CHP monipol,oainelaitoksen toteute,avuus ja biokaasun

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CHP monipol,oainelaitoksen toteute,avuus ja biokaasun"

Transkriptio

1 CHP monipol,oainelaitoksen toteute,avuus ja biokaasun hyödyntäminen Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Kolmenkulman alueella Kolmenkulman alueella. TUU Loppurapor> Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU

2 Sisällyslue,elo 1. Tiivistelmä ja suositukset 2. Selvityksen tausta 3. LähtöGlanne ja reunaehdot. Monipol,oainelaitoskonsepG - Tekninen konsepg - Taloudellinen analyysi 5. BiokaasukonsepG - Tekninen konsepg - Taloudellinen analyysi 6. Päätelmät Lii,eet I. Tulos- ja kassavirtalaskelmat Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Kolmenkulman alueella. TUU Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU

3 Tekijät Tämän raporgn on tuo,anut seuraava Solved Gimi: Janne Hietaniemi - projekgn johto - energiataseet Mikko Kantero - Ken,ätyö, rajapintatapaamiset - RaporGn koostaminen - Kanna,avuuslaskelmat - BiokaasukonsepG Arto Nuorkivi - KaukolämpöasiantunGja Aleksi Lumijärvi - Sähköskenaariot - Kanna,avuuslaskelmat Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Kolmenkulman alueella. TUU Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU

4 1. Tiivistelmä ja suositukset Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Kolmenkulman alueella. TUU Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU

5 Tiivistelmä RaporGn tekemisen lähtökohdaksi ote>in Kolmenkulman kehi,ämiseen ja monipol,oainelaitoksen toteute,avuuteen vaiku,avat todelliset reunaehdot alueella. Tavoi,eena oli esi,ää konsepg, joka voi aidosg toteutua. Monipol8oainelaitos Monipol,oainelaitosta ei ole realisgsta toteu,aa Kolmenkulman alueella. Keskeiset syyt ovat: Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet Alueella ei ole valmista Bioenergian rakennuskantaa, (ml. biopolttoainejalostuslaitos), jonka energiatarpeita aurinkolämmön investoing ja maalämmön voisi palvella selvitys. Lämmön tuo,aminen Nokian kaukolämpöverkkoon ei ole järkevää, koska Nokian keskustassa sijaitsevan teollisuuden prosessihöyry pitäisi tuo,aa erikseen Leppäkosken Sähkö suunni,elee yhdessä Tampereen Sähkölaitoksen ja alueen teollisuuden kanssa uuden monipol,oainelaitoksen rakentamista Nokian keskustaan nykyisen voimalaitoksen tonglle. Kolmenkulman alueella. TUU Toiselle laitokselle ei ole Glaa. Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU RaporGssa keskity>in tarkastelemaan opgmaalista monipol,oainelaitosta Nokian keskustaan Leppäkosken sähkön nykyiselle tonglle

6 Tiivistelmä Monipol8oainelaitos TeknisesG leijupegka>la on ainoa järkevä vaihtoehto: - Ka>lassa voidaan pol,aa joustavasg monia pol,oaineita - Hyötysuhde on hyvä - Ka>laan voidaan liiketoimintasuunnitelman kytkeä myös turbiini hyvällä pohjana: hyötysuhteella Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. LeijupeGka>loille on olemassa useita toimi,ajia, joista kaikilla on toimintaa Suomessa (Renewa, Valmet, Foster Wheeler, Andritz). RaporGssa verrataan neljää perusskenaariota valitulla teknologialla: - Pelkkä lämmöntuotanto, biokaasulaitoksen hake ja/tai kaatopaikkabiokaasun hyödyntämisen mahdollisuus Kolmenkulman alueella. TUU Pelkkä lämmöntuotanto, hake + SRF (kierrätyspol,oaine) - CHP, hake Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU CHP, hake + SRF Lisäksi kaikissa skenaarioissa on mukana SCA Tissue Finlandin siistaus- ja biolietejakeet

7 Tiivistelmä Monipol8oainelaitos Tämän hetken sähkön hintatasolla kanna,avin vaihtoehto on pelkkä lämmön tuo,aminen hakkeella ja paikallisella kierrätyspol,oaineella. 18,00#%# 16,00#%# 1,00#%# 12,00#%# 10,00#%# 8,00#%# 6,00#%#,00#%# 2,00#%# 0,00#%# 1 = Lämpö, hake 2 = Lämpö, hake + SRF 3 = CHP, hake = CHP, hake + SRF k 70000" Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Bioenergian (ml. biopolttoainejalostuslaitos), 0000" aurinkolämmön ja maalämmön selvitys. IRR# 30000" 20000" biokaasulaitoksen ja/tai kaatopaikkabiokaasun 10000" hyödyntämisen mahdollisuus Kolmenkulman alueella. TUU 0" # 2# 3# # Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU "%" 18"%" 16"%" 1"%" 12"%" 10"%" 8"%" 6"%" "%" 2"%" 0"%" 60000" 50000" LUOTTAMUKSELLINEN 1" 2" 3" " 1" 2" 3" " Ne,okassavirran"(per" vuosi)"ja"investoinnin" suhde" Investoin2" 7

8 Tiivistelmä Biokaasukonsep: Kolmenkulman näkökulmasta looginen sijoituspaikka biokaasulaitokselle on Koukkujärven kaatopaikka: - JätelogisGikka (raaka- aine) on valmiina - Lupien hakeminen lienee tehokkainta (valmiiksi jä,een käsi,elyyn tarkoite,u alue) - Kaatopaikalta kerä,ävä Hankkeesta biokaasu on valmistunut voidaan hyödyntää tai valmistumassa biokaasulaitoksessa, seuraavat raportit, jolloin sille joita saadaan hyödynnetään nykyistä parempi jalostusarvo Ratkaisuvaihtoehdot: Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. - Maakaasun korvaaminen - CHP - Liikennekäy,ö BiokaasukonsepGvaihtoehdoista biokaasulaitoksen innova:ivisin ja/tai kaatopaikkabiokaasun ratkaisu eli liikennepol8oaineena hyödyntämisen mahdollisuus hyödyntäminen on myös kanna8avin ratkaisu, Kolmenkulman vaikka alueella. investoing TUU on selväsg muita vaihtoehtoja kalliimpi. Liikennepol,oainekäytössä biokaasulle syntyy selväsg suurin jalostusarvo kuugota kohden. Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU Liikennepol,oaineena käy,äminen vaagi laajempaa projekga, koska alueella ei ole biokaasua hyödyntäviä ajoneuvoja (jäteautot, bussit). Helpoiten biokaasun saa hyödynne,yä järkevällä kanna,avuudella myymällä kaasun Gasumille olemassa olevaa Koukkujärveltä lähtevää kaasuputkea hyödyntäen

9 Tiivistelmä Biokaasukonsep: Kanna,avuustarkastelut osoi,avat selväsg, e,ä biokaasun käy,ö liikennepol,oaineena on kanna,avin vaihtoehto. 16,00#%# 1,00#%# 12,00#%# 10,00#%# 8,00#%# 6,00#%#,00#%# 2,00#%# 0,00#%# k Hankkeesta on valmistunut tai valmistumassa 25000" seuraavat raportit, joita hyödynnetään Kolmenkulman alueella. TUU 0" # 2# 3# 1" 2" 3" 20000" Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet " IRR# 10000" Investoin/" CHP - monipolttoainelaitoksen toteutettavuus 5000" Nokian kaukolämmön tuotannossa ja Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU " 3500" 3000" 1 = Maakaasuverkko 2 = CHP 3 = Liikennekäy,ö 2500" 2000" 1500" 1000" Ne*okassavirta"(k /a)" " 0" LUOTTAMUKSELLINEN 1" 2" 3" 9

10 Suositukset Monipol,oainelaitoksen osalta selvitys osoi,aa, e,ä Kolmenkulman alueelle ei ole vallitsevassa Glanteessa realisgsta rakentaa laitosta. Kolmenkulman alueella kanna,aa keski,yä pienempien bioenergiamuotojen paikallisempaan hyödyntämiseen, esimerkkeinä: - Aurinkoenergia Maalämpö Biohiilen tuotanto yhdiste,ynä lämmöntuotantoon Pienet hakeka>lat Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Biokaasulaitoksen osalta CHP suosi,elemme - monipolttoainelaitoksen liikennepol,oainevaihtoehdon toteutettavuus Nokian kaukolämmön toteute,avuuden tuotannossa ja tarkempaa selvi,ämistä biokaasulaitoksen yhdessä Pirkanmaan ja/tai kaatopaikkabiokaasun Jätehuollon ja hyödyntämisen kaupunkien mahdollisuus julkisesta liikenteestä vastaavien tahojen kanssa. Kolmenkulman alueella. TUU Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU Suositusten mukainen monipuolinen energiantuotanto Kolmenkulman alueella antaisi eri,äin hyvän pohjan Living Lab profiloitumiselle ja myös konkree>selle T&K toiminnalle

11 2. Selvityksen tausta Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Kolmenkulman alueella. TUU Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU

12 Kolmenkulman kehityshanke Nokian, Tampereen ja Ylöjärven kulmissa sijaitsevaa Kolmenkulman alue,a kehitetään cleantech keskeiseksi yrityspuistoksi. Keskeinen osa kehitystyötä on selvi,ää erilaisten uusiutuvien energiamuotojen hyödynne,ävyys alueella. Ennen tätä rapor>a on tehty selvitys metsähakkeen, aurinkoenergia ja maalämmön Hankkeesta on hyödyntämisen valmistunut tai valmistumassa mahdollisuuksista. seuraavat raportit, Tämä joita rapor> hyödynnetään puolestaan keski,yy arvioimaan liiketoimintasuunnitelman mahdollisuu,a toteu,aa pohjana: moderni monipol,oainelaitos lämmön tai sähkön ja lämmön tuotannossa Kolmenkulman alueella. Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Google Bioenergian Maps (ml. biopolttoainejalostuslaitos), aurinkolämmön ja maalämmön selvitys. Ylöjärvi Kolmenkulman alueella. TUU Kolmenkulman alue Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU Nokia Tampere Karttatiedot 201 Google 1 km

13 3. Lähtökohta ja reunaehdot Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Kolmenkulman alueella. TUU Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU

14 Kolmenkulma tänään Tällä hetkellä Kolmenkulman alue on pitkälg rakentamatonta ja hyödyntämätöntä alue,a. Keskeiset alueella olevat toiminnot on merka,u alla olevaan kar,aan. Google Maps Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Metsänhoitoyhdistysten Ruduksen hiekkkuoppa haketerminaaleja Koukkujärven kaatopaikka Kolmenkulman alueella. TUU Nokian ja Tampereen (Pirkanmaan Jätehuolto) kaukolämpöverkkojen Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU putkien päät Kaatopaikkabiokaasun siirtoputki Myllyhakaan Karttatiedot 201 Google 500 m

15 Kolmenkulma ja ympäristö Kolmenkulman alueella ei ole valmista kaukolämpöverkkoa, vaan sellainen olisi rakenne,ava muun infrastruktuurin rakentamisen yhteydessä joko itsenäiseksi verkoksi tai yhdiste,ynä Nokian ja/tai Tampereen kaukolämpöverkkoihin, jotka tulevat hyvin lähelle Kolmenkulman kaakkoisreunaa. Nokian ja Tampereen kaukolämpöverkot Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. eivät tällä hetkellä ole yhteydessä toisiinsa, mu,a niiden yhdistämisestä neuvotellaan. Koukkujärven kaatopaikka CHP sijaitsee - monipolttoainelaitoksen Kolmenkulman toteutettavuus luoteisnurkassa Nokian kaukolämmön ja se tulee säilymään tuotannossa ja ainakin lähitulevaisuuden akgivisena. biokaasulaitoksen Kaatopaikan ja/tai kaatopaikkabiokaasun biokaasut kerätään hyödyntämisen talteen ja mahdollisuus ne johdetaan putkea pitkin Nokian Myllyhakaan Kolmenkulman paikalliseen alueella. lämpökeskukseen TUU polte,avaksi. Biokaasun lämpöteho on n. 0,7 MW. Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU Nykyinen Hiekkakuoppa on poistumassa ja sen kohdalle ollaan kaavoi,amassa yritysalue,a

16 Keskeiset toimijat alueella Leppäkosken Sähkö Leppäkosken Sähkö hallitsee Nokian alueen kaukolämpöverkkoa. Suurin osa kaukolämmöstä tuotetaan Nokian keskustan tuntumassa olevassa kaasukäy,öisessä CHP - laitoksessa, joka Hankkeesta tuo,aa on myös valmistunut prosessihöyryä tai valmistumassa naapuritonteilla seuraavat raportit, sijaitseville joita hyödynnetään Nokian Renkaalle ja SCA Tissue Finlandille. liiketoimintasuunnitelman Leppäkoskella pohjana: on paineita investoida uuteen laitokseen, koska maakaasun kilpailukyky on heikko ja vanhan laitoksen käy,öikä on tulossa Gensä päähän. Tampereen Sähkölaitos Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Tampereen Sähkölaitos on alueen suurin energiantuo,aja, mu,a heidän toimintojensa painopiste on idempänä Tampereella; Kolmenkulman alue on hieman reunaseutua. Kolmenkulman alueella. TUU Leppäkosken Sähkö, Tampereen Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Sähkölaitos, SCA Tissue Kolmenkulman Finland alueella sekä Nokian TUU Renkaat ovat hilja,ain ilmoi,aneet kehi,ävänsä yhdessä uuden laitoksen investoinga nykyisen Leppäkosken Sähkön laitoksen tonglle Nokian keskustassa

17 Keskeiset toimijat alueella Pirkanmaan Jätehuolto Pirkanmaan Jätehuolto (PJH) hallitsee Koukkujärven kaatopaikkaa, josta kerä,y biokaasu johdetaan Leppäkosken Sähkön pieneen lämpölaitokseen. Putken omistaa PJH. YhGöllä on menossa oma Hankkeesta selvityshanke on valmistunut biokaasulaitoksen tai valmistumassa rakentamisesta seuraavat raportit, toimialueensa joita hyödynnetään erilliskerätyille biojä,eille ja muille liiketoimintasuunnitelman sopiville biojä,eille. pohjana: Vaihtoehtoiset sijoituspaikat ovat Koukkujärven tai Tarastenjärven (Tampere) Aurinkosähkön kaatopaikat. hyödyntämismahdollisuudet. Biokaasulaitoksen toteu,aminen ilman PJH:n osallistumista hankkeeseen on käytännössä hyvin vaikeaa. Metsänhoitoyhdistykset Kolmenkulman alueella. TUU Paikalliset metsänhoitoyhdistykset hallitsevat suurinta osaa metsäpohjaisen biopol,oaineen hankkimisesta ja väli,ämisestä energiayhgöille. Metsänhoitoyhdistyksillä on Kolmenkulman Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys alueella tai sen tuntumassa Kolmenkulman kaksi olemassa alueella olevaa TUU haketerminaalia Lisäksi he ovat kehi,ämässä biokuivaukseen perustuvaa metsähakkeen jalostuskonsepga pol,oainelogisgikan ja pol,oaineen laadun parantamiseksi

18 Kokonaislämpötehon tarve Kolmenkulman alueen tuleva lämpöenergian tarve perustuu kiinteistöjen lämmitykseen. Nokian kaupungin pääarkkitehg Asko Riihimäen arvion mukaan Kolmenkulman alueelle rakennetaan seuraavien n. 10 vuoden aikana n lämmitystä tarvitsevaa rakennusneliötä. Oletuksella, e,ä huonekorkeus on keskimäärin 3 metriä ja yhden rakennuskuugon lämpötehon tarve on n. 20W, muodostuu Kolmenkulman alueen kokonaislämpötehotarpeeksi 12 MW. Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Lämmön tarve Kolmenkulman lähistöllä Nokian nykyinen kaukolämpötehon huipputarve 50 MW Prosessilämpötarve (SCA ja Nokian Renkaat) 0 MW Kolmenkulman alueella. TUU Nokian muut uudet rakennuskohteet n. 10 vuoden aikana, rakennusneliötä, keskimääräinen korkeus 2,5 metriä, 6,5 MW (Lähde: Asko Riihimäki) Tampereen längnen Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys alue, joka kytketään Nokian Kolmenkulman kaukolämpöverkkoon alueella TUU (ei tehogetoa) Yhteensä > 110 MW, josta kaukolämpöä >70 MW

19 Kaukolämmön tarve Pöyry on todennut, e,ä Nokian nykyinen lämmöntarve on n MWh/a. Pöyry on myös arvioinut, e,ä Kolmenkulman alueen lämmöntarve tulee olemaan n MWh/a. Lisäksi lämmön tarve,a kasva,aa Nokian muu rakentaminen ja kaukolämmön toimi,aminen Tampereen kaukolämpöverkkoon. Tässä raporgssa oletetaan, Aurinkosähkön e,ä monipol,oainelaitoksella hyödyntämismahdollisuudet. tuotetaan vuodessa keskimäärin MWh/a kaukolämpöä. Kolmenkulman alueella. TUU Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU

20 Saatavilla olevat pol,oaineet Monipol8oainelaitokselle on alueellisesg (Pirkanmaa) saatavilla seuraavia pol,oaineita: Metsähake SCA Tissue Finland Oy:n siistaus- ja biolie,eet SRF (kierrätyspol,oaine) Maakaasu (varalla) Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Biokaasulaitokselle on alueellisesg saatavilla seuraavia raaka- aineita: Erilliskerä,y biojäte Vedenpuhdistuslie,eet Kaupan biojäte (ei eläinperäinen) Eläinperäinen jäte (3 lk.) Kaivolie,eet Kolmenkulman alueella. TUU Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU

21 Metsähakkeen saatavuus Puuston tilavuuden suhteellinen kehitys puuntuotannon Pirkanmaalla metsähakepol,oaineen saatavuus on hyvällä tasolla, paikalliset metsänhoitoyhdistykset metsämaalla vuosina noudatettaessa vuosien väli,ävät akgivisesg metsähake,a ja pyrkivät kasva,amaan siihen lii,yvää liiketoimintaa. LogisGikkaketjut ovat kunnossa. Pirkanmaalla on myös runsaasg hyödyntämätöntä metsävarantoa hakkuukertymätasoa ja sen arvioidaan kasvavan. 2 Suhteellinen kehitys, ennuste 1,8 vuoteen ,6 1, 1,2 1 Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Kolmenkulman alueella. TUU Kuusi Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU Mänty Lehtipuu 0,8 0, Lähde: Metla VMI- julkistus

22 Metsähakkeen saatavuus Tänään Pirkanmaan metsävarantojen käy,öaste on Suomen alhaisimpia. Yhdiste,ynä korkeaan metsävarannon kasvuennusteeseen on turvallista ole,aa, e,ä metsähake,a rii,ää useammalle alueelliselle energialaitokselle. Ainespuukokoisen puun käyttöaste Metsävarannon käy,öaste 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,0 0,30 0,20 0,10 Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Kolmenkulman alueella. TUU Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU ,00 Vuosien toteutuneen hakkuukertymän osuus suurimmasta kestävästä Lähde: kertymäarviosta Metla VMI- julkistus mukana ainespuu ja ainespuukokoinen Tarjous Nokian energiapuu kaupunki, Luottamuksellinen 22

23 Muiden pol,oaineiden saatavuus Siistaus ja biolie8eet Nokialla olevan SCA Tissue Finland Oy:n siistaus- ja biolie,eiden määrä on suhteellisen vakaa. Siistausliete,ä syntyy n t/a ja bioliete,ä n t/a. Molempia voidaan ja on järkevää käy,ää energiantuotannossa. SRF (kierrätyspol8oaine) Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Pirkanmaalla on hyvin Bioenergian saatavilla (ml. biopolttoainejalostuslaitos), kaupan- teollisuuden aurinkolämmön jä,eistä valmiste,ua ja maalämmön selvitys. kierrätyspol,oaine,a. Tampereella toimivan SRF:n valmistaja Delete Kierrätys- ja Purkupalvelu Oy:n CHP mukaan - monipolttoainelaitoksen tuote,a on saatavilla toteutettavuus n Nokian t/a. kaukolämmön Tällä hetkellä tuotannossa SRF päätyy ja maakunnan ulkopuolelle, biokaasulaitoksen joten paikallinen ja/tai kaatopaikkabiokaasun käy,ö olisi hyödyntämisen todennäköisesg mahdollisuus taloudellisesg houku,elevaa sekä Kolmenkulman SRF:n käy,äjälle alueella. TUU e,ä tuo,ajalle Maakaasu Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU Maakaasua on hyvin saatavilla; tämän hetken energiantuotanto esimerkiksi Nokialla ja Tampereella perustuu hyvin paljon maakaasulle. Maakaasun hinta tosin ei suosi sen käy,öä tällä hetkellä

24 Biokaasulaitoksen raaka- aineiden saatavuus Erilliskerä8y biojäte Erilliskerä,y biojäte on Pirkanmaan Jätehuollon hallinnassa. PJH:n arvion mukaan jätemäärä on nyt n t/a mu,a kasvaa lähivuosina tasolle t/a. Kauppojen biojä8eet Hankkeesta on valmistunut tai valmistumassa seuraavat raportit, joita hyödynnetään PJH arvioi saavansa liiketoimintasuunnitelman kaupoista n pohjana: t/a biojäte,ä. Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Eläinperäinen jäte PJH arvioi saavansa Bioenergian n t/a (ml. eläinperäisiä biopolttoainejalostuslaitos), jä,eitä (3 lk) aurinkolämmön ja maalämmön selvitys. Rasvakaivolie8eet PJH arvioi saatavilla biokaasulaitoksen olevien rasvakaivolie,eiden ja/tai kaatopaikkabiokaasun määräksi hyödyntämisen n t/a mahdollisuus Kolmenkulman alueella. TUU Puhdistamolie8eet Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU Tällä hetkellä Koukkujärven katopaikalla kompostoidaan yhteensä n t/a puhdistamoliete,ä, josta n. 50% on esimädäte,yä. Voidaan ole,aa, e,ä sama lietemäärä olisi saatavissa lähivuosina biokaasulaitokselle. Myös esimädäte,yä liete,ä voidaan jatkokäsitellä teollisessa biokaasulaitoksessa

25 Lämpötuo,eiden hinnat Monipol,oainelaitoksella on tarkoitus päästä irg maakaasuperusteisesta lämmöntuotannosta. Tämän vuoksi lämpötuo,eiden hinnan perusteena käytetään vaihtoehtoiskustannusta ja alueen muuta hintatasoa. Leppäkosken sähkön käy,ämät todelliset hinnat ovat liikesalaisuuksia, joten olemme arvo,aneet lämmön seuraavalla tavalla: Prosessihöyry teollisuudelle Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Teollisuudella olisi vaihtoehto rakentaa oma hakevoimala prosessihöyryn tuotantoon. Ole,amalla hakkeen Bioenergian kustannukseksi (ml. biopolttoainejalostuslaitos), 23 EUR/MWh, hyötysuhteeksi aurinkolämmön ja 0,9 maalämmön ja oman selvitys. laitoksen pääoma- ja käy,ökuluiksi 20 EUR/MWh saadaan vaihtoehtoisen lämmön hinnaksi 6 EUR/ MWh. Tällä perusteella käytämme prosessihöyryn arvona 5 EUR/MWh, jolloin myös teollisuus hyötyy lämmön ostamisesta. Kaukolämpö Kolmenkulman alueella. TUU Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU Pöyryn selvityksen mukaan Tampereen Sähkölaitoksen kaukolämmön kulu,ajahinta (alv 0% on noin 60 EUR/MWh. Arvioidaan, e,ä kaukolämpöverkon pääoma- ja käy,ökulut sekä verkkohäviöt ovat 15 EUR/MWh, jolloin kaukolämmön tuo,ajahinnaksi tulee 5 EUR/MWh

26 Sähkön hinta Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla tukkusähkön futuurihintoja noteerataan noin 10 vuodeksi eteenpäin. Futuurien hinnat määräytyvät nykyisin pitkälg hiililauhteen muu,uvan kustannuksen perusteella. Tällä hetkellä futuuri- hinnat ovat historiallisesg tarkasteltuna varsin alhaiset. Ne ovat laskeneet vuodesta 2010 lähgen hiilen ja päästöoikeuksien hinnan laskun seurauksena EUR/MWh 70 Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. 60 hinnan osuus hiililauhteen 50 tulevasta 0 biokaasulaitoksen ja/tai kaatopaikkabiokaasun hyödyntämisen Hiili- futuurin mahdollisuus vastaava 30 osuus Kolmenkulman alueella. TUU Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU / / /2013 Päästöoikeus- futuurin tuotantokustannuksesta Sähkön futuurihinta vuodelle 2015 Kaupankäyntipäivä < 35 EUR/MWh

27 Sähkön hintaskenaario TEM on arvioinut vuoden 2012 lopulla sähkön hintakehitystä useissa, fundamenteiltaan erilaisissa skenaarioissa vuoteen 2035 Arvion ylälaidan muodostaa skenaario, jossa Suomeen 100 toteutetaan vain yksi Hankkeesta uusi ydinvoimala on valmistunut Olkiluoto 3:n tai valmistumassa seuraavat raportit, joita hyödynnetään 90 lisäksi. Perusskenariossa liiketoimintasuunnitelman kaksi uu,a ydinvoimalaa pohjana: tulee 80 tuotantoon 2020 luvun puolivälissä ja alalaidan Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. 70 skenaario, jossa päästöoikeuden hinta on matalampi 60 kuin muissa skenaarioissa. Bioenergian (ml. biopolttoainejalostuslaitos), 50 aurinkolämmön ja maalämmön selvitys. 0 TEM:in selvityksen arvio pol,oaineiden hintojen pitkän 30 aikavälin kehityksestä perustuu CHP - IEA:n monipolttoainelaitoksen World Energy toteutettavuus 20 Nokian kaukolämmön tuotannossa ja Outlook 2011:n New Policies- skenaarioon biokaasulaitoksen ja ja/tai kaatopaikkabiokaasun 10 hyödyntämisen mahdollisuus lähtökohtana on nykyisen kaltaisen Kolmenkulman alueella. TUU kasvihuonekaasupäästöjä rajoi,avan poligikan 0 jatkuminen ja pol,oaineiden Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys käytön ohjaaminen Kolmenkulman alueella TUU vähähiilisempään suuntaan Markkinoiden tämän hetkinen näkemys sähkön tulevista hinnoista (futuuri- hinnat) on huoma,avasg matalampi kuin TEM:in skenaariot. Yksi syy eroon on, e,ä tällä hetkellä sekä päästöoikeus e,ä hiilifutuurien hinnat ovat matalammat kuin TEM:in käy,ämät oletukset EUR/MWh TEM:in reaalihintaiset skenariot muute,u nimellisiksi ole,aen 2% n vuotuinen inflaago Spot- hinnan vuosikeskiarvo Futuurihinta TEM: NUC Slow* TEM: Base* TEM: EUA Low*

28 Biokaasutuo,eiden hinnat Biokaasu voidaan käy,ää seuraavilla tavoilla: Maakaasuverkko Mikäli biokaasu ohjataan Gasumin kaasuverkkoon, voi biokaasusta saada korkeintaan maakaasun tukkuhinnan ilman siirtohintaa, n. 28 EUR/MWh. Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Liikennepol8oaine Liikennebiokaasulle Bioenergian ei ole markkinoita (ml. biopolttoainejalostuslaitos), Pirkanmaalla, joten aurinkolämmön hinta pitää ase,aa ja maalämmön muilla selvitys. perusteilla. Biokaasulla voidaan korvata dieseliä raskaassa liikenteessä (esim. jäteautojen pol,oaineena). Dieselin arvonlisäveroton hinta on n. 1,2 EUR/l (10 kwh), jolloin biokaasunmaksimi hinnaksi voidaan arvioida n. 120 EUR/MWh. Toisaalta esim. Forssassa Envor myy biokaasua hintaan 89 EUR/MWh. Varovaisuusperiaa,een mukaisesg tämä raporgn laskemissa käytetään hintaa Kolmenkulman alueella. TUU EUR/MWh. Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU Syö8ötariffisähkö Biokaasulla tuotetulle sähkölle taataan hinta 83,5 EUR/MWh sähköä 12 vuoden ajan. Lisäksi hyödynnetylle lämmölle voi saada 50 EUR/MWh lisäpreemiota. Lämmön hyödyntäminen ei ole todennäköistä Koukkujärvelle sijoite,avassa laitoksessa

29 Pol,oaineiden hinnat RaporGn laskelmissa on käyte,y seuraavia hintoja eri pol,oaineille / biokaasun raaka- aineille: Pol8oaine Ostohinta Perustelu Metsähake 23 /MWh Lähde: Pirkanmaan metsänhoitoyhdistykset Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Siistausliete / bioliete Bioenergian (ml. 0 /t biopolttoainejalostuslaitos), aurinkolämmön Oletus: ja maalämmön Teollisuus selvitys. antaa pol,oaineen ja ostaa höyryä takaisin Kolmenkulman alueella. TUU SRF 18 /t (,3 /MWh) Lähde: Delete Pirkanmaa Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU Biokaasun raaka- aine PorZmaksu Perustelu Kaikki raaka- aineet 0 /t Kilpailukykyinen hinta tämän hetken biokaasumarkkinassa

30 . Monipol,oainelaitoskonsepG Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Kolmenkulman alueella. TUU Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU

31 Reunaehtojen ase,amat realiteegt Monipol,oainelaitoksen toteu,amisen kannalta keskeiset tekijät laitoksen opgmaalisen sijainnin ja mitoituksen kannalta ovat seuraavat: Teollisuuden prosessihöyryn Hankkeesta on valmistunut tarve ja käy,ökohteiden tai valmistumassa seuraavat sijaing; raportit, prosessihöyryä joita hyödynnetään ei voi siirtää pitkiä matkoja. Kaukolämmön tarve Aurinkosähkön nyt ja tulevaisuudessa. hyödyntämismahdollisuudet. Keskeistä on investoinnin kannalta on olemassa oleva kysyntä ja sen Bioenergian säilyvyys. (ml. biopolttoainejalostuslaitos), aurinkolämmön ja maalämmön selvitys. Mahdollisen olemassa olevan infrastruktuurin hyödyntäminen; investoinnin taloudellinen kanna,avuus todennäköisesg paranee, mikäli on mahdollista hyödyntää vanhaa infrastruktuuria. Kolmenkulman alueella. TUU Monipol,oainelaitoksen Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys teknologiseen konsepgin vaiku,avat Kolmenkulman puolestaan alueella TUU seuraavat tekijät: Eri pol,oaineiden saatavuus ja hinta (nykyhinta ja hintaennuste) Energiatuo,eiden (lämpö, höyry, sähkö) hinta (nykyhinta ja hintaennuste)

32 Monipol,oainelaitoksen konsepg Edellä esitetyt reunaehdot huomioiden olemme päätyneet seuraavaan näkemykseen: Sijain: Monipol,oainelaitosta Hankkeesta ei on kannata valmistunut sijoi,aa tai valmistumassa Kolmenkulman seuraavat raportit, alueelle, joita koska hyödynnetään alueella ei ole olemassa rii,ävän liiketoimintasuunnitelman suurta varmaa kysyntää pohjana: lämpökuormalle eikä tuleva kysyntä synny tarpeeksi nopeasg. Nokian nykyisten kaukolämpöasiakkaiden palveleminen Kolmenkulman Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. alueelta ei ole perusteltua, koska Nokian keskustassa sijaitseva ton> on taloudellisesg tehokkaampi; prosessihöyryä Bioenergian (ml. tarvitseva biopolttoainejalostuslaitos), teollisuus on aurinkolämmön lähempänä ja tonglla maalämmön voidaan selvitys. hyödyntää olemassa olevaa infrastruktuuria. Tällä perusteella monipol,oainelaitoksen tarkastelu perustuu ole,amaan, e,ä se rakennetaan Leppäkosken sähkön nykyiselle tonglle Nokian keskustassa. Mitoitus Kolmenkulman alueella. TUU Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU Monipol,oainelaitoksen mitoitus kanna,aa tehdä prosessihöyryn ja kaukolämmön tuoman peruskuormatarpeen mukaan, huomioiden lähivuosien kysynnän kasvu. Tällä perusteella laitoksen kooksi on vali,u 0 MW prosessihöyryä + 0 MW kaukolämpöä = 80 MW lämpötehoa (arvioitu kokonaislämpötehon tarve 10 vuoden päästä 130 MW)

33 Monipol,oainelaitoksen konsepg Edellä esitetyt reunaehdot huomioiden olemme päätyneet seuraavaan näkemykseen: Laitosteknologia Jos halutaan säily,ää kyky hyödyntää kaikkia saatavilla olevia pol,oaineita, on valinta tehtävä käytännössä kahden vaihtoehdon välillä: Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. - Kaasutus: Leppäkosken Bioenergian (ml. Sähkön biopolttoainejalostuslaitos), nykyisen ka>lan aurinkolämmön kylkeen rakennetaan ja maalämmön kaasugn, selvitys. jonka tuo,ama kaasu hyödynnetään vanhassa ka>lassa maakaasun Glalla. Kolmenkulman alueella. TUU LeijupeGka>la: Leppäkosken Sähkön nykyinen ka>la korvataan uudella leijupegka>lalla Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU Nykyinen ka>la on sen verran vanha, e,ä käytännössä ainoa realis:nen vaihtoehto on sen korvaaminen uudella leijupe:kazlalla. Samalla turvataan kyky hyödyntää kaikkia saatavilla olevia pol,oaineita

34 Monipol,oainelaitoksen konsepg Lämpö vai CHP? Alkuperäisestä toimeksiannosta poiketen, päädyimme tarkastelemaan sekä pelkän lämpölaitoksen Hankkeesta e,ä yhdistetyn on valmistunut sähkön tai valmistumassa ja lämmön tuotannonlaitoksen seuraavat raportit, joita hyödynnetään vaihtoehtoja, koska molemmat vaihtoehdot liiketoimintasuunnitelman voivat olla houku,elevia pohjana: sähkön hintakehityksestä riippuen. Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Kolmenkulman alueella. TUU Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU

35 Teknologian paikallisuus Hake,a, lie,eitä ja jä,eestä valmiste,ua pol,oaineina pol,avia monipol,oainelaitoksia valmistavat tunnetut ja luote,avat teknologiatoimi,ajat ovat: Valmet Foster Wheeler Andritz Renewa Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Kolmenkulman alueella. TUU Kaikilla yhgöillä on toimintaa ja valmistusta Suomessa, mu,a Valmet ja Renewa ovat ainoita, joiden pääkon,ori on Suomessa. Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU

36 KonsepGtase, lämpölaitos PeGhiekka t/a Kemikaalit 0 t/a Metsähake ( Hankkeesta t/a) on valmistunut tai valmistumassa seuraavat raportit, joita hyödynnetään Prosessihöyry (0MW nimellinen) Siistausliete ( t/a) Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet MWh/a MWh/a Bioenergian (ml. biopolttoainejalostuslaitos), Lämpölaitos aurinkolämmön Kaukolämpö ja maalämmön (0 MW nimellinen) selvitys. Bioliete (2.500 t/a) MWh/a SRF ( t) Kolmenkulman alueella. TUU Polttoainesekoitus,-base-case-(vain-hake) MWh/t Tonnit MWh Metsähake 2, Biokuivattu-hake 3, 0 0 Siistausliete 0, Bioliete 1, SRF, Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU Pohjatuhka t/a Lentotuhka t/a PO-G-teho Tarvittava-POGteho

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro UUDELY/0003/05.02.09/2014 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Mäntsälän kunta Projekti nro H04560.P012 Viimeisin muutos Laadittu Laatija AJT,

Lisätiedot

Energiainvestointien alue- ja kansantaloudellinen kannattavuustarkastelu

Energiainvestointien alue- ja kansantaloudellinen kannattavuustarkastelu Sitran selvityksiä 73 Energiainvestointien alue- ja kansantaloudellinen kannattavuustarkastelu Toukokuu 2014 Ville Karttunen, Juha Vanhanen, Iivo Vehviläinen, Aki Pesola, Laura Oja Gaia Consulting Oy 2.

Lisätiedot

PIENEN KOKOLUOKAN CHP-TUOTANNON KAN- NATTAVUUS KUNNALLISEN LÄMPÖLAITOKSEN YHTEYDESSÄ

PIENEN KOKOLUOKAN CHP-TUOTANNON KAN- NATTAVUUS KUNNALLISEN LÄMPÖLAITOKSEN YHTEYDESSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma Matti Wallin PIENEN KOKOLUOKAN CHP-TUOTANNON KAN- NATTAVUUS KUNNALLISEN LÄMPÖLAITOKSEN YHTEYDESSÄ Feasibility

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2013 Energian tulevaisuus ja sen haasteet Säätövoiman tarve kasvaa 12 Bioenergiaohjelman 16 voimalaitosta 16 Olkiluodossa eletään vahvan kasvun aikaa 26

Lisätiedot

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Markku Kyöstilä Kestävän kehityksen toimikunta 9.9.2010 Riihimäen kaupunki Ympäristölautakunta 2010 Markku Kyöstilä

Lisätiedot

VATT TUTKIMUKSET. 170 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset

VATT TUTKIMUKSET. 170 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset VATT TUTKIMUKSET 170 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset Juha Honkatukia Tiina Koljonen Antti Lehtilä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government

Lisätiedot

Palaturpeen markkinat Suomessa Tilastotietoa sekä käyttäjien ja tuottajien näkemyksiä

Palaturpeen markkinat Suomessa Tilastotietoa sekä käyttäjien ja tuottajien näkemyksiä TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08729-11 Palaturpeen markkinat Suomessa Tilastotietoa sekä käyttäjien ja tuottajien näkemyksiä Kirjoittajat: Esa Alakoski, Ari Erkkilä Luottamuksellisuus: julkinenn 2 (38) Alkusanat

Lisätiedot

Gasetti. monipuoliseen energiapalettiin. Esa Härmälä luottaa. Maakaasuauto kerää jätteet. Lisää pohdintaa LNG:stä. Gasum-konsernin sidosryhmälehti

Gasetti. monipuoliseen energiapalettiin. Esa Härmälä luottaa. Maakaasuauto kerää jätteet. Lisää pohdintaa LNG:stä. Gasum-konsernin sidosryhmälehti Gasetti 2 2011 Gasum-konsernin sidosryhmälehti Maakaasuauto kerää jätteet Lisää pohdintaa LNG:stä Esa Härmälä luottaa monipuoliseen energiapalettiin PÄÄKIRJOITUS Luokaamme uusi maailma! Tampereen museokeskus

Lisätiedot

Vuosikertomus Vuosike

Vuosikertomus Vuosike 2010 osikertomus Vuosikertomus Vuosikertomus Vuosike Vuosikerto ikertomus Vuos m FORTUM OYJ VUOSIKERTOMUS 2010 Vuosikertomus 2010 Fortum vuonna 2010 01 Fortum lyhyesti 02 Konsernin liiketoimintarakenne

Lisätiedot

Bioenergia-ala Tornionlaaksossa ja Perämerenkaarella

Bioenergia-ala Tornionlaaksossa ja Perämerenkaarella Bioenergia-ala Tornionlaaksossa ja Perämerenkaarella ei Raportti 2.1. 2009 Bionova Engineering Tornionlaakson Neuvosto Bothnian Arc -yhdistys Copyright Bionova Engineering, Tornionlaakson Neuvosto ja Bothnian

Lisätiedot

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset Sitran selvityksiä 3 1 Energiaskenaarioiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset järjestelmävaikutukset ja niiden Juha Vanhanen, Iivo Vehviläinen, Mikko Halonen ja Anna Kumpulainen

Lisätiedot

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Etelä-Savon Ely-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen: Uusiutuvat energiamuodot ovat haaste ja suuri mahdollisuus Kansallinen ilmastostrategia ja EU edellyttävät,

Lisätiedot

Kalle Patomeri luotsaa uusinta. Vesistölämpö 1/2009. Marjatta Hara- hyvä. Kangasalle. sivu 40 ALANSA YKKÖNEN

Kalle Patomeri luotsaa uusinta. Vesistölämpö 1/2009. Marjatta Hara- hyvä. Kangasalle. sivu 40 ALANSA YKKÖNEN ALANSA YKKÖNEN 1/2009 Vesistölämpö on Arkkitehti urheiluopistolle Marjatta Hara- hyvä ratkaisu, Pietilän uusin Marko Ruti uimahalli sanoo. nousee Kangasalle. sivu 40 sivulla 36 Marthashof on kaupunkikylä

Lisätiedot

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 Suomenkielinen tiivistelmä VTT PROSESSIT Ritva Hirvonen (toim.) ENERGY VISIONS 2030 FOR FINLAND YHTEENVETO VTT on luodannut Energy Visions 2030 for Finland kirjassa, millainen

Lisätiedot

MAATALOUDEN, YHDYSKUNTIEN JA ELINTARVIKESEKTORIN SEKÄ TUULIVOIMAN BIOENERGIAPOTENTIAALI LAPIN LÄÄNISSÄ

MAATALOUDEN, YHDYSKUNTIEN JA ELINTARVIKESEKTORIN SEKÄ TUULIVOIMAN BIOENERGIAPOTENTIAALI LAPIN LÄÄNISSÄ 1 MAATALOUDEN, YHDYSKUNTIEN JA ELINTARVIKESEKTORIN SEKÄ TUULIVOIMAN BIOENERGIAPOTENTIAALI LAPIN LÄÄNISSÄ Vesa Niemitalo Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 2008 2 SISÄLLYS 1. TAUSTA 1 1.1. Hankkeen

Lisätiedot

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus-

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus- Huomio! Suunnitelma on lausunnolla valmisteluun osallistuneissa yrityksissä 21.6. saakka Bioenergiasta voimavara klusteriohjelma 2007-2015 Maakunnan energiahuolto Uutta tietoa ja osaamista sekä tukipalveluita

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ

Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ SISÄLTÖ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 22.3.2010 klo 14.30 Helsingin Messukeskuksessa, osoite Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEET MENESTYSTEKIJÄT YHTIÖN HALLINNOINTI TILINPÄÄTÖS 2009

SISÄLTÖ. Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEET MENESTYSTEKIJÄT YHTIÖN HALLINNOINTI TILINPÄÄTÖS 2009 SISÄLTÖ Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ 2 Lyhyesti 4 Avaintietoja 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Visio ja toiminta-ajatus 10 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 12 Riskienhallinta 14 Markkinatekijät LIIKETOIMINTA-ALUEET

Lisätiedot

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista s Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista Ekologinen ja taloudellinen arviointi Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Pikaraitiotietä koskeva selvitys on ensimmäinen konkreettinen

Lisätiedot

KAUPUNGEISSA ON PIAN SÄHKÖAUTOJEN AIKA. Helsingin Energian Jussi Palola katsoo tulevaisuuteen. 8/2012 Jukka Korkalaisen johtama osuuskunta

KAUPUNGEISSA ON PIAN SÄHKÖAUTOJEN AIKA. Helsingin Energian Jussi Palola katsoo tulevaisuuteen. 8/2012 Jukka Korkalaisen johtama osuuskunta ALANSA YKKÖNEN 8/2012 Jukka Korkalaisen johtama osuuskunta lämmittää Rautavaaran kuntakeskusta. sivu sivulla 36 20 Ranskan metropolit uudistuvat sivu 12 Pellettien pölypoltto tuli Suomeen sivu 22 Led alkaa

Lisätiedot

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 N KUNTA Janakkala liittyi kuntien energiatahokkuus sopimukseen elokuussa 2011 Toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi on valmistunut. Peltoenergiassa

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ ENERGIAOSASTO VESIVOIMATUOTANNON MÄÄRÄ JA LISÄÄMISMAHDOLLISUUDET SUOMESSA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ ENERGIAOSASTO VESIVOIMATUOTANNON MÄÄRÄ JA LISÄÄMISMAHDOLLISUUDET SUOMESSA KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ ENERGIAOSASTO VESIVOIMATUOTANNON MÄÄRÄ JA LISÄÄMISMAHDOLLISUUDET SUOMESSA ESIPUHE Kauppa- ja teollisuusministeriö valmistelee kansallista ilmasto- ja energiastrategiaa tavoitteenaan

Lisätiedot

Hyvä tietää sähkömarkkinoista

Hyvä tietää sähkömarkkinoista Hyvä tietää sähkömarkkinoista Julkaisija: Energiateollisuus ry ja Fingrid Oyj Teksti: Maarit Kauniskangas Ulkoasu: Innocorp Oy Hyvä tietää sähkömarkkinoista Painettu ISBN 978-952-5615-29-6 Sähköinen pdf-julkaisu

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 5 ja 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma. Risto Peltola

Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma. Risto Peltola Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 3/2014 Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma Risto Peltola Artikkelissa selvitetään, mitä mahdollisuuksia Helsingin kaupungilla olisi lisätä kiinteistöistä

Lisätiedot

Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa

Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa S u o m e n y m p ä r i s t ö 649 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Jukka Jalovaara, Juha Aho, Eljas Hietamäki ja Hille Hyytiä Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa... SUOMEN

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

Hallitus arvioi sähkön tarvetta syksyllä 2008 hyväksytyssä ilmasto- ja energiastrategiassa.

Hallitus arvioi sähkön tarvetta syksyllä 2008 hyväksytyssä ilmasto- ja energiastrategiassa. Vihreän kasvun malli V i h r e ä t e s i t t e l e e m a l - l i n, j o l l a y h t e i s k u n n a n s ä h k ö n t a r v e t u r v a t a a n i l m a n l i s ä y d i n v o i m a a. E s i t y s s i s ä

Lisätiedot

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ENERGIAINFO 2/10 GLOBAALIT HAASTEET tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ONE METSO ONE ENERKEY sivu 7 ORIONILLA LÄÄKKEET ENERGIATEHOKKUUTEEN sivu 8 SÄHKÖMARKKINAT 2010 sivu 10 YHTEISPOHJOISMAINEN VÄHITTÄISMARKKINA

Lisätiedot