Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019"

Transkriptio

1 0 Liite 3 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille SISÄLLYS 1 KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONTA Tarkastusten määrittely VALVONTAKOHTEIDEN RISKINARVIOINTI, TARKASTUSTIHEYDET JA TAR KAS- TUS TEN VAATIMA AIKA Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheydet Tarkastustiheyden muuttaminen niiden painopistealueiden kohteiden osalta, joissa omaval von ta toimii Kuluttajaturvallisuusvalvonnan teema-alueet Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnalliset ja kunnalliset painopistealueet KUNNAN TOIMESTA TAPAHTUVA NÄYTTEENOTTO Erityistilanteet VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI 6 5 VALVONTAKOHTEET, TOTEUTETTAVIEN TARKASTUSTEN MÄÄRÄ JA RE SURS- SIT.. 7 Taulukko 1 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan suunnitelmallinen ja painopistealueiden valvonta vuosi na

2 1 1 KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONTA Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on laatinut kuluttajaturvallisuusvalvonnan val ta kun nal lisen valvontaohjelman vuosille Valvontaohjelman laatimisesta on säädetty vuoden 2012 alusta voimaan tulleen kuluttajaturvallisuuslain (920/2011, jäljempänä KuTuL) 20 :ssä ja val tio neu vos ton asetuksessa ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisista valvontaohjelmista (ns. val von ta oh jel ma-ase tus, 78/2011). Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma on osa ym pä ris tö ter vey den huollon yhteistä valtakunnallista valvontaohjelmaa vuosille ja julkaistaan osana sitä. Valvon ta oh jel man tarkoitus on ohjata kuluttajaturvallisuusvalvontaa ja sen suunnittelua. Kuluttajaturvallisuuslaissa säädetään kuluttajaturvallisuusvalvonnan valvontaviranomaisista ja niiden tehtävistä. Valvontaviranomaisia ovat Tukes, Tulli, aluehallintovirastot ja kunnat. Laissa on sää det ty kuntien tehtäväksi valvoa alueellaan lain ja sen nojalla annettujen säännösten, määräysten ja päätösten noudattamista (KuTuL 16 ) siten, että kuluttajan henkeä ja terveyttä suojellaan vaa roilta ja kuluttajan omaisuutta vahingoilta. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto valvoo tavaroiden turvallisuutta. Kunnassa valvonta painottuu palve lui den turvallisuuden valvontaan ja valvonnan painopistealueille kuuluvien kohteiden valvontaan. Li säk si tehtävänä on neuvoa ja opastaa toiminnanharjoittajia. Kunta laatii ja hyväksyy kuluttajaturvallisuuden säännöllistä valvontaa koskevan suunnitelman siten, että valvonta on yleisten valvontaa koskevien vaatimusten mukaista ja ehkäisee ku lu tus ta va rasta tai kuluttajapalvelusta aiheutuvia terveys- ja omaisuusvaaroja. Valvontasuunnitelman tulee sisältää vähintään seuraavaa: 1. tarkastusten määrittely 2. valvontakohteiden tarkastustiheys 3. kunnan toimesta tapahtuva näytteiden otto sekä 4. suunnitelman toteutumisen arviointi Keskeisimmät säädökset, jotka koskevat kuluttajatuvallisuusvalvontaa: - Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) Valtioneuvoston asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista (631/2004) Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta turvallisuusasiakirjasta (1110/2011) 1.1 Tarkastusten määrittely Kuluttajaturvallisuusvalvonnan tarkoituksena on saada selville, onko tarjottu palvelu tai tavara turval li nen, kuinka asiakasturvallisuutta ylläpidetään ja kehitetään sekä millä keinoin palvelu tai tavara saa daan tarvittaessa turvallisemmaksi.

3 2 Tarkastus voi olla; - ennalta sovittu ns. tavanomainen tarkastus - jälkivalvontaan liittyvä tarkastus - ennalta ilmoittamaton tarkastus Tarkastuksella tarkoitetaan ennalta sovittua tarkastusta ns. tavanomaista tarkastusta, joka koh distuu pääsääntöisesti kuluttajapalvelun turvallisuuden ja/tai kulutustavaroiden turvallisuuden tar kas tami seen. Kuluttajapalvelun turvallisuutta tarkastettaessa: Lähetetään tarvittaessa ennakolta kirje toiminnanharjoittajalle tulevasta tar kas tukses ta ja siinä tarvittavista asiakirjoista, kuten turvallisuusasiakirjasta tai -suunnitelmasta Sovitaan tarkastuksen ajankohta ja tutustutaan ennakolta toiminnanharjoittajan turval li suus asia kir jaan tai -suunnitelmaan. Kohteessa tarkastetaan mm. palvelun suorittamiseen käytettävien varusteiden, toimin to jen ja tilojen turvallisuus. Keskustellaan toiminnanharjoittajan ja henkilöstön kanssa sekä mah dol li ses ti seurataan palvelun suorittamista todellisilla suorituspaikoilla. Jälkivalvontaan liittyvä tarkastus, joka voi olla ennakolta sovittu tai ennalta ilmoittamaton. Jäl kitar kas tus voi olla myös esim. turvallisuusasiakirjan pyytäminen nähtäväksi, jos siinä on aiemmin ollut puutteita. Ennalta ilmoittamaton tarkastus esim. valvontaviranomaisen omasta aloitteesta tai toi min nan harjoit ta jan tekemän ilmoituksen perusteella siten, ettei toiminnanharjoittaja voi ennakolta varautua viran omai sen tarkastukseen. Tehdystä tarkastuksesta laaditaan aina tarkastuskertomus (hallintolaki 39 ), vaikka turvallisuusasiat tar kas tus koh tees sa olisivatkin olleet kunnossa. Kiertäviä toiminnanharjoittajia valvoessaan valvontaa suorittavan viranhaltija tekee yhteistyötä Tuke sin ja muiden kuntien kanssa välittämällä tietoa erityisesti mahdollisista vakavista tur val li suuspuut teis ta. Ympäristöterveysvalvonnassa olevat KuTu-lain mukaiset kohteet ja niihin kohdistuvat val von ta toimet kuten kaikki tarkastukset, näytteenotot, toimenpidepyynnöt jne. kirjataan Digia tarkastaja - tiedon hal lin ta jär jes tel mään. 2 VALVONTAKOHTEIDEN RISKINARVIOINTI JA TARKASTUSTIHEYDET SEKÄ TAR KAS TUS TEN VAATIMA AIKA 2.1 Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheydet Termi riskinarviointi on määritelty kuluttajaturvallisuuslaissa, ja sillä tarkoitetaan vaarojen tun nis tamis ta sekä riskien suuruuden määrittämistä ja merkityksen arvioimista. Valvontakohteen tur val lisuut ta tarkastettaessa arvioidaan palveluun liittyvät riskit. Tukesissa on tehty alustava koh de tyyp pikoh tai nen riskinarviointi, jonka perusteella kuluttajaturvallisuusvalvonnan painopistealueiden eri

