Hyvä%sopimuskäytäntö% % Liha3alan%foorumi%%

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvä%sopimuskäytäntö% % Liha3alan%foorumi%%"

Transkriptio

1 Hyvä%sopimuskäytäntö% % Liha3alan%foorumi%%! Jyväskylä%Paviljonki% % Asianajaja,%ekonomi,%agrologi%Mikko%Hakola% 1

2 Tuotantosopimukset%/%eläinten%kauppa% %Sopimusten%normipohja%!Kauppalaki!!ei!ole!pako-avaa!oikeu-a!!Irtaimen!kauppa!!!Sopimusoikeuden!yleiset!periaa-eet!mm.!!Vapaus!velvoi-autua,!sopimukset!sitovat!!Vapaus!valita!sopimuskumppani!!Vapaus!sopia!sisällöstä!!Purkamisvapaus!<=>!vahingonkorvaus! 2

3 Tuotantosopimukset%/%eläinten%kauppa% %Sopimusten%normipohja%!Laki!varallisuusoikeudellisista!oikeustoimista!!Tarjoukseen!annetaan!hyväksyvä!vastaus!!Sopimus!voi!olla!sullinen!/!kirjallinen!!Voidaan!sopia,!e-ä!vain!kirjallinen!sitoo!!Sopimuksen!pätemä-ömyys!!!Pakko,!kunnianvastaisuus!ja!arvo-omuus!!Kohtuu-omat!sopimusehdot!!!Koko!sisältö,!osapuolten!asema,!olosuhteet!ym.! 3

4 Sopimusten%normipohja%! Normien%soveltamisjärjestys%!Pako-ava!lainsäädäntö!!Sopimusehdot!!Osapuolten!vakiintunut!käytäntö!!Alalla!vallitseva!kauppatapa!!Tahdonvaltainen!lainsäädäntö! 4

5 LojaliteeIvaaJmus% Velvollisuus!o-aa!huomioon!vastapuolen!etuja!!Korostuvat!erityisesI!kestosopimuksissa!!Kun!sopimuksessa!on!yhteisen!hankkeen!piirteitä!!Odotuksena!on!kumppanin!intressien! huomioiminen!!hyvän!tavan!mukaisesi!huomioimisen!aste!on! tavanomaista!korkeammalla!!samassa!asemassa!olevia!sopimuskumppaneita! olisi!hyvä!kohdella!tasavertaisesi! 5

6 Useat%lihanjalostajat%edellyMävät%yhteistyöltä?% Sitoudutaan!vain!yhteen!lihanjalostajaan! Välityseläimiä!toimitetaan!vain!sopimustuo-ajille! Vastuunrajoitus!K!ei!vastata!välillisistä!vahingoista! Varataan!oikeus!yksipuolisesI!muu-aa!hintoja!! Oma!hinnasto! Ei!takuuhintaa! Sopimusrikkomuksista!korvausvastuu!lihanjalostajalle! Sopimusrikkomuksista!muita!seuraamuksia! 6

7 Kaikilla%lihanjalostajilla%ei%ole%Jukkoja%sopimuksia% Sitoutumista!yhteen!lihanjalostajaan!ei!edellytetä! Maksetaan!keskimääräistä!korkeampaa!hintaa! Minimihinta!lihalle! Korostetaan!sitä,!e-ä!koko!ketjun!tulee!toimia! kanna-avasi! Perusteluina!! Halutaan!antaa!tuo-ajille!vapau-a!toimia! Halutaan!tuotannon!jatkuvan!Suomessa! 7

8 Useat%tuoMajat%ovat%korostaneet% Tuo-ajan!tulee!pystyä!toimimaan!kanna-avasI! 1)!Oikeus!vapaasI!valita,!kenelle!eläimensä!myy! riippuma-a,!mistä!hankkinut!eläimet,!ja! saada!eläimistään!markkinahinta! 2)!Sopimustuo-ajalla!olisi!aina!takuuhinta! Eläinvälityksen!ei!tarvitse!olla!korostetusI! lihanjalostajien!toimintaa! Tuo-ajilla!on!käytännössä!vähän!liikkumaIlaa! 8

9 Tiukat%tuoMajasopimukset% %mihin%niillä%pyritään?% Sopimuksista!voidaan!havaita!tavoi-eita!(mm.)! 1)!Turvata!raakaKaineen!edullisuus! Oikeus!määrätä!hinta!yksin!!ei!oikeu-a!myydä!muille! 2)!Turvata!raakaKaineen!määrä! Sopimus!koskee!kaikkea!lihatuotantoa! VahvasI!mukana!eläinvälityksessä! Välityseläinten!rahoitus!ja!omistuksen!pidätys! Pitkät!sopimukset!ja!sopimusrikkomusten!sankIot!! 3)!Turvata!raakaKaineen!laatu! 9

10 LihanhankintaorganisaaJot% Voisiko!lihanhankinta!kuulua!osuuskunnille?! Koko!Suomi!olisi!kaikilla!osuuskunnilla!hankintaK alueena! Velvollisuus!hakea!eläimet!mistä!päin!Suomea! tahansa,!jos!olisi!osuuskunnan!jäsen! Lihanhankinta!ei!olisi!sido-u!tuotantosopimuksiin! Tilakoko!ja!paikka!eivät!vaiku-aisi!hintaan! Voisivatko!osuuskunIen!jäsenet!tällöin!paremmin! vaiku-aa!lihan!hintaan?!! 10

11 PelikenMä%ja%sen%vaikutus%hintaan?%!Asiakas!on!kuningas!!rahoi-aa!ketjun!!Mitä!ostaa!ja!paljonko!käy-ää!rahaa!!Kauppa!on!keski-yny-ä!Suomessa!!Myy,!mitä!ostetaan!!Kilpailu-aa!lihataloja!!ostaa!halpaeriä!ulkoa!!Lihatalot!ovat!kaupan!alihankkijoita!!Yri-ävät!laadulla!saada!parempaa!hintaa!!Siirtävät!kilpailun!paine-a!tuo-ajille!!Tuo-ajat!ovat!alihankkijan!alihankkijoita!!Kärsivät!kilpailun!paineet!nahoissaan! % % 11

12 KoJmaisen%tuotannon%turvaaminen%!Tuotannon!säilyminen!Suomessa!edelly-ää!!Järkevää!korvausta!tuo-ajan!työlle!ja!yritysriskille!!ValIovallan!tulee!olla!mukana:!perintöverot!ym.!!KoImainen!tuotanto!on!myös!poliiWsesI!tärkeä!!Lihanjalostajat!tarvitsevat!koImaista!tuotantoa!!Edelly-ää!rii-ävää!hintaa!tuotetusta!lihasta!!Asiakkaat!haluavat!laadukasta!ja!kohtuuhintaista!lihaa!!Ostavat!suomalaista,!kun!hinta!on!kohdallaan!ja! tuoteietous!osataan!oikein!myydä!!myös!kaupan!tulee!tehdä!tulosta!pitkällä!aikavälillä% % 12

13 Kiitoksia%tarkkaavaisuudesta!% 13