PIRKKALAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAYKSIKÖN (PIRTEVA) MAKSUTAKSA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIRKKALAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAYKSIKÖN (PIRTEVA) MAKSUTAKSA 2014"

Transkriptio

1 PIRKKALAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAYKSIKÖN (PIRTEVA) MAKSUTAKSA Maksujen perimisen säädösperusteet Tämän taksan mukaiset maksut peritään elintarvikelain (23/2006), kuluttajaturvallisuuslain (920/2011), terveydensuojelulain (763/1994), tupakkalain (693/1976), säteilylain 591/1991 ja lääkelain (395/1987) nojalla. 2 Maksujen määräytymisperusteet Maksut on määrätty niin, että niiden suuruus vastaa enintään toimenpiteestä aiheutuneita keskimääräisiä kokonaiskustannuksia, jotka on määritelty ympäristöterveydenhuollon budjetoitujen vuotuisten toimintamenojen perusteella jaettuna yksikön valvontahenkilöstön henkilötyötuntimäärällä. Näin laskettuna Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön henkilötyötunnin hinnaksi tulee 43 /tunti. Maksujen yleisenä määräytymisperusteena on toimenpiteeseen käytetty työaika. Maksuja ovat hyväksymismaksut, ilmoitusten käsittelymaksut, tarkastus- ja näytteenottomaksut ja muut maksut. Toimenpiteistä peritään liitteenä olevan maksutaulukon mukainen maksu, ellei pykälän 4 mukaisista erityismääräyksistä muuta johdu. Tarkastukseen ja/tai näytteenottoon käytettävään työaikaan lasketaan kuuluvaksi valvontakohteessa käytetyn ajan lisäksi tarkastukseen valmistautumiseen käytetty aika sekä tarkastukseen liittyviin kirjallisiin töihin käytetty aika. Matkakustannuksista peritään kiinteä, keskimääräistä matkakustannusta vastaava maksu. Perittävä käyntimaksu on laskettu vuonna 2010 toteutuneiden matkakustannusten ja tarkastuskäyntien perusteella. Tarkastuskohtainen käyntimaksu koko Pirtevan alueella on 26. Ilmoitusten ja hakemusten käsittelyä koskeva maksu määräytyy hakemuksen tai ilmoituksen käsittelyyn käytetyn työajan perusteella liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti. Elintarvikelaitosta koskevan hakemuksen käsittely sisältää käyttöönottotarkastuksen, asiakirjojen tarkastuksen sekä hyväksymispäätöksen. Vesilaitosta koskevan hakemuksen käsittely sisältää asiakirjojen tarkastuksen, käyttöönottotarkastuksen ja hyväksymispäätöksen. Terveydensuojelulain 13 :n mukaisen ilmoituksen käsittely sisältää asiakirjojen tarkastuksen, käyttöönottotarkastuksen ja ilmoituksesta tehtävän päätöksen. Elintarvikehuoneistoa ja kuluttajaturvallisuuslain toiminnanharjoittamista koskevan ilmoituksen käsittely sisältää ilmoituksen vastaanottamisen, ilmoituksen tietojen siirtämisen viranomaisen valvontakohdetietokantaan sekä todistuksen lähettämisen toiminnanharjoittajalle. Elintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen käsittely sisältää lisäksi elintarvikehuoneiston alustavan riskinarvioinnin. 3 Soveltamisala - Ilmoitukset ja hakemukset 1

