KUOPION KAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION KAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA"

Transkriptio

1 KUOPIONKAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLONMAKSUTAKSA Kuopionkaupunginympäristö-jarakennuslautakunnanhyväksymä Soveltamisala Tätätaksaasovelletaan A) Elintarvikelaissa(23/2006)säädettyihinkunnanviranomaisensuoritteisiin,jotkakoskevat 1) laitostenhyväksymistäjamuunkuin13 :nmomentissatarkoitetun elintarvikehuoneistonilmoituksenkäsittelyä; 2) kunnalliseenvalvontasuunnitelmaansisältyväätarkastusta,näytteenottoajanäytteen tutkimista; 3) Euroopanunioninulkopuolelleelintarvikkeitavievienelintarvikehuoneistojenvalvontaa siltäosinkuinvientiostajamaanvaatimuksestaedellyttäätavallistakattavampaa valvontaa;sekä 4) elintarvikemääräystennoudattamattajättämiseenperustuvienelintarvikelain luvussatarkoitettujentoimenpiteidenvalvomiseksitapahtuvastatarkastuksesta. Kuntaperiilisäksimaksunmuustakinvalvonnastasekäsiihenliittyvistätarkastuksistaja tutkimuksistasellaisena,kuineuroopanparlamentinjaneuvostonasetuksen(ey)n:o882/2004 artikloissa27ja28säädetään. B) Terveydensuojelulaissa(763/1994)säädettyihinkunnanviranomaisensuoritteisiin,jotka koskevat 5) terveydensuojelulain13mukaisistatoiminnoistatehtävienilmoitustenkäsittelyäsekä 6) terveydensuojelulain18mukaisenlaitoksenhyväksymistä; 7) kunnalliseenvalvontasuunnitelmaansisältyväätarkastusta,näytteenottoajanäytteen tutkimista; 8) :ssätarkoitettuunkunnanvalvontasuunnitelmaansisältyväntarkastuksenperusteella annettujenmääräystenvalvontaasilloin,kunmääräystenantaminenperustuutämänlain säännöstennoudattamattajättämiseen; 9) 13 :nnojallatehtyjenilmoitustenperusteellaannettujenmääräystenvalvontaa; 10) 18 :nnojallatehdynhakemuksenperusteellaannettujenmääräystenvalvontaasekä20 :ssäedellytettyyntalousvedenlaadunvalvontaajatarkkailua 11) 29 :ssäedellytettyynuimavedensäännöllistävalvontaa. 12) asunnossataimuussaoleskelutilassasuoritettuamittausta,näytteenottoa,tutkimustaja selvitystä,jokaliittyy26 :nmukaistenterveyshaittojenselvittämiseen (arvonlisäverollinen); 13) kaivonomistajaltatalousvesitutkimuksistasilloin,kunkysymyseiole16 :n momentissatarkoitetustatalousvettätoimittavastalaitoksesta(arvonlisäverollinen); 14) säteilylain44 :nnojallatehtyätarkastusta. C) Kemikaalilain(744/1989) :ssätarkoitetun 15) valvontasuunnitelmanmukaisiintarkastuksiin;

