PÄIVYSTYSSELVITYS KESKI-SUOMESSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIVYSTYSSELVITYS KESKI-SUOMESSA"

Transkriptio

1 MAAKUNNALLINEN ELÄINLÄÄKÄRI- PÄIVYSTYSSELVITYS KESKI-SUOMESSA FM Leena Kiuru Keski-Suomen liitto Jyväskylä

2 SELVITYKSEN TAUSTA Akuutit ongelmat päivystyksessä: työsidonnaisuus päivystyksissä koetaan raskaaksi: vuoro jopa joka toinen yö ja joka toinen viikonloppu eläinlääkäreiden keski-ikä varsin korkea eläkkeelle jäänyt/jäämässä useita lähiaikoina virkoihin ja pitkiin sijaisuuksiin vaikea saada hakijoita Jämsä, Saarijärvi, Kyyjärvi, Laukaa sijaisten saaminen vaikeaa ja/tai hyvin kallista tuotantoeläintilojen määrä edelleen laskussa pieneläinten omistajien vaatimukset hoidon tasosta kasvaneet => erikoistumispaineita i i i it eläinlääkäreille lääkä ill kuntien talousongelmat

3 Kunnaneläinlääkärit ja tuotantoeläintilat Praktikkovirkoja yhteensä 20 neljä täyttämättättä ättä päivystyksiin osallistuu nyt 15 kunnan- eläinlääkäriä Tuotantoeläintiloja yhteensä 1513 nautatiloja 1217, niistä maitotiloja oja 886 nautoja yht Hevosia yht. 5258

4 Asukkaiden etäisyys eläinlääkäreiden vastaanotoista Länsi-Suomen läänissä lähes kaikki tilat ja asukkaat alle 20 km päässä kunnaneläinlääkäreiden vastaan- otoista. => PALVELUJEN SAATAVUUS HYVÄ Leivonmäki, Luhanka, Viitasaari, Äänekoski, Multia, Keuruu ja Pylkönmäki osin kaukana toimipisteistä.

5 Nykyiset y päivys- tyspiirit (4+2) POHJOINEN PP Neljä päivystyspiiriä K-S maakunnan sisällä Kahdella piirillä yhteistyötä naapurimaakuntiin Jyväskylän piirissä kaksi päivystäjää yhtä aikaa pieneläinpäivystys p y ostettu yksityisiltä: Viitaniemen el.as., JKL Tisseli & Tasseli, Äänek. Muissa piireissä yksi päivystäjä kerrallaan SAARIJÄRVEN PP JYVÄSKYLÄN PP LÄNTINEN PP KAAKKOI- NEN PP KUHMOIS- TEN PP

6 TYÖN TAVOITTEET 1. Tuottaa kunnille ehdotus toimivaksi ja tulevan lainsäädännön mukaiseksi eläinlääkäripäivystysmalliksi: Päivystysalue ja -piirit Eriytetty pien- ja suureläinpäivystys Keskitetyn puhelinpalvelun järjestäminen Päivystyksen organisointi- i ja hallinnointimalli i Kustannustenjakotavat (pien- ja suurel. päiv.) 2. Selvitysraportti Keski-Suomen liiton julkaisu B 163

7 NYKYISET VELVOITTEET: Eläinlääkintähuoltolaki (685/1990) Kunnan tulee huolehtia, että sen alueella on saatavissa riittävät peruseläinlääkäripalvelut hyötyeläimiä varten sekä tarpeelliset palvelut eu muiden ude kotieläinten eä e sairauksien hoitamista ja terveydenhoitopalvelujen antamista varten. Kunnan järjestettävä j ttä ä palveluja l on myös arki-iltaisin, ilt i i viikonloppuisin ja juhlapyhinä eli nk. päivystysaikaan. Päivystykset järjestetään muutaman kunnan kokoisilla vapaaehtoisin järjestelyihin perustuvilla päivystysalueilla (päivystyspiirit). Päivystysaikaan hoidetaan vain äkillisiä sairastapauksia. Kunnallisen eläinlääkintähuollon ei tarvitse kattaa erikoiseläinlääkäritasoisia palveluja.

8 UUSI ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTOLAKI Eläinlääkintähuoltotyöryhmän raportti ja lakiluonnos lausunnoilla kesällä 2007 yhteensä 25 lausuntoa Lakiesitys tekeillä => uusi lausuntokierros => eduskuntaan hyväksyttäväksi keväällä Uusi laki tulee voimaan Kunnan on järjestettävä 11 ja 12 :ssä säädetyt palvelut l vuoden kuluessa lain voimaantulosta (lain siirtymäsäännös)

9 12 Kiireellinen eläinlääkärinapu (elh-lakiluonnos) Kunnan on huolehdittava kiireellisen eläinlääkärinavun järjestämisestä alueellaan olevia kotieläimiä varten kaikkina vuorokauden aikoina. Kunnan on järjestettävä j ttä ä päivystyspalvelu l virkaajan ulkopuolella tarvittavaa kiireellistä eläinlää- kärinapua varten yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa yhtä tai useampaa maakuntaa vastaavalla päivystysalueella. y Maakunnalla tarkoitetaan maakunnista annetussa VN:n pts:sä (147/1998) säädettyä maakuntaa.

10 12 Kiireellinen eläinlääkärinapu (elh-lakiluonnos) Päivystysaluetta varten on järjestettävä keskitetty palvelu yhteydenottoja varten. Päivystysalueella on oltava saatavilla kiireellistä eläinlääkärinapua erikseen pienikokoisille kotieläimille, e, jotka voidaan vaikeuksitta kuljettaa eläinlääkärin vastaanotolle, ja erikseen kotieläimille, joille annettava eläinlääkärinapu edellyttää eläinlääkärin käyntiä eläimen pitopaikassa. ELH-lakiluonnos 3 Määritelmät: Kiireellinen eläinlääkärinapu: äkillisesti tai vakavasti sairastuneen tai vahingoittuneen itt eläimen eläinlääketieteellistä perustutkimusta ja ensiavun luonteisia hoitotoimenpiteitä sekä eläimen lopettamista eläinsuojelullisin perustein

11 13 Perusel. palvelun ja kiireellisen eläinl. avun saatavuus (lakiluonnos) Peruseläinlääkäripalvelun ja kiireellisen eläinlääkärinavun tulee olla palvelujen käyttäjien kannalta saatavilla kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisella etäisyydellä maantieteelliset olosuhteet huomioon ottaen. Huom. Lakiin ei tuntitai km-rajoja.

12 14 Kotieläimen kiireellinen jatkohoito (elh-lakiluonnos) Kunnan on järjestettävä mahdollisuus toimittaa kotieläin 11 tai 12 :n nojalla annetun eläinlääkärinavun lisäksi tarvittavaan jatkohoitoon, jos eläinlääkäri antaes- saan näiden säännösten nojalla eläinlääkärinapua lääkä i toteaa, t että kotieläimen sairauden tai vamman hoito edellyttää hänen antamansa eläinlääkärinavun lisäksi erityisiä työ- välineitä tai olosuhteita taikka eläinlääkärin erityistä perehtyneisyyttä, ja että tällaisen jatkohoidon tarve on kiireellistä. Mahdollisuus toimittaa eläin jatkohoitoon on järjestettävä hevosia ja sellaisia pienikokoisia kotieläimiä varten, jotka voidaan vaikeuksitta kuljettaa eläinlääkärin vastaanotolle. Kunnan on jatkohoitoa varten osoitettava valtakunnan alueella toimiva eläinlääkäripalvelu, jossa jatkohoitoa on saatavilla. (sopimukset)

13 Kuntaliiton näkemykset Kuntaliitto antoi eriävän mielipiteen lakiluonnoksesta KL vastustaa kuntien järjestämisvastuun laajentamista hyötyeläimistä i ä koskemaan k kaikkia kotieläimiä iä sekä kunnan velvollisuutta osoittaa erikoiseläinlääkäripalveluja tarjoava jatkohoitopaikka kaikkina vuorokauden aikoina. i Molemmat edellä mainitut kohdat tulisivat lisäämään merkittävästi kuntien kustannuksia. Päivystysalueita ei tulisi sitoa tiukasti maakuntiin, vaan kunnille tulee antaa mahdollisuus järjestää päivystysalue elintarvikevalvonnan periaatepäätöksen mukaisten yhteistoiminta-alueiden tai kunta- ja palvelurakenneuudistuslain mukaisen yhteistyön pohjalta.

14 KUNNANJOHTAJAKYSELY Keskisuomalaisilta kunnanjohtajilta kysyttiin näkemyksiä seuraavista asioista: 1. Mitä seuraavista asioista pidät ehdottoman tärkeinä eläinlääkäripäivystyksessä? 2. Mikä olisi mielestäsi paras tapa organisoida maakunnallinen eläinlääkäripäivystys? 3. Mikä olisi sopivin tapa jakaa tuotantoeläinpäivystykses- tä kunnille aiheutuvat t kustannukset k t tulevaisuudessa? 4. Mikä olisi sopivin tapa jakaa pieneläinpäivystyksestä kunnille aiheutuvat kustannukset tulevaisuudessa? Kyselyyn vastasi yhteensä 17 kunnanjohtajaa.

15 KJ-KYSELYN TULOKSET Kunnanjohtajat pitivät tärkeimpinä seuraavia asioita: kunnallisten eläinlääkäripalvelujen toimintavarmuus eläinlääkärin hyvä saavutettavuus ja saatavuus päivystysaikaan tuotantoeläinten kiireellisissä sairastapauksissa lakisääteisten eläinlääkäripalvelujen turvaaminen sekä noin nykyisen tasoiset kustannukset kunnalle 53 % vastaajista kannatti koko järjestelyvastuun keskittämistä yhdelle yhteistoiminta-alueelle (vastuu- kunnalle tai kuntayhtymälle) ja 41 % suureläinpäivystyksen järjestämistä yhteistoiminta-alueittain ja pieneläinpäivystyksen ja puhelinneuvonnan järjestämisvastuun keskittämistä ki i ä yhdelle taholle. Sekä tuotanto- että pieneläinpäivystyksen kustannuk- set olisi kunnanjohtajien mielestä oikeudenmukaisinta jakaa eläinlääkäreiden suoritteiden perusteella.

16 Eläinlääkäripäivystyksen prioriteetit Vasta aajien mä äärä Priorisoitavat asiat 1. Lakisääteisten el.palveluiden turvaaminen kaikille kotieläimille ja kunnan alueella pidettäville eläimille 2. Toimintavarmuus: kunnalliset eläinlääkäripalvelut toimivat hyvin 24 h/vrk joka päivä, myös päivystys- aikaan 3. Asiakkaiden tyytyväisyys saamiinsa palveluihin sekä virka- että päivystysaikaan 4. Eläinlääkärin hyvä saavutettavuus ja saatavuus päivystysaikaan tuotantoeläinten kiireellisissä sairastapauksissa 5. Pieneläinten erikoislääkäritasoiset päivystyspalvelut 6. Eläinlääkäreiden työssä jaksaminen 7. Noin nykyisen tasoiset kustannukset kunnalle 8. Noin nykyisen tasoiset kustannukset asukkaille

17 Paras eläinlääkäripäivystyksen organisointitapa 10 Vastaa ajien mä äärä Erilaiset organisointimahdollisuudet 1. Yksi ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (kunta tai kuntayhtymä) ottaisi järjestely- ja hallinnointivastuun järjestelmän toiminnasta sekä päivystyspiirien osalta että koko maakunnan tasoisten asioiden koordinoinnista. 2. Kukin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue vastaisi oman päivystyspiirinsä käytännön päivystysjärjestelyistä koko maakunnan tasoisten asioiden koordinoinnista vastaisi joku muu org. 3. Maakunnallinen eläinlääkäripäivystys annetaan jonkun jo olemassa olevan maakunnallisen organisaation hoidettavaksi (esim. sairaanhoitopiirin tai aluepelastuslaitoksen)? 4. Jokin muu malli, millainen?

18 Suureläinpäivystyksen kustannustenjako Vastaa ajien mä äärä Kustannusten jakotapa 1. Kunnan asukasluku 2. Tuotanto- t ja hevostilojen määrä ä 3. Tuotantoeläinten ja hevosten määrä 4. Eläinlääkäreiden suoritteet 5. Jonkunlainen sekamalli edellisistä

19 Pieneläinpäivystyksen kustannustenjako Vastaaj jien mää ärä Kustannusten t jakotapa 1. Kunnan asukasluku 2. Tuotanto- t ja hevostilojen määrä ä 3. Tuotantoeläinten ja hevosten määrä 4. Eläinlääkäreiden suoritteet 5. Jonkunlainen sekamalli edellisistä

20 Kunnanjohtajien j ajatuksia eläinlääkäripäivystyksestä 1/2 Tuotantoeläinten hoidon vaatima päivystysalue ei saa muodostua liian suureksi, ettei matkojen kustannus tule kohtuuttoman korkeaksi. Pieneläinpäivystysalue voisi sen sijaan olla laajempi. Pieneläinten kuljetus on helpompaa. Tuotantoeläimet täytyy hoitaa tilalla. Tuotantoeläinpuolen hoitaminen on ensisijaista. Pieneläinpäivystyksessä taksat tulisi nostaa mahdollisimman korkeiksi, jotta muualta alueelle tuotavat asiakkaat joko vähenevät tai maksavat kunnon korvauksen.

21 Kunnanjohtajien j ajatuksia eläinlääkäripäivystyksestä 2/2 Pieneläinten kaikesta hoidosta tulisi periä yksityistä sektoria vastaava todellinen hinta eläintenomistajilta. Lemmikkieläinten hoitamista julkisin varoin tuettuna ei voi jatkossa hyväksyä. y Eläinlääkäreiden päivystyksestä saama korvaus pitää asettaa sellaiselle tasolle, että päivystykseen saadaan lääkäreitä. Tärkeää on, että eläinlääkäripalvelut ovat yleensä saatavilla ja että palvelut tuotetaan keskitetysti. Keskittäminen helpottaa työn organisointia ja näin taataan palvelun toimintavarmuus.

22 Kunnanjohtajakokous Kunnanjohtajat antoivat tukea Kuntaliiton kannanottoihin ja toivoivat liiton toimivan niiden toteutumiseksi. Puheenvuoroissa korostettiin kuntien talouden tiukkuutta ja että se on otettava huomioon uudessa eläinlääkintähuoltolaissa. Kunnanjohtajat edellyttivät kuntien kannalta oikeudenmukaisia kustannusten jakoperusteita.

23 ELÄINLÄÄKÄRIKYSELY Kunnaneläinlääkäreille, terveysvalvonnan johtajille ja päivystykseen osallistuville pieneläinlääkäreille (yht. 26 hlöä) lähetettiin e laajempi kysely. y Vastauksia saatiin yhteensä 18. Lisäksi useimpia kunnaneläinlääkäreitä ja terveys- valvonnan johtajia haastateltiin mm. kyselyssä käsiteltyjen asioiden ja paikallistuntemuksen syventämiseksi. Haastateltaviksi valittiin kaikki vakituisissa virossa toimivat kunnaneläinlääkärit vuosien 2007 ja 2008 aikana eläkkeelle jääviä ja sairaslomalla olevia lukuun ottamatta. Eläinlääkäreiden sijaisina toimiville lähetettiin kysely, mutta heitä ei haastateltu.

24 ELÄINLÄÄKÄRIKYSELYN TULOKSIA Eläinlääkärit ja johtajat pitivät tärkeimpinä seuraavia asioita: eläinlääkäreiden työssä jaksaminen kunnallisten eläinlääkäripalveluiden toimintavarmuus lakisääteisten eläinlääkäripalveluiden turvaaminen kaikille asukkaiden kotieläimille sekä kunnan alueella pidettäville eläimille eläinlääkärin hyvää saavutettavuus ja saatavuus päivystysaikaan tuotantoeläinten kiireellisissä sairastapauksissa 47 % puolet vastaajista kannatti suureläinpäivystyksen järjestämistä yhteistoiminta-alueittainalueittain ja pieneläinpäivys- tyksen ja puhelinneuvonnan keskittämistä yhdelle taholle. Pieneläinpäivystyksen kustannukset olisi eläinlääkäreiden mukaan yksinkertaisinta jakaa asukasmäärän perusteella. Tuotantoeläinpäivystyksen kustannusten jakamisen osalta näkemykset hajosivat suuresti.

25 Eläinlääkärikyselyn vastaukset 1: TÄRKEIMMÄT: eläinlääkäreiden työssä jaksaminen (6), lakisääteisten eläinlääkäri- palveluiden turvaaminen kaikille asukkaiden kotieläimille sekä kunnan alueella pidettäville eläimille (1) kunnallisten eläinlääkäripalveluiden toimintavarmuus (2), sekä eläinlääkärin hyvää saavutettavuus ja saatavuus päivystysaikaan tuotantoeläinten kiireellisissä sairastapauksissa (4) Eläinlääkäripäivystyksen lääkä i k prioriteetit it tit Vastaa ajien mä äärä Priorisoitavat asiat

26 Eläinlääkärikyselyn vastaukset 2: 2: Kukin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue vastaisi oman päivystyspiirinsä käytännön päivystysjärjestelyistä, koko maakunnan tasoisten asioiden koordinoinnista vastaisi yksi taho. Paras eläinlääkäripäivystyksen organisointitapa Vastaa ajien m äärä Erilaiset organisointimahdollisuudet

27 Eläinlääkärikyselyn vastaukset 3: - Suureläinpäivystyksen kustannusten jakotapaa koskevan kysymyksen vastaukset hajosivat; asukasluku ei saanut kannatusta. Suureläinpäivystyksen kustannustenjako ien mä äärä Vastaaj Kustannusten jakotapa

28 Eläinlääkärikyselyn vastaukset 4: - Lähes 70 % kysymykseen vastanneista jakaisi pieneläinpäivystyksen kustannukset asukasluvun perusteella, loput suoritteiden. Pieneläinpäivystyksen kustannustenjako t k Vastaaj jien mä äärä Kustannusten jakotapa

29 ELÄINLÄÄKÄRIKYSELYN TULOKSIA 1 pieneläinpäivystäjä + avustaja kerrallaan viikonloppu puoliksi kahden eläinlääkärin kesken? yksityiset ja kunnaneläinlääkärit mahdollisia, mutta nykyiset kunnaneläinlääkärit eivät ole halukkaita eivätkä riitä pieneläinpäivystykseen 1/8 vuoro olisi sopiva tiheys Suureläinpäivystäjiä aluksi viisi kerrallaan ei tarkkoja toiminnallisia päivystyspiirirajoja, vaan koko k maakunta olisi i samaa päivystysaluetta tt 1/4 päivystysvuoro useimpien mielestä sopiva näkemykset pieneläinten hoidosta vaihtelevat

30 ELÄINLÄÄKÄRIKYSELYN TULOKSIA Maakunnan yhteinen pieneläinpäivystys sinne, missä palvelun tarve suurin JKL/JKL mlk (+ Äänekoski?) Call center ainakin osittain pieneläinpäivys- tyksen yhteyteen avustaja/eläinlääkäri vastaisi puheluihin lemmikkieläinten osalta mahdollisesti kaksi numeroa tai valintamahdollisuus (isot ja pienet eläimet erikseen) maksullinen, jos laki sallii hätäkeskus? (suuret eläimet) Sijaisjärjestelyihin maakunnallinen ratkaisu?

31 SELVITYKSEN TULOKSISTA Perustietoa, jonka perusteella voidaan laatia esitys päivystyksen uudistamiseksi. Selvitys on pohjatyö, jonka pohjalta voidaan tehdä esityksiä järjestämisestä j ja alkaa neuvotella, mutta ei vielä tehdä päätöksiä. Lopulliset päätökset edellyttävät mm. pienja suureläinpäivystyksen ja call centerin eri vaihtoehtojen järjestämisen j kustannusten laskemista, ne eivät sisältyneet vielä tähän selvitykseen.

32 UUSI PÄIVYSTYSALUE Koko Keski-Suomi sekä erillisillä sopimuksilla alueeseen toiminnal- lisesti ja maantieteellisesti hyvin sopivat kunnat muista maakunnista: Kangasniemi (Etelä-Savo) Mänttä, Vilppula, l Ruovesi ja Virrat (Pirkanmaa) Yhteensä 24 KEL:n virkaa (20 + 4)

33 SUURELÄINPÄIVYSTYS Päivystysalue olisi toiminnallisesti samaa aluetta ja kaikilla suureläinpäivystäjillä olisi yhtäläinen oikeus toimia kaikissa kunnissa. Hallinnolliset vaihtoehdot: 1. Kolme hallinnollista piiriä yth:n yhteistoiminta-alueiden mukaisesti. - Yhteistoiminta-alueet vastaisivat kukin alueensa päivystyksen järjestämisestä ja hallinnoimisesta. 2. Kaikki kunnat olisivat samaa päivystysaluetta ilman piirirajoja sekä toiminnallisesti että hallinnollisesti. - Yksi taho vastaisi päivystyksen järjestämisestä ja hallinnoinnista koko maakunnassa.

34 SUURELÄINPÄIVYSTÄJÄT Päivystyksestä vastaisivat päivystysalueen kuntien palveluksessa olevat kunnaneläin- lääkärit ja heidän sijaisensa. Keski-Suomen päivystysalueella päivystäisi aluksi yhtä aikaa viisi eläinlääkäriä: Jatkossa päivystäjien määrää voidaan vähentää, mikäli työmäärä päivystyssuoritteiden seurannan mukaan laskee. Kussakin suureläinpäivystyspiirissä (itäinen, läntinen ja pohjoinen) tulisi olla noin kahdeksan suureläinpäivystyksiin osallistuvaa kunnaneläinlääkäriä.

35 SUURELÄINTEN PÄIVYSTYSPIIRIT 1. Läntinen päivystyspiiri: Keuruun ja Jämsän seutukunnat + Petäjävesi + Muurame ja nykyinen Korpilahti op ja4 kuntaa Pirkanmaalta aa a Jämsä (= Jämsä + Jämsänkoski 1), Keuruu (1), Multia, Kuhmoinen (1) ja Petäjävesi (1) + Muurame ja nykyinen Korpilahti (1) sekä Mänttä (= Mänttä + Vilppula 1), Ruovesi (1) ja Virrat (1) Pirkanmaalta yhteensä 8 kunnaneläinlääkärin virkaa yksi päivystäjä kerrallaan, keväällä kaksi

36 SUURELÄINTEN PÄIVYSTYSPIIRIT 2. Itäinen päivystyspiiri: Joutsan ja Jyväskylän y seutukunnat (- Petäjävesi, Muurame ja nykyinen Korpilahti), Äänekosken seutukunta sekä Kangasniemi i Etelä-Savosta t Jyväskylä (= JKL + Jyväskylän mlk), Hankasalmi (1), Laukaa (1-2), Uurainen (1), Toivakka (1), Joutsa (= Joutsa + Leivonmäki 1), Luhanka, Äänekoski ja Konnevesi (1) sekä Kangasniemi (1) Etelä-Savosta yhteensä 8 kunnaneläinlääkärin virkaa aluksi kaksi päivystäjää yhtä aikaa

37 SUURELÄINTEN PÄIVYSTYSPIIRIT 3. Pohjoinen päivystyspiiri: Saarijärven-Viitasaaren seutukunta Saarijärvi (= Saarijärvi + Pylkönmäki 2), Karstula (1), Kannonkoski, Kyyjärvi (1), Kivijärvi, Viitasaari (1), Kinnula (1) ja Pihtipudas (2) yhteensä 8 kunnaneläinlääkärin virkaa aluksi kaksi k päivystäjää yhtä aikaa

38 1 PÄIVYSTYSALUE, EI PIIRIRAJOJA Sama alue toiminnallisesti ja hallinnollisesti. Suureläinpäivystyksen koko toteuttamisvastuu yhdelle taholle (esim. yhdelle yhteistoimintaalueelle), joka hoitaisi päivystysten organisoinnin koko päivystysalueella. Yhden organisaation hoitama päivystys edellyttäisi yhteistoiminnan johtajan valitsemista koordinoimaan toimintaa. Johtajan tulisi olla koulutukseltaan eläinlääkäri. Yhteistoiminnan t i i johtaja j vastaisi i sekä päivystysvuorojen järjestämisestä että henkilöstö- ja taloushallinnosta (mm. sijaiset).

39 1 PÄIVYSTYSALUE, EI PIIRIRAJOJA Eläinlääkäreiden tiivis ja toimiva yhteistyö! Järjestämisessä otettava huomioon työntekijöiden ammattitaito i ja autonomisuus. Vuorot sovittava yhteistyössä niin, että yhtä aikaa päivystävät (työpari pohjoisessa ja kolmikko etelässä) kattaisivat alueen maantieteellisesti mahdollisimman hyvin. Päivystysvuoro kaikilla pääsääntöisesti joka neljäs arki-ilta ja joka neljäs viikonloppu. Pohjoisella alueella ll olisi i aluksi yhtä aikaa kaksi k päivystäjää, eteläisellä (= 1. vaihtoehdon itäinen + läntinen piiri) kolme.

40 MAAKUNNALLINEN PIENELÄIN- PÄIVYSTYS: Sijainti ja vastuut Jyväskylässä, joka on maakunnan suurin asukas- ja lemmikkieläinkeskittymä => suurin palvelujen tarvitsija: vuonna 2009 noin 46 % asukkaista. Riittävän keskeinen sijainti Pieneläinklinikoita ja -lääkäreitä Järjestämiseen useampia toteuttamis- ja hallinnointivaihtoehtoja riippuen organisaatiosta ja toteuttamiskustannuksista. JKL tai sen yhteistoiminta-alue vastuutahoksi Muut kunnat osallistuvat suoriteperusteisesti Yhtä aikaa päivystäisi yksi eläinlääkäri ja yksi avustaja.

41 MAAKUNNALLINEN PIENELÄIN- PÄIVYSTYS: Toteuttamistavat Kolme mahdollisuutta toteuttaa: 1. ostopalvelu yksityisiltä klinikoilta 2. kunnan tai (liikelaitos)kuntayhtymän oma tuotanto tai 3. edellisten yhdistelmä JKL:n yth:n toteuttamistavasta (kuntayhtymä/isäntäkunta) riippuen kaksi k hallinnollista vaihtoehtoa: 1. hallinto voisi perustua liikelaitosmalliin, jos yhteistoiminta-alueen toteutus on seututerveyskeskuksessa (liikelaitoskuntayhtymä) tai 2. hallinnosta vastaisi Jyväskylän kaupunkiorganisaatioon sijoittuva yth:n yksikkö, jos yhteistoiminta isäntä- kuntamallin mukaan (yhteinen toimielin) Palvelujen tuotanto-organisaatio olisi oman tuotannon osalta sama molemmissa hallintomalleissa: yksi kunnan omistama toimipiste, yksi palkanmaksaja ja työsuhteiset eläinlääkärit ja hoitajat.

42 MAAKUNNALLINEN PIENELÄIN- PÄIVYSTYS: 1. Ostopalvelu Tilat, välineet, lääkkeet ja työntekijät hankittaisiin sopimuspohjaisesti yksityisiltä eläinklinikoilta. Päivystyspisteen sijainti vaihtelisi. Kunta ei voisi periä klinikkamaksua. Klinikoiden tarjoukset voivat olla kalliita kunnille. Kunnat voivat nykyään tehdä monipuolista yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa erilaisin yhteistoiminta- ja kumppanuussopimuksin. Sopimukset kilpailutettava => sopimusoikeuden tuntemus ja hankintaosaaminen. Keskenään kilpailutilanteessa olevia tahoja on kohdeltava tasapuolisesti. Pitkäjänteisyys ja pitkät sopimukset.

43 MAAKUNNALLINEN PIENELÄIN- PÄIVYSTYS: 2. Oma tuotanto 1/2 Yksityiset ja/tai kunnaneläinlääkärit ja avustajat voitaisiin palkata suoraan järjestävän kunnan/ yhteistoiminta-alueen alueen palvelukseen ja toimi- maan kunnan (JKL) tiloissa, jolloin palvelua ei tarvitsisi kilpailuttaa. => Klinikkamaksut! Vaatisi kunnallisen pieneläinklinikan varustelua ja noin 4 lääkärin ja 5-6 avustajan rekrytointia. Nykyisiä kunnaneläinlääkärin viran haltijoita ei ehkä ole siirrettävissä toimintaan, vaan kaikki kk tarvittavat henkilöt pitäisi rekrytoida uusina. => Olisiko heille työtä myös virka-aikaan? aikaan? Henkilöstö- ym. kustannukset selvitettävä. Eläinlääkäreiden palkkaus perustuisi peruspalkkaan ja työtehon takaavaan provisio-osuuteen. i

44 MAAKUNNALLINEN PIENELÄIN- PÄIVYSTYS: 2. Oma tuotanto 2/2 Toiminnan laatu ja jatkuvuus taattaisiin palkkaamalla henkilöstö pysyvään työsuhteeseen. Mitoituksessa huomioitava työaikalainsäädäntö. i ö Pysyvyyteen vaikuttavat työolosuhteet, työ- ympäristö (varustelutaso, avustava henkilöstö), työsidonnaisuus (päivystysten määrä), palkka. Lisäreserviksi tarvittavia yksityisiä y eläinlääkä- reitä tulisi saada mukaan riittävän monta, jotta päivystysvuorojen välit olisivat riittävän pitkät. Sopimusten kautta mukaan otettavat tt t yksityiset i t saatava sitoutumaan mahdollisimman pitkäksi aikaa järjestelmän j kestävyyden takaamiseksi.

45 PÄIVYSTYSVASTAANOTTO 1. Ostopalveluina eri klinikat vuorollaan. 2. Jyväskylän kaupungin omistama pieneläinvas- taanotto, joka toimii nykyisin Viitaniemessä, olisi hyvä sekä kuntien ja asukkaiden kannalta: Kunnan omistamalla ja varustamalla vastaanotolla tapahtuvassa päivystyksessä voidaan periä kunnalle klinikkamaksu asiakkailta. Olisi asiakkaiden kannalta selkeää, että päivystys olisi aina samassa paikassa. Pysyvä sijainti helpottaisi myös päivystyspuhelimen toimintaa, jos käytössä on vain yksi maakunnallinen pieneläinpäivystysnumero.

46 KUSTANNUSTEN JAKAMINEN Kunnat vastaavat lakisääteisten palvelujen järjestämiskustannuksista. Asiakkaat maksavat itse tarvitsemistaan palvelusuoritteista (= eläinlääkärin tekemistä toimenpiteistä ja matkoista). Sekä pien- että suureläinpäivystyksen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset on oikeudenmukaisinta jakaa kuntien kesken palvelujen todellisen käytön eli eläinlääkäreiden suoritteiden mukaisesti. Päivystäjien tulee kirjata ylös kaikki päivystysaikaan tehdyt toimenpiteet (suoritteet) ylös kunnittain (eläimen omistajan asuinkunnan mukaan) ja raportoida ne.

47 KUSTANNUSTEN JAKAMINEN Maakunnallisen pieneläinpäivystyspalvelun ja keskitetyn puhelinpalvelun järjestäminen tulevat aiheuttamaan kunnille uusia kustannuksia; nykyisessä laissa ei ole vastaavia velvoitteita. Kunnan tiloissa ja työvälineillä järjestetystä pieneläinpäivystyksestä voidaan periä osa päivystyspalvelujen järjestämiskustannuksista takaisin asiakkailta. Klinikkamaksu ikk k olisi i määrättävä ättä ä niin suureksi, että se kattaa vastaanottokäynnistä kunnalle keskimäärin aiheutuvat todelliset kustannukset.

48 KUSTANNUSTEN JAKAMINEN Päivystyspuhelimen kustannukset riippuvat sen toteuttamistavasta ja maksullisuudesta. Mikäli uuteen elh-lakiin (21 ) kirjataan, että kunta saa periä maksun järjestämästään päivystyspuhelupalvelusta, saadaan osa kustannuksista perittyä takaisin asiakkailta. Pieneläimiä koskevat puhelut olisi mahdollista muuttaa maksullisiksi, suuria eläimiä koskevia ei, mikäli hätäkeskus hoitaisi niiden kääntämisen päivystäjille.

49 JATKOTOIMET 1/3 1. Kuntien periaatepäätökset maakunnallisen eläinlääkäripäivystysuudistuksen valmistelun ja toimeenpanon jatkamisesta. 2. Toimenpide-ehdotusten toteuttaminen mahdolli- simman nopeasti päivystyksen järjestämiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi. 3. Toimenpiteiden valmistelu ja toteuttaminen on sovittava ja resursoitava yhdessä. 4. Periaatepäätökset ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden muodostamisesta: elintarvikevalvonnan periaatepäätös kuntayhtymä tai isäntäkuntamalli

50 JATKOTOIMET 2/3 5. Pohjoinen ja itäinen Keski-Suomi voisivat hakea ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminnan käynnistämiseen tarkoitettua valtion rahoitusta keväällä 2008 (STM). 6. Maakunnallinen eläinlääkäripäivystys olisi hyvä aloittaa , jolloin uusi laki tulee voimaan ja Keski-Suomessa toteutuu useita kuntaliitoksia. YTH:n yhteistoiminta-alueiden t i i t id olisi i hyvä aloittaa toimintansa samaan aikaan. 7. Jatkoneuvottelut kuntien, eläinlääkäreiden ja sidosryhmien kesken. 8. Ennen lopullista päätöksentekoa tulee selvittää päivystysjärjestelmän j ä kustannukset. k

51 JATKOTOIMET 3/3 HUOM: Uudistuksia voi alkaa toteuttaa jo ennen uuden lain voimaantuloa. Päivystykseen y liittyvät uudistukset toteu- tettava viimeistään alkaen: Maakunnallinen eriytetty pien- ja suureläinpäivystysjärjestelmä Call center (= yhteinen päivystyspalvelunumero/-t) Mahdollisesti myös jatkohoitopaikan järjestäminen lemmikeille ja hevosille (jos tulee lakiin)

52 ORGANISOINNISSA HUOMIOITAVA KUSTANNUKSET JA NIIDEN JAKAMINEN TOIMINTAVARMUUS (mm. sijaiset) YHTEISTYÖN TOIMIVUUS KAIKILLA TASOILLA NOPEASTI MUUTTUVA U TOIMINTAYMPÄRISTÖ => JOUSTAVA ORGANISAATIOMALLI YHTEISTOIMINNAN JOHTAJAN OMINAISUUDET => TALOUSHALLINNOLLISET JA IHMISSUHDETAIDOT ERIKOISTUNUT AMMATTILAISORGANISAATIO => KESKINÄINEN YHTEENSOVITTAMINEN PARAS KOORDINOINTIMEKANISMI; KÄSKYTYS EI TOIMI!

53 KIITOS!

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto 942 538 965 729 1 908 267 63,3 % 716 038 784 229 1 500 267 49,8 % 226 500 181 500 408 000 13,5 % 492 298 468 783 961 081 31,9 % 253 750 188 750 442 500 14,7 % 7 000 5 000 12 000 0,4 % 24 278 20 763 45

Lisätiedot

Eläinlääkintähuoltopalveluiden nykytila

Eläinlääkintähuoltopalveluiden nykytila NYKYTILAN KUVAUS Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, sekä Keski-Suomen Ely-keskus -alatyöryhmä Eläinlääkintähuolto Eläinlääkintähuoltopalveluiden

Lisätiedot

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite)

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Kuntakartat liittyvät Keski-Suomen liiton Defris-hankkeen Palveluselvitykseen. Jokaisesta

Lisätiedot

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke.

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Asumisen ja vapaaajanasumisen vetovoima-alue sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Suunnittelumääräys: Kehittämisvyöhykkeellä on mahdollista

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut YTLTK 26.3.2014 liite 5

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut YTLTK 26.3.2014 liite 5 Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut YTLTK 26.3.2014 liite 5 Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue ja Kuopion

Lisätiedot

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen 1. sosiaalitoimi: 351,1 M, ei sisällä lasten päivähoitoa 2. perusterveydenhuolto:

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakenneuudistus ja kehittyvä Keski-Suomi

Kunta- ja palvelurakenneuudistus ja kehittyvä Keski-Suomi Kunta- ja palvelurakenneuudistus ja kehittyvä Keski-Suomi Maakuntajohtaja Anita Mikkonen Keski-Suomen visio 2010: Tiedolla, taidolla ja yrittäjyydellä tulevaisuuttaan rakentava elämänlaadun maakunta Keski-Suomen

Lisätiedot

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Päivystys 2016 Messu- ja kongressikeskus Paviljonki Jyväskylä 16.- 17.11.2016 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 23.11.2016 1 Tältäkö tulevaisuuden sairaalaverkko näyttää?

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies Kuntien EHO suunnitelmat Ensimmäiset tehty 2011 loppuun mennessä Kunnissa lautakunnan hyväksymä AVI:t ovat arvioineet suunnitelmat

Lisätiedot

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET 5.10.2012 MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET Anita Mikkonen 1 KESKI-SUOMEN VISIO Yhteistyön, yrittäjyyden ja osaamisen Keski-Suomi Maakuntavaltuuston hyväksymä 8.6.2010 1. Uusimpia tilastoja ja ennakointia:

Lisätiedot

Ensihoitopalvelu Keski Suomessa

Ensihoitopalvelu Keski Suomessa Perusturvalautakunta 27.10.2010 liite nro 2 Kaupunginhallitus 27.9.2010 liite nro 2 (1/14) Ensihoitopalvelu Keski Suomessa Mikko Lintu ensihoidon vastuulääkäri, sisätautilääkäri, päivystyslääketieteen

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012 Julkaisuvapaa tiistaina 24.4.2012 klo 9:00 Työnhakijat Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan Keski-Suomessa

Lisätiedot

Esitys vammaisten ja ikäihmisten perhehoidon maakunnallisen koordinoinnin jatkamisesta

Esitys vammaisten ja ikäihmisten perhehoidon maakunnallisen koordinoinnin jatkamisesta Esitys vammaisten ja ikäihmisten perhehoidon maakunnallisen koordinoinnin jatkamisesta Vammaisten ja ikäihmisten maakunnallista perhehoidon koordinointi- pilottia on toteutettu kaksivuotisen kuntien välisen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012 Julkaisuvapaa tiistaina 23.10.2012 klo 9:00 Työnhakijat Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston

Lisätiedot

Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa

Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa 6.10.2016 Yhteistyön kokonaisuus peruspalveluissa Laukaa, Keuruu, Saarikka, Äänekoski ja ympäristö Marja-Leena Peura, p. 050 3153355 alueena

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyyntö STM Vastausaika 27.2.2014 13:05:09 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi Kymenlaakson Liitto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi Ulla Silmäri 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET 11.10.2011 Kuntaliiton maakuntakierros MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET maakuntajohtaja Anita Mikkonen 1 Luonnollinen väestölisäys, nettomaassamuutto ja nettosiirtolaisuus Keski-Suomessa 2001-2010 1200

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin lähtökohdat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen ja vastaukseen VM:lle syksyllä 2012

Jyväskylän kaupungin lähtökohdat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen ja vastaukseen VM:lle syksyllä 2012 Jyväskylän kaupungin lähtökohdat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen ja vastaukseen VM:lle syksyllä 2012 Keski-Suomen liiton tilaisuus 27.9.2012 Jyväskylän kaupunki Kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

TILASTOJA KESKI-SUOMESTA

TILASTOJA KESKI-SUOMESTA 27.1.2017 Kirsi Mukkala TILASTOJA KESKI-SUOMESTA Tietojen lähteenä: Tilastokeskus 1 VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS Maakuntien väestömuutos 2016, % (palkin perässä maakunnan väestömäärä 31.12.2016, ennakko) Uusimaa

Lisätiedot

Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan ja ensihoidon hälytysmäärät vuodelta 2016

Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan ja ensihoidon hälytysmäärät vuodelta 2016 Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan ja ensihoidon hälytysmäärät vuodelta 2016 Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan ja ensihoidon tehtävät lisääntyivät hieman edellisvuodesta. Keski-Suomen

Lisätiedot

Vammaisten perhehoidon koordinointi Keski-Suomessa. Sosiaali- ja terveysjohdon maakunnallinen työkokous 7.11. 2013

Vammaisten perhehoidon koordinointi Keski-Suomessa. Sosiaali- ja terveysjohdon maakunnallinen työkokous 7.11. 2013 Vammaisten perhehoidon koordinointi Keski-Suomessa Sosiaali- ja terveysjohdon maakunnallinen työkokous 7.11. 2013 Miksi vammaisten perhehoitoa ja koordinointia tulee kehittää? Vammaisten ihmisoikeudet

Lisätiedot

Kriisikeskus Mobile. Ylläpitäjä: Jyväskylän Seudun Mielenterveysseura ry. Toiminnan rahoitus: palvelukunnat (4/5) ja RAY (1/5)

Kriisikeskus Mobile. Ylläpitäjä: Jyväskylän Seudun Mielenterveysseura ry. Toiminnan rahoitus: palvelukunnat (4/5) ja RAY (1/5) Kriisikeskus Mobile Asemakatu 2 (2.krs) 40100 Jyväskylä käynti sisäpihan puolelta Ylläpitäjä: Jyväskylän Seudun Mielenterveysseura ry Toiminnan rahoitus: palvelukunnat (4/5) ja RAY (1/5) Työntekijät: 14

Lisätiedot

Mitä keskisuomalaiset sairastavat? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP

Mitä keskisuomalaiset sairastavat? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP Mitä keskisuomalaiset sairastavat? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP Sopimusohjauksen kehysseminaari 29.4.2015 Mitä suomalaiset sairastavat? Suomessa suurta alueellista vaihtelua Sairastavuudessa Kuolleisuudessa

Lisätiedot

Valtionvarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaosto

Valtionvarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaosto Valtionvarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaosto 5.11.2015 Kuntien kustannusten karsiminen tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä; mitä vähennetään ja mihin vähennykset kohdistuvat? Vaikutukset kuntatalouteen?

Lisätiedot

Sote-uudistus. Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus. Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

ALUETILASTO 2007 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA

ALUETILASTO 2007 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Sairaanhoitopiirin toimisto 2008 www.ksshp.fi ALUETILASTO 2007 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA 2002-2007 Tietosisällöstä

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Silja Mäkelä 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Kuntauudistus Henna Virkkunen hallinto- ja kuntaministeri

Kuntauudistus Henna Virkkunen hallinto- ja kuntaministeri Kuntauudistus Henna Virkkunen hallinto- ja kuntaministeri Keski-Suomen maakuntavaltuusto Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen Kuntauudistuksen tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva

Lisätiedot

- tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future. Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016

- tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future. Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016 - tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016 Väestönmuutos 2014 2015 (enn.) Kinnula -25 Pihtipudas -40 Kyyjärvi -21 Karstula -18 Kivijärvi -43 Kannonkoski

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä väestön

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kainuun liitto kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Heimo Keränen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS

KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS Kuntaliiton maakuntakierros ja Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari, 26.8.2014 Jyväskylä Maakuntasuunnittelija Kirsi Mukkala 1 Miltä vuosi 2013 näytti kuntien tilinpäätösten

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA SUUNNITTELUN TAVOITE Keski-Suomen ELY-keskuksella on suunnittelun päättyessä tiedossa, millä järjestämistavalla kunkin alueen liikenteet

Lisätiedot

Keski-Suomen SOTE 2020- hanke 3000 km on the road. Henkilöstötilaisuudet joulukuu 2014-maaliskuu 2015

Keski-Suomen SOTE 2020- hanke 3000 km on the road. Henkilöstötilaisuudet joulukuu 2014-maaliskuu 2015 Keski-Suomen SOTE 2020- hanke 3000 km on the road Henkilöstötilaisuudet joulukuu 2014-maaliskuu 2015 Keski-Suomen SOTE 2020 hankkeen henkilöstötyöpajat Kaikkiaan 24 tilaisuutta (jokaisessa hankekunnassa

Lisätiedot

Lausuntopyyntö koskien poliisin lupapalvelujen vähentämistä Sisä-Suomessa Page 1 of 1

Lausuntopyyntö koskien poliisin lupapalvelujen vähentämistä Sisä-Suomessa Page 1 of 1 Lausuntopyyntö koskien poliisin lupapalvelujen vähentämistä Sisä-Suomessa Page 1 of 1 Lausuntopyyntö koskien poliisin lupapalvelujen vähentämistä Sisä- - Suomessa LAUKAAN K ININANF!.ALLITiJS Sampakoski

Lisätiedot

Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa?

Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa? Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa? Keskisuomalaistaustaisten vaikuttajien tapaaminen 8.12.2015, Botta, Helsinki Maakuntajohtaja, Anita Mikkonen Keski-Suomessa on 23 kuntaa, joissa asuu 5 % koko maan

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Helena Vorma Terveyttä Lapista 2014 8.10.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Kuluva vuosi Talousarvio Sopimusohjausneuvottelut Talousjohtaja Aija Suntioinen

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Kuluva vuosi Talousarvio Sopimusohjausneuvottelut Talousjohtaja Aija Suntioinen Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Kuluva vuosi Talousarvio 2016 Sopimusohjausneuvottelut 23.-24.9.2015 Kuluvan vuoden PALVELUJEN KÄYTTÖ, KUSTANNUKSET JA ENNUSTE Palvelujen käyttö 1-8/2015 (Kaikki asiakkaat

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kuurojen Liitto ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Marika Rönnberg 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä ( vuonna 2013 FSTKY)/ Forssa, Tammela, Jokioinen, Humppila, Ypäjä, Somero

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä ( vuonna 2013 FSTKY)/ Forssa, Tammela, Jokioinen, Humppila, Ypäjä, Somero Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (1) LIITE 2 ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUJEN TOIMEENPANON ARVIOINTILOMAKE Täyttöohje: Kunta täyttää kohdat "". Tarvittaessa vastausta voi tarkentaa tai täydentää

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA TUOTANNON ORGANISOINTI Mitä hankkeessa / Keski-Suomessa asiasta ajatellaan, missä aikataulussa tulee edetä

JOHTAMINEN JA TUOTANNON ORGANISOINTI Mitä hankkeessa / Keski-Suomessa asiasta ajatellaan, missä aikataulussa tulee edetä JOHTAMINEN JA TUOTANNON ORGANISOINTI Mitä hankkeessa / Keski-Suomessa asiasta ajatellaan, missä aikataulussa tulee edetä Marja Heikkilä Workshop 6 Peurunka 6.10.2014 2 SOTE-ALUE Järjestämisvastuu Kunnat

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Petäjäveden kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Ulla Pietilä 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

SOTE-tuotantohanke ja miten se vaikuttaa strategian jatkovalmisteluun

SOTE-tuotantohanke ja miten se vaikuttaa strategian jatkovalmisteluun SOTE-tuotantohanke ja miten se vaikuttaa strategian jatkovalmisteluun Risto Miettunen Hallituksen seminaari 26.-27.2.2015 15.2.2015 1 15.2.2015 2 15.2.2015 3 15.2.2015 4 15.2.2015 5 Where s the beef? 15.2.2015

Lisätiedot

Kuhmoinen. Kuntaraportti

Kuhmoinen. Kuntaraportti Kuhmoinen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelujen tuottaminen Pekka Järvinen STM Keskeiset asiat Lakisääteinen julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto toteutetaan jatkossakin kunnallisena toimintana

Lisätiedot

Ajatuksia sopimusohjauksen kehittämiseksi Keski- Suomessa. Asko Rytkönen kehittämispäällikkö Ksshp Kuntien kuulemistilaisuus

Ajatuksia sopimusohjauksen kehittämiseksi Keski- Suomessa. Asko Rytkönen kehittämispäällikkö Ksshp Kuntien kuulemistilaisuus Ajatuksia sopimusohjauksen kehittämiseksi Keski- Suomessa Asko Rytkönen kehittämispäällikkö Ksshp Kuntien kuulemistilaisuus 10.01.2014 Sopimusohjauksen käsite Suomessa Sopimusohjauksen toteuttamisesta

Lisätiedot

Jämsä. Kuntaraportti

Jämsä. Kuntaraportti Jämsä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA TÄMÄ KALVOSARJA ESITTÄÄ TILANNEKATSAUKSEN JA RATKAISUIHIN (MM. LIIKENNEKOKONAISUUKSIIN) VOI TULLA MUUTOKSIA. Työ valmistuu maaliskuussa

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi. Heinäveden kunta. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi. Riitta A.

TAUSTATIEDOT. 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi. Heinäveden kunta. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi. Riitta A. TAUSTATIEDOT 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi Heinäveden kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi Riitta A. Tilus 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Riitta A. Tilus Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat.

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat. SOPIMUS MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUISTA (LUONNOS 11.11.2016) Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien valtuustot ovat hyväksyneet sopimuksen eläinlääkintähuollon, ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Honkajoen kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Mauno Mäkiranta 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus

Keski-Suomen työllisyyskatsaus NÄKYMIÄ MAALISKUU 2014 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 31.3.2014 Julkaisuvapaa torstaina 24.4.2014 klo 9:00 Työnhakijat Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston

Lisätiedot

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS hanke valtakunnallisesti Hankekokonaisuutta hallinnoi ja johtaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy ja sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Talousarvio 2015 Investoinnit

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Talousarvio 2015 Investoinnit Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Talousarvio 2015 Investoinnit 2015-2017 Sopimusohjausneuvottelu 24.9.2014 Jyväskylän yhteistoiminta-alue Talousjohtaja Aija Suntioinen Taustaa ja ohje suunnittelulle

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 15/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 26 ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI www.ksshp.fi KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkun tiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Ajankohtaista soteuudistuksesta. Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Etelä-Karjalan maakuntatilaisuus Lappeenranta 3.5.

Ajankohtaista soteuudistuksesta. Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Etelä-Karjalan maakuntatilaisuus Lappeenranta 3.5. Ajankohtaista soteuudistuksesta Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Etelä-Karjalan maakuntatilaisuus Lappeenranta 3.5.2016 Sote-uudistuksen tavoitteet ja keinot - Tavoitteena kaventaa hyvinvointi-

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Mikkelin seudun ympäristölautakunta 28.9.2016 Liite 1 83 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 21.9.2016 Taltionumero 3982 Diaarinumero 3728/3/15 1 (8) Asia Valittaja Yhteistoiminta-alueella järjestettävää

Lisätiedot

Luhanka. Kuntaraportti

Luhanka. Kuntaraportti Luhanka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO Kunnanhallitus 61 21.02.2011 Valtuusto 23 28.03.2011 Kunnanhallitus 167 06.06.2011 Valtuusto 42 20.06.2011 KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO KHALL 61 Valmistelija:

Lisätiedot

Viitasaari. Kuntaraportti

Viitasaari. Kuntaraportti Viitasaari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kokemuksia alueellisesta rekisterinpidosta

Kokemuksia alueellisesta rekisterinpidosta Kokemuksia alueellisesta rekisterinpidosta 29.5.2013 Jarmo J Koski Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus (JYTE) Terveydenhuoltolaki 9 Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueen kunnallisen perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus

Keski-Suomen työllisyyskatsaus NÄKYMIÄ HELMIKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 29.2.2012 Julkaisuvapaa tiistaina 20.3.2012 klo 9:00 Työnhakijat Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston

Lisätiedot

Vammaispalvelujen tilastot vuodelta 2013 lähde SOTKANET Koonnut hanketyöntekijä Tuija Koivisto

Vammaispalvelujen tilastot vuodelta 2013 lähde SOTKANET Koonnut hanketyöntekijä Tuija Koivisto Vammaispalvelujen tilastot vuodelta 2013 lähde SOTKANET Koonnut hanketyöntekijä Tuija Koivisto 1 2 Sisällys 1. Vammaispalveluiden indikaattorit... 3 2. Kelan etuisuudet / 1000 asukasta... 8 3. laitos 2013...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuoltolain. l - väliraportti Kirsi Paasikoski Osastopäällikkö Työryhmän puheenjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuoltolain. l - väliraportti Kirsi Paasikoski Osastopäällikkö Työryhmän puheenjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuoltolain järjestämislain j i valmisteluryhmä l - väliraportti 27.6.2013 Kirsi Paasikoski Osastopäällikkö Työryhmän puheenjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Uudistamisen

Lisätiedot

kaupungit <- read.table("http://users.jyu.fi/~nataanko/kaupunkidata.txt", header=true)

kaupungit <- read.table(http://users.jyu.fi/~nataanko/kaupunkidata.txt, header=true) TILP260 8. demot kevät 2012 Tehtävä 6. PISA-tutkimuksen monivaiheinen otanta Ositettu otanta Ositteina Ahvenanmaa, Uusimaa, Etelä-, Väli-, Itä- ja Pohjois-Suomi. Ositetun otannan avulla varmistetaan, että

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 1 Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, lokakuu 2008 Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 2

Lisätiedot

Lakiluonnoksen muun sisällön voimaantulo haitannee nykytilaan nähden luvussa 1 (1 ) esitettyä tämän lain tarkoituksen toteuttamista

Lakiluonnoksen muun sisällön voimaantulo haitannee nykytilaan nähden luvussa 1 (1 ) esitettyä tämän lain tarkoituksen toteuttamista Lausunnon antaminen luonnokseen hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevaksi laiksi KH 3.3.2014 Vastaukset lausuntopyyntölomakkeen kysymyksiin. 6. 5 :ssä säädetään palvelujen

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus

Keski-Suomen työllisyyskatsaus NÄKYMIÄ MARRASKUU 2015 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.11.2015 Julkaisuvapaa tiistaina 22.12.2015 klo 9:00 Työnhakijat Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Raili Haaki 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden 29 23.05.2013 19 10.04.2014 25 26.05.2016 KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Pyhännän kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jouko Nissinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus

Keski-Suomen työllisyyskatsaus NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.1.2015 Julkaisuvapaa tiistaina 24.2.2015 klo 9:00 Työnhakijat Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston

Lisätiedot

ALUETILASTO 2010 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA SEKÄ SAIRASTAVUUDESTA 2010

ALUETILASTO 2010 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA SEKÄ SAIRASTAVUUDESTA 2010 www.ksshp.fi ALUETILASTO 2010 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA 2005-2010 SEKÄ SAIRASTAVUUDESTA 2010 Nettokustannukset sivut 9-53 Kansantauti-

Lisätiedot

ALUETILASTO 2011 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA SEKÄ VÄESTÖRAKENTEESTA

ALUETILASTO 2011 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA SEKÄ VÄESTÖRAKENTEESTA www.ksshp.fi ALUETILASTO 2011 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA 2006-2011 SEKÄ VÄESTÖRAKENTEESTA Nettokustannukset Väestörakenne vuonna 2011 Väestöennusteet

Lisätiedot

Keski-Suomen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Keski-Suomen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Keski-Suomen Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUJEN KEHITTÄMISHANKE Keksi-Suomen Vammais-Kaste /PL

VAMMAISPALVELUJEN KEHITTÄMISHANKE Keksi-Suomen Vammais-Kaste /PL VAMMAISPALVELUJEN KEHITTÄMISHANKE 2010-2012 Keksi-Suomen Vammais-Kaste 2011-2012/PL Vaikeavammaisten maakunnallisia tukipalveluja pohtivan työryhmäkehitysvammaisten erityispalvelujen rakenne maakunnassamme

Lisätiedot

LAUSUNTO SEUTUTERVEYSKESKUSHANKKEEN HALLINTO- JA RAHOITUSMALLISTA

LAUSUNTO SEUTUTERVEYSKESKUSHANKKEEN HALLINTO- JA RAHOITUSMALLISTA Kunnanhallitus 8 08.01.2007 Kunnanhallitus 71 19.02.2007 Kunnanhallitus 109 16.04.2007 LAUSUNTO SEUTUTERVEYSKESKUSHANKKEEN HALLINTO- JA RAHOITUSMALLISTA 138/01/016/2005 Khall 8 Jyväskylän seututerveyskeskus

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HIIHTO RY MATTI HARJU LÄHDE: KESKI-SUOMEN HIIHDON HISTORIAT, HIIHTOKALENTERIT, HAASTATTELUT

KESKI-SUOMEN HIIHTO RY MATTI HARJU LÄHDE: KESKI-SUOMEN HIIHDON HISTORIAT, HIIHTOKALENTERIT, HAASTATTELUT KESKI-SUOMEN HIIHTO RY MATTI HARJU 26.11.2014 LÄHDE: KESKI-SUOMEN HIIHDON HISTORIAT, HIIHTOKALENTERIT, HAASTATTELUT KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTIN HISTORIATIETOJA 1948-2014 - 1930-LUVULLA SUOJELUSKUNTAVIESTIT

Lisätiedot

Terveydenhuollon tilaverkosta ja vuoden 2012 taloudesta JYVÄSKYLÄ. JJ Koski

Terveydenhuollon tilaverkosta ja vuoden 2012 taloudesta JYVÄSKYLÄ. JJ Koski Terveydenhuollon tilaverkosta ja vuoden 2012 taloudesta JYVÄSKYLÄ JJ Koski SEUTUTERVEYSKESKUS JA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUE KONNEVESI MULTIA UURAINEN KEURUU LAUKAA HANKASALMI PETÄJÄVESI JYVÄSKYLÄ MUURAME

Lisätiedot

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen 16.8.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perus- ja erikoistason palvelut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti Kunnanhallitus 252 01.10.2013 Kunnanhallitus 64 17.03.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti KH 01.10.2013 252 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus

Keski-Suomen työllisyyskatsaus NÄKYMIÄ MAALISKUU 2015 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 31.3.2015 Julkaisuvapaa torstaina 23.4.2015 klo 9:00 Työnhakijat Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan Keski-Suomessa

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Johanna Kiiskilä 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

VASTAUSLUONNOS STM:N KYSELYYN KOSKIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOL- LON VALMISTELURYHMÄN VÄLIRAPORTTIA

VASTAUSLUONNOS STM:N KYSELYYN KOSKIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOL- LON VALMISTELURYHMÄN VÄLIRAPORTTIA VASTAUSLUONNOS STM:N KYSELYYN KOSKIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOL- LON VALMISTELURYHMÄN VÄLIRAPORTTIA 27.6.2013 TAUSTATIEDOT 1. Vastauksen antajan virallinen nimi Nimi Jyväskylän kaupunginhallitus 2. Vastaaja

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. Lausuntopyyntö STM. Vastausaika :55: Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi

Lausuntopyyntö STM. Lausuntopyyntö STM. Vastausaika :55: Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Lausuntopyyntö STM Vastausaika 10.3.2014 11:55:06 Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi Kuuloliitto ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi Anniina Lavikainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus

Keski-Suomen työllisyyskatsaus NÄKYMIÄ SYYSKUU 2015 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.9.2015 Julkaisuvapaa tiistaina 20.10.2015 klo 9:00 Työnhakijat Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan Keski-Suomessa

Lisätiedot

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 449/00.04.01/2012 150 Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Tiivistelmä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Keski-Suomen ELY-keskuksen lausuntopyyntö Keski-Suomen TE-toimiston toimistoverkkoratkaisun seuraavasta vaiheesta

Keski-Suomen ELY-keskuksen lausuntopyyntö Keski-Suomen TE-toimiston toimistoverkkoratkaisun seuraavasta vaiheesta Kaupunginhallitus 48 13.02.2012 Kaupunginhallitus 82 11.02.2013 Keski-Suomen ELY-keskuksen lausuntopyyntö Keski-Suomen TE-toimiston toimistoverkkoratkaisun seuraavasta vaiheesta 63/000400/2012 KH 48 Keski-Suomen

Lisätiedot

se~ lc?~i. 6b ~( 6 L SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Diakonia-ammattikorkeakoulu Kyläsaarenkuja Helsinki

se~ lc?~i. 6b ~( 6 L SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Diakonia-ammattikorkeakoulu Kyläsaarenkuja Helsinki SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ L 0-09- 2016 se~ lc?~i. 6b ~( 6 Kyläsaarenkuja 2 00580 Helsinki Kirjaamo Sosiaali- ja terveysministeriö Pl33 00023 Valtioneuvosto Hei, ohessa käyttöönne n lausunto Jausuntopyyntöönne

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus

Keski-Suomen työllisyyskatsaus NÄKYMIÄ HELMIKUU 2015 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 27.2.2015 Julkaisuvapaa tiistaina 24.3.2015 klo 9:00 Työnhakijat Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

Kuntalaisaloite/Pohjois-Kuoreveden asukkaille Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalueen palveluja

Kuntalaisaloite/Pohjois-Kuoreveden asukkaille Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalueen palveluja Kaupunginhallitus 76 07.03.2011 SoTe -tilaajalautakunta 30 28.04.2011 Kuntalaisaloite/Pohjois-Kuoreveden asukkaille Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalueen palveluja 1651/06.00.00/2010 Khall 76 Valmistelija:

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 114. Keski-Suomen kuntien talous 2005

KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 114. Keski-Suomen kuntien talous 2005 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 114 Keski-Suomen kuntien talous 2005 Jyväskylä 2006 Julkaisija: Yhteydet: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 0207 560 200, vaihde Kotisivu: http://www.keskisuomi.fi

Lisätiedot