiheittain.

Nykyisten tilojen muutos, oma toiminta. Kiikan vanhainkoti (+ Niittyvilla) saneerataan 30- paikkaiseksi asumispalveluyksiköksi vaiheittain. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI / VAIHTOEHTOJEN VERTAILU: ARVIOINNIN KOHDE JA AIKA: Kiikan - Keikyän alueen asumispalvelut NÄKÖKULMA VAIKUTUSTEN ARVIOINNILLE MITTAREIDEN TIETOA VAIHTOEHTO 0 = NYKYTILA VAIHTOEHTO

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3. 62, liite 3 Käyttötalous Tulosalue HENKILÖSTÖ- HALLINTO -1 050 333 110 000-940 333-1 369 682 142 595-1 227 087-319 350 32 595-286 755 Toimintakulut

Lisätiedot

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? 11.10.2016 Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Mikä ihmeen palveluseteli? Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

MAKSUT 2017 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

MAKSUT 2017 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Tekninen lautakunta 13.12.2016 Liite 1 151 MAKSUT 2017 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Kaduilla ja yleisillä alueilla tehtäviin töihin liittyvä palveluhinnasto 1.1.2017 alkaen Maksut perustuvat kunnossapitolain

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 12:12:40 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 39 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Kustannusmallivaihtoehdot Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskenta

Lisätiedot

Vuokrasopimus Kannaksentie 4

Vuokrasopimus Kannaksentie 4 Parikkalan kunta Kunnanhallitus Keskushallinto Vuokrasopimus Kannaksentie 4 1. Vuokranantaja Parikkalan kunta Harjukuja 6, 59100 PARIKKALA 2. Vuokralainen Imatran kaupunki Imatran seudun ympäristötoimi

Lisätiedot

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kymenlaakson kunnat Luonnos 5.4.2016 Heikki Miettinen 2014tp_2014ktal_2015 väestöenn_v52 Lähtökohdat Lähtökohdat Tavoitteena arvioida kuntien jäljelle

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

SOTER 90 Käynnit Lokalahdella ja Pyhämaassa Lokalahden hammashoitolan siirtäminen pääterveysasemalle. Laskelma kustannuksista ja säästöistä

SOTER 90 Käynnit Lokalahdella ja Pyhämaassa Lokalahden hammashoitolan siirtäminen pääterveysasemalle. Laskelma kustannuksista ja säästöistä Sosiaali- ja terveyslautakunta 90 15.10.2009 Kaupunginhallitus 437 09.11.2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta 100 19.11.2009 Terveyskeskuksen sivutoimipisteiden sulkeminen 5568/14/149/2009 SOTER 90 Käynnit

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2016. Muutoksia tulossa

TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2016. Muutoksia tulossa TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2016 Muutoksia tulossa Läänineläinlääkäri, Etelä-Suomen aluehallintovirasto 4.4.2016 1 Täydentävät ehdot= TE Täydentävät ehdot ovat joukko vaatimuksia, joiden noudattaminen on EU:n maksamien

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Nuorisotoimen vuoden 2015 talousarvioehdotuksen tulo- ja menolajikohtaiset perustelut

Nuorisotoimen vuoden 2015 talousarvioehdotuksen tulo- ja menolajikohtaiset perustelut HELSINGIN KAUPUNKI TAE 2015 1 (6) Nuorisotoimen vuoden 2015 talousarvioehdotuksen tulo- ja menolajikohtaiset perustelut TULOT Myyntitulot 110 000 euroa Tuet ja avustukset 853 000 Bengtsåren leirisaaren

Lisätiedot

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2 MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA 3.469 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Turkkirata 27-29, 33960 Pirkkala, sijaitseva uudehko tuotantorakennus ja tontin vuokraoikeus. Vuokratontin kiinteistötunnus

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Eläinten lukumäärä Eläimiä yhteensä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Eläinten lukumäärä Eläimiä yhteensä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS NAUTA YLI 6 KK Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 8:53:25 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3100 Myyntituotot kunnilta 355 3.000 100,0-3.000

