Tarja Pajunen Sosiaaliturvasta Kotkassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarja Pajunen 2014. Sosiaaliturvasta Kotkassa 15.5.2014"

Transkriptio

1 Tarja Pajunen 2014 Sosiaaliturvasta Kotkassa

2 Hengitysliitto Hengitysterveyttä ja hyvää elämää Hengitysterveys on jokamiehenoikeus Tarja Pajunen 2014

3 Hengitysliitto on Hengitysliitto on sosiaali- ja terveysalan järjestö, jonka tehtävänä on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää. 97 yhdistystä (Sisäilmasta sairastuneet ja CF) Järjestötoiminnan lisäksi liitto tuottaa kaikille suomalaisille Kuntoutus Koulutus Työllistämispalveluita Kovak (Helsinki, Nummela ja Lohja) Sytyke n työntekijää 3 Mikään ei motivoi niin kuin korkealle asetettu päämäärä.

4 Miksi kannattaa tietää jotain sosiaaliturvasta? Perustuslaki 19 : jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon Sosiaaliturva-asiat liittyvät arkeen, elämisen laatuun ja toimeentuloon Tärkeä osa hyvää kuntoutumista on se, että asiat ovat kunnossa Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä on monimutkainen, eikä se ole aukoton, joten on hyvä itse olla perillä joistakin perusasioista Etuuksia tulee hakea itse ja edellytyksenä useimmiten lääkärintodistus Sosiaaliturva rahoitetaan pääosin verotuloin ja asiakas- sekä vakuutusmaksuin. Kunnilla on palvelujen järjestämisvastuu, sosiaalitoimen ja terveydenhuollon sosiaalialan työntekijöillä on neuvontavelvollisuus sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa, myös Kelan henkilökunta opastaa. 4. Sairaus on kuitenkin vain pieni osa persoonaa.

5 Hiukan sosiaali- ja terveysturvasta

6 Kela mm. sairaanhoitokorvaukset, vammais- ja hoitotuet, kuntoutus, eläkkeet Mistä saa apua ja tukea? Vero Veronmaksukyvyn alentumisvähennys Invalidivähennys, kotitalousvähennys Kunnan sosiaalitoimi mm. vammaispalvelut (esim. kuljetuspalvelut, asunnon muutostyöt) omaishoidon tuki, kotipalvelu Terveydenhuolto mm. kuntoutus, apuvälineet, kuntoutusohjaus, kotisairaanhoito esh pth Trafi Vapautus ajoneuvon Perusverosta => Pysäköintilupa Poliisi Vammaisen pysäköintilupa Tulli Autoveronpalautus Autoveron huojennus

7 Terveys- ja hoitosuunnitelma Potilaslaki 4 a. Terveyden- ja sairaanhoitoa toteutettaessa on tarvittaessa laadittava tutkimusta, hoitoa, lääkinnällistä kuntoutusta koskeva tai muu vastaava suunnitelma. Suunnitelma on laadittava yhteisymmärryksessä potilaan, hänen omaisensa tai läheisensä taikka hänen laillisen edustajansa kanssa. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992/ 785 ( ) Vahvistui Terveydenhuoltolain (24 ) voimaan tullessa Terveydenhuoltolaki 2010/1326 Terveys- ja hoitosuunnitelma pitkäaikaisessa ei-kiireellisessä terveyden- ja sairaanhoidossa laaditaan tarvittaessa kirjallinen suunnitelma koskien hoitoa, tutkimusta, lääkinnällistä kuntoutusta tai vastaavaa Laaditaan tavallisesti oman kunnan terveyskeskuksessa tai siellä hyväksytetään muualla tehty suunnitelma laaditaan yhteisymmärryksessä potilaan kanssa

8 Terveys- ja hoitosuunnitelma THL julkisti ensimmäisen potilaan hoitoa koskevan kansallisen terveys- ja hoitosuunnitelman sisällön Sisältöä on pilotoitu 61 paikkakunnalla (mm. Lahti ja Tampere) Kansalliseen käyttöön tarkoitettu työväline, jonka tavoitteena on kehittää erityisesti pitkäaikais- ja monisairaiden potilaiden hoitoa ja voimaannuttaa heitä omasta Terveydestään huolehtimiseen. Rakenteinen terveys- ja hoitosuunnitelma. Jorma Komulainen, Riikka Vuokko ja Matti Mäkelä, THL. Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet 7/2011. Helsinki 2011 => Sähköinen lomake (HL7 CDA-R2) soveltuu kaikkiin potilastietojärjestelmiin.

9 Terveys- ja hoitosuunnitelma Kuvataan potilaan kaikki terveysongelmat ja niihin suunnitellut toimet => yhteensovitus kokonaisuudeksi Lähtökohtana asiakkaan / potilaan kokema hoidon tarve ja hänen määrittelemänsä (toiminta- ja työkykyyn liittyvä) tavoite Diagnoosit ja lääkityksen kokonaisuus kuvataan Hoidon toteutus ja keinot, tuki, seuranta ja arviointi Vastuuhenkilö, joka viime kädessä vastaa hoidosta 41. Tarja Pajunen, Lähde: STM, THL, Koskela, STM ,

10 Terveys- ja hoitosuunnitelmasta => potilaan rooli? 1. Pyydä hoitavaa lääkäriäsi laatimaan itsellesi kokonaisvaltainen terveys- ja hoitosuunnitelma 2. Pyydä kirjaamaan pitkäaikaissairauksiisi kuuluvien äkillisten pahenemisvaiheiden ohjeistukset 3. Kerro tavoitteesi ja tarpeesi ja huolehdi, että lääkärilläsi on kaikki tarvittavat potilasasiakirjat myös muista hoitopaikoistasi (työterveyslääkäri, yksityislääkärit ym.) 4. Pyydä suunnitelmasta kopio ja pidä sitä mukanasi. Jos lääkäri tai hoitopaikka vaihtuu, niin turvaat hoitosi jatkuvuuden 5. Pyydä tarvittaessa päivitys suunnitelmaasi. Ideana on, että kaikki palvelunantajat päivittävät samaa viimeisintä versiota 6. Tarvitset kotikuntasi terveyskeskuksessa laaditun hoitosuunnitelman mukaasi mökkipaikkakunnallesi ja työssäkäyntikuntaasi. (labrat, reseptien uusinnat ym.)

11 Sairaanhoitokorvauksista ja Terveydenhuollon maksuista Elämästä pitää oppia löytämään parhaat puolet.

12 Sairaanhoitokorvaukset yksityisistä terveydenhuollon palveluista Lääkärinpalkkio Korvaus on euromääräinen ilman kiinteää omavastuuta Korvaustaso säilynyt ennallaan Taksa esim. yleislääkäri erikoislääkäri Vastaanottokäynti, enintään 10 min 8,00 12,00 Vastaanottokäynti, enintään 20 min 11,00 16,50 Korvataan enintään Kelan vahvistaman korvaustaksan määrä. Jos peritty taksa on pienempi maksetaan perityn palkkion määrä

13 Sairaanhoitokorvaukset yksityisistä terveydenhuollon palveluista Tutkimus- ja hoitokulut Korvataan max. 15 kerralta, kun kulut vuoden kuluessa Korvaus on euromääräinen ilman kiinteää omavastuuta Laboratorio- ja radiologisten tutkimusten korvaustasoa Virtaustilavuus-spirometria, sisältää lausunnon 16,00 Virtaustilavuus-spirometria ja bronkodilaatiokoe 20,00 Uloshengityskaasun typpioksidi 29,00 Thoraxin natiiviröntgen 15,00 Korvataan enintään Kelan vahvistaman korvaustaksan määrä. Jos peritty taksa on pienempi maksetaan perityn palkkion määrä

14 Hammashoidosta Kunnallinen hammashoito Perusmaksun lisäksi peritään aina erillinen maksu suoritetuista toimenpiteistä niiden laadun ja laajuuden mukaan EI Kelakorvausta Yksityinen hammashoito Lääkärinpalkkioista => euromääräinen taksa Tutkimuksista ja hoidoista => euromääräinen taksa Huom! Suun ja hampaiden tutkimus korvataan kerran kahdessa vuodessa Haettava 6 kk kuluessa Ei korvausta hammasteknisestä työstä, proteettisista toimenpiteistä oikomishoito vain erityisin perustein 14 Ei meikäläinen auttamista katso työksi.

15 Terveydenhuollon maksut 2014 Terveyskeskuksen kertamaksu 14,70 tai vuosimaksu 29,30 kalenterivuodessa Terveyskeskuksen päivystysmaksu 20,20 Fysioterapia ja sarjahoito 8,00 (enintään 45 kerralta kalenterivuodessa) * esim. siedätyshoito Sairaalan poliklinikkamaksu 29,30 Sairaalan hoitopäivämaksu 34,80 => maksukaton täytyttyä 16,20 * Lasten sairaalahoito on maksutonta 7 päivää kestävän hoidon jälkeen. Sarjahoidot maksuttomia Päiväkirurginen toimenpide 96,40 Lääkärintodistukset 36,20, ajokorttia varten todistus 43,60 Ei hoitoon liittyvistä todistuksista eikä nuorison terveystodistuksesta Sakkomaksu 36,20 => ei saa periä alle 15-vuotiaalta. Hyväksyttävä syy? Tuberkuloosin tutkimus, hoito ja lääkkeet ilmaisia 15 Ei meikäläinen auttamista katso työksi.

16 Terveydenhuollon maksukatto / kalenterivuosi Seurantakorttiin merkitään maksut => kuitit! Kortti vaihdetaan vapaakorttiin katon tultua täyteen * yleensä siinä yksikössä jossa katto täyttyy Maksujen seuranta on palvelun käyttäjän vastuulla Maksukattoon sisältyvät: - lyhytaikainen laitoshoito (esim. sairaalan vuorokausimaksu) - poliklinikkamaksut, terveyskeskuslääkärimaksut, päivystysmaksut - julkisen terveydenhuollon fysioterapia - päiväkirurgia, sarjahoito esim. siedätyshoito - päivä- ja yöhoito, kuntoutushoito Ei sisälly: mm. lääkärintodistukset, hammashoito, sairaankuljetus, tulosidonnaiset maksut eikä yksityisen laboratorio- ja kuvantamistutkimukset Hallitusohjelmasta => Selvitetään lääkekulujen ja terveydenhuollon maksukattojen yhdistämisen mahdollisuus! 16 Ei meikäläinen auttamista katso työksi.

17 Muista myös asiakasmaksulaki / Maksun perimättä jättäminen ja alentaminen Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Palvelun tuottava kunta tai kuntayhtymä voi päättää, että: muitakin kuin 1 momentissa tarkoitettuja maksuja voitaisiin jättää perimättä tai alentaa 1 momentissa tarkoitetuilla perusteilla; tai maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä, jos siihen on syytä huollolliset näkökohdat huomioon ottaen

18 Tarja Pajunen Lääkkeiden korvattavuudesta Lääkkeiden korvattavuudesta

19 Lääkehuollon keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa laadukas, kohtuuhintainen ja kustannusvaikuttava lääkehoito Lääkekorvausjärjestelmän kehittämistyöryhmän ( ) tavoitteena oli mm. tutkia erilaisia vaihtoehtoja lääkekorvausjärjestelmän kehittämiseksi siten, että korvauksista hyötyvät erityisesti paljon lääkkeitä tarvitsevat henkilöt ja etteivät lääkekustannukset muodostu pienituloisille esteeksi tarpeellisen lääkehoidon saamiselle Työryhmän loppuraportti 2013 Raportti sisältää esityksiä lääkekorvausjärjestelmän muutoksista jatkossa Hallituksen esitys sairausvakuutuslain muuttamiseksi maaliskuussa 2014 Esitykset voimaan vuonna?? 22. Ei meikäläinen auttamista katso työksi.

20 Kelan lääkekorvaukset 2015? Omavastuu 40 euroa => Ei koske alle 18-vuotiailta perheiden maksutaakka Peruskorvaus => 35% lääkkeen hinnasta 45% lääkkeellinen happi => Kerran kolmessa kuukaudessa perittävä omavastuu (1,50 ) muuttuu? Alempi erityiskorvaus => 65% lääkkeen hinnasta Kela-kortissa merkintä 203 => krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet (J41-J45, P27.1, E 84.0 => AB, COPD, CF, BPD) Ylempi erityiskorvaus => 100% lääkkeen hinnasta omavastuun ylittävältä osuudelta = 3 /lääke Kela-kortissa merkintä 133 (Creon ) (E84.0) Tulossa vuonna? => Reseptin voimassaolo 2 vuotta! 20 Ei tarvitse olla suuri tehdäkseen suuria asioita.

21 Alempi erityiskorvaus => 65% 203 Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet (E84.0, J41 J45, P27.1) Sairaus selkeästi keuhkojen toimintakokeiden avulla osoitettu hyväksytään potilasta pitkäaikaisesti hoitavan yleislääkärin tutkimukseen perustuva lausunto Muiden lausuntojen edellytetään perustuvan erikoislääkärin tai erikoissairaanhoidon yksikön tutkimuksiin Krooninen keuhkoastma säännöllinen keuhkoputkien tulehdusta vähentävä lääkitys on kestänyt vähintään 6 kuukautta ja jatkuu edelleen Lasten kohdalla usein määräaikainen alle 16-vuotiaille myönnetään enintään 5 vuodeksi alle 3-vuotiaille myönnetään enintään 2 vuodeksi 21 Ei meikäläinen auttamista katso työksi.

