CHP monipol,oainelaitoksen toteute,avuus ja biokaasun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CHP monipol,oainelaitoksen toteute,avuus ja biokaasun"

Transkriptio

1 CHP monipol,oainelaitoksen toteute,avuus ja biokaasun hyödyntäminen Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Kolmenkulman alueella Kolmenkulman alueella. TUU Loppurapor> Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU

2 Sisällyslue,elo 1. Tiivistelmä ja suositukset 2. Selvityksen tausta 3. LähtöGlanne ja reunaehdot. Monipol,oainelaitoskonsepG - Tekninen konsepg - Taloudellinen analyysi 5. BiokaasukonsepG - Tekninen konsepg - Taloudellinen analyysi 6. Päätelmät Lii,eet I. Tulos- ja kassavirtalaskelmat Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Kolmenkulman alueella. TUU Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU

3 Tekijät Tämän raporgn on tuo,anut seuraava Solved Gimi: Janne Hietaniemi - projekgn johto - energiataseet Mikko Kantero - Ken,ätyö, rajapintatapaamiset - RaporGn koostaminen - Kanna,avuuslaskelmat - BiokaasukonsepG Arto Nuorkivi - KaukolämpöasiantunGja Aleksi Lumijärvi - Sähköskenaariot - Kanna,avuuslaskelmat Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Kolmenkulman alueella. TUU Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU

4 1. Tiivistelmä ja suositukset Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Kolmenkulman alueella. TUU Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU

5 Tiivistelmä RaporGn tekemisen lähtökohdaksi ote>in Kolmenkulman kehi,ämiseen ja monipol,oainelaitoksen toteute,avuuteen vaiku,avat todelliset reunaehdot alueella. Tavoi,eena oli esi,ää konsepg, joka voi aidosg toteutua. Monipol8oainelaitos Monipol,oainelaitosta ei ole realisgsta toteu,aa Kolmenkulman alueella. Keskeiset syyt ovat: Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet Alueella ei ole valmista Bioenergian rakennuskantaa, (ml. biopolttoainejalostuslaitos), jonka energiatarpeita aurinkolämmön investoing ja maalämmön voisi palvella selvitys. Lämmön tuo,aminen Nokian kaukolämpöverkkoon ei ole järkevää, koska Nokian keskustassa sijaitsevan teollisuuden prosessihöyry pitäisi tuo,aa erikseen Leppäkosken Sähkö suunni,elee yhdessä Tampereen Sähkölaitoksen ja alueen teollisuuden kanssa uuden monipol,oainelaitoksen rakentamista Nokian keskustaan nykyisen voimalaitoksen tonglle. Kolmenkulman alueella. TUU Toiselle laitokselle ei ole Glaa. Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU RaporGssa keskity>in tarkastelemaan opgmaalista monipol,oainelaitosta Nokian keskustaan Leppäkosken sähkön nykyiselle tonglle

6 Tiivistelmä Monipol8oainelaitos TeknisesG leijupegka>la on ainoa järkevä vaihtoehto: - Ka>lassa voidaan pol,aa joustavasg monia pol,oaineita - Hyötysuhde on hyvä - Ka>laan voidaan liiketoimintasuunnitelman kytkeä myös turbiini hyvällä pohjana: hyötysuhteella Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. LeijupeGka>loille on olemassa useita toimi,ajia, joista kaikilla on toimintaa Suomessa (Renewa, Valmet, Foster Wheeler, Andritz). RaporGssa verrataan neljää perusskenaariota valitulla teknologialla: - Pelkkä lämmöntuotanto, biokaasulaitoksen hake ja/tai kaatopaikkabiokaasun hyödyntämisen mahdollisuus Kolmenkulman alueella. TUU Pelkkä lämmöntuotanto, hake + SRF (kierrätyspol,oaine) - CHP, hake Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU CHP, hake + SRF Lisäksi kaikissa skenaarioissa on mukana SCA Tissue Finlandin siistaus- ja biolietejakeet

7 Tiivistelmä Monipol8oainelaitos Tämän hetken sähkön hintatasolla kanna,avin vaihtoehto on pelkkä lämmön tuo,aminen hakkeella ja paikallisella kierrätyspol,oaineella. 18,00#%# 16,00#%# 1,00#%# 12,00#%# 10,00#%# 8,00#%# 6,00#%#,00#%# 2,00#%# 0,00#%# 1 = Lämpö, hake 2 = Lämpö, hake + SRF 3 = CHP, hake = CHP, hake + SRF k 70000" Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Bioenergian (ml. biopolttoainejalostuslaitos), 0000" aurinkolämmön ja maalämmön selvitys. IRR# 30000" 20000" biokaasulaitoksen ja/tai kaatopaikkabiokaasun 10000" hyödyntämisen mahdollisuus Kolmenkulman alueella. TUU 0" # 2# 3# # Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU "%" 18"%" 16"%" 1"%" 12"%" 10"%" 8"%" 6"%" "%" 2"%" 0"%" 60000" 50000" LUOTTAMUKSELLINEN 1" 2" 3" " 1" 2" 3" " Ne,okassavirran"(per" vuosi)"ja"investoinnin" suhde" Investoin2" 7

8 Tiivistelmä Biokaasukonsep: Kolmenkulman näkökulmasta looginen sijoituspaikka biokaasulaitokselle on Koukkujärven kaatopaikka: - JätelogisGikka (raaka- aine) on valmiina - Lupien hakeminen lienee tehokkainta (valmiiksi jä,een käsi,elyyn tarkoite,u alue) - Kaatopaikalta kerä,ävä Hankkeesta biokaasu on valmistunut voidaan hyödyntää tai valmistumassa biokaasulaitoksessa, seuraavat raportit, jolloin sille joita saadaan hyödynnetään nykyistä parempi jalostusarvo Ratkaisuvaihtoehdot: Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. - Maakaasun korvaaminen - CHP - Liikennekäy,ö BiokaasukonsepGvaihtoehdoista biokaasulaitoksen innova:ivisin ja/tai kaatopaikkabiokaasun ratkaisu eli liikennepol8oaineena hyödyntämisen mahdollisuus hyödyntäminen on myös kanna8avin ratkaisu, Kolmenkulman vaikka alueella. investoing TUU on selväsg muita vaihtoehtoja kalliimpi. Liikennepol,oainekäytössä biokaasulle syntyy selväsg suurin jalostusarvo kuugota kohden. Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU Liikennepol,oaineena käy,äminen vaagi laajempaa projekga, koska alueella ei ole biokaasua hyödyntäviä ajoneuvoja (jäteautot, bussit). Helpoiten biokaasun saa hyödynne,yä järkevällä kanna,avuudella myymällä kaasun Gasumille olemassa olevaa Koukkujärveltä lähtevää kaasuputkea hyödyntäen

9 Tiivistelmä Biokaasukonsep: Kanna,avuustarkastelut osoi,avat selväsg, e,ä biokaasun käy,ö liikennepol,oaineena on kanna,avin vaihtoehto. 16,00#%# 1,00#%# 12,00#%# 10,00#%# 8,00#%# 6,00#%#,00#%# 2,00#%# 0,00#%# k Hankkeesta on valmistunut tai valmistumassa 25000" seuraavat raportit, joita hyödynnetään Kolmenkulman alueella. TUU 0" # 2# 3# 1" 2" 3" 20000" Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet " IRR# 10000" Investoin/" CHP - monipolttoainelaitoksen toteutettavuus 5000" Nokian kaukolämmön tuotannossa ja Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU " 3500" 3000" 1 = Maakaasuverkko 2 = CHP 3 = Liikennekäy,ö 2500" 2000" 1500" 1000" Ne*okassavirta"(k /a)" " 0" LUOTTAMUKSELLINEN 1" 2" 3" 9

10 Suositukset Monipol,oainelaitoksen osalta selvitys osoi,aa, e,ä Kolmenkulman alueelle ei ole vallitsevassa Glanteessa realisgsta rakentaa laitosta. Kolmenkulman alueella kanna,aa keski,yä pienempien bioenergiamuotojen paikallisempaan hyödyntämiseen, esimerkkeinä: - Aurinkoenergia Maalämpö Biohiilen tuotanto yhdiste,ynä lämmöntuotantoon Pienet hakeka>lat Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Biokaasulaitoksen osalta CHP suosi,elemme - monipolttoainelaitoksen liikennepol,oainevaihtoehdon toteutettavuus Nokian kaukolämmön toteute,avuuden tuotannossa ja tarkempaa selvi,ämistä biokaasulaitoksen yhdessä Pirkanmaan ja/tai kaatopaikkabiokaasun Jätehuollon ja hyödyntämisen kaupunkien mahdollisuus julkisesta liikenteestä vastaavien tahojen kanssa. Kolmenkulman alueella. TUU Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU Suositusten mukainen monipuolinen energiantuotanto Kolmenkulman alueella antaisi eri,äin hyvän pohjan Living Lab profiloitumiselle ja myös konkree>selle T&K toiminnalle

11 2. Selvityksen tausta Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Kolmenkulman alueella. TUU Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU

12 Kolmenkulman kehityshanke Nokian, Tampereen ja Ylöjärven kulmissa sijaitsevaa Kolmenkulman alue,a kehitetään cleantech keskeiseksi yrityspuistoksi. Keskeinen osa kehitystyötä on selvi,ää erilaisten uusiutuvien energiamuotojen hyödynne,ävyys alueella. Ennen tätä rapor>a on tehty selvitys metsähakkeen, aurinkoenergia ja maalämmön Hankkeesta on hyödyntämisen valmistunut tai valmistumassa mahdollisuuksista. seuraavat raportit, Tämä joita rapor> hyödynnetään puolestaan keski,yy arvioimaan liiketoimintasuunnitelman mahdollisuu,a toteu,aa pohjana: moderni monipol,oainelaitos lämmön tai sähkön ja lämmön tuotannossa Kolmenkulman alueella. Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Google Bioenergian Maps (ml. biopolttoainejalostuslaitos), aurinkolämmön ja maalämmön selvitys. Ylöjärvi Kolmenkulman alueella. TUU Kolmenkulman alue Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU Nokia Tampere Karttatiedot 201 Google 1 km

13 3. Lähtökohta ja reunaehdot Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Kolmenkulman alueella. TUU Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU

14 Kolmenkulma tänään Tällä hetkellä Kolmenkulman alue on pitkälg rakentamatonta ja hyödyntämätöntä alue,a. Keskeiset alueella olevat toiminnot on merka,u alla olevaan kar,aan. Google Maps Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Metsänhoitoyhdistysten Ruduksen hiekkkuoppa haketerminaaleja Koukkujärven kaatopaikka Kolmenkulman alueella. TUU Nokian ja Tampereen (Pirkanmaan Jätehuolto) kaukolämpöverkkojen Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU putkien päät Kaatopaikkabiokaasun siirtoputki Myllyhakaan Karttatiedot 201 Google 500 m

15 Kolmenkulma ja ympäristö Kolmenkulman alueella ei ole valmista kaukolämpöverkkoa, vaan sellainen olisi rakenne,ava muun infrastruktuurin rakentamisen yhteydessä joko itsenäiseksi verkoksi tai yhdiste,ynä Nokian ja/tai Tampereen kaukolämpöverkkoihin, jotka tulevat hyvin lähelle Kolmenkulman kaakkoisreunaa. Nokian ja Tampereen kaukolämpöverkot Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. eivät tällä hetkellä ole yhteydessä toisiinsa, mu,a niiden yhdistämisestä neuvotellaan. Koukkujärven kaatopaikka CHP sijaitsee - monipolttoainelaitoksen Kolmenkulman toteutettavuus luoteisnurkassa Nokian kaukolämmön ja se tulee säilymään tuotannossa ja ainakin lähitulevaisuuden akgivisena. biokaasulaitoksen Kaatopaikan ja/tai kaatopaikkabiokaasun biokaasut kerätään hyödyntämisen talteen ja mahdollisuus ne johdetaan putkea pitkin Nokian Myllyhakaan Kolmenkulman paikalliseen alueella. lämpökeskukseen TUU polte,avaksi. Biokaasun lämpöteho on n. 0,7 MW. Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU Nykyinen Hiekkakuoppa on poistumassa ja sen kohdalle ollaan kaavoi,amassa yritysalue,a

16 Keskeiset toimijat alueella Leppäkosken Sähkö Leppäkosken Sähkö hallitsee Nokian alueen kaukolämpöverkkoa. Suurin osa kaukolämmöstä tuotetaan Nokian keskustan tuntumassa olevassa kaasukäy,öisessä CHP - laitoksessa, joka Hankkeesta tuo,aa on myös valmistunut prosessihöyryä tai valmistumassa naapuritonteilla seuraavat raportit, sijaitseville joita hyödynnetään Nokian Renkaalle ja SCA Tissue Finlandille. liiketoimintasuunnitelman Leppäkoskella pohjana: on paineita investoida uuteen laitokseen, koska maakaasun kilpailukyky on heikko ja vanhan laitoksen käy,öikä on tulossa Gensä päähän. Tampereen Sähkölaitos Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Tampereen Sähkölaitos on alueen suurin energiantuo,aja, mu,a heidän toimintojensa painopiste on idempänä Tampereella; Kolmenkulman alue on hieman reunaseutua. Kolmenkulman alueella. TUU Leppäkosken Sähkö, Tampereen Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Sähkölaitos, SCA Tissue Kolmenkulman Finland alueella sekä Nokian TUU Renkaat ovat hilja,ain ilmoi,aneet kehi,ävänsä yhdessä uuden laitoksen investoinga nykyisen Leppäkosken Sähkön laitoksen tonglle Nokian keskustassa

17 Keskeiset toimijat alueella Pirkanmaan Jätehuolto Pirkanmaan Jätehuolto (PJH) hallitsee Koukkujärven kaatopaikkaa, josta kerä,y biokaasu johdetaan Leppäkosken Sähkön pieneen lämpölaitokseen. Putken omistaa PJH. YhGöllä on menossa oma Hankkeesta selvityshanke on valmistunut biokaasulaitoksen tai valmistumassa rakentamisesta seuraavat raportit, toimialueensa joita hyödynnetään erilliskerätyille biojä,eille ja muille liiketoimintasuunnitelman sopiville biojä,eille. pohjana: Vaihtoehtoiset sijoituspaikat ovat Koukkujärven tai Tarastenjärven (Tampere) Aurinkosähkön kaatopaikat. hyödyntämismahdollisuudet. Biokaasulaitoksen toteu,aminen ilman PJH:n osallistumista hankkeeseen on käytännössä hyvin vaikeaa. Metsänhoitoyhdistykset Kolmenkulman alueella. TUU Paikalliset metsänhoitoyhdistykset hallitsevat suurinta osaa metsäpohjaisen biopol,oaineen hankkimisesta ja väli,ämisestä energiayhgöille. Metsänhoitoyhdistyksillä on Kolmenkulman Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys alueella tai sen tuntumassa Kolmenkulman kaksi olemassa alueella olevaa TUU haketerminaalia Lisäksi he ovat kehi,ämässä biokuivaukseen perustuvaa metsähakkeen jalostuskonsepga pol,oainelogisgikan ja pol,oaineen laadun parantamiseksi

18 Kokonaislämpötehon tarve Kolmenkulman alueen tuleva lämpöenergian tarve perustuu kiinteistöjen lämmitykseen. Nokian kaupungin pääarkkitehg Asko Riihimäen arvion mukaan Kolmenkulman alueelle rakennetaan seuraavien n. 10 vuoden aikana n lämmitystä tarvitsevaa rakennusneliötä. Oletuksella, e,ä huonekorkeus on keskimäärin 3 metriä ja yhden rakennuskuugon lämpötehon tarve on n. 20W, muodostuu Kolmenkulman alueen kokonaislämpötehotarpeeksi 12 MW. Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Lämmön tarve Kolmenkulman lähistöllä Nokian nykyinen kaukolämpötehon huipputarve 50 MW Prosessilämpötarve (SCA ja Nokian Renkaat) 0 MW Kolmenkulman alueella. TUU Nokian muut uudet rakennuskohteet n. 10 vuoden aikana, rakennusneliötä, keskimääräinen korkeus 2,5 metriä, 6,5 MW (Lähde: Asko Riihimäki) Tampereen längnen Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys alue, joka kytketään Nokian Kolmenkulman kaukolämpöverkkoon alueella TUU (ei tehogetoa) Yhteensä > 110 MW, josta kaukolämpöä >70 MW

19 Kaukolämmön tarve Pöyry on todennut, e,ä Nokian nykyinen lämmöntarve on n MWh/a. Pöyry on myös arvioinut, e,ä Kolmenkulman alueen lämmöntarve tulee olemaan n MWh/a. Lisäksi lämmön tarve,a kasva,aa Nokian muu rakentaminen ja kaukolämmön toimi,aminen Tampereen kaukolämpöverkkoon. Tässä raporgssa oletetaan, Aurinkosähkön e,ä monipol,oainelaitoksella hyödyntämismahdollisuudet. tuotetaan vuodessa keskimäärin MWh/a kaukolämpöä. Kolmenkulman alueella. TUU Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU

20 Saatavilla olevat pol,oaineet Monipol8oainelaitokselle on alueellisesg (Pirkanmaa) saatavilla seuraavia pol,oaineita: Metsähake SCA Tissue Finland Oy:n siistaus- ja biolie,eet SRF (kierrätyspol,oaine) Maakaasu (varalla) Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Biokaasulaitokselle on alueellisesg saatavilla seuraavia raaka- aineita: Erilliskerä,y biojäte Vedenpuhdistuslie,eet Kaupan biojäte (ei eläinperäinen) Eläinperäinen jäte (3 lk.) Kaivolie,eet Kolmenkulman alueella. TUU Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU

21 Metsähakkeen saatavuus Puuston tilavuuden suhteellinen kehitys puuntuotannon Pirkanmaalla metsähakepol,oaineen saatavuus on hyvällä tasolla, paikalliset metsänhoitoyhdistykset metsämaalla vuosina noudatettaessa vuosien väli,ävät akgivisesg metsähake,a ja pyrkivät kasva,amaan siihen lii,yvää liiketoimintaa. LogisGikkaketjut ovat kunnossa. Pirkanmaalla on myös runsaasg hyödyntämätöntä metsävarantoa hakkuukertymätasoa ja sen arvioidaan kasvavan. 2 Suhteellinen kehitys, ennuste 1,8 vuoteen ,6 1, 1,2 1 Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Kolmenkulman alueella. TUU Kuusi Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU Mänty Lehtipuu 0,8 0, Lähde: Metla VMI- julkistus

22 Metsähakkeen saatavuus Tänään Pirkanmaan metsävarantojen käy,öaste on Suomen alhaisimpia. Yhdiste,ynä korkeaan metsävarannon kasvuennusteeseen on turvallista ole,aa, e,ä metsähake,a rii,ää useammalle alueelliselle energialaitokselle. Ainespuukokoisen puun käyttöaste Metsävarannon käy,öaste 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,0 0,30 0,20 0,10 Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Kolmenkulman alueella. TUU Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU ,00 Vuosien toteutuneen hakkuukertymän osuus suurimmasta kestävästä Lähde: kertymäarviosta Metla VMI- julkistus mukana ainespuu ja ainespuukokoinen Tarjous Nokian energiapuu kaupunki, Luottamuksellinen 22

23 Muiden pol,oaineiden saatavuus Siistaus ja biolie8eet Nokialla olevan SCA Tissue Finland Oy:n siistaus- ja biolie,eiden määrä on suhteellisen vakaa. Siistausliete,ä syntyy n t/a ja bioliete,ä n t/a. Molempia voidaan ja on järkevää käy,ää energiantuotannossa. SRF (kierrätyspol8oaine) Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Pirkanmaalla on hyvin Bioenergian saatavilla (ml. biopolttoainejalostuslaitos), kaupan- teollisuuden aurinkolämmön jä,eistä valmiste,ua ja maalämmön selvitys. kierrätyspol,oaine,a. Tampereella toimivan SRF:n valmistaja Delete Kierrätys- ja Purkupalvelu Oy:n CHP mukaan - monipolttoainelaitoksen tuote,a on saatavilla toteutettavuus n Nokian t/a. kaukolämmön Tällä hetkellä tuotannossa SRF päätyy ja maakunnan ulkopuolelle, biokaasulaitoksen joten paikallinen ja/tai kaatopaikkabiokaasun käy,ö olisi hyödyntämisen todennäköisesg mahdollisuus taloudellisesg houku,elevaa sekä Kolmenkulman SRF:n käy,äjälle alueella. TUU e,ä tuo,ajalle Maakaasu Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU Maakaasua on hyvin saatavilla; tämän hetken energiantuotanto esimerkiksi Nokialla ja Tampereella perustuu hyvin paljon maakaasulle. Maakaasun hinta tosin ei suosi sen käy,öä tällä hetkellä

24 Biokaasulaitoksen raaka- aineiden saatavuus Erilliskerä8y biojäte Erilliskerä,y biojäte on Pirkanmaan Jätehuollon hallinnassa. PJH:n arvion mukaan jätemäärä on nyt n t/a mu,a kasvaa lähivuosina tasolle t/a. Kauppojen biojä8eet Hankkeesta on valmistunut tai valmistumassa seuraavat raportit, joita hyödynnetään PJH arvioi saavansa liiketoimintasuunnitelman kaupoista n pohjana: t/a biojäte,ä. Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Eläinperäinen jäte PJH arvioi saavansa Bioenergian n t/a (ml. eläinperäisiä biopolttoainejalostuslaitos), jä,eitä (3 lk) aurinkolämmön ja maalämmön selvitys. Rasvakaivolie8eet PJH arvioi saatavilla biokaasulaitoksen olevien rasvakaivolie,eiden ja/tai kaatopaikkabiokaasun määräksi hyödyntämisen n t/a mahdollisuus Kolmenkulman alueella. TUU Puhdistamolie8eet Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU Tällä hetkellä Koukkujärven katopaikalla kompostoidaan yhteensä n t/a puhdistamoliete,ä, josta n. 50% on esimädäte,yä. Voidaan ole,aa, e,ä sama lietemäärä olisi saatavissa lähivuosina biokaasulaitokselle. Myös esimädäte,yä liete,ä voidaan jatkokäsitellä teollisessa biokaasulaitoksessa

25 Lämpötuo,eiden hinnat Monipol,oainelaitoksella on tarkoitus päästä irg maakaasuperusteisesta lämmöntuotannosta. Tämän vuoksi lämpötuo,eiden hinnan perusteena käytetään vaihtoehtoiskustannusta ja alueen muuta hintatasoa. Leppäkosken sähkön käy,ämät todelliset hinnat ovat liikesalaisuuksia, joten olemme arvo,aneet lämmön seuraavalla tavalla: Prosessihöyry teollisuudelle Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Teollisuudella olisi vaihtoehto rakentaa oma hakevoimala prosessihöyryn tuotantoon. Ole,amalla hakkeen Bioenergian kustannukseksi (ml. biopolttoainejalostuslaitos), 23 EUR/MWh, hyötysuhteeksi aurinkolämmön ja 0,9 maalämmön ja oman selvitys. laitoksen pääoma- ja käy,ökuluiksi 20 EUR/MWh saadaan vaihtoehtoisen lämmön hinnaksi 6 EUR/ MWh. Tällä perusteella käytämme prosessihöyryn arvona 5 EUR/MWh, jolloin myös teollisuus hyötyy lämmön ostamisesta. Kaukolämpö Kolmenkulman alueella. TUU Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU Pöyryn selvityksen mukaan Tampereen Sähkölaitoksen kaukolämmön kulu,ajahinta (alv 0% on noin 60 EUR/MWh. Arvioidaan, e,ä kaukolämpöverkon pääoma- ja käy,ökulut sekä verkkohäviöt ovat 15 EUR/MWh, jolloin kaukolämmön tuo,ajahinnaksi tulee 5 EUR/MWh

26 Sähkön hinta Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla tukkusähkön futuurihintoja noteerataan noin 10 vuodeksi eteenpäin. Futuurien hinnat määräytyvät nykyisin pitkälg hiililauhteen muu,uvan kustannuksen perusteella. Tällä hetkellä futuuri- hinnat ovat historiallisesg tarkasteltuna varsin alhaiset. Ne ovat laskeneet vuodesta 2010 lähgen hiilen ja päästöoikeuksien hinnan laskun seurauksena EUR/MWh 70 Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. 60 hinnan osuus hiililauhteen 50 tulevasta 0 biokaasulaitoksen ja/tai kaatopaikkabiokaasun hyödyntämisen Hiili- futuurin mahdollisuus vastaava 30 osuus Kolmenkulman alueella. TUU Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU / / /2013 Päästöoikeus- futuurin tuotantokustannuksesta Sähkön futuurihinta vuodelle 2015 Kaupankäyntipäivä < 35 EUR/MWh

27 Sähkön hintaskenaario TEM on arvioinut vuoden 2012 lopulla sähkön hintakehitystä useissa, fundamenteiltaan erilaisissa skenaarioissa vuoteen 2035 Arvion ylälaidan muodostaa skenaario, jossa Suomeen 100 toteutetaan vain yksi Hankkeesta uusi ydinvoimala on valmistunut Olkiluoto 3:n tai valmistumassa seuraavat raportit, joita hyödynnetään 90 lisäksi. Perusskenariossa liiketoimintasuunnitelman kaksi uu,a ydinvoimalaa pohjana: tulee 80 tuotantoon 2020 luvun puolivälissä ja alalaidan Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. 70 skenaario, jossa päästöoikeuden hinta on matalampi 60 kuin muissa skenaarioissa. Bioenergian (ml. biopolttoainejalostuslaitos), 50 aurinkolämmön ja maalämmön selvitys. 0 TEM:in selvityksen arvio pol,oaineiden hintojen pitkän 30 aikavälin kehityksestä perustuu CHP - IEA:n monipolttoainelaitoksen World Energy toteutettavuus 20 Nokian kaukolämmön tuotannossa ja Outlook 2011:n New Policies- skenaarioon biokaasulaitoksen ja ja/tai kaatopaikkabiokaasun 10 hyödyntämisen mahdollisuus lähtökohtana on nykyisen kaltaisen Kolmenkulman alueella. TUU kasvihuonekaasupäästöjä rajoi,avan poligikan 0 jatkuminen ja pol,oaineiden Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys käytön ohjaaminen Kolmenkulman alueella TUU vähähiilisempään suuntaan Markkinoiden tämän hetkinen näkemys sähkön tulevista hinnoista (futuuri- hinnat) on huoma,avasg matalampi kuin TEM:in skenaariot. Yksi syy eroon on, e,ä tällä hetkellä sekä päästöoikeus e,ä hiilifutuurien hinnat ovat matalammat kuin TEM:in käy,ämät oletukset EUR/MWh TEM:in reaalihintaiset skenariot muute,u nimellisiksi ole,aen 2% n vuotuinen inflaago Spot- hinnan vuosikeskiarvo Futuurihinta TEM: NUC Slow* TEM: Base* TEM: EUA Low*

