Lappeenrannan seudun matkailullisen kärkikohteen Pallonlah4- Satama- Myllysaari - alueen palveluiden, mainonnan ja tapahtumien kehitysprojek4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lappeenrannan seudun matkailullisen kärkikohteen Pallonlah4- Satama- Myllysaari - alueen palveluiden, mainonnan ja tapahtumien kehitysprojek4"

Transkriptio

1 Lappeenrannan seudun matkailullisen kärkikohteen Pallonlah4- Satama- Myllysaari - alueen palveluiden, mainonnan ja tapahtumien kehitysprojek4 Vetovoimaa ja kestävää laatua ympärivuo4seen matkailuun Etelä- Suomessa Työ on osa Lappeenranta 2028 strategiaa. GSP Group Oy

2 Alkusanat Kyseisen työn tarkoituksena oli löytää Lappeenrannan matkailulle uusi vetovoimatekijä. Ase4mme työmme tavoileeksi em. lisäksi löytää tekijät ja alueen ak4voijat, jotka eivät ole vetovoimatekijä ainoastaan matkailulle vaan myös tavalliselle lappeenrantalaiselle asukkaalle. Monipuolinen palvelutarjonta ja monipuolinen käyläjäkunta on jokaisen etu, niin yriläjän, asiakkaan kuin kaupungin kannalta. Ydinajatuksena oli ideoida uusi matkailullinen kärkikohde, joka on yriläjävetoises4 toteutelavissa, joka on liiketaloudellises4 kannalava ja joka erilaisine vapaa- ajan- ja kulluuriharrasteisiin keskilyvänä tapahtuma- areenana luo poikkeukselliset puileet sekä Lappeenrannan asukkaiden elä kaupungissa käyvien ko4maisten ja ulkomaisten vieraiden käylöön ympärivuo4ses4. Nämä kriteerit kelluva rantapromenadi, monitoiminen tapahtuma- alusta täylää jokaiselta osa- alueelta ja tarjoaa em. lisäksi uudet puileet ranta- alueen tapahtumatoiminnan keskilämiselle. Lisäksi toiminnan keskilämisen ja lisäävät uusien toimijoiden kiinnostusta tapahtumatoiminnan järjestämiselle monipuolisen toiminnan mahdollistavan 4laratkaisun osalta. Lappeenrannan kaupungin sijain4 yhdellä Suomen kauneimmista paikoista antoi runsain mitoin ideoita ja ajatuksia, joita pi4 matkan varrella karsia, ja pitää mielessä työn teema: Konkree/nen esitys, joka on toteu6amiskelpoinen yri6äjävetoises;. TilaLu työ kalaa markkinakartoitusosion, jonka avulla selvitepin poten4aalisten toimijoiden kiinnostusta toimimaan ja järjestämään tapahtumia alueella, uusien tapahtumien ja toteutusmallin ideoin4 sekä em. matkailullisen kärkikohteen ideoin4 kaiken taustalla toteutuskelpoisuus yriläjävetoises4, kaupungin kustannuksia säästäen. GSP Group Oy Materiaali sisältää kartta- ja arkkitehtikuvien lisäksi referenssikuvia, joista ei ole maksettu tekijänoikeuskorvausta.

3 Markkinakartoitusdokumen4n 4ivistelmän sisältö 1. Työn kuvaus: tarjouspyyntö 1.1 Työn kuvaus: tarjous ja työn toteutustapa 1.2 Työn kuvaus: tarjouksen op5ot ja jatkotyöt 2. Markkinakartoituksen ja haastalelujen 4ivistelmä 3. Tapahtumavuosikello ja yhteismarkkinoin4 4. Vuosikello 5. Luonnos uusien vetovoimatekijöiden eli palveluiden ja rakenteiden sijoilelusta 6. Ideoitavat alueet ja konsep4ajatuksemme 7. Uusi matkailun vetovoimatekijä Halkosaari 7.1 Kelluva rantapromenadi Lappeenrannan uusi maamerkki 7.2 Miksi kelluva rakentaminen ja rantapromenadi 7.3 Hankkeen vaikutus kaupungille 7.4 Tulot ja menot kaupungille 8. Next Steps hankkeen seuraavat vaiheet 9. Muun suunnilelualueen profiloin4 9.1 Baana Lappeenranta 9.2. Pallonlah Linnoituksenniemi Pallonlah5 / Hiekkalinna vaihtoehtoinen ratkaisu 9.4.Linnoitus 9.5. Kaupunginlah5 ja Satama 9.6. Myllysaari ja Kukkosaari LiiLeet: Haastateltujen kommen5t Haastateltujen lista Laskelmamallit

4 1. TYÖN KUVAUS - TARJOUSPYYNTÖ Lappeenrannan seudun matkailullisen kärkikohteen Pallonlah4- satama- Myllysaari alueen palveluiden, mainonnan ja tapahtumien kehitysprojek4 Tarjouspyynnön kohteena on Pallonlah5- Satama- Myllysaari alue, jolle nyt haetaan uusia ideoita liinyen alueen kehinämiseen; palveluihin ja tapahtumiin. TavoiNeena on ak5voida aluena vahvemmin ympärivuo5seen käynöön sekä tukea yrinäjyynä. Asiantun(japalvelu koostuu seuraavista tehtävistä: 1. Luoda kohdealueelle 12 tapahtuman malli vuoden jokaiselle kuukaudelle. Tapahtumatarjonnassa pitää o<aa huomioon olemassa olevat (lat, varusteet, yritykset, tapahtumat ja vuodenaika. Toteutus: markkinakartoitus (haastalelut), alueen tapahtumavuosikello (uudet ja olemassa olevat tapahtumat), alueiden tapahtumaprofiloin4 / alueiden konseptoin4 2. Iden(fioida yksi täysin uusi vetovoimatekijä alueelle, joka on toteutuskelpoinen ja yri<äjävoimin toteute<avissa. Tämä voi myös olla julkinen kohde, joka antaa posi(ivisen ja hauskan kuvan kaupungista kuvi<eellinen esimerkki voisi olla oravanpyörä, johon ihminen mahtuu sisälle juoksemaan. Samalla pyörä tuo<aa sähköä, joka näkyy mi<arissa. Toteutus: Kelluva monitoimialusta / rantapromenadi. Esimerkkilaskelma ja luonnoskuvat. Lisäksi muun suunnilelualueen profiloin4, niiden rakennukset sekä alueiden luonnoskuvat: koko alueen toimintoja tukeva suunnitelma. 3. Alueen yri<äjien ja muualta tulevien uusien toimijoiden haasta<elu ja heidän tarpeidensa kartoi<amienne. Haasta<eluja pitää olla vähintään 20 kappale<a ja kohdenne<uja kysymyksiä vähintään 20 kappale<a. Haasta<elussa on oltava valmiudet kysellä uusien, jo mie(<yjen ideoiden toimivuu<a ja toteute<avuu<a. Toteutus: Markkinakartoitusosion haastalelut (poten4aaliset tapahtumajärjestäjien ja yriläjät), tarjouksen mukaises kpl: kysely lähetely 55kpl, haastateltuja 35kpl 4. Op(o ja mahdollinen lisäsisältö: Löytää pysyvä ratkaisu ak(vitee<eihin lii<yvään varustevuokraukseen (luistelu, hiihto, pyörät, melonta, segway ym.) Onko esim. mahdollista perustaa johonkin alueelle keskite<y vuokrauspiste, joka on alueen yritysten omistuksessa? Toiminta pitää olla kanna<avaa. Toteutus: OteLu huomioon haastaleluissa, ehdotus sateenvarjomarkkinoin4

5 1.1 TYÖN KUVAUS: TARJOUS - JA TYÖN TOTEUTUSTAPA Lappeenrannan seudun matkailullisen kärkikohteen Pallonlah4- Satama- Myllysaari alueen palveluiden, mainonnan ja tapahtumien kehitysprojek4 GSP Group Oy ONeita tarjouksesta: GSP:n tarjouksen perusajatuksena on luoda kaupungille uusi, menestyksekäs ja vetovoimainen maamerkki pitkäikäisen Hiekkalinna- konsep5n ja muun matkailutoiminnan rinnalle. Samalla selvitetään uuden maamerkin sekä kaupungin nimeämän alueen ympärivuo5sen toiminnallisuuden mahdollisuuksia matkailun ja asukastoiminnan kannalta. Työn tavoileena on suunnitella kohteeseen liiketaloudellises5 kannanava, erilaisiin vapaa- ajan- ja kulnuuriharrasteisiin liinyvä kelluva tapahtuma- alusta, joka luo poikkeukselliset puineet sekä Lappeenrannan asukkaiden enä kaupungissa käyvien ko5maisten ja ulkomaisten vieraiden käynöön ympärivuo5ses5. Työssä kartoitetaan myös alueen olemassa olevat 5lat, varusteet, yritykset ja tapahtumat sekä eri vuodenaikojen tuomia mahdollisuuksia erilaisille toiminnoille. Selvitystyöllä on tarkoitus löytää tekijät, jotka lisäävät ja ylläpitävät alueen ympärivuo4sen matkailun vetovoimaa ja tarjonnan laatua. Markkinakartoituksen tavoite: - SelviNää systemaassilla ja tehokkaas5 toteutetuilla haastaneluilla alueelle sekä sinne ideoimallemme uudelle tapahtuma- alustalle soveltuvien poten5aalisten paikallisten yrinäjien sekä mahdollisten muualta tulevien toimijoiden kiinnostus ja mahdollisuudet toimia alueella. LaadiLavat materiaalit ennen haastaleluja: - Markkinakartoituksen tausta- aineisto - KysymyspaNeristo - Lista haastateltavasta tahosta LaadiLavat materiaalit haastalelujen jälkeen : - Laaditaan markkinakartoitusdokumens, joka esinelee Lappeenrannan ympärivuo5sesta matkailutoiminnasta sekä kelluvasta tapahtuma- alustasta haastanelujen pohjalta kiinnostuneet tahot ja heidän näkemykset projekteista. - Dokumen5ssa esitellään haastaneluissa esiin tulleet alueen ak5viteeneihin liinyvän varustevuokrauksen kannanavuusmahdollisuudet. - Laaditaan arkkitehdin kanssa alustava suunnitelma kelluvasta tapahtuma- alustasta ja sen alustava toteutusaikataulu. - Tuotetaan vuosikello alueelle parhaiten sopivista tapahtumista 12 kalenterikuukauden aikana. - Tuotetaan mennessä loppuraporsluonnos, jota täsmennetään loppupalaverin palauneen mukaises mennessä.

6 1.2 TYÖN KUVAUS TARJOUKSEN OPTIOT JA JATKOTYÖT Lappeenrannan seudun matkailullisen kärkikohteen Pallonlah4- Satama- Myllysaari alueen palveluiden, mainonnan ja tapahtumien kehitysprojek4 GSP Group Oy Ote tarjouksesta: Op;ot ja jatkotyöt - Selvitystyön perusteella käynnistenävä kelluvan tapahtuma- alustan hankesuunninelu, operoijakartoitus sekä mahdollinen sijoinajahankinta. - JatkoneuvoNelut kiinnostuneen tahon kanssa toimintojen käynnistämiseen ja esim. kelluvan tapahtuma- alustan vuokraukseen liinyen. - Tarkempi selvitys ja alustavat sitoumukset siitä, millä ehdoilla yrinäjät tulisivat toimimaan tapahtuma- alustalle ja alueille. - Kaupungin elinkeinoelämästä, matkailusta ym. vastaavien edustajien sekä muiden tärkeiden vaikunajatahojen haastanelu. - Kaupungissa vierailevien turis5en haastanelu, jossa kartoitetaan heidän tarpeensa ja toiveensa matkailullisen vetovoiman kasvanamisen, tutkimuskohteena olevan alueen sekä kelluvan tapahtuma- alustan käytön ja tarjonavien palvelujen suhteen (haastaneluajankohta kesä 2014) TYÖN TOTEUTUS: 1. Markkinakartoitus, jonka avulla selvitesin tapahtumajärjestäjien/yrinäjien kiinnostuksen tason alueen toimijoiksi yrinäjävetoisena. Samalla toteutesin uusien tapahtumien ideoin5a. 2. Markkinakartoituksen ja omien tutkimusten seurauksena johtopäätös: alueen ympärivuo5suuna ei saada kehinymään ja toimimaan yksinäisiä irrallisia tapahtumia lisäämällä vaan sateenvarjomarkkinoinnilla ja alueen yhteisellä imagolla ja yhteismarkkinoinnilla - koko alueen kehinämisellä. Esim: yhteinen varustevuokraus- ja lippuvarausjärjestelmä, hotellihuoneiden ja ravintolaillan varaus samasta paikasta - useamman eri palvelujen ja tapahtumien varausmahdollisuus yhdellä kertaa >> tavoineena asiakkaan pysyminen alueella pidempään. Sivuston Ylläpitäjä esim. WIRMA, (visit.lappeenranta- sivusto), toimijoilta markkinoin5maksu, jolla ylläpidetään sivustoa ja hoidetaan tapahtumien ja palvelujen yhteismarkkinoin5 3. Matkailullisen kärkikohteen ideoin4: toiminnan yksi keskipiste ja uusi erilainen kohde, joka kiinnostaa matkailijoita ja palvelut suunnitellaan myös kaupunkilaisten käynöön >> operoija- ja sijoi<ajavetoinen hanke 4. Alue kokonaisuutena: alueen olemassa olevien rakennusten / rakennelmien hyödyntäminen: Linnoituksen uudisrakentaminen, Pallonlahden uudisrakentaminen, rantarai5n ja pusupuiston maisemoin5 (osin sponsorituella) pääosin operoija- ja sijoi<ajavetoista 5. GSP:llä ei ollut valtuuksia sopia eri operoijatahojen kanssa jatkotoimista, sopimusasioista, aikatauluista. Kaupunki päänää ideoin5en painotuksesta ja hankkeen toteutuksesta ja aikataulusta. EsiteNy vaiheistus (liite: esimerkkilaskelma) perustuu yrinäjävetoiseen alueen kehinämiseen, jossa toteutuskustannukset kaupungin suuntaan pidetään mahdollisimman pienenä.

7 2. MARKKINAKARTOITUKSEN JA HAASTATTELUJEN TIIVISTELMÄ HaastaNelujen tavoineena oli selvinää alueelle sekä sinne ideoimallemme uudelle vetovoimatekijälle, kelluvalle monitoimialustalle soveltuvien poten5aalisten paikallisten yrinäjien sekä mahdollisten muualta tulevien toimijoiden kiinnostus ja mahdollisuudet toimia alueella. HaastaNelut toteutesin puhelinhaastaneluina Osassa yrityksistä tavoinelimme ensin päänävää tahoa Helsingistä, muna meidät ohjasin onamaan yhteynä paikalliseen (lappeenrantalaiseen), alueen paremmin tuntevaan henkilöön. HaastaNeluissa tärkeimpänä nousi esille tapahtumien markkinoin5. Sen toivotaan olevan nykyistä huomanavas5 ak5ivisempaa, yhtenäisempää ja näkyvämpää. Alueelle ideoi5in uusia tapahtumia ja mie5sin olemassa olevien menestysmahdollisuuksia. Alueen tuntevat henkilöt pitävät talven ak5voin5a todella suurena haasteena, sen voi mahdollistaa ainoastaan näkyvä ja ak5ivinen sateenvarjomarkkinoin5, joka tukee joka ikistä toimijaa yhdessä ja erikseen Myllysaaren ja Pallonlahden välillä. Pallonlahtea pidesin hyvänä sijoituspaikkana hotellille. Kelluvaa rakennena pidesin elämää ja näkyvyynä tuovana konsep5na. Pallonlahden haasteena pidesin sen etäisyynä satamasta ja rannan keskustasta. Linnoituksenniemeä pidesin hyvänä sijoituspaikkana (kelluvalle) ravintolalle. Myös ravintolalaivojen siirtoa ehdotesin tälle alueelle, jolloin Kaupunginlahdelta vapautuisi rantaviivaa muuhun käynöön. Linnoituksen elävöinämistä toivosin. Alueelle toivosin näkyvämpää mainontaa sekä lisää erilaisia toimijoita (mm. ravintoloita ja kahviloita). HaastaNeluissa tuli ilmi, enä Lappeenrannan toivotaan käynävän Linnoitusta nykyistä enemmän markkinoissa tärkeänä kohteena ja imagon luojana. Sataman talvikäytön ak5voin5 koesin haastavaksi. Alue hiljenee elokuussa (koulujen alkaessa) ja herää henkiin seuraavan kerran vasta vappuna. Tälle väliajalle ei kukaan haastatelluista osannut nimetä mitään yksinäisiä elvytyskeinoja. Sen sijaan alueen ja palvelujen yhteismarkkinoin5a ja uusia toimijoita ja palveluita tarjosin ratkaisuksi. Kelluvan rantapromenadin sijoituspaikasta pidesin. Haastatellut näkevät alueen pääsääntöises5 pienten kojujen, pu5ikkien ja ravintoloiden sekä huvipuiston alueena. Kelluvaa rakentamista pidesin mielenkiintoisena ja uutuunaan viehänävänä ideana. Myllysaaren kehinämistä toivosin teemalla urheilu ja liikunta sekä (suuret) tapahtumat. Alueelle toivosin yhteistä valmista tapahtumakennäsuunninelua, jossa sanitees5lat, myyn5kojut, järkkärinumerot ym. olisivat valmiina ammaslaisen tekemänä. Tapahtumasapluuna olisi valmis avaimet käteen - periaaneella idean antajaa ja itse tapahtuman operoijaa varten.

8 3. TAPAHTUMAVUOSIKELLO JA YHTEISMARKKINOINTI HaastaNelujen ja tapahtumaideoin5en pohjalta alueelle luo5in tapahtumien, palvelujen, kulluuritapahtumien ja ruoan vuosikello, joka sisältää hyväksi havainuja, jo olemassa olevia ja vakiintuneita tapahtumia sekä alueelle ideoituja uusia tapahtumia. TavoiNeena oli tapahtumien monipuolisuus, toteutuskelpoisuus, alueella olemassa olevien toimintojen hyödyntäminen sekä aluena ympärivuo5ses5 ak5voivien tapahtumamallien luominen. Osalle tapahtumista ilmoinautui haastanelujen ja ideoin5työn yhteydessä alustavas5 kiinnostuneita järjestäjiä, kuten liineenä olevasta haastaneluaineistosta ilmenee. Tapahtumajärjestäjiä löytyy ennakkokommensen perusteella jatkoneuvonelujen ja sopimusehtojen tarkennusten jälkeen mm. seuraaville tapahtumille: katukeipötapahtuma, muo4tapahtuma, pop- up tealeriesitykset, nukketealeri, golcapahtuma järvellä, erilaiset tanssitapahtumat, venenäylely, Meripelastusseuran näytös, vaihtuvat taidenäylelyt, välinevuokraustapahtumat. Monilla tapahtumajärjestäjillä ja yrinäjillä oli tapahtumaideoita, joita he eivät halunneet vielä tuoda ilmi, jona ideaa ei varasteta. AnneNuihin ideoihin suhtaudusin posi5ivises5 ja seuraava askel onkin tarkentaa eri toimijoiden kanssa tapahtumien organisoinnin yksityiskoh5a. YksiLäiset uudet tapahtumat eivät ole ratkaisu alueen ympärivuo4suuden kehilämiseksi. TavoiNeena on pitää asiakkaat, alueen matkailijat ja paikalliset käynäjät alueella mahdollisimman pitkään, monen eri alan palveluja ja toimintoja hyödyntäen. Lisäksi osa tapahtumista vaa5i vetovastuullisen tahon, joka kerää mukaan useita eri järjestäjiä. Tämän mahdollistaa yritysten toimintojen ja palvelujen yhteismarkkinoin5järjestelmä, joka sisältää myös mahdollisuuden yrinäjien keskinäiseen vies5ntään (sisäinen intra). Hajanainen ja yriläjien yksiläinen tapahtumasuunnilelu ja tapahtumajärjestelyt eivät ak4voi toimijoita eivätkä kävijöitä vaan alueesta tulee luoda kokonaisuus, jossa tapahtumien ja palvelujen markkinoin4 hoidetaan yhteises4 ja sateenvarjomaises4 koko alueen tarjontaa kalavas4 esiläen. Kaikki mahdolliset operoijat ja tapahtumajärjestäjät toivovat tarkempaa 5etoa reunaehdoista, vuokratasosta, sopimusten pituuksista ja yhteismarkkinoinnin toteutumisesta ennen kuin pystyvät esinämään tarkempia ajatuksia mukaantulosta alueen toimintojen ylläpitäjäksi.. Tapahtumien vuosikello on myös malli, jonka voisi toteunaa verkkosivustolle interak5ivisena markkinoin5- ja varaustyökaluna. Referenssilinkkejä muutamien alueiden ja palveluntarjoajien sivustoista: Haastateltujen kommen5t ja haastateltavien lista liineinä.

9 3. TAPAHTUMAVUOSIKELLO JA YHTEISMARKKINOINTI Alueen palvelu- ja tapahtumatarjonta on esillä samassa paikassa (esim. visit.lappeenranta- sivusto), josta asiakas voi kalenteritoiminnon avulla nähdä alueen koko tarjonnan ja ostaa lipun niin Hiekkalinnan huvipuistoon, kalastuskylään kuin Myllysaaren konsersinkin. Alueen operoijat ja tapahtumajärjestäjät maksavat alueen markkinoin5sivuston ylläpitäjälle markkinoin5maksua, jolla katetaan nessivuston toteunamis- ja ylläpitokulut. Lisäksi alueelle luodaan omat sivustot sosiaaliseen mediaan, jonne luodaan ak5ivinen toiminta, kilpailuja ym. markkinoin5sivuston tueksi. Referenssinä esim.levi.fi sekä xxxxxxxx. Sivusto on vähitellen laajennenavissa ja sieltä löytyy jatkossa kaikki Lappeenrannan seudun tapahtumat. Käytännössä toteutus hoidenaisiin nykyistä visit.lappeenranta- sivustoa päivinämällä ja sivuston toiminnallisuuksia parantamalla tai luomalla kokonaan uusi sivusto. Markkinoin5työkalun tulee tehdä tapahtumien järjestäminen myös yrinäjälle helpoksi: samasta paikasta saa järjestelyapua, internetnäkyvyynä, leh5mainoksen, yhteistyökumppanit, vaadinavat luvat ja esim. palkanua promoo5ohenkilöstöä. Tämä myös madaltaa uusien ulkopaikkakuntalaisten tapahtumajärjestäjien kynnystä lähteä toimimaan uudelle alueelle. Uusien ja vanhojenkin - tapahtumien tarjonta ja markkinoin5 yhteises5 palvelevan markkinoin5kanavan avulla ak5voidaan yhtä aikaa ja uusia toimijoita houkutellaan alueelle ak5ivisella ja kanavalla markkinoinnilla, jossa ei tuhlata resursseja yksinäisen ja satunnaisen tapahtuman massiiviseen markkinoin5in vaan panostetaan alueen kokonaistarjontaan ja monipuolisiin ak5viteesvaihtoehtoihin. Kun markkinoinnin ja tapahtumien välille saadaan luotua tasapaino, tapahtumat ruokkivat toisiaan ja markkinoin5 on tehokasta. YriNäjät innostuvat uuden markkinoin5työkalun antamista mahdollisuuksista ja yhteisestä vetovastuullisuudesta. He uskovat uusien tapahtumiensa ja toimintojensa löytävän käynäjät koko palvelutarjonnan laajentuessa. Alueellinen kilpailu ei aina ole pahaksi vaan tukee toimintaa laajemman kävijäkunnan kauna ja tapahtumilla ja toiminnoilla on paremmat taloudelliset mahdollisuudet pysyä kannanavina. Tämä tekijä on myös ympärivuo5sen toiminnan edellytys: yksinäiset tapahtumat ja toimijat eivät saa pidenyä yksin aluena ak5ivisena, erilaisuuden, monimuotoisuuden ja yhteistoiminnan kauna kylläkin. Lappeenranta card, perinteinen kuponki / etukors tai mobiililaitesovellus (QR- koodilla luenava), joka esim. etuja asteinain lisäämällä houkunelee turisteja käynämään mahdollisimman monen yhteistyöyrityksen palveluita matkan aikana. >> edellynävät verkostoitumista ja muutamaa ak5ivista vetojuhtaa ja ak5ivisia yrinäjiä >> Visit Lappeenranta - sivustojen alle koostetaan palveluteemojen lisäksi palvelut alueinain ja sivuston ylläpitäjä toimii samalla nessivujen ja tapahtumakalenterin ylläpitäjänä (kaupunki / Wirma) >> Sivustojen toteutustyö kaupungille, toteutuskustannuksen ja ylläpidon maksavat yrinäjät (markkinoin5maksu) Kaupunki päänää jatkotoimista ja painotuksista (ranta, sateenvarjomarkkinoin5, baana) me tuomme esille ideat, toteutusvaihtoehdot ja myös kriisset puolet.

10 4. TAPAHTUMA- VUOSIKELLO OLEMASSA OLEVIA IDEOITA UUSIA IDEOITA KIINNOSTUNEITA TOIMIJOITA TIEDOSSA Ulkotulien ME Avanto- Joulun avaus uimala PALVELUT Sauna- Kelluva alusta palveluineen Talven lajipassi maailma ja avanto Kitesurfing (jäällä) Valokarnevaalit KULTTUURI Pop-up teatteria Lasten Tiedeviikot (Heureka) Tulevaisuusviikko Syysmarkkinat Vuokrattavat pilkkikopit Lasten taskulamppusuunnistus Linnoituksessa Streat Lappeenranta -katukeittiötapahtuma Muotitapahtuma & Poikkea putiikissa -päivä Muikku ja Pottu Kalamarkkinat Uimahyppykisa Mäkiautokisa Lasten risteilyt TAPAHTUMAT Joulumarkkinat Lätkäetkot ja Puolen vuoden superdieetti, -jatkot (myös muut lajit) yhteinen pudotustavoite Laskiaisrieha Nukketeatteria RUOKA Jääveistoksia Ruokakoulu ravintolassa Linnoituksen joululeipomo Kausilihapiirakan Ideointikisa (FB) Hirvi/Peura Blinit Kelluva venenäyttely Rakuuna Rock Balettigaala Lappeenrannan Yöt festivaali Vety/Atomi Kesäteatteri Ulkoilmakuntosali Linnoituksen laskiainen Talviurheilukisa Hiekkalinna Liikennepuisto Lasten mini(polku)veneet Golftapahtuma järvellä Jollapurjehdusta Avoin tanssikoulu ja näytöksiä Vaihtuvia Linnoituksen taidenäyttelyitä pääsiäistapahtuma kiinnostavilla teemoilla Sauna Lappeenranta GP Meripelastusseuran näytös Kevätmarkkinat Kevätkauden avaus Kesäteatteri (isommin ja enemmän) Satama- Bileristeilyt kahvilat Fishing village Kotieläintila & panimoravintola Kaupunkipuutarha ja -kanala Myllysaaren juhannuskokko Lauantaitanssit

11 5. LUONNOS UUSIEN VETOVOIMATEKIJÖIDEN ELI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN SIJOITTELUSTA Hiekkalinna & vierasvenesatama & ravintolapalvelut Silta Kukkosaareen PALLONLAHTI Asunto-/ hotellirakentamista LINNOITUKSENNIEMI HALKOSAAREN SEUTU Kelluva promenadi MYLLYSAARI & KUKKOSAARI

12 6. IDEOITAVAT ALUEET JA KONSEPTIAJATUKSET Alue Pääkonsep4 Lisäkonsep4t Uusi matkailullinen Kärkikohde 1. Halkosaaren edusta Kelluva rantapromenadi: Esiintymislava + spa- toiminta Liiketoiminta ja palvelut, ympärivuotinen toiminta kelluvalla Lyhytaikaiset vierasvenepaikat monitoimialustalla Kaupungin turis4- info Matkailullista kärkikohdela tukevat aluekonsep4t ja jatkotoimet suunnilelualueella 2. Pallonlah4 Majoitustoimintaa; Kalastustoimintaa, fishing village asuntoja tai hotellimajoitusta Matkailuautoalue (short term) 3. Linnoituksenniemi Hiekkalinna & huvipuistotoiminta Lumilinna (talvikäynö), laadukas (5laus) Vierasvenesatama ja sen ravintola tai hotellilaiva palvelut Kelluva uimala huvipuiston yhteyteen 3. Kaupunginlah4/Satama 5. Myllysaari ja Kukkosaari Tori, risteilijät, kahvilatoiminta Urheilu, liikunta, virkistys Talviurheilutoiminta + kaluste- vuokraus SiirreNävä esiintymislava à Lappeenrannan keskustan ranta-alueelle luodaan oma matkailuimago, joka keskittyy satamaalueen olemassa oleviin ja uusiin palveluihin, kelluviin vesielementteihin ja Linnoituksen imagoon

13 HALKOSAARI 7. Kelluva rantapromenadi Lappeenrannan uusi maamerkki NYKYTILANNE Tällä hetkellä Halkosaaressa sijaitsee matonpesupaikka ja venelaitureita. Halkosaaren ja Myllysaaren välisellä alueella ei ole käytännössä mitään toimintaa ja matka tuntuu kävelijöille pitkältä. Matka Kaupunginlahdelta ja Halkosaaresta Myllysaareen ei ole ajallises5 eikä matkallises5 pitkä, muna henkinen kynnys jatkaa matkaa Myllysaareen on korkea. Rei5n varrelta puunuu houkusmet. TULEVAISUUS - Valaistu rantabulevardi, osin kaupungin kustantama, osin sponsoroitu - Kelluva rantapromenadi, operoija- ja sijoi6ajavetoinen hanke - Tapahtumia, liikkeitä, kahviloita, toimistoja Kauniis5 valaistu rantarais / rantabulevardi alkaa Pallonlahdelta ja jatkuu Kaupunginlahden kauna Halkosaareen ja aina Myllysaareen as5 Rantarai5lta on useammalta kohdalta kulkuyhteys kelluvalle alustalle. Kelluva rantapromenadi toteutetaan luontevana rantarai5n jatkeena, samantyylinen kulkureis ja valaistus toteutetaan kelluvalla tapahtuma- alustalla Alusta voidaan rakentaa vaiheinain kustannusten tasaistamiseksi ja yrinäjien kanssa solminavien aiesopimusten mukaises5 (määräny varausaste) Alueen kiinnostavuus ja uusi imago, ranta- alue elävöitetään tuomalla rannalle ympärivuo5sta liiketoimintaa ja toimisto5laa ranta- alueelle Ranta- alueella tekemistä ja valaistu rantapromenadi jatkuu aina Myllysaareen as5, edesaunaa myös Myllysaaren elävöinämistä Ei rakenneta rannalle (maalle) >> toteutus edullisempaa eikä vaadi kiinteitä rakenteita. On myös tulevaisuudessa siirrenävissä toisaalle, mikäli niin halutaan Kelluvaan rantapromenadiin yhdistyy esiintymislavaosio. Lava toimii normaalis5 esim. kaupunginorkesterin käytössä ja/tai ravintolan/teanerin yhteydessä, josta osa on tarvinaessa siirrenävissä esim. Myllysaareen tai Linnoituksenniemeen isompia fes5vaaleja tmv. varten. Tuomalla ak5viteesa tälle alueelle, kokonaistarjonta ja rantarais yhtenäistyy ja aluena voidaan markkinoida Lappeenrannan Nizzana, jossa kävijät viihtyvät monimuotoisten palvelujen joukossa pidemmän ajan ja tuovat tuloja eri alan yrinäjille. YriNäjyys tukee yrinäjyynä ja toiminnot tuovat lisää toimintoja ja kävijöitä alueelle.

14 7.1 Kelluva rantapromenadi Lappeenrannan uusi maamerkki Kelluvan rantapromenadin päälle sijoitenavien rakennusten/toimintojen mahdollisuudet ovat lähes rajanomat ja kohde on erilaisuudessaan uusi matkailullinen vetovoimatekijä, joka tulee tunnetuksi myös maan rajojen ulkopuolella: Ravintola-, kioski- ja kahvilatoiminta Kaupanalan toimijoita, erilaisia liike5loja ja myymälöitä Kuntosali, spa- / kaupunkikylpylä ja saunamaailma erilaisine hoitolapalveluineen ja näköalasaunoineen Lämmitetyt uima- altaat, lämminvesipaljut, avantouin5 Esiintymislava, joka muunneltavissa ja siirrenävissä Kävelypromenadit, tapahtumatori Lasten ak5viteesalue, leikkipuisto Vierasvenepaikoitus Ulkoilmaelokuvat, teaneriesitykset, ja musiikkikonser5t, taidenäynelyt YksiNäiset yleisö- ja yritystapahtumat, fes5vaalit, messut, markkinat ja kansainväliset konferenssit Rantapromenadi rakennetaan vaiheinain, aloitus sen mukaan kun operoijasopimuksia saadaan allekirjoitenua. Kaupunginlahden päähän pääasiassa kauppoja, liike5loja ja toimistoja Alustan keskiosassa esim. kauppoja ja ravintolatoimintaa + esiintymislava Myllysaaren päähän kuntosali/kauneushoitola / saunamaailma / pieni katenu uimala (myös talvikäynö, lämmiteny allas) ja ulkona avantopaikka tai palju kannella

15 7.2 Miksi kelluva rakentaminen ja rantapromenadi? Uudenlaisen, ylivoimaisen käynökokemuksen tuonava ratkaisu ja vetovoimainen ympäristö erilaisille tapahtumille ja kohderyhmille. Rakenteen ulkomuoto suunnitellaan maisemaan sopivaksi ja sil5 houkunelevaksi sekä ilme tunnistenavaksi. Kelluva rakentaminen on ekologises5 kestävä ratkaisu se ei jätä elinkaarensa lopulla pysyvää jälkeä ympäristöönsä ja on tarpeen vaa5essa siirrenävissä toiselle sijoituspaikalle Ranta- alue on kapeaa ja uusien toimintojen sijoinaminen ei kavenna olemassa olevaa 5laa, vaan lisää sitä ja mahdollistaa uusia toimintoa alueella Kelluva rakentaminen tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden korkeaan energiaomavaraisuuteen otollisten olosuhteiden ansiosta rannikoilla on hyödynnenävää vesienergiaa, tuulienergiaa sekä aurinkoenergia Matkailijamäärän uskotaan kasvavan tulevaisuudessa, kiinnostavuuden ja käynöasteen kasvaessa kyseessä on helpos5 laajennenavissa ja vaiheinain toteutenavissa oleva ratkaisu. Edullinen tapa rakentaa megaluokan matkailu- ja vapaa- ajanvielokohde Kelluvan rakenteen peruskustannus on noin 550 / m2 (sisältäen alustan, rakennukset, infran) Rakentamisen kustannus on tarkoitus toteulaa sijoilajavetoises4 (ei kustannuksia kaupungille) Ansaintalogiikka vuokratulot kaupungille rakennuspaikoista ja infrasta, sijoinajalle liike5loista ja fasiliteeteista lipputulot esim. uimalasta ja kelluvalla alustalla toteutenavista eri tapahtumista vrt. Helsingin Katajanokalle suunnitellussa uimalassa arvioitu kävijämäärä kesäpäivinä n kävijää (33x74m uimalarakennelma) á 7 lippu vrt. Kemin Lumilinna, jossa n kävijää 7,5 keskihinta per lippu Kelluvalla rakentamisella on jälkimarkkinat PonNooneista voidaan tehdä esim. venesatamalaitureita, joilla on jälleenmyyn5- ja käynöarvoa Jälleenmyyn5arvo arviolta 20-30% hankintahinnasta Alustava toteutusaikataulu on esitely liileenä olevassa esimerkkilaskelmassa (laskelmamallit). Toteutusaikataulu riippuu kaupungin kaavoitusaikataulusta.

16 7.3 HANKKEEN VAIKUTUS KAUPUNGILLE Kelluvan rakentamisen hanke luo Lappeenrannan talousalueen kehitykselle uusia menestymisen mahdollisuuksia ja hankkeella on merkinävä vaikutus kesämatkailuun ja valtava vaikutus talvimatkailuun. Kelluvalla rakentamisella voidaan odonaa olevan merkinäviä laadullisia vaikutuksia kuten: investoin5en lisääntymien, hanke on houkuneleva sijoinajien näkökulmasta uuden liiketoiminnan houkuneleminen alueelle kaupunkikuvan paraneminen matkailun lisääntyminen alueella paikallisten asukkaiden vapaa- ajanvienomahdollisuuksien lisääntyminen. Hanke tuonaa Lappeenrannalle huomanavaa arvonlisää. Se synnynää uusia työpaikkoja niin palvelujen, rakentamisen kuin muun yritystoiminnan osalta ja sillä on näin myös merkinävät verovaikutukset kaupungille. Hanke nostaa Lappeenrannan imagoa niin ko5maisten kuin ulkomaisten matkailijoiden keskuudessa kulnuurin, urheilun ja liike- elämän palveluiden osalta ja luo mahdollisuuksia alueen yrityselämän kehinymiselle. Kelluva rakentaminen on saapumassa Suomeen vahvas5. Helsingissä, Espoossa, Turussa ja mm. Hämeenlinnassa kaavoitetaan useita kelluvia asuinalueita. Helsinkiin on juuri valmistunut kelluva toimisto paraa5paikalle Katajanokan kylkeen ja seuraavaksi tulee kelluva ravintola ja monia muita hankkeita on suunnineilla. hnp://www.rantapallo.fi/matkailu/helsinkiin- rakennetaan- kelluva- ravintola- katso- havainnekuvat/ hnp://ravintolameripaviljonki.fi/ Lappeenrannalla on oiva 5laisuus onaa kelluvasta rakentamisesta ja sen suomista mahdollisuuksista näkyvä hyöty ir5 toimimalla pioneerina toteunaessaan Suomeen ensimmäisenä kelluvan monitoimialustan laaja- alaisine palveluineen ja tapahtumineen yrinäjävetoises5. Kaupunkiin on mahdollista saada en5stä enemmän suuria tapahtumia erilaisten vapaa- ajan ak5viteesen, urheilun ja kulnuurin parissa, joiden tarvitsemiin puineisiin kelluva rakentaminen tuo uudenlaisen houkunelevan ratkaisun. Tapahtumien määrän ja niiden tuomien huomionarvon kasvu tuo tulevaisuudessa mukanaan myös taloudellises5 merkinäviä mahdollisuuksia tulonlähteiden muodossa Lappeenrannan seudulle. Lappeenrannan erinomainen sijain5 lähellä Venäjän rajaa ja vain reilun 2 tunnin matkan päästä Pietarista mahdollistaa toimintojen ja palvelujen kehinämisen en5stä yksilöllisemmin myös itärajan takaa tulevien matkailijoiden tarpeita silmällä pitäen

17 7.4 TULOT JA MENOT KAUPUNGILLE TULOT Kaupungin tulonmuodostus Maa- alan ja rakennusoikeuden vuokrauksesta Tapahtumien lipputuloista Matkailun kasvusta syntyvistä tuloista Työllisyydestä ja verotuloista Markkinoin5maksu yhteismarkkinoinnin ylläpidosta Vuokratulot Verotulot Turismi Maanvuokrista ja vesialueiden käynömaksuista Kaupungin houkunelevuus kasvaa à Lisää ihmisiä ja työpaikkoja à Lisää veronmaksajia kaupungille Kaupungin tarjoamien palvelujen houkunelevuus kasvaa, joka lisää myös turismia, joka on posi5ivista myös kaupungin talouden kannalta MENOT Lappeenrannan kaupunki järjestää sijoituspaikan Kaupungin vastuulla rakennusoikeuden vuokraaminen, infran, kylmien 5lojen ja sosiaali5lojen rakentaminen (Yksityisten yritysten vastuulla tarvitsemansa liike5lan rakentaminen ja liiketoiminnan harjoinaminen) Rei5t ja rakennelmat Baana Pusupolun valaiseminen Rantarai5n maisemoin5 Rantabulevardin kohentaminen Silta Kukkosaareen Muun infran lisääminen/kehinäminen Alueiden ylläpito Kuuluvat suurilta osin jo nykyiseen ylläpitoon Yhteismarkkinoinnin suunninelukustannukset (palautuu) Menoeriä on yrinäjävetoisuudesta huolimana myös kaupungilla, muna alueen elävöinämisen kannalta se on tärkeätä. Onnistuessaan kaupungin kasvaneet tulovirrat maksavat investoinnit takaisin ja tuonavat lisätuloja. Kustannusten jakoa kaupungin ja sijoilajien kesken on esitely liileessä Laskelmamallit

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Mikkeli vuonna 2020 Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Sisältö Tavoite... 3 Osallistaminen... 4 Menetelmä... 5 Tulokset... 6 Yhteenveto... 6 Alle 36-vuotiaat... 7 36-55-vuotiaat... 8 Yli 55-vuotiaat...

Lisätiedot

KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN

KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN KONTIORANNAN TOIMINNALLINEN MASTER PLAN Pöyry Finland Oy Toiminnallinen suunnitelma lakkautetun Kontiorannan varuskunta-alueen uusista käyttötarkoituksista RAPORTTI 16.6.2014 Jari Laitakari, Hannu Helkiö,

Lisätiedot

Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa

Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2009:3 Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa

Lisätiedot

Jokikeskuksen asukaskysely 28.10.2010 15.11.2010

Jokikeskuksen asukaskysely 28.10.2010 15.11.2010 Jokikeskuksen asukaskysely 28.10.2010 15.11.2010 Asukkaiden ideat teemoittain: Veneily 1 Sillat 3 Rantarakenteet 4 Yleisilme 5 Liikenne 7 Istuimet ja istutukset 7 Siisteys 8 Valaistus 8 Lapsiperheet 8

Lisätiedot

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE JOHDANTO Kouvolan kaupunki tekee parhaillaan keskustavisiota, jolla luodaan keskustan kehittämisen suuntaviivat seuraaville vuosikymmenille. Visiohankkeessa

Lisätiedot

TAPAHTUMAT MATKAKOHTEEN IMAGON RAKENTAJINA -hankkeen loppuraportti

TAPAHTUMAT MATKAKOHTEEN IMAGON RAKENTAJINA -hankkeen loppuraportti TAPAHTUMAT MATKAKOHTEEN IMAGON RAKENTAJINA -hankkeen loppuraportti 1.9.2013 31.12.2014 Jenni Mikkonen & Ira Lahovuo Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Itä-Suomen yliopisto Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti NÄKYVÄ SAARISTO Selvitystyön loppuraportti Maaliskuu 2013 1 Tausta, menetelmät ja prosessi 1.1 Projektin tausta Turun saaristo on kiinnostava ja vetovoimainen matkailualue ja Saariston rengastien avulla

Lisätiedot

JÄMSÄN VT 9 /VT 24 RISTEYSALUEEN KAUPALLINEN, ARKKITEHTONINEN JA TOIMINNALLINEN SUUNNITELMA. Tilaaja: Jämsek Oy. Toteuttaja: Infonia Oy

JÄMSÄN VT 9 /VT 24 RISTEYSALUEEN KAUPALLINEN, ARKKITEHTONINEN JA TOIMINNALLINEN SUUNNITELMA. Tilaaja: Jämsek Oy. Toteuttaja: Infonia Oy Syksy 2013/Kevät 2014 Toteuttaja: Infonia Oy Tilaaja: Jämsek Oy ARKKITEHTONINEN JA TOIMINNALLINEN SUUNNITELMA JÄMSÄN VT 9 /VT 24 RISTEYSALUEEN KAUPALLINEN, ItIF(O 4.12.20 13 2(70) SISÄLLYSLUETTELO SELVITYKSEN

Lisätiedot

Iin matkailuohjelma 2008 2020

Iin matkailuohjelma 2008 2020 Iin matkailuohjelma 2008 2020 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. JOHDANTO 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Maankäytön rakennemalli 4 1.3.Iin Karhun Naturaselvitys 6 1.4.Iin Yritysbarometri 8 1.4.1. Haastateltujen yritysten

Lisätiedot

Virkistysalueiden matkailun kehittäminen Uudessa Oulussa

Virkistysalueiden matkailun kehittäminen Uudessa Oulussa 31.5.2012 Virkistysalueiden matkailun kehittäminen Uudessa Oulussa VirMa -työryhmän raportti NIMI: Jyrki Kemppainen, asiakkuuspäällikkö PUHELIN (044) 499 3296 OSOITE Elektroniikkatie 5, PL 22, 90015, Oulun

Lisätiedot

Sisällysluettelo KIRJALLISESTI SAATU PALAUTE... 3

Sisällysluettelo KIRJALLISESTI SAATU PALAUTE... 3 KESKUSTAVISIO 2014 LUONNOS 11.9.2014 Kooste luonnosvaiheen palautteesta ja vastauksia yleisimmin esitettyihin kysymyksiin/mielipiteisiin Tässä on kooste keskustavisiosta saadusta palautteesta kiitos kaikille

Lisätiedot

Matkailumarkkinoinnin yhteishanke

Matkailumarkkinoinnin yhteishanke Hailuoto-Oulu Matkailumarkkinoinnin yhteishanke Esiselvitys Tero Wallin Tendon Oy 1. LÄHTÖKOHDAT...4 1.1. TYÖN TAVOITTEET...4 1.2. HAILUODON MATKAILUN KEHITTÄMINEN OSANA OULUN SEUDUN JA POHJOIS- POHJANMAAN

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Päijät Hämeen matkailustrategia

Raportointi >> Perusraportti Päijät Hämeen matkailustrategia 4fdc079 (Lahden AMK), olet kirjautuneena sisään. 15. kesäkuuta 2009 8:0:4 Your boss is {0} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help Päällä P Raportointi

Lisätiedot

Tampereen Eteläpuiston yhteistyöryhmän vuorovaikutusalustan ensimmäisen kyselyn tulokset 10.6.2015 Akordi Oy

Tampereen Eteläpuiston yhteistyöryhmän vuorovaikutusalustan ensimmäisen kyselyn tulokset 10.6.2015 Akordi Oy Tampereen Eteläpuiston yhteistyöryhmän vuorovaikutusalustan ensimmäisen kyselyn tulokset 10.6.2015 Akordi Oy Kyselun tausta: Eteläpuiston yhteistyöryhmän työn tueksi on perustettu sähköinen vuorovaikutusalusta

Lisätiedot

Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma

Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma RAUTJÄRVEN KUNTA Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma 2015-2017 Natunen Juha-Pekka 16.12.2014 Sisällys Tiivistelmä Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma 2015 2017 2 Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma

Lisätiedot

Taidekaupunki Mänttä itsessään taideteos TAIDEKAUPUNKI MÄNTÄN KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

Taidekaupunki Mänttä itsessään taideteos TAIDEKAUPUNKI MÄNTÄN KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Taidekaupunki Mänttä itsessään taideteos TAIDEKAUPUNKI MÄNTÄN KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Kaupunkikeskustan kehittämishanke Raportti 28.02.2006 Taidekaupunki Mänttä 2 Sisällys Johdanto Suositukset

Lisätiedot

Karhula-Jumalniemi ja Haminan keskusta - kauppa ja kansainväliset investoinnit yritysvuorovaikutustyöpaja 13.2.2014

Karhula-Jumalniemi ja Haminan keskusta - kauppa ja kansainväliset investoinnit yritysvuorovaikutustyöpaja 13.2.2014 Karhula-Jumalniemi ja Haminan keskusta - kauppa ja kansainväliset investoinnit yritysvuorovaikutustyöpaja 13.2.2014 Paikka: Cursor Oy, Kotka Osallistujat: Kts. liite 1. Muistio: Timo Hämäläinen, Marja

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA POHJOIS-SAVON 2015 MATKAILUSTRATEGIA A:73 Kuopio 2011 Painosmäärä 100 kpl Taitto Thomasmedia Painopaikka Kopijyvä ISSN 1797-4402 ISBN 978-952-5759-56-3 ISSN pdf 978-952-5759-57-0 Pohjois-Savon liitto PL

Lisätiedot

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1 Alkusanat Sappee on yksi eteläisen Suomen suosituimpia hiihtokeskuksia, jonka kehitys on viime vuosina ollut nopeaa. Kilpailu hiihtokeskusten kesken on kuitenkin kiihtymässä ja siinä mukana pysyminen edellyttää

Lisätiedot

Jyväskylän. matkailuselvitys

Jyväskylän. matkailuselvitys Jyväskylän matkailuselvitys 2014 Yhteenvetoraportti 12.8.2014 Tuula Poutanen Tmi Avete T:mi Avete Nisulankatu 21 B 13 40720 Jyväskylä 040 764 8851 tuula.poutanen@avete.fi www.avete.fi JYVÄSKYLÄN MATKAILUSELVITYS

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

Maankäytön suunnittelu. Keskustavisio 2014 25.9.2014

Maankäytön suunnittelu. Keskustavisio 2014 25.9.2014 Maankäytön suunnittelu Keskustavisio 2014 25.9.2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 2. Työn tarkoitus ja tavoitteet... 6 3. Organisaatio ja aikataulu... 8 4. Tavoitteet... 9 4.1 Työlle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

Kouvolan seudun matkailun master plan

Kouvolan seudun matkailun master plan Kouvolan seudun matkailun master plan 26.9.2012 25.9.2012 Page 1 Kouvolan seudun matkailun master plan Tavoitteena yrittäjien, kehittäjien, kuntien ja konsultin näkemykset kirkastettuna niin, että matkailuelinkeinolla

Lisätiedot

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Esipuhe Lahden keskustan radanvarren kehittämiseen liittyy

Lisätiedot

NELJÄNTIENRISTEYS. Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014

NELJÄNTIENRISTEYS. Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 NELJÄNTIENRISTEYS Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 2 Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 3 NELJÄNTIENRISTEYS

Lisätiedot

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Luonnostaan monipuolinen Hossa HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Kehittämissuunnitelma Tiivistelmä Hossan matkailualueen master plan -hankkeen tavoitteena oli etsiä ratkaisuja 1) yrittäjyyden

Lisätiedot

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Luonnostaan monipuolinen Hossa HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Selvitys Anna-Riitta Sulander projektipäällikkö Hossan matkailualueen master plan -hanke Suomussalmen kunta Huhtikuu 2015 Tiivistelmä

Lisätiedot

Nikkilän vanhan sairaala-alueen konseptisuunnitelma

Nikkilän vanhan sairaala-alueen konseptisuunnitelma Nikkilän vanhan sairaala-alueen konseptisuunnitelma 24.8.2015 Nikkilän vanhan sairaala-alueen konseptisuunnitelma Tilaaja Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus Tekijä Arkkitehtitoimisto Livady Oy Valmistunut

Lisätiedot

Kutkan Kuntakierros. Raportti heinäkuu 2011. Talka Anu

Kutkan Kuntakierros. Raportti heinäkuu 2011. Talka Anu Kutkan Kuntakierros Raportti heinäkuu 2011 Talka Anu 1 Sisällysluettelo TAUSTAA... 2 TOTEUTUS... 2 TULOKSIA... 3 Mitä hyvää on Etelä-Karjalassa?... 4 Mitä toivotaan lisää?... 6 Miten toivotut asiat voidaan

Lisätiedot

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Delfoi-paneelin 1. haastattelukierros Vastausaineisto, mukana n. 40 vastaajan vastaukset, joista noin 30 Koillis-Suomen alueelta ja 10 alueen ulkopuolelta Naturpolis

Lisätiedot