Duodecim Lääkärikouluttajan kesäkoulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Duodecim Lääkärikouluttajan kesäkoulu 17.-18.6.2010"

Transkriptio

1 Duodecim Lääkärikouluttajan kesäkoulu kesäkuuta 2010 Kristiina Fromholtz-Mäki

2 Agenda Perjantai Organisaation johtamisesta ja sen kehittämisestä, Kristiina Fromholz-Mäki Tauko Esimerkki suomalaisesta kansainvälisestä yrityksestä Työpajatyöskentelyä organisaation johtamisesta ja sen kehittämisestä Lounas Työpajatyöskentelyä koulutuksen suunnittelusta ja vaikuttavuudesta Meet the experts: kysymyksiä päivän asiantuntijoille 2

3 Jakso 1 Organisaation johtamisesta ja kehittämisestä 3

4 Tiimit Tehtävät YKSILÖT Organisaation kehittämismalli nämä elementit on tärkeää tiedostaa organisaation kehittämistä suunniteltaessa ja johdettaessa Motivaatio Sitoutuminen Asenne Taidot Proaktiivisuus Kehittämis-strategiat Merkitys Tavoitteet Systemaattiset prosessit Suoritustaso ORGANiSAATIO Vuorovaikutus Yhteistyö Henkilösuhteet Tiimipalaverit Pelisäännöt Päätöksenteko Ongelmanratkaisu Ristiriitojen käsittely Rakenne Työilmapiiri Kehittymisen tukeminen Palkitseminen Kultttuuri 4

5 Muutos lisää johtamisen kompleksisuutta: Muutos käsitteenä Muutosta tutkittu toisen maailmansodan jälkeen runsaasti Muutos ilmiönä on herättänyt keskustelua Muutosten määrä ja vauhti Muutosten läpivienti, tavoitteiden saavuttaminen Ihmisten selviytyminen Ihmisten oma aktiivinen / passiivinen rooli muutoksissa Kurt Lewis vaiheittainen, ennustettava, hallittava muutos 1980/1990 Emerging change vaiheittainen, mutta vaiheet menevät osittain päällekkäin, ja suunnittelu selkiytyy muutoksen aikana 2000 Continuous bumpy change -> Muutokset ovat Nopeita Vaikeasti ennustettavia Jatkuvia Useita menossa yhtä aikaa 5

6 Muutoksen läpivienti organisaatiossa Tutkimustuloksia Organisaatiot muuttuvat muutosjohtamisen kautta kahdella tavalla pääasiassa: Muutokset ovat reagointia kriisiytyvään tilanteeseen ja/tai jatkuvaa adaptoitumista ulkoiseen ja sisäiseen tilanteeseen Yritysten muutoskyvykkyys on parantunut vuosien varrella Yksilön selviytyminen: kyky oppia - muutoksiin voi oppia selviytymään Muutostavat Drastic change nopea, laajasti vaikuttava muutos Reagointia havahduttaessa muuttuneeseen ympäristötilanteeseen Usein tapahtuu ylimmän johdon aloitteesta Usein nopea, ja aiheuttaa paljon kipua organisaatiossa Adaptoituminen Jatkuvasti muuttuneeseen ympäristöön Joustava, jatkuva kehittäminen ja sen aiheuttama muutos Tuottaa pidemmällä aikavälillä kestävän (usein myös suuren) muutoksen organisaation toimintatavassa 6

7 Esimerkki suuresta kansainvälisestä yhtiöstä:todellinen muutos on vaikea saavuttaa Muutoshyödyt Tiedon ja asenteiden muutokset Mahdollisuus Käyttäytymisen muutokset Aika 7

8 Muutostunteet vaihtelevat sekä keston että vahvuuden mukaan yksilöllisesti samassakin muutostilanteessa Aktiivisuus Pettymys, viha Hyväksyminen Tunnereaktio Purnaaminen Lamaantuminen Kieltäminen Testaus Passivisuus Toivottomuus Aika Dr. Elisabeth Kubler-Ross:

9 Miten ihmiset reagoivat muutoksiin ja selviävät muutoksista? - Toimintatavan muutoksen vaihemalli 3. Valmistautuminen Pystymmekö muutokseen? Miten muut tekevät? 3. Valmistautuminen 4. Toiminta 4. Toiminta Yrityksiä ja kokeiluja 2. Harkinta Muutostarve on herännyt 2. Harkinta 5. Ylläpito 5. Ylläpito Uudet käytännöt, Takapakkien hallinta 1. Esivaihe Tarvetta muutokseen ei ole 9

10 Miten tiimi saadaan onnistumaan? Tiimi on työryhmä tai yksikkö, jolla on yhteinen tavoite, ja jonka jäsenet kehittävät vastavuoroisen vuorovaikutuksen ja hyvän yhteistyön yhteisten tavotteiden toteuttamiseksi. Tiimityö on tietoinen ja tavoitteellinen pyrkimys yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Se edellyttää hyvää informaation ja ideoitten jakamista, selkiytettyä päätöksentekoa, tiimin johtajuuden ja yhteisen vastuun tunnistamista sekä erilaisten ja useiden roolien hoitamista tiimissä. Tavoite Struktuuri Roolit Vastuut Valtuudet Pelisäännöt Päätöksenteko Laatu Luottamus Tiimihenki Motivaatio Osaaminen 10

11 Tärkeää on kyky johtaa tiimit tulokselliseen 3-4 vaiheeseen Tulokset Muotoutu minen Suoriutuminen Tiimiytyminen Kiistelyvaihe TEAM DEVELOPMENT Muotoutuminen Kiistelyvaihe Tiimiytyminen Suoriutuminen Tiimin alku KEHITYSTEHTÄVÄT Tiimin tavoitteen määrittely, lisäksi Roolit, vastuut, perussäännöt Erilaisia käsityksiä, ristiriitoja, konflikteja KEHITYSTEHTÄVÄT Avoin keskustelu, rehellisyys, ongelmanratkaisu, win-win ratkaisut Toiminnan selkiytyminen Luottamus lisääntyy Mittarit paikoilleen Faktapohjainen päätöksenteko Avoin vuorovaikutus ja tiedonkulku Sitoutuminen Mittareiden todeliinen käyttö Jatkuva kehitys 11

12 Exit Tiimin johtajuus ja päätöksenteko muuttuu tiimin kehitysvaiheitten mukaan TE - tiimin esimies Muotoutu minen Kiistelyvaihe Tiimiytyminen Huipputii minä suoriutuminen Jäsen TEAM DEVELOPMENT Tiimin jäsenten valinta, Tiimin tavoitteet Toimintatavan, pelisääntöjen päätöksenteon määrittäminen Tiimityön edistäminen: vuorovaikutuksen laatu, yhteistyö, toisten arvostus ja kunnioittaminen, auttaminen TE TE J TE J TE TE J TE J TE J * Tiimin esimies suunnittelee ja koordinoi toimintoja, ja jäsentää ja johdattelee keskustelua, ongelmanratkaisua ja päätöksentekoa tiimissä 12

13 Johtajuus on ryhmäpsykologinen ilmiö, se ilmenee kaikissa tavoitteellisissa, myös ei-formaaleissa ryhmissä. Johtamisen vaikuttavuus on tilannesidonnaista ja vastavuoroista eri tilanteet ja ihmiset vaativat erilaista käyttäytymistä Ihmiset muodostavat psykologisen systeemin, johon vaikuttaa sekä johtamisen käytännöt, mutta myös yksilöiden kokemukset odotukset ja oletukset Johtajuus= psykologinen rajafunktio : Johtajuuden tehtävä on selkiyttää sisäisiä ja ulkoisia fokusalueita -> parantaa sisäistä kiinteyttä ja -> edesauttaa suhteita muihin tiimeihin 13

14 Arjen kompleksisuus ja haasteellisuus: johtajan monet roolit Vuorovaikutus, luottamus, - Kuuntelija, tuki Neuvottelija, ongelmien ja ristiriitojen ratkaisija Tiedottaja Osaamisen kehittäjä, sparraaja Tavoitteiden asettaja, päätösten ja toiminnan organisoija. Omat ja muiden työt. Suhteessa työntekijöihin Asiakastyytyväisyys; asiakasarvo Visio, strategia, liiketoiminta tulos, kannattavuus Vastuu työhyvinvoinnista, motivaatiosta, työilmapiiristä, osaamisesta Johtoryhmässä 14

15 Ihmisten ja asioiden johtamisen tehokkuus Center for Creative Leadership julkisti katsauksen kansainvälisiin 250 johtamistutkimuksiin perustuen vuonna Lisäksi tekivät katsaukseen perustuen oman tutkimuksen, jossa mukana 480 johtajaa. Tulosten perusteella seuraavat alueet erottelivat menestyneet johtajat: 1. Ihmisten ja asioiden johtaminen 1. Suunnan selkiyttäminen 2. Innostaminen ja motivointi 3. Valinnat 4. Valmentaminen 2. Vuorovaikutusuhteiden hoitaminen 3. Tietopohja ja osaaminen 4. Menestyksen tavoitteleminen 5. Ulkoisten sidosryhmäsuhteiden hoitaminen 15

16 Managerial and Leadership Effectiveness is based on capabilities, personality, experiences and role flexibility (in a global context) Center for Creative Leadership, 2005 Openness Extraversion Agreeableness Conscientiousness Neurotisism ( negat.) Personality Cosmopolitanism Experience Cultural heterogeneity Organizational Cohort Homogeneity Informational Roles: Monitor and Spokesperson Interpersonal roles: Leader and Liason Action roles: Decision maker, Innovator, Negotiator Managerial Roles Managerial capabilities Global complexity Managerial effectiveness Learning: Self-development; perspective taking, Cultural adaptability Resilience: manage time and stress Business knowledge: International BK; Insightful Managing &Leading (setting direction, inspiring and motivating, selection, coaching) Interpersonal relationships Knowledge and initiative Success orientation External relationships 16

17 Level 5 leadership malli todennettiin laajaan ja perusteelliseen tutkimukseen perustuen ja kuvaa kasvuprossessin kohti pitkäjänteistä menestystä luovaa johtajuutta Jim Collins, 2001, in Harvard Business Review Level 5: Leadership Builds enduring greatness through a paradoxical combination of personal humility plus professional will Level 4: Effective leader Stimulates the team to high performance standards Level 3: Competent (project) manager Organizes people and resources toward the effective and efficient pursuit of objectives Level 2: Contributing team member Contributes to the achievement of team objectives, works effectively with others in a team setting Level 1: Highly capable people Makes productive contributions through talent, knowledge, skills and good working habits 17

18 Muutosjohtamisen keinot ovat samat kuin hyvässä esimiestyössä yleensä, johtamistilanne vain on haastavampi! Johtamisen positiivisen vaikuttavuuden kehä: Suunnittele, tiedota, sitouta, toteuta ja seuraa Kehittyminen Arvot toimintaa ohjaavina Toteuta ja viesti: Asiakasodotusten selkiytys Motivaatio Sitoutuminen Arvostetuksi tuleminen Yhteyden kokemus Vuorovaikutussuhteet Luottamus Kysymykset Aktiivinen kuuntelu Yksikön toiminnan suunta ja tavoitteet Rakenne, toiminta-malli, aikataulut, mittarit ja pelisäännöt Roolit ja tehtävät Toiminnan johtaminen, seuranta ja palaute Yksilö- ja tiimitavoitteet, kannustus ja palkitseminen Kehittäminen Tiedotus ja avoin kommunikointi 18

19 Esimerkkejä keskeisistä johtamis-kompetensseista Muutoksen läpivienti Pystyy toimimaan epävarmassa tilanteessa ja saa tavoitellut tulokset aikaiseksi Pystyy vaikuttamaan tilanteen kannalta olennaisiin asioihin ja ihmisiin Auttaa toisia ymmärtämään muutostilanteen tavoitteet ja syyt Toimii aktiivisesti muutoksen roolimallina Strateginen johtaminen Ymmärtää syvällisesti organisaation toiminnan ja toimintaympäristön haasteet ja mahdollisuudet Kykenee soveltamaan kaikkea olemassa olevaa tietoa luodakseen selkeän suunnan tulevaisuuden liiketoiminnalle Havaitsee ajoissa riskit ja ongelmat, joilla on merkittävä vaikutus liiketoimintamenestykseen tai asiakasuskollisuuteen 19

20 Esimerkkejä keskeisistä johtamis-kompetensseista Tiimien johtaminen ja verkostoissa toimiminen Yhteistyön rakentaminen Toisten kunnioittaminen Osallistaminen Tavoitteiden, roolien ja vastuiden selkeys Kysyminen ja aktiivinen kuuntelu Ongelmien ja ristiriitojen ratkaisu Neuvottelutaidot Tiimin kehittäminen Verkostojen kehittäminen Toiminnan johtaminen Asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tarpeiden tunnistaminen Yksiköiden tavoitteiden linjaus strategian kanssa Selkeät toimintasuunnitelmat Ajankäytön ja resurssien hallinta Oikea-aikaiset päätökset Laadun johtaminen Virheiden ennakointi ja nopea korjaus 20

21 Esimerkkejä keskeisistä johtamis-kompetensseista Ihmisten johtaminen ja innostaminen Eettiset toimintaperiaatteet Osaa kertoa ymmärrettävästi vaikeista ja kompleksista asioista Mukauttaa toimintatapaansa tilanteitten ja yksilöitten mukaisesti Kahdenkeskiset keskustelut Kannustaa ja valmentaa ihmisiä kehittymään On helposti lähestyttävä Itsen johtaminen Motivoituu itsenäisesti ja löytää energiaa tehdäkseen valmiiksi sen, mitä sovittu Luo ja ylläpitää vastavuoroisia hyviä ihmissuhteita On tyytyväinen elämäänsä ja osaa pitää myös hauskaa Hakee ja kysyy palautetta ja oppii siitä 21

22 Henkilökohtainen kehittyminen johtajana - kehittymismahdollisuuksien kartta VAIKUTUS KEHITTYMISEEN 10 % 20 % % Koulutukset Workshopit Lukumateriaali Videot Roolimalli - mestari-kisälli suhde Palaute Coaching Mentorointi Roolissa kehittyminen Työtehtävien vaihto / työkierto Tiedonsiirto / tietoisuus Kulttuuriympäristö Taidon / käyttäytymismallin kopiointi 360 palaute Psykologiset menetelmät Insight and SWOT omasta tyylistä Projekti Task force Väliaikainen Vastuun lisääntyminen Laajennettu tehtävä Uudet tilanteet Ongelman selvittäminen Staff to line Line to staff Koulutuspohjainen Suhteisiin perustuva Kokemuspohjainen Norman Walker, 2004 in Strategic HR Review 22

23 Innostaminen, motivointi, vaikuttaminen coaching Nykyajan työelämä - Miten auttaa itseä ja muita jaksamaan ja motivoitumaan? 23

24 Perustavanlaatuisia muutoksia työelämässä 1990-luvun puolivälistä lähtien Organisaatiotason muutokset Globaali keskinäinen riippuvuus IT / kommunikaatioteknologia Teollistumisen vaiheesta informaatioyhteiskuntaan Uudet strategiat ( fuusiot, yritysostot ja rakenneuudistukset). Työehtosopimusten joustot Työntekijämarkkinoiden jakantuminen ydin osaajiin ja muihin Ulkoistaminen ja alihankinta verkottuva organisaatiot, organisaatioiden monimuotoisuus Yritysten / yksiköitten lopettamiset Psykologisen Sopimuksen Tutkimus kasvaa Yksilötason muutokset Työvoiman vähentäminen Työn epävarmuvuus Joustavat työmuodot Määräaikaisten ja kiinteiden työsopimusten lisääntyminen Hajanaisten, poikki-funktionaalisten työurien lisääntyminen Työmarkkinalähtöinen uudelleen kouluttautuminen, jonka pyrkimyksenä työllistymisen turvaaminen 24

25 Neljä eri tyyppistä psykologista sopimusta Rousseau (2004) määritteli neljä eri tyyppistä käsitettä, jotka eroavat työsuhteen keston ja suoritusvaatimusten mukaan Transactional vaihdanta-sopimus lyhytkestoisia, erityistilanteita, ja hyöty on usein rahallinen Vastuualueet ovat kapea-alaisia Työntekijät etsivät muita työllistymismahdollisuuksia, erityisesti, jos osaa sopimuksesta ei täytetä Relational suhdepainotteinen sopimus Pitkä-aikainen työsuhde, jossa ei yleensä ole suoriutumiseen liittyvää palkitsemista Vastavuoroinen, molempia tyydyttävä suhde, jossa on taloudellisia että sosio-emotionaalisia elementtejä Sitoutuminen on enemmän työnantajaan kuin työtehtävään Psykologisen sopimuksen täyttymätttömys tuottaa vahvan reaktion, mutta he yrittävät korjata tilannnetta ennenkuin esimerkiksi päättävät lähteä Balanced tasapainoitettu sopimus Aikajänne on avoin, vastavuoroinen suhde, jossa suhteen uudelleen neuvottelun mahdollisuus Työnantaja kehittää työntekijää, mutta ehdolla, että työntekijät ovat joustavia myös lähtemään, jos esim. taloudellinen tilanne muuttuu Transitional contracts Ei ole tyypilinen psykologinen sopimustilanne Esim. tilanteissa, joissa todellista vastavuoroisuutta ei ole ( harjoittelija) 25

26 Tutkimustulos psykologisen sopimuksen murtumisesta Factor 1: Itsenäisyys ja kontrolli Vapaus olla luova Työntekijän oman itsemääräämisen aste työssä Päätöksentekoon osallistuminen Laajenevat vastuut ja valtuudet Uuden oppimismahdollisuus Riittävät resurssit Hyvät työvälineet Factor 2: Palkitseminen Joustavat työajat Työn jatkuvuus / turvallisuus Kilpailukykyinen palkkaus Työturvallisuus Factor 3: Työhön liittyvät edut Työterveyshuolto Eläke-edut Lomat Koulutusedut Factor 4: Kehittymismahdollisuudet Jatkuva ammattillinen kehittyminen Mahdollisuus henkilökohtaiseen kasvuun Uraohjaus ja mentorointi Perehdytys Results: Itsenäisyys ja kontrolli Negatiiviset tunteet + Työtyytyväisyys - Organisaatiokansalaisuus - Palkitseminen Negatiiviset tunteet + Kehittymismahdollisuudet Negatiiviset tunteet + Työtyytyväisyys - Journal of Business and Psychology, Vol. 16, No. 2, Winter 2001 ( 2001) BROKEN PROMISES: EQUITY SENSITIVITY AS A MODERATOR BETWEEn PSYCHOLOGICAL CONTRACT BREACH AND EMPLOYEE ATTITUDES AND BEHAVIOR 26

27 Vaikuttaminen Vuorovaikutustaidot korostuvat Vaikuttamisen tehokkuus perustuu luottamukseen Konfiktoituvien asioiden ennalta tunnistaminen ja nopea ratkaisu 27

28 Luottamuksen kehittyminen Luottamuksen arvoinen Luottamus Sitoutuminen Osaaminen Hyväntahtoisuus Oikeudenmukaisuus Valmius/herkkyys luottaa: persoonallisuus, kokemukset, kulttuuri Riskin ottaminen Suoriutuminen Yhteisöllisyys Vastavuoroisuus 28

29 Tunne on välittävänä tekijänä psykologisen sopimuksen muutoksessa ja vaikuttaa asenteisiin työtä kohtaan ja yksilölliseen tehokkuuteen. AET (Weiss & Cropanzano,1996) Negatiivinen työpaikan tapahtuma -> usein välitön negatiivinen tunnereaktio Tunnereaktiot eivät ole rationaalisia tai objektiivisia (LeDoux, 1995) -> tunnereaktion seurauksena henkilön subjektiivinen käsitys määrittelee koetun (negatiivisen tai positiivisen) merkityksen, vaikuttaen -> ajatusten sisältöön ja ajattelun prosessiin - valikoivuus, mitä kuullaan, mihin reagoidaan ja miten tulkitaan ->tunteiden adekvaatti prosessointi vähensi negatiivisten tunteiden merkitystä ja vaikutusta. 29

30 Perustunteita on vain muutama. Negatiivisten tunteiden tunnistaminen on tärkeä, koska ne vähentävät motivaatiota ja täten hidastavat toimintaa Ilo, innostunus Hämmästys Mielenkiinto, luottamus Epävarmuus, pelko, huoli Kiukku, ärtymys, turhautuminen Suru, masennus Inho Häpeä Vastenmielisyys 30

31 Positiivisen vs negatiivisen vuorovaikutuskehän tunnistaminen ja siihen vaikuttaminen Energiaa syövä negatiivinen kierre: Negatiiviset silmälasit väärentävät viestejä Energiaa lisäävä positiivinen kierre: TILANNE Kireys, Yhteistyöhaluttomuus Riittämättömyys, Syyllisyys Positiivisempi viestien tulkinta: pienetkin asiat ilahduttavat Vääristyneet tulkinnat sekä odotuksiin että toisten kommentteihin liittyen TILANNE Realistinen kuva toisten odotuksista ja työyhteisön mahdollisuuksista Hyväksyntä Rentous Yhteistyöhalukkuus Ilo 31

32 Vaikuttaminen Vaikuttamisen tehokkuuden askelmat: 1) Selkiytä ( aktiivinen kuuntelu) vastapuolen odotukset 2) Määrittele yhteiset tavoitteet ja hyödyt 3a) Jos jotain tehdään yhdessä, selvennä toimintaan liittyvät kysymykset: aikataulu, vastuut ja roolit, budjetti, päätöksenteko, seuranta 3b) Jos vaikuttaminen perustuu osaamisen esittämiseen, rakenna esityksesi selkeästi vastapuolen odotuksista lähtien 32

33 Konfliktiportaat ja ratkaisut Ratkaisu: Pysy asiassa, ratko ongelmaa 1 porras: erimielisyyttä siitä, mitä sanottu/tehty Ratkaisu: Aikuinen käyttöön, kysy mitä toinen odottaa 2 porras: toinen kokee, että erimielisyys toisen vika, syyttäminen /puolustautuminen Ratkaisu: Pysy asiassa. Älä puhu aiemmista tilanteista. Kysy, kysy.. 3 porras: muita ongelmia mukaan. Konflikti kasvaa. Ratkaisu: yritä yhteyttä: kerro minulle näkemyksesi, vaikka olemmekin eri mieltä 4 porras: suuri ongelma, osapuolet eivät usko ratkaisuun Ratkaisu: Älä juorua. Päätä olla se, joka tekee sovinnon. 5 porras: pahan puhuminen, jotta saadaan liittolaisia Ratkaisu: Lopeta kiusaaminen. Tämä ei käy Voimmeko tavata ja jutella.. 6 porras: terrorisointi / kiusaaminen Ratkaisu: Yritä löytää alkuperäinen syy ja pelastaa tilanne. 7 porras: Tiet eroavat 33

34 Skeemamoodit ovat minän eri puolia ja niihin liittyviä selviytymiskeinoja. Moodit voivat vaihtua hyvin nopeastikin. Moodien ymmärtäminen voi auttaa meitä ymmärtämään paremmin pienten vuorovaikutustilanteitten suurta merkittävyyttä. Aikuinen: Vanhempi: Tyytyväinen lapsi: Kapinoiva/ vihainen lapsi Haavoittuva lapsi Impulsiivinen/ kuriton lapsi Lapsi Aikuinen Vanhempi Kysyy Neuvottelee Ottaa vastuun Selkiyttää Sopii MINÄ-viestit: Mitä ajattelet? Mitä mieltä olet? Miltä Sinusta tuntuu? Mitä toivot? Mitä haluat? Rankaiseva/ Kriittinen vanhempi + Luo rakennetta - Kriittinen Vaativa vanhempi + Valtuuttaa vastuun - Vaatii paljon Ylihuolehtiva vanhempi + Ymmärys, tuki, kannustus -Ylihuolehtiminen 34

35 Esimies coachina ja sparraajana 35

36 Mitä coaching on ja ei ole Coaching on - Tavoite-keskeinen - Tulevaisuuteen tähtäävä - Usein määrä-aikainen - Luottaa coachattavan kykyyn vaikuttaa tilanteeseensa - Tarkoituksena - Selkiyttää omia tavoitteita - Tulla tietoisemmaksi myös aiemmin vähemmän tietoisista mahdollisuuksista - Määritellä, miten tavoitteen aikoo saavuttaa - Auttaa lähtemään liikkeelle Coaching ei ole - Konkreettisia neuvoja/ osaamista antavaa (konsultointi) - Kompetenssien suoraa kehittämistä ( koulutus) - Laaja-alaisemmin tilanteen pohtimista ( työnohjaus) - Pitkäaikainen syvä analyysi (psykoterapia) 36

37 Valmentava esimiestyö 1) Auttaa määrittelemään tilanteen / pitkä-aikaisemman tavoitteen / ratkaisua odottavan ongelmatilanteen 2) Perustuu luottamuksellisen suhteen rakentumiseen 3) Kysymykset ja aktiivinen kuuntelu olennaista 4) Tukee oppimisprosessia 1) Syventää tietoisuutta 2) Määrittelee tavoitteita/ongelmia 3) Pyrkii ratkaisuun / etenemiseen 4) Lisää vastuullisuutta omien tavoitteiden saavuttamisessa 37

38 Lyhyetkin keskustelutilanteet voidaan parhaiten hyödyntää viemällä keskustelua coaching idean mukaisesti T A I T O Tavoitteet mitä haluat saavuttaa? Odotukset, mitä sinulta odotetaan, mitä odotat itse Analyysi missä olet nyt? Ideat mitä voisit tehdä paremmin, eri tavalla? Toimenpiteet mitkä ne ovat? Seuraavat äksönit? Onnistumisen takaaminen mikä / kuka auttaa Sinua onnistumaan? 38

39 LÄMMIN KIITOS!! 39

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

Leader Manager Yksilöllinen palaute: Pat Jones

Leader Manager Yksilöllinen palaute: Pat Jones Pat Jones 901-3035, 10009 Päiväys: 29.1.2013 : Pat Jones Tämä raportti sisältää arviointeja henkilöstä: 1 Itse 2 Esimies Copyright ã All rights reserved. 2006-2008 Wilson Learning Worldwide Inc. Wilson

Lisätiedot

Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä.

Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä. Tervetuloa Careaan Sitoutuminen Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä. Sitoutuminen on hoitajan halua pysyä

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

NOLO 2016 Me erilaiset työntekijät ja työssä jaksaminen miten olemme yhdessä enemmän Helsinki Congress Paasitorni

NOLO 2016 Me erilaiset työntekijät ja työssä jaksaminen miten olemme yhdessä enemmän Helsinki Congress Paasitorni NOLO 2016 Me erilaiset työntekijät ja työssä jaksaminen miten olemme yhdessä enemmän Helsinki Congress Paasitorni 29.4. 2016 Helka Pirinen People & Leadership Consulting PLC Oy, p. 040 51 21 470, www.peopleleadership.fi

Lisätiedot

Arvot ja eettinen johtaminen

Arvot ja eettinen johtaminen Arvot ja eettinen johtaminen Erika Heiskanen +358 40 7466798 erika.heiskanen@juuriharja.fi Juuriharja Consulting Group Oy Eettinen strategia Eettinen johtaminen Eettinen kulttuuri Valmennamme kestävään

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Suomalaista sotea rakentamassa Lapin sairaanhoitopiiri Rovaniemi KTT, dos. Mikko Luoma 19.5.2016 Kuka? Mikko

Lisätiedot

KONKREETTINEN TAVOITE OHJAA. Motivaatio ja osaaminen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämiseen. Varhaisen välittämisen toimintakulttuuri

KONKREETTINEN TAVOITE OHJAA. Motivaatio ja osaaminen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämiseen. Varhaisen välittämisen toimintakulttuuri Motivaatio ja osaaminen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämiseen Varhaisen välittämisen toimintakulttuuri ActPRO Tomi Leskinen 15.3.2013 KONKREETTINEN TAVOITE OHJAA MIKSI? Motivaatio MITÄ? Fokusointi

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Osaava esimies 360 DEMO

Osaava esimies 360 DEMO Osaava esimies 3 DEMO Arvion saaja: Osaava Esimies 9.9.1 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Osaava esimies 3 DEMO Sivu 1 / 9 OSAAVA ESIMIES Esimiestoiminta vaikuttaa kaikkeen

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen johtaminen muutoksessa

Henkilöstövoimavarojen johtaminen muutoksessa Henkilöstövoimavarojen johtaminen muutoksessa Käytännön keinoja Kokkolassa 1 Muutoksen hallinnan keinoja Kehittämiskohdekohtaiset toimenpiteet Muutosjohtamisen malli Koulutukset esimiehille Miten toimia

Lisätiedot

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Johtamisen tuloksellisuus Pyry Airaksinen Laurea P2P projektiryhmä: Jani Moisiola, Jenni Rajakallio, Anssi Rajala, Joel Reikko, Anselmi Tuominen, Vera Veremenko 9/14/2012

Lisätiedot

Esimiehen koutsaus ja valmennus

Esimiehen koutsaus ja valmennus Esimiehen koutsaus ja valmennus Tallinna 20.5.2016 YTM, työnohjaaja, coach Liisa Kallio Esityksen sisältö 1. Oma taustani 2. Mitä Coaching on 3. ICF ydintaidot A. Coaching työskentelyn perusta B. Suhteen

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO, JET20 KENELLE Kokeneille, tulosvastuullisille ja/tai kehittämisvastuussa oleville päälliköille

Lisätiedot

Henkinen johtaminen Pomon päivä

Henkinen johtaminen Pomon päivä 13.10.16 Henkinen johtaminen Pomon päivä 12.10.2016 Elina Juntunen, TT, YTK elina.juntunen@helsinki.fi Spirtus (lat.), henki, hengitys. elämää ylläpitävä voima, elinvoima. 1 13.10.16 Työelämän spirit Merkityksellisyys

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen

Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen KT Merja Koivula Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen toimintaan Osallistuminen ja oppiminen

Lisätiedot

Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä?

Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä? Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä? Heljä Lundgrén-Laine, kehittämisylihoitaja VSSHP, post doc, Turun yliopisto, hoitotiede helja.lundgren-laine@tyks.fi +358 50 562 4374 Miksi se törmää

Lisätiedot

Johtamisen kehitysloikka

Johtamisen kehitysloikka Johtamisen kehitysloikka Mikä? VIA Leadership in Action -kehitysohjelma keskittyy oman vastuualueen kehittämiseen operatiivisesta ja strategisesta näkökulmasta. Ihmisten johtamisen haasteisiin vastaaminen

Lisätiedot

Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa

Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa Muutoksen johtaminen -koulutuspäivä Jaana Piippo 30.9.2014 Mitä työyhteisön dynamiikka tarkoittaa? Termi dynamiikka tulee kreikan sanasta dynamis, joka

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN?

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? 1 OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? MITÄ UUTTA OSAAMISTA TARVITSEMME? MITEN TEEMME OSAAMISEN KEHITTÄMISESTÄ OSAN ARKEA? TEEMA: OSAAMISEN JOHTAMINEN 2 3 ERITYYPPISET OSAAMISET KYNNYSOSAAMISET - Perusosaamiset - yhteisiä

Lisätiedot

Opiskelijan akateemiset tunteet ja jännitteet suhteessa oppimisympäristöön

Opiskelijan akateemiset tunteet ja jännitteet suhteessa oppimisympäristöön Opiskelijan akateemiset tunteet ja jännitteet suhteessa oppimisympäristöön Sari Lindblom-Ylänne Yliopistopedagogiikan professori Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö Käyttäytymistieteiden

Lisätiedot

WORKING COMMUNITY SKILLS

WORKING COMMUNITY SKILLS WORKING COMMUNITY SKILLS 8.10.2011 Päivi Huotari Paivi.huotari@hamk.fi DIFFERENT ROLES OF SUPERVISORS AND SUBORDINATES MANAGEMENT AND LEADERSHIP SKILLS ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOUR SELF MANAGEMENT

