SELVITYS MÄNTSÄLÄN ELÄINLÄÄKÄRIPALVE- LUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SELVITYS MÄNTSÄLÄN ELÄINLÄÄKÄRIPALVE- LUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ"

Transkriptio

1 SELVITYS MÄNTSÄLÄN ELÄINLÄÄKÄRIPALVE- LUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Eläinlääkintähuollon yksikkö

2 Sisältö Saate Eläinlääkäripalvelujen järjestäminen kunnissa Eläinlääkäripalveluiden järjestäminen ympäristökeskuksen sopijakunnissa Mäntsälän eläinlääkäripalvelujen järjestäminen tulevaisuudessa Eläinlääkäripalvelujen järjestäminen ostopalveluna Eläinlääkäripalvelujen järjestäminen ympäristökeskuksen omana toimintana Mäntsälän eläinlääkäripalvelujen järjestäminen ympäristökeskuksen omana toimintana Vastaanottotilat Henkilöresurssit Kustannusten vertailu Pohdintaa eläinlääkäripalvelujen tuottamisesta Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sopijakuntien alueella

3 Saate Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2014 palvelusuunnitelman yhtenä tavoitteena on ollut kustannusvertailun tekeminen Mäntsälän eläinlääkäripalveluista ympäristökeskuksen omana työnä. Mäntsälän kunnan ja Helsingin yliopiston Yliopistollisen eläinsairaalan välinen sopimus Mäntsälän eläinlääkäripalveluista siirtyi ympäristökeskukselle sen aloitettua toimintansa. Ympäristökeskuksen ja Yliopistollisen eläinsairaalan välinen ostopalvelusopimus Mäntsälän eläinlääkäripalveluista on optiovuosineen voimassa vuoden 2015 loppuun. Mäntsälän eläinlääkäripalveluiden hankkiminen jatkossakin ostopalveluina tai niiden siirtäminen osaksi ympäristökeskuksen omaa palvelutuotantoa tulee ratkaista vuoden 2015 tammikuun loppuun mennessä, jotta ympäristökeskus pääsee riittävän ajoissa käynnistämään ostopalveluiden hankinnan tai vaihtoehtoisesti oman palvelutuotannon edellyttämät toimitila- ja henkilöstöjärjestelyt. Ratkaisuvastuu ostopalveluiden jatkamisessa tai ympäristökeskuksen palveluihin siirtymisessä on Mäntsälän kunnalla. Selvityksessä Mäntsälän eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä on lähtöaineistona käytetty Mäntsälän kunnalta saatuja tietoja eläinlääkärin vastaanottotiloiksi soveltuvasta rakennuksesta sekä ympäristökeskuksen omia eläinlääkäripalveluiden suunnittelu- ja seurantatietoja. Selvityksessä esitetään nykyisten ostopalveluiden (A) rinnalla viisi laskentavaihtoehtoa (B-F), joissa on käytetty erilaisia oletuksia Yliopistolliselta eläinsairaalalta ympäristökeskukselle siirtyvistä potilasmääristä. Käytetyt laskentavaihtoehdot osoittavat, että potilasasiakkuuksien täysimääräinen siirtyminen Yliopistolliselta eläinsairaalalta ympäristökeskukselle (B) lisäsi Mäntsälän kustannuksia eläinlääkäripalveluissa tämänhetkisten ostopalvelujen kustannuksiin verrattuna noin eurolla. Kustannusvertailussa esitetty todennäköisin laskentavaihtoehto (F) toisi puolestaan kunnalle noin euron toimintakulusäästöt vuodessa alkuinvestointien jälkeen. Tuusulassa Maija Kallioniemi eläinlääkintähuollon päällikkö 3

4 1. Eläinlääkäripalvelujen järjestäminen kunnissa Eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 7 :n mukaisesti kunta, kuntayhtymä tai ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetussa laissa (410/2009) tarkoitettu yhteistoiminta-alue järjestää alueellaan peruseläinlääkäripalvelut ja kiireellisen eläinlääkärinavun siten kuin laissa säädetään. Lain 11 :n mukaisesti kunnan on järjestettävä arkipäivisin virka-aikana saatavilla oleva peruseläinlääkäripalvelu asukkaidensa pitämiä kotieläimiä varten sekä sellaisten yhteisöjen pitämiä kotieläimiä varten, joilla on kotipaikka sen alueella. Muita kotieläimiä kuin hyötyeläimiä varten tämä palvelu on kuitenkin järjestettävä vain, jos palvelua ei ole muuten saatavilla yhteistoiminta-alueella. Kunnan on järjestettävä eläinlääkärin käynnin eläintenpitopaikassa arkipäivisin virka-aikana mahdollistava peruseläinlääkäripalvelu alueellaan pidettäviä hyötyeläimiä varten. Eläinlääkintähuoltolain 13 :n mukaisesti kunnan on järjestettävä kiireellistä eläinlääkärinapua alueellaan olevia kotieläimiä varten kaikkina vuorokaudenaikoina. Kiireellinen eläinlääkärinapu on järjestettävä päivystysalueella siten, että kotieläimiä, jotka ovat pienikokoisia ja voidaan siten vaikeuksitta kuljettaa eläinlääkärin vastaanotolle, ja kotieläimiä, joille annettava eläinlääkärinapu edellyttää eläinlääkärin käyntiä eläimenpitopaikassa, hoitaa pääasiassa eri henkilökunta. Tästä vaatimuksesta voidaan kuitenkin poiketa päivystysalueella, jonka eläintiheys on pieni tai jossa sellaisten kotieläinten, jotka ovat pienikokoisia ja voidaan siten vaikeuksitta kuljettaa eläinlääkärin vastaanotolle, osuus kaikista päivystysalueella pidettävistä kotieläimistä on vähäinen tai se on muusta erityisestä syystä perusteltua. Päivystysaluetta varten on järjestettävä keskitetty palvelu yhteydenottoja varten. Lain 17 :n mukaisesti kunta voi tehdä yksityisen eläinlääkäripalvelun tuottajan kanssa sopimuksen 11 ja 13 :ssä säädettyjen palveluiden tuottamisesta. 2. Eläinlääkäripalveluiden järjestäminen ympäristökeskuksen sopijakunnissa Järvenpää, Kerava, Nurmijärvi ja Tuusula Keski-Uudenmaan ympäristökeskus järjestää omana toimintanaan eläinlääkäripalvelut Järvenpäälle, Keravalle, Nurmijärvelle ja Tuusulalle. Ympäristökeskuksen aloittaessa toimintansa vastaanotot sijaitsivat Järvenpään Kyrölässä ja Tuusulan Hyrylässä. Kerava osti eläinlääkäripalvelut Vantaalta asti. Keravan liityttyä ympäristökeskukseen täytettiin ympäristökeskuksen kolmas eläinlääkärin virka, joka oli perustettu jo aiemmin ympäristökeskuksen aloittaessa toimintansa. Tuusulan vastaanotolla on toimitilat kahdelle eläinlääkärille ja Järvenpäässä yhdelle eläinlääkärille. Eläinlääkäreiden päivystysalueen olivat pitkään muodostaneet Järvenpää, Nurmijärvi ja Tuusula. Keravan liityttyä ympäristökeskukseen tuli siitä myös osa päivystysaluetta. Nurmijärvi liittyi ympäristökeskukseen ja samalla sen eläinlääkäripalvelut siirtyivät ympäristökeskuksen järjestettäväksi. Nurmijärvellä vastaanotto sijaitsee Kirkonkylässä, ja siellä on toimitilat yhdelle eläinlääkärille. 4

5 Mäntsälä Mäntsälän kunta on hankkinut eläinlääkäripalvelut jo pidempään ostopalveluna Helsingin yliopiston Yliopistolliselta eläinsairaalalta. Mäntsälän kunta oli tehnyt palveluiden ostosta viimeisimmän sopimuksen ajalle 4/2008-4/2010. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kyseinen ostopalvelusopimus siirtyi ympäristökeskukselle. Sopimusta yliopiston kanssa jatkettiin siihen asti, kunnes palvelut oli kilpailutettu uudelleen ja päätetty niiden hankkimisesta. Ainoan tarjouksen palveluista teki Helsingin yliopiston Yliopistollinen eläinsairaala. Ympäristökeskuksen ja Yliopistollisen eläinsairaalan (jatkossa Tuotantoeläinsairaala) välinen sopimus Mäntsälän eläinlääkäripalveluista solmittiin ajalle sisältäen mahdollisuuden kahteen optiovuoteen vuosille Ympäristökeskus on päättänyt optiovuosien käytöstä. Varsinaisen sopimuskauden sopimushinta oli euroa/vuosi. Optiovuosien hinta on käydyn neuvottelun jälkeen ,56 euroa/vuosi. Hinta optiovuosille nousi siten 7 531,56 euroa/vuosi. 3. Mäntsälän eläinlääkäripalvelujen järjestäminen tulevaisuudessa Helsingin yliopiston kanssa solmittu sopimus päättyy vuoden 2015 lopussa. Mäntsälän eläinlääkäripalvelut voidaan sen jälkeen tuottaa joko ympäristökeskuksen omana palveluna tai jatkaa edelleen palvelun hankkimista ostopalveluna. Tässä selvityksessä käsitellään vain peruseläinlääkäripalvelujen ja kiireellisen eläinlääkäriavun hankkimista, sillä eläinlääkintähuollon viranomaistehtäviä ei voi hankkia ostopalveluna yksityiseltä palvelutarjoajalta. Virkatehtävät (mm. eläinsuojelu, tarttuvien eläintautien vastustaminen ja vientitodistukset) Mäntsälän alueella hoitavat ympäristökeskuksen valvontaeläinlääkäri tai praktikkoeläinlääkärit. Selvityksessä on otettu huomioon henkilökustannukset vain praktikkoeläinlääkäreiden ja heidän sijaistensa osalta. Pieneläinhoitajasta, eläinlääkintähuollon päälliköstä ja valvontaeläinlääkäristä aiheutuvia kustannuksia ei selvityksen kustannusvertailussa ole otettu huomioon minkään sopijakunnan osalta. Tässä selvityksessä on käytetty ympäristökeskuksen vuoden 2013 tilinpäätöksen ja vuoden 2014 palvelusopimuksen mukaista eläinlääkintähuollon kustannustenjakoa: tulosyksikön toimintamenot, joita ei kateta valtion maksamilla korvauksilla, klinikkamaksuilla tai maksullisesta päivystyspuhelimesta kertyvillä tuloilla, peritään sopijakunnilta maksuosuuksina sopijakuntien muut eläinlääkintähuollon kulut jaetaan vuoden 2013 potilasmäärien mukaisesti siten, että 50 % kuluista jaetaan kuntien kesken tasan ja 50 % potilaiden kotikuntien perusteella klinikkamaksutuloista ja päivystyspuhelimesta kertyvistä tuloista 50 % jaetaan tasan kaikille kunnille ja 50 % tuloista jaetaan potilaiden kotikuntien perusteella. 5

6 Selvityksen kustannusvertailussa Mäntsälän osalta on käytetty optiovuoden 2014 eläinlääkäripalvelujen hankintahintaa. Muiden sopijakuntien kustannukset ovat vuoden 2013 tilinpäätöksestä. Kaikkien kuntien osalta on käytetty vuoden 2013 potilasmääriä. Sopijakuntien asukkaiden ja heidän kotieläintensä lisäksi ympäristökeskuksen vastaanotoilla käy jonkin verran myös muiden kuntien asukkaita kotieläimineen. Vuonna 2013 muualta kuin ympäristökeskuksen sopijakunnista oli 153 potilasta, joka on 2,4 % kyseisen vuoden kokonaispotilasmäärästä. Tämä ulkopaikkakuntalaisten potilasmäärä on jaettu ympäristökeskuksen tilinpäätöksessä tasan kaikkien sopijakuntien kesken. Tämän selvityksen kustannusvertailusta ulkopaikkakuntalaiset potilaat on jätetty pois ja käytetty vain sopijakuntien potilaiden määriä. Kyseisen potilasryhmän poisjättäminen vertailusta ei vaikuta oleellisesti euromääräisiin kustannuksiin eikä lainkaan sopijakuntien kustannusten keskinäiseen vertailuun. 3.1 Eläinlääkäripalvelujen järjestäminen ostopalveluna Julkinen hankinta tulee pääsääntöisesti kilpailuttaa. Kilpailutuksen sisältävään hankintaprosessiin menee useampi kuukausi aikaa, mikä tulee ottaa huomion palvelun hankintaa suunniteltaessa. Mäntsälän eläinlääkäripalvelujen hankinta on kilpailutettu kerran ympäristökeskuksen toimintaaikana. Tarjous pyydettiin Mäntsälän kunnan kotieläimille järjestettävistä peruseläinlääkäripalveluista ja kiireellisestä eläinlääkäriavusta. Arviointiperusteina olivat palvelun vuosihinta (75 %) ja asiakasmaksujen suuruus (25 %). Tarjouskilpailussa syksyllä 2010 saatiin vain Helsingin yliopiston Yliopistollisen eläinsairaalan tarjous. Viimeisten vuosien aikana on tullut markkinoille aikaisempaa enemmän yksityisiä eläinlääkäripalvelujen tarjoajia, joilla pieneläimet ovat palvelun kohderyhmänä. Yksityisiä, erikokoisia pieneläinvastaanottoja toimii kaikissa ympäristökeskuksen sopijakunnissa sekä pääkaupunkiseudulla ja Päijät-Hämeessä. Useat vastaanotot ovat auki viikonloppuisin päiväsaikaan. Hattulassa ja Vantaalla toimii ympäri vuorokauden päivystävät yksityiset eläinlääkäriasemat. Hyvinkäällä toimii yksityinen hevossairaala, joka myös päivystää. Muille suureläimille kuin hevosille yksityisiä palveluja tarjoavat muutamat eläinlääkärit, jotka tekevät tilakäyntejä lähinnä virka-aikana. Yksityisten palveluntarjoajien päivystysaikaisesta palvelun saatavuudesta ympäristökeskuksella ei ole tietoja. Helsingin yliopiston Yliopistollinen eläinsairaala on tällä hetkellä ainoa suurempi palveluntuottaja, joka tuottaa ostopalveluna kunnille eläinlääkäripalveluja pieneläimille, hevosille sekä muille suureläimille virka- ja päivystysaikana. 3.2 Eläinlääkäripalvelujen järjestäminen ympäristökeskuksen omana toimintana Ympäristökeskus järjestää tällä hetkellä omana toimintanaan eläinlääkäripalvelut Keravalle, Järvenpäälle, Nurmijärvelle ja Tuusulalle. Palvelua tarjotaan kolmella vastaanotolla ja tilakäynneillä neljän eläinlääkärin toimesta. Päivystysrenkaaseen osallistuu neljä eläinlääkäriä. Nykyisillä henkilöstöresursseilla palvelun tuottaminen onnistuu vain edellä mainituille kunnille. 6

7 Jos palvelut tuotetaan jatkossa omana toimintana myös Mäntsälälle, vaatii se yhden eläinlääkärin lisätyöpanoksen sekä vastaanottotilat. Nykyiseen verrattuna toiminta-alueen koko kasvaisi huomattavasti, sillä Mäntsälä on pinta-alaltaan ympäristökeskuksen suurin sopijakunta. Myös potilasmääriltään Mäntsälä on suurin, ja potilasjakauma poikkeaa huomattavasti muista sopijakunnista. Vuonna 2013 suureläinten osuus Mäntsälässä hoidetuista potilaista oli 72 %, kun vastaavasti muissa sopijakunnissa suureläinten osuus oli 8 %. Matkustamiseen kuluvan ajan takia tilakäyntien tekeminen vie huomattavasti enemmän aikaa kuin vastaanotoilla tapahtuva pieneläinten hoitotyö. Taulukossa 1 on esitetty perustietoja ympäristökeskuksen sopijakunnista ja kuvassa 1 ympäristökeskuksen toiminta-alue. Taulukossa 2 on esitetty potilasmäärät kunnittain vuonna Taulukko 1. Ympäristökeskukseen sopijakuntien asukasluvut ja pinta-alat ( ). Kunta Asukasluku Maapinta-ala, km 2 Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Tuusula Kuva 1. Ympäristökeskuksen toiminta-alue. 7

