KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA"

Transkriptio

1 KUOPIONKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLONMAKSUTAKSA Kuopionkaupunginympäristö-jarakennuslautakunnanhyväksymä Soveltamisala Tätätaksaasovelletaan A) Elintarvikelaissa(23/2006)säädettyihinkunnanviranomaisensuoritteisiin,jotkakoskevat 1) laitostenhyväksymistäjamuunkuin13 :nmomentissatarkoitetun elintarvikehuoneistonilmoituksenkäsittelyä; 2) kunnalliseensuunnitelmaansisältyväätarkastusta,näytteenottoajanäytteen tutkimista; 3) Euroopanunioninulkopuolelleelintarvikkeitavievienelintarvikehuoneistojena siltäosinkuinvientiostajamaanvaatimuksestaedellyttäätavallistakattavampaa a;sekä 4) elintarvikemääräystennoudattamattajättämiseenperustuvienelintarvikelain luvussatarkoitettujentoimenpiteidenvalvomiseksitapahtuvastatarkastuksesta. Kuntaperiilisäksimaksunmuustakinvalvonnastasekäsiihenliittyvistätarkastuksistaja tutkimuksistasellaisena,kuineuroopanparlamentinjaneuvostonasetuksen(ey)n:o882/2004 artikloissa27ja28säädetään. B) Terveydensuojelulaissa(763/1994)säädettyihinkunnanviranomaisensuoritteisiin,jotka koskevat 5) terveydensuojelulain13mukaisistatoiminnoistatehtävienilmoitustenkäsittelyäsekä 6) terveydensuojelulain18mukaisenlaitoksenhyväksymistä; 7) kunnalliseensuunnitelmaansisältyväätarkastusta,näytteenottoajanäytteen tutkimista; 8) :ssätarkoitettuunkunnansuunnitelmaansisältyväntarkastuksenperusteella annettujenmääräystenasilloin,kunmääräystenantaminenperustuutämänlain säännöstennoudattamattajättämiseen; 9) 13 :nnojallatehtyjenilmoitustenperusteellaannettujenmääräystena; 10) 18 :nnojallatehdynhakemuksenperusteellaannettujenmääräystenasekä20 :ssäedellytettyyntalousvedenlaadunajatarkkailua 11) 29 :ssäedellytettyynuimavedensäännöllistäa. 12) asunnossataimuussaoleskelutilassasuoritettuamittausta,näytteenottoa,tutkimustaja selvitystä,jokaliittyy26 :nmukaistenterveyshaittojenselvittämiseen (arvonlisäverollinen); 13) kaivonomistajaltatalousvesitutkimuksistasilloin,kunkysymyseiole16 :n momentissatarkoitetustatalousvettätoimittavastalaitoksesta(arvonlisäverollinen); 14) säteilylain44 :nnojallatehtyätarkastusta. C) Kemikaalilain(744/1989) :ssätarkoitetun 15) suunnitelmanmukaisiintarkastuksiin;

2 2 16) kunnansuunnitelmaansisältyväntarkastuksenperusteellaannettujen määräystenansilloin,kunmääräystenantaminenperustuutämänlain säännöstennoudattamattajättämiseen. D) Tupakkalain(693/1976)säädettyihinkunnanviranomaistensuoritteisiin,jotkakoskevat 17) 10b :ssätarkoitetunmyyntiluvanmyöntämistä 18) 10b :ssätarkoitetunmyyntiluvanvuotuistamaksua 19) 14a :ssätarkoitetunkunnansuunnitelmanmukaisiatarkastuksia; 20) 14a :ssätarkoitettuunkunnansuunnitelmaansisältyväntarkastuksen perusteellaannettujenmääräystenansilloin,kunmääräystenantaminen perustuutämänlainsäännöstennoudattamattajättämiseen. E) Kuluttajaturvallisuuslaissa(970/2011)säädettyihinsuoritteisiin,jotkakoskevat 21) 22 :ssätarkoitetunsuunnitelmanmukaisiatarkastuksia 22) annetunpäätöksennoudattamistakoskeviatarkastuksia 23) :ssätarkoitetunpalveluntarjoamisenaloittamista,toiminnanolennaistamuuttamista japalveluntarjoajanvaihtumistakoskevanilmoituksenvastaanottamisestajasiitä ilmoittamisestatoiminnanharjoittajalle(jäljempänäilmoituksenkäsittely) F) Lääkelaissa(395/1987)säädettyihinkunnanviranomaisensuoritteisiin,jotkakoskevat 24) 54ja :ssätarkoitetunnikotiinivalmisteenmyyntiluvanmyöntämistä 25) 54 :ssätarkoitetunmyyntiluvanvuotuistamaksua Maksujenmääräytymisperusteet 2.1 Maksutperustuvatvalvonnasta,matkoista,tarkastuksestajanäytteenotosta viranomaiselleaiheutuneidenkeskimääräistenkokonaiskustannustenmäärään sekämyyntipaikkojenjamyyntipisteidenmäärään. 2.2 Kokonaiskustannuksiinkuuluvattehtävänhoitamisestaaiheutuvat toimintamenot,korotjapoistotsekäosuushallintokustannuksista. Valvontahenkilöstöntyötunninhintaon60euroa. 2.3 Ulkopuolistenpalveluidenjalaboratoriotutkimustenmaksutmääräytyvät aiheutuneidenkustannustenmukaan. 2.4 Maksutperitäänliitteenäolevanmaksutaulukonmukaisesti. 2.5 Viranomaisensuorittamaerillinennäytteenotto60euroa.Erityisiätoimenpiteitä vaativastataiyliyhdentunnin(1h)aikaavievästänäytteenotosta,peritään60 /h.tarkastustenyhteydessätehtävästänäytteenotostaeiperitäerillistämaksua.