22 Alempi erityiskorvaus => 65 % 203 Vaikea keuhkoahtaumatauti ja muut vaikeat obstruktiiviset keuhkosairaudet Vaikeassa keuhkoahtaumataudissa ja muissa vaikeissa tarkemmin määrittelemättömissä keuhkosairauksissa erityiskorvausoikeus voidaan myöntää seuraavissa tapauksissa => sekuntikapasiteetti (FEV1) on pysyvästi alle 40 % viitearvosta tai FEV1 on pysyvästi alle 50 % viitearvosta ja potilaalla on keuhkoputkia laajentavan lääkityksen aikana ollut sairaalahoitoa vaatinut pahenemisvaihe tai keuhkoputkia laajentavan lääkityksen aikana yhden vuoden kuluessa vähintään kaksi peros kortikosteroidihoitoa tai antibioottihoitoa vaatinutta keuhkoahtaumataudin pahenemisvaihetta Ei vaadi edeltävää 6 kuukauden lääkehoitoa Vuonna 2011 astman erityiskorvauksia yhteensä Vuonna 2012 astman erityiskorvauksia yhteensä Vuonna 2013 astman erityiskorvauksia yhteensä Ei meikäläinen auttamista katso työksi.

23 Erityiskorvauksen hakeminen Edellytyksenä korvattavuudelle vaikea ja pitkäaikainen sairaus valtioneuvoston asetuksessa lääkkeelle vahvistettu korvattavuus ja kohtuullinen tukkuhinta, josta Hila (Hintalautakunta) päättää Kela => selvitykset ja lääketieteelliset edellytykset täyttyvät Korvaus => B-lääkärinlausunto tai muu selvitys toimitetaan Kelaan Korvaus maksetaan lääkkeistä, jotka on ostettu sen jälkeen kun B-todistus on toimitettu Kelaan => korvaus jatkossa lääkärintodistuksen (tai muun riittävän selvityksen) allekirjoituspäivästä?? Kun oikeus on myönnetty, lähetetään kotiin uusi Kela-kortti, johon on merkitty korvausoikeus ja sen mahdollinen määräaika Apteekki saa Kela-kortin tiedot sähköisesti Kelasta! 23 Ei tarvitse olla suuri tehdäkseen suuria asioita.

24 Sähköinen resepti => eresepti Lääkärin laatima ja sähköisesti allekirjoittama lääkemääräys (resepti) Valtakunnallinen Reseptikeskus Tallentaa ja säilyttää keskitetysti reseptit ja apteekin toimitusmerkinnät 2,5 vuotta Potilasohje => ei edellytys, mutta nopeuttaa asiointia Kela-kortti on lääkekorvausten saamiseksi välttämätön => omien tietojen katselumahdollisuus Verkkopankkitunnisteilla tai sirullisella henkilökortilla eresepti kehittyy => HE eduskunnassa => voimaan Kaikki reseptit sähköisesti vuoden 2017 alusta paperi- ja puhelinreseptit poikkeustilanteissa Kansallinen sovellus, osaksi Kanta-palveluja => Omakanta kehittyy Mahdollisuus tehdä ereseptit yksittäisistä tietokoneista ja mobiililaitteista Suostumus/kielto käytäntö => apuna omakanta palvelu (ei pv-lääkkeet) esim. reseptin uusintapyyntö mahdollisuus alaikäisen tietojen katseluoikeus => vanhemmalle ja nuorelle (kielto-oikeus)

25 Omakanta => (= Kansallinen terveysarkisto) Potilastiedon valtakunnallinen arkisto potilaskertomustiedot, riskit, rokotustiedot voimassa oleva lääkitys ja laboratoriotulokset Kuka voi nähdä? täysi-ikäiset voivat katsoa tietojaan kirjautuminen verkkopankkitunnisteilla tai sirullisella henkilökortilla Mitä voi nähdä ja voiko itse tehdä asetuksia? näkee lokitiedot tietojensa luovutuksista kuitata lukeneensa Potilastieto arkisto infon asettaa suostumuksia ja kieltoja omien potilastietojensa käyttämiseen eri terveydenhuollon yksiköissä Mitä hyötyä? Aiempien tutkimustulosten hyödyntäminen ja turhien toimenpiteiden välttäminen Sosteri aloittanut ensimmäisenä Sairastuessa tiedon tarve on valtava.

26 Lääkekorvausten maksukatto / kalenterivuodessa => 599 vuonna 2015? Maksukaton täytyttyä loppuvuoden lääkkeet korvauksetta, paitsi => lääkekohtainen omavastuu 1,50 / lääke Kela seuraa omavastuuosuuden täyttymistä => Omavastuun ylityttyä Kela lähettää ilmoituksen, jota Kela -kortin kanssa näyttämällä apteekissa saa lisäkorvauksen Rinnakkaislääketeollisuuden tiedote % jättänyt lääkkeitä ostamatta niiden korkean hinnan vuoksi 21% tinkinyt muusta saadakseen lääkkeitä 26 Ei meikäläinen auttamista katso työksi.

27 Matkakorvaukset, kuljetuspalvelut ja pysäköintilupa 27 Ei meikäläinen auttamista katso työksi.

28 Kelan matkakorvaukset Sairaus- ja kuntoutusmatkat Kela korvaa sairauden, raskauden ja kuntoutuksen vuoksi tehtyjen matkojen kustannuksia Kerta-, määräaikainen tai pysyvä todistus (SV 67) Lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen allekirjoittama todistus toimitetaan Kelaan. Kela lähettää potilaalle kirjeen, jolla tämä voi osoittaa erityisajoneuvon tarpeen esimerkiksi taksinkuljettajalle taksimatkan yhteydessä Omavastuu 14,25 yhdensuuntaiselta matkalta (kuitit!) 15? Yöpymisraha enintään 20,18 /yö Oman auton korvausperuste 0,20 /km Maksukatto => vuotuinen omavastuuosuus 242,25 / kalenterivuosi 255? * Vuotuiseen omavastuuseen lasketaan mukaan omavastuut tai sitä pienemmät matkakustannukset - Kuitit & 6 kk * Kela seuraa omavastuuta ja lähettää vuosiomavastuukortin 28 Ei meikäläinen auttamista katso työksi.

29 Kelan taksimatkojen suorakorvaus Siirrytään sairaanhoitopiireittäin suorakorvausmenettelyyn koko maassa suorakorvaukseen siirtymisen myötä taksimatkojen valtakirjamenettely poistuu ja matkakorvauksen saa heti taksissa kun tekee matkan terveydenhuoltoon tai kuntoutukseen ja on oikeus Kelan korvaukseen taksimatkasta, matka tilataan keskitetystä tilausnumerosta ennen matkan alkua näytetään kela-kortti taksille => maksetaan 14,25 15? terveydenhuollosta saatu todistus (SV67) tai muu selvitys oikeudesta taksin käyttöön säilytetään itsellä! Kela voi pyytää sitä myöhemmin jos tilaa matkan muualta kuin keskitetystä tilausnumerosta, maksetaan matka ensin itse ja haetaan korvausta Kelasta jälkikäteen => omavastuu 30 ei kerrytä matkakatto!!? Näin tilaat taksin soita tilaus viimeistään edellisenä päivänä ennen klo myös kiireellisissä sairaustapauksissa matkan voi tilata tilausnumerosta samalla kertaa voi tilata kaikki tiedossa olevat matkat terveydenhuoltoon matkalle voi pyytää oman kotikunnan taksia asiakkaalta kysytään henkilötietojen lisäksi mm. apuvälineistä Samassa kyydissä voi olla useita matkustajia 29 Ei meikäläinen auttamista katso työksi.

30 Kuljetuspalvelut Vammaispalvelulain perusteella vaikeavammaisille on järjestettävä välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi asioimiseen, virkistykseen ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen erityisiä vaikeuksia liikkumisessaan, eikä voi vamman tai sairauden vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa oman asuinkunnan tai lähikuntien alueelle voidaan periä kohtuullinen maksu ja voi liittyä saattajapalvelu Sosiaalihuoltolain perusteella vapaa-ajan menoihin ja asiointeihin esim. vanhuksille osana kotona selviytymisen tukemista Vapaa-aika ja asiointi => EI lääkäri- tai sairaanhoitomatkoihin => Kela Harkinnanvarainen, määrärahasidonnainen, tulot huomioidaan Lääkärintodistus =>yksityiskohtainen kuvaus liikunta- ja toimintakyvystä Omavastuu Haetaan => kunnan sosiaalitoimesta

31 Vammaisen pysäköintilupa Vaikeasti vammaiselle henkilölle tai hänen kuljettamistaan varten haetaan poliisilaitokselta => lomakkeet myönnetään ensisijaisesti vammaiselle itselleen, vaikka ei aja autoa 2 valokuvaa, hakemus ja lääkärintodistus Henkilökohtainen, ei ajoneuvokohtainen 30 euroa, voimassa 10 vuotta kaikissa EU-maissa => Vapautus ajoneuvoveron perusosasta => anomus Trafiin Lääkärintodistus selvitys sairauden, vian tai vamman laadusta ja vaikeusasteesta sairaudesta, viasta tai vammasta johtuva haitta, jonka voidaan arvioida estävän henkilöä kävelemästä itsenäisesti haitta kokonaisuudessaan arvioiden vähintään haittaluokka 11 Haittaluokista => hakijan ollessa muu kuin vammainen itse, selvitys luvan tarpeellisuudesta

32 Autoveron palautus => Autoverolain 51 Uuden auton hintaan sisältyvän autoveron palautus osittain tai kokonaan Peruste => Auto työssä käymisen tai opiskelun hoitamiseksi olennaisesti tarpeellinen 1. Henkilön liikunta- tai näkövammasta aiheutuva pysyvä haitta-aste on vähintään 80 prosenttia, ja auto tulee hänen henkilökohtaiseen käyttöönsä. Liikuntavammalla tarkoitetaan alaraajojen vammoja ja sairauksia. 2. Henkilön invaliditeetista aiheutuva pysyvä haitta-aste on vähintään 60 prosenttia, ja ajoneuvon hankinta on hänelle olennaisen tarpeellinen hänen työnsä, toimensa tai ammattiinsa valmistumista varten tapahtuvan opiskelunsa vuoksi. Autovero palautetaan kokonaan, mutta enimmäismäärä euroa Automaattivaihteinen auto, palautettava enimmäismäärä on euroa 3. Henkilön liikuntakyky alaraajan tai -raajojen puuttumisen tai toiminnan vajavuuden vuoksi siten alentunut, että hänen pysyvä haitta-asteensa on vähintään 40 prosenttia, ja ajoneuvon hankinta on hänelle olennaisen tarpeellinen hänen työnsä, toimensa tai ammattiin valmistumista varten tapahtuvan opiskelunsa vuoksi. Autoverosta palautetaan 60 prosenttia, kuitenkin enintään euroa Autoveroneuvonta ma pe klo , puh Hakemus => Eteläinen tullipiiri, Hangon tulli, Hanko

33 Autoveronhuojennus => Autoverolain 50 Mikäli hakija autoverolain 51 :n edellytykset ei täyty, Tullihallitus voi määräämillään ehdoilla, erityisen painavista syistä palauttaa autoveron tai kohtuulliseksi katsottavan osan siitä autoverolain 50 :n mukaan Hakemusta käsiteltäessä kiinnitetään huomiota liikkumista estävän tai merkittävästi rajoittavan vamman laatuun auton tarpeeseen, sopivuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen perheen taloudelliseen ja sosiaaliseen asemaan Veronhuojennuksena autoveroa voi hakea esimerkiksi vanhemmille, joille auto on vaikeasti hengityssairaan lapsen kuljetuksen vuoksi tarpeellinen tai kotihappihoidossa olevalle henkilöille, jolle auto on henkilökohtaisen liikkumisen vuoksi olennaisen tarpeellinen Hakemuksessa on mainittava, että verohuojennusta haetaan autoverolain 50 perusteella Veronhuojennusta voi myös hakea ennakkoon => ilmoitettava hankittavan auton hinta Päätöksestä ei muutoksenhakuoikeutta Autoveroneuvonta puh , ma pe klo Hakemus => Tullihallitus, PL 152, Helsinki

34 34 Koen saaneeni Hengitysliitosta enemmän kuin antaneeni.

35 Vammaisetuudet 2014 Ruokavaliokorvaus Keliaakikot 23,609 /kk voidaan maksaa samanaikaisesti vammaistuen/ hoitotuen kanssa. Veroton etuus Lapsen (alle 16 vuotiaan) vammaistuki Perustuki Korotettu tuki Ylin tuki 92,88 /kk 216,73 /kk 420,26 /kk Aikuisen (16 vuotta täyttäneen) vammaistuki Perustuki Korotettu tuki Ylin tuki Eläkettä saavan hoitotuki Perustuki Korotettu tuki Ylin tuki 92,88 /kk 216,73 /kk 420,26 /kk 62,21 /kk 154,86 /kk 327,46 /kk 35 Ei tätä hullukaan jaksaisi, muiden ihmisten tuki palkitsee vaivannäön.

36 Aikuisen (16-vuotta täyttäneen) vammaistuki Tavoitteena tukea muiden kuin eläkkeellä olevien vammaisten selviytymistä elämässä, työssä ja opiskelussa. Toimintakyvyn ylläpitämistä, kotona asumista, kuntoutusta ja hoitoa Korvataan sairauden tai vamman aiheuttamaa => haittaa, avuntarvetta, palveluksia ja erityiskustannuksia Haetaan Kelasta, voidaan myöntää takautuvasti ½ vuoden ajalta Veroton Edellytys Toimintakyky alentunut vähintään vuoden ajan Lääkärintodistus C Vammaistuen saaneet vuonna 2013 => 110 vuonna 2012 => 121 vuonna 2011 => 142 vuonna 2001 => Kun ryhmässä yksi kysyy, kaikki saavat vastauksen.

37 Aikuisen (16-vuotta täyttäneen) vammaistuki Perustuki (92,31 /kk) Sairaudesta tai vammasta aiheutuu olennaista haittaa ja jatkuvia erityiskustannuksia Korotettu tuki (215,40 /kk) Sairaudesta tai vammasta aiheutuu huomattavaa haittaa tai hakija tarvitsee henkilökohtaisissa toiminnoissa, kotitaloustöissä ja asioinnissa kodin ulkopuolella säännöllistä apua, ohjausta tai valvontaa tai sairaudesta/vammasta aiheutuu huomattavia erityiskustannuksia Ylin tuki (417,68 /kk) Hakija on vaikeasti vammainen tai tarvitsee monissa henkilökohtaisissa toiminnoissa jokapäiväistä, aikaa vievää apua, huomattavissa määrin ohjausta tai valvontaa tai sairaudesta/vammasta aiheutuu erittäin huomattavia erityiskustannuksia 37 Kun ryhmässä yksi kysyy, kaikki saavat vastauksen.

38 Eläkettä saavan hoitotuki Tavoitteena tukea kotona asumista ja siellä tapahtuvaa hoitoa ja korvata sairaudesta aiheutuvia erityiskustannuksia Haetaan Kelasta, voidaan myöntää takautuvasti ½ vuoden ajalta Veroton Edellytykset toimintakyky on alentunut vähintään vuoden ajan avuntarve henkilökohtaisissa toiminnoissa, kotitaloustöissä ja asioinnissa kodin ulkopuolella ohjauksen ja valvonnan tarve sairaudesta aiheutuvat erityiskustannukset => Itse maksetut osuudet sairaanhoidosta, sairaus- ja kuntoutusmatkoista, kotipalvelusta (esim. siivous) tai erityisruokavaliosta Hoitotuen saaneet hengityssairaat vuonna 2012 => ja vuonna 2011 => vuonna 2001 => vuonna 2011 tukea sai eläkeläistä => 15% kaikista

39 Eläkettä saavan hoitotuki Perushoitotuki 62,21 /kk eläkkeensaaja tarvitsee henkilökohtaisissa toiminnoissa, kotitaloustöissä ja asioinnissa kodin ulkopuolella säännöllisesti apua tai ohjausta ja valvontaa tai sairaudesta aiheutuu erityiskustannuksia Korotettu hoitotuki 154,86 /kk eläkkeensaaja tarvitsee monissa henkilökohtaisissa toiminnoissa jokapäiväistä, aikaa vievää apua, huomattavissa määrin säännöllistä ohjausta ja valvontaa tai sairaudesta aiheutuu huomattavia erityiskustannuksia Ylin hoitotuki 327,46 /kk eläkkeensaaja on yhtämittaisen hoidon ja valvonnan tarpeessa tai sairaudesta aiheutuu erittäin huomattavia erityiskustannuksia 39 Kun ryhmässä yksi kysyy, kaikki saavat vastauksen.

40 mistä palveluja? mistä tietoa? kenelle soittaa? 40 Koen saaneeni Hengitysliitosta enemmän kuin antaneeni.

41

42 Sosiaaliturvaopas Uusin päivitys julkaistu ja opas lapsiperheille => tuen ja avuntarpeen itsearviointi => julkisten palveluiden arviointi Sairastuessa tiedon tarve on valtava.

43 Sosiaali- ja terveysturvan neuvonta torstaisin klo puh ********** Hengitysliiton ja Allergia- ja Astmaliiton yhteinen Sisäilma- ja korjausneuvonta Tiistaista torstaihin klo 9-15 puh ********** Stumppi-neuvonta Tupakoiville, tupakoinnin lopettamista suunnitteleville ja jo lopettaneille Stumppi puhelin arkipäivisin klo puh Stumppi.fi -verkkopalvelu 43 Kun ryhmässä yksi kysyy, kaikki saavat vastauksen.

44 Palvelua Kelasta

45 Palvelua Kelasta ajanvarauksella/ Henkilökohtaista kelaneuvontaa Kenelle ajanvarauspalvelua tarjotaan erityisesti elämäntilanteessa suuria muutoksia vaativa elämäntilanne ja säännöllistä tuen tarvetta Kelan asioiden hoitamisessa. henkilöllä tarve saada henkilökohtaista tukea Kela-asioiden hoitamiseen Miten ajanvarauspalvelussa autetaan? kartoitetaan palvelutarve ja selvitetään miten toimia asian vireille saattamiseksi ja miten asia Kelassa etenee neuvotaan ja autetaan hakemusten täyttämisessä suositaan sähköisiä hakemuksia, joita voidaan täyttää yhdessä 33. Ei tarvitse olla suuri tehdäkseen suuria asioita.

46

47 Miten ja minkälainen aika varataan? Puhelinaika => Kela soittaa => puhelu on maksuton Toimistoaika => valitaan toimisto ajan varanneelle voidaan soittaa ennen ajanvarausaikaa lisätietojen saamiseksi ajanvarausta voi käydä katsomassa ennen ajanvarausta ja sen voi peruuttaa verkossa 35. Elämästä pitää oppia löytämään parhaat puolet.

48 Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste Kelassa toimiva rajat ylittävän terveydenhuollon kansallinen yhteyspiste tarjoaa tietoa hakeutumisesta hoitoon Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen Yhteyspisteen sivuilta saat tietoa seuraavista asioista Terveyspalvelujen käyttäminen ulkomailla Suomeen tulevien potilaiden terveydenhuolto Eurooppalainen lääkemääräys Potilasvakuutus ja potilasasiamies Yhteyspisteet ja sosiaaliturvalaitokset EU-maissa Lisätietoa p tai

49 48. Melkein kaikkea voi tehdä, mitä ennenkin, mutta hitaammin.

50 Kuntoutukseen hakeutuminen Oma aktiivisuus ja motivaatio on tärkeää Hakemukseen tarvitaan lääkärinlausunto Vaikeaa hengityssairautta sairastavilla tarvitaan voimassaoleva kuntoutussuunnitelma Kuntoutukseen haetaan Kelan terveydenhuollon, Melan tai muiden vakuutusyhtiöiden kautta Kuntoutuksen ajalta on mahdollista saada Kelasta kuntoutusrahaa 50 Mikään ei motivoi niin kuin korkealle asetettu päämäärä.

51 Kuntoutuksen tavoitteet Kuntoutuksella pyritään edistämään työssä pysymistä ja työhön paluuta työhyvinvointia hyvää toimintakykyä omahoitoa elämänhallintaa arjessa selviytymistä Kuntoutuksen toteutuksessa keskeistä on kuntoutujan motivaatio ja osallistuminen ryhmän hyödyntäminen moniammatillisuus 51 Yksi idea jokaiselta tarkoittaa jo yli :ta ideaa.

52 Kuntoutuskurssit Kela Kuntoutus => Kuntoutuskurssihaku 52 Mikään ei motivoi niin kuin korkealle asetettu päämäärä.

53 Kuinka haet Kelan kuntoutukseen? Keskustele lääkärin tai hoitajan kanssa kuntoutuksen mahdollisuudesta Täytä Kelan kuntoutushakemuslomake KU132, liitteeksi B-lausunto, joka sisältää mm. tiedot sairauden tai vamman aiheuttamista haitoista sekä suosituksen kuntoutukseen Vaikeavammaisten kuntoutuskurssi liitteeksi kuntoutussuunnitelma Toimita hakemus liitteineen Kelaan => kuntoutuspäätös Kuntoutuslaitos lähettää kutsun kuntoutukseen Kelasta voit myös hakea korvausta kuntoutukseen liittyvistä matkakustannuksista ja Kelan kuntoutusrahaa toimeentulon turvaamiseksi Kelan kuntoutukseen voi hakea myös vakuutusyhtiöiden tai terveydenhuollon maksusitoumuksella Lisätietoa Kelan kuntoutuksen puhelinneuvonta => soittopyyntö mahdollisuus! Voit varata ajan toimistoon tai puhelinpalveluun

54 Hengityssairaan kuntoutustarve Seuraavien kysymysten avulla voit arvioida oman kuntoutustarpeesi. Vastaa jokaiseen kysymykseen rengastamalla ajatuksiasi ja tilannettasi parhaiten kuvaava vastausvaihtoehto. Laske lopuksi vastaustesi pistemäärä yhteen ja vertaa sitä taulukon alapuolella olevaan tulosmittariin. Ympyröi oikea vaihtoehto ja laske numerot yhteen. Kyllä Ei 1. Onko sinulla äskettäin todettu keuhkosairaus tai uniapnea? Onko hoidossasi ollut ongelmia? Onko jo pitkään sairastettu sairautesi vaikeutunut viime aikoina? Ymmärtävätkö läheisesi sairautta ja sen hoitoa? Onko sinulla sairauden takia ongelmia työssä selviytymisessä? Onko kotona selviytymisesi vaikeutunut? Onko elämäntavoissasi korjaamisen varaa? (esim. tupakointi, liikasyönti, vähäinen liikunta, alkoholin liikakäyttö, työnarkomania, syrjäytyminen) Onko elämässäsi nyt jokin voimia kuluttava tapahtuma? Hyötyisitkö mielestäsi kokemusten vaihdosta toisten hengityssairaiden kanssa? Oletko halukas kuntoutukseen, jos sellaista ehdotetaan? 2 0 Yhteensä Päivämäärä Nimi Kuntoutumistarpeesi Lievä kuntoutustarve 1-5 pistettä Suuri kuntoutustarve pistettä Kohtalainen kuntoutustarve 6-10 pistettä Erittäin suuri kuntoutustarve pistettä

55 Kelan työelämästä poissaolevien hengityssairautta sairastavien kuntoutuskurssit Kelan kurssinumero Aika Paikka Kyyhkylä Oy Mikkeli Vetrea Terveys Oy / Joensuun Kuntohovi Verve / Oulu Vetrea Terveys Oy / Iisalmi Vetrea Terveys Oy / Joensuun Kuntohovi Kalevalan kuntoutuskoti Kelan työelämästä poissaolevien keuhkoahtaumatautia sairastavien kuntoutuskurssi Kelan kurssinumero Aika Paikka Vetrea Terveys Oy / Joensuun Kuntohovi Vetrea Terveys Oy / Iisalmi

56 Kelan työelämässä olevien hengityssairautta sairastavien kuntoutuskurssi Kelan kurssinumero Aika Paikka Kruunupuisto Oy Kalevalan kuntoutuskoti Vetrea Terveys Oy, Joensuun Kuntohovi Härmän Kuntoutus Oy Verve, Oulu Verve, Oulu Kuntoutuskeskus Kankaanpää Vetrea Terveys Oy, Joensuun Kuntohovi Vetrea Terveys Oy, Iisalmi Kalevalan kuntoutuskoti Vetrea Terveys Oy, Iisalmi Kyyhkylä Oy Mikkeli Kruunupuisto Oy Kuntoutuskeskus Kankaanpää Vetrea Terveys Oy, Joensuun Kuntohovi Verve, Oulu Kyyhkylä Oy, Mikkeli Vetrea Terveys Oy, Iisalmi Kruunupuisto Oy

57 Kelan työelämässä olevien keuhkoahtaumatautia sairastavien kuntoutuskurssit Kelan kurssinumero Aika Paikka Vetrea Terveys Oy, Joensuun Kuntohovi Verve, Oulu Vetrea Terveys Oy, Joensuun Kuntohovi Vetrea Terveys Oy, Iisalmi Vetrea Terveys Oy, Iisalmi Verve, Oulu Hengityssairauksia sairastavien vaikeavammaisten osittainen perhekuntoutuskurssit Kelan kurssinumero Aika Paikka Kruunupuisto Oy

58 48. Melkein kaikkea voi tehdä, mitä ennenkin, mutta hitaammin.

59 Tuetut lomat (Ray) Lomajärjestäjänä mm. Hyvinvointilomat Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry Solaris-lomat ry Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry => Työikäisille

60 Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto (MTLH) ry:n tuetut lomat hengityssairaille Tavoitteena on, että lomalainen kokee yhteisöllisyyttä vertaisryhmässä, saa tietoa ja ohjeita arkeen sekä voimaantuu kohdennettu hengityssairaille, heidän omaisilleen ja perheenjäsenille RAY:n tuella, kurssin omavastuuosuus aikuislomilla on 20 /vrk Lomatuki myönnetään taloudellisin, sosiaalisin ja terveydellisin perustein Tuetulle lomalle voi hakea korkeintaan joka toinen vuosi Tietoa kursseista mm. Hengitys lehdessä ja Tiedustelut p , arkisin klo 9-13 Lomaketilaukset, hakemusten palautus arkisin kello 9 15 tai p tai p

61 Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto (MTLH) ry:n tuetut lomat hengityssairaille Hakemukset lähetetään viimeistään 3 kuukautta ennen loman alkua Sähköinen hakumahdollisuus => Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry Mannerheimintie 31 B 20, Helsinki Myönteisestä päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti n. 2 kuukautta ennen loman alkamista Lisätietoja Lomaketilaukset ja hakemusten palautus Kyselyt 2 kk ennen loman alkua arkisin kello 9 15 tai p tai p

62 Maaseudun Terveys- ja Lomahuollon (MTLH) lomat 2014 Kyyhkylä, Mikkeli Kuntoutumiskeskus Apila, Kangasala Voimaa vertaisuudesta -lomat Kohdennettu hengitysyhdistysten vertaisohjaajille Kylpylähotelli Peurunka, Laukaa

63 Hyvinvointilomien tuetut lomat vuonna 2014 lähes 40 eri lomakohteessa eri puolilla Suomea kaikkina vuodenaikoina => lomille haetaan kolme kertaa vuodessa RAY:n tuella, kurssin omavastuuosuus aikuislomilla on /vrk lomatuki myönnetään taloudellisin, sosiaalisin ja terveydellisin perustein 5 päivän tuettu lomat sisältävät täysihoidon ja ohjelmaa tuetulle lomalle voi hakea korkeintaan joka toinen vuosi Tiedustelut lomia koskevat tiedustelut ja hakemuslomakkeiden tilaus arkisin klo 9-12 puh

64 Asbestialtistuneiden terveyskurssi 2014 Hyvinvointilomat ry järjestää asbestialtistuneiden terveysloman Ikaalisten Kylpylässä ryhmän koko noin 20 henkilöä => puoliso mukaan järjestetään RAY:n tuella => omavastuu 25 /vrk/hlö kurssit ja hakemuslomake Hengitys lehdessä ja / asbestisairaudet Hakemukset lähetetään viimeistään 3 kk ennen loman alkua Hengitysliitto Tarja Pajunen PL Helsinki Myönteisestä päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti noin 2 kk ennen loman alkamista. Lisätietoja Kyselyt lomavalinnoista 2 kk ennen loman alkua arkisin kello 9 12 p tai 64 Ilman iloa ei voi tehdä hyvää. Siksi tämän on oltava hauskaa.

65 Solaris lomat vuonna 2014 Edellytykset taloudelliset, terveydelliset ja sosiaaliset perusteet loma voidaan myöntää korkeintaan joka toinen vuosi hakemukset palautetaan viimeistään kolme kuukautta ennen loman alkua lomalle valituille lähetetään kutsu noin kuukausi ennen loman alkua Lisätietoa ja hakulomakkeita p arkisin klo 9-12 Puhelun hinta on 7 senttiä/min + paikallispuheluverkon maksu Vuoden 2015 ryhmälomat tulevat hakuun toukokuussa lisätietoja ryhmälomista Ritva Pyyköltä p tai 65 Ilman iloa ei voi tehdä hyvää. Siksi tämän on oltava hauskaa.

66 Solaris lomat vuonna 2014 lomien omavastuuosuudet 5 vuorokauden lomat paikasta riippuen Kylpyläkohteet 120 Hotellit ja muut lomapaikat 80 Työttömien lapsiperhelomat 50 Terveenä työttömyydestä -lomat 40 Lapset (<16v.) vanhempiensa kanssa 0 lomailija maksaa omavastuuosuuden ja matkat lomilla on täysihoito: aamiainen, lounas ja päivällinen, lapsiperhelomilla myös iltapala lomateeman mukaista monipuolista ohjattua ohjelmaa

67 Palkansaajien hyvinvointilomat Aikuisten 1.askel-hyvinvointijaksot ovat aikuisille, yli 18-vuotiaille hakijoille. Jaksoille ei ole mahdollista ottaa lapsia mukaan. Perheiden 1.askel hyvinvointijaksot ovat lapsiperheille, joilla on mukana yksi tai useampi alle 17-vuotias perheeseen kuuluva lapsi. Ray:n tuella Valintakriteerit Valinta tehdään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Terveyden puolesta voitava osallistua sekä kuntotesteihin että jakson liikunnallisiin ohjelmaosuuksiin Painoarvo terveydellisissä seikoissa. Edellisestä myönnetystä tuesta oltava vähintään 24 kuukautta Lisätietoa p , arkisin klo ja tai

68 PHT lomille hakeminen vuonna 2014 Hakemus ensisijaisesti sähköisesti Kaikille valituille/hyväksytyille hakijoille lähetetään kutsukirje ja lasku omavastuuosuudesta sähköpostitse tai kirjeellä viikon (7 vrk:n) sisällä hakuajan päättymisestä Sähköpostiviestit voivat mennä roskapostiin. Tarkista aika ajoin myös sähköpostisi roskapostiviestit. PHT:n viestien lähetysosoite on Lasku tulee maksaa eräpäivään mennessä Kun suoritus on saapunut PHT:n tilille, lähetetään tiedot 1.askelhyvinvointijakson järjestävälle kohteelle

69

Tarja Pajunen 2013. Hengityssairaan sosiaaliturvasta Kajaanissa 10.10.2013

Tarja Pajunen 2013. Hengityssairaan sosiaaliturvasta Kajaanissa 10.10.2013 Tarja Pajunen 2013 Hengityssairaan sosiaaliturvasta Kajaanissa 10.10.2013 Hengitysliitto Hengitysterveyttä ja hyvää elämää Hengitysterveys on jokamiehenoikeus Tarja Pajunen 2013 Hengitysliitto on Hengitysliitto

Lisätiedot

keuhkoahtaumatautia sairastavan sosiaaliturvasta Tarja Pajunen 6.10.2011 Hämeenlinna

keuhkoahtaumatautia sairastavan sosiaaliturvasta Tarja Pajunen 6.10.2011 Hämeenlinna keuhkoahtaumatautia sairastavan sosiaaliturvasta Tarja Pajunen 6.10.2011 Hämeenlinna Hengitysliitto 70 vuotta Hengitysterveys on jokamiehenoikeus 2. Elämästä pitää oppia löytämään parhaat puolet. Toimintaa

Lisätiedot

keuhkoahtaumatautia sairastavan sosiaaliturvasta

keuhkoahtaumatautia sairastavan sosiaaliturvasta keuhkoahtaumatautia sairastavan sosiaaliturvasta Tarja Pajunen 14.9.2011 Hengitysliitto 70 vuotta Hengitysterveys on jokamiehenoikeus 2. Elämästä pitää oppia löytämään parhaat puolet. Toimintaa ympäri

Lisätiedot

Asbesti-iltapäivä 31.10.2013 Oltermannissa. Tarja Pajunen

Asbesti-iltapäivä 31.10.2013 Oltermannissa. Tarja Pajunen Asbesti-iltapäivä 31.10.2013 Oltermannissa Tarja Pajunen Hengitysliitto Hengitysterveyttä ja hyvää elämää Hengitysterveys on jokamiehenoikeus Tarja Pajunen 2013 Hengitysliitto on Hengitysliitto on sosiaali-

Lisätiedot

Reumaliiton sosiaaliopas 2012

Reumaliiton sosiaaliopas 2012 Reumaliiton sosiaaliopas 2012 Reuma -lehden 60. juhlavuosi Iso Roobertinkatu 20-22 A 00120 HELSINKI puh. (09) 4761 55 info@reumaliitto.fi www.reumaliitto.fi 1 Sisällysluettelo LIITTEET: Alkusanat... 4

Lisätiedot

SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA...

SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA... 1 Sisällys SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA.... 2 Viranomaisilla on velvollisuus neuvoa.... Sosiaalityöntekijä.... Potilasasiamies.... Sosiaaliasiamies.... Julkinen terveydenhuolto.... Julkisen

Lisätiedot

LASTEN SYÖPÄSAIRAUDET SOSIAALITURVA JA SOSIAALIPALVELUT 2015

LASTEN SYÖPÄSAIRAUDET SOSIAALITURVA JA SOSIAALIPALVELUT 2015 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen keskussairaala Sosiaalityö LASTEN SYÖPÄSAIRAUDET & SOSIAALITURVA JA SOSIAALIPALVELUT 2015 Sosiaalityöntekijä Juhani Luotola puh: 014-2691755 juhani.luotola@ksshp.fi

Lisätiedot

Diabeetikon sosiaaliturva

Diabeetikon sosiaaliturva 2015 Diabeetikon sosiaaliturva Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Johanna Häme-Sahinoja Taitto: Aino Myllyluoma Kannen kuva: Jyrki Salmi, Parus Major, talitiainen.

Lisätiedot

Reumaliiton sosiaaliopas 2011

Reumaliiton sosiaaliopas 2011 Reumaliiton sosiaaliopas 2011 Iso Roobertinkatu 20-22 A 00120 HELSINKI puh. (09) 4761 55 faksi (09) 642 286 info@reumaliitto.fi www.reumaliitto.fi 1 Sisällysluettelo Alkusanat... 4 Johdanto..... 4 Asunnon

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN SAIRASTANEEN PALVELUOPAS 2014 Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti sosiaali ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat olla ajankohtaisia,

Lisätiedot

ISBN 978-952-486-122-9 (nid.) ISBN 978-952-486-123-6 (pdf)

ISBN 978-952-486-122-9 (nid.) ISBN 978-952-486-123-6 (pdf) DIABEETIKON SOSIAALITURVA 2012 Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Mervi Lyytinen Taitto: Aino Myllyluoma Paino: Hämeen Kirjapaino Oy, 2012 ISBN 978-952-486-122-9

Lisätiedot

Diabeetikon sosiaaliturva

Diabeetikon sosiaaliturva 2015 Diabeetikon sosiaaliturva Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Johanna Häme-Sahinoja Taitto: Aino Myllyluoma Kannen kuva: Jyrki Salmi, Parus Major, talitiainen.

Lisätiedot

ISBN 978-952-486-141-0 (nid.) ISBN 978-952-486-142-7 (pdf)

ISBN 978-952-486-141-0 (nid.) ISBN 978-952-486-142-7 (pdf) DIABEETIKON SOSIAALITURVA 2013 Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Mervi Lyytinen Taitto: Aino Myllyluoma Paino: Hämeen Kirjapaino Oy, 2013 ISBN 978-952-486-141-0

Lisätiedot

opas hyvään arkeen Sosiaaliturva suomen ms-liiton julkaisuja

opas hyvään arkeen Sosiaaliturva suomen ms-liiton julkaisuja opas hyvään arkeen Sosiaaliturva suomen ms-liiton julkaisuja sosiaaliturva Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 38 1. painos 2012 ISBN 978-952-9797-63-9 ISBN 978-952-9797-64-6 (pdf) Työryhmä: Lakimies Anu

Lisätiedot

Tämä opas kertoo, mitä rahallista tukea Kela antaa sairauden hoitoon ja kuntoutukseen. Lisäksi opas kertoo sairaalamaksuista, sosiaalipalveluista ja

Tämä opas kertoo, mitä rahallista tukea Kela antaa sairauden hoitoon ja kuntoutukseen. Lisäksi opas kertoo sairaalamaksuista, sosiaalipalveluista ja SOSIAALITURVA Tämä opas kertoo, mitä rahallista tukea Kela antaa sairauden hoitoon ja kuntoutukseen. Lisäksi opas kertoo sairaalamaksuista, sosiaalipalveluista ja verotuksesta. Päivitetty 2/2015 Tässä

Lisätiedot

Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17. Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen

Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17. Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17 Kirjoittajat: Päivitys: Anne Saaristo Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen Anne Saaristo 1. painos 1999 2. täysin

Lisätiedot

Sosiaalikompassi Sosiaaliturvaopas

Sosiaalikompassi Sosiaaliturvaopas Lihastautiliitto ry 2015 Sosiaalikompassi Sosiaaliturvaopas Palveluja ja tukitoimia aakkosjärjestyksessä Sosiaalikompassi Sosiaaliturvaopas Yhteiskunnan tarjoamia tukimuotoja ja palveluita pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Sosiaalisia etuuksia 2012

Sosiaalisia etuuksia 2012 Sosiaalisia etuuksia 2012 Sisällysluettelo Yleistä palvelujen hakemisesta... 4 Kansaneläkkeen määrät... 6 Eläkkeen maksupäivät... 6 Ajankohtaista tietoa 2010... 6 Yöpymisraha... 7 Terveydenhuollon maksukatto...

Lisätiedot

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Kokoaja: Aluesihteeri Satu Lukka PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Tässä oppaassa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat

Lisätiedot

Sosiaalikompassi. Sosiaalialan palveluopas

Sosiaalikompassi. Sosiaalialan palveluopas Sosiaalikompassi Sosiaalialan palveluopas 1 SOSIAALIKOMPASSI sosiaaliturvaopas Yhteiskunnan tarjoamia tukimuotoja ja palveluita pitkäaikaissairaille ja heidän perheilleen ei aina ole helppo löytää. Kattavan

Lisätiedot

Sosiaalikompassi. Sosiaalialan palveluopas

Sosiaalikompassi. Sosiaalialan palveluopas Sosiaalikompassi Sosiaalialan palveluopas Lihastautiliitto ry 2011 SOSIAALIKOMPASSI sosiaaliturvaopas Yhteiskunnan tarjoamia tukimuotoja ja palveluita pitkäaikaissairaille ja heidän perheilleen ei aina

Lisätiedot

Käytä sinulle kuuluvia tukia ja etuuksia

Käytä sinulle kuuluvia tukia ja etuuksia Käytä sinulle kuuluvia tukia ja etuuksia Lähde: www.nivelreuma.net (Reumaliitto) Kansaneläkelaitoksen eli Kelan ja kuntien välillä on työnjako, jolla pyritään turvaamaan yksityisten kansalaisten selviytyminen

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

PIENI PALVELUOPAS 2013

PIENI PALVELUOPAS 2013 PIENI PALVELUOPAS 2013 www.invalidiliitto.fi/pienipalveluopas 1 Sisällysluettelo: sivu Yleistä palvelujen hakemisesta 3 - Hakemukset 3 - Päätös 3 - Muutoksenhaku 3 - Subjektiivinen oikeus eli erityinen

Lisätiedot

Sisällysluettelo: sivu Yleistä palvelujen hakemisesta Kuljetuspalvelut Kuntoutus Kuvallinen KELA-kortti Lapsen hoitotuki

Sisällysluettelo: sivu Yleistä palvelujen hakemisesta Kuljetuspalvelut Kuntoutus Kuvallinen KELA-kortti Lapsen hoitotuki Pieni palveluopas 1 Sisällysluettelo: sivu Yleistä palvelujen hakemisesta 3 - Hakemukset 3 - Päätös 3 - Muutoksenhaku 3 - Subjektiivinen oikeus eli erityinen järjestämisvelvollisuus 3 - Määrärahasidonnaiset

Lisätiedot

Sisällysluettelo: sivu Yleistä palvelujen hakemisesta Kuljetuspalvelut Kuntoutus Kuvallinen KELA-kortti Lapsen hoitotuki

Sisällysluettelo: sivu Yleistä palvelujen hakemisesta Kuljetuspalvelut Kuntoutus Kuvallinen KELA-kortti Lapsen hoitotuki Pieni palveluopas Sisällysluettelo: sivu Yleistä palvelujen hakemisesta 3 - Hakemukset 3 - Päätös 3 - Muutoksenhaku 3 - Subjektiivinen oikeus eli erityinen järjestämisvelvollisuus 3 - Määrärahasidonnaiset

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET... 4 1. Muistisairaan ihmisen itsemääräämisoikeus... 4 2. Muistisairaan

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

Palveluopas 2015 2016 Omaishoitajille ja läheisille

Palveluopas 2015 2016 Omaishoitajille ja läheisille Palveluopas 2015 2016 Omaishoitajille ja läheisille AMMATTILAISTEN KÄYTTÄMÄT HOITOTARVIKKEET NYT KAIKKIEN SAATAVINA JÄSENETU Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n jäsenille ARJEN APUVÄLINEET Tuet ja suojat

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 21.5.2014 8.38 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET...

Lisätiedot