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue Ympäristöterveydenhuolto

Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue Ympäristöterveydenhuolto Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue Ympäristöterveydenhuolto ILMOITUS JATKUVAAHOITOA ANTAVASTA SOSIAALIHUOLLON TOIMIVAYKSIKÖSTÄ Terveydensuojelulaki 13 1 mom. 4. kohta Mitä ilmoitus koskee:

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Mikkelin seudun ympäristölautakunta 28.9.2016 Liite 1 83 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 21.9.2016 Taltionumero 3982 Diaarinumero 3728/3/15 1 (8) Asia Valittaja Yhteistoiminta-alueella järjestettävää

Lisätiedot

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 36 Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 2008-2012 Korvaus 2012 2011 2010 2009 2008 Laskennallinen 649 645 816 519 841 709 630 813 480 158 korvaus Toimeentulotuki 522 620 917

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet

Yhteistoiminta-alueet Yhteistoiminta-alueet Talous- ja toimintatilasto Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto kuntatalous Yleistä Yhteistoiminta-alue on kunnallisessa palvelutuotannossa runsaasti yleistynyt palvelujen

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET HALLINTOSÄÄNNÖN - - LUKU Kaupunginvaltuusto xx.xx.2016 xx Voimassa 1.6.2017 lukien 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1596/02.07.00/2015 38 Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset koottuna Taina Mikkosen 25.2.2016(Evira) esityksestä 18.3.2016 EM

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset koottuna Taina Mikkosen 25.2.2016(Evira) esityksestä 18.3.2016 EM Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset koottuna Taina Mikkosen 25.2.2016(Evira) esityksestä 18.3.2016 EM Eviran ohjaukseen kuuluvat täydentävät ehdot Evira ohjeistaa sekä kirjoittaa

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö VÖYRIN KUNTA Palkkiosääntö Hyväksytty kunnanvaltuustossa 4.10.2012, 58 Astuu voimaan 1.1.2013 VÖYRIN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2 1 SOVELTAMISALA Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Kunnat ulkoistavat palvelujaan. Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille?

Kunnat ulkoistavat palvelujaan. Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille? 1 Kunnat ulkoistavat palvelujaan Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille? 2 Mitä palveluita uudelleen järjestettäessä on hyvä muistaa? Yksittäinen kuntatyönantaja ei vapaudu kokonaan kunnallisista eläkemaksuista,

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2007

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2007 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 200 Hammaslääkärityövoimatutkimukset lokakuussa 200 Kyselytutkimus terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille (234 terveyskeskusta) yhden päivän poikkileikkaustilanne

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3521/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3521/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 87 Asianro 3521/10.03.07/2013 Taksa Kuopion kaupungin katujen ja muiden yleisten alueiden vuokrauksesta perittävistä maksuista, muutokset tapahtumilta perittäviin

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUHAVAN KAUPUNKI 1 KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 14.12.2015 78 Voimaantulo: 1.1.2016 KAUHAVAN KAUPUNKI 2 Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA... 3 2

Lisätiedot

2 18.02.2016 24 16.06.2016 39 04.08.2016 44 17.11.2016 Talouden ja toiminnan seuranta 2016 1076/35/2016 ETYT 18.02.2016 2 */* Seurantaa on tehty tammikuun 2016 loppuun, siten kun asiat on rekisteröity

Lisätiedot

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Matti Keränen Trafix Oy 22.8.2011 Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Tehtävän kuvaus Tässä muistiossa tarkastellaan Porvoon Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalueiden

Lisätiedot

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Terveys-/hyvinvointikeskushankkeen toiminnallista tarkastelua eri

Terveys-/hyvinvointikeskushankkeen toiminnallista tarkastelua eri Terveys-/hyvinvointikeskushankkeen toiminnallista tarkastelua eri Tähän tarvittaessa otsikko vaihtoehtojen pohjalta Kunnanvaltuuston kokous 9.2.2015 Liite Perusturvajohtaja Liisa Ståhle Eri vaihtoehtojen