3 3 Käsittelyjahyväksymismaksut.Kuluttajaturvallisuuslainmukaistenilmoitustenjaelintarvikelain mukaistenhuoneistoilmoitustenkäsittelymaksutjalaitostenhyväksymismaksutsekä terveydensuojelulain13 :nmukaistenilmoitustenjaterveydensuojelulain18 :nmukaistenlaitosten hyväksymismaksutsekätupakkalainmyyntilupamaksutjanikotiinivalmisteidenvähittäismyynnin hyväksymismaksut 3.1 Käsittely-taihyväksymismaksunmääräämisenyleisenäperusteenaonkäsittely- taihyväksymismenettelynlaajuus.maksumääräytyyhakemuksentaiilmoituksen käsittelyynkäytetyntyöajanperusteella. 3.2 Käsittely-taihyväksymismaksuasovelletaanmyöstoiminnanolennaista muuttamistakoskevaanilmoitukseentaihakemukseen. Ympäristöterveydenhuollonsuunnitelmaansisältyvientarkastustenmaksut 4.1 Hyväksyttyynsuunnitelmaanperustuvastatarkastuksestaja näytteenotostaperitäänmaksu,jokaperustuutarkastukseenkäytettyyn aikaan.tarkastukseenkuuluutarkastukseenvalmistautuminen,keskimääräinen matka-aika,tarkastus,tietojenkirjaaminentietojärjestelmäänja tarkastuskertomuksenkirjoittaminensekäpostitus.tarkastuksensisällöstäsekä kohdetyypintarkastukseenkeskimääräisestikäytettävästäajasta määrätääntarkemminvaltakunnallisessatoimialakohtaisessaohjelmassa jakuopionkaupunginympäristöterveydenhuollonsuunnitelmassaja laatujärjestelmässä.kohteentarkastustiheysmääräytyyriskinarvioinnin perusteella. 4.2 Yhdessäkohteessasamanaikaisestitoteutettavistauseistaviralliseen ankuuluvistatoimista,taijossamallakertaatarkastetaansamanpalvelun tarjoajanuseitakohteita,peritäänyksiyhdistettymaksu.yhdistetty maksumääräytyytoimenpiteeseenkäytetynajanperusteella. Tarkastuskertomukseenkirjataanlainsäädäntö,jonkamukaistaa tarkastuskäyntisisältää. Elintarvikelainmukaisistamuistatarkastuksistaperittävätmaksut 5.1 Euroopanunioninulkopuolelleelintarvikkeitavievienelintarvikehuoneistojen valvonnastaperitäänerillinenmaksusiltäosinkunvientiostajamaan vaatimuksestaedellyttäätavallistakattavampaaa.maksumääräytyy tarkastuksiinkuluneenajanperusteella. 5.2 Tarkastuksista,jotkavoivatperustuaelintarvikelainluvussatarkoitettujen toimenpiteidenvalvomiseen,peritäänmaksuaiheutuneidenkustannusten perusteella. 5.3 Lisäksimaksuperitäänmuustakinvalvonnastasekäsiihenliittyvästä tutkimuksestasellaisenakuin-asetuksen27ja28artiklassasäädetään. Tähänryhmäänkuuluvatmyöstoiminnanharjoittajanpyynnöstätehtävät tarkastukset. 5.5 Elintarvikkeidenvientitodistuksistaperitäänkustannuksiavastaavamaksu. 5.6 Lihantarkastuksestaperittävämaksumääräytyytarkastukseenkuluneenajan perusteella.

