Genetiikka, kehitysbiologia, eläinfysiologia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Genetiikka, kehitysbiologia, eläinfysiologia"

Transkriptio

1 Genetiikka, kehitysbiologia, eläinfysiologia Työryhmän osallistujat Kai Lindström, Åbo Akademi (puheenjohtaja) Mikko Frilander, Helsingin yliopisto Esa Hohtola, Oulun yliopisto Juha Partanen, Helsingin yliopisto Merja Penttilä, VTT Seppo Saarela, Oulun yliopisto Harri Savilahti, Turun yliopisto Irma Thesleff, Helsingin yliopisto Anniina Vihervaara, Åbo Akademi (asiantuntijasihteeri) Taustaa Työpajassa luodattiin genetiikan, kehitysbiologian ja eläinfysiologian tieteenalojen tasoa sekä mahdollisuuksia, uhkia ja suuntaehdotuksia viiden vuoden aikajänteelle. Tiede on dynaamista, ja sekä genetiikka että kehitysbiologia ovat aloina muuttuneet paljon viimeisinä vuosina ja vuosikymmeninä vaikuttaen nykyään monen tieteenalan taustalla. Vaikka eläinfysiologia voidaan nähdä kohdentuneempana, jopa hieman sirpaleisena alana, löytyy käsitellyistä tieteenaloista paljon yhtymäkohtia. Tässä raportissa yleisluontoisetkin asiat käsitellään genetiikan, kehitysbiologian ja eläinfysiologian tieteenalojen näkökulmasta. Tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) toimintaympäristö Yliopistouudistuksen tuomat muutokset ovat olleet suuria, etenkin yliopistohallinnossa ja uuden yliopistolain käyttöönotossa. Tämä on osaltaan vaikuttanut myös genetiikan, kehitysbiologian ja eläinfysiologian aloihin. Koska yleiset yliopistopoliittiset uudistukset eivät ole pelkästään kyseisten tieteenalojen ongelma, ei niitä käsitelty syvällisesti tässä yhteydessä. Eläinfysiologian alalla molekyylibiologinen lähestymistapa on korvannut klassista eläinfysiologiaa ja tämän muutoksen koettiin vaikuttaneen varsinaista tiedepolitiikkaa enemmän alan tutkimukseen. Muutoksia on ollut ja lisää tulossa, myös koe-eläinasetuksiin. Näiden ei nähty tuovan mukanaan suuria muutoksia, lähinnä lisää eettistä arviointia. Tekniikan murros ja nopea kehitys muuttaa tieteenaloja jatkuvasti ja tämä nähtiin pikemmin positiivisena ja mahdollisuuksia luovana tekijänä kuin uhkana. Positiivisena tekijänä nähtiin myös kullakin käsitellyllä aloilla vallitseva tutkimustraditio, joka korostaa korkealaatuisen tutkimuksen ja kansainvälisyyden merkitystä. Kansainvälisyyden nähtiin syntyneen luonnostaan korkealle tähtäävien tutkimus- ja näihin liittyvien yhteistyöprojektien myötä. Kansainvälisellä tasolla Suomen nähtiinkin sijoittuneen hyvin kyseisillä tieteenaloilla. Tieteenalojen kehitys Genetiikka ja kehitysbiologia ovat korkeatasoisia ja kansainvälisiä aloja, joille kummallekin on ominaista aktiivinen uusien tutkimusmenetelmien kehitys. Näin kehitetyt menetelmät ovat laajasti käytössä erityisesti biotieteellisessä ja lääketieteellisessä tutkimuksessa. Korkeatasoinen tutkimus ja tekniikassa mukana pysyminen edellyttävät luonnollisesti kansainvälisyyttä. BRIC-maista (Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina) Kiinan tutkimus nähtiin vielä tässä vaiheessa pääomavetoisena, tästä hyvänä esimerkkinä on Kiinan suoranainen rynnistys DNA-sekvensointisektorille. Epäselvää vielä on, miten saatua sekvensointi-informaatiota pystytään hyödyntämään ja tuleeko Kiinasta pitkällä aikajänteellä 1