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Henkilöstöravintola Kapyysin talous- ja toimintaraportti

Henkilöstöravintola Kapyysin talous- ja toimintaraportti 1781/02.02.02/2016 Henkilöstöravintola Kapyysin talous- ja toimintaraportti 1/2016 Niina Isberg Ruokapalvelut Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu 2015 4490 Kabyssen kök 29.1.2016 muuttujat Tot 2015 TA-% TP

Lisätiedot

Tietoja kiinteistöstä

Tietoja kiinteistöstä 04.03.16 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Leimatie 20, 90420 Oulu Oulu Metsokangas Kiinteistötunnus: 564-28-125-9 Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Lisätietoja: Omakotitalo

Lisätiedot

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS HÄLYTYS-/HAITTARAHAN MAKSAMISESTA 1.1.2013 alkaen,

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS HÄLYTYS-/HAITTARAHAN MAKSAMISESTA 1.1.2013 alkaen, 1 PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS HÄLYTYS-/HAITTARAHAN MAKSAMISESTA 1.1.2013 alkaen, 3 :n 5. kohta muutettu 1.6.2013 alkaen 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Soveltamisala Tämän sopimuksen tarkoitus on turvata

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT-OSASTON FONIATRIAN POLIKLINIKKATOIMINNON LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE HELSINGIN KAUPUNGIN

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Tietoja kiinteistöstä

Tietoja kiinteistöstä 17.03.16 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kaupunki: Kaupungin osa: Matosuontie 34, 90230 Oulu Oulu Kastelli Kiinteistötunnus: 564-22-6-26 Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Pinta-ala: 152 m² Kokonaisala asuinrakennus:

Lisätiedot

Liite 1a 31 Säynätsalon alueneuvosto Toimintamäärärahojen jakaantuminen 2015

Liite 1a 31 Säynätsalon alueneuvosto Toimintamäärärahojen jakaantuminen 2015 Toimintamäärärahojen jakaantuminen 2015 Toimintamäärärahat vähenevät koko Jyväskylän seurakunnassa vuonna 2015, niin kuin myös Säynätsalon asrk:ssa n. 5 % vuoteen 2014 verrattuna. Säynätsalon asrk:n budjetti

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 27.9.2016 Taltionumero 4075 Diaarinumero 1045/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus ja hallintoriita-asia A Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin taloudellinen tilanne 2013

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin taloudellinen tilanne 2013 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin taloudellinen tilanne 2013 O-P Lehtonen sairaanhoitopiirin johtaja Fakta: Sairaanhoitopiiri tarvitsee aiempaa enemmän vuosikatetta Milj. 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0

Lisätiedot

45/ Liite Muut srk.til 107 Toimintakulut Koulutuspalvelut (luottamushenk., vapaaeht., muut) 300,00 300,00

45/ Liite Muut srk.til 107 Toimintakulut Koulutuspalvelut (luottamushenk., vapaaeht., muut) 300,00 300,00 Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tiliryhmätaso 45/ Liite Tulosyksikkö Pääkirjatili TP ed. vuosi 2014 1072010000 Jum.palv.elämä 107 Toimintatuotot 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -41,73 TA kuluva 2015 TA toteuma

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Silja Mäkelä 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Porvoon kaupunki, Terveydensuojelu 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Tiina Tiainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain muutokset

Terveydenhuoltolain muutokset Terveydenhuoltolain muutokset Sote- ja aluehallintouudistus sekä varautuminen STM:n valmiusseminaari Haikon kartano Haikkoontie 114, Porvoo 26. - 27.5.2016 Timo Keistinen lääkintöneuvos STM 30.5.2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016

Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016 Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016 18.1.2016 1 Taustaa Valtionhallinnon toimintojen tiivistäminen jatkuu Kouvolassa Selvitystyö koskee tällä hetkellä mm.

Lisätiedot

Kiteen uusi paloasema

Kiteen uusi paloasema Kiteen uusi paloasema Liittymätarkastelu LUONNOS Juha Korhonen 4.12.2015 Sito Best for Your Environment Paloaseman suunnittelualueen sijainti Liite 5 Liikenneympäristö ja suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti Hallinto ,19 % 18,93 % 30,82 %

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti Hallinto ,19 % 18,93 % 30,82 % KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - ELOKUU 2014-2015 11.9.2015 TOIMINTATUOTOT TA 2015 Tot. 1-8.2015 TP 2014 Tot. 1-8.2014 Muutos - Muutos -% Tot.% Tot.%

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 64.407 (2014 60.680) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat 35.449 Vapaa-aikasihteeri 5005 Kokouspalkkiot 1.800 Vapaa-ajanlautakunta

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA MYYTÄVÄ KOHDE Sastamalassa, osoitteessa Harjukatu 8, sijaitseva teollisuuskiinteistö. Vammalan keskusta sijoittuu noin 1 km kohteesta pohjoiseen. Valtatie 12:sta

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen laskuttaminen. Milla Kaitola Suunnittelija, Kuntoutusryhmä

Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen laskuttaminen. Milla Kaitola Suunnittelija, Kuntoutusryhmä Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen laskuttaminen Milla Kaitola Suunnittelija, Kuntoutusryhmä 23.11.2016 Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen laskuttaminen Kela maksaa palveluntuottajalle

Lisätiedot

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN?

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? Kuntamarkkinat tietoisku 14.9.2016 SOTE-UUDISTUKSEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Sote-uudistuksen tavoitteet,

Lisätiedot

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II Kinnulan kunta Sivu 1 020000 Hallintopalvelut (perusturva) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kuukausipalkat -50 300,00-48 800,00 4020 Luottamushenkilöiden k -4 000,00-4

Lisätiedot

Tietoa Aspa-säätiö tukiasunnoista. Kiinteistötoiminta Marsa Björkman 2014

Tietoa Aspa-säätiö tukiasunnoista. Kiinteistötoiminta Marsa Björkman 2014 Tietoa Aspa-säätiö tukiasunnoista Kiinteistötoiminta Marsa Björkman 2014 Tehtävät tukiasuntojen hankinta vuokraustoiminta kunnossapito ja ylläpito hallinnollinen isännöinti erillisprojektit Henkilöstö

Lisätiedot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 204 Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 2013 204 Palkat 0100 7 646 Eläkevakuutusmaksut 0370 2 249 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0380 471 Asiakaspalveluiden ostot 2 926

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA Lisälista 1 Sisältö

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA Lisälista 1 Sisältö HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2010 1 Sisältö Asia Sivu PUHEENJOHTAJA 7 Korvaus ansionmenetyksestä sekä lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneista kustannuksista 1 STARA 10 Esitys kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKESKUS TALOUSARVIOESITYS 2017

YMPÄRISTÖKESKUS TALOUSARVIOESITYS 2017 YMPÄRISTÖKESKUS TALOUSARVIOESITYS 2017 TALOUSARVIOESITYKSEN KESKEISET PERUSTELUT Kaupunginhallituksen Ympäristökeskukselle antama raami on 516 000e. Ympäristökeskuksen talousarvioesitys vuodelle 2017 on

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sopimus 1 (4) Terveydenhuollon palvelualue 7720/2015 Suun terveydenhuolto Julkinen

Kuopion kaupunki Sopimus 1 (4) Terveydenhuollon palvelualue 7720/2015 Suun terveydenhuolto Julkinen Kuopion kaupunki Sopimus 1 (4) SOPIMUS VIRKA-AJAN ULKOPUOLISEN SUUN TERVEYDENHUOLLON PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ POHJOIS-SAVON ALUEELLA Sopijapuolet Kuopion kaupunki ja Lapinlahden kunta Pohjois-Savon

Lisätiedot