MALLIVASTAUKSET Siviilioikeus aineopintotentti, ON-täydennystentti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MALLIVASTAUKSET Siviilioikeus 11.4.2003 aineopintotentti, ON-täydennystentti"

Transkriptio

1 MALLIVASTAUKSET Siviilioikeus aineopintotentti, ON-täydennystentti Verkossa julkaistaan vain assistentille sähköisessä muodossa toimitetut mallivastaukset. Muut vastaukset ovat liitteenä.

2 2 Tehtävä 1 (Aurejärvi) Kysymyksessä ei kerrota A Oy:n ja B-pankin välisen neuvottelun sisältöä eikä tulosta. Jos neuvottelussa päästiin yksimielisyyteen luoton ehdoista ja siitä, että lopullinen sopimus riippuu B-pankin kannanotosta, sitova luottosopimus on voinut syntyä C:n ilmoituksella. OikTL:n mukainen tarjous-vastaus -mekanismi ei juurikaan sovellu tällaiseen sopimistapaan. Ks. Hemmo I s. 73 ja A Oy:n väite siitä, ettei sopimus voinut syntyä puhelinsoiton nojalla, tuntuisi viittaavan siihen, että sopimus olisi pitänyt laatia kirjallisena. Luottosopimus ei kuitenkaan edellytä määrämuotoa; eri asia on, jos neuvottelussa sovittiin muotovaraumasta eli siitä, että tuleva sopimus laaditaan kirjallisena. Ks. Hemmo I s A Oy:n huomautus rahojen nostamisesta on sikäli oikea, että A Oy:n velka B-pankille olisi syntynyt vasta tällä perusteella. Luottosopimuksen sitovuus ei kuitenkaan edellytä valuutan nostamista; kyseessä ei ole reaalisopimus. Luottosopimus voidaan tehdä sitovana niin, että se koskee tulevaisuudessa nostettavaa luottoa. A Oy:n väite C:n kelpoisuuden puuttumisesta on nurinperäinen. Jos edustajalta puuttuu kelpoisuus, tehty sopimus ei sido päämiestä. Tämän mukaan kelpoisuuden puuttumiseen olisi voinut vedota B-pankki eikä A Oy. B-pankki kuitenkin hyväksyi C:n toiminnan, joten C sai edustaa B:tä. Ks. OikTL 25 ja Hemmo I s Joissakin vastauksissa käsiteltiin A Oy:n mahdollisuutta irtautua sopimuksesta ennen kuin B-pankki ehti hyväksyä C:n edustusoikeuden (vrt. holhoustoimilain 27 ). Tässä tapauksessa A Oy kuitenkin keksi kelpoisuuden puutteen vasta sen jälkeen, kun B-pankki vaati A Oy:ltä vahingonkorvausta. A Oy:n vahingonkorvausvastuu riippui siitä, oliko sitova luottosopimus syntynyt C:n ilmoituksella. Jos sopimus oli sitova, A Oy oli velvollinen korvaamaan B-pankin positiivisen sopimusedun. A Oy:n korvausvastuu saattoi määräytyä joko sopimusehdon tai sopimusperusteista vahingonkorvausta koskevan yleisen säännön nojalla. B-pankin vaatima 0,35 %:n vahingonkorvaus ei perustunut ainakaan nimenomaiseen sopimusehtoon. Pankkikäytännön nojalla A Oy tuskin oli luotonvarausprovisioon sidottu. A Oy:n toiminta-ala ei ollut sama kuin B-pankin. Toisaalta on mahdollista, että A Oy oli aikaisemmin ottanut B- pankilta luottoa samoin ehdoin; merkitystä olisi voinut olla myös sillä, että A Oy oli tiennyt pankkien sopimuskäytännöstä. Ks. Hemmo I s ; Wilhelmsson s Mikäli A Oy ei ollut sidottu luotonvarausprovisioon, yhtiön korvausvastuu määräytyi yleisen sopimuskorvaussäännön mukaan. Tällöin B-pankin velvollisuutena oli näyttää, että A Oy:n sopimusrikkomuksesta todella aiheutui vahinkoa. B-pankin vahinko olisi riippunut pääasiassa sovitun luoton ehdoista; ratkaiseva tekijä olisi ollut erityisesti luotolle sovitun koron suuruus Tehtävä 2

3 3 (Saarikoski) Tapausselosteesta ei käy ilmi, vaatiiko H vahingonkorvausta, hinnanalennusta, sopimuksen purkuun perustuvaa palautusta vaiko jotakin yhdistelmää näistä. Hinnanalennus ja purkupalautus edellyttävät sopimussuhdetta. H on nähtävästi mieltänyt olleensa ainakin johonkin asiaan osallisista vastuuvahingon korjauspalvelua tarkoittavassa sopimussuhteessa siten, että hän on voinut esittää vaatimuksia sopimuksen virheellisen täyttämisen perusteella B:lle. Yksinomaan KSL 8 lukua ajatellen vaihtoehtoja X:n sopimusvastuulle on kaksi: 1) Sopimussuhde on H X, jolloin X käyttää täytäntöönpanossa B:tä, 2) sopimussuhde on H A, jolloin A käyttää täytäntöönpanossa X:tä, joka puolestaan on antanut toimeksiannon B:lle. Vaihtoehdossa 1 B ja vaihtoehdossa 2 X vastaavat KSL 8:35 :n nojalla osana sopimusketjua. Jutussa on epäselvää, kenen välillä sopimus nosturivahingon korjauksesta tehtiin. Se, että X on jopa ennen työn aloittamista ilmoittanut B:lle, että laskut on osoitettava A:lle, viittaa siihen, ettei X:n ja B:n välillä ole toimeksiantoa. X on siis vastuuvakuutussopimuskumppaninsa A:n aiheuttaman vahingon korvaajan eikä korjauttajan roolissa, mihin vastuuvakuutusehtojen sisältökin viittaisi. Se, että B on ohjeiden vastaisesti osoittanut laskut X:lle, ei muuta tätä tilannetta. B:n ilmoitus H:lle korjaustoimenpiteistä sopimisesta X:n kanssa on faktapohjaltaan epäselvä, jollei kysymys ole siitä, että sopiminen koski vain korjaustoimenpiteiden sisältöä. 1 Olennaista onkin, minkä perustellun käsityksen H sai suhteestaan X:ään. H ei itse ole edes väittänyt olleensa sopimussuhteessa X:ään. Vaatimuksetkin oli kohdistettu ensisijaisesti huonompaan maksajaan, B:hen. Muutkaan seikat eivät viittaa siihen, että epäselvyys suhteen X H luonteesta johtuisi X:n puolella olevasta syystä. Vaihtoehdot 1 ja 2 kaatuvat tällä perusteella. Jos X on välittänyt korjauspalvelusopimuksen H:n ja B:n välille, KSL 12:1 välittäjänvastuusta soveltuu tapaukseen. Olennaista on, millainen perusteltu käsitys H:lle saattoi vakuutustarkastajan osoituksen perusteella syntyä sopimussuhteen välittämisestä. Faktojen epämääräisyys huomioon ottaen voi päätyä molempiin vaihtoehtoihin. Liikennevahinkotapausten osoittaminen B:n korjattaviksi ei osoita, että B:n voitaisiin katsoa olevan X:ään nähden sellaisessa alisteisessa asemassa, että X:n vastuu voitaisiin perustaa VahL 3:1:een. 2 Se, että B on menetellyt virheellisesti nyt tutkittavana olevassa yksittäistapauksessa, ei osoita lähellekään, että X olisi menetellyt tuottamuksellisesti osoittaessaan H:lle korjauksen suorittajaksi B:n (VahL 2:1). 1 2 Luonnollistahan on, etteivät vakuutusyhtiöt hyväksy korjauksia avoimen piikin periaatteella, vaan vaativat selvityksen korjaustoimenpiteiden tarkoituksenmukaisuudesta ennen korvauksen maksamista laskujen mukaan. Tyypillistä on myös, että vakuutusyhtiöt ehdottavat/osoittavat hyviksi havaitsemiaan korjaamopalvelun tarjoajia silloin, kun korjauskulut tulevat jonkin vakuutuksen perusteella niiden maksettavaksi. Näillä seikoilla ei taas ole mitään tekemistä sen kanssa, kuka korjauspalvelua tarkoittavan toimeksiannon antoi ja kenelle. Mitään selvitystä esimerkiksi siitä, onko B:llä muitakin toimeksiantojen saan tikanavia ku in X, ei ole esitetty.

4 Vaikka vastuu KSL 12:1 :n perusteella syntyisikin, ei X kuitenkaan ole vastuussa enemmästä kuin mistä välitetyn sopimuksen osapuoli B on. Koska vaatimus on määrän osalta hylätty B:tä vastaan ajettuna, se hylätään myös X:tä vastaan ajettuna. ARVOSTELUPERUSTEET Kyseessä oli klassinen ja toivottavasti monille opiskelijoille jo tutuksi tullut henkilörelaatioharjoittelu, jossa joudutaan käymään lävitse mahdollisia vastuun perusteita 1) sopimusmaailmassa, 2) sopimuksen ulkoisessa VahL-maailmassa ja 3) hämärillä raja-alueilla (kuten tässä keississä välittäjänvastuu KSL 12:1 :n perusteella). Yleisellä tasolla vastaavan tyyppistä hahmotuskykyä on testattu ainakin tenttikierroksilla (taksipalvelusekoilu) ja (asianajajan vastuu). Mallivastaukset ovat olleet saatavissa verkosta, mutta nähtävästi vain harva on niihin viitsinyt ajatuksella perehtyä. Pitäisi siis käsittää, että vaikka juttujen sisällä olevat faktat ja tilanneasetelmat vaihtelevat eri elämänalueilla, niiden auki purkamisessa on hämmästyttävän yhdenmukainen logiikka joka tosin avautuu vain niille, jotka ovat sisäistäneet velvoiteoikeuden systematiikan. Tämän tyyppisiä kysymyksiä tulee tenttiin jatkossakin runsaasti, joten kokonaiskuviot on syytä yrittää oppia hallitsemaan. Yli 60 prosenttia vastaajista ei käsittänyt edes tapauksen lähtötilannetta oikein. Jutussa on pohdittava, millä perusteilla X vastaa B:n suoritusvirheestä H:lle. B:n virhe ei ole syyyhteydessä eli aiheutunut A:ssa tapahtuneesta vastuuvahingosta eli siitä, että H:n auto on A:n laiminlyönnin seurauksena pudonnut nosturilta ja vaurioitunut. Näin ollen kysymys ei B:n virheen osalta ole A:n vastuuvakuutuksen perusteella korvattavasta tapahtumasta. Monet lampsivat päätäpahkaa pöpelikköön kehtaamalla väittää, että H:lla on A:n ja X:n välisen vastuuvakuutussopimuksen nojalla oikeus luontoissuoritukseen eli siis siihen, että X korjaa/korjauttaa auton. Hyvin erikoinen ja laaja käsitys teoreettisesta konstruktiosta nimeltä sopimus kolmannen hyväksi siis. Yleisopeista pitäisi kuitenkin olla selvää, että vahingonkorvaus/vastuuvakuutuskorvaus suoritetaan/vaaditaan/tuomitaan/ulosmitataan rahana, ellei korvausvelvollisuuden sisällöstä tehdä muuta tarkoittavaa sopimusta. Jos kysymys olisi ollut H:n ja X:n välisestä vahinkovakuutussopimuksesta, olisi X periaatteessa vahinkovakuutusehtojen rajaamissa tilanteissa ja ja ehdoissa tarkemmin määritellyllä tavoin ikään kuin vastuussa H:lle siitä, että auto tulee korjausten seurauksena samaan kuntoon kuin missä se oli ennen vahinkoa (jonkinlainen lopputulosvastuu siis tätä kautta). Vastuuvahingoissakin on tosin kysymys vahingon korvaamisesta eikä vahinkoesineen korjaamisesta. Viime kädessä differenssi vahingoittuneen esineen ja vahinkoa edeltäneen tilanteen välillä kurotaan kiinni vahinkoesineen lunastuksella. On toki mahdollista, että X voisi joutua vastuuvakuutuksen perusteella korvaamaan H:lle A:ssa sattuneen vastuuvahinkotapahtuman vuoksi autolle aiheutuneen arvonalennuksen, jos sellaista olisi jäänyt, vaikka auto olisi korjattu sinänsä virheettömästi B Oy:ssä. Tällainen vahinkohan olisi syy-yhteydessä A:n tuottamukseen. Kysymys oli kuitenkin rajattu X:n vastuuseen B:n suoritusvirheestä. Sitä paitsi väite siitä, että auton arvo nosturilta putoamisen vuoksi aiheutuneen vaurion seurauksena on alentunut siitä huolimatta, että kyseinen vaurio on korjattu laatustandardia noudattaen, vaatisi korkeatasoista teknistä selvitystä tuekseen. 4

5 Tapaus oli vaikea ratkaista, vaikka malttoikin rauhassa miettiä asiat halki ennen vastauksen kirjoittamista. Kokonaisarvostelussa pyrittiin suhtautumaan erityisen lempeästi kaikenlaisiin vakavasti otettaviin yrityksiin tuottaa selkeästi ajateltu vastaus siitä riippumatta, oliko päättely osunut oikeaan. Vastaavasti kaikenlaiseen faktojen vääristelyyn ja niiden lisäilyyn sekä perustelemattomiin ratkaisukannanottoihin suhtauduttiin hyvin ankarasti. Täysien pisteiden saaminen ei edellyttänyt kaikkien edellä esitettyjen yksityiskohtien käsittelyä. Jokaiselle nollasta poikkeavan vastauksen kirjoittajalle annettiin yksi lisäpiste tehtävän vaikeusasteen vuoksi. Alkavan kuuman kesän kunniaksi niille opiskelijoille, jotka olivat eksyneet polulta metsään, mutta jotka kuitenkin löysivät edes jonkin mansikkapaikan, annettiin säälistä joitakin lisäpisteitä, jos vastaus lisäksi osoitti kykyä perusteelliseen juridiseen argumentaatioon. 5 Tehtävä 3 (Halila) Tehtävässä tuli aluksi selvittää velkasuhteen pätevyyttä uuden velkojan ja velallisen relaatiossa. Lopullisesti kysyttiin kuitenkin sitä, onko velkakirjan luovutuksensaajalla mahdollisuutta kääntyä menestyksellisesti saantomiehensä puoleen. Kaikki vastaajat eivät tätä huomanneet tai osanneet tehdä. Tehtävässä ei liioin kysytty takaajan vastuuta velasta, vaikka takaaja mainittiinkin. Kun selvitetään velkasuhteen pätevyyttä, on aluksi huomattava, ettei tavallisen velkakirjan luovutus tuota velalliseen nähden parempaa oikeutta kuin luovuttajalla oli. Mahdolliset pätemättömyysperusteet eivät näin ollen pätevöidy siirron myötä. Alaikäisen antama velkakirja on lähtökohtaisesti pätemätön. Tarvitaan erityisiä syitä, jotta näin ei olisi asian laita. Velkasuhde voi kuitenkin pätevöityä erityisestä syystä. Sellainen voi olla velkasuhteen hyväksyminen joko nimenomaisesti, kun asianomainen on tullut täysivaltaiseksi, tai konkludenttisin toimin velkaa maksamalla. Tehtävässä mainittu koronmaksu viittaa tällaiseen toimeen. Vielä voidaan todeta, että tehtävässä oli kerrottu velallisen olleen alaikäinen, kun velkakirja laadittiin. Ratkaiseva ajankohta on kuitenkin velkakirjan antaminen velalliselle. Valuuttaväite on sinänsä tehokas väite velkojaa kohtaan. On kuitenkin mahdollista, että valuutta on tarkoituksella annettu jollekin muulle kuin velalliseksi merkitylle henkilölle. Tehtävässä on mainittu, että valuutta oli annettu takaajaksi merkitylle D:lle, ei siis takaaja D:lle. Tämä viittaa siihen mahdollisuuteen, ettei valuuttaväitettä voisi tehdä. Tulokseton ulosmittaus merkitsee näyttöä varattomuudesta. Velkakirjan luovuttajan vastuusta luovutuksensaajaa kohtaan eli kaupanvastuusta on säädetty VKL 9 :ssä seuraavaa. Kun velkakirja luovutetaan muuten kuin lahjaksi, luovuttaja vastaa saamisen pätevyydestä paitsi milloin velkakirjan saaja tiesi saamisen pätevyydestä tai hänen olisi pitänyt se tietää; luovuttaja ei ole vastuussa velallisen maksukyvystä, ellei hän ole siihen velvoittautunut.

6 VKL:n mukaan luovutuksensaaja ei siis voi vedota kaupanvastuuseen, jos on ollut mahdollisista pätemättömyyksistä tietoinen tai jo luovutus on ollut lahja. Muussa tapauksessa on kaupanvastuu olemassa. Se voisi koskea em. varauksin velallisen alaikäisyyttä tai valuutan luovuttamista. Sen sijaan velallisen maksukyvyttömyydestä luovuttaja ei vastaa. Olennaista kuitenkin on se, että velallinen on todettu maksukyvyttömäksi. Oppikirjan mukaan tämä johtaa siihen, että luovuttajan vastuuta velkasuhteen pätevyydestäkään ei ole, koska luovuttajallakaan ei olisi ollut mahdollisuutta saada velkaa perityksi velalliselta. B:llä ei näin ole missään oloissa mahdollisuutta saada velan määrää perityksi luovuttaja A:lta. Tehtävä oli sillä tavoin vaikea, ettei kukaan vastaajista osannut kohta kohdalta sitä ratkaista. Yksikään ei ollut huomannut tuloksettoman ulosmittausyrityksen vaikutusta kaupanvastuuseen. Arvostelussa kiinnitettiin kuitenkin pääasiallisesti huomiota kokonaisuuden hallintaan. Varsin hyvät pisteet sai kaupanvastuun periaatteiden tuntemisesta sekä alaikäisyyden ja valuuttaväitteen asianmukaisesta perusanalyysistä. 6 Tehtävä 4 (Nybergh) Ongelma: Tapauksessa on kysymys irtaimen kaupan tavarassa olevasta faktisesta virheestä ja tarkemmin sanottuna tietovirheestä ja kyseisen virheen seuraamuksesta. Sovellettavat normit: Kauppalaki 17, 18, 37 ja 38 Ratkaisu: Ostaja on oikeutettu hinnanalennukseen. Perustelut: Kauppalain 17 :n mukaan tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun (1 mom.) ja jos tavara poikkeaa siitä, siinä on virhe (3 mom.). Lisäksi säädetään kauppalain 18.1 :ssä tietovirheestä. Tämän mukaan tavarassa on myös virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on antanut tavaran ominaisuuksista tai käytöstä tavaraa markkinoitaessa tai muuten ennen kaupantekoa ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Kauppalain 18.2 :n mukaan tavaran ei kuitenkaan katsota olevan virheellinen, jos myyjä ei ollut eikä hänen olisi pitänytkään olla selvillä näistä tiedoista. (Kivivuori 1996 s. 64 ss. ja Wilhelmsson m.fl s. 83 ss.) Kauppalain 37 :n mukaan ostaja saa vaatia 38 :n mukaisesti laskettavaa hinnanalennusta tai purkaa kaupan 39 :n mukaisesti, jollei virheen korjaaminen tai uusi toimitus tule kysymykseen taikka jollei sitä suoriteta kohtuullisessa ajassa reklamaatiosta. Ostajan vaatiessa hinnanalennusta se lasketaan niin, että alennetun ja sopimuksen mukaisen hinnan välinen suhde vastaa virheellisen ja sopimuksen mukaisen tavaran arvon välistä suhdetta luovutusajankohtana (38 ). Koska lähtökohtana on sovitun hinnan ja tavaran arvon välisen suhteen palauttaminen ei yleensä ole merkitystä sillä, vastaako sopimuksen mukainen hinta virheellisen tavaran arvoa sopimusta tehtäessä. Jos luovutettu virheellinen tavara on vähemmän arvoinen kuin virheetön ostajalla on oikeus hinnanalennukseen, vaikka sovittu hinta ei olisikaan liian korkea virheelliselle tavaralle. Ostajan tehtyä hyvän kaupan hänen saamansa etua ei tule riistää häneltä, ellei kohtuuttoman sopimuksen sovittelusta koskevasta OikTL 36 :stä muuta johdu. (Kivivuori 1996 s. 89 ss., Wilhelmsson m.fl s. 105 ss.)

7 7 ( ( ( Tässä tapauksessa myyjän ja ostajan voidaan päätellä tarkoittaneen kauppasopimukseen mittarilukemaksi merkityllä kilometrimäärällä autolla todellisuudessa ajettuja kilometrejä. Sittemmin ilmeni, että autolla oli kaupantekohetkellä todellisuudessa ajettu noin kilometriä ja siis kilometriä enemmän kuin mitä myyjä oli ilmoittanut sillä ajetun. Auto ei siten ole vastannut sitä, mistä voidaan katsoa sovitun, ja siinä on näin ollen ollut kauppalain 17 :n 1 ja 3 momentissa sekä 18 :n 1 momentissa tarkoitettu virhe. Todellinen ajokilometrimäärä on ollut sovittua huomattavasti suurempi myös suhteellisesti arvioiden. Kun kaupan kohteena on ollut verrattain uusi ja vähän käytetty auto, virheen voidaan olettaa vaikuttaneen kauppahintaan. Siten A Oy on kauppalain 37 :n 1 momentin nojalla oikeutettu 38 :n mukaisesti laskettavaan hinnanalennukseen. Hinnanalennus on viimeksi mainitun pykälän mukaan laskettava niin, että alennetun ja sopimuksen mukaisen hinnan välinen suhde vastaa virheellisen ja sopimuksen mukaisen tavaran arvon välistä suhdetta. Hinnanalennuksen kannalta ei siten ole merkitystä sillä, onko sopimuksen mukainen hinta kuitenkin vastannut tavaran arvoa kaupantekohetkellä. Virheen vaikutuksesta auton arvoon on tapauksessa todettu olevan noin Hinnanalennukselle on maksettava Suomen Pankin peruskorkoa vastaavaa tuottokorkoa kauppahinnan maksupäivästä lukien haasteen tiedoksiantoon ja siitä lukien viivästyskorkoa. Huom! Tämä mallivastaus on informatiivisista syistä laadittu seikkaperäisemmäksi kuin mitä tenttivastauksilta on vaadittu. Tehtävä 5 (Hemmo) A:n vastuuta koskee VahL 2:3, jonka mukaan vajaamielinen tms. on velvollinen korvaamaan aiheuttamastaan vahingosta kohtuullisen määrän. Lähtökohtana ei siten ole täysi korvaus. Kohtuullinen määrä vahvistetaan vahingon aiheuttajan tila, teon laatu, osapuolten varallisuusolot ja muut olosuhteet huomioon ottaen. Myös A:ta koskeva tuottamusarviointi on lievennettyä. Hänen tasoisensa henkilön voidaan kuitenkin katsoa ymmärtävän palovaaran, mitä tietoisuutta aikaisempi käyttäytyminenkin tukee (ks. myös oppikirjan s käsitelty KKO:n ratkaisu). Kunta on vastuussa hoitolaitoksen ylläpitäjänä, jos kunnan katsotaan menetelleen tuottamuksellisesti A:n valvonnassa ja opastuksessa. Tältä osin on voitu esittää erilaisia argumentteja. A:n aikaisempi käyttäytyminen on selvästi ollut omiaan tiukentamaan huolellisuusvaatimuksia. Toisaalta käytännölliset syyt ja kuntouttamiseen liittyvät näkökohdat ovat voineet edellyttää sitä, että A on voinut liikkua yksin laitoksen ympäristössä. Kunnalla ei ole isännänvastuuta vahingosta, koska isännänvastuu syntyy vain silloin, kun vahinko on seurausta hoitolaitoksessa olevan suorittamasta hoitoon liittyvästä työstä (VahL 4:1.1).

8 B:n myötävaikutuksen osalta on voitu esittää erilaisia argumentteja. Lähtökohta lienee kuitenkin se, että omaisuuttaan saa säilyttää lukitsemattomana syyllistymättä myötävaikutukseen. Kun A on ollut sijoitettuna laitokseen, hänen aiheuttamansa esinevahinko tulee korvattavaksi myös valtion varoista rikosvahinkolain 8 :n mukaisesti euron määrään saakka. 8

Siviilioikeus 11.4.2003

Siviilioikeus 11.4.2003 Siviilioikeus 11.4.2003 Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro. 1 5. Kysymyksen nro. 6 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä yhden ruudun

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET. Velvoiteoikeus pakollinen aineopintotentti, ON-täydennystentti

MALLIVASTAUKSET. Velvoiteoikeus pakollinen aineopintotentti, ON-täydennystentti MALLIVASTAUKSET Velvoiteoikeus 14.4.2004 pakollinen aineopintotentti, ON-täydennystentti 2 Tehtävä 1 (Aurejärvi) Esisopimus ei merkitse samaa kuin Letter of intent. Ks. Hemmo I s. 253-261. Asiakirjan otsikko

Lisätiedot

Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a

Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a 22.11.2011 S Y S : n s y y s k o k o u s K a r i M a r t t i n e n P a r t n e r A s i a n a j o t o i m i s t o

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET Kauppaoikeus 12.5.2004 pakollinen aineopintotentti, täydennystentit

MALLIVASTAUKSET Kauppaoikeus 12.5.2004 pakollinen aineopintotentti, täydennystentit MALLIVASTAUKSET Kauppaoikeus 12.5.2004 pakollinen aineopintotentti, täydennystentit Muita kuin assistentille sähköisesti toimitettuja mallivastauksia ei ole julkaistu tässä. Niitä voi etsiä laitoksen aulasta

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET Siviilioikeus aineopintotentti, ON-täydennystentti

MALLIVASTAUKSET Siviilioikeus aineopintotentti, ON-täydennystentti MALLIVASTAUKSET Siviilioikeus 10.5.2002 aineopintotentti, ON-täydennystentti Verkossa julkaistaan vain assistentille sähköisessä muodossa toimitetut mallivastaukset. Muut vastaukset ovat liitteenä. 2 Tehtävä

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008

Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008 Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan.

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET. Velvoiteoikeus pakollinen aineopintotentti, ON-täydennystentti

MALLIVASTAUKSET. Velvoiteoikeus pakollinen aineopintotentti, ON-täydennystentti MALLIVASTAUKSET Velvoiteoikeus 1.7.2004 pakollinen aineopintotentti, ON-täydennystentti 2 Tehtävä 1 (Aurejärvi) Kun A osti B Oy:ltä puutavaraa loma-asuntoa varten, kyseessä oli KSL 5 luvun mukainen kulutustavaran

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus

Yleinen velvoiteoikeus Yleinen velvoiteoikeus 9.3.2007 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan.

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus

Yleinen velvoiteoikeus Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET Velvoiteoikeus pakollinen aineopintotentti

MALLIVASTAUKSET Velvoiteoikeus pakollinen aineopintotentti MALLIVASTAUKSET Velvoiteoikeus 15.9.2003 pakollinen aineopintotentti Muita kuin assistentille sähköisesti toimitettuja mallivastauksia ei ole julkaistu tässä. Niitä voi etsiä laitoksen aulasta tai ao.

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28 09.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa 530/090/2012

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Velvoiteoikeus

Velvoiteoikeus Velvoiteoikeus 25.2.2005 Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro. 1 5. Kysymyksen nro. 6 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä yhden ruudun

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET. Yleinen velvoiteoikeus pakollinen aineopintotentti

MALLIVASTAUKSET. Yleinen velvoiteoikeus pakollinen aineopintotentti MALLIVASTAUKSET Yleinen velvoiteoikeus 19.9.2005 pakollinen aineopintotentti 2 Tehtävä 1 (Saarikoski) Tehtävän ydinkysymys on, onko A:lle aiheutunut korvauskelpoista taloudellista vahinkoa, kun hän on

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus kesätentti

Yleinen velvoiteoikeus kesätentti Yleinen velvoiteoikeus kesätentti 14.8.2007 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun

Lisätiedot

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2457/05.11.05/2013 2.6.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus Xxxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxx Xxxxxx poika Xxxxxx XXxxxx asui vuokralla

Lisätiedot

Vastuuvakuutukset ja kulotus

Vastuuvakuutukset ja kulotus Vastuuvakuutukset ja kulotus Vakuutukset. Rahastot. Pankki. Pekka Kokko 11.11.2009 Mitä vastuuriskillä tarkoitetaan? Riski siitä, että yritys tai yhteisö joutuu kantamaan seuraamukset toimintansa tuotteensa

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus 26.10.2007

Yleinen velvoiteoikeus 26.10.2007 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 11.2.2008

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 11.2.2008 SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 11.2.2008 Vastausohjeet Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro 1 3. Tilaa ylittävää vastausta tai sellaista vastausta, jossa on riviä kohden enemmän kuin yksi

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus 13.3.2006

Yleinen velvoiteoikeus 13.3.2006 Yleinen velvoiteoikeus 13.3.2006 Vastaustilaa on kaksi sivua kysymyksissä nro. 1 3. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä yhden

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan selonottovelvollisuus Sovellettava

Lisätiedot

Vahingonkorvaus. Hankintalain 107 :n perusteella. Janne Penttinen

Vahingonkorvaus. Hankintalain 107 :n perusteella. Janne Penttinen Vahingonkorvaus Hankintalain 107 :n perusteella Janne Penttinen 040-550 1231 Janne.penttinen@gmx.com Edellytyksiä Koskee kaikkia hankintamenettelyjä Vahingonkorvauksen saaminen ei edellytä tuottamusta

Lisätiedot

Mallivastaukset. Yleinen velvoiteoikeus 28.9.2011

Mallivastaukset. Yleinen velvoiteoikeus 28.9.2011 Mallivastaukset Yleinen velvoiteoikeus 28.9.2011 Velvoiteoikeuden pakolliset aineopinnot 28.9.2011 Tehtävä 1 / Mäenpää Mallivastaus Tapauksessa on kyse hirven väistämisestä autolle aiheutuneiden vahinkojen

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan tiedonottovelvollisuus 1 Sovellettava

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 21.11.2015 välittäjäkoelautakunta

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 21.11.2015 välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Puutteet: a. markkinointi ennen toimeksiantosopimuksen tekemistä (hyvä vuokranvälitystapa) 2 p. b. selvitys vuokranantajan oikeudesta vuokrata huoneisto jäi tekemättä, vuokralaiselle ei esitetty

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa 1.9.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIMUSASIAKIRJAT... 2 1.1 Ehtojen tulkinta... 2 1.2 Tarjous... 2 1.3 Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys... 2 2. MYYJÄN

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [ ]

LUOVUTUSSOPIMUS. KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [ ] LUOVUTUSSOPIMUS KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [] SOPIMUS [1] LUOVUTUSSOPIMUS 1 Siirron osapuolet 1.1 Luovuttaja Kouvolan kaupunki (y-tunnus xxxx) (jäljempänä Kouvola)

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET Siviilioikeus 27.2.2003 aineopintotentti, ON-täydennystentti

MALLIVASTAUKSET Siviilioikeus 27.2.2003 aineopintotentti, ON-täydennystentti MALLIVASTAUKSET Siviilioikeus 27.2.2003 aineopintotentti, ON-täydennystentti Verkossa julkaistaan vain assistentille sähköisessä muodossa toimitetut mallivastaukset. 2 Tehtävä 1 (Aurejärvi) Rakennusurakka

Lisätiedot

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä.

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä. MAANVUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Suonenjoen kaupunki PL 13 Y-tunnus: 0208061-4 77601 Suonenjoki 2. Vuokralainen Elisa Oyj PL 40 Y-tunnus 0116510-6 00061 ELISA 3. Vuokrakohde Sopimuksen liitteenä (liite

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot

Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua?

Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua? Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua? 1. AsOy vastaa siitä, että huoneistot soveltuvat käyttötarkoitukseensa. 2. Osakkaan, vuokralaisen tai muun huoneiston haltijan ilmoitus heikosta sisäilman

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Loppukuulustelu II 8.5.2013 Mallivastaukset Tehtävä 1 Tapauksessa piti laskea rintaperillisten lakiosat ja selvittää, mitä kunkin lakiosasta vielä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (5) 20 Oikaisuvaatimus vahingonkorvauspäätöksestä HEL 2012-013496 T 03 01 00 Päätös Perustelut päätti hyväksyä kehittämisjohtajan päätöksestä 22.10.2012, 346 tehdyn

Lisätiedot

PÄÄTÖS 15/10275. 65100 Vaasa 15.12.2015 L13/4814 XXXXX XXXXXX

PÄÄTÖS 15/10275. 65100 Vaasa 15.12.2015 L13/4814 XXXXX XXXXXX POHJANMAAN KÄRÄJÄOIKEUS 2. osasto Korsholmanpuistikko 43, PL 251 PÄÄTÖS 15/10275 65100 Vaasa 15.12.2015 L13/4814 Yhteinen käsittely: Dnro:t L13/4814 - L 13/4828 L 13/48/16 L 13/4817 L 13/4818 L 13/4819

Lisätiedot

LUOTTOSUHDE 18.3.2015

LUOTTOSUHDE 18.3.2015 LUOTTOSUHDE 18.3.2015 Valinnainen opintojakso, 7 op 1. a: Koron korottaminen ja b: lisäkorko ( 2. Velan periminen. (Saarnilehto, Kivi ym) 3. Korkeimman oikeuden ratkaisussa 2013:72 on kysymys muun ohessa

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Vastuu Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: hyvitys, korvaus, tekijänoikeusrikkomus, tekijänoikeusrikos, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet, teos, YouTube Vastuu Siviilioikeudellinen

Lisätiedot

Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela

Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela Julkisoikeus Valtiotieteellinen tiedekunta Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela Viranomaisen vahingonkorvausvastuu Viranomaisen vahingonkorvausvastuusta on erilliset säännökset vahingonkorvauslaissa

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

Takuuajan vastuut ja hyvät käytännöt YSE 1998-ehtojen nojalla

Takuuajan vastuut ja hyvät käytännöt YSE 1998-ehtojen nojalla Takuuajan vastuut ja hyvät käytännöt YSE 1998-ehtojen nojalla Taloyhtiö 2016 -tapahtuma asianajaja, diplomi-insinööri Emma Niemistö 1 2 Puheenvuoron rajauksia Yhtiön ja urakoitsijan välinen sopimus tietyn

Lisätiedot

Pk-yrityksen sopimukset ja riskienhallinta

Pk-yrityksen sopimukset ja riskienhallinta Pk-yrityksen sopimukset ja riskienhallinta Marja Välilä Laurea-ammattikorkeakoulu www.laurea.fi Pk-yrityksen sopimukset ja sopimusriskit! Sopimukset kuuluvat olennaisesti kaikkeen yritystoimintaan. Prosessi!

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 PESÄNHOITAJAN SELONTEKO- JA TIETOJENANTOVELVOLLISUUS 1 YLEISTÄ Pesänhoitajan on informoitava velkojia pesän realisointitilanteesta ja muista kussakin

Lisätiedot

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan KORVAUKSET 33 Maan luovuttamisesta sekä vahingosta, haitasta tai kustannuksista, jotka tähän lakiin perustuvasta toimenpiteestä aiheutuvat kiinteistön omistajalle, tieosakkaalle tai 10 :ssä tarkoitetun

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/5 18.12.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/5 18.12.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) 306 Vahingonkorvausvaatimus HEL 2012-014354 T 03 01 00 Päätös päätti, että As Oy Helsingin Professorin aukiolle korvataan kotihoidon hallinnasta kadonneen avaimen

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET/ARVIOINTIPERUSTEET. Kauppaoikeus 18.8.2006 pakollinen aineopintotentti

MALLIVASTAUKSET/ARVIOINTIPERUSTEET. Kauppaoikeus 18.8.2006 pakollinen aineopintotentti 1 MALLIVASTAUKSET/ARVIOINTIPERUSTEET Kauppaoikeus 18.8.2006 pakollinen aineopintotentti 2 1 (Toiviainen) 1 Tapauksen pohjana ovat korkeimman oikeuden ratkaisut KKO 1991:122 ja 1991:123. Niissä oli kysymys

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET. Kauppaoikeus 1.10.2004 pakollinen aineopintotentti, täydennystentit

MALLIVASTAUKSET. Kauppaoikeus 1.10.2004 pakollinen aineopintotentti, täydennystentit MALLIVASTAUKSET Kauppaoikeus 1.10.2004 pakollinen aineopintotentti, täydennystentit 2 Tehtävä 1 (Toiviainen) Vastausten arvostelussa huomioon otettuja seikkoja: Aatu Avuttoman oikeus saada tietoja kaupasta.

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 17.3.2016 Dnro 1669/2/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 1 ASIA Tutkittavani

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.2015 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus 26.1.2007

Yleinen velvoiteoikeus 26.1.2007 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä

Lisätiedot

OH2011/54 KORKEIN OIKEUS Valtiovarainministeriö. Jakelu

OH2011/54 KORKEIN OIKEUS Valtiovarainministeriö. Jakelu KORKEIN OIKEUS Valtiovarainministeriö Jakelu Viite Valtiovarainministeriön kirje 24.2.2011 (VM004:00/2009), jossa korkeimmalta oikeudelta pyydetään lausuntoa arvo paperi markkina lainsäädännön kokonaisuudistus

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus:

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus: LUOTTOSOPIMUS 1. OSAPUOLET Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, 86601 Haapavesi Y-tunnus: 0184872-4 Haapaveden Vesi Oy (jäljempänä Luotonottaja) Perustettava yhtiö 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

Siviilioikeus 1.7.2003

Siviilioikeus 1.7.2003 Siviilioikeus 1.7.2003 Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro. 1 5. Kysymyksen nro. 6 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä yhden ruudun levyinen

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS)

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Sivu 1 / 6 Kaupunkirakennelautakunta asianro 297- V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) 1. Vuokra-aika 2. Vuokra Kuopion kaupunki vuokraa KENELLE ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus

Yleinen velvoiteoikeus Yleinen velvoiteoikeus 17.12.2007 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan.

Lisätiedot

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 9.2.2009

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 9.2.2009 SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 9.2.2009 Vastausohjeet Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro 1 3. Tilaa ylittävää vastausta tai sellaista vastausta, jossa on riviä kohden enemmän kuin yksi kirjoitusrivi,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Varhaiskasvatusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Varhaiskasvatusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 9 Vahingonkorvausvaatimus autolle tapahtuneesta vahingosta HEL 2016-013907 T 03 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hylätä ********** vahingonkorvausvaatimuksen

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisun 2015:58 vaikutukset kosteusvaurioituneen kiinteistön kaupan purkumahdollisuuksiin

Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisun 2015:58 vaikutukset kosteusvaurioituneen kiinteistön kaupan purkumahdollisuuksiin Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisun 2015:58 vaikutukset kosteusvaurioituneen kiinteistön kaupan purkumahdollisuuksiin Tiina Koskinen-Tammi AA, OTT, VT Asianajotoimisto Alfa Oy Sisäilmastoseminaari 16.3.2016

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Kuntien vastuut Juha Lempinen Kehityspäällikkö Väestörekisterikeskus

Kuntien vastuut Juha Lempinen Kehityspäällikkö Väestörekisterikeskus Kuntien vastuut 7.10.2015 Juha Lempinen Kehityspäällikkö Väestörekisterikeskus VRK:n ja kunnan välinen sopimus rakennustietojen ylläpidosta Väestörekisterikeskus voi sopia kunnan kanssa, että kunta vastaa

Lisätiedot

SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI [ ]

SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI [ ] SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI JA [ ] [ ]. päivänä [ ]kuuta 2016 Sopimus Työterveyspalvelu Viisarin liiketoiminnan siirtämisestä X Oy:lle SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET Velvoiteoikeus pakollinen aineopintotentti, ON-täydennystentti

MALLIVASTAUKSET Velvoiteoikeus pakollinen aineopintotentti, ON-täydennystentti MALLIVASTAUKSET Velvoiteoikeus 1.7.2003 pakollinen aineopintotentti, ON-täydennystentti Muita kuin assistentille sähköisesti toimitettuja mallivastauksia ei ole julkaistu tässä. Niitä voi etsiä laitoksen

Lisätiedot

Sopimukset yritystoiminnassa. Perusasiaa yrittäjälle

Sopimukset yritystoiminnassa. Perusasiaa yrittäjälle Sopimukset yritystoiminnassa Perusasiaa yrittäjälle Sopimukset yritystoiminnan selkäranka Lähes kaikki vaihdanta modernissa markkinataloudessa perustuu sopimuksiin: myynnit, ostot, vuokraus. Hyvin tehdyt

Lisätiedot

Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura

Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Kun luovutetaan tavaraa tai palvelua korvausta vastaan, on selvitettävä: Kenen tai minkä kanssa järjestän

Lisätiedot

Yrityksen sopimukset käytännössä Valinnainen kurssi

Yrityksen sopimukset käytännössä Valinnainen kurssi Yrityksen sopimukset käytännössä Valinnainen kurssi 1 Yrityksen sopimukset käytännössä, valinnainen kurssi Kuulustelu 22.4.2015 1. Yritys A valmisti lastinkäsittelyjärjestelmiä. Se oli kehittänyt lastinkäsittelyjärjestelmän,

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto OTT, VT, apulaisprofessori VAHINGONKORVAUSOIKEUTTA

Suvianna Hakalehto OTT, VT, apulaisprofessori VAHINGONKORVAUSOIKEUTTA Suvianna Hakalehto OTT, VT, apulaisprofessori VAHINGONKORVAUSOIKEUTTA Suvianna Hakalehto-Wainio 7.10.2015 1 LUENTOJEN RAKENNE 1) Vahingonkorvaus oikeudenalana 2) Tuottamus 3) Ankara vastuu 4) Erityissääntelyn

Lisätiedot

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015 Etämyynnin määritelmiä (KSL 6:7) Etämyyntisopimus: etämyyntiä varten luodussa myynti- tai palveluntarjontajärjestelmässä

Lisätiedot

SOPIMUSOIKEUS Vastausohjeet. Hyvityspisteet

SOPIMUSOIKEUS Vastausohjeet. Hyvityspisteet 1 SOPIMUSOIKEUS 14.2.2006 Vastausohjeet Vastaustilaa on kaksi sivua kysymyksissä nro 1 3. Kysymyksen nro 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä

Lisätiedot

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2008 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 20.2.2008 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(5) OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS Vuoden 2007

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava. korvaus rikoksen uhrille. Valtion maksama. korvaus rikoksen uhrille. Ennen vuotta 2006 rikoksella aiheutetut vahingot

Valtion varoista maksettava. korvaus rikoksen uhrille. Valtion maksama. korvaus rikoksen uhrille. Ennen vuotta 2006 rikoksella aiheutetut vahingot Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille Ennen vuotta 2006 rikoksella aiheutetut vahingot Milloin rikoksen uhrille voidaan suorittaa korvaus valtion

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

VUOKRAUSEHDOT 1. AUTON KÄYTTÖ 2. VASTUU AJONEUVOSTA VUOKRA-AIKANA

VUOKRAUSEHDOT 1. AUTON KÄYTTÖ 2. VASTUU AJONEUVOSTA VUOKRA-AIKANA VUOKRAUSEHDOT 1. AUTON KÄYTTÖ -Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessa erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja

Lisätiedot

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Korvattavat vahingot, vakuutetut ja voimassaoloalue 1.1 Korvattavat vahingot 1.2 Vakuutetut

Lisätiedot

SOVINTOSOPIMUS. LUONNOS /JP (myös kiinteistökauppa)

SOVINTOSOPIMUS. LUONNOS /JP (myös kiinteistökauppa) LUONNOS 24.5.2016/JP (myös kiinteistökauppa) SOVINTOSOPIMUS 1. Osapuolet a) Nurmijärven kunta (y-tunnus 9014643-2, kunta ) PL 37 01901 Nurmijärvi b) Ville Paasonen (ht) 100 Woodland Avenue 07901 Summit

Lisätiedot

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 )

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 ) Tätä sopimuslomaketta käytetään urakkasopimuksissa, joiden sisältönä on Rakennusalan töitä koskevissa yleisiissä kuluttajasopimusehdoissa tarkoitettu kuluttujaurakka TILAAJA E-mail URAKOITSIJA E-mail Kaupparekisterinro

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE PALVELUSETELIYRITTÄJÄLLE KOTIIN ANNETTAVA PALVELU

TOIMINTAOHJE PALVELUSETELIYRITTÄJÄLLE KOTIIN ANNETTAVA PALVELU TOIMINTAOHJE PALVELUSETELIYRITTÄJÄLLE KOTIIN ANNETTAVA PALVELU Tuottajaksi hakeutuminen Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan hakemuslomakkeella. Hakeminen on mahdollista ympäri vuoden. Kaikki ehdot sekä

Lisätiedot

Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa. Mia Hoffrén

Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa. Mia Hoffrén Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa Mia Hoffrén TALENTUM Helsinki 2013 Copyright 2013 Talentum Media Oy ja kirjoittaja Kansi: Lauri Karmila Sivunvalmistus: NotePad ISBN 978-952-14-2115-0 ISBN

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET Siviilioikeus aineopintotentti, ON-täydennystentti

MALLIVASTAUKSET Siviilioikeus aineopintotentti, ON-täydennystentti MALLIVASTAUKSET Siviilioikeus 26.3.2002 aineopintotentti, ON-täydennystentti Verkossa julkaistaan vain assistentille sähköisessä muodossa toimitetut mallivastaukset. Muut ovat liitteenä. 2 Tehtävä 1 (Aurejärvi)

Lisätiedot