PÄIVYSTYSSELVITYS KESKI-SUOMESSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIVYSTYSSELVITYS KESKI-SUOMESSA"

Transkriptio

1 MAAKUNNALLINEN ELÄINLÄÄKÄRI- PÄIVYSTYSSELVITYS KESKI-SUOMESSA FM Leena Kiuru Keski-Suomen liitto Jyväskylä

2 SELVITYKSEN TAUSTA Akuutit ongelmat päivystyksessä: työsidonnaisuus päivystyksissä koetaan raskaaksi: vuoro jopa joka toinen yö ja joka toinen viikonloppu eläinlääkäreiden keski-ikä varsin korkea eläkkeelle jäänyt/jäämässä useita lähiaikoina virkoihin ja pitkiin sijaisuuksiin vaikea saada hakijoita Jämsä, Saarijärvi, Kyyjärvi, Laukaa sijaisten saaminen vaikeaa ja/tai hyvin kallista tuotantoeläintilojen määrä edelleen laskussa pieneläinten omistajien vaatimukset hoidon tasosta kasvaneet => erikoistumispaineita i i i it eläinlääkäreille lääkä ill kuntien talousongelmat

3 Kunnaneläinlääkärit ja tuotantoeläintilat Praktikkovirkoja yhteensä 20 neljä täyttämättättä ättä päivystyksiin osallistuu nyt 15 kunnan- eläinlääkäriä Tuotantoeläintiloja yhteensä 1513 nautatiloja 1217, niistä maitotiloja oja 886 nautoja yht Hevosia yht. 5258

4 Asukkaiden etäisyys eläinlääkäreiden vastaanotoista Länsi-Suomen läänissä lähes kaikki tilat ja asukkaat alle 20 km päässä kunnaneläinlääkäreiden vastaan- otoista. => PALVELUJEN SAATAVUUS HYVÄ Leivonmäki, Luhanka, Viitasaari, Äänekoski, Multia, Keuruu ja Pylkönmäki osin kaukana toimipisteistä.

5 Nykyiset y päivys- tyspiirit (4+2) POHJOINEN PP Neljä päivystyspiiriä K-S maakunnan sisällä Kahdella piirillä yhteistyötä naapurimaakuntiin Jyväskylän piirissä kaksi päivystäjää yhtä aikaa pieneläinpäivystys p y ostettu yksityisiltä: Viitaniemen el.as., JKL Tisseli & Tasseli, Äänek. Muissa piireissä yksi päivystäjä kerrallaan SAARIJÄRVEN PP JYVÄSKYLÄN PP LÄNTINEN PP KAAKKOI- NEN PP KUHMOIS- TEN PP

6 TYÖN TAVOITTEET 1. Tuottaa kunnille ehdotus toimivaksi ja tulevan lainsäädännön mukaiseksi eläinlääkäripäivystysmalliksi: Päivystysalue ja -piirit Eriytetty pien- ja suureläinpäivystys Keskitetyn puhelinpalvelun järjestäminen Päivystyksen organisointi- i ja hallinnointimalli i Kustannustenjakotavat (pien- ja suurel. päiv.) 2. Selvitysraportti Keski-Suomen liiton julkaisu B 163

7 NYKYISET VELVOITTEET: Eläinlääkintähuoltolaki (685/1990) Kunnan tulee huolehtia, että sen alueella on saatavissa riittävät peruseläinlääkäripalvelut hyötyeläimiä varten sekä tarpeelliset palvelut eu muiden ude kotieläinten eä e sairauksien hoitamista ja terveydenhoitopalvelujen antamista varten. Kunnan järjestettävä j ttä ä palveluja l on myös arki-iltaisin, ilt i i viikonloppuisin ja juhlapyhinä eli nk. päivystysaikaan. Päivystykset järjestetään muutaman kunnan kokoisilla vapaaehtoisin järjestelyihin perustuvilla päivystysalueilla (päivystyspiirit). Päivystysaikaan hoidetaan vain äkillisiä sairastapauksia. Kunnallisen eläinlääkintähuollon ei tarvitse kattaa erikoiseläinlääkäritasoisia palveluja.

8 UUSI ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTOLAKI Eläinlääkintähuoltotyöryhmän raportti ja lakiluonnos lausunnoilla kesällä 2007 yhteensä 25 lausuntoa Lakiesitys tekeillä => uusi lausuntokierros => eduskuntaan hyväksyttäväksi keväällä Uusi laki tulee voimaan Kunnan on järjestettävä 11 ja 12 :ssä säädetyt palvelut l vuoden kuluessa lain voimaantulosta (lain siirtymäsäännös)

9 12 Kiireellinen eläinlääkärinapu (elh-lakiluonnos) Kunnan on huolehdittava kiireellisen eläinlääkärinavun järjestämisestä alueellaan olevia kotieläimiä varten kaikkina vuorokauden aikoina. Kunnan on järjestettävä j ttä ä päivystyspalvelu l virkaajan ulkopuolella tarvittavaa kiireellistä eläinlää- kärinapua varten yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa yhtä tai useampaa maakuntaa vastaavalla päivystysalueella. y Maakunnalla tarkoitetaan maakunnista annetussa VN:n pts:sä (147/1998) säädettyä maakuntaa.

10 12 Kiireellinen eläinlääkärinapu (elh-lakiluonnos) Päivystysaluetta varten on järjestettävä keskitetty palvelu yhteydenottoja varten. Päivystysalueella on oltava saatavilla kiireellistä eläinlääkärinapua erikseen pienikokoisille kotieläimille, e, jotka voidaan vaikeuksitta kuljettaa eläinlääkärin vastaanotolle, ja erikseen kotieläimille, joille annettava eläinlääkärinapu edellyttää eläinlääkärin käyntiä eläimen pitopaikassa. ELH-lakiluonnos 3 Määritelmät: Kiireellinen eläinlääkärinapu: äkillisesti tai vakavasti sairastuneen tai vahingoittuneen itt eläimen eläinlääketieteellistä perustutkimusta ja ensiavun luonteisia hoitotoimenpiteitä sekä eläimen lopettamista eläinsuojelullisin perustein

11 13 Perusel. palvelun ja kiireellisen eläinl. avun saatavuus (lakiluonnos) Peruseläinlääkäripalvelun ja kiireellisen eläinlääkärinavun tulee olla palvelujen käyttäjien kannalta saatavilla kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisella etäisyydellä maantieteelliset olosuhteet huomioon ottaen. Huom. Lakiin ei tuntitai km-rajoja.

12 14 Kotieläimen kiireellinen jatkohoito (elh-lakiluonnos) Kunnan on järjestettävä mahdollisuus toimittaa kotieläin 11 tai 12 :n nojalla annetun eläinlääkärinavun lisäksi tarvittavaan jatkohoitoon, jos eläinlääkäri antaes- saan näiden säännösten nojalla eläinlääkärinapua lääkä i toteaa, t että kotieläimen sairauden tai vamman hoito edellyttää hänen antamansa eläinlääkärinavun lisäksi erityisiä työ- välineitä tai olosuhteita taikka eläinlääkärin erityistä perehtyneisyyttä, ja että tällaisen jatkohoidon tarve on kiireellistä. Mahdollisuus toimittaa eläin jatkohoitoon on järjestettävä hevosia ja sellaisia pienikokoisia kotieläimiä varten, jotka voidaan vaikeuksitta kuljettaa eläinlääkärin vastaanotolle. Kunnan on jatkohoitoa varten osoitettava valtakunnan alueella toimiva eläinlääkäripalvelu, jossa jatkohoitoa on saatavilla. (sopimukset)

13 Kuntaliiton näkemykset Kuntaliitto antoi eriävän mielipiteen lakiluonnoksesta KL vastustaa kuntien järjestämisvastuun laajentamista hyötyeläimistä i ä koskemaan k kaikkia kotieläimiä iä sekä kunnan velvollisuutta osoittaa erikoiseläinlääkäripalveluja tarjoava jatkohoitopaikka kaikkina vuorokauden aikoina. i Molemmat edellä mainitut kohdat tulisivat lisäämään merkittävästi kuntien kustannuksia. Päivystysalueita ei tulisi sitoa tiukasti maakuntiin, vaan kunnille tulee antaa mahdollisuus järjestää päivystysalue elintarvikevalvonnan periaatepäätöksen mukaisten yhteistoiminta-alueiden tai kunta- ja palvelurakenneuudistuslain mukaisen yhteistyön pohjalta.

14 KUNNANJOHTAJAKYSELY Keskisuomalaisilta kunnanjohtajilta kysyttiin näkemyksiä seuraavista asioista: 1. Mitä seuraavista asioista pidät ehdottoman tärkeinä eläinlääkäripäivystyksessä? 2. Mikä olisi mielestäsi paras tapa organisoida maakunnallinen eläinlääkäripäivystys? 3. Mikä olisi sopivin tapa jakaa tuotantoeläinpäivystykses- tä kunnille aiheutuvat t kustannukset k t tulevaisuudessa? 4. Mikä olisi sopivin tapa jakaa pieneläinpäivystyksestä kunnille aiheutuvat kustannukset tulevaisuudessa? Kyselyyn vastasi yhteensä 17 kunnanjohtajaa.

