Lappeenrannan seudun matkailullisen kärkikohteen Pallonlah4- Satama- Myllysaari - alueen palveluiden, mainonnan ja tapahtumien kehitysprojek4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lappeenrannan seudun matkailullisen kärkikohteen Pallonlah4- Satama- Myllysaari - alueen palveluiden, mainonnan ja tapahtumien kehitysprojek4"

Transkriptio

1 Lappeenrannan seudun matkailullisen kärkikohteen Pallonlah4- Satama- Myllysaari - alueen palveluiden, mainonnan ja tapahtumien kehitysprojek4 Vetovoimaa ja kestävää laatua ympärivuo4seen matkailuun Etelä- Suomessa Työ on osa Lappeenranta 2028 strategiaa. GSP Group Oy

2 Alkusanat Kyseisen työn tarkoituksena oli löytää Lappeenrannan matkailulle uusi vetovoimatekijä. Ase4mme työmme tavoileeksi em. lisäksi löytää tekijät ja alueen ak4voijat, jotka eivät ole vetovoimatekijä ainoastaan matkailulle vaan myös tavalliselle lappeenrantalaiselle asukkaalle. Monipuolinen palvelutarjonta ja monipuolinen käyläjäkunta on jokaisen etu, niin yriläjän, asiakkaan kuin kaupungin kannalta. Ydinajatuksena oli ideoida uusi matkailullinen kärkikohde, joka on yriläjävetoises4 toteutelavissa, joka on liiketaloudellises4 kannalava ja joka erilaisine vapaa- ajan- ja kulluuriharrasteisiin keskilyvänä tapahtuma- areenana luo poikkeukselliset puileet sekä Lappeenrannan asukkaiden elä kaupungissa käyvien ko4maisten ja ulkomaisten vieraiden käylöön ympärivuo4ses4. Nämä kriteerit kelluva rantapromenadi, monitoiminen tapahtuma- alusta täylää jokaiselta osa- alueelta ja tarjoaa em. lisäksi uudet puileet ranta- alueen tapahtumatoiminnan keskilämiselle. Lisäksi toiminnan keskilämisen ja lisäävät uusien toimijoiden kiinnostusta tapahtumatoiminnan järjestämiselle monipuolisen toiminnan mahdollistavan 4laratkaisun osalta. Lappeenrannan kaupungin sijain4 yhdellä Suomen kauneimmista paikoista antoi runsain mitoin ideoita ja ajatuksia, joita pi4 matkan varrella karsia, ja pitää mielessä työn teema: Konkree/nen esitys, joka on toteu6amiskelpoinen yri6äjävetoises;. TilaLu työ kalaa markkinakartoitusosion, jonka avulla selvitepin poten4aalisten toimijoiden kiinnostusta toimimaan ja järjestämään tapahtumia alueella, uusien tapahtumien ja toteutusmallin ideoin4 sekä em. matkailullisen kärkikohteen ideoin4 kaiken taustalla toteutuskelpoisuus yriläjävetoises4, kaupungin kustannuksia säästäen. GSP Group Oy Materiaali sisältää kartta- ja arkkitehtikuvien lisäksi referenssikuvia, joista ei ole maksettu tekijänoikeuskorvausta.

3 Markkinakartoitusdokumen4n 4ivistelmän sisältö 1. Työn kuvaus: tarjouspyyntö 1.1 Työn kuvaus: tarjous ja työn toteutustapa 1.2 Työn kuvaus: tarjouksen op5ot ja jatkotyöt 2. Markkinakartoituksen ja haastalelujen 4ivistelmä 3. Tapahtumavuosikello ja yhteismarkkinoin4 4. Vuosikello 5. Luonnos uusien vetovoimatekijöiden eli palveluiden ja rakenteiden sijoilelusta 6. Ideoitavat alueet ja konsep4ajatuksemme 7. Uusi matkailun vetovoimatekijä Halkosaari 7.1 Kelluva rantapromenadi Lappeenrannan uusi maamerkki 7.2 Miksi kelluva rakentaminen ja rantapromenadi 7.3 Hankkeen vaikutus kaupungille 7.4 Tulot ja menot kaupungille 8. Next Steps hankkeen seuraavat vaiheet 9. Muun suunnilelualueen profiloin4 9.1 Baana Lappeenranta 9.2. Pallonlah Linnoituksenniemi Pallonlah5 / Hiekkalinna vaihtoehtoinen ratkaisu 9.4.Linnoitus 9.5. Kaupunginlah5 ja Satama 9.6. Myllysaari ja Kukkosaari LiiLeet: Haastateltujen kommen5t Haastateltujen lista Laskelmamallit

4 1. TYÖN KUVAUS - TARJOUSPYYNTÖ Lappeenrannan seudun matkailullisen kärkikohteen Pallonlah4- satama- Myllysaari alueen palveluiden, mainonnan ja tapahtumien kehitysprojek4 Tarjouspyynnön kohteena on Pallonlah5- Satama- Myllysaari alue, jolle nyt haetaan uusia ideoita liinyen alueen kehinämiseen; palveluihin ja tapahtumiin. TavoiNeena on ak5voida aluena vahvemmin ympärivuo5seen käynöön sekä tukea yrinäjyynä. Asiantun(japalvelu koostuu seuraavista tehtävistä: 1. Luoda kohdealueelle 12 tapahtuman malli vuoden jokaiselle kuukaudelle. Tapahtumatarjonnassa pitää o<aa huomioon olemassa olevat (lat, varusteet, yritykset, tapahtumat ja vuodenaika. Toteutus: markkinakartoitus (haastalelut), alueen tapahtumavuosikello (uudet ja olemassa olevat tapahtumat), alueiden tapahtumaprofiloin4 / alueiden konseptoin4 2. Iden(fioida yksi täysin uusi vetovoimatekijä alueelle, joka on toteutuskelpoinen ja yri<äjävoimin toteute<avissa. Tämä voi myös olla julkinen kohde, joka antaa posi(ivisen ja hauskan kuvan kaupungista kuvi<eellinen esimerkki voisi olla oravanpyörä, johon ihminen mahtuu sisälle juoksemaan. Samalla pyörä tuo<aa sähköä, joka näkyy mi<arissa. Toteutus: Kelluva monitoimialusta / rantapromenadi. Esimerkkilaskelma ja luonnoskuvat. Lisäksi muun suunnilelualueen profiloin4, niiden rakennukset sekä alueiden luonnoskuvat: koko alueen toimintoja tukeva suunnitelma. 3. Alueen yri<äjien ja muualta tulevien uusien toimijoiden haasta<elu ja heidän tarpeidensa kartoi<amienne. Haasta<eluja pitää olla vähintään 20 kappale<a ja kohdenne<uja kysymyksiä vähintään 20 kappale<a. Haasta<elussa on oltava valmiudet kysellä uusien, jo mie(<yjen ideoiden toimivuu<a ja toteute<avuu<a. Toteutus: Markkinakartoitusosion haastalelut (poten4aaliset tapahtumajärjestäjien ja yriläjät), tarjouksen mukaises kpl: kysely lähetely 55kpl, haastateltuja 35kpl 4. Op(o ja mahdollinen lisäsisältö: Löytää pysyvä ratkaisu ak(vitee<eihin lii<yvään varustevuokraukseen (luistelu, hiihto, pyörät, melonta, segway ym.) Onko esim. mahdollista perustaa johonkin alueelle keskite<y vuokrauspiste, joka on alueen yritysten omistuksessa? Toiminta pitää olla kanna<avaa. Toteutus: OteLu huomioon haastaleluissa, ehdotus sateenvarjomarkkinoin4

