CHP monipol,oainelaitoksen toteute,avuus ja biokaasun

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CHP monipol,oainelaitoksen toteute,avuus ja biokaasun"

Transkriptio

1 CHP monipol,oainelaitoksen toteute,avuus ja biokaasun hyödyntäminen Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Kolmenkulman alueella Kolmenkulman alueella. TUU Loppurapor> Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU

2 Sisällyslue,elo 1. Tiivistelmä ja suositukset 2. Selvityksen tausta 3. LähtöGlanne ja reunaehdot. Monipol,oainelaitoskonsepG - Tekninen konsepg - Taloudellinen analyysi 5. BiokaasukonsepG - Tekninen konsepg - Taloudellinen analyysi 6. Päätelmät Lii,eet I. Tulos- ja kassavirtalaskelmat Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Kolmenkulman alueella. TUU Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU

3 Tekijät Tämän raporgn on tuo,anut seuraava Solved Gimi: Janne Hietaniemi - projekgn johto - energiataseet Mikko Kantero - Ken,ätyö, rajapintatapaamiset - RaporGn koostaminen - Kanna,avuuslaskelmat - BiokaasukonsepG Arto Nuorkivi - KaukolämpöasiantunGja Aleksi Lumijärvi - Sähköskenaariot - Kanna,avuuslaskelmat Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Kolmenkulman alueella. TUU Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU

4 1. Tiivistelmä ja suositukset Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Kolmenkulman alueella. TUU Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU

5 Tiivistelmä RaporGn tekemisen lähtökohdaksi ote>in Kolmenkulman kehi,ämiseen ja monipol,oainelaitoksen toteute,avuuteen vaiku,avat todelliset reunaehdot alueella. Tavoi,eena oli esi,ää konsepg, joka voi aidosg toteutua. Monipol8oainelaitos Monipol,oainelaitosta ei ole realisgsta toteu,aa Kolmenkulman alueella. Keskeiset syyt ovat: Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet Alueella ei ole valmista Bioenergian rakennuskantaa, (ml. biopolttoainejalostuslaitos), jonka energiatarpeita aurinkolämmön investoing ja maalämmön voisi palvella selvitys. Lämmön tuo,aminen Nokian kaukolämpöverkkoon ei ole järkevää, koska Nokian keskustassa sijaitsevan teollisuuden prosessihöyry pitäisi tuo,aa erikseen Leppäkosken Sähkö suunni,elee yhdessä Tampereen Sähkölaitoksen ja alueen teollisuuden kanssa uuden monipol,oainelaitoksen rakentamista Nokian keskustaan nykyisen voimalaitoksen tonglle. Kolmenkulman alueella. TUU Toiselle laitokselle ei ole Glaa. Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU RaporGssa keskity>in tarkastelemaan opgmaalista monipol,oainelaitosta Nokian keskustaan Leppäkosken sähkön nykyiselle tonglle

6 Tiivistelmä Monipol8oainelaitos TeknisesG leijupegka>la on ainoa järkevä vaihtoehto: - Ka>lassa voidaan pol,aa joustavasg monia pol,oaineita - Hyötysuhde on hyvä - Ka>laan voidaan liiketoimintasuunnitelman kytkeä myös turbiini hyvällä pohjana: hyötysuhteella Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. LeijupeGka>loille on olemassa useita toimi,ajia, joista kaikilla on toimintaa Suomessa (Renewa, Valmet, Foster Wheeler, Andritz). RaporGssa verrataan neljää perusskenaariota valitulla teknologialla: - Pelkkä lämmöntuotanto, biokaasulaitoksen hake ja/tai kaatopaikkabiokaasun hyödyntämisen mahdollisuus Kolmenkulman alueella. TUU Pelkkä lämmöntuotanto, hake + SRF (kierrätyspol,oaine) - CHP, hake Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU CHP, hake + SRF Lisäksi kaikissa skenaarioissa on mukana SCA Tissue Finlandin siistaus- ja biolietejakeet

7 Tiivistelmä Monipol8oainelaitos Tämän hetken sähkön hintatasolla kanna,avin vaihtoehto on pelkkä lämmön tuo,aminen hakkeella ja paikallisella kierrätyspol,oaineella. 18,00#%# 16,00#%# 1,00#%# 12,00#%# 10,00#%# 8,00#%# 6,00#%#,00#%# 2,00#%# 0,00#%# 1 = Lämpö, hake 2 = Lämpö, hake + SRF 3 = CHP, hake = CHP, hake + SRF k 70000" Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Bioenergian (ml. biopolttoainejalostuslaitos), 0000" aurinkolämmön ja maalämmön selvitys. IRR# 30000" 20000" biokaasulaitoksen ja/tai kaatopaikkabiokaasun 10000" hyödyntämisen mahdollisuus Kolmenkulman alueella. TUU 0" # 2# 3# # Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU "%" 18"%" 16"%" 1"%" 12"%" 10"%" 8"%" 6"%" "%" 2"%" 0"%" 60000" 50000" LUOTTAMUKSELLINEN 1" 2" 3" " 1" 2" 3" " Ne,okassavirran"(per" vuosi)"ja"investoinnin" suhde" Investoin2" 7

8 Tiivistelmä Biokaasukonsep: Kolmenkulman näkökulmasta looginen sijoituspaikka biokaasulaitokselle on Koukkujärven kaatopaikka: - JätelogisGikka (raaka- aine) on valmiina - Lupien hakeminen lienee tehokkainta (valmiiksi jä,een käsi,elyyn tarkoite,u alue) - Kaatopaikalta kerä,ävä Hankkeesta biokaasu on valmistunut voidaan hyödyntää tai valmistumassa biokaasulaitoksessa, seuraavat raportit, jolloin sille joita saadaan hyödynnetään nykyistä parempi jalostusarvo Ratkaisuvaihtoehdot: Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. - Maakaasun korvaaminen - CHP - Liikennekäy,ö BiokaasukonsepGvaihtoehdoista biokaasulaitoksen innova:ivisin ja/tai kaatopaikkabiokaasun ratkaisu eli liikennepol8oaineena hyödyntämisen mahdollisuus hyödyntäminen on myös kanna8avin ratkaisu, Kolmenkulman vaikka alueella. investoing TUU on selväsg muita vaihtoehtoja kalliimpi. Liikennepol,oainekäytössä biokaasulle syntyy selväsg suurin jalostusarvo kuugota kohden. Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU Liikennepol,oaineena käy,äminen vaagi laajempaa projekga, koska alueella ei ole biokaasua hyödyntäviä ajoneuvoja (jäteautot, bussit). Helpoiten biokaasun saa hyödynne,yä järkevällä kanna,avuudella myymällä kaasun Gasumille olemassa olevaa Koukkujärveltä lähtevää kaasuputkea hyödyntäen

9 Tiivistelmä Biokaasukonsep: Kanna,avuustarkastelut osoi,avat selväsg, e,ä biokaasun käy,ö liikennepol,oaineena on kanna,avin vaihtoehto. 16,00#%# 1,00#%# 12,00#%# 10,00#%# 8,00#%# 6,00#%#,00#%# 2,00#%# 0,00#%# k Hankkeesta on valmistunut tai valmistumassa 25000" seuraavat raportit, joita hyödynnetään Kolmenkulman alueella. TUU 0" # 2# 3# 1" 2" 3" 20000" Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet " IRR# 10000" Investoin/" CHP - monipolttoainelaitoksen toteutettavuus 5000" Nokian kaukolämmön tuotannossa ja Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU " 3500" 3000" 1 = Maakaasuverkko 2 = CHP 3 = Liikennekäy,ö 2500" 2000" 1500" 1000" Ne*okassavirta"(k /a)" " 0" LUOTTAMUKSELLINEN 1" 2" 3" 9

10 Suositukset Monipol,oainelaitoksen osalta selvitys osoi,aa, e,ä Kolmenkulman alueelle ei ole vallitsevassa Glanteessa realisgsta rakentaa laitosta. Kolmenkulman alueella kanna,aa keski,yä pienempien bioenergiamuotojen paikallisempaan hyödyntämiseen, esimerkkeinä: - Aurinkoenergia Maalämpö Biohiilen tuotanto yhdiste,ynä lämmöntuotantoon Pienet hakeka>lat Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Biokaasulaitoksen osalta CHP suosi,elemme - monipolttoainelaitoksen liikennepol,oainevaihtoehdon toteutettavuus Nokian kaukolämmön toteute,avuuden tuotannossa ja tarkempaa selvi,ämistä biokaasulaitoksen yhdessä Pirkanmaan ja/tai kaatopaikkabiokaasun Jätehuollon ja hyödyntämisen kaupunkien mahdollisuus julkisesta liikenteestä vastaavien tahojen kanssa. Kolmenkulman alueella. TUU Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU Suositusten mukainen monipuolinen energiantuotanto Kolmenkulman alueella antaisi eri,äin hyvän pohjan Living Lab profiloitumiselle ja myös konkree>selle T&K toiminnalle

11 2. Selvityksen tausta Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Kolmenkulman alueella. TUU Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU

12 Kolmenkulman kehityshanke Nokian, Tampereen ja Ylöjärven kulmissa sijaitsevaa Kolmenkulman alue,a kehitetään cleantech keskeiseksi yrityspuistoksi. Keskeinen osa kehitystyötä on selvi,ää erilaisten uusiutuvien energiamuotojen hyödynne,ävyys alueella. Ennen tätä rapor>a on tehty selvitys metsähakkeen, aurinkoenergia ja maalämmön Hankkeesta on hyödyntämisen valmistunut tai valmistumassa mahdollisuuksista. seuraavat raportit, Tämä joita rapor> hyödynnetään puolestaan keski,yy arvioimaan liiketoimintasuunnitelman mahdollisuu,a toteu,aa pohjana: moderni monipol,oainelaitos lämmön tai sähkön ja lämmön tuotannossa Kolmenkulman alueella. Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Google Bioenergian Maps (ml. biopolttoainejalostuslaitos), aurinkolämmön ja maalämmön selvitys. Ylöjärvi Kolmenkulman alueella. TUU Kolmenkulman alue Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU Nokia Tampere Karttatiedot 201 Google 1 km

13 3. Lähtökohta ja reunaehdot Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Kolmenkulman alueella. TUU Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU

14 Kolmenkulma tänään Tällä hetkellä Kolmenkulman alue on pitkälg rakentamatonta ja hyödyntämätöntä alue,a. Keskeiset alueella olevat toiminnot on merka,u alla olevaan kar,aan. Google Maps Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Metsänhoitoyhdistysten Ruduksen hiekkkuoppa haketerminaaleja Koukkujärven kaatopaikka Kolmenkulman alueella. TUU Nokian ja Tampereen (Pirkanmaan Jätehuolto) kaukolämpöverkkojen Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU putkien päät Kaatopaikkabiokaasun siirtoputki Myllyhakaan Karttatiedot 201 Google 500 m

15 Kolmenkulma ja ympäristö Kolmenkulman alueella ei ole valmista kaukolämpöverkkoa, vaan sellainen olisi rakenne,ava muun infrastruktuurin rakentamisen yhteydessä joko itsenäiseksi verkoksi tai yhdiste,ynä Nokian ja/tai Tampereen kaukolämpöverkkoihin, jotka tulevat hyvin lähelle Kolmenkulman kaakkoisreunaa. Nokian ja Tampereen kaukolämpöverkot Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. eivät tällä hetkellä ole yhteydessä toisiinsa, mu,a niiden yhdistämisestä neuvotellaan. Koukkujärven kaatopaikka CHP sijaitsee - monipolttoainelaitoksen Kolmenkulman toteutettavuus luoteisnurkassa Nokian kaukolämmön ja se tulee säilymään tuotannossa ja ainakin lähitulevaisuuden akgivisena. biokaasulaitoksen Kaatopaikan ja/tai kaatopaikkabiokaasun biokaasut kerätään hyödyntämisen talteen ja mahdollisuus ne johdetaan putkea pitkin Nokian Myllyhakaan Kolmenkulman paikalliseen alueella. lämpökeskukseen TUU polte,avaksi. Biokaasun lämpöteho on n. 0,7 MW. Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU Nykyinen Hiekkakuoppa on poistumassa ja sen kohdalle ollaan kaavoi,amassa yritysalue,a

16 Keskeiset toimijat alueella Leppäkosken Sähkö Leppäkosken Sähkö hallitsee Nokian alueen kaukolämpöverkkoa. Suurin osa kaukolämmöstä tuotetaan Nokian keskustan tuntumassa olevassa kaasukäy,öisessä CHP - laitoksessa, joka Hankkeesta tuo,aa on myös valmistunut prosessihöyryä tai valmistumassa naapuritonteilla seuraavat raportit, sijaitseville joita hyödynnetään Nokian Renkaalle ja SCA Tissue Finlandille. liiketoimintasuunnitelman Leppäkoskella pohjana: on paineita investoida uuteen laitokseen, koska maakaasun kilpailukyky on heikko ja vanhan laitoksen käy,öikä on tulossa Gensä päähän. Tampereen Sähkölaitos Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Tampereen Sähkölaitos on alueen suurin energiantuo,aja, mu,a heidän toimintojensa painopiste on idempänä Tampereella; Kolmenkulman alue on hieman reunaseutua. Kolmenkulman alueella. TUU Leppäkosken Sähkö, Tampereen Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Sähkölaitos, SCA Tissue Kolmenkulman Finland alueella sekä Nokian TUU Renkaat ovat hilja,ain ilmoi,aneet kehi,ävänsä yhdessä uuden laitoksen investoinga nykyisen Leppäkosken Sähkön laitoksen tonglle Nokian keskustassa

17 Keskeiset toimijat alueella Pirkanmaan Jätehuolto Pirkanmaan Jätehuolto (PJH) hallitsee Koukkujärven kaatopaikkaa, josta kerä,y biokaasu johdetaan Leppäkosken Sähkön pieneen lämpölaitokseen. Putken omistaa PJH. YhGöllä on menossa oma Hankkeesta selvityshanke on valmistunut biokaasulaitoksen tai valmistumassa rakentamisesta seuraavat raportit, toimialueensa joita hyödynnetään erilliskerätyille biojä,eille ja muille liiketoimintasuunnitelman sopiville biojä,eille. pohjana: Vaihtoehtoiset sijoituspaikat ovat Koukkujärven tai Tarastenjärven (Tampere) Aurinkosähkön kaatopaikat. hyödyntämismahdollisuudet. Biokaasulaitoksen toteu,aminen ilman PJH:n osallistumista hankkeeseen on käytännössä hyvin vaikeaa. Metsänhoitoyhdistykset Kolmenkulman alueella. TUU Paikalliset metsänhoitoyhdistykset hallitsevat suurinta osaa metsäpohjaisen biopol,oaineen hankkimisesta ja väli,ämisestä energiayhgöille. Metsänhoitoyhdistyksillä on Kolmenkulman Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys alueella tai sen tuntumassa Kolmenkulman kaksi olemassa alueella olevaa TUU haketerminaalia Lisäksi he ovat kehi,ämässä biokuivaukseen perustuvaa metsähakkeen jalostuskonsepga pol,oainelogisgikan ja pol,oaineen laadun parantamiseksi

18 Kokonaislämpötehon tarve Kolmenkulman alueen tuleva lämpöenergian tarve perustuu kiinteistöjen lämmitykseen. Nokian kaupungin pääarkkitehg Asko Riihimäen arvion mukaan Kolmenkulman alueelle rakennetaan seuraavien n. 10 vuoden aikana n lämmitystä tarvitsevaa rakennusneliötä. Oletuksella, e,ä huonekorkeus on keskimäärin 3 metriä ja yhden rakennuskuugon lämpötehon tarve on n. 20W, muodostuu Kolmenkulman alueen kokonaislämpötehotarpeeksi 12 MW. Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Lämmön tarve Kolmenkulman lähistöllä Nokian nykyinen kaukolämpötehon huipputarve 50 MW Prosessilämpötarve (SCA ja Nokian Renkaat) 0 MW Kolmenkulman alueella. TUU Nokian muut uudet rakennuskohteet n. 10 vuoden aikana, rakennusneliötä, keskimääräinen korkeus 2,5 metriä, 6,5 MW (Lähde: Asko Riihimäki) Tampereen längnen Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys alue, joka kytketään Nokian Kolmenkulman kaukolämpöverkkoon alueella TUU (ei tehogetoa) Yhteensä > 110 MW, josta kaukolämpöä >70 MW

19 Kaukolämmön tarve Pöyry on todennut, e,ä Nokian nykyinen lämmöntarve on n MWh/a. Pöyry on myös arvioinut, e,ä Kolmenkulman alueen lämmöntarve tulee olemaan n MWh/a. Lisäksi lämmön tarve,a kasva,aa Nokian muu rakentaminen ja kaukolämmön toimi,aminen Tampereen kaukolämpöverkkoon. Tässä raporgssa oletetaan, Aurinkosähkön e,ä monipol,oainelaitoksella hyödyntämismahdollisuudet. tuotetaan vuodessa keskimäärin MWh/a kaukolämpöä. Kolmenkulman alueella. TUU Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU

20 Saatavilla olevat pol,oaineet Monipol8oainelaitokselle on alueellisesg (Pirkanmaa) saatavilla seuraavia pol,oaineita: Metsähake SCA Tissue Finland Oy:n siistaus- ja biolie,eet SRF (kierrätyspol,oaine) Maakaasu (varalla) Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Biokaasulaitokselle on alueellisesg saatavilla seuraavia raaka- aineita: Erilliskerä,y biojäte Vedenpuhdistuslie,eet Kaupan biojäte (ei eläinperäinen) Eläinperäinen jäte (3 lk.) Kaivolie,eet Kolmenkulman alueella. TUU Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU

21 Metsähakkeen saatavuus Puuston tilavuuden suhteellinen kehitys puuntuotannon Pirkanmaalla metsähakepol,oaineen saatavuus on hyvällä tasolla, paikalliset metsänhoitoyhdistykset metsämaalla vuosina noudatettaessa vuosien väli,ävät akgivisesg metsähake,a ja pyrkivät kasva,amaan siihen lii,yvää liiketoimintaa. LogisGikkaketjut ovat kunnossa. Pirkanmaalla on myös runsaasg hyödyntämätöntä metsävarantoa hakkuukertymätasoa ja sen arvioidaan kasvavan. 2 Suhteellinen kehitys, ennuste 1,8 vuoteen ,6 1, 1,2 1 Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Kolmenkulman alueella. TUU Kuusi Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU Mänty Lehtipuu 0,8 0, Lähde: Metla VMI- julkistus

22 Metsähakkeen saatavuus Tänään Pirkanmaan metsävarantojen käy,öaste on Suomen alhaisimpia. Yhdiste,ynä korkeaan metsävarannon kasvuennusteeseen on turvallista ole,aa, e,ä metsähake,a rii,ää useammalle alueelliselle energialaitokselle. Ainespuukokoisen puun käyttöaste Metsävarannon käy,öaste 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,0 0,30 0,20 0,10 Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Kolmenkulman alueella. TUU Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU ,00 Vuosien toteutuneen hakkuukertymän osuus suurimmasta kestävästä Lähde: kertymäarviosta Metla VMI- julkistus mukana ainespuu ja ainespuukokoinen Tarjous Nokian energiapuu kaupunki, Luottamuksellinen 22

23 Muiden pol,oaineiden saatavuus Siistaus ja biolie8eet Nokialla olevan SCA Tissue Finland Oy:n siistaus- ja biolie,eiden määrä on suhteellisen vakaa. Siistausliete,ä syntyy n t/a ja bioliete,ä n t/a. Molempia voidaan ja on järkevää käy,ää energiantuotannossa. SRF (kierrätyspol8oaine) Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Pirkanmaalla on hyvin Bioenergian saatavilla (ml. biopolttoainejalostuslaitos), kaupan- teollisuuden aurinkolämmön jä,eistä valmiste,ua ja maalämmön selvitys. kierrätyspol,oaine,a. Tampereella toimivan SRF:n valmistaja Delete Kierrätys- ja Purkupalvelu Oy:n CHP mukaan - monipolttoainelaitoksen tuote,a on saatavilla toteutettavuus n Nokian t/a. kaukolämmön Tällä hetkellä tuotannossa SRF päätyy ja maakunnan ulkopuolelle, biokaasulaitoksen joten paikallinen ja/tai kaatopaikkabiokaasun käy,ö olisi hyödyntämisen todennäköisesg mahdollisuus taloudellisesg houku,elevaa sekä Kolmenkulman SRF:n käy,äjälle alueella. TUU e,ä tuo,ajalle Maakaasu Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU Maakaasua on hyvin saatavilla; tämän hetken energiantuotanto esimerkiksi Nokialla ja Tampereella perustuu hyvin paljon maakaasulle. Maakaasun hinta tosin ei suosi sen käy,öä tällä hetkellä

24 Biokaasulaitoksen raaka- aineiden saatavuus Erilliskerä8y biojäte Erilliskerä,y biojäte on Pirkanmaan Jätehuollon hallinnassa. PJH:n arvion mukaan jätemäärä on nyt n t/a mu,a kasvaa lähivuosina tasolle t/a. Kauppojen biojä8eet Hankkeesta on valmistunut tai valmistumassa seuraavat raportit, joita hyödynnetään PJH arvioi saavansa liiketoimintasuunnitelman kaupoista n pohjana: t/a biojäte,ä. Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Eläinperäinen jäte PJH arvioi saavansa Bioenergian n t/a (ml. eläinperäisiä biopolttoainejalostuslaitos), jä,eitä (3 lk) aurinkolämmön ja maalämmön selvitys. Rasvakaivolie8eet PJH arvioi saatavilla biokaasulaitoksen olevien rasvakaivolie,eiden ja/tai kaatopaikkabiokaasun määräksi hyödyntämisen n t/a mahdollisuus Kolmenkulman alueella. TUU Puhdistamolie8eet Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU Tällä hetkellä Koukkujärven katopaikalla kompostoidaan yhteensä n t/a puhdistamoliete,ä, josta n. 50% on esimädäte,yä. Voidaan ole,aa, e,ä sama lietemäärä olisi saatavissa lähivuosina biokaasulaitokselle. Myös esimädäte,yä liete,ä voidaan jatkokäsitellä teollisessa biokaasulaitoksessa

25 Lämpötuo,eiden hinnat Monipol,oainelaitoksella on tarkoitus päästä irg maakaasuperusteisesta lämmöntuotannosta. Tämän vuoksi lämpötuo,eiden hinnan perusteena käytetään vaihtoehtoiskustannusta ja alueen muuta hintatasoa. Leppäkosken sähkön käy,ämät todelliset hinnat ovat liikesalaisuuksia, joten olemme arvo,aneet lämmön seuraavalla tavalla: Prosessihöyry teollisuudelle Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Teollisuudella olisi vaihtoehto rakentaa oma hakevoimala prosessihöyryn tuotantoon. Ole,amalla hakkeen Bioenergian kustannukseksi (ml. biopolttoainejalostuslaitos), 23 EUR/MWh, hyötysuhteeksi aurinkolämmön ja 0,9 maalämmön ja oman selvitys. laitoksen pääoma- ja käy,ökuluiksi 20 EUR/MWh saadaan vaihtoehtoisen lämmön hinnaksi 6 EUR/ MWh. Tällä perusteella käytämme prosessihöyryn arvona 5 EUR/MWh, jolloin myös teollisuus hyötyy lämmön ostamisesta. Kaukolämpö Kolmenkulman alueella. TUU Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU Pöyryn selvityksen mukaan Tampereen Sähkölaitoksen kaukolämmön kulu,ajahinta (alv 0% on noin 60 EUR/MWh. Arvioidaan, e,ä kaukolämpöverkon pääoma- ja käy,ökulut sekä verkkohäviöt ovat 15 EUR/MWh, jolloin kaukolämmön tuo,ajahinnaksi tulee 5 EUR/MWh

26 Sähkön hinta Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla tukkusähkön futuurihintoja noteerataan noin 10 vuodeksi eteenpäin. Futuurien hinnat määräytyvät nykyisin pitkälg hiililauhteen muu,uvan kustannuksen perusteella. Tällä hetkellä futuuri- hinnat ovat historiallisesg tarkasteltuna varsin alhaiset. Ne ovat laskeneet vuodesta 2010 lähgen hiilen ja päästöoikeuksien hinnan laskun seurauksena EUR/MWh 70 Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. 60 hinnan osuus hiililauhteen 50 tulevasta 0 biokaasulaitoksen ja/tai kaatopaikkabiokaasun hyödyntämisen Hiili- futuurin mahdollisuus vastaava 30 osuus Kolmenkulman alueella. TUU Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU / / /2013 Päästöoikeus- futuurin tuotantokustannuksesta Sähkön futuurihinta vuodelle 2015 Kaupankäyntipäivä < 35 EUR/MWh

27 Sähkön hintaskenaario TEM on arvioinut vuoden 2012 lopulla sähkön hintakehitystä useissa, fundamenteiltaan erilaisissa skenaarioissa vuoteen 2035 Arvion ylälaidan muodostaa skenaario, jossa Suomeen 100 toteutetaan vain yksi Hankkeesta uusi ydinvoimala on valmistunut Olkiluoto 3:n tai valmistumassa seuraavat raportit, joita hyödynnetään 90 lisäksi. Perusskenariossa liiketoimintasuunnitelman kaksi uu,a ydinvoimalaa pohjana: tulee 80 tuotantoon 2020 luvun puolivälissä ja alalaidan Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. 70 skenaario, jossa päästöoikeuden hinta on matalampi 60 kuin muissa skenaarioissa. Bioenergian (ml. biopolttoainejalostuslaitos), 50 aurinkolämmön ja maalämmön selvitys. 0 TEM:in selvityksen arvio pol,oaineiden hintojen pitkän 30 aikavälin kehityksestä perustuu CHP - IEA:n monipolttoainelaitoksen World Energy toteutettavuus 20 Nokian kaukolämmön tuotannossa ja Outlook 2011:n New Policies- skenaarioon biokaasulaitoksen ja ja/tai kaatopaikkabiokaasun 10 hyödyntämisen mahdollisuus lähtökohtana on nykyisen kaltaisen Kolmenkulman alueella. TUU kasvihuonekaasupäästöjä rajoi,avan poligikan 0 jatkuminen ja pol,oaineiden Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys käytön ohjaaminen Kolmenkulman alueella TUU vähähiilisempään suuntaan Markkinoiden tämän hetkinen näkemys sähkön tulevista hinnoista (futuuri- hinnat) on huoma,avasg matalampi kuin TEM:in skenaariot. Yksi syy eroon on, e,ä tällä hetkellä sekä päästöoikeus e,ä hiilifutuurien hinnat ovat matalammat kuin TEM:in käy,ämät oletukset EUR/MWh TEM:in reaalihintaiset skenariot muute,u nimellisiksi ole,aen 2% n vuotuinen inflaago Spot- hinnan vuosikeskiarvo Futuurihinta TEM: NUC Slow* TEM: Base* TEM: EUA Low*