15 KJ-KYSELYN TULOKSET Kunnanjohtajat pitivät tärkeimpinä seuraavia asioita: kunnallisten eläinlääkäripalvelujen toimintavarmuus eläinlääkärin hyvä saavutettavuus ja saatavuus päivystysaikaan tuotantoeläinten kiireellisissä sairastapauksissa lakisääteisten eläinlääkäripalvelujen turvaaminen sekä noin nykyisen tasoiset kustannukset kunnalle 53 % vastaajista kannatti koko järjestelyvastuun keskittämistä yhdelle yhteistoiminta-alueelle (vastuu- kunnalle tai kuntayhtymälle) ja 41 % suureläinpäivystyksen järjestämistä yhteistoiminta-alueittain ja pieneläinpäivystyksen ja puhelinneuvonnan järjestämisvastuun keskittämistä ki i ä yhdelle taholle. Sekä tuotanto- että pieneläinpäivystyksen kustannuk- set olisi kunnanjohtajien mielestä oikeudenmukaisinta jakaa eläinlääkäreiden suoritteiden perusteella.

16 Eläinlääkäripäivystyksen prioriteetit Vasta aajien mä äärä Priorisoitavat asiat 1. Lakisääteisten el.palveluiden turvaaminen kaikille kotieläimille ja kunnan alueella pidettäville eläimille 2. Toimintavarmuus: kunnalliset eläinlääkäripalvelut toimivat hyvin 24 h/vrk joka päivä, myös päivystys- aikaan 3. Asiakkaiden tyytyväisyys saamiinsa palveluihin sekä virka- että päivystysaikaan 4. Eläinlääkärin hyvä saavutettavuus ja saatavuus päivystysaikaan tuotantoeläinten kiireellisissä sairastapauksissa 5. Pieneläinten erikoislääkäritasoiset päivystyspalvelut 6. Eläinlääkäreiden työssä jaksaminen 7. Noin nykyisen tasoiset kustannukset kunnalle 8. Noin nykyisen tasoiset kustannukset asukkaille

17 Paras eläinlääkäripäivystyksen organisointitapa 10 Vastaa ajien mä äärä Erilaiset organisointimahdollisuudet 1. Yksi ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (kunta tai kuntayhtymä) ottaisi järjestely- ja hallinnointivastuun järjestelmän toiminnasta sekä päivystyspiirien osalta että koko maakunnan tasoisten asioiden koordinoinnista. 2. Kukin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue vastaisi oman päivystyspiirinsä käytännön päivystysjärjestelyistä koko maakunnan tasoisten asioiden koordinoinnista vastaisi joku muu org. 3. Maakunnallinen eläinlääkäripäivystys annetaan jonkun jo olemassa olevan maakunnallisen organisaation hoidettavaksi (esim. sairaanhoitopiirin tai aluepelastuslaitoksen)? 4. Jokin muu malli, millainen?

18 Suureläinpäivystyksen kustannustenjako Vastaa ajien mä äärä Kustannusten jakotapa 1. Kunnan asukasluku 2. Tuotanto- t ja hevostilojen määrä ä 3. Tuotantoeläinten ja hevosten määrä 4. Eläinlääkäreiden suoritteet 5. Jonkunlainen sekamalli edellisistä

19 Pieneläinpäivystyksen kustannustenjako Vastaaj jien mää ärä Kustannusten t jakotapa 1. Kunnan asukasluku 2. Tuotanto- t ja hevostilojen määrä ä 3. Tuotantoeläinten ja hevosten määrä 4. Eläinlääkäreiden suoritteet 5. Jonkunlainen sekamalli edellisistä

20 Kunnanjohtajien j ajatuksia eläinlääkäripäivystyksestä 1/2 Tuotantoeläinten hoidon vaatima päivystysalue ei saa muodostua liian suureksi, ettei matkojen kustannus tule kohtuuttoman korkeaksi. Pieneläinpäivystysalue voisi sen sijaan olla laajempi. Pieneläinten kuljetus on helpompaa. Tuotantoeläimet täytyy hoitaa tilalla. Tuotantoeläinpuolen hoitaminen on ensisijaista. Pieneläinpäivystyksessä taksat tulisi nostaa mahdollisimman korkeiksi, jotta muualta alueelle tuotavat asiakkaat joko vähenevät tai maksavat kunnon korvauksen.

21 Kunnanjohtajien j ajatuksia eläinlääkäripäivystyksestä 2/2 Pieneläinten kaikesta hoidosta tulisi periä yksityistä sektoria vastaava todellinen hinta eläintenomistajilta. Lemmikkieläinten hoitamista julkisin varoin tuettuna ei voi jatkossa hyväksyä. y Eläinlääkäreiden päivystyksestä saama korvaus pitää asettaa sellaiselle tasolle, että päivystykseen saadaan lääkäreitä. Tärkeää on, että eläinlääkäripalvelut ovat yleensä saatavilla ja että palvelut tuotetaan keskitetysti. Keskittäminen helpottaa työn organisointia ja näin taataan palvelun toimintavarmuus.

22 Kunnanjohtajakokous Kunnanjohtajat antoivat tukea Kuntaliiton kannanottoihin ja toivoivat liiton toimivan niiden toteutumiseksi. Puheenvuoroissa korostettiin kuntien talouden tiukkuutta ja että se on otettava huomioon uudessa eläinlääkintähuoltolaissa. Kunnanjohtajat edellyttivät kuntien kannalta oikeudenmukaisia kustannusten jakoperusteita.

23 ELÄINLÄÄKÄRIKYSELY Kunnaneläinlääkäreille, terveysvalvonnan johtajille ja päivystykseen osallistuville pieneläinlääkäreille (yht. 26 hlöä) lähetettiin e laajempi kysely. y Vastauksia saatiin yhteensä 18. Lisäksi useimpia kunnaneläinlääkäreitä ja terveys- valvonnan johtajia haastateltiin mm. kyselyssä käsiteltyjen asioiden ja paikallistuntemuksen syventämiseksi. Haastateltaviksi valittiin kaikki vakituisissa virossa toimivat kunnaneläinlääkärit vuosien 2007 ja 2008 aikana eläkkeelle jääviä ja sairaslomalla olevia lukuun ottamatta. Eläinlääkäreiden sijaisina toimiville lähetettiin kysely, mutta heitä ei haastateltu.

24 ELÄINLÄÄKÄRIKYSELYN TULOKSIA Eläinlääkärit ja johtajat pitivät tärkeimpinä seuraavia asioita: eläinlääkäreiden työssä jaksaminen kunnallisten eläinlääkäripalveluiden toimintavarmuus lakisääteisten eläinlääkäripalveluiden turvaaminen kaikille asukkaiden kotieläimille sekä kunnan alueella pidettäville eläimille eläinlääkärin hyvää saavutettavuus ja saatavuus päivystysaikaan tuotantoeläinten kiireellisissä sairastapauksissa 47 % puolet vastaajista kannatti suureläinpäivystyksen järjestämistä yhteistoiminta-alueittainalueittain ja pieneläinpäivys- tyksen ja puhelinneuvonnan keskittämistä yhdelle taholle. Pieneläinpäivystyksen kustannukset olisi eläinlääkäreiden mukaan yksinkertaisinta jakaa asukasmäärän perusteella. Tuotantoeläinpäivystyksen kustannusten jakamisen osalta näkemykset hajosivat suuresti.