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Hyvä laatu Laboratorion menestystekijät Laboratorion hyvä laatu perustuu asiakkaiden tarpeiden

Lisätiedot

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisessa Työntekijän oma vastuu Rooli työyhteisössä Työyhteisön voima Tulevaisuuden haasteet Minäminäminäminäminäminäminäminä

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET Palaute Ajankäyttö Työhyvinvointi Myynti Yhteistyö Työyhteisötaidot Kehityskeskustelu Esimiestaidot Asiakaspalvelu Vuorovaikutus Rekrytointi Tutkimukset ja kartoitukset Vaativat

Lisätiedot

Johtajana oleminen -työn sisältö, uudistuvat organisaatiot ja muuttuvat toimintaympäristöt

Johtajana oleminen -työn sisältö, uudistuvat organisaatiot ja muuttuvat toimintaympäristöt JOHTAJANA MUUTOKSISSA seminaari Kuntatalo, Helsinki 28.10.2014 Johtajana oleminen -työn sisältö, uudistuvat organisaatiot ja muuttuvat toimintaympäristöt Professori Vuokko Niiranen Itä-Suomen yliopisto/kuopion

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Pekka T. Järvinen Jukka Rantala Petri Ruotsalainen JOHDA SUORITUSTA

Pekka T. Järvinen Jukka Rantala Petri Ruotsalainen JOHDA SUORITUSTA Pekka T. Järvinen Jukka Rantala Petri Ruotsalainen JOHDA SUORITUSTA Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Pekka T. Järvinen, Jukka Rantala, Petri Ruotsalainen Kansi: Ea Söderberg,

Lisätiedot

Ohjausryhmän six-pack

Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän rooli ja vastuu projektien seurannassa? Mitä ohjausryhmän tulisi tehdä ja mitä sen ei tulisi tehdä? Ohjausryhmän merkitys projektin onnistumiseen? Projektipäivät 2016

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

Teollisuustaito Oy Teollisuustaito Oy KAJAANI Y-tunnus: puh

Teollisuustaito Oy Teollisuustaito Oy KAJAANI Y-tunnus: puh Teollisuustaito Oy 25.5.2016 3 Teollisuustaito Oy Kajaanilainen teollisuuden asiantuntijapalveluita tuottava yritys Asiakaskunta koko Suomen alueella Henkilöstöllä vahva kokemus teollisuuden tuotantolaitoksilla

Lisätiedot

Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään?

Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään? Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään? Merja Fischer, TkT ja KTM Johtajana Nokia, ABB ja Wärtsilä (2003-2012) Partneri Valoma Oy www.valoma.fi (09/2012- >) ja tutkijana Aalto-

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI TYÖHYVINVOINNIN JA KILPAILUKYVYN LÄHTEENÄ

YRITYSKULTTUURI TYÖHYVINVOINNIN JA KILPAILUKYVYN LÄHTEENÄ YRITYSKULTTUURI TYÖHYVINVOINNIN JA KILPAILUKYVYN LÄHTEENÄ susanna rantanen yrittäjä, kulttuuristrategisti heebo oy employee experience agency emine oy KESKEISET MUUTOSVOIMAT 1. TYÖELÄMÄN DEMOGRAAFISET

Lisätiedot

Aiheet 20.4.2012 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Aiheet 20.4.2012 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Esimiehen vuosikello Mikko Weissenfelt Aiheet 1. Esittäytyminen 2. Yleistä organisaatiosta 3. Henkilöstöjohtaminen käytäntöön; esimiehen vuosikello 20.4.2012 1 Raahen

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

MUUTOKSEN HALLINTA TAI HALLITSEMATTOMUUS. Hanna Poskiparta Johtava työterveyspsykologi, työnohjaaja, organisaatiokonsultti Diacor terveyspalvelut Oy

MUUTOKSEN HALLINTA TAI HALLITSEMATTOMUUS. Hanna Poskiparta Johtava työterveyspsykologi, työnohjaaja, organisaatiokonsultti Diacor terveyspalvelut Oy MUUTOKSEN HALLINTA TAI HALLITSEMATTOMUUS Hanna Poskiparta Johtava työterveyspsykologi, työnohjaaja, organisaatiokonsultti Diacor terveyspalvelut Oy TIIVISTELMÄ Muutos on osa työelämää. Työelämän muutokset

Lisätiedot

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta.

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. JOB SHOPPING Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. Kyse on sopivan työpaikan etsimisestä, kun työntekijä

Lisätiedot

Milloin olen Päällikkö, milloin Mentor, milloin Coach?

Milloin olen Päällikkö, milloin Mentor, milloin Coach? Milloin olen Päällikkö, milloin Mentor, milloin Coach? Teppo Nurminen 1 Johtamisen kokonaiskenttä Miksi? Leadership Coaching Management Miten? Mitä, kuka, milloin? 2 Ohjaavat menetelmät Ohjattavia paljon

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

Tunnetaitojen merkitys mielenterveydelle

Tunnetaitojen merkitys mielenterveydelle Valtakunnallinen nuorisotyön koulutus Tampereella 22.-23.4.2013 Tunnetaitojen merkitys mielenterveydelle Psykologi, psykoterapeutti, YET Tiina Röning Rokua 28.10.2015 Mitä on tunne? Erilaisia selitystapoja

Lisätiedot

Yhteistyön, kommunikaation ja laadun vaikutukset luottamukseen näkökulmia globaalien IT-palveluiden ulkoistamisesta ja johtamisesta

Yhteistyön, kommunikaation ja laadun vaikutukset luottamukseen näkökulmia globaalien IT-palveluiden ulkoistamisesta ja johtamisesta Yhteistyön, kommunikaation ja laadun vaikutukset luottamukseen näkökulmia globaalien IT-palveluiden ulkoistamisesta ja johtamisesta Anne-Maarit Majanoja Turun Yliopisto Informaatioteknologian laitos Teemat

Lisätiedot

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius JOHTAMINEN Johtaminen Johtajuus yrityksen eri kehitysvaiheissa Aiemmin on kenties tarkasteltu pk-yrityksen kehitystä elinkaarimallin mukaisesti. Myös johtajuus muuttaa muotoaan yrityksen eri kehitysvaiheissa.

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

JOHTAMISEN MONET MUODOT YHDISTYSTOIMINNASSA

JOHTAMISEN MONET MUODOT YHDISTYSTOIMINNASSA JOHTAMISEN MONET MUODOT YHDISTYSTOIMINNASSA 22.4.2012 Anne Ilvonen innovointipäällikkö, OK-opintokeskus anne.ilvonen@ok-opintokeskus.fi 1 MENESTYVÄ YHDISTYS Monipuolinen toiminta Aktiivinen jäsenistö Sujuvat

Lisätiedot

Koe elämäsi suhteiden löytöretki! Toimiva vuorovaikutus tuottaa hyvinvointia

Koe elämäsi suhteiden löytöretki! Toimiva vuorovaikutus tuottaa hyvinvointia Koe elämäsi suhteiden löytöretki! Toimiva vuorovaikutus tuottaa hyvinvointia TIE EHTYMÄTTÖMIIN IHMISSUHTEISIIN Reflekta pähkinänkuoressa Reflekta Oy on työhyvinvoinnin kehittämiseen ja kestävään kehitykseen

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Aloitustilaisuus

Aloitustilaisuus Uute Uutta tekemässä 2015-2018 Muutoksen ja hyvinvoinnin johtaminen Pohjois-Suomen seurakunnissa Aloitustilaisuus 26.10.2015 Miltä työssä näyttää nyt? Mitä työelämässä tapahtuu juuri nyt? Miten käy työhyvinvoinnille?

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN www.gotowebinar.com TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN Webinaari 31.1.2017 Corporate Spirit Oy, Annukka Väisänen ja Esko Piekkari ENGAGING PEOPLE FOR SUCCESS MIKSI TÄMÄ TEEMA? Perinteisesti organisaatioissa

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Hyväksymis- ja omistautumisterapia työvälineenä erityisryhmien kanssa Marjaana Araneva Piia Jaskari Pirjo Kankaanpää Marika Ylikojola

Hyväksymis- ja omistautumisterapia työvälineenä erityisryhmien kanssa Marjaana Araneva Piia Jaskari Pirjo Kankaanpää Marika Ylikojola Hyväksymis- ja omistautumisterapia työvälineenä erityisryhmien kanssa Marjaana Araneva Piia Jaskari Pirjo Kankaanpää Marika Ylikojola Seinäjoki 7.12. 2016 Työryhmän esittäytyminen Hyväksymis- ja omistautumisterapia

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖN TEKIJÄT TERO LUOKKANEN JA SINI OTTELIN OPINNÄYTETYÖN OHJAAJAT: LEHTORI, TUTKINTOVASTAAVA RAIJA RAJALA,

Lisätiedot

26.10.15. Työpaikan ongelmatilanteiden hallinta. Organisaatiokulttuuri. Organisaatiokulttuurin rattaat. Vuorovaikutus. Rakenteet. Arvot ja oletukset

26.10.15. Työpaikan ongelmatilanteiden hallinta. Organisaatiokulttuuri. Organisaatiokulttuurin rattaat. Vuorovaikutus. Rakenteet. Arvot ja oletukset Työpaikan ongelmatilanteiden hallinta Camilla Reinboth Organisaatiososiologi Sosiosolve VSSHP- 27.10.2015 Organisaatiokulttuuri Vuorovaikutus Rakenteet Arvot ja oletukset Organisaatiokulttuurin rattaat

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄN OHJAUS -Opintopiirin työkirja. Minä työsuhteen päättyessä. ESR/Väylä -hanke Rita Koivisto 30.5.2013 Rovaniemi

TYÖELÄMÄÄN OHJAUS -Opintopiirin työkirja. Minä työsuhteen päättyessä. ESR/Väylä -hanke Rita Koivisto 30.5.2013 Rovaniemi TYÖELÄMÄÄN OHJAUS -Opintopiirin työkirja Minä työsuhteen päättyessä ESR/Väylä -hanke Rita Koivisto 30.5.2013 Rovaniemi TYÖELÄMÄÄN OHJAUS - Opintopiirin työkirja Työelämään ohjauksen opintopiirin työkirja

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Johtamisen suurimpia haasteita Jatkuva uudistuminen ja nopea muutos Lisääntyvä monimutkaisuus Innovatiivisuuden ja luovuuden vaatimukset

Lisätiedot

CxO Mentor Oy. Organisaatiokulttuurit. CxO Academy Eerik Lundmark. CxO Mentor Oy 2014

CxO Mentor Oy. Organisaatiokulttuurit. CxO Academy Eerik Lundmark. CxO Mentor Oy 2014 CxO Mentor Oy Organisaatiokulttuurit CxO Academy 16.4.2014 Eerik Lundmark Menestystekijät luovat kulttuurin Joustavuus Kontrolli Sisäinen Ulkoinen Painopiste Kohdennus Organisaatiokulttuurin moodit Joustavuus

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

Strategisen työhyvinvoinnin kehittämishanke

Strategisen työhyvinvoinnin kehittämishanke Strategisen työhyvinvoinnin kehittämishanke 2011-2014 Kaiku-hankkeiden teemapäivä / Hotelli Seurahuone Marianne Turja 4/6/2014 KEHITTÄMISHANKKEEN PÄÄKOHDAT Tavoitteena kokonaisvaltainen hyvinvointijohtaminen,

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

KPMG Audit Committee Member Survey. Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta

KPMG Audit Committee Member Survey. Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta KPMG Audit Committee Member Survey Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta KPMG Audit Committee Member Survey Tarkastusvaliokunnat ja hallituksen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAMINEN MUUTOKSESSA

HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAMINEN MUUTOKSESSA HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAMINEN MUUTOKSESSA Prof. Riitta Viitala Henkilöstöjohtamisen tutkimusryhmä Vaasan yliopisto Kuntamarkkinat 15.9.2016 HAASTEENA MUUTOSTIHENTYMÄ Toiminnot, prosessit ja toimintamallit

Lisätiedot

Työpaja 1 Johtoryhmästä tehot irti huipputiimin johtaminen Senior Partner Jouko Tuominen Faros Group

Työpaja 1 Johtoryhmästä tehot irti huipputiimin johtaminen Senior Partner Jouko Tuominen Faros Group Autokauppa 2016 17.11.2015 Työpaja 1 Johtoryhmästä tehot irti huipputiimin johtaminen Senior Partner Jouko Tuominen Faros Group KOSKA OSAAMISTA EI VOI ULKOISTAA Analyysit Työkalut Seuranta JOHTAMINEN Johtamisen

Lisätiedot

Kirjaston henkilöstöstä ja osaamisesta 11/27/2013

Kirjaston henkilöstöstä ja osaamisesta 11/27/2013 Kirjaston henkilöstöstä ja osaamisesta Yliopisto uusi yliopistolaki Henkilöstöjohtosäännössä : KELPOISUUSVAATIMUKSET 4 Yleiset kelpoisuusvaatimukset Yliopistolaki 31 Yliopistoasetus 1 1 mom. Tehtävään

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 4.10.2013 Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Anneli Rautiainen

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan johtamista opiskelevien käsityksiä eri sidosryhmien roolista palvelujen laadun parantamisessa

Sosiaali- ja terveysalan johtamista opiskelevien käsityksiä eri sidosryhmien roolista palvelujen laadun parantamisessa Sosiaali- ja terveysalan johtamista opiskelevien käsityksiä eri sidosryhmien roolista palvelujen laadun parantamisessa Päivi Huotari, yliopettaja, Lahden ammattikorkeakoulu 11.11.2014 Lahden tiedepäivä

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS. Erkka Westerlund lepoaika.fi

URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS. Erkka Westerlund lepoaika.fi URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS Erkka Westerlund erkka.westerlund@ lepoaika.fi YKSI ELÄMÄ 5 v 60 v ---------- ---------------------- ------------- ---------------------------------- ------------? 4 +

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen?

Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen? Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen? 28.4.2016 Jouni Kivistö-Rahnasto Professori Turvallisuus ja riskienhallinta 30-vuotta sitten Asenne ei ratkaise! se

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Kansliapäällikön puheenvuoro

Kansliapäällikön puheenvuoro Edessä oli pitkä urakka, mutta päätös oli tehty, ja sehän on aina hyvä juttu. Kansliapäällikön puheenvuoro Haastava tulevaisuus mistä yhteinen suunta? Valtiovarainministeriön ja Tampereen johtamiskorkeakoulun

Lisätiedot

Yksilötason ennakointi ja työnantajat mahdollistajina

Yksilötason ennakointi ja työnantajat mahdollistajina Yksilötason ennakointi ja työnantajat mahdollistajina Työryhmä 32: Suomalaisen työn kiperimmät haasteet tulevaisuudessa, työn tulevaisuuden rakentaja 1 2 Tulevaisuuden työ edellyttää ja mahdollistaa uudenlaista

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

NUORISOPSYKIATRIAN OSASTO M O N I A M M A T I L L I S E N H O I T A M I S E N P Ä Ä P E R I A A T T E E T

NUORISOPSYKIATRIAN OSASTO M O N I A M M A T I L L I S E N H O I T A M I S E N P Ä Ä P E R I A A T T E E T NUORISOPSYKIATRIAN OSASTO M O N I A M M A T I L L I S E N H O I T A M I S E N P Ä Ä P E R I A A T T E E T HOITAMISEN PÄÄPERIAATTEET Hoitotyö Tiedot & taidot Dialogi Kohtaamiset Turvallisuus Arvot Eettisyys

Lisätiedot

MUUTTUVA OPETTAJUUS JA TYÖHYVINVOINTI

MUUTTUVA OPETTAJUUS JA TYÖHYVINVOINTI MUUTTUVA OPETTAJUUS JA TYÖHYVINVOINTI Työssä jaksaminen aikuiskoulutuksen arjessa --- Henna Laukka, Koivulaukka Oy 9.10.2016 AAMUPÄIVÄN RUNKOA Perusajatuksia työhyvinvoinnista Muutos ja sen kohtaaminen

Lisätiedot

IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN. Anki Mannström

IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN. Anki Mannström IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN Anki Mannström Holistinen - Kokonaisvaltainen yksilö Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kaikki vaikuttaa hyvinvointiimme! TASAPAINO? TERVEYS IHMISSUHTEET TYÖ TALOUS Tasapainoa

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS 2015-2013 Työhyvinvointikysely Taustatiedot Sukupuoli: 10 8 69.0 % 72.5 % 6 4 31.0 % 27.5 % 2 Nainen

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN?

Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN? Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka 20.1.11 kimmo.karkia@phnet.fi MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN? Mikäauttaa asiakastyössä Asiakas itse 40% Onnistunut vuorovaikutussuhde 30% Toivon

Lisätiedot

Palveleva johtajuus - vetovoimaa varhaiskasvatukseen. Kirsi Rytkönen

Palveleva johtajuus - vetovoimaa varhaiskasvatukseen. Kirsi Rytkönen Palveleva johtajuus - vetovoimaa Kirsi Rytkönen 25.3.2015 Palveleva johtajuus vetovoimaa Lorem ipsum ja dolor sit amet. Joka ei tunne historiaansa on tuomittu toistamaan sitä - Autoritaarinen, omaa etua

Lisätiedot

Läsnäoleva johtaminen esimiestyön haaste fuusioprosesseissa. Tampere Kehitysjohtaja, HTT Kaija Majoinen

Läsnäoleva johtaminen esimiestyön haaste fuusioprosesseissa. Tampere Kehitysjohtaja, HTT Kaija Majoinen Läsnäoleva johtaminen esimiestyön haaste fuusioprosesseissa Tampere Kehitysjohtaja, HTT Kaija Majoinen KESKEINEN SISÄLTÖ 1. Näkökulman valinta kuntafuusioprosessit 2. Lähiesimiehet keskeisiä muutosjohtajia

Lisätiedot

Tiimitaitojen kehittäminen millainen tiimipelaaja olen? Merita Petäjä, psykologi, Aalto-yliopisto

Tiimitaitojen kehittäminen millainen tiimipelaaja olen? Merita Petäjä, psykologi, Aalto-yliopisto Tiimitaitojen kehittäminen millainen tiimipelaaja olen? Merita Petäjä, psykologi, Aalto-yliopisto Näkökulmia ryhmän vaiheittaiseen kehitykseen Yksilön haaste: kelpaanko minä ryhmälle ja ryhmä minulle?

Lisätiedot

H e l i I s o m ä k i N e u r o p s y k o l o g i a n e r i k o i s p s y k o l o g i P s y k o l o g i a n t o h t o r i L U D U S

H e l i I s o m ä k i N e u r o p s y k o l o g i a n e r i k o i s p s y k o l o g i P s y k o l o g i a n t o h t o r i L U D U S H e l i I s o m ä k i N e u r o p s y k o l o g i a n e r i k o i s p s y k o l o g i P s y k o l o g i a n t o h t o r i L U D U S LUDUS TUTKIMUS- JA KUNTOUTUSPALVELUT OY Mäkitorpantie 3B, HELSINKI Liesikuja

Lisätiedot