2 2 16) kunnanvalvontasuunnitelmaansisältyväntarkastuksenperusteellaannettujen määräystenvalvontaansilloin,kunmääräystenantaminenperustuutämänlain säännöstennoudattamattajättämiseen. D) Tupakkalain(693/1976)säädettyihinkunnanviranomaistensuoritteisiin,jotkakoskevat 17) 10b :ssätarkoitetunmyyntiluvanmyöntämistä 18) 10b :ssätarkoitetunmyyntiluvanvuotuistavalvontamaksua 19) 14a :ssätarkoitetunkunnanvalvontasuunnitelmanmukaisiatarkastuksia; 20) 14a :ssätarkoitettuunkunnanvalvontasuunnitelmaansisältyväntarkastuksen perusteellaannettujenmääräystenvalvontaansilloin,kunmääräystenantaminen perustuutämänlainsäännöstennoudattamattajättämiseen. E) Kuluttajaturvallisuuslaissa(970/2011)säädettyihinsuoritteisiin,jotkakoskevat 21) 22 :ssätarkoitetunvalvontasuunnitelmanmukaisiatarkastuksia 22) annetunpäätöksennoudattamistakoskeviatarkastuksia 23) :ssätarkoitetunpalveluntarjoamisenaloittamista,toiminnanolennaistamuuttamista japalveluntarjoajanvaihtumistakoskevanilmoituksenvastaanottamisestajasiitä ilmoittamisestatoiminnanharjoittajalle(jäljempänäilmoituksenkäsittely) F) Lääkelaissa(395/1987)säädettyihinkunnanviranomaisensuoritteisiin,jotkakoskevat 24) 54ja :ssätarkoitetunnikotiinivalmisteenmyyntiluvanmyöntämistä 25) 54 :ssätarkoitetunmyyntiluvanvuotuistavalvontamaksua Maksujenmääräytymisperusteet 2.1 Maksutperustuvatvalvonnasta,matkoista,tarkastuksestajanäytteenotosta viranomaiselleaiheutuneidenkeskimääräistenkokonaiskustannustenmäärään sekämyyntipaikkojenjamyyntipisteidenmäärään. 2.2 Kokonaiskustannuksiinkuuluvattehtävänhoitamisestaaiheutuvat toimintamenot,korotjapoistotsekäosuushallintokustannuksista. Valvontahenkilöstöntyötunninhintaon. 2.3 Ulkopuolistenpalveluidenjalaboratoriotutkimustenmaksutmääräytyvät aiheutuneidenkustannustenmukaan. 2.4 Maksutperitäänliitteenäolevanmaksutaulukonmukaisesti. 2.5 Viranomaisensuorittamaerillinennäytteenotto.Erityisiätoimenpiteitä vaativastataiyliyhdentunnin(1h)aikaavievästänäytteenotosta,peritään /h.tarkastustenyhteydessätehtävästänäytteenotostaeiperitäerillistämaksua.

3 3 Käsittelyjahyväksymismaksut.Kuluttajaturvallisuuslainmukaistenilmoitustenjaelintarvikelain mukaistenhuoneistoilmoitustenkäsittelymaksutjalaitostenhyväksymismaksutsekä terveydensuojelulain13 :nmukaistenilmoitustenjaterveydensuojelulain18 :nmukaistenlaitosten hyväksymismaksutsekätupakkalainmyyntilupamaksutjanikotiinivalmisteidenvähittäismyynnin hyväksymismaksut 3.1 Käsittely-taihyväksymismaksunmääräämisenyleisenäperusteenaonkäsittely- taihyväksymismenettelynlaajuus.maksumääräytyyhakemuksentaiilmoituksen käsittelyynkäytetyntyöajanperusteella. 3.2 Käsittely-taihyväksymismaksuasovelletaanmyöstoiminnanolennaista muuttamistakoskevaanilmoitukseentaihakemukseen. Ympäristöterveydenhuollonvalvontasuunnitelmaansisältyvientarkastustenmaksut 4.1 Hyväksyttyynvalvontasuunnitelmaanperustuvastatarkastuksestaja näytteenotostaperitäänvalvontamaksu,jokaperustuutarkastukseenkäytettyyn aikaan.tarkastukseenkuuluutarkastukseenvalmistautuminen,keskimääräinen matka-aika,tarkastus,tietojenkirjaaminentietojärjestelmäänja tarkastuskertomuksenkirjoittaminensekäpostitus.tarkastuksensisällöstäsekä valvontakohdetyypintarkastukseenkeskimääräisestikäytettävästäajasta määrätääntarkemminvaltakunnallisessatoimialakohtaisessavalvontaohjelmassa jakuopionkaupunginympäristöterveydenhuollonvalvontasuunnitelmassaja laatujärjestelmässä.kohteentarkastustiheysmääräytyyriskinarvioinnin perusteella. 4.2 Yhdessävalvontakohteessasamanaikaisestitoteutettavistauseistaviralliseen valvontaankuuluvistatoimista,taijossamallakertaatarkastetaansamanpalvelun tarjoajanuseitavalvontakohteita,peritäänyksiyhdistettymaksu.yhdistetty maksumääräytyytoimenpiteeseenkäytetynajanperusteella. Tarkastuskertomukseenkirjataanlainsäädäntö,jonkamukaistavalvontaa tarkastuskäyntisisältää. Elintarvikelainmukaisistamuistatarkastuksistaperittävätmaksut 5.1 Euroopanunioninulkopuolelleelintarvikkeitavievienelintarvikehuoneistojen valvonnastaperitäänerillinenmaksusiltäosinkunvientiostajamaan vaatimuksestaedellyttäätavallistakattavampaavalvontaa.maksumääräytyy tarkastuksiinkuluneenajanperusteella. 5.2 Tarkastuksista,jotkavoivatperustuaelintarvikelainluvussatarkoitettujen toimenpiteidenvalvomiseen,peritäänmaksuaiheutuneidenkustannusten perusteella. 5.3 Lisäksimaksuperitäänmuustakinvalvonnastasekäsiihenliittyvästä tutkimuksestasellaisenakuinvalvonta-asetuksen27ja28artiklassasäädetään. Tähänryhmäänkuuluvatmyöstoiminnanharjoittajanpyynnöstätehtävät tarkastukset. 5.5 Elintarvikkeidenvientitodistuksistaperitäänkustannuksiavastaavamaksu. 5.6 Lihantarkastuksestaperittävämaksumääräytyytarkastukseenkuluneenajan perusteella.

4 4 Terveydensuojelulainmukaisistaeräistätarkastuksistajamittauksistaperittävätmaksut 6.1 Terveydensuojelulain26 :nmukaisenterveyshaitantoteamiseksitehdystä mittauksestaperitäänkustannustenmukainenmaksu.terveyshaitan selvittämiseksitehtävistäjatkotutkimuksista,mittauksista,näytteenotostaja selvityksistäperitäänkiinteistönomistajaltaperusmaksu,jonkalisäksiyli yhdentunninaikaavievistätoimenpiteistäperitään /h. 6.2 Terveyshaitantoteamiseksitehtyensimmäinentarkastuskäyntionmaksuton. Tupakkalainmukainenmyyntilupamaksujamyyntiluvanvuosittainenvalvontamaksu 7.1 Tupakanvähittäismyyntiluvanmyöntämisestäjavuotuisestavalvonnasta peritäänmaksuliitteenäolevanmaksutaulukonmukaisesti. Nikotiinivalmisteidenmyyntilupamaksujamyyntiluvanvuosittainenvalvontamaksu 8.1 Nikotiinivalmisteidenvähittäismyyntiluvanmyöntämisestäjavuotuisesta valvonnastaperitäänmaksuliitteenäolevanmaksutaulukonmukaisesti. Myyntilupamaksuonsamansuuruinenmääräaikaisillejatoistaiseksivoimassa olevilleluville. Valvontamaksunmäärääminen,palauttaminenjapoikkeustapäättäminen 9.1 Poikkeuksellisensuurtataipientätyömääräävaativastavalvontasuunnitelmaan sisältyvästätarkastuksesta,jossatarkastukseenkäytettyaikapoikkeaa merkittävästiennaltasuunnitellusta,maksumäärätäänkunnalleaiheutuneiden todellistenkustannustenperusteella.tällöinmaksuvoidaanmäärätäenintään50 mukaistamaksuakorkeampanataialhaisempana. 9.2 Tämäntaksanmukaisistamaksuistapäättääseviranomainentaiviranhaltija,jolle asianomaisetelintarvikelain,terveydensuojelulain,kuluttajaturvallisuuslain, tupakkalain,kemikaalilainjalääkelainmukaisettehtävätontoimintasäännössä määrätty. 9.3 Niistämaksullisiksisäädetyistätoimenpiteistä,joitaeiolemainittutässätaksassa, peritäänmaksuasianratkaisemiseentoimivaltaisenviranomaisenharkinnan mukaantämäntaksanyleisperusteidenmukaisestienintäänsuoritteen tuottamisestakaupungilleaiheutuvaataikeskimääräistäkokonaiskustannusta vastaten. 10Hakemuksentaiilmoituksenperuuttaminenjaraukeaminen 10.1 Mikälihakijaperuuttaahakemuksensataiilmoituksensataikkaasiankäsittely kunnanviranomaisessaraukeaamuustasyystäennenpäätöksenantamistaja viranomainenonryhtynytoleellisiintoimiinhakemuksenkäsittelemiseksi, peritäänmaksukäsittelyynkäytetynajanperusteella.maksunaperitään vähintäänyhdentunninomakustannusarvonmukainenmaksu. 11Hakemuksenhylkääminen,hakemuksentaiilmoituksentutkimattajättäminen 11.1 Hakemuksesta,jostaontehtyhylkääväpäätös,taijosilmoituksentarkoittama terveydensuojelunlainmukainentoimintaonkielletty,peritääntämäntaksan mukainenmaksu.mikälihylkäävänpäätöksenperusteetovatniinselkeät,että asianlaajemmallekäsittelylleeioleollutperusteita,maksumääräytyykäsittelyyn käytetynajanperusteella.

5 Tupakanmyyntilupahakemuksenhylkäämisestäeiperitämaksua Joshakemusonpäätettyjättäätutkittavaksiottamatta,maksuaeiperitä. 12Palautetunhakemuksenkäsittelymaksu 12.1 Jostuomioistuinpalauttaamuutoksenhaunjohdostaasianuudelleen käsiteltäväksi,vähennetääntämäntaksanmukaisestamaksusta,mitäsamassa asiassaaikaisemminannetustavalvontaviranomaisenpäätöksestäonperitty Jostuomioistuinmuutoksenhaunjohdostakumoaapäätöksensenjohdosta,että hakijaeioleolluthakemansahyväksymispäätöksentarpeessa,palautetaan mahdollisestiperittymaksukokonaisuudessaan. 13Maksunsuorittaminenjaperiminen 14Voimaantulo 13.1 Valvontasuunnitelmanmukainenmaksulaskutetaantehdystätarkastuksesta Maksuonsuoritettavaviimeistäänlaskuunmerkittynäeräpäivänä.Eräpäivävoi ollaaikaisintaankahdenviikonkuluttuamaksunmääräytymisenperusteena olevanpalvelunsaamisesta Jostoimenpiteestämäärättyämaksuaeiolesuoritettueräpäivänä,peritään viivästyneellemäärällevuotuistaviivästyskorkoakorkolain(633/1982) :n tarkoittamankorkokannanmukaan.viivästyskoronsijastaperitäänviideneuron suuruinenviivästysmaksu,josviivästyskoronmääräjäätätäpienemmäksi Mikälitämäntaksanmukaistamaksuaeimuistutuksestahuolimattaolemaksettu, voidaanseperiäulosottotoiminilmanerillistätuomiotataipäätöstäsiinä järjestyksessäkuinlaissaverojenjamaksujentäytäntöönpanosta(706/2007) säädetään(el(23/2006)72,keml(744/1989),tsl(763/1994)50, TupL(693/1976)25,KutuL(920/2011)33 ) 13.5 Tupakanmyyntiluvanjanikotiinivalmisteidenmyyntiluvanvuosittainen valvontamaksulaskutetaankalenterivuosittainluvanmyöntämispäivää seuraavaltavuodeltakaikiltamaaliskuunviimeisenäpäivänävoimassaolevilta luvilta.tupakanjanikotiinivalmisteidenmyyntiluvanvuosittaisen valvontamaksunperiminenlopetetaanluvanrauetessa.maksujaeipalauteta Maksutmääräytyvätpäätös-taikäsittelypäivämääränävoimassaolevantaksan perusteella Tupakanjanikotiinivalmisteidenmyyntilupavalvonnanvuosimaksunsuuruus määräytyymaksuntarkistushetkellävoimassaolevantaksanperusteella 14.3 Tämätaksatuleevoimaanpäivänämaaliskuuta2013 Kuopionkaupunginympäristö-jarakennuslautakuntaonhyväksynyttämän taksanpäätöksellään 14 päivänähelmikuuta2013xx

