SELVITYS MÄNTSÄLÄN ELÄINLÄÄKÄRIPALVE- LUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SELVITYS MÄNTSÄLÄN ELÄINLÄÄKÄRIPALVE- LUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ"

Transkriptio

1 SELVITYS MÄNTSÄLÄN ELÄINLÄÄKÄRIPALVE- LUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Eläinlääkintähuollon yksikkö

2 Sisältö Saate Eläinlääkäripalvelujen järjestäminen kunnissa Eläinlääkäripalveluiden järjestäminen ympäristökeskuksen sopijakunnissa Mäntsälän eläinlääkäripalvelujen järjestäminen tulevaisuudessa Eläinlääkäripalvelujen järjestäminen ostopalveluna Eläinlääkäripalvelujen järjestäminen ympäristökeskuksen omana toimintana Mäntsälän eläinlääkäripalvelujen järjestäminen ympäristökeskuksen omana toimintana Vastaanottotilat Henkilöresurssit Kustannusten vertailu Pohdintaa eläinlääkäripalvelujen tuottamisesta Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sopijakuntien alueella

3 Saate Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2014 palvelusuunnitelman yhtenä tavoitteena on ollut kustannusvertailun tekeminen Mäntsälän eläinlääkäripalveluista ympäristökeskuksen omana työnä. Mäntsälän kunnan ja Helsingin yliopiston Yliopistollisen eläinsairaalan välinen sopimus Mäntsälän eläinlääkäripalveluista siirtyi ympäristökeskukselle sen aloitettua toimintansa. Ympäristökeskuksen ja Yliopistollisen eläinsairaalan välinen ostopalvelusopimus Mäntsälän eläinlääkäripalveluista on optiovuosineen voimassa vuoden 2015 loppuun. Mäntsälän eläinlääkäripalveluiden hankkiminen jatkossakin ostopalveluina tai niiden siirtäminen osaksi ympäristökeskuksen omaa palvelutuotantoa tulee ratkaista vuoden 2015 tammikuun loppuun mennessä, jotta ympäristökeskus pääsee riittävän ajoissa käynnistämään ostopalveluiden hankinnan tai vaihtoehtoisesti oman palvelutuotannon edellyttämät toimitila- ja henkilöstöjärjestelyt. Ratkaisuvastuu ostopalveluiden jatkamisessa tai ympäristökeskuksen palveluihin siirtymisessä on Mäntsälän kunnalla. Selvityksessä Mäntsälän eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä on lähtöaineistona käytetty Mäntsälän kunnalta saatuja tietoja eläinlääkärin vastaanottotiloiksi soveltuvasta rakennuksesta sekä ympäristökeskuksen omia eläinlääkäripalveluiden suunnittelu- ja seurantatietoja. Selvityksessä esitetään nykyisten ostopalveluiden (A) rinnalla viisi laskentavaihtoehtoa (B-F), joissa on käytetty erilaisia oletuksia Yliopistolliselta eläinsairaalalta ympäristökeskukselle siirtyvistä potilasmääristä. Käytetyt laskentavaihtoehdot osoittavat, että potilasasiakkuuksien täysimääräinen siirtyminen Yliopistolliselta eläinsairaalalta ympäristökeskukselle (B) lisäsi Mäntsälän kustannuksia eläinlääkäripalveluissa tämänhetkisten ostopalvelujen kustannuksiin verrattuna noin eurolla. Kustannusvertailussa esitetty todennäköisin laskentavaihtoehto (F) toisi puolestaan kunnalle noin euron toimintakulusäästöt vuodessa alkuinvestointien jälkeen. Tuusulassa Maija Kallioniemi eläinlääkintähuollon päällikkö 3

4 1. Eläinlääkäripalvelujen järjestäminen kunnissa Eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 7 :n mukaisesti kunta, kuntayhtymä tai ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetussa laissa (410/2009) tarkoitettu yhteistoiminta-alue järjestää alueellaan peruseläinlääkäripalvelut ja kiireellisen eläinlääkärinavun siten kuin laissa säädetään. Lain 11 :n mukaisesti kunnan on järjestettävä arkipäivisin virka-aikana saatavilla oleva peruseläinlääkäripalvelu asukkaidensa pitämiä kotieläimiä varten sekä sellaisten yhteisöjen pitämiä kotieläimiä varten, joilla on kotipaikka sen alueella. Muita kotieläimiä kuin hyötyeläimiä varten tämä palvelu on kuitenkin järjestettävä vain, jos palvelua ei ole muuten saatavilla yhteistoiminta-alueella. Kunnan on järjestettävä eläinlääkärin käynnin eläintenpitopaikassa arkipäivisin virka-aikana mahdollistava peruseläinlääkäripalvelu alueellaan pidettäviä hyötyeläimiä varten. Eläinlääkintähuoltolain 13 :n mukaisesti kunnan on järjestettävä kiireellistä eläinlääkärinapua alueellaan olevia kotieläimiä varten kaikkina vuorokaudenaikoina. Kiireellinen eläinlääkärinapu on järjestettävä päivystysalueella siten, että kotieläimiä, jotka ovat pienikokoisia ja voidaan siten vaikeuksitta kuljettaa eläinlääkärin vastaanotolle, ja kotieläimiä, joille annettava eläinlääkärinapu edellyttää eläinlääkärin käyntiä eläimenpitopaikassa, hoitaa pääasiassa eri henkilökunta. Tästä vaatimuksesta voidaan kuitenkin poiketa päivystysalueella, jonka eläintiheys on pieni tai jossa sellaisten kotieläinten, jotka ovat pienikokoisia ja voidaan siten vaikeuksitta kuljettaa eläinlääkärin vastaanotolle, osuus kaikista päivystysalueella pidettävistä kotieläimistä on vähäinen tai se on muusta erityisestä syystä perusteltua. Päivystysaluetta varten on järjestettävä keskitetty palvelu yhteydenottoja varten. Lain 17 :n mukaisesti kunta voi tehdä yksityisen eläinlääkäripalvelun tuottajan kanssa sopimuksen 11 ja 13 :ssä säädettyjen palveluiden tuottamisesta. 2. Eläinlääkäripalveluiden järjestäminen ympäristökeskuksen sopijakunnissa Järvenpää, Kerava, Nurmijärvi ja Tuusula Keski-Uudenmaan ympäristökeskus järjestää omana toimintanaan eläinlääkäripalvelut Järvenpäälle, Keravalle, Nurmijärvelle ja Tuusulalle. Ympäristökeskuksen aloittaessa toimintansa vastaanotot sijaitsivat Järvenpään Kyrölässä ja Tuusulan Hyrylässä. Kerava osti eläinlääkäripalvelut Vantaalta asti. Keravan liityttyä ympäristökeskukseen täytettiin ympäristökeskuksen kolmas eläinlääkärin virka, joka oli perustettu jo aiemmin ympäristökeskuksen aloittaessa toimintansa. Tuusulan vastaanotolla on toimitilat kahdelle eläinlääkärille ja Järvenpäässä yhdelle eläinlääkärille. Eläinlääkäreiden päivystysalueen olivat pitkään muodostaneet Järvenpää, Nurmijärvi ja Tuusula. Keravan liityttyä ympäristökeskukseen tuli siitä myös osa päivystysaluetta. Nurmijärvi liittyi ympäristökeskukseen ja samalla sen eläinlääkäripalvelut siirtyivät ympäristökeskuksen järjestettäväksi. Nurmijärvellä vastaanotto sijaitsee Kirkonkylässä, ja siellä on toimitilat yhdelle eläinlääkärille. 4

5 Mäntsälä Mäntsälän kunta on hankkinut eläinlääkäripalvelut jo pidempään ostopalveluna Helsingin yliopiston Yliopistolliselta eläinsairaalalta. Mäntsälän kunta oli tehnyt palveluiden ostosta viimeisimmän sopimuksen ajalle 4/2008-4/2010. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kyseinen ostopalvelusopimus siirtyi ympäristökeskukselle. Sopimusta yliopiston kanssa jatkettiin siihen asti, kunnes palvelut oli kilpailutettu uudelleen ja päätetty niiden hankkimisesta. Ainoan tarjouksen palveluista teki Helsingin yliopiston Yliopistollinen eläinsairaala. Ympäristökeskuksen ja Yliopistollisen eläinsairaalan (jatkossa Tuotantoeläinsairaala) välinen sopimus Mäntsälän eläinlääkäripalveluista solmittiin ajalle sisältäen mahdollisuuden kahteen optiovuoteen vuosille Ympäristökeskus on päättänyt optiovuosien käytöstä. Varsinaisen sopimuskauden sopimushinta oli euroa/vuosi. Optiovuosien hinta on käydyn neuvottelun jälkeen ,56 euroa/vuosi. Hinta optiovuosille nousi siten 7 531,56 euroa/vuosi. 3. Mäntsälän eläinlääkäripalvelujen järjestäminen tulevaisuudessa Helsingin yliopiston kanssa solmittu sopimus päättyy vuoden 2015 lopussa. Mäntsälän eläinlääkäripalvelut voidaan sen jälkeen tuottaa joko ympäristökeskuksen omana palveluna tai jatkaa edelleen palvelun hankkimista ostopalveluna. Tässä selvityksessä käsitellään vain peruseläinlääkäripalvelujen ja kiireellisen eläinlääkäriavun hankkimista, sillä eläinlääkintähuollon viranomaistehtäviä ei voi hankkia ostopalveluna yksityiseltä palvelutarjoajalta. Virkatehtävät (mm. eläinsuojelu, tarttuvien eläintautien vastustaminen ja vientitodistukset) Mäntsälän alueella hoitavat ympäristökeskuksen valvontaeläinlääkäri tai praktikkoeläinlääkärit. Selvityksessä on otettu huomioon henkilökustannukset vain praktikkoeläinlääkäreiden ja heidän sijaistensa osalta. Pieneläinhoitajasta, eläinlääkintähuollon päälliköstä ja valvontaeläinlääkäristä aiheutuvia kustannuksia ei selvityksen kustannusvertailussa ole otettu huomioon minkään sopijakunnan osalta. Tässä selvityksessä on käytetty ympäristökeskuksen vuoden 2013 tilinpäätöksen ja vuoden 2014 palvelusopimuksen mukaista eläinlääkintähuollon kustannustenjakoa: tulosyksikön toimintamenot, joita ei kateta valtion maksamilla korvauksilla, klinikkamaksuilla tai maksullisesta päivystyspuhelimesta kertyvillä tuloilla, peritään sopijakunnilta maksuosuuksina sopijakuntien muut eläinlääkintähuollon kulut jaetaan vuoden 2013 potilasmäärien mukaisesti siten, että 50 % kuluista jaetaan kuntien kesken tasan ja 50 % potilaiden kotikuntien perusteella klinikkamaksutuloista ja päivystyspuhelimesta kertyvistä tuloista 50 % jaetaan tasan kaikille kunnille ja 50 % tuloista jaetaan potilaiden kotikuntien perusteella. 5

6 Selvityksen kustannusvertailussa Mäntsälän osalta on käytetty optiovuoden 2014 eläinlääkäripalvelujen hankintahintaa. Muiden sopijakuntien kustannukset ovat vuoden 2013 tilinpäätöksestä. Kaikkien kuntien osalta on käytetty vuoden 2013 potilasmääriä. Sopijakuntien asukkaiden ja heidän kotieläintensä lisäksi ympäristökeskuksen vastaanotoilla käy jonkin verran myös muiden kuntien asukkaita kotieläimineen. Vuonna 2013 muualta kuin ympäristökeskuksen sopijakunnista oli 153 potilasta, joka on 2,4 % kyseisen vuoden kokonaispotilasmäärästä. Tämä ulkopaikkakuntalaisten potilasmäärä on jaettu ympäristökeskuksen tilinpäätöksessä tasan kaikkien sopijakuntien kesken. Tämän selvityksen kustannusvertailusta ulkopaikkakuntalaiset potilaat on jätetty pois ja käytetty vain sopijakuntien potilaiden määriä. Kyseisen potilasryhmän poisjättäminen vertailusta ei vaikuta oleellisesti euromääräisiin kustannuksiin eikä lainkaan sopijakuntien kustannusten keskinäiseen vertailuun. 3.1 Eläinlääkäripalvelujen järjestäminen ostopalveluna Julkinen hankinta tulee pääsääntöisesti kilpailuttaa. Kilpailutuksen sisältävään hankintaprosessiin menee useampi kuukausi aikaa, mikä tulee ottaa huomion palvelun hankintaa suunniteltaessa. Mäntsälän eläinlääkäripalvelujen hankinta on kilpailutettu kerran ympäristökeskuksen toimintaaikana. Tarjous pyydettiin Mäntsälän kunnan kotieläimille järjestettävistä peruseläinlääkäripalveluista ja kiireellisestä eläinlääkäriavusta. Arviointiperusteina olivat palvelun vuosihinta (75 %) ja asiakasmaksujen suuruus (25 %). Tarjouskilpailussa syksyllä 2010 saatiin vain Helsingin yliopiston Yliopistollisen eläinsairaalan tarjous. Viimeisten vuosien aikana on tullut markkinoille aikaisempaa enemmän yksityisiä eläinlääkäripalvelujen tarjoajia, joilla pieneläimet ovat palvelun kohderyhmänä. Yksityisiä, erikokoisia pieneläinvastaanottoja toimii kaikissa ympäristökeskuksen sopijakunnissa sekä pääkaupunkiseudulla ja Päijät-Hämeessä. Useat vastaanotot ovat auki viikonloppuisin päiväsaikaan. Hattulassa ja Vantaalla toimii ympäri vuorokauden päivystävät yksityiset eläinlääkäriasemat. Hyvinkäällä toimii yksityinen hevossairaala, joka myös päivystää. Muille suureläimille kuin hevosille yksityisiä palveluja tarjoavat muutamat eläinlääkärit, jotka tekevät tilakäyntejä lähinnä virka-aikana. Yksityisten palveluntarjoajien päivystysaikaisesta palvelun saatavuudesta ympäristökeskuksella ei ole tietoja. Helsingin yliopiston Yliopistollinen eläinsairaala on tällä hetkellä ainoa suurempi palveluntuottaja, joka tuottaa ostopalveluna kunnille eläinlääkäripalveluja pieneläimille, hevosille sekä muille suureläimille virka- ja päivystysaikana. 3.2 Eläinlääkäripalvelujen järjestäminen ympäristökeskuksen omana toimintana Ympäristökeskus järjestää tällä hetkellä omana toimintanaan eläinlääkäripalvelut Keravalle, Järvenpäälle, Nurmijärvelle ja Tuusulalle. Palvelua tarjotaan kolmella vastaanotolla ja tilakäynneillä neljän eläinlääkärin toimesta. Päivystysrenkaaseen osallistuu neljä eläinlääkäriä. Nykyisillä henkilöstöresursseilla palvelun tuottaminen onnistuu vain edellä mainituille kunnille. 6

7 Jos palvelut tuotetaan jatkossa omana toimintana myös Mäntsälälle, vaatii se yhden eläinlääkärin lisätyöpanoksen sekä vastaanottotilat. Nykyiseen verrattuna toiminta-alueen koko kasvaisi huomattavasti, sillä Mäntsälä on pinta-alaltaan ympäristökeskuksen suurin sopijakunta. Myös potilasmääriltään Mäntsälä on suurin, ja potilasjakauma poikkeaa huomattavasti muista sopijakunnista. Vuonna 2013 suureläinten osuus Mäntsälässä hoidetuista potilaista oli 72 %, kun vastaavasti muissa sopijakunnissa suureläinten osuus oli 8 %. Matkustamiseen kuluvan ajan takia tilakäyntien tekeminen vie huomattavasti enemmän aikaa kuin vastaanotoilla tapahtuva pieneläinten hoitotyö. Taulukossa 1 on esitetty perustietoja ympäristökeskuksen sopijakunnista ja kuvassa 1 ympäristökeskuksen toiminta-alue. Taulukossa 2 on esitetty potilasmäärät kunnittain vuonna Taulukko 1. Ympäristökeskukseen sopijakuntien asukasluvut ja pinta-alat ( ). Kunta Asukasluku Maapinta-ala, km 2 Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Tuusula Kuva 1. Ympäristökeskuksen toiminta-alue. 7

8 Taulukko 2. Ympäristökeskuksen sopijakuntien potilasmäärät kotikunnittain vuonna Kunta Virka-aikana Päivystysaikana Yhteensä Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Tuusula Mäntsälän eläinlääkäripalvelujen järjestäminen ympäristökeskuksen omana toimintana 4.1 Vastaanottotilat Mäntsälän kunnalta pyydettiin tätä selvitystä varten esitystä tilavaihtoehdoista, jotka soveltuisivat yhden eläinlääkärin vastaanottotiloiksi. Kunnalla on tarjota osoitteessa Helsingintie 171 tyhjilleen jäänyt omakotitalo, josta voisi saada remontoimalla sopivat eläinlääkärin toimitilat (ks. kuvat 2-4). Rakennus sijaitsee noin neljän kilometrin päässä Mäntsälän keskustasta. Sen ympäristössä ei ole sellaista asutusta, joka voisi häiriintyä toiminnasta. Rakennuksen pihalla on riittävästi tilaa asiakaspysäköinnille. Rakennuksessa on kolme huonetta, keittiö, sauna- ja pesutilat sekä autotalli. Rakennuksen kunto on tyydyttävä. Vesipisteitä ja sähköpistorasioita ei kuitenkaan ole riittävästi eläinlääkärin vastaanottotoimintaan. Viemäreiden osalta asia tulee selvittää. Lisäksi tiloihin tulee hankkia toimintaan soveltuvat kalusteet sekä peruseläinlääkäritoimintaan liittyvät välineet ja laitteet. Arvio rakennuksen välttämättömistä remontointikuluista on euroa. Lisäksi kuluja voi jatkossa kasvattaa mm. viemäröinnin ja huonetilojen muutostyöt, joilla tilat saadaan paremmin soveltuviksi vastaanottotoimintaan. Vastaanoton varustamiseen kalusteilla, välineillä ja laitteilla voidaan arvioida kuluvan euroa. Edellä mainitut remontti- ja hankintakulut, yhteensä euroa, kohdistuisivat kokonaisuudessaan Mäntsälän kuntaan. Eläinlääkärin vastaanottotiloiksi remontoidun rakennuksen vuokrakuluiksi on arvioitu 900 euroa/kk, sähkö-, vesi-, jäte- ja kiinteistöhuoltokuluiksi 400 euroa/kk sekä siivouskuluiksi 500 euroa/kk. 8

9 Kuva 2. Eläinlääkärin vastaanottotilaksi esitetyn rakennuksen sijainti. Kuva 3. Eläinlääkärin vastaanottotilaksi esitetty rakennus ja sen piha-aluetta. 9

10 Kuva 4. Eläinlääkärin vastaanottotilaksi esitetyn rakennuksen viitteellinen pohjapiirustus; ei mittakaavassa. 4.2 Henkilöresurssit Mäntsälään remontoitavan vastaanoton henkilökunnaksi on selvityksessä laskettu yksi eläinlääkäri, jolle vuosilomien ajaksi palkataan sijainen. Eläinlääkäri hoitaisi potilastyön lisäksi itse ajanvarauksen, vastaanoton ylläpidon ja välinehuollon. Vakituisen eläinlääkärin palkkakuluna laskelmissa on käytetty euroa/kk (tehtäväkohtainen palkka ja täydet vuosisidonnaiset lisät) ja sivukuluprosenttina 30,35 %. Eläkkeen perustaksi laskettavaksi palkkiosummaksi on arvioitu euroa vuodessa. Muiksi kuluiksi (esim. puhelin, koulutus, tarvikkeet) on laskelmassa arvioitu euroa vuodessa. Vuonna 2013 ympäristökeskukselle aiheutui päivystyskorvauksista noin euron kulut. Samaa summaa on käytetty selvityksen kustannusvertailussa, sillä yhden kunnan mukaantulo päivystysrinkiin ei lisää kuluja, vaan summa jakautuu neljän kunnan sijasta viidelle kunnalle. 5. Kustannusten vertailu Selvityksessä Järvenpään, Keravan, Nurmijärven ja Tuusulan osalta on käytetty tilinpäätöksen 2013 tietoja. Mäntsälän osalta on käytetty tällä hetkellä (2014) voimassa olevaa optiovuosien sopimushintaa, jolla Helsingin yliopisto tuottaa palvelut Mäntsälän kunnalle vuosina

11 Eläinlääkäripalveluiden henkilöstökuluista puolet (50 %) jaetaan tasan sopijakunnille (palvelun olemassaolo) ja puolet (50 %) jaetaan potilaiden kotikuntien perusteella. Hevosten osalta kotikuntana käytetään sitä kuntaa, jossa hevosella on tallipaikka. Kaikki muut kulut jaetaan tasan sopijakuntien kesken. Myös maksutuloista (klinikkamaksut ja päivystyspuhelimesta saatavat tulot) puolet (50 %) jaetaan tasan sopijakuntien kesken ja puolet (50 %) potilaiden kotikuntien perusteella. Helsingin yliopisto on pitkään järjestänyt eläinlääkäripalvelut Mäntsälässä. Yliopisto kouluttaa tulevia eläinlääkäreitä ja eläinlääkäri tekee kaikki tilakäynnit yhdessä opiskelijoiden kanssa. Toimintamalli antaa toisenlaiset lähtökohdat eläinlääkäripalveluiden järjestämiselle kuin perinteinen kunnaneläinlääkärin tarjoama palvelu. Yliopiston eläinlääkäri ja opiskelijat tekevät muun muassa ns. kuukausitarkastuksia nautatiloille tehden samalla esim. useita tiineystarkastuksia tai muita lehmien hedelmällisyyteen liittyviä tarkastuksia ja toimenpiteitä. Nämä tarkastukset vaikuttavat huomattavasti Mäntsälän suureläinten potilasmääriin. Maaseutuelinkeinoviranomaiselta saadun tiedon mukaan Mäntsälässä on 33 nautatilaa, joista osa on lypsykarjatiloja ja osa lihanautatiloja. Selvityksen kustannusvertailussa on käytetty taulukon 3 mukaisesti kuutta (A-F) eri laskentavaihtoehtoa (ks. kuvat 5 ja 6). Vaihtoehto A kuvaa nykytilannetta, jossa ympäristökeskus hankkii Mäntsälän eläinlääkäripalvelut Tuotantoeläinsairaalalta. Vaihtoehdot B-F kuvaavat tilannetta, jossa ympäristökeskuksella on eläinlääkärin vastaanottotilat Mäntsälässä, ja Tuotantoeläinsairaalan asiakkuuksista siirtyy ympäristökeskuksen vastaanoton hoidettavaksi eri määrä potilaita virka- ja päivystysaikoina. Taulukko 3. Mäntsälän eläinlääkäripalveluiden kustannusvertailun laskentavaihtoehdot (A-F). Ks. tarkemmin teksti alla. Nykytilanne Ympäristökeskuksen vastaanotto A B C D E F Mäntsälä: vuoden 2014 sopimus; muut kunnat: vuoden 2013 tilinpäätös kaikki virka-aikana tuotantoeläimet virkaaikana 5 hevoset virka-aikana 50 pieneläimet virkaaikana 70 kaikki päivystysaikana Kustannustenjako Siirtyvät potilaat (%) Laskentavaihtoehdossa A kunnille aiheutuvat kustannukset ovat muiden kuntien osalta vuoden 2013 tilinpäätöksestä ja Mäntsälän osalta voimassa olevasta ostopalvelusopimuksesta (optiovuodet ). Vaihtoehtojen B-E laskennassa on potilasmäärinä käytetty vuoden 2013 sopijakuntakohtaisia potilastietoja olettaen, että Tuotantoeläinsairaalassa virka-aikana hoidettavista potilaista siirtyy ympäristökeskuksen eläinlääkärin asiakkaiksi 100 % (B), 70 % (C), 50 % (D) tai 30 % (E). 11

12 Laskentavaihtoehdossa F on arvioitu Tuotantoeläinsairaalasta siirtyvän virka-aikana ympäristökeskuksen eläinlääkärin asiakkaiksi 5 % tuotantoeläimistä, 50 % hevosista ja 70 % pieneläimistä. Oletuksena on, että Mäntsälän tuotantoeläintiloista lähes kaikki jäisivät edelleen Helsingin yliopiston Tuotantoeläinsairaalan asiakkaiksi, vaikkei ympäristökeskus enää hankkisikaan palvelua siltä. Kaikissa ympäristökeskuksen vastaanoton sisältävissä laskentavaihtoehdoissa (B-F) on oletettu päivystysaikaisten potilaiden siirtyvän kokonaisuudessaan (100 %) ympäristökeskuksen eläinlääkärin asiakkaiksi. Olettamus perustuu siihen, että Tuotantoeläinsairaala todennäköisesti lopettaisi päivystysaikaisen palvelun tarjoamisen kokonaan, jos ympäristökeskus järjestäisi Mäntsälän eläinlääkäripalvelut omana toimintanaan. Päivystysaikaisten potilaiden määränä on kustannusvertailussa otettu Mäntsälän osalta huomioon vuonna 2013 hoidetut naudat ja hevoset sekä kissat ja koirat muiden päivystyksessä hoidettujen eläinten osuuden ollessa marginaalinen (12 kpl, osa suureläimiä ja osa pieneläimiä). Tuotantoeläinsairaala hoiti vuonna 2013 päivystyksessä yhteensä 180 nautaa ja hevosta sekä 288 kissaa ja koiraa. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen eläinlääkärit hoitivat vuonna 2013 päivystysaikana 132 suureläintä ja 1073 pieneläintä. Kuvissa 5 ja 6 on esitetty eläinlääkäripalveluiden kustannusten jakautuminen sopijakunnittain eri laskentavaihtoehdoilla (ks. yllä taulukko 3). Kuvassa 5 on esitetty kustannusten jakautuminen vaihtoehdoittain ja kuvassa 6 sopijakunnittain A B C D E F Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Tuusula Kuva 5. Eläinlääkäripalveluiden kustannusten jakautuminen laskentavaihtoehdoittain, jos Mäntsälän eläinlääkäripalvelut hankitaan Helsingin yliopiston Tuotantoeläinsairaalalta (A) tai tuotetaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen omana palveluna (B-F); ks. taulukko 3. 12

13 Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Tuusula A B C D E F Kuva 6. Eläinlääkäripalveluiden kustannusten jakautuminen sopijakunnittain, jos Mäntsälän eläinlääkäripalvelut hankitaan Helsingin yliopiston Tuotantoeläinsairaalalta (A) tai tuotetaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen omana palveluna (B-F); ks. taulukko Pohdintaa eläinlääkäripalvelujen tuottamisesta Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sopijakuntien alueella Tämän selvityksen mukaiset vaihtoehtoiset eläinlääkäripalvelujen tuottamistavat Mäntsälän kunnalle ovat toiminnan jatkaminen nykyisellään eli palvelun hankinta ostopalveluna tai palvelun tuottaminen ympäristökeskuksen omana tuotantonaan. Kumpikaan tapa järjestää palvelua ei noudata eläinlääkintähuoltolain vaatimusta suur- ja pieneläinpäivystyksen eriyttämistä toisistaan. Kyseisestä vaatimuksesta voidaan kuitenkin poiketa päivystysalueella, jonka eläintiheys on pieni tai jossa sellaisten kotieläinten, jotka ovat pienikokoisia ja voidaan siten vaikeuksitta kuljettaa eläinlääkärin vastaanotolle, osuus kaikista päivystysalueella pidettävistä kotieläimistä on vähäinen tai se on muusta erityisestä syystä perusteltua. Ympäristökeskuksen nykyisellä päivystysalueella suureläinten määrä on 8 % kaikista päivystysaikaisista potilaista. Suureläinten kiireellinen eläinlääkärinapu on pystytty järjestämään virka- ja päivystysaikana ja suureläinten kiireellinen hoito menee pääsääntöisesti pieneläinten kiireellisen hoidon edelle. Edellä mainituilla perusteilla eriyttämistä ei ole tehty. Mäntsälän kunnan alueella päivystysaikainen suureläinten määrä tässä selvityksessä käytetyillä potilasmäärillä on 38 %. Kummankaan potilasryhmän osuus ei jää niin vähäiseksi, että sillä voisi selkeästi perustella eriyt- 13

14 tämisestä luopumisen. Suureläimen hoitaminen vaatii lähes aina tilakäynnin, jossa matkustamiseen kuluu välillä suhteellisen suuri osuus koko käyntiin käytetystä ajasta. Mikäli Mäntsälän eläinlääkäripalvelut hoidettaisiin ympäristökeskuksen omana tuotantona, olisi selvityksessä käytetyillä potilasmäärillä suureläinten osuus päivystysaikaisista potilaista 19 %. Päivystysaikainen pinta-ala kasvaisi niin huomattavasti, että vaikka suureläinten osuus päivystysaikaisista potilaista olisi vain viidennes, niin ajallisesti niihin kuluva aika olisi huomattavan suuri. Pieneläinten määrä päivystyksessä saattaisi hieman laskea suurentuneen päivystysalueen takia. Osa pieneläinten omistajista saattaisi hankkia tarvitsemansa palvelun yksityisiltä eläinlääkäriasemilta kunnallisen palvelun sijaan. Omana tuotantona tuotetun kaikki sopijakunnat kattavan päivystysaikaisen palvelun osalta mietittäväksi tulisi mahdollinen eriyttämisen tarve. Palvelun tuottaminen omana tuotantona lisäisi päivystysrinkiin yhden päivystäjän ja eläinlääkäreiden päivystystiheys saataisiin laskemaan nykyisestä 1/4 vuorosta yhteen vuoroon viidestä. Päivystysalueen kasvu viiden kunnan alueelle johtaisi todennäköisesti kiireisimpiin päivystyksiin ja ainakin ajomatkojen pitenemiseen. Tuotantoeläinsairaalan kanssa on vuosien aikana käyty keskustelua siitä, olisiko päivystysaikainen potilaiden eriyttäminen mahdollista niin, että Tuotantoeläinsairaala hoitaisi kaikki ympäristökeskuksen sopijakuntien suureläimet ja ympäristökeskus pieneläimet. Toistaiseksi tämä ei ole ollut mahdollista yliopistosta johtuvista syistä, mutta eriyttämisen vaihtoehto tulee pitää esillä mietittäessä eläinlääkäripalvelujen hankintaa ostopalveluna yksityiseltä taholta. 14

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies Kuntien EHO suunnitelmat Ensimmäiset tehty 2011 loppuun mennessä Kunnissa lautakunnan hyväksymä AVI:t ovat arvioineet suunnitelmat

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Kuopion kaupunki 1 (6) SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sopimuksen osapuolet Kuopion kaupunki Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet PL 227 70101 Kuopio Juankosken

Lisätiedot

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat.

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat. SOPIMUS MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUISTA (LUONNOS 11.11.2016) Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien valtuustot ovat hyväksyneet sopimuksen eläinlääkintähuollon, ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sopimus 1 (4) Terveydenhuollon palvelualue 7720/2015 Suun terveydenhuolto Julkinen

Kuopion kaupunki Sopimus 1 (4) Terveydenhuollon palvelualue 7720/2015 Suun terveydenhuolto Julkinen Kuopion kaupunki Sopimus 1 (4) SOPIMUS VIRKA-AJAN ULKOPUOLISEN SUUN TERVEYDENHUOLLON PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ POHJOIS-SAVON ALUEELLA Sopijapuolet Kuopion kaupunki ja Lapinlahden kunta Pohjois-Savon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelujen tuottaminen Pekka Järvinen STM Keskeiset asiat Lakisääteinen julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto toteutetaan jatkossakin kunnallisena toimintana

Lisätiedot

SOPIMUS KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA JOENSUUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

SOPIMUS KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA JOENSUUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN SOPIMUS KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA JOENSUUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolet ovat Joensuun kaupunki,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128 26.10.2016 Sivu 1 / 1 4410/2016 02.05.00 128 Kotihoidon palvelusetelien nimistä ja arvoista päättäminen sekä muistisairaiden päivätoiminnan palvelusetelin käyttöönotto Valmistelijat / lisätiedot: Raija

Lisätiedot

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN?

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? Kuntamarkkinat tietoisku 14.9.2016 SOTE-UUDISTUKSEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Sote-uudistuksen tavoitteet,

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Mikkelin seudun ympäristölautakunta 28.9.2016 Liite 1 83 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 21.9.2016 Taltionumero 3982 Diaarinumero 3728/3/15 1 (8) Asia Valittaja Yhteistoiminta-alueella järjestettävää

Lisätiedot

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6.

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6. Sosiaali- ja terveysministeriö Lääkintöneuvos Timo Keistinen Hallintoneuvos Anne Koskela Viitteet: Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (annettu 23.9.2014)

Lisätiedot

Sote-muutosjohtajan tilannekatsaus

Sote-muutosjohtajan tilannekatsaus 7.10.2016 Ilkka Luoma Tj, sote-muutosjohtaja MAAKUNTAUUDISTUS Sote-muutosjohtajan tilannekatsaus Sote Pelastustoimi ja varautuminen Ympäristöterveydenhuolto 13.10.2016 Maakunnallinen näkökulma 1 Lyhyt

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (5) 21 Työkykyselvityksen asiantuntijapalvelujen hankinta sopimuskaudelle 1.5.2015 30.4.2017. HEL 2014-011486 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättää tarjouskilpailun

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS OSAVUOSIRAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2011

KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS OSAVUOSIRAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2011 KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS OSAVUOSIRAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2011 SAATTEEKSI Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen 11.1-kohdan mukaan ympäristökeskus raportoi sopijakuntia ja KUUMA-hallitusta

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ Yhteistoimintasopimuksen sopijapuolet: Säkylän kunta Punkalaitumen kunta Huittisten kaupunki 1 Sopimuksen kohde ja sisältö Tämä sopimus

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Orimattilan perusturvalautakunnassa / 201 Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Laitoshoidosta omaan kotiin Kustannusselvitys - laskentakaava Kunnan näkökulmia Liisa Rosqvist vanhustenhuollon johtaja

Laitoshoidosta omaan kotiin Kustannusselvitys - laskentakaava Kunnan näkökulmia Liisa Rosqvist vanhustenhuollon johtaja Kustannusselvitys - laskentakaava Kunnan näkökulmia Liisa Rosqvist vanhustenhuollon johtaja 19.3.2014 Valtakunnallinen tavoite laitoshoidon vähentäminen Kunnat tarvitsevat suunnittelussa taloudellisten

Lisätiedot

Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon:

Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon: HELSINGIN KAUPUNKI TARJOUSLOMAKE (A/4) 1 (7) Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon: A/4. AVOKUNTOUTUS Palveluntuottaja: Tarjottava

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet

Yhteistoiminta-alueet Yhteistoiminta-alueet Talous- ja toimintatilasto Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto kuntatalous Yleistä Yhteistoiminta-alue on kunnallisessa palvelutuotannossa runsaasti yleistynyt palvelujen

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISESTÄ TOIMIELIMESTÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIRANOMAIS- TEHTÄVIEN HOITAMISESSA

SOPIMUS YHTEISESTÄ TOIMIELIMESTÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIRANOMAIS- TEHTÄVIEN HOITAMISESSA SOPIMUS YHTEISESTÄ TOIMIELIMESTÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIRANOMAIS- TEHTÄVIEN HOITAMISESSA 1. Sopimuksen osapuolet 1. Tampereen kaupunki 2. Akaan kaupunki 3. Juupajoki 4. Kangasalan kunta 5. Oriveden

Lisätiedot

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden 29 23.05.2013 19 10.04.2014 25 26.05.2016 KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

Lisätiedot

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallituksen esitys työssäoppimisesta maksettavista korvauksista luopumisesta

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallituksen esitys työssäoppimisesta maksettavista korvauksista luopumisesta Hallitus 81 20.04.2016 Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallituksen esitys työssäoppimisesta maksettavista korvauksista luopumisesta 366/00.04.01.03.01/2016 EKSTPHAL 81 Voimassaoleva sopimus Eksotella

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Hyväksytty Heinolan sosiaali- ja terveyslautakunnassa / 201 ja ympäristö- ja rakennuslautakunnassa / 201 Hyväksytty n hallituksessa / 201, PUITESOPIMUS 2016 SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja

Lisätiedot

SOPIMUSLIITE HYVÄKSYTTYYN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEEN MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVIEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUSLIITE HYVÄKSYTTYYN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEEN MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVIEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUSLIITE 5.10.2011 HYVÄKSYTTYYN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEEN MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVIEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1 Sopimusliitteen tarkoitus Tämä asiakirja on liite 5.10.2011 allekirjoitettuun Yhteistoimintasopimukseen

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kuurojen Liitto ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Marika Rönnberg 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Liite 1 Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin työjärjestykseen: Yleinen edunvalvonta Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirissä

Liite 1 Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin työjärjestykseen: Yleinen edunvalvonta Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirissä Liite 1 Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin työjärjestykseen: Yleinen edunvalvonta Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirissä 1. Palveluntuottajat Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirissä

Lisätiedot

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOKSEN TOIMINTAA KOSKEVA KUNTIEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS VUOSILLE

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOKSEN TOIMINTAA KOSKEVA KUNTIEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS VUOSILLE OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOKSEN TOIMINTAA KOSKEVA KUNTIEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS VUOSILLE 2017 2020 SOPIMUS 1. SOPIJAOSAPUOLET Sopijaosapuolina ovat seuraavat kunnat: Hailuoto, Kempele,

Lisätiedot

1. KYSYMYS Taloushallinnon koulutus on volyymihankintapyyntö. Tiedustelisin pystyykö tämän koulutuksen toteuttamaan ryhmämuotoisena?

1. KYSYMYS Taloushallinnon koulutus on volyymihankintapyyntö. Tiedustelisin pystyykö tämän koulutuksen toteuttamaan ryhmämuotoisena? Tarjouspyyntö UUDELY/5434/2015 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TARJOUSPYYNTÖ UUSIMAA KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1. KYSYMYS Taloushallinnon koulutus on volyymihankintapyyntö. Tiedustelisin pystyykö tämän koulutuksen

Lisätiedot

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 Leena Hoppu-Mäenpää Lakimies, varatuomari Kuntaliitto / Kuntamarkkinat Leena Hoppu-Mäenpää VT Tehty sopimus sitoo Pacta sunt servanda periaate» Sopimukset

Lisätiedot

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011. Sivu 1. Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011. Sivu 1. Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000 ROVANIEMI Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011 Sivu 1 22 Palkka ja taloushallinnon henkilöstöä koskevat järjestelyt liikkeenluovutuksessa Rovaniemen kaupunginhallitus

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 10.12.2014 26 Kokousaika 10.12.2014 klo 17.00 18.53 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Kajander Rauno Kallio Reino Ketola

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Läntinen perusturvapiiri. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Läntinen perusturvapiiri. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Läntinen perusturvapiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Läntisen perusturvapiirin perusturvalautakunnassa / 201, Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali-

Lisätiedot

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen Perusturvalautakunta 57 19.05.2016 Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset 1.8.2016 alkaen 241/05.10.00/2016 Perusturvalautakunta 57 Lainsäädännöllistä ja valtuuston päättämää

Lisätiedot

Hulevesiviemäröinnistä vastaava taho

Hulevesiviemäröinnistä vastaava taho 1 Hulevesikysely 2016 teki jäsenlaitoksilleen elokuussa 2015 kyselyn, jolla kartoitettiin hulevesien järjestämisen tilannetta kuntien ja vesihuoltolaitosten välillä. Koska syksyn 2015 aikana julkaistiin

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

Näkökulma hyvinvointipalveluiden tulevaisuuteen

Näkökulma hyvinvointipalveluiden tulevaisuuteen Näkökulma hyvinvointipalveluiden tulevaisuuteen Elinkeinoasioiden päällikkö Janne Pesonen 5.10.2010 Helsinki 19.10.2010 1 Lähtökohtia kuntapalveluiden tuotannon kehittämiselle Kunnilla ja kuntayhtymillä

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 1 Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, lokakuu 2008 Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 2

Lisätiedot

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 JYRI LILJA ensihoitopäällikkö Eduskunta on hyväksynyt uuden terveydenhuoltolain, joka tulee voimaan 1.5.2011. Lain mukaan ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ HÄRKÄTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2015 31.12.2016 1. Sopimuksen osapuolet Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 1. Työterveyslääkärin läsnäolo on 3 päivää tarjouspyynnön mukaisesti ja 4 päivää sopimusluonnoksen mukaisesti. Kumpi pätee? Vastaus: vähintään

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi. Heinäveden kunta. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi. Riitta A.

TAUSTATIEDOT. 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi. Heinäveden kunta. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi. Riitta A. TAUSTATIEDOT 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi Heinäveden kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi Riitta A. Tilus 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Riitta A. Tilus Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyyntö STM Vastausaika 27.2.2014 13:05:09 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi Kymenlaakson Liitto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi Ulla Silmäri 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Tällä hetkellä voimassa oleva lääkäripalveluiden ostosopimus päättyy 31.5.2014. Vaihtoehtona on kilpailuttaa:

Tällä hetkellä voimassa oleva lääkäripalveluiden ostosopimus päättyy 31.5.2014. Vaihtoehtona on kilpailuttaa: Hallitus 209 24.09.2014 Silmätautien poliklinikan hankintapäätös 110/02.08.00.03.03.00/2014 EKSTPHAL 209 Silmätautien yksikön erikoislääkäripohja on laskettu neljälle silmätautien erikoislääkärille, joka

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2010 26.5.2010 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2010 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA 1. Sopimuksen osapuolet Palvelun tilaaja Kinnulan kunta/perusturva Keskustie 45 43900 Kinnula Y-tunnus: 0242816-6 Yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Kunnanhallitus 467 20.08.2007 Kunnanhallitus 644 10.12.2007 Kunnanhallitus 32 07.01.2008 PUHELINLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN 464/01/013/2007 KHALL 467

Kunnanhallitus 467 20.08.2007 Kunnanhallitus 644 10.12.2007 Kunnanhallitus 32 07.01.2008 PUHELINLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN 464/01/013/2007 KHALL 467 Kunnanhallitus 467 20.08.2007 Kunnanhallitus 644 10.12.2007 Kunnanhallitus 32 07.01.2008 PUHELINLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN 464/01/013/2007 KHALL 467 Seutukunnan kunnille sekä kuntayhtymille on tullut

Lisätiedot

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi 1/14 20160728 I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Porvoo Postinumero 06100 Maa Suomi Tarja Juvonen +358 407522998 NUTS-koodi

Lisätiedot

Ajankohtaista soteuudistuksesta. Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Etelä-Karjalan maakuntatilaisuus Lappeenranta 3.5.

Ajankohtaista soteuudistuksesta. Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Etelä-Karjalan maakuntatilaisuus Lappeenranta 3.5. Ajankohtaista soteuudistuksesta Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Etelä-Karjalan maakuntatilaisuus Lappeenranta 3.5.2016 Sote-uudistuksen tavoitteet ja keinot - Tavoitteena kaventaa hyvinvointi-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2011 1 (7) Kiinteistölautakunta To/8 15.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2011 1 (7) Kiinteistölautakunta To/8 15.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2011 1 (7) 668 Kiinteistöjen ostaminen Östersundomista (Östersundom, 91-442-1-145, 91-442-1-154) HEL 2011-009034 T 10 01 00 Kiinteistökartta L7 T1, Rödje-Fantsin tie 7

Lisätiedot

Osoite Puhelin Telefax Sähköposti

Osoite Puhelin Telefax Sähköposti LAUSUNTO 1 (5) Oikeusministeriö Oikeushallinto-osasto PL 25 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntö 31.5.2016 OM 7/33/2015 OM025:00/2015 TOIMIPAIKKA-ASETUS, OULUN OIKEUSAPUTOIMISTO Oikeusministeriö on pyytänyt

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

Lakiluonnoksen muun sisällön voimaantulo haitannee nykytilaan nähden luvussa 1 (1 ) esitettyä tämän lain tarkoituksen toteuttamista

Lakiluonnoksen muun sisällön voimaantulo haitannee nykytilaan nähden luvussa 1 (1 ) esitettyä tämän lain tarkoituksen toteuttamista Lausunnon antaminen luonnokseen hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevaksi laiksi KH 3.3.2014 Vastaukset lausuntopyyntölomakkeen kysymyksiin. 6. 5 :ssä säädetään palvelujen

Lisätiedot

Khall , Liite 55. LIITE 2 TARJOUSTEN VERTAILUPERUSTEET Päivitetty versio

Khall , Liite 55. LIITE 2 TARJOUSTEN VERTAILUPERUSTEET Päivitetty versio Khall 13.11.2015 219, Liite 55 LIITE 2 TARJOUSTEN VERTAILUPERUSTEET Päivitetty versio 15.10.2015 OHJE: Tarjousten laadun arvioinnissa käytetään tässä liitteessä ilmoitettuja vertailuperusteita. Kaikki

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2013 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/8 15.10.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2013 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/8 15.10.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2013 1 (7) 338 Palvelusetelitoiminnan vakinaistaminen alle 65-vuotiaiden sosiaalihuoltolain mukaisen palveluasumisen järjestämistapana 1.1.2014 alkaen HEL 2013-011715 T

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (7) Sosiaali- ja terveysvirasto Perhe- ja sosiaalipalvelut Osastopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (7) Sosiaali- ja terveysvirasto Perhe- ja sosiaalipalvelut Osastopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2015 1 (7) 41 Päätös kommunikaatio-opetuksen hankinnasta sopimuskaudelle 1.1.2016 31.12.2016. HEL 2015-007866 T 02 08 02 00 Päätös -osaston osastopäällikkö päätti tarjouskilpailun

Lisätiedot

Kunnanhallitus 219 13.11.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN KOKONAISULKOISTAMINEN. Kunnanhallitus 13.11.2015 219

Kunnanhallitus 219 13.11.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN KOKONAISULKOISTAMINEN. Kunnanhallitus 13.11.2015 219 Kunnanhallitus 219 13.11.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN KOKONAISULKOISTAMINEN Kunnanhallitus 13.11.2015 219 Kunnan taloudentasapainottamiseen liittyen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 17.8.2015 62

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16)

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Rautjärven kunta 1 TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Pyydämme tarjoustanne Rautjärven kunnan harjaantumisopetuksen koulukuljetuksesta

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TEHOSTETTUA PALVELUASUMISTA KOSKEVA OSTOPALVELUSOPIMUS (PUITESOPIMUS) Palveluntuottajan yhteystiedot. Palveluntuottajan yhteyshenkilö

IKÄIHMISTEN TEHOSTETTUA PALVELUASUMISTA KOSKEVA OSTOPALVELUSOPIMUS (PUITESOPIMUS) Palveluntuottajan yhteystiedot. Palveluntuottajan yhteyshenkilö SOPIMUS IKÄIHMISTEN TEHOSTETTUA PALVELUASUMISTA KOSKEVA OSTOPALVELUSOPIMUS (PUITESOPIMUS) 1. SOPIMUSOSAPUOLET TILAAJA Kiteen kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus HELLI-liikelaitos (jäljempänä Helli-liikelaitos)

Lisätiedot

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI 30.1.2017 Kunnanhallitus 6.2.2017 - Jari Lämsä, tekninen johtaja Valmisteluvaiheet - Valtuustoseminaari 30.1.2017 (Terveyskeskus) - Valtuusto 19.12.2016, TA2017,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2014 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 17.06.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2014 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 17.06.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2014 1 (5) 265 Palvelutalojen ruokapalveluhankinta HEL 2014-002626 T 02 08 02 00 Päätös päätti tarjouskilpailun tuloksena valita seuraavat palveluntuottajat palvelutalokohtaisesti

Lisätiedot

Liikkeen luovutuksesta

Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutus tarkoittaa sitä, että yritys tai sen toiminnallinen osa luovutetaan toiselle yritykselle. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 :n mukaan työnantajan liikkeen

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

Joukkoliikenteen infrakulujen kohdistaminen uuden joukkoliikenneinfran osalta

Joukkoliikenteen infrakulujen kohdistaminen uuden joukkoliikenneinfran osalta Joukkoliikenteen infrakulujen kohdistaminen uuden joukkoliikenneinfran osalta Kehärata ja Länsimetro JOSE 20.5.2014 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Joukkoliikenneinfran kustannusten kohdistaminen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. Lausuntopyyntö STM. Vastausaika :55: Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi

Lausuntopyyntö STM. Lausuntopyyntö STM. Vastausaika :55: Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Lausuntopyyntö STM Vastausaika 10.3.2014 11:55:06 Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi Kuuloliitto ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi Anniina Lavikainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

SOPIMUS ETSIVÄN NUORISOTYÖN PALVELUJEN TUOTTAMISESTA LUUMÄEN KUNNNAN ALUEELLA VUONNA 2017

SOPIMUS ETSIVÄN NUORISOTYÖN PALVELUJEN TUOTTAMISESTA LUUMÄEN KUNNNAN ALUEELLA VUONNA 2017 SOPIMUS ETSIVÄN NUORISOTYÖN PALVELUJEN TUOTTAMISESTA LUUMÄEN KUNNNAN ALUEELLA VUONNA 2017 Yhteistyösopimus xx.xx.xxxx 1. SOPIMUSOSAPUOLET Tilaaja Luumäen kunta Linnalantie 33 54500 TAAVETTI Tuottaja Lappeenrannan

Lisätiedot

SOPIMUS SUUN TERVEYDENHUOLLON PÄIVYSTYSPALVELUISTA

SOPIMUS SUUN TERVEYDENHUOLLON PÄIVYSTYSPALVELUISTA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Terveyspalvelut SOPIMUS SUUN TERVEYDENHUOLLON PÄIVYSTYSPALVELUISTA 1. Osapuolet 1.1 Jyväskylän kaupunki (Kaupunki) 1.2 Keski-Suomen seututerveyskeskus 1.3 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA TUOTANNON ORGANISOINTI Mitä hankkeessa / Keski-Suomessa asiasta ajatellaan, missä aikataulussa tulee edetä

JOHTAMINEN JA TUOTANNON ORGANISOINTI Mitä hankkeessa / Keski-Suomessa asiasta ajatellaan, missä aikataulussa tulee edetä JOHTAMINEN JA TUOTANNON ORGANISOINTI Mitä hankkeessa / Keski-Suomessa asiasta ajatellaan, missä aikataulussa tulee edetä Marja Heikkilä Workshop 6 Peurunka 6.10.2014 2 SOTE-ALUE Järjestämisvastuu Kunnat

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS KILJAVAN SAIRAALA OY:N POTILASPAIKKOJEN KÄYTÖSTÄ 1. SOPIJAPUOLET

PALVELUSOPIMUS KILJAVAN SAIRAALA OY:N POTILASPAIKKOJEN KÄYTÖSTÄ 1. SOPIJAPUOLET PALVELUSOPIMUS KILJAVAN SAIRAALA OY:N POTILASPAIKKOJEN KÄYTÖSTÄ 1. SOPIJAPUOLET Kiljavan Sairaala Oy Kiljavantie 539 A 05250 KILJAVA Y-tunnus 2048008-0 Hyvinkään kaupunki Kankurinkatu 4-6, PL 86 05801

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2016 Ympäristölautakunta

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2016 Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2016 Ympäristölautakunta 8.12.2015 163 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Ympäristölupalaitosten valvonta... 3 3 Ympäristönsuojelulain mukaisti rekisteröitävien

Lisätiedot

Kunnat ulkoistavat palvelujaan. Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille?

Kunnat ulkoistavat palvelujaan. Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille? 1 Kunnat ulkoistavat palvelujaan Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille? 2 Mitä palveluita uudelleen järjestettäessä on hyvä muistaa? Yksittäinen kuntatyönantaja ei vapaudu kokonaan kunnallisista eläkemaksuista,

Lisätiedot

Lomituspäivän kesto, lomittajan tehtävät, varallaolo ja valvontakäynnit. Lomituspalveluiden Päivityspäivät 2016

Lomituspäivän kesto, lomittajan tehtävät, varallaolo ja valvontakäynnit. Lomituspalveluiden Päivityspäivät 2016 Lomituspäivän kesto, lomittajan tehtävät, varallaolo ja valvontakäynnit Lomituspalveluiden Päivityspäivät 2016 2 koskee sekä kunnan lomituspalveluja käyttäviä että itse järjestettyä lomitusta koskee vain

Lisätiedot

Valmistelija: kehitysjohtaja Anu Vuorinen, puh: Palvelukoti Kiikanpalon ja Simon palvelukotiyhdistys ry:n toiminta

Valmistelija: kehitysjohtaja Anu Vuorinen, puh: Palvelukoti Kiikanpalon ja Simon palvelukotiyhdistys ry:n toiminta Yhtymähallitus 58 11.05.2011 Yhtymähallitus 148 12.10.2011 Yhtymähallitus 203 14.12.2011 Kiikanpalon kunnallistaminen Simossa YhtHall 58 11.5.2011 Johtotiimi 27.4.2011 Valmistelija: kehitysjohtaja Anu

Lisätiedot

Selvityshenkilötyöryhmän esitys - HYKS-erva

Selvityshenkilötyöryhmän esitys - HYKS-erva Selvityshenkilötyöryhmän esitys - HYKS-erva Selvityshenkilöt: Aki Lindén Kati Myllymäki Riitta Särkelä Sihteeristö: Kristiina Poikajärvi, STM 19.03.2013 Teija Mikkola, KL Samuli Saarni, THL HYKS -erva-alue

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat 10.09.2015 Sivu 1 / 1 3801/05.10.01/2015 25 Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Elina Pulli, puh.

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kainuun liitto kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Heimo Keränen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Työterveyshuollon johtaja Eija Alatalo. Työterveyden toimintavaihtoehdot

Työterveyshuollon johtaja Eija Alatalo. Työterveyden toimintavaihtoehdot Työterveyshuollon johtaja Eija Alatalo Työterveyden toimintavaihtoehdot Taustatiedot Asiakasmäärä 12.8.2015 % Yritysasiakkaat Lakisääteinen sopimus Sairaanhoitosopimus 361 221 140 61 39 Henkilö-asiakasmäärä

Lisätiedot

OSTOPALVELUSOPIMUS. Asiakas Kittilän kunta ja Mikeva Oy (myyjä) ovat sopineet Mikeva Haukiputaan asumispalvelun tuottamisesta seuraavaa:

OSTOPALVELUSOPIMUS. Asiakas Kittilän kunta ja Mikeva Oy (myyjä) ovat sopineet Mikeva Haukiputaan asumispalvelun tuottamisesta seuraavaa: 1 OSTOPALVELUSOPIMUS Sopimuksen osapuolet Asiakas Kittilän kunta ja Mikeva Oy (myyjä) ovat sopineet Mikeva Haukiputaan asumispalvelun tuottamisesta seuraavaa: Asukas: xxxxxxxxxxxxxxxxx Henkilötunnus: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2017 LUONNOS Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 25.10.2016 Yhtymävaltuusto xx Sisällys PALVELUSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Bussikorttien latausta koskeva myyntipalvelu

Bussikorttien latausta koskeva myyntipalvelu 1 Sopimus Dnro xxxx-2014 x.x.2014 Ympäristötoimiala Bussikorttien latausta koskeva myyntipalvelu 1 Sopimuksen osapuolet M Roine Oy ja Turun kaupungin Ympäristötoimialan (jäljempänä joukkoliikenne) sopivat

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa.

Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa. Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa. Kenelle: Kysely kunnan vammaispalveluista vastaavalle viranhaltijalle. Kyselyn tarkoitus: Kyselyn avulla selvitetään

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMISTON VAHTIMESTARIPALVELUSTA JA PERUSTURVAN LAITOSTEN KULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMISTON VAHTIMESTARIPALVELUSTA JA PERUSTURVAN LAITOSTEN KULJETUKSISTA OULAISTEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMISTON VAHTIMESTARIPALVELUSTA JA PERUSTURVAN LAITOSTEN KULJETUKSISTA Tilaaja: Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta, PL 85, Lautatarhankatu 7 A, 86301 Oulainen

Lisätiedot

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä JUHTA 12.12.2013 Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara LAIN KÄSITTELYN TILANNE (HE 150/2013 vp) Hallintovaliokunta antoi mietintönsä

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Sosiaalilautakunta

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Sosiaalilautakunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/202 (6) 276 Allergisten lasten ja heidän sisarustensa suomenkielisen päiväkotihoidon järjestäminen HEL 20-005734 T 02 08 02 00 Päätös päätti hyväksyä julkisen palveluvelvoitteen

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM Sote-järjestämislaki ja integraatio Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki 11.9.2014 Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Turvataan

Lisätiedot

Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu

Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri KoTePa-hankkeen projektipäällikkö Asta Saario Terveydenhuollon palvelujohtaja Asta Saario 1 Uuden Kouvolan

Lisätiedot

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? 11.10.2016 Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Mikä ihmeen palveluseteli? Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien

Lisätiedot

Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016

Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016 Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016 18.1.2016 1 Taustaa Valtionhallinnon toimintojen tiivistäminen jatkuu Kouvolassa Selvitystyö koskee tällä hetkellä mm.

Lisätiedot

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut hankinnat 2015 koko maa Ajanmukaiset menettelytavat ja välineet lisäävät mahdollisuuksia ja edistävät

Lisätiedot

Ajankohtaista lääkitsemisen valvonnasta

Ajankohtaista lääkitsemisen valvonnasta Ajankohtaista lääkitsemisen valvonnasta Ajankohtaista eläinten terveydestä ja lääkitsemisestä 19.5.2016 Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara EHYT-yksikkö Hevosten lääkitysopas Löytyy täältä Ajankohtaista

Lisätiedot