8 Taulukko 2. Ympäristökeskuksen sopijakuntien potilasmäärät kotikunnittain vuonna Kunta Virka-aikana Päivystysaikana Yhteensä Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Tuusula Mäntsälän eläinlääkäripalvelujen järjestäminen ympäristökeskuksen omana toimintana 4.1 Vastaanottotilat Mäntsälän kunnalta pyydettiin tätä selvitystä varten esitystä tilavaihtoehdoista, jotka soveltuisivat yhden eläinlääkärin vastaanottotiloiksi. Kunnalla on tarjota osoitteessa Helsingintie 171 tyhjilleen jäänyt omakotitalo, josta voisi saada remontoimalla sopivat eläinlääkärin toimitilat (ks. kuvat 2-4). Rakennus sijaitsee noin neljän kilometrin päässä Mäntsälän keskustasta. Sen ympäristössä ei ole sellaista asutusta, joka voisi häiriintyä toiminnasta. Rakennuksen pihalla on riittävästi tilaa asiakaspysäköinnille. Rakennuksessa on kolme huonetta, keittiö, sauna- ja pesutilat sekä autotalli. Rakennuksen kunto on tyydyttävä. Vesipisteitä ja sähköpistorasioita ei kuitenkaan ole riittävästi eläinlääkärin vastaanottotoimintaan. Viemäreiden osalta asia tulee selvittää. Lisäksi tiloihin tulee hankkia toimintaan soveltuvat kalusteet sekä peruseläinlääkäritoimintaan liittyvät välineet ja laitteet. Arvio rakennuksen välttämättömistä remontointikuluista on euroa. Lisäksi kuluja voi jatkossa kasvattaa mm. viemäröinnin ja huonetilojen muutostyöt, joilla tilat saadaan paremmin soveltuviksi vastaanottotoimintaan. Vastaanoton varustamiseen kalusteilla, välineillä ja laitteilla voidaan arvioida kuluvan euroa. Edellä mainitut remontti- ja hankintakulut, yhteensä euroa, kohdistuisivat kokonaisuudessaan Mäntsälän kuntaan. Eläinlääkärin vastaanottotiloiksi remontoidun rakennuksen vuokrakuluiksi on arvioitu 900 euroa/kk, sähkö-, vesi-, jäte- ja kiinteistöhuoltokuluiksi 400 euroa/kk sekä siivouskuluiksi 500 euroa/kk. 8

9 Kuva 2. Eläinlääkärin vastaanottotilaksi esitetyn rakennuksen sijainti. Kuva 3. Eläinlääkärin vastaanottotilaksi esitetty rakennus ja sen piha-aluetta. 9

10 Kuva 4. Eläinlääkärin vastaanottotilaksi esitetyn rakennuksen viitteellinen pohjapiirustus; ei mittakaavassa. 4.2 Henkilöresurssit Mäntsälään remontoitavan vastaanoton henkilökunnaksi on selvityksessä laskettu yksi eläinlääkäri, jolle vuosilomien ajaksi palkataan sijainen. Eläinlääkäri hoitaisi potilastyön lisäksi itse ajanvarauksen, vastaanoton ylläpidon ja välinehuollon. Vakituisen eläinlääkärin palkkakuluna laskelmissa on käytetty euroa/kk (tehtäväkohtainen palkka ja täydet vuosisidonnaiset lisät) ja sivukuluprosenttina 30,35 %. Eläkkeen perustaksi laskettavaksi palkkiosummaksi on arvioitu euroa vuodessa. Muiksi kuluiksi (esim. puhelin, koulutus, tarvikkeet) on laskelmassa arvioitu euroa vuodessa. Vuonna 2013 ympäristökeskukselle aiheutui päivystyskorvauksista noin euron kulut. Samaa summaa on käytetty selvityksen kustannusvertailussa, sillä yhden kunnan mukaantulo päivystysrinkiin ei lisää kuluja, vaan summa jakautuu neljän kunnan sijasta viidelle kunnalle. 5. Kustannusten vertailu Selvityksessä Järvenpään, Keravan, Nurmijärven ja Tuusulan osalta on käytetty tilinpäätöksen 2013 tietoja. Mäntsälän osalta on käytetty tällä hetkellä (2014) voimassa olevaa optiovuosien sopimushintaa, jolla Helsingin yliopisto tuottaa palvelut Mäntsälän kunnalle vuosina

11 Eläinlääkäripalveluiden henkilöstökuluista puolet (50 %) jaetaan tasan sopijakunnille (palvelun olemassaolo) ja puolet (50 %) jaetaan potilaiden kotikuntien perusteella. Hevosten osalta kotikuntana käytetään sitä kuntaa, jossa hevosella on tallipaikka. Kaikki muut kulut jaetaan tasan sopijakuntien kesken. Myös maksutuloista (klinikkamaksut ja päivystyspuhelimesta saatavat tulot) puolet (50 %) jaetaan tasan sopijakuntien kesken ja puolet (50 %) potilaiden kotikuntien perusteella. Helsingin yliopisto on pitkään järjestänyt eläinlääkäripalvelut Mäntsälässä. Yliopisto kouluttaa tulevia eläinlääkäreitä ja eläinlääkäri tekee kaikki tilakäynnit yhdessä opiskelijoiden kanssa. Toimintamalli antaa toisenlaiset lähtökohdat eläinlääkäripalveluiden järjestämiselle kuin perinteinen kunnaneläinlääkärin tarjoama palvelu. Yliopiston eläinlääkäri ja opiskelijat tekevät muun muassa ns. kuukausitarkastuksia nautatiloille tehden samalla esim. useita tiineystarkastuksia tai muita lehmien hedelmällisyyteen liittyviä tarkastuksia ja toimenpiteitä. Nämä tarkastukset vaikuttavat huomattavasti Mäntsälän suureläinten potilasmääriin. Maaseutuelinkeinoviranomaiselta saadun tiedon mukaan Mäntsälässä on 33 nautatilaa, joista osa on lypsykarjatiloja ja osa lihanautatiloja. Selvityksen kustannusvertailussa on käytetty taulukon 3 mukaisesti kuutta (A-F) eri laskentavaihtoehtoa (ks. kuvat 5 ja 6). Vaihtoehto A kuvaa nykytilannetta, jossa ympäristökeskus hankkii Mäntsälän eläinlääkäripalvelut Tuotantoeläinsairaalalta. Vaihtoehdot B-F kuvaavat tilannetta, jossa ympäristökeskuksella on eläinlääkärin vastaanottotilat Mäntsälässä, ja Tuotantoeläinsairaalan asiakkuuksista siirtyy ympäristökeskuksen vastaanoton hoidettavaksi eri määrä potilaita virka- ja päivystysaikoina. Taulukko 3. Mäntsälän eläinlääkäripalveluiden kustannusvertailun laskentavaihtoehdot (A-F). Ks. tarkemmin teksti alla. Nykytilanne Ympäristökeskuksen vastaanotto A B C D E F Mäntsälä: vuoden 2014 sopimus; muut kunnat: vuoden 2013 tilinpäätös kaikki virka-aikana tuotantoeläimet virkaaikana 5 hevoset virka-aikana 50 pieneläimet virkaaikana 70 kaikki päivystysaikana Kustannustenjako Siirtyvät potilaat (%) Laskentavaihtoehdossa A kunnille aiheutuvat kustannukset ovat muiden kuntien osalta vuoden 2013 tilinpäätöksestä ja Mäntsälän osalta voimassa olevasta ostopalvelusopimuksesta (optiovuodet ). Vaihtoehtojen B-E laskennassa on potilasmäärinä käytetty vuoden 2013 sopijakuntakohtaisia potilastietoja olettaen, että Tuotantoeläinsairaalassa virka-aikana hoidettavista potilaista siirtyy ympäristökeskuksen eläinlääkärin asiakkaiksi 100 % (B), 70 % (C), 50 % (D) tai 30 % (E). 11

12 Laskentavaihtoehdossa F on arvioitu Tuotantoeläinsairaalasta siirtyvän virka-aikana ympäristökeskuksen eläinlääkärin asiakkaiksi 5 % tuotantoeläimistä, 50 % hevosista ja 70 % pieneläimistä. Oletuksena on, että Mäntsälän tuotantoeläintiloista lähes kaikki jäisivät edelleen Helsingin yliopiston Tuotantoeläinsairaalan asiakkaiksi, vaikkei ympäristökeskus enää hankkisikaan palvelua siltä. Kaikissa ympäristökeskuksen vastaanoton sisältävissä laskentavaihtoehdoissa (B-F) on oletettu päivystysaikaisten potilaiden siirtyvän kokonaisuudessaan (100 %) ympäristökeskuksen eläinlääkärin asiakkaiksi. Olettamus perustuu siihen, että Tuotantoeläinsairaala todennäköisesti lopettaisi päivystysaikaisen palvelun tarjoamisen kokonaan, jos ympäristökeskus järjestäisi Mäntsälän eläinlääkäripalvelut omana toimintanaan. Päivystysaikaisten potilaiden määränä on kustannusvertailussa otettu Mäntsälän osalta huomioon vuonna 2013 hoidetut naudat ja hevoset sekä kissat ja koirat muiden päivystyksessä hoidettujen eläinten osuuden ollessa marginaalinen (12 kpl, osa suureläimiä ja osa pieneläimiä). Tuotantoeläinsairaala hoiti vuonna 2013 päivystyksessä yhteensä 180 nautaa ja hevosta sekä 288 kissaa ja koiraa. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen eläinlääkärit hoitivat vuonna 2013 päivystysaikana 132 suureläintä ja 1073 pieneläintä. Kuvissa 5 ja 6 on esitetty eläinlääkäripalveluiden kustannusten jakautuminen sopijakunnittain eri laskentavaihtoehdoilla (ks. yllä taulukko 3). Kuvassa 5 on esitetty kustannusten jakautuminen vaihtoehdoittain ja kuvassa 6 sopijakunnittain A B C D E F Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Tuusula Kuva 5. Eläinlääkäripalveluiden kustannusten jakautuminen laskentavaihtoehdoittain, jos Mäntsälän eläinlääkäripalvelut hankitaan Helsingin yliopiston Tuotantoeläinsairaalalta (A) tai tuotetaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen omana palveluna (B-F); ks. taulukko 3. 12

13 Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Tuusula A B C D E F Kuva 6. Eläinlääkäripalveluiden kustannusten jakautuminen sopijakunnittain, jos Mäntsälän eläinlääkäripalvelut hankitaan Helsingin yliopiston Tuotantoeläinsairaalalta (A) tai tuotetaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen omana palveluna (B-F); ks. taulukko Pohdintaa eläinlääkäripalvelujen tuottamisesta Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sopijakuntien alueella Tämän selvityksen mukaiset vaihtoehtoiset eläinlääkäripalvelujen tuottamistavat Mäntsälän kunnalle ovat toiminnan jatkaminen nykyisellään eli palvelun hankinta ostopalveluna tai palvelun tuottaminen ympäristökeskuksen omana tuotantonaan. Kumpikaan tapa järjestää palvelua ei noudata eläinlääkintähuoltolain vaatimusta suur- ja pieneläinpäivystyksen eriyttämistä toisistaan. Kyseisestä vaatimuksesta voidaan kuitenkin poiketa päivystysalueella, jonka eläintiheys on pieni tai jossa sellaisten kotieläinten, jotka ovat pienikokoisia ja voidaan siten vaikeuksitta kuljettaa eläinlääkärin vastaanotolle, osuus kaikista päivystysalueella pidettävistä kotieläimistä on vähäinen tai se on muusta erityisestä syystä perusteltua. Ympäristökeskuksen nykyisellä päivystysalueella suureläinten määrä on 8 % kaikista päivystysaikaisista potilaista. Suureläinten kiireellinen eläinlääkärinapu on pystytty järjestämään virka- ja päivystysaikana ja suureläinten kiireellinen hoito menee pääsääntöisesti pieneläinten kiireellisen hoidon edelle. Edellä mainituilla perusteilla eriyttämistä ei ole tehty. Mäntsälän kunnan alueella päivystysaikainen suureläinten määrä tässä selvityksessä käytetyillä potilasmäärillä on 38 %. Kummankaan potilasryhmän osuus ei jää niin vähäiseksi, että sillä voisi selkeästi perustella eriyt- 13

14 tämisestä luopumisen. Suureläimen hoitaminen vaatii lähes aina tilakäynnin, jossa matkustamiseen kuluu välillä suhteellisen suuri osuus koko käyntiin käytetystä ajasta. Mikäli Mäntsälän eläinlääkäripalvelut hoidettaisiin ympäristökeskuksen omana tuotantona, olisi selvityksessä käytetyillä potilasmäärillä suureläinten osuus päivystysaikaisista potilaista 19 %. Päivystysaikainen pinta-ala kasvaisi niin huomattavasti, että vaikka suureläinten osuus päivystysaikaisista potilaista olisi vain viidennes, niin ajallisesti niihin kuluva aika olisi huomattavan suuri. Pieneläinten määrä päivystyksessä saattaisi hieman laskea suurentuneen päivystysalueen takia. Osa pieneläinten omistajista saattaisi hankkia tarvitsemansa palvelun yksityisiltä eläinlääkäriasemilta kunnallisen palvelun sijaan. Omana tuotantona tuotetun kaikki sopijakunnat kattavan päivystysaikaisen palvelun osalta mietittäväksi tulisi mahdollinen eriyttämisen tarve. Palvelun tuottaminen omana tuotantona lisäisi päivystysrinkiin yhden päivystäjän ja eläinlääkäreiden päivystystiheys saataisiin laskemaan nykyisestä 1/4 vuorosta yhteen vuoroon viidestä. Päivystysalueen kasvu viiden kunnan alueelle johtaisi todennäköisesti kiireisimpiin päivystyksiin ja ainakin ajomatkojen pitenemiseen. Tuotantoeläinsairaalan kanssa on vuosien aikana käyty keskustelua siitä, olisiko päivystysaikainen potilaiden eriyttäminen mahdollista niin, että Tuotantoeläinsairaala hoitaisi kaikki ympäristökeskuksen sopijakuntien suureläimet ja ympäristökeskus pieneläimet. Toistaiseksi tämä ei ole ollut mahdollista yliopistosta johtuvista syistä, mutta eriyttämisen vaihtoehto tulee pitää esillä mietittäessä eläinlääkäripalvelujen hankintaa ostopalveluna yksityiseltä taholta. 14

Eläinlääkäripalveluiden saatavuus ja kustannukset-hankkeen alustavia tuloksia

Eläinlääkäripalveluiden saatavuus ja kustannukset-hankkeen alustavia tuloksia Eläinlääkäripalveluiden saatavuus ja kustannukset-hankkeen alustavia tuloksia Eläinlääkintähuollon neuvottelupäivä, Evira, Helsinki 1.11.2016 I Kauko Koikkalainen, Timo Karhula ja Jarkko Niemi Esityksen

Lisätiedot

Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (4) 15908/2 Liite 2. Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue LIITE 2

Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (4) 15908/2 Liite 2. Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue LIITE 2 Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (4) LIITE 2 ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUJEN TOIMEENPANON ARVIOINTILOMAKE Täyttöohje: Kunta täyttää kohdat "". Tarvittaessa vastausta voi tarkentaa tai täydentää

Lisätiedot

Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (3) 15908/2 Liite 2. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi LIITE 2

Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (3) 15908/2 Liite 2. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi LIITE 2 Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (3) LIITE 2 ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUJEN TOIMEENPANON ARVIOINTILOMAKE Täyttöohje: Kunta täyttää kohdat "". Tarvittaessa vastausta voi tarkentaa tai täydentää

Lisätiedot

ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMINEN PORVOON TERVEYDENSUOJELUN TOIMIALUEELLA ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTOLAIN VAATIMUSTEN MUKAAN

ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMINEN PORVOON TERVEYDENSUOJELUN TOIMIALUEELLA ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTOLAIN VAATIMUSTEN MUKAAN Katja Mustonen ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMINEN PORVOON TERVEYDENSUOJELUN TOIMIALUEELLA ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTOLAIN VAATIMUSTEN MUKAAN - Johtamisen erikoisammattitutkinnon lopputyöprojekti 1 PROJEKTIN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Ympäristölautakunta Ytp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Ympäristölautakunta Ytp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) 363 Asiakastyytyväisyyskysely Helsingin yliopiston yliopistollisen eläinsairaalan palveluista 2012 HEL 2012-016051 T 00 01 01 Päätös päätti merkitä tiedoksi

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuolto. Palveluverkko / eläinlääkäriasemat

Ympäristöterveydenhuolto. Palveluverkko / eläinlääkäriasemat Ympäristöterveydenhuolto Palveluverkko / eläinlääkäriasemat Taustaa Eläinlääkintähuoltolaki velvoittaa kuntaa järjestämään alueellaan peruseläinlääkäripalvelut ja kiireellisen eläinlääkärinavun. Peruseläinlääkäripalvelut

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2007 1 Ympäristöterveydenhuollon tehtävät Ympäristöterveydenhuollon toimialaan kuuluvat eläinlääkintähuolto,

Lisätiedot

1.11.2009 voimaan tullut uusi eläinlääkintähuoltolaki

1.11.2009 voimaan tullut uusi eläinlääkintähuoltolaki Sosiaali- ja terveyslautakunta 18 20.01.2010 1.11.2009 voimaan tullut uusi eläinlääkintähuoltolaki STLTK 18 Kuntaliiton 11.12.2009 antama yleiskirje 26/80/2009 uudesta eläinlääkintähuoltolaista: "Uusi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2007 1 Ympäristöterveydenhuollon tehtävät Ympäristöterveydenhuollon toimialaan kuuluvat eläinlääkintähuolto,

Lisätiedot

Sopimus eläinlääkäripäivystyksen järjestämisestä Juankosken ja Nilsiän kaupungin sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja

Sopimus eläinlääkäripäivystyksen järjestämisestä Juankosken ja Nilsiän kaupungin sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Poistettu teksti näkyy yliviivauksena ja lisäykset kursiivilla Sopimus eläinlääkäripäivystyksen järjestämisestä Juankosken ja Nilsiän kaupungin sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN SEUDULLISEN ELÄINLÄÄKINTÄYKSIKÖN MUODOSTAMINEN

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN SEUDULLISEN ELÄINLÄÄKINTÄYKSIKÖN MUODOSTAMINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN SEUDULLISEN ELÄINLÄÄKINTÄYKSIKÖN MUODOSTAMINEN LOPPURAPORTTI Työryhmä Kunnanjohtaja Jukka Mäkelä, Kangasala (pj) Tilaajapäällikkö Erkki Lehtomäki, Tampere Taloussuunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 43 10.04.2014. 43 Asianro 3656/11.02/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 43 10.04.2014. 43 Asianro 3656/11.02/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (1) 43 Asianro 3656/11.02/2012 Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan ja eläinlääkäripalvelujen järjestämistä koskevan valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuolto. Palveluverkko / eläinlääkäriasemat

Ympäristöterveydenhuolto. Palveluverkko / eläinlääkäriasemat Ympäristöterveydenhuolto Palveluverkko / eläinlääkäriasemat Taustaa Eläinlääkintähuoltolaki velvoittaa kuntaa järjestämään alueellaan peruseläinlääkäripalvelut ja kiireellisen eläinlääkärinavun. Peruseläinlääkäripalvelut

Lisätiedot

Ilkka Alitalo Alitavet Oy. Selvitys Tampereen seudun eläinlääkintähuollon yhteistyömahdollisuuksista

Ilkka Alitalo Alitavet Oy. Selvitys Tampereen seudun eläinlääkintähuollon yhteistyömahdollisuuksista Ilkka Alitalo Alitavet Oy Selvitys Tampereen seudun eläinlääkintähuollon yhteistyömahdollisuuksista Tampere 31.7.2010 2 SELVITYS TAMPEREEN SEUDUN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON YHTEISTYÖMAHDOLLISUUKSISTA Ilkka Alitalo

Lisätiedot

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies Kuntien EHO suunnitelmat Ensimmäiset tehty 2011 loppuun mennessä Kunnissa lautakunnan hyväksymä AVI:t ovat arvioineet suunnitelmat

Lisätiedot

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON SEUDULLISEN YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON SEUDULLISEN YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA 1 (10) LOPPURAPORTTI ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON SEUDULLISEN YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA Työryhmä Kaupungineläinlääkäri Tuire Merivirta, Tampereen kaupunki (pj) Tilaajapäällikkö Erkki

Lisätiedot

Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2013 ja valvontaeläinlääkäritilanne

Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2013 ja valvontaeläinlääkäritilanne Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2013 ja valvontaeläinlääkäritilanne Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2013 ja valvontaeläinlääkäritilanne Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2013 ja valvontaeläinlääkäritilanne

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 25.11.2010 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyytää tarjoustanne Mäntsälän kunnan kotieläimille järjestettävistä

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut YTLTK 26.3.2014 liite 5

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut YTLTK 26.3.2014 liite 5 Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut YTLTK 26.3.2014 liite 5 Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue ja Kuopion

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI PALVELUVERKKOTYÖ 2015 ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTOT

LOHJAN KAUPUNKI PALVELUVERKKOTYÖ 2015 ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTOT LOHJAN KAUPUNKI PALVELUVERKKOTYÖ 2015 ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTOT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Selvityksen tausta, tarve ja tavoitteet... 3 2. Nykytilanne... 3 2.1. Vastaanottojen kulut... 4 2.2. Eläinlääkärikäynnit...

Lisätiedot

Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2012 ja valvontaeläinlääkäritilanne

Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2012 ja valvontaeläinlääkäritilanne Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2012 ja valvontaeläinlääkäritilanne Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2012 ja valvontaeläinlääkäritilanne Dnro 7239/0411/2013 Eviran raportti Hyväksymispäivä 2.10.2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 46 22.04.2015 ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTELYJEN MUUTTAMINEN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTOLAIN VAATIMUSTEN MUKAISEKSI

Sosiaali- ja terveysltk. 46 22.04.2015 ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTELYJEN MUUTTAMINEN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTOLAIN VAATIMUSTEN MUKAISEKSI Sosiaali- ja terveysltk. 46 22.04.2015 ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTELYJEN MUUTTAMINEN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTOLAIN VAATIMUSTEN MUKAISEKSI SOTEL 22.04.2015 46 Valmistelu: I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä ( vuonna 2013 FSTKY)/ Forssa, Tammela, Jokioinen, Humppila, Ypäjä, Somero

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä ( vuonna 2013 FSTKY)/ Forssa, Tammela, Jokioinen, Humppila, Ypäjä, Somero Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (1) LIITE 2 ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUJEN TOIMEENPANON ARVIOINTILOMAKE Täyttöohje: Kunta täyttää kohdat "". Tarvittaessa vastausta voi tarkentaa tai täydentää

Lisätiedot

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat.

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat. SOPIMUS MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUISTA (LUONNOS 11.11.2016) Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien valtuustot ovat hyväksyneet sopimuksen eläinlääkintähuollon, ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

SOPIMUS VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIYHTEISTYÖSTÄ

SOPIMUS VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIYHTEISTYÖSTÄ 1/4 SOPIMUS VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIYHTEISTYÖSTÄ 1. SOPIJAOSAPUOLET: SIILINJÄRVEN YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT Y-tunnus: 0172718-0 etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi Yhteyshenkilö: Emilia Savolainen, ympäristöterveysjohtaja

Lisätiedot

Eläinlääkäripäivystys Pohjois-Karjalassa. Kehittämissuunnitelma

Eläinlääkäripäivystys Pohjois-Karjalassa. Kehittämissuunnitelma Eläinlääkäripäivystys Pohjois-Karjalassa Kehittämissuunnitelma / Eläinlääkintähuolto 2.1.2017 Sivu 1/16 Sisällys 1. TAUSTA... 2 2. TYÖRYHMÄ... 2 3. LÄHTÖTILANNE (KEVÄT 2015)... 3 4. TYÖRYHMÄN TUNNISTAMAT

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuosiraportti 2016

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuosiraportti 2016 5.5.2017 Kuntatiedote 3/2017 Ympäristökeskuksen sopijakunnat KUUMA-seutu Aiheet Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuosiraportti 2016 Palvelutietovarantojen kuvaukset Ympäristönsuojelun kuntakohtaiset

Lisätiedot

PÄIVYSTYSSELVITYS KESKI-SUOMESSA

PÄIVYSTYSSELVITYS KESKI-SUOMESSA MAAKUNNALLINEN ELÄINLÄÄKÄRI- PÄIVYSTYSSELVITYS KESKI-SUOMESSA FM Leena Kiuru Keski-Suomen liitto Jyväskylä 11.12.2007 SELVITYKSEN TAUSTA Akuutit ongelmat päivystyksessä: työsidonnaisuus päivystyksissä

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuolto. Asiakasraadin ja -kyselyjen tulokset Terveydensuojelu, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintä

Ympäristöterveydenhuolto. Asiakasraadin ja -kyselyjen tulokset Terveydensuojelu, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintä Ympäristöterveydenhuolto Asiakasraadin ja -kyselyjen tulokset Terveydensuojelu, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintä Terveydensuojelu Kysely lähetettiin 653 asiakkaalle Vastauksia 104 (16%) Asiakkaat Toimijoita

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristöterveysjaosto TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristöterveysjaosto TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristöterveysjaosto TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristöterveysjaosto 16.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖTERVEYSJAOSTON SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖTERVEYSJAOSTON TULOSLASKELMA...

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Kuopion kaupunki 1 (6) SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sopimuksen osapuolet Kuopion kaupunki Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet PL 227 70101 Kuopio Juankosken

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sopimus 1 (4) Terveydenhuollon palvelualue 7720/2015 Suun terveydenhuolto Julkinen

Kuopion kaupunki Sopimus 1 (4) Terveydenhuollon palvelualue 7720/2015 Suun terveydenhuolto Julkinen Kuopion kaupunki Sopimus 1 (4) SOPIMUS VIRKA-AJAN ULKOPUOLISEN SUUN TERVEYDENHUOLLON PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ POHJOIS-SAVON ALUEELLA Sopijapuolet Kuopion kaupunki ja Lapinlahden kunta Pohjois-Savon

Lisätiedot

SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON JÄRJESTELYISTÄ

SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON JÄRJESTELYISTÄ Suomen eläinterveydenhuolto SELVITYS TAMPEREEN 1 / 35 SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON JÄRJESTELYISTÄ - LOPPURAPORTTI SUOMEN ELÄINTERVEYDENHUOLTO VEIKKO TUOVINEN Suomen eläinterveydenhuolto

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS OSAVUOSIRAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2011

KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS OSAVUOSIRAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2011 KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS OSAVUOSIRAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2011 SAATTEEKSI Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen 11.1-kohdan mukaan ympäristökeskus raportoi sopijakuntia ja KUUMA-hallitusta

Lisätiedot

Perehdytystilaisuus Eila Kainulainen

Perehdytystilaisuus Eila Kainulainen Perehdytystilaisuus 14.3.2017 Eila Kainulainen 14.3.2017 Keski-Savon ympäristötoimi Keski-Savon ympäristötoimi aloitti toimintansa 1.1.2009 ja yksikkö toimii Keski-Savon ympäristölautakunnan alaisuudessa.

Lisätiedot

Evira LAUSUNTO 1.10.2010 Kirjaamo Mustialankatu 3 00790 Helsinki

Evira LAUSUNTO 1.10.2010 Kirjaamo Mustialankatu 3 00790 Helsinki Evira LAUSUNTO 1.10.2010 Kirjaamo Mustialankatu 3 00790 Helsinki Asia: LAUSUNTO VALTAKUNNALLISESTA OHJELMASTA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ KUNTIEN JÄRJESTÄMISTÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 20.9.2011 1 (13)

KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 20.9.2011 1 (13) KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 20.9.2011 1 (13)! "#" """ $""$ & "! " #" " '( ) " "" ' " * ""$") "" """"" """"""""$"" "&) ''( & " $"" +, "" "" - './ " #$"""+0(..,12"$ """""""""""""""" """"$"#""" $ 3""""$"""""""

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta. vs. ympäristöterveysjohtaja 38-47 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA. Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta. vs. ympäristöterveysjohtaja 38-47 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA. Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Ympäristöterveyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Matti Tarvainen, pj. Erkki Pääkkönen Kaisa Raatikainen, vpj

Lisätiedot

SOPIMUS KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA JOENSUUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

SOPIMUS KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA JOENSUUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN SOPIMUS KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA JOENSUUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolet ovat Joensuun kaupunki,

Lisätiedot

Turun kaupungin suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalveluista 2012-2014

Turun kaupungin suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalveluista 2012-2014 Turun kaupungin suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalveluista 2012-2014 päivitys 2014 1 Sisällysluettelo: 1. Johdanto... 4 2. Toimintaympäristö... 4 3. Kunnan

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä

Yhteistoimintasopimus maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä Yhteistoimintasopimus maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä Yhteistoimintasopimuksen sopijaosapuolet: Maaseutuhallinnon järjestämisvastuun tällä sopimuksella luovuttavat kunnat: Hartolan kunta, Heinolan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelujen tuottaminen Pekka Järvinen STM Keskeiset asiat Lakisääteinen julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto toteutetaan jatkossakin kunnallisena toimintana

Lisätiedot

RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit

RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit Kyseiset omistajuus-/sopimusmallit ovat pelkästään esimerkkejä. Jokaisen kaupan/sopimuksen yhteydessä on aina syytä harkita, tarvitaanko asiantuntijaa laatimaan yksilölliset

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS OSAVUOSIRAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2011

KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS OSAVUOSIRAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2011 KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS OSAVUOSIRAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2011 SAATTEEKSI Keski-Uudenmaan ympäristökeskus raportoi yhteistoimintasopimuksensa mukaisesti sopijakuntia ja KUUMA-hallitusta toiminnastaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 150. Kaupunginhallitus 06.05.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 150. Kaupunginhallitus 06.05.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 06.05.2013 Sivu 1 / 1 1549/11.03.05/2013 150 Valtuustokysymys eläinsuojelusta sekä kaupungineläinlääkärille säädettyjen valvontatehtävien hoidosta Espoossa ja yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Mikkelin seudun ympäristölautakunta 28.9.2016 Liite 1 83 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 21.9.2016 Taltionumero 3982 Diaarinumero 3728/3/15 1 (8) Asia Valittaja Yhteistoiminta-alueella järjestettävää

Lisätiedot

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS Juankoski, Kaavi, Rautavaara n kaupunki, Juankosken kaupunki, Kaavin kunta ja Rautavaaran kunta ovat sopineet

Lisätiedot

Julkiset hankinnat - ajankohtaiskatsaus

Julkiset hankinnat - ajankohtaiskatsaus Julkiset hankinnat - ajankohtaiskatsaus Kuntamarkkinat Juha Myllymäki Johtava lakimies Juha Myllymäki 12.9.2012 Ajankohtaiskatsaus Ajankohtaista hankinnoista» Juha Myllymäki, johtava lakimies Hankintadirektiivien

Lisätiedot

Ymp.ltk 30.9.2010 48 liite 2

Ymp.ltk 30.9.2010 48 liite 2 Ympäristöterveyskeskus / Eläinlääkintähuolto Hlöstö 15 12 10,5 TOIMINTAKULUT praktikkoja 13 1,5 Palkat ilman 4002 Vakinaisten vh kk-palkat -569 415,86 sivukuluja kk vuosi 4007 Sijaiset -20 000,00 el.lääk.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128 26.10.2016 Sivu 1 / 1 4410/2016 02.05.00 128 Kotihoidon palvelusetelien nimistä ja arvoista päättäminen sekä muistisairaiden päivätoiminnan palvelusetelin käyttöönotto Valmistelijat / lisätiedot: Raija

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 15 Eläinlääkäreiden tehtävänjaon määrääminen ympäristökeskuksessa HEL 2016-013237 T 00 01 00 Päätös päätti johtosäännön 9 :n 5-kohdan nojalla eläinlääkäreiden eläinlääkintähuoltolain

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen

Lisätiedot

Alaikäisille, ilman huoltajaa Suomeen saapuneille pakolaisille tarkoitetun perheryhmäkotipalvelun järjestäminen.