2 Tämän taksan mukaisesti peritään maksu - elintarvikelain 14 : n mukaisesta elintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen käsittelystä - elintarvikelain 15 :n mukaisesta elintarvikehuoneiston hyväksymisestä laitokseksi - Maa- ja metsätalousministeriön naudanlihan merkitsemisestä antaman asetuksen (1203/2001) mukaisesta pakollisen ja vapaaehtoisen naudanlihan merkintäjärjestelmän hyväksymisestä - terveydensuojelulain mukaisten ilmoitusten ja hakemusten käsittelystä - kuluttajaturvallisuuslain 6 :n mukaisen ilmoituksen käsittelystä - tupakkalain 10 b mukaisen tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupahakemuksen hyväksymisestä - lääkelain 54a :ssä tarkoitettujen nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemusten käsittelystä sekä - asiakkaan pyynnöstä kirjoitettavista todistuksista ja lausunnoista Toiminnanharjoittajalta peritään tämän taksan mukainen maksu myös valvontatoimenpiteistä, jotka liittyvät terveydensuojelulain 13 tai 18 :n nojalla tehtyjen ilmoitusten tai hakemusten perusteella annettujen määräysten valvontaan. - Kunnan valvontasuunnitelman mukaiset valvontamaksut Toiminnanharjoittajalta peritään maksu tässä taksassa esitettyjen perusteiden mukaisesti - ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan sisältyvästä tarkastuksesta, näytteenotosta ja näytteen tutkimisesta - valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen perusteella annettujen toimenpidekehotusten ja määräysten valvonnasta silloin, kun kehotusten tai määräysten antaminen perustuu elintarvikelain, terveydensuojelulain, kuluttajaturvallisuuslain ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain säännösten noudattamatta jättämiseen Tarkastuksen tuntihinta on 43 kaikille kohteille. Tarkastuskäyntiin sisältymättömästä näytteenotosta peritään liitteen 1 mukainen maksu. Elintarvikelain mukaisissa laitoksissa laitoksen valvojan toimesta omavalvonnan toimivuuden tarkastamiseksi tehty näytteenotto ja näytteen tutkiminen sisältyvät valvontamaksuun. Elintarvikelain mukaisten elintarvikehuoneistojen suunnitelmallisissa tarkastuksissa ns. Oiva-tarkastuksissa voidaan liitteessä olevaa tarkastusmaksua muuttaa todellista työaikaa vastaavaksi. - Asunto ja muu oleskelutila Kiinteistön omistajalta peritään tämän taksan mukainen maksu asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritetusta mittauksesta, näytteenotosta, tutkimuksesta tai selvityksestä, joka liittyy terveydensuojelulain 26 :n mukaisten terveyshaittojen selvittämiseen. Maksulliset toimenpiteet on lueteltu liitteenä olevassa maksutaulukossa. - Talous- ja uimavesi Toiminnanharjoittajalta peritään maksu valvontatoimenpiteistä, jotka liittyvät 2

3 - terveydensuojelulain 20 :ssä edellytettyyn talousveden laadun valvontaan ja tarkkailuun - terveydensuojelulain 29 :ssä edellytettyyn uimaveden säännölliseen valvontaan - Kaivovedet Kaivon omistajalta peritään talousvesitutkimuksista tämän taksan mukainen maksu. - Muut maksut Elintarvikenäytteiden tutkimuksista peritään laboratorion laskun mukainen maksu arvonlisäverottomana. Lihantarkastuksesta perittävä maksu määräytyy tarkastettavien ruhojen lukumäärän mukaan liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti. Euroopan unionin ulkopuolelle eläimistä saatavia elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen valvonnasta peritään erillinen maksu siltä osin kuin vienti ostajamaan vaatimuksesta edellyttää tavallista kattavampaa valvontaa. Maksu peritään toteutuneiden tarkastusten ja niihin kuluneen ajan perusteella. Elintarvikkeiden vientitodistuksista peritään kustannuksia vastaava maksu. Maidontuotantotilan ja alkutuotantopaikan tarkastuksesta peritään maksu tarkastukseen käytetyn ajan perusteella. Tarkastusten tuntitaksa on Erityismääräykset Jos elintarvikehuoneiston omavalvontasuunnitelma hyväksytään elintarvikehuoneiston hyväksymisen yhteydessä, peritään asian käsittelystä yksi maksu siihen käytetyn kokonaistyöajan mukaan. Jos omavalvontasuunnitelmaan on tehty olennaisia, mittavia muutoksia tai muusta syystä katsotaan, että suunnitelma tulee hyväksyä uudelleen, peritään asian käsittelystä tämän taksan mukainen maksu. Samanaikaisesti käsiteltävien samaa huoneistoa koskevien elintarvike-, terveydensuojeluja lääkelain mukaisten hakemusten ja ilmoitusten käsittelystä peritään yksi maksu käytetyn kokonaistyöajan perusteella, jos asiat voidaan ratkaista samalla päätöksellä. Jos asioista joudutaan tekemään erilliset päätökset, peritään kunkin asian käsittelystä maksu erikseen. Kun samalla tarkastuskäynnillä toteutetaan useita tässä taksassa tarkoitettuja valvontatoimenpiteitä, lasketaan kaikkiin valvontatoimiin käytetty työaika yhteen ja kohteelta peritään vain yksi maksu pääasiallisen valvontatoimen perusteella, vaikka toimenpiteillä olisi eri säädösperusta, ellei maksutaulukossa ole yhdistetylle tarkastukselle erikseen määriteltyä hintaa. Jos valvontakohteen kanssa etukäteen sovittua tai valvontaviranomaisen tiettynä aikana tehtäväksi määräämää tarkastusta tai näytteenottoa ei valvontakohteesta johtuvasta syystä voida tehdä, eikä sovittua tarkastus- tai näytteenottoaikaa ole peruttu ennen tarkastusta, peritään valvontakohteelta tarkastus- tai näytteenottomaksuna 30. Makua ei kuitenkaan peritä, jos valvontakohteella on ollut hyväksyttävä syy tapahtuneelle, ja kirjallinen selvitys syystä toimitetaan ympäristöterveyspäällikölle 14 päivän kuluessa tapahtuneesta. Ympä- 3