28 Biokaasutuo,eiden hinnat Biokaasu voidaan käy,ää seuraavilla tavoilla: Maakaasuverkko Mikäli biokaasu ohjataan Gasumin kaasuverkkoon, voi biokaasusta saada korkeintaan maakaasun tukkuhinnan ilman siirtohintaa, n. 28 EUR/MWh. Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Liikennepol8oaine Liikennebiokaasulle Bioenergian ei ole markkinoita (ml. biopolttoainejalostuslaitos), Pirkanmaalla, joten aurinkolämmön hinta pitää ase,aa ja maalämmön muilla selvitys. perusteilla. Biokaasulla voidaan korvata dieseliä raskaassa liikenteessä (esim. jäteautojen pol,oaineena). Dieselin arvonlisäveroton hinta on n. 1,2 EUR/l (10 kwh), jolloin biokaasunmaksimi hinnaksi voidaan arvioida n. 120 EUR/MWh. Toisaalta esim. Forssassa Envor myy biokaasua hintaan 89 EUR/MWh. Varovaisuusperiaa,een mukaisesg tämä raporgn laskemissa käytetään hintaa Kolmenkulman alueella. TUU EUR/MWh. Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU Syö8ötariffisähkö Biokaasulla tuotetulle sähkölle taataan hinta 83,5 EUR/MWh sähköä 12 vuoden ajan. Lisäksi hyödynnetylle lämmölle voi saada 50 EUR/MWh lisäpreemiota. Lämmön hyödyntäminen ei ole todennäköistä Koukkujärvelle sijoite,avassa laitoksessa

29 Pol,oaineiden hinnat RaporGn laskelmissa on käyte,y seuraavia hintoja eri pol,oaineille / biokaasun raaka- aineille: Pol8oaine Ostohinta Perustelu Metsähake 23 /MWh Lähde: Pirkanmaan metsänhoitoyhdistykset Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Siistausliete / bioliete Bioenergian (ml. 0 /t biopolttoainejalostuslaitos), aurinkolämmön Oletus: ja maalämmön Teollisuus selvitys. antaa pol,oaineen ja ostaa höyryä takaisin Kolmenkulman alueella. TUU SRF 18 /t (,3 /MWh) Lähde: Delete Pirkanmaa Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU Biokaasun raaka- aine PorZmaksu Perustelu Kaikki raaka- aineet 0 /t Kilpailukykyinen hinta tämän hetken biokaasumarkkinassa

30 . Monipol,oainelaitoskonsepG Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Kolmenkulman alueella. TUU Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU

31 Reunaehtojen ase,amat realiteegt Monipol,oainelaitoksen toteu,amisen kannalta keskeiset tekijät laitoksen opgmaalisen sijainnin ja mitoituksen kannalta ovat seuraavat: Teollisuuden prosessihöyryn Hankkeesta on valmistunut tarve ja käy,ökohteiden tai valmistumassa seuraavat sijaing; raportit, prosessihöyryä joita hyödynnetään ei voi siirtää pitkiä matkoja. Kaukolämmön tarve Aurinkosähkön nyt ja tulevaisuudessa. hyödyntämismahdollisuudet. Keskeistä on investoinnin kannalta on olemassa oleva kysyntä ja sen Bioenergian säilyvyys. (ml. biopolttoainejalostuslaitos), aurinkolämmön ja maalämmön selvitys. Mahdollisen olemassa olevan infrastruktuurin hyödyntäminen; investoinnin taloudellinen kanna,avuus todennäköisesg paranee, mikäli on mahdollista hyödyntää vanhaa infrastruktuuria. Kolmenkulman alueella. TUU Monipol,oainelaitoksen Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys teknologiseen konsepgin vaiku,avat Kolmenkulman puolestaan alueella TUU seuraavat tekijät: Eri pol,oaineiden saatavuus ja hinta (nykyhinta ja hintaennuste) Energiatuo,eiden (lämpö, höyry, sähkö) hinta (nykyhinta ja hintaennuste)

32 Monipol,oainelaitoksen konsepg Edellä esitetyt reunaehdot huomioiden olemme päätyneet seuraavaan näkemykseen: Sijain: Monipol,oainelaitosta Hankkeesta ei on kannata valmistunut sijoi,aa tai valmistumassa Kolmenkulman seuraavat raportit, alueelle, joita koska hyödynnetään alueella ei ole olemassa rii,ävän liiketoimintasuunnitelman suurta varmaa kysyntää pohjana: lämpökuormalle eikä tuleva kysyntä synny tarpeeksi nopeasg. Nokian nykyisten kaukolämpöasiakkaiden palveleminen Kolmenkulman Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. alueelta ei ole perusteltua, koska Nokian keskustassa sijaitseva ton> on taloudellisesg tehokkaampi; prosessihöyryä Bioenergian (ml. tarvitseva biopolttoainejalostuslaitos), teollisuus on aurinkolämmön lähempänä ja tonglla maalämmön voidaan selvitys. hyödyntää olemassa olevaa infrastruktuuria. Tällä perusteella monipol,oainelaitoksen tarkastelu perustuu ole,amaan, e,ä se rakennetaan Leppäkosken sähkön nykyiselle tonglle Nokian keskustassa. Mitoitus Kolmenkulman alueella. TUU Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU Monipol,oainelaitoksen mitoitus kanna,aa tehdä prosessihöyryn ja kaukolämmön tuoman peruskuormatarpeen mukaan, huomioiden lähivuosien kysynnän kasvu. Tällä perusteella laitoksen kooksi on vali,u 0 MW prosessihöyryä + 0 MW kaukolämpöä = 80 MW lämpötehoa (arvioitu kokonaislämpötehon tarve 10 vuoden päästä 130 MW)

33 Monipol,oainelaitoksen konsepg Edellä esitetyt reunaehdot huomioiden olemme päätyneet seuraavaan näkemykseen: Laitosteknologia Jos halutaan säily,ää kyky hyödyntää kaikkia saatavilla olevia pol,oaineita, on valinta tehtävä käytännössä kahden vaihtoehdon välillä: Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. - Kaasutus: Leppäkosken Bioenergian (ml. Sähkön biopolttoainejalostuslaitos), nykyisen ka>lan aurinkolämmön kylkeen rakennetaan ja maalämmön kaasugn, selvitys. jonka tuo,ama kaasu hyödynnetään vanhassa ka>lassa maakaasun Glalla. Kolmenkulman alueella. TUU LeijupeGka>la: Leppäkosken Sähkön nykyinen ka>la korvataan uudella leijupegka>lalla Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU Nykyinen ka>la on sen verran vanha, e,ä käytännössä ainoa realis:nen vaihtoehto on sen korvaaminen uudella leijupe:kazlalla. Samalla turvataan kyky hyödyntää kaikkia saatavilla olevia pol,oaineita

34 Monipol,oainelaitoksen konsepg Lämpö vai CHP? Alkuperäisestä toimeksiannosta poiketen, päädyimme tarkastelemaan sekä pelkän lämpölaitoksen Hankkeesta e,ä yhdistetyn on valmistunut sähkön tai valmistumassa ja lämmön tuotannonlaitoksen seuraavat raportit, joita hyödynnetään vaihtoehtoja, koska molemmat vaihtoehdot liiketoimintasuunnitelman voivat olla houku,elevia pohjana: sähkön hintakehityksestä riippuen. Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Kolmenkulman alueella. TUU Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU

35 Teknologian paikallisuus Hake,a, lie,eitä ja jä,eestä valmiste,ua pol,oaineina pol,avia monipol,oainelaitoksia valmistavat tunnetut ja luote,avat teknologiatoimi,ajat ovat: Valmet Foster Wheeler Andritz Renewa Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Kolmenkulman alueella. TUU Kaikilla yhgöillä on toimintaa ja valmistusta Suomessa, mu,a Valmet ja Renewa ovat ainoita, joiden pääkon,ori on Suomessa. Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU

36 KonsepGtase, lämpölaitos PeGhiekka t/a Kemikaalit 0 t/a Metsähake ( Hankkeesta t/a) on valmistunut tai valmistumassa seuraavat raportit, joita hyödynnetään Prosessihöyry (0MW nimellinen) Siistausliete ( t/a) Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet MWh/a MWh/a Bioenergian (ml. biopolttoainejalostuslaitos), Lämpölaitos aurinkolämmön Kaukolämpö ja maalämmön (0 MW nimellinen) selvitys. Bioliete (2.500 t/a) MWh/a SRF ( t) Kolmenkulman alueella. TUU Polttoainesekoitus,-base-case-(vain-hake) MWh/t Tonnit MWh Metsähake 2, Biokuivattu-hake 3, 0 0 Siistausliete 0, Bioliete 1, SRF, Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU Pohjatuhka t/a Lentotuhka t/a PO-G-teho Tarvittava-POGteho

PienCHP-laitosten. tuotantokustannukset ja kannattavuus. TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy. www.ekogen.fi

PienCHP-laitosten. tuotantokustannukset ja kannattavuus. TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy. www.ekogen.fi PienCHP-laitosten tuotantokustannukset ja kannattavuus TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy www.ekogen.fi Teemafoorumi: Pien-CHP laitokset Joensuu 28.11.2012 PienCHPn kannattavuuden edellytykset

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA KAUKOLÄMPÖPÄIVÄT 28-29.8.2013 KUOPIO PERTTU LAHTINEN AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET SUOMESSA SELVITYS (10/2012-05/2013)

Lisätiedot

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari - 22.3.216 Pöyry Management Consulting Oy EU:N 23 LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT EU:n 23 linjausten toteutusvaihtoehtoja

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto- ja käyttömahdollisuudet Jouni Havukainen

Biokaasun tuotanto- ja käyttömahdollisuudet Jouni Havukainen Biokaasun tuotanto- ja käyttömahdollisuudet Jouni Havukainen Sisältö Mitä mädätys on? Kuinka paljon kustantaa? Kuka tukee ja kuinka paljon? Mitä rakennusprojektiin kuuluu ja kuka toimittaa? Mikä on biokaasun

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI

ORIMATTILAN KAUPUNKI ORIMATTILAN KAUPUNKI Miltä näyttää uusiutuvan energian tulevaisuus Päijät-Hämeessä? Case Orimattila Sisältö Orimattilan kaupunki - Energiastrategia Orimattilan Lämpö Oy Yhtiötietoja Kaukolämpö Viljamaan

Lisätiedot

Prof Magnus Gustafsson PBI Research Institute

Prof Magnus Gustafsson PBI Research Institute Biokaasun hyödyntäminen liikenteessä Prof Magnus Gustafsson PBI Research Institute Kaasuautojen Edellytykset Suomessa Kaasukäyttöiset autot muodostavat varteenotettavan vaihtoehdon. Päästöt ovat huomattavan

Lisätiedot

Kooste biokaasulaitosten kannattavuusselvityksistä Keski-Suomessa

Kooste biokaasulaitosten kannattavuusselvityksistä Keski-Suomessa Kooste biokaasulaitosten kannattavuusselvityksistä Keski-Suomessa Selvitykset tehty Biokaasusta energiaa Keski-Suomeen -hankkeessa vuosina 2008-2009 Eeli Mykkänen Joulukuu 2009 Tässä koosteessa on kuvattu

Lisätiedot

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo Jätevirroista uutta energiaa Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo 1 Etusijajärjestys 1. Määrän ja haitallisuuden vähentäminen 2. Uudelleenkäytön valmistelu 3. Hyödyntäminen

Lisätiedot

Puuhiilen tuotanto Suomessa mahdollisuudet ja haasteet

Puuhiilen tuotanto Suomessa mahdollisuudet ja haasteet Puuhiilen tuotanto Suomessa mahdollisuudet ja haasteet BalBic, Bioenergian ja teollisen puuhiilen tuotannon kehittäminen aloitusseminaari 9.2.2012 Malmitalo Matti Virkkunen, Martti Flyktman ja Jyrki Raitila,

Lisätiedot

Skenaariotarkastelu pääkaupunkiseudun kaukolämmöntuotannosta vuosina 2020-2080

Skenaariotarkastelu pääkaupunkiseudun kaukolämmöntuotannosta vuosina 2020-2080 Skenaariotarkastelu pääkaupunkiseudun kaukolämmöntuotannosta vuosina 22-28 Energiakonsultoinnin johtaja Heli Antila Pöyry Management Consulting Oy 18.1.21 Agenda 1. Johdanto ja keskeiset tulokset 2. Kaukolämmön

Lisätiedot

PÄÄSTÖKAUPPADIREKTIIVIN UUDISTAMISEN VAIKUTUKSET SUOMEN ENERGIASEKTORIIN JA TEOLLISUUTEEN

PÄÄSTÖKAUPPADIREKTIIVIN UUDISTAMISEN VAIKUTUKSET SUOMEN ENERGIASEKTORIIN JA TEOLLISUUTEEN PÄÄSTÖKAUPPADIREKTIIVIN UUDISTAMISEN VAIKUTUKSET SUOMEN ENERGIASEKTORIIN JA TEOLLISUUTEEN 6.6.217 SISÄLTÖ Tärkeimmät direktiivimuutokset ja ilmaisjako Vaikutukset energiasektoriin Vaikutukset teollisuuteen

Lisätiedot

Kuivamädätys - kokeet ja kannattavuus

Kuivamädätys - kokeet ja kannattavuus Kuivamädätys - kokeet ja kannattavuus FM Johanna Kalmari-Harju Kokeet 190 pv ja 90 pv panoskokeet tiloilla käytettävissä olevista massoista. Massat Massojen suhteet N1 Munintakananlanta + heinä 3:1 N2

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2016 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Esa Ekholm Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Marraskuu 2016

Esa Ekholm Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Marraskuu 2016 Tulevaisuuden bioenergia Lahden seudulla Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Marraskuu 2016 Päijät-Häme 9 kuntaa 200.000 asukasta FINLAND RUSSIA SWEDEN ESTONIA LADEC lyhyesti Tukee Lahden kaupunkiseudun elinkeinoelämän

Lisätiedot

Mistäuuttakysyntääja jalostustametsähakkeelle? MikkelinkehitysyhtiöMikseiOy Jussi Heinimö

Mistäuuttakysyntääja jalostustametsähakkeelle? MikkelinkehitysyhtiöMikseiOy Jussi Heinimö Mistäuuttakysyntääja jalostustametsähakkeelle? MikkelinkehitysyhtiöMikseiOy Jussi Heinimö 14.11.2016 Mistä uutta kysyntää metsähakkeelle -haasteita Metsähakkeen käyttö energiantuotannossa, erityisesti

Lisätiedot

Biokaasulaitoksen sijoituspaikaksi Mänttä

Biokaasulaitoksen sijoituspaikaksi Mänttä Biokaasulaitoksen sijoituspaikaksi Mänttä Watrec Oy Energia- ja ympäristöklusterin kehittämishankkeen loppuseminaari Hotelli Keurusselkä 13.2.2014 Watrec Oy - suomalainen cleantech kasvuja vientiyritys

Lisätiedot

Energiaa ja elinvoimaa

Energiaa ja elinvoimaa Energiaa ja elinvoimaa Lappilainen ENERGIA 11.5.2010 Asiakaslähtöinen ja luotettava kumppani Rovaniemen Energia-konserni Rovaniemen kaupunki Konsernin liikevaihto 40 milj. Henkilöstö 100 hlö Yksiköiden

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Suur-Savon Sähkö Oy. Suur-Savon Sähkö -konserni Perttu Rinta 182,3 M 274 hlöä. Lämpöpalvelu Heikki Tirkkonen 24,8 M 29 hlöä

Suur-Savon Sähkö Oy. Suur-Savon Sähkö -konserni Perttu Rinta 182,3 M 274 hlöä. Lämpöpalvelu Heikki Tirkkonen 24,8 M 29 hlöä Suur-Savon Sähkö Oy Suur-Savon Sähkö -konserni Perttu Rinta 182,3 M 274 hlöä Sähköpalvelu Marketta Kiilo 98,5 M 37 hlöä Lämpöpalvelu Heikki Tirkkonen 24,8 M 29 hlöä Järvi-Suomen Energia Oy Arto Pajunen

Lisätiedot

Metsäbioenergia energiantuotannossa

Metsäbioenergia energiantuotannossa Metsäbioenergia energiantuotannossa Metsätieteen päivä 17.11.2 Pekka Ripatti & Olli Mäki Sisältö Biomassa EU:n ja Suomen energiantuotannossa Metsähakkeen käytön edistäminen CHP-laitoksen polttoaineiden

Lisätiedot

Bioenergiaan liittyvät uudet liiketoimintamahdollisuudet

Bioenergiaan liittyvät uudet liiketoimintamahdollisuudet Bioenergiaan liittyvät uudet liiketoimintamahdollisuudet Mitkä ovat kiertotalouden uudet ratkaisut? Seinäjoki Esityksen sisältö Biokaasun tuotannosta uutta liiketoimintaa maaseudulle Biokaasun tuottajan

Lisätiedot

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia asiantuntijakuuleminen

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia asiantuntijakuuleminen Kansallinen energia- ja ilmastostrategia asiantuntijakuuleminen Eduskunnan talousvaliokokunta 7.3.2017 Pekka Ripatti Uusiutuvan energian käytön lisääminen ja energian hankinnan omavaraisuus Uusiutuvan

Lisätiedot

TEKNOLOGIANEUTRAALIN PREEMIOJÄRJESTELMÄN VAIKUTUKSIA MARKKINOIHIN

TEKNOLOGIANEUTRAALIN PREEMIOJÄRJESTELMÄN VAIKUTUKSIA MARKKINOIHIN TEKNOLOGIANEUTRAALIN PREEMIOJÄRJESTELMÄN VAIKUTUKSIA MARKKINOIHIN Pöyryn ja TEM:n aamiaisseminaari Jenni Patronen, Pöyry Management Consulting All rights reserved. No part of this document may be reproduced

Lisätiedot

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Jukka Leskelä Energiateollisuus Energia- ja ilmastostrategian valmisteluun liittyvä asiantuntijatilaisuus 27.1.2016 Hiilen käyttö sähköntuotantoon on

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden kehittäminen sähköä oikeaan hintaan Kuopio

Sähkömarkkinoiden kehittäminen sähköä oikeaan hintaan Kuopio Sähkömarkkinoiden kehittäminen sähköä oikeaan hintaan 20.11.2008 Kuopio Johtaja Martti Kätkä, Teknologiateollisuus ry Sähkömarkkinoiden uusi toimintamalli Sähkön hinta alenee. Elinkustannukset alenevat.

Lisätiedot

Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet

Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet Satu Helynen ja Martti Flyktman, VTT Antti Asikainen ja Juha Laitila, Metla Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia VamBion biokaasulaitokselta

Käytännön kokemuksia VamBion biokaasulaitokselta Käytännön kokemuksia VamBion biokaasulaitokselta Lannasta moneksi ravinteita ja energiaa Liedon kunnantalo 7.11.2011 Kaisa Suvilampi VamBio Oy Yhtiömme toiminta-ajatuksena on bioenergian ja lannoitevalmisteiden

Lisätiedot

Johdatus työpajaan. Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Päättäjien 41. metsäakatemia, Majvik

Johdatus työpajaan. Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Päättäjien 41. metsäakatemia, Majvik Johdatus työpajaan Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Päättäjien 41. metsäakatemia, Majvik 14.9.2016 Bioenergian osuus Suomen energiantuotannosta 2015 Puupolttoaineiden osuus Suomen energian kokonaiskulutuksesta

Lisätiedot

Uuden sähkömarkkinamallin kuvaus ja vaikutusten analysointi. Selvitys Teknologiateollisuus ry:lle 3.6.2009

Uuden sähkömarkkinamallin kuvaus ja vaikutusten analysointi. Selvitys Teknologiateollisuus ry:lle 3.6.2009 Uuden sähkömarkkinamallin kuvaus ja vaikutusten analysointi Selvitys Teknologiateollisuus ry:lle 3.6.2009 Sisältö 1. Työn lähtökohdat 2. Uuden sähkömarkkinamallin toiminnan kuvaus 3. Uuden sähkömarkkinamallin

Lisätiedot

TEM:n energiatuki uudistuu 2013 alkaen

TEM:n energiatuki uudistuu 2013 alkaen TEM:n energiatuki uudistuu 2013 alkaen Kansallinen cleantech -investointifoorumi Ylitarkastaja Pekka Grönlund 13.12.2012 TEM: rahoitusta uuden teknologian käyttöönottoon Rahoitus 10 M 5 M 1 M Rahoitusta

Lisätiedot

Joutsan seudun biokaasulaitos

Joutsan seudun biokaasulaitos Joutsan seudun biokaasulaitos Joutsan biokaasulaitos Alueellinen biokaasulaitos, paikalliset maataloustoimijat sekä ympäristöyrittäjät Alueen jätteenkäsittely uusittava lyhyellä aikajänteellä (Evira) Vaihtoehdot:

Lisätiedot

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Työpaja Kotkassa 30.9.2010 Biovakka Suomi Oy Markus Isotalo Copyright Biovakka Suomi Oy, Harri Hagman 2010 Esitys keskittyy

Lisätiedot

Onko puu on korvannut kivihiiltä?

Onko puu on korvannut kivihiiltä? Onko puu on korvannut kivihiiltä? Biohiilestä lisätienestiä -seminaari Lahti, Sibeliustalo, 6.6.2013 Pekka Ripatti Esityksen sisältö Energian kulutus ja uusiutuvan energian käyttö Puuenergian monet kasvot

Lisätiedot

Öljystä pellettiin: kiinteistökohtainen ja aluelämpö sekä alle 1 MW CHP

Öljystä pellettiin: kiinteistökohtainen ja aluelämpö sekä alle 1 MW CHP Öljystä pellettiin: kiinteistökohtainen ja aluelämpö sekä alle 1 MW CHP Uudis Alue Saneeraus PELLETTIALAN YDINVIESTI Pelletillä voidaan lämmittää koteja 7 TWh Suomessa vuonna 2020 Suomen pellettitase,

Lisätiedot

Alueellinen uusiomateriaalien edistämishanke, UUMA2 TURKU

Alueellinen uusiomateriaalien edistämishanke, UUMA2 TURKU Tehtävänä on huolehtia Turun alueen perusenergian tuotannosta taloudellisesti ja tehokkaasti monipuolisella tuotantokapasiteetilla. TSE:n omistavat Fortum (49,5%), Turku Energia (39,5%), Raision kaupunki

Lisätiedot

ENERGIAA JÄTEVESISTÄ. Maailman käymäläpäivän seminaari - Ongelmasta resurssiksi - 19.11.2014

ENERGIAA JÄTEVESISTÄ. Maailman käymäläpäivän seminaari - Ongelmasta resurssiksi - 19.11.2014 ENERGIAA JÄTEVESISTÄ Maailman käymäläpäivän seminaari - Ongelmasta resurssiksi - 19.11.2014 Watrec Oy palvelutarjonta Ratkaisut 1) Viranomaisprosessit 2) Selvitysprosessit 3) Asiantuntijaarvioinnit Asiantuntijapalvelut

Lisätiedot

Energiaa ja elinvoimaa

Energiaa ja elinvoimaa Energiaa ja elinvoimaa Lapin liiton valtuustoseminaari 20.5.2010 Asiakaslähtöinen ja luotettava kumppani Rovaniemen Energia-konserni Rovaniemen kaupunki Konsernin liikevaihto 40 milj. Henkilöstö 100 hlö

Lisätiedot

Uuden sähkömarkkinamallin kuvaus ja vaikutusten analysointi. Selvitys Teknologiateollisuus ry:lle

Uuden sähkömarkkinamallin kuvaus ja vaikutusten analysointi. Selvitys Teknologiateollisuus ry:lle Uuden sähkömarkkinamallin kuvaus ja vaikutusten analysointi Selvitys Teknologiateollisuus ry:lle 3.6.2009 Sisältö 1. Työn lähtökohdat 2. Uuden sähkömarkkinamallin toiminnan kuvaus 3. Mallinnuksen lähtöoletukset

Lisätiedot

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013 METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS LAUHDESÄHKÖN MERKITYS SÄHKÖMARKKINOILLA Lauhdesähkö on sähkön erillissähköntuotantoa (vrt. sähkön ja lämmön yhteistuotanto) Polttoaineilla (puu,

Lisätiedot

Selvityksen tausta ja toteutus (1/2)

Selvityksen tausta ja toteutus (1/2) Lämpöyrittäjyyden alue- ja kansantaloudellinen tarkastelu Yhteenveto 2014 Selvityksen tausta ja toteutus (1/2) Energiaratkaisujen kannattavuutta arvioidaan perinteisesti laskelmilla, joilla määritetään

Lisätiedot

Low Carbon Finland 2050 Tulokset. Tiina Koljonen, johtava tutkija VTT

Low Carbon Finland 2050 Tulokset. Tiina Koljonen, johtava tutkija VTT Low Carbon Finland 2050 Tulokset Tiina Koljonen, johtava tutkija VTT 2 Kolme vähähiilistä tulevaisuudenkuvaa Tonni, Inno, Onni Eri lähtökohdat Suomen elinkeino- ja yhdyskuntarakenteen sekä uuden teknologian

Lisätiedot

Fossiiliset polttoaineet ja turve. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014

Fossiiliset polttoaineet ja turve. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014 Fossiiliset polttoaineet ja turve Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014 Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TWh) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Sähkön nettotuonti Muut Turve

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Elinkaariarvio pientalojen kaukolämpöratkaisuille Sirje Vares Sisältö Elinkaariarvio ja hiilijalanjälki Rakennuksen

Lisätiedot

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT Pöyry Management Consulting Oy Perttu Lahtinen PÖYRYN VIISI TOIMIALUETTA» Kaupunkisuunnittelu» Projekti- ja kiinteistökehitys» Rakennuttaminen» Rakennussuunnittelu»

Lisätiedot

Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015

Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015 Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015 Haminan Energia Oy Perustettu 23.3.1901 Maakaasun jakelu aloitettiin 3.12.1982 Haminan Energia Oy:ksi 1.9.1994 Haminan kaupungin 100%

Lisätiedot

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Äänekosken energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Äänekosken energiatase 2010 Öljy 530 GWh Turve 145 GWh Teollisuus 4040 GWh Sähkö 20 % Prosessilämpö 80 % 2 Mustalipeä 2500 GWh Kiinteät

Lisätiedot

Rauman uusiutuvan energian kuntakatselmus

Rauman uusiutuvan energian kuntakatselmus Rauman uusiutuvan energian kuntakatselmus Tiivistelmä (alustava) Rejlers Oy KUNTAKATSELMUKSEN PÄÄKOHDAT 1) Selvitetään nykyinen energiantuotanto ja -käyttö 2) Arvioidaan uusiutuvan energian tekninen potentiaali

Lisätiedot

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Biojalostamohanke BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Sunpine&Preem Arizona Chemicals SP Processum Fortum Borregaard Forssa UPM Forchem Neste Oil Kalundborg FORSSAN ENVITECH-ALUE Alueella toimii jätteenkäsittelylaitoksia,

Lisätiedot

Kotimaisen biohiilipelletin kilpailukyvyn varmistaminen energiapolitiikan ohjauskeinoilla - esitys

Kotimaisen biohiilipelletin kilpailukyvyn varmistaminen energiapolitiikan ohjauskeinoilla - esitys Kotimaisen biohiilipelletin kilpailukyvyn varmistaminen energiapolitiikan ohjauskeinoilla - esitys 11.1.16 Tausta Tämä esitys on syntynyt Mikkelin kehitysyhtiön Miksein GreenStremiltä tilaaman selvitystyön

Lisätiedot

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari - 22.3.216 Pöyry Management Consulting Oy EU:N 23 LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT EU:n 23 linjausten toteutusvaihtoehtoja

Lisätiedot

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen

Lisätiedot

Stormossen Oy. Sähkön, lämmön ja liikennepolttoaineen yhteistuotanto. Leif Åkers

Stormossen Oy. Sähkön, lämmön ja liikennepolttoaineen yhteistuotanto. Leif Åkers Stormossen Oy Sähkön, lämmön ja liikennepolttoaineen yhteistuotanto Leif Åkers Aiheet Ab Stormossen Oy Biokaasun käyttö Suomessa Biokaasun käyttö Stormossenilla Kaasu-/biokaasuvisio Perustettu 1985 Asukkaita

Lisätiedot

Millaiselle jä*eelle mädätys sopii ja miten paljon sitä voi lisätä Suomessa?

Millaiselle jä*eelle mädätys sopii ja miten paljon sitä voi lisätä Suomessa? Millaiselle jä*eelle mädätys sopii ja miten paljon sitä voi lisätä Suomessa? Valtakunnalliset jätehuoltopäivät Helsinki 10.10.2012 Kaisa Suvilampi, VamBio Oy VamBio Oy yritysesi.ely VamBio Oy:n biokaasulaitos

Lisätiedot

Taksan määräytymisen perusteet

Taksan määräytymisen perusteet Kunnanhallitus 25 24.02.2004 Kunnanhallitus 30 16.03.2004 ALUELÄMPÖLAITOKSEN TAKSA 16/03/031/2004 419/53/2002 KH 25 Kj:n ehdotus: Päätös: Kunnanhallitukselle jaetaan aluelämpölaitoksen taksan määräytymisperusteet

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

KUIVAN LAATUHAKKEEN 11.11.2013

KUIVAN LAATUHAKKEEN 11.11.2013 KUIVAN LAATUHAKKEEN MARKKINAT 11.11.2013 KUIVA LAATUHAKE Kuiva laatuhake tehdään metsähakkeesta, joka kuivataan hyödyntämällä Oulussa olevien suurten teollisuuslaitosten hukkalämpöjä ja varastoidaan erillisessä

Lisätiedot

Tuulivoiman rooli energiaskenaarioissa. Leena Sivill Energialiiketoiminnan konsultointi ÅF-Consult Oy

Tuulivoiman rooli energiaskenaarioissa. Leena Sivill Energialiiketoiminnan konsultointi ÅF-Consult Oy Tuulivoiman rooli energiaskenaarioissa Leena Sivill Energialiiketoiminnan konsultointi ÅF-Consult Oy 2016-26-10 Sisältö 1. Tausta ja tavoitteet 2. Skenaariot 3. Tulokset ja johtopäätökset 2 1. Tausta ja

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

POLTTOAINEIDEN VEROMUUTOSTEN VAIKUTUSTEN SEURANTA SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANNOSSA TIIVISTELMÄ - PÄIVITYS 12.2.2016

POLTTOAINEIDEN VEROMUUTOSTEN VAIKUTUSTEN SEURANTA SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANNOSSA TIIVISTELMÄ - PÄIVITYS 12.2.2016 POLTTOAINEIDEN VEROMUUTOSTEN VAIKUTUSTEN SEURANTA SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANNOSSA TIIVISTELMÄ - PÄIVITYS All rights reserved. No part of this document may be reproduced in any form or by any means without

Lisätiedot

Energiantuotantoinvestoinnin edellytykset ja tuen taso. Säätytalo 01.02.2011

Energiantuotantoinvestoinnin edellytykset ja tuen taso. Säätytalo 01.02.2011 Biopolttoaineet maatalouden työkoneissa Hajautetun tuotannon veroratkaisut Energiantuotantoinvestoinnin edellytykset ja tuen taso Säätytalo 01.02.2011 Toimialapäällikkö Markku Alm Varsinais-Suomen ELY-keskus

Lisätiedot

POLTTOAINEIDEN VEROMUUTOSTEN VAIKUTUSTEN SEURANTA SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANNOSSA Tiivistelmä 16.3.2015

POLTTOAINEIDEN VEROMUUTOSTEN VAIKUTUSTEN SEURANTA SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANNOSSA Tiivistelmä 16.3.2015 POLTTOAINEIDEN VEROMUUTOSTEN VAIKUTUSTEN SEURANTA SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANNOSSA Tiivistelmä All rights reserved. No part of this document may be reproduced in any form or by any means without permission

Lisätiedot

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Laukaan energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Laukaan energiatase 2010 Öljy 354 GWh Puu 81 GWh Teollisuus 76 GWh Sähkö 55 % Prosessilämpö 45 % Rakennusten lämmitys 245 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Lähienergialiiton kevätkokous

Lähienergialiiton kevätkokous Lähienergialiiton kevätkokous 23.5.2017 Tarja Hellstén tarja.hellsten@vantaanenergia.fi 050 390 3300 Julkinen Vantaan Energia Oy TUOTAMME Tuotamme kaukolämpöä ja sähköä jätevoimalassa ja Martinlaakson

Lisätiedot

Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07. Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi

Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07. Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07 Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi Esa Marttila, LTY, ympäristötekniikka Jätteiden kertymät ja käsittely

Lisätiedot

Tuulivoima ja sähkömarkkinat Koneyrittäjien energiapäivät. Mikko Kara, Gaia Consulting

Tuulivoima ja sähkömarkkinat Koneyrittäjien energiapäivät. Mikko Kara, Gaia Consulting Tuulivoima ja sähkömarkkinat Koneyrittäjien energiapäivät Mikko Kara, Gaia Consulting 24.3.2017 Sisältö 1. Pohjoismainen markkina 2. Tuuli merkittävin uusiutuvista 3. Suhteessa pienellä määrällä tuulta

Lisätiedot

Puhtaan energian ohjelma. Jyri Häkämies Elinkeinoministeri

Puhtaan energian ohjelma. Jyri Häkämies Elinkeinoministeri Puhtaan energian ohjelma Jyri Häkämies Elinkeinoministeri Puhtaan energian kolmiloikalla vauhtia kestävään kasvuun 1. 2. 3. Talous Tuontienergian vähentäminen tukee vaihtotasetta Työpaikat Kotimaan investoinneilla

Lisätiedot

Oljen energiakäyttö voimalaitoksessa 27.5.2014

Oljen energiakäyttö voimalaitoksessa 27.5.2014 Oljen energiakäyttö voimalaitoksessa 27.5.2014 TurunSeudun Energiantuotanto Oy Turun Seudun Energiantuotanto Oy 1 Voimalaitosprosessin periaate Olki polttoaineena Oljen ominaisuuksia polttoaineena: Olki

Lisätiedot

BIOKAASULAITOS SAARIJÄRVELLE LAITOSHANKKEEN EDELLYTYKSET

BIOKAASULAITOS SAARIJÄRVELLE LAITOSHANKKEEN EDELLYTYKSET BIOKAASULAITOS SAARIJÄRVELLE LAITOSHANKKEEN EDELLYTYKSET NYKYTILANNE POHJOISESSA KESKI SUOMESSA Biokaasutettavia materiaalien potentiaali suuri Painopistealueet Saarijärvi, Viitasaari ja Pihtipudas Suurin

Lisätiedot

Kivihiilen rooli huoltovarmuudessa

Kivihiilen rooli huoltovarmuudessa Kivihiilen rooli huoltovarmuudessa Hiilitieto ry:n seminaari 11.2.2009 M Jauhiainen HVK PowerPoint template A4 11.2.2009 1 Kivihiilen käyttö milj. t Lähde Tilastokeskus HVK PowerPoint template A4 11.2.2009

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen

Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen BIOKAASUA METSÄSTÄ Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen KOTIMAINEN Puupohjainen biokaasu on kotimaista energiaa. Raaka-aineen hankinta, kaasun tuotanto ja käyttö tapahtuvat kaikki maamme rajojen

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 18.2.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus 9 %

Lisätiedot

ENERGIATASEIDEN ESITTELY UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET - ENERGIATASEET

ENERGIATASEIDEN ESITTELY UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET - ENERGIATASEET ENERGIATASEIDEN ESITTELY UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET SISÄLTÖ Tampereen energiatase 2014 Pirkkalan energiatase 2014 Nokian energiatase 2014 Kangasalan energiatase 2014 Lempäälän energiatase 2014

Lisätiedot

Bioenergiamatka Saksaan sek.suupohja.fi

Bioenergiamatka Saksaan sek.suupohja.fi 1 24.-28.10.2016 2 Matkan taustat Pirkanmaan metsäkeskus järjesti lokakuussa tutustumismatkan Saksalaisille biokaasulaitoksille Ma 24.10.2016 iltalento Tampereelta Bremeniin, josta bussikuljetus Abenin

Lisätiedot

Mitä uutta kaasualalla? Tallinna 13.9.2011

Mitä uutta kaasualalla? Tallinna 13.9.2011 Mitä uutta kaasualalla? Tallinna 13.9.2011 Hannu Kauppinen Havainto Observation Liuskekaasuesiintymiä ja varoja on ympäri maailmaa Unconventional gas resources are estimated to be as large as conventional

Lisätiedot

Sanna Marttinen. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT)

Sanna Marttinen. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) Tuoteketjujen massa-, ravinne- ja energiataseet Sanna Marttinen Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) Kestävästi kiertoon yhdyskuntien ja teollisuuden ravinteiden hyödyntäminen lannoitevalmisteina

Lisätiedot

Energian hinnat. Energian hintojen nousu jatkui. 2011, 3. neljännes

Energian hinnat. Energian hintojen nousu jatkui. 2011, 3. neljännes Energia 2011 Energian hinnat 2011, 3. neljännes Energian hintojen nousu jatkui Liikenteessä ja lämmityksessä käytettävät energian hinnat nousivat merkittävästi tämän vuoden kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

BIOENERGIAHANKE 3.11.2011

BIOENERGIAHANKE 3.11.2011 FOREST POWER BIOENERGIAHANKE 3.11.2011 Toholammin Energia Oy Projektipäällikkö Juhani Asiainen TOHOLAMPI TÄNÄÄN Asukasluku: k 3 480 (1.1.2011) 1 Verotus: 20,00 Työttömyys: 49 4,9 % Palvelut: Hyvät peruspalvelut

Lisätiedot

BIOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN LÄMMITYKSESSÄ. Lämmitystekniikkapäivät 2015. Petteri Korpioja. Start presentation

BIOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN LÄMMITYKSESSÄ. Lämmitystekniikkapäivät 2015. Petteri Korpioja. Start presentation BIOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN LÄMMITYKSESSÄ Lämmitystekniikkapäivät 2015 Petteri Korpioja Start presentation Bioenergia lämmöntuotannossa tyypillisimmät lämmöntuotantomuodot ja - teknologiat Pientalot Puukattilat

Lisätiedot

BIOENERGIASTA VOIMAA ALUETALOUTEEN SEMINAARI 28.10.2014 Kainuun liikennebiokaasutiekartta liikennebiokaasun tuotanto Kainuussa

BIOENERGIASTA VOIMAA ALUETALOUTEEN SEMINAARI 28.10.2014 Kainuun liikennebiokaasutiekartta liikennebiokaasun tuotanto Kainuussa BIOENERGIASTA VOIMAA ALUETALOUTEEN SEMINAARI 28.10.2014 Kainuun liikennebiokaasutiekartta liikennebiokaasun tuotanto Kainuussa Tausta Tiekartta laadittu Oulun yliopiston/kajaanin yliopistokeskuksen toimeksiantona.

Lisätiedot

ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin

ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Biokaasulaitoksen energiatase

Lisätiedot

Kansantalouden ja aluetalouden näkökulma

Kansantalouden ja aluetalouden näkökulma Kansantalouden ja aluetalouden näkökulma Energia- ja ilmastotiekartta 2050 Aloitusseminaari 29.5.2013 Pasi Holm Lähtökohdat Tiekartta 2050: Kasvihuonepäästöjen vähennys 80-90 prosenttia vuodesta 1990 (70,4

Lisätiedot

KAUKOLÄMMITYSJÄRJESTELMIEN KEVENTÄMISMAHDOLLISUUDET MATALAN ENERGIAN KULUTUKSEN ALUEILLA TUTKIMUS

KAUKOLÄMMITYSJÄRJESTELMIEN KEVENTÄMISMAHDOLLISUUDET MATALAN ENERGIAN KULUTUKSEN ALUEILLA TUTKIMUS KAUKOLÄMMITYSJÄRJESTELMIEN KEVENTÄMISMAHDOLLISUUDET MATALAN ENERGIAN KULUTUKSEN ALUEILLA TUTKIMUS ESITTELY JA ALUSTAVIA TULOKSIA 16ENN0271-W0001 Harri Muukkonen TAUSTAA Uusiutuvan energian hyödyntämiseen

Lisätiedot

Energian hinnat. Verotus nosti lämmitysenergian hintoja. 2013, 1. neljännes

Energian hinnat. Verotus nosti lämmitysenergian hintoja. 2013, 1. neljännes Energia 2013 Energian hinnat 2013, 1. neljännes Verotus nosti lämmitysenergian hintoja Energiantuotannossa käytettävien polttoaineiden verotus kiristyi vuoden alusta, mikä nosti erityisesti turpeen verotusta.

Lisätiedot

Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle 2010-luvulla

Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle 2010-luvulla Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle ll 2010-luvulla Hiilitieto ry:n seminaari 18.3.2010 Ilkka Kananen Ilkka Kananen 19.03.2010 1 Energiahuollon turvaamisen perusteet Avointen energiamarkkinoiden toimivuus

Lisätiedot

EnergiaRäätäli Suunnittelustartti:

EnergiaRäätäli Suunnittelustartti: EnergiaRäätäli Suunnittelustartti: Taustaselvitys puukaasun ja aurinkoenergian tuotannon kannattavuudesta 10.10.2013 1 Lähtökohta Tässä raportissa käydään lävitse puukaasulaitoksen ja aurinkoenergian (sähkön

Lisätiedot

Turveliiketoiminnan tulevaisuus 2011 2020 ja 2020 jälkeen

Turveliiketoiminnan tulevaisuus 2011 2020 ja 2020 jälkeen Turveliiketoiminnan tulevaisuus 2011 2020 ja 2020 jälkeen Niko Nevalainen 1 Globaalit trendit energiasektorilla 2 IEA:n skenaario: Hiilellä tuotettu sähkö tulevaisuudessa Lähde: International Energy Agency,

Lisätiedot

Yhteenveto kaukolämmön ja maalämmön lämmitysjärjestelmävertailusta ONE1 Oy 6.5.2015

Yhteenveto kaukolämmön ja maalämmön lämmitysjärjestelmävertailusta ONE1 Oy 6.5.2015 Yhteenveto kaukolämmön ja maalämmön lämmitysjärjestelmävertailusta ONE1 Oy 6.5.215 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tyyppirakennukset... 1 3. Laskenta... 2 4.1 Uusi pientalo... 3 4.2 Vanha pientalo... 4 4.3

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Sisältö Keski-Suomen taloudellinen kehitys 2008-2009 Matalasuhteen

Lisätiedot

BIOMODE Hankeohjelma biokaasun liikennekäytön kehittämiseksi

BIOMODE Hankeohjelma biokaasun liikennekäytön kehittämiseksi BIOMODE Hankeohjelma biokaasun liikennekäytön kehittämiseksi BIOMODE Ohjelma toteutetaan Vaasan ja Seinäjoen seutujen yhteistyönä, johon osallistuvat alueen kaupungit ja kunnat sekä Merinova Oy ja Vaasan

Lisätiedot

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 21.11.2016 Outi Pakarinen outi.pakarinen@keskisuomi.fi Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 1 Biokaasua Voidaan tuottaa yhdyskuntien ja teollisuuden biohajoavista jätteistä, maatalouden sivuvirroista,

Lisätiedot

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Maakaasuyhdistys 23.4.2010 Kymen Bioenergia Oy KSS Energia Oy, 60 % ajurina kannattava bioenergian tuottaminen liiketoimintakonseptin tuomat monipuoliset mahdollisuudet tehokkaasti

Lisätiedot

HELSINGIN ENERGIARATKAISUT. Maiju Westergren

HELSINGIN ENERGIARATKAISUT. Maiju Westergren HELSINGIN ENERGIARATKAISUT Maiju Westergren 1 50-luvulla Helsinki lämpeni puulla, öljyllä ja hiilellä - kiinteistökohtaisesti 400 350 300 250 200 150 100 50 Hiukkaspäästöt [mg/kwh] 0 1980 1985 1990 1995

Lisätiedot

KOHTAAVATKO METSÄENERGIAN KYSYNTÄ JA TARJONTA SATAKUNNASSA. Mikko Höykinpuro Vapo Oy 12.1.2012

KOHTAAVATKO METSÄENERGIAN KYSYNTÄ JA TARJONTA SATAKUNNASSA. Mikko Höykinpuro Vapo Oy 12.1.2012 KOHTAAVATKO METSÄENERGIAN KYSYNTÄ JA TARJONTA SATAKUNNASSA Mikko Höykinpuro Vapo Oy 12.1.2012 Metsähakkeen alueellinen saatavuus Päätehakkuiden latvusmassa Päätehakkuiden kuusen kannot Nuorten metsien

Lisätiedot

Viikinmäen jätevedenpuhdistamon Energiantuotannon tehostaminen

Viikinmäen jätevedenpuhdistamon Energiantuotannon tehostaminen Viikinmäen jätevedenpuhdistamon Energiantuotannon tehostaminen Kaasumoottorikannan uusiminen ja ORC-hanke Helsingin seudun ympäristöpalvelut Riikka Korhonen Viikinmäen jätevedenpuhdistamo Otettiin käyttöön

Lisätiedot

Biokaasun mahdollisuudet ja potentiaali Keski-Suomessa Outi Pakarinen, Suomen Biokaasuyhdistys ry

Biokaasun mahdollisuudet ja potentiaali Keski-Suomessa Outi Pakarinen, Suomen Biokaasuyhdistys ry Biokaasun mahdollisuudet ja potentiaali Keski-Suomessa Outi Pakarinen, Suomen Biokaasuyhdistys ry www.biokaasuyhdistys.net Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Sisältö Keski-Suomen biokaasupotentiaali Biokaasun

Lisätiedot

Biokaasua Espoon Suomenojalta

Biokaasua Espoon Suomenojalta Biokaasua Espoon Suomenojalta Suomen Kaasuyhdistyksen syyskokous 8.11.2012 Tommi Fred, vs. toimialajohtaja 8.11.2012 1 HSY ympäristötekoja toimivan arjen puolesta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Lisätiedot

Biokaasua muodostuu, kun mikrobit hajottavat hapettomissa eli anaerobisissa olosuhteissa orgaanista ainetta

Biokaasua muodostuu, kun mikrobit hajottavat hapettomissa eli anaerobisissa olosuhteissa orgaanista ainetta 1. MITÄ BIOKAASU ON Biokaasu: 55 70 tilavuus-% metaania (CH 4 ) 30 45 tilavuus-% hiilidioksidia (CO 2 ) Lisäksi pieniä määriä rikkivetyä (H 2 S), ammoniakkia (NH 3 ), vetyä (H 2 ) sekä häkää (CO) + muita

Lisätiedot