28 Biokaasutuo,eiden hinnat Biokaasu voidaan käy,ää seuraavilla tavoilla: Maakaasuverkko Mikäli biokaasu ohjataan Gasumin kaasuverkkoon, voi biokaasusta saada korkeintaan maakaasun tukkuhinnan ilman siirtohintaa, n. 28 EUR/MWh. Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Liikennepol8oaine Liikennebiokaasulle Bioenergian ei ole markkinoita (ml. biopolttoainejalostuslaitos), Pirkanmaalla, joten aurinkolämmön hinta pitää ase,aa ja maalämmön muilla selvitys. perusteilla. Biokaasulla voidaan korvata dieseliä raskaassa liikenteessä (esim. jäteautojen pol,oaineena). Dieselin arvonlisäveroton hinta on n. 1,2 EUR/l (10 kwh), jolloin biokaasunmaksimi hinnaksi voidaan arvioida n. 120 EUR/MWh. Toisaalta esim. Forssassa Envor myy biokaasua hintaan 89 EUR/MWh. Varovaisuusperiaa,een mukaisesg tämä raporgn laskemissa käytetään hintaa Kolmenkulman alueella. TUU EUR/MWh. Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU Syö8ötariffisähkö Biokaasulla tuotetulle sähkölle taataan hinta 83,5 EUR/MWh sähköä 12 vuoden ajan. Lisäksi hyödynnetylle lämmölle voi saada 50 EUR/MWh lisäpreemiota. Lämmön hyödyntäminen ei ole todennäköistä Koukkujärvelle sijoite,avassa laitoksessa

29 Pol,oaineiden hinnat RaporGn laskelmissa on käyte,y seuraavia hintoja eri pol,oaineille / biokaasun raaka- aineille: Pol8oaine Ostohinta Perustelu Metsähake 23 /MWh Lähde: Pirkanmaan metsänhoitoyhdistykset Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Siistausliete / bioliete Bioenergian (ml. 0 /t biopolttoainejalostuslaitos), aurinkolämmön Oletus: ja maalämmön Teollisuus selvitys. antaa pol,oaineen ja ostaa höyryä takaisin Kolmenkulman alueella. TUU SRF 18 /t (,3 /MWh) Lähde: Delete Pirkanmaa Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU Biokaasun raaka- aine PorZmaksu Perustelu Kaikki raaka- aineet 0 /t Kilpailukykyinen hinta tämän hetken biokaasumarkkinassa

30 . Monipol,oainelaitoskonsepG Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Kolmenkulman alueella. TUU Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU

31 Reunaehtojen ase,amat realiteegt Monipol,oainelaitoksen toteu,amisen kannalta keskeiset tekijät laitoksen opgmaalisen sijainnin ja mitoituksen kannalta ovat seuraavat: Teollisuuden prosessihöyryn Hankkeesta on valmistunut tarve ja käy,ökohteiden tai valmistumassa seuraavat sijaing; raportit, prosessihöyryä joita hyödynnetään ei voi siirtää pitkiä matkoja. Kaukolämmön tarve Aurinkosähkön nyt ja tulevaisuudessa. hyödyntämismahdollisuudet. Keskeistä on investoinnin kannalta on olemassa oleva kysyntä ja sen Bioenergian säilyvyys. (ml. biopolttoainejalostuslaitos), aurinkolämmön ja maalämmön selvitys. Mahdollisen olemassa olevan infrastruktuurin hyödyntäminen; investoinnin taloudellinen kanna,avuus todennäköisesg paranee, mikäli on mahdollista hyödyntää vanhaa infrastruktuuria. Kolmenkulman alueella. TUU Monipol,oainelaitoksen Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys teknologiseen konsepgin vaiku,avat Kolmenkulman puolestaan alueella TUU seuraavat tekijät: Eri pol,oaineiden saatavuus ja hinta (nykyhinta ja hintaennuste) Energiatuo,eiden (lämpö, höyry, sähkö) hinta (nykyhinta ja hintaennuste)

32 Monipol,oainelaitoksen konsepg Edellä esitetyt reunaehdot huomioiden olemme päätyneet seuraavaan näkemykseen: Sijain: Monipol,oainelaitosta Hankkeesta ei on kannata valmistunut sijoi,aa tai valmistumassa Kolmenkulman seuraavat raportit, alueelle, joita koska hyödynnetään alueella ei ole olemassa rii,ävän liiketoimintasuunnitelman suurta varmaa kysyntää pohjana: lämpökuormalle eikä tuleva kysyntä synny tarpeeksi nopeasg. Nokian nykyisten kaukolämpöasiakkaiden palveleminen Kolmenkulman Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. alueelta ei ole perusteltua, koska Nokian keskustassa sijaitseva ton> on taloudellisesg tehokkaampi; prosessihöyryä Bioenergian (ml. tarvitseva biopolttoainejalostuslaitos), teollisuus on aurinkolämmön lähempänä ja tonglla maalämmön voidaan selvitys. hyödyntää olemassa olevaa infrastruktuuria. Tällä perusteella monipol,oainelaitoksen tarkastelu perustuu ole,amaan, e,ä se rakennetaan Leppäkosken sähkön nykyiselle tonglle Nokian keskustassa. Mitoitus Kolmenkulman alueella. TUU Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU Monipol,oainelaitoksen mitoitus kanna,aa tehdä prosessihöyryn ja kaukolämmön tuoman peruskuormatarpeen mukaan, huomioiden lähivuosien kysynnän kasvu. Tällä perusteella laitoksen kooksi on vali,u 0 MW prosessihöyryä + 0 MW kaukolämpöä = 80 MW lämpötehoa (arvioitu kokonaislämpötehon tarve 10 vuoden päästä 130 MW)

33 Monipol,oainelaitoksen konsepg Edellä esitetyt reunaehdot huomioiden olemme päätyneet seuraavaan näkemykseen: Laitosteknologia Jos halutaan säily,ää kyky hyödyntää kaikkia saatavilla olevia pol,oaineita, on valinta tehtävä käytännössä kahden vaihtoehdon välillä: Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. - Kaasutus: Leppäkosken Bioenergian (ml. Sähkön biopolttoainejalostuslaitos), nykyisen ka>lan aurinkolämmön kylkeen rakennetaan ja maalämmön kaasugn, selvitys. jonka tuo,ama kaasu hyödynnetään vanhassa ka>lassa maakaasun Glalla. Kolmenkulman alueella. TUU LeijupeGka>la: Leppäkosken Sähkön nykyinen ka>la korvataan uudella leijupegka>lalla Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU Nykyinen ka>la on sen verran vanha, e,ä käytännössä ainoa realis:nen vaihtoehto on sen korvaaminen uudella leijupe:kazlalla. Samalla turvataan kyky hyödyntää kaikkia saatavilla olevia pol,oaineita

34 Monipol,oainelaitoksen konsepg Lämpö vai CHP? Alkuperäisestä toimeksiannosta poiketen, päädyimme tarkastelemaan sekä pelkän lämpölaitoksen Hankkeesta e,ä yhdistetyn on valmistunut sähkön tai valmistumassa ja lämmön tuotannonlaitoksen seuraavat raportit, joita hyödynnetään vaihtoehtoja, koska molemmat vaihtoehdot liiketoimintasuunnitelman voivat olla houku,elevia pohjana: sähkön hintakehityksestä riippuen. Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Kolmenkulman alueella. TUU Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU

35 Teknologian paikallisuus Hake,a, lie,eitä ja jä,eestä valmiste,ua pol,oaineina pol,avia monipol,oainelaitoksia valmistavat tunnetut ja luote,avat teknologiatoimi,ajat ovat: Valmet Foster Wheeler Andritz Renewa Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Kolmenkulman alueella. TUU Kaikilla yhgöillä on toimintaa ja valmistusta Suomessa, mu,a Valmet ja Renewa ovat ainoita, joiden pääkon,ori on Suomessa. Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU

36 KonsepGtase, lämpölaitos PeGhiekka t/a Kemikaalit 0 t/a Metsähake ( Hankkeesta t/a) on valmistunut tai valmistumassa seuraavat raportit, joita hyödynnetään Prosessihöyry (0MW nimellinen) Siistausliete ( t/a) Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet MWh/a MWh/a Bioenergian (ml. biopolttoainejalostuslaitos), Lämpölaitos aurinkolämmön Kaukolämpö ja maalämmön (0 MW nimellinen) selvitys. Bioliete (2.500 t/a) MWh/a SRF ( t) Kolmenkulman alueella. TUU Polttoainesekoitus,-base-case-(vain-hake) MWh/t Tonnit MWh Metsähake 2, Biokuivattu-hake 3, 0 0 Siistausliete 0, Bioliete 1, SRF, Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys Kolmenkulman alueella TUU Pohjatuhka t/a Lentotuhka t/a PO-G-teho Tarvittava-POGteho

PienCHP-laitosten. tuotantokustannukset ja kannattavuus. TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy. www.ekogen.fi

PienCHP-laitosten. tuotantokustannukset ja kannattavuus. TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy. www.ekogen.fi PienCHP-laitosten tuotantokustannukset ja kannattavuus TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy www.ekogen.fi Teemafoorumi: Pien-CHP laitokset Joensuu 28.11.2012 PienCHPn kannattavuuden edellytykset

Lisätiedot

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari - 22.3.216 Pöyry Management Consulting Oy EU:N 23 LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT EU:n 23 linjausten toteutusvaihtoehtoja

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto- ja käyttömahdollisuudet Jouni Havukainen

Biokaasun tuotanto- ja käyttömahdollisuudet Jouni Havukainen Biokaasun tuotanto- ja käyttömahdollisuudet Jouni Havukainen Sisältö Mitä mädätys on? Kuinka paljon kustantaa? Kuka tukee ja kuinka paljon? Mitä rakennusprojektiin kuuluu ja kuka toimittaa? Mikä on biokaasun

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Mistäuuttakysyntääja jalostustametsähakkeelle? MikkelinkehitysyhtiöMikseiOy Jussi Heinimö

Mistäuuttakysyntääja jalostustametsähakkeelle? MikkelinkehitysyhtiöMikseiOy Jussi Heinimö Mistäuuttakysyntääja jalostustametsähakkeelle? MikkelinkehitysyhtiöMikseiOy Jussi Heinimö 14.11.2016 Mistä uutta kysyntää metsähakkeelle -haasteita Metsähakkeen käyttö energiantuotannossa, erityisesti

Lisätiedot

Kuivamädätys - kokeet ja kannattavuus

Kuivamädätys - kokeet ja kannattavuus Kuivamädätys - kokeet ja kannattavuus FM Johanna Kalmari-Harju Kokeet 190 pv ja 90 pv panoskokeet tiloilla käytettävissä olevista massoista. Massat Massojen suhteet N1 Munintakananlanta + heinä 3:1 N2

Lisätiedot

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013 METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS LAUHDESÄHKÖN MERKITYS SÄHKÖMARKKINOILLA Lauhdesähkö on sähkön erillissähköntuotantoa (vrt. sähkön ja lämmön yhteistuotanto) Polttoaineilla (puu,

Lisätiedot

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Jukka Leskelä Energiateollisuus Energia- ja ilmastostrategian valmisteluun liittyvä asiantuntijatilaisuus 27.1.2016 Hiilen käyttö sähköntuotantoon on

Lisätiedot

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Biojalostamohanke BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Sunpine&Preem Arizona Chemicals SP Processum Fortum Borregaard Forssa UPM Forchem Neste Oil Kalundborg FORSSAN ENVITECH-ALUE Alueella toimii jätteenkäsittelylaitoksia,

Lisätiedot

Johdatus työpajaan. Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Päättäjien 41. metsäakatemia, Majvik

Johdatus työpajaan. Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Päättäjien 41. metsäakatemia, Majvik Johdatus työpajaan Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Päättäjien 41. metsäakatemia, Majvik 14.9.2016 Bioenergian osuus Suomen energiantuotannosta 2015 Puupolttoaineiden osuus Suomen energian kokonaiskulutuksesta

Lisätiedot

Uuden sähkömarkkinamallin kuvaus ja vaikutusten analysointi. Selvitys Teknologiateollisuus ry:lle

Uuden sähkömarkkinamallin kuvaus ja vaikutusten analysointi. Selvitys Teknologiateollisuus ry:lle Uuden sähkömarkkinamallin kuvaus ja vaikutusten analysointi Selvitys Teknologiateollisuus ry:lle 3.6.2009 Sisältö 1. Työn lähtökohdat 2. Uuden sähkömarkkinamallin toiminnan kuvaus 3. Mallinnuksen lähtöoletukset

Lisätiedot

POLTTOAINEIDEN VEROMUUTOSTEN VAIKUTUSTEN SEURANTA SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANNOSSA TIIVISTELMÄ - PÄIVITYS 12.2.2016

POLTTOAINEIDEN VEROMUUTOSTEN VAIKUTUSTEN SEURANTA SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANNOSSA TIIVISTELMÄ - PÄIVITYS 12.2.2016 POLTTOAINEIDEN VEROMUUTOSTEN VAIKUTUSTEN SEURANTA SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANNOSSA TIIVISTELMÄ - PÄIVITYS All rights reserved. No part of this document may be reproduced in any form or by any means without

Lisätiedot

Kotimaisen biohiilipelletin kilpailukyvyn varmistaminen energiapolitiikan ohjauskeinoilla - esitys

Kotimaisen biohiilipelletin kilpailukyvyn varmistaminen energiapolitiikan ohjauskeinoilla - esitys Kotimaisen biohiilipelletin kilpailukyvyn varmistaminen energiapolitiikan ohjauskeinoilla - esitys 11.1.16 Tausta Tämä esitys on syntynyt Mikkelin kehitysyhtiön Miksein GreenStremiltä tilaaman selvitystyön

Lisätiedot

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen

Lisätiedot

Esa Ekholm Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Marraskuu 2016

Esa Ekholm Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Marraskuu 2016 Tulevaisuuden bioenergia Lahden seudulla Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Marraskuu 2016 Päijät-Häme 9 kuntaa 200.000 asukasta FINLAND RUSSIA SWEDEN ESTONIA LADEC lyhyesti Tukee Lahden kaupunkiseudun elinkeinoelämän

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Työpaja Kotkassa 30.9.2010 Biovakka Suomi Oy Markus Isotalo Copyright Biovakka Suomi Oy, Harri Hagman 2010 Esitys keskittyy

Lisätiedot

EnergiaRäätäli Suunnittelustartti:

EnergiaRäätäli Suunnittelustartti: EnergiaRäätäli Suunnittelustartti: Taustaselvitys puukaasun ja aurinkoenergian tuotannon kannattavuudesta 10.10.2013 1 Lähtökohta Tässä raportissa käydään lävitse puukaasulaitoksen ja aurinkoenergian (sähkön

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Tuulivoiman rooli energiaskenaarioissa. Leena Sivill Energialiiketoiminnan konsultointi ÅF-Consult Oy

Tuulivoiman rooli energiaskenaarioissa. Leena Sivill Energialiiketoiminnan konsultointi ÅF-Consult Oy Tuulivoiman rooli energiaskenaarioissa Leena Sivill Energialiiketoiminnan konsultointi ÅF-Consult Oy 2016-26-10 Sisältö 1. Tausta ja tavoitteet 2. Skenaariot 3. Tulokset ja johtopäätökset 2 1. Tausta ja

Lisätiedot

PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 2005-2009

PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 2005-2009 PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 25-29 /MWh 8 7 6 5 4 3 2 1 25 26 27 28 29 hiililauhteen rajakustannushinta sis CO2 hiililauhteen rajakustannushinta Sähkön Spot-markkinahinta (sys) 5.3.21 Yhteenveto

Lisätiedot

Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07. Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi

Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07. Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07 Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi Esa Marttila, LTY, ympäristötekniikka Jätteiden kertymät ja käsittely

Lisätiedot

Farmivirta. Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA

Farmivirta. Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA Farmivirta Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA Farmivirta on puhdasta lähienergiaa pientuottajalta sähkönkäyttäjille Farmivirta tuotetaan mikro- ja pienvoimaloissa uusiutuvilla

Lisätiedot

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari - 22.3.216 Pöyry Management Consulting Oy EU:N 23 LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT EU:n 23 linjausten toteutusvaihtoehtoja

Lisätiedot

Sanna Marttinen. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT)

Sanna Marttinen. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) Tuoteketjujen massa-, ravinne- ja energiataseet Sanna Marttinen Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) Kestävästi kiertoon yhdyskuntien ja teollisuuden ravinteiden hyödyntäminen lannoitevalmisteina

Lisätiedot

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme Energiantuotanto Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919 Sähkö -konserni on monipuolinen energiapalveluyritys, joka tuottaa asiakkailleen sähkö-, lämpö- ja maakaasupalveluja. Energia Oy Sähkö

Lisätiedot

ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin

ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Biokaasulaitoksen energiatase

Lisätiedot

Metsäenergian aluetalousvaikutukset. METY loppuseminaari 21.1.2014 Tanja Ikonen & Johanna Routa Luonnonvarakeskus

Metsäenergian aluetalousvaikutukset. METY loppuseminaari 21.1.2014 Tanja Ikonen & Johanna Routa Luonnonvarakeskus Metsäenergian aluetalousvaikutukset METY loppuseminaari 21.1.2014 Tanja Ikonen & Johanna Routa Luonnonvarakeskus Tutkimuksen tavoite ja tausta Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelman asettaman tavoitteen

Lisätiedot

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 2 22.3.2010 Globaali ongelma vaatii globaalin ratkaisun EU on hakenut sopimusta, jossa numerot ja summat ei julistusta

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Millaiselle jä*eelle mädätys sopii ja miten paljon sitä voi lisätä Suomessa?

Millaiselle jä*eelle mädätys sopii ja miten paljon sitä voi lisätä Suomessa? Millaiselle jä*eelle mädätys sopii ja miten paljon sitä voi lisätä Suomessa? Valtakunnalliset jätehuoltopäivät Helsinki 10.10.2012 Kaisa Suvilampi, VamBio Oy VamBio Oy yritysesi.ely VamBio Oy:n biokaasulaitos

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Sisältö Keski-Suomen taloudellinen kehitys 2008-2009 Matalasuhteen

Lisätiedot

Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle 2010-luvulla

Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle 2010-luvulla Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle ll 2010-luvulla Hiilitieto ry:n seminaari 18.3.2010 Ilkka Kananen Ilkka Kananen 19.03.2010 1 Energiahuollon turvaamisen perusteet Avointen energiamarkkinoiden toimivuus

Lisätiedot

BIOKAASULAITOS SAARIJÄRVELLE LAITOSHANKKEEN EDELLYTYKSET

BIOKAASULAITOS SAARIJÄRVELLE LAITOSHANKKEEN EDELLYTYKSET BIOKAASULAITOS SAARIJÄRVELLE LAITOSHANKKEEN EDELLYTYKSET NYKYTILANNE POHJOISESSA KESKI SUOMESSA Biokaasutettavia materiaalien potentiaali suuri Painopistealueet Saarijärvi, Viitasaari ja Pihtipudas Suurin

Lisätiedot

Biokaasun liikennekäyttö Keski- Suomessa. Juha Luostarinen Metener Oy

Biokaasun liikennekäyttö Keski- Suomessa. Juha Luostarinen Metener Oy Biokaasun liikennekäyttö Keski- Suomessa Juha Luostarinen Metener Oy Tausta Biokaasulaitos Kalmarin tilalle vuonna 1998 Rakentamispäätöksen taustalla navetan lietelannan hygieenisen laadun parantaminen

Lisätiedot

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 21.11.2016 Outi Pakarinen outi.pakarinen@keskisuomi.fi Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 1 Biokaasua Voidaan tuottaa yhdyskuntien ja teollisuuden biohajoavista jätteistä, maatalouden sivuvirroista,

Lisätiedot

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Maakaasuyhdistys 23.4.2010 Kymen Bioenergia Oy KSS Energia Oy, 60 % ajurina kannattava bioenergian tuottaminen liiketoimintakonseptin tuomat monipuoliset mahdollisuudet tehokkaasti

Lisätiedot

Arvioita Suomen puunkäytön kehitysnäkymistä

Arvioita Suomen puunkäytön kehitysnäkymistä Arvioita Suomen puunkäytön kehitysnäkymistä Lauri Hetemäki Metsien käytön tulevaisuus Suomessa -seminaari, Suomenlinna, 25.3.2010, Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research

Lisätiedot

ENERGIATASEIDEN ESITTELY UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET - ENERGIATASEET

ENERGIATASEIDEN ESITTELY UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET - ENERGIATASEET ENERGIATASEIDEN ESITTELY UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET SISÄLTÖ Tampereen energiatase 2014 Pirkkalan energiatase 2014 Nokian energiatase 2014 Kangasalan energiatase 2014 Lempäälän energiatase 2014

Lisätiedot

Yhteenveto selvityksestä päästökaupan markkinavakausvarannon vaikutuksista sähkön tukkuhintaan

Yhteenveto selvityksestä päästökaupan markkinavakausvarannon vaikutuksista sähkön tukkuhintaan Yhteenveto selvityksestä päästökaupan markkinavakausvarannon vaikutuksista sähkön tukkuhintaan Kesäkuu 215 Valtioneuvoston selvitysja tutkimustoiminnan julkaisusarja 9 /215 -yhteenveto Päästökauppajärjestelmän

Lisätiedot

Biokaasun mahdollisuudet ja potentiaali Keski-Suomessa Outi Pakarinen, Suomen Biokaasuyhdistys ry

Biokaasun mahdollisuudet ja potentiaali Keski-Suomessa Outi Pakarinen, Suomen Biokaasuyhdistys ry Biokaasun mahdollisuudet ja potentiaali Keski-Suomessa Outi Pakarinen, Suomen Biokaasuyhdistys ry www.biokaasuyhdistys.net Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Sisältö Keski-Suomen biokaasupotentiaali Biokaasun

Lisätiedot

ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt. MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos

ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt. MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Biokaasulaitoksen energiatase Energiataseessa lasketaan

Lisätiedot

PIEN-CHP POLTTOAINEENTUOTANTOLAITOKSEN YHTEYDESSÄ Polttomoottori- ja turbotekniikan seminaari Teknologiateollisuus Otaniemi,Espoo

PIEN-CHP POLTTOAINEENTUOTANTOLAITOKSEN YHTEYDESSÄ Polttomoottori- ja turbotekniikan seminaari Teknologiateollisuus Otaniemi,Espoo PIEN-CHP POLTTOAINEENTUOTANTOLAITOKSEN YHTEYDESSÄ 15.05.2014 Polttomoottori- ja turbotekniikan seminaari Teknologiateollisuus Otaniemi,Espoo Janne Suomela Projektitutkija, Levón-instituutti Vaasan yliopisto

Lisätiedot

Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin

Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin Elinkeinoministeri Olli Rehn Päättäjien 40. Metsäakatemia Majvikin Kongressikeskus 26.4.2016 Pariisin ilmastokokous oli menestys Pariisin

Lisätiedot

Kohti puhdasta kotimaista energiaa

Kohti puhdasta kotimaista energiaa Suomen Keskusta r.p. 21.5.2014 Kohti puhdasta kotimaista energiaa Keskustan mielestä Suomen tulee vastata vahvasti maailmanlaajuiseen ilmastohaasteeseen, välttämättömyyteen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä

Lisätiedot

Energian hinnat. Energian hintojen nousu jatkui. 2011, 4. neljännes

Energian hinnat. Energian hintojen nousu jatkui. 2011, 4. neljännes Energia 2012 Energian hinnat 2011, 4. neljännes Energian hintojen nousu jatkui Liikenteessä ja lämmityksessä käytettävät energian hinnat nousivat vuoden 2011 viimeisellä vuosineljänneksellä Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Biokaasun käytön kannustimet ja lainsäädäntö

Biokaasun käytön kannustimet ja lainsäädäntö Biokaasun käytön kannustimet ja lainsäädäntö Biokaasusta liiketoimintaa mahdollisuudet ja reunaehdot Seminaari ja keskustelutilaisuus 3.12.2008, Helsinki Erkki Eskola Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Energiamurros - Energiasta ja CO2

Energiamurros - Energiasta ja CO2 Energiamurros - Energiasta ja CO2 Hybridivoimala seminaari, 25.10.2016 Micropolis, Piisilta 1, 91100 Ii Esa Vakkilainen Sisältö CO2 Uusi aika Energian tuotanto ja hinta Bioenergia ja uusiutuva Strategia

Lisätiedot

Haminan Energia Biokaasulaitos Virolahti 21.10.2015

Haminan Energia Biokaasulaitos Virolahti 21.10.2015 Haminan Energia Biokaasulaitos Virolahti 21.10.2015 Haminan Energia Oy Perustettu 23.3.1901 Maakaasun jakelu aloitettiin 3.12.1982 Haminan Energia Oy:ksi 1.9.1994 Haminan kaupungin 100% omistama energiayhtiö

Lisätiedot

edistämiskeinoista Finbion kevätpäivä 22.4.2009

edistämiskeinoista Finbion kevätpäivä 22.4.2009 Syöttötariffeista ja muista edistämiskeinoista Petteri Kuuva Finbion kevätpäivä 22.4.2009 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiapolitiikalle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) 40 Asianro 3644/11.03.00/2016 Kuopion ja Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöt: Vuoden 2014 vahvistetut päästöt ja ennakkotieto vuodelta 2015 Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

Lisätiedot

Bioenergia ry:n katsaus kotimaisten polttoaineiden tilanteeseen

Bioenergia ry:n katsaus kotimaisten polttoaineiden tilanteeseen Bioenergia ry:n katsaus kotimaisten polttoaineiden tilanteeseen 1. Metsähakkeen ja turpeen yhteenlaskettu käyttö laski viime vuonna 2. Tälle ja ensi vuodelle ennätysmäärä energiapuuta ja turvetta tarjolla

Lisätiedot

Pariisin neuvo,elujen vaikutus liike- elämään

Pariisin neuvo,elujen vaikutus liike- elämään FIBS: AAer Paris Ilmastoseminaari 15.12. 2015 Eurooppa sali Pariisin neuvo,elujen vaikutus liike- elämään Markku Ollikainen Ympäristöekonomian professori, Helsingin yliopisto Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja

Lisätiedot

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuoteen Elinkeinoministeri Olli Rehn

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuoteen Elinkeinoministeri Olli Rehn Kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuoteen 2030 Elinkeinoministeri Olli Rehn 24.11.2016 Skenaariotarkastelut strategiassa Perusskenaario Energian käytön, tuotannon ja kasvihuonekaasupäästöjen kokonaisprojektio

Lisätiedot

Jätteestä energiaa ja kierrätysravinteita BioGTS Oy

Jätteestä energiaa ja kierrätysravinteita BioGTS Oy Jätteestä energiaa ja kierrätysravinteita BioGTS Oy BioGTS Oy Kotipaikka Laukaa Toimipaikat Jyväskylässä & Laukaassa 100 % Suomalaisessa omistuksessa Pääomistajina Mika Rautiainen sekä Annimari Lehtomäki

Lisätiedot

Riittääkö biomassaa tulevaisuudessa. Kalle Eerikäinen & Jari Hynynen Metsäntutkimuslaitos

Riittääkö biomassaa tulevaisuudessa. Kalle Eerikäinen & Jari Hynynen Metsäntutkimuslaitos Riittääkö biomassaa tulevaisuudessa Kalle Eerikäinen & Jari Hynynen Metsäntutkimuslaitos Metsävarat ja metsien käsittely nyt Puuston tilavuus metsä- ja kitumaalla 1920-luvulta lähtien Puuston kasvu ja

Lisätiedot

Valtakunnallinen jätesuunni.elu, seuranta ja 1lastoin1. Jätehuollon kevätpäivä Sirje Stén, ympäristöministeriö

Valtakunnallinen jätesuunni.elu, seuranta ja 1lastoin1. Jätehuollon kevätpäivä Sirje Stén, ympäristöministeriö Valtakunnallinen jätesuunni.elu, seuranta ja 1lastoin1 Jätehuollon kevätpäivä 22.5.2014 Sirje Stén, ympäristöministeriö Valtakunnallinen jätesuunni.elu Jätesuunni.elu perustuu jätedirek1iviin. Kullakin

Lisätiedot

Odotukset ja mahdollisuudet

Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet teollisuudelle teollisuudelle Hannu Anttila Hannu Anttila Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

Suomen Sahat Sidosryhmäpäivä 09. Markkinakatsaus Helsinki

Suomen Sahat Sidosryhmäpäivä 09. Markkinakatsaus Helsinki Suomen Sahat Sidosryhmäpäivä 09 Markkinakatsaus 24.11.2009 Helsinki Sahateollisuus on metsäteollisuuden selkäranka Järeän puun hankinta käynnistää kaiken keskeisen toiminnan metsissämme Saha- ja vaneriteollisuus

Lisätiedot

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Suomessa monet asiat kehittyvät nopeasti yhteiskunnan toivomalla tavalla Bioenergia Tuulivoima Energiatehokkuus

Lisätiedot

Sähkön ja lämmön tuotanto sekä myynti

Sähkön ja lämmön tuotanto sekä myynti 1 Fortum Venäjällä Sähkön ja lämmön tuotanto sekä myynti OAO Fortum (aiemmin TGC-10) Toimii Uralilla ja Länsi-Siperiassa Tjumenin ja Khanti- Manskin alueella öljyn ja kaasun tuotantoalueiden ytimessä sekä

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA / RUUKIN TAAJAMA Biokaukolämpöenergian kannattavuustarkastelu Syyskuu 2010

SIIKAJOEN KUNTA / RUUKIN TAAJAMA Biokaukolämpöenergian kannattavuustarkastelu Syyskuu 2010 1(6) SIIKAJOEN KUNTA / RUUKIN TAAJAMA Biokaukolämpöenergian kannattavuustarkastelu Syyskuu 2010 Osoite: Puh/fax Sähköposti: PL 43 (Voudintie 6) (08)-5625 100 etunimi.sukunimi@planora.fi 90401 OULU (08)-376

Lisätiedot

Kiertotalous alkaa meistä Bioenergian kestävyyden arviointi Kommenttipuheenvuoro

Kiertotalous alkaa meistä Bioenergian kestävyyden arviointi Kommenttipuheenvuoro Kiertotalous alkaa meistä Bioenergian kestävyyden arviointi Kommenttipuheenvuoro Teija Paavola, Biovakka Suomi Oy Bioenergian kestävyys seminaari, 3.12.2015, Helsinki Kestävyyden osa-alueiden painottaminen

Lisätiedot

Keski-Suomen metsien tila ja hakkuumahdollisuudet

Keski-Suomen metsien tila ja hakkuumahdollisuudet Keski-Suomen metsien tila ja hakkuumahdollisuudet Olli Salminen Luke VMI11 tietojen julkistus Jyväskylä Luonnonvarakeskus, Metsäsuunnittelu ja metsävarannot Metsävarat : Kari T. Korhonen & Antti Ihalainen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT

KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT Julkisuudessa on ollut esillä Kemijärven sellutehtaan muuttamiseksi biojalostamoksi. Tarkasteluissa täytyy muistaa, että tunnettujenkin tekniikkojen soveltaminen

Lisätiedot

Suomenlinnan kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut pitkällä aikavälillä

Suomenlinnan kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut pitkällä aikavälillä TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Suomenlinnan kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut pitkällä aikavälillä Hiilineutraali Korkeasaari 9.2.2016 Antti Knuuti, VTT 040 687 9865, antti.knuuti@vtt.fi

Lisätiedot

Energiapoliittisia linjauksia

Energiapoliittisia linjauksia Energiapoliittisia linjauksia Metsäenergian kehitysnäkymät Suomessa -kutsuseminaari Arto Lepistö Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 25.3.2010 Sisältö 1. Tavoitteet/velvoitteet 2. Ilmasto- ja energiastrategia

Lisätiedot

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE)

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen ammattikorkeakoulun luonnonvara- ja ympäristöalan osuus Antti Peltola 1. Kuntatiedotus uusiutuvasta energiasta ja hankkeen palveluista Kohteina 6 kuntaa

Lisätiedot

Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle

Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle Envor Group Toimitusjohtaja Mika Laine Järkivihreä Forssa - Turbonousuun Forssa 19.4.2011 Envor Group Neljä yritystä, vanhin perustettu

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016 Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 216 Energiaviraston tiedotustilaisuus 17.1.217 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Sähkön tukkumarkkinat Miten sähkön tukkumarkkinat

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso) metsävarat ja hakkuumahdollisuudet

Kaakkois-Suomen (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso) metsävarat ja hakkuumahdollisuudet Kaakkois-Suomen (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso) metsävarat ja hakkuumahdollisuudet Olli Salminen Luke VMI11 tietojen julkistus ja AMO-työpaja Lappeenranta 4.6.2015 Luonnonvarakeskus, Metsäsuunnittelu ja

Lisätiedot

Uusiutuvan energian tukimekanismit. Bioenergian tukipolitiikka seminaari Hotelli Arthur, Kasperi Karhapää Manager, Business Development

Uusiutuvan energian tukimekanismit. Bioenergian tukipolitiikka seminaari Hotelli Arthur, Kasperi Karhapää Manager, Business Development Uusiutuvan energian tukimekanismit Bioenergian tukipolitiikka seminaari Hotelli Arthur, 17.2.2016 Kasperi Karhapää Manager, Business Development 1 Lämmitysmuodot ja CHP-kapasiteetti polttoaineittain 6

Lisätiedot

VN-TEAS-HANKE: EU:N 2030 ILMASTO- JA ENERGIAPOLITIIKAN LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET SUOMEN KILPAILUKYKYYN

VN-TEAS-HANKE: EU:N 2030 ILMASTO- JA ENERGIAPOLITIIKAN LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET SUOMEN KILPAILUKYKYYN VN-TEAS-HANKE: EU:N 23 ILMASTO- JA ENERGIAPOLITIIKAN LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET SUOMEN KILPAILUKYKYYN Seminaariesitys työn ensimmäisten vaiheiden tuloksista 2.2.216 EU:N 23 ILMASTO-

Lisätiedot

Energia ja ilmastonmuutos- maatilojen uusiutuvan energian ratkaisuja

Energia ja ilmastonmuutos- maatilojen uusiutuvan energian ratkaisuja Energia ja ilmastonmuutos- maatilojen uusiutuvan energian ratkaisuja Maatilojen energiakulutus on n. 10 TWh -> n. 3% koko Suomen energiankulutuksesta -> tuotantotilojen lämmitys -> viljan kuivaus -> traktorin

Lisätiedot

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN Kaukolämpöpäivät 25.8.2016 Juhani Aaltonen Vähemmän päästöjä ja lisää uusiutuvaa energiaa Tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä

Lisätiedot

Riikinvoiman ajankohtaiset

Riikinvoiman ajankohtaiset Riikinvoiman ajankohtaiset Yhdyskuntajätteestä energiaa kiertopetitekniikalla 18.2.2016 Sisältö 1. Hanke- ja prosessiesittely 2. Kiertopetitekniikan haasteet ja mahdollisuudet 3. Tilannekatsaus Riikinvoiman

Lisätiedot

Fortumin sähkömarkkinakatsaus Keilaniemi

Fortumin sähkömarkkinakatsaus Keilaniemi Fortumin sähkömarkkinakatsaus Keilaniemi 19.3.27 Lotta Forssell viestintäjohtaja Fortum Portfolio Management and Trading 19/3/28 1 Sähkömarkkinakatsauksen tausta ja tarkoitus Fortumin sähkömarkkinakatsauksen

Lisätiedot

Metsäenergian saatavuus, käytön kannattavuus ja työllisyysvaikutukset, Case Mustavaara

Metsäenergian saatavuus, käytön kannattavuus ja työllisyysvaikutukset, Case Mustavaara Metsäenergian saatavuus, käytön kannattavuus ja työllisyysvaikutukset, Case Mustavaara TIE-hankkeen päätösseminaari Taivalkoski 27.3.2013 Matti Virkkunen, VTT 2 Sisältö Metsähakkeen saatavuus Mustavaaran

Lisätiedot

Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa.

Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa. Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa. Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 BIOENERGIA RY TIIVISTETTYNÄ Historiamme ulottuu 70 vuoden taakse (Turveteollisuusliitto 1943,

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2014

Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto Sisältö Keski-Suomen energiatase 2014 Energialähteet ja energiankäyttö Uusiutuva energia Sähkönkulutus

Lisätiedot

Kohti päästöttömiä energiajärjestelmiä

Kohti päästöttömiä energiajärjestelmiä Kohti päästöttömiä energiajärjestelmiä Prof. Sanna Syri, Energiatekniikan laitos, Aalto-yliopisto Siemensin energia- ja liikennepäivä 13.12.2012 IPCC: päästöjen vähentämisellä on kiire Pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

Riittääkö bioraaka-ainetta. Timo Partanen

Riittääkö bioraaka-ainetta. Timo Partanen 19.4.2012 Riittääkö bioraaka-ainetta 1 Päästötavoitteet CO 2 -vapaa sähkön ja lämmön tuottaja 4/18/2012 2 Näkökulma kestävään energiantuotantoon Haave: Kunpa ihmiskunta osaisi elää luonnonvarojen koroilla

Lisätiedot

Uusiutuvan energian vaikuttavuusarviointi 2013 Arviot vuosilta

Uusiutuvan energian vaikuttavuusarviointi 2013 Arviot vuosilta Uusiutuvan energian vaikuttavuusarviointi 213 Arviot vuosilta 21-212 Suvi Monni, Benviroc Oy, suvi.monni@benviroc.fi Tomi J Lindroos, VTT, tomi.j.lindroos@vtt.fi Esityksen sisältö 1. Tarkastelun laajuus

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto

Keski-Suomen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto Keski-Suomen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto 1 Sisältö Perustietoa Keski-Suomesta Keski-Suomen energiatase 2010 Energianlähteiden ja kulutuksen kehitys 2000-luvulla Talouden ja energiankäytön

Lisätiedot

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Peruslähtökohtia EU:n ehdotuksissa Ehdollisuus - Muun maailman vaikutus

Lisätiedot

LÄMPÖYRITTÄJÄPÄIVÄ. 09.20 Avaus ja pienpuun energiatuki Urpo Hassinen Biomas-hanke

LÄMPÖYRITTÄJÄPÄIVÄ. 09.20 Avaus ja pienpuun energiatuki Urpo Hassinen Biomas-hanke LÄMPÖYRITTÄJÄPÄIVÄ 09.00 Kahvitarjoilu 09.20 Avaus ja pienpuun energiatuki Urpo Hassinen Biomas-hanke 09.45 Hakeraaka-aineen hankintanäkymät ja Ilkka Hämäläinen energiapuumarkkinat Keski-Karjalassa Biowatti

Lisätiedot

Bioenergian tukimekanismit

Bioenergian tukimekanismit Bioenergian tukimekanismit REPAP 22- Collaboration workshop 4.5.21 Perttu Lahtinen Uusiutuvien energialähteiden 38 % tavoite edellyttää mm. merkittävää bioenergian lisäystä Suomessa Suomen ilmasto- ja

Lisätiedot

Päästövaikutukset energiantuotannossa

Päästövaikutukset energiantuotannossa e Päästövaikutukset energiantuotannossa 21.02.2012 klo 13.00 13.20 21.2.2013 IJ 1 e PERUSTETTU 1975 - TOIMINTA KÄYNNISTETTY 1976 OMISTAJANA LAPUAN KAUPUNKI 100 % - KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖ - OSAKEPÄÄOMA 90

Lisätiedot

TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN. Lappeenranta Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1

TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN. Lappeenranta Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN Lappeenranta 26.05.2016 Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 Energiatuki Työ- ja elinkeinoministeriö / ELY- keskus voi hankekohtaisen

Lisätiedot

Biokaasulaitoksen suunnittelu ja toteutus

Biokaasulaitoksen suunnittelu ja toteutus Biokaasulaitoksen suunnittelu ja toteutus Henri Karjalainen Envitecpolis Oy Energiaa maatiloille 28.11.2016 2016 Copyright Envitecpolis Oy 1 Onko biokaasulaitos kannattava maatilakokoluokassa? 2016 Copyright

Lisätiedot

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio,

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, 20.9.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Suvilahden ja Kivikon aurinkovoimalat PPA-uutuus Muuta aurinkoenergiaan

Lisätiedot

VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET

VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET 1(10) VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET TAUSTAA Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta vesivoimaan ja muihin energialähteisiin Jatkoa ET:n teettämälle

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen toimialueen energiapuuvarat

Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen toimialueen energiapuuvarat Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen toimialueen energiapuuvarat Kehittyvä metsäenergia -hanke Jussi Laurila www.kehittyvametsaenergia.fi Johdanto Metsäbiomassa on rajallinen voimavara uusiutuvuudestaan huolimatta.

Lisätiedot

HELSINGIN ENERGIARATKAISU

HELSINGIN ENERGIARATKAISU HELSINGIN ENERGIARATKAISU YKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ JANNE RAUHAMÄKI, HELEN OY Hiilitieto ry:n talviseminaari 16.3.2016 Sisältö x 16.3.2016 2 HELEN OY Osakeyhtiö vuoden 2015 alusta Organisaatio 1.10.2015 alkaen

Lisätiedot

Uusiutuvan energian vaikuttavuusarviointi 2015 Arviot vuosilta

Uusiutuvan energian vaikuttavuusarviointi 2015 Arviot vuosilta Uusiutuvan energian vaikuttavuusarviointi 2015 Arviot vuosilta 2010-2014 Suvi Monni, Benviroc Oy, suvi.monni@benviroc.fi Tomi J Lindroos, VTT, tomi.j.lindroos@vtt.fi Esityksen sisältö 1. Tarkastelun laajuus

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

FINANSSITUOTTEIDEN KÄYTTÖ MUUSSA KAUPPATOIMINNASSA. UPM-Kymmene Oyj Puunhankinta ja metsäpalvelut 04.11.2013 Esa Retva

FINANSSITUOTTEIDEN KÄYTTÖ MUUSSA KAUPPATOIMINNASSA. UPM-Kymmene Oyj Puunhankinta ja metsäpalvelut 04.11.2013 Esa Retva FINANSSITUOTTEIDEN KÄYTTÖ MUUSSA KAUPPATOIMINNASSA UPM-Kymmene Oyj Puunhankinta ja metsäpalvelut 04.11.2013 Esa Retva Kaupan vapautuminen kohti johdannaismarkkinaa Hyödykemarkkinat ovat eri kehitysvaiheessa.

Lisätiedot

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen Erik Raita Polarsol Oy Polarsol pähkinänkuoressa perustettu 2009, kotipaikka Joensuu modernit tuotantotilat Jukolanportin alueella ISO 9001:2008

Lisätiedot