Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta. 21 Asianro 3656/11.02/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta. 21 Asianro 3656/11.02/2012"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) 21 Asianro 3656/11.02/2012 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012 Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Elintarvikelain, kemikaalilain, terveydensuojelulain, kuluttajaturvallisuuslain ja tupakkalain mukaan kunnan tulee laatia ja hyväksyä säännöllistä valvontaa koskeva valvontasuunnitelma siten, että valvonta on laadukasta, säännöllistä ja terveyshaittoja estävää. Valtioneuvoston asetuksen (665/2006 m. 1811/2009) mukaan kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmassa tulee määritellä vähintään tarkastusten sisältö, valvontakohteiden tai valvontakohdetyyppien tarkastustiheydet, tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika, kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja näytteiden tutkiminen sekä valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi. Kunnan valvontasuunnitelmassa tulee ottaa huomioon valtakunnalliset valvontaohjelmat. Kuopion kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma on laadittu vuosille ja suunnitelma on päivitetty vuodelle Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma sisältää elintarvikevalvonnan, kemikaalivalvonnan, terveydensuojeluvalvonnan, kuluttajaturvallisuusvalvonnan ja tupakkavalvonnan. Ympäristölautakunta on hyväksynyt valvontasuunnitelman ja suunnitelman päivityksen Valvontasuunnitelmassa kukin osa-alue muodostaa oman kokonaisuuden ja toteutumisen arviointi on tehty näiden osalta erikseen. Kunnan tulee arvioida valvontasuunnitelman toteutuminen vuosittain. Arvioinnissa tulee tarkastella tarkastusten määrää valvontakohdetyypeittäin, tarkastusten kattavuutta, näytteiden määrää valvontakohdetyypeittäin ja valvonnasta saatujen tulojen kohdentumista. Toteutumisen arvioinnin tulokset tulee toimittaa aluehallintoviranomaiselle ja keskusviranomaiselle siten, kuin siitä toimialakohtaisissa valtakunnallisissa valvontaohjelmissa mainitaan. Elintarvikevalvonnan osalta osa tiedoista, VASU-raportti (kunnan elintarvikevalvonnan raportointi 2012) ja ELTU-raportti (elintarvikevalvonnan suoritteet 2012) on valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti toimitettu mennessä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle ja Itä-Suomen aluehallintovirastolle. Vaikutusten arviointi - Esitys Ympäristölautakunta hyväksyy ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnin vuodelta 2012 seuraavasti ja lähettää sen Itä- Suomen aluehallintovirastolle. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle on hyväksytty ympäristölautakunnassa ja suunnitelman päivitys Valvontasuunnitelma sisältää elintarvikevalvonnan, kemikaa-

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (2) lilain valvonnan, terveydensuojelun valvonnan, kuluttajaturvallisuusvalvonnan ja tupakkalain valvonnan suunnitelmat. Valvontasuunnitelmassa on määritelty toimialakohtaisesti valvontakohdetyyppien tarkastusmäärät, suurelta osin myös valvontakohteiden tarkastukset sekä osalle toimialakohtaisesti myös näytteiden ottaminen ja niiden määrät. Ympäristöterveydenhuollon resursseista vuonna 2012 on elintarvikevalvontaan käytetty eniten voimavaroja n. 45 %. Terveydensuojelun valvontaan on käytetty myös merkittävä osa voimavaroista n. 40 %. Loput voimavaroista on käytetty kuluttajaturvallisuusvalvontaan n. 7 %, tupakkalain valvontaan n. 7 % ja kemikaalilain valvontaan n. 1 %. Kokonaisuutena ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2012 on toteutunut hyvin. Valvontaa on kohdistettu kaikkiin ympäristöterveydenhuollon edellä mainittuihin toimialoihin. Elintarvikevalvonnassa on todettu resurssivajetta, mikä on otettu huomioon jo valvontasuunnitelmaa laadittaessa. Valvontasuunnitelmaa laadittaessa on otettu huomioon, että resursseista huomattava osa menee muuhun kuin valvontasuunnitelman mukaiseen valvontaan. Erityisesti terveydensuojelun valvonnassa muiden tehtävien hoitaminen kuin valvontasuunnitelman mukainen säännöllinen valvonta vie selvästi enemmän voimavaroja. Varsinkin asuntojen terveydellisiin olosuhteisiin liittyvät toimenpidepyynnöt ovat lisääntyneet voimakkaasti ja asuntojen tarkastuksiin on käytetty parina viime vuotena työaikaa huomattavasti enemmän kuin edellisten vuosien aikana. Valvontasuunnitelman mukaisesta säännöllisestä valvonnasta peritään valvontamaksuja. Vuoden 2012 valvontamaksuja on peritty yhteensä n

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (3) Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toimialakohtaiset arvioinnit suunnitelman toteutumisesta on esitetty seuraavassa: Elintarvikevalvonta Elintarvikevalvontasuunnitelma vuodelle 2012 on perustunut valvontakohteiden kartoitukseen, valtakunnalliseen elintarvikevalvontaohjelmaan sekä kohdekohtaiseen riskinarviointiin. Riskinarvioinnissa on huomioitu valvontakohteen toiminnan luonne ja laajuus, sekä valvontakäynneillä toiminnassa esille tulleet epäkohdat ja toimenpidekorjauksista huolehtiminen. Riskiperusteisen valvontatarpeen lisäksi suunnitelmassa on jouduttu huomioimaan käytettävissä olevat resurssit. Priorisoinnin huomioivassa tarkastussuunnitelmassa on pyritty kohdistamaan valvonta suurimman riskin kohteisiin, sekä kohteisiin, joihin edellisinä vuosina ei ole kohdistunut valvontatarkastuksia. Tarkastussuunnitelman ulkopuoliset tarkastukset koostuvat asiakasvalitusten ja / tai ruokamyrkytysepäilyjen johdosta tehdyistä tarkastuksista, sekä vuoden aikana toimintansa aloittaneiden elintarvikehuoneistojen ns. alkutarkastuksista. Elintarvikevalvonnalla on pyritty varmistamaan, että omavalvonta toimii tehokkaasti ja että elintarvikkeiden turvallisuus, jäljitettävyys ja muu määräystenmukaisuus toteutuu kaikissa tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa. Toimijoille on korostettu toimijan vastuuta elintarviketuotannostaan. Elintarvikelaissa säädettyjen hallinnollisten pakkokeinojen käyttöön on perehdytty koulutuksen ja Eviran ohjeistusten avulla. Elintarvikelainsäädäntö muuttui merkittävästi vuoden 2012 aikana. Muuttuneen lainsäädännön käyttöönotto, kouluttautuminen ja toimijoiden neuvonta vaativat resursseja. Lisäksi työaikaa on vienyt vuoden 2013 aikana alkaviin OIVA- tarkastuksiin varautuminen (mm. ohjeistoihin perehtyminen ja lausuntojen antaminen). Vuoden 2012 aikana otettiin käyttöön myös valtakunnallinen valvontatietojärjestelmä tarkastuksien kirjaamista varten. Vuoden 2012 aikana on kouluttauduttu kyseisen järjestelmän ja siihen liittyvien tarkastuslomakkeiden käyttöön sekä ulkoisten että sisäisten koulutusten avulla. Vuonna 2012 Kuopiossa oli elintarvikehuoneistoa ja 221 alkutuotantopaikkaa. Elintarvikevalvonnan valtakunnallista seurantaa varten ovat kaikki elintarvikehuoneistot liitetty KUTI- rekisteriin. Riskiperusteisen valvontasuunnitelman mukaan elintarvikehuoneistojen valvontatarve oli 1116 tarkastusta. Suunnitelman mukaisia tarkastuksia tehtiin vuoden aikana 409 kappaletta, joten suunnitelman toteutumisaste oli 37 %. Priorisoituja valvontatarkastuksia suunnitelmassa oli 493 tarkastusta, joista pystyttiin toteuttamaan 83 %. Kaikkiaan elintarvikevalvonnan tarkastuskäyntien määrä oli 432 kappaletta. Kaikista elintarvikehuoneistoista tarkastettiin vuoden 2012 aikana n. 43 %. Liitteenä ovat VASU- ja ELTU- raportit. Valvontasuunnitelmassa elintarvikenäytteiden määräksi oli suunniteltu 181 kappaletta. Suunnitelman toteutumisaste näytteiden osalta oli 99 %. Elintarvikenäytteistä suunniteltiin tehtäväksi 539 tutkimusta, niitä tehtiin yhteensä 465 kappaletta ja toteutumisaste oli 86 %. Ympäristöterveydenhuolto osallistui kolmeen valtakunnalliseen ja alueelliseen elintarvikevalvonnan projektiin ja toteutti kolme omaa elintarvikevalvonnan projektia. Projekteissa tutkittiin

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (4) vitriineissä tarjolla olevien tuotteiden (täytetyt leivät ja sämpylät) laatua, elintarvikkeiden valmistuksessa käytössä olevia uppopaistorasvoja sekä myymälöiden lihan- ja kalankäsittelypaikkojen puhtautta. Projektien tuloksista tiedotettiin paikallisesti. Elintarvikevalvonnan tarkastusmäärissä ei päästy valvontatarpeen mukaiselle tasolle. Prioisoinnin sisältävä suunnitelma toteutui kohtuullisesti. Hakemusja ilmoituskäsittelyt sekä valitus- ja ruokamyrkytysepäilyihin liittyvät tarkastukset saatiin hoidettua. Valvonnan riskiperusteisuuden kohdentamista on kehitetty uuden tehtäväjaon avulla. Elintarvikevalvonnan resursseja on lisätty ympäristöterveydenhuollon sisäisillä tehtäväjärjestelyillä vuoden 2013 alussa. Valtakunnallisen elintarvikevalvontaohjelman mukaisen valvontatarpeen tarkastusmääriin pääseminen edellyttäisi kuitenkin yhden lisäviran saamista. Valvontasuunnitelman mukaisesta elintarvikevalvonnasta on kertynyt vuonna 2012 valvontatuloja yhteensä ja näytteenottomaksuja Tulot kirjautuvat ympäristöterveydenhuollon tuloiksi. Tuloilla katetaan ympäristöterveydenhuollon menoja. Kemikaalilain valvonta Kemikaalilain perusteella kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen tulee laatia ja hyväksyä kemikaalilain valvontasuunnitelma siten, että valvonta on laadukasta ja terveyshaittoja, palo- ja räjähdysvaaroja sekä ympäristöhaittoja ehkäisevä. Kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen tulee valvoa kemikaalilain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista, kun kyse on kemikaalien markkinoille saattamisesta ja vähittäismyynnistä. Valtakunnallisen kemikaalilain valvontaohjelman mukaan valvonta on tarkoituksenmukaisinta ja tehokkainta kohdistaa kemikaalitoimittajiin, jotka kemikaalien ensimmäisinä markkinoille saattajina Suomessa ovat vastuussa kemikaalien merkinnöistä, pakkaamisesta, käyttöturvallisuustiedotteesta ja kemikaalitietojen toimittamisesta KETU-rekisteriin.

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Kemikaalivalvonta on kohdistettu vuonna 2012 valtakunnallisen kemikaalilain valvontaohjelman ja ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisesti erityisesti kemikaalitoimittajiin, jotka tuovat maahan kuluttajakemikaaleja sekä vähittäismyynnin valvontaan. Valvontasuunnitelmassa vähimmäistavoitteena oli tarkastaa 1 valvontakohde / asukasta eli 10 valvontakohdetta. Lisäksi valvontasuunnitelmassa oli määritelty ne valvontakohteet, joissa kemikaalivalvonta tarkastukset tehtäisiin riskinarvioinnin perusteella. Näitä kohteita oli suunnitelmaan kirjattu yhteensä 12 kpl. Kemikaalilain mukaisia tarkastuksia tehtiin yhteensä 10 valvontakohteeseen. Valvontakohteissa tarkastettiin vähittäismyyntiasetuksen noudattamista, kemikaaleista annettuja rajoituksia sekä kemikaalien merkintöjä ja pakkaamista. Yhteensä tarkastettiin 46 kemikaaliin merkinnät ja pakkaukset. Tarkastuksilla havaitut epäkohdat vaadittiin korjattavaksi. Vähittäismyynnissä kemikaaleissa havaittujen puutteiden osalta tarkastuslomakkeet toimitettiin kemikaalien maahantuojan tai valmistajan kotipaikkakunnan kemikaalivalvontaviranomaiselle jatkotoimenpiteitä varten. Lomakkeet toimitettiin Tarkastaja-KETU rekisterin kautta sähköisesti TUKESille. Valvontasuunnitelmassa varauduttiin osallistumaan TUKESin kemikaalimarkkinavalvontahankkeisiin. TUKESin kirjeen mukaisesti kemikaalivalvontaa kohdennettiin kemikaalien vähittäismyyntiin, joka on kemikaalivalvonnan painopiste vuosina Liitteenä ovat lomakkeet kemikaalivalvonnan valvontasuunnitelman toteutumisesta valvontakohdetyypeittäin ja yhteenvedot tehdyistä tarkastuksista ja havaituista epäkohdista. Lomakkeissa on myös arvioitu erityyppisiin kohteisiin käytettyä aikaa ja verrattu sitä suunniteltuun ajankäyttöön. CLP-asetuksen voimaantulo vuonna 2010 on lisännyt tarkastuksilla käytettävää aikaa neuvonnan lisääntyneellä tarpeella. Vuoden 2012 kemikaalilain valvonnasta saatiin valvontamaksuja Saadut valvontatulot kirjautuvat ympäristöterveydenhuollon tuloiksi. Tuloilla katetaan ympäristöterveydenhuollon menoja. Kokonaisuutena voidaan todeta, että kemikaalilain valvontasuunnitelma vuodelta 2012 toteutui hyvin. Kuluttajaturvallisuusvalvonta Kuluttajaviraston ohjeissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan valvontasuunnitelman laatimiseksi (9/2004) on annettu valtioneuvoston asetuksen 665/2006 lisäksi tarkempia ohjeita suunnitelman toteutumisen arvioinnista.

6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (6) Vuoden 2012 alusta voimaan tullut kuluttajaturvallisuuslaki edellyttää, että osa toiminnoista muuttui ilmoitusvelvollisiksi. Tähän saakka toiminnanharjoittajilla ei ole ollut ilmoitusvelvollisuutta. Osa kohteista on ollut ilmoitusvelvollisia muun lainsäädännön perusteella mm. terveydensuojelulain perusteella. Uusien valvontakohteiden selvittämiseksi seurataan mm. yritys- ja puhelinluetteloita sekä tiedotusvälineitä ja mainoksia. Valvontakohteita on kartoitettu suunnitelmallisesti. Valvontakohteiden tuntemus on lisääntynyt tarkastuskohteisiin tehdyillä tarkastuksilla. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kuluttajaturvallisuuslainsäädännön laajan soveltamisalan takia määritellyt yhtenäiset valvonnan painopistealueet. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan työnjaon mukaisesti kunnille kuuluu päävastuu kuluttajapalveluiden turvallisuuden valvonnasta. Vuoden 2012 kuluttajaturvallisuusvalvonnassa on otettu huomioon valtakunnalliset painopistealueet. Tarkastukset ovat kohdistuneet ensisijaisesti kuluttajapalveluihin. Kulutustavaroita on tarkastettu pääasiassa valitusten sekä tietoon tulleiden turvallisuuspuutteiden perusteella. Kuluttajaturvallisuusvalvonnassa kuluttajapalveluiden tarkastuksia suunniteltiin tehtäväksi 145 kappaletta. Kuluttajapalveluiden suunnitelman mukaisia tarkastuksia tehtiin 121 kappaletta. Suunnitelman toteutumisaste oli 82 %. Valvonnan painopistealueen osalta suunnitelman toteutumisaste oli 93 %. Kulutustavaroiden valmistajien tarkastuksia suunniteltiin tehtäväksi 2 kpl, jotka myös tehtiin. Kuluttajaturvallisuusvalvonnassa on osallistuttu Tukesin järjestämään valtakunnalliseen sisäleikkipaikkojen turvallisuusprojektiin ja aluehallintoviraston leikkikenttien turvallisuusprojektiin. Tukesin ohjeiden mukainen laskennallinen työajan tarve Kuopiossa on noin 0,86 henkilötyövuotta. Kuopiossa kuluttajaturvallisuusvalvontaa vuoden 2012 aikana on tehnyt omilla valvonta-alueillaan kolme viranhaltijaa, joiden yhteenlaskettu työpanos on ollut noin 0,51 henkilötyövuotta. Kokemuksen lisääntyessä tarkastuksiin käytetty työaika on lyhentynyt. Kuluttajaturvallisvalvontaan suunniteltua työpanosta on osittain käytetty elintarvikevalvonnassa. Valvonnassa on noudatettu Tukesin esittämää työnjakoa ja soveltuvin osin Tukesin laatukriteereitä valvontakohteisiin tehtävien tarkastusten tarkastustiheyden suhteen. Kohteiden tarkastustiheyksien määrittelyssä on käytetty hyväksi myös kohteiden tuntemusta ja riskinarviointia. Valvonnassa on käytetty hyväksi Kuluttajaviraston / Tukesin tarkastuslistoja sekä valvontaohjeita. Osalle valvontakohteista on laadittu myös omia tarkastuslistoja sekä käytetty hyväksi myös muiden viranomaisten tarkastusohjeita. Tarkastuksista on laadittu tarkastuskertomukset ja mahdollisten puutteiden korjaamista on valvottu riskinarvioinnin perusteella. Kuluttajaturvallisuutta valvovista tarkastajista osa on osallistunut vuoden 2012 aikana kuluttajaturvallisuusvalvonnan koulutuksiin. Viranhaltijoiden ammattitaito on kehittynyt koulutusten ja kokemuksen lisääntyessä. Liitteenä ovat kuluttajaturvallisuusvalvonnan valvontasuunnitelman toteutuman raportointilomakkeet, joissa on tarkemmin esitetty valvontakohteet ja niiden tarkastukset, valvontatyön ja työajan jakautuminen eri tehtäväosa-

7 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (7) alueiden kesken sekä valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi ja yhteenvetoa. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valvontasuunnitelma toteutui melko hyvin. Vuoden 2012 kuluttajaturvallisuusvalvonnasta saatiin valvontamaksuja Saadut valvontatulot kirjautuvat ympäristöterveydenhuollon tuloiksi. Tuloilla katetaan ympäristöterveydenhuollon menoja. Terveydensuojelun valvonta Valtakunnallisessa terveydensuojelun valvontaohjelmassa on määritelty tarkastuskohteiden riskiluokat ja tarkastustiheydet. Vuoden terveydensuojelun valvontasuunnitelmassa on otettu huomioon nämä valtakunnalliset ohjeet ja samalla määritelty pääsääntöisesti kunkin tarkastuskohteen tarkastustiheys riskinarvioinnin perusteella sekä tarkastusajankohta. Tarkastustiheys voi vaihdella kerran vuodessa tehtävästä tarkastuksesta viiden vuoden välein tehtävään tarkastukseen. Vuonna 2012 terveydensuojelun painopisteenä olivat lasten ja nuorten käyttämät tilat, kuten päiväkodit, koulut, leirikeskukset ja kokoontumistilat. Painopisteenä oli myös vanhusten palveluja antavat kohteet. Sisäilman laadun ja ilmanvaihdon riittävyyden arvioiminen ovat olleet osa painopisteiden valvontaa. Talousveden valvonnan painopisteenä oli kohdistaa valvontaa vesilaitosten valmiuksiin varautua erityistilanteisiin. Lisäksi painopisteenä on ollut varmistaa asetuksen (461/2000) mukaisten talousvettä toimittavien laitosten näytteenottomäärien säädösten mukaisuus ja valvontatutkimusohjelmien ajantasaisuus. Uimaveden valvonnassa valtakunnallisena painopisteen oli asetuksen (177/2008) mukaisilla uimarannoilla yleisölle tiedottaminen. Vuoden 2012 terveydensuojeluvalvonnassa suunniteltiin tarkastettavaksi 200 valvontakohdetta ja tarkastusten määräksi suunniteltiin 200. Valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia tehtiin yhteensä 145 kappaletta 145 tarkastuskohteeseen. Tarkastuskohteiden osalta suunnitelman toteutumisaste oli 73 % ja tarkastusten osalta toteutumisaste oli 73 %. Tarkastuksia on kohdennettu suunnitelman mukaisesti. Koulutarkastusten, julkisten huvi- ja kokoontumishuoneistojen, kauneushoitoloiden ja hautausmaiden osalta suunnitelma ei täysin toteutunut. Muiden valvontakohdetyyppien osalta suunnitelma toteutui suunnitellulla tavalla. Tarkastuskohteiden määrä vaihtelee vuoden mittaan. Uusia valvontakohteita aloittaa toimintansa ja osa vanhoista valvontakohteista lopettaa toimintansa, jolloin tarkastuksia voi jäädä tekemättä myös näistä syistä. Liitteenä on terveydensuojelun valvontasuunnitelman toteutuman raportti, jossa on tarkemmin esitetty tarkastusten määrä valvontakohdetyypeittäin ja näytteiden määrä valvontakohdetyypeittäin.

8 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (8) Talous- ja uimaveden valvonnassa on noudatettu valtakunnallisia ohjeita ja tarkastukset ja näytteet on otettu suunnitelman mukaisesti ja raportoitu erikseen ohjeiden mukaisesti. Talous- ja uimavesinäytteitä otettiin yhteensä 429 kappaletta. Terveydensuojelun valvontasuunnitelman toteuttamiseen voidaan arvioida olevan kohtalaiset resurssit. Säännöllisen valvonnan ulkopuoliset tarkastukset, valitusten hoitaminen, neuvonta, tilastointi, raportointi ja muut tehtävät vievät merkittävän osan resursseista. Vuoden 2012 loppupuolella on saatu palkattua yksi uusi ympäristöterveystarkastaja, jonka työpanosta on suunnattu erityisesti sisäilma-asioihin mm. koulujen, hoitolaitosten ja majoitus- ja kokoontumishuoneistojen tarkastuksiin. Yleisesti ottaen terveydensuojelun valvontasuunnitelma toteutui hyvin. Vuoden 2012 terveydensuojelunvalvonnasta saatiin valvontamaksuja ja näytteenottomaksua yhteensä Saadut valvontatulot kirjautuvat ympäristöterveydenhuollon tuloiksi. Tuloilla katetaan ympäristöterveydenhuollon menoja. Tupakkalain valvonta Vuoden 2012 tupakkalain valvonnan painopistealueena olivat tupakkatuotteiden myyntilupa-asiat sekä koulujen ja muiden oppilaitosten läheisyydessä olevat myyntipaikat. Painopisteenä oli myös koulujen ja muiden oppilaitosten sisä- ja ulkotilat. Vuoden 2012 tupakkavalvontaa tehtiin edellä mainitulla painopistealueilla. Tupakan myyntilupahakemuksia toimitettiin kaikkiaan 23 kappaletta, joista on tehty päätökset. Myyntipaikat on tarkastettu muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ennen luvan myöntämistä. Tarkastusten yhteydessä on samalla tarkastettu myös nikotiinivalmisteiden myyntiä, mikäli sitä harjoitettiin valvontakohteessa.

9 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (9) Ravintolat, joissa on tupakoinnin täyskielto, tehtiin projektiluonteisesti 19 tupakkavalvonnan tarkastusta. Näissä ravintoloissa tehtiin myös paljon elintarvikevalvonnan tarkastuksia, joissa osittain havainnoitiin myös mahdollista tupakointia. Tupakoinnin täyskielto ravintoloissa ei havaittu ongelmia. Koulujen ja oppilaitosten terveydensuojelun valvontatarkastusten yhteydessä kiinnitettiin huomiota myös tupakkalain valvontaan. Vuonna 2010 syksyllä voimaan tullut tupakkalain muutos on tiukentanut oppilaitosten alueella tapahtuvaa tupakointia. Koulutarkastuksilla ja erillisillä tupakalain valvontatarkastuksilla on selvitetty ja ohjeistettu lain muutoksen vaatimuksia. Myös päiväkoteihin terveydensuojelulain mukaan tehdyissä tarkastuksissa selvitettiin mahdollista tupakointia. Tupakan myynnin tarkastuksiin käytettävä aika on vastannut valvontasuunnitelmassa suunniteltua. Tupakointikieltojen valvonta on tapahtunut pääasiassa muun valvonnan yhteydessä ja siihen on tarkastuskohteessa käytetty vähän aikaa. Kokonaisuutena voidaan todeta, että tupakan myynnin valvonta on toteutunut melko hyvin. Tupakan myynnin tarkastuksia tehtiin 58 kpl. Tältä osin valvontasuunnitelma toteutumisaste oli 53 %. Oppilaitoksissa ja päiväkodeissa tupakkalain valvontaa tehtiin terveydensuojelulain tarkastusten yhteydessä. Koulujen osalta suunniteltuja terveydensuojeluvalvonnan tarkastuksia jäi tekemättä ja samalla myös niiden yhteydessä suunniteltuja tupakkavalvonnan tarkastuksia. Ravitsemisliikkeiden, joissa on tupakoinnin täyskielto sekä virastojen ja viranomaisten sekä niihin verrattavien julkisten laitosten yleisölle ja asiakkaille varattujen tilojen tupakointikieltojen valvontaa tehtiin ainoastaan vähäisessä määrin. Tarkastuksilla näissä kohteissa ei todettu ongelmia. Tupakkalain mukaisia valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia tehtiin yhteensä 114 kappaletta. Suunnitelman toteutumisaste oli n. 45 %. Lisäksi tarkastettiin uudet tupakan vähittäismyyntipaikat ja toimipaikat, joissa tapahtui toiminnan harjoittajan vaihtumisia. Tarkastuksilla todettiin epäkohtia ja puutteita tupakan myynnissä, erityisesti tupakan omavalvonnan toimeenpanossa ja henkilökunnan perehdytyksessä. Toimialakohtaiset tiedot tarkastuksista ja kattavuudesta on koottu liitteenä olevaan taulukkoon, Tupakkalain valvontasuunnitelman toteutuminen. Tupakan vähittäismyynnin valvontaa on suorittanut yksi tarkastaja, jonka työaika on mennyt tupakan myyntilupahakemusten käsittelyyn ja tupakan myynnin valvontaan. Vuoden 2012 tupakkalain valvonnasta saatiin valvontamaksuja ja tupakanmyyntilupapäätösmaksuja yhteensä Saadut tulot kirjautuvat ympäristöterveydenhuollon tuloiksi. Tuloilla katetaan ympäristöterveydenhuollon menoja. Tupakkalain valvonnasta perittävillä maksuilla oli merkittävä vaikutus siihen, että tupakkalain valvontaa tekevän tarkastajan virka saatiin vakinaistettua vuoden 2009 aikana. Liitteet _2012 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012 raportointilomakkeet

10 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (10) Valmistelija Hannu Kirjavainen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen. Päätös Merkittiin, että tämä asia käsiteltiin esityslistan käsittelyjärjestyksestä poiketen asian nro 4 jälkeen. Lautakunta yksimielisesti hyväksyi vs. ympäristöjohtajan päätösehdotuksen. Merkittiin, että ympäristöterveyspäällikkö Hannu Kirjavainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

11 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (11)

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 29 20.02.2014. 29 Asianro 3656/11.02/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 29 20.02.2014. 29 Asianro 3656/11.02/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (1) 29 Asianro 3656/11.02/2012 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2013 Ympäristöterveyspäällikkö Hannu Kirjavainen Ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 401/11.02/2015 5 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Terveystarkastaja Kirsi Puola 26.1.2015: Kunnan tulee vuosittain arvioida

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 152/11.00/2013 4 Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012 Terveystarkastaja Kirsi Puola 4.2.2013: Kunnan tulee vuosittain arvioida valvontasuunnitelman toteutumista

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto 1 Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2011 1. Johdanto Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö velvoittaa kunnat laatimaan koko ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 7490/11.02/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 7490/11.02/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (1) 16 Asianro 7490/11.02/2014 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Elintarvikelain, terveydensuojelulain, kuluttajaturvallisuuslain

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (33) Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (33) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (33) Kokoustiedot Aika torstai klo 15:00 16.15 Paikka Lisätietoja Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone, Suokatu 2 A, 3. krs Ennen varsinaista klo 14:00-15:00

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-, TERVEY- DENSUOJELU- JA TUPAKKAVALVONNAN VUODEN 2012 TOTEUMAN ARVIOINTI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-, TERVEY- DENSUOJELU- JA TUPAKKAVALVONNAN VUODEN 2012 TOTEUMAN ARVIOINTI Arviointi ISAVI/1343/05.14.02/2014 Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 31.3.2014 Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-,

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 214/11.02/2014 5 Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014 Terveystarkastaja Kirsi Puola 2.2.2015: Kunnan tulee vuosittain arvioida valvontasuunnitelman toteutumista

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Ympäristölautakunta 17.12.2009 109 2 Ympäristöterveydenhuollon tupakkalain mukaisen valvonnan

Lisätiedot

Helsingin tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019

Helsingin tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019 HELSINGIN KAUPUNGIN 1 (8) Helsingin tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019 HELSINGIN KAUPUNGIN 2 (8) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Johdanto... 3 2 Suunnitelmallinen valvonta... 3 2.1. Valvonnan

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2008 2010 Luonnos 30.10.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONNAN SUUNNITELMALLISUUS...3

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014 Ajankohtaista laboratoriorintamalla Ylitarkastaja Kaisa Mäntynen 1 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

Liite III 2 (5) Sisällysluettelo

Liite III 2 (5) Sisällysluettelo Liite III Liite III 2 (5) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen... 5 5 Painopistealueet

Lisätiedot

Helsingin tupakka- ja lääkelain valvontasuunnitelma , päivitys 2017

Helsingin tupakka- ja lääkelain valvontasuunnitelma , päivitys 2017 HELSINGIN KAUPUNGIN 1 (9) Helsingin tupakka- ja lääkelain valvontasuunnitelma 2015 2019, päivitys 2017 HELSINGIN KAUPUNGIN 2 (9) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Johdanto... 3 2 Suunnitelmallinen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 36 12.03.2015. 36 Asianro 3656/11.02/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 36 12.03.2015. 36 Asianro 3656/11.02/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) 36 Asianro 3656/11.02/2012 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014 Ympäristöterveyspäällikkö Hannu Kirjavainen Ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 4 104

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 4 104 Mikkelin seudun ympäristölautakunta 8.12.2016 Liite 4 104 TUPAKKALAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 2019 Päivitys vuodelle 2017 SISÄLTÖ 1 TUPAKKALAIN VALVONNAN TARKOITUS... 1 2 TARKASTUSTEN SISÄLTÖ...

Lisätiedot

3 NÄYTTEENOTTO JA NÄYTTEIDEN TUTKIMINEN VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSTIHEYS VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI...

3 NÄYTTEENOTTO JA NÄYTTEIDEN TUTKIMINEN VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSTIHEYS VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI... TUPAKKALAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 2019 Päivitys vuodelle 2018 SISÄLTÖ 1 TUPAKKALAIN VALVONNAN TARKOITUS... 1 2 TARKASTUSTEN SISÄLTÖ... 2 3 NÄYTTEENOTTO JA NÄYTTEIDEN TUTKIMINEN... 3 4 VALVONTAKOHTEIDEN

Lisätiedot

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Ymp.ltk 18.3.2014 Liite 4 A1(8) Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 10.1.2013 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 2013 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Liite 4 Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 SISÄLLYS 1 TUPAKKALAIN MUKAINEN VALVONTA 1 1.1 Tarkastuksen sisällön määrittely 1 1.2 Valvontakohteiden tarkastustiheys

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Elintarvikevalvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2016

Elintarvikevalvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2016 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN VUONNA 2016 Ympäristölautakunta hyväksyi Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman tarkistamisen vuodelle 2016 Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelujen

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Kupiainen Niina 13.5.2014 Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Työnjako kuluttajaturvallisuusvalvonnassa 1/3 Kuntien valvontayksiköissä keskitytään

Lisätiedot

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 8.11.11 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 1 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti (h). Valvontayksikkö: Espoon seudun

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi

Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto Alueen asukasluku: 75000 Vuoden 2010 toiminta Elintarvikevalvonnan valvontakohdetyyppi Alkutuotanto Maidontuotantotilat

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELULAIN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE

TERVEYDENSUOJELULAIN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE TERVEYDENSUOJELULAIN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Päivitys vuodelle 2018 SISÄLTÖ 1. Yleistä 2. Terveydensuojelulain mukaisen valvonnan painopisteet 3. Tarkastusten sisältö 4. Valvontakohteiden

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA Mikkelin seudun ympäristölautakunta 8.12.2016 Liite 3 104 ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 Päivitys vuodelle 2017 SISÄLTÖ 1 VALVONTAKOHTEET... 1 2 VALVONTAKOHTEIDEN RISKINARVIOINTI...

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta. Tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma Päivitys 2017 (liite 3)

Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta. Tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma Päivitys 2017 (liite 3) Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta Tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma 2015 2019 Päivitys 2017 (liite 3) Sisältö 1. YLEISTÄ... 1 2. PAINOPISTEET... 1 3. TARKASTUKSET...

Lisätiedot

Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen

Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen Onko valvonnasta saadut tulot kohdennettu ympäristöterveydenhuoltoon? Täysin Valvontasuunnitelmaan

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

LÄNSI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 LÄNSI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 LÄNSI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSESSA Hyväksytty nähtäville 27.10.2011 41 Hyväksytty 1.12.2011

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta. Tupakkalain valvontasuunnitelma (liite 4)

Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta. Tupakkalain valvontasuunnitelma (liite 4) Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta Tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019 (liite 4) Sisältö 1. YLEISTÄ... 1 2. PAINOPISTEET... 1 3. TARKASTUKSET... 1 3.1 Tarkastusten sisältö.2 3.2 Kohteiden

Lisätiedot

ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA

ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 Päivitys vuodelle 2018 SISÄLTÖ 1 VALVONTAKOHTEET... 1 2 VALVONTAKOHTEIDEN RISKINARVIOINTI... 1 3 VALVONTA... 2 3.1 Tarkastukset... 2 3.2 Tarkastusohjeet/

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmä (VYHA) YHTI-koulutustilaisuus

Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmä (VYHA) YHTI-koulutustilaisuus Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmä (VYHA) YHTI-koulutustilaisuus 29.4.2014 Ylitarkastaja Reetta Honkanen 1 Mikä on VYHA? VTO > VYR > VYHA STM:n omistama rekisteri (Tiken

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta. Tupakkalain valvontasuunnitelma Päivitys 2016 (liite 4)

Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta. Tupakkalain valvontasuunnitelma Päivitys 2016 (liite 4) Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta Tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019 Päivitys 2016 (liite 4) Sisältö 1. YLEISTÄ... 1 2. PAINOPISTEET... 1 3. TARKASTUKSET... 2 3.1 Tarkastusten sisältö.2

Lisätiedot

Kuluttajaturvallisuuden valvontasuunnitelma Päivitys 2016 (liite 3)

Kuluttajaturvallisuuden valvontasuunnitelma Päivitys 2016 (liite 3) Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta Kuluttajaturvallisuuden valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys 2016 (liite 3) Sisältö 1. YLEISTÄ... 1 2. PAINOPISTEET... 1 3. TARKASTUKSET... 2 3.1 Tarkastusten

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 8/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi terveydensuojelulain, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 8/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi terveydensuojelulain, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi EDUSKUNNAN VASTAUS 8/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi terveydensuojelulain, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain ja kemikaalilain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Ympäristöterveysjaosto 30.8.2011 113 1. Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1(5) Sastamalan kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Sastamalan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen yleisen terveysvalvonnan maksutaksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A)

Lisätiedot

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo Liite IV Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kunnan kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaisen tehtävät... 3 3. Valvonnan maksullisuus... 4 4. Tarkastukset ja niiden sisältö... 4 5. Valvontakohteiden

Lisätiedot

Valtakunnalliset valvontaohjelmat vuosille 2015-2019

Valtakunnalliset valvontaohjelmat vuosille 2015-2019 Valtakunnalliset valvontaohjelmat vuosille 2015-2019 Ryhmäpäällikkö Kaisa Mäntynen Ylitarkastaja Reetta Honkanen Ylitarkastaja Heli Laasonen 1 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma

Lisätiedot

Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon taksa

Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon taksa Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 7.7 1 (8) Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon taksa Kaupunginhallitus 3.10.2011 Voimaan 4.10.2011 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Lainsäädäntöä Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2017 Oulu, Turku,

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2017 Oulu, Turku, Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2017 Oulu, 19. 20.9. Turku, 10. 11.10. Terveydensuojelun ja tupakkalain valvontaohjelmat, päivitys 2018-2019 Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo

Lisätiedot

6) terveydensuojelualain 18 mukaisen laitoksen hyväksymistä;

6) terveydensuojelualain 18 mukaisen laitoksen hyväksymistä; 1 LIITE 1 POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN MAKSUTAKSA Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2015 alkaen

Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2015 alkaen 1(6) Liite 4 Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2015 alkaen 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka

Lisätiedot

Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat TERVEYSVALVONNAN MAKSUT HAMINAN YMPÄRISTÖTERVEYSHUOLLON MAKSUTAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Terveydensuojelulaissa (763/94) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote -kuntayhtymän hallituksessa..2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan hyväksymä 15.12.2016 129 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006)

Lisätiedot

Helsingin kuluttajaturvallisuusvalvontasuunnitelma , päivitys 2016

Helsingin kuluttajaturvallisuusvalvontasuunnitelma , päivitys 2016 HELSINGIN KAUPUNGIN 1 (8) Helsingin kuluttajaturvallisuusvalvontasuunnitelma 2015 2019, päivitys 2016 HELSINGIN KAUPUNGIN 2 (8) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Suunnitelmallinen valvonta... 3 2.1 Kunnan

Lisätiedot

Terveydensuojelulaissa (763/94) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Terveydensuojelulaissa (763/94) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat TERVEYSVALVONNAN MAKSUT HAMINAN YMPÄRISTÖTERVEYSHUOLLON MAKSUTAKSA: 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Terveydensuojelulaissa (763/94) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

JOHDANTO. Yleistä. Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella oli vuonna 2012 yhteensä 11 ympäristöterveydenhuollon

JOHDANTO. Yleistä. Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella oli vuonna 2012 yhteensä 11 ympäristöterveydenhuollon Yhteenveto ISAVI/1707/05.14.02/2013 Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 2.5.2013 YHTEENVETO ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMIALUEEN KUNTIEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET 1 Soveltamisala Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

TERVEYSVALVONNAN MAKSUT HAMINAN YMPÄRISTÖTERVEYSHUOLLON MAKSUTAKSA. 1 Soveltamisala. Tätä taksaa sovelletaan

TERVEYSVALVONNAN MAKSUT HAMINAN YMPÄRISTÖTERVEYSHUOLLON MAKSUTAKSA. 1 Soveltamisala. Tätä taksaa sovelletaan TERVEYSVALVONNAN MAKSUT HAMINAN YMPÄRISTÖTERVEYSHUOLLON MAKSUTAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Terveydensuojelulaissa (763/94) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 11. 1.1 Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 11. 1.1 Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 11 KOTKAN JA PYHTÄÄN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA (Hyväksytty ympäristölautakunnassa 27.3.2013) 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan 1.1 Elintarvikelaissa

Lisätiedot

Terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa

Terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa Ympäristöterveydenhuolto 1 (6) Terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016 MIKKELI- HIRVENSALMI-MÄNTYHARJUPERTUNMAA-KANGASNIEMI 2 Sisältö 1. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAVOITTEET JA VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN Liite nro: 3 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN 2006 TOTEUTUMINEN 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21. 3 2007 69 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä

Lisätiedot

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 28.11.2011 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 2012 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti (h). Valvontayksikkö: Helsingin

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat KALAJOEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUT 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan: A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

8) 6 :n pykälän nojalla myönnettyjä todistuksia (laivatarkastukset);

8) 6 :n pykälän nojalla myönnettyjä todistuksia (laivatarkastukset); Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1) laitosten hyväksymistä ja muun kuin

Lisätiedot

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen kuluttajaturvallisuusvalvontasuunnitelma

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen kuluttajaturvallisuusvalvontasuunnitelma Inarin kunta Ympäristöyksikkö Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen kuluttajaturvallisuusvalvontasuunnitelma 2011-2014 Päivitys vuodelle 2012 Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta, ympäristöjaosto

Lisätiedot

Osa 1, Valvontaa koskevat numeeriset tiedot

Osa 1, Valvontaa koskevat numeeriset tiedot Esittelijä Juha Kieksi Sivu/sivut 1 / 5 Taustatiedot A. Kunn/valvontayksikön nimi: Tornion, Keminma ja Tervol ympäristöpalvelut, ympäristöterveysvalvonta B. Lisätietoja tav henkilön yhteystiedot Nimi Tarja

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Kemikaalilain valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Kemikaalilain valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Kemikaalilain valvontasuunnitelma vuosille 2008-2010 Luonnos 30.10.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 1.1 KUNNAN KEMIKAALIVALVONTAVIRANOMAISEN

Lisätiedot

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen kuluttajaturvallisuusvalvontasuunnitelma 2015 2019

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen kuluttajaturvallisuusvalvontasuunnitelma 2015 2019 Inarin kunta Ympäristöyksikkö Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen kuluttajaturvallisuusvalvontasuunnitelma 2015 2019 Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta, ympäristöjaosto 16.12.2014 4 2 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (7) Ympäristölautakunta Yj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (7) Ympäristölautakunta Yj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (7) 87 Terveydensuojelun valvontasuunnitelman 2013 toteutumisen arviointi Helsingissä HEL 2014-002806 T 11 00 03 Päätös päätti hyväksyä esitetyn Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Ympäristölautakunta Ytp/

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Ympäristölautakunta Ytp/ Helsingin kaupunki Esityslista 4/2017 1 (5) 3 Terveydensuojelun valvontasuunnitelman 2016 toteutumisen arviointi Helsingissä HEL 2017-001838 T 11 00 03 Päätösehdotus Tiivistelmä päättää hyväksyä esitetyn

Lisätiedot

2 Elintarvikevalvontasuunnitelma

2 Elintarvikevalvontasuunnitelma 21 2 Elintarvikevalvontasuunnitelma 2.1 Johdanto Elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) mukaan kunnan tulee laatia säännöllistä valvontaa koskeva elintarvikevalvontasuunnitelma siten, että valvonta

Lisätiedot

Eteläkärjen ympäristöterveys Maksutaksa 2015

Eteläkärjen ympäristöterveys Maksutaksa 2015 Eteläkärjen ympäristöterveys Maksutaksa 2015 1 2 Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille Kupiainen Niina 8.10.2014 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Valmistelu Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma oli lausuntokierroksella

Lisätiedot

Ympäristöterveyden tehtäväkuvaukset

Ympäristöterveyden tehtäväkuvaukset 1 / 13 Ympäristöterveyden tehtäväkuvaukset LIITE 2 Loppuraportin liite 2 Maria Närhinen Sisältö 1. JOHDANTO... 2 2. YMPÄRISTÖTERVEYDEN PERUSTASO... 3 3. KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VIRANOMAISTEHTÄVÄT...

Lisätiedot

Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen

Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen Sivu 1/10 Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen Sivu 2/10 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen Onko valvonnasta saadut tulot kohdennettu ympäristöterveydenhuoltoon? Täysin Valvontasuunnitelmaan

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2008 2010 Luonnos 29.10.07 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 1.1 KUNNAN TERVEYDENSUOJELUVIRANOMAISEN

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPIONKAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLONMAKSUTAKSA Kuopionkaupunginympäristö-jarakennuslautakunnanhyväksymä14.2.201312 Soveltamisala Tätätaksaasovelletaan A) Elintarvikelaissa(23/2006)säädettyihinkunnanviranomaisensuoritteisiin,jotkakoskevat

Lisätiedot

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 1/2016 1 Kokousaika 12.04.2016 klo 14:00-14:28 Kokouspaikka Inarin kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Pietikäinen Vesa puheenjohtaja Alenius Leena jäsen Jomppanen Jouni I. jäsen Lukkari

Lisätiedot

Nuuska valvonnan näkökulmasta. 14.4.2014 Vaasan kaupunki ympäristöosasto/ Maarit Kantola

Nuuska valvonnan näkökulmasta. 14.4.2014 Vaasan kaupunki ympäristöosasto/ Maarit Kantola Nuuska valvonnan näkökulmasta Valvonta: kunta / valtio Kunta tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiä, mainontaa ja muuta myynninedistämistä tupakointikieltojen ja -rajoitusten noudattamista yhdessä

Lisätiedot

ymp.ltk Liite 18 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI VUODEN 2015 OSALTA

ymp.ltk Liite 18 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI VUODEN 2015 OSALTA Ympäristöterveydenhuolto 12.2.2016 s. 1(7) Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI VUODEN 2015 OSALTA Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristöterveysvalvonnan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 1114/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 1114/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (1) 3 Asianro 1114/00.01.02.00/2017 Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2016-2017 ja valvontaohjelma vuodelle 2017 Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen Ympäristö-

Lisätiedot

Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa alkaen

Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa alkaen 1 (5) Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2017 alkaen 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1)

Lisätiedot

Valtakunnallinen tupakkalain valvontaohjelma vuosille 2015 2019

Valtakunnallinen tupakkalain valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Valtakunnallinen tupakkalain valvontaohjelma vuosille 2015 2019 VALVONTAOHJELMIA 3:2014 Dnro 7958/06.10.07.00/2014 Päiväys 5.9.2014 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu) ISBN 978-952-5978-33-9

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa..2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla perittäviin maksuihin:

Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla perittäviin maksuihin: n seudun hyvinvointi ky. 1 (6) n seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Voimaantulopäivä 1.1.2018 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla

Lisätiedot

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011 2014. päivitys 2014

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011 2014. päivitys 2014 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011 2014 päivitys 2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö...

Lisätiedot

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 1.1.213 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 213 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti (h). Valvontayksikkö: Helsingin

Lisätiedot

Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 29.9.

Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 29.9. Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 29.9.2016, 14 Ympäristöterveyspäällikölle ja ympäristöterveystarkastajalle delegoitavat

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN VUODEN 2007 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN ARVIOINTI

SIILINJÄRVEN VUODEN 2007 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN ARVIOINTI SIILINJÄRVEN VUODEN 2007 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN ARVIOINTI 19.3.2008 10 liite 9 SIILINJÄRVEN KUNTA ARVIOINTIRAPORTTI 2 (8) 1 LÄHTÖKOHDAT Siilinjärven ympäristölautakunta hyväksyi

Lisätiedot

Tarja Hartikainen. Kunnan ympäristöterveydenhuollon. opas luottamushenkilöille

Tarja Hartikainen. Kunnan ympäristöterveydenhuollon. opas luottamushenkilöille Tarja Hartikainen Kunnan ympäristöterveydenhuollon opas luottamushenkilöille TEKIJÄ Tarja Hartikainen 1. painos ISBN 978-952-293-063-7 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen Kuntaliitto Toinen linja

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 12.3.2013 Voimaantulopäivä 1.4.2013 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan elintarvikelaissa 23/2006,

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA JA MAKSUT

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA JA MAKSUT Kainuun maakunta -kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA JA MAKSUT Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa..2012 1 Soveltamisala 2 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON DELEGOINNIT

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON DELEGOINNIT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON DELEGOINNIT Kouvolan kaupunki Rakennus- ja ympäristölautakunta 4.5.2016 1 (3) Viranomaistoimet Oikeus suorittaa seuraavia viranomaistoimia: Ympäristöterveyspäällikkö, valvontainsinööri,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa alkaen

Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa alkaen 1 (5) Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 15.8.2016 alkaen 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2014 VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

KEURUSSELÄN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2014 VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI KEURUSSELÄN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2014 VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI ELINTARVIKELAIN MUKAISEN VALVONNAN TOTEUTUMINEN VUONNA 2014 Valvontayksikön tulee laatia säännöllistä valvontaa

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA n seudun hyvinvointi ky. 1 (1) n seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN VUONNA 2016

KALAJOEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN VUONNA 2016 KALAJOEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN VUONNA 2016 Perusturvalautakunta hyväksyi 9.12.2015 (113 ) ympäristöterveydenhuollon vuoden 2016-2019

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi vuonna 2015

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi vuonna 2015 23.03.2016 Sivu 1 / 1 1165/2016 00.01.03 43 Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi vuonna 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Kaisa Hemminki, puh. 050 561 1781

Lisätiedot