6 Maksutaulukko Elintarvikevalvonta Ilmoitusten ja hakemusten käsittelymaksut Suunnitelmallinen valvonta ja määräysten valvonta Tarkastus Elintarvikehuoneistot Liha-alan laitokset Liha-alan laitos > 10 milj. kg/v Liha-alan laitos 1-10 milj. kg/v Liha-alan laitos < 1 milj. kg/v Kala-alan laitokset Kala-alan laitos > kg/v Kala-alan laitos kg/v Kala-alan laitos < kg/v Maitoalan laitokset Maitoalan laitos > kg/v Maitoalan laitos kg/v Maitoalan laitos < kg/v Muu maitoalan laitos Muna-alan laitokset Munapakkaamo > kg/v Munapakkaamo < kg/v Munatuotteiden valmistelaitos Eläimistä saatavien elintarvikkeiden vähäinen käsittely EL 13.3 :n tarkoittama toiminta -180 Vilja- ja kasvisala Myllytoiminta 180 Leipomotuotteiden valmistus, helposti pilaantuvia elintarvikkeita Ruoka- ja kahvileipien valmistus -180 Muiden viljatuotteiden valmistus -180 Kasvis-, marja- ja hedelmätuotteiden valmistus Pakkaamo, jossa vähäistä kauppakunnostusta -240 Elintarvikkeiden valmistus Yhdistelmätuotteiden, makeisten, juomien ja muiden elintarvikkeiden valmistus Elintarvikkeiden myynti Elintarvikkeiden tukku- tai vähittäismyynti, teollisesti pakatut ei-helposti pilaantuvat elintarvikkeet - Elintarvikkeiden tukku- tai vähittäismyynti, teollisesti pakatut helposti pilaantuvat elintarvikkeet -240 Elintarvikkeiden tukku- tai vähittäismyynti, käsitellään helposti pilaantuvia elintarvikkeita -300 Elintarvikkeiden tukku- tai vähittäismyynti, myydään pakkaamattomia elintarvikkeita -240 Tori Siirrettävä tila/liikkuva elintarvikehuoneisto - Elintarvikkeiden tarjoilu Ravintolat, grillit, pikaruokapaikat ja kahvilat -300

7 Pubit Suurtalouskeittiö, laitoskeittiö Suurtalouskeittiö, keskuskeittiö ja pitopalvelu Suurtalous, tarjoilukeittiö -180 Elintarvikkeiden kuljetukset ja varastointi Elintarvikkeiden kuljetukset (myös kylmä- ja lämmin kuljetukset) -180 Eläimistä saatavien elintrvikkeiden varastolaitos Muiden kuin eläimistä saatavien elintarvikkeiden varastointi tai pakastaminen -180 Kontaktimateriaalitoimija Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia tarvikkeita valmistavat laitokset, markkinoijat ja maahantuojat Alkutuotanto Maidontuotanto, lihakarjan kasvatus, kalastus jne Terveydensuojelun valvonta Ilmoituksen varainen tai hyväksymistä edellyttävä toiminta Ilmoitusten ja hakemusten käsittelymaksut Suunnitelmallinen valvonta ja määräysten valvonta Tarkastus TsL 13 1 mom. 1 kohdan kohteet Julkiset huvi- ja kokoontumishuoneistot Julkinen majoitushuoneisto (hotelli, leirikeskus, muu majoitustoiminta) hotellit matkustajakodit ja muu majoitus leirikeskukset tai vastaavat majoituskohteet Yleinen sauna 180 Yleinen uimahalli, uima-allas, uimala, yleinen uimaranta tai kylpylä uimahalli, kylpylä uima-allas, uimala EU-uimarannat 3 muut yleiset uimarannat 3 talviuintipaikka 3 Eläinsuojat ja aitaukset asemakaava-alueella Koulu tai oppilaitos peruskoulu lukio, yliopisto, kansalaisopisto keskiasteen eril. oppilaitokset Päivähoitopaikat, lasten- tai ryhmäperhepäiväkodit, esiopetustilat Vanhainkodit, palvelutalot ja muut asumispalvelut Parturi, kampaamo Kauneushoitola tai muu ihonkäsittely tai - hoitopaika, solarium Julkinen kuntosali tai liikuntatila Hautausmaa tai hautapaikka 0 240

