Lappeenrannan seudun matkailullisen kärkikohteen Pallonlah4- Satama- Myllysaari - alueen palveluiden, mainonnan ja tapahtumien kehitysprojek4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lappeenrannan seudun matkailullisen kärkikohteen Pallonlah4- Satama- Myllysaari - alueen palveluiden, mainonnan ja tapahtumien kehitysprojek4"

Transkriptio

1 Lappeenrannan seudun matkailullisen kärkikohteen Pallonlah4- Satama- Myllysaari - alueen palveluiden, mainonnan ja tapahtumien kehitysprojek4 Vetovoimaa ja kestävää laatua ympärivuo4seen matkailuun Etelä- Suomessa Työ on osa Lappeenranta 2028 strategiaa. GSP Group Oy

2 Alkusanat Kyseisen työn tarkoituksena oli löytää Lappeenrannan matkailulle uusi vetovoimatekijä. Ase4mme työmme tavoileeksi em. lisäksi löytää tekijät ja alueen ak4voijat, jotka eivät ole vetovoimatekijä ainoastaan matkailulle vaan myös tavalliselle lappeenrantalaiselle asukkaalle. Monipuolinen palvelutarjonta ja monipuolinen käyläjäkunta on jokaisen etu, niin yriläjän, asiakkaan kuin kaupungin kannalta. Ydinajatuksena oli ideoida uusi matkailullinen kärkikohde, joka on yriläjävetoises4 toteutelavissa, joka on liiketaloudellises4 kannalava ja joka erilaisine vapaa- ajan- ja kulluuriharrasteisiin keskilyvänä tapahtuma- areenana luo poikkeukselliset puileet sekä Lappeenrannan asukkaiden elä kaupungissa käyvien ko4maisten ja ulkomaisten vieraiden käylöön ympärivuo4ses4. Nämä kriteerit kelluva rantapromenadi, monitoiminen tapahtuma- alusta täylää jokaiselta osa- alueelta ja tarjoaa em. lisäksi uudet puileet ranta- alueen tapahtumatoiminnan keskilämiselle. Lisäksi toiminnan keskilämisen ja lisäävät uusien toimijoiden kiinnostusta tapahtumatoiminnan järjestämiselle monipuolisen toiminnan mahdollistavan 4laratkaisun osalta. Lappeenrannan kaupungin sijain4 yhdellä Suomen kauneimmista paikoista antoi runsain mitoin ideoita ja ajatuksia, joita pi4 matkan varrella karsia, ja pitää mielessä työn teema: Konkree/nen esitys, joka on toteu6amiskelpoinen yri6äjävetoises;. TilaLu työ kalaa markkinakartoitusosion, jonka avulla selvitepin poten4aalisten toimijoiden kiinnostusta toimimaan ja järjestämään tapahtumia alueella, uusien tapahtumien ja toteutusmallin ideoin4 sekä em. matkailullisen kärkikohteen ideoin4 kaiken taustalla toteutuskelpoisuus yriläjävetoises4, kaupungin kustannuksia säästäen. GSP Group Oy Materiaali sisältää kartta- ja arkkitehtikuvien lisäksi referenssikuvia, joista ei ole maksettu tekijänoikeuskorvausta.

3 Markkinakartoitusdokumen4n 4ivistelmän sisältö 1. Työn kuvaus: tarjouspyyntö 1.1 Työn kuvaus: tarjous ja työn toteutustapa 1.2 Työn kuvaus: tarjouksen op5ot ja jatkotyöt 2. Markkinakartoituksen ja haastalelujen 4ivistelmä 3. Tapahtumavuosikello ja yhteismarkkinoin4 4. Vuosikello 5. Luonnos uusien vetovoimatekijöiden eli palveluiden ja rakenteiden sijoilelusta 6. Ideoitavat alueet ja konsep4ajatuksemme 7. Uusi matkailun vetovoimatekijä Halkosaari 7.1 Kelluva rantapromenadi Lappeenrannan uusi maamerkki 7.2 Miksi kelluva rakentaminen ja rantapromenadi 7.3 Hankkeen vaikutus kaupungille 7.4 Tulot ja menot kaupungille 8. Next Steps hankkeen seuraavat vaiheet 9. Muun suunnilelualueen profiloin4 9.1 Baana Lappeenranta 9.2. Pallonlah Linnoituksenniemi Pallonlah5 / Hiekkalinna vaihtoehtoinen ratkaisu 9.4.Linnoitus 9.5. Kaupunginlah5 ja Satama 9.6. Myllysaari ja Kukkosaari LiiLeet: Haastateltujen kommen5t Haastateltujen lista Laskelmamallit

4 1. TYÖN KUVAUS - TARJOUSPYYNTÖ Lappeenrannan seudun matkailullisen kärkikohteen Pallonlah4- satama- Myllysaari alueen palveluiden, mainonnan ja tapahtumien kehitysprojek4 Tarjouspyynnön kohteena on Pallonlah5- Satama- Myllysaari alue, jolle nyt haetaan uusia ideoita liinyen alueen kehinämiseen; palveluihin ja tapahtumiin. TavoiNeena on ak5voida aluena vahvemmin ympärivuo5seen käynöön sekä tukea yrinäjyynä. Asiantun(japalvelu koostuu seuraavista tehtävistä: 1. Luoda kohdealueelle 12 tapahtuman malli vuoden jokaiselle kuukaudelle. Tapahtumatarjonnassa pitää o<aa huomioon olemassa olevat (lat, varusteet, yritykset, tapahtumat ja vuodenaika. Toteutus: markkinakartoitus (haastalelut), alueen tapahtumavuosikello (uudet ja olemassa olevat tapahtumat), alueiden tapahtumaprofiloin4 / alueiden konseptoin4 2. Iden(fioida yksi täysin uusi vetovoimatekijä alueelle, joka on toteutuskelpoinen ja yri<äjävoimin toteute<avissa. Tämä voi myös olla julkinen kohde, joka antaa posi(ivisen ja hauskan kuvan kaupungista kuvi<eellinen esimerkki voisi olla oravanpyörä, johon ihminen mahtuu sisälle juoksemaan. Samalla pyörä tuo<aa sähköä, joka näkyy mi<arissa. Toteutus: Kelluva monitoimialusta / rantapromenadi. Esimerkkilaskelma ja luonnoskuvat. Lisäksi muun suunnilelualueen profiloin4, niiden rakennukset sekä alueiden luonnoskuvat: koko alueen toimintoja tukeva suunnitelma. 3. Alueen yri<äjien ja muualta tulevien uusien toimijoiden haasta<elu ja heidän tarpeidensa kartoi<amienne. Haasta<eluja pitää olla vähintään 20 kappale<a ja kohdenne<uja kysymyksiä vähintään 20 kappale<a. Haasta<elussa on oltava valmiudet kysellä uusien, jo mie(<yjen ideoiden toimivuu<a ja toteute<avuu<a. Toteutus: Markkinakartoitusosion haastalelut (poten4aaliset tapahtumajärjestäjien ja yriläjät), tarjouksen mukaises kpl: kysely lähetely 55kpl, haastateltuja 35kpl 4. Op(o ja mahdollinen lisäsisältö: Löytää pysyvä ratkaisu ak(vitee<eihin lii<yvään varustevuokraukseen (luistelu, hiihto, pyörät, melonta, segway ym.) Onko esim. mahdollista perustaa johonkin alueelle keskite<y vuokrauspiste, joka on alueen yritysten omistuksessa? Toiminta pitää olla kanna<avaa. Toteutus: OteLu huomioon haastaleluissa, ehdotus sateenvarjomarkkinoin4

5 1.1 TYÖN KUVAUS: TARJOUS - JA TYÖN TOTEUTUSTAPA Lappeenrannan seudun matkailullisen kärkikohteen Pallonlah4- Satama- Myllysaari alueen palveluiden, mainonnan ja tapahtumien kehitysprojek4 GSP Group Oy ONeita tarjouksesta: GSP:n tarjouksen perusajatuksena on luoda kaupungille uusi, menestyksekäs ja vetovoimainen maamerkki pitkäikäisen Hiekkalinna- konsep5n ja muun matkailutoiminnan rinnalle. Samalla selvitetään uuden maamerkin sekä kaupungin nimeämän alueen ympärivuo5sen toiminnallisuuden mahdollisuuksia matkailun ja asukastoiminnan kannalta. Työn tavoileena on suunnitella kohteeseen liiketaloudellises5 kannanava, erilaisiin vapaa- ajan- ja kulnuuriharrasteisiin liinyvä kelluva tapahtuma- alusta, joka luo poikkeukselliset puineet sekä Lappeenrannan asukkaiden enä kaupungissa käyvien ko5maisten ja ulkomaisten vieraiden käynöön ympärivuo5ses5. Työssä kartoitetaan myös alueen olemassa olevat 5lat, varusteet, yritykset ja tapahtumat sekä eri vuodenaikojen tuomia mahdollisuuksia erilaisille toiminnoille. Selvitystyöllä on tarkoitus löytää tekijät, jotka lisäävät ja ylläpitävät alueen ympärivuo4sen matkailun vetovoimaa ja tarjonnan laatua. Markkinakartoituksen tavoite: - SelviNää systemaassilla ja tehokkaas5 toteutetuilla haastaneluilla alueelle sekä sinne ideoimallemme uudelle tapahtuma- alustalle soveltuvien poten5aalisten paikallisten yrinäjien sekä mahdollisten muualta tulevien toimijoiden kiinnostus ja mahdollisuudet toimia alueella. LaadiLavat materiaalit ennen haastaleluja: - Markkinakartoituksen tausta- aineisto - KysymyspaNeristo - Lista haastateltavasta tahosta LaadiLavat materiaalit haastalelujen jälkeen : - Laaditaan markkinakartoitusdokumens, joka esinelee Lappeenrannan ympärivuo5sesta matkailutoiminnasta sekä kelluvasta tapahtuma- alustasta haastanelujen pohjalta kiinnostuneet tahot ja heidän näkemykset projekteista. - Dokumen5ssa esitellään haastaneluissa esiin tulleet alueen ak5viteeneihin liinyvän varustevuokrauksen kannanavuusmahdollisuudet. - Laaditaan arkkitehdin kanssa alustava suunnitelma kelluvasta tapahtuma- alustasta ja sen alustava toteutusaikataulu. - Tuotetaan vuosikello alueelle parhaiten sopivista tapahtumista 12 kalenterikuukauden aikana. - Tuotetaan mennessä loppuraporsluonnos, jota täsmennetään loppupalaverin palauneen mukaises mennessä.

6 1.2 TYÖN KUVAUS TARJOUKSEN OPTIOT JA JATKOTYÖT Lappeenrannan seudun matkailullisen kärkikohteen Pallonlah4- Satama- Myllysaari alueen palveluiden, mainonnan ja tapahtumien kehitysprojek4 GSP Group Oy Ote tarjouksesta: Op;ot ja jatkotyöt - Selvitystyön perusteella käynnistenävä kelluvan tapahtuma- alustan hankesuunninelu, operoijakartoitus sekä mahdollinen sijoinajahankinta. - JatkoneuvoNelut kiinnostuneen tahon kanssa toimintojen käynnistämiseen ja esim. kelluvan tapahtuma- alustan vuokraukseen liinyen. - Tarkempi selvitys ja alustavat sitoumukset siitä, millä ehdoilla yrinäjät tulisivat toimimaan tapahtuma- alustalle ja alueille. - Kaupungin elinkeinoelämästä, matkailusta ym. vastaavien edustajien sekä muiden tärkeiden vaikunajatahojen haastanelu. - Kaupungissa vierailevien turis5en haastanelu, jossa kartoitetaan heidän tarpeensa ja toiveensa matkailullisen vetovoiman kasvanamisen, tutkimuskohteena olevan alueen sekä kelluvan tapahtuma- alustan käytön ja tarjonavien palvelujen suhteen (haastaneluajankohta kesä 2014) TYÖN TOTEUTUS: 1. Markkinakartoitus, jonka avulla selvitesin tapahtumajärjestäjien/yrinäjien kiinnostuksen tason alueen toimijoiksi yrinäjävetoisena. Samalla toteutesin uusien tapahtumien ideoin5a. 2. Markkinakartoituksen ja omien tutkimusten seurauksena johtopäätös: alueen ympärivuo5suuna ei saada kehinymään ja toimimaan yksinäisiä irrallisia tapahtumia lisäämällä vaan sateenvarjomarkkinoinnilla ja alueen yhteisellä imagolla ja yhteismarkkinoinnilla - koko alueen kehinämisellä. Esim: yhteinen varustevuokraus- ja lippuvarausjärjestelmä, hotellihuoneiden ja ravintolaillan varaus samasta paikasta - useamman eri palvelujen ja tapahtumien varausmahdollisuus yhdellä kertaa >> tavoineena asiakkaan pysyminen alueella pidempään. Sivuston Ylläpitäjä esim. WIRMA, (visit.lappeenranta- sivusto), toimijoilta markkinoin5maksu, jolla ylläpidetään sivustoa ja hoidetaan tapahtumien ja palvelujen yhteismarkkinoin5 3. Matkailullisen kärkikohteen ideoin4: toiminnan yksi keskipiste ja uusi erilainen kohde, joka kiinnostaa matkailijoita ja palvelut suunnitellaan myös kaupunkilaisten käynöön >> operoija- ja sijoi<ajavetoinen hanke 4. Alue kokonaisuutena: alueen olemassa olevien rakennusten / rakennelmien hyödyntäminen: Linnoituksen uudisrakentaminen, Pallonlahden uudisrakentaminen, rantarai5n ja pusupuiston maisemoin5 (osin sponsorituella) pääosin operoija- ja sijoi<ajavetoista 5. GSP:llä ei ollut valtuuksia sopia eri operoijatahojen kanssa jatkotoimista, sopimusasioista, aikatauluista. Kaupunki päänää ideoin5en painotuksesta ja hankkeen toteutuksesta ja aikataulusta. EsiteNy vaiheistus (liite: esimerkkilaskelma) perustuu yrinäjävetoiseen alueen kehinämiseen, jossa toteutuskustannukset kaupungin suuntaan pidetään mahdollisimman pienenä.

7 2. MARKKINAKARTOITUKSEN JA HAASTATTELUJEN TIIVISTELMÄ HaastaNelujen tavoineena oli selvinää alueelle sekä sinne ideoimallemme uudelle vetovoimatekijälle, kelluvalle monitoimialustalle soveltuvien poten5aalisten paikallisten yrinäjien sekä mahdollisten muualta tulevien toimijoiden kiinnostus ja mahdollisuudet toimia alueella. HaastaNelut toteutesin puhelinhaastaneluina Osassa yrityksistä tavoinelimme ensin päänävää tahoa Helsingistä, muna meidät ohjasin onamaan yhteynä paikalliseen (lappeenrantalaiseen), alueen paremmin tuntevaan henkilöön. HaastaNeluissa tärkeimpänä nousi esille tapahtumien markkinoin5. Sen toivotaan olevan nykyistä huomanavas5 ak5ivisempaa, yhtenäisempää ja näkyvämpää. Alueelle ideoi5in uusia tapahtumia ja mie5sin olemassa olevien menestysmahdollisuuksia. Alueen tuntevat henkilöt pitävät talven ak5voin5a todella suurena haasteena, sen voi mahdollistaa ainoastaan näkyvä ja ak5ivinen sateenvarjomarkkinoin5, joka tukee joka ikistä toimijaa yhdessä ja erikseen Myllysaaren ja Pallonlahden välillä. Pallonlahtea pidesin hyvänä sijoituspaikkana hotellille. Kelluvaa rakennena pidesin elämää ja näkyvyynä tuovana konsep5na. Pallonlahden haasteena pidesin sen etäisyynä satamasta ja rannan keskustasta. Linnoituksenniemeä pidesin hyvänä sijoituspaikkana (kelluvalle) ravintolalle. Myös ravintolalaivojen siirtoa ehdotesin tälle alueelle, jolloin Kaupunginlahdelta vapautuisi rantaviivaa muuhun käynöön. Linnoituksen elävöinämistä toivosin. Alueelle toivosin näkyvämpää mainontaa sekä lisää erilaisia toimijoita (mm. ravintoloita ja kahviloita). HaastaNeluissa tuli ilmi, enä Lappeenrannan toivotaan käynävän Linnoitusta nykyistä enemmän markkinoissa tärkeänä kohteena ja imagon luojana. Sataman talvikäytön ak5voin5 koesin haastavaksi. Alue hiljenee elokuussa (koulujen alkaessa) ja herää henkiin seuraavan kerran vasta vappuna. Tälle väliajalle ei kukaan haastatelluista osannut nimetä mitään yksinäisiä elvytyskeinoja. Sen sijaan alueen ja palvelujen yhteismarkkinoin5a ja uusia toimijoita ja palveluita tarjosin ratkaisuksi. Kelluvan rantapromenadin sijoituspaikasta pidesin. Haastatellut näkevät alueen pääsääntöises5 pienten kojujen, pu5ikkien ja ravintoloiden sekä huvipuiston alueena. Kelluvaa rakentamista pidesin mielenkiintoisena ja uutuunaan viehänävänä ideana. Myllysaaren kehinämistä toivosin teemalla urheilu ja liikunta sekä (suuret) tapahtumat. Alueelle toivosin yhteistä valmista tapahtumakennäsuunninelua, jossa sanitees5lat, myyn5kojut, järkkärinumerot ym. olisivat valmiina ammaslaisen tekemänä. Tapahtumasapluuna olisi valmis avaimet käteen - periaaneella idean antajaa ja itse tapahtuman operoijaa varten.

8 3. TAPAHTUMAVUOSIKELLO JA YHTEISMARKKINOINTI HaastaNelujen ja tapahtumaideoin5en pohjalta alueelle luo5in tapahtumien, palvelujen, kulluuritapahtumien ja ruoan vuosikello, joka sisältää hyväksi havainuja, jo olemassa olevia ja vakiintuneita tapahtumia sekä alueelle ideoituja uusia tapahtumia. TavoiNeena oli tapahtumien monipuolisuus, toteutuskelpoisuus, alueella olemassa olevien toimintojen hyödyntäminen sekä aluena ympärivuo5ses5 ak5voivien tapahtumamallien luominen. Osalle tapahtumista ilmoinautui haastanelujen ja ideoin5työn yhteydessä alustavas5 kiinnostuneita järjestäjiä, kuten liineenä olevasta haastaneluaineistosta ilmenee. Tapahtumajärjestäjiä löytyy ennakkokommensen perusteella jatkoneuvonelujen ja sopimusehtojen tarkennusten jälkeen mm. seuraaville tapahtumille: katukeipötapahtuma, muo4tapahtuma, pop- up tealeriesitykset, nukketealeri, golcapahtuma järvellä, erilaiset tanssitapahtumat, venenäylely, Meripelastusseuran näytös, vaihtuvat taidenäylelyt, välinevuokraustapahtumat. Monilla tapahtumajärjestäjillä ja yrinäjillä oli tapahtumaideoita, joita he eivät halunneet vielä tuoda ilmi, jona ideaa ei varasteta. AnneNuihin ideoihin suhtaudusin posi5ivises5 ja seuraava askel onkin tarkentaa eri toimijoiden kanssa tapahtumien organisoinnin yksityiskoh5a. YksiLäiset uudet tapahtumat eivät ole ratkaisu alueen ympärivuo4suuden kehilämiseksi. TavoiNeena on pitää asiakkaat, alueen matkailijat ja paikalliset käynäjät alueella mahdollisimman pitkään, monen eri alan palveluja ja toimintoja hyödyntäen. Lisäksi osa tapahtumista vaa5i vetovastuullisen tahon, joka kerää mukaan useita eri järjestäjiä. Tämän mahdollistaa yritysten toimintojen ja palvelujen yhteismarkkinoin5järjestelmä, joka sisältää myös mahdollisuuden yrinäjien keskinäiseen vies5ntään (sisäinen intra). Hajanainen ja yriläjien yksiläinen tapahtumasuunnilelu ja tapahtumajärjestelyt eivät ak4voi toimijoita eivätkä kävijöitä vaan alueesta tulee luoda kokonaisuus, jossa tapahtumien ja palvelujen markkinoin4 hoidetaan yhteises4 ja sateenvarjomaises4 koko alueen tarjontaa kalavas4 esiläen. Kaikki mahdolliset operoijat ja tapahtumajärjestäjät toivovat tarkempaa 5etoa reunaehdoista, vuokratasosta, sopimusten pituuksista ja yhteismarkkinoinnin toteutumisesta ennen kuin pystyvät esinämään tarkempia ajatuksia mukaantulosta alueen toimintojen ylläpitäjäksi.. Tapahtumien vuosikello on myös malli, jonka voisi toteunaa verkkosivustolle interak5ivisena markkinoin5- ja varaustyökaluna. Referenssilinkkejä muutamien alueiden ja palveluntarjoajien sivustoista: Haastateltujen kommen5t ja haastateltavien lista liineinä.

9 3. TAPAHTUMAVUOSIKELLO JA YHTEISMARKKINOINTI Alueen palvelu- ja tapahtumatarjonta on esillä samassa paikassa (esim. visit.lappeenranta- sivusto), josta asiakas voi kalenteritoiminnon avulla nähdä alueen koko tarjonnan ja ostaa lipun niin Hiekkalinnan huvipuistoon, kalastuskylään kuin Myllysaaren konsersinkin. Alueen operoijat ja tapahtumajärjestäjät maksavat alueen markkinoin5sivuston ylläpitäjälle markkinoin5maksua, jolla katetaan nessivuston toteunamis- ja ylläpitokulut. Lisäksi alueelle luodaan omat sivustot sosiaaliseen mediaan, jonne luodaan ak5ivinen toiminta, kilpailuja ym. markkinoin5sivuston tueksi. Referenssinä esim.levi.fi sekä xxxxxxxx. Sivusto on vähitellen laajennenavissa ja sieltä löytyy jatkossa kaikki Lappeenrannan seudun tapahtumat. Käytännössä toteutus hoidenaisiin nykyistä visit.lappeenranta- sivustoa päivinämällä ja sivuston toiminnallisuuksia parantamalla tai luomalla kokonaan uusi sivusto. Markkinoin5työkalun tulee tehdä tapahtumien järjestäminen myös yrinäjälle helpoksi: samasta paikasta saa järjestelyapua, internetnäkyvyynä, leh5mainoksen, yhteistyökumppanit, vaadinavat luvat ja esim. palkanua promoo5ohenkilöstöä. Tämä myös madaltaa uusien ulkopaikkakuntalaisten tapahtumajärjestäjien kynnystä lähteä toimimaan uudelle alueelle. Uusien ja vanhojenkin - tapahtumien tarjonta ja markkinoin5 yhteises5 palvelevan markkinoin5kanavan avulla ak5voidaan yhtä aikaa ja uusia toimijoita houkutellaan alueelle ak5ivisella ja kanavalla markkinoinnilla, jossa ei tuhlata resursseja yksinäisen ja satunnaisen tapahtuman massiiviseen markkinoin5in vaan panostetaan alueen kokonaistarjontaan ja monipuolisiin ak5viteesvaihtoehtoihin. Kun markkinoinnin ja tapahtumien välille saadaan luotua tasapaino, tapahtumat ruokkivat toisiaan ja markkinoin5 on tehokasta. YriNäjät innostuvat uuden markkinoin5työkalun antamista mahdollisuuksista ja yhteisestä vetovastuullisuudesta. He uskovat uusien tapahtumiensa ja toimintojensa löytävän käynäjät koko palvelutarjonnan laajentuessa. Alueellinen kilpailu ei aina ole pahaksi vaan tukee toimintaa laajemman kävijäkunnan kauna ja tapahtumilla ja toiminnoilla on paremmat taloudelliset mahdollisuudet pysyä kannanavina. Tämä tekijä on myös ympärivuo5sen toiminnan edellytys: yksinäiset tapahtumat ja toimijat eivät saa pidenyä yksin aluena ak5ivisena, erilaisuuden, monimuotoisuuden ja yhteistoiminnan kauna kylläkin. Lappeenranta card, perinteinen kuponki / etukors tai mobiililaitesovellus (QR- koodilla luenava), joka esim. etuja asteinain lisäämällä houkunelee turisteja käynämään mahdollisimman monen yhteistyöyrityksen palveluita matkan aikana. >> edellynävät verkostoitumista ja muutamaa ak5ivista vetojuhtaa ja ak5ivisia yrinäjiä >> Visit Lappeenranta - sivustojen alle koostetaan palveluteemojen lisäksi palvelut alueinain ja sivuston ylläpitäjä toimii samalla nessivujen ja tapahtumakalenterin ylläpitäjänä (kaupunki / Wirma) >> Sivustojen toteutustyö kaupungille, toteutuskustannuksen ja ylläpidon maksavat yrinäjät (markkinoin5maksu) Kaupunki päänää jatkotoimista ja painotuksista (ranta, sateenvarjomarkkinoin5, baana) me tuomme esille ideat, toteutusvaihtoehdot ja myös kriisset puolet.

10 4. TAPAHTUMA- VUOSIKELLO OLEMASSA OLEVIA IDEOITA UUSIA IDEOITA KIINNOSTUNEITA TOIMIJOITA TIEDOSSA Ulkotulien ME Avanto- Joulun avaus uimala PALVELUT Sauna- Kelluva alusta palveluineen Talven lajipassi maailma ja avanto Kitesurfing (jäällä) Valokarnevaalit KULTTUURI Pop-up teatteria Lasten Tiedeviikot (Heureka) Tulevaisuusviikko Syysmarkkinat Vuokrattavat pilkkikopit Lasten taskulamppusuunnistus Linnoituksessa Streat Lappeenranta -katukeittiötapahtuma Muotitapahtuma & Poikkea putiikissa -päivä Muikku ja Pottu Kalamarkkinat Uimahyppykisa Mäkiautokisa Lasten risteilyt TAPAHTUMAT Joulumarkkinat Lätkäetkot ja Puolen vuoden superdieetti, -jatkot (myös muut lajit) yhteinen pudotustavoite Laskiaisrieha Nukketeatteria RUOKA Jääveistoksia Ruokakoulu ravintolassa Linnoituksen joululeipomo Kausilihapiirakan Ideointikisa (FB) Hirvi/Peura Blinit Kelluva venenäyttely Rakuuna Rock Balettigaala Lappeenrannan Yöt festivaali Vety/Atomi Kesäteatteri Ulkoilmakuntosali Linnoituksen laskiainen Talviurheilukisa Hiekkalinna Liikennepuisto Lasten mini(polku)veneet Golftapahtuma järvellä Jollapurjehdusta Avoin tanssikoulu ja näytöksiä Vaihtuvia Linnoituksen taidenäyttelyitä pääsiäistapahtuma kiinnostavilla teemoilla Sauna Lappeenranta GP Meripelastusseuran näytös Kevätmarkkinat Kevätkauden avaus Kesäteatteri (isommin ja enemmän) Satama- Bileristeilyt kahvilat Fishing village Kotieläintila & panimoravintola Kaupunkipuutarha ja -kanala Myllysaaren juhannuskokko Lauantaitanssit

11 5. LUONNOS UUSIEN VETOVOIMATEKIJÖIDEN ELI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN SIJOITTELUSTA Hiekkalinna & vierasvenesatama & ravintolapalvelut Silta Kukkosaareen PALLONLAHTI Asunto-/ hotellirakentamista LINNOITUKSENNIEMI HALKOSAAREN SEUTU Kelluva promenadi MYLLYSAARI & KUKKOSAARI

12 6. IDEOITAVAT ALUEET JA KONSEPTIAJATUKSET Alue Pääkonsep4 Lisäkonsep4t Uusi matkailullinen Kärkikohde 1. Halkosaaren edusta Kelluva rantapromenadi: Esiintymislava + spa- toiminta Liiketoiminta ja palvelut, ympärivuotinen toiminta kelluvalla Lyhytaikaiset vierasvenepaikat monitoimialustalla Kaupungin turis4- info Matkailullista kärkikohdela tukevat aluekonsep4t ja jatkotoimet suunnilelualueella 2. Pallonlah4 Majoitustoimintaa; Kalastustoimintaa, fishing village asuntoja tai hotellimajoitusta Matkailuautoalue (short term) 3. Linnoituksenniemi Hiekkalinna & huvipuistotoiminta Lumilinna (talvikäynö), laadukas (5laus) Vierasvenesatama ja sen ravintola tai hotellilaiva palvelut Kelluva uimala huvipuiston yhteyteen 3. Kaupunginlah4/Satama 5. Myllysaari ja Kukkosaari Tori, risteilijät, kahvilatoiminta Urheilu, liikunta, virkistys Talviurheilutoiminta + kaluste- vuokraus SiirreNävä esiintymislava à Lappeenrannan keskustan ranta-alueelle luodaan oma matkailuimago, joka keskittyy satamaalueen olemassa oleviin ja uusiin palveluihin, kelluviin vesielementteihin ja Linnoituksen imagoon

13 HALKOSAARI 7. Kelluva rantapromenadi Lappeenrannan uusi maamerkki NYKYTILANNE Tällä hetkellä Halkosaaressa sijaitsee matonpesupaikka ja venelaitureita. Halkosaaren ja Myllysaaren välisellä alueella ei ole käytännössä mitään toimintaa ja matka tuntuu kävelijöille pitkältä. Matka Kaupunginlahdelta ja Halkosaaresta Myllysaareen ei ole ajallises5 eikä matkallises5 pitkä, muna henkinen kynnys jatkaa matkaa Myllysaareen on korkea. Rei5n varrelta puunuu houkusmet. TULEVAISUUS - Valaistu rantabulevardi, osin kaupungin kustantama, osin sponsoroitu - Kelluva rantapromenadi, operoija- ja sijoi6ajavetoinen hanke - Tapahtumia, liikkeitä, kahviloita, toimistoja Kauniis5 valaistu rantarais / rantabulevardi alkaa Pallonlahdelta ja jatkuu Kaupunginlahden kauna Halkosaareen ja aina Myllysaareen as5 Rantarai5lta on useammalta kohdalta kulkuyhteys kelluvalle alustalle. Kelluva rantapromenadi toteutetaan luontevana rantarai5n jatkeena, samantyylinen kulkureis ja valaistus toteutetaan kelluvalla tapahtuma- alustalla Alusta voidaan rakentaa vaiheinain kustannusten tasaistamiseksi ja yrinäjien kanssa solminavien aiesopimusten mukaises5 (määräny varausaste) Alueen kiinnostavuus ja uusi imago, ranta- alue elävöitetään tuomalla rannalle ympärivuo5sta liiketoimintaa ja toimisto5laa ranta- alueelle Ranta- alueella tekemistä ja valaistu rantapromenadi jatkuu aina Myllysaareen as5, edesaunaa myös Myllysaaren elävöinämistä Ei rakenneta rannalle (maalle) >> toteutus edullisempaa eikä vaadi kiinteitä rakenteita. On myös tulevaisuudessa siirrenävissä toisaalle, mikäli niin halutaan Kelluvaan rantapromenadiin yhdistyy esiintymislavaosio. Lava toimii normaalis5 esim. kaupunginorkesterin käytössä ja/tai ravintolan/teanerin yhteydessä, josta osa on tarvinaessa siirrenävissä esim. Myllysaareen tai Linnoituksenniemeen isompia fes5vaaleja tmv. varten. Tuomalla ak5viteesa tälle alueelle, kokonaistarjonta ja rantarais yhtenäistyy ja aluena voidaan markkinoida Lappeenrannan Nizzana, jossa kävijät viihtyvät monimuotoisten palvelujen joukossa pidemmän ajan ja tuovat tuloja eri alan yrinäjille. YriNäjyys tukee yrinäjyynä ja toiminnot tuovat lisää toimintoja ja kävijöitä alueelle.

14 7.1 Kelluva rantapromenadi Lappeenrannan uusi maamerkki Kelluvan rantapromenadin päälle sijoitenavien rakennusten/toimintojen mahdollisuudet ovat lähes rajanomat ja kohde on erilaisuudessaan uusi matkailullinen vetovoimatekijä, joka tulee tunnetuksi myös maan rajojen ulkopuolella: Ravintola-, kioski- ja kahvilatoiminta Kaupanalan toimijoita, erilaisia liike5loja ja myymälöitä Kuntosali, spa- / kaupunkikylpylä ja saunamaailma erilaisine hoitolapalveluineen ja näköalasaunoineen Lämmitetyt uima- altaat, lämminvesipaljut, avantouin5 Esiintymislava, joka muunneltavissa ja siirrenävissä Kävelypromenadit, tapahtumatori Lasten ak5viteesalue, leikkipuisto Vierasvenepaikoitus Ulkoilmaelokuvat, teaneriesitykset, ja musiikkikonser5t, taidenäynelyt YksiNäiset yleisö- ja yritystapahtumat, fes5vaalit, messut, markkinat ja kansainväliset konferenssit Rantapromenadi rakennetaan vaiheinain, aloitus sen mukaan kun operoijasopimuksia saadaan allekirjoitenua. Kaupunginlahden päähän pääasiassa kauppoja, liike5loja ja toimistoja Alustan keskiosassa esim. kauppoja ja ravintolatoimintaa + esiintymislava Myllysaaren päähän kuntosali/kauneushoitola / saunamaailma / pieni katenu uimala (myös talvikäynö, lämmiteny allas) ja ulkona avantopaikka tai palju kannella

15 7.2 Miksi kelluva rakentaminen ja rantapromenadi? Uudenlaisen, ylivoimaisen käynökokemuksen tuonava ratkaisu ja vetovoimainen ympäristö erilaisille tapahtumille ja kohderyhmille. Rakenteen ulkomuoto suunnitellaan maisemaan sopivaksi ja sil5 houkunelevaksi sekä ilme tunnistenavaksi. Kelluva rakentaminen on ekologises5 kestävä ratkaisu se ei jätä elinkaarensa lopulla pysyvää jälkeä ympäristöönsä ja on tarpeen vaa5essa siirrenävissä toiselle sijoituspaikalle Ranta- alue on kapeaa ja uusien toimintojen sijoinaminen ei kavenna olemassa olevaa 5laa, vaan lisää sitä ja mahdollistaa uusia toimintoa alueella Kelluva rakentaminen tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden korkeaan energiaomavaraisuuteen otollisten olosuhteiden ansiosta rannikoilla on hyödynnenävää vesienergiaa, tuulienergiaa sekä aurinkoenergia Matkailijamäärän uskotaan kasvavan tulevaisuudessa, kiinnostavuuden ja käynöasteen kasvaessa kyseessä on helpos5 laajennenavissa ja vaiheinain toteutenavissa oleva ratkaisu. Edullinen tapa rakentaa megaluokan matkailu- ja vapaa- ajanvielokohde Kelluvan rakenteen peruskustannus on noin 550 / m2 (sisältäen alustan, rakennukset, infran) Rakentamisen kustannus on tarkoitus toteulaa sijoilajavetoises4 (ei kustannuksia kaupungille) Ansaintalogiikka vuokratulot kaupungille rakennuspaikoista ja infrasta, sijoinajalle liike5loista ja fasiliteeteista lipputulot esim. uimalasta ja kelluvalla alustalla toteutenavista eri tapahtumista vrt. Helsingin Katajanokalle suunnitellussa uimalassa arvioitu kävijämäärä kesäpäivinä n kävijää (33x74m uimalarakennelma) á 7 lippu vrt. Kemin Lumilinna, jossa n kävijää 7,5 keskihinta per lippu Kelluvalla rakentamisella on jälkimarkkinat PonNooneista voidaan tehdä esim. venesatamalaitureita, joilla on jälleenmyyn5- ja käynöarvoa Jälleenmyyn5arvo arviolta 20-30% hankintahinnasta Alustava toteutusaikataulu on esitely liileenä olevassa esimerkkilaskelmassa (laskelmamallit). Toteutusaikataulu riippuu kaupungin kaavoitusaikataulusta.

16 7.3 HANKKEEN VAIKUTUS KAUPUNGILLE Kelluvan rakentamisen hanke luo Lappeenrannan talousalueen kehitykselle uusia menestymisen mahdollisuuksia ja hankkeella on merkinävä vaikutus kesämatkailuun ja valtava vaikutus talvimatkailuun. Kelluvalla rakentamisella voidaan odonaa olevan merkinäviä laadullisia vaikutuksia kuten: investoin5en lisääntymien, hanke on houkuneleva sijoinajien näkökulmasta uuden liiketoiminnan houkuneleminen alueelle kaupunkikuvan paraneminen matkailun lisääntyminen alueella paikallisten asukkaiden vapaa- ajanvienomahdollisuuksien lisääntyminen. Hanke tuonaa Lappeenrannalle huomanavaa arvonlisää. Se synnynää uusia työpaikkoja niin palvelujen, rakentamisen kuin muun yritystoiminnan osalta ja sillä on näin myös merkinävät verovaikutukset kaupungille. Hanke nostaa Lappeenrannan imagoa niin ko5maisten kuin ulkomaisten matkailijoiden keskuudessa kulnuurin, urheilun ja liike- elämän palveluiden osalta ja luo mahdollisuuksia alueen yrityselämän kehinymiselle. Kelluva rakentaminen on saapumassa Suomeen vahvas5. Helsingissä, Espoossa, Turussa ja mm. Hämeenlinnassa kaavoitetaan useita kelluvia asuinalueita. Helsinkiin on juuri valmistunut kelluva toimisto paraa5paikalle Katajanokan kylkeen ja seuraavaksi tulee kelluva ravintola ja monia muita hankkeita on suunnineilla. hnp://www.rantapallo.fi/matkailu/helsinkiin- rakennetaan- kelluva- ravintola- katso- havainnekuvat/ hnp://ravintolameripaviljonki.fi/ Lappeenrannalla on oiva 5laisuus onaa kelluvasta rakentamisesta ja sen suomista mahdollisuuksista näkyvä hyöty ir5 toimimalla pioneerina toteunaessaan Suomeen ensimmäisenä kelluvan monitoimialustan laaja- alaisine palveluineen ja tapahtumineen yrinäjävetoises5. Kaupunkiin on mahdollista saada en5stä enemmän suuria tapahtumia erilaisten vapaa- ajan ak5viteesen, urheilun ja kulnuurin parissa, joiden tarvitsemiin puineisiin kelluva rakentaminen tuo uudenlaisen houkunelevan ratkaisun. Tapahtumien määrän ja niiden tuomien huomionarvon kasvu tuo tulevaisuudessa mukanaan myös taloudellises5 merkinäviä mahdollisuuksia tulonlähteiden muodossa Lappeenrannan seudulle. Lappeenrannan erinomainen sijain5 lähellä Venäjän rajaa ja vain reilun 2 tunnin matkan päästä Pietarista mahdollistaa toimintojen ja palvelujen kehinämisen en5stä yksilöllisemmin myös itärajan takaa tulevien matkailijoiden tarpeita silmällä pitäen

17 7.4 TULOT JA MENOT KAUPUNGILLE TULOT Kaupungin tulonmuodostus Maa- alan ja rakennusoikeuden vuokrauksesta Tapahtumien lipputuloista Matkailun kasvusta syntyvistä tuloista Työllisyydestä ja verotuloista Markkinoin5maksu yhteismarkkinoinnin ylläpidosta Vuokratulot Verotulot Turismi Maanvuokrista ja vesialueiden käynömaksuista Kaupungin houkunelevuus kasvaa à Lisää ihmisiä ja työpaikkoja à Lisää veronmaksajia kaupungille Kaupungin tarjoamien palvelujen houkunelevuus kasvaa, joka lisää myös turismia, joka on posi5ivista myös kaupungin talouden kannalta MENOT Lappeenrannan kaupunki järjestää sijoituspaikan Kaupungin vastuulla rakennusoikeuden vuokraaminen, infran, kylmien 5lojen ja sosiaali5lojen rakentaminen (Yksityisten yritysten vastuulla tarvitsemansa liike5lan rakentaminen ja liiketoiminnan harjoinaminen) Rei5t ja rakennelmat Baana Pusupolun valaiseminen Rantarai5n maisemoin5 Rantabulevardin kohentaminen Silta Kukkosaareen Muun infran lisääminen/kehinäminen Alueiden ylläpito Kuuluvat suurilta osin jo nykyiseen ylläpitoon Yhteismarkkinoinnin suunninelukustannukset (palautuu) Menoeriä on yrinäjävetoisuudesta huolimana myös kaupungilla, muna alueen elävöinämisen kannalta se on tärkeätä. Onnistuessaan kaupungin kasvaneet tulovirrat maksavat investoinnit takaisin ja tuonavat lisätuloja. Kustannusten jakoa kaupungin ja sijoilajien kesken on esitely liileessä Laskelmamallit

Lappeenrannan seudun matkailullisen kärkikohteen Pallonlah4- Satama- Myllysaari - alueen palveluiden, mainonnan ja tapahtumien kehitysprojek4

Lappeenrannan seudun matkailullisen kärkikohteen Pallonlah4- Satama- Myllysaari - alueen palveluiden, mainonnan ja tapahtumien kehitysprojek4 Lappeenrannan seudun matkailullisen kärkikohteen Pallonlah4- Satama- Myllysaari - alueen palveluiden, mainonnan ja tapahtumien kehitysprojek4 Vetovoimaa ja kestävää laatua ympärivuo4seen matkailuun Etelä-

Lisätiedot

Winter is an attitude. Elävä kaupunkikeskusta Juhlakonferenssi 29.8.2012 Tuottaja Saara Saarteinen

Winter is an attitude. Elävä kaupunkikeskusta Juhlakonferenssi 29.8.2012 Tuottaja Saara Saarteinen Winter is an attitude Elävä kaupunkikeskusta Juhlakonferenssi 29.8.2012 Tuottaja Saara Saarteinen Winter is an attitude: Projektin tavoite 1) Winter is attitude projektin avulla halutaan elävöittää

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin. Keurusselän luoteisrannan toiminnallinen kehittämissuunnitelma 4.5.

Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin. Keurusselän luoteisrannan toiminnallinen kehittämissuunnitelma 4.5. Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin Keurusselän luoteisrannan toiminnallinen kehittämissuunnitelma 4.5.2015 Keurusselän luoteisrannan aluekehittämissuunnitelma Invest in Keuruu

Lisätiedot

Miset Matkailu. Miset Matkailun tehtävät 5.12.2013

Miset Matkailu. Miset Matkailun tehtävät 5.12.2013 Miset Matkailu Miset Matkailun tehtävät Mikkelin seudun matkailumarkkinointi VisitMikkeli Palvelusopimus Mikkelin seudun matkailupalvelu ry (7 kuntaa, n. 150 yritystä) Yhteistyössä yrittäjien ja eri sidosryhmien

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

K A N S A L L I S M U S E O N

K A N S A L L I S M U S E O N M e t r o p o l i a A M K M u o t o i l u n i n n o v a a t i o p r o j e k t i 2 0 1 5 K A N S A L L I S M U S E O N E e v a T e r ä v ä S i s u s t u s a r k k i t e h t u u r i 1 6. 1 0. 2 0 1 5 B

Lisätiedot

Matkailu ja kaupallinen keskusta

Matkailu ja kaupallinen keskusta Matkailu ja kaupallinen keskusta 1. Ydinkeskustan liiketoimintaympäristön kiinteistökannan kehittäminen hankkeen avulla. Vaihtoehtoinen keskustasijainti hotelliravintola-kauppa-vapaa-ajan keskukselle.

Lisätiedot

Pieksämäen strateginen OYK. Kehityssuuntia 11.9.2013

Pieksämäen strateginen OYK. Kehityssuuntia 11.9.2013 Pieksämäen strateginen OYK Kehityssuuntia 11.9.2013 Tausta-analyysi Miksikö haluan muuttaa Pieksämäelle? Potentiaaliset syyt Siellä on työtä Siellä on liike-/työtiloja Siellä on työvoimaa Se on lapsuuteni

Lisätiedot

Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit

Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Teemat Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Hyvinvointi, liikunta ja rauha Elävät ruukkimiljööt Tarinat ja kulttuuri Ruoka Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Monipuolinen Monipuolinen Markkinointi

Lisätiedot

Eiranrannan ja Kaivopuiston rantatien matkailututkimus 2017

Eiranrannan ja Kaivopuiston rantatien matkailututkimus 2017 Eiranrannan ja Kaivopuiston rantatien matkailututkimus 2017 Sisältö Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 3-4 Tutkimusalue ja kohteet 5 Yhteenveto päätuloksista 6 Tärkeimmät syyt tulla alueelle 8 Alueella

Lisätiedot

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ!

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Katunäkymä Näkymä asunnosta Järvinäkymä Kuva: Kaisa Paavilainen LINJA-AUTOASEMAN ALUE ENGELINRANTA 2016 HÄMEENLINNA FINLAND 27.05.2016 ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Hämeenlinnan

Lisätiedot

Kauhavan keskustan. tulisi mielestäsi pyrkiä säilyttämään ja kunnostamaan. mielestäsi matkailun tai virkistyksen kannalta kiinnostava

Kauhavan keskustan. tulisi mielestäsi pyrkiä säilyttämään ja kunnostamaan. mielestäsi matkailun tai virkistyksen kannalta kiinnostava Kuvaile Kauhavan keskustan unelmatilaa Miten kuvailisit Kauhavan nykyistä keskustaa Väljyys Viihtyisyys TurvallisuusMissä asumisen alueita kehittäisit Kauhavan keskustassa ja miten? Missä olisi hyvä sijainti

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 Riihimäen seutu Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 1. Seudun tulevaisuus Talousaluestrategia 2015: Väestönkasvu jatkuu, 1-1,5%/vuosi Talousalueemme on metropolialueen aluekeskus

Lisätiedot

KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT

KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT Tämän kyselyn tavoitteena on kartoittaa ikäihmisten tulevaisuuden asumistarpeita ja odotuksia. Kysely on tarkoitettu yli 55-vuotiaille Jyväskylässä

Lisätiedot

UUDISTUVA KIVINOKKA KESÄLLÄ

UUDISTUVA KIVINOKKA KESÄLLÄ UUDISTUVA KIVINOKKA KESÄLLÄ PIENVENESATAMA Huoltorakennus Vuokrattava sauna NÄKÖALATORNI Yleinen grillipaikka URHEILUKENTTÄ Liikuntaleirejä ja muuta aktiivista toimintaa AARNIMETSÄ Luontopolun kehittäminen

Lisätiedot

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti 79 NCC TONTINVARAUSANOMUS 1 (3) 20.2.2007 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto (kirjaamo) Katariinankatu 1 00 1 70 TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI Kiinnostus

Lisätiedot

Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy 30 vuotta. Aki Keskinen 5.9.2012 www.kehy.fi

Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy 30 vuotta. Aki Keskinen 5.9.2012 www.kehy.fi Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy 30 vuotta Tervetuloa Imatralle! Imatra kartalla Helsinki 257 km Joensuu 197 km Jyväskylä 257 km Kotka 145 km Lappeenranta 37 km Oulu 528 km Rovaniemi 748 km Tampere 312 km

Lisätiedot

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012 Ryhmätyöt Ryhmä 1 Kulkusiltoja Ylöjärven puolelle Nykyinen kadunvarsipysäköinti on liian ahdas Runkokadun mutkassa Pysäköintilaitos parantaa

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin

Lisätiedot

COR GROUP OY CORONARIA OY OULUN RAKENNUSTEHO OY ARKK. TOIMISTO SEPPO VALJUS OY

COR GROUP OY CORONARIA OY OULUN RAKENNUSTEHO OY ARKK. TOIMISTO SEPPO VALJUS OY Lipporanta Oulu, Health City Mikä Lipporanta on? - oululaiselle - yrityksille ja muille sidosryhmille Lipporanta hankkeen tavoitteet Lipporannan asumisen arvoja Hankeaikataulu Hanketiedot Hankekumppanit

Lisätiedot

KUOPION KESKUSKENTÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 21.4.2015 1

KUOPION KESKUSKENTÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 21.4.2015 1 KUOPION KESKUSKENTÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 21.4.2015 1 Suunnitteluvarauksen perusteet Kuopion vanhan raviradan alueelle on rakennettavissa kiinteistöyhtiön hallitsema kiinteistökonsepti, jolla aikaansaadaan

Lisätiedot

Oulu kyselyn tulokset

Oulu kyselyn tulokset Oulu 2026 -kyselyn tulokset Oulu 2026 -kysely 18.9. 1.10.2017 Kyselyyn vastasi hiukan yli 2000 oululaista. Kyselyyn vastattiin kampanjasivulla osoitteessa oujees.oulu.com. Kiitos kaikille vastaajille!

Lisätiedot

Tulevaisuus raiteilla Asemanseudut Otto Lehtipuu

Tulevaisuus raiteilla Asemanseudut Otto Lehtipuu Tulevaisuus raiteilla Asemanseudut 2017 Otto Lehtipuu 7.6.2017 Tavoitteena kasvattaa matkustajamääriä Helmikuussa 2016 alensimme hintoja 25 % Lisää suoria ja nopeampia yhteyksiä Parempaa henkilökohtaista

Lisätiedot

Lappeenrantaa tapahtumakaupunkina kehittämään TAPAHTUMAKESÄ TAPAHTUMATUOTANTO JA TAPAHTUMAPALVELUT. Jorma Kallio

Lappeenrantaa tapahtumakaupunkina kehittämään TAPAHTUMAKESÄ TAPAHTUMATUOTANTO JA TAPAHTUMAPALVELUT. Jorma Kallio Lappeenrantaa tapahtumakaupunkina kehittämään TAPAHTUMAKESÄ 2016 - TAPAHTUMATUOTANTO JA TAPAHTUMAPALVELUT Jorma Kallio 12.9.2016 KESÄN 2016 TAPAHTUMASALDO OLI LAPPEENRANNASSA VAHVASTI POSITIIVINEN Tapahtumakesän

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

05.11.2009 YIT Rakennus Oy Juhani Ylitolonen

05.11.2009 YIT Rakennus Oy Juhani Ylitolonen YIT Rakennus Oy Juhani Ylitolonen Matkailutulon triplaus Kemin kaupungin ja YIT:n yhteistyö SARIUS Palvelut 600 m Keskussairaala Kirkko Koulut, oppilaitokset Päiväkoti Kulttuurikeskus Kauppatori Terveyspysäkki

Lisätiedot

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi Leader-info Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta yhdistysten ja mikroyritysten

Lisätiedot

Lohjan Järvikeskus liiketaloudellinen tarkastelu 21.1.2010 www.kaukoviisas.fi Jukka Kauko Tehtävän tarkoitus Selvitystyö keskittyy alueen liiketoiminta- mahdollisuuksien selvittämiseen ja alueen toimintojen

Lisätiedot

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry 11/9/2012 1 Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry Perustettu syksyllä 2002 10 vuotisjuhlat lokakuussa Jäsenyrityksiä lähes 170 (matkailuyrityksiä, kauppaliikkeitä, kiinteistönvälittäjiä, huoltofirmoja, liikennöitsijöitä)

Lisätiedot

E18 ideatyöpajojen satoa Kotkan-Haminan seudulla (13.6. ja 4.9.2012)

E18 ideatyöpajojen satoa Kotkan-Haminan seudulla (13.6. ja 4.9.2012) E18 ideatyöpajojen satoa Kotkan-Haminan seudulla (13.6. ja 4.9.2012) Cursor Oy Jouko Luode 1.10.2012 1 E18-infotilaisuus 13.6.2012 E18-kasvukäytävä ohittamaton mahdollisuus yrittäjälle! Infotilaisuus yrittäjille

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA 2.4.2009 PESÄMÄEN MONITOIMIALUEEN JATKOKEHITTÄMINEN

HANKESUUNNITELMA 2.4.2009 PESÄMÄEN MONITOIMIALUEEN JATKOKEHITTÄMINEN HANKESUUNNITELMA 2.4.2009 PESÄMÄEN MONITOIMIALUEEN JATKOKEHITTÄMINEN Aluearkkitehti Ilmari Mattila puh. 044-5772726 TAUSTAA Honkajoen Pesämäen monitoimialueelle on toteutettu isot kehittämistoimet vuosien

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Asukaskysely helmi-maaliskuussa 2016 SVEITSI-HÄRKÄVEHMAAN ALUEEN TULEVAISUUS

Asukaskysely helmi-maaliskuussa 2016 SVEITSI-HÄRKÄVEHMAAN ALUEEN TULEVAISUUS Asukaskysely helmi-maaliskuussa 2016 SVEITSI-HÄRKÄVEHMAAN ALUEEN TULEVAISUUS Taustatiedot vastaajista Ikäni, N = 296 0 5 10 15 20 25 30 49 % 51 % alle 18-vuotias 19-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 yli

Lisätiedot

Elinvoimaa lähiöihin klinikka

Elinvoimaa lähiöihin klinikka Elinvoimaa lähiöihin klinikka Erkki Aalto Lähiöiden kehittäminen ja kerrostalojen korjaaminen ovat merkittävä kansallinen haaste www.rakli.fi/klinikat/elivoimaa-lahioihin-turku RAKLIn klinikka kokoaa toimijat,

Lisätiedot

Kioskit Helsingissä. workshop Kioskit Helsingissä -workshop / Pia Rantanen

Kioskit Helsingissä. workshop Kioskit Helsingissä -workshop / Pia Rantanen Kioskit Helsingissä workshop 23.1.2014 Kioskit Helsingissä -workshop / Pia Rantanen 11.2.2014 1 Projektin taustaa Tyyppikioski mallia 1963 Kioskipaikkojen vuokraus siirtyi kiinteistövirastolta rakennusvirastolle

Lisätiedot

Hangon asemakaavaluonnos

Hangon asemakaavaluonnos Hangon asemakaavaluonnos Työpaja 24.4. Hangossa, tulosten yhteenveto WSP / Mari Siikonen, Teemu Holopainen ja Anri Lindén 28.5.2012 1. Työpajan kuvaus ja aineisto 2. Yhteenveto tuloksista Asemakaavaluonnos

Lisätiedot

Mikä tekee Malminkartanosta ainutlaatuisen asua, työskennellä ja virkistäytyä? Avokysymys, 182 vastausta

Mikä tekee Malminkartanosta ainutlaatuisen asua, työskennellä ja virkistäytyä? Avokysymys, 182 vastausta Mikä tekee Malminkartanosta ainutlaatuisen asua, työskennellä ja virkistäytyä? Avokysymys, 182 vastausta - Hyvät liikenneyhteydet - Keskustaan 15 min, lentokentän suuntaan, Myyrmäkeen - Hyvät pyöräily-yhteydet

Lisätiedot

SÄHKÖTIE 8. K e h i t y s h a n k e k e s k e l l ä Ta m m i s t o a. Parviainen Arkkitehdit Oy

SÄHKÖTIE 8. K e h i t y s h a n k e k e s k e l l ä Ta m m i s t o a. Parviainen Arkkitehdit Oy SÄHKÖTIE 8 K e h i t y s h a n k e k e s k e l l ä Ta m m i s t o a Parviainen Arkkitehdit Oy SÄHKÖTIE 8 Yleistä hankkeesta SÄHKÖTIE 8 Syy tulla kauempaakin Keskellä Tammistoa sijaitseva kiinteistökehityskohde;

Lisätiedot

Rautjärven sotahistoria- hanke

Rautjärven sotahistoria- hanke Liite 1 74 HANKESUUNNITELMA Laadittu 4.3.2016 Rautjärven sotahistoria- hanke 1. Hakijan yhteystiedot Rautjärven kunta Projektijohtaja, Juha-Pekka Natunen Simpeleentie 12, 56800 SIMPELE 040 581 8040 juha-pekka.natunen@rautjarvi.fi

Lisätiedot

Uudenlaisen asumisen alue!

Uudenlaisen asumisen alue! Uudenlaisen asumisen alue! Sydän täynnä elämää Jyväskylän Kangas mullistaa käsityksesi siitä, mitä kaikkea tulevaisuuden kaupunginosa voi olla. Ja Kankaan tulevaisuus on ihan nurkan takana, raikkaana ja

Lisätiedot

Kouvola. Kehitysideat Syyt ja esteet käydä 15.11.2011

Kouvola. Kehitysideat Syyt ja esteet käydä 15.11.2011 Kouvola Kehitysideat Syyt ja esteet käydä 15.11.2011 Kalvojen sisältö Kohdekaupungeille on paikallistilaisuuksien yhteydessä toimitettu analyysit Vastaajien taustatiedot Vetovoimaisuus osion viiden eri

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava

ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Hyvä asukas tai maanomistaja! Alavieskaan ollaan tekemässä keskusta-alueen osayleiskaavaa. Alueen kaavoitustarve

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ITÄRANNAN KEHITTÄMINEN KYSELYN TULOKSET

LOVIISAN KAUPUNKI ITÄRANNAN KEHITTÄMINEN KYSELYN TULOKSET LOVIISAN KAUPUNKI ITÄRANNAN KEHITTÄMINEN KYSELYN TULOKSET YLEISTÄ KYSELYSTÄ Kyselyllä selvitettiin asukkaiden ja päättäjien näkemyksiä Loviisan Itärannan alueen suunnitteluvaihtoehtoihin. Mielipiteitä

Lisätiedot

Näkyvyydet paketissa. Yritysnäkyvyydet 2013

Näkyvyydet paketissa. Yritysnäkyvyydet 2013 Näkyvyydet paketissa Yritysnäkyvyydet 2013 Kaakko135.fi, sisältölinjauksia 2 Kaakko135 tai Info Mikä kaakko Liikenneyhteydet Yhteystiedot Palvelut Majoitus Kahvilat ja ravintolat Ostokset Tilausliikenne

Lisätiedot

Teollisuuskaupungista venäläisten ykkösmatkailukeitaaksi vuoteen 2020! 20.3.2009 Yachting Dream Ltd Jorma Pakkanen

Teollisuuskaupungista venäläisten ykkösmatkailukeitaaksi vuoteen 2020! 20.3.2009 Yachting Dream Ltd Jorma Pakkanen Teollisuuskaupungista venäläisten ykkösmatkailukeitaaksi vuoteen 2020! Imatra on toiseksi suosituin venäläisten yöpymiskohde Suomessa, Helsingin jälkeen! Venäläisten yöpymiset lisääntyivät 2008 Etelä-

Lisätiedot

Valkeakosken Kanavanranta

Valkeakosken Kanavanranta Eteläinen Hesperiankatu 8 00100 Helsinki, Finland T +358-40-521-3078 E info@lunden.co W www.lunden.co Valkeakosken Työpaja Lähtötilanne Suunnittelualue Valtakatu uimahalli kaupungintalo linja-autoasema

Lisätiedot

Yhteismarkkinointi 2.0 Yhteistyöehdotus vuodelle 2011

Yhteismarkkinointi 2.0 Yhteistyöehdotus vuodelle 2011 Yhteismarkkinointi 2.0 Yhteistyöehdotus vuodelle 2011 Vahvuudet Keskeinen sijainti, hyvät yhteydet Monipuolinen asunto- ja tonttitarjonta Vehreä luonto ja hyvät harrastusmahdollisuudet Hyvä elämänlaatu

Lisätiedot

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711 Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 Seuraavat 15 20 minuuttia Me Digitalisoituminen Elämys Matkaopas Matkailun neuvontapalvelut tulevaisuudessa Aloituspalaveri

Lisätiedot

Operaatio Meidän Seinäjoki Käyttäjälähtöinen kaupunkisuunnittelukonsepti Toimintasuunnitelma Keskustorille Toteuttajat: Seinäjoen kaupunki ja Into

Operaatio Meidän Seinäjoki Käyttäjälähtöinen kaupunkisuunnittelukonsepti Toimintasuunnitelma Keskustorille Toteuttajat: Seinäjoen kaupunki ja Into Operaatio Meidän Seinäjoki Käyttäjälähtöinen kaupunkisuunnittelukonsepti Toimintasuunnitelma Keskustorille Toteuttajat: Seinäjoen kaupunki ja Into Seinäjoki Oy 041016 Kirsi Mattila, asiantuntija, Into

Lisätiedot

Keuruun tapahtumayhteistyö. Haastattelujen tulokset 05/2017

Keuruun tapahtumayhteistyö. Haastattelujen tulokset 05/2017 Keuruun tapahtumayhteistyö Haastattelujen tulokset 05/2017 Haastattelujen toteutus Haastattelut toteutettiin puhelimitse keuruulaisille tapahtumanjärjestäjille huhti toukokuussa 2017 16 tapahtumanjärjestäjää

Lisätiedot

Strategia Päivitetty

Strategia Päivitetty Strategia 2020 Päivitetty 25.8.16 Visio Matkailun identiteettimme rakentuu luontaisista elementeistä, joita alueesta viestitään muutenkin Luonto, Aurinko, Onnellisuus, Energia, Kansainvälisyys Visio muodostuu

Lisätiedot

Kesän luontomatkailutuotteiden kysynnän kasvupotentiaali ja ostomotivaatio Lapissa

Kesän luontomatkailutuotteiden kysynnän kasvupotentiaali ja ostomotivaatio Lapissa Kesän luontomatkailutuotteiden kysynnän kasvupotentiaali ja ostomotivaatio Lapissa Kirsi Nikkola Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Lapin yliopisto Tutkimusprojekti ja menetelmät Tutkin Lapin

Lisätiedot

TYKKIMÄKI AQUAPARK RAKENNUSTYÖT KÄYNNISTYVÄT

TYKKIMÄKI AQUAPARK RAKENNUSTYÖT KÄYNNISTYVÄT LEHDISTÖTIEDOTE Julkaisuvapaa 6.9.2013 klo 10.00 TYKKIMÄKI AQUAPARK RAKENNUSTYÖT KÄYNNISTYVÄT Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy:n toimitusjohtaja Sakari Pasanen ja Jatke Oy:n Kaakkois-Suomen aluejohtaja Jari

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

VALIMO. Parviainen Arkkitehdit Oy

VALIMO. Parviainen Arkkitehdit Oy VALIMO Parviainen Arkkitehdit Oy VALIMO s 3-5 PERUSTIEDOT s 6-8 MUUNNELTAVAT TILAT s 9-11 VIIHTYISÄ TYÖYMPÄRISTÖ 2 Yrityksesi uusi toimitila löytyy Pitäjänmäestä! Valimon uusi toimitilakokonaisuus sijoittuu

Lisätiedot

Puistojen Kotkan markkinointi Viestintäpäällikkö Marja Metso, Kotkan kaupunki

Puistojen Kotkan markkinointi Viestintäpäällikkö Marja Metso, Kotkan kaupunki Puistojen Kotkan markkinointi Viestintäpäällikkö Marja Metso, Kotkan kaupunki Sisältö Alueen elinvoima keskiössä 3 Kotkan vetovoiman kriittiset tekijät 6 Puistotoimi, kotiseutuylpeys, matkailu ja uudet

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

ENNAKOLTA TULLEITA KYSYMYKSIÄ 1

ENNAKOLTA TULLEITA KYSYMYKSIÄ 1 ENNAKOLTA TULLEITA KYSYMYKSIÄ 1 Onko kehitettävien alueiden 3 & 4 kerrosluku määritetty/rajoitettu? COLOSSEUMIN KAUPUNKIKUVALLINEN MERKITYS IMAGORAKENNUKSENA TULEE SÄILYÄ. LENTOESTERAJOITUKSET TUOVAT OMAT

Lisätiedot

RAKENNEMALLIEN VERTAILU

RAKENNEMALLIEN VERTAILU HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIEN VERTAILU YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA ILLAN OHJELMA 17.00 Tervetuloa! 17.10 Rakennemallivaihtoehtojen esittely kaavoitusinsinööri Markus Hytönen,

Lisätiedot

Tervetuloa kansainväliseen yliopistokaupunkiin Lappeenrantaan!

Tervetuloa kansainväliseen yliopistokaupunkiin Lappeenrantaan! Tervetuloa kansainväliseen yliopistokaupunkiin Lappeenrantaan! LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva Lappeenranta lyhyesti Kuningatar Kristiina perusti kaupungin vuonna 1649. Kansainvälinen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Sääksmäen sillan alueen kehittämisestä. Tarjouspyynnön sisältö. Yleistä Valkeakoskesta ja Sääksmäen sillan alueesta

Tarjouspyyntö Sääksmäen sillan alueen kehittämisestä. Tarjouspyynnön sisältö. Yleistä Valkeakoskesta ja Sääksmäen sillan alueesta Tarjouspyyntö Sääksmäen sillan alueen kehittämisestä Tarjouspyynnön sisältö Yleistä Valkeakoskesta ja Sääksmäen sillan alueesta... 1 Yleistä alueesta ja menettelystä... 2 Tavoite alueen kehittämiseksi

Lisätiedot

Green Care -tutustumistreffit KEURUU

Green Care -tutustumistreffit KEURUU Green Care -tutustumistreffit 13.6.2017 KEURUU Mitä Green Care eli vihreä hoiva tai voima ovat? Ihmisten elämänlaadun ja hyvinvoinnin edistämistä luonnon, eläinten, puutarhatai maatilaympäristön avulla

Lisätiedot

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto Juvan Koettu Kuntakeskusta 2016 Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto 7.12.2016 Kyselyn perustiedot Kysely avattiin 25.10.2016 Muistutukset 3.11., 7.11. ja 10.11. Kysely suljettiin 11.11.

Lisätiedot

Vaivatonta mökin vuokrausta.

Vaivatonta mökin vuokrausta. Vaivatonta mökin vuokrausta. Tule mukaan Lomarenkaan iloisten omistajien joukkoon! Tarjoamme kattavan palvelukokonaisuuden, johon sisältyy kohteen: välitykseenottotarkastus ja luokittelu valokuvaus ja

Lisätiedot

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Viestintäryhmä Helinä Mäenpää, Jyväskylän kaupunki, viestintäjohtaja,

Lisätiedot

ARVIO RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOIDOSTA. Kauppalan keskusta Nurmes 2010

ARVIO RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOIDOSTA. Kauppalan keskusta Nurmes 2010 ARVIO RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOIDOSTA Katuvalaistus Koivukatujen hoito Siisteys Istutukset Kadut Puistojen hoito Liikennejärjestelyt Opasteet Sadevesiviemäröinti Yleisilme Jalkakäytävät Rakennusten kunto

Lisätiedot

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Kuntien markkinointitutkimus 2009 vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Toteutus maaliskuussa 2009 Toteutettiin webropol-kyselynä Sähköpostitse kuntien kirjaamojen kautta kuntien markkinointivastaaville

Lisätiedot

Aaltoa kulttuurimatkaillen. Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI

Aaltoa kulttuurimatkaillen. Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI Aaltoa kulttuurimatkaillen Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI Alvar Aalto Seinäjoella Seinäjoki on Etelä-Pohjanmaan maakunnan keskus ja yksi Suomen voimakkaimmin kasvavista kaupunkikeskuksista.

Lisätiedot

Aineiston keruu. Sähköinen kysely laajalla jakelulla. Puhelinhaastattelut. Kouvolan seudun matkailun Master Plan Tuloksia kyselystä ja haastatteluista

Aineiston keruu. Sähköinen kysely laajalla jakelulla. Puhelinhaastattelut. Kouvolan seudun matkailun Master Plan Tuloksia kyselystä ja haastatteluista Kouvolan seudun matkailun Master Plan Tuloksia kyselystä ja haastatteluista Visioseminaari 17.4.2012 Aineiston keruu Sähköinen kysely laajalla jakelulla Kysely maaliskuussa, täydentävä kierros huhtikuun

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012 Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi 2.5.2012 Keskustastrategian rakennemallivaihtoehdot 3 kpl maankäytön

Lisätiedot

Vetovoimaa ja kestävää laatua matkailuun! SEKES Kesäpäivät Imatra 22.8.2012. www.kehy.fi

Vetovoimaa ja kestävää laatua matkailuun! SEKES Kesäpäivät Imatra 22.8.2012. www.kehy.fi Vetovoimaa ja kestävää laatua matkailuun! SEKES Kesäpäivät Imatra 22.8.2012 Tilannekuva Matkailu on meille strateginen valinta. o Haluamme olla jälleen vetovoimainen matkailualue. Työtä tehdään yhdessä

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

Rakuunamäen toimistotalo Lappeenranta

Rakuunamäen toimistotalo Lappeenranta Rakuunamäen talo Lappeenranta 1 2 Toimiva ja viihtyisä sijainti yrityksellesi Lappeenrannan Rakuunamäen talo rakennetaan idylliselle kasarmialueelle, lähelle keskustaa. Ympärillä on historiallista ilmettä,

Lisätiedot

Studio Puisto Arkkitehdit Oy. 5.4.2016 Karhunkaatajan työpajavisio. Studio Puisto

Studio Puisto Arkkitehdit Oy. 5.4.2016 Karhunkaatajan työpajavisio. Studio Puisto Studio Puisto Arkkitehdit Oy 5.4.2016 Karhunkaatajan työpajavisio Studio Puisto Tausta: Osana Laiturin Ratikka- näyttelyä päätettiin järjestää Karhunkaatajan alueeseen liittyvästä Viilarintiestä työpaja.

Lisätiedot

SALPAKANGAS Hollolan kuntakeskus

SALPAKANGAS Hollolan kuntakeskus Harjoitustyö SUPPA Lahden ammattikorkeakoulu, koulutusohjelma kestävä kaupunkiympäristö, YAMK Ryhmä 5: Elina Joutsen, Topias Lahti, Maijastiina Lintukangas, Kati Tolvanen, Tuula Vuorinen SALPAKANGAS Hollolan

Lisätiedot

Neljän Tuulen Tupa -kahvila-ravintolan

Neljän Tuulen Tupa -kahvila-ravintolan Neljän Tuulen Tupa De Fyra Vindarnas Hus Hangon kaupunki tarjoaa yrittäjän vuokrattavaksi ja ylläpidettäväksi Neljän Tuulen Tupa -kahvila-ravintolan Hangon kaupunki omistaa vanhan ravintolarakennuksen,

Lisätiedot

gosaimaa yhteismarkkinointi

gosaimaa yhteismarkkinointi gosaimaa yhteismarkkinointi Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta Yhteinen viesti kaikessa markkinoinnissa Syöttöpeliä

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Kysely Savitaipaleen kunnan venesatama-alueista YHTEENVETO

SAVITAIPALEEN KUNTA Kysely Savitaipaleen kunnan venesatama-alueista YHTEENVETO 1 (5) LIITE 1 30.12.2009 0620-D3757 SAVITAIPALEEN KUNTA Kyselyjä lähetetty 250 kpl Kyselyyn vastanneita 6 kpl Vastausprosentti 18 % 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista edustaa veneilytilannettanne parhaiten?

Lisätiedot

Tuusulan kunnan rantaraitti selvitysvaihe 3

Tuusulan kunnan rantaraitti selvitysvaihe 3 Tuusulan kunnan rantaraitti selvitysvaihe 3 17.12.2016 Ksu Kelluva rantaraitti Selvityskohde sijaitsee Tuusulan kunnan alueella Tuusulanjärven eteläpäässä. Suunniteltu rantaraitti sijaitsee Gustavelundin

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Matkatoimistokysely Venäjällä

Matkatoimistokysely Venäjällä Tutkimuksilla tuloksiin Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Matkatoimistokysely Venäjällä marraskuu 2007 Laserkatu 6 :: FIN-53850 LAPPEENRANTA :: tel. +358 5 624 3190 :: fax +358 5 412 0949 :: info@takoy.fi

Lisätiedot

Tytyrin Elämyskaivos

Tytyrin Elämyskaivos Tytyrin Elämyskaivos Mikä on Tytyrin Elämyskaivos? Tytyrin Elämyskaivos Lohjalla on ainutlaatuinen ja kansainvälisesti kiinnostava matkailukohde. Toimivassa kalkkikivikaivoksessa, syvällä maan uumenissa,

Lisätiedot

Vanha Suurtori. Vapaan tilan sydän 2015. Vallaton visio Benito Casagranden hengessä

Vanha Suurtori. Vapaan tilan sydän 2015. Vallaton visio Benito Casagranden hengessä Vanha Suurtori Vapaan tilan sydän 2015 Vallaton visio Benito Casagranden hengessä 1 Katseet tulevaisuuteen Kaupunki laajenee ja kehittyy. Tätä kehitystä täytyy ohjata dynaaminen ympäristökäsitys. Asioita

Lisätiedot

Elinvoimaa lähiöihin klinikka

Elinvoimaa lähiöihin klinikka Elinvoimaa lähiöihin klinikka Lähiöiden kehittäminen ja kerrostalojen korjaaminen ovat merkittävä kansallinen haaste www.rakli.fi/klinikat/elivoimaa-lahioihin-turku RAKLI ja klinikat 2 Missio Arvot Kivijalka

Lisätiedot

Lausunto. Kaupunginhallitus liite nro 1 (1/12) Äänekosken ydinkeskustan kehittämissuunnitelma

Lausunto. Kaupunginhallitus liite nro 1 (1/12) Äänekosken ydinkeskustan kehittämissuunnitelma Kaupunginhallitus 31.8.2015 liite nro 1 (1/12) Äänekosken kaupunki Kaavasuunnittelija Henriikka Lonka Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI Lausuntopyyntönne Äänekosken ydinkeskustan kehittämissuunnitelmasta

Lisätiedot

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA Matkailu Hämeen aluekehittämisohjelmassa 2000-luvun alusta lähtien strategisesti tärkeä elinkeino - Matkailu yksi voimakkaimmin kasvavista elinkeinoista

Lisätiedot

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200 ASEMAPIIRROS 1 : 500 Jyväskylä on Alvar Aallon ja modernin arkkitehtuurin kaupunki tämä on nostettu esille myös Jyväskylän arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa kaupungin rakentamista ohjaavana johtoajatuksena.

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

Vantaan keskustojen kehittäminen

Vantaan keskustojen kehittäminen Vantaan keskustojen kehittäminen Asukastilaisuus Myyrmäen yritystilaisuus 2.11.2016 Kilterin 17.11.2016 koulu Anne Olkkola Lea Varpanen, kehittämispäällikkö Kansainvälinen Vantaa, maailma lähellä 6.8.2015

Lisätiedot

Kotkan-Haminan seutu: Invest in ja yhteinen profilointityö. strategisessa suunnittelussa

Kotkan-Haminan seutu: Invest in ja yhteinen profilointityö. strategisessa suunnittelussa 1 Kotkan-Haminan seutu: Invest in ja yhteinen profilointityö strategisessa suunnittelussa 2 Strateginen yleiskaava - tarkoitus ja tehtävät Kotkan-Haminan seudun kun3en (Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolah3

Lisätiedot

Kiikelin tontinluovutuskilpailu Kilpailuohjelma 2017

Kiikelin tontinluovutuskilpailu Kilpailuohjelma 2017 Kiikelin tontinluovutuskilpailu Kilpailuohjelma 2017 Sisällysluettelo 1. Kilpailun tarkoitus ja tavoitteet 1 2. Kilpailualue 2 3. Menettelyt 3 4. Lähtötiedot 4 5. Ilmoittautuminen 5 6. Tontinluovutuskilpailu

Lisätiedot

KEHITTÄMISOHJELMA Kylä: Enon kirkonkylä

KEHITTÄMISOHJELMA Kylä: Enon kirkonkylä Teema: Pienet investoinnit Uiminen: uimapaikkojen kartoittaminen KESÄ: Niskan rantaan satamaalueen lähelle kunnostaminen (historia) Kotirannan uimarannan kunnostaminen TALVI: Kotirannan uima-allas käyttöön

Lisätiedot

Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma

Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma 2017 2018 Tuusula on noin 40 000 asukkaan ja yli 2 700 yrityksen kasvuhakuinen, luova ja käytännönläheinen kulttuurikunta Keski-Uudellamaalla. Sijaintimme Helsinki- Vantaan

Lisätiedot