4 ristöterveyspäällikkö päättää saadun selvityksen perusteella, voidaanko maksu jättää perimättä. Jos tarkastukseen tai näytteenottoon osallistuu enemmän kuin yksi valvontaviranomaisen palveluksessa oleva henkilö valvontakohteesta, kohteen aikaisemmasta toiminnasta tai toimenpiteen laadusta johtuvasta syystä (esimerkiksi parityöskentely työturvallisuussyistä), tarkastusmaksu määräytyy valvontatoimenpiteeseen osallistuneiden yhteenlasketun työajan perusteella. Jos valvontatoimenpiteeseen osallistuu useampia henkilöitä valvontakohteesta riippumattomista syistä (esimerkiksi henkilökunnan koulutus, tarkastajien erityisasiantuntemus), maksu peritään yhden, valvontatoimenpiteestä vastuussa olevan henkilön tarkastukseen käyttämän työajan perusteella. Tarkastuksista ja näytteenotosta, jotka tarkastuskohteen toiminnasta johtuen tehdään sunnuntaina, yöllä ( ) tai arkipyhäpäivinä, peritään maksu 100 %:lla korotettuna. Tarkastuksista ja näytteenotosta, jotka tarkastuskohteen toiminnasta johtuen tehdään muuna aikana virka-ajan ulkopuolella, peritään maksu 50 %:lla korotettuna. Poikkeuksellisen suurta tai pientä työmäärää vaativasta tarkastuksesta tai ilmoituksen taikka hakemuksen käsittelystä maksu voidaan määrätä enintään 50 % tämän taksan mukaista maksua korkeampana tai alhaisempana. Mikäli tämän taksan soveltaminen johtaa asian luonne ja merkitys huomioon ottaen ilmeiseen kohtuuttomuuteen, voidaan erityisistä syistä periä taksan mukaista maksua alhaisempi maksu tai maksu voidaan jättää perimättä. Ilmoituksen tai hakemuksen käsittelymaksun tulee kuitenkin tällöinkin olla vähintään 50 % siitä maksusta, joka muutoin perittäisiin. Ympäristöterveyspäällikkö voi erityisestä syystä myöntää alennusta tässä taksassa esitetyistä maksuista. 5 Toiminnan keskeyttäminen tai lopettaminen Hyväksytyn huoneiston tai laitoksen toiminnan keskeyttämistä tai toiminnan lopettamista koskevan ilmoituksen käsittelystä ei peritä maksua. 6 Ilmoituksen tai hakemuksen peruuttaminen Jos toiminnanharjoittaja peruuttaa ilmoituksensa tai hakemuksensa ennen päätöksen antamista ja viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin hakemuksen tai ilmoituksen käsittelemiseksi, peritään tämän taksan mukaisesta maksusta 50 %. 7 Kielteinen päätös hakemuksesta tai ilmoituksesta tai tutkimatta jättäminen Hakemuksen ja ilmoituksen käsittelystä peritään edellä esitetyn mukainen maksu, vaikka päätös olisi kielteinen. Jos hakemus tai ilmoitus on päätetty jättää tutkittavaksi ottamatta, asian valmistelusta ei peritä maksua. 4