5 1.1 TYÖN KUVAUS: TARJOUS - JA TYÖN TOTEUTUSTAPA Lappeenrannan seudun matkailullisen kärkikohteen Pallonlah4- Satama- Myllysaari alueen palveluiden, mainonnan ja tapahtumien kehitysprojek4 GSP Group Oy ONeita tarjouksesta: GSP:n tarjouksen perusajatuksena on luoda kaupungille uusi, menestyksekäs ja vetovoimainen maamerkki pitkäikäisen Hiekkalinna- konsep5n ja muun matkailutoiminnan rinnalle. Samalla selvitetään uuden maamerkin sekä kaupungin nimeämän alueen ympärivuo5sen toiminnallisuuden mahdollisuuksia matkailun ja asukastoiminnan kannalta. Työn tavoileena on suunnitella kohteeseen liiketaloudellises5 kannanava, erilaisiin vapaa- ajan- ja kulnuuriharrasteisiin liinyvä kelluva tapahtuma- alusta, joka luo poikkeukselliset puineet sekä Lappeenrannan asukkaiden enä kaupungissa käyvien ko5maisten ja ulkomaisten vieraiden käynöön ympärivuo5ses5. Työssä kartoitetaan myös alueen olemassa olevat 5lat, varusteet, yritykset ja tapahtumat sekä eri vuodenaikojen tuomia mahdollisuuksia erilaisille toiminnoille. Selvitystyöllä on tarkoitus löytää tekijät, jotka lisäävät ja ylläpitävät alueen ympärivuo4sen matkailun vetovoimaa ja tarjonnan laatua. Markkinakartoituksen tavoite: - SelviNää systemaassilla ja tehokkaas5 toteutetuilla haastaneluilla alueelle sekä sinne ideoimallemme uudelle tapahtuma- alustalle soveltuvien poten5aalisten paikallisten yrinäjien sekä mahdollisten muualta tulevien toimijoiden kiinnostus ja mahdollisuudet toimia alueella. LaadiLavat materiaalit ennen haastaleluja: - Markkinakartoituksen tausta- aineisto - KysymyspaNeristo - Lista haastateltavasta tahosta LaadiLavat materiaalit haastalelujen jälkeen : - Laaditaan markkinakartoitusdokumens, joka esinelee Lappeenrannan ympärivuo5sesta matkailutoiminnasta sekä kelluvasta tapahtuma- alustasta haastanelujen pohjalta kiinnostuneet tahot ja heidän näkemykset projekteista. - Dokumen5ssa esitellään haastaneluissa esiin tulleet alueen ak5viteeneihin liinyvän varustevuokrauksen kannanavuusmahdollisuudet. - Laaditaan arkkitehdin kanssa alustava suunnitelma kelluvasta tapahtuma- alustasta ja sen alustava toteutusaikataulu. - Tuotetaan vuosikello alueelle parhaiten sopivista tapahtumista 12 kalenterikuukauden aikana. - Tuotetaan mennessä loppuraporsluonnos, jota täsmennetään loppupalaverin palauneen mukaises mennessä.

6 1.2 TYÖN KUVAUS TARJOUKSEN OPTIOT JA JATKOTYÖT Lappeenrannan seudun matkailullisen kärkikohteen Pallonlah4- Satama- Myllysaari alueen palveluiden, mainonnan ja tapahtumien kehitysprojek4 GSP Group Oy Ote tarjouksesta: Op;ot ja jatkotyöt - Selvitystyön perusteella käynnistenävä kelluvan tapahtuma- alustan hankesuunninelu, operoijakartoitus sekä mahdollinen sijoinajahankinta. - JatkoneuvoNelut kiinnostuneen tahon kanssa toimintojen käynnistämiseen ja esim. kelluvan tapahtuma- alustan vuokraukseen liinyen. - Tarkempi selvitys ja alustavat sitoumukset siitä, millä ehdoilla yrinäjät tulisivat toimimaan tapahtuma- alustalle ja alueille. - Kaupungin elinkeinoelämästä, matkailusta ym. vastaavien edustajien sekä muiden tärkeiden vaikunajatahojen haastanelu. - Kaupungissa vierailevien turis5en haastanelu, jossa kartoitetaan heidän tarpeensa ja toiveensa matkailullisen vetovoiman kasvanamisen, tutkimuskohteena olevan alueen sekä kelluvan tapahtuma- alustan käytön ja tarjonavien palvelujen suhteen (haastaneluajankohta kesä 2014) TYÖN TOTEUTUS: 1. Markkinakartoitus, jonka avulla selvitesin tapahtumajärjestäjien/yrinäjien kiinnostuksen tason alueen toimijoiksi yrinäjävetoisena. Samalla toteutesin uusien tapahtumien ideoin5a. 2. Markkinakartoituksen ja omien tutkimusten seurauksena johtopäätös: alueen ympärivuo5suuna ei saada kehinymään ja toimimaan yksinäisiä irrallisia tapahtumia lisäämällä vaan sateenvarjomarkkinoinnilla ja alueen yhteisellä imagolla ja yhteismarkkinoinnilla - koko alueen kehinämisellä. Esim: yhteinen varustevuokraus- ja lippuvarausjärjestelmä, hotellihuoneiden ja ravintolaillan varaus samasta paikasta - useamman eri palvelujen ja tapahtumien varausmahdollisuus yhdellä kertaa >> tavoineena asiakkaan pysyminen alueella pidempään. Sivuston Ylläpitäjä esim. WIRMA, (visit.lappeenranta- sivusto), toimijoilta markkinoin5maksu, jolla ylläpidetään sivustoa ja hoidetaan tapahtumien ja palvelujen yhteismarkkinoin5 3. Matkailullisen kärkikohteen ideoin4: toiminnan yksi keskipiste ja uusi erilainen kohde, joka kiinnostaa matkailijoita ja palvelut suunnitellaan myös kaupunkilaisten käynöön >> operoija- ja sijoi<ajavetoinen hanke 4. Alue kokonaisuutena: alueen olemassa olevien rakennusten / rakennelmien hyödyntäminen: Linnoituksen uudisrakentaminen, Pallonlahden uudisrakentaminen, rantarai5n ja pusupuiston maisemoin5 (osin sponsorituella) pääosin operoija- ja sijoi<ajavetoista 5. GSP:llä ei ollut valtuuksia sopia eri operoijatahojen kanssa jatkotoimista, sopimusasioista, aikatauluista. Kaupunki päänää ideoin5en painotuksesta ja hankkeen toteutuksesta ja aikataulusta. EsiteNy vaiheistus (liite: esimerkkilaskelma) perustuu yrinäjävetoiseen alueen kehinämiseen, jossa toteutuskustannukset kaupungin suuntaan pidetään mahdollisimman pienenä.

7 2. MARKKINAKARTOITUKSEN JA HAASTATTELUJEN TIIVISTELMÄ HaastaNelujen tavoineena oli selvinää alueelle sekä sinne ideoimallemme uudelle vetovoimatekijälle, kelluvalle monitoimialustalle soveltuvien poten5aalisten paikallisten yrinäjien sekä mahdollisten muualta tulevien toimijoiden kiinnostus ja mahdollisuudet toimia alueella. HaastaNelut toteutesin puhelinhaastaneluina Osassa yrityksistä tavoinelimme ensin päänävää tahoa Helsingistä, muna meidät ohjasin onamaan yhteynä paikalliseen (lappeenrantalaiseen), alueen paremmin tuntevaan henkilöön. HaastaNeluissa tärkeimpänä nousi esille tapahtumien markkinoin5. Sen toivotaan olevan nykyistä huomanavas5 ak5ivisempaa, yhtenäisempää ja näkyvämpää. Alueelle ideoi5in uusia tapahtumia ja mie5sin olemassa olevien menestysmahdollisuuksia. Alueen tuntevat henkilöt pitävät talven ak5voin5a todella suurena haasteena, sen voi mahdollistaa ainoastaan näkyvä ja ak5ivinen sateenvarjomarkkinoin5, joka tukee joka ikistä toimijaa yhdessä ja erikseen Myllysaaren ja Pallonlahden välillä. Pallonlahtea pidesin hyvänä sijoituspaikkana hotellille. Kelluvaa rakennena pidesin elämää ja näkyvyynä tuovana konsep5na. Pallonlahden haasteena pidesin sen etäisyynä satamasta ja rannan keskustasta. Linnoituksenniemeä pidesin hyvänä sijoituspaikkana (kelluvalle) ravintolalle. Myös ravintolalaivojen siirtoa ehdotesin tälle alueelle, jolloin Kaupunginlahdelta vapautuisi rantaviivaa muuhun käynöön. Linnoituksen elävöinämistä toivosin. Alueelle toivosin näkyvämpää mainontaa sekä lisää erilaisia toimijoita (mm. ravintoloita ja kahviloita). HaastaNeluissa tuli ilmi, enä Lappeenrannan toivotaan käynävän Linnoitusta nykyistä enemmän markkinoissa tärkeänä kohteena ja imagon luojana. Sataman talvikäytön ak5voin5 koesin haastavaksi. Alue hiljenee elokuussa (koulujen alkaessa) ja herää henkiin seuraavan kerran vasta vappuna. Tälle väliajalle ei kukaan haastatelluista osannut nimetä mitään yksinäisiä elvytyskeinoja. Sen sijaan alueen ja palvelujen yhteismarkkinoin5a ja uusia toimijoita ja palveluita tarjosin ratkaisuksi. Kelluvan rantapromenadin sijoituspaikasta pidesin. Haastatellut näkevät alueen pääsääntöises5 pienten kojujen, pu5ikkien ja ravintoloiden sekä huvipuiston alueena. Kelluvaa rakentamista pidesin mielenkiintoisena ja uutuunaan viehänävänä ideana. Myllysaaren kehinämistä toivosin teemalla urheilu ja liikunta sekä (suuret) tapahtumat. Alueelle toivosin yhteistä valmista tapahtumakennäsuunninelua, jossa sanitees5lat, myyn5kojut, järkkärinumerot ym. olisivat valmiina ammaslaisen tekemänä. Tapahtumasapluuna olisi valmis avaimet käteen - periaaneella idean antajaa ja itse tapahtuman operoijaa varten.

8 3. TAPAHTUMAVUOSIKELLO JA YHTEISMARKKINOINTI HaastaNelujen ja tapahtumaideoin5en pohjalta alueelle luo5in tapahtumien, palvelujen, kulluuritapahtumien ja ruoan vuosikello, joka sisältää hyväksi havainuja, jo olemassa olevia ja vakiintuneita tapahtumia sekä alueelle ideoituja uusia tapahtumia. TavoiNeena oli tapahtumien monipuolisuus, toteutuskelpoisuus, alueella olemassa olevien toimintojen hyödyntäminen sekä aluena ympärivuo5ses5 ak5voivien tapahtumamallien luominen. Osalle tapahtumista ilmoinautui haastanelujen ja ideoin5työn yhteydessä alustavas5 kiinnostuneita järjestäjiä, kuten liineenä olevasta haastaneluaineistosta ilmenee. Tapahtumajärjestäjiä löytyy ennakkokommensen perusteella jatkoneuvonelujen ja sopimusehtojen tarkennusten jälkeen mm. seuraaville tapahtumille: katukeipötapahtuma, muo4tapahtuma, pop- up tealeriesitykset, nukketealeri, golcapahtuma järvellä, erilaiset tanssitapahtumat, venenäylely, Meripelastusseuran näytös, vaihtuvat taidenäylelyt, välinevuokraustapahtumat. Monilla tapahtumajärjestäjillä ja yrinäjillä oli tapahtumaideoita, joita he eivät halunneet vielä tuoda ilmi, jona ideaa ei varasteta. AnneNuihin ideoihin suhtaudusin posi5ivises5 ja seuraava askel onkin tarkentaa eri toimijoiden kanssa tapahtumien organisoinnin yksityiskoh5a. YksiLäiset uudet tapahtumat eivät ole ratkaisu alueen ympärivuo4suuden kehilämiseksi. TavoiNeena on pitää asiakkaat, alueen matkailijat ja paikalliset käynäjät alueella mahdollisimman pitkään, monen eri alan palveluja ja toimintoja hyödyntäen. Lisäksi osa tapahtumista vaa5i vetovastuullisen tahon, joka kerää mukaan useita eri järjestäjiä. Tämän mahdollistaa yritysten toimintojen ja palvelujen yhteismarkkinoin5järjestelmä, joka sisältää myös mahdollisuuden yrinäjien keskinäiseen vies5ntään (sisäinen intra). Hajanainen ja yriläjien yksiläinen tapahtumasuunnilelu ja tapahtumajärjestelyt eivät ak4voi toimijoita eivätkä kävijöitä vaan alueesta tulee luoda kokonaisuus, jossa tapahtumien ja palvelujen markkinoin4 hoidetaan yhteises4 ja sateenvarjomaises4 koko alueen tarjontaa kalavas4 esiläen. Kaikki mahdolliset operoijat ja tapahtumajärjestäjät toivovat tarkempaa 5etoa reunaehdoista, vuokratasosta, sopimusten pituuksista ja yhteismarkkinoinnin toteutumisesta ennen kuin pystyvät esinämään tarkempia ajatuksia mukaantulosta alueen toimintojen ylläpitäjäksi.. Tapahtumien vuosikello on myös malli, jonka voisi toteunaa verkkosivustolle interak5ivisena markkinoin5- ja varaustyökaluna. Referenssilinkkejä muutamien alueiden ja palveluntarjoajien sivustoista: Haastateltujen kommen5t ja haastateltavien lista liineinä.

9 3. TAPAHTUMAVUOSIKELLO JA YHTEISMARKKINOINTI Alueen palvelu- ja tapahtumatarjonta on esillä samassa paikassa (esim. visit.lappeenranta- sivusto), josta asiakas voi kalenteritoiminnon avulla nähdä alueen koko tarjonnan ja ostaa lipun niin Hiekkalinnan huvipuistoon, kalastuskylään kuin Myllysaaren konsersinkin. Alueen operoijat ja tapahtumajärjestäjät maksavat alueen markkinoin5sivuston ylläpitäjälle markkinoin5maksua, jolla katetaan nessivuston toteunamis- ja ylläpitokulut. Lisäksi alueelle luodaan omat sivustot sosiaaliseen mediaan, jonne luodaan ak5ivinen toiminta, kilpailuja ym. markkinoin5sivuston tueksi. Referenssinä esim.levi.fi sekä xxxxxxxx. Sivusto on vähitellen laajennenavissa ja sieltä löytyy jatkossa kaikki Lappeenrannan seudun tapahtumat. Käytännössä toteutus hoidenaisiin nykyistä visit.lappeenranta- sivustoa päivinämällä ja sivuston toiminnallisuuksia parantamalla tai luomalla kokonaan uusi sivusto. Markkinoin5työkalun tulee tehdä tapahtumien järjestäminen myös yrinäjälle helpoksi: samasta paikasta saa järjestelyapua, internetnäkyvyynä, leh5mainoksen, yhteistyökumppanit, vaadinavat luvat ja esim. palkanua promoo5ohenkilöstöä. Tämä myös madaltaa uusien ulkopaikkakuntalaisten tapahtumajärjestäjien kynnystä lähteä toimimaan uudelle alueelle. Uusien ja vanhojenkin - tapahtumien tarjonta ja markkinoin5 yhteises5 palvelevan markkinoin5kanavan avulla ak5voidaan yhtä aikaa ja uusia toimijoita houkutellaan alueelle ak5ivisella ja kanavalla markkinoinnilla, jossa ei tuhlata resursseja yksinäisen ja satunnaisen tapahtuman massiiviseen markkinoin5in vaan panostetaan alueen kokonaistarjontaan ja monipuolisiin ak5viteesvaihtoehtoihin. Kun markkinoinnin ja tapahtumien välille saadaan luotua tasapaino, tapahtumat ruokkivat toisiaan ja markkinoin5 on tehokasta. YriNäjät innostuvat uuden markkinoin5työkalun antamista mahdollisuuksista ja yhteisestä vetovastuullisuudesta. He uskovat uusien tapahtumiensa ja toimintojensa löytävän käynäjät koko palvelutarjonnan laajentuessa. Alueellinen kilpailu ei aina ole pahaksi vaan tukee toimintaa laajemman kävijäkunnan kauna ja tapahtumilla ja toiminnoilla on paremmat taloudelliset mahdollisuudet pysyä kannanavina. Tämä tekijä on myös ympärivuo5sen toiminnan edellytys: yksinäiset tapahtumat ja toimijat eivät saa pidenyä yksin aluena ak5ivisena, erilaisuuden, monimuotoisuuden ja yhteistoiminnan kauna kylläkin. Lappeenranta card, perinteinen kuponki / etukors tai mobiililaitesovellus (QR- koodilla luenava), joka esim. etuja asteinain lisäämällä houkunelee turisteja käynämään mahdollisimman monen yhteistyöyrityksen palveluita matkan aikana. >> edellynävät verkostoitumista ja muutamaa ak5ivista vetojuhtaa ja ak5ivisia yrinäjiä >> Visit Lappeenranta - sivustojen alle koostetaan palveluteemojen lisäksi palvelut alueinain ja sivuston ylläpitäjä toimii samalla nessivujen ja tapahtumakalenterin ylläpitäjänä (kaupunki / Wirma) >> Sivustojen toteutustyö kaupungille, toteutuskustannuksen ja ylläpidon maksavat yrinäjät (markkinoin5maksu) Kaupunki päänää jatkotoimista ja painotuksista (ranta, sateenvarjomarkkinoin5, baana) me tuomme esille ideat, toteutusvaihtoehdot ja myös kriisset puolet.

10 4. TAPAHTUMA- VUOSIKELLO OLEMASSA OLEVIA IDEOITA UUSIA IDEOITA KIINNOSTUNEITA TOIMIJOITA TIEDOSSA Ulkotulien ME Avanto- Joulun avaus uimala PALVELUT Sauna- Kelluva alusta palveluineen Talven lajipassi maailma ja avanto Kitesurfing (jäällä) Valokarnevaalit KULTTUURI Pop-up teatteria Lasten Tiedeviikot (Heureka) Tulevaisuusviikko Syysmarkkinat Vuokrattavat pilkkikopit Lasten taskulamppusuunnistus Linnoituksessa Streat Lappeenranta -katukeittiötapahtuma Muotitapahtuma & Poikkea putiikissa -päivä Muikku ja Pottu Kalamarkkinat Uimahyppykisa Mäkiautokisa Lasten risteilyt TAPAHTUMAT Joulumarkkinat Lätkäetkot ja Puolen vuoden superdieetti, -jatkot (myös muut lajit) yhteinen pudotustavoite Laskiaisrieha Nukketeatteria RUOKA Jääveistoksia Ruokakoulu ravintolassa Linnoituksen joululeipomo Kausilihapiirakan Ideointikisa (FB) Hirvi/Peura Blinit Kelluva venenäyttely Rakuuna Rock Balettigaala Lappeenrannan Yöt festivaali Vety/Atomi Kesäteatteri Ulkoilmakuntosali Linnoituksen laskiainen Talviurheilukisa Hiekkalinna Liikennepuisto Lasten mini(polku)veneet Golftapahtuma järvellä Jollapurjehdusta Avoin tanssikoulu ja näytöksiä Vaihtuvia Linnoituksen taidenäyttelyitä pääsiäistapahtuma kiinnostavilla teemoilla Sauna Lappeenranta GP Meripelastusseuran näytös Kevätmarkkinat Kevätkauden avaus Kesäteatteri (isommin ja enemmän) Satama- Bileristeilyt kahvilat Fishing village Kotieläintila & panimoravintola Kaupunkipuutarha ja -kanala Myllysaaren juhannuskokko Lauantaitanssit

11 5. LUONNOS UUSIEN VETOVOIMATEKIJÖIDEN ELI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN SIJOITTELUSTA Hiekkalinna & vierasvenesatama & ravintolapalvelut Silta Kukkosaareen PALLONLAHTI Asunto-/ hotellirakentamista LINNOITUKSENNIEMI HALKOSAAREN SEUTU Kelluva promenadi MYLLYSAARI & KUKKOSAARI

12 6. IDEOITAVAT ALUEET JA KONSEPTIAJATUKSET Alue Pääkonsep4 Lisäkonsep4t Uusi matkailullinen Kärkikohde 1. Halkosaaren edusta Kelluva rantapromenadi: Esiintymislava + spa- toiminta Liiketoiminta ja palvelut, ympärivuotinen toiminta kelluvalla Lyhytaikaiset vierasvenepaikat monitoimialustalla Kaupungin turis4- info Matkailullista kärkikohdela tukevat aluekonsep4t ja jatkotoimet suunnilelualueella 2. Pallonlah4 Majoitustoimintaa; Kalastustoimintaa, fishing village asuntoja tai hotellimajoitusta Matkailuautoalue (short term) 3. Linnoituksenniemi Hiekkalinna & huvipuistotoiminta Lumilinna (talvikäynö), laadukas (5laus) Vierasvenesatama ja sen ravintola tai hotellilaiva palvelut Kelluva uimala huvipuiston yhteyteen 3. Kaupunginlah4/Satama 5. Myllysaari ja Kukkosaari Tori, risteilijät, kahvilatoiminta Urheilu, liikunta, virkistys Talviurheilutoiminta + kaluste- vuokraus SiirreNävä esiintymislava à Lappeenrannan keskustan ranta-alueelle luodaan oma matkailuimago, joka keskittyy satamaalueen olemassa oleviin ja uusiin palveluihin, kelluviin vesielementteihin ja Linnoituksen imagoon

13 HALKOSAARI 7. Kelluva rantapromenadi Lappeenrannan uusi maamerkki NYKYTILANNE Tällä hetkellä Halkosaaressa sijaitsee matonpesupaikka ja venelaitureita. Halkosaaren ja Myllysaaren välisellä alueella ei ole käytännössä mitään toimintaa ja matka tuntuu kävelijöille pitkältä. Matka Kaupunginlahdelta ja Halkosaaresta Myllysaareen ei ole ajallises5 eikä matkallises5 pitkä, muna henkinen kynnys jatkaa matkaa Myllysaareen on korkea. Rei5n varrelta puunuu houkusmet. TULEVAISUUS - Valaistu rantabulevardi, osin kaupungin kustantama, osin sponsoroitu - Kelluva rantapromenadi, operoija- ja sijoi6ajavetoinen hanke - Tapahtumia, liikkeitä, kahviloita, toimistoja Kauniis5 valaistu rantarais / rantabulevardi alkaa Pallonlahdelta ja jatkuu Kaupunginlahden kauna Halkosaareen ja aina Myllysaareen as5 Rantarai5lta on useammalta kohdalta kulkuyhteys kelluvalle alustalle. Kelluva rantapromenadi toteutetaan luontevana rantarai5n jatkeena, samantyylinen kulkureis ja valaistus toteutetaan kelluvalla tapahtuma- alustalla Alusta voidaan rakentaa vaiheinain kustannusten tasaistamiseksi ja yrinäjien kanssa solminavien aiesopimusten mukaises5 (määräny varausaste) Alueen kiinnostavuus ja uusi imago, ranta- alue elävöitetään tuomalla rannalle ympärivuo5sta liiketoimintaa ja toimisto5laa ranta- alueelle Ranta- alueella tekemistä ja valaistu rantapromenadi jatkuu aina Myllysaareen as5, edesaunaa myös Myllysaaren elävöinämistä Ei rakenneta rannalle (maalle) >> toteutus edullisempaa eikä vaadi kiinteitä rakenteita. On myös tulevaisuudessa siirrenävissä toisaalle, mikäli niin halutaan Kelluvaan rantapromenadiin yhdistyy esiintymislavaosio. Lava toimii normaalis5 esim. kaupunginorkesterin käytössä ja/tai ravintolan/teanerin yhteydessä, josta osa on tarvinaessa siirrenävissä esim. Myllysaareen tai Linnoituksenniemeen isompia fes5vaaleja tmv. varten. Tuomalla ak5viteesa tälle alueelle, kokonaistarjonta ja rantarais yhtenäistyy ja aluena voidaan markkinoida Lappeenrannan Nizzana, jossa kävijät viihtyvät monimuotoisten palvelujen joukossa pidemmän ajan ja tuovat tuloja eri alan yrinäjille. YriNäjyys tukee yrinäjyynä ja toiminnot tuovat lisää toimintoja ja kävijöitä alueelle.

14 7.1 Kelluva rantapromenadi Lappeenrannan uusi maamerkki Kelluvan rantapromenadin päälle sijoitenavien rakennusten/toimintojen mahdollisuudet ovat lähes rajanomat ja kohde on erilaisuudessaan uusi matkailullinen vetovoimatekijä, joka tulee tunnetuksi myös maan rajojen ulkopuolella: Ravintola-, kioski- ja kahvilatoiminta Kaupanalan toimijoita, erilaisia liike5loja ja myymälöitä Kuntosali, spa- / kaupunkikylpylä ja saunamaailma erilaisine hoitolapalveluineen ja näköalasaunoineen Lämmitetyt uima- altaat, lämminvesipaljut, avantouin5 Esiintymislava, joka muunneltavissa ja siirrenävissä Kävelypromenadit, tapahtumatori Lasten ak5viteesalue, leikkipuisto Vierasvenepaikoitus Ulkoilmaelokuvat, teaneriesitykset, ja musiikkikonser5t, taidenäynelyt YksiNäiset yleisö- ja yritystapahtumat, fes5vaalit, messut, markkinat ja kansainväliset konferenssit Rantapromenadi rakennetaan vaiheinain, aloitus sen mukaan kun operoijasopimuksia saadaan allekirjoitenua. Kaupunginlahden päähän pääasiassa kauppoja, liike5loja ja toimistoja Alustan keskiosassa esim. kauppoja ja ravintolatoimintaa + esiintymislava Myllysaaren päähän kuntosali/kauneushoitola / saunamaailma / pieni katenu uimala (myös talvikäynö, lämmiteny allas) ja ulkona avantopaikka tai palju kannella

15 7.2 Miksi kelluva rakentaminen ja rantapromenadi? Uudenlaisen, ylivoimaisen käynökokemuksen tuonava ratkaisu ja vetovoimainen ympäristö erilaisille tapahtumille ja kohderyhmille. Rakenteen ulkomuoto suunnitellaan maisemaan sopivaksi ja sil5 houkunelevaksi sekä ilme tunnistenavaksi. Kelluva rakentaminen on ekologises5 kestävä ratkaisu se ei jätä elinkaarensa lopulla pysyvää jälkeä ympäristöönsä ja on tarpeen vaa5essa siirrenävissä toiselle sijoituspaikalle Ranta- alue on kapeaa ja uusien toimintojen sijoinaminen ei kavenna olemassa olevaa 5laa, vaan lisää sitä ja mahdollistaa uusia toimintoa alueella Kelluva rakentaminen tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden korkeaan energiaomavaraisuuteen otollisten olosuhteiden ansiosta rannikoilla on hyödynnenävää vesienergiaa, tuulienergiaa sekä aurinkoenergia Matkailijamäärän uskotaan kasvavan tulevaisuudessa, kiinnostavuuden ja käynöasteen kasvaessa kyseessä on helpos5 laajennenavissa ja vaiheinain toteutenavissa oleva ratkaisu. Edullinen tapa rakentaa megaluokan matkailu- ja vapaa- ajanvielokohde Kelluvan rakenteen peruskustannus on noin 550 / m2 (sisältäen alustan, rakennukset, infran) Rakentamisen kustannus on tarkoitus toteulaa sijoilajavetoises4 (ei kustannuksia kaupungille) Ansaintalogiikka vuokratulot kaupungille rakennuspaikoista ja infrasta, sijoinajalle liike5loista ja fasiliteeteista lipputulot esim. uimalasta ja kelluvalla alustalla toteutenavista eri tapahtumista vrt. Helsingin Katajanokalle suunnitellussa uimalassa arvioitu kävijämäärä kesäpäivinä n kävijää (33x74m uimalarakennelma) á 7 lippu vrt. Kemin Lumilinna, jossa n kävijää 7,5 keskihinta per lippu Kelluvalla rakentamisella on jälkimarkkinat PonNooneista voidaan tehdä esim. venesatamalaitureita, joilla on jälleenmyyn5- ja käynöarvoa Jälleenmyyn5arvo arviolta 20-30% hankintahinnasta Alustava toteutusaikataulu on esitely liileenä olevassa esimerkkilaskelmassa (laskelmamallit). Toteutusaikataulu riippuu kaupungin kaavoitusaikataulusta.

16 7.3 HANKKEEN VAIKUTUS KAUPUNGILLE Kelluvan rakentamisen hanke luo Lappeenrannan talousalueen kehitykselle uusia menestymisen mahdollisuuksia ja hankkeella on merkinävä vaikutus kesämatkailuun ja valtava vaikutus talvimatkailuun. Kelluvalla rakentamisella voidaan odonaa olevan merkinäviä laadullisia vaikutuksia kuten: investoin5en lisääntymien, hanke on houkuneleva sijoinajien näkökulmasta uuden liiketoiminnan houkuneleminen alueelle kaupunkikuvan paraneminen matkailun lisääntyminen alueella paikallisten asukkaiden vapaa- ajanvienomahdollisuuksien lisääntyminen. Hanke tuonaa Lappeenrannalle huomanavaa arvonlisää. Se synnynää uusia työpaikkoja niin palvelujen, rakentamisen kuin muun yritystoiminnan osalta ja sillä on näin myös merkinävät verovaikutukset kaupungille. Hanke nostaa Lappeenrannan imagoa niin ko5maisten kuin ulkomaisten matkailijoiden keskuudessa kulnuurin, urheilun ja liike- elämän palveluiden osalta ja luo mahdollisuuksia alueen yrityselämän kehinymiselle. Kelluva rakentaminen on saapumassa Suomeen vahvas5. Helsingissä, Espoossa, Turussa ja mm. Hämeenlinnassa kaavoitetaan useita kelluvia asuinalueita. Helsinkiin on juuri valmistunut kelluva toimisto paraa5paikalle Katajanokan kylkeen ja seuraavaksi tulee kelluva ravintola ja monia muita hankkeita on suunnineilla. hnp://www.rantapallo.fi/matkailu/helsinkiin- rakennetaan- kelluva- ravintola- katso- havainnekuvat/ hnp://ravintolameripaviljonki.fi/ Lappeenrannalla on oiva 5laisuus onaa kelluvasta rakentamisesta ja sen suomista mahdollisuuksista näkyvä hyöty ir5 toimimalla pioneerina toteunaessaan Suomeen ensimmäisenä kelluvan monitoimialustan laaja- alaisine palveluineen ja tapahtumineen yrinäjävetoises5. Kaupunkiin on mahdollista saada en5stä enemmän suuria tapahtumia erilaisten vapaa- ajan ak5viteesen, urheilun ja kulnuurin parissa, joiden tarvitsemiin puineisiin kelluva rakentaminen tuo uudenlaisen houkunelevan ratkaisun. Tapahtumien määrän ja niiden tuomien huomionarvon kasvu tuo tulevaisuudessa mukanaan myös taloudellises5 merkinäviä mahdollisuuksia tulonlähteiden muodossa Lappeenrannan seudulle. Lappeenrannan erinomainen sijain5 lähellä Venäjän rajaa ja vain reilun 2 tunnin matkan päästä Pietarista mahdollistaa toimintojen ja palvelujen kehinämisen en5stä yksilöllisemmin myös itärajan takaa tulevien matkailijoiden tarpeita silmällä pitäen

17 7.4 TULOT JA MENOT KAUPUNGILLE TULOT Kaupungin tulonmuodostus Maa- alan ja rakennusoikeuden vuokrauksesta Tapahtumien lipputuloista Matkailun kasvusta syntyvistä tuloista Työllisyydestä ja verotuloista Markkinoin5maksu yhteismarkkinoinnin ylläpidosta Vuokratulot Verotulot Turismi Maanvuokrista ja vesialueiden käynömaksuista Kaupungin houkunelevuus kasvaa à Lisää ihmisiä ja työpaikkoja à Lisää veronmaksajia kaupungille Kaupungin tarjoamien palvelujen houkunelevuus kasvaa, joka lisää myös turismia, joka on posi5ivista myös kaupungin talouden kannalta MENOT Lappeenrannan kaupunki järjestää sijoituspaikan Kaupungin vastuulla rakennusoikeuden vuokraaminen, infran, kylmien 5lojen ja sosiaali5lojen rakentaminen (Yksityisten yritysten vastuulla tarvitsemansa liike5lan rakentaminen ja liiketoiminnan harjoinaminen) Rei5t ja rakennelmat Baana Pusupolun valaiseminen Rantarai5n maisemoin5 Rantabulevardin kohentaminen Silta Kukkosaareen Muun infran lisääminen/kehinäminen Alueiden ylläpito Kuuluvat suurilta osin jo nykyiseen ylläpitoon Yhteismarkkinoinnin suunninelukustannukset (palautuu) Menoeriä on yrinäjävetoisuudesta huolimana myös kaupungilla, muna alueen elävöinämisen kannalta se on tärkeätä. Onnistuessaan kaupungin kasvaneet tulovirrat maksavat investoinnit takaisin ja tuonavat lisätuloja. Kustannusten jakoa kaupungin ja sijoilajien kesken on esitely liileessä Laskelmamallit

Lappeenrannan seudun matkailullisen kärkikohteen Pallonlah4- Satama- Myllysaari - alueen palveluiden, mainonnan ja tapahtumien kehitysprojek4

Lappeenrannan seudun matkailullisen kärkikohteen Pallonlah4- Satama- Myllysaari - alueen palveluiden, mainonnan ja tapahtumien kehitysprojek4 Lappeenrannan seudun matkailullisen kärkikohteen Pallonlah4- Satama- Myllysaari - alueen palveluiden, mainonnan ja tapahtumien kehitysprojek4 Vetovoimaa ja kestävää laatua ympärivuo4seen matkailuun Etelä-

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

Pieksämäen strateginen OYK. Kehityssuuntia 11.9.2013

Pieksämäen strateginen OYK. Kehityssuuntia 11.9.2013 Pieksämäen strateginen OYK Kehityssuuntia 11.9.2013 Tausta-analyysi Miksikö haluan muuttaa Pieksämäelle? Potentiaaliset syyt Siellä on työtä Siellä on liike-/työtiloja Siellä on työvoimaa Se on lapsuuteni

Lisätiedot

Matkailu ja kaupallinen keskusta

Matkailu ja kaupallinen keskusta Matkailu ja kaupallinen keskusta 1. Ydinkeskustan liiketoimintaympäristön kiinteistökannan kehittäminen hankkeen avulla. Vaihtoehtoinen keskustasijainti hotelliravintola-kauppa-vapaa-ajan keskukselle.

Lisätiedot

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ!

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Katunäkymä Näkymä asunnosta Järvinäkymä Kuva: Kaisa Paavilainen LINJA-AUTOASEMAN ALUE ENGELINRANTA 2016 HÄMEENLINNA FINLAND 27.05.2016 ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Hämeenlinnan

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti 79 NCC TONTINVARAUSANOMUS 1 (3) 20.2.2007 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto (kirjaamo) Katariinankatu 1 00 1 70 TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI Kiinnostus

Lisätiedot

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012 Ryhmätyöt Ryhmä 1 Kulkusiltoja Ylöjärven puolelle Nykyinen kadunvarsipysäköinti on liian ahdas Runkokadun mutkassa Pysäköintilaitos parantaa

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

RAKENNEMALLIEN VERTAILU

RAKENNEMALLIEN VERTAILU HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIEN VERTAILU YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA ILLAN OHJELMA 17.00 Tervetuloa! 17.10 Rakennemallivaihtoehtojen esittely kaavoitusinsinööri Markus Hytönen,

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Elinvoimaa lähiöihin klinikka

Elinvoimaa lähiöihin klinikka Elinvoimaa lähiöihin klinikka Erkki Aalto Lähiöiden kehittäminen ja kerrostalojen korjaaminen ovat merkittävä kansallinen haaste www.rakli.fi/klinikat/elivoimaa-lahioihin-turku RAKLIn klinikka kokoaa toimijat,

Lisätiedot

Kioskit Helsingissä. workshop Kioskit Helsingissä -workshop / Pia Rantanen

Kioskit Helsingissä. workshop Kioskit Helsingissä -workshop / Pia Rantanen Kioskit Helsingissä workshop 23.1.2014 Kioskit Helsingissä -workshop / Pia Rantanen 11.2.2014 1 Projektin taustaa Tyyppikioski mallia 1963 Kioskipaikkojen vuokraus siirtyi kiinteistövirastolta rakennusvirastolle

Lisätiedot

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi Leader-info Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta yhdistysten ja mikroyritysten

Lisätiedot

Rautjärven sotahistoria- hanke

Rautjärven sotahistoria- hanke Liite 1 74 HANKESUUNNITELMA Laadittu 4.3.2016 Rautjärven sotahistoria- hanke 1. Hakijan yhteystiedot Rautjärven kunta Projektijohtaja, Juha-Pekka Natunen Simpeleentie 12, 56800 SIMPELE 040 581 8040 juha-pekka.natunen@rautjarvi.fi

Lisätiedot

Lappeenrantaa tapahtumakaupunkina kehittämään TAPAHTUMAKESÄ TAPAHTUMATUOTANTO JA TAPAHTUMAPALVELUT. Jorma Kallio

Lappeenrantaa tapahtumakaupunkina kehittämään TAPAHTUMAKESÄ TAPAHTUMATUOTANTO JA TAPAHTUMAPALVELUT. Jorma Kallio Lappeenrantaa tapahtumakaupunkina kehittämään TAPAHTUMAKESÄ 2016 - TAPAHTUMATUOTANTO JA TAPAHTUMAPALVELUT Jorma Kallio 12.9.2016 KESÄN 2016 TAPAHTUMASALDO OLI LAPPEENRANNASSA VAHVASTI POSITIIVINEN Tapahtumakesän

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava

ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Hyvä asukas tai maanomistaja! Alavieskaan ollaan tekemässä keskusta-alueen osayleiskaavaa. Alueen kaavoitustarve

Lisätiedot

Uudenlaisen asumisen alue!

Uudenlaisen asumisen alue! Uudenlaisen asumisen alue! Sydän täynnä elämää Jyväskylän Kangas mullistaa käsityksesi siitä, mitä kaikkea tulevaisuuden kaupunginosa voi olla. Ja Kankaan tulevaisuus on ihan nurkan takana, raikkaana ja

Lisätiedot

Hangon asemakaavaluonnos

Hangon asemakaavaluonnos Hangon asemakaavaluonnos Työpaja 24.4. Hangossa, tulosten yhteenveto WSP / Mari Siikonen, Teemu Holopainen ja Anri Lindén 28.5.2012 1. Työpajan kuvaus ja aineisto 2. Yhteenveto tuloksista Asemakaavaluonnos

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

Asukaskysely helmi-maaliskuussa 2016 SVEITSI-HÄRKÄVEHMAAN ALUEEN TULEVAISUUS

Asukaskysely helmi-maaliskuussa 2016 SVEITSI-HÄRKÄVEHMAAN ALUEEN TULEVAISUUS Asukaskysely helmi-maaliskuussa 2016 SVEITSI-HÄRKÄVEHMAAN ALUEEN TULEVAISUUS Taustatiedot vastaajista Ikäni, N = 296 0 5 10 15 20 25 30 49 % 51 % alle 18-vuotias 19-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 yli

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Kesän luontomatkailutuotteiden kysynnän kasvupotentiaali ja ostomotivaatio Lapissa

Kesän luontomatkailutuotteiden kysynnän kasvupotentiaali ja ostomotivaatio Lapissa Kesän luontomatkailutuotteiden kysynnän kasvupotentiaali ja ostomotivaatio Lapissa Kirsi Nikkola Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Lapin yliopisto Tutkimusprojekti ja menetelmät Tutkin Lapin

Lisätiedot

Operaatio Meidän Seinäjoki Käyttäjälähtöinen kaupunkisuunnittelukonsepti Toimintasuunnitelma Keskustorille Toteuttajat: Seinäjoen kaupunki ja Into

Operaatio Meidän Seinäjoki Käyttäjälähtöinen kaupunkisuunnittelukonsepti Toimintasuunnitelma Keskustorille Toteuttajat: Seinäjoen kaupunki ja Into Operaatio Meidän Seinäjoki Käyttäjälähtöinen kaupunkisuunnittelukonsepti Toimintasuunnitelma Keskustorille Toteuttajat: Seinäjoen kaupunki ja Into Seinäjoki Oy 041016 Kirsi Mattila, asiantuntija, Into

Lisätiedot

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto Juvan Koettu Kuntakeskusta 2016 Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto 7.12.2016 Kyselyn perustiedot Kysely avattiin 25.10.2016 Muistutukset 3.11., 7.11. ja 10.11. Kysely suljettiin 11.11.

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Sääksmäen sillan alueen kehittämisestä. Tarjouspyynnön sisältö. Yleistä Valkeakoskesta ja Sääksmäen sillan alueesta

Tarjouspyyntö Sääksmäen sillan alueen kehittämisestä. Tarjouspyynnön sisältö. Yleistä Valkeakoskesta ja Sääksmäen sillan alueesta Tarjouspyyntö Sääksmäen sillan alueen kehittämisestä Tarjouspyynnön sisältö Yleistä Valkeakoskesta ja Sääksmäen sillan alueesta... 1 Yleistä alueesta ja menettelystä... 2 Tavoite alueen kehittämiseksi

Lisätiedot

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200 ASEMAPIIRROS 1 : 500 Jyväskylä on Alvar Aallon ja modernin arkkitehtuurin kaupunki tämä on nostettu esille myös Jyväskylän arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa kaupungin rakentamista ohjaavana johtoajatuksena.

Lisätiedot

Elinvoimaa lähiöihin klinikka

Elinvoimaa lähiöihin klinikka Elinvoimaa lähiöihin klinikka Lähiöiden kehittäminen ja kerrostalojen korjaaminen ovat merkittävä kansallinen haaste www.rakli.fi/klinikat/elivoimaa-lahioihin-turku RAKLI ja klinikat 2 Missio Arvot Kivijalka

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012 Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi 2.5.2012 Keskustastrategian rakennemallivaihtoehdot 3 kpl maankäytön

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

MESSUTAPAHTUMAT. Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan. Kuva: Suomen asuntomessut

MESSUTAPAHTUMAT. Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan. Kuva: Suomen asuntomessut MESSUTAPAHTUMAT Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan Kuva: Suomen asuntomessut Asuntomessut Seinäjoella 8.7.-7.8.2016 Vuoden 2016 Asuntomessut pidetään Seinäjoen Pruukinrannassa. Asuntomessualue

Lisätiedot

Studio Puisto Arkkitehdit Oy. 5.4.2016 Karhunkaatajan työpajavisio. Studio Puisto

Studio Puisto Arkkitehdit Oy. 5.4.2016 Karhunkaatajan työpajavisio. Studio Puisto Studio Puisto Arkkitehdit Oy 5.4.2016 Karhunkaatajan työpajavisio Studio Puisto Tausta: Osana Laiturin Ratikka- näyttelyä päätettiin järjestää Karhunkaatajan alueeseen liittyvästä Viilarintiestä työpaja.

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) Jonkerin ranta-asemakaavan ehdotus J.Isoherranen 18.11.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) Jonkerin ranta-asemakaavan ehdotus J.Isoherranen 18.11. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA, EHDOTUKSEN TOINEN NÄHTÄVILLÄOLO 1.10-31.10.2013 Kaavaehdotuksesta saatiin 5 lausuntoa

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

Rakuunamäen toimistotalo Lappeenranta

Rakuunamäen toimistotalo Lappeenranta Rakuunamäen talo Lappeenranta 1 2 Toimiva ja viihtyisä sijainti yrityksellesi Lappeenrannan Rakuunamäen talo rakennetaan idylliselle kasarmialueelle, lähelle keskustaa. Ympärillä on historiallista ilmettä,

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Kysely Savitaipaleen kunnan venesatama-alueista YHTEENVETO

SAVITAIPALEEN KUNTA Kysely Savitaipaleen kunnan venesatama-alueista YHTEENVETO 1 (5) LIITE 1 30.12.2009 0620-D3757 SAVITAIPALEEN KUNTA Kyselyjä lähetetty 250 kpl Kyselyyn vastanneita 6 kpl Vastausprosentti 18 % 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista edustaa veneilytilannettanne parhaiten?

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula

Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Keskustan kehittäminen ja Rantapuisto 1. Tilaisuuden avaus 2. Järvenpään keskusta kehittäminen, ennen ja

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Vetovoimaa ja kestävää laatua matkailuun! SEKES Kesäpäivät Imatra 22.8.2012. www.kehy.fi

Vetovoimaa ja kestävää laatua matkailuun! SEKES Kesäpäivät Imatra 22.8.2012. www.kehy.fi Vetovoimaa ja kestävää laatua matkailuun! SEKES Kesäpäivät Imatra 22.8.2012 Tilannekuva Matkailu on meille strateginen valinta. o Haluamme olla jälleen vetovoimainen matkailualue. Työtä tehdään yhdessä

Lisätiedot

Vantaan keskustojen kehittäminen

Vantaan keskustojen kehittäminen Vantaan keskustojen kehittäminen Asukastilaisuus Myyrmäen yritystilaisuus 2.11.2016 Kilterin 17.11.2016 koulu Anne Olkkola Lea Varpanen, kehittämispäällikkö Kansainvälinen Vantaa, maailma lähellä 6.8.2015

Lisätiedot

Vihdin kunnan kävelyä ja pyöräilyä palveleva kartasto

Vihdin kunnan kävelyä ja pyöräilyä palveleva kartasto SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Tarjouspyynnön liite 1 25.6.2013 Vihdin kunnan kävelyä ja pyöräilyä palveleva kartasto TYÖOHJELMA Sisällys Vihdin kunnan kävelyä ja pyöräilyä palveleva kartasto... 1 1 Työn

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

HAUKIVEDEN-HAAPASELÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS RYKINNIEMEN ALUEELLE

HAUKIVEDEN-HAAPASELÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS RYKINNIEMEN ALUEELLE Tiemassaaren Kyläyhdistys r.y 12.1.2011 1(5) Ilpo Vellonen, Pajulahdentie 11, 58900 Rantasalmi Puh. 040-5617460 Sähköposti: ilpo.vellonen@pp.inet.fi Rantasalmen kunnanhallitukselle HAUKIVEDEN-HAAPASELÄN

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: ASUNTOPOLIITTINEN TULEVAISUUSDIALOGI

Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: ASUNTOPOLIITTINEN TULEVAISUUSDIALOGI Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: ASUNTOPOLIITTINEN TULEVAISUUSDIALOGI 2.3.2010 Monkola, KH1, MAL koordinaattori Mariitta Vuorenpää RYHMÄTYÖMUISTIO 1: 12.3.2010 Osallistujat: Jussi Savela, Heikki Rouvinen,

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueprofiili Kulttuurimatkailufoorum 17.5.2011 Liisa Hentinen

Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueprofiili Kulttuurimatkailufoorum 17.5.2011 Liisa Hentinen Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueprofiili Kulttuurimatkailufoorum 17.5.2011 Liisa Hentinen MEKin Strategia 2010-2015 ETENEMINEN Ulkomailla 1.Matkailumaabrändin rakentaminen 2.Alueiden strateginen profilointi

Lisätiedot

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 KEVYEN LIIKENTEEN REITTITARKASTELUT KESKUSTASTA ITÄÄN - ESISELVITYS 1. Työn sisältö ja tarkoitus Keskustasta itään suuntautuva reitti kulkee Lapinniemestä Rauhaniementien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.05.2015 Sivu 1 / 1 3224/10.02.03/2013 83 Otaniemen keskuksen jatkosuunnitelman tavoitteet Valmistelijat / lisätiedot: Ossi Keränen, puh. 050 347 5632 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Rantakylän terassiasuntoja lähellä Marseillen kaupunkia. Nauti rennosta rantaelämästä ja Provencen rannoista sekä nähtävyyksistä.

Rantakylän terassiasuntoja lähellä Marseillen kaupunkia. Nauti rennosta rantaelämästä ja Provencen rannoista sekä nähtävyyksistä. Rantakylän terassiasuntoja lähellä Marseillen kaupunkia. Nauti rennosta rantaelämästä ja Provencen rannoista sekä nähtävyyksistä. Lomailijoille tarkoitettuja terassiasuntoja Välimeren ranta-alueella Six

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Vapaudenpuiston yleissuunnitelma

Vapaudenpuiston yleissuunnitelma Vapaudenpuiston yleissuunnitelma Lähtökohtia, tavoitteita ja alustavaa suunnittelua Sito Parhaan ympäristön tekijät Mitä tehdään, milloin ja miksi Puiston peruskorjaus liittyy muihin keskusta-alueen hankkeisiin

Lisätiedot

Mikä on Digi Aurora?

Mikä on Digi Aurora? Digi Aurora Mikä on Digi Aurora? Suunnitelma Lapin matkailutarjonnan ja liikenteen tehokkaammaksi linkittämiseksi ja digitaalisen myynnin ja markkinoinnin kehittämiseksi Digi Aurora - asiantuntijaryhmä

Lisätiedot

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa SIJAINTI 50 km SUUNNITTELUALUE ENERGIAMALLIT: KONSEPTIT Yhdyskunnan energiatehokkuuteen vaikuttaa usea eri tekijä. Mikään yksittäinen tekijä ei

Lisätiedot

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti 27.1. 29.4.2016 Tule osakkaaksi Ylläksen Markkinointi Oy:hyn - mukana olosi on tärkeää. mm. Kolarin kunta on jatkossa vahvasti mukana. Yhteismarkkinoinnista

Lisätiedot

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 Ylivoimatekijät Konkreettisesti ajateltuna Orimattilan ylivoimatekijöihin kuuluvat luonnollisesti sekä asumisen että liiketoiminnan näkökulmasta edulliset neliöt. Konkretiaa

Lisätiedot

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille!

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! HARAVA kyselyn tulokset Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! Vastaajat Vastaajat Yhteensä 252 vastausta Vastaajista 68 % naisia, 32 % miehiä Suurin osa vastaajista oli 18 64 vuotiaita, työikäisiä

Lisätiedot

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 TEEMA: KYLÄTALO Idea: Kylätaloselvitys tehdään yhteinen kylätaloselvitys muiden lakkautettujen koulujen kiinteistöistä ja niiden käytöstä

Lisätiedot

Keskustan kehittäminen

Keskustan kehittäminen Keskustan kehittäminen Tavoitteet 25.3.2014 Ohjausryhmän työpaja 25.3.2014 Käsitellyt teemat 1. Asuminen 2. Liikenne 3. Palvelut ja työpaikat Ohjausryhmä = - Kaupunginjohto - Luottamushenkilöiden edustus

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti Tulevaisuuden Tuusula 24- kyselyn raportti Tuusulan kunta Sisältö Kysely... 3 Asukkaiden näkemykset... 3 Tuusulan vahvuudet ja heikkoudet... 3 Kehitettävät ja ennallaan säilytettävät alueet... 4 Rakentamisen

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Asumisen ja täydennysrakentamisen kehittämisen haasteet. Kaupunginarkkitehti, TkT arkkitehti Safa Tarja Outila ARA

Asumisen ja täydennysrakentamisen kehittämisen haasteet. Kaupunginarkkitehti, TkT arkkitehti Safa Tarja Outila ARA Asumisen ja täydennysrakentamisen kehittämisen haasteet Kaupunginarkkitehti, TkT arkkitehti Safa Tarja Outila ARA 5.11.2015 n. 8000 km 2 suunnittelualaa Euroopan laajin kaupunki MML, 2012 Tiivis ja kasvava

Lisätiedot

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 SISÄLTÖ: ASUKASKYSELYN TOTEUTUS ASUKASKYSELYN TAVOITE JA AIHEPIIRIT ASUKASKYSELYN SISÄLTÖ ASUKSKYSELYN TULOS ASUKASKYSELYN ANALYYSIKARTAT ASUKASKYSELYN TOTEUTUS Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Suomen kasvukolmio Alueellisesti Loimaa kuuluu Suomen kasvukolmioon Suomen Kasvukolmio eli Helsinki-Tampere-Turku

Lisätiedot

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (194 vast.) muut 1 % yksi aikuinen 27 % lapsiperhe 15 % kaksi aikuista 57 % Lähetettiin 1040 kpl julkinen tiedote postinumeroalueille:

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

Sysmän taajaman kehittäminen ja visioita Suopellon satamaan

Sysmän taajaman kehittäminen ja visioita Suopellon satamaan Sysmän taajaman kehittäminen ja visioita Suopellon satamaan 22.5.2013 Suvi Nirkko Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR -hanke Sysmän taajaman kehittäminen ja visioita Suopellon satamaan

Lisätiedot

Viihtyisä ja turvallinen koti ympäristö. Ulla-Kirsikka Ekman Arkkitehtikonttori Vainio & Ekman Oy

Viihtyisä ja turvallinen koti ympäristö. Ulla-Kirsikka Ekman Arkkitehtikonttori Vainio & Ekman Oy Viihtyisä ja turvallinen koti ympäristö Ulla-Kirsikka Ekman Arkkitehtikonttori Vainio & Ekman Oy 1 Rakennettu ympäristö luo pohjan asuinalueen hyvinvoinnille ja turvallisuudelle 2 Perustuu avoimen yhteiskunnan

Lisätiedot

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Kaupungit kasvaneet ja kehittyneet ratapihojen ympärille Asuminen ja muun maankäyttö sijaitsee ratapihojen

Lisätiedot

POLKU TÄYDENNYSRAKENTAMISEEN

POLKU TÄYDENNYSRAKENTAMISEEN Taloyhtiöiden täydennysrakentamisen liiketoimintamalli Lisa Voigtländer POLKU TÄYDENNYSRAKENTAMISEEN Ketterä kaupunki -hanke www.agilecities.fi Markus Laine markus.laine@uta.fi Helena Leino helena.leino@uta.fi

Lisätiedot

Case Lappeenranta Mirka Rahman, Markkinointi- ja asiakaspalvelupäällikkö

Case Lappeenranta Mirka Rahman, Markkinointi- ja asiakaspalvelupäällikkö Case Lappeenranta Mirka Rahman, Markkinointi- ja asiakaspalvelupäällikkö Matkailuneuvonta osa kaupungin asiakaspalvelua 2 Matkailutoiminta ja markkinointi on yhteistyötä VisitLappeenranta sivut & i-näytöt

Lisätiedot

Kyllä maalla on mukavaa!

Kyllä maalla on mukavaa! Kyllä maalla on mukavaa! Kotimaan vapaa-ajan markkinat Kotimaan matkailun nykytrendit ja tulevaisuuden näkymät Jyväskylä 1.9.2016 Kimmo Aalto Toiminnanjohtaja Lomalaidun Ry 15.12.2016 kimmo.aalto@lomalaidun.fi

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kehittämisyhdistys Kalakukko ry RAKE-hanke Juankoskentie 7A 73500 Juankoski TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kyselylomake postitettiin 13.2.2009 Kangaslahden kylän maanomistajille,

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015 Sopijapuolet 1. Lempäälän kunta (myöh. Kunta) Y-tunnus 0150783-1 2. Lempäälän Evankelisluterilainen seurakunta (myöh. Seurakunta) Y-tunnus 0150791-1 3. SRV Rakennus Oy (myöh.

Lisätiedot

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään 2016 Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään atuinen Lappajä Visio: Lappajärvi on asukkaistaan välittävä turvallinen ja viihtyisä asuinkunta. Arvot: Lappajärvi on yhteistyöhön valmis itsenäinen

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila 13.4.2016 Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Poikkeamistoimivallan siirtoa

Lisätiedot

ARCTIC WELLBEING PARK Työn keskeiset kysymykset

ARCTIC WELLBEING PARK Työn keskeiset kysymykset Työn keskeiset kysymykset 1. miten Ounasvaaran alueelle keskitetään hyvinvointi ja liikuntamatkailu liiketoiminnalliseksi kokonaisuudeksi ja 2. miten liikunta sekä sosiaali ja terveysalan koulutus, tutkimus

Lisätiedot

Suomen suurlähetystö Astana

Suomen suurlähetystö Astana LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen Suomen suurlähetystö Astana Harjoitteluraportti Elina Hämäläinen 0372524 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Lähtövalmistelut...

Lisätiedot

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2 Viher-Nikkilä 00 A-36.115 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa SELOSTUS Suunnittelemamme alueen valintaan vaikuttivat monet tekijät. Päädyimme alueeseen, joka sijaitsee lähellä Nikkilän keskustaa ja

Lisätiedot

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14

Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14 Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14 29.1.2015 Päijät-Hämeen liitto Salpausselän palveluvyöhyke Salpausselän palveluvyöhyke on Länsi-Suomesta ja Tampereelta Lahden ja Kouvolan kautta Lappeenrantaan

Lisätiedot

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset FT Emilia Valkonen Hankkeen tarkoitus Selvittää: työväenopiston opetuksen tarve määritellä opetusresurssien jakamisessa käytetyt perusteet

Lisätiedot

Omistajakuntien ja Räyskälä-Säätiön rahoitusosuudet olisivat seuraavat:

Omistajakuntien ja Räyskälä-Säätiön rahoitusosuudet olisivat seuraavat: 1LOP P I KESKELLÄ KASVU -SUOM EA 1 HALLINTO JA TALOUS 14.1.2015 FORSSnnJ KAUPUNKI Jakelun mukaan /oc / d y / 5 RÄYSKÄLÄN ILMAILUKESKUKSEN AIRPARK-HANKKEEN ESISELVITYSHANKE Lopen kunnantalolla 12.12.2014

Lisätiedot

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA KORKEAKOULUHARJOITTELIJA NIINA OJANIEMI, MAL-VERKOSTO SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA 1. YHTEENVETO Tämän selvityksen tarkoitus on neljän suurimman kaupunkiseudun

Lisätiedot

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI 19.5.2016 KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI Monipuolinen kokonaisuus Lähtökohtana koko hankealueella moderni hybridirakentaminen, jossa asumisen osuus noin 1/3 Liikenteen

Lisätiedot

ELÄMÄSI TAPAHTUMIIN LAPPEENRANTA-SALI LAPPEENRANNAN KAUPUNGINTEATTERI

ELÄMÄSI TAPAHTUMIIN LAPPEENRANTA-SALI LAPPEENRANNAN KAUPUNGINTEATTERI ELÄMÄSI TAPAHTUMIIN LAPPEENRANTA-SALI LAPPEENRANNAN KAUPUNGINTEATTERI JUHLAT, KOKOUKSET, KONFERENSSIT JA SEMINAARIT LAPPEENRANTA TARJOAA AINUTLAATUISET PUITTEET IKIMUISTOISIIN TAPAHTUMIIN! MYLLYSAARI KAUPUNGIN

Lisätiedot