SELVITYS MÄNTSÄLÄN ELÄINLÄÄKÄRIPALVE- LUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SELVITYS MÄNTSÄLÄN ELÄINLÄÄKÄRIPALVE- LUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ"

Transkriptio

1 SELVITYS MÄNTSÄLÄN ELÄINLÄÄKÄRIPALVE- LUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Eläinlääkintähuollon yksikkö

2 Sisältö Saate Eläinlääkäripalvelujen järjestäminen kunnissa Eläinlääkäripalveluiden järjestäminen ympäristökeskuksen sopijakunnissa Mäntsälän eläinlääkäripalvelujen järjestäminen tulevaisuudessa Eläinlääkäripalvelujen järjestäminen ostopalveluna Eläinlääkäripalvelujen järjestäminen ympäristökeskuksen omana toimintana Mäntsälän eläinlääkäripalvelujen järjestäminen ympäristökeskuksen omana toimintana Vastaanottotilat Henkilöresurssit Kustannusten vertailu Pohdintaa eläinlääkäripalvelujen tuottamisesta Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sopijakuntien alueella

3 Saate Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2014 palvelusuunnitelman yhtenä tavoitteena on ollut kustannusvertailun tekeminen Mäntsälän eläinlääkäripalveluista ympäristökeskuksen omana työnä. Mäntsälän kunnan ja Helsingin yliopiston Yliopistollisen eläinsairaalan välinen sopimus Mäntsälän eläinlääkäripalveluista siirtyi ympäristökeskukselle sen aloitettua toimintansa. Ympäristökeskuksen ja Yliopistollisen eläinsairaalan välinen ostopalvelusopimus Mäntsälän eläinlääkäripalveluista on optiovuosineen voimassa vuoden 2015 loppuun. Mäntsälän eläinlääkäripalveluiden hankkiminen jatkossakin ostopalveluina tai niiden siirtäminen osaksi ympäristökeskuksen omaa palvelutuotantoa tulee ratkaista vuoden 2015 tammikuun loppuun mennessä, jotta ympäristökeskus pääsee riittävän ajoissa käynnistämään ostopalveluiden hankinnan tai vaihtoehtoisesti oman palvelutuotannon edellyttämät toimitila- ja henkilöstöjärjestelyt. Ratkaisuvastuu ostopalveluiden jatkamisessa tai ympäristökeskuksen palveluihin siirtymisessä on Mäntsälän kunnalla. Selvityksessä Mäntsälän eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä on lähtöaineistona käytetty Mäntsälän kunnalta saatuja tietoja eläinlääkärin vastaanottotiloiksi soveltuvasta rakennuksesta sekä ympäristökeskuksen omia eläinlääkäripalveluiden suunnittelu- ja seurantatietoja. Selvityksessä esitetään nykyisten ostopalveluiden (A) rinnalla viisi laskentavaihtoehtoa (B-F), joissa on käytetty erilaisia oletuksia Yliopistolliselta eläinsairaalalta ympäristökeskukselle siirtyvistä potilasmääristä. Käytetyt laskentavaihtoehdot osoittavat, että potilasasiakkuuksien täysimääräinen siirtyminen Yliopistolliselta eläinsairaalalta ympäristökeskukselle (B) lisäsi Mäntsälän kustannuksia eläinlääkäripalveluissa tämänhetkisten ostopalvelujen kustannuksiin verrattuna noin eurolla. Kustannusvertailussa esitetty todennäköisin laskentavaihtoehto (F) toisi puolestaan kunnalle noin euron toimintakulusäästöt vuodessa alkuinvestointien jälkeen. Tuusulassa Maija Kallioniemi eläinlääkintähuollon päällikkö 3

4 1. Eläinlääkäripalvelujen järjestäminen kunnissa Eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 7 :n mukaisesti kunta, kuntayhtymä tai ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetussa laissa (410/2009) tarkoitettu yhteistoiminta-alue järjestää alueellaan peruseläinlääkäripalvelut ja kiireellisen eläinlääkärinavun siten kuin laissa säädetään. Lain 11 :n mukaisesti kunnan on järjestettävä arkipäivisin virka-aikana saatavilla oleva peruseläinlääkäripalvelu asukkaidensa pitämiä kotieläimiä varten sekä sellaisten yhteisöjen pitämiä kotieläimiä varten, joilla on kotipaikka sen alueella. Muita kotieläimiä kuin hyötyeläimiä varten tämä palvelu on kuitenkin järjestettävä vain, jos palvelua ei ole muuten saatavilla yhteistoiminta-alueella. Kunnan on järjestettävä eläinlääkärin käynnin eläintenpitopaikassa arkipäivisin virka-aikana mahdollistava peruseläinlääkäripalvelu alueellaan pidettäviä hyötyeläimiä varten. Eläinlääkintähuoltolain 13 :n mukaisesti kunnan on järjestettävä kiireellistä eläinlääkärinapua alueellaan olevia kotieläimiä varten kaikkina vuorokaudenaikoina. Kiireellinen eläinlääkärinapu on järjestettävä päivystysalueella siten, että kotieläimiä, jotka ovat pienikokoisia ja voidaan siten vaikeuksitta kuljettaa eläinlääkärin vastaanotolle, ja kotieläimiä, joille annettava eläinlääkärinapu edellyttää eläinlääkärin käyntiä eläimenpitopaikassa, hoitaa pääasiassa eri henkilökunta. Tästä vaatimuksesta voidaan kuitenkin poiketa päivystysalueella, jonka eläintiheys on pieni tai jossa sellaisten kotieläinten, jotka ovat pienikokoisia ja voidaan siten vaikeuksitta kuljettaa eläinlääkärin vastaanotolle, osuus kaikista päivystysalueella pidettävistä kotieläimistä on vähäinen tai se on muusta erityisestä syystä perusteltua. Päivystysaluetta varten on järjestettävä keskitetty palvelu yhteydenottoja varten. Lain 17 :n mukaisesti kunta voi tehdä yksityisen eläinlääkäripalvelun tuottajan kanssa sopimuksen 11 ja 13 :ssä säädettyjen palveluiden tuottamisesta. 2. Eläinlääkäripalveluiden järjestäminen ympäristökeskuksen sopijakunnissa Järvenpää, Kerava, Nurmijärvi ja Tuusula Keski-Uudenmaan ympäristökeskus järjestää omana toimintanaan eläinlääkäripalvelut Järvenpäälle, Keravalle, Nurmijärvelle ja Tuusulalle. Ympäristökeskuksen aloittaessa toimintansa vastaanotot sijaitsivat Järvenpään Kyrölässä ja Tuusulan Hyrylässä. Kerava osti eläinlääkäripalvelut Vantaalta asti. Keravan liityttyä ympäristökeskukseen täytettiin ympäristökeskuksen kolmas eläinlääkärin virka, joka oli perustettu jo aiemmin ympäristökeskuksen aloittaessa toimintansa. Tuusulan vastaanotolla on toimitilat kahdelle eläinlääkärille ja Järvenpäässä yhdelle eläinlääkärille. Eläinlääkäreiden päivystysalueen olivat pitkään muodostaneet Järvenpää, Nurmijärvi ja Tuusula. Keravan liityttyä ympäristökeskukseen tuli siitä myös osa päivystysaluetta. Nurmijärvi liittyi ympäristökeskukseen ja samalla sen eläinlääkäripalvelut siirtyivät ympäristökeskuksen järjestettäväksi. Nurmijärvellä vastaanotto sijaitsee Kirkonkylässä, ja siellä on toimitilat yhdelle eläinlääkärille. 4

5 Mäntsälä Mäntsälän kunta on hankkinut eläinlääkäripalvelut jo pidempään ostopalveluna Helsingin yliopiston Yliopistolliselta eläinsairaalalta. Mäntsälän kunta oli tehnyt palveluiden ostosta viimeisimmän sopimuksen ajalle 4/2008-4/2010. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kyseinen ostopalvelusopimus siirtyi ympäristökeskukselle. Sopimusta yliopiston kanssa jatkettiin siihen asti, kunnes palvelut oli kilpailutettu uudelleen ja päätetty niiden hankkimisesta. Ainoan tarjouksen palveluista teki Helsingin yliopiston Yliopistollinen eläinsairaala. Ympäristökeskuksen ja Yliopistollisen eläinsairaalan (jatkossa Tuotantoeläinsairaala) välinen sopimus Mäntsälän eläinlääkäripalveluista solmittiin ajalle sisältäen mahdollisuuden kahteen optiovuoteen vuosille Ympäristökeskus on päättänyt optiovuosien käytöstä. Varsinaisen sopimuskauden sopimushinta oli euroa/vuosi. Optiovuosien hinta on käydyn neuvottelun jälkeen ,56 euroa/vuosi. Hinta optiovuosille nousi siten 7 531,56 euroa/vuosi. 3. Mäntsälän eläinlääkäripalvelujen järjestäminen tulevaisuudessa Helsingin yliopiston kanssa solmittu sopimus päättyy vuoden 2015 lopussa. Mäntsälän eläinlääkäripalvelut voidaan sen jälkeen tuottaa joko ympäristökeskuksen omana palveluna tai jatkaa edelleen palvelun hankkimista ostopalveluna. Tässä selvityksessä käsitellään vain peruseläinlääkäripalvelujen ja kiireellisen eläinlääkäriavun hankkimista, sillä eläinlääkintähuollon viranomaistehtäviä ei voi hankkia ostopalveluna yksityiseltä palvelutarjoajalta. Virkatehtävät (mm. eläinsuojelu, tarttuvien eläintautien vastustaminen ja vientitodistukset) Mäntsälän alueella hoitavat ympäristökeskuksen valvontaeläinlääkäri tai praktikkoeläinlääkärit. Selvityksessä on otettu huomioon henkilökustannukset vain praktikkoeläinlääkäreiden ja heidän sijaistensa osalta. Pieneläinhoitajasta, eläinlääkintähuollon päälliköstä ja valvontaeläinlääkäristä aiheutuvia kustannuksia ei selvityksen kustannusvertailussa ole otettu huomioon minkään sopijakunnan osalta. Tässä selvityksessä on käytetty ympäristökeskuksen vuoden 2013 tilinpäätöksen ja vuoden 2014 palvelusopimuksen mukaista eläinlääkintähuollon kustannustenjakoa: tulosyksikön toimintamenot, joita ei kateta valtion maksamilla korvauksilla, klinikkamaksuilla tai maksullisesta päivystyspuhelimesta kertyvillä tuloilla, peritään sopijakunnilta maksuosuuksina sopijakuntien muut eläinlääkintähuollon kulut jaetaan vuoden 2013 potilasmäärien mukaisesti siten, että 50 % kuluista jaetaan kuntien kesken tasan ja 50 % potilaiden kotikuntien perusteella klinikkamaksutuloista ja päivystyspuhelimesta kertyvistä tuloista 50 % jaetaan tasan kaikille kunnille ja 50 % tuloista jaetaan potilaiden kotikuntien perusteella. 5

6 Selvityksen kustannusvertailussa Mäntsälän osalta on käytetty optiovuoden 2014 eläinlääkäripalvelujen hankintahintaa. Muiden sopijakuntien kustannukset ovat vuoden 2013 tilinpäätöksestä. Kaikkien kuntien osalta on käytetty vuoden 2013 potilasmääriä. Sopijakuntien asukkaiden ja heidän kotieläintensä lisäksi ympäristökeskuksen vastaanotoilla käy jonkin verran myös muiden kuntien asukkaita kotieläimineen. Vuonna 2013 muualta kuin ympäristökeskuksen sopijakunnista oli 153 potilasta, joka on 2,4 % kyseisen vuoden kokonaispotilasmäärästä. Tämä ulkopaikkakuntalaisten potilasmäärä on jaettu ympäristökeskuksen tilinpäätöksessä tasan kaikkien sopijakuntien kesken. Tämän selvityksen kustannusvertailusta ulkopaikkakuntalaiset potilaat on jätetty pois ja käytetty vain sopijakuntien potilaiden määriä. Kyseisen potilasryhmän poisjättäminen vertailusta ei vaikuta oleellisesti euromääräisiin kustannuksiin eikä lainkaan sopijakuntien kustannusten keskinäiseen vertailuun. 3.1 Eläinlääkäripalvelujen järjestäminen ostopalveluna Julkinen hankinta tulee pääsääntöisesti kilpailuttaa. Kilpailutuksen sisältävään hankintaprosessiin menee useampi kuukausi aikaa, mikä tulee ottaa huomion palvelun hankintaa suunniteltaessa. Mäntsälän eläinlääkäripalvelujen hankinta on kilpailutettu kerran ympäristökeskuksen toimintaaikana. Tarjous pyydettiin Mäntsälän kunnan kotieläimille järjestettävistä peruseläinlääkäripalveluista ja kiireellisestä eläinlääkäriavusta. Arviointiperusteina olivat palvelun vuosihinta (75 %) ja asiakasmaksujen suuruus (25 %). Tarjouskilpailussa syksyllä 2010 saatiin vain Helsingin yliopiston Yliopistollisen eläinsairaalan tarjous. Viimeisten vuosien aikana on tullut markkinoille aikaisempaa enemmän yksityisiä eläinlääkäripalvelujen tarjoajia, joilla pieneläimet ovat palvelun kohderyhmänä. Yksityisiä, erikokoisia pieneläinvastaanottoja toimii kaikissa ympäristökeskuksen sopijakunnissa sekä pääkaupunkiseudulla ja Päijät-Hämeessä. Useat vastaanotot ovat auki viikonloppuisin päiväsaikaan. Hattulassa ja Vantaalla toimii ympäri vuorokauden päivystävät yksityiset eläinlääkäriasemat. Hyvinkäällä toimii yksityinen hevossairaala, joka myös päivystää. Muille suureläimille kuin hevosille yksityisiä palveluja tarjoavat muutamat eläinlääkärit, jotka tekevät tilakäyntejä lähinnä virka-aikana. Yksityisten palveluntarjoajien päivystysaikaisesta palvelun saatavuudesta ympäristökeskuksella ei ole tietoja. Helsingin yliopiston Yliopistollinen eläinsairaala on tällä hetkellä ainoa suurempi palveluntuottaja, joka tuottaa ostopalveluna kunnille eläinlääkäripalveluja pieneläimille, hevosille sekä muille suureläimille virka- ja päivystysaikana. 3.2 Eläinlääkäripalvelujen järjestäminen ympäristökeskuksen omana toimintana Ympäristökeskus järjestää tällä hetkellä omana toimintanaan eläinlääkäripalvelut Keravalle, Järvenpäälle, Nurmijärvelle ja Tuusulalle. Palvelua tarjotaan kolmella vastaanotolla ja tilakäynneillä neljän eläinlääkärin toimesta. Päivystysrenkaaseen osallistuu neljä eläinlääkäriä. Nykyisillä henkilöstöresursseilla palvelun tuottaminen onnistuu vain edellä mainituille kunnille. 6

7 Jos palvelut tuotetaan jatkossa omana toimintana myös Mäntsälälle, vaatii se yhden eläinlääkärin lisätyöpanoksen sekä vastaanottotilat. Nykyiseen verrattuna toiminta-alueen koko kasvaisi huomattavasti, sillä Mäntsälä on pinta-alaltaan ympäristökeskuksen suurin sopijakunta. Myös potilasmääriltään Mäntsälä on suurin, ja potilasjakauma poikkeaa huomattavasti muista sopijakunnista. Vuonna 2013 suureläinten osuus Mäntsälässä hoidetuista potilaista oli 72 %, kun vastaavasti muissa sopijakunnissa suureläinten osuus oli 8 %. Matkustamiseen kuluvan ajan takia tilakäyntien tekeminen vie huomattavasti enemmän aikaa kuin vastaanotoilla tapahtuva pieneläinten hoitotyö. Taulukossa 1 on esitetty perustietoja ympäristökeskuksen sopijakunnista ja kuvassa 1 ympäristökeskuksen toiminta-alue. Taulukossa 2 on esitetty potilasmäärät kunnittain vuonna Taulukko 1. Ympäristökeskukseen sopijakuntien asukasluvut ja pinta-alat ( ). Kunta Asukasluku Maapinta-ala, km 2 Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Tuusula Kuva 1. Ympäristökeskuksen toiminta-alue. 7

8 Taulukko 2. Ympäristökeskuksen sopijakuntien potilasmäärät kotikunnittain vuonna Kunta Virka-aikana Päivystysaikana Yhteensä Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Tuusula Mäntsälän eläinlääkäripalvelujen järjestäminen ympäristökeskuksen omana toimintana 4.1 Vastaanottotilat Mäntsälän kunnalta pyydettiin tätä selvitystä varten esitystä tilavaihtoehdoista, jotka soveltuisivat yhden eläinlääkärin vastaanottotiloiksi. Kunnalla on tarjota osoitteessa Helsingintie 171 tyhjilleen jäänyt omakotitalo, josta voisi saada remontoimalla sopivat eläinlääkärin toimitilat (ks. kuvat 2-4). Rakennus sijaitsee noin neljän kilometrin päässä Mäntsälän keskustasta. Sen ympäristössä ei ole sellaista asutusta, joka voisi häiriintyä toiminnasta. Rakennuksen pihalla on riittävästi tilaa asiakaspysäköinnille. Rakennuksessa on kolme huonetta, keittiö, sauna- ja pesutilat sekä autotalli. Rakennuksen kunto on tyydyttävä. Vesipisteitä ja sähköpistorasioita ei kuitenkaan ole riittävästi eläinlääkärin vastaanottotoimintaan. Viemäreiden osalta asia tulee selvittää. Lisäksi tiloihin tulee hankkia toimintaan soveltuvat kalusteet sekä peruseläinlääkäritoimintaan liittyvät välineet ja laitteet. Arvio rakennuksen välttämättömistä remontointikuluista on euroa. Lisäksi kuluja voi jatkossa kasvattaa mm. viemäröinnin ja huonetilojen muutostyöt, joilla tilat saadaan paremmin soveltuviksi vastaanottotoimintaan. Vastaanoton varustamiseen kalusteilla, välineillä ja laitteilla voidaan arvioida kuluvan euroa. Edellä mainitut remontti- ja hankintakulut, yhteensä euroa, kohdistuisivat kokonaisuudessaan Mäntsälän kuntaan. Eläinlääkärin vastaanottotiloiksi remontoidun rakennuksen vuokrakuluiksi on arvioitu 900 euroa/kk, sähkö-, vesi-, jäte- ja kiinteistöhuoltokuluiksi 400 euroa/kk sekä siivouskuluiksi 500 euroa/kk. 8

9 Kuva 2. Eläinlääkärin vastaanottotilaksi esitetyn rakennuksen sijainti. Kuva 3. Eläinlääkärin vastaanottotilaksi esitetty rakennus ja sen piha-aluetta. 9

10 Kuva 4. Eläinlääkärin vastaanottotilaksi esitetyn rakennuksen viitteellinen pohjapiirustus; ei mittakaavassa. 4.2 Henkilöresurssit Mäntsälään remontoitavan vastaanoton henkilökunnaksi on selvityksessä laskettu yksi eläinlääkäri, jolle vuosilomien ajaksi palkataan sijainen. Eläinlääkäri hoitaisi potilastyön lisäksi itse ajanvarauksen, vastaanoton ylläpidon ja välinehuollon. Vakituisen eläinlääkärin palkkakuluna laskelmissa on käytetty euroa/kk (tehtäväkohtainen palkka ja täydet vuosisidonnaiset lisät) ja sivukuluprosenttina 30,35 %. Eläkkeen perustaksi laskettavaksi palkkiosummaksi on arvioitu euroa vuodessa. Muiksi kuluiksi (esim. puhelin, koulutus, tarvikkeet) on laskelmassa arvioitu euroa vuodessa. Vuonna 2013 ympäristökeskukselle aiheutui päivystyskorvauksista noin euron kulut. Samaa summaa on käytetty selvityksen kustannusvertailussa, sillä yhden kunnan mukaantulo päivystysrinkiin ei lisää kuluja, vaan summa jakautuu neljän kunnan sijasta viidelle kunnalle. 5. Kustannusten vertailu Selvityksessä Järvenpään, Keravan, Nurmijärven ja Tuusulan osalta on käytetty tilinpäätöksen 2013 tietoja. Mäntsälän osalta on käytetty tällä hetkellä (2014) voimassa olevaa optiovuosien sopimushintaa, jolla Helsingin yliopisto tuottaa palvelut Mäntsälän kunnalle vuosina

11 Eläinlääkäripalveluiden henkilöstökuluista puolet (50 %) jaetaan tasan sopijakunnille (palvelun olemassaolo) ja puolet (50 %) jaetaan potilaiden kotikuntien perusteella. Hevosten osalta kotikuntana käytetään sitä kuntaa, jossa hevosella on tallipaikka. Kaikki muut kulut jaetaan tasan sopijakuntien kesken. Myös maksutuloista (klinikkamaksut ja päivystyspuhelimesta saatavat tulot) puolet (50 %) jaetaan tasan sopijakuntien kesken ja puolet (50 %) potilaiden kotikuntien perusteella. Helsingin yliopisto on pitkään järjestänyt eläinlääkäripalvelut Mäntsälässä. Yliopisto kouluttaa tulevia eläinlääkäreitä ja eläinlääkäri tekee kaikki tilakäynnit yhdessä opiskelijoiden kanssa. Toimintamalli antaa toisenlaiset lähtökohdat eläinlääkäripalveluiden järjestämiselle kuin perinteinen kunnaneläinlääkärin tarjoama palvelu. Yliopiston eläinlääkäri ja opiskelijat tekevät muun muassa ns. kuukausitarkastuksia nautatiloille tehden samalla esim. useita tiineystarkastuksia tai muita lehmien hedelmällisyyteen liittyviä tarkastuksia ja toimenpiteitä. Nämä tarkastukset vaikuttavat huomattavasti Mäntsälän suureläinten potilasmääriin. Maaseutuelinkeinoviranomaiselta saadun tiedon mukaan Mäntsälässä on 33 nautatilaa, joista osa on lypsykarjatiloja ja osa lihanautatiloja. Selvityksen kustannusvertailussa on käytetty taulukon 3 mukaisesti kuutta (A-F) eri laskentavaihtoehtoa (ks. kuvat 5 ja 6). Vaihtoehto A kuvaa nykytilannetta, jossa ympäristökeskus hankkii Mäntsälän eläinlääkäripalvelut Tuotantoeläinsairaalalta. Vaihtoehdot B-F kuvaavat tilannetta, jossa ympäristökeskuksella on eläinlääkärin vastaanottotilat Mäntsälässä, ja Tuotantoeläinsairaalan asiakkuuksista siirtyy ympäristökeskuksen vastaanoton hoidettavaksi eri määrä potilaita virka- ja päivystysaikoina. Taulukko 3. Mäntsälän eläinlääkäripalveluiden kustannusvertailun laskentavaihtoehdot (A-F). Ks. tarkemmin teksti alla. Nykytilanne Ympäristökeskuksen vastaanotto A B C D E F Mäntsälä: vuoden 2014 sopimus; muut kunnat: vuoden 2013 tilinpäätös kaikki virka-aikana tuotantoeläimet virkaaikana 5 hevoset virka-aikana 50 pieneläimet virkaaikana 70 kaikki päivystysaikana Kustannustenjako Siirtyvät potilaat (%) Laskentavaihtoehdossa A kunnille aiheutuvat kustannukset ovat muiden kuntien osalta vuoden 2013 tilinpäätöksestä ja Mäntsälän osalta voimassa olevasta ostopalvelusopimuksesta (optiovuodet ). Vaihtoehtojen B-E laskennassa on potilasmäärinä käytetty vuoden 2013 sopijakuntakohtaisia potilastietoja olettaen, että Tuotantoeläinsairaalassa virka-aikana hoidettavista potilaista siirtyy ympäristökeskuksen eläinlääkärin asiakkaiksi 100 % (B), 70 % (C), 50 % (D) tai 30 % (E). 11

12 Laskentavaihtoehdossa F on arvioitu Tuotantoeläinsairaalasta siirtyvän virka-aikana ympäristökeskuksen eläinlääkärin asiakkaiksi 5 % tuotantoeläimistä, 50 % hevosista ja 70 % pieneläimistä. Oletuksena on, että Mäntsälän tuotantoeläintiloista lähes kaikki jäisivät edelleen Helsingin yliopiston Tuotantoeläinsairaalan asiakkaiksi, vaikkei ympäristökeskus enää hankkisikaan palvelua siltä. Kaikissa ympäristökeskuksen vastaanoton sisältävissä laskentavaihtoehdoissa (B-F) on oletettu päivystysaikaisten potilaiden siirtyvän kokonaisuudessaan (100 %) ympäristökeskuksen eläinlääkärin asiakkaiksi. Olettamus perustuu siihen, että Tuotantoeläinsairaala todennäköisesti lopettaisi päivystysaikaisen palvelun tarjoamisen kokonaan, jos ympäristökeskus järjestäisi Mäntsälän eläinlääkäripalvelut omana toimintanaan. Päivystysaikaisten potilaiden määränä on kustannusvertailussa otettu Mäntsälän osalta huomioon vuonna 2013 hoidetut naudat ja hevoset sekä kissat ja koirat muiden päivystyksessä hoidettujen eläinten osuuden ollessa marginaalinen (12 kpl, osa suureläimiä ja osa pieneläimiä). Tuotantoeläinsairaala hoiti vuonna 2013 päivystyksessä yhteensä 180 nautaa ja hevosta sekä 288 kissaa ja koiraa. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen eläinlääkärit hoitivat vuonna 2013 päivystysaikana 132 suureläintä ja 1073 pieneläintä. Kuvissa 5 ja 6 on esitetty eläinlääkäripalveluiden kustannusten jakautuminen sopijakunnittain eri laskentavaihtoehdoilla (ks. yllä taulukko 3). Kuvassa 5 on esitetty kustannusten jakautuminen vaihtoehdoittain ja kuvassa 6 sopijakunnittain A B C D E F Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Tuusula Kuva 5. Eläinlääkäripalveluiden kustannusten jakautuminen laskentavaihtoehdoittain, jos Mäntsälän eläinlääkäripalvelut hankitaan Helsingin yliopiston Tuotantoeläinsairaalalta (A) tai tuotetaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen omana palveluna (B-F); ks. taulukko 3. 12

13 Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Tuusula A B C D E F Kuva 6. Eläinlääkäripalveluiden kustannusten jakautuminen sopijakunnittain, jos Mäntsälän eläinlääkäripalvelut hankitaan Helsingin yliopiston Tuotantoeläinsairaalalta (A) tai tuotetaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen omana palveluna (B-F); ks. taulukko Pohdintaa eläinlääkäripalvelujen tuottamisesta Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sopijakuntien alueella Tämän selvityksen mukaiset vaihtoehtoiset eläinlääkäripalvelujen tuottamistavat Mäntsälän kunnalle ovat toiminnan jatkaminen nykyisellään eli palvelun hankinta ostopalveluna tai palvelun tuottaminen ympäristökeskuksen omana tuotantonaan. Kumpikaan tapa järjestää palvelua ei noudata eläinlääkintähuoltolain vaatimusta suur- ja pieneläinpäivystyksen eriyttämistä toisistaan. Kyseisestä vaatimuksesta voidaan kuitenkin poiketa päivystysalueella, jonka eläintiheys on pieni tai jossa sellaisten kotieläinten, jotka ovat pienikokoisia ja voidaan siten vaikeuksitta kuljettaa eläinlääkärin vastaanotolle, osuus kaikista päivystysalueella pidettävistä kotieläimistä on vähäinen tai se on muusta erityisestä syystä perusteltua. Ympäristökeskuksen nykyisellä päivystysalueella suureläinten määrä on 8 % kaikista päivystysaikaisista potilaista. Suureläinten kiireellinen eläinlääkärinapu on pystytty järjestämään virka- ja päivystysaikana ja suureläinten kiireellinen hoito menee pääsääntöisesti pieneläinten kiireellisen hoidon edelle. Edellä mainituilla perusteilla eriyttämistä ei ole tehty. Mäntsälän kunnan alueella päivystysaikainen suureläinten määrä tässä selvityksessä käytetyillä potilasmäärillä on 38 %. Kummankaan potilasryhmän osuus ei jää niin vähäiseksi, että sillä voisi selkeästi perustella eriyt- 13

14 tämisestä luopumisen. Suureläimen hoitaminen vaatii lähes aina tilakäynnin, jossa matkustamiseen kuluu välillä suhteellisen suuri osuus koko käyntiin käytetystä ajasta. Mikäli Mäntsälän eläinlääkäripalvelut hoidettaisiin ympäristökeskuksen omana tuotantona, olisi selvityksessä käytetyillä potilasmäärillä suureläinten osuus päivystysaikaisista potilaista 19 %. Päivystysaikainen pinta-ala kasvaisi niin huomattavasti, että vaikka suureläinten osuus päivystysaikaisista potilaista olisi vain viidennes, niin ajallisesti niihin kuluva aika olisi huomattavan suuri. Pieneläinten määrä päivystyksessä saattaisi hieman laskea suurentuneen päivystysalueen takia. Osa pieneläinten omistajista saattaisi hankkia tarvitsemansa palvelun yksityisiltä eläinlääkäriasemilta kunnallisen palvelun sijaan. Omana tuotantona tuotetun kaikki sopijakunnat kattavan päivystysaikaisen palvelun osalta mietittäväksi tulisi mahdollinen eriyttämisen tarve. Palvelun tuottaminen omana tuotantona lisäisi päivystysrinkiin yhden päivystäjän ja eläinlääkäreiden päivystystiheys saataisiin laskemaan nykyisestä 1/4 vuorosta yhteen vuoroon viidestä. Päivystysalueen kasvu viiden kunnan alueelle johtaisi todennäköisesti kiireisimpiin päivystyksiin ja ainakin ajomatkojen pitenemiseen. Tuotantoeläinsairaalan kanssa on vuosien aikana käyty keskustelua siitä, olisiko päivystysaikainen potilaiden eriyttäminen mahdollista niin, että Tuotantoeläinsairaala hoitaisi kaikki ympäristökeskuksen sopijakuntien suureläimet ja ympäristökeskus pieneläimet. Toistaiseksi tämä ei ole ollut mahdollista yliopistosta johtuvista syistä, mutta eriyttämisen vaihtoehto tulee pitää esillä mietittäessä eläinlääkäripalvelujen hankintaa ostopalveluna yksityiseltä taholta. 14

Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (4) 15908/2 Liite 2. Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue LIITE 2

Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (4) 15908/2 Liite 2. Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue LIITE 2 Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (4) LIITE 2 ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUJEN TOIMEENPANON ARVIOINTILOMAKE Täyttöohje: Kunta täyttää kohdat "". Tarvittaessa vastausta voi tarkentaa tai täydentää

Lisätiedot

Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (3) 15908/2 Liite 2. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi LIITE 2

Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (3) 15908/2 Liite 2. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi LIITE 2 Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (3) LIITE 2 ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUJEN TOIMEENPANON ARVIOINTILOMAKE Täyttöohje: Kunta täyttää kohdat "". Tarvittaessa vastausta voi tarkentaa tai täydentää

Lisätiedot

ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMINEN PORVOON TERVEYDENSUOJELUN TOIMIALUEELLA ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTOLAIN VAATIMUSTEN MUKAAN

ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMINEN PORVOON TERVEYDENSUOJELUN TOIMIALUEELLA ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTOLAIN VAATIMUSTEN MUKAAN Katja Mustonen ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMINEN PORVOON TERVEYDENSUOJELUN TOIMIALUEELLA ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTOLAIN VAATIMUSTEN MUKAAN - Johtamisen erikoisammattitutkinnon lopputyöprojekti 1 PROJEKTIN

Lisätiedot

1.11.2009 voimaan tullut uusi eläinlääkintähuoltolaki

1.11.2009 voimaan tullut uusi eläinlääkintähuoltolaki Sosiaali- ja terveyslautakunta 18 20.01.2010 1.11.2009 voimaan tullut uusi eläinlääkintähuoltolaki STLTK 18 Kuntaliiton 11.12.2009 antama yleiskirje 26/80/2009 uudesta eläinlääkintähuoltolaista: "Uusi

Lisätiedot

Sopimus eläinlääkäripäivystyksen järjestämisestä Juankosken ja Nilsiän kaupungin sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja

Sopimus eläinlääkäripäivystyksen järjestämisestä Juankosken ja Nilsiän kaupungin sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Poistettu teksti näkyy yliviivauksena ja lisäykset kursiivilla Sopimus eläinlääkäripäivystyksen järjestämisestä Juankosken ja Nilsiän kaupungin sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2007 1 Ympäristöterveydenhuollon tehtävät Ympäristöterveydenhuollon toimialaan kuuluvat eläinlääkintähuolto,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2007 1 Ympäristöterveydenhuollon tehtävät Ympäristöterveydenhuollon toimialaan kuuluvat eläinlääkintähuolto,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN SEUDULLISEN ELÄINLÄÄKINTÄYKSIKÖN MUODOSTAMINEN

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN SEUDULLISEN ELÄINLÄÄKINTÄYKSIKÖN MUODOSTAMINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN SEUDULLISEN ELÄINLÄÄKINTÄYKSIKÖN MUODOSTAMINEN LOPPURAPORTTI Työryhmä Kunnanjohtaja Jukka Mäkelä, Kangasala (pj) Tilaajapäällikkö Erkki Lehtomäki, Tampere Taloussuunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 43 10.04.2014. 43 Asianro 3656/11.02/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 43 10.04.2014. 43 Asianro 3656/11.02/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (1) 43 Asianro 3656/11.02/2012 Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan ja eläinlääkäripalvelujen järjestämistä koskevan valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuolto. Palveluverkko / eläinlääkäriasemat

Ympäristöterveydenhuolto. Palveluverkko / eläinlääkäriasemat Ympäristöterveydenhuolto Palveluverkko / eläinlääkäriasemat Taustaa Eläinlääkintähuoltolaki velvoittaa kuntaa järjestämään alueellaan peruseläinlääkäripalvelut ja kiireellisen eläinlääkärinavun. Peruseläinlääkäripalvelut

Lisätiedot

Ilkka Alitalo Alitavet Oy. Selvitys Tampereen seudun eläinlääkintähuollon yhteistyömahdollisuuksista

Ilkka Alitalo Alitavet Oy. Selvitys Tampereen seudun eläinlääkintähuollon yhteistyömahdollisuuksista Ilkka Alitalo Alitavet Oy Selvitys Tampereen seudun eläinlääkintähuollon yhteistyömahdollisuuksista Tampere 31.7.2010 2 SELVITYS TAMPEREEN SEUDUN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON YHTEISTYÖMAHDOLLISUUKSISTA Ilkka Alitalo

Lisätiedot

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON SEUDULLISEN YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON SEUDULLISEN YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA 1 (10) LOPPURAPORTTI ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON SEUDULLISEN YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA Työryhmä Kaupungineläinlääkäri Tuire Merivirta, Tampereen kaupunki (pj) Tilaajapäällikkö Erkki

Lisätiedot

Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2013 ja valvontaeläinlääkäritilanne

Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2013 ja valvontaeläinlääkäritilanne Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2013 ja valvontaeläinlääkäritilanne Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2013 ja valvontaeläinlääkäritilanne Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2013 ja valvontaeläinlääkäritilanne

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut YTLTK 26.3.2014 liite 5

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut YTLTK 26.3.2014 liite 5 Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut YTLTK 26.3.2014 liite 5 Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue ja Kuopion

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 25.11.2010 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyytää tarjoustanne Mäntsälän kunnan kotieläimille järjestettävistä

Lisätiedot

Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2012 ja valvontaeläinlääkäritilanne

Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2012 ja valvontaeläinlääkäritilanne Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2012 ja valvontaeläinlääkäritilanne Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2012 ja valvontaeläinlääkäritilanne Dnro 7239/0411/2013 Eviran raportti Hyväksymispäivä 2.10.2013

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI PALVELUVERKKOTYÖ 2015 ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTOT

LOHJAN KAUPUNKI PALVELUVERKKOTYÖ 2015 ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTOT LOHJAN KAUPUNKI PALVELUVERKKOTYÖ 2015 ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTOT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Selvityksen tausta, tarve ja tavoitteet... 3 2. Nykytilanne... 3 2.1. Vastaanottojen kulut... 4 2.2. Eläinlääkärikäynnit...

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä ( vuonna 2013 FSTKY)/ Forssa, Tammela, Jokioinen, Humppila, Ypäjä, Somero

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä ( vuonna 2013 FSTKY)/ Forssa, Tammela, Jokioinen, Humppila, Ypäjä, Somero Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (1) LIITE 2 ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUJEN TOIMEENPANON ARVIOINTILOMAKE Täyttöohje: Kunta täyttää kohdat "". Tarvittaessa vastausta voi tarkentaa tai täydentää

Lisätiedot

PÄIVYSTYSSELVITYS KESKI-SUOMESSA

PÄIVYSTYSSELVITYS KESKI-SUOMESSA MAAKUNNALLINEN ELÄINLÄÄKÄRI- PÄIVYSTYSSELVITYS KESKI-SUOMESSA FM Leena Kiuru Keski-Suomen liitto Jyväskylä 11.12.2007 SELVITYKSEN TAUSTA Akuutit ongelmat päivystyksessä: työsidonnaisuus päivystyksissä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 46 22.04.2015 ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTELYJEN MUUTTAMINEN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTOLAIN VAATIMUSTEN MUKAISEKSI

Sosiaali- ja terveysltk. 46 22.04.2015 ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTELYJEN MUUTTAMINEN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTOLAIN VAATIMUSTEN MUKAISEKSI Sosiaali- ja terveysltk. 46 22.04.2015 ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTELYJEN MUUTTAMINEN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTOLAIN VAATIMUSTEN MUKAISEKSI SOTEL 22.04.2015 46 Valmistelu: I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Kuopion kaupunki 1 (6) SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sopimuksen osapuolet Kuopion kaupunki Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet PL 227 70101 Kuopio Juankosken

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sopimus 1 (4) Terveydenhuollon palvelualue 7720/2015 Suun terveydenhuolto Julkinen

Kuopion kaupunki Sopimus 1 (4) Terveydenhuollon palvelualue 7720/2015 Suun terveydenhuolto Julkinen Kuopion kaupunki Sopimus 1 (4) SOPIMUS VIRKA-AJAN ULKOPUOLISEN SUUN TERVEYDENHUOLLON PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ POHJOIS-SAVON ALUEELLA Sopijapuolet Kuopion kaupunki ja Lapinlahden kunta Pohjois-Savon

Lisätiedot

SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON JÄRJESTELYISTÄ

SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON JÄRJESTELYISTÄ Suomen eläinterveydenhuolto SELVITYS TAMPEREEN 1 / 35 SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON JÄRJESTELYISTÄ - LOPPURAPORTTI SUOMEN ELÄINTERVEYDENHUOLTO VEIKKO TUOVINEN Suomen eläinterveydenhuolto

Lisätiedot

Evira LAUSUNTO 1.10.2010 Kirjaamo Mustialankatu 3 00790 Helsinki

Evira LAUSUNTO 1.10.2010 Kirjaamo Mustialankatu 3 00790 Helsinki Evira LAUSUNTO 1.10.2010 Kirjaamo Mustialankatu 3 00790 Helsinki Asia: LAUSUNTO VALTAKUNNALLISESTA OHJELMASTA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ KUNTIEN JÄRJESTÄMISTÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta. vs. ympäristöterveysjohtaja 38-47 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA. Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta. vs. ympäristöterveysjohtaja 38-47 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA. Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Ympäristöterveyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Matti Tarvainen, pj. Erkki Pääkkönen Kaisa Raatikainen, vpj

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 20.9.2011 1 (13)

KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 20.9.2011 1 (13) KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 20.9.2011 1 (13)! "#" """ $""$ & "! " #" " '( ) " "" ' " * ""$") "" """"" """"""""$"" "&) ''( & " $"" +, "" "" - './ " #$"""+0(..,12"$ """""""""""""""" """"$"#""" $ 3""""$"""""""

Lisätiedot

Turun kaupungin suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalveluista 2012-2014

Turun kaupungin suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalveluista 2012-2014 Turun kaupungin suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalveluista 2012-2014 päivitys 2014 1 Sisällysluettelo: 1. Johdanto... 4 2. Toimintaympäristö... 4 3. Kunnan

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä

Yhteistoimintasopimus maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä Yhteistoimintasopimus maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä Yhteistoimintasopimuksen sopijaosapuolet: Maaseutuhallinnon järjestämisvastuun tällä sopimuksella luovuttavat kunnat: Hartolan kunta, Heinolan

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristöterveysjaosto TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristöterveysjaosto TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristöterveysjaosto TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristöterveysjaosto 16.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖTERVEYSJAOSTON SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖTERVEYSJAOSTON TULOSLASKELMA...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 150. Kaupunginhallitus 06.05.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 150. Kaupunginhallitus 06.05.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 06.05.2013 Sivu 1 / 1 1549/11.03.05/2013 150 Valtuustokysymys eläinsuojelusta sekä kaupungineläinlääkärille säädettyjen valvontatehtävien hoidosta Espoossa ja yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit

RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit Kyseiset omistajuus-/sopimusmallit ovat pelkästään esimerkkejä. Jokaisen kaupan/sopimuksen yhteydessä on aina syytä harkita, tarvitaanko asiantuntijaa laatimaan yksilölliset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelujen tuottaminen Pekka Järvinen STM Keskeiset asiat Lakisääteinen julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto toteutetaan jatkossakin kunnallisena toimintana

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 100. Valtuusto 10.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 100. Valtuusto 10.06.2013 Sivu 1 / 1 Valtuusto 10.06.2013 Sivu 1 / 1 1549/11.03.05/2013 Kaupunginhallitus 150 6.5.2013 Valtuusto 82 20.5.2013 100 Valtuustokysymys eläinsuojelusta sekä kaupungineläinlääkärille säädettyjen valvontatehtävien

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen

Lisätiedot

Hankintasopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä

Hankintasopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä 1 (6) Hankintasopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Versio 3.0 2 (6) 1 Sopijapuolet 1. Yritys (jäljempänä Järjestelmätoimittaja) Y-tunnus 2. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Maakunnallinen eläinlääkäripäivystysselvitys Keski-Suomessa

Maakunnallinen eläinlääkäripäivystysselvitys Keski-Suomessa Maakunnallinen eläinlääkäripäivystysselvitys Keski-Suomessa KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu B 163 ISBN 978-951-594-315-6 Sähk. ISBN 978-951-594-316-3 ISSN 0788-7043 MAAKUNNALLINEN ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVYSTYSSELVITYS

Lisätiedot

Ymp.ltk 30.9.2010 48 liite 2

Ymp.ltk 30.9.2010 48 liite 2 Ympäristöterveyskeskus / Eläinlääkintähuolto Hlöstö 15 12 10,5 TOIMINTAKULUT praktikkoja 13 1,5 Palkat ilman 4002 Vakinaisten vh kk-palkat -569 415,86 sivukuluja kk vuosi 4007 Sijaiset -20 000,00 el.lääk.

Lisätiedot

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS Juankoski, Kaavi, Rautavaara n kaupunki, Juankosken kaupunki, Kaavin kunta ja Rautavaaran kunta ovat sopineet

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Alaikäisille, ilman huoltajaa Suomeen saapuneille pakolaisille tarkoitetun perheryhmäkotipalvelun järjestäminen.

Alaikäisille, ilman huoltajaa Suomeen saapuneille pakolaisille tarkoitetun perheryhmäkotipalvelun järjestäminen. SOPIMUS Alaikäisille, ilman huoltajaa Suomeen saapuneille pakolaisille tarkoitetun perheryhmäkotipalvelun järjestäminen. 1. Sopijaosapuolet Palvelun ostaja: Palvelun tuottaja: Sopimuksen hyväksyjä: Kontiolahden

Lisätiedot

Julkiset hankinnat - ajankohtaiskatsaus

Julkiset hankinnat - ajankohtaiskatsaus Julkiset hankinnat - ajankohtaiskatsaus Kuntamarkkinat Juha Myllymäki Johtava lakimies Juha Myllymäki 12.9.2012 Ajankohtaiskatsaus Ajankohtaista hankinnoista» Juha Myllymäki, johtava lakimies Hankintadirektiivien

Lisätiedot

Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin?

Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin? Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin? Kuntamarkkinat 11.9.2013. Marko Kankare kaupungingeodeetti KAUPUNKI PÄHKINÄNKUORESSA Asukasluku 46 000, kasvu alle 1 % / vuosi,

Lisätiedot

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6.

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6. Sosiaali- ja terveysministeriö Lääkintöneuvos Timo Keistinen Hallintoneuvos Anne Koskela Viitteet: Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (annettu 23.9.2014)

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Juha Myllymäki Johtava lakimies Suomen Kuntaliitto Palvelujen järjestäminen JÄRJESTÄMISVASTUU KUNTA ISÄNTÄKUNTA (YHTEISTOIMINTA-ALUE) KUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus (1000 ) Euro TS (1000 ) TP 2011 TA 2012 TA 2013 2014 2015

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus (1000 ) Euro TS (1000 ) TP 2011 TA 2012 TA 2013 2014 2015 Sivu 1 / 8. KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN VUODEN 2013 PALVELUSUUNNITELMA Talousarvioesitys 2013 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus (1000 ) Euro TS (1000 ) TP 2011 TA 2012 TA 2013 2014 2015 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ Yhteistoimintasopimuksen sopijapuolet: Säkylän kunta Punkalaitumen kunta Huittisten kaupunki 1 Sopimuksen kohde ja sisältö Tämä sopimus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (5) 21 Työkykyselvityksen asiantuntijapalvelujen hankinta sopimuskaudelle 1.5.2015 30.4.2017. HEL 2014-011486 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättää tarjouskilpailun

Lisätiedot

Peruspalkka /kk. soveltuva erikoiseläinlääkärin 4 131,29 1 917,44. Peruspalkka /kk. soveltuva

Peruspalkka /kk. soveltuva erikoiseläinlääkärin 4 131,29 1 917,44. Peruspalkka /kk. soveltuva LIITE 5 KUNNALLISET ELÄINLÄÄKÄRIT I PALKKAUS 1 a Palkkahinnoittelu 1.5.2011 1.1.2012 lukien Virkanimike/Tehtävä Peruspalkka /kk Tehtävään soveltuva erikoiseläinlääkärin tutkinto 1 Kokopäivätoiminen hygieenikko

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELUN OHJELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA 2015 2019 Toimialue: Askola, Lapinjärvi,

TERVEYDENSUOJELUN OHJELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA 2015 2019 Toimialue: Askola, Lapinjärvi, TERVEYDENSUOJELUN OHJELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA 2015 2019 Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo Sisältö innehåll 1 Johdanto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT Ymptltk 16.5.2013 12 liite 4 SIILINJÄRVEN YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue ja eläinlääkäripalveluiden

Lisätiedot

1/6 SOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YHTEISEN ASUMISOIKEUDEN MARKKINA-ALUEEN PERUSTAMISESTA JA ASUMISOIKEUSASIOIDEN VIRANOMAISTEHTÄVIEN HOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ

1/6 SOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YHTEISEN ASUMISOIKEUDEN MARKKINA-ALUEEN PERUSTAMISESTA JA ASUMISOIKEUSASIOIDEN VIRANOMAISTEHTÄVIEN HOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ 1/6 SOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YHTEISEN ASUMISOIKEUDEN MARKKINA-ALUEEN PERUSTAMISESTA JA ASUMISOIKEUSASIOIDEN VIRANOMAISTEHTÄVIEN HOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ 1. SOPIJAPUOLET Helsingin kaupunki xx kaupunki /kunta

Lisätiedot

IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010. Juha Palmunen, johtava konsultti

IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010. Juha Palmunen, johtava konsultti IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010 Juha Palmunen, johtava konsultti RAPORTIN SISÄLTÖ 1 TAUSTA JA TAVOITTEET 2 TYÖN ETENEMINEN 3 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Terveyskeskuslääkärien palkkaratkaisu ja suunnitelma vastaanottomallista

Terveyskeskuslääkärien palkkaratkaisu ja suunnitelma vastaanottomallista Yhtymähallitus 15 22.01.2013 Terveyskeskuslääkärien palkkaratkaisu ja suunnitelma vastaanottomallista 574/00.01.02.03/2012 Yhall 15 Valmistelijat: Johtava ylilääkäri Pekka Taipale, pekka.taipale(at)ylasavonsote.fi,

Lisätiedot

Liite 1 Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin työjärjestykseen: Yleinen edunvalvonta Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirissä

Liite 1 Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin työjärjestykseen: Yleinen edunvalvonta Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirissä Liite 1 Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin työjärjestykseen: Yleinen edunvalvonta Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirissä 1. Palveluntuottajat Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirissä

Lisätiedot

Sopimus terveydenhuoltolain mukaisen perusterveydenhuollon hammaslääkäripäivystyksen palvelujen tuottamisesta terveydenhuollon kuntayhtymälle

Sopimus terveydenhuoltolain mukaisen perusterveydenhuollon hammaslääkäripäivystyksen palvelujen tuottamisesta terveydenhuollon kuntayhtymälle Sopimus terveydenhuoltolain mukaisen perusterveydenhuollon hammaslääkäripäivystyksen palvelujen tuottamisesta terveydenhuollon kuntayhtymälle 1 Sopimuksen tausta 2 Sopijaosapuolet 3 Sopimuksen tarkoitus

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

Paperittomien neuvolapalvelut

Paperittomien neuvolapalvelut Paperittomien neuvolapalvelut 22.10.2014 Taneli Puumalainen Ylilääkäri Linkki julkaisuun: http://urn.fi/urn:isbn:978-952-302-156-3 30.10.2014 2 Kuka on paperiton? Muualta kuin EU- tai Eta-valtiosta tai

Lisätiedot

Sopimus Keski-Pohjanmaan kuntien ympäristöterveydenhuollon järjestämiseksi

Sopimus Keski-Pohjanmaan kuntien ympäristöterveydenhuollon järjestämiseksi Sopimus Keski-Pohjanmaan kuntien ympäristöterveydenhuollon järjestämiseksi 1. Sopimuksen osapuolet Tämän yhteistoimintasopimuksen osapuolet ovat Kokkolan ja Kannuksen kaupungit sekä Halsuan, Kaustisen,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/33 4.6.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/33 4.6.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 1 (5) 33 Kohdunkaulan syövän seulontatutkimusten hankinta HUSLABliikelaitokselta Pöydälle 14.05.2013 HEL 2013-006323 T 02 08 02 01 Päätösehdotus Esittelijä Taustaa

Lisätiedot

Laitoshoidosta omaan kotiin Kustannusselvitys - laskentakaava Kunnan näkökulmia Liisa Rosqvist vanhustenhuollon johtaja

Laitoshoidosta omaan kotiin Kustannusselvitys - laskentakaava Kunnan näkökulmia Liisa Rosqvist vanhustenhuollon johtaja Kustannusselvitys - laskentakaava Kunnan näkökulmia Liisa Rosqvist vanhustenhuollon johtaja 19.3.2014 Valtakunnallinen tavoite laitoshoidon vähentäminen Kunnat tarvitsevat suunnittelussa taloudellisten

Lisätiedot

Lausunto Jyväskylän kaupungin ympäristöterveysosastolle sopimuksesta eläinlääkäripäivystyksen järjestämiseksi

Lausunto Jyväskylän kaupungin ympäristöterveysosastolle sopimuksesta eläinlääkäripäivystyksen järjestämiseksi Ympäristölautakunta 66 15.06.2010 Ympäristölautakunta 99 19.10.2010 Lausunto Jyväskylän kaupungin ympäristöterveysosastolle sopimuksesta eläinlääkäripäivystyksen järjestämiseksi 99/061503/2010 YMPL 66

Lisätiedot

Opiskele eläinlääketiedettä. Monien mahdollisuuksien ala

Opiskele eläinlääketiedettä. Monien mahdollisuuksien ala Opiskele eläinlääketiedettä Monien mahdollisuuksien ala 2 Eläinlääkäri turvaa eläinten ja ihmisten terveyttä ja hyvinvointia Jokainen meistä tarvitsee eläinlääkäreitä joka päivä. Eläinlääkärit työskentelevät

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja -peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos JYTA Peruspalvelulautakunta TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015 1. Sopimuksen

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

SOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YHTEISEN ASUMISOIKEUDEN MARKKINA-ALUEEN PERUSTAMISESTA JA ASUMISOIKEUSASIOIDEN VIRANOMAISTEHTÄVIEN HOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YHTEISEN ASUMISOIKEUDEN MARKKINA-ALUEEN PERUSTAMISESTA JA ASUMISOIKEUSASIOIDEN VIRANOMAISTEHTÄVIEN HOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ 1 SOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YHTEISEN ASUMISOIKEUDEN MARKKINA-ALUEEN PERUSTAMISESTA JA ASUMISOIKEUSASIOIDEN VIRANOMAISTEHTÄVIEN HOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ 1. OSAPUOLET Helsingin kaupunki xx kaupunki /kunta 2.

Lisätiedot

Tämän sopimuksen osapuolet ovat palvelun myyjänä Joensuun kaupunki sekä palvelun ostajina Ilomantsin kunta, Liperin kunta ja Polvijärven kunta.

Tämän sopimuksen osapuolet ovat palvelun myyjänä Joensuun kaupunki sekä palvelun ostajina Ilomantsin kunta, Liperin kunta ja Polvijärven kunta. 1 (5) SOPIMUS JOENSUU SEUDUN SIJAISHUOLTOYKSIKÖN PALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Tämän sopimuksen osapuolet ovat palvelun myyjänä Joensuun kaupunki sekä palvelun ostajina Ilomantsin kunta, Liperin kunta

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Orimattilan perusturvalautakunnassa / 201 Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä LIITE 2 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Kaikkiin

Lisätiedot

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Uuden kuntalain ja järjestämislain näkökulmasta Kuntien sote forum 27.1.2015 Kaupunginlakimies Tiina Mikkola Hallituksen esitys kuntalaiksi vp. 268/2014 Järjestämislakia

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen

Lisätiedot

Palvelusetelihanke Hinnoitteluprojekti / hinnoittelupolitiikan vaihtoehtoja ja malleja 16.4.2010

Palvelusetelihanke Hinnoitteluprojekti / hinnoittelupolitiikan vaihtoehtoja ja malleja 16.4.2010 Palvelusetelihanke Hinnoitteluprojekti / hinnoittelupolitiikan vaihtoehtoja ja malleja 16.4.2010 Sisältö Sivu Johdanto 3 Palvelusetelin hinnoittelun elementit 5 Palvelun hinta: hintakatto tai markkinahinta

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan sote. Lohja 6.10.2015 Rolf Paqvalin Selvityshenkilö

Keski-Uudenmaan sote. Lohja 6.10.2015 Rolf Paqvalin Selvityshenkilö Keski-Uudenmaan sote. Lohja 6.10.2015 Rolf Paqvalin Selvityshenkilö Selvityksen tarkoitus 1. Helmikuussa näytti mahdolliselta, että pääministeri Stubbin hallituksen esityksenä kaikkien puolueiden hyväksymä

Lisätiedot

Opiskele eläinlääkäriksi

Opiskele eläinlääkäriksi Opiskele eläinlääkäriksi Monien mahdollisuuksien ammatti 2 Eläinlääkärin monipuolinen työkenttä Jokainen meistä tarvitsee eläinlääkäreitä joka päivä. Muuttuva ja kansainvälistyvä maailma on tuonut eläinlääketieteen

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONTA JA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUT 2014

ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONTA JA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUT 2014 ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONTA JA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUT 2014 PIRKKALAN KUNTA, YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Hämeenkyrö, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Vesilahti, Ylöjärvi 2 SISÄLLYS 1. Suunnitelman

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalvelujen järjestämisestä 2015 2019. Liite V

Valvontasuunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalvelujen järjestämisestä 2015 2019. Liite V Valvontasuunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalvelujen järjestämisestä 2015 2019 Liite V Sisällysluettelo 2 (16) 1 Johdanto... 4 2 Toimintaympäristö... 4 3 Suunnitelman

Lisätiedot

Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon:

Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon: HELSINGIN KAUPUNKI TARJOUSLOMAKE (A/4) 1 (7) Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon: A/4. AVOKUNTOUTUS Palveluntuottaja: Tarjottava

Lisätiedot

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON KUNNALLINEN SUUNNITELMA MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUT

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON KUNNALLINEN SUUNNITELMA MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUT ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON KUNNALLINEN SUUNNITELMA MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUT Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola ja Tornio 2014 SISÄLLYS JOHDANTO 1. Toimintaympäristö 2. Eläinlääkintähuollon yleiskuvaus ja toiminta

Lisätiedot

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallituksen esitys työssäoppimisesta maksettavista korvauksista luopumisesta

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallituksen esitys työssäoppimisesta maksettavista korvauksista luopumisesta Hallitus 81 20.04.2016 Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallituksen esitys työssäoppimisesta maksettavista korvauksista luopumisesta 366/00.04.01.03.01/2016 EKSTPHAL 81 Voimassaoleva sopimus Eksotella

Lisätiedot

Kuuma-kuntien yhteisen ICT-yhtiön valmistelun tausta

Kuuma-kuntien yhteisen ICT-yhtiön valmistelun tausta Kunnanhallitus 183 22.06.2015 KUUMA-kuntien yhteisen ICT-yhtiön perustamisen valmistelu Kunnanhallitus 183 KUUMA-kuntien kaupungin ja kunnanjohtajat sekä tietohallinnosta vastaavat ovat vuoden 2014 joulukuusta

Lisätiedot

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat):

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat): Luonnos 16.03.2012 Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä

Lisätiedot

Yhteistoiminnan kirjaukset talous- ja toimintatilastossa

Yhteistoiminnan kirjaukset talous- ja toimintatilastossa 1(6) Yhteistoiminnan kirjaukset talous- ja toimintatilastossa 1) Isäntäkunta tuottaa ja/tai tilaa palvelut sopimuskuntien puolesta a) Taulukko 01 Käyttötalous: Isäntäkunta kirjaa kustannukset ja tuotot

Lisätiedot

1. KYSYMYS Taloushallinnon koulutus on volyymihankintapyyntö. Tiedustelisin pystyykö tämän koulutuksen toteuttamaan ryhmämuotoisena?

1. KYSYMYS Taloushallinnon koulutus on volyymihankintapyyntö. Tiedustelisin pystyykö tämän koulutuksen toteuttamaan ryhmämuotoisena? Tarjouspyyntö UUDELY/5434/2015 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TARJOUSPYYNTÖ UUSIMAA KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1. KYSYMYS Taloushallinnon koulutus on volyymihankintapyyntö. Tiedustelisin pystyykö tämän koulutuksen

Lisätiedot

Palveluseteliselvitys koskien Vihdin yksityistä päiväkotihoitoa

Palveluseteliselvitys koskien Vihdin yksityistä päiväkotihoitoa Palveluseteliselvitys koskien Vihdin yksityistä päiväkotihoitoa Yksityisen hoidon tuki Lapsen hoidon järjestämiseksi vanhemman tai muun huoltajan osoittamalle hoidon tuottajalle suoritettavaa tukea. Tuottaja

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kuurojen Liitto ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Marika Rönnberg 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009

Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009 Case Keminmaa Yksityiset palvelut julkisessa palveluntuotannossa Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009 Puhujat Keminmaan kunnan esittely ja taustaa

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä HOIDETTAVAA KOSKEVAT TIEDOT Henkilötiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Puhelin Tiedot hoitosuhteesta Hoidettava on hoitajan puoliso/avopuoliso

Lisätiedot

Suomen Sairaankuljetusliitto Selvitys ensihoidon järjestämisen kustannuksista

Suomen Sairaankuljetusliitto Selvitys ensihoidon järjestämisen kustannuksista 1 Suomen Sairaankuljetusliitto Selvitys ensihoidon järjestämisen kustannuksista Tiivistelmä 17.8.2011 Selvitystyön lähtökohdat Terveydenhuoltolain muutos vaikuttaa radikaalisti toimintaympäristöön ensihoitoalalla

Lisätiedot

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy Valtuusto 65 18.06.2012 Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy 299/10.00.02/2012 KAAVJAOS 39 Kaavoitusjaosto 28.03.2012 Valmistelija:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4 Palveluseteli ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1505-1 Painosmäärä: 10.000 kpl Taitto: AT-Julkaisutoimisto

Lisätiedot

Lisähankintaoptio Lisähankintana voidaan ostaa perushoitoa rajatusti terveyskeskushammaslääkärin

Lisähankintaoptio Lisähankintana voidaan ostaa perushoitoa rajatusti terveyskeskushammaslääkärin Hankinnan yksilöinti Ostopalveluina hankitaan hammaslääketieteellisen kiireellisen ensiavun jatkohoidon sekä muun kiireelliseksi katsotun hammashoidon toimenpiteitä. Lisähankintaoptio Lisähankintana voidaan

Lisätiedot

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 JYRI LILJA ensihoitopäällikkö Eduskunta on hyväksynyt uuden terveydenhuoltolain, joka tulee voimaan 1.5.2011. Lain mukaan ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

Paperittomien lasten hyvinvoinnin ja terveydenhuollon haasteet

Paperittomien lasten hyvinvoinnin ja terveydenhuollon haasteet Paperittomien lasten hyvinvoinnin ja terveydenhuollon haasteet 20.11.2014 Taneli Puumalainen LT, DTM&H, Ylilääkäri Linkki julkaisuun: http://urn.fi/urn:isbn:978-952-302-156-3 21.11.2014 2 Oikeus terveyteen

Lisätiedot

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Tiina-Mari Aro Ylitarkastaja

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Tiina-Mari Aro Ylitarkastaja Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta Tiina-Mari Aro Ylitarkastaja VYHA-raportointi Tiedot kerättiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa VYHAssa Pysyviä tietoja ei kerätä vuosittain Muutoksia tulossa raportille

Lisätiedot

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Kuntaliiton palveluasumisen opas Kuntatalo 5.11.2012 Katariina Huikko Lakimies Sisältö Toimintaympäristöstä Hankinnan kohteen määrittely Palveluasumisen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT SIILINJÄRVEN YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Nilsiän, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue valvonnan ja eläinlääkäripalveluiden

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2010 26.5.2010 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2010 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot