OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA"

Transkriptio

1 IIN KUNTA PALOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON YLEISKAAVA A (II) SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA

2 Tuulivimayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma. Osallistumis- ja arviintisuunnitelmassa (OAS): esitellään kaavan laatimisessa nudatettavat sallistumis- ja vurvaikutusmenetelmät kerrtaan kaavituksen päätavitteet, suunnittelun eteneminen ja alustava aikataulu sekä kuvataan kaavan yhteydessä laadittavat selvitykset ja vaikutusten arviinnit. Osallistumis- ja arviintisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa suunnitteluprsessin kuluessa. PALOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO TuuliWatti Oy suunnittelee Iin kuntaan Olhavan kylän phjispulelle yhteensä enintään 12 tuulivimalasta mudstuvaa tuulivimapuista. Kaava-alue n Trnatr Oyj:n mistuksessa. Hankevastaava n tehnyt vukraspimuksen kaava-alueen maanmistajan kanssa. Yleiskaava-alueen kk n nin 830 hehtaaria. Tuulivimapuista varten laaditaan ikeusvaikutteinen tuulivimayleiskaava. Palkankaan tuulivimapuistn ympäristövaikutusten arviinnit ja vaihtehttarkastelu tehdään sana hankkeen Ympäristövaikutusten arviintimenettelyä. Ympäristövaikutusten arviinnissa tarkastellaan yhtä varsinaista tteutusvaihtehta sekä niin santtua nllavaihtehta eli hankkeen tteuttamatta jättämistä. Tuulivimapuistn sisäinen sähkönsiirt tteutetaan maakaapeleilla. Tuulivimapuistssa tutettu sähkö siirretään hankealueelle rakennettavalta sähköasemalta 110 kv ilmajhdlla Iskankaan sähköasemalle. Tuulivimaliden sijitussuunnittelu vaikuttavat lunnnlsuhteet, melu- ja varjstusanalyysit sekä vimalaitsvalmistajasta riippuvat vimaliden väliset minimietäisyydet ptimaalisen tutannn varmistamiseksi. Alueella suritetaan tuulimittaukset, jiden tulksien avulla vidaan varmistua tuulivimalaitsten tarkituksenmukaisesta sijittelusta. SUUNNITTELUN TAVOITTEET TuuliWatti Oy n alittanut Palkankaan tuulivimapuistjen esisuunnittelun vunna Tuuli- Watti Oy n tehnyt yleiskaavan laadinnasta alitteen Iin kunnalle, jnka kunnanhallitus n hyväksynyt ja päättänyt yleiskaavan käynnistämisestä. Yleiskaavan tavitteena n mahdllistaa suunnitellun tuulivimapuistn rakentaminen. Tuulivimapuist mudstuu tuulivimaliden lisäksi niitä yhdistävistä rakennus- ja hultteistä, maakaapelista sekä sähköasemasta. Yleiskaavan suunnittelun tavitteena n tteuttaa tuulivimapuistn rakentaminen lunnnympäristön minaispiirteet ja ympäristövaikutukset humin ttaen sekä lieventää rakentamisesta mahdllisesti aiheutuvia haitallisia vaikutuksia. Yleiskaava laaditaan siten, että sitä n mahdllista käyttää tuulivimaliden rakennuslupien perusteena MRL:n 77a :n mukaisesti. Yleiskaava laaditaan ikeusvaikutteisena ja sen hyväksyy Iin kunnanvaltuust. Tuulipuistn tavitteena n saltaan edistää ilmastpliittisia tavitteita, jihin Sumi n situtunut. Tuuliviman salta tavitteena n nstaa tuuliviman asennettu kknaisteh Sumessa MW:iin vuteen 2020 mennessä. Lisäksi yleiskaavan tavitteena n ttaa humin muut aluetta kskevat maankäyttötarpeet sekä suunnitteluprsessin kuluessa mudstuvat tavitteet. 2

3 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI Yleiskaava-alue sijaitsee Perämeren kaaren rannikkvyöhykkeellä Iin kunnassa. Alue sijaitsee nin 3,5 kilmetriä Olhavan kylän phjispulella. Iin kuntakeskus sijaitsee nin 19 kilmetriä yleiskaava-alueelta etelään. Oulu-Kemi rautatie kulkee yleiskaava-alueen itäpulella nin 1,5 kilmetrin etäisyydellä. Kuva 1. Iin Palkankaan tuulivimapuistn suunnittelualue. Kuvassa n esitetty timinnassa levat tuulivimalat. 3

4 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILA Yleiskaava-alue n tällä hetkellä pääsin metsätaluskäytössä. Maastn krkeusert alueella vat vähäisiä. Alueella n runsaasti kallipaljastumia. Suunnittelualueen itäsaan sijittuu nin 13,5 hehtaarin kkinen Ylimmäinen Pihlajajärvi ja lunaissaan alle kahden hehtaarin kkinen Pyöriälammi. Suunnittelualueella n lemassa metsätieverksta sekä Nybyn ja Myllykankaan tuulivimapuistja varten rakennettu hulttie yleiskaava-alueen länsisassa. Tien varrella n maaaineistenttalue. Alueelle ei sijitu rakennuksia. Yleiskaava-alue sijaitsee Oulujen Iijen vesienhitalueella (VHA4) sekä Perämeren rannikkalueen (84) ja Olhavanjen (62) vesistöalueilla ja alueella ei sijaitse phjavesialueita. Lähin phjavesialue, Kynkäänharju, sijaitsee nin 3 kilmetrin etäisyydellä kaava-alueesta kaakkn ja se n vedenhankintaa varten tärkeä phjavesialue. Iin Palkankaan suunnittelualueella ei sijaitse kulttuurihistriallisesti arvkkaita khteita. Lähin RKY-khde (Phjanmaan tellisuuden kartant) sijaitsee nin 2,1 kilmetrin päässä kaavaalueesta lunaaseen. Khde n merkitty myös Phjis-Phjanmaan maakuntakaavan 2. vaihekaavassa valtakunnallisesti arvkkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristökhteeksi. Vimassa levassa maakuntakaavassa perinnemaisemakhteeksi n merkitty Nybyn niityt ja kedt. Yleiskaava-alueelle sijittuu neljä ennestään tunnettua muinaisjäännöskhdetta. Muinaisjäännöskhteet vat Prkahjensu ( ) kaava-alueen keskivaiheilla sekä Ritamaan khteet( ) ja Ylimmäinen Pihlajajärvi ( ) kaava-alueen killissassa. Yleiskaavaalueen lunaispulelle sijittuu Pyöriälammi ( ). Palkankaan tuulivimapuistn yleiskaava-alueelle ei sijitu Natura-alueita, lunnnsujelualueita tai sujeluhjelmien khteita. Kaava-aluetta lähimmät Natura-alueet vat Tuuliaapa-Is Hepsun Natura-alue (FI ) yli 4 kilmetriä kaava-alueen phjispulella. Kaava-alueelle sijittuu Takametsän siden (YSA234175) lunnnsujelualue, jka n perustettu vunna 2016 maanmistajan timesta tuulivimapuistn hankesuunnittelun yhteydessä. Yleiskaava-alue sijittuu välittömästi prnhitalueen eteläpulelle. Kaava-alue sijittuu Oijärven paliskunnan rajalle. Palkankaan kaava-alueen luteis-, länsi- ja lunaispulelle sijittuu timinnassa levia tuulivimalita Myllykankaan, Nybyn ja Olhavan tuulivimapuistjen alueella. Rakennettuja tuulivimalita n yhteensä 41 kappaletta. Palkankaan tuulivimapuist kaava-alue rajautuu phjisessa ja lännessä näiden tuulivimapuistjen vimassa leviin yleiskaava-alueisiin. VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET Valtakunnalliset alueidenkäyttötavitteet vat sa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Alueidenkäyttötavitteet tulee ttaa humin ja niitä tulee edistää myös tuulivimapuistjen yleiskaavituksessa. Palkankaan tuulivimapuista ja sen kaavitusta kskevat erityisesti seuraavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavitteet: Timiva aluerakenne: Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainista kehittämistä sekä elinkeinelämän kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä mahdllisimman hyvin lemassa levia rakenteita sekä edistämällä elinympäristön laadun parantamista ja lunnn vimavarjen kestävää hyödyntämistä. (yleistavite) Alueidenkäytön hyödyntäminen perustuu ensisijaisesti alueiden miin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin. (yleistavite) Alueidenkäytön suunnittelussa n tettava humin maanpulustuksen ja rajavalvnnan tarpeet ja turvattava riittävät alueelliset edellytykset varuskunnille, ampuma- ja harjitusalueille, varikktiminnalle sekä muille maanpulustuksen ja rajavalvnnan timintamahdllisuuksille. (erityistavite) Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu: Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen eklgista, taludellista, ssiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. (yleistavite) 4

5 Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä humita ihmisten terveydelle aiheutuvien haittjen ja riskien ennalta ehkäisemiseen ja lemassa levien haittjen pistamiseen. (yleistavite) Alueidenkäytössä ludaan edellytykset ilmastnmuutkseen speutumiselle. (yleistavite) Alueidenkäytössä n ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvaa haittaa. (erityistavite) Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöedellytyksiä. (erityistavite) Kulttuuri- ja lunnnperintö, virkistyskäyttö ja lunnnvarat: Alueidenkäytöllä edistetään kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä niiden alueellisesti vaihtelevan lunteen säilymistä. (yleistavite) Alueidenkäytöllä edistetään elllisen ja elttman lunnn kannalta arvkkaiden ja herkkien alueiden mnimutisuuden säilymistä. Eklgisten yhteyksien säilymistä sujelualueiden sekä tarpeen mukaan niiden ja muiden arvkkaiden lunnnalueiden välillä edistetään. (yleistavite) Alueidenkäytöllä edistetään lunnn virkistyskäyttöä sekä lunt- ja kulttuurimatkailua parantamalla mninaiskäytön edellytyksiä. Sujelualueverkstn ja arvkkaiden maisemaalueiden eklgisesti kestävää hyödyntämistä edistetään virkistyskäytössä, matkailun tukialueina sekä niiden lähialueiden matkailun kehittämisessä sujelutavitteita vaarantamatta. Alueidenkäytöllä edistetään kyseiseen tarkitukseen sitettujen hiljaisten alueiden säilymistä. (yleistavite) Alueidenkäytöllä edistetään lunnnvarjen kestävää hyödyntämistä siten, että turvataan lunnnvarjen saatavuus myös tuleville sukuplville. (yleistavite) Alueidenkäytössä n varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja lunnnperinnön arvt säilyvät. (erityistavite) Alueidenkäytön suunnittelussa n tettava humin eklgisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset lunnnalueet. Alueidenkäyttöä n hjattava siten, ettei näitä aluekknaisuuksia tarpeettmasti pirstta. (erityistavite) Timivat yhteysverkstt ja energiahult: Alueidenkäytössä turvataan energiahulln valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdllisuuksia. (yleistavite) Alueidenkäytössä n turvattava lentliikenteen nykyisten varalaskupaikkjen ja lennnvarmistusjärjestelmien kehittämismahdllisuudet sekä stilasilmailun tarpeet. (erityistavite) Vimajhtlinjauksissa n ensisijaisesti hyödynnettävä lemassa levia jhtkäytäviä. (erityistavite) Lentasemien ympäristön maankäytössä tulee ttaa humin lentliikenteen turvallisuuteen liittyvät tekijät, erityisesti lentesteiden krkeusrajitukset, sekä lentliikenteen aiheuttamat rajitukset. (erityistavite) Yhteys- ja energiaverkstja kskevassa alueiden käytössä ja alueidenkäytön suunnittelussa n tettava humin sään ääri-ilmiöiden ja tulvien riskit, ympäröivä maankäyttö ja sen kehittämistarpeet sekä lähiympäristö, erityisesti asutus, arvkkaat lunt- ja kulttuurikhteet ja -alueet sekä maiseman erityispiirteet. (erityistavite) Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavitteissa n näiden neljän teeman lisäksi kaksi erityisteemaa: Helsingin seudun erityiskysymykset sekä lunt- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekknaisuudet, jka kskee lähinnä rannikkaluetta, Lapin tunturialueita ja Vuksen vesistöaluetta. Palkankaan tuulivimapuista ja sen kaavitusta kskee lunt- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekknaisuudet -teemasta lähinnä seuraava alueidenkäyttötavitteet: Prnhitalueella turvataan prnhidn alueidenkäytölliset edellytykset. (yleistavite) Maankhamisranniklla tetaan humin maankhamisen taludelliset ja ympäristölliset vaikutukset lemassa levaa rakennetta uudistettaessa ja uutta suunniteltaessa. (yleistavite) 5

6 POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA Yleiskaava-alueella n vimassa Phjis-Phjanmaan maakuntakaava, jnka ympäristöministeriö n vahvistanut Lainvimaiseksi kaava n tullut krkeimman hallint-ikeuden päätöksellä Phjis-Phjanmaan maakuntakaavassa Iin Palkankaan yleiskaava-alueelle ei le aluevarauksia. Kuva 2. Ote Phjis-Phjanmaan maakuntakaavasta. Iin Palkankaan tuulivimapuistn suunnittelualue n sitettu karttaan punaisena alueena. Yleiskaava-aluetta kskevat seuraavat maakuntakaavan merkinnät: Yleiskaava-alue sijittuu maakuntakaavassa kaupunki maaseutuvurvaikutusalueelle (kmk). Yleiskaava-alueen länsipulelle sijittuu luteis-kaakkissuuntainen pääsähköjht 110 kv. Yleiskaava-alue sijittuu välittömästi maakuntakaavaan merkityn prnhitalueen eteläpulelle. Yleiskaava-alueen läheisyyteen sijittuu maakuntakaavaan merkityt kylät; Olhavan ja Yli- Olhavan kylät. Maakuntakaavaan n merkitty perinnemaisemakhde (Nybyn niityt ja kedt) yleiskaava-alueen lunaispulelle sekä neljä muinaismuistkhdetta, jtka sijaitsevat suunnittelualueella. 6

7 POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVAN 1.VAIHEKAAVA Maakuntavaltuust n hyväksynyt 1. vaihemaakuntakaavan Ympäristöministeriö vahvisti 1. vaihemaakuntakaavan vaihemaakuntakaava käsittelee mm. siden kknaiskäyttöä, lunnnympäristöä, tuulivimaa, kaupan suuryksiköitä ja liikennejärjestelmää. Kuva 3. Ote Phjis-Phjanmaan maakuntakaavan 1. vaihekaavasta. Iin Palkankaan tuulivimapuistn suunnittelualue n sitettu karttaan punaisella pistekatkviivalla ja alueen muut j kaavitetut tuulivimapuistt viletilla. Ympäristöministeriössä hyväksymättä jääneet tvalueet n ruksattu yli punaisella. Palkankaan yleiskaava-alue sijittuu sittain maakuntakaavan 1. vaihekaavassa tuulivimalakäyttöön sveltuvaksi sitetulle alueelle (maakuntakaavan aluevaraus tv-1 310). Merkinnällä sitetaan maa-alueita, jtka sveltuvat merkitykseltään seudullisten tuulivimalaalueiden rakentamiseen. Ympäristöministeriö jätti kuitenkin 1. vaihekaavan vahvistamispäätöksessä tuulivima-alueiden merkinnän (tv-1) Olhava Myllykangas (310) vahvistamatta. Alue sijittuu linnustn muutn pullnkaula-alueelle. Ympäristöministeriö katsi, että sitettaessa tuulivima-alueita maakuntakaavassa linnustn muutn pullnkaula-alueille ei le riittävästi kiinnitetty humita alueiden käytön eklgiseen kestävyyteen ja lunnnarvjen vaalimiseen linnustn salta. 1. vaihemaakuntakaavassa yleiskaava-alueen ympäristössä n sitettu pääasiassa samat kaavamerkinnät kuin vimassa levassa maakuntakaavassakin. Vimassa levasta maakuntakaavasta piketen 1. vaihekaavaan n lisätty tv-1-aluemerkinnän lisäksi seuraavat merkinnät: 1. vaihekaavassa Palkankaan yleiskaava-alue sijittuu arvkkaalle sukehityssarjan alueelle (ask). Merkinnällä sitetaan Iin Nybyn Is Hepsun ja Röyskärin mreeniphjan sukehityssarjat, jiden säilyminen perustuu vesien luntaiseen liikkumiseen alueen silla. Suunnittelumääräys: Alueelle tieyhteyksiä tai muuta käyttöä suunniteltaessa n hulehdittava siitä, ettei jittamattmien siden vesitaludelle aiheudu merkittäviä muutksia. Yleiskaava-alueen killispulelle n 1. vaihekaavaan merkitty yksi uusi lunnnsujelualue SL-merkinnällä. Alue n Mets-hjelmassa valtille hankittu alue. Suunnittelumääräys: Alueen ja sen ympäristön maankäyttö tulee suunnitella ja tteuttaa siten, ettei vaaranneta alueen sujelun tarkitusta, vaan pyritään edistämään alueen lunnn mnimu- 7

8 tisuuden sekä alueiden välisten eklgisten yhteyksien säilymistä. Rakennuslupahakemuksesta tulee pyytää MRL 133 mukainen elinkein- liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunt. POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVAN UUDISTAMINEN Phjis-Phjanmaan maakuntakaava uudistuu ensimmäisen vaihekaavan jälkeen seuraavaksi tisella ja klmannella vaihekaavalla. Tinen vaihekaava keskittyy kulttuuriympäristöön, maaseudun asutusrakenteeseen, virkistykseen ja matkailuun ja jätteenkäsittelyyn. Kaava n tullut vireille keväällä 2013 ja kaavalunns n llut nähtävillä keväällä Kuva 4. Ote Phjis-Phjanmaan maakuntakaavan 2. vaihekaavalunnksesta. Iin Palkankaan tuulivimapuistn suunnittelualue n sitettu karttaan punaisella. Vimassalevasta maakuntakaavasta sekä 1. vaihekaavasta eravana n tuulivimapuistn läheisyyteen merkitty 2. vaihekaavassa seuraavat timinnt: Yleiskaava-alueen ympäristöön n merkitty 2. vaihekaavassa uusia muinaismuistkhteita. Yleiskaava-alueen länsipulelle vimassa levaan maakuntakaavaan merkitty mttrikelkkailureitti n pistettu 2. vaihekaavasta. Suunnittelualueen eteläpulelle n lisätty uusi reitti/ura ja phjispulella levan reitin/uran sijituslinjaa n muutettu. Suunnittelualueen killispulelle n merkitty Valtakunnallisesti arvkas rakennettu kulttuuriympäristö (Phjanmaan tellisuuden kartant, Ii Nyby). Vimassa levan maakuntakaavan Kaupunki-maaseutu-vurvaikutusaluetta (kmk) kskeva merkintä n pistettu. YLEIS- JA ASEMAKAAVAT Palkankaan tuulivimapuistn yleiskaava-alueella ei le vimassa levia yleiskaavja. Palkankaan yleiskaava-alue n kiinni neljässä eri tuulivimayleiskaava-alueessa: Myllykankaan tuulivimapuistn sayleiskaava-alue luteispulella, Nybyn tuulivimapuistn sayleiskaava-alue länsipulella, Olhavan tuulivimapuistn laajennuksen sa-yleiskaava lunaispulella ja Olhavan tuuli- 8

9 vimapuistn sayleiskaava-alue eteläpulella. Lisäksi vireillä levan Iskankaan tuulivimapuistn sayleiskaava-alue sijittuu lähelle (nin 5,8 km luteeseen, etäisyys kaava-alueen rajasta). Iin rannikn ja saarten sayleiskaava, Olhavanrannan sa-alue sijaitsee nin 2,3 km länteen ja Kuivaniemen Merenrannikn yleiskaava nin 2,8 km länteen Palkankaan yleiskaava-alueesta. Iin rannikn ja saarten sayleiskaava, Laitakarin sa-alue sijaitsee nin 5,7 km etelään Palkankaan yleiskaava-alueen rajasta. Kuva 5. Yleiskaavat ja asemakaavat suunnittelualueen läheisyydessä. Palkankaan yleiskaavaalueen sijainti n sitettu punaisella värillä. Palkankaan ympärillä levissa tuulivimasayleiskaavissa n sitettu tuulivimaliden alueet (tv), hjeelliset tuulivimaliden paikat, hjeelliset tielinjaukset ja maakaapelit, hjeellinen mttrikelkkailu-ura (Myllykankaalla), energiahulln alueita (EN), vimajhtjen alueita, maaainesten ttpaikkja (EO ja EO-1), lunnn mnimutisuuden kannalta tärkeitä ja erityisen tärkeitä alueita (lu), muinaisjäännöksiä (sm) sekä maa- ja metsätalusalueita (M-1). 9

10 IIN KUNTA Palkankaan tuulivimapuistn suunnittelualueella ei le vimassa levia asemakaavja. Lähim- mät asemakaavitetutt alueet vat: Kaakkurinniemen asemakaava (etäisyys ninn 6,5 km lutee- nin 10,6 km luteeseen, etäisyyss kaava-alueen seen, etäisyys kaava-alueen rajasta) ja Kuivaniemen asemakylän asemakaava-alueet (etäisyys rajasta). SELVITYKSET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vaikutusten arviinti n sa tuulivimarakentamisen suunnittelua. Merkittävien tuulivimahank- keiden ympäristövaikutukset arviidaan YVA-lain laajuus ylittää y YVA-kynnyksen, jten hankkeessa käydään YVA-menettely, jnka yhteydessä tehdään seuraavat selvitykset: Luntselvitykset Selvitys vaikutuksista maisemaan ja kulttuuriympäristöille sekä näkemäalueanalyysi ja mukaisessa ympäristövaikutusten arviintime- nettelyssä. Iin Palkankaan tuulivimahankkeen valkuvasvitteet Melu- ja varjstusselvitykset (WindPr -hjelman mallinnuksin) Arkelginen nventinti Lisäksi selvitetään mm. yleiskaavan vaikutukset maankäyttöön, asumisen lsuhteisiin, metsäta- ja yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa. Vaikutusten arviinnissa selvitetään myös kan- luteen, marjastukseen ja metsästykseen, elinkeinihin ja taluteen sekä ssiaaliset vaikutukset salaisten ja muiden sallisten näkemykset. Selvitettävät vaikutukset määritellään tarkemmin ympäristövaikutusten arviintimenettelyn ( YVA) yhteydessä. Vaikutusten selvittäminen perustuu alueelta käytössä leviin perustietihin, alueella suritettuihin maastkäynteihin, sallisilta saataviin lähtötietihin, lausuntihin ja humautuksiin sekä laadittavien suunnitelmien ympäristöä muuttavien minaisuuksien analysintiin. Vaikutusten selvittämisen tarkituksena n j suunnittelun aikana saada tieta suunnitteluratkai- sujen merkityksestä ja siten parantaa lpullisen suunnitelman laatua. KAAVOITUKSEN YHTEENSOVITTAMINEN YVA-MENETTELYN KANSSA YVA-lain 5 :n mukaan "yhteisviranmaisen, kaavaa laativan kunnan tai maakunnan liitn ja hankkeestaa vastaavan n ltava riittävässä yhteistyössä hankkeen h arviintimenettelyn ja kaavi- tuksen yhteensvittamiseksi". Ympäristövaikutusten arviintimenettely n tärkeä sa yleiskaavan laadintaa. Ympäristövaikutus- ten arviintia varten tehdyissä selvityksissä n humiitu yleiskaavituksessa tarvittavat selvitys- tarpeet, jllin yleiskaava vidaan laatia YVA -menettelyn selvitysaineistn phjalta. Kuva 6. YVA-menettelyn suhde maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen kaavaprsessiin. 10

11 IIN KUNTA OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS OSALLISET Osallisia vat kiinteistönmistajat ne, jiden asumiseen, työhönn tai muihin lihin valmisteilla leva kaava saattaa humatta- käyttäjät, kaavan vaikutusalueen maanmistajat ja haltijat vasti vaikuttaa: kaavan vaikutusalueen asukkaat, yritykset ja elinkeinnharjittajat, virkistysalueiden viranmaiset, jiden timialaaa suunnittelussa käsitellään: kunnan hallintkunnat jaa lautakunnat lähikunnat ( Oulu ja Sim) Phjis-Phjanmaan elinkein-, liikenne- ja j ympäristökeskus (ELY), Phjis- Phjanmaan liitt, Oulu-Killismaan alueellinen pelastuslaits, Phjis-Sumen aluehal- lintvirast (AVI), Liikennevirast, Liikenteen turvallisuusvirast Trafi, Musevirast, Phjis-Phjanmaan maakuntamuse, Oulun seudun ympäristötimi, Pulustusvimat (3. Lgistiikkarykmentti) ), Sumen metsäkeskus s; Phjis-Phjanmaan alueyksikkö yhteisöt, jiden timialaa suunnittelussa käsitellään: OSALLISTUMINENN asukkaita edustavat yhteisöt kuten asukasyhdistykset sekää kylätimikunnat: Myllykan- kaan kyläyhdistys ry ja Olhavan kylätimikunta tiettyä intressiä tai väestöryhmää edustavat yhteisöt, kuten lunnnsujeluyhdistykset ja yrityksiä edustavat yhteisöt; Phjis-Phjanmaan lunnnsujelupiiri, Phjis- Phjanmaan lintutieteellinen yhdistys, Iin seudun riistanhityhdistys, Iin Metsänhi- tyhdistys, Iin I ympäristöyhdistys ry elinkeinnharjittajia jaa yrityksiä edustavat yhteisöt: Paliskuntain yhdistys, Oijärven paliskunta, Iin I yrittäjät, Olhavan seudun Kehittämisyhdistyss ry muut paikallisella tai alueellisella taslla timivat yhteisöt kuten tienhitkunnat ja ve- siensujeluyhdistykset; Oulun läänin vesiensujeluyhdistys ry (timipaikka Kuivanie- mellä), Pihlajajärven tiekunta erityistehtäviä hitavat yhteisöt tai yritykset kuten k energia- ja vesilaitkset; Fingrid Oyj, Finavia Oyj, Digita Oy, Phjlan Vima Oy Osallisilla n ikeus ttaa saa kaavan valmisteluun, arviida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 ). Osallisilla n myös mahdllisuus esittää neuvttelun käymistä sallis- kaavaehdtuksen nähtäville asettamista (MRL 64 tumis- ja arviintisuunnitelman riittävyydestä elinkein-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ennen ). Kuva 7. Yleiskaavituksen vaiheett sekä sallistumismahdllisuudet. 11

12 SUUNNITTELU- JA PÄÄTÖKSENTEKOVAIHEET JA AIKATAULU KAAVOITUKSEN VIREILLETULO (HUHTIKUU 2017) TuuliWatti Oy n alittanut Palkankaan tuulivimapuistjen esisuunnittelun vunna Tuuli- Watti Oy n tehnyt yleiskaavan laadinnasta alitteen Iin kunnalle, jnka kunnanhallitus n hyväksynyt ja päättänyt yleiskaavan käynnistämisestä. Yleiskaava n tullut vireille huhtikuussa 2017, kun sallistumis- ja arviintisuunnitelma n asetettu nähtäville. Yleiskaavan vireille tulsta ilmitetaan paikallislehdessä sekä Iin kunnan ilmitustaululla ja kunnan internetsivuilla sitteessa Vireilletuln yhteydessä n laadittu tämä sallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS), jka n saatavilla kunnasta kk kaavitusprsessin ajan, jllin sallisilla ja kunnan asukkailla n mahdllisuus esittää mielipiteensä siinä esitetyistä sallistumis- ja vurvaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutustenarviinnista. Osallistumis- ja arviintisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavitusprsessin aikana. Yleiskaavasta järjestetään ensimmäinen viranmaisneuvttelu. YLEISKAAVAN LUONNOSVAIHE (TOUKOKUU SYYSKUU 2017) Yleiskaavan lunnsaineist asetetaan nähtäville mielipiteiden esittämistä varten ja alueen maanmistajille lähetetään kirje kaavalunnksesta. Iin kunnanhallitus päättää lunnksen asettamisesta nähtäville 30 päivän ajaksi. Nähtäville asettamisesta tiedtetaan julkisesti ja nähtävilläln yhteydessä järjestetään tiedtus- ja keskustelutilaisuus. Osallisilla ja kuntalaisilla n mahdllisuus esittää mielipiteensä kaavalunnksesta nähtävillälaikana kirjallisesti tai suullisesti. Kaavalunns n taviteaikataulun mukaan nähtävillä lppukesällä/syksyllä Lunnksesta pyydetään lausunnt viranmaisilta. Saatu palaute käsitellään ksteeksi. YLEISKAAVAN EHDOTUSVAIHE (LOKAKUU JOULUKUU 2017) Yleiskaavaehdtus valmistuu alustavan aikataulun mukaan lppuvudesta Iin kunnanhallitus päättää sen nähtäville asettamisesta 30 päivän ajaksi. Yleiskaavan nähtävillä lsta ilmitetaan julkisesti ja nähtävilläln yhteydessä järjestetään tarvittaessa tinen tiedtus- ja keskustelutilaisuus. Osallisilla ja kuntalaisilla n ikeus tehdä muistutus kaavaehdtuksesta. Ehdtusvaiheessa kaava-alueen maanmistajia tiedtetaan pstitse kunnassa tiedssa levien sitteiden mukaisesti. Muistutus n timitettava kirjallisena Iin kunnanhallitukselle ennen nähtävilläln päättymistä. Yleiskaavasta järjestetään tarvittaessa tinen viranmaisneuvttelu ennen kaavaehdtuksen nähtäville asettamista. Yleiskaavaehdtuksesta pyydetään lausunnt viranmaisilta. Saatu palaute käsitellään ksteeksi. YLEISKAAVAN HYVÄKSYMISVAIHE (TAMMIKUU HELMIKUU 2018) Iin kunnanvaltuust päättää yleiskaavan hyväksymisestä. Yleiskaavan hyväksymispäätöksestä ilmitetaan kuulutuksella. Yleiskaavan hyväksymispäätöksestä tiedtetaan ELY-keskusta, muita lausunnn antaneita ja tiedttamista erikseen pyytäneitä sekä kunnan ilmitustaululla ja internetsivuilla. Yleiskaavan saatua lainviman siitä ilmitetaan kuulutuksella. 12

13 IIN KUNTA YHTEYSTIEDOTT Yleiskaavan n valmistelusta saa lisätietja kunnan internet-sivuilta leiskaavitus sekä seuraavilta henkilöiltä: Iin kunta Jkisuuntie J 2, Ii Markku Vitikka Tekninen jhtaja puh markku.viti Kaavaa laativa knsultti: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Hallituskatu u D, OULU Janne Tlppanen Maankäytön n suunnittelija, Phjis-Sumen arkkitehti puh janne.tlppj fi tiiminvetäjä Hankkeesta a vastaava: TuuliWatti i Oy c/ St1 Oy PL 100, Helsinki Purtie 1, Helsinki Hannu Kemiläinen Suunnittelu upäällikkö puh hannu.kem 13

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA 18.12.2014 HANKILANNEVANN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA (KÄRSÄMÄKI) SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HALSUAN KUNTA A3 13.8.2014 HALSUAN KESKEISTEN TUULIVOIMAPUISTOJEN OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.1.2015, tarkistettu 29.4.2015 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Osallistumis- ja arviintisuunnitelmassa kerrtaan kaavituksen päätavitteet, suunnittelun eteneminen,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIMON KUNTA 14.10.2015 SIMON LEIPIÖN TUULIVOIMAPUISTON LAAJENNUKSEN OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumisja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA

SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA PELLON KUNTA 4.6.2014 P PALOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA 4.6.2014 PELLON KUNTA PALOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen

Lisätiedot

IIN EISKAA OSAYLE NIIKKA

IIN EISKAA OSAYLE NIIKKA IIN KUNTA 17.12.2015 PAHKAKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAA VA (II) SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumisja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PELLON KUNTA 4.6.2014 AHKIOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA

SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA PELLON KUNTA 14.8.2015 P PALOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA 14.8.2015 PELLON KUNTA PALOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HALSUAN KUNTA A4 13.8.2014 HALSUAN ITÄISTEN TUULIVOIMAPUISTOJEN OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI 29.1.2015 VÄLIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumisja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA 31.5.2015 HANKILANNEVANN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA (KÄRSÄMÄKI) SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumisja

Lisätiedot

Ahvenkosken osayleiskaavan muutos

Ahvenkosken osayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PYHTÄÄN KUNTA Ahvenksken sayleiskaavan muuts arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68102-P18488 arviintisuunnitelma Slin Lauri Sisällysluettel 1 arviintisuunnitelma...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAAPAVEDEN KAUPUNKI 13.2.2015 HANKILANNEVANN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA (HAAPAVESI) SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis-

Lisätiedot

HAA N KAU UMIS- J JA ARV VIOINTI APUIST N TUUL NNEVAN LIVOIMA TON AAVA (H

HAA N KAU UMIS- J JA ARV VIOINTI APUIST N TUUL NNEVAN LIVOIMA TON AAVA (H HAA APAVEDEN N KAU UPUNK KI OSA LLISTU UMIS- J JA ARV VIOINTI ISUUN NITELM MA 18.12.2 2014 H A NKILAN NNEVAN N TUUL LIVOIMA APUIST TON OSAY LEISKA AAVA (H H AAPAVESI ) S U U N N I T T E L U JA T E K N

Lisätiedot

LEMIN KUNTA KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSET PIENTEN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSET. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LEMIN KUNTA KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSET PIENTEN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSET. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LEMIN KUNTA KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSET PIENTEN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSET Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 1.8.2017 Lemin kunta Osallistumis- ja arviintisuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan sayleiskaavan 2. vaihe arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68789-P21395 arviintisuunnitelma I (I) Salmaa Kristina / Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Suunnittelualue...

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA

SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI 19.5.2016 R RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumisja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIMON KUNTA 14.10.2015 SIMON LEIPIÖN TUULIVOIMAPUISTON LAAJENNUKSEN YLEISKAAVA Tarkistettu 17.5.2016 ja 1..12.2016 SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL

Lisätiedot

Kotkan itäosan tuulivoimaosayleiskaava

Kotkan itäosan tuulivoimaosayleiskaava 1510001443 Ktka Ktkan itäsan tuulivimasayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.12.2012 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

Maaselän tuulivoimapuiston osayleiskaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Utajärven kunta 14.4.2015

Maaselän tuulivoimapuiston osayleiskaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Utajärven kunta 14.4.2015 1510017192 Utajärven kunta Maaselän tuulivimapuistn sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 14.4.2015 Tässä sallistumis- ja arviintisuunnitelmassa (OAS) esitetään sayleiskaavan laatimisen lähtökhtia

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA YLIVIESKAN KAUPUNKI 16.9.2016 URAKKANEVAN TUULIVOIMAPUISTON YLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA

SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI 29.1.2015 R RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumisja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 22.5.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA YLIVIESKAN KAUPUNKI 16.9.2016 (päivitetty 30.5.2017) URAKKANEVAN TUULIVOIMAPUISTON YLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 13.7.2016 päivitetty 9.6.2017 Inarin kunta Tekninen sast Kaavitus Kaunispään asemakaavan laajennus Valtatie 4:n länsipuli Inarin kunta Tekninen sast Kaavitus Sivu

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1510012658 Asikkalan kunta Saitan asemakaavamuuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 10.6.2014, tark. 29.9.2014, tark. 13.2.2015 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelman (OAS) tarkitus Osallistumis-

Lisätiedot

Päivärinteen koulun asemakaava ja asemakaavamuutos

Päivärinteen koulun asemakaava ja asemakaavamuutos 1510007062 Hattulan kunta Päivärinteen kulun asemakaava ja asemakaavamuuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 5.8.2013, tark. 27.9.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 )

Lisätiedot

PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 68102-P18488 9.8.2012 tark. 2.11.2012 tark. 26.6.2013 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis-

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA TORNATOR OY OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA TORNATOR OY OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA TORNATOR OY 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 3.4.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 Haapajärvenkaupunki LIITE A HAAPAJÄRVENKESKUSTANOSAYLEISKAAVA2035 OSALLISTUMISJAARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2011,päivitetty15.11.2011,5.3.2012 Nähtävillä4.7. 31.8.2011

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA

SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA PELLON KUNTA 26.9.2016 P PALOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON YLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA 26.9.2016 PELLON KUNTA Tuulivimayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015 SÄLINKÄÄN JA SOUKKION OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSAYLEISKAAVA Osayleiskaava n yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jlla hjataan

Lisätiedot

Purnuvuoren ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.12.2011. 1. Kaavamuutosalue. 82140614 Hartolan kunta

Purnuvuoren ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.12.2011. 1. Kaavamuutosalue. 82140614 Hartolan kunta 82140614 Hartlan kunta Purnuvuren ranta-asemakaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.12.2011 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Rakennusjärjestyksen muuts Rakennusvalvnta Sipn kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) 1. Mikä rakennusjärjestys n? Rakennusjärjestys

Lisätiedot

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan sayleiskaavan 2. vaihe arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68789-P21395 arviintisuunnitelma I (I) Salmaa Kristina / Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Suunnittelualue...

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI MATKONSALON RANTA-ASEMAKAAVA. Vastaanottaja Tornator Oyj. Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAVONLINNAN KAUPUNKI MATKONSALON RANTA-ASEMAKAAVA. Vastaanottaja Tornator Oyj. Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Vastaanttaja Trnatr Oyj Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Päivämäärä 12.5.2014 Viite 1510011269 SAVONLINNAN KAUPUNKI MATKONSALON RANTA-ASEMAKAAVA 1510011269 Savnlinnan kaupunki Matknsaln

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Uukuniemen yleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavamuutosalue

Parikkalan kunta. Uukuniemen yleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavamuutosalue 83657 Parikkalan kunta Uukuniemen yleiskaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.3.0 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Koirniemen Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava-alue

Parikkalan kunta. Koirniemen Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava-alue 1511001590 Parikkalan kunta Kirniemen Asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.4.2014 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Loviisan kaupunki 82142465. Hattomin tuulivoima-asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.5.2012

Loviisan kaupunki 82142465. Hattomin tuulivoima-asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.5.2012 Hattmin tuulivima-asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 7.5.2012 1 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LIITE 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 12.3.2014 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen

Lisätiedot

Kaarinkorven Rujalan Keulainmetsän ranta-asemakaavojen muutokset

Kaarinkorven Rujalan Keulainmetsän ranta-asemakaavojen muutokset 1 1510029580 Padasjen kunta Kaarinkrven Rujalan Keulainmetsän ranta-asemakaavjen muutkset OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.2.2017 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.6.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.6.2013 1510002480-001 Viitasaaren kaupunki Keskustan sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 14.6.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä

Lisätiedot

KANNONKOSKI, KARSTULA, KINNULA, KIVIJÄRVI, KYYJÄRVI, PIHTIPUDAS, SAARIJÄRVI JA VIITASAARI

KANNONKOSKI, KARSTULA, KINNULA, KIVIJÄRVI, KYYJÄRVI, PIHTIPUDAS, SAARIJÄRVI JA VIITASAARI KANNONKOSKEN, KARSTULAN, KINNULAN, KIVIJÄRVEN, KYYJÄRVEN, PIHTIPUTAAN, SAARIJÄRVEN JA VIITASAAREN YHTEINEN TUULIVOIMAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUONNOS 22.2.2012/ 2.7.2012 / 29.10.2012/

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus VIROLAHDEN KUNTA Virjki-Vaalimaa sayleiskaavan muuts ja laajennus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Mikä n sallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LESTIJÄRVEN KUNTA 18.9.2014 L LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA 18.9.2014 LESTIJÄRVEN KUNTA LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue... 1 3 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

BJÖRKÖN RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN

BJÖRKÖN RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2017 BJÖRKÖN RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Mustasaaren kunnan kaavitushjelman 2017 2021 mukaan Björkön

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVI, NIVUNKI, KARJALANJÄRVI, VALKIAJÄRVI, VALKIALAMPI ja PIENET LAMMET RANTA-ASEMAKAAVA UPM-KYMMENE OYJ

KITEEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVI, NIVUNKI, KARJALANJÄRVI, VALKIAJÄRVI, VALKIALAMPI ja PIENET LAMMET RANTA-ASEMAKAAVA UPM-KYMMENE OYJ KITEEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVI, NIVUNKI, KARJALANJÄRVI, VALKIAJÄRVI, VALKIALAMPI ja PIENET LAMMET RANTA-ASEMAKAAVA UPM-KYMMENE OYJ 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 3.3.2016(päivitetty) MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

HAAPAVEDEN KAUPUNKI / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS HAAPAVEDEN KAUPUNKI / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2010 1. Mitä suunnitellaan? Haapaveden keskustan sayleiskaavan tarkistus käynnistyi vunna 2000. Kaava

Lisätiedot

SILTAKYLÄN-HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SILTAKYLÄN-HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Liite 1 PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN-HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS /TIEALUEET SILTAKYLÄN-HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS /TIEALUEET Pyhtään Siltakylän-Heinlahden

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Kannuksen Kaukasennevan tuulivoimahankkeen osayleiskaava

Kannuksen Kaukasennevan tuulivoimahankkeen osayleiskaava Kannuksen Kaukasennevan tuulivimahankkeen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 10.5.2016 Sisältö 1. Jhdant... 3 2. Suunnittelualue... 4 3. Tiedt hankkeesta... 5 3.1. Hankkeen tekninen kuvaus...

Lisätiedot

KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS

KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS 1 KERIMÄEN KUNTA KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.8.2011, tark. 12.12. 2011 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

Kaarelan ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaarelan ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1510022681 Asikkalan kunta Kaarelan ranta-asemakaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 29.4.2016 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelman (OAS) tarkitus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1510033728 Outkummun kaupunki Outkummun kaupungin keskusta-alueen asemakaavan muutksen I-vaihe Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 26.5.2017, päivitetty 2.8.2017 Alustava suunnittelualueen rajaus punaisella

Lisätiedot

Lumialan jakokunnan ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.7.2015

Lumialan jakokunnan ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.7.2015 1510019143 Asikkalan kunta Lumialan jakkunnan ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 6.7.2015 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelman (OAS) tarkitus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

Asikkalan tien asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asikkalan kunta. 1. Sijainti. 2. Nykytila ja tavoitteet

Asikkalan tien asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asikkalan kunta. 1. Sijainti. 2. Nykytila ja tavoitteet 8 Asikkalan kunta Asikkalan tien asemakaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 0.8.0 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa esitetään

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

SUU NNITTELU JA TEKNIIKKA

SUU NNITTELU JA TEKNIIKKA PELLON KUNTA 10.10.2016 SUU NNITTELU JA TEKNIIKKA Asemakaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma. Osallistumis- ja arviintisuunnitelmassa (OAS): esitellään

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos ja -laajennus 16. kaupunginosan korttelin 6285 tontti 2 sekä viereinen asemakaavaton alue, Nikkarinkuja 5 Ilmakuva suunnittelualueesta Pictometry,

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

KUUMA-seudun lausunto 4. vaihemaakuntakaava -ehdotuksesta

KUUMA-seudun lausunto 4. vaihemaakuntakaava -ehdotuksesta KUUMA-seudun lausunt 4. vaihemaakuntakaava -ehdtuksesta Lauri Puru ja Henrik Helenius KUUMA-jhtkunta 27.1.2016 Taustaa Uudenmaan liitt n pyytänyt KUUMA-seudulta lausunta Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan

Lisätiedot

RISMALAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

RISMALAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY ASIKKALAN KUNTA RISMALAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.8.2017 Rismalahden niemen rantaa Insinööritimist Putanen Oy Linnankatu 9 13100

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TYÖNUMERO: E20600910.00 HÄMEENKYRÖN KUNTA ARONIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA, ARONIEMI 108-438-3-75 KUVA MAANMITTAUSLAITOS 2016 SWECO YMPÄRISTÖ OY Tampere Muutoslista VALMIS FIKIRV LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

HONKAPIRTIN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1081

HONKAPIRTIN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1081 IMATRAN KAUPUNKI STORA ENSO OYJ HONKAPIRTIN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1081 Kaupunginsa 55, Rajapatsas Krttelit 99 ja 101 sekä katu- ja lähivirkistysaluetta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P30006 I (II)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Hattulan kunta 25.8.2008 päivitetty 12.5.2009 82119621 Hattulan kunnan asemakaavan ajantasaistaminen ja asemakaavan laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Hattulan kunta Hattulan kunnan asemakaavan

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS

KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS 1 KERIMÄEN KUNTA KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.8.2011, tark. 12.12. 2011, 15.2.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema)

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) KITTILÄN KUNTA 1 Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 7.12.2012 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.12.2012

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2017 Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa, kortteli 130 tontti 11, Koskikatu OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ilmakuva suunnittelualueesta, suunnittelualue rajattu punaisella viivalla. Pictometry,

Lisätiedot

VÄLIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VÄLIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI VÄLIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus...

Lisätiedot

Asemakaava ja asemakaavan muutos A-2591 Humpulan päiväkoti, Keski-Lahti

Asemakaava ja asemakaavan muutos A-2591 Humpulan päiväkoti, Keski-Lahti 1(5) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Asemakaava ja asemakaavan muuts A-2591 Humpulan päiväkti, Keski-Lahti ALOITE/HAKIJA Asemakaava ja asemakaavan muuts

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa 111-115, Ala-Ähtävä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599417201404 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työn tavoitteena on

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LESTIJÄRVEN KUNTA 27.1.2015 ISO KORTENEVAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

LAHELANPELTO II asemakaava ja asemakaavan muutos

LAHELANPELTO II asemakaava ja asemakaavan muutos LAHELANPELTO II asemakaava ja asemakaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Tämä asiakirja n sallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS), jka n kunnan esitys yhteistyöstä sallisille. Se määrittelee

Lisätiedot

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA.

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. Joroisten kunta 1(6) JOROISTEN KUNTA GOLF-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S KALKANKANKAAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S KALKANKANKAAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RAAHEN KAUPUNKI T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S Akm 221 KALKANKANKAAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Raahen kaupungin 37. kaupunginosan korttelit 3702 ja 3713 sekä niihin liittyvät

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 22.5.2013 työnr: 1510003902 ORIMATTILAN KUNTA Hennan 1. vaiheen asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 2 1510003902 Orimattila Hennan 1. vaiheen asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

SAUVIINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

SAUVIINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI SAUVIINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus...

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA VALKEISKYLÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 925-417-4-36 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 2

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA KUOLIMON YLEISKAAVAN MUUTOKSET Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAVITAIPALEEN KUNTA KUOLIMON YLEISKAAVAN MUUTOKSET Osallistumis- ja arviointisuunnitelma SAVITAIPALEEN KUNTA KUOLIMON YLEISKAAVAN MUUTOKSET 2016 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.9.2016 Savitaipaleen kunta Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 SUUNNITTELUALUE...

Lisätiedot

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Nunu Pesu ympäristöministeriö 27.3.2013 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 1 Lain yleinen tavoite Tämän lain tavoitteena on järjestää

Lisätiedot

tilat Kivihaka ja Kotiranta. Rotimon ja Marttisenjärven osayleiskaava on vahvistettu

tilat Kivihaka ja Kotiranta. Rotimon ja Marttisenjärven osayleiskaava on vahvistettu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 410-10-63 KIVIHAKA JA 410-10-64 KOTIRANTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.1.2017 Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa, kortteli 560 tontti 18 Väinämöisentie OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ilmakuva suunnittelualueesta, suunnittelualue rajattu punaisella viivalla. Pictometry,

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot