Länsi-Uudenmaan vakuutuspiiri I Västra Nylands försäkringsdistrikt. Kelan etuudet läheisen sairastuessa Mats Enberg

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Länsi-Uudenmaan vakuutuspiiri I Västra Nylands försäkringsdistrikt. Kelan etuudet läheisen sairastuessa Mats Enberg 8.12.2011"

Transkriptio

1 Kelan etuudet läheisen sairastuessa Mats Enberg

2 Kelan kortit Kela-kortti on Kelan asiakaskortti. Se voi olla kuvaton tai kuvallinen. Kuvallisia kortteja ei enää myönnetä. Kuvaton kortti annetaan jokaiselle Suomen sairausvakuutuksen piiriin kuuluvalle. Sairausvakuutustiedot voi yhdistää myös poliisin myöntämään henkilökorttiin, joka toimii silloin Kelakorttina. Kansaneläkkeen saajalle Kela antaa eläkeläiskortin, jos hänellä ei ole työeläkekorttia.

3 Etuudet äitiysavustuksesta eläkkeeseen Maasta- ja maahanmuutto Koti ja perhe Lapsiperheen tuet Asumisen tuet Terveys ja kuntoutus Kun sairastat Kuntoutus Työterveyshuolto Vammaisetuudet ja -palvelut Opiskelu Koulumatkatuki Opintotuki Sotilasavustus Työttömyys Työttömyysajan tuet Eläkkeellä Eläkkeelle Omaisen kuolema

4 Sairausvakuutus korvaa Ansionmenetystä Sairauspäiväraha osasairauspäiväraha tartuntatautipäiväraha ja ansionmenetyskorvaus päiväraha elimen tai kudoksen luovutuksesta vanhempainpäiväraha äitiys-, erityisäitiys-, isyysja vanhempainraha sekä osittainen vanhempainraha erityishoitoraha Sairaanhoitokuluja lääkkeet lääkärinpalkkiot hammashoito tutkimus ja hoito matkat Työterveyshuoltoa työnantajan järjestämä työterveyshuolto yrittäjän työterveyshuolto

5 Sairaanhoitokorvaukset lääkärinpalkkiot hammaslääkärinpalkkiot suuhygienistin palkkiot tutkimus- ja hoitokustannukset lääkkeet (lääkemääräyksellä määrätyt) matkakustannukset

6 Lääkkeet Korvataan lääkärin määräämät lääkkeet perusvoiteet pitkäaikainen ihosairaus kliiniset ravintovalmisteet vaikea sairaus Korvaus edellyttää, että STM:n yhteydessä toimiva lääkkeiden hintalautakunta (Hila) on hyväksynyt valmisteelle korvattavuuden ja kohtuullisen tukkuhinnan.

7 Lääkkeet, korvausluokat Peruskorvaus 42 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta rajoitetusti korvattavat lääkkeet erillisselvityksellä Erityiskorvaukset (vaikea ja pitkäaikainen sairaus) alempi erityiskorvaus 72 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta ylempi erityiskorvaus 100 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta 3,00 euron lääkekohtaisen omavastuuosuuden ylittävältä osalta Korvaus lasketaan valmistekohtaisesti prosenttiosuutena lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta

8 Lisäkorvaus suurista lääkekustannuksista Jos lääkeostosten omavastuuosuudet kalenterivuoden aikana ylittävät vuotuisen omavastuun 675,39 euroa (vuonna 2011) asiakkaalla on oikeus lisäkorvaukseen Lisäkorvaus on 100 % lääkekohtaisen 1,50 euron omavastuuosuuden ylittävältä osalta Lisäkorvaus maksetaan suorakorvauksena, kun asiakas esittää apteekissa Kelan lähettämän ilmoituksen oikeudesta lisäkorvaukseen TAI jälkikäteen hakemuksesta, johon liitetään selvitys lääkekustannuksista.

9 Matkakorvaukset Korvataan Potilaan sairaudesta johtuva matka yleensä lähimpään lääkäriin tutkimus- ja sairaanhoitolaitokseen Kelan järjestämään kuntoutukseen tehty matka Saattajan tarpeellinen matka Perheenjäsenen tai huoltajan/edunvalvojan erikseen tekemä, lääkärin tarpeelliseksi katsoma matka Matkustustapa Halvimmalla käytettävissä olevalla matkustustavalla tehty matka Taksilla, ambulanssilla tai muulla erityiskulkuneuvolla tehty matka, jos se on tarpeen sairauden (hoitopaikan todistus) tai liikenneolosuhteiden vuoksi

10 Matkakorvauksen määrä Omavastuu 9,25 euroa yhdensuuntaista matkaa kohti omavastuun ylittävä osa korvataan kokonaan Lisäkorvaus vuotuinen omavastuuosuus 157,25 euroa; ylittävät kustannukset korvataan kokonaan Yöpymisraha enintään 20,18 euroa/yö

11 Kelan kuntoutustoiminnan perusta ja tavoite KELAN KUNTOUTUSLAKI Kuntoutus Työ- ja toimintakyvyn parantaminen, ylläpitäminen, palauttaminen Kuntoutusraha Toimeentuloturva kuntoutuksen aikana Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä Eri kuntoutustahojen yhteistyö

12 Kuntoutustoiminta Lain mukaan järjestettävä ammatillinen kuntoutus vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus kuntoutuspsykoterapia Harkinnanvarainen, määrärahasidonnainen muu ammatillinen ja lääkinnällinen kuntoutus

13 Vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus Myöntämisedellytykset Alle 65-vuotias vaikeavammainen, joka saa alle 16-vuotiaan tai 16 vuotta täyttäneen korotettua tai ylintä vammaistukea eläkettä saavan korotettua tai ylintä hoitotukea työkyvyttömyyseläkkeen lepäämisajalta ylintä 16 vuotta täyttäneen vammaistukea Ei ole julkisessa laitoshoidossa Kuntoutussuunnitelma, joka on laadittu kuntoutujan hoidosta vastaavassa julkisen terveydenhuollon yksikössä

14 Vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus Vaikeavammaisuus: Sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuva yleinen lääketieteellinen ja toiminnallinen haitta on niin suuri, että henkilöllä on sen vuoksi huomattavia vaikeuksia ja rasituksia selviytyä kotona koulussa työelämässä ja muissa elämäntilanteissa

15 Vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus Toimenpiteet avoterapiat yksilölliset laitosjaksot sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssit Edellytyksenä on, etteivät toimenpiteet liity välittömästi sairaanhoitoon

16

17

18 Tavoite Kurssin yleistavoitteena on kuntoutujan työ- ja/tai toimintakyvyn edistäminen. Lisäksi osatavoitteena on; omien voimavarojen löytäminen ja hyödyntäminen, tiedon antaminen sairaudesta ja arjessa selviytymistä tukevista keinoista, uusien toimintatapojen löytäminen sekä tilanteeseen liittyvien tunteiden tiedostaminen ja käsittely, vertaistuen saaminen. Aikuisen omaisen kurssin tavoitteena on; antaa tietoa sairaudesta ja sen itsehoidosta, ohjata ja neuvoa siinä, miten kuntoutujaa voidaan parhaiten tukea ja auttaa hänen asettamiensa tavoitteiden saavuttamisessa ja arjessa selviytymisessä, tukea omaisen/läheisen jaksamista kuntoutujan tavoitteiden suuntaisesti, tukea omaisen/läheisen voimavaroja.

19 Harkinnanvarainen kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus yksilölliset laitosjaksot kuntoutuskurssit ASLAK-kurssit sopeutumisvalmennus neuropsykologinen kuntoutus Ammatillinen kuntoutus

20 Vammaisetuudet ja -palvelut Vammaisetuuksien tarkoituksena on tukea vammaisten tai pitkäaikaisesti sairaiden selviytymistä jokapäiväisessä elämässä ja parantaa heidän elämänlaatuaan. Kelan vammaisetuuksia ja -palveluita ovat: Alle 16-vuotiaan vammaistuki 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Eläkettä saavan hoitotuki Vammaisten tulkkauspalvelut Ruokavaliokorvaus

21 Alle 16-vuotiaan vammaistuki (1/2) Tarkoitus Tukea pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen lapsen selviytymistä jokapäiväisessä elämässä. Myöntämisedellytykset Voidaan myöntää alle 16-vuotiaalle Suomessa asuvalle lapselle, jonka sairauteen, vikaan tai vammaan liittyvästä hoidosta, huolenpidosta ja kuntoutuksesta aiheutuu vähintään kuuden kuukauden ajan tavanomaista suurempaa rasitusta ja sidonnaisuutta verrattuna vastaavanikäiseen terveeseen lapseen.

22 Vammaistuen määrät Perusvammaistuki lapsen hoidosta, huolenpidosta ja kuntoutuksesta aiheutuu tavanomaista suurempaa, vähintään viikoittaista rasitusta ja sidonnaisuutta Korotettu vammaistuki lapsen hoidosta, huolenpidosta ja kuntoutuksesta aiheutuu tavanomaista suurempaa rasitusta e/kk ja sidonnaisuus on vaativaa tai päivittäin huomattavasti aikaa vievää Ylin vammaistuki 85,93 e/kk 200,51 388,80 lapsen hoidosta, huolenpidosta ja kuntoutuksesta aiheutuu tavanomaista suurempaa rasitusta e/kk ja sidonnaisuus on vaativaa ja ympärivuorokautista

23 Hakeminen ja myöntäminen Hakemukseen on liitettävä lääkärinlausunto C tai muu vastaava lääkärinlausunto, jossa on hakemuksen ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot. Lääkärinlausunnon tulee olla alkuperäinen eikä se saa olla puolta vuotta vanhempi. Tuki voidaan myöntää määräajaksi tai siihen asti kunnes lapsi täyttää 16 vuotta. Tuki voidaan myöntää vammaistukioikeuden syntymistä seuraavan kuukauden alusta, ei kuitenkaan ilman erityistä syytä pitemmältä kuin kuuden kuukauden ajalta ennen tuen hakemista.

24 16 vuotta täyttäneen vammaistuen tarkoitus Tukea 1664-vuotiaiden muiden kuin eläkkeellä olevien pitkäaikaisesti sairaiden tai vammaisten henkilöiden selviytymistä jokapäiväisessä elämässä, osallistumista työhön tai opiskeluun sekä toimintakyvyn ylläpitämistä, kotona asumista, kuntoutusta ja hoitoa.

25 16 vuotta täyttäneen vammaistuen myöntämisedellytykset sairaudesta, viasta tai vammasta johtuva toimintakyvyn heikentyminen (vähintään yhden vuoden ajan) yleinen haitta tavanomaisessa elämässä avuntarvetta tai ohjauksen ja valvonnan tarvetta jatkuvat erityiskustannukset

26 16 vuotta täyttäneen vammaistukeen ei oikeutta Ei ole oikeutta, jos saa kansaneläkelain tai työeläkelainsäädännön mukaista täyttä työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea, vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä maahanmuuttajan erityistukea eläkettä saavan hoitotukea

27 Vammaistuen määrät Perusvammaistuki 85,93 e/kk Korotettu vammaistuki 200,51 e/kk Ylin vammaistuki 388,80 e/kk

28 Perusvammaistuki Kun toimintakyky on heikentynyt ja sairaudesta tai vammasta aiheutuu olennaista haittaa ja jatkuvia erityiskustannuksia vähintään perusvammaistuen verran kuukaudessa

29 Korotettu vammaistuki Kun toimintakyky on heikentynyt ja sairaudesta tai vammasta aiheutuu huomattavaa haittaa tai hakija tarvitsee henkilökohtaisissa toiminnoissaan, kotitaloustöissä ja asioinnissa kodin ulkopuolella säännöllisesti vähintään viikoittain toistuvaa toisen henkilön apua, ohjausta tai valvontaa tai sairaudesta tai vammasta aiheutuu jatkuvia erityiskustannuksia vähintään korotetun vammaistuen verran kuukaudessa

30 Ylin vammaistuki Kun toimintakyky on heikentynyt ja henkilö on vaikeasti vammainen tai hän tarvitsee monissa henkilökohtaisissa toiminnoissaan jokapäiväistä, aikaa vievää toisen henkilön apua tai sairaudesta tai vammasta aiheutuu huomattavassa määrin säännöllistä ohjauksen ja valvonnan tarvetta tai sairaudesta tai vammasta aiheutuu jatkuvia erityiskustannuksia vähintään ylimmän vammaistuen verran kuukaudessa

31 16 vuotta täyttäneen vammaistuen hakeminen Liitteeksi lääkärinlausunto C Vammaistukea voidaan myöntää takautuvasti enintään kuuden kalenterikuukauden ajalta

32 Ruokavaliokorvaus Myöntämisedellytykset 16 vuotta täyttänyt keliakiaa sairastava Tarkoitus korvaus gluteenittoman ruokavalion ylläpitämiseksi Määrä 21 e/kk, veroton

33 Eläketurva Työeläkelaitokset Työeläkkeet Työkyvyttömyyseläke /Kuntoutustuki Osatyökyvyttömyyseläke Työttömyyseläke Vanhuuseläke Varhennettu vanhuuseläke Osa-aikaeläke Perhe-eläke Kela Perusturva: kansaneläke ja takuueläke Kansaneläke: Työkyvyttömyyseläke/Kuntoutustuki Työttömyyseläke Vanhuuseläke Varhennettu vanhuuseläke Perhe-eläke Maahanmuuttajan erityistuki, päättyy Takuueläke alkaen

34 Täysimääräinen kansaneläke alkaen Perheluokka Yksinäinen Avio/avopuoliso 586,46 e/kk 520,19 e/kk Pienin maksettava kansaneläke on 6,23 e/kk

35 Kansaneläkkeen tulorajat Kansaneläke maksetaan täysimääräisenä, jos hakijan muut eläketulot eivät ylitä 51,79 e/kk Kansaneläkettä ei jää lainkaan maksettavaksi, jos hakijan muut eläketulot ovat vähintään Perheluokka Yksin asuva 1 212,21 e/kk Parisuhteessa oleva 1 079,71 e/kk

36 Eläkettä saavan hoitotuen tarkoitus Hoitotuki on tarkoitettu korvaamaan pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan avun tarvetta, hoitoa ja erityiskustannuksia. Edellytyksenä on toimintakyvyn heikentyminen vähintään vuoden ajaksi.

37 Eläkettä saavan hoitotuen myöntämisedellytykset 16 vuotta täyttänyt henkilö, joka saa täyttä työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä täyden työkyvyttömyyden perusteella maksettavaa jatkuvaa eläkettä tai ansionmenetyskorvausta tapaturma- tai liikennevakuutusjärjestelmästä maahanmuuttajan erityistukea tai vastaavaa eläkettä tai korvaus ulkomailta Sairaudesta tai vammasta johtuva toimintakyvyn heikentyminen (vähintään 1 vuosi), johon liittyy avun tai ohjauksen ja valvonnan tarvetta henkilökohtaisissa toiminnoissa, kotitaloustöissä ja asioinnissa tai jatkuvia erityiskustannuksia

38 Toimintakyvyn heikentyminen eläkettä saavan hoitotuessa Toimintakyvyn heikentymisellä tarkoitetaan henkilön jokapäiväisessä elämässään tarvitsemien toimintojen vaikeutumista sairauden, vian tai vamman takia. Toimintakyvyn voidaan katsoa heikentyneen, jos henkilöllä on sairauden, vian tai vamman vuoksi vaikeuksia huolehtia itsestään (esim. peseytyminen, pukeutuminen) suorittaa välttämättömiä kotitaloustöitä tai asioida kodin ulkopuolella. Toimintakyvyn heikentymisen lisäksi hoitotuen myöntäminen edellyttää aina myös avun tai ohjauksen ja valvonnan tarvetta tai erityiskustannuksia.

39 Eläkettä saavan hoitotuen määrät Perushoitotuki Korotettu hoitotuki Ylin hoitotuki 57,55 e/kk 143,27 e/kk 302,96 e/kk

40 Hakeminen Liitteeksi lääkärinlausunto C Hoitotukea voidaan myöntää takautuvasti enintään kuuden kalenterikuukauden ajalta

41 Vammaisten tulkkauspalvelut Vammaisten tulkkauspalvelut on tarkoitettu Suomessa asuvalle henkilölle, jolla on kuulovamma, kuulonäkö-vamma tai puhevamma ja joka vammansa vuoksi tarvitsee tulkkausta työssä käymiseen, opiskeluun perusopintojen jälkeen, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, harrastamiseen tai virkistykseen. Tulkkauspalveluun liittyvät hakemukset käsittelee Kelan Vammaisten tulkkauspalvelukeskus. Tulkki tilataan Kelan välityskeskuksesta, joka määräytyy tulkkauspalvelun käyttäjän kotikunnan perusteella.

SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA...

SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA... 1 Sisällys SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA.... 2 Viranomaisilla on velvollisuus neuvoa.... Sosiaalityöntekijä.... Potilasasiamies.... Sosiaaliasiamies.... Julkinen terveydenhuolto.... Julkisen

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

Diabeetikon sosiaaliturva

Diabeetikon sosiaaliturva 2015 Diabeetikon sosiaaliturva Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Johanna Häme-Sahinoja Taitto: Aino Myllyluoma Kannen kuva: Jyrki Salmi, Parus Major, talitiainen.

Lisätiedot

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

Sosiaalisia etuuksia 2012

Sosiaalisia etuuksia 2012 Sosiaalisia etuuksia 2012 Sisällysluettelo Yleistä palvelujen hakemisesta... 4 Kansaneläkkeen määrät... 6 Eläkkeen maksupäivät... 6 Ajankohtaista tietoa 2010... 6 Yöpymisraha... 7 Terveydenhuollon maksukatto...

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN SAIRASTANEEN PALVELUOPAS 2014 Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti sosiaali ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat olla ajankohtaisia,

Lisätiedot

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Kokoaja: Aluesihteeri Satu Lukka PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Tässä oppaassa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat

Lisätiedot

Vammaisen maahanmuuttajan palveluopas

Vammaisen maahanmuuttajan palveluopas Vammaisen maahanmuuttajan palveluopas Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus hilma Vammaisfoorumi ry 2011 Vammaisen maahanmuuttajan palveluopas VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS ISBN 951-97853-3-7

Lisätiedot

PIENI PALVELUOPAS 2013

PIENI PALVELUOPAS 2013 PIENI PALVELUOPAS 2013 www.invalidiliitto.fi/pienipalveluopas 1 Sisällysluettelo: sivu Yleistä palvelujen hakemisesta 3 - Hakemukset 3 - Päätös 3 - Muutoksenhaku 3 - Subjektiivinen oikeus eli erityinen

Lisätiedot

Opas Kelan tukiin ja palveluihin 2015

Opas Kelan tukiin ja palveluihin 2015 Opas Kelan tukiin ja palveluihin 2015 4 20 TERVEYS Tytär isänsä asioilla KOTI & PERHE Asumistukeen suojaosa 17 21 ELÄKKEELLÄ Kortti mukaan matkalle OPISKELU & TYÖ Palkkakuitit talteen TÄSSÄ OPPAASSA TERVEISET

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS 14.3.2008/MJ 2 SISÄLLYS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET...4 KUNNAN ERITYINEN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS...4 PALVELUSUUNNITELMA...5 KULJETUSPALVELU...6

Lisätiedot

Avuksi arkeen. Hyödyllistä tietoa ennen ja jälkeen amputoinnin

Avuksi arkeen. Hyödyllistä tietoa ennen ja jälkeen amputoinnin Avuksi arkeen Hyödyllistä tietoa ennen ja jälkeen amputoinnin Sisällysluettelo A Ajankohtaista tietoa (tiedot vuodelta 2013) 9 Ammatillinen erityisopetus 13 Ammatinvalinnanohjaus 13 Ammatillinen kuntoutus

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 21.5.2014 8.38 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET...

Lisätiedot

VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS. Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma Vammaisfoorumi ry. www.tukikeskushilma.fi 2013

VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS. Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma Vammaisfoorumi ry. www.tukikeskushilma.fi 2013 VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma Vammaisfoorumi ry. www.tukikeskushilma.fi 2013 VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS Alkuperäisteksti: Yodit Melaku 2004

Lisätiedot

SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE

SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE SISÄLTÖ: 1 JOHDANTO... 3 2 TAPATURMAVAKUUTUS... 4 2.1 Korvaukset... 4 2.2 Kuntoutus... 6 2.3 Muutoksenhaku... 6 3 LIIKENNEVAKUUTUS... 7 3.1 Korvaukset... 7 3.2 Kuntoutus...

Lisätiedot

KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS

KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS Kainuun maakunta -kuntayhtymä LUKIJALLE Tämä vammaispalveluopas on tarkoitettu Kainuun maakunta -kuntayhtymän alueella vammaispalveluja tarvitseville ja heidän omaisilleen sekä

Lisätiedot

HE 255/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 255/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vammaisetuuksista annettua lakia. Muutos koskisi

Lisätiedot

KELAN ETUUDET NUMEROINA 2015

KELAN ETUUDET NUMEROINA 2015 KELAN ETUUDET NUMEROINA 2015 KOTI JA PERHE TERVEYS JA KUNTOUTUS OPISKELU JA ASEVELVOLLISUUS TYÖTTÖMYYS ELÄKKEELLE Hakemukset ja liitteet www.kela.fi/asiointi Puhelinpalvelu ma pe klo 8 18 Asevelvollisen

Lisätiedot

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 1 Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, edunvalvonta-asiamies, Alzheimer-keskusliitto ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Alzheimer-keskusliitto (toim.) DEMENTOITUVAN

Lisätiedot

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

LAPSIPERHEEN PALV E L U O PA S

LAPSIPERHEEN PALV E L U O PA S EPILEPSIALIITON PERHEJAOSTO Perhetoiminta Liiton perhetoiminnan tavoitteena on antaa epilepsiaa sairastavien lasten ja nuorten vanhemmille tietoa ja tukea epilepsiaan liittyvissä kysymyksissä sekä tarjota

Lisätiedot

Vammais- palveluopas. www.nurmijarvi.fi 1

Vammais- palveluopas. www.nurmijarvi.fi 1 2011 Vammais- palveluopas www.nurmijarvi.fi 1 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2. Apuvälinelainaus ja hoitotarvikejakelu 6 3. Asuminen 6 4. Asunnon muutos- ja korjaustyöt 7 5. Edunvalvojatoiminta 9 6.

Lisätiedot

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen 1 (9) TARKISTUSLISTA PALVELUOHJAUS / KUNTOUTUSOHJAUS alle 16-vuotiaita vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän perheitään koskevista etuuksista ja palveluista v. 2008 Äänekoski (vammaispalvelutiimin

Lisätiedot

Palveluopas lapsiperheelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö

Palveluopas lapsiperheelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö Palveluopas lapsiperheelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö SISÄLLYSLUETTELO Yleistä hakemisesta 1. Alle 16-v. vammaistuki 2. Apuvälineet 3. Asunnon muutostyöt 4. Auto: Ajoneuvovero Autoveron huojennus

Lisätiedot

OPPAAN TARKOITUS... 1

OPPAAN TARKOITUS... 1 Opas SISÄLTÖ OPPAAN TARKOITUS... 1 SUKUPUOLI-IDENTITEETTIASIOIDEN TUTKIMUS JA HOITO... 1 Sukupuoli-identiteetistä... 1 Lääketieteellinen hoito... 1 Sukupuolen korjaustutkimuksiin hakeutuminen... 2 STM:n

Lisätiedot

Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17. Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen

Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17. Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17 Kirjoittajat: Päivitys: Anne Saaristo Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen Anne Saaristo 1. painos 1999 2. täysin

Lisätiedot

Terveys ja köyhyys -työryhmä SOSIAALITURVA PÄHKINÄNKUORESSA PÄIVITETTY 20.3.2014

Terveys ja köyhyys -työryhmä SOSIAALITURVA PÄHKINÄNKUORESSA PÄIVITETTY 20.3.2014 SOSIAALITURVA PÄHKINÄNKUORESSA PÄIVITETTY 20.3.2014 Marja Eronen, Suomen Nivelyhdistys Pirkko Justander, Invalidiliitto Anu Korhonen, Aivovammaliitto Marika Railila, Aivoliitto Pirkko Jantunen, Mielenterveyden

Lisätiedot