4 4 Terveydensuojelulainmukaisistaeräistätarkastuksistajamittauksistaperittävätmaksut 6.1 Terveydensuojelulain26 :nmukaisenterveyshaitantoteamiseksitehdystä mittauksestaperitäänkustannustenmukainenmaksu.terveyshaitan selvittämiseksitehtävistäjatkotutkimuksista,mittauksista,näytteenotostaja selvityksistäperitäänkiinteistönomistajaltaperusmaksu60,jonkalisäksiyli yhdentunninaikaavievistätoimenpiteistäperitään60 /h. 6.2 Terveyshaitantoteamiseksitehtyensimmäinentarkastuskäyntionmaksuton. Tupakkalainmukainenmyyntilupamaksujamyyntiluvanvuosittainenmaksu 7.1 Tupakanvähittäismyyntiluvanmyöntämisestäjavuotuisestavalvonnasta peritäänmaksuliitteenäolevanmaksutaulukonmukaisesti. Nikotiinivalmisteidenmyyntilupamaksujamyyntiluvanvuosittainenmaksu 8.1 Nikotiinivalmisteidenvähittäismyyntiluvanmyöntämisestäjavuotuisesta valvonnastaperitäänmaksuliitteenäolevanmaksutaulukonmukaisesti. Myyntilupamaksuonsamansuuruinenmääräaikaisillejatoistaiseksivoimassa olevilleluville. Valvontamaksunmäärääminen,palauttaminenjapoikkeustapäättäminen 9.1 Poikkeuksellisensuurtataipientätyömääräävaativastasuunnitelmaan sisältyvästätarkastuksesta,jossatarkastukseenkäytettyaikapoikkeaa merkittävästiennaltasuunnitellusta,maksumäärätäänkunnalleaiheutuneiden todellistenkustannustenperusteella.tällöinmaksuvoidaanmäärätäenintään50 mukaistamaksuakorkeampanataialhaisempana. 9.2 Tämäntaksanmukaisistamaksuistapäättääseviranomainentaiviranhaltija,jolle asianomaisetelintarvikelain,terveydensuojelulain,kuluttajaturvallisuuslain, tupakkalain,kemikaalilainjalääkelainmukaisettehtävätontoimintasäännössä määrätty. 9.3 Niistämaksullisiksisäädetyistätoimenpiteistä,joitaeiolemainittutässätaksassa, peritäänmaksuasianratkaisemiseentoimivaltaisenviranomaisenharkinnan mukaantämäntaksanyleisperusteidenmukaisestienintäänsuoritteen tuottamisestakaupungilleaiheutuvaataikeskimääräistäkokonaiskustannusta vastaten. 10Hakemuksentaiilmoituksenperuuttaminenjaraukeaminen 10.1 Mikälihakijaperuuttaahakemuksensataiilmoituksensataikkaasiankäsittely kunnanviranomaisessaraukeaamuustasyystäennenpäätöksenantamistaja viranomainenonryhtynytoleellisiintoimiinhakemuksenkäsittelemiseksi, peritäänmaksukäsittelyynkäytetynajanperusteella.maksunaperitään vähintäänyhdentunninomakustannusarvonmukainenmaksu60. 11Hakemuksenhylkääminen,hakemuksentaiilmoituksentutkimattajättäminen 11.1 Hakemuksesta,jostaontehtyhylkääväpäätös,taijosilmoituksentarkoittama terveydensuojelunlainmukainentoimintaonkielletty,peritääntämäntaksan mukainenmaksu.mikälihylkäävänpäätöksenperusteetovatniinselkeät,että asianlaajemmallekäsittelylleeioleollutperusteita,maksumääräytyykäsittelyyn käytetynajanperusteella.

5 Tupakanmyyntilupahakemuksenhylkäämisestäeiperitämaksua Joshakemusonpäätettyjättäätutkittavaksiottamatta,maksuaeiperitä. 12Palautetunhakemuksenkäsittelymaksu 12.1 Jostuomioistuinpalauttaamuutoksenhaunjohdostaasianuudelleen käsiteltäväksi,vähennetääntämäntaksanmukaisestamaksusta,mitäsamassa asiassaaikaisemminannetustaviranomaisenpäätöksestäonperitty Jostuomioistuinmuutoksenhaunjohdostakumoaapäätöksensenjohdosta,että hakijaeioleolluthakemansahyväksymispäätöksentarpeessa,palautetaan mahdollisestiperittymaksukokonaisuudessaan. 13Maksunsuorittaminenjaperiminen 14Voimaantulo 13.1 Valvontasuunnitelmanmukainenmaksulaskutetaantehdystätarkastuksesta Maksuonsuoritettavaviimeistäänlaskuunmerkittynäeräpäivänä.Eräpäivävoi ollaaikaisintaankahdenviikonkuluttuamaksunmääräytymisenperusteena olevanpalvelunsaamisesta Jostoimenpiteestämäärättyämaksuaeiolesuoritettueräpäivänä,peritään viivästyneellemäärällevuotuistaviivästyskorkoakorkolain(633/1982) :n tarkoittamankorkokannanmukaan.viivästyskoronsijastaperitäänviideneuron suuruinenviivästysmaksu,josviivästyskoronmääräjäätätäpienemmäksi Mikälitämäntaksanmukaistamaksuaeimuistutuksestahuolimattaolemaksettu, voidaanseperiäulosottotoiminilmanerillistätuomiotataipäätöstäsiinä järjestyksessäkuinlaissaverojenjamaksujentäytäntöönpanosta(706/2007) säädetään(el(23/2006)72,keml(744/1989)60,tsl(763/1994)50, TupL(693/1976)25,KutuL(920/2011)33 ) 13.5 Tupakanmyyntiluvanjanikotiinivalmisteidenmyyntiluvanvuosittainen maksulaskutetaankalenterivuosittainluvanmyöntämispäivää seuraavaltavuodeltakaikiltamaaliskuunviimeisenäpäivänävoimassaolevilta luvilta.tupakanjanikotiinivalmisteidenmyyntiluvanvuosittaisen maksunperiminenlopetetaanluvanrauetessa.maksujaeipalauteta Maksutmääräytyvätpäätös-taikäsittelypäivämääränävoimassaolevantaksan perusteella Tupakanjanikotiinivalmisteidenmyyntilupavalvonnanvuosimaksunsuuruus määräytyymaksuntarkistushetkellävoimassaolevantaksanperusteella 14.3 Tämätaksatuleevoimaanpäivänämaaliskuuta2013 Kuopionkaupunginympäristö-jarakennuslautakuntaonhyväksynyttämän taksanpäätöksellään 14 päivänähelmikuuta201312

6 Maksutaulukko Liite 1 Elintarvike Ilmoitusten ja hakemusten käsittelymaksut Suunnitelmallinen ja määräysten Tarkastus Uusintatarkastus Elintarvikehuoneistot euroa euroa euroa Liha-alan laitokset Liha-alan laitos > 10 milj. kg/v Liha-alan laitos 1-10 milj. kg/v Liha-alan laitos < 1 milj. kg/v Kala-alan laitokset Kala-alan laitos > kg/v Kala-alan laitos kg/v Kala-alan laitos < kg/v Maitoalan laitokset Maitoalan laitos > kg/v Maitoalan laitos kg/v Maitoalan laitos < kg/v Muu maitoalan laitos Muna-alan laitokset Munapakkaamo > kg/v Munapakkaamo < kg/v Munatuotteiden valmistelaitos Eläimistä saatavien elintarvikkeiden vähäinen käsittely EL 13.3 :n tarkoittama toiminta Vilja- ja kasvisala Myllytoiminta Leipomotuotteiden valmistus, helposti pilaantuvia elintarvikkeita Ruoka- ja kahvileipien valmistus Muiden viljatuotteiden valmistus Kasvis-, marja- ja hedelmätuotteiden valmistus Pakkaamo, jossa vähäistä kauppakunnostusta Elintarvikkeiden valmistus Yhdistelmätuotteiden, makeisten, juomien ja muiden elintarvikkeiden valmistus Elintarvikkeiden myynti Elintarvikkeiden tukku- tai vähittäismyynti, teollisesti pakatut ei-helposti pilaantuvat elintarvikkeet Elintarvikkeiden tukku- tai vähittäismyynti, teollisesti pakatut helposti pilaantuvat elintarvikkeet Elintarvikkeiden tukku- tai vähittäismyynti, käsitellään helposti pilaantuvia elintarvikkeita Elintarvikkeiden tukku- tai vähittäismyynti, myydään pakkaamattomia elintarvikkeita Tori Siirrettävä tila/liikkuva elintarvikehuoneisto Elintarvikkeiden tarjoilu Ravintolat, grillit, pikaruokapaikat ja kahvilat

7 Pubit Suurtalouskeittiö, laitoskeittiö Suurtalouskeittiö, keskuskeittiö ja pitopalvelu Suurtalous, tarjoilukeittiö Elintarvikkeiden kuljetukset ja varastointi Elintarvikkeiden kuljetukset (myös kylmä- ja lämmin kuljetukset) Eläimistä saatavien elintrvikkeiden varastolaitos Muiden kuin eläimistä saatavien elintarvikkeiden varastointi tai pakastaminen Kontaktimateriaalitoimija Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia tarvikkeita valmistavat laitokset, markkinoijat ja maahantuojat Alkutuotanto Maidontuotanto, lihakarjan kasvatus, kalastus jne Terveydensuojelun Ilmoituksen varainen tai hyväksymistä edellyttävä toiminta Ilmoitusten ja hakemusten käsittelymaksut Suunnitelmallinen ja määräysten Tarkastus Uusintatarkastus euroa euroa euroa TsL 13 1 mom. 1 kohdan kohteet Julkiset huvi- ja kokoontumishuoneistot Julkinen majoitushuoneisto (hotelli, leirikeskus, muu majoitustoiminta) hotellit matkustajakodit ja muu majoitus leirikeskukset tai vastaavat majoituskohteet Yleinen sauna Yleinen uimahalli, uima-allas, uimala, yleinen uimaranta tai kylpylä uimahalli, kylpylä uima-allas, uimala EU-uimarannat muut yleiset uimarannat talviuintipaikka Eläinsuojat ja aitaukset asemakaava-alueella Koulu tai oppilaitos peruskoulu lukio, yliopisto, kansalaisopisto keskiasteen eril. oppilaitokset Päivähoitopaikat, lasten- tai ryhmäperhepäiväkodit, esiopetustilat Vanhainkodit, palvelutalot ja muut asumispalvelut Parturi, kampaamo Kauneushoitola tai muu ihonkäsittely tai - hoitopaika, solarium Julkinen kuntosali tai liikuntatila Hautausmaa tai hautapaikka

8 Muut laitokset ja huoneistot, joissa harjoitetusta toiminnasta saattaa aiheutua käyttäjille terveyshaittaa Talousvettä toimittavat laitokset (vähintään 5000 käyttäjää tai yli 1000 m 3 /d) Talousvettä toimittavat laitokset (vähintään 50 mutta alle 5000 käyttäjää tai vähintään 10 mutta alle 1000 m 3 /d), tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde Talousvettä toimittavat laitokset (alle 50 käyttäjää tai alle 10 m 3 /d) Muu 401/2001 asetuksen mukainen kohde (elintarvikealan yritysten vedenottamot) Säteilylain 44 a :n solarium Kuluttajaturvallisuus Ilmoituskäsittely Suunnitelmallinen ja määräysten Tarkastus Uusintatarkastus euroa euroa euroa Kuluttajapalvelut Huvi- tai perhepuisto, tivoli, sirkus, eläinpuisto Kuntosali Laskettelukeskus tai muu rinnekeskus Leikkikenttä tai vastaava sisäleikkipaikka tai 60 /h Rullalautailupaikka tai vastaava pyöräilypaikka Ohjelmapalvelu, joka sisältää riskejä Kiipeilyseinä Ratsastuskoulu tai muu ratsastuspalvelu Karting-palvelu Uimahalli, kylpylä Uima-allas EU-uimarannat Uimaranta Talviuintipaikka Tatuointi, lävistys tai muu kehonmuokkauspalvelu Turvapuhelinpalvelu tai muu vastaava /h 60 /h Yleisötilaisuus, joka sisältää merkittävän riskin /h 60 /h Muu suunnitelmassa määritettävä kohde 60 /h 60 /h Kulutustavarat Kynttilätuotteiden valmistaja Lelujen valmistaja Kosmetiikan valmistaja

9 Tupakka Tarkastus Uusintatarkastus euroa euroa euroa Tupakointikieltojen ja rajoitusten Oppilaitokset ja päiväkodit Ravintolat ja muut ravitsemisliikkeet * erillinen tupakoititila * tupakointi kielto Muut tupakkalain kohteet 60 /h 60 /h Tupakkatuotteiden myynti Lupakäsittely Vuosittainen maksu Tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden sekä tupakkajäljitelmien myymälämainonta, esillepano ja vähittäismyynti 180 Suunnitelmallinen ja määräysten / myyntipiste Kemikaali Suunnitelmallinen ja määräysten Tarkastus Uusintatarkastus euroa euroa Teollisuuskemikaalien toimittaja Kuluttajakemikaalien toimittaja Kemikaalien vähittäismyynti * itsepalvelutavaratalo * erikoismyymälä * erikoistumaton vähittäismyymälä Nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin Vuosittainen Lupakäsittely maksu euroa euroa jokaista yli viittä myyntipaikan 120 myyntipistettä kohti