5 8 Hyväksymispäätöksen tai muun asian palauttaminen Jos ilmoituksen tai hakemuksen käsittely tai muu asia valituksen johdosta palautetaan kunnan valvontaviranomaiselle, määrätään uudesta käsittelystä maksu taksan mukaan. Perittävästä määrästä vähennetään tällöin kunnalle saman asian käsittelystä aikaisemmin suoritettu maksu. 9 Maksun suorittaminen ja periminen Maksut on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Mikäli laskua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu, se voidaan periä ulosottotoimin ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään. 10 Muutoksenhaku maksupäätökseen Jos toiminnanharjoittaja on tyytymätön maksuunpanoa koskevaan määräykseen eli saamaansa taksaan perustuvaan maksuun, hän voi tehdä perustevalituksen hallintooikeudelle siten kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain 9 :ssä säädetään. Perustevalituksen voi tehdä jos saaminen on määrätty tai maksuunpantu lakia virheellisesti soveltaen taikka jos asiaa käsiteltäessä on tapahtunut erehdys tai menettelyvirhe, jonka voidaan otaksua vaikuttaneen asian ratkaisuun. Perustevalituksen voi tehdä viiden vuoden kuluessa sitä seuranneen vuoden alusta lukien, jona saaminen on määrätty tai maksuunpantu (verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain 20 ). Toiminnanharjoittajalle lähetettävään maksuun liitetään perustevalituksen tekemistä koskeva ohje. 11 Arvonlisävero Taksassa esitetyt maksut peritään viranomaistoimintaan liittyen, eivätkä ne siten ole arvonlisäveron alaisia. Poikkeuksena ovat terveydensuojelulain 50.4 :n mukaiset maksut, joihin lisätään arvonlisävero. Arvonlisäverolliset maksut on esitetty liitteenä olevassa maksutaulukossa. 12 Voimaantulo Tämä taksa tulee voimaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta Hämeenkyrön, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kunnissa ja Nokian ja Ylöjärven kaupungeissa. Ilmoituksen, hakemuksen tai toimenpidepyynnön käsittelystä perittävä maksu määräytyy sen taksan mukaan, joka on voimassa ilmoituksen, hakemuksen tai toimenpidepyynnön vireilletulopäivänä. Valvontasuunnitelmaan kuuluvasta tarkastuksesta ja näytteenotosta sekä ilmoitusten ja hakemusten perusteella annettujen määräysten valvontaan liittyvistä toimenpiteistä maksu peritään sen taksan mukaan, joka on voimassa toimenpiteen suorittamishetkellä. Sovelletut oikeusohjeet: Elintarvikelaki (23/2006) 13, 14, 15, 48, 71 ja 72 5

6 Maa- ja metsätalousministeriön asetus naudanlihan merkitsemisestä 1203/2001 Terveydensuojelulaki (763/1994) 6, 13, 15, 16, 18, 20, 26, 29, 45 ja 50 Kuluttajaturvallisuuslaki /(920/2011) 2, 6, 16, 22, 32, ja 33 Säteilylaki 591/ ja 70 Laki säteilylain muuttamisesta 362/ Tupakkalaki (693/1976) 10b, 14a, 25a ja 25b Lääkelaki (395/1987) 54a ja d 6

7 MAKSUTAULUKKO 2014 Tämän taksan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista peritään maksutaksan 2 :n mukainen 26 käyntimaksu. 1. Terveydensuojeluvalvonta 1.1 Ilmoituksenvarainen tai hyväksymistä edellyttävä toiminta Suunnitelmallinen valvonta ja määräysten valvonta Tarkastus Ilmoitusten ja hakemuksen käsittelymaksut Uusi Toiminnan toiminta muutos Uusintatarkastus Työtila, jonka käytöstä voi aiheutua terveyshaittaa tai terveydellisiltä vaikutuksiltaan siihen rinnastettavan toiminnan sijoittamisesta asuinrakennukseen tai alueelle, jossa on asuinhuoneistoja. (Työtiloja ovat esim. korjaamo, kirjapaino, paja) Eläinten pitoon tarkoitetun rakennuksen tai aitauksen sijoittaminen tai käyttöönotto asemakaavaalueella eläimiä < eläimiä eläimiä > Julkinen huvi- tai kokoontumishuoneisto 500 m > 500 m Julkinen majoitushuoneisto huoneita < huoneita huoneita > leirikeskus ja vastaava majoituskohde Yleiseen käyttöön tarkoitettu sauna 172 Yleinen uimahalli, uima-allas, uimala, uimaranta tai kylpylä uimahalli, uimala muu yleinen allastila kylpylä tms EU-uimaranta muu yleinen uimaranta Koulu tai oppilaitos, päivä-, lasten- tai vanhainkoti < 300 m m >1000 m Parturi, kampaamo, kauneushoitola tai muu ihonkäsittelypaikka, hoitopaikka, solarium asiakaspaikkoja < asiakaspaikkoja asiakaspaikkoja > Liikuntatila ja julkisen kuntosalin hyväksymismenettely 300 m > 300 m Vesilaitos käyttäjää tai yli m 3 /vrk Maksu käsittelyaikaan perustuen (43 /h)

8 < käyttäjää tai alle m 3 /vrk muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde < 50 käyttäjää tai alle 10 m 3 /vrk muu asetuksen 401/2001 mukainen kohde Hautausmaa tai hautauspaikka Muut vastaavat laitokset tai huoneistot, joissa harjoitetusta toiminnasta saattaa aiheutua käyttäjälle terveyshaittaa Asian vireilläolosta ilmoittaminen Ulkopuoliset palvelut ja selvitykset 1.2 Näytteenotto ja mittaukset talousvesi uimavesi (yleinen uimala, uimahalli, uimaranta, kylpylä sekä yleinen virkistys-, kuntoutus- ja hieronta-allas) muut (liittyen 1-12 kohdissa mainittujen ilmoitusten/ hakemuksen/ tarkastuksen perusteella annettujen määräysten valvontaan, paitsi jos sisältyvät asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritettujen toimenpiteiden maksuihin) Laboratoriotutkimukset Sisäilma Sisäilmanäytteenotto Mikrobitutkimukset (pitoisuus ja laatu) Kemiallisen laadun tutkimukset Materiaali- ja pintanäyte Näytteenotto Mikrobitutkimukset (pitoisuus ja laatu) Melu Melumittaus yhden asunnon tai muun tilan melumittaus (esim. vesikaluste- ilmanvaihto- ja hissimelu) yhden asunnon tai muun tilan melutilanteen perusteellinen selvitys (esim. ravintolamelun selvittäminen virka-ajan ulkopuolella) Olosuhdemittaukset Hiilidioksidipitoisuuden mittaus (sisältää suhteellisen kosteuden ja sisäilman lämpötilan mittaukset) Ilmanvaihtomittaus (sis. kosteus ja lämpötila) Vedon mittaus (sis. kosteus ja lämpötila) 1.3 Ulkopuolisen asiantuntijan käyttö Ulkopuolisella asiantuntijalla teetettävät tutkimukset ja mittaukset Maksu käsittelyaikaan perustuen Maksu käsittelyaikaan perustuen (43 /h) Maksu käsittelyaikaan perustuen (43 /h) Maksu ilmoituslaskun mukaan 60 /näyte, lisänäyte 20 /kpl, lisänäyte samassa osoitteessa 10 /kpl + alv 23 %, lisänäytteet 43 + alv 43 + alv 23 %, lisänäytteet 10 + alv (Sisäilmanäytteenoton yhteydessä lisänäytemaksun mukaan) alv 23 % alv 23 % + alv 23 % + alv 23 % + alv 23 %

9 2. Kuluttajaturvallisuusvalvonta 2.1 Kuluttajapalveluita koskevien ilmoitusten (aloitusilmoitus, olennainen muutos ja 43 toimijanvaihdos) käsittelymaksu 2.2 Kuluttajapalvelut Suunnitelmallinen valvonta ja määräysten valvonta Tarkastus Uusintatarkastus Huvi-/ teemapuisto, tivoli, sirkus, eläintarha tai kotieläinpuisto Laskettelukeskus tai muu rinnekeskus Leikkikenttä tai -puisto, asukaspuisto 172 Sisäleikkipaikat - sisäleikkipaikat omana palvelunaan 215 Rullalautailupaikka tai vastaavanlainen pyöräilypaikka 129 Ohjelmapalvelu Kiipeilykeskus/ -seinä, muu kuin ed. kohta 215 Ratsastustalli tai muu ratsastuspalvelu Kartingrata Turvapuhelinpalvelu tai muu vastaava 172 Yleisötilaisuudet 129 Muut kuluttajapalvelut luokka 1 (3-5 h) 129 luokka 2 (5-7 h) 215 luokka 3(7-9 h) Yhteistarkastukset Suunnitelmallinen valvonta ja määräysten valvonta Kuluttajapalvelu ja terveydensuojelu Tarkastus Uusintatarkastus Uimarannat 129 Talviuintipaikat 129 Tatuointi, lävistys tai muu kehonmuokkauspalvelu 129 Uimahalli/maauimala/kylpylä/vastaava 215 Kuntosali 258

10 3. Tupakkavalvonta 3.1 Tupakointikieltojen ja rajoitusten valvonta Suunnitelmallinen valvonta ja määräysten valvonta Tarkastus Uusintatarkastus Päiväkodit ja oppilaitokset Ravintolat ja muut ravitsemisliikkeet erillinen tupakointitila tupakointi on kokonaan kielletty Tupakka ja nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin valvonta Tupakka- tai nikotiinikorvausvalmisteen myyntilupa Tupakka- ja nikotiinivalmisteiden myyntilupa myönnetään samanaikaisesti yhteen myyntipaikkaan Lupavalvonnan vuosimaksu / pelkkä tupakka- tai nikotiinilupa Tupakka- ja nikotiinivalmisteiden lupavalvonnan yhdistetty vuosimaksu 5 myyntipistettä (2 h) 129 (3 h) myyntipistettä 129 (3 h) 172 (4 h) , myyntipistettä 172 (4 h) 215 (5 h) seuraavaa + 43 / 10 seuraavaa myyntipistettä myyntipistettä Jos samalla hakemuksella haetaan nikotiinituotteiden myyntilupaa useampaan kuin yhteen myyntipaikkaan, korotetaan maksua 43 jokaista tämän määrän ylittävää myyntipaikkaa kohti. 4. Elintarvikelain mukainen valvonta 4.1 Elintarvikehuoneistot Ilmoitusten käsittelymaksut Suunnitelmallinen valvonta ja määräysten valvonta Uusi toiminta tai toiminnan Uusintatarkastus Tarkastus olennainen muutos Ravintolat ja ammattikeittiöt Ruokaravintola 172 Keskuskeittiö ja ravintola, joka toimittaa ruokaa myös muualla tarjoiltavaksi Kahvila,, pikaruokaravintola, pizzeria, tarjoilukeittiö 129 Pub 43 Henkilöstöravintola, laitoskeittiö (ruoan valmistus, esim. päiväkodit, koulut, sairaalat) 172 Myymälät ja myyntipaikat Elintarvikkeiden myynti teollisesti pakattuina, raakapakastettujen leivinvalmisteiden paisto 129 ja myynti, myymälä (ns. laatikkomyymälä) Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittely, palvelumyynti, ruoanvalmistus, myymälä < m 2 Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittely, palvelumyynti, ruoanvalmistus, myymälä m 2 Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittely, palvelumyynti, ruoanvalmistus, myymälä

11 > 400 m 2 Muu elintarvikkeiden myynti, valmistus (esim. kioskit, hallimyymälät yms.) Säännöllinen tori- ja ulkomyynti Myyntipiste, jossa helposti pilaantuvien elintarvikkeiden myyntiä ja/tai ruoanvalmistusta Muu myyntipiste (esim. kasvisten myynti) Liikkuva myyntiajoneuvo tai laite Torialue Vihannesten käsittelylaitokset ja pakkaamot Valmistuspaikka, jossa pilkkomista tai muuta jalostusta 172 Pakkaamo, jossa vähäistä kauppakunnostusta 129 Leipomot Ruoka- ja kahvileivän valmistus 43 Helposti pilaantuvien leipomotuotteiden valmistus (piirakat ja pasteijat), konditoriatuot- 129 teiden valmistus 100 m 2 Helposti pilaantuvien leipomotuotteiden valmistus (piirakat ja pasteijat), konditoriatuot- 172 teiden valmistus > 100 m 2 Muu elintarvikkeiden valmistuspaikka (esim. eineskeittiö, ruokavalmistetehdas, pitopalvelu, yhdistelmäelintarvikkeiden valmistus, mausteiden valmistus) 100 m > 100 m Elintarvikevarasto (muu kuin eläimistä saatavia elintarvikkeita varastoiva laitos) 100 m 2 43 > 100 m Elintarvikekuljetustoiminta 43 Elintarvikehuoneisto, jossa ei fyysisesti käsitellä elintarvikkeita (maahantuonti, netti- 43 myynti, agentuurit) Kontaktimateriaalialan toimija Muu elintarvikehuoneisto (esim. alkutuotanto, kotona toimiva elintarvikehuoneisto) Näytteenotto tai mittaus / kohde 30 Laboratoriotutkimukset

12 4.2 Laitokset Hakemusten käsittelymaksut Uusi Toiminnan toiminta muutos Liha-alan laitokset Pienteurastamo Pieni toiminnaltaan kapea-alainen laitos < kg/vuosi (laitoksesta lähetettävien tuotteiden määrä) Suunnitelmallinen valvonta ja määräysten valvonta Vuosimaksu lihantarkastusmaksujen perusteella Liha-alan laitos milj. kg/vuosi (laitoksesta lähetettävien tuotteiden määrä) Liha-alan laitos 1-10 milj. kg/vuosi (laitoksesta lähetettävien tuotteiden määrä) Liha-alan laitos > 10 milj. kg/vuosi (laitoksesta lähetettävien tuotteiden määrä) Kala-alan laitokset Toiminnaltaan kapea-alainen ja osa-aikaisesti toimiva laitos (ravunkeitto) Kala-alan laitos, < kg/vuosi (laitoksesta lähetettävien tuotteiden määrä) Kala-alan laitos, kg/vuosi (laitoksesta lähetettävien tuotteiden määrä) Kala-alan laitos, > kg/vuosi (laitoksesta lähetettävien tuotteiden määrä) Maitoalan laitokset Raaka-maidon vastaanotto 2 milj. l/vuosi Raaka-maidon vastaanotto > 2 milj. l/vuosi Muu maitoalan laitos (esim. pakkaamo, sula tejuustola) Muna-alan laitos Munapakkaamo kg/vuosi Munapakkaamo > kg/vuosi Munavalmistelaitos Eläimistä saatavia elintarvikkeita varastoiva laitos Varastolaitos 100 m Varastolaitos > 100 m Naudanlihan merkintäjärjestelmä Pakollinen tai vapaaehtoinen 43 Elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen perustuvien toimenpiteiden valvonta Käytetyn ajan perusteella, 43 /h

13 Liite 2 MUUT MAKSUT Elintarvikkeiden vientitodistukset Asiakirjojen tarkastus ja todistuksen kirjoitus 20 Erillinen Venäjän vientitodistusasiakirja 10 Alkuperätilalla tehdyt ante mortem -tarkastukset Käyntimaksu + kunkin lajin ensimmäinen eläin 10 ja seuraavat 5 /kpl Ostajamaan edellyttämä Euroopan unionin ulkopuolelle eläimistä saatavia elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen tavanomaista kattavampi valvonta 43 /h.

Tämän taksan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista peritään maksutaksan 2 :n mukainen 30 käyntimaksu. Ilmoitusten ja hakemuksen.

Tämän taksan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista peritään maksutaksan 2 :n mukainen 30 käyntimaksu. Ilmoitusten ja hakemuksen. Liite nro 2 YMPTH 36 9.10.2014 MAKSUTAULUKKO 2015 Tämän taksan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista peritään maksutaksan 2 :n mukainen 30 käyntimaksu. 1. Terveydensuojeluvalvonta 1.1 Ilmoituksenvarainen

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat Liite nro 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Hyväksytty: Ympäristölautakunta 14.12.2010 113 Muutokset hyväksytty: Ympäristölautakunta 16.08.2011 57 Voimaantulo: 01.01.2011 01.09.2011

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1) laitosten hyväksymistä

Lisätiedot

(Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari)

(Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari) Hyväksytty: Ympäristölautakunta 29.9.2014 78 Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen (Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari) YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI Ympäristöterveydenhuolto Terveysvalvonta 1(7)

RAUMAN KAUPUNKI Ympäristöterveydenhuolto Terveysvalvonta 1(7) 1(7) TERVEYSVALVONNAN TAKSA 1 Maksujen perimisen säädösperusteet Tämän taksan mukaiset maksut peritään elintarvikelain (23/2006) 71 :n, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (jäljempänä

Lisätiedot

Kurikan kaupungin terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa

Kurikan kaupungin terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa 1 Kurikan kaupungin terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa Tämä taksa kumoaa kaikki Kurikan kaupungin terveydensuojeluvalvontaviranomaisen maksutaksat, lukuun ottamatta Nikotiinivalmisteiden myyntilupaa

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon taksa

Ympäristöterveydenhuollon taksa PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 1.4.2015 Eura, Huittinen, Kokemäki, Köyliö, Säkylä Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2015 alkaen

Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2015 alkaen 1(6) Liite 4 Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2015 alkaen 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1(7)

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1(7) Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1(7) 1 Perusteet ja soveltamisala Ympäristöterveydenhuollon taksan perusteet on vahvistanut Siilinjärven kunnanvaltuusto 12.12.2011 ( 50). Lisäksi kunnanvaltuuston

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 7.1.2009 ALKAEN

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 7.1.2009 ALKAEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 7.1.2009 ALKAEN LIITE 1 NÄYTTEENOTOSTA PERITTÄVÄ TOIMENPIDEMAKSU Näytteenotto a hinta Elintarvikenäyte 29 Talousvesinäyte 29 Sisäilmanäyte 58 Muu näytteenotto Näytteenottoon

Lisätiedot

LIITE KAINUUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 SOVELTAMISALA

LIITE KAINUUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 SOVELTAMISALA LIITE KAINUUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 SOVELTAMISALA Terveydensuojelulain (763/94) 50 :n, elintarvikelain (361/95) 24 :n, lain eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPIONKAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLONMAKSUTAKSA Kuopionkaupunginympäristö-jarakennuslautakunnanhyväksymä14.2.201312 Soveltamisala Tätätaksaasovelletaan A) Elintarvikelaissa(23/2006)säädettyihinkunnanviranomaisensuoritteisiin,jotkakoskevat

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2010

VARKAUDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2010 1 Sisältö VARKAUDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2010 1. OSA I VALVONTASUUNNITELMA. Johdanto... 2 2. Varkauden kaupungin ympäristöterveydenhuolto... 3 2.1 Toimialue...

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 2(41) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA... 4 1. VALVONTASUUNNITELMAN TOIMIALAT...

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 8.12.2010 331 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 LUONNOS 2(48) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA... 5 1. VALVONTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

KALAJOEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 KALAJOEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 1 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1. YLEISTÄ 1.1 Valvontaviranomainen, tehtävien hoito sekä valvonnan voimavarat 1.2 Valvontasuunnitelma

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA 2010

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA 2010 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA 2010 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 17.12.2009 1 1. JOHDANTO Elintarvikelain (23/2006) 48 mukaisesti kunnan tulee laatia säännöllistä valvontaa koskeva kunnan elintarvikevalvontasuunnitelma

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1 SALLAN KUNTA POSTIPOLKU 3 98900 SALLA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 2 Ympäristöterveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä 1. Elintarvikelaki (23/2006 ja muutos 352/2011) 2.

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Ymp.jaosto 14.12.2012, 29 Liite 1. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

TUNTURI LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO SODANKYLÄN KUNTA 2.1.2014 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TUNTURI LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO SODANKYLÄN KUNTA 2.1.2014 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TUNTURI LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO SODANKYLÄN KUNTA 2.1.2014 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 YLEINEN OSA... 4 1.1. Valvontasuunnitelman laatiminen ja hyväksyminen... 4

Lisätiedot

Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys 2015

Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys 2015 1 Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys 2015 2 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö... 3 2.1 Toimialue...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUE Jyväskylä, Hankasalmi, Joutsa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 Jyväskylä, Hankasalmi,

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TERVEYDENSUOJELUN VALVONTA- SUUNNITELMA VUODELLE 2010

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TERVEYDENSUOJELUN VALVONTA- SUUNNITELMA VUODELLE 2010 TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TERVEYDENSUOJELUN VALVONTA- SUUNNITELMA VUODELLE 2010 Ympäristölautakunta 17.12.2009 109 2(12) Ympäristöterveydenhuollon terveydensuojelun valvontasuunnitelma

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA

KITTILÄN KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA KITTILÄN KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 1 YHTEISEN VALVONTAOHJELMAN JA KUNNAN VALVONTASUUNNITELMAN SISÄL- TÖ 4 1.1 TARKASTUSTEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Ymptltk 17.12.2014 24 liite Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO... 3 2 KOUVOLAN KAUPUNGIN TERVEYDEN- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU3 2.1 Toimialue... 4 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 2 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot