Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen kuluttajaturvallisuusvalvontasuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen kuluttajaturvallisuusvalvontasuunnitelma 2015 2019"

Transkriptio

1 Inarin kunta Ympäristöyksikkö Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen kuluttajaturvallisuusvalvontasuunnitelma Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta, ympäristöjaosto

2 2 SISÄLTÖ Sivu 1. Johdanto Valvontasuunnitelman tavoite Oikeusohjeet Kunnan kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaisen tehtävät Henkilöstö ja yhteystiedot Työajan tarve Valvontakohteiden kartoitus Valvontakohteiden tarkastustiheys, riskinarviointi ja riskiluokitus Tarkastukseen käytettävä aika Valvontakohteet Tarkastusten määrittely Tarkastuksen sisältö Tarkastussuunnitelma Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi ja raportointi aluehallintovirastolle Vuosien erityiset teema-alueet kuluttajaturvallisuusvalvonnassa Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valvontaprojektit vuonna

3 3 1. Johdanto 1.1 Valvontasuunnitelman tavoite Tämä suunnitelma on laadittu Inarin ja Utsjoen kuntien kuluttajaturvallisuusvalvontasuunnitelmaksi vuosille Valvontasuunnitelman tarkoituksena on taata laadukas ja säännöllinen valvonta, jolla ehkäistään kulutuspalveluihin liittyviä vaaroja. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan työnjaon mukaan kunnat valvovat alueellaan kuluttajapalveluiden turvallisuutta ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) vastaa kulutustavaroiden turvallisuuden valvonnasta. 1.2 Oikeusohjeet Valvonnan suunnitelmallisuus ja sen toteuttaminen perustuu seuraaviin oikeusohjeisiin: - Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) - Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta turvallisuusasiakirjasta (1110/2011) - Valtioneuvoston asetus ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisista valvontaohjelmista (664/2006) - Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille Kuluttajaviraston ohjeet kunnan tuoteturvallisuusvalvonnan valvontasuunnitelman laatimiseksi (Kuluttajavirasto Dnro 2004/52/4281) - Kunnallisen tuoteturvallisuusvalvonnan valvontakriteeristö (Kuluttajavirasto Dnro 2006/52/1245) 1.3 Kunnan kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaisen tehtävät Kunnat suorittavat alueellaan kuluttajapalveluiden turvallisuuden valvontaa. Valvonta sisältää säännöllistä ja riskinarvioinnin perusteella tapahtuvaa alueella sijaitsevien kuluttajapalvelukohteiden valvontaa, valvontaprojekteihin osallistumista, ilmoitusten käsittelyä, erityistilanteiden valvontatapausten käsittelyä, valvontayksikön toimesta havaittujen valvontatapausten hoitamista sekä muuta valvontaa tukevaa työtä. Kulutustavaroiden turvallisuuden valvontaa suoritetaan Tukesin ja Tullin toimesta. Sekä kunnat että aluehallintoviranomaiset seuraavat alueellaan kuluttajaturvallisuuslainsäädännön soveltamisalaan liittyvää kehitystä ja tapahtuneita onnettomuuksia. Tarvittaessa näissä tapauksissa aloitetaan valvontatoimet. Kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaisen tehtävänä on myös opastaa toiminnanharjoittajia toimintansa turvallisuuden varmistamisessa yrityksen turvallisuussuunnittelun ja sen toteuttamisen avulla. Kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaisena toimii Inarin ja Utsjoen kunnissa Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaosto ja valvonnan toteutuksesta huolehtii Inarin kunnan ympäristöyksikkö. 3

4 4 2. Henkilöstö ja yhteystiedot Inarin kunnan ympäristöyksikön vastuuhenkilönä toimii Inarin kunnan ympäristöyksikön johtaja. Kuluttajaturvallisuusvalvontaa hoitaa terveydensuojelutarkastaja. Käyntiosoite: Postiosoite: Inarin kunnan ympäristöyksikkö Latutie IVALO Inarin kunta Ympäristöyksikkö Piiskuntie IVALO Muut yhteystiedot: Ympäristöyksikön johtaja, terveydensuojelutarkastaja Minna Saramo-Nissilä puhelin faksi sähköposti Terveydensuojelutarkastaja Paula Niskala puhelin faksi sähköposti Ympäristötarkastaja puhelin faksi sähköposti 3. Työajan tarve Työajan tarve kuluttajaturvallisuusvalvonnassa Inarin ja Utsjoen kunnissa laskettuna kuluttajaturvallisuusvalvonnan uudistetun valvontakriteeristön ohjeiden mukaan on 64 htpv. Työajan tarve jakautuu seuraavasti: painopistealueiden valvonta: 38 htpv muu kuluttajaturvallisuusvalvontaan tarvittava työmäärä: 26 htpv Muuhun kuluttajaturvallisuusvalvontaan kuuluu hallinnolliset tehtävät ja muut tehtävät. Hallinnollisiin tehtäviin kuuluu mm. kuluttajaturvallisuusvalvontasuunnitelman vuotuinen päivittäminen, kuluttajaturvallisuusvalvonnan tietojen kerääminen edelliseltä vuodelta, kuluttajaturvallisuusvalvonnan ajankohtaiskirjeiden ja ekstranetin seuranta, valvontayksikön kuluttajaturvallisuusvalvonnasta tiedottavien 4

5 5 internet-sivujen päivittäminen sekä kouluttautuminen. Ohjelmakaudella on lisäksi tarkoitus ottaa sähköinen kohdetietojärjestelmä käyttöön täysipainoisesti. Lisäksi kuluttajaturvallisuusvalvontaan kuuluu muita tehtäviä kuten Valvontaprojekteihin osallistuminen Kohteessa tapahtuneen onnettomuuden tai muun vaaratilanteen selvitys Uusien kohteiden aloittamisilmoitusten käsittely ja tarkastus Palvelun turvallisuutta koskevien ilmoitusten käsittely Maastohiihtolatujen ja moottorikelkkareittien turvallisuuden valvonta Tiedon lisääminen kuluttajaturvallisuusvalvonnan periaatteista (mm. ilmoitusvelvollisuudesta) Muut tehtävät kuten opastus ja neuvonta 4. Valvontakohteiden kartoitus Kuluttajaturvallisuuslainsäädännön mukaisia valvontakohteita kartoitetaan ja kohdeluetteloa päivitetään jatkuvasti. Tiedon hankkiminen ja päivittäminen valvontakohteiden lukumäärästä ja ominaisuuksista on lähtökohta valvontatarpeen arvioinnille, koska valvottavilla kohteilla ei ole ollut mennessä ilmoitustai hyväksymismenettelyä. Vuoden 2012 alussa voimaan tulleen kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 6 :n mukaan uusien palveluntarjoajien on tehtävä ennen kuluttajapalvelun aloittamista ilmoitus kunnan valvontaviranomaiselle, mikä toteutuessaan helpottaa kohdeluetteloiden ylläpitoa. Käytännössä toiminnanharjoittajat eivät kuitenkaan usein ole tietoisia ilmoitusvelvollisuudestaan. Tämän vuoksi uusien kohteiden kartoittaminen viranomaislähtöisesti on edelleen tärkeää. Kuluttajapalveluiden tarjoajia ja/tai suorituspaikkoja on tehtyjen kartoitusten perusteella Inarissa ja Utsjoella yhteensä 100 kpl (Inari 68 kpl, Utsjoki 30 kpl). Kohdeluettelo on päivittynyt viime vuosien aikana, kun kohteiden toiminnan laajuudesta, luonteesta tai aktiivisuudesta on saatu lisää tietoa. 5. Valvontakohteiden tarkastustiheys, riskinarviointi ja riskiluokitus Kuluttajaturvallisuusvalvontaa kohdennetaan eri kuluttajapalveluihin niihin liittyvien riskien mukaisesti. Käytännössä valvonta kohdistuu pääosin Tukesin määrittelemiin painopistealueisiin, joiden on katsottu sisältävän suuririskistä toimintaa. Kuluttajaturvallisuuden valtakunnallisessa valvontaohjelmassa on esitetty päivitetyt, painopistekohtaiset tarkastustiheydet, jotka toimivat perusteena kunnan määrittämälle tarkastustiheydelle yhdessä kohteiden riskinarvioinnin kanssa. Paikallisesti määritelty valvontatiheys voi näin ollen olla suurempi tai pienempi valtakunnallisesti määriteltyyn valvontatiheyteen nähden. Suurin yksittäinen kohderyhmä kuluttajaturvallisuusvalvonnassa Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueella on ohjelmapalvelut, joita oli vuonna 2014 yhteensä 60 kpl (Inari 36 kpl, Utsjoki 24 kpl). Ohjelmapalveluja tuottavia toimijoita on valvontaalueella asukaslukuun nähden paljon. Ohjelmapalvelualan toimijoille on tehty vuonna 5

6 riskinarviointi kyselytutkimuksen perusteella, jossa on kartoitettu yritysten toimintaa ja niiden tuottamien palvelujen turvallisuuden tasoa. Riskinarvioinnin perusteella ohjelmapalveluille on tehty riskiluokitus eli käytännössä määritetty kohdekohtaiset tarkastustiheydet tarvittaessa pienentämällä tai kasvattamalla valvontakriteeristön suosittelemaa vuosittaista tarkastustiheyttä. Riskinarviointia on tarkennettu ja tarkennetaan jatkuvasti tarkastuksien yhteydessä, kun kohteiden toiminnasta saadaan lisää tietoa. Muille kuluttajaturvallisuusvalvonnan painopistealueille ei ole toistaiseksi tehty kyselytutkimukseen pohjautuvaa riskinarviointia, mutta riskianalyysiä tehdään käytännössä aina tarkastuskäynnillä ja tarkastustiheyttä muokataan tarvittaessa. 6. Tarkastukseen käytettävä aika Arviot kohteiden keskimääräisestä tarkastusajasta perustuvat vuosien aikana tehtyihin tarkastuksiin käytettyjen aikoihin ja tarkentuneeseen tietoon kohteiden toiminnan luonteesta ja laajuudesta. Yksittäisten kohteiden tarkastustiheystarvetta tarkastellaan uudelleen aina, kun kohteesta saadaan lisätietoa tai esimerkiksi kokonaisturvallisuus katsotaan tarkastuksen perusteella parantuneen merkittävästi. Tarkastukseen keskimäärin käytettävän ajan määrittämisessä on otettu huomioon esivalmistelut, tarkastus sekä matkaan käytettävä aika ja tarkastuskertomuksen laatiminen. Matka-ajat ovat Inarissa ja Utsjoella pitkiä, mikä lisää tarkastukseen käytettävää kokonaisaikaa. Yhteen tarkastukseen varataan aikaa vähintään kaksi tuntia, mutta vaativammat kohteet vaativat yhden tai useamman henkilötyöpäivän. Kuluttajaturvallisuustarkastuksia pyritään tekemään yhdistettyinä tarkastuksina niin, että samalla tarkastuksella tehdään mahdollisuuksien mukaan myös terveydensuojelulain ja elintarvikelain mukaisia tarkastuksia, jolloin matkaan käytettävä aika tarkastusta kohden vähenee. Valtakunnallisen valvontaohjelman mukaiset tarkastustiheydet ja tarkastuksen kestot on esitetty Taulukossa 1. Valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista peritään maksu tuntiperusteisesti. Maksutaksa on Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston hyväksymä (Inarin kunnan ympäristöyksikön viranomaispalveluista perittävät maksut ). 6

7 7 Tarkastuksen kesto Taulukko 1. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallisen valvontaohjelman mukaiset kohteiden tarkastustiheydet ja tarkastuksiin kuluva aika. Valvontakohteet (kuluttajapalvelut) Tarkastustiheys Laskettelukeskus tai muu rinnekeskus 1 6 Uimaranta 1 3 Talviuintipaikka 1 3 Sisäleikkipaikat omana palvelunaan 1 5 Huvi- / teemapuisto, tivoli, sirkus, eläintarha tai kotieläinpuisto 1 6 Skeittauspaikka tai vastaavanlainen pyöräilypaikka 0,5 4 Ohjelmapalvelu 0,5 6 Ratsastustalli tai muu ratsastuspalvelu 0,5 6 Uimahalli / maauimala / kylpylä / vastaava 0,5 5 Yleisötilaisuus 0,5 *) 4 Kiipeilykeskus / -seinä, muu kuin ohjelmapalvelu 0,33 5 Kartingrata 0,33 5 Kuntosali 0,25 4 Leikkikenttä tai -puisto, asukaspuisto 0,25 4 Tatuointien, lävistys tai muu kehonmuokkauspalvelu 0,2 3 Turvapuhelinpalvelu tai muu vastaava 0 0 *Laskennallisesti joka toinen merkittäväriskinen yleisötilaisuus tarkastetaan. 7. Valvontakohteet Inarin ja Utsjoen kuluttajaturvallisuuden valvontakohteet on tässä suunnitelmassa pyritty luokittelemaan Kuluttajaviraston laatiman kunnallisen kuluttajaturvallisuusvalvonnan valvontakriteeristön mukaan. Ohje määrittelee painopistealueiden lisäksi valvontatiheyssuosituksen sekä arvion yhden valvontakäynnin kestosta. Kohdeluettelossa esitetään valvontakohteet vain tyypeittäin. 8. Tarkastusten määrittely Suunnitelmallinen valvonta kohdistuu tarkastusten tekemisenä, toimenpiteiden osoittamisena ja jälkivalvontana valvonnan painopistealueille. Tarkastukset jaetaan ennalta sovittuun tarkastukseen, jälkivalvontaan liittyvään uusintatarkastukseen sekä ennalta ilmoittamattomaan, valituksen perusteella tehtävään tarkastukseen. Perustarkastus on ennalta sovittu toiminnan tarkastus, jossa tarkastetaan turvallisuutta mahdollisuuksien mukaan palvelun toteuttamispaikalla. Uusintatarkastus (lisätarkastus) on jälkivalvontaan liittyvä tarkastus, joka voi olla ennalta sovittu tai ennalta ilmoittamaton. Uusintatarkastuksella varmennetaan, että kohteen turvallisuustaso on saatettu hyväksyttävälle tasolle. Tarkastus valituksen perusteella tehdään turvallisuuspuutteen toteamiseksi ennalta sopimatta, jotta toiminnanharjoittaja ei voi varautua viranomaisen tarkastukseen. Valituksen perusteella tehdyt tarkastukset ovat suunnittelemattomia ja siten maksuttomia. 7

8 8 9. Tarkastuksen sisältö Tarkastus voi kohdistua tiloihin, toimintatapoihin, olosuhteisiin ja asiakirjoihin. Yhdellä tarkastuskerralla voidaan tarkastaa koko kohde tai vain jokin toiminnan osaalue. Tarkastukset voivat sisältää myös aktiviteettien tarkastuksia (näytteenotto, kuluttajaturvallisuuslaki, 29 ) kohteessa harjoitettavan toiminnan tai tarjottavien palvelujen turvallisuuden, terveyshaittojen ja määräystenmukaisuuden arvioimiskesi. Tarkastuksesta laaditaan aina tarkastuskertomus, joka toimitetaan tiedoksi asianosaisille, joita voivat tarkastuskohteen lisäksi olla mahdolliset muut viranomaiset. Tarkastuksien tukena käytetään tarvittaessa Tukesin julkaisemia valvontaohjeita, tarkastuslistoja, malliasiakirjoja sekä työohjeita. 10. Tarkastussuunnitelma Valtakunnallisen valvontaohjeen mukaan kuntien tulee perustaa tarkastussuunnitelmansa kohteiden riskinarviointiin. Tarkoituksen on, että kunnan kaikki valvontakohteet tulee kartoittaa riskeihin perustuvan kohteiden kokonaisarvioinnin avulla ennen suunnitelmien ja tarkastustiheyksien määrittämistä. Tämä tarkastussuunnitelma on tehty vuonna 2007 ohjelmapalvelualan toimijoille tehtyjen riskinarviointien sekä vuosina tehtyjen valvontakäyntien. perusteella. Ohjelmapalvelujen lisäksi Inarissa ja Utsjoella on pienempi ryhmä muita valvontakohteita, joita ovat mm leikkipaikat, kuntosalit ja uimahallit. Valvonnassa ei keskitytä niinkään laitteiden ja teknisten ratkaisujen yksityiskohtiin, vaan kohteiden kokonaisturvallisuuteen, johon kuuluvat mm. kohteen turvallisuussuunnittelu, henkilökunnan turvallisuus- ja hätätilanneosaaminen, kohteen kunnossapito sekä tietojen antaminen asiakkaille. Kuluttajaturvallisuuden valvontasuunnitelma vuosille on laadittu olemassa olevat resurssit huomioiden. Nykyisillä resursseilla valtakunnallisesti suositeltu tarkastustiheys toteutuu suhteellisen hyvin. Kohteesta riippuen keskimääräiseen tarkastustiheyteen ei ole kuitenkaan aina tarkoituksenmukaista pyrkiä vaan esimerkiksi pienet ohjelmapalveluyritykset voidaan tarkastaa vain joka neljäs tai joka viides vuosi. Ohjelmakauden aikana kohdeluettelo on päivittynyt vastaamaan paremmin todellisuutta. Kohteiden riskinanalyysiä tehdään käytännössä jatkuvasti ja käsitys sopivasta tarkastustiheydestä kullekin yksittäiselle kohteelle on selkeytynyt edellisen ohjelmakauden aikana. Valvonnassa eteen tuleviin erityistilanteissa toimimiseen on laadittu suunnitelma. Suunnitelma on esitetty Ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun valmiussuunnitelmassa. Valvontataulukossa kohteet on esitetty kohdetyypeittäin tarkemman yrityslistauksen jäädessä yksikön omaan käyttöön. 8

9 9 Taulukko 2. Kuluttajaturvallisuusvalvontasuunnitelma vuodelle Suunniteltujen tarkastusten lukumäärä päivitetään vuosittain, jotta suunnitelma olisi mahdollisimman todenmukainen. Valvontakohdetyyppi Kohteiden lkm Ympäristöyksikön tark.tiheys Suunnitellut tarkastukset 2015 Laskettelukeskus tai muu rinnekeskus Uimaranta Talviuintipaikka 2 1-0,5 1 Sisäleikkipaikat omana palvelunaan Huvi- / teemapuisto, tivoli, sirkus, eläintarha tai kotieläinpuisto 1 0,5 1 Skeittauspaikka tai vastaavanlainen pyöräilypaikka 1 0,33 0 Ohjelmapalvelu 60 0,5-0,33 15 Ratsastustalli tai muu ratsastuspalvelu 0 0,5 0 Uimahalli / maauimala / kylpylä / vastaava 4 1-0,5 4 Yleisötilaisuus 3 0,5 *) 1 Kiipeilykeskus / -seinä, muu kuin ohjelmapalvelu 1 0,33 1 Kartingrata 0 0,33 0 Kuntosali 5 0,25 0 Leikkikenttä tai -puisto, asukaspuisto 18 0,5 13 Tatuointien, lävistys tai muu kehonmuokkauspalvelu 0 0,2 0 Turvapuhelinpalvelu tai muu vastaava Yhteensä Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi ja raportointi aluehallintovirastolle Valvontasuunnitelman toteutumisesta laaditaan vuosittain tiivis, kirjallinen yhteenveto, jossa esitetään mm. tarkastusten määrä valvontakohdetyypeittäin ja tarkastusten kattavuus. Suunnitelman toteutumisen arvioinnissa esitetään arvio voimavarojen riittävyydestä suhteessa tarpeeseen ja suunniteltuun toimintaan sekä kuinka paljon voimavaroja on käytetty ennalta suunniteltuihin valvontatehtäviin ja kuinka paljon muihin tehtäviin. Tarvittaessa kuvataan syyt tai perustelut mahdollisille toteutumatta jääneille tavoitteille. Lisäksi tuodaan esille mahdollisesti myös muita valvonnan kannalta oleellista ja ajankohtaista. Kuluttajaturvallisuuden valvontasuunnitelman toteutumisesta lähetetään sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston hyväksymä selvitys ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnin osana Lapin aluehallintovirastolle. 12. Vuosien erityiset teema-alueet kuluttajaturvallisuusvalvonnassa Vuosina kuluttajaturvallisuusvalvonnan keskeisimpänä teemana on valvonnan vaikuttavuus. Lisäksi ohjelmakaudelle on asetettu myös seuraavat tavoitteet: 9

10 10 1) valvonnan laatu ja riskiperusteinen kohdentaminen 2) kuluttajaturvallisuusvalvonnan resurssien varmistaminen 3) valvontakriteeristön uudistusten omaksuminen Nämä kolme teema-aluetta on otettu huomioon Inarin kunnan ympäristöyksikössä kuluttajaturvallisuusvalvontasuunnitelmaa päivitettäessä sekä suunniteltaessa paikallista kuluttajaturvallisuusvalvontaa seuraavilla tavoilla: 1) tarkastusten riskiperusteisuutta tehostetaan 2) pyritään voimakkaampaan yhteistyöhön mm. toisten viranomaisten kanssa 3) yhdistettyjä tarkastuksia lisätään mahdollisuuksien mukaan (mm. terveydensuojelu ja kuluttajaturvallisuus) 13. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valvontaprojektit vuonna 2015 Valtakunnallinen valvontaprojekti 2015 Uimahallien ja kylpylöiden turvallisuus Alueelliset valvontaprojektit 2015 Lapin aluehallintovirasto: talviuintipaikkojen turvallisuus Inarin kunnan ympäristöyksikkö osallistuu alueellisiin valvontaprojekteihin mahdollisuuksien mukaan. 10

2. VUOSIEN 2015-2019 TEEMA JA TAVOITTEET KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONNASSA

2. VUOSIEN 2015-2019 TEEMA JA TAVOITTEET KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONNASSA Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 1 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 3 1.1 Toimintaympäristö

Lisätiedot

TUNTURI LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO SODANKYLÄN KUNTA 2.1.2014 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TUNTURI LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO SODANKYLÄN KUNTA 2.1.2014 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TUNTURI LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO SODANKYLÄN KUNTA 2.1.2014 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 YLEINEN OSA... 4 1.1. Valvontasuunnitelman laatiminen ja hyväksyminen... 4

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA

KITTILÄN KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA KITTILÄN KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 1 YHTEISEN VALVONTAOHJELMAN JA KUNNAN VALVONTASUUNNITELMAN SISÄL- TÖ 4 1.1 TARKASTUSTEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen terveydensuojelun valvontasuunnitelma 2015 2019

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen terveydensuojelun valvontasuunnitelma 2015 2019 Inarin kunta Ympäristöyksikkö Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen terveydensuojelun valvontasuunnitelma 2015 2019 Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta, ympäristöjaosto 2 SISÄLTÖ Sivu 1. Johdanto...

Lisätiedot

Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48. Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele

Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48. Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48 Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1 SALLAN KUNTA POSTIPOLKU 3 98900 SALLA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 2 Ympäristöterveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä 1. Elintarvikelaki (23/2006 ja muutos 352/2011) 2.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUE Jyväskylä, Hankasalmi, Joutsa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Ymptltk 17.12.2014 24 liite Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Ympäristöterveydenhuolto YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Ympäristöterveydenhuolto YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Ympäristöterveydenhuolto YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 Ympäristöterveydenhuollon lautakunta 12.12.2014 0 OSA I Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Lohja Sammatti Nummi-Pusula Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2007 (säännöllinen valvonta)

Lohja Sammatti Nummi-Pusula Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2007 (säännöllinen valvonta) LUONNOS 4.6.2007 1 Lohja Sammatti Nummi-Pusula Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2007 (säännöllinen valvonta) Lainsäädännöstä Kansanterveyslain (66/1972) 1 :n mukaan kansanterveystyöllä tarkoitetaan

Lisätiedot

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010 Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön (Pirteva) ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011-2014 Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö Pirteva...

Lisätiedot

Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele

Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2013 2 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 4 1.1. Valtakunnalliset valvontaohjelmat...

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 8.12.2010 331 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Julkaisun kustantaja: Evira, Tukes ja Valvira, Helsinki 2010 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy ISBN: 978-952-225-074-2

Lisätiedot

Liite 1. Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön (Pirteva) ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015 2019 ID 516323

Liite 1. Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön (Pirteva) ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015 2019 ID 516323 Liite 1 Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön (Pirteva) ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015 2019 ID 516323 Sisältö 1. Johdanto... 4 Teemat ja painopisteet valvontaohjelmakaudella

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Julkaisun kustantaja: Evira, Tukes ja Valvira, Helsinki 2010 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy ISBN: 978-952-225-074-2

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO... 3 2 KOUVOLAN KAUPUNGIN TERVEYDEN- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU3 2.1 Toimialue... 4 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 Jyväskylä, Hankasalmi,

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 Päivitys vuodelle 2012 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21.12.2011 433

Lisätiedot

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄDÖSPERUSTEET VALVONTAOHJELMALLE... 1 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOON KUULUVAT LAIT... 1

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Päivitys vuodelle 2012 Julkaisun kustantaja: Evira, Tukes ja Valvira, Helsinki 2011 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy

Lisätiedot

ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 OSA I: YMPÄRISTÖNTERVEYDENHUOLTO... 3 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ JA VALVONNAN TARKOITUS... 3 1.2 VALVONNAN VOIMAVARAT

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Ymp.jaosto 14.12.2012, 29 Liite 1. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014. Päivitys 2012

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014. Päivitys 2012 Yth. jaosto 19.12.2011 48. Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys 2012 Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 2 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019

HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEINEN OSA... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 Toimialue... 5 1.3 Valvonnan voimavarat

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 LUONNOS 2(48) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA... 5 1. VALVONTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 KOKKOLAN KAUPUNKI Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto KARLEBY STAD Mellersta Österbottens miljöhälsovård KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 SISÄLLYS

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodeksi 2010

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodeksi 2010 Ymja 17.12.2009 143 Liite nro 1 Ympäristöpalvelut (Akaa, Kylmäkoski, Urjala, Valkeakoski) Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodeksi 2010 Akaa, Kylmäkoski, Urjala, Valkeakoski 2 (27) Sisältö

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Julkaisun kustantaja: Evira,

Lisätiedot