4 3 koh de tyyp pien tarkastuskohteille on määritelty keskimääräiset tarkastustiheydet ja tarkastusajat (liite 1). Alustavassa riskinarvioinnissa on hyödynnetty mahdollisimman laajasti tietoa kohdetyypin vaa ran paikoista, tapahtuneista onnettomuuksista ja palvelun luonteesta (esim. muuttuvuus, käyt täjä ryh mät, olosuhteet) sekä huomioitu niin ulkopuolisilta asiantuntijoilta kuin valvontaviranomaisilta saa tu ja näkemyksiä kohteiden riskeistä. Muiden kuin painopistealueiden kohteiden tarkastustiheydet ja tarkastusajat määritellään valvontayksikössä tapahtuvan riskinarvioinnin avulla. Ku lut ta ja tur val lisuus la ki edellyttää toiminnanharjoittajaa ilmoittamaan viranomaiselle KuTuL:n 6 :ssä mainituista pal ve luis ta ja palvelun tai tavaran aiheuttamasta vaarasta, mutta muutoin toiminnanharjoittaja tai muu palvelun tarjoaja ei ole ilmoitusvelvollinen toiminnastaan. Kohdetyyppien sisällä on hyvin erilaisia yksittäisiä valvontakohteita ja -kohderyhmiä. Val von ta yk sikös sä tulee tehdä valvontakohteiden riskinarviointia ja tarpeen mukaan nostaa tai laskea kohteiden tar kas tus ti heyk siä. Myös tarkastukseen käytetty aika vaihtelee erilaisissa kohteissa. Kuluttajaturvallisuusvalvonnassa tehtävän riskinarvioinnin perusteet löytyvät ku lut ta ja tur val li suusval von nan ekstranetistä Työohjeet-sivulta seuraavista asiakirjoista: Perusteita riskinarviointityöhön Riskien arviointi, sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu Riskinarviointi KuTu-lain mukaisessa valvontakohteessa, osat 1 ja 2 Tarkastuksia tehtäessä käytetään apuna Tukesin julkaisemia valvontaohjeita, malliasiakirjoja sekä työ oh jei ta. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden tarkastustiheys ja tarkastusaika on määritelty val ta kun nal li ses sa kuluttajaturvallisuusvalvonnan valvontaohjelmassa kohdetyypille annetun ris kiluo kan perusteella. Valvontaa kohdistetaan pääsääntöisesti valvontasuunnitelmassa hyväksyttyihin pai no pis te koh tei siin, jotka valitaan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston sekä aluehallintoviraston esittä mis tä painopistekohteista ja oman kunnan painopistekohteista. Lähtökohdan valvontayksikön alueella olevien riskien arvioinnille muodostaa tieto val von ta koh teiden lukumääristä ja niiden tuntemus. Tieto palvelujen tarjoajista saadaan joko toi min nan har joit ta jalta tai seuraamalla paikallisia sanomalehtiä ja julkaisuja. Valvontayksikössä tehtävän riskinarvioinnin perusteella tarkastustiheyttä voidaan lisätä tai vä hentää. Myös tarkastukseen käytettävä aika vaihtelee käytännössä erilaisissa kohteissa. Muiden kuin pai no pis te aluei den kohteiden tarkastustiheydet ja tarkastusajat määritellään valvontayksikössä tapah tu van riskinarvioinnin avulla. Tarkoituksena on tarkastaa ryhmittäin eri kohteita, vaihdellen niitä vuo sit tain. Valvontasuunnitelmassa mukana olevien kohteiden tarkastuksista peritään maksu. 2.2 Tarkastustiheyden muuttaminen niiden painopistealueiden kohteiden osalta, joissa omaval von ta toimii Silloin kun on päästy tilanteeseen, jossa kohteiden ylläpitäjällä on toimiva omavalvontajärjestelmä, mi kä on valvonnalla varmistettu, voi kyseisten ylläpitäjien kohteille riittää tarkastustiheysluokissa esi tet tyä harvempi tarkastustiheys. Johtopäätöksen omavalvonnan toimivuudesta tulee perustua toimin nan har joit ta jan omavalvonnan pitkäaikaiseen seurantaan. Omavalvonnan toimivuus on var mistet ta va kenttätarkastuksin. Fyysisistä tarkastuskäynneistä kohteisiin ei voida luopua silloinkaan, kun oma val von ta vaikuttaa toimivan. Liitteessä 1 mainittuja tarkastustiheyksiä voi sellaisten kohteiden