8 Muut laitokset ja huoneistot, joissa harjoitetusta toiminnasta saattaa aiheutua käyttäjille terveyshaittaa Talousvettä toimittavat laitokset (vähintään 5000 käyttäjää tai yli 1000 m 3 /d) Talousvettä toimittavat laitokset (vähintään 50 mutta alle 5000 käyttäjää tai vähintään 10 mutta alle 1000 m 3 /d), tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde Talousvettä toimittavat laitokset (alle 50 käyttäjää tai alle 10 m 3 /d) Muu 401/2001 asetuksen mukainen kohde (elintarvikealan yritysten vedenottamot) Säteilylain 44 a :n solariumvalvonta Kuluttajaturvallisuusvalvonta Ilmoituskäsittely Suunnitelmallinen valvonta ja määräysten valvonta Tarkastus Kuluttajapalvelut Huvi- tai perhepuisto, tivoli, sirkus, eläinpuisto Kuntosali Laskettelukeskus tai muu rinnekeskus Leikkikenttä tai vastaava sisäleikkipaikka tai /h Rullalautailupaikka tai vastaava pyöräilypaikka Ohjelmapalvelu, joka sisältää riskejä - 3 Kiipeilyseinä Ratsastuskoulu tai muu ratsastuspalvelu Karting-palvelu Uimahalli, kylpylä 165 Uima-allas 135 EU-uimarannat 135 Uimaranta Talviuintipaikka 105 Tatuointi, lävistys tai muu kehonmuokkauspalvelu Turvapuhelinpalvelu tai muu vastaava /h Yleisötilaisuus, joka sisältää merkittävän riskin /h Muu valvontasuunnitelmassa määritettävä kohde /h Kulutustavarat Kynttilätuotteiden valmistaja Lelujen valmistaja Kosmetiikan valmistaja 3

9 Tupakkavalvonta Tarkastus Tupakointikieltojen ja rajoitusten valvonta Oppilaitokset ja päiväkodit 180 Ravintolat ja muut ravitsemisliikkeet * erillinen tupakoititila 180 * tupakointi kielto Muut tupakkalain kohteet /h Tupakkatuotteiden myynti Lupakäsittely Vuosittainen valvontamaksu Tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden sekä tupakkajäljitelmien myymälämainonta, esillepano ja vähittäismyynti 180 Suunnitelmallinen valvonta ja määräysten valvonta + 6 / myyntipiste Kemikaalivalvonta Suunnitelmallinen valvonta ja määräysten valvonta Tarkastus Teollisuuskemikaalien toimittaja 3 Kuluttajakemikaalien toimittaja 3 Kemikaalien vähittäismyynti * itsepalvelutavaratalo * erikoismyymälä * erikoistumaton vähittäismyymälä Nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin valvonta Vuosittainen Lupakäsittely valvontamaksu + 6 jokaista yli viittä myyntipaikan myyntipistettä kohti

10 Liite 1 allinen valvonta ja määräysten Uusintatarkastus

11 allinen valvonta ja määräysten Uusintatarkastus

12 allinen valvonta ja määräysten Uusintatarkastus /h /h /h

13 allinen valvonta ja määräysten Uusintatarkastus /h allinen valvonta ja määräysten Uusintatarkastus

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 2(41) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA... 4 1. VALVONTASUUNNITELMAN TOIMIALAT...

Lisätiedot

ILMOITUS TOIMINNAN ALOITTAMISESTA TAI OLENNAISESTA MUUTTAMISESTA

ILMOITUS TOIMINNAN ALOITTAMISESTA TAI OLENNAISESTA MUUTTAMISESTA 1 (2) ILMOITUS TOIMINNAN ALOITTAMISESTA TAI OLENNAISESTA MUUTTAMISESTA elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) 13 1 momentin mukainen elintarvikehuoneisto. Saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää)

Lisätiedot

Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013

Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013 Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013 Kotkan ympäristökeskus, ympäristöterveydenhuollon palvelualue 21.3.2013 Kotka 2 Sisältö Osa I 1. Johdanto... 3 2. Yhteinen osa... 4 3.

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Liite 2 Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 SISÄLLYS 1 TERVEYDENSUOJELU... 1 1.1 Tarkastuksen sisällön määrittely....1 1.2 Suunnitelman ulkopuoliset tarkastukset 5 1.3 Valvontakohteiden

Lisätiedot

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010 Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön (Pirteva) ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011-2014 Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö Pirteva...

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

Terveydensuojelulain 13 :n mukaisen ilmoitusmenettelyn soveltamisohje. Julkiset huvi-, kokoontumis- ja majoitushuoneistot

Terveydensuojelulain 13 :n mukaisen ilmoitusmenettelyn soveltamisohje. Julkiset huvi-, kokoontumis- ja majoitushuoneistot Terveydensuojelulain 13 :n mukaisen ilmoitusmenettelyn soveltamisohje Julkiset huvi-, kokoontumis- ja majoitushuoneistot Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Majoitushuoneistot 3 2.1 Terveydensuojelulain

Lisätiedot

ELTU -lomakkeiden täyttöohje 2011 SISÄLLYS

ELTU -lomakkeiden täyttöohje 2011 SISÄLLYS ELTU -lomakkeiden täyttöohje 2011 SISÄLLYS 1. Yleistä kunnallisen elintarvikevalvonnan ja -tutkimuksen tiedonkeruusta... 2 1.1 Ohjeen ja lomakkeiden muutokset 2011... 2 1.2 Elintarvikevalvonnan tiedonkeruun

Lisätiedot

OIVA - pilotti Heinola 8.2.2011

OIVA - pilotti Heinola 8.2.2011 OIVA - pilotti Heinola 8.2.2011 1 Evira Ylitarkastaja 2 Miksi kalvoissa lukee Evira? Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 3 Elintarviketurvallisuusorganisaatio 4 5 Oiva- tarkastukset tekevät tutut teidän

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 Jyväskylä, Hankasalmi,

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Ymp.jaosto 14.12.2012, 29 Liite 1. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

Apua suoramyynnin aloittamiseen -www.aitojamakuja.fi/suoramyynti

Apua suoramyynnin aloittamiseen -www.aitojamakuja.fi/suoramyynti Apua suoramyynnin aloittamiseen -www.aitojamakuja.fi/suoramyynti Mutkat suoriksi ja suoramyymään 10.12. Johanna Mattila Aitoja makuja II Turun yliopiston Brahea-keskus Aitoja makuja II -hanke (2012-2014)

Lisätiedot

Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo

Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo 1 TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA 2015 Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo 2 Sisältö innehåll 1 Johdanto... 2 2 Suunnitelman rakenne...3 3 Terveydensuojelun tehtäväalueiden

Lisätiedot

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄDÖSPERUSTEET VALVONTAOHJELMALLE... 1 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOON KUULUVAT LAIT... 1

Lisätiedot

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Yhteistoiminta-alue: Eurajoki, Harjavalta, Luvia, Nakkila, Pori, Ulvila Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 31.12.2014 Hyväksytty 29.1.2015

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTY- MÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTY- MÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTY- MÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA Forssassa 8.1.2004 SISÄLLYS 2 ALKUSANAT...4 1 JOHDANTO...5 2 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO FORSSAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA...5

Lisätiedot

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat 1.1.2012 Sisällysluettelo Alkutuotantoa koskevat elintarvikehygieniasäännökset 1 Johdanto 1 Mikä on alkutuotantoa? 1 Milloin alkutuotantopaikka muuttuu elintarvikehuoneistoksi?

Lisätiedot

ELINTARVIKELAIN 13-15 :N MUKAINEN ELINTARVIKEHUONEISTON HYVÄKSYMIS- HAKEMUS 1 (5)

ELINTARVIKELAIN 13-15 :N MUKAINEN ELINTARVIKEHUONEISTON HYVÄKSYMIS- HAKEMUS 1 (5) 1 (5) Uusi elintarvikehuoneisto Toiminnan / tilojen olennainen muutos Toimijaa koskevat tiedot Elintarvikealan toimijan nimi: Osoite: y-tunnus (tai hlö-tunnus) Kotikunta: Puhelin: Yhteyshenkilö: Fax /

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 SISÄLLYS 1 LYHENTEET... 4 2 TAUSTAA... 6 3 VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA...

Lisätiedot

Ohje elintarvike-, kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvontatietojen tallentamisesta valvontatietojärjestelmään (VATI 2)

Ohje elintarvike-, kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvontatietojen tallentamisesta valvontatietojärjestelmään (VATI 2) Ohje elintarvike-, kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvontatietojen tallentamisesta valvontatietojärjestelmään (VATI 2) Vuodenvaihteessa keskitettyyn järjestelmään tulevat muutokset

Lisätiedot

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan.

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan. Sivu 1/7 Laki 352/2011elintarvikelain muuttamisesta 1 luku Yleiset säännökset 3 Euroopan unionin lainsäädäntö 4 Soveltamisalan rajoitukset Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n

Lisätiedot

ELINTARVIKEHUONEISTOJEN VAATIMUKSET

ELINTARVIKEHUONEISTOJEN VAATIMUKSET ELINTARVIKEHUONEISTOJEN VAATIMUKSET Porvoon kaupungin terveydensuojelu 2011 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Elintarvikehuoneistosta ilmoittaminen... 4 3 Suunnittelussa huomioitavaa... 5 4 Rakenteelliset vaatimukset...

Lisätiedot

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje Esittelijä Mia Piipari Sivu/sivut 1 / 24 Viranomaisen toiminnan tulee perustua lainsäädännössä määriteltyyn toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee noudattaa lainsäädännön vaatimuksia. Viranomaisohjeet

Lisätiedot

Vähittäismyyntitoiminta (elintarvikehuoneiston minimivaatimukset)

Vähittäismyyntitoiminta (elintarvikehuoneiston minimivaatimukset) Esitteessä kerrotaan keskeisimmät askelmerkit elintarvikkeiden vähittäismyyntitoiminnan aloittamiseen. Kaikissa kysymyksissä sinua palvelevat oman alueesi Aitoja makuja -jäsenet sekä kuntasi elintarvikevalvontaviranomainen.

Lisätiedot

KEMIKAALILAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

KEMIKAALILAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 TAMPERE 1 (17) TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI LIITE 1

HAMINAN KAUPUNKI LIITE 1 HAMINAN KAUPUNKI LIITE 1 YMPÄRISTÖTOIMEN TAKSA - Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut hyväksytty 4.11.2014 Haminan ympäristölautakunnassa 125. YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN MAKSUT 1 Soveltamisala Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Elintarvikkeiden myynti ja hygieniavaatimukset. Mari Mäenpää

Elintarvikkeiden myynti ja hygieniavaatimukset. Mari Mäenpää Elintarvikkeiden myynti ja hygieniavaatimukset Mari Mäenpää Milloin ilmoitusta ei tarvita Ilmoitusta ei tarvita, jos toiminnan riskit ovat elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä tai jos alkutuotantotoimija,

Lisätiedot

S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s

S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s 2 0 1 1 versio 1 01.01.2011 Sisällysluettelo Tonttipalvelut s. 3 Muut kuin rakennusvalvontaviranomaisen myöntämät luvat Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014

Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014 Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

Riskiperusteisuuden suuntaviivat/tasot valvonnassa

Riskiperusteisuuden suuntaviivat/tasot valvonnassa Riskiperusteisuuden suuntaviivat/tasot valvonnassa Auli Vaarala Elintarvikehygieniayksikkö,Evira Valtakunnalliset elintarvikevalvonnan koulutuspäivät Riskien huomioiminen Elintarvikelaki 6a (352/2011)

Lisätiedot