Vaasan kaupungin ja Laihian kunnan yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon viranomaisen taksa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaasan kaupungin ja Laihian kunnan yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon viranomaisen taksa"

Transkriptio

1 1 Vaasan kaupungin ja Laihian kunnan yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon viranomaisen taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1) : n mukaisen elintarvikealan toimijan ilmoituksen käsittelyä ja laitosten hyväksymistä; 2) kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta, näytteenottoa ja näytteen tutkimista; 3) Euroopan unionin ulkopuolelle eläimistä saatavia elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen valvontaa siltä osin kuin vienti ostajamaan vaatimuksesta edellyttää tavallista kattavampaa valvontaa; 4) elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen perustuvien elintarvikelain 7 luvussa tarkoitettujen toimenpiteiden valvomiseksi tapahtuvaa tarkastusta sekä Kunta perii lisäksi maksun muustakin valvonnasta sekä siihen liittyvistä tarkastuksista ja tutkimuksista sellaisena, kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 artikloissa 27 ja 28 säädetään. B) Terveydensuojelulaissa (763/1994) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 5) 6 :ssä tarkoitettuun kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta, näytteenottoa ja näytteen tutkimista sekä tarkastuksen perusteella annettujen määräysten valvontaa. 6) 6 :ssä tarkoitetun kansainvälisen sopimuksen perusteella laivojen saniteettitilanteiden valvontaa satamassa. 7) 13 mukaisista toiminnoista tehtävien ilmoitusten käsittelyä sekä ilmoitusten perusteella annettujen määräysten valvontaa. 8) 18 mukaisen laitoksen hyväksymistä sekä päätöksellä annettujen määräysten valvontaa sekä 20 :ssä edellytettyyn talousveden laadun valvontaa ja tarkkailua. 9) 26 :n mukaisten terveyshaittojen selvittämiseen asunnossa tai muussa oleskelutilassa suorittamalla mittausta, näytteenottoa, tutkimusta ja selvitystä(arvonlisäverollinen). 10) 29 :ssä edellytettyä uimaveden säännöllistä valvontaa. 11) kaivon omistajan talousvesitutkimuksia silloin, kun kysymys ei ole 16 :n 4 momentissa tarkoitetusta talousvettä toimittavasta laitoksesta (arvonlisäverollinen). 12) tarkastusta, joka liittyy lausunnon antamiseen aluehallintovirastolle vireillä olevan lupahakemuksen takia.

2 2 C) Tupakkalain (693/1976) 10 b:ssä ja 14 a :ssä tarkoitetun 13) myyntiluvan myöntämiseen; 14) myyntiluvan vuosittaiseen valvontamaksuun; 15) valvontasuunnitelman mukaisiin tarkastuksiin; 16) kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen perusteella annettujen määräysten valvontaan silloin, kun määräysten antaminen perustuu tämän lain säännösten noudattamatta jättämiseen. D) Lääkelain (395/1987) 54a-54d :ssä tarkoitetun 17) vähittäismyyntilupahakemuksen hyväksymistä; 18) valvontamaksua. E) Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen tehtäviin, joka koskevat 22) 6 :n mukaisista kuluttajapalveluista tehtävien ilmoitusten käsittelyä; 23) 22 :ssä tarkoitetun valvontasuunnitelman mukaisiin tarkastuksiin. 2 Maksujen määräytymisperusteet 2.1 Maksut perustuvat valvonnasta, tarkastuksesta, näytteenotosta sekä luvan tai ilmoituksen käsittelystä viranomaiselle aiheutuneiden kokonaiskustannusten määrään. 2.2 Kokonaiskustannuksiin kuuluvat tehtävän hoitamisesta aiheutuvat toimintamenot, korot ja poistot sekä osuus hallintokustannuksista. Valvontahenkilöstön työtunnin hinta on Viranomaisen suorittama erillinen näytteenotto tai mittaus on 55 /kerta. Sisäilmamittauksista peritään maksu kohdan 6.2 mukaan. 2.4 Viranomaisen pyytämän lausunnon laatimiseen liittyvän tarkastuksen maksu määräytyy toimenpiteeseen kuluvan ajan perusteella ja osoitetaan lupaa hakevalle toiminnanharjoittajalle. 2.5 Ulkopuolisten palveluiden ja laboratoriotutkimusten maksut määräytyvät aiheutuneiden kustannusten mukaan. 3 Käsittely ja hyväksymismaksut. Elintarvikelain 13 :n mukaisten huoneistoilmoitusten käsittelymaksut ja laitosten hyväksymismaksut sekä terveydensuojelulain 13 :n mukaisten ilmoitusten ja terveydensuojelulain 18 :n mukaisten laitosten hyväksymismaksu sekä kuluttajaturvallisuuslain 6 :n mukaisten ilmoitusten käsittelymaksut 3.1 Käsittely- tai hyväksymismaksun määräämisen yleisenä perusteena on käsittely- tai hyväksymismenettelyn laajuus. Maksu määräytyy hakemuksen tai ilmoituksen käsittelyyn käytetyn työajan perusteella. 3.2 Käsittely- tai hyväksymismaksua sovelletaan myös toiminnan olennaista muuttamista koskevaan ilmoitukseen tai hakemukseen. Yksityiskohtaisempi selvitys käsittely ja hyväksymismaksun suuruudesta on esitetty taulukossa 1.

3 3 Taulukko 1. Elintarvikelain 13.2 :n ja terveydensuojelulain 18 :n mukaisten laitosten hyväksymismaksu sekä elintarvikelain 13.1 :n 13.3 :n ja 14 :n ja terveydensuojelulain 13 :n mukaisten ilmoitusten käsittelymaksu sekä kuluttajaturvallisuuslain 6 :n mukaisten ilmoitusten käsittelymaksu Kohderyhmät Elintarvikelain mukaiset kohteet Arvioitu aika tuntia/suorite 55 /h/suorite Elintarvikealan toimijan tekemän ilmoituksen käsittely ja todistuksen anto Pienimuotoinen laitos (n. 1-3 työntekijää) -pienimuotoiset liha-alan laitokset, kala-alan laitokset, joissa vain perataan, kylmävarastot, maitoalan laitokset < kg/v, munapakkaamot ja valmistelaitokset, tukkukaupat Keskisuuri laitos (n työntekijää) -lihankäsittely- ja valmistelaitokset < 3 milj. kg/v, kala-alan laitokset < kg/v, maitoalan laitokset milj. kg/v Suuret laitokset (n. yli 10 työntekijää) -lihankäsittely- ja valmistelaitokset > 3 milj. kg/v, kala-alan laitokset > kg/v, maitoalan laitokset > 2 milj. kg/v Terveydensuojelulain mukaiset kohteet TsL 18 :n vesilaitos < 5000 käyttäjää ja sen valvontaohjelman hyväksyminen TsL 18 :n vesilaitos > 5000 käyttäjää ja sen valvontaohjelman hyväksyminen Työtila (TsL 13 :n 1 momentin 1 kohta) Julkinen huvi- ja kokoontumishuoneisto (TsL 13 :n 1 momentin 2 kohta) Yleiseen käyttöön tarkoitettu sauna, uimahalli jne. (TsL 13 :n 1 momentin 3 kohta) Eläinten pitoon tarkoitettu rakennus tai aitaus (TsL 13 :n 1 momentin 4 kohta) Muu huoneisto tai laitos (TsL 13 :n 1 momentin 5 kohta) *koulu/oppilaitos, päiväkoti, lastenkoti, vanhainkoti ym. vastaava *parturi, kampaamo, kauneushoitola tai muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä tai hoitoa. *kuntosali tai muu liikuntatila, jonka käyttöoikeutta ei ole rajoitettu Kuluttajaturvallisuuslain 6 :n mukaisen ilmoituksen käsittely Ilmoituksen käsittely ja vastaanottoilmoituksen anto Tupakkalain mukainen myyntilupamaksu Tupakkatuotteen myyntipaikka Jos myyntipaikassa on enemmän kuin yksi myyntipiste, korotetaan myyntilupamaksua jokaisesta myyntipisteestä + 13,50