5 4 osal ta muuttaa, joissa toimiva ja laadukas omavalvonta varmennetusti takaa kohteiden tur val li suuden. 2.3 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan teema-alueet Vuosina kuluttajaturvallisuusvalvonnan teema on valvonnan vaikuttavuus. Vuosien erityisiksi kuluttajaturvallisuuden teema-alueeksi on asetettu 1) Valvonnan laatu ja riskiperusteinen kohdentaminen 2) Kuluttajaturvallisuusvalvonnan resurssien varmistaminen 3) Valvontakriteeristön uudistusten omaksuminen Nämä kolme teema-aluetta tulee ottaa huomioon suunniteltaessa paikallista valvontaa val von ta yk sikös sä ja niiden toteuttamistavat kirjataan myös valvontasuunnitelmaan. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan suunnittelussa ja toteutuksessa merkittävä asia on valvonnan vai kutta vuus. Valvontaan käytettävissä olevat resurssit on kohdennettava niihin kohdetyyppeihin ja kohtei siin, joissa valvontaa tarvitaan eniten ja joissa on saavutettavissa suurimmat hyödyt. Myös toimin ta ta vat ja menetelmät on syytä valita vaikuttavuuden perusteella. Kuluttajaturvallisuuslain 6 :ssä on lueteltu sellaisia suuririskisiä palvelutyyppejä, joihin on lähtökohtaisesti katsottu olevan tar peen kohdentaa säännöllistä valvontaa. Luettelon kohdetyypeistä osa on sellaisia, joihin val vonnan kohdentamisesta on annettu erikseen tarkentavia ohjeita. Tämän lisäksi luetellut kohdetyypit voi vat sisältää hyvin erilaisia kohteita, joten paikallinen riskinarviointi on tarpeen kohteiden suun nitel mal li sen valvontatarpeen toteuttamisessa. Luettelon ulkopuolelle jääviä kohteita valvotaan paikallisen riskinarvioinnin ja saatujen ilmoitusten pe rus teel la. Näitäkin kohteita voidaan ja tulee riskiperusteisesti tarvittaessa nostaa suunnitelmallisen val von nan piiriin. Muu kuluttajaturvallisuusvalvontaan liittyvä työ on yhtä lailla tärkeää: tehdään ku lut ta ja tur val li suus val von nan periaatteita tutuksi toiminnanharjoittajille, luodaan yh teis työ käy täntö jä elinkeinoelämän, etujärjestöjen ja toisten viranomaisten kanssa sekä annetaan neuvontaa ja opas tus ta. Toiminnanharjoittajia ohjataan hyödyntämään omavalvontaa turvallisuuden var mis ta mises sa ja siten lainsäädännön vaatimusten täyttämisessä. Valvonnan vaikuttavuutta lisätään esi merkik si toimintatapojen tarkistamisella, uusien toimintatapojen käyttöön ottamisella, valvonnan nä kyvyy den lisäämisellä ja tietojärjestelmien hyödyntämisellä. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan resurssien varmistamisella, pyritään siihen, että val von ta yk sikös sä on kuluttajaturvallisuusvalvontaan erikoistunut viranhaltija ja hänelle osaava varahenkilö. Resurs sien varmistamiseen liittyy myös valvonnan maksullisuus. Valvontayksikössä tulee varmistua sii tä, että edellytykset periä maksuja suunnitelmallisesta valvonnasta on olemassa ja että maksut tosi asial li ses ti peritään. Suunnitelmalliseen valvontaan sisältyvät myös valvontaprojektit silloin, kun nii hin osallistuminen on kunnan valvontasuunnitelmassa etukäteen otettu huomioon. Painopistealueiden kohteiden tarkastustiheydet ja -ajat sekä muiden kuin painopistealueiden koh teiden valvontaan ja valvontaa tukevaan työhön tarvittava työaika on määritelty Tukesissa val von ta koke mus ten, kunnista ja aluehallintovirastoista saatujen valvontatietojen sekä valvontakriteeristöstä an ne tun palautteen perusteella. Valvontakriteeristö antaa valvontayksiköille laskentatavan ku lut ta jatur val li suus val von taan tarvittavan vähimmäisresurssitarpeen määrittelemiseksi. Laskentatapa on kak si osai nen ja siinä huomioidaan:

6 5 1) Painopistealueiden kohteiden valvontatarve (liite 1), perustuu näiden kohteiden määrään valvontayksikön alueella ja painopistealueille määriteltyihin tarkastustiheyksiin ja -aikoihin 2) Muu kuluttajaturvallisuusvalvontaan tarvittava työmäärä käyttäen kerrointa 1,7. Kertoi men arvoa voidaan valvontayksikössä muuttaa välillä 1,5 2,0 esim. vuosittain perustuen siihen, mi ten kuluttajaturvallisuusvalvonnan valvontatarpeen arvioidaan muuttuvan. Kohdassa 1 saatujen eri kohdetyyppien tulojen summa kerrotaan kertoimella, jolloin saadaan arvio valvontaresurssien ko ko nais tar pees ta. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden laajasta kirjosta johtuen riskinarviointiohjeet eivät ole yksi tyis koh tai sia riskianalyysimenetelmiä vaan enemmänkin neuvoja monipuolisen riskien kar toi tuksen ja tapauskohtaisen arvioinnin avuksi. Riskiä arvioitaessa tarvitaan näkemys siitä, mitä voi ta pahtua, millainen vaara on kyseessä, kuinka todennäköistä on, että vaara toteutuu ja kuinka paljon ih misiä on vaarassa. Vaaratekijät vakavimmasta lievimpään ovat hengenmenetys, pysyvä vam mau tu minen, paraneva / ohimenevä haitta, lievä loukkaantuminen / pikku haaveri, mielenpahoitus / järkytys ja omaisuusvaara. Myös pidemmän ajan kuluessa ilmenevät haitat on otettava huomioon. On myös hy vä muistaa, että tiedotusvälineissä esitetty kuvaus riskeistä ei ole aina sama kuin järjestelmällistä ris kin ar vioin tia suorittavan valvontaviranomaisen. 2.4 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnalliset ja kunnalliset painopistealueet: Keskeisiä valvontakohteita kuluttajapalveluiden osalta ovat: - kuntosali - laskettelukeskus tai muu rinnekeskus - leikkikenttä tai - puisto, asukaspuisto - sisäleikkipaikat omana palvelunaan - rullalautailupaikka tai vastaava pyöräilypaikka - ohjelmapalvelu - ratsastustalli tai muu ratsastuspalvelu - kartingrata - uimahalli, maauimala, kylpylä, muu vastaava - uimaranta - talviuintipaikka - tatuointipalvelu tai muu vastaava - turvapuhelinpalvelu tai muu vastaava - yleisötilaisuus - huvi- / teemapuistot, tivoli, sirkus, eläin- tai kotieläinpuistot Edellä mainitut painopistealueen kohteet ovat kuluttajaturvallisuuslain 6 :n mukaisen il moi tus velvol li suu den piiriin kuuluvia kohteita. Näitä kohteita koskee myös vaatimus turvallisuusasiakirjasta. VUODEN 2015 KULUTTAJATURVALLISUUDEN PAINOPISTEALUEET - uimahallien ja kylpylöiden turvallisuus * (valtakunnallinen valvontaprojekti) - talviuintipaikkojen turvallisuus * (Lapin aluehallintoviraston projekti) - hiihtolatujen turvallisuus - leikkikenttien turvallisuusasiakirjat ja opastetaulut (neuvonta ja ohjaus)

7 6 VUODEN 2016 KULUTTAJATURVALLISUUDEN PAINOPISTEALUEET - valtakunnallinen valvontaprojekti * (tieto myöhemmin) - Lapin aluehallintoviraston projekti * (tieto myöhemmin) - kuntosalien turvallisuus - ohjelmapalveluiden tarjoajien kartoitus VUODEN 2017 KULUTTAJATURVALLISUUDEN PAINOPISTEALUEET: - valtakunnallinen valvontaprojekti * (tieto myöhemmin) - Lapin aluehallintoviraston projekti * (tieto myöhemmin) - veteen liittyvien ohjelmapalveluiden valvontaprojekti (koskenlasku ja melontasafarit) - leikkikenttien turvallisuus VUODEN 2018 KULUTTAJATURVALLISUUDEN PAINOPISTEALUEET: - valtakunnallinen valvontaprojekti * (tieto myöhemmin) - Lapin aluehallintoviraston projekti * (tieto myöhemmin) - ratsastuspalvelujen turvallisuus VUODEN 2019 KULUTTAJATURVALLISUUDEN PAINOPISTEALUEET: - valtakunnallinen valvontaprojekti * (tieto myöhemmin) - Lapin aluehallintoviraston projekti * (tieto myöhemmin) - kuntosalien turvallisuus Painopistealueet (* merkityt) perustuvat osittain Turvatekniikan keskuksen ja Lapin alue hal lin to viras ton tulossopimukseen kunakin vuonna. Esitetyt painopistealueet voivat kuitenkin muuttua tar peiden ja mahdollisten projektien mukaan. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan painopistealueiden koh teiden valvonta vuosina on esitetty liitteessä 1. Tarkastusten painopisteenä on kohteen kokonaisturvallisuus. Tällä tarkoitetaan mm. toi min nan harjoit ta jan tekemää turvallisuussuunnittelua, henkilökunnan turvallisuus- ja hätätilanneosaamista ja kou lu tus ta, kohteen kunnossapidon järjestelyjä ja suunnitelmallisuutta, tietojen antamista käyttäjille se kä ilkivallan torjuntaa. 3 KUNNAN TOIMESTA TAPAHTUVA NÄYTTEENOTTO Kuluttajaturvallisuusvalvonta on pääasiassa palveluiden turvallisuuden valvontaa, joten valvontaan ei liity kunnissa näytteenottoa. Tarvittaessa näytteenotto tapahtuu joko asiakasvalituksen pe rus teella, Turvatekniikan keskuksen tai aluehallintoviraston pyynnöstä. 3.1 Erityistilanteet kuluttajaturvallisuusvalvonnassa Erityistilanteita voi aiheutua kuluttajapalvelusta tai kulutustavarasta. Tarvittaessa tehdään yh teis työtä mm. Lapin pelastuslaitoksen kanssa. Erityistilanteissa varmistetaan henkilöresurssien riittävyys ym pä ris tö ter veys val von nan sisäisillä työjärjestelyillä. Tiedottamisesta huolehtii se, jolle kunnassa kuu luu tiedottaminen. 4 VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

8 7 Valvontasuunnitelman toteutuminen käsitellään vuosittain yhteistoiminta-alueen ku lut ta ja tur val lisuus val von nas ta vastaavassa Meri-Lapin ympäristöterveysjaostossa. Kuluttajaviraston jul kai se massa oppaassa on ohjeet kunnan kuluttajaturvallisuusvalvonnan valvontasuunnitelman laatimisesta ja to teu tu mi sen arvioinnista. Tällöin käsitellään ainakin seuraavat asiat: 1. Miten valvontakohteiden tuntemus on kehittynyt 2. Onko suoritettu valvonta kohdistunut riskinarvioinnin perusteella keskeisille alueille ja noudattaako valvonta kuluttajaturvallisuusvalvonnan työnjakoa 3. Miten vuoden aikana suoritettu valvonta on vastannut laskennallista työajan tarvetta ja 4. työajan käyttösuunnitelmaa 5. Onko valvonta määrältään ja laadultaan vähimmäistason mukaista 6. Miten valvontaa suorittavien viranhaltijoiden ammattitaitoa on kehitetty Valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnin tulokset raportoidaan aluehallintovirastolle vuo sittain mennessä. Aluehallintovirasto raportoi valvontasuunnitelman toteutumisesta ja kunnassa suo ri te tus ta toteutumisen arvioinnista Turvatekniikan keskukselle. Valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnissa hyödynnetään kuluttajaturvallisuusvalvonnan vuosit tai ses sa tietojen keruussa saatuja valvontatietoja. Turvatekniikan keskuksen lomakkeille täy tet tävät valvontatiedot toimitetaan tietojen keruun yhteenvetoa varten aluehallintovirastoon tammikuun lop puun mennessä. 5 VALVONTAKOHTEET, TOTEUTETTAVIEN TARKASTUSTEN MÄÄRÄ JA RE SURS- SIT Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteita Tornion, Kemin, Keminmaan, Simon ja Tervolan alueella on yhteensä 242, joista painopistealueen kohteita 188. Tarkastussuunnitelmaa toteutetaan olemassa olevien resurssien mukaan. Tuoteturvallisuusvalvontaan käytettävä kokonaistyöaika on noin 5 % terveystarkastajan tehtävistä. Valvontasuunnitelmaan sisältyvät liitteet: Taulukko 1. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan painopistealueiden kohteiden valvonta vuosina

9 Taulukko 1. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan suunnitelmallinen ja painopistealueiden valvonta vuosina Valvontakohde Lukumäärä TUKESIN arvio tarkastustiheydestä / vuosi (suluissa poikkeava oma toteutus) Arvio tarkastus-käyn nin kestosta sis. paperitytöt ja matkat (h) Tarkas-tusai ka vuositasolla (htpv) v Tarkas-tusai ka vuositasolla (htpv) v Tarkas-tusai ka vuositasolla (htpv) v Tarkas-tusai ka vuositasolla (htpv) v Tarkas-tusai ka vuositasolla (htpv) v Kuluttajapalvelut Huvi-/ teemapuisto, tivolisirkus, 2 1 (0,33) 8 2, ,1 1 eläintarha tai kotieläinpuisto Kuntosali 18 0,25 4-9, ,6 Laskettelukeskus, muu rinnekeskus 1 1 (0,5) Leikkikenttä tai puisto, asukaspuisto 94 0, ,6 (20 kpl) - - Solarium-palvelut 7+ 0,3 2 1,9? - - 1,9? - Skeittipaikka 4 0,5 (0,33) 4 2,7 (4 kpl) - - 2,1 - Ohjelmapalvelutoiminta 17 0,5 (0,33) Kiipeilyseinä 2 0,33 5 0, ,3 - Ratsastustalli / -keskus 6 0,5 (0,33) ,8 - Kartingrata Uimahalli, kylpylä tai vastaava 5 0,5 5 3,3-3,3-3,3 Uimaranta **) 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 Talviuintipaikka ,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Tatuointi, lävistys tai muu kehon muokk. 4 0,2 3**) - - 1,6 - - Yleisötilaisuus 11 0,5 *) 4 **) 2,7 (4 kpl) 2,7 (4 kpl) 2,7 (4 kpl) 2,7 (4 kpl) 2,7 (4 kpl) Hiihtolatujen turvallisuus 43 0,25 5 8,7 (13 kpl) ,7 Turvapuhelinpalvelu tai muu vastaava ei tietoa 0 Valtakunnallinen valvontaprojekti 5 (arvio) 5 (arvio) 5 (arvio) 5 (arvio) Lapin alueviraston valvontaprojekti 5 (arvio) 5 (arvio) 5 (arvio) 5 (arvio) Painopistealueisiin suunniteltu aika 18,6 24,6 23,6 14,8 19,6 Käytettävä tarkastusaika yhteensä 41,2 42,3 47, ,3 Koko valvontaan käytettävä aika (k=1,7) 70,0 71,9 80,8 71,4 85,5

10 Tarkastustiheys: 1= kerran vuodessa, 0,5=kerran kahdessa vuodessa, 0,33=kerran kolmessa vuodessa, 0,25=kerran neljässä vuodessa ja 0,2=kerran viidessä vuodessa Painopistekohteiden tarkastuksiin käytettävä aika on tummennettu *) Laskennallisesti joka toinen merkittävämpi yleisötilaisuus tarkastetaan **) tarkastus terveydensuojelulain mukaisen tarkastuksen yhteydessä 9

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUOTETURVALLISUUSVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUOTETURVALLISUUSVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUOTETURVALLISUUSVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Ympäristölautakunta 17.12.2009 109 2(10) Ympäristöterveydenhuollon tuoteturvallisuusvalvonnan valvontasuunnitelma

Lisätiedot

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo Liite IV Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kunnan kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaisen tehtävät... 3 3. Valvonnan maksullisuus... 4 4. Tarkastukset ja niiden sisältö... 4 5. Valvontakohteiden

Lisätiedot

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen kuluttajaturvallisuusvalvontasuunnitelma 2015 2019

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen kuluttajaturvallisuusvalvontasuunnitelma 2015 2019 Inarin kunta Ympäristöyksikkö Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen kuluttajaturvallisuusvalvontasuunnitelma 2015 2019 Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta, ympäristöjaosto 16.12.2014 4 2 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Kuluttajaturvallisuuden valvontasuunnitelma Päivitys 2016 (liite 3)

Kuluttajaturvallisuuden valvontasuunnitelma Päivitys 2016 (liite 3) Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta Kuluttajaturvallisuuden valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys 2016 (liite 3) Sisältö 1. YLEISTÄ... 1 2. PAINOPISTEET... 1 3. TARKASTUKSET... 2 3.1 Tarkastusten

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Kupiainen Niina 13.5.2014 Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Työnjako kuluttajaturvallisuusvalvonnassa 1/3 Kuntien valvontayksiköissä keskitytään

Lisätiedot

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Ymp.ltk 18.3.2014 Liite 4 A1(8) Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 10.1.2013 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 2013 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti

Lisätiedot

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 8.11.11 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 1 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti (h). Valvontayksikkö: Espoon seudun

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille Kupiainen Niina 8.10.2014 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Valmistelu Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma oli lausuntokierroksella

Lisätiedot

Helsingin kuluttajaturvallisuusvalvontasuunnitelma , päivitys 2016

Helsingin kuluttajaturvallisuusvalvontasuunnitelma , päivitys 2016 HELSINGIN KAUPUNGIN 1 (8) Helsingin kuluttajaturvallisuusvalvontasuunnitelma 2015 2019, päivitys 2016 HELSINGIN KAUPUNGIN 2 (8) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Suunnitelmallinen valvonta... 3 2.1 Kunnan

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019. Osa 3. Kuluttajaturvallisuusvalvonta

LAHDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019. Osa 3. Kuluttajaturvallisuusvalvonta LAHDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Osa 3. Kuluttajaturvallisuusvalvonta Päivitys vuodelle 2016 1 YLEISTÄ... 3 2 TEEMA JA TAVOITTEET KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONNASSA...

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote -kuntayhtymän hallituksessa..2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Lainsäädäntöä Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä Kuluttajaturvallisuuslaki ja ulkoilureitit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä Kuluttajaturvallisuuslaki ja ulkoilureitit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä 12.5.2016 Kuluttajaturvallisuuslaki ja ulkoilureitit Tukesin organisaatio 12.5.2016 REILA-hankkeen seminaari, Kaarina Kärnä 2 Kuluttajaturvallisuuslaki

Lisätiedot

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 1.1.213 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 213 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti (h). Valvontayksikkö: Helsingin

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Suvi Aaltonen Kuluttajaturvallisuuslaki, elämyspalvelut ja valvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Suvi Aaltonen Kuluttajaturvallisuuslaki, elämyspalvelut ja valvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Suvi Aaltonen 28.3.2012 Kuluttajaturvallisuuslaki, elämyspalvelut ja valvonta Tukesin organisaatiokaavio 28.3.2012 TuKeVa II -seminaari, Suvi Aaltonen 2 Kuluttajaturvallisuusvalvonta

Lisätiedot

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 28.11.2011 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 2012 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti (h). Valvontayksikkö: Helsingin

Lisätiedot

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen kuluttajaturvallisuusvalvontasuunnitelma

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen kuluttajaturvallisuusvalvontasuunnitelma Inarin kunta Ympäristöyksikkö Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen kuluttajaturvallisuusvalvontasuunnitelma 2011-2014 Päivitys vuodelle 2012 Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta, ympäristöjaosto

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto 1 Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2011 1. Johdanto Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö velvoittaa kunnat laatimaan koko ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Liite 4 Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 SISÄLLYS 1 TUPAKKALAIN MUKAINEN VALVONTA 1 1.1 Tarkastuksen sisällön määrittely 1 1.2 Valvontakohteiden tarkastustiheys

Lisätiedot

Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri Ympäristöterveydenhuolto

Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri Ympäristöterveydenhuolto ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON TUOTETURVALLI- SUUSLAIN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2010 Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta -

Lisätiedot

TUOTETURVALLISUUSVALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2006

TUOTETURVALLISUUSVALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2006 Imatran kaupunki, Joutsenon kaupunki, Rautjärven kunta, Ruokolahden kunta ja Parikkalan kunta TUOTETURVALLISUUSVALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2006 2 Sisällysluettelo 1. TUOTETURVALLISUUSVALVONNNAN

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUOTETURVALLISUUS- VALVONNAN VALVONTAKRITEERISTÖ. Kuluttajaviraston julkaisusarja 2/2006

KUNNALLISEN TUOTETURVALLISUUS- VALVONNAN VALVONTAKRITEERISTÖ. Kuluttajaviraston julkaisusarja 2/2006 KUNNALLISEN TUOTETURVALLISUUS- VALVONNAN VALVONTAKRITEERISTÖ Kuluttajaviraston julkaisusarja 2/2006 ISSN 0788-544X ISSN 1796-0118 ISBN 951-681- 093-4 (nid.) ISBN 951-681- 094-2 (PDF) Kuluttajaviraston

Lisätiedot

2. VUOSIEN 2015-2019 TEEMA JA TAVOITTEET KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONNASSA

2. VUOSIEN 2015-2019 TEEMA JA TAVOITTEET KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONNASSA Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 1 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 3 1.1 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Talousvesi otetaan vesijohtoverkostosta Jokin muu vedenhankinta, mikä: Milloin tutkittu: Vesipisteiden lukumäärä alueella: Naiset.

Talousvesi otetaan vesijohtoverkostosta Jokin muu vedenhankinta, mikä: Milloin tutkittu: Vesipisteiden lukumäärä alueella: Naiset. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Ympäristöterveydenhuolto ILMOITUS SUURESTA YLEISÖTILAISUUDESTA Elintarvikelaki (23/2006), Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011), Terveydensuojelulaki (763/1994), Tupakkalaki (693/1976)

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Pipsa Korkolainen Palvelun tarjoaja vastaa turvallisuudesta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Pipsa Korkolainen Palvelun tarjoaja vastaa turvallisuudesta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Pipsa Korkolainen 8.10.2013 Palvelun tarjoaja vastaa turvallisuudesta Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) Sovelletaan kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelujen

Lisätiedot

Lomake B: Valvontatyön ja työajan jakautuminen eri tehtäväosa-alueiden kesken

Lomake B: Valvontatyön ja työajan jakautuminen eri tehtäväosa-alueiden kesken 1(5) Kuluttajavirasto / Tuoteturvallisuusvalvonta 8.1.2008 Tuoteturvallisuusvalvonnan tietojenkeruu 2007 Lomake B: Valvontatyön ja työajan jakautuminen eri tehtäväosa-alueiden kesken Valvontayksikkö: Itä-Savon

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Pauliina Kanerva. Uusi kuluttajaturvallisuuslaki rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaisen näkökulmasta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Pauliina Kanerva. Uusi kuluttajaturvallisuuslaki rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaisen näkökulmasta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Pauliina Kanerva Uusi kuluttajaturvallisuuslaki rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaisen näkökulmasta Esityksen sisältö - Yleistä kuluttajaturvallisuuslainsäädännöstä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

Kupiainen Niina 13.5.2014. Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019

Kupiainen Niina 13.5.2014. Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Kupiainen Niina 13.5.2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Tavoitteena laadukas ja tasapuolinen ympäristöterveydenhuollon valvonta valtakunnallisesti

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Liite III 2 (5) Sisällysluettelo

Liite III 2 (5) Sisällysluettelo Liite III Liite III 2 (5) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen... 5 5 Painopistealueet

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Uimarantojen turvallisuussuunnitelma

Uimarantojen turvallisuussuunnitelma Tornion kaupunki Uimarantojen turvallisuussuunnitelma Kaakamonniemen uimaranta Kirkkoputaan uimaranta Kivirannan EU-uimaranta Laiskanlahden uimaranta Pikisaaren uimaranta Uitonrannan EU-uimaranta Suunnitelman

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Riikka Laitinen 2.10.2014. Tukesin ohje uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Riikka Laitinen 2.10.2014. Tukesin ohje uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Riikka Laitinen 2.10.2014 Tukesin ohje uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi Valvontaohjeiden päivitys Tarve saattaa Kuluttajaviraston aikaiset

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Ympäristölautakunta 17.12.2009 109 2 Ympäristöterveydenhuollon tupakkalain mukaisen valvonnan

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-, TERVEY- DENSUOJELU- JA TUPAKKAVALVONNAN VUODEN 2012 TOTEUMAN ARVIOINTI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-, TERVEY- DENSUOJELU- JA TUPAKKAVALVONNAN VUODEN 2012 TOTEUMAN ARVIOINTI Arviointi ISAVI/1343/05.14.02/2014 Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 31.3.2014 Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-,

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 152/11.00/2013 4 Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012 Terveystarkastaja Kirsi Puola 4.2.2013: Kunnan tulee vuosittain arvioida valvontasuunnitelman toteutumista

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan muutokset

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan muutokset Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä Kuluttajaturvallisuusvalvonnan muutokset Selvityksiä, osa 1 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valvontajärjestelmän toimivuutta on selvitetty: Valtiontalouden

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA JA MAKSUT

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA JA MAKSUT Kainuun maakunta -kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA JA MAKSUT Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa..2012 1 Soveltamisala 2 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 4 104

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 4 104 Mikkelin seudun ympäristölautakunta 8.12.2016 Liite 4 104 TUPAKKALAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 2019 Päivitys vuodelle 2017 SISÄLTÖ 1 TUPAKKALAIN VALVONNAN TARKOITUS... 1 2 TARKASTUSTEN SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Pipsa Korkolainen Kuluttajaturvallisuuslainsäädäntö

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Pipsa Korkolainen Kuluttajaturvallisuuslainsäädäntö Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Pipsa Korkolainen 13.-14.5.2014 Kuluttajaturvallisuuslainsäädäntö Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) Sovelletaan kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelujen turvallisuuteen

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

3 NÄYTTEENOTTO JA NÄYTTEIDEN TUTKIMINEN VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSTIHEYS VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI...

3 NÄYTTEENOTTO JA NÄYTTEIDEN TUTKIMINEN VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSTIHEYS VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI... TUPAKKALAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 2019 Päivitys vuodelle 2018 SISÄLTÖ 1 TUPAKKALAIN VALVONNAN TARKOITUS... 1 2 TARKASTUSTEN SISÄLTÖ... 2 3 NÄYTTEENOTTO JA NÄYTTEIDEN TUTKIMINEN... 3 4 VALVONTAKOHTEIDEN

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kaarina Kärnä 6.5.2015 Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät Porissa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kaarina Kärnä 6.5.2015 Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät Porissa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kaarina Kärnä 6.5.2015 Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät Porissa Maauimaloiden, kylpylöiden ja uimahallien turvallisuus valvontaprojekti alkaa!

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Painopistealueiden kohteet, yhteensä 222 63,7 127 38,2 80 Muut kuin painopistealueiden kohteet 247 24,2 75 24,2 75

Painopistealueiden kohteet, yhteensä 222 63,7 127 38,2 80 Muut kuin painopistealueiden kohteet 247 24,2 75 24,2 75 Kokkola Kuluttajapalvelut yht. 360 Huvi- / perhepuisto / tivoli / sirkus 2 1 8 2,1 2 1 4 1,1 2 Kuntosali 6 0,3 4 1,0 2 0,3 4 1,0 2 Laskettelu- / snowtubing- / mäkiautokeskus 0 1 8 0,0 0 0 0 0,0 0 Leikkikenttä

Lisätiedot

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta 38 17.08.2017 49 07.09.2017 Toimivallan siirtäminen 46/00.01.01/2014 SOVV 17.08.2017 38 Lisätiedot:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1. Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014 Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.2015 351/00.01.02/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.09.2014 110

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Riikka Laitinen 17.11.2015. Tukesin ohje uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Riikka Laitinen 17.11.2015. Tukesin ohje uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Riikka Laitinen 17.11.2015 Tukesin ohje uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi Valvontaohjeiden päivitys ohjeiksi Tarve saattaa Kuluttajaviraston

Lisätiedot

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä. Sos. ja terv.ltk. 34 10.06.2015 Oppilas- ja opiskeluhuollon lain mukaiset oppilashuollon palvelut Juuassa 557/22.222/2014 Stltk 34 Laki oppilas ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan elokuussa 2014.

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut VALVONTASUUNNITELMAN 2014 TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut VALVONTASUUNNITELMAN 2014 TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Ympt ltk 26.3.2015 valvontasuunnitelman 2014 toteutuminen liite 2 Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014 Ajankohtaista laboratoriorintamalla Ylitarkastaja Kaisa Mäntynen 1 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2008 2010 Luonnos 30.10.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONNAN SUUNNITELMALLISUUS...3

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2017 JA VALVONNAN TOTEUTUMINEN VUONNA 2016

YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2017 JA VALVONNAN TOTEUTUMINEN VUONNA 2016 Ympäristöjaosto 7 21.02.2017 YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2017 JA VALVONNAN TOTEUTUMINEN VUONNA 2016 2482/11.01.00.05/2016 YMPJAOS 21.02.2017 7 Asia Ympäristönsuojelulain ( 168) mukaisen

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Elintarvikevalvontatietojen valtakunnallinen tietojärjestelmä (KUTI)

Elintarvikevalvontatietojen valtakunnallinen tietojärjestelmä (KUTI) Elintarvikevalvontatietojen valtakunnallinen tietojärjestelmä (KUTI) Tiina Vuolteenaho Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus 20.4.2010 Sisältö Ympäristöterveydenhuollon valvontatietojärjestelmähankkeen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Selvitys Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle elintarvikevalvonnan auditoinnissa todetuista poikkeamista

Selvitys Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle elintarvikevalvonnan auditoinnissa todetuista poikkeamista Hallitus 124 14.05.2014 Selvitys Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle elintarvikevalvonnan auditoinnissa todetuista poikkeamista H 124 (Valmistelija: ympäristöterveysjohtaja Päivi Nykänen) Pohjois-Suomen

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen:

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen: Meri-Lapin ympäristölautakunta 146 16.12.2014 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ/LAMPINEN 851-411-25-35 663/11.01.05/2014

Lisätiedot

Lisätietoja palveluntarjoajan velvollisuuksista löytyy Turvallisuus- ja kemikaaliviraston verkkosivuilta (www.tukes.fi)

Lisätietoja palveluntarjoajan velvollisuuksista löytyy Turvallisuus- ja kemikaaliviraston verkkosivuilta (www.tukes.fi) 1 Pvm Dnro ILMOITUS KULUTTAJAPALVELUN TARJOAMISESTA Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 6 :n mukaan eräitä kuluttajapalveluja tarjoavien toiminnanharjoittajien tulee ennen palvelun tarjoamisen aloittamista

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Raportti YHTI2 toimenpiteistä ajalla *.*.2014. Sivu 1

Raportti YHTI2 toimenpiteistä ajalla *.*.2014. Sivu 1 Raportti YHTI2 toimenpiteistä ajalla *.*.24 Sivu Terveydensuojelu 37 3739,7 26 36 Ilmoituksen/hakemuksen käsittely 56 6453,25 8 Kauneudenhoitoa ja ihon käsittelyä suorittavat huoneistot ja laitokset -

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta. Tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma Päivitys 2017 (liite 3)

Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta. Tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma Päivitys 2017 (liite 3) Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta Tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma 2015 2019 Päivitys 2017 (liite 3) Sisältö 1. YLEISTÄ... 1 2. PAINOPISTEET... 1 3. TARKASTUKSET...

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirjan laatimisvelvollisuus koskee niitä toiminnanharjoittajia, jotka tarjoavat lain 6.1 :n 1-14 kohdissa lueteltuja palveluja:

Turvallisuusasiakirjan laatimisvelvollisuus koskee niitä toiminnanharjoittajia, jotka tarjoavat lain 6.1 :n 1-14 kohdissa lueteltuja palveluja: 1 (5) 27.12.2011 KULUTTAJATURVALLISUUSLAIN MUKAINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1. Velvollisuus laatia turvallisuusasiakirja Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 7 :n mukaan eräitä kuluttajapalveluja tarjoavien

Lisätiedot

kohteiden lkm tark. lkm/v EVO

kohteiden lkm tark. lkm/v EVO LIITE 2 VALVONTAKOHTEET JA TARKASTUSMÄÄRÄT 2015 1. ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTA (Tarkastusmäärät perustuvat 2013 EVOon) lkm tark. lkm/v EVO aika aika yht. (h) h/tark.evo EVO Turun tark lkm /v (kaikki

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Vaasan kaupungin ja Laihian kunnan yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon viranomaisen taksa

Vaasan kaupungin ja Laihian kunnan yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon viranomaisen taksa 1 Vaasan kaupungin ja Laihian kunnan yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon viranomaisen taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELULAIN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE

TERVEYDENSUOJELULAIN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE TERVEYDENSUOJELULAIN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Päivitys vuodelle 2018 SISÄLTÖ 1. Yleistä 2. Terveydensuojelulain mukaisen valvonnan painopisteet 3. Tarkastusten sisältö 4. Valvontakohteiden

Lisätiedot