2 myös keskeinen tekniikoiden kehittäjä. Pohdittiin myös, voisiko Kiina tulevaisuudessa olla siirtymiskohde Suomessa koulutetulle työvoimalle. Perinteisesti Kiina on pyrkinyt lähettämään omia tutkijoitaan koulutukseen ulkomaisiin huippuyliopistoihin ja rekrytoimaan heidät osaamisineen takaisin. Kysymys on lähinnä siitä, milloin Kiina alkaa olla houkutteleva länsimaisille tutkijoille. Tämänkaltaista kehitystä on jo ollut havaittavissa ainakin joillakin aloilla ja tiettyjen instituuttien kohdalla. Yhteistyö kiinalaisten tutkimusryhmien kanssa nähtiin vielä tässä vaiheessa haastavaksi mm. erilaisten kulttuurien ja arvomaailmojen kohdatessa. Lisäksi Kiinassa vallitseva tietokulttuuri kopioimisineen ja joissain määrin vapaammin käsitellyin immateriaalioikeuksin sekä eettiset kysymykset luovat haasteita todelliselle yhteistyölle. Venäjällä huippututkimus tarkastelluilla aloilla on vielä vähäistä ja myös Brasilia on pieni toimija useimmilla aloilla. Brasiliassa eläinfysiologia on kehittyvä ala erityisesti ilmastonmuutoksen ja siihen liittyvän sopeutumisfysiologian tutkimisessa. Joissain Brasilian yliopistoissa on myös hyvä ja avoin ranking-systeemi, ja kansalliset strategiat tieteen kehitykselle ovat olemassa. Intiassa on useita huippuyksiköitä, esimerkiksi Indian Institute of Science, mutta väestön kokoon nähden huipputiede on vielä vähäistä. Sekä Kiinan että Intian tämän hetkinen tieteen menestys perustuu suurten lukujen lakeihin. Huippuyksiköiden, akatemiaprofessoreiden ja FiDiPro-professorien merkitys alan tutkimusympäristöissä Instrumenttina huippuyksiköt nähtiin erittäin hyödyllisinä. Ne ovat poikineet monialaista yhteistyötä ja mahdollistavat pyrkimykset uuden luomiseen ja uusiutumiseen. Myös huippuyksiköiden mukanaan tuoma julkisuusstatus poikii lisärahoitusta. Vaikka huippuyksikköjen merkitys nähtiin suurena, korostettiin ennen kaikkea perusmäärärahojen tärkeyttä. Perusrahoitus ja sen jatkuvuus ovat tieteen tekemisen edellytyksiä, sillä huippuyksiköt kaikkine positiivisine vaikutuksineenkin ovat luonteeltaan väliaikaisia. Kokonaiskustannusmallin nähtiin johtaneen siihen, että rima apurahojen saannille nousee entisestään ja samalla apurahojen saajien määrä on laskenut. Tilannetta kuvattiin jopa katastrofaaliseksi ja kysymyksiä nostettiin siitä, miten luodaan järjestelmä, jonka avulla kaikki korkeatasoiset tutkijat pysyvät mukana. Esille nostettiin mahdollisuudet EU-rahoitukseen, jota tällä hetkellä Suomesta haetaan hyvin vähän. Vaikka Suomen tieteen taso on erinomaista, esim. Puolan todettiin keräävän Suomea enemmän tieteen rahoitusta EU:lta. EU-rahoituksen saamiseksi pitää olla neljä Eurooppa-tason yhteistyökumppania, ja tämä koettiin isona haasteena. Tieteentekijöiden pragmaattinen yhteishakemus nähtiin yhtenä vaihtoehtona. Puutteellisia Eurooppa-tason yhteyksiämme tulisi parantaa ja mielellään luoda verkostoja jo aikaisessa vaiheessa tutkijanuraa. Euroopassa on erinomaisia instituutteja ja tutkimusrahoitusta, joihin jo esimerkiksi post doc -vaiheessa voisi suunnata hakemuksia. FiDiPro:n (Finland Distinguished Professor Programme) nähtiin toimineen huonosti. Suomeen on vaikea rekrytoida huipputason ulkomaisia senioritutkijoita laboratorioineen, ja lisäarvoa suomalaiseen tieteeseen ei saada ottamalla jäähdyttelijöitä tai vain pienen ajan Suomessa viettäviä huippututkijoita. Tähän uppoavat varat tulisi suunnata tutkijanuralla aikaisemmassa vaiheessa olevien tutkijoiden rekrytoimiseen ulkomailta. Tällöin voitaisiin saada motivoituneita, todellisia huippuja Suomeen. Tämä nähtiin myös erinomaisena mahdollisuutena verkostojen luomiseen. Hot spoteja, nousevia aloja ja tulevaisuuden trendejä - Mikrobimaailman synteettinen biologia. Suunnitellaan esim. soluja joilla on jokin spesifinen in vivo tai in vitro -funktio. - Kantasolututkimus ja solujen uudelleen ohjelmointiin perustuvat sovellukset. - Erilaisten skaffoldien ja matriisien käyttö. - RNA-biologia, mitä kaikkea genomista tuotetaan ja säädellään (uusia RNA-muotoja identifioidaan jatkuvasti). - Epigenetiikka edelleen, immunologia nousussa. 2