25 Eläinlääkärikyselyn vastaukset 1: TÄRKEIMMÄT: eläinlääkäreiden työssä jaksaminen (6), lakisääteisten eläinlääkäri- palveluiden turvaaminen kaikille asukkaiden kotieläimille sekä kunnan alueella pidettäville eläimille (1) kunnallisten eläinlääkäripalveluiden toimintavarmuus (2), sekä eläinlääkärin hyvää saavutettavuus ja saatavuus päivystysaikaan tuotantoeläinten kiireellisissä sairastapauksissa (4) Eläinlääkäripäivystyksen lääkä i k prioriteetit it tit Vastaa ajien mä äärä Priorisoitavat asiat

26 Eläinlääkärikyselyn vastaukset 2: 2: Kukin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue vastaisi oman päivystyspiirinsä käytännön päivystysjärjestelyistä, koko maakunnan tasoisten asioiden koordinoinnista vastaisi yksi taho. Paras eläinlääkäripäivystyksen organisointitapa Vastaa ajien m äärä Erilaiset organisointimahdollisuudet

27 Eläinlääkärikyselyn vastaukset 3: - Suureläinpäivystyksen kustannusten jakotapaa koskevan kysymyksen vastaukset hajosivat; asukasluku ei saanut kannatusta. Suureläinpäivystyksen kustannustenjako ien mä äärä Vastaaj Kustannusten jakotapa

28 Eläinlääkärikyselyn vastaukset 4: - Lähes 70 % kysymykseen vastanneista jakaisi pieneläinpäivystyksen kustannukset asukasluvun perusteella, loput suoritteiden. Pieneläinpäivystyksen kustannustenjako t k Vastaaj jien mä äärä Kustannusten jakotapa

29 ELÄINLÄÄKÄRIKYSELYN TULOKSIA 1 pieneläinpäivystäjä + avustaja kerrallaan viikonloppu puoliksi kahden eläinlääkärin kesken? yksityiset ja kunnaneläinlääkärit mahdollisia, mutta nykyiset kunnaneläinlääkärit eivät ole halukkaita eivätkä riitä pieneläinpäivystykseen 1/8 vuoro olisi sopiva tiheys Suureläinpäivystäjiä aluksi viisi kerrallaan ei tarkkoja toiminnallisia päivystyspiirirajoja, vaan koko k maakunta olisi i samaa päivystysaluetta tt 1/4 päivystysvuoro useimpien mielestä sopiva näkemykset pieneläinten hoidosta vaihtelevat

30 ELÄINLÄÄKÄRIKYSELYN TULOKSIA Maakunnan yhteinen pieneläinpäivystys sinne, missä palvelun tarve suurin JKL/JKL mlk (+ Äänekoski?) Call center ainakin osittain pieneläinpäivys- tyksen yhteyteen avustaja/eläinlääkäri vastaisi puheluihin lemmikkieläinten osalta mahdollisesti kaksi numeroa tai valintamahdollisuus (isot ja pienet eläimet erikseen) maksullinen, jos laki sallii hätäkeskus? (suuret eläimet) Sijaisjärjestelyihin maakunnallinen ratkaisu?

31 SELVITYKSEN TULOKSISTA Perustietoa, jonka perusteella voidaan laatia esitys päivystyksen uudistamiseksi. Selvitys on pohjatyö, jonka pohjalta voidaan tehdä esityksiä järjestämisestä j ja alkaa neuvotella, mutta ei vielä tehdä päätöksiä. Lopulliset päätökset edellyttävät mm. pienja suureläinpäivystyksen ja call centerin eri vaihtoehtojen järjestämisen j kustannusten laskemista, ne eivät sisältyneet vielä tähän selvitykseen.

32 UUSI PÄIVYSTYSALUE Koko Keski-Suomi sekä erillisillä sopimuksilla alueeseen toiminnal- lisesti ja maantieteellisesti hyvin sopivat kunnat muista maakunnista: Kangasniemi (Etelä-Savo) Mänttä, Vilppula, l Ruovesi ja Virrat (Pirkanmaa) Yhteensä 24 KEL:n virkaa (20 + 4)

33 SUURELÄINPÄIVYSTYS Päivystysalue olisi toiminnallisesti samaa aluetta ja kaikilla suureläinpäivystäjillä olisi yhtäläinen oikeus toimia kaikissa kunnissa. Hallinnolliset vaihtoehdot: 1. Kolme hallinnollista piiriä yth:n yhteistoiminta-alueiden mukaisesti. - Yhteistoiminta-alueet vastaisivat kukin alueensa päivystyksen järjestämisestä ja hallinnoimisesta. 2. Kaikki kunnat olisivat samaa päivystysaluetta ilman piirirajoja sekä toiminnallisesti että hallinnollisesti. - Yksi taho vastaisi päivystyksen järjestämisestä ja hallinnoinnista koko maakunnassa.

34 SUURELÄINPÄIVYSTÄJÄT Päivystyksestä vastaisivat päivystysalueen kuntien palveluksessa olevat kunnaneläin- lääkärit ja heidän sijaisensa. Keski-Suomen päivystysalueella päivystäisi aluksi yhtä aikaa viisi eläinlääkäriä: Jatkossa päivystäjien määrää voidaan vähentää, mikäli työmäärä päivystyssuoritteiden seurannan mukaan laskee. Kussakin suureläinpäivystyspiirissä (itäinen, läntinen ja pohjoinen) tulisi olla noin kahdeksan suureläinpäivystyksiin osallistuvaa kunnaneläinlääkäriä.

35 SUURELÄINTEN PÄIVYSTYSPIIRIT 1. Läntinen päivystyspiiri: Keuruun ja Jämsän seutukunnat + Petäjävesi + Muurame ja nykyinen Korpilahti op ja4 kuntaa Pirkanmaalta aa a Jämsä (= Jämsä + Jämsänkoski 1), Keuruu (1), Multia, Kuhmoinen (1) ja Petäjävesi (1) + Muurame ja nykyinen Korpilahti (1) sekä Mänttä (= Mänttä + Vilppula 1), Ruovesi (1) ja Virrat (1) Pirkanmaalta yhteensä 8 kunnaneläinlääkärin virkaa yksi päivystäjä kerrallaan, keväällä kaksi

36 SUURELÄINTEN PÄIVYSTYSPIIRIT 2. Itäinen päivystyspiiri: Joutsan ja Jyväskylän y seutukunnat (- Petäjävesi, Muurame ja nykyinen Korpilahti), Äänekosken seutukunta sekä Kangasniemi i Etelä-Savosta t Jyväskylä (= JKL + Jyväskylän mlk), Hankasalmi (1), Laukaa (1-2), Uurainen (1), Toivakka (1), Joutsa (= Joutsa + Leivonmäki 1), Luhanka, Äänekoski ja Konnevesi (1) sekä Kangasniemi (1) Etelä-Savosta yhteensä 8 kunnaneläinlääkärin virkaa aluksi kaksi päivystäjää yhtä aikaa

37 SUURELÄINTEN PÄIVYSTYSPIIRIT 3. Pohjoinen päivystyspiiri: Saarijärven-Viitasaaren seutukunta Saarijärvi (= Saarijärvi + Pylkönmäki 2), Karstula (1), Kannonkoski, Kyyjärvi (1), Kivijärvi, Viitasaari (1), Kinnula (1) ja Pihtipudas (2) yhteensä 8 kunnaneläinlääkärin virkaa aluksi kaksi k päivystäjää yhtä aikaa

38 1 PÄIVYSTYSALUE, EI PIIRIRAJOJA Sama alue toiminnallisesti ja hallinnollisesti. Suureläinpäivystyksen koko toteuttamisvastuu yhdelle taholle (esim. yhdelle yhteistoimintaalueelle), joka hoitaisi päivystysten organisoinnin koko päivystysalueella. Yhden organisaation hoitama päivystys edellyttäisi yhteistoiminnan johtajan valitsemista koordinoimaan toimintaa. Johtajan tulisi olla koulutukseltaan eläinlääkäri. Yhteistoiminnan t i i johtaja j vastaisi i sekä päivystysvuorojen järjestämisestä että henkilöstö- ja taloushallinnosta (mm. sijaiset).

39 1 PÄIVYSTYSALUE, EI PIIRIRAJOJA Eläinlääkäreiden tiivis ja toimiva yhteistyö! Järjestämisessä otettava huomioon työntekijöiden ammattitaito i ja autonomisuus. Vuorot sovittava yhteistyössä niin, että yhtä aikaa päivystävät (työpari pohjoisessa ja kolmikko etelässä) kattaisivat alueen maantieteellisesti mahdollisimman hyvin. Päivystysvuoro kaikilla pääsääntöisesti joka neljäs arki-ilta ja joka neljäs viikonloppu. Pohjoisella alueella ll olisi i aluksi yhtä aikaa kaksi k päivystäjää, eteläisellä (= 1. vaihtoehdon itäinen + läntinen piiri) kolme.

40 MAAKUNNALLINEN PIENELÄIN- PÄIVYSTYS: Sijainti ja vastuut Jyväskylässä, joka on maakunnan suurin asukas- ja lemmikkieläinkeskittymä => suurin palvelujen tarvitsija: vuonna 2009 noin 46 % asukkaista. Riittävän keskeinen sijainti Pieneläinklinikoita ja -lääkäreitä Järjestämiseen useampia toteuttamis- ja hallinnointivaihtoehtoja riippuen organisaatiosta ja toteuttamiskustannuksista. JKL tai sen yhteistoiminta-alue vastuutahoksi Muut kunnat osallistuvat suoriteperusteisesti Yhtä aikaa päivystäisi yksi eläinlääkäri ja yksi avustaja.

41 MAAKUNNALLINEN PIENELÄIN- PÄIVYSTYS: Toteuttamistavat Kolme mahdollisuutta toteuttaa: 1. ostopalvelu yksityisiltä klinikoilta 2. kunnan tai (liikelaitos)kuntayhtymän oma tuotanto tai 3. edellisten yhdistelmä JKL:n yth:n toteuttamistavasta (kuntayhtymä/isäntäkunta) riippuen kaksi k hallinnollista vaihtoehtoa: 1. hallinto voisi perustua liikelaitosmalliin, jos yhteistoiminta-alueen toteutus on seututerveyskeskuksessa (liikelaitoskuntayhtymä) tai 2. hallinnosta vastaisi Jyväskylän kaupunkiorganisaatioon sijoittuva yth:n yksikkö, jos yhteistoiminta isäntä- kuntamallin mukaan (yhteinen toimielin) Palvelujen tuotanto-organisaatio olisi oman tuotannon osalta sama molemmissa hallintomalleissa: yksi kunnan omistama toimipiste, yksi palkanmaksaja ja työsuhteiset eläinlääkärit ja hoitajat.

42 MAAKUNNALLINEN PIENELÄIN- PÄIVYSTYS: 1. Ostopalvelu Tilat, välineet, lääkkeet ja työntekijät hankittaisiin sopimuspohjaisesti yksityisiltä eläinklinikoilta. Päivystyspisteen sijainti vaihtelisi. Kunta ei voisi periä klinikkamaksua. Klinikoiden tarjoukset voivat olla kalliita kunnille. Kunnat voivat nykyään tehdä monipuolista yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa erilaisin yhteistoiminta- ja kumppanuussopimuksin. Sopimukset kilpailutettava => sopimusoikeuden tuntemus ja hankintaosaaminen. Keskenään kilpailutilanteessa olevia tahoja on kohdeltava tasapuolisesti. Pitkäjänteisyys ja pitkät sopimukset.

43 MAAKUNNALLINEN PIENELÄIN- PÄIVYSTYS: 2. Oma tuotanto 1/2 Yksityiset ja/tai kunnaneläinlääkärit ja avustajat voitaisiin palkata suoraan järjestävän kunnan/ yhteistoiminta-alueen alueen palvelukseen ja toimi- maan kunnan (JKL) tiloissa, jolloin palvelua ei tarvitsisi kilpailuttaa. => Klinikkamaksut! Vaatisi kunnallisen pieneläinklinikan varustelua ja noin 4 lääkärin ja 5-6 avustajan rekrytointia. Nykyisiä kunnaneläinlääkärin viran haltijoita ei ehkä ole siirrettävissä toimintaan, vaan kaikki kk tarvittavat henkilöt pitäisi rekrytoida uusina. => Olisiko heille työtä myös virka-aikaan? aikaan? Henkilöstö- ym. kustannukset selvitettävä. Eläinlääkäreiden palkkaus perustuisi peruspalkkaan ja työtehon takaavaan provisio-osuuteen. i

44 MAAKUNNALLINEN PIENELÄIN- PÄIVYSTYS: 2. Oma tuotanto 2/2 Toiminnan laatu ja jatkuvuus taattaisiin palkkaamalla henkilöstö pysyvään työsuhteeseen. Mitoituksessa huomioitava työaikalainsäädäntö. i ö Pysyvyyteen vaikuttavat työolosuhteet, työ- ympäristö (varustelutaso, avustava henkilöstö), työsidonnaisuus (päivystysten määrä), palkka. Lisäreserviksi tarvittavia yksityisiä y eläinlääkä- reitä tulisi saada mukaan riittävän monta, jotta päivystysvuorojen välit olisivat riittävän pitkät. Sopimusten kautta mukaan otettavat tt t yksityiset i t saatava sitoutumaan mahdollisimman pitkäksi aikaa järjestelmän j kestävyyden takaamiseksi.

45 PÄIVYSTYSVASTAANOTTO 1. Ostopalveluina eri klinikat vuorollaan. 2. Jyväskylän kaupungin omistama pieneläinvas- taanotto, joka toimii nykyisin Viitaniemessä, olisi hyvä sekä kuntien ja asukkaiden kannalta: Kunnan omistamalla ja varustamalla vastaanotolla tapahtuvassa päivystyksessä voidaan periä kunnalle klinikkamaksu asiakkailta. Olisi asiakkaiden kannalta selkeää, että päivystys olisi aina samassa paikassa. Pysyvä sijainti helpottaisi myös päivystyspuhelimen toimintaa, jos käytössä on vain yksi maakunnallinen pieneläinpäivystysnumero.

46 KUSTANNUSTEN JAKAMINEN Kunnat vastaavat lakisääteisten palvelujen järjestämiskustannuksista. Asiakkaat maksavat itse tarvitsemistaan palvelusuoritteista (= eläinlääkärin tekemistä toimenpiteistä ja matkoista). Sekä pien- että suureläinpäivystyksen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset on oikeudenmukaisinta jakaa kuntien kesken palvelujen todellisen käytön eli eläinlääkäreiden suoritteiden mukaisesti. Päivystäjien tulee kirjata ylös kaikki päivystysaikaan tehdyt toimenpiteet (suoritteet) ylös kunnittain (eläimen omistajan asuinkunnan mukaan) ja raportoida ne.

47 KUSTANNUSTEN JAKAMINEN Maakunnallisen pieneläinpäivystyspalvelun ja keskitetyn puhelinpalvelun järjestäminen tulevat aiheuttamaan kunnille uusia kustannuksia; nykyisessä laissa ei ole vastaavia velvoitteita. Kunnan tiloissa ja työvälineillä järjestetystä pieneläinpäivystyksestä voidaan periä osa päivystyspalvelujen järjestämiskustannuksista takaisin asiakkailta. Klinikkamaksu ikk k olisi i määrättävä ättä ä niin suureksi, että se kattaa vastaanottokäynnistä kunnalle keskimäärin aiheutuvat todelliset kustannukset.

48 KUSTANNUSTEN JAKAMINEN Päivystyspuhelimen kustannukset riippuvat sen toteuttamistavasta ja maksullisuudesta. Mikäli uuteen elh-lakiin (21 ) kirjataan, että kunta saa periä maksun järjestämästään päivystyspuhelupalvelusta, saadaan osa kustannuksista perittyä takaisin asiakkailta. Pieneläimiä koskevat puhelut olisi mahdollista muuttaa maksullisiksi, suuria eläimiä koskevia ei, mikäli hätäkeskus hoitaisi niiden kääntämisen päivystäjille.

49 JATKOTOIMET 1/3 1. Kuntien periaatepäätökset maakunnallisen eläinlääkäripäivystysuudistuksen valmistelun ja toimeenpanon jatkamisesta. 2. Toimenpide-ehdotusten toteuttaminen mahdolli- simman nopeasti päivystyksen järjestämiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi. 3. Toimenpiteiden valmistelu ja toteuttaminen on sovittava ja resursoitava yhdessä. 4. Periaatepäätökset ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden muodostamisesta: elintarvikevalvonnan periaatepäätös kuntayhtymä tai isäntäkuntamalli

50 JATKOTOIMET 2/3 5. Pohjoinen ja itäinen Keski-Suomi voisivat hakea ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminnan käynnistämiseen tarkoitettua valtion rahoitusta keväällä 2008 (STM). 6. Maakunnallinen eläinlääkäripäivystys olisi hyvä aloittaa , jolloin uusi laki tulee voimaan ja Keski-Suomessa toteutuu useita kuntaliitoksia. YTH:n yhteistoiminta-alueiden t i i t id olisi i hyvä aloittaa toimintansa samaan aikaan. 7. Jatkoneuvottelut kuntien, eläinlääkäreiden ja sidosryhmien kesken. 8. Ennen lopullista päätöksentekoa tulee selvittää päivystysjärjestelmän j ä kustannukset. k

51 JATKOTOIMET 3/3 HUOM: Uudistuksia voi alkaa toteuttaa jo ennen uuden lain voimaantuloa. Päivystykseen y liittyvät uudistukset toteu- tettava viimeistään alkaen: Maakunnallinen eriytetty pien- ja suureläinpäivystysjärjestelmä Call center (= yhteinen päivystyspalvelunumero/-t) Mahdollisesti myös jatkohoitopaikan järjestäminen lemmikeille ja hevosille (jos tulee lakiin)

52 ORGANISOINNISSA HUOMIOITAVA KUSTANNUKSET JA NIIDEN JAKAMINEN TOIMINTAVARMUUS (mm. sijaiset) YHTEISTYÖN TOIMIVUUS KAIKILLA TASOILLA NOPEASTI MUUTTUVA U TOIMINTAYMPÄRISTÖ => JOUSTAVA ORGANISAATIOMALLI YHTEISTOIMINNAN JOHTAJAN OMINAISUUDET => TALOUSHALLINNOLLISET JA IHMISSUHDETAIDOT ERIKOISTUNUT AMMATTILAISORGANISAATIO => KESKINÄINEN YHTEENSOVITTAMINEN PARAS KOORDINOINTIMEKANISMI; KÄSKYTYS EI TOIMI!

53 KIITOS!

Maakunnallinen eläinlääkäripäivystysselvitys Keski-Suomessa

Maakunnallinen eläinlääkäripäivystysselvitys Keski-Suomessa Maakunnallinen eläinlääkäripäivystysselvitys Keski-Suomessa KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu B 163 ISBN 978-951-594-315-6 Sähk. ISBN 978-951-594-316-3 ISSN 0788-7043 MAAKUNNALLINEN ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVYSTYSSELVITYS

Lisätiedot

Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (3) 15908/2 Liite 2. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi LIITE 2

Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (3) 15908/2 Liite 2. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi LIITE 2 Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (3) LIITE 2 ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUJEN TOIMEENPANON ARVIOINTILOMAKE Täyttöohje: Kunta täyttää kohdat "". Tarvittaessa vastausta voi tarkentaa tai täydentää

Lisätiedot

Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (4) 15908/2 Liite 2. Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue LIITE 2

Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (4) 15908/2 Liite 2. Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue LIITE 2 Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (4) LIITE 2 ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUJEN TOIMEENPANON ARVIOINTILOMAKE Täyttöohje: Kunta täyttää kohdat "". Tarvittaessa vastausta voi tarkentaa tai täydentää

Lisätiedot

ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMINEN PORVOON TERVEYDENSUOJELUN TOIMIALUEELLA ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTOLAIN VAATIMUSTEN MUKAAN

ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMINEN PORVOON TERVEYDENSUOJELUN TOIMIALUEELLA ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTOLAIN VAATIMUSTEN MUKAAN Katja Mustonen ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMINEN PORVOON TERVEYDENSUOJELUN TOIMIALUEELLA ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTOLAIN VAATIMUSTEN MUKAAN - Johtamisen erikoisammattitutkinnon lopputyöprojekti 1 PROJEKTIN

Lisätiedot

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto 942 538 965 729 1 908 267 63,3 % 716 038 784 229 1 500 267 49,8 % 226 500 181 500 408 000 13,5 % 492 298 468 783 961 081 31,9 % 253 750 188 750 442 500 14,7 % 7 000 5 000 12 000 0,4 % 24 278 20 763 45

Lisätiedot

ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA

ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA Tietohallintojohtaja Martti Pysäys Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Tapas-seminaari 19.4.2011 KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 43 10.04.2014. 43 Asianro 3656/11.02/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 43 10.04.2014. 43 Asianro 3656/11.02/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (1) 43 Asianro 3656/11.02/2012 Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan ja eläinlääkäripalvelujen järjestämistä koskevan valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN SEUDULLISEN ELÄINLÄÄKINTÄYKSIKÖN MUODOSTAMINEN

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN SEUDULLISEN ELÄINLÄÄKINTÄYKSIKÖN MUODOSTAMINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN SEUDULLISEN ELÄINLÄÄKINTÄYKSIKÖN MUODOSTAMINEN LOPPURAPORTTI Työryhmä Kunnanjohtaja Jukka Mäkelä, Kangasala (pj) Tilaajapäällikkö Erkki Lehtomäki, Tampere Taloussuunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous

Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous 27.1.2015 Ari Hirvensalo Talousjohtaja 27.1.2015 2 27.1.2015 3 27.1.2015 7 Reunaehtoja: Sote-laki hyväksytään maaliskuussa SHP:n toiminta lakkaa 31.12.2016

Lisätiedot

Sopimus eläinlääkäripäivystyksen järjestämisestä Juankosken ja Nilsiän kaupungin sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja

Sopimus eläinlääkäripäivystyksen järjestämisestä Juankosken ja Nilsiän kaupungin sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Poistettu teksti näkyy yliviivauksena ja lisäykset kursiivilla Sopimus eläinlääkäripäivystyksen järjestämisestä Juankosken ja Nilsiän kaupungin sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2007 1 Ympäristöterveydenhuollon tehtävät Ympäristöterveydenhuollon toimialaan kuuluvat eläinlääkintähuolto,

Lisätiedot

1.11.2009 voimaan tullut uusi eläinlääkintähuoltolaki

1.11.2009 voimaan tullut uusi eläinlääkintähuoltolaki Sosiaali- ja terveyslautakunta 18 20.01.2010 1.11.2009 voimaan tullut uusi eläinlääkintähuoltolaki STLTK 18 Kuntaliiton 11.12.2009 antama yleiskirje 26/80/2009 uudesta eläinlääkintähuoltolaista: "Uusi

Lisätiedot

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite)

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Kuntakartat liittyvät Keski-Suomen liiton Defris-hankkeen Palveluselvitykseen. Jokaisesta

Lisätiedot

Katsaus SOTE-valmisteluun. Silja Ässämäki Kehittämisjohtaja, KS SOTE 2020-hankkeen vastuuhenkilö 15.4.2015

Katsaus SOTE-valmisteluun. Silja Ässämäki Kehittämisjohtaja, KS SOTE 2020-hankkeen vastuuhenkilö 15.4.2015 Katsaus SOTE-valmisteluun Silja Ässämäki Kehittämisjohtaja, KS SOTE 2020-hankkeen vastuuhenkilö 15.4.2015 Keski-Suomen sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän valmistelu kuntien yhteistyönä Kuntien päätöksenteko

Lisätiedot

Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2013 ja valvontaeläinlääkäritilanne

Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2013 ja valvontaeläinlääkäritilanne Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2013 ja valvontaeläinlääkäritilanne Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2013 ja valvontaeläinlääkäritilanne Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2013 ja valvontaeläinlääkäritilanne

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2007 1 Ympäristöterveydenhuollon tehtävät Ympäristöterveydenhuollon toimialaan kuuluvat eläinlääkintähuolto,

Lisätiedot

9 Keski-Suomi. 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

9 Keski-Suomi. 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 9 Keski-Suomi 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 9.1. KESKI-SUOMI Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl Taajaan asutut: 5 kpl Maaseutumaiset: 17 kpl Keski-Suomi

Lisätiedot

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke.

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Asumisen ja vapaaajanasumisen vetovoima-alue sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Suunnittelumääräys: Kehittämisvyöhykkeellä on mahdollista

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakenneuudistus ja kehittyvä Keski-Suomi

Kunta- ja palvelurakenneuudistus ja kehittyvä Keski-Suomi Kunta- ja palvelurakenneuudistus ja kehittyvä Keski-Suomi Maakuntajohtaja Anita Mikkonen Keski-Suomen visio 2010: Tiedolla, taidolla ja yrittäjyydellä tulevaisuuttaan rakentava elämänlaadun maakunta Keski-Suomen

Lisätiedot

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen 1. sosiaalitoimi: 351,1 M, ei sisällä lasten päivähoitoa 2. perusterveydenhuolto:

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 46 22.04.2015 ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTELYJEN MUUTTAMINEN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTOLAIN VAATIMUSTEN MUKAISEKSI

Sosiaali- ja terveysltk. 46 22.04.2015 ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTELYJEN MUUTTAMINEN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTOLAIN VAATIMUSTEN MUKAISEKSI Sosiaali- ja terveysltk. 46 22.04.2015 ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTELYJEN MUUTTAMINEN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTOLAIN VAATIMUSTEN MUKAISEKSI SOTEL 22.04.2015 46 Valmistelu: I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko

Lisätiedot

Keskustelua Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen strategisista periaatteista Esityslistan kohta 5

Keskustelua Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen strategisista periaatteista Esityslistan kohta 5 Keskustelua Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen strategisista periaatteista Esityslistan kohta 5 Kokous 8.4.2015 Työryhmä Raija Kolehmainen, Matti Mäkinen, Reijo Räsänen, Marja Heikkilä

Lisätiedot

Ensihoitopalvelu Keski Suomessa

Ensihoitopalvelu Keski Suomessa Kaupunginhallitus 27.9.2010 liite nro 2 (1/14) Ensihoitopalvelu Keski Suomessa Mikko Lintu ensihoidon vastuulääkäri, sisätautilääkäri, päivystyslääketieteen erityispätevyys K SSHP, Päivystysalue Ensihoidon

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut YTLTK 26.3.2014 liite 5

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut YTLTK 26.3.2014 liite 5 Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut YTLTK 26.3.2014 liite 5 Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue ja Kuopion

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTIN HISTORIATIETOJA

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTIN HISTORIATIETOJA KESKI-SUOMEN HIIHTO RY MATTI HARJU 14.11.2013 LÄHDE: KESKI-SUOMEN HIIHDON HISTORIAT, HIIHTOKALENTERIT, HAASTATTELUT KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTIN HISTORIATIETOJA - 30-LUVULLA SUOJELUSKUNTAVIESTIT PAIKKAKUNNALTA

Lisätiedot

Lausunto Jyväskylän kaupungin ympäristöterveysosastolle sopimuksesta eläinlääkäripäivystyksen järjestämiseksi

Lausunto Jyväskylän kaupungin ympäristöterveysosastolle sopimuksesta eläinlääkäripäivystyksen järjestämiseksi Ympäristölautakunta 66 15.06.2010 Ympäristölautakunta 99 19.10.2010 Lausunto Jyväskylän kaupungin ympäristöterveysosastolle sopimuksesta eläinlääkäripäivystyksen järjestämiseksi 99/061503/2010 YMPL 66

Lisätiedot

Maatalous Keski-Suomessa. Juha Lappalainen MTK Keski-Suomi

Maatalous Keski-Suomessa. Juha Lappalainen MTK Keski-Suomi Maatalous Keski-Suomessa Juha Lappalainen MTK Keski- 1 AgriInfo Maatilojen rahavirta Tuottajaliitto KESKI-SUOMI, 2010 MAATILOJEN TULOT (brutto, ei sis. alv) yhteensä 273,17 milj. ( 7 %) * Osuus koko maan

Lisätiedot

Pelastuslaitos, henkilöstö ja työurat. Maarit Nurmijoki-Matilainen Henkilöstöpäällikkö Keski-Suomen pelastuslaitos

Pelastuslaitos, henkilöstö ja työurat. Maarit Nurmijoki-Matilainen Henkilöstöpäällikkö Keski-Suomen pelastuslaitos Pelastuslaitos, henkilöstö ja työurat Maarit Nurmijoki-Matilainen Henkilöstöpäällikkö Keski-Suomen pelastuslaitos Keski-Suomen pelastuslaitos Henkilöstö 3/2012 Henkilöstömäärä Päätoimiset 300 henkilöä

Lisätiedot

Pelastetaan perhepäivähoito 5/2004-12/2005

Pelastetaan perhepäivähoito 5/2004-12/2005 Pelastetaan perhepäivähoito 5/2004-12/2005 Laadukasta perhepäivähoitoa lapsiperheille nyt ja tulevaisuudessa ammattilaisia ja ammatti, jota arvostetaan Hankkeen taustaa Tarve perhepäivähoidon kehittämiseen

Lisätiedot

Ensihoitopalvelu Keski Suomessa

Ensihoitopalvelu Keski Suomessa Perusturvalautakunta 27.10.2010 liite nro 2 Kaupunginhallitus 27.9.2010 liite nro 2 (1/14) Ensihoitopalvelu Keski Suomessa Mikko Lintu ensihoidon vastuulääkäri, sisätautilääkäri, päivystyslääketieteen

Lisätiedot

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON SEUDULLISEN YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON SEUDULLISEN YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA 1 (10) LOPPURAPORTTI ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON SEUDULLISEN YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA Työryhmä Kaupungineläinlääkäri Tuire Merivirta, Tampereen kaupunki (pj) Tilaajapäällikkö Erkki

Lisätiedot

Keski-Suomen pelastuslaitos - SPPL / yritysturvallisuus

Keski-Suomen pelastuslaitos - SPPL / yritysturvallisuus Keski-Suomen pelastuslaitos - SPPL / yritysturvallisuus 29.0.205 Simo Tarvainen pelastusjohtaja .Helsinki 2.Länsi-Uusimaa 3.Keski-Uusimaa 4.Itä-Uusimaa 5.Varsinais-Suomi 6.Kanta-Häme 7.Päijät-Häme 8.Kymenlaakso

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT TAMMI- MAALISKUU 2012

KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT TAMMI- MAALISKUU 2012 1 (9) KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT TAMMI- MAALISKUU 2012 Tammi-maaliskuun 2012 aikana virka-ajan ulkopuolella toimivissa sosiaalipäivystyksissä tilastoitiin 384 eri päivystystapahtumaa Keski-Suomessa

Lisätiedot

SELVITYS MÄNTSÄLÄN ELÄINLÄÄKÄRIPALVE- LUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SELVITYS MÄNTSÄLÄN ELÄINLÄÄKÄRIPALVE- LUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SELVITYS MÄNTSÄLÄN ELÄINLÄÄKÄRIPALVE- LUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Eläinlääkintähuollon yksikkö Sisältö Saate... 3 1. Eläinlääkäripalvelujen järjestäminen kunnissa... 4 2. Eläinlääkäripalveluiden

Lisätiedot

Ilkka Alitalo Alitavet Oy. Selvitys Tampereen seudun eläinlääkintähuollon yhteistyömahdollisuuksista

Ilkka Alitalo Alitavet Oy. Selvitys Tampereen seudun eläinlääkintähuollon yhteistyömahdollisuuksista Ilkka Alitalo Alitavet Oy Selvitys Tampereen seudun eläinlääkintähuollon yhteistyömahdollisuuksista Tampere 31.7.2010 2 SELVITYS TAMPEREEN SEUDUN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON YHTEISTYÖMAHDOLLISUUKSISTA Ilkka Alitalo

Lisätiedot

Kohtaamisia lastensuojelussa 10.09.08

Kohtaamisia lastensuojelussa 10.09.08 Kohtaamisia lastensuojelussa 10.09.08 Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tuija Hauvala 15.9.2008 VUOSI 2008: Kriisikeskus Mobile: Hankasalmi, Joutsa Jyväskylä, Jyväskylän maalaiskunta Keuruu, Konnevesi

Lisätiedot

Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa

Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa 6.10.2016 Yhteistyön kokonaisuus peruspalveluissa Laukaa, Keuruu, Saarikka, Äänekoski ja ympäristö Marja-Leena Peura, p. 050 3153355 alueena

Lisätiedot

Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2012 ja valvontaeläinlääkäritilanne

Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2012 ja valvontaeläinlääkäritilanne Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2012 ja valvontaeläinlääkäritilanne Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2012 ja valvontaeläinlääkäritilanne Dnro 7239/0411/2013 Eviran raportti Hyväksymispäivä 2.10.2013

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012 Julkaisuvapaa tiistaina 24.4.2012 klo 9:00 Työnhakijat Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan Keski-Suomessa

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin lähtökohdat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen ja vastaukseen VM:lle syksyllä 2012

Jyväskylän kaupungin lähtökohdat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen ja vastaukseen VM:lle syksyllä 2012 Jyväskylän kaupungin lähtökohdat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen ja vastaukseen VM:lle syksyllä 2012 Keski-Suomen liiton tilaisuus 27.9.2012 Jyväskylän kaupunki Kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Kiitos veteraanit! palveluaktiviteetti 107-G piirin käytännön toteutus

Kiitos veteraanit! palveluaktiviteetti 107-G piirin käytännön toteutus palveluaktiviteetti 107-G piirin käytännön toteutus Kiitos veteraanit -toimikunta Piirikoordinaattori: Jaakko Harjumäki, jaakko.harjumäki@lions.fi, 040 164 9030 PDG: Toivo Lehtinen, toivo.lehtinen@pp.inet.fi,

Lisätiedot

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET 11.10.2011 Kuntaliiton maakuntakierros MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET maakuntajohtaja Anita Mikkonen 1 Luonnollinen väestölisäys, nettomaassamuutto ja nettosiirtolaisuus Keski-Suomessa 2001-2010 1200

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen 27.11.2008 Jyväskylä

Toimivat työmarkkinat - osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen 27.11.2008 Jyväskylä Toimivat työmarkkinat - osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen 27.11.2008 Jyväskylä Kommenttipuheenvuoro: Keski-Suomen malli aluetalouden näkökulmasta Hannu Tervo Kansantaloustieteen professori, JY 1 Toimivat

Lisätiedot

TILASTOJA KESKI-SUOMESTA

TILASTOJA KESKI-SUOMESTA 27.1.2017 Kirsi Mukkala TILASTOJA KESKI-SUOMESTA Tietojen lähteenä: Tilastokeskus 1 VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS Maakuntien väestömuutos 2016, % (palkin perässä maakunnan väestömäärä 31.12.2016, ennakko) Uusimaa

Lisätiedot

Kriisikeskus Mobile. Ylläpitäjä: Jyväskylän Seudun Mielenterveysseura ry. Toiminnan rahoitus: palvelukunnat (4/5) ja RAY (1/5)

Kriisikeskus Mobile. Ylläpitäjä: Jyväskylän Seudun Mielenterveysseura ry. Toiminnan rahoitus: palvelukunnat (4/5) ja RAY (1/5) Kriisikeskus Mobile Asemakatu 2 (2.krs) 40100 Jyväskylä käynti sisäpihan puolelta Ylläpitäjä: Jyväskylän Seudun Mielenterveysseura ry Toiminnan rahoitus: palvelukunnat (4/5) ja RAY (1/5) Työntekijät: 14

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012 Julkaisuvapaa tiistaina 23.10.2012 klo 9:00 Työnhakijat Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston

Lisätiedot

Hanketoiminta Keski-Suomen maatalouden kehittämisen apuna

Hanketoiminta Keski-Suomen maatalouden kehittämisen apuna Hanketoiminta Suomen talouden kehittämisen apuna Saarijärvi 10.4.2013 Juha Lappalainen MTK 1 Kansallinen politiikka -liikkumavara -kohdentaminen Kansallinen politiikka -liikkumavara -kohdentaminen EU-politiikka

Lisätiedot

PERUSTERVEYDENHUOLLON VIRKA-AJAN ULKOPUOLINEN PÄIVYSTYS. Kumppanuusneuvottelut 2015

PERUSTERVEYDENHUOLLON VIRKA-AJAN ULKOPUOLINEN PÄIVYSTYS. Kumppanuusneuvottelut 2015 PERUSTERVEYDENHUOLLON VIRKA-AJAN ULKOPUOLINEN PÄIVYSTYS Kumppanuusneuvottelut 2015 LAIT JA ASETUKSET PERUSTANA TERVEYDENHUOLTOLAKI Jonka pyrkimyksenä on: - Toteuttaa väestön tarvitsemien palvelujen yhdenvertaista

Lisätiedot

6.2.9 Ympäristöterveyspalvelut Vastuuhenkilö: vs. ympäristöterveysjohtaja Heidi Kangas

6.2.9 Ympäristöterveyspalvelut Vastuuhenkilö: vs. ympäristöterveysjohtaja Heidi Kangas 6..9 Ympäristöterveyspalvelut Vastuuhenkilö: vs. ympäristöterveysjohtaja Heidi Kangas Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa eri laeissa kunnan viranomaiselle määrättyjen ympäristöterveydenhuollon tehtävien

Lisätiedot

Mitä keskisuomalaiset sairastavat? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP

Mitä keskisuomalaiset sairastavat? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP Mitä keskisuomalaiset sairastavat? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP Sopimusohjauksen kehysseminaari 29.4.2015 Mitä suomalaiset sairastavat? Suomessa suurta alueellista vaihtelua Sairastavuudessa Kuolleisuudessa

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuolto. Palveluverkko / eläinlääkäriasemat

Ympäristöterveydenhuolto. Palveluverkko / eläinlääkäriasemat Ympäristöterveydenhuolto Palveluverkko / eläinlääkäriasemat Taustaa Eläinlääkintähuoltolaki velvoittaa kuntaa järjestämään alueellaan peruseläinlääkäripalvelut ja kiireellisen eläinlääkärinavun. Peruseläinlääkäripalvelut

Lisätiedot

Paikallinen ulottuvuus aluehallinto- ja soteuudistuksessa

Paikallinen ulottuvuus aluehallinto- ja soteuudistuksessa Paikallinen ulottuvuus aluehallinto- ja soteuudistuksessa Länsi-Suomen liittojen yhteistyöfoorumi Silja Ässämäki 22.10.2015 silja.assamaki@jkl.fi p. 050 5685831 Keski-Suomen kunnat ja SOTE-rakenteet 2015

Lisätiedot

Vammaisten perhehoidon koordinointi Keski-Suomessa. Sosiaali- ja terveysjohdon maakunnallinen työkokous 7.11. 2013

Vammaisten perhehoidon koordinointi Keski-Suomessa. Sosiaali- ja terveysjohdon maakunnallinen työkokous 7.11. 2013 Vammaisten perhehoidon koordinointi Keski-Suomessa Sosiaali- ja terveysjohdon maakunnallinen työkokous 7.11. 2013 Miksi vammaisten perhehoitoa ja koordinointia tulee kehittää? Vammaisten ihmisoikeudet

Lisätiedot

1.! " # $ # % " & ' (

1.!  # $ # %  & ' ( 1.! " # $ # % " & ' ( ) #* # % % # % +, % # " " SWOT - Joutsa Vahvuudet Heikkoudet Monipuoliset palvelut (erityisesti kaupan alalla) Sijainti E75 / 4-tien varrella Aktiiviset kuntalaiset Laaja yrityspohja,

Lisätiedot

1.!" # $ % $ # & ' (

1.! # $ % $ # & ' ( 1.!" # $ % $ # & ' ( )!* $ $ $ +, $ ' # # SWOT - Joutsa Vahvuudet Heikkoudet Monipuoliset palvelut (erityisesti kaupan alalla) Sijainti E75 / 4-tien varrella Aktiiviset kuntalaiset Laaja yrityspohja, yrittäjyys,

Lisätiedot

- tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future. Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016

- tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future. Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016 - tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016 Väestönmuutos 2014 2015 (enn.) Kinnula -25 Pihtipudas -40 Kyyjärvi -21 Karstula -18 Kivijärvi -43 Kannonkoski

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA SUUNNITTELUN TAVOITE Keski-Suomen ELY-keskuksella on suunnittelun päättyessä tiedossa, millä järjestämistavalla kunkin alueen liikenteet

Lisätiedot

Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa?

Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa? Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa? Keskisuomalaistaustaisten vaikuttajien tapaaminen 8.12.2015, Botta, Helsinki Maakuntajohtaja, Anita Mikkonen Keski-Suomessa on 23 kuntaa, joissa asuu 5 % koko maan

Lisätiedot

Evira LAUSUNTO 1.10.2010 Kirjaamo Mustialankatu 3 00790 Helsinki

Evira LAUSUNTO 1.10.2010 Kirjaamo Mustialankatu 3 00790 Helsinki Evira LAUSUNTO 1.10.2010 Kirjaamo Mustialankatu 3 00790 Helsinki Asia: LAUSUNTO VALTAKUNNALLISESTA OHJELMASTA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ KUNTIEN JÄRJESTÄMISTÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA TÄMÄ KALVOSARJA ESITTÄÄ TILANNEKATSAUKSEN JA RATKAISUIHIN (MM. LIIKENNEKOKONAISUUKSIIN) VOI TULLA MUUTOKSIA. Työ valmistuu maaliskuussa

Lisätiedot

1.!" # $ % $ # & ' (

1.! # $ % $ # & ' ( 1.!" % & ' ( )!* " +, ' ) -.*, -. * SWOT - Joutsa Vahvuudet Heikkoudet Monipuoliset palvelut (erityisesti kaupan alalla) Sijainti E75 / 4-tien varrella Aktiiviset kuntalaiset Laaja yrityspohja, yrittäjyys,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS

KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS Kuntaliiton maakuntakierros ja Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari, 26.8.2014 Jyväskylä Maakuntasuunnittelija Kirsi Mukkala 1 Miltä vuosi 2013 näytti kuntien tilinpäätösten

Lisätiedot

SOTE-tuotantohanke ja miten se vaikuttaa strategian jatkovalmisteluun

SOTE-tuotantohanke ja miten se vaikuttaa strategian jatkovalmisteluun SOTE-tuotantohanke ja miten se vaikuttaa strategian jatkovalmisteluun Risto Miettunen Hallituksen seminaari 26.-27.2.2015 15.2.2015 1 15.2.2015 2 15.2.2015 3 15.2.2015 4 15.2.2015 5 Where s the beef? 15.2.2015

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä ( vuonna 2013 FSTKY)/ Forssa, Tammela, Jokioinen, Humppila, Ypäjä, Somero

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä ( vuonna 2013 FSTKY)/ Forssa, Tammela, Jokioinen, Humppila, Ypäjä, Somero Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (1) LIITE 2 ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUJEN TOIMEENPANON ARVIOINTILOMAKE Täyttöohje: Kunta täyttää kohdat "". Tarvittaessa vastausta voi tarkentaa tai täydentää

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Silja Mäkelä 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Valtionvarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaosto

Valtionvarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaosto Valtionvarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaosto 5.11.2015 Kuntien kustannusten karsiminen tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä; mitä vähennetään ja mihin vähennykset kohdistuvat? Vaikutukset kuntatalouteen?

Lisätiedot

Ajatuksia sopimusohjauksen kehittämiseksi Keski- Suomessa. Asko Rytkönen kehittämispäällikkö Ksshp Kuntien kuulemistilaisuus

Ajatuksia sopimusohjauksen kehittämiseksi Keski- Suomessa. Asko Rytkönen kehittämispäällikkö Ksshp Kuntien kuulemistilaisuus Ajatuksia sopimusohjauksen kehittämiseksi Keski- Suomessa Asko Rytkönen kehittämispäällikkö Ksshp Kuntien kuulemistilaisuus 10.01.2014 Sopimusohjauksen käsite Suomessa Sopimusohjauksen toteuttamisesta

Lisätiedot

Ikääntyneiden palveluiden kehittäminen Keski- Suomessa

Ikääntyneiden palveluiden kehittäminen Keski- Suomessa Ikääntyneiden palveluiden kehittäminen Keski- Suomessa Raili Haaki 25.11.2009 Perustietoa Koskesta Lakisääteistä toimintaa, Laki voimaan v.2002 Koske on maakunnallinen organisaatio, verkosto ja koordinaattori

Lisätiedot

OSASELVITYS: Tutkimuksessa mukana olleiden soiden ojitustilannekartoitus

OSASELVITYS: Tutkimuksessa mukana olleiden soiden ojitustilannekartoitus Jyväskylä 31.12.2010 KESKI-SUOMEN LIITTO/TURVA-HANKE OSASELVITYS: Tutkimuksessa mukana olleiden soiden ojitustilannekartoitus Ojituskartoituksen työmenetelmä: - Suokohtaisina kartoitusalueina käytettiin

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI www.ksshp.fi KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkun tiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä väestön

Lisätiedot

Keski-Suomen SOTE 2020- hanke 3000 km on the road. Henkilöstötilaisuudet joulukuu 2014-maaliskuu 2015

Keski-Suomen SOTE 2020- hanke 3000 km on the road. Henkilöstötilaisuudet joulukuu 2014-maaliskuu 2015 Keski-Suomen SOTE 2020- hanke 3000 km on the road Henkilöstötilaisuudet joulukuu 2014-maaliskuu 2015 Keski-Suomen SOTE 2020 hankkeen henkilöstötyöpajat Kaikkiaan 24 tilaisuutta (jokaisessa hankekunnassa

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Kuntauudistuksen ajankohtaiset asiat. Valtiosihteeri Sari Raassina Jyväskylän seutu, 14.1.2014 Toivakan koulukeskus, Toivakka

Kuntauudistuksen ajankohtaiset asiat. Valtiosihteeri Sari Raassina Jyväskylän seutu, 14.1.2014 Toivakan koulukeskus, Toivakka Kuntauudistuksen ajankohtaiset asiat Valtiosihteeri Sari Raassina Jyväskylän seutu, 14.1.2014 Toivakan koulukeskus, Toivakka Esityksen sisältö 1. Kuntarakenteen uudistaminen 2. Kuntien tehtävien vähentäminen

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA TUOTANNON ORGANISOINTI Mitä hankkeessa / Keski-Suomessa asiasta ajatellaan, missä aikataulussa tulee edetä

JOHTAMINEN JA TUOTANNON ORGANISOINTI Mitä hankkeessa / Keski-Suomessa asiasta ajatellaan, missä aikataulussa tulee edetä JOHTAMINEN JA TUOTANNON ORGANISOINTI Mitä hankkeessa / Keski-Suomessa asiasta ajatellaan, missä aikataulussa tulee edetä Marja Heikkilä Workshop 6 Peurunka 6.10.2014 2 SOTE-ALUE Järjestämisvastuu Kunnat

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin tervehdys

Jyväskylän kaupungin tervehdys Jyväskylän kaupungin tervehdys Kunta- ja palvelurakenneseminaari 18.10.05 Paviljonki Kuntien vuosikatteet maakunnittain vuosina 2003-2004, euroa/asukas Uusimaa Itä-Uusimaa Pirkanmaa Satakunta Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

Lausuntopyyntö koskien poliisin lupapalvelujen vähentämistä Sisä-Suomessa Page 1 of 1

Lausuntopyyntö koskien poliisin lupapalvelujen vähentämistä Sisä-Suomessa Page 1 of 1 Lausuntopyyntö koskien poliisin lupapalvelujen vähentämistä Sisä-Suomessa Page 1 of 1 Lausuntopyyntö koskien poliisin lupapalvelujen vähentämistä Sisä- - Suomessa LAUKAAN K ININANF!.ALLITiJS Sampakoski

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus

Keski-Suomen työllisyyskatsaus NÄKYMIÄ MAALISKUU 2014 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 31.3.2014 Julkaisuvapaa torstaina 24.4.2014 klo 9:00 Työnhakijat Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Talousarvio 2015 Investoinnit

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Talousarvio 2015 Investoinnit Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Talousarvio 2015 Investoinnit 2015-2017 Sopimusohjausneuvottelu 24.9.2014 Jyväskylän yhteistoiminta-alue Talousjohtaja Aija Suntioinen Taustaa ja ohje suunnittelulle

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Petäjäveden kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Ulla Pietilä 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Lähipalvelut ja palveluverkko työryhmä. Riitta Pylvänen 26.11.2014

Lähipalvelut ja palveluverkko työryhmä. Riitta Pylvänen 26.11.2014 Lähipalvelut ja palveluverkko työryhmä Riitta Pylvänen 26.11.2014 SOTE-ALUE Järjestämisvastuu Kunnat päättävät Valtio ohjaa TUOTANTO-ALUE Tuotantovastuu Keski-Suomen SOTE 2020-hanke selvittää Kunnat päättävät

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYSTILAS- TOT TAMMI SYYSKUU 2011

KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYSTILAS- TOT TAMMI SYYSKUU 2011 1 (13) KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYSTILAS- TOT TAMMI SYYSKUU 2011 Sosiaalipäivystystilanteiden määrä Keski-Suomessa jatkaa kasvuaan. Jo tässä vaiheessa vuotta päivystystilanteita on ollut 10 % enemmän

Lisätiedot

Kokemuksia alueellisesta rekisterinpidosta

Kokemuksia alueellisesta rekisterinpidosta Kokemuksia alueellisesta rekisterinpidosta 29.5.2013 Jarmo J Koski Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus (JYTE) Terveydenhuoltolaki 9 Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueen kunnallisen perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Kuntatiedot hankekunnat (osittain tarkastamattomat) Liite 3

Kuntatiedot hankekunnat (osittain tarkastamattomat) Liite 3 Kuntatiedot hankekunnat (osittain tarkastamattomat) Liite 3 Vanhuspalvelulain seurantaindikaattoreiden toteutuminen Keski-Suomessa 2013 Â ; THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2005-2013 Suluissa

Lisätiedot

Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit. Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl)

Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit. Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl) Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl) Lähde: THL/Sotkanet v. 2013 Koonnut Hanketyöntekijä

Lisätiedot

Kuhmoinen. Kuntaraportti

Kuhmoinen. Kuntaraportti Kuhmoinen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 0% valmiina (Sivu 0 / 7) Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 PERUSTIEDOT 1. Toimipiste, jonka tietoja vastaukset koskevat * Helsinki 2. Johtava hammaslääkäri / vastaaja * 3. Päivämäärä

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kainuun liitto kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Heimo Keränen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Johtokunta 29.5.2009 91 Yhtymäkokous 24.6.2009 91 Johtokunta 18.2.2011 23 Sisältö 1 Tavoitteet 2 2 Monijäseninen toimielin 2 3 Toimielimen tehtävät 2 4 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON JÄRJESTELYISTÄ

SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON JÄRJESTELYISTÄ Suomen eläinterveydenhuolto SELVITYS TAMPEREEN 1 / 35 SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON JÄRJESTELYISTÄ - LOPPURAPORTTI SUOMEN ELÄINTERVEYDENHUOLTO VEIKKO TUOVINEN Suomen eläinterveydenhuolto

Lisätiedot

kaupungit <- read.table("http://users.jyu.fi/~nataanko/kaupunkidata.txt", header=true)

kaupungit <- read.table(http://users.jyu.fi/~nataanko/kaupunkidata.txt, header=true) TILP260 8. demot kevät 2012 Tehtävä 6. PISA-tutkimuksen monivaiheinen otanta Ositettu otanta Ositteina Ahvenanmaa, Uusimaa, Etelä-, Väli-, Itä- ja Pohjois-Suomi. Ositetun otannan avulla varmistetaan, että

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI PALVELUVERKKOTYÖ 2015 ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTOT

LOHJAN KAUPUNKI PALVELUVERKKOTYÖ 2015 ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTOT LOHJAN KAUPUNKI PALVELUVERKKOTYÖ 2015 ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTOT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Selvityksen tausta, tarve ja tavoitteet... 3 2. Nykytilanne... 3 2.1. Vastaanottojen kulut... 4 2.2. Eläinlääkärikäynnit...

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUJEN KEHITTÄMISHANKE Keksi-Suomen Vammais-Kaste /PL

VAMMAISPALVELUJEN KEHITTÄMISHANKE Keksi-Suomen Vammais-Kaste /PL VAMMAISPALVELUJEN KEHITTÄMISHANKE 2010-2012 Keksi-Suomen Vammais-Kaste 2011-2012/PL Vaikeavammaisten maakunnallisia tukipalveluja pohtivan työryhmäkehitysvammaisten erityispalvelujen rakenne maakunnassamme

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus

Keski-Suomen työllisyyskatsaus NÄKYMIÄ HELMIKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 29.2.2012 Julkaisuvapaa tiistaina 20.3.2012 klo 9:00 Työnhakijat Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HIIHTO RY MATTI HARJU LÄHDE: KESKI-SUOMEN HIIHDON HISTORIAT, HIIHTOKALENTERIT, HAASTATTELUT

KESKI-SUOMEN HIIHTO RY MATTI HARJU LÄHDE: KESKI-SUOMEN HIIHDON HISTORIAT, HIIHTOKALENTERIT, HAASTATTELUT KESKI-SUOMEN HIIHTO RY MATTI HARJU 26.11.2014 LÄHDE: KESKI-SUOMEN HIIHDON HISTORIAT, HIIHTOKALENTERIT, HAASTATTELUT KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTIN HISTORIATIETOJA 1948-2014 - 1930-LUVULLA SUOJELUSKUNTAVIESTIT

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TYÖVOIMA LAUKAASSA 1990-2011 9000 8000 7000 6000 5000

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kuurojen Liitto ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Marika Rönnberg 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot