Selviytymisen voimavarojen edistäminen työuran siirtymissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selviytymisen voimavarojen edistäminen työuran siirtymissä"

Transkriptio

1 Selviytymisen voimavarojen edistäminen työuran siirtymissä Jukka Vuori Työ ja hyvinvointi yhteisseminaari, , Oulu

2 Työuran siirtymävaiheet ja riskit Perustaidot Ammattiopinnot Työelämä Senioriteetti YKSILÖ Sosiaaliset taidot Opiskelumotivaatio Ammatinvalinta Työn merkitys Työhön kiinnittyminen Työuupumus Heikkolaatuiset työt Masennus Irtisanominen Työttömyys Työkyvyttömyys Työtehtävien muutos, työssä jatkaminen Uudelleentyöllistyminen Ylikuormitus Epävakaa työsuhde Työelämätaidot Työyhteisön tuki Aikuisten tuki YMPÄRISTÖ

3 Selviytyminen muutoksissa riittävätkö voimavarat? Ihmiset pyrkivät menestykseen ja hyvään oloon Sosiaalisen oppimisen teoriassa ihmiset pyrkivät lisäämään positiivisen palautteen määrää vuorovaikutuksella ympäristönsä kanssa (Bandura). Voimavarojen säilyttämisen teoriassa ihminen pyrkii tähän ylläpitämällä yhtäältä persoonallisuuden ominaisuuksia, esimerkiksi hallintaa ja toisaalta sosiaalisia olosuhteita, esimerkiksi hyvää asemaa työuralla (Hobfoll).

4 Selviytymisen osatekijät Muutostilanteissa selviytymiseen liittyvät voimavaratekijät on jaettu kolmeen osa-alueeseen: 1) tiedolliseen osaan, 2) hallintaosaan ja 3) motivaatio-osaan. Koherenssin tunteessa: 1) ymmärrettävyys, 2) hallittavuuden tunne ja 3) mielekkyyden tunne (Antonovsky). Suunnitellun käyttäytymisen teoriassa (Ajzen) ihmisen valmiuteen aloittaa toiminta vaikuttaa kolme tekijää: 1) myönteinen asenne toimintaa kohtaan, mitä määrittää toimintaa ja sen seurauksia koskevat arviot, 2) arvio toiminnan suorittamisen hallitsemisesta, 3) myönteinen koettu normi toimintaa kohtaan, mitä määrittää toisten odotukset ja oma motivaatio noudattaa niitä.

5 Selviytymisen voimavarojen vahvistaminen koettu pystyvyys Tutkimuksissa on osoitettu, että koettu toiminnan hallinta (tai koettu pystyvyys) ennustaa parhaiten tulevaa käyttäytymistä (Ajzen, 1991, Bandura, 1977). Käytännössä hallinnan tunteen vahvistumiseen tulee liittyä myös tiedollinen valmius ja motivaatio, jotta toiminta merkittävästi lisääntyy.

6 Selviytymisen voimavarojen vahvistaminen valmistautuneisuus vastoinkäymisiin Pitkäkestoisessa haasteellisessa tilanteessa voi lisäksi esiintyä vastoinkäymisiä ja yllättäviä esteitä, jotka voivat johtaa toiminnan lannistumiseen. Vastoinkäymisiin varautumisen prosessissa henkilölle kehittyy "opittua neuvokkuutta" (engl. learned resourcefulness), mikä motivoi jatkamaan vaativaa toimintaa vaikeuksista huolimatta (Meichenbaum). Sweeny, Carroll ja Shepperd (2006) määrittävät valmiuden toimia epävarmoissa olosuhteissa valmistautuneisuudeksi (engl. preparedness).

7 Valmistautuneisuutta muutostilanteissa voidaan vahvistaa koska sekä koettua pystyvyyttä että vastoinkäymisiin varautumista voidaan lisätä interventioilla, myös valmistautuneisuutta muutostilanteeseen, esimerkiksi organisaatiossa, voidaan vahvistaa ja näin vaikutetaan myönteisesti ihmisten käyttäytymiseen, työuraan ja terveyteen.

8 Preventiotutkimusprosessi (muunnettu Price et al., 1985) Ongelman määritys Ongelman analysointi Vaikuttavuus Riskitutkimus Kuvaileva tutkimus Muuntelevat ja selittävät tekijät Vaikutusteoria Intervention suunnittelu Muutostekijät Intervention tekniikka Yleinen käyttö Julkaistu menetelmä Intervention prototyyppi Laaja levittäminen Menetelmän levittäminen Verkostotuki Käyttäjäkunnan koulutus Evaluointi Kenttäkoe Käyttöönotto ja muokkaus Toiminnallinen yhteys

9 Työuran hallintaa ja mielenterveyttä edistävät ryhmäinterventiot Julkaistu 2006, toiminta leviää Ammatillinen koulutus Peruskoulutus Koulutuksesta työhön Kohti - työelämää siirtyminen koulutuksesta hyvälaatuisiin - aktiivisen töihin ja masennusoireiden opintouran edistäminen ja ehkäisy masennusoireiden ehkäisy Julkaistu 2002 toiminta maanlaajuista Irtisanotut ja työttömät Työhön - uudelleentyöllistyminen ja masennusoireiden ehkäisy Toiminta ollut maanlaajuista vuodesta 1997 Muuttuva työelämä Työuran uurtaja -työuran hallintavalmiuden edistäminen ja masennusoireiden ehkäisy Julkaistu 2008

10 Menetelmien yhteiset erityispiirteet Ryhmät soveltuvat opinto- ja työuran siirtymävaiheisiin Perusajatuksena siirtymään liittyvien toimijoiden yhteistyön edistäminen Myönteiset opinto- ja työuravaikutukset perustuvat urahallintavalmistautuneisuuden vahvistamiseen

11 Valmistautuneisuus työurasiirtymiin työurataitojen oppiminen ja vastoinkäymisiin varautuminen (Vinokur, 1996; Vuori & Vinokur, 2005) Tarvittavien toimien määrittely 2 Työelämätavoitteiden tunnistaminen 1 3 Taitojen harjoittelu Esteiden ja vastoinkäymisten tunnistaminen Ratkaisukeinojen määrittely esteiden varalle Esteiden voittamisen harjoittelu

12 Kenttäkokeellinen asetelma T1: alkumittaus Tutkimukseen osallistuvien satunnaistaminen Koeryhmä osallistuu interventioryhmään Kontrolliryhmälle perinteinen palvelu T2: välittömänä vaikutuksena urahallintavalmistautuneisuuden vahvistuminen: pystyvyysuskomusten vahvistuminen vastoinkäymisiin varautumisen vahvistuminen tavoitteiden työurasuuntautuminen T3+: pidemmällä aikavälillä oletetaan myönteisiä vaikutuksia työuran hallintaan, työuraan sekä hyvinvointiin ja mielenterveyteen, erityisesti masennusriskiryhmässä.

13 Työhön ryhmämenetelmä (1997)

14 Työhön menetelmän levinneisyys vuonna 2006 Koulutetut ohjaajat 305 (vuosi 2000) Menetelmäpaketit 3574 Työkirjat Ohjaajaverkostot

15 Koulutuksesta työhön (2002) ja Kohti työelämää (2006) -ryhmämenetelmät

16 Koulutuksesta työhön työkirjat vuonna 2007 Yhteensä kpl ( )

17 Työuran uurtaja ryhmämenetelmä (2008)

18 Työuran uurtaja ryhmämenetelmän tavoitteet Tavoitteena edistää työntekijöiden hyvinvointia ja uranhallintaa muuttuvassa työelämässä vahvistamalla valmistautuneisuutta työuran hallintaan. Tarkoitettu organisaatioiden sisäiseksi työkaluksi, joka vahvistaa työterveyshuollon ja henkilöstöhallinnon yhteistyötä. Menetelmässä yhdistyvät ennaltaehkäisyn, työkyvyn edistämisen ja henkilöstökoulutuksen tavoitteet.

19 Työuran uurtaja muuttuvassa työelämässä Henkilöstön valmistautuneisuus Tiedot ja taidot Tunnistaa oman työuran haasteet ja ratkaisut x Toiminnan hallinta ja motivaatio Uskoo pystyvänsä ratkaisemaan ongelmansa Urahallinta muutoksessa Työelämätavoitteiden proaktiivisuus Työn imu Henkinen hyvinvointi Masennuksen vähentyminen Poissaolojen vähentyminen Työssä jatkaminen Työuran uurtaja -ryhmämenetelmä Organisaation valmius Työterveyshuollon ja henkilöstöhallinnon yhteistyö Henkilöstön tarpeiden ennakointi muutoksissa

20 Ryhmäohjelma 1 puolipäivä 2 puolipäivä 3 puolipäivä 4 puolipäivä Ohjaajien ja ohjelman esittely Työelämätavoite - haastattelu Omien taitojen ja osaamisen tunnistaminen Elinikäinen oppiminen ja omassa työssä kehittyminen Muutosten hallinta ja mahdollisuus oppimiseen muutoksessa Työorganisaation sosiaalinen rakenne ja tuen muodot, mahdollisuudet oman sosiaalisen tuen lisäämiseen Stressinhallinta ja henkinen hyvinvointi Suunnitelma oman työn ja työuran hallinnan lisäämiseksi Työ/elämä tasapaino ja odotukset työelämältä Informaatiohaastattelu Keinoja työn määrän ja sosiaalisten ristiriitojen hallintaan Vapaaehtoiset esittävät suunnitelmansa ryhmälle Ohjelman päättäminen

21 Interventiotutkimus vuosina osallistuvaa organisaatiota Interventioryhmä Alkukysely N=302 N=324 N=369 Osallistujat N=718 Satunnaistaminen N= kysely välittömät vaikutukset 3. kysely 7-kk seuranta 4. kysely vuoden seuranta Rekisteritieto N=258 N=292 Vertailuryhmä

22 Osallistuvat organisaatiot Kunnallinen sektori 9 kaupunkia Yksityiset yritykset Sampo pankki Diacor Oy ISS Valtion organisaatiot Tilastokeskus työministeriö (TEM) Espoon työvoimatoimisto ulkoasiainministeriö Åbo Akademi Osallistujat -34 ryhmää 17 organisaatiosta -N= Interventioryhmä -342 Vertailuryhmä -88% naisia -keski-ikä 50,2 (kh 6,3) vuotta -23% yliopistotutkinto

23 Kyselymittarit (T1: ennen koetta, T2: heti ryhmän jälkeen, T3: 7 kuukauden seuranta) Valmistautuneisuus työuran hallintaan: 12 osion mittari (Meichenbaum, 1985; Vuori &Vinokur, 2005) Työhön liittyvät tavoitteet: (Little, 1983; Nurmi & Salmela-Aro, 2002) Proaktiivisuus työssä; 9-osioinen summa-asteikko (Ashfordin ja Black, 1996), reliabiliteetti 0.76 Työn imu; 9-osioinen summa-asteikko (Schaufeli ym. 2002), reliabiliteetti 0.93 Masennusoireet; 13-osioinen summa-asteikko (Beck & Beck, 1972), reliabiliteetti 0.86; masennusriski: masennusoiremittarista yli 20 pistemäärä Työuupumus; MBI-GS (Kalimo ym. 2006; Maslach ym. 1996). reliabiliteetti 0.89 Alkoholin käyttö; 4 kysymystä sisältävä CAGE -kysely (Ewing 1998); reliabiliteetti 0.79 Eläkkeen harkitseminen;"oletko harkinnut työkyvyttömyys-eläkkeen, yksilöllisen varhaiseläkkeen tai jonkun muun eläkkeen hakemista?" (1 = en ole harkinnut eläkkeen hakemista, 2 = eläkkeen hakeminen on käväissyt mielessäni, 3 = olen harkinnut vakavasti eläkkeen hakemista, 4 = olen hakenut eläkettä)

24 Ryhmän välitön vaikutus (T1 T2) työuran hallintaan valmistautuneisuuteen (F(1, 558) = 12.3; p < 0.001)

25 Ryhmän välitön vaikutus työhön liittyvien tavoitteiden määrään (F(1, 547) = 23.1; p < 0.001)

26 Työuran uurtaja -ryhmän päävaikutukset 7 kk. seurannassa; MANOVA, kontrolloitu ikä, sukupuoli, masennusriski ja työn imu. MUUTTUJAT F(df1,df2) p-value Proaktiivisuus työssä 2.09(1,596) Työn imu 2.09(1,598) (ikä, sukup. ja dep.riski kontrolloitu) 4.84(1,599) * Masennusoireet 5.00(1,596) * Työuupumus 0.68(1,594) Alkoholin käyttö 1.70(1,580) Aikomus jäädä eläkkeelle 3.24(1,589) o * p < 0.05, o p < 0.10

27 Ryhmän yhdysvaikukset masennusriskin kanssa; MANOVA, kontrolloitu ikä, sukupuoli, masennusriski ja työn imu. MUUTTUJAT F(df1,df2) p-value Proaktiivisuus työssä 0.53(1,595) Työn imu 0.10(1,597) (ikä, sukup. ja dep.riski kontrolloitu) 0.00(1,598) Työuupumus 0.05(1,593) Masennusoireet 9.18(1,595) ** Alkoholin käyttö 1.35(1,579) Aikomus jäädä eläkkeelle 0.03(1,588) * p < 0.05

28 Päätelmät tuloksista Työntekijöiden ja esimiesten selviytymisen voimavaroja voidaan vahvistaa organisaatioissa tapahtuvalla ryhmätoiminnalla niin, että sillä on pitkäaikaisia myönteisiä vaikutuksia mielenterveyteen ja työn imuun. Erityisesti hyötyvät masennusriskissä olevat. Näyttää mahdolliselta, että parantamalla organisaatioiden valmiuksia hyödyntää tällaista ryhmätoimintaa ja tukea sen lyhytaikaisia vaikutuksia voitaisiin vielä vahvistaa menetelmän myönteisiä vaikutuksia työuraan ja terveyteen. Pienten yritysten osalta voisi olla mahdollista soveltaa alueellista mallia. Alueellisessa verkostotukimallissa ohjaajina olisivat alueelliset terveys- ja työvoimatoimijat.

29 Kiitos p

Perhevapaalta työelämään

Perhevapaalta työelämään Tietoa työstä Perhevapaalta työelämään voimavaroja vertaisryhmätoiminnalla Pia Pulkkinen Salla Toppinen-Tanner Perhevapaalta työelämään voimavaroja vertaisryhmätoiminnalla Pia Pulkkinen, Salla Toppinen-Tanner

Lisätiedot

Työ ja ihminen. 3 / 2005 19. vuosikerta. Kehittämisohjelmien vaikutuksia on tutkittava... 305 Anneli Leppänen

Työ ja ihminen. 3 / 2005 19. vuosikerta. Kehittämisohjelmien vaikutuksia on tutkittava... 305 Anneli Leppänen Työ ja ihminen 3 / 2005 19. vuosikerta Pääkirjoitus Kehittämisohjelmien vaikutuksia on tutkittava... 305 Anneli Leppänen Katsaukset Kohti hallittua työuraa ja eläkeprosessia... 307 Tiina Salokangas, Jukka

Lisätiedot

TYÖN KOHERENSSIN TUNNE TYÖHYVINVOINNIN MITTARINA

TYÖN KOHERENSSIN TUNNE TYÖHYVINVOINNIN MITTARINA TYÖN KOHERENSSIN TUNNE TYÖHYVINVOINNIN MITTARINA Tutkimus koherenssin tunteesta työssä ja työkykyä edistävässä toiminnassa Pro gradu tutkielma Anna Ala-Poikela Mikko Ravantti Kasvatustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin keinot murroksessa. Prof. Matti Ylikoski 17.11. 2009

Työhyvinvoinnin keinot murroksessa. Prof. Matti Ylikoski 17.11. 2009 Työhyvinvoinnin keinot murroksessa Prof. Matti Ylikoski 17.11. 2009 Mitä työhyvinvoinnilla tarkoitetaan? (TTL 2009, Anttonen 2009; Ylikoski 2008, Hakanen 2008; WHO 1986, ILO 1999) "Työhyvinvointi tarkoittaa,

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ

ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ Liiketaloustiede, hyvinvointialan maisteriohjelma, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija:

Lisätiedot

IKÄÄNTYVIEN NEUVOLATERVEYDENHOITAJIEN TYÖSSÄ JAKSAMINEN. - terveydenhoitajien kokemuksia ja kehittämisajatuksia

IKÄÄNTYVIEN NEUVOLATERVEYDENHOITAJIEN TYÖSSÄ JAKSAMINEN. - terveydenhoitajien kokemuksia ja kehittämisajatuksia IKÄÄNTYVIEN NEUVOLATERVEYDENHOITAJIEN TYÖSSÄ JAKSAMINEN - terveydenhoitajien kokemuksia ja kehittämisajatuksia Tampereen yliopisto Hoitotieteen laitos Pro gradu - tutkielma Raija Tauriala Syyskuu 2005

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI VAHVISTUU VARHAIS- KUNTOUTUKSESSA: ASLAKkuntoutuksen

TYÖHYVINVOINTI VAHVISTUU VARHAIS- KUNTOUTUKSESSA: ASLAKkuntoutuksen MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJA A:8 Tirkkonen Maija Kinnunen Ulla TYÖHYVINVOINTI VAHVISTUU VARHAIS- KUNTOUTUKSESSA: ASLAKkuntoutuksen ja Työhyvinvointikuntoremontin vaikuttavuus TYÖHYVINVOINTI VAHVISTUU

Lisätiedot

sometaidot kirjoitustaito

sometaidot kirjoitustaito Osaajat järjestötyössä Järjestötyöntekijöiden näkemyksiä ammattitaidosta, työn hallinnasta ja tulevaisuudesta Heidi Ristolainen projektihallinta sometaidot kirjoitustaito kouluttaminen kohtaaminen esiintymistaito

Lisätiedot

Kaija Suonsivu KATSAUS HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIIN JA SEN JOHTAMISEEN. Hyvinvointipalvelut, Laitoshoito. 1796-9174 978-951-609-402-4 Tiivistelmä

Kaija Suonsivu KATSAUS HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIIN JA SEN JOHTAMISEEN. Hyvinvointipalvelut, Laitoshoito. 1796-9174 978-951-609-402-4 Tiivistelmä TAMPEREEN KAUPUNKI Hyvinvointipalvelut Laitoshoito Rauhaniementie 19 33180 Tampere Keskus (03) 565 712 KUVAILULEHTI TRE: 10684/01.05.00/2008 Tekijä/työryhmä Kaija Suonsivu Julkaisun nimi KATSAUS HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ Sini Kujanpää Pro gradu-tutkielma Kasvatustieteiden laitos Turun Yliopisto Syyskuu 2012 TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden laitos / Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Kansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja ikääntyvien työssä pysyminen

Kansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja ikääntyvien työssä pysyminen Eläketurvakeskuksen monisteita 52 Kansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja ikääntyvien työssä pysyminen Simo Forss Eläketurvakeskuksen monisteita 52 Kansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja

Lisätiedot

PIENYRITTÄJÄN TYÖKYKY JA JAKSAMINEN

PIENYRITTÄJÄN TYÖKYKY JA JAKSAMINEN PIENYRITTÄJÄN TYÖKYKY JA JAKSAMINEN yrittäjäkulttuurin ja persoonallisuuden näkökulmasta Anu Kaarlela Taina Kuuskorpi Esko Keskinen Turun aluetyöterveyslaitos Turku 2001 2 TIIVISTELMÄ...4 ESIPUHE...5 1

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Similä Katri ALLE 35-VUOTIAAT KELAN TYÖHÖNVALMENNUKSESSA Pro gradu-tutkielma Kuntoutustiede Kevät 2013

Similä Katri ALLE 35-VUOTIAAT KELAN TYÖHÖNVALMENNUKSESSA Pro gradu-tutkielma Kuntoutustiede Kevät 2013 Similä Katri ALLE 35-VUOTIAAT KELAN TYÖHÖNVALMENNUKSESSA Pro gradu-tutkielma Kuntoutustiede Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Alle 35-vuotiaat Kelan työhönvalmennuksessa

Lisätiedot

TYÖKYVYN ALENEMISEN VARHAINEN TUNNISTAMINEN TYÖTERVEYSHUOLLOSSA

TYÖKYVYN ALENEMISEN VARHAINEN TUNNISTAMINEN TYÖTERVEYSHUOLLOSSA 1 TYÖKYVYN ALENEMISEN VARHAINEN TUNNISTAMINEN TYÖTERVEYSHUOLLOSSA Kirjoittajat: Jukka Sipponen yksikönjohtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Mehiläinen Oy, Työterveys Oulu Ulla Salmelainen tutkija,

Lisätiedot

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Sisältö Esipuhe 3 1 Työkykyä pitää johtaa 4 2 Työkykyjohtaminen on monen asian

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä! Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä! Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä! Perhevapaalta työelämään paluun tukemiseksi vertaisryhmätoimintaa kuntiin Salla Toppinen-Tanner, tiimipäällikkö Suomalaiset nuoret naiset perhevapailla pois työelämästä Synnyttäjien

Lisätiedot

Työuran uurtaja Perhevapaalta työelämään

Työuran uurtaja Perhevapaalta työelämään Työuran uurtaja Perhevapaalta työelämään Ohjaajan käsikirjan lisäosa Salla Toppinen-Tanner, Pia Pulkkinen, Paula Pajunen, Tommy Larvi, Mikko Nykänen, Heli Kuitunen, Jukka Vuori Työterveyslaitos TTL-Kirjakauppa

Lisätiedot

Työ ja ihminen. 1 / 2004 18. vuosikerta

Työ ja ihminen. 1 / 2004 18. vuosikerta Työ ja ihminen 1 / 2004 18. vuosikerta Pääkirjoitus Kenen mielikuvitus pääomaksi työelämään?... 3 Anneli Leppänen Artikkelit Psykodynaamisen ja perinteisen johtamisvalmennuksen vaikutus esimiesten työhön

Lisätiedot

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN Raija Tiainen, Marja Oivo, Jouni Puumalainen ja Johanna Korkeamäki Mielenterveysongelmien esiintyvyys ei ole väestössä lisääntynyt. viime vuosina. Erityisesti ovat lisääntyneet masennuksen perusteella

Lisätiedot

Pekka Juhana Kuivasmäki ja Heidi Katariina Tiitinen. SOSIAALIALAN MIKROYRITTÄJÄT SUOMESSA Mikä saa jaksamaan?

Pekka Juhana Kuivasmäki ja Heidi Katariina Tiitinen. SOSIAALIALAN MIKROYRITTÄJÄT SUOMESSA Mikä saa jaksamaan? Pekka Juhana Kuivasmäki ja Heidi Katariina Tiitinen SOSIAALIALAN MIKROYRITTÄJÄT SUOMESSA Mikä saa jaksamaan? Sosiaali- ja terveysala 2009 2 Lakkaamatta etsi sitä Suurta Kieltäydy luovuttamasta! Ole kuin

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu SUOMALAISTEN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTI ITSENSÄ JOHTAMISEN NÄKÖKULMASTA

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu SUOMALAISTEN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTI ITSENSÄ JOHTAMISEN NÄKÖKULMASTA Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu SUOMALAISTEN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTI ITSENSÄ JOHTAMISEN NÄKÖKULMASTA Yrittäjyyden Pro gradu tutkielma 2013 Viljo Kuuluvainen Ohjaaja: Tarja Niemelä JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON

Lisätiedot

Osaaminen pelastusviranomaisen onnettomuuksien ehkäisytyössä

Osaaminen pelastusviranomaisen onnettomuuksien ehkäisytyössä Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen julkaisuja 1/2015 Annukka Saine-Kottonen Osaaminen pelastusviranomaisen onnettomuuksien ehkäisytyössä Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen julkaisuja 1/2015 Annukka

Lisätiedot

TUOTTAAKO TYHY TULOSTA?

TUOTTAAKO TYHY TULOSTA? TSR: 08-106103 TTL: TO- 325232 TUOTTAAKO TYHY TULOSTA? Säätelevätkö työyhteisön autonomia ja esimiehen toiminta työyhteisön kehittämishankkeen vaikutuksia hyvinvointiin ja toiminnan tuloksellisuuteen?

Lisätiedot

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA Opas ikästrategian laatimisen tueksi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ELÄMÄN JA TYÖELÄMÄN KULKU 5 Ihmisen monet iät 5 3. ERI-IKÄISTEN JOHTAMISEN HAASTEET 7 3.1

Lisätiedot

MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE SUUNNATUN VALMENTAVAN JA KUNTOUTTAVAN KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUS OPISKELIJOIDEN KOKEMANA

MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE SUUNNATUN VALMENTAVAN JA KUNTOUTTAVAN KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUS OPISKELIJOIDEN KOKEMANA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE SUUNNATUN VALMENTAVAN JA KUNTOUTTAVAN KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUS OPISKELIJOIDEN KOKEMANA Satu Veijalainen Pro gradu -tutkielma Psykologian laitos Tampereen yliopisto Lokakuu

Lisätiedot

OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN

OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN Mirkka Vuorento ja Kimmo Terävä OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN Kirjallisuuskatsaus ja haastattelututkimus Kuntoutussäätiö OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN

Lisätiedot

TYÖPAPERI. Mielenterveyden edistäminen kouluissa

TYÖPAPERI. Mielenterveyden edistäminen kouluissa TYÖPAPERI Mielenterveyden edistäminen kouluissa 24 2013 Työpaperi 24/2013 Mielenterveyden edistäminen kouluissa Tämä on suora, lyhennetty käännös alkuperäisestä käsikirjasta Mental Health Promotion Handbook

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin myönteiset voimavarakehät - kolmen vuoden seurantatutkimus

Työhyvinvoinnin myönteiset voimavarakehät - kolmen vuoden seurantatutkimus Työhyvinvoinnin myönteiset voimavarakehät - kolmen vuoden seurantatutkimus Loppuraportti Työsuojelurahaston hanke numero 1015325 Jari Hakanen ja Riku Perhoniemi Työterveyslaitos Työyhteisöt ja -organisaatiot

Lisätiedot

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli Teknologiateollisuus ry www.teknologiateollisuus.fi Metallityöväen Liitto ry www.metalliliitto.fi Ammattiliitto Pro ry www.proliitto.fi

Lisätiedot