3 - Kuvantaminen, etenkin solutasolta siirrytään nyt koko organismin kuvantamiseen, herkemmät mittausmenetelmät, sekä kuvadatan ja sen kinetiikan mallinnus. - Sofistikoituneet uudet menetelmät. Esimerkiksi kuvantaminen ja edistykselliset transgeenitekniikat kuten Brainbow ja optogenetiikka. Näissä pitäisi pysyä mukana. - Bioinformatiikka kokonaisuudessaan. Tämä varmasti on huomioitu aikaisemmissakin työryhmissä, mutta tällä hetkellä sen puute muodostaa pullonkaulan. Bioinformatiikka nähdään usein aputieteenä, mutta korkeamman tason datankäsittelytaito on erittäin oleellista Suomen tieteelle. Onko meillä tarjota siihen koulutusta? Parhaassa tapauksessa matemaatikot ja bioinformaatikot hakevat omaehtoisesti biologista tietoa. Bio- ja data- alojen vuorovaikutus molempiin suuntiin. Komparatiivisuus ja integrointi. - Ekofysiologiassa mm. immunoekologiaa. Ts. ekologit ovat ottaneet käyttöön molekyylibiologian keinoja esimerkiksi vasta-aine- tai hormonitasojen mittausta kaupunkiin sopeutuneista eläinlajeista. Myös evoluutiofysiologian käsitteen alla tapahtuva tutkimus on nousussa. - Single-cell ja Single-molecule -laitteet ja -tutkimus: molekyylien interaktiot ja kontaktipinnat nanoskaalassa. - Sekvensointitekniikoiden kehitys: genomit saatavilla! Fokus siirtymässä yksittäisistä geeneistä laajempien kombinaatioiden ymmärtämiseen. - Malliorganismien uudet mahdollisuudet esimerkiksi transgeenitekniikoita hyödyntämällä: hiiri- ym. mutantit saatavilla, Drosophila ja Arabidopsis -kirjastot. Tulevaisuuden tieteellisiin haasteisiin vastatessa tarvitaan sekä korkeatasoista laaja-alaista tutkimusta että spesifisyyttä. Tieteidenvälisyyden merkitystä pidettiin tärkeänä sekä tämän päivän että tulevaisuuden haasteissa. Tarkasteltujen alojen todettiin nimenomaan olevan tieteiden välisiä aloja. SWOT: Tieteenalojen kehitys ja tulevaisuus Kansainvälisyys ja vahvat traditiot Infrastruktuuri ja uusien menetelmien käyttö Alat voimakkaassa kehitysvaiheessa Mahdollisuudet (aikajänne 5 vuotta) Synteettinen biologia Genetiikka ja kehitysbiologia säilyvät integratiivisina aloina jatkossakin ja hedelmöittävät bioaloja laajasti lääketieteestä ekologiaan Malliorganismit ja bioinformatiikka EU-tason integraation puuttuminen, johtanut EU-tason rahoituksen vähäisyyteen Rahoituksen saamisen vaikeus Kaikkea informaatiota ei saada hyödynnettyä kattavan bioinformatiikan puuttumisen vuoksi Pirstaleisuus eläinfysiologiassa Uhat (aikajänne 5 vuotta) Seuraavan tutkijasukupolven rekrytoinnin haasteet, tutkijan työuran houkuttelemattomuus Yliopiston perusrahoitus Infrastruktuuriohjelmien jatko (erittäin keskeistä näille tieteenaloille) Biokeskus Suomen rahoituksen jatko ja koordinointi 3

4 Tutkijanura ja tohtorikoulutus, liikkuvuus ja verkostot Tohtorikoulutus Tämän hetkinen järjestelmä, jossa Suomen Akatemia valitsee tutkijakoulut, nähtiin toimivan hyvin ja tulevaan yliopistolähtöiseen tutkijakoulumalliin suhtauduttiin erittäin huolestuneesti. Säilyvätkö verkostokoulut? Säilyykö koulutuksen taso? Kannetaan suurta huolta siitä, että bioalan tohtorikoulut, jotka ovat toimineet erittäin hyvin, menettävät rahoituksensa, kun rahoitus valuu esimerkiksi yliopistojen pohjakassoihin. Alan laboratoriot koostuvat edelleen pääosin tohtorikoulutettavista, ja alan tiede on siten erittäin tohtoriopiskelijavetoista. Kauhuskenaario on, että 20 vuotta kehitetty tohtorikoulujärjestelmä, joka on suomalaisen tieteen kruununjalokivi, hajoaa. Jo nyt on viitteitä siitä, ettei yliopistoilla ole varaa kattavien tohtorikoulujen pyörittämiseen. Esimerkkeinä mainittiin rahoituksen puute koordinaattorin palkkaamiseen tai kuudella tohtoriopiskelijalla aloittava tutkijakoulu (kaikki tieteenalat mukana). Missä on tutkijakoulutettavien palkkaraha? Mikä on Suomen Akatemian osuus rahoituksesta, mikä yliopiston? Jos tutkijakoulut ovat yliopiston sisäisiä, miten VTT ja muut tutkimuslaitokset pidetään mukana? Ideaalitilanteessa meillä on kattava tutkijakouluverkosto, jossa on korkeatasoinen opetus ja johon kaikki tutkijakoulutettavat kuuluvat. Ideaalitilanteessa opetusta olisi saatavavilla myös tutkimuslaitosten tarpeisiin. Tehdäänkö tulevaisuudessa väitöstutkimusta myös yrityksissä? Suomessa on vielä vähän bioalan yrityksiä, mutta rahoituksenkin kannalta tutkimusta pitäisi tulevaisuudessa saada enemmän myös yrityksiin. Tässäkin tapauksessa tohtorikoulutuksen taso on pidettävä korkeana ja tähän korostettiin vahvan seurantaryhmän merkitystä. Myös immateriaalioikeuskysymyksiin, esimerkiksi milloin tulokset saa julkaista, pitää varautua. Esimerkiksi Aalto-yliopisto käsittelee patentti- ja julkaisukysymyksiä, ja tapoja tieteen ja yritystoiminnan yhteensovittamiseksi on olemassa. Hyvällä suunnittelulla voidaan luoda pohja sujuvalle väitöstyölle myös yrityksissä. Post doc -tutkijat Hyvän koulutuksen ja julkaisuvaatimusten vuoksi suomalainen post doc -tutkija on haluttu maailmalla. Vaikka ulkomailla tehty post doc -tutkimus on erinomainen mahdollisuus kasvuun ja itsenäistymiseen, nähtiin post doc -tutkijoiden lähtevän ulkomaille tutkimustyöhön liian harvoin. Nykyään erinomaisia laboratorioita löytyy myös Suomesta, ja moni laskee saavansa riittävää koulutusta ja kokemusta myös kotimaan tutkimusprojekteista. Post doc -tutkijoita pitäisikin edelleen kannustaa lähtemään tutkimustyöhön ulkomaille. Kolmea vuotta pidettiin vähimmäisaikana, neljää suositeltiin. Varttuneet post doc tutkijat ja PI:t (principal investigator) Ulkomailta palaavien ja muiden kokeneiden tutkijoiden rahoituksessa ongelmalliseksi nähtiin yhdeksän vuoden katto tohtoritutkinnon suorittamisesta, joka akatemiatutkijan haussa on rajana. Tällaisella mallilla moni hyvä tutkija jää ilman rahoitusta. Sapattivapaavuotta tulisi myös kehittää. Parhaimmillaan sapattivapaa on erittäin tuottoisaa ja poikii uusia tutkimussuuntia ja yhteistyötä. Rahoituksen hakemisessa kannustetaan usein riskinottoon, mutta käytännössä epäonnistumisen mahdollisuutta ei ole rahoituksen jatkumisen mahdollistamiseksi. Koska Suomen Akatemia myöntää vain yhden tutkimusmäärärahan per tutkija, korkean riskin projekteille ehdotettiin omaa HIGH RISK -rahoitusta, jolla mahdollistettaisiin uusien alueiden valtausta, menetelmien kehittämistä ja uuden projektin aloittamista uran puolessa välissä. Etenkin nopeasti kehittyville aloille ehdotettu käytäntö sopisi erinomaisesti. Tämä voisi olla myös vaihtoehto tutkimusohjelmille. Hakumenetelmissä mietittiin myös revisioiden käyttöä, ts. hakuja olisi useammin ja saatujen kommenttien perusteella tutkimussuunnitelmaa voisi korjata arvioinnin ohjaamaan suuntaan. Tämä käytäntö vaatisi joustavuutta akatemian paneeleilta, mutta voisi nopeuttaa tieteen kehitystä Suomessa. 4

5 Akatemia ja yritykset Tässäkin yhteydessä pohdittiin, miten yritysmaailma ja akatemia saataisiin lähemmäs toisiaan ja todettiin, että akateemisten pitäisi myös luoda muille työpaikkoja. Miten saadaan uusia yrityksiä ja tutkimusryhmiä, jotka saavat rahoituksen muualta kuin valtiolta? Tämän nähtiin kulkevan Tekesin alueella, ainakin sen rajapinnassa. Mahdollisen rahoituksen lisäksi yrityksellä on usein konkreetista tarjottavaa tutkimukselle, esimerkiksi tietotaitoa tai jokin erittäin kallis laite. Onko yrityspuolella imua? Jos meillä on tarjota akateemisesti koulutettuja, ottaako yritys vastaan? Nykyään on lähes vaatimuksena tohtoritason tutkinto ja markkinat ovat kansainväliset. Iän ei nähty aiheuttavan varsinaisia rajoituksia, yritykset hakevat parasta mahdollista henkilöä. SWOT: Tutkijanura ja tohtorikoulutus Hieno tutkijakoulujärjestelmä! Tohtoriohjelmat tukevat kansainvälisyyttä ja mahdollistavat rahoitusta kokousmatkoihin Urapolkujärjestelmän aloittaminen joissakin yliopistoissa Mahdollisuudet (aikajänne 5 vuotta) Tutkijanuran selkeneminen, erityisesti urapolkujärjestelmä houkuttelee parhaita osaajia Nopeasti kehittyvä ja inspiroiva ala houkuttelee Uudet avaukset tohtorikouluverkostoon, ettei katvealueita näille aloille jää Yritystoiminnan luominen, innovaatio, sovellukset nykyään entistä lähempänä perustutkimusta SWOT: Liikkuvuus ja verkostot Suomalainen post doc -tutkija on haluttu maailmalla Mahdollisuudet (aikajänne 5 vuotta) Lisätään kontakteja Eurooppaan Sapattivapaajärjestelmän kehittäminen FiDiPro -ohjelman muuttaminen koskemaan aikaisemman uravaiheen tutkijoita Post doc -tutkijoiden vähäinen lähtö ulkomaille Työllistyminen, urapolun lyhyt ennustettavuus ja suunniteltavuus EU-rahoituksen heikko hyödyntäminen Uhat (aikajänne 5 vuotta) Yleinen vetovoiman väheneminen Tohtorikoulujärjestelmän muutokset / vastuun siirtyminen yliopistoille Tutkijakoulupaikkojen kilpailutuksen loppuminen, hyvien ryhmien mahdollisuudet saada koulutettavia heikkenevät, tutkijakoulukurssien väheneminen ja tason lasku Ei lähdetä ulkomaille post doc -tutkijaksi EU-rahoituksen edellyttämät kontaktit puuttuvat Uhat (aikajänne 5 vuotta) Liikkuvuus vähenee entisestään ja johtaa tieteen tason laskuun Ei oteta Kiinaa riittävän vakavasti Tutkimuksen infrastruktuurit Käsitellyt alat ovat infrastruktuurikeskeisiä ja laitteisto kehittyy hurjalla vauhdilla. Suomen vahvuus on Biokeskus Suomen kautta tehty panostus infrastruktuuriin, jossa sekä laitteistoon että henkilöstöön on satsattu. Hanke on tähän asti ollut erillään kokonaiskustannusmallista ja lähtenyt hyvin liikkeelle. Laitteistot on kaikissa biokeskuksissa saatu viime vuosien aikana varsin hyvälle tasolle ja osaavaa henkilökuntaa on voitu palkata pitämään laitteistoa yllä, kehittämään tekniikoita ja tarjoamaan palveluja. Jatkuva kehitys, 5

6 laitteiden huolto ja uusiminen sekä palvelutoiminnan jatko herättivät kysymyksiä. Erittäin tärkeänä pidettiin sitä, että laitteita päivitetään ja että biokeskukset pidetään elinvoimaisina jatkossakin. Tärkeää on, että Suomessa on osaamista käyttää laitteita ja analysoida saatuja tuloksia. Bioinformatiikkapuolen hajaannuttaminen eri keskuksiin turvaamaan keskusten peruspalveluja ymmärrettiin, mutta esille nousi tarve myös bioinformatiikan osaamisen ja menetelmien kehittämiseen. Myös yksittäisissä suomalaisissa tutkimusryhmissä on maailman huippuinfrastruktuuria, ja sinällään yksi yksittäinen tutkimusryhmä voi muodostaa huippuyksikön. Tämän infrastruktuurin saavuttaminen vaatii yhteistyökontaktin kyseisen ryhmän kanssa. Mietittiin, olisiko tällainen infrastruktuuri laajemmin hyödynnettävissä ja olisiko aiheellista tehdä listausta kyseisistä laitteista ja osaamisesta. Suuri kysymys tietysti on, onko tutkimusryhmällä halua ja käytännön mahdollisuuksia palvella laajempaa tutkijajoukkoa. SWOT: Infrastruktuuri ja muut mahdolliset tieteenalan kannalta tärkeät kysymykset Biokeskus Suomen tuella rakennettu infrastruktuuri- ja palveluverkosto Bioinformatiikan riittämättömyys tarpeeseen nähden Pyrkimys poikkitieteellisyyteen ja rajapintojen hyödyntäminen Mahdollisuudet (aikajänne 5 vuotta) Uhat (aikajänne 5 vuotta) Infrastruktuurin ideaalinen hyödyntäminen Biokeskus Suomen rahoituksen loppuminen Osaamisen ja infrastruktuurin levittäminen myös muille tieteenaloille ja pystytettyjen infrastruktuuri- ja palveluverkostojen hajoaminen Biotekniikan soveltaminen Infrastruktuureja ylläpitävien Tieteiden ja yritysmaailman välinen ammattilaisten pysyvyys yhteistyö, jolla kehitetään uudenlaista osaamista ja teknologiaa Laitteiden kunnossapitämisen ja uusimisen laiminlyönti 6

Biokemia ja biofysiikka, solu- ja molekyylibiologia

Biokemia ja biofysiikka, solu- ja molekyylibiologia Biokemia ja biofysiikka, solu- ja molekyylibiologia Työryhmän osallistujat Reijo Lahti, Turun yliopisto (puheenjohtaja) Kalervo Hiltunen, Oulun yliopisto Pekka Hänninen, Turun yliopisto Kari Keinänen,

Lisätiedot

Fysiikka. Työryhmän osallistujat

Fysiikka. Työryhmän osallistujat Fysiikka Työryhmän osallistujat Juha Äystö, Jyväskylän yliopisto (puheenjohtaja) Kari Enqvist, Helsingin yliopisto Keijo Hämäläinen, Helsingin yliopisto Martti Kauranen, Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede

Matematiikka ja tilastotiede Matematiikka ja tilastotiede Työryhmän osallistujat Mikael Lindström, Oulun yliopisto (puheenjohtaja) Jukka Corander, Helsingin yliopisto Sirkka-Liisa Eriksson, Tampereen teknillinen yliopisto Heikki Haario,

Lisätiedot

Taloustieteet. Työryhmän osallistujat

Taloustieteet. Työryhmän osallistujat Taloustieteet Työryhmän osallistujat Erkki K. Laitinen, Vaasan yliopisto (puheenjohtaja) Barbro Back, Åbo Akademi Jarna Heinonen, Turun kauppakorkeakoulu Ari Hyytinen, Jyväskylän kauppakorkeakoulu Juha-Pekka

Lisätiedot

M E R C U R I U S. Tutkimus kansainvälistyy. Luis Alvarez: Tutkijalta vaaditaan luovuutta ja uteliaisuutta. Markku Mattila:

M E R C U R I U S. Tutkimus kansainvälistyy