4 4 4 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan sisältyvien tarkastusten maksut 4.1 Hyväksyttyyn valvontasuunnitelmaan perustuvasta tarkastuksesta ja näytteenotosta peritään valvontamaksu, joka perustuu tarkastukseen käytettyyn aikaan. Tarkastukseen kuuluu tarkastukseen valmistautuminen, tarkastus ja tarkastuskertomuksen kirjoittaminen. Tarkastuksen sisällöstä sekä valvontakohdetyypin tarkastukseen keskimääräisesti käytettävästä ajasta määrätään tarkemmin valtakunnallisessa toimialakohtaisessa valvontaohjelmassa ja Vaasan ja Laihian yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmassa. Liitteessä 1 on esitetty valvontasuunnitelman mukaisten tarkastusten valvontamaksut. Kohteen tarkastustiheys määräytyy riskinarvioinnin perusteella. 4.2 Yhdessä valvontakohteessa saman tarkastuksen aikana toteutettavista useista viralliseen valvontaan kuuluvista toimista peritään yksi yhdistetty maksu. Yhdistetty maksu määräytyy toimenpiteeseen käytetyn ajan perusteella. Tarkastuskertomuksiin tulee kirjata lainsäädäntö, jonka mukaista valvontaa tarkastuskäynti sisältää. 5 Elintarvikelain mukaisista muista tarkastuksista perittävät maksut 5.1 Euroopan unionin ulkopuolelle eläimistä saatavia elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen valvonnasta peritään erillinen maksu siltä osin kun vienti ostajamaan vaatimuksesta edellyttää tavallista kattavampaa valvontaa. Maksu määräytyy tarkastuksiin kuluneen ajan perusteella. 5.2 Tarkastuksista, jotka voivat perustua elintarvikelain 7 luvussa tarkoitettujen toimenpiteiden valvomiseen, peritään maksu aiheutuneiden kustannusten perusteella. 5.3 Lisäksi maksu peritään muustakin valvonnasta sekä siihen liittyvästä tutkimuksesta sellaisena kuin valvonta-asetuksen 27 ja 28 artiklassa säädetään. 5.4 Elintarvikkeiden vientitodistuksista peritään kustannuksia vastaava maksu. 5.5 Lihantarkastuksesta perittävä maksu määräytyy tarkastukseen kuluneen ajan perusteella. (Elintarvikelain muutoksen 352/2011 siirtymäsäännöksen mukaan kotimaan kulutukseen tarkoitettua luonnonvaraisen riistan lihaa voidaan tarkastaa kunnan virkaeläinlääkärin luvalla muuallakin kuin riistan käsittelylaitoksessa, teurastamossa tai poroteurastamossa kunnan virkaeläinlääkärin toimesta kahden vuoden ajan lain voimaantulosta, jos lupa on annettu ennen tämän lain voimaantuloa. 6 Terveydensuojelulain mukaisista eräistä näytteidenotosta, mittauksista ja selvityksistä perittävät maksut 6.1 Ensimmäinen tarkastus asuntoon tai oleskelutilaan on maksuton. Kyseisen tarkastuksen yhteydessä suoritettava näytteenotto tai mittaus on myös maksuton.

5 5 6.2 Jatkotyöskentelynä tehtävästä, terveydensuojelulain 26 :n mukaisen terveyshaitan toteamiseksi tarvittavasta näytteenotosta peritään perusmaksu 55 ja lisäksi tutkimuskohtainen näytteenottomaksu seuraavasti: Ilmanäyte mikrobitutkimus (Andersen keräin) 27 /kpl Ilmanäyte haihtuvien orgaanisten aineiden tutkimus (aktiivikeräin) 27 /kpl Ilmanäyte formaldehyditutkimus (passiivikeräin) 13,50 /kpl Ilmanäyte ammoniakkitutkimus (aktiivikeräin) 27 /kpl Sisäilman hiilidioksidin, hiilimonoksidin, lämpötilan ja suhteellisen kosteuden tutkimus 55 /kerta Sively- tai materiaalinäyte 13,50 /kpl Pöly- tai kuitunäyte 13,50 /kpl Asbestinäyte (materiaalista) 13,50 /kpl Laboratoriotutkimusten sekä muiden ulkopuolisilla asiantuntijoilla teetettyjen näytteidenottojen ja tutkimusten kustannukset sekä laitevuokrat laskutetaan erikseen. 7 Lääkelain 54 :n mukaiset maksut 7.1 Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemuksen käsittelystä peritään 165 / myyntipaikka. Jos myyntipaikassa on enemmän kuin yksi myyntipiste, korotetaan luvan käsittelymaksua 13,50 /myyntipiste. 7.2 Nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin suunnitelmaan perustuvasta valvonnasta peritään valvontamaksua 55 /myyntipaikka. Jos myyntipaikassa on enemmän kuin yksi myyntipiste, korotetaan valvontamaksua 7 /myyntipiste. 8 Tupakkalain mukainen myyntilupamaksu ja myyntiluvan vuosittainen valvontamaksu 8.1 Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupahakemusten käsittelystä peritään 165 / myyntipaikka. Jos myyntipaikassa on enemmän kuin yksi myyntipiste, korotetaan luvan käsittelymaksua 13,50 /myyntipiste. Myyntilupamaksu on samansuuruinen määräaikaisille ja toistaiseksi voimassa oleville luville. Lupamaksu määräytyy päätöksen antamispäivänä voimassa olevan taksan perusteella. Myyntilupahakemuksen hylkäämisestä ei peritä maksua 8.2 Vuosittainen valvontamaksu on 110 /myyntipaikka. Jos myyntipaikassa on enemmän kuin yksi myyntipiste, korotetaan valvontamaksua 13,50 /myyntipiste. Valvontamaksu peritään kalenterivuosittain ja erillistä tarkastusmaksua ei ole. 9 Valvonta- ja hyväksymismaksunmäärääminen 9.1 Maksun suuruuden päättää valvontatoimenpiteen tehnyt henkilö. 9.2 Poikkeuksellisen suurta/pientä työmäärää vaativasta hyväksymiskäsittelystä tai valvontasuunnitelmaan sisältyvästä tarkastuksesta, jossa käytetty aika poikkeaa merkittävästi ennalta suunnitellusta, maksu voidaan määrätä enintään 50 % 3 ja 4 mukaista maksua korkeampana/alhaisempana. Vuosittaista valvontamaksua voi kohtuullistaa kalenterikuukausien mukaan, jos toiminta loppuu kesken vuotta.

6 6 Valvontamaksun muutoksesta poikkeustapauksessa päättää toimenpiteen suorittanut henkilö. 10 Hakemuksen tai ilmoituksen peruuttaminen ja raukeaminen 10.1 Mikäli asianosainen peruuttaa hakemuksensa tai ilmoituksensa taikka asian käsittely kunnan viranomaisessa raukeaa muusta syystä ennen päätöksen antamista ja viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin hakemuksen käsittelemiseksi, peritään 3 :n mukaisesta maksusta 50 prosenttia. 11 Hakemuksen tai ilmoituksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen 11.1 Hakemuksesta tai ilmoituksesta, josta on tehty hylkäävä päätös, peritään tämän taksan mukainen maksu. Mikäli hylkäävän päätöksen perusteet ovat niin selkeät, että asian laajemmalle käsittelylle ei ole ollut perusteita, voidaan maksu määrätä 50 prosenttia 3 :n mukaista maksua pienemmäksi Jos hakemus on päätetty jättää tutkittavaksi ottamatta, maksua ei peritä. 12 Palautetun hakemuksen tai ilmoituksen käsittelymaksu 12.1 Jos tuomioistuin palauttaa muutoksenhaun johdosta asian uudelleen käsiteltäväksi, vähennetään tämän taksan mukaisesta maksusta, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta valvontaviranomaisen päätöksestä on peritty Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen johdosta, että hakija ei ole ollut hakemansa hyväksymispäätöksen tarpeessa, palautetaan mahdollisesti peritty maksu kokonaisuudessaan. 13 Maksun suorittaminen ja periminen 13.1 Valvontamaksu laskutetaan tehdystä tarkastuksesta. Tupakkaa myyvillä kohteilla on vuosittainen myyntilupamaksu, joka kattaa valvontamaksun Maksu on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu, voidaan se periä ulosottotoimin ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin varojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/1961) säädetään. 14 Arvonlisävero 14.1 TsL:n 50.4 :n mukaisesta asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritetusta, mittauksesta, näytteenotosta, tutkimuksesta ja selvityksestä terveyshaittojen toteamiseksi sekä kaivon omistajalta talousvesitutkimuksesta perittävään maksuun lisätään arvonlisävero. 15 Voimaantulo

7 Tämä taksa tulee voimaan 1. päivänä huhtikuuta Vaasan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt tämän taksan päätöksellään Elintarvikevalvonta Liite 1. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisten tarkastusten valvontamaksut Kohderyhmä Arvioitu aika /tarkastus Maksu/ tarkastus Teurastuspaikat Kalasatamat Liha-alan laitokset Kala-alan laitokset alle kg/vuosi Kala-alan laitokset yli kg/vuosi Maitoalan laitokset Muut maitoalan laitokset Munapakkaamot Tukkukaupat ja varastot Maatilalla suoramyynti/pakkausta 1 55 Leipomot, viljavalmistelaitokset Pieni kalalaitos < kg/vuosi Pääasiassa kuluttajille myyvät valmistajat Muut valmistuslaitokset Pakkaamot Kahvila, ravintola < 50 as.p Kahvila, ravintola > 50 as.p Tarjoilukeittiöt Laitoskeittiöt Keskuskeittiöt Myymälä > 1000 m Myymälä m Myymälä < 100 m Torit ja muut myyntipaikat 1 55 Toistuva elintarvikkeiden myynti 2 110

8 8 Terveydensuojelun valvonta Arvioitu aika/tarkastus Maksu/ tarkastus TsL 6, 13 ja 18 :n mukaiset kohteet Talousvettä toimittava laitos (asetus 461/2000): *EU-vesilaitos (vedentoimitus >1000 m 3 /d tai vähintään käyttäjää *Muu vesilaitos (vedentoimitus m 3 /d tai käyttäjää Talousvettä toimittava laitos (asetus 401/2000): *Pieni vesilaitos (vedentoimitus <10 m3/d tai <50 käyttäjää Lasten ja nuorten kohde: kerhotila, nuorisotila ja leirikeskus, lasten iltapäiväkerho ja sisäleikkipuisto Esiopetus, peruskoulu, lukio, ammattioppilaitos, muu koulu ja oppilaitos, korkeakoulu ja muu aikuiskoulutus Hotelli, hostelli, maatilamatkailu, asuntola ja muu majoitustoiminta Kosmetologinen huoneisto, tatuointi, lävistys ja muu ihon käsittely tai hoito ja solarium Lasten päiväkoti ja vastaava Lastenkoti / lastensuojeluyksikkö ja vastaava Vanhainkoti ja vastaava Muu sosiaalialan yksikkö Yleinen uimaranta (asetus 177/2008): *EU-uimaranta noin >100 uimaria/d Pieni yleinen uimaranta (asetus 354/2008): *uimaranta noin <100 uimaria/d ja talviuintipaikka Yleinen uima-allas: uimahalli, kylpylä, uimala, vesipuisto tai muu yleinen allas Yleinen sauna Yleinen liikuntatila: urheiluhalli, kuntosali tai muu yleinen liikuntatila Laivatarkastukset liittyen saniteettitoimenpiteisiin 3 165

9 9 Kuluttajaturvallisuusvalvonta Kohderyhmä Arvioitu aika/ tarkastus Maksu/ tarkastus Kuluttajapalvelut Laskettelukeskus tai muu rinnekeskus Uimaranta Uimahalli / maauimala / kylpylä / vastaava Talviuintipaikka Sisäleikkipaikka omana palvelunaan Huvi-/ teemapuisto/ tivoli, sirkus, eläintarha tai kotieläinpuisto Skeittauspaikka tai vastaavanlainen pyöräilypaikka Ohjelmapalvelu Ratsastustalli tai muu ratsastuspalvelu Yleisötilaisuus Kiipeilykeskus/-seinä, (muu kuin ohjelmapalvelu) Kartingrata Kuntosali Leikkikenttä tai -puisto, asukaspuisto Tatuointi, lävistys tai muu kehonmuokkauspalvelu Tupakkavalvonta Kohderyhmä Arvioitu aika/ tarkastus Maksu/ tarkastus Ravintola, jossa on erillinen tupakointitila 1 55 Myyntipaikat, joilla on lupa myydä tupakkatuotteita maksavat kalenterivuosittain valvontamaksun. Erillistä tarkastuksen valvontamaksua ei peritä. Lääkelain valvonta Kohderyhmä Arvioitu aika/ tarkastus Maksu/ tarkastus Myyntipaikka, jossa on lupa myydä nikotiinivalmisteita 1 55 (jos enemmän kuin yksi myyntipiste) +7 / myyntipiste

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1) laitosten hyväksymistä

Lisätiedot

6) terveydensuojelualain 18 mukaisen laitoksen hyväksymistä;

6) terveydensuojelualain 18 mukaisen laitoksen hyväksymistä; 1 LIITE 1 POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN MAKSUTAKSA Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1(5) Sastamalan kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Sastamalan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen yleisen terveysvalvonnan maksutaksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A)

Lisätiedot

Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2015 alkaen

Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2015 alkaen 1(6) Liite 4 Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2015 alkaen 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka

Lisätiedot

Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat TERVEYSVALVONNAN MAKSUT HAMINAN YMPÄRISTÖTERVEYSHUOLLON MAKSUTAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Terveydensuojelulaissa (763/94) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

Eteläkärjen ympäristöterveys Maksutaksa 2015

Eteläkärjen ympäristöterveys Maksutaksa 2015 Eteläkärjen ympäristöterveys Maksutaksa 2015 1 2 Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka

Lisätiedot

Terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa

Terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa Ympäristöterveydenhuolto 1 (6) Terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä Sodankylän kunta Kunnanvirasto Puhelin 0400-618 870 PL 60 www.sodankyla.fi

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat KALAJOEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUT 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan: A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA Hyväksytty ympäristöterveydenhuollon lautakunnassa 10.4.2014 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

(Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari)

(Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari) Hyväksytty: Ympäristölautakunta 29.9.2014 78 Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen (Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari) YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon taksa

Ympäristöterveydenhuollon taksa PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 1.4.2015 Eura, Huittinen, Kokemäki, Köyliö, Säkylä Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 1.1.2015 alkaen

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 1.1.2015 alkaen 1 (6) Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 1.1.2015 alkaen 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan: A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLIO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO VIRANOMAISPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLIO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO VIRANOMAISPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 181 1(8) Yhtymähallitus 12.12.2014 134 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLIO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO VIRANOMAISPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 2015 281 2(8) Tämä taksa tulee voimaan 1.1.2015 Peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPALVELUT HELMI

YMPÄRISTÖPALVELUT HELMI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO VIRANOMAISPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 2015 Tämä taksa tulee voimaan 1.3.2015, tai sitten kun päätös on saanut lainvoiman, Ympäristöpalvelut Helmen toiminta-alueen kunnissa Haapavedellä,

Lisätiedot

LAUKAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA (Laukaa-Konnevesi-Äänekoski)

LAUKAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA (Laukaa-Konnevesi-Äänekoski) 1/9 LAUKAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA (Laukaa-Konnevesi-Äänekoski) Hyväksytty: Laukaan kunnanhallitus 15.9.2014 183 Voimaantulo: 01.01.2015 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan 1.1 Elintarvikelaissa

Lisätiedot

Kurikan kaupungin terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa

Kurikan kaupungin terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa 1 Kurikan kaupungin terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa Tämä taksa kumoaa kaikki Kurikan kaupungin terveydensuojeluvalvontaviranomaisen maksutaksat, lukuun ottamatta Nikotiinivalmisteiden myyntilupaa

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat Liite nro 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Hyväksytty: Ympäristölautakunta 14.12.2010 113 Muutokset hyväksytty: Ympäristölautakunta 16.08.2011 57 Voimaantulo: 01.01.2011 01.09.2011

Lisätiedot

PIRKKALAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAYKSIKÖN (PIRTEVA) MAKSUTAKSA 2014

PIRKKALAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAYKSIKÖN (PIRTEVA) MAKSUTAKSA 2014 PIRKKALAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAYKSIKÖN (PIRTEVA) MAKSUTAKSA 2014 1 Maksujen perimisen säädösperusteet Tämän taksan mukaiset maksut peritään elintarvikelain (23/2006), kuluttajaturvallisuuslain

Lisätiedot

YMPARISTOTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

YMPARISTOTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA i, jj YMPLTK 1022015 Lute 1 PERUSPALELUKUNTAYHTYMA SELANNE YMPARISTOTEREYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 2015 Kumoaa Peruspalvelukuntayhtyma Se Iänteen hail ituksen 2442014 hyvaksym an ymparistoterveyden huollon

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI Ympäristöterveydenhuolto Terveysvalvonta 1(7)

RAUMAN KAUPUNKI Ympäristöterveydenhuolto Terveysvalvonta 1(7) 1(7) TERVEYSVALVONNAN TAKSA 1 Maksujen perimisen säädösperusteet Tämän taksan mukaiset maksut peritään elintarvikelain (23/2006) 71 :n, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (jäljempänä

Lisätiedot

Tämän taksan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista peritään maksutaksan 2 :n mukainen 30 käyntimaksu. Ilmoitusten ja hakemuksen.

Tämän taksan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista peritään maksutaksan 2 :n mukainen 30 käyntimaksu. Ilmoitusten ja hakemuksen. Liite nro 2 YMPTH 36 9.10.2014 MAKSUTAULUKKO 2015 Tämän taksan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista peritään maksutaksan 2 :n mukainen 30 käyntimaksu. 1. Terveydensuojeluvalvonta 1.1 Ilmoituksenvarainen

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1(7)

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1(7) Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1(7) 1 Perusteet ja soveltamisala Ympäristöterveydenhuollon taksan perusteet on vahvistanut Siilinjärven kunnanvaltuusto 12.12.2011 ( 50). Lisäksi kunnanvaltuuston

Lisätiedot

LIITE KAINUUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 SOVELTAMISALA

LIITE KAINUUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 SOVELTAMISALA LIITE KAINUUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 SOVELTAMISALA Terveydensuojelulain (763/94) 50 :n, elintarvikelain (361/95) 24 :n, lain eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta

Lisätiedot

MAKSUTAKSA. 1 Perusteet ja soveltamisala

MAKSUTAKSA. 1 Perusteet ja soveltamisala 1 Perusteet ja soveltamisala Ympäristöterveydenhuollon taksan perusteet on vahvistanut Siilinjärven kunnanvaltuusto (13.12.2010 70). Lisäksi kunnanvaltuuston hyväksymän (13.12.2010 69) ympäristöterveyslautakunnan

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPIONKAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLONMAKSUTAKSA Kuopionkaupunginympäristö-jarakennuslautakunnanhyväksymä14.2.201312 Soveltamisala Tätätaksaasovelletaan A) Elintarvikelaissa(23/2006)säädettyihinkunnanviranomaisensuoritteisiin,jotkakoskevat

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPIONKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLONMAKSUTAKSA Kuopionkaupunginympäristö-jarakennuslautakunnanhyväksymä14.2.201312 Soveltamisala Tätätaksaasovelletaan A) Elintarvikelaissa(23/2006)säädettyihinkunnanviranomaisensuoritteisiin,jotkakoskevat

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 LUONNOS 2(48) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA... 5 1. VALVONTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

KALAJOEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 KALAJOEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 1 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1. YLEISTÄ 1.1 Valvontaviranomainen, tehtävien hoito sekä valvonnan voimavarat 1.2 Valvontasuunnitelma

Lisätiedot

2.3 Kauniaisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittely omakustannusarvo on 47 euroa tunnilta.

2.3 Kauniaisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittely omakustannusarvo on 47 euroa tunnilta. Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Voimassa 1.1.2015 alk. Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 1 Soveltamisala 1.1 Ympäristönsuojelulain (86/2000) ja vesilain (264/1961) mukaisen luvan, ilmoituksen

Lisätiedot