Alaikäisille, ilman huoltajaa Suomeen saapuneille pakolaisille tarkoitetun perheryhmäkotipalvelun järjestäminen. SOPIMUS Alaikäisille, ilman huoltajaa Suomeen saapuneille pakolaisille tarkoitetun perheryhmäkotipalvelun järjestäminen. 1. Sopijaosapuolet Palvelun ostaja: Palvelun tuottaja: Sopimuksen hyväksyjä: Kontiolahden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 100. Valtuusto 10.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 100. Valtuusto 10.06.2013 Sivu 1 / 1 Valtuusto 10.06.2013 Sivu 1 / 1 1549/11.03.05/2013 Kaupunginhallitus 150 6.5.2013 Valtuusto 82 20.5.2013 100 Valtuustokysymys eläinsuojelusta sekä kaupungineläinlääkärille säädettyjen valvontatehtävien

Lisätiedot

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN?

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? Kuntamarkkinat tietoisku 14.9.2016 SOTE-UUDISTUKSEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Sote-uudistuksen tavoitteet,

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

Hankintasopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä

Hankintasopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä 1 (6) Hankintasopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Versio 3.0 2 (6) 1 Sopijapuolet 1. Yritys (jäljempänä Järjestelmätoimittaja) Y-tunnus 2. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Maakunnallinen eläinlääkäripäivystysselvitys Keski-Suomessa

Maakunnallinen eläinlääkäripäivystysselvitys Keski-Suomessa Maakunnallinen eläinlääkäripäivystysselvitys Keski-Suomessa KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu B 163 ISBN 978-951-594-315-6 Sähk. ISBN 978-951-594-316-3 ISSN 0788-7043 MAAKUNNALLINEN ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVYSTYSSELVITYS

Lisätiedot

Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin?

Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin? Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin? Kuntamarkkinat 11.9.2013. Marko Kankare kaupungingeodeetti KAUPUNKI PÄHKINÄNKUORESSA Asukasluku 46 000, kasvu alle 1 % / vuosi,

Lisätiedot

Kasvupalvelu-uudistus ja kasvupalvelujen järjestäminen Uudellamaalla

Kasvupalvelu-uudistus ja kasvupalvelujen järjestäminen Uudellamaalla KUUMA-johtokunta 26.10.2017 46 LIITE 46 Kasvupalvelu-uudistus ja kasvupalvelujen järjestäminen Uudellamaalla Tiivistetty esitys KUUMA-seudun luottamushenkilöitä varten päivitetty 28.9.2017 Antti Kuusela

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2

Lisätiedot

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6.

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6. Sosiaali- ja terveysministeriö Lääkintöneuvos Timo Keistinen Hallintoneuvos Anne Koskela Viitteet: Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (annettu 23.9.2014)

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISESTÄ TOIMIELIMESTÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIRANOMAIS- TEHTÄVIEN HOITAMISESSA

SOPIMUS YHTEISESTÄ TOIMIELIMESTÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIRANOMAIS- TEHTÄVIEN HOITAMISESSA SOPIMUS YHTEISESTÄ TOIMIELIMESTÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIRANOMAIS- TEHTÄVIEN HOITAMISESSA 1. Sopimuksen osapuolet 1. Tampereen kaupunki 2. Akaan kaupunki 3. Juupajoki 4. Kangasalan kunta 5. Oriveden

Lisätiedot

Sote-muutosjohtajan tilannekatsaus

Sote-muutosjohtajan tilannekatsaus 7.10.2016 Ilkka Luoma Tj, sote-muutosjohtaja MAAKUNTAUUDISTUS Sote-muutosjohtajan tilannekatsaus Sote Pelastustoimi ja varautuminen Ympäristöterveydenhuolto 13.10.2016 Maakunnallinen näkökulma 1 Lyhyt

Lisätiedot

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Juha Myllymäki Johtava lakimies Suomen Kuntaliitto Palvelujen järjestäminen JÄRJESTÄMISVASTUU KUNTA ISÄNTÄKUNTA (YHTEISTOIMINTA-ALUE) KUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (6) 138 Päätös kuntouttavan työtoiminnan hankinnasta HEL 2015-000198 T 02 08 01 00 Päätös päätti tarjouskilpailun perusteella valita seuraavat palveluntarjoajat palvelukokonaisuuksittain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (5) 21 Työkykyselvityksen asiantuntijapalvelujen hankinta sopimuskaudelle 1.5.2015 30.4.2017. HEL 2014-011486 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättää tarjouskilpailun

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus (1000 ) Euro TS (1000 ) TP 2011 TA 2012 TA 2013 2014 2015

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus (1000 ) Euro TS (1000 ) TP 2011 TA 2012 TA 2013 2014 2015 Sivu 1 / 8. KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN VUODEN 2013 PALVELUSUUNNITELMA Talousarvioesitys 2013 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus (1000 ) Euro TS (1000 ) TP 2011 TA 2012 TA 2013 2014 2015 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOKSEN TOIMINTAA KOSKEVA KUNTIEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS VUOSILLE

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOKSEN TOIMINTAA KOSKEVA KUNTIEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS VUOSILLE OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOKSEN TOIMINTAA KOSKEVA KUNTIEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS VUOSILLE 2017 2020 SOPIMUS 1. SOPIJAOSAPUOLET Sopijaosapuolina ovat seuraavat kunnat: Hailuoto, Kempele,

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ Yhteistoimintasopimuksen sopijapuolet: Säkylän kunta Punkalaitumen kunta Huittisten kaupunki 1 Sopimuksen kohde ja sisältö Tämä sopimus

Lisätiedot

TR4 Ympäristöterveydenhuolto maakunnassa tilannekatsaus

TR4 Ympäristöterveydenhuolto maakunnassa tilannekatsaus TR4 Ympäristöterveydenhuolto maakunnassa tilannekatsaus 4.5.2017 Leena Tuuri Ympäristöjohtaja, Oulun seudun ympäristötoimi Toteutuneet ja suunnitellut kartoitukset Ympäristöterveydenhuolto Aluehallintovirasto

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELUN OHJELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA 2015 2019 Toimialue: Askola, Lapinjärvi,

TERVEYDENSUOJELUN OHJELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA 2015 2019 Toimialue: Askola, Lapinjärvi, TERVEYDENSUOJELUN OHJELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA 2015 2019 Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo Sisältö innehåll 1 Johdanto

Lisätiedot

KUUDEN SOTE JA VALINNANVAPAUSKOKEILU PIRJO LAITINEN-PARKKONEN VT. JOHTAJA, KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄ

KUUDEN SOTE JA VALINNANVAPAUSKOKEILU PIRJO LAITINEN-PARKKONEN VT. JOHTAJA, KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄ KUUDEN SOTE JA VALINNANVAPAUSKOKEILU PIRJO LAITINEN-PARKKONEN VT. JOHTAJA, KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄ KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄ Yhteinen sote- suunnittelu käynnistetty alueella 6/2013 Suunnitellaan

Lisätiedot

1/6 SOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YHTEISEN ASUMISOIKEUDEN MARKKINA-ALUEEN PERUSTAMISESTA JA ASUMISOIKEUSASIOIDEN VIRANOMAISTEHTÄVIEN HOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ

1/6 SOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YHTEISEN ASUMISOIKEUDEN MARKKINA-ALUEEN PERUSTAMISESTA JA ASUMISOIKEUSASIOIDEN VIRANOMAISTEHTÄVIEN HOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ 1/6 SOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YHTEISEN ASUMISOIKEUDEN MARKKINA-ALUEEN PERUSTAMISESTA JA ASUMISOIKEUSASIOIDEN VIRANOMAISTEHTÄVIEN HOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ 1. SOPIJAPUOLET Helsingin kaupunki xx kaupunki /kunta

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA

YHTEISTOIMINTASOPIMUS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA YHTEISTOIMINTASOPIMUS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA 1 1. SOPIJAOSAPUOLET Pirkkalan kunta (vastuukunta) Hämeenkyrön kunta (sopijakunta) Lempäälän kunta (sopijakunta) Nokian kaupunki (sopijakunta)

Lisätiedot

Terveyskeskuslääkärien palkkaratkaisu ja suunnitelma vastaanottomallista

Terveyskeskuslääkärien palkkaratkaisu ja suunnitelma vastaanottomallista Yhtymähallitus 15 22.01.2013 Terveyskeskuslääkärien palkkaratkaisu ja suunnitelma vastaanottomallista 574/00.01.02.03/2012 Yhall 15 Valmistelijat: Johtava ylilääkäri Pekka Taipale, pekka.taipale(at)ylasavonsote.fi,

Lisätiedot

IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010. Juha Palmunen, johtava konsultti

IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010. Juha Palmunen, johtava konsultti IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010 Juha Palmunen, johtava konsultti RAPORTIN SISÄLTÖ 1 TAUSTA JA TAVOITTEET 2 TYÖN ETENEMINEN 3 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Liite 1 Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin työjärjestykseen: Yleinen edunvalvonta Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirissä

Liite 1 Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin työjärjestykseen: Yleinen edunvalvonta Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirissä Liite 1 Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin työjärjestykseen: Yleinen edunvalvonta Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirissä 1. Palveluntuottajat Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirissä

Lisätiedot

Peruspalkka /kk. soveltuva erikoiseläinlääkärin 4 131,29 1 917,44. Peruspalkka /kk. soveltuva

Peruspalkka /kk. soveltuva erikoiseläinlääkärin 4 131,29 1 917,44. Peruspalkka /kk. soveltuva LIITE 5 KUNNALLISET ELÄINLÄÄKÄRIT I PALKKAUS 1 a Palkkahinnoittelu 1.5.2011 1.1.2012 lukien Virkanimike/Tehtävä Peruspalkka /kk Tehtävään soveltuva erikoiseläinlääkärin tutkinto 1 Kokopäivätoiminen hygieenikko

Lisätiedot

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Valtion virastotalo, Turku 26.4.2017 Lääkintöneuvos, STM 1 9.5.2017 Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Opiskele eläinlääketiedettä. Monien mahdollisuuksien ala

Opiskele eläinlääketiedettä. Monien mahdollisuuksien ala Opiskele eläinlääketiedettä Monien mahdollisuuksien ala 2 Eläinlääkäri turvaa eläinten ja ihmisten terveyttä ja hyvinvointia Jokainen meistä tarvitsee eläinlääkäreitä joka päivä. Eläinlääkärit työskentelevät

Lisätiedot

Tämän sopimuksen osapuolet ovat palvelun myyjänä Joensuun kaupunki sekä palvelun ostajina Ilomantsin kunta, Liperin kunta ja Polvijärven kunta.

Tämän sopimuksen osapuolet ovat palvelun myyjänä Joensuun kaupunki sekä palvelun ostajina Ilomantsin kunta, Liperin kunta ja Polvijärven kunta. 1 (5) SOPIMUS JOENSUU SEUDUN SIJAISHUOLTOYKSIKÖN PALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Tämän sopimuksen osapuolet ovat palvelun myyjänä Joensuun kaupunki sekä palvelun ostajina Ilomantsin kunta, Liperin kunta

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

Sopimus terveydenhuoltolain mukaisen perusterveydenhuollon hammaslääkäripäivystyksen palvelujen tuottamisesta terveydenhuollon kuntayhtymälle

Sopimus terveydenhuoltolain mukaisen perusterveydenhuollon hammaslääkäripäivystyksen palvelujen tuottamisesta terveydenhuollon kuntayhtymälle Sopimus terveydenhuoltolain mukaisen perusterveydenhuollon hammaslääkäripäivystyksen palvelujen tuottamisesta terveydenhuollon kuntayhtymälle 1 Sopimuksen tausta 2 Sopijaosapuolet 3 Sopimuksen tarkoitus

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2016 1 (5) 220 Psykoterapiakuntoutuksen hankinnan keskeiset periaatteet ja ehdot HEL 2016-005793 T 02 08 02 00 Päätös A päätti hyväksyä psykoterapiakuntoutuksen kilpailutuksen

Lisätiedot

Sote-ICT Alustavia arvioita kustannuksista ja resurssitarpeista

Sote-ICT Alustavia arvioita kustannuksista ja resurssitarpeista Sote-ICT Alustavia arvioita kustannuksista ja resurssitarpeista Johtavien viranhaltijoiden kokous 16.5.2017 KUNTIEN TIETOHALLINTO- JA ICT-PALVELUT MAAKUNNAN TIETOHALLINTO JA ICT- PALVELUT Hankkeen päävaiheet

Lisätiedot

SOPIMUSLIITE HYVÄKSYTTYYN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEEN MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVIEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUSLIITE HYVÄKSYTTYYN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEEN MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVIEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUSLIITE 5.10.2011 HYVÄKSYTTYYN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEEN MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVIEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1 Sopimusliitteen tarkoitus Tämä asiakirja on liite 5.10.2011 allekirjoitettuun Yhteistoimintasopimukseen

Lisätiedot

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN 1.1. 2018 ALKAEN 1. Sopimuksen osapuolet 1) Lieksan kaupunki luovuttajana 2) Lieksan Kiinteistöt

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen 07.03.2017 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen 07.03.2017 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/33 4.6.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/33 4.6.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 1 (5) 33 Kohdunkaulan syövän seulontatutkimusten hankinta HUSLABliikelaitokselta Pöydälle 14.05.2013 HEL 2013-006323 T 02 08 02 01 Päätösehdotus Esittelijä Taustaa

Lisätiedot

Yksityiset palvelut varhaiskasvatuksessa

Yksityiset palvelut varhaiskasvatuksessa Yksityiset palvelut varhaiskasvatuksessa Kustannukset kunnan itse tuottamassa ja kunnan palvelusetelillä ostamassa päivähoidossa JHL:n tilaama selvitys VERTIKAL OY Lisätiedot: tilastotoimitsija Jorma Peussa

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Parkanon kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Tuuli Tarukannel 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Sosiaalialan Työnantajat ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Aino Närkki 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT Ymptltk 16.5.2013 12 liite 4 SIILINJÄRVEN YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue ja eläinlääkäripalveluiden

Lisätiedot

Laitoshoidosta omaan kotiin Kustannusselvitys - laskentakaava Kunnan näkökulmia Liisa Rosqvist vanhustenhuollon johtaja

Laitoshoidosta omaan kotiin Kustannusselvitys - laskentakaava Kunnan näkökulmia Liisa Rosqvist vanhustenhuollon johtaja Kustannusselvitys - laskentakaava Kunnan näkökulmia Liisa Rosqvist vanhustenhuollon johtaja 19.3.2014 Valtakunnallinen tavoite laitoshoidon vähentäminen Kunnat tarvitsevat suunnittelussa taloudellisten

Lisätiedot

Kunnan ja Kiljavan Sairaala Oy:n palvelusopimuksen jatkaminen ajalla

Kunnan ja Kiljavan Sairaala Oy:n palvelusopimuksen jatkaminen ajalla Sosiaali- ja terveyslautakunta 18 28.02.2017 Kunnan ja Kiljavan Sairaala Oy:n palvelusopimuksen jatkaminen ajalla 1.1.-31.12.2019 3/00.04.01/2017 SOSTER 18 Kiljavan Sairaala Oy:n toiminta Kiljavan Sairaala

Lisätiedot

Paperittomien neuvolapalvelut

Paperittomien neuvolapalvelut Paperittomien neuvolapalvelut 22.10.2014 Taneli Puumalainen Ylilääkäri Linkki julkaisuun: http://urn.fi/urn:isbn:978-952-302-156-3 30.10.2014 2 Kuka on paperiton? Muualta kuin EU- tai Eta-valtiosta tai

Lisätiedot