MALLIVASTAUKSET Velvoiteoikeus pakollinen aineopintotentti, ON-täydennystentti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MALLIVASTAUKSET Velvoiteoikeus pakollinen aineopintotentti, ON-täydennystentti"

Transkriptio

1 MALLIVASTAUKSET Velvoiteoikeus pakollinen aineopintotentti, ON-täydennystentti Muita kuin assistentille sähköisesti toimitettuja mallivastauksia ei ole julkaistu tässä. Niitä voi etsiä laitoksen aulasta tai ao. opettajalta.

2 2 Tehtävä 1 (Aurejärvi) A:n ja C:n välinen määrännäisvelkakirja oli OikTL 34 :ssä tarkoitettu valeasiakirja. Velkakirja ei sitonut alkuperäisten asianosaisten välisessä suhteessa, koska molemmilta puuttuu oikeustoimitahto. Tilanne muuttui, kun C luovutti velkakirjan D:lle pantiksi. Panttaukseen sovelletaan velkakirjalain 10 :n mukaan velkakirjan luovuttamista koskevia sääntöjä. Tämän mukaan D voi vaatia velkakirjan nojalla A:lta velkakirjan koko määrää eli euroa eikä vain omaa C:hen kohdistuvaa euron saamistaan. Pantin realisoimisen jälkeen D:n olisi tilitettävä C:lle ylimenevä osa eli noin euroa, jonka A puolestaan saisi ilman muuta vaatia itselleen C:ltä. D:n periessä velkakirjaa A voi esittää väitteen simulaatiosta. Väite on heikko VKL 15 ja OikTL 34 :n mukaan. Väite voisi menestyä, sillä D tuskin oli vilpittömässä mielessä pantin ottaessaan. D luultavasti tunsi veljensä elämäntavat ja talouden; juopottelukierteessä olevalla miehellä, joka tarvitsee euron luoton, on harvoin rehellinen markan velkakirjasaatava. Tämän mukaan D ei saisi väitesuojaa. Edellä olevan lisäksi voidaan pohtia, oliko C:n ja D:n välinen panttaus oikeustoimena pätevä. Pätemättömyysperusteina voisivat ehkä olla oikeustoimikelvottomuus tai OkTL 33 :ssä säädetty kunnianvastainen ja arvoton menettely. Ongelmana on vain se, voisiko A vedota C.n puolesta pätemättömyyteen D:tä vastaan. Oikeuskäytännössä on ratkaisuja, joissa kolmannelle on tämä oikeus myönnetty. Ks. Aurejärvi, Luotto- ja maksuvälineet s ja 94-95; Hemmo, Sopimusoikeus I s Tehtävä 2 (Saarikoski) Jutussa ei kerrota, onko laskun maksu A:n varoista tapahtunut yksin X:n aloitteesta vai onko siihen ollut B:n hyväksyntä. Sanamuoto X kuittasi... viittaa ensiksi mainittuun tilanteeseen. 1 B:n kelpoisuus A:n edunvalvojana määräytyy HTL 29 :n mukaisesti. Kelpoisuuteen kuuluu ilman erityisperusteluja oikeus antaa toimeksianto X:lle. Kysymys voisi olla kelpoisuuden ylittäen tehdystä suorituksesta A:n varoista siltä osin kuin lasku ei liity A:n edun valvontaan. Vieraiden varojen käyttö päämiehen laskun maksuun on tilanteena sangen erikoinen. Voidaan pohtia, olisiko B:n tahdonilmaisu asiassa ollut tarpeen sekä miten vahvan sen olisi tullut olla, kun B:llä sinänsä oli oikeus käyttää A:n varoja laskun maksuun siltä osin kuin toimenpiteet ovat olleet A:n edun valvontaa. Joka tapauksessa X on laskun perusteena olevien toimenpiteiden suorittajana ja asianajajana tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää B:n kelpoisuuden rajoista. Näin ollen palautusvaatimus olisi kohdistettavissa suoraan X:ään, joka ei ole ollut bona fide. 1 Ks. huomautus alla.

3 Vaikka maksua muutoin pidettäisiin pätevänä, voidaan pohtia, olisiko kysymys OikTl 33 :ssä tarkoitetusta kunnianvastaisesta ja arvottomasta menettelystä siltä osin kuin asianajaja X on itse käyttänyt tai sallinut B:n käyttää A:n varoja muusta kuin A:n edunvalvontaan liittyneistä toimenpiteistä B:lle osoitetun laskun maksamiseen. Tähän liittyen voidaan pohtia sitäkin, saisiko asianajajan velvollisuus noudattaa päämiehensä toimiohjeita tässä asetelmassa riittävästi kunnianvastaisuuden ja arvottomuuden kriteereiden täyttymistä estävää painoarvoa. Palautusvaatimus menestyisi vain pääosin, koska lasku ole kokonaan perustunut muuhun kuin A:n edun valvontaan. Vahingonkorvauksen tuomitseminen edellyttäisi a) vahingon aiheutumista, b) VahL 2:1 :n mukaista tuottamusta ja c) VahL 5:1 :n mukaisten taloudellisen vahingon korvaamisen erityisedellytysten täyttymistä. Vahinkoa olisi se muuhun kuin edunvalvontaan käytettyjen varojen määrä, joka on siirtynyt pois A:n vallinnasta eli pääosa eurosta. X:n edellä selostettu tietoisuus tuonee mukaan tuottamuksen. Erityisen painavaksi syyksi voitaisiin väittää esimerkiksi, että asetelmassa X olisi menetellyt hyvän asianajotavan vastaisesti kun kyse on vieraiden varojen oikeudettomasta käyttämisestä päämiehen laskun maksuun. Perusteettoman edun palautusta koskevan vaatimuksen eli tässä loukkauskondiktion oikea edunsaajavastaaja ei ole asianajaja X vaan hänen päämiehensä B, jonka lasku on maksettu A:n varoilla. X:n saatavalle B:ltä oli peruste, toimenpiteet ja niistä esitetty lasku B:lle. Selvää on, että viivästyskorkoa on tuomittava siitä lukien kun 30 päivää on kulunut (KorkoL 7 :n mukaisesti) yksilöidyn vaatimuksen esittämisestä tai viimeistään haasteen tiedoksiannosta lukien (KorkoL 9 ), korkokannan ollessa EKP:n perusrahoituskorko + 7 % (KorkoL 12 ). Aurejärvi Hemmo s esitetyn mukaisesti KKO on tuominnut tuottokorkoa myös perusteettoman edun palautustilanteissa korkolain soveltamisalasäännöksestä (KorkoL 1.2,4 ) huolimatta. Epäselvää kuitenkin on, voiko tuottokorkovaatimuksen kohdistaa (loukkauskondiktion perusteella) X:ään, jonka hallussa A:n rahat ovat olleet laskun maksusta lukien, vaikka pääomaa koskevan edunpalautusvaatimuksen oikea vastaaja on B. ARVOSTELUPERUSTEET Faktapohjaltaan ja juridiikaltaan huomattavan sekava juttu, jossa oli tarkoitus tiedustella velvoiteoikeudellisen oikeussuojakeinovalikoiman peruspalikoiden: pätemättömyys, vahingonkorvaus ja perusteettoman edun palautus hallintaa ja jossa saattoi perustellusti päätyä muihinkin lopputuloksiin kuin mihin mallivastauksessa on päädytty. Olennaista oli, että opiskelija osoitti hallitsevansa velvoiteoikeuden yleiset opit niin hyvin, että saattoi tehtävänannon mukaisesti kartoittaa asian vaihtoehtoiset ratkaisulinjat. Tapausselosteestahan ei näe, mihin oikeusperusteisiin kanne on tasan tarkkaan perustettu. Ainoastaan on selvää, että rahaa vaaditaan. Tapausselosteesta päätellen X olisi toiminut yksin, B:stä riippumatta. Tässä asetelmassa tehtävänasettelu on sikäli epäonnistunut, että esineoikeudellisesti voidaan ehkä OTT Janne Kaistoa myötäillen perustellustikin esittää, että mallivastauksessa selostettujen puhtaasti velvoiteoikeudellisten oikeussuojakeinojen soveltumisen pohdinta on täysin tarpeetonta, koska A:n ja X:n välinen suhde voidaan purkaa puhtaaksi (A:n varojen) omistusoikeutta 3

4 koskevaksi ennallistamistilanteeksi eli vindikaatioksi. Kun kysymys ei näin ollen olisi velasta eikä saatavasta muutoinkaan, olisi Y:llä A:n edunvalvojana ilman erityisiä problematisointeja oikeus vaatia A:n (edelleenkin) omistamat varat tai niitä vastaava arvo takaisin. Onneksi kukaan opiskelijoista ei ymmärtänyt tällaista vaihtoehtoa perustellusti esittää. Toimeksiannon jatkaminen B:n kuoleman jälkeen ja muut mallivastauksessa erityisesti käsittelemättä jääneet seikat olivat lähinnä indisioina kelpoisuuden ylittämisestä ja laskun perusteina olevien toimien tosiasiallisesta luonteesta. Jotkut argumentoivat, ettei X:llä ollut oikeutta kuitata laskuaan B:lle hallussaan olleista A:n varoista vastakkaisuusedellytyksen täyttymättömyyden vuoksi. Hankala kysymys, sillä A:n edunvalvojana B kuitenkin samastetaan A:han. B:llä on siten ollut saatavaa X:ltä X:n asiakasvaratilillä olleiden A:n varojen määrä. Asiakasvaratili on tosin eri asia kuin X:n omat varat. Perustelluista pohdinnoista sai pisteitä. Muutama opiskelija pohti hyvin X:n osalta myös mahdollista syyksiluettavuutta kavalluksen, erityisesti törkeän kavalluksen (RL 28:5) osalta. Hyvin oivallettu erityisesti VahL 5:1 :n mukaisten erityisedellytysten täyttymistä silmällä pitäen. Rikosperusteisia asioita ei tehtävässä kuitenkaan erityisesti kysytty. Joka tapauksessa tahallisuusvaatimus tuottaa ongelmia. Paria poikkeusta lukuun ottamatta korkokannoiksi ilmoitettiin SP:n viitekorko +risat. Vain muutama opiskelija oli viitsinyt tarkistaa muuttuneet säädökset kurssivaatimuksiin kuuluvasta korkolaista. Tässä voidaan viitata myös kollega Frey Nyberghin kommenttiin tehtävän 4 mallivastauksessa. 4 Tehtävä 3 (Halila) Oikeustapaus koski velkomuksen pätevyyttä. Kukin väitekohta voitiin arvioida itsenäisesti. Yhteisesti voidaan kuitenkin kiinnittää huomiota todistelun merkitykseen väitteiden osalta. Väite 1. Velkakirjaa ei ollut allekirjoitettu. Velkakirjalaissa ei ole asetettu muotovaatimukseksi velkakirjan allekirjoittamista. Vaatimus voidaan kuitenkin perustaa tavanomaiseen oikeuteen. Asiakirja täyttää ainakin suullisen velaksiannon tunnusmerkistön. Takaustahdonilmaisu vahvistaa velkasuhteen pätevyyttä samoin kuin se, että velan johdosta on annettu valuuttaa. Väite 2. Velkasitoumuksen pätevyys. Tahdonilmaisu on tulkinnanvarainen. KKO on ratkaisussaan 1962 II 49 asettunut sille kannalle, että tällaisessa tapauksessa kyseessä on suorituslupaus eikä tulevaisuutta koskeva tahdonilmaisu. Oppikirjan sanoin: "Ihmiset eivät tavallisesti tee tulevasta velaksiannosta tällaista kirjallista sopimusta". Väite 3. Päiväys. Päiväys ei kuulu velkakirjan muotovaatimuksiin. Sillä voi kuitenkin olla merkitystä todistelussa, erityisesti vanhentumisen osalta. Tässä tapauksessa huomio kiinnittyy kahteen seikkaan: asiakirja on hieman kellastunut ja se on euromääräinen. Euromää-

5 räisiä velkasitoumuksia on voitu käyttää jo ennen vuotta 2002 mutta ei kuitenkaan kymmentä vuotta. Asiakirja ei näin ole vanhentunut vaikkei olekaan priimakunnossa. Väite 4. Valuuttaväite. Valuutta on voitu antaa myös muulle henkilölle kuin velkakirjaan velalliseksi merkitylle. Jos näin on menetelty, velallisen väite on tehoton. 5 Tehtävä 4 (Nybergh) Tapauksessa on kysymys uuden asunnon kaupasta ja myyjän tiedonantovelvollisuudesta. Uuden asunnon kauppaa koskevan asuntokauppalain 4:1:n mukaan 4 luvun säännöksiä sovelletaan mm., kun elinkeinonharjoittaja myy asunnon otettavaksi käyttöön ensimmäistä kertaa uudis- tai korjausrakentamisen jälkeen. Tässä tapauksessa Rakennusliike Vanhat Uusiksi Oy (jäljempänä myyjä) on myynyt uuden huoneiston vanhassa talossa, joten 4 luvun säännökset tulevat sovellettaviksi. Uuden asunnon kauppaa koskevan asuntokauppalain 4:15:n mukaan asunnossa on virhe, mm. jos 1) se ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut asunnosta ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan; 2) myyjä on ennen kaupantekoa jättänyt antamatta ostajalle tiedon sellaisesta asuntoa koskevasta seikasta, joka hänen asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista annetun asetuksen mukaan olisi pitänyt antaa, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan; 3) myyjä on muuten ennen kaupantekoa jättänyt antamatta ostajalle tiedon sellaisesta asuntoa koskevasta erityisestä seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Tässä tapauksessa ratkaisevana seikkana on otettava huomioon, että myyjä on ollut edustettuna Asunto-osakeyhtiö Kirjatyöntekijänkatu 4:n hallituksessa vuoteen 2002 saakka. Tämän takia myyjän on täytynyt tietää rakennuksen perustusten painumisesta sekä perustuspaaluissa todetuista lahottajabakteereista. Kysymys on seikasta, josta ostajat ovat perustellusti saattaneet olettaa saavansa tiedon. Kun näin ei ole tapahtunut, myyjän on katsottava laiminlyöneen tiedonantovelvollisuutensa ostajia kohtaan ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Asunnossa on näin ollen asuntokauppalain 4:15:n tarkoittama virhe. Myyjä vastaa siis virheestä asuntokauppalain mukaan. Lain 4:25:n mukaan, jollei virheen oikaisu tule kysymykseen tai jollei oikaisua suoriteta, ostaja saa: 1) vaatia virhettä vastaavaa tai muuten virheeseen nähden määrältään kohtuullista hinnanalennusta; tai 2) purkaa kaupan, jos sopimusrikkomus on olennainen. Tapauksesta selviää, ett Aaltosten asunnon osuus perustusten korjauskustannuksista on :a ja he voivat vaatia tällä perusteella hinnanalennusta tämän määrän. Korjaus ei paranna asunnon arvoa siitä, mitä se on sopimuksen mukaan ollut. Näin ollen virhettä vastaavana hinnanalennuksena asunnon osalle on pidettävä perustusten korjauskulujen

6 määrää. Myyjän tulee suorittaa Aaltosille hinnanalennusta asunnon osalle tulevien perustusten korjauskulujen määrän eli :a. Huom! Tämä mallivastaus on informatiivisista syistä laadittu seikkaperäisemmäksi kuin mitä tenttivastauksilta on vaadittu. Asuntokauppalaki (843/1994, signumilla Si 505 Suomen Laki I -teoksessa) kuuluu tutkintovaatimuksiin. Olisi hyvä, että tenttiin valmistautumisen yhteydessä opiskelija oivaltaisi, että kaikkia relevantteja normeja ei käsitellä tutkintovaatimuskirjallisuudessa. Tutkintovaatimussäädökset on myös hyvä tuntea valmiina lakimiehenä. 6 Tehtävä 5 (Hemmo) Vastauksessa on haettu seuraavia seikkoja: - B Oy:lle aiheutuneet vahingot ovat puhtaita varallisuusvahinkoja, joiden korvaaminen määräytyy VahL 5:1 :n mukaan - Vastuun edellytyksenä tuottamuksen lisäksi on, että kysymyksessä on rangaistavaksi säädetty teko, julkisen vallan käyttö tai erittäin painavat syyt ovat käsillä - Rikostunnusmerkistön täyttymismahdollisuutta on voinut hieman pohtia, vaikka yksilöiden rikosnimikkeen tasolle menevää tietoa ei tässä tentissä edellytetäkään - Erittäin painavien syiden osalta menettelyn hyvän tavan vastaisuus on oikeuskäytännössä usein katsottu tunnusmerkistön täyttäväksi. Aihepiiristä on myös oikeuskäytäntöä, jonka on voinut mainita - Tuottamuksen olemassaolo on asiassa jokseenkin selvä, kun arviointi on ollut vääristelty ja hylättäviin päämääriin perustunut - Syy-yhteyden osalta voidaan huomata, että pelkkä B Oy:n myynnin lasku ei suoraan kerro lehtikirjoituksen vaikutuksesta, vaan huomioon tulisi ottaa mm. suhdanteet alalla, B:n edustamien tuotteiden myynnin kehitys muuten ym. - Korvausvastuu kohdistuu tahallisesti menetelleeseen X:ään, isännänvastuun perusteella lehden kustantajaan, tahallisesti menetelleeseen K:hon ja A Oy:hyn - Asiassa ei miltään osin ole kysymys aineettomista vahingoista, vaikka jotkut vastaajat ovat tätä esittäneet Tehtävä 6 (Sisula-Tulokas) Kysymys 6 a oli ongelmallinen, sillä no cure, no pay - periaate selitetään kyllä Halila - Hemmon kirjassa Sopimustyypit asianajajaa koskevassa osassa mutta itse termiä käytetään eksplisiittisesti osassa joka koskee kiinteistövälittäjää ja joka ei kuulu tenttivaatimuksiin. Arvostelussa olen ottanut tämän huomioon ja käyttänyt kahta eri pistelaskentasysteemiä. Jotkut opiskelijat ovat varsin hyvin vastanneet kysymykseen 6 a ja mm. viitanneet amerikkalaiseen käytäntöön ja esimerkiksi lähinnä John Grishamin kirjoihin. He saaneet siitä lähes täydet pisteet. Vastauksissa, joissa 6 a korottaa loppupistemäärää kaikki kolme osakysymystä on otettu huomioon pistelaskennassa. Muissa tapauksissa pisteet ovat kertyneet vain osien b:n ja c:n perusteella, eli kahden osakysymyksen perusteella.

MALLIVASTAUKSET. Velvoiteoikeus pakollinen aineopintotentti, ON-täydennystentti

MALLIVASTAUKSET. Velvoiteoikeus pakollinen aineopintotentti, ON-täydennystentti MALLIVASTAUKSET Velvoiteoikeus 14.4.2004 pakollinen aineopintotentti, ON-täydennystentti 2 Tehtävä 1 (Aurejärvi) Esisopimus ei merkitse samaa kuin Letter of intent. Ks. Hemmo I s. 253-261. Asiakirjan otsikko

Lisätiedot

Siviilioikeus 1.7.2003

Siviilioikeus 1.7.2003 Siviilioikeus 1.7.2003 Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro. 1 5. Kysymyksen nro. 6 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä yhden ruudun levyinen

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus kesätentti

Yleinen velvoiteoikeus kesätentti Yleinen velvoiteoikeus kesätentti 14.8.2007 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET Velvoiteoikeus pakollinen aineopintotentti

MALLIVASTAUKSET Velvoiteoikeus pakollinen aineopintotentti MALLIVASTAUKSET Velvoiteoikeus 15.9.2003 pakollinen aineopintotentti Muita kuin assistentille sähköisesti toimitettuja mallivastauksia ei ole julkaistu tässä. Niitä voi etsiä laitoksen aulasta tai ao.

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET. Yleinen velvoiteoikeus pakollinen aineopintotentti

MALLIVASTAUKSET. Yleinen velvoiteoikeus pakollinen aineopintotentti MALLIVASTAUKSET Yleinen velvoiteoikeus 19.9.2005 pakollinen aineopintotentti 2 Tehtävä 1 (Saarikoski) Tehtävän ydinkysymys on, onko A:lle aiheutunut korvauskelpoista taloudellista vahinkoa, kun hän on

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET Siviilioikeus 11.4.2003 aineopintotentti, ON-täydennystentti

MALLIVASTAUKSET Siviilioikeus 11.4.2003 aineopintotentti, ON-täydennystentti MALLIVASTAUKSET Siviilioikeus 11.4.2003 aineopintotentti, ON-täydennystentti Verkossa julkaistaan vain assistentille sähköisessä muodossa toimitetut mallivastaukset. Muut vastaukset ovat liitteenä. 2 Tehtävä

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus

Yleinen velvoiteoikeus Yleinen velvoiteoikeus 9.3.2007 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan.

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET. Velvoiteoikeus pakollinen aineopintotentti, ON-täydennystentti

MALLIVASTAUKSET. Velvoiteoikeus pakollinen aineopintotentti, ON-täydennystentti MALLIVASTAUKSET Velvoiteoikeus 1.7.2004 pakollinen aineopintotentti, ON-täydennystentti 2 Tehtävä 1 (Aurejärvi) Kun A osti B Oy:ltä puutavaraa loma-asuntoa varten, kyseessä oli KSL 5 luvun mukainen kulutustavaran

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET Kauppaoikeus 12.5.2004 pakollinen aineopintotentti, täydennystentit

MALLIVASTAUKSET Kauppaoikeus 12.5.2004 pakollinen aineopintotentti, täydennystentit MALLIVASTAUKSET Kauppaoikeus 12.5.2004 pakollinen aineopintotentti, täydennystentit Muita kuin assistentille sähköisesti toimitettuja mallivastauksia ei ole julkaistu tässä. Niitä voi etsiä laitoksen aulasta

Lisätiedot

Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela

Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela Julkisoikeus Valtiotieteellinen tiedekunta Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela Viranomaisen vahingonkorvausvastuu Viranomaisen vahingonkorvausvastuusta on erilliset säännökset vahingonkorvauslaissa

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET Siviilioikeus aineopintotentti, ON-täydennystentti

MALLIVASTAUKSET Siviilioikeus aineopintotentti, ON-täydennystentti MALLIVASTAUKSET Siviilioikeus 10.5.2002 aineopintotentti, ON-täydennystentti Verkossa julkaistaan vain assistentille sähköisessä muodossa toimitetut mallivastaukset. Muut vastaukset ovat liitteenä. 2 Tehtävä

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008

Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008 Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan.

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan tiedonottovelvollisuus 1 Sovellettava

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan selonottovelvollisuus Sovellettava

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET Velvoiteoikeus 28.5.2004 pakollinen aineopintotentti, ON-täydennystentti

MALLIVASTAUKSET Velvoiteoikeus 28.5.2004 pakollinen aineopintotentti, ON-täydennystentti MALLIVASTAUKSET Velvoiteoikeus 28.5.2004 pakollinen aineopintotentti, ON-täydennystentti Muita kuin assistentille sähköisesti toimitettuja mallivastauksia ei ole julkaistu tässä. Niitä voi etsiä laitoksen

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus 26.10.2007

Yleinen velvoiteoikeus 26.10.2007 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus 13.3.2006

Yleinen velvoiteoikeus 13.3.2006 Yleinen velvoiteoikeus 13.3.2006 Vastaustilaa on kaksi sivua kysymyksissä nro. 1 3. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä yhden

Lisätiedot

SOPIMUSOIKEUS Vastausohjeet. Hyvityspisteet

SOPIMUSOIKEUS Vastausohjeet. Hyvityspisteet 1 SOPIMUSOIKEUS 14.2.2006 Vastausohjeet Vastaustilaa on kaksi sivua kysymyksissä nro 1 3. Kysymyksen nro 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä

Lisätiedot

Siviilioikeus 11.4.2003

Siviilioikeus 11.4.2003 Siviilioikeus 11.4.2003 Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro. 1 5. Kysymyksen nro. 6 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä yhden ruudun

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus 18.8.2006

Yleinen velvoiteoikeus 18.8.2006 Yleinen velvoiteoikeus 18.8.2006 Vastaustilaa on kaksi sivua kysymyksissä nro. 1 3. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä yhden

Lisätiedot

Mallivastaukset. Yleinen velvoiteoikeus 28.9.2011

Mallivastaukset. Yleinen velvoiteoikeus 28.9.2011 Mallivastaukset Yleinen velvoiteoikeus 28.9.2011 Velvoiteoikeuden pakolliset aineopinnot 28.9.2011 Tehtävä 1 / Mäenpää Mallivastaus Tapauksessa on kyse hirven väistämisestä autolle aiheutuneiden vahinkojen

Lisätiedot

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 6.5.2013

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 6.5.2013 SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 6.5.2013 Mallivastaukset Kysymys 1 Osakeyhtiö X:n (myöhemmin X Oy) edustaja ottaa yhteyttä paikanninlaitteita mittatilaustyönä valmistavan osakeyhtiö Y:n (myöhemmin

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus

Yleinen velvoiteoikeus Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET. Kauppaoikeus 1.10.2004 pakollinen aineopintotentti, täydennystentit

MALLIVASTAUKSET. Kauppaoikeus 1.10.2004 pakollinen aineopintotentti, täydennystentit MALLIVASTAUKSET Kauppaoikeus 1.10.2004 pakollinen aineopintotentti, täydennystentit 2 Tehtävä 1 (Toiviainen) Vastausten arvostelussa huomioon otettuja seikkoja: Aatu Avuttoman oikeus saada tietoja kaupasta.

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus 26.1.2007

Yleinen velvoiteoikeus 26.1.2007 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä

Lisätiedot

SOPIMUSOIKEUS 4.7.2006. Vastausohjeet. Hyvityspisteet

SOPIMUSOIKEUS 4.7.2006. Vastausohjeet. Hyvityspisteet SOPIMUSOIKEUS 4.7.2006 Vastausohjeet Vastaustilaa on kaksi sivua kysymyksissä nro 1 3. Kysymyksen nro 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET. Kauppaoikeus pakollinen aineopintotentti, täydennystentit

MALLIVASTAUKSET. Kauppaoikeus pakollinen aineopintotentti, täydennystentit MALLIVASTAUKSET Kauppaoikeus 4.2.2005 pakollinen aineopintotentti, täydennystentit 2 Tehtävä 1 (Toiviainen) (à 2 p.): a) Apporttiehto (Rissanen ym. s. 233-234); b) Osakassopimus (s. 243-244); c) Valtakirjaäänestys

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET. Siviilioikeus 28.5.2003 aineopintotentti, ON-täydennystentti

MALLIVASTAUKSET. Siviilioikeus 28.5.2003 aineopintotentti, ON-täydennystentti MALLIVASTAUKSET Siviilioikeus 28.5.2003 aineopintotentti, ON-täydennystentti 2 Tehtävä 1 (Aurejärvi) A:n B:lle antama valtuutus oli luonteeltaan OikTL 11.2 ja 18 :ssä tarkoitettu toimeksiantovaltuutus.

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Velvoiteoikeus

Velvoiteoikeus Velvoiteoikeus 25.2.2005 Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro. 1 5. Kysymyksen nro. 6 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä yhden ruudun

Lisätiedot

Pellon myynti. Marica Twerin/Maatalouslinja

Pellon myynti. Marica Twerin/Maatalouslinja Pellon myynti Marica Twerin/Maatalouslinja Muotovaatimukset / kauppa Kirjallisesti Osapuolten on allekirjoitettava kauppakirja ja kaupanvahvistajan vahvistettava kauppa kaikkien allekirjoittajien ollessa

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus

Yleinen velvoiteoikeus Yleinen velvoiteoikeus 17.12.2007 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan.

Lisätiedot

Velvoiteoikeus

Velvoiteoikeus Velvoiteoikeus 3.12.2004 Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro. 1 5. Kysymyksen nro. 6 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä yhden ruudun

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus 6.3.2008

Yleinen velvoiteoikeus 6.3.2008 Yleinen velvoiteoikeus 6.3.2008 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan.

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL 4 72600 KEITELE Jäljempänä Myyjä 1.2. OSTAJA Kemijärven kaupunki Y-tunnus Osoite: PL 5, 98101 KEMIJÄRVI Jäljempänä Ostaja 2. KAUPAN

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET Velvoiteoikeus pakollinen aineopintotentti ja täydennystentit

MALLIVASTAUKSET Velvoiteoikeus pakollinen aineopintotentti ja täydennystentit MALLIVASTAUKSET Velvoiteoikeus 5.12.2003 pakollinen aineopintotentti ja täydennystentit Muita kuin assistentille sähköisesti toimitettuja mallivastauksia ei ole julkaistu tässä. Niitä voi etsiä laitoksen

Lisätiedot

Velvoiteoikeus 15.9.2003

Velvoiteoikeus 15.9.2003 Velvoiteoikeus 15.9.2003 Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro. 1 5. Kysymyksen nro. 6 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä yhden ruudun

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28 09.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa 530/090/2012

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET Velvoiteoikeus pakollinen aineopintotentti

MALLIVASTAUKSET Velvoiteoikeus pakollinen aineopintotentti MALLIVASTAUKSET Velvoiteoikeus 5.7.2005 pakollinen aineopintotentti Muita kuin assistentille sähköisesti toimitettuja mallivastauksia ei ole julkaistu tässä. Niitä voi etsiä laitoksen aulasta tai ao. opettajalta.

Lisätiedot

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Kuntamarkkinat 2015 / Lakiklinikka Joonas Jännäri lakimies Tyypilliset yksityisoikeudelliset saatavat kunnissa Tyypillisiä

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

NÄYTTÖTAAKKA MISTÄ SE MUODOSTUU JA MITÄ SE TARKOITTAA?

NÄYTTÖTAAKKA MISTÄ SE MUODOSTUU JA MITÄ SE TARKOITTAA? NÄYTTÖTAAKKA MISTÄ SE MUODOSTUU JA MITÄ SE TARKOITTAA? Palontutkinnan opintopäivät 29.11.2017, Jyväskylä Kihlakunnansyyttäjä, apulaispäällikkö Marika Visakorpi Sisä-Suomen syyttäjänvirasto RIKOSASIAN KULKU

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET. Yleinen velvoiteoikeus

MALLIVASTAUKSET. Yleinen velvoiteoikeus MALLIVASTAUKSET Yleinen velvoiteoikeus 9.3.2007 2 Tehtävä 1 (Saarikoski) Rikastumiskieltoperiaatteen kannalta on kyseenalaista, voidaanko A:n B:lle maksamaa hinnanalennusta 4.000 pitää A:lle aiheutuneena

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA Rauniorakentajat

Lisätiedot

LVV-KOE 10.5.2008 ARVOSTELUPERUSTEET 1(5)

LVV-KOE 10.5.2008 ARVOSTELUPERUSTEET 1(5) LVV-KOE 10.5.2008 ARVOSTELUPERUSTEET 1(5) KYSYMYS 1 a) Asunto-osakeyhtiössä tapahtuvaan huoneiston hallintaanottoon sovelletaan asunto-osakeyhtiölain säännöksiä. Ko. lain 85 :n mukaisesti yhtiön on vuokrattava

Lisätiedot

Ajankohtaisia oikeustapauksia siviiliasioissa

Ajankohtaisia oikeustapauksia siviiliasioissa Ajankohtaisia oikeustapauksia siviiliasioissa Kuntamarkkinat 1092015 lakimies, OTK, TkL Sampsa Matilainen KKO 2015:58 Kiinteistön kauppa Laatuvirhe Kaupan purkaminen Maakaari A oli vuonna 2011 tehdyllä

Lisätiedot

Vastaustilan ylittävää vastauksen osaa ja epäselvällä käsialalla kirjoitettua vastausta ei lueta.

Vastaustilan ylittävää vastauksen osaa ja epäselvällä käsialalla kirjoitettua vastausta ei lueta. 6,9,,/,2,.(86 Vastaustilaa on NDNVLVLYXD kysymyksissä nro. 1 4 ja \NVLVLYX kysymyksessä nro. 5. Kysymyksen nro. 6 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. 6LYXQRLNHDDQODLWDDQRQMlWHWWlYl\KGHQUXXGXQOHY\LQHQPDUJLQDDOLKukin

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus 27.4.2009

Yleinen velvoiteoikeus 27.4.2009 Yleinen velvoiteoikeus 27.4.2009 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan.

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Loppukuulustelu II 8.5.2013 Mallivastaukset Tehtävä 1 Tapauksessa piti laskea rintaperillisten lakiosat ja selvittää, mitä kunkin lakiosasta vielä

Lisätiedot

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 17.3.2016 Dnro 1669/2/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 1 ASIA Tutkittavani

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET/ARVIOINTIPERUSTEET. Kauppaoikeus 18.8.2006 pakollinen aineopintotentti

MALLIVASTAUKSET/ARVIOINTIPERUSTEET. Kauppaoikeus 18.8.2006 pakollinen aineopintotentti 1 MALLIVASTAUKSET/ARVIOINTIPERUSTEET Kauppaoikeus 18.8.2006 pakollinen aineopintotentti 2 1 (Toiviainen) 1 Tapauksen pohjana ovat korkeimman oikeuden ratkaisut KKO 1991:122 ja 1991:123. Niissä oli kysymys

Lisätiedot

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 11.2.2008

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 11.2.2008 SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 11.2.2008 Vastausohjeet Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro 1 3. Tilaa ylittävää vastausta tai sellaista vastausta, jossa on riviä kohden enemmän kuin yksi

Lisätiedot

YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS

YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS 1. PANTINANTAJA Keski-Suomen Valokuituverkot Oy (y-tunnus: 2556709-7), osoite: Tuurinkyläntie 2, 63610 Tuuri (jäljemäpänä Pantinantaja ) 2. PANTINSAAJAT 1) kunta 2) kunta

Lisätiedot

Siviilioikeus

Siviilioikeus Siviilioikeus 13.9.2002 Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro. 1 5. Kysymyksen nro. 6 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä yhden ruudun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 16.06.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 16.06.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (5) 225 Oikaisuvaatimus autopaikkavuokrien korvaamista koskevasta viranhaltijapäätöksestä HEL 2015-000537 T 03 01 00 Päätös päätti hylätä Vallilan terveysaseman

Lisätiedot

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Toimitusjohtaja, Tampereen Tilakeskus Liikelaitos

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Toimitusjohtaja, Tampereen Tilakeskus Liikelaitos Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Vahingonkorvausvaatimus tulonmenetyksestä TRE:5380/03.07.01/2017 Lisätietoja päätöksestä Toimitusjohtaja Petri Mölsä, puh. 040 543 4181, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. TARJOUS, asunto-osake Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. 2. Kaupan

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus Mallivastaukset. Tehtävä 1 (Norio-Timonen)

Yleinen velvoiteoikeus Mallivastaukset. Tehtävä 1 (Norio-Timonen) Yleinen velvoiteoikeus 15.3.2010 Mallivastaukset Tehtävä 1 (Norio-Timonen) Tapauksessa on kysymys pelastamisvelvollisuudesta, pelastamiskustannusten korvaamisesta ja samastamisesta. Vakuutustapahtuman

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

SOPIMUSOIKEUS MALLIVASTAUKSET

SOPIMUSOIKEUS MALLIVASTAUKSET SOPIMUSOIKEUS 18.9.2006 MALLIVASTAUKSET Tehtävä 1 Tapauksessa on kysymys asennusvalmiin talon toimittamisesta koskevan sopimuksen tulkinnasta. Tulkinnanvaraisuus johtui sopimusasiakirjoissa sisältävästä

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET. Siviilioikeus aineopintotentti, ON-täydennystentti

MALLIVASTAUKSET. Siviilioikeus aineopintotentti, ON-täydennystentti MALLIVASTAUKSET Siviilioikeus 8.2.2002 aineopintotentti, ON-täydennystentti 2 Tehtävä 1 (Aurejärvi) Sitova autokauppa voidaan tehdä puhelimitse, mikään varsinainen muotosäännös ei koske tällaista kauppaa.

Lisätiedot

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 9.2.2010

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 9.2.2010 SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 9.2.2010 Vastausohjeet Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro 1 3. Tilaa ylittävää vastausta tai sellaista vastausta, jossa on riviä kohden enemmän kuin yksi kirjoitusrivi,

Lisätiedot

SIVIILIOIKEUS

SIVIILIOIKEUS SIVIILIOIKEUS 26.3.2002 Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro. 1 5. Kysymyksen nro. 6 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä yhden ruudun

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

PÄÄTÖS 15/10275. 65100 Vaasa 15.12.2015 L13/4814 XXXXX XXXXXX

PÄÄTÖS 15/10275. 65100 Vaasa 15.12.2015 L13/4814 XXXXX XXXXXX POHJANMAAN KÄRÄJÄOIKEUS 2. osasto Korsholmanpuistikko 43, PL 251 PÄÄTÖS 15/10275 65100 Vaasa 15.12.2015 L13/4814 Yhteinen käsittely: Dnro:t L13/4814 - L 13/4828 L 13/48/16 L 13/4817 L 13/4818 L 13/4819

Lisätiedot

VENEKAUPAN MYYNTIEHDOT 2007

VENEKAUPAN MYYNTIEHDOT 2007 1 VENEKAUPAN MYYNTIEHDOT 2007 1. Kaupan kohde Näitä sopimusehtoja sovelletaan veneiden, moottorien ja venetarvikkeiden kauppaan. Kaupan kohteesta käytetään jäljempänä nimitystä vene. Uusi runkonumerolla

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Loppukuulustelu I 29.4.2013 Mallivastaukset Tehtävä 1 Tapauksessa tuli ensin toimittaa ositus P:n perillisten ja L:n kesken. Siinä oli puolisoiden

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET Siviilioikeus 27.2.2003 aineopintotentti, ON-täydennystentti

MALLIVASTAUKSET Siviilioikeus 27.2.2003 aineopintotentti, ON-täydennystentti MALLIVASTAUKSET Siviilioikeus 27.2.2003 aineopintotentti, ON-täydennystentti Verkossa julkaistaan vain assistentille sähköisessä muodossa toimitetut mallivastaukset. 2 Tehtävä 1 (Aurejärvi) Rakennusurakka

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

KAUPPAOIKEUS MALLIVASTAUS/ARVIOINTIPERUSTEET. 1 (Toiviainen)

KAUPPAOIKEUS MALLIVASTAUS/ARVIOINTIPERUSTEET. 1 (Toiviainen) 1 KAUPPAOIKEUS MALLIVASTAUS/ARVIOINTIPERUSTEET 1 (Toiviainen) OYL (osakeyhtiölaki 21.7.2006/624) 1:3.1:n mukaan yksityisen osakeyhtiön osakepääoman on oltava vähintään 2.500 euroa. Toisaalta OYL:n uudessa

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

Velvoiteoikeus

Velvoiteoikeus Velvoiteoikeus 5.12.2003 Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro. 1 5. Kysymyksen nro. 6 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä yhden ruudun

Lisätiedot

Kuntien vastuut Juha Lempinen Kehityspäällikkö Väestörekisterikeskus

Kuntien vastuut Juha Lempinen Kehityspäällikkö Väestörekisterikeskus Kuntien vastuut 7.10.2015 Juha Lempinen Kehityspäällikkö Väestörekisterikeskus VRK:n ja kunnan välinen sopimus rakennustietojen ylläpidosta Väestörekisterikeskus voi sopia kunnan kanssa, että kunta vastaa

Lisätiedot

Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a

Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a 22.11.2011 S Y S : n s y y s k o k o u s K a r i M a r t t i n e n P a r t n e r A s i a n a j o t o i m i s t o

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET Velvoiteoikeus pakollinen aineopintotentti

MALLIVASTAUKSET Velvoiteoikeus pakollinen aineopintotentti MALLIVASTAUKSET Velvoiteoikeus 27.5.2005 pakollinen aineopintotentti Muita kuin assistentille sähköisesti toimitettuja mallivastauksia ei ole julkaistu tässä. Niitä voi etsiä laitoksen aulasta tai ao.

Lisätiedot

LUOTTOSUHDE 18.3.2015

LUOTTOSUHDE 18.3.2015 LUOTTOSUHDE 18.3.2015 Valinnainen opintojakso, 7 op 1. a: Koron korottaminen ja b: lisäkorko ( 2. Velan periminen. (Saarnilehto, Kivi ym) 3. Korkeimman oikeuden ratkaisussa 2013:72 on kysymys muun ohessa

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. TARJOUS, kiinteistö Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. TARJOUS, asunto-osake Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. 2. Kaupan

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Hallituksen vastuut ja velvollisuudet

Hallituksen vastuut ja velvollisuudet Hallituksen vastuut ja velvollisuudet Markus Talvio Toimitusjohtaja OTM JuriNet Oy ASTA Rakentaja 2015 Tampereen Messu ja Urheilukeskus 13.2.2015 Vastuut ja velvollisuudet Esityksen rakenne: 1. Hallituksen

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus - Kuka hoitaa asioitani, kun en enää itse siihen pysty?

Edunvalvontavaltuutus - Kuka hoitaa asioitani, kun en enää itse siihen pysty? Edunvalvontavaltuutus - Kuka hoitaa asioitani, kun en enää itse siihen pysty? Esimerkkinä Maija Mikkonen on hyvässä henkisessä ja fyysisessä kunnossa. Ikää hänellä on 65-vuotta. Maija haluaa kuitenkin

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 12.1.2012 2011/0204(COD) TARKISTUKSET 28-38 Lausuntoluonnos Elena Băsescu (PE475.906v01-00) eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Lisätiedot

HE 97/2017 vp. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto

HE 97/2017 vp. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto HE 97/2017 vp Valtiovarainvaliokunnan verojaosto 10.11.2017 Rikosilmoitusharkinta Verohallinnossa rikosilmoitusharkinnan suorittavat verorikoksiin perehtyneet asianvalvojat Verorikokset ovat rangaistavia

Lisätiedot

Tapauksessa on kyse vakuutussopimuslain pakottavuudesta, vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuudesta sekä suojeluohjeiden noudattamisesta.

Tapauksessa on kyse vakuutussopimuslain pakottavuudesta, vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuudesta sekä suojeluohjeiden noudattamisesta. Tehtävä 1/ Mäenpää / Velvoiteoikeus 10.3.2011 Mallivastaus Alla oleva mallivastaus on yksityiskohtaisempi kuin mitä vaadittiin täyden pistehyvityksen saamiseen. Arvostelussa kiinnitettiin huomiota lisäksi

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Matti Kasso ISBN 978-952-14-2157-0 ISBN 978-952-14-2158-7

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET SOPIMUSOIKEUS 14.2.2006

MALLIVASTAUKSET SOPIMUSOIKEUS 14.2.2006 MALLIVASTAUKSET SOPIMUSOIKEUS 14.2.2006 YLEISTÄ: Muistutetaan siitä, että tenttiin on ilmoittauduttava 8 päivää ennen tentin ajankohtaa. Tällä kierroksella myöhästyneet yli 20 opiskelijaa otettiin kuitenkin

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET Siviilioikeus aineopintotentti, ON-täydennystentti

MALLIVASTAUKSET Siviilioikeus aineopintotentti, ON-täydennystentti MALLIVASTAUKSET Siviilioikeus 2.7.2002 aineopintotentti, ON-täydennystentti Verkossa julkaistaan vain assistentille sähköisessä muodossa toimitetut mallivastaukset. Muut vastaukset ovat liitteenä. 2 Tehtävä

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 6/2001 vp).

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. TARJOUS, kiinteistö Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Miten aluehallintovirastot (AVI) valvovat kiinteistönvälittäjiä energiatodistusten osalta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Jouko Rikkilä (ESAVI)

Miten aluehallintovirastot (AVI) valvovat kiinteistönvälittäjiä energiatodistusten osalta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Jouko Rikkilä (ESAVI) Miten aluehallintovirastot (AVI) valvovat kiinteistönvälittäjiä energiatodistusten osalta 1 Yleistä AVI:n kiinteistönvälitysvalvonnasta Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä

Lisätiedot

Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden ostamista ja myymistä koskeva KAUPPAKIRJA

Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden ostamista ja myymistä koskeva KAUPPAKIRJA Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden ostamista ja myymistä koskeva KAUPPAKIRJA 19.6.2017 2 OSAPUOLET Myyjät 1. Rovaniemen kaupunki, Hallituskatu 7, PL 122, 96101 Rovaniemi; Jäljempänä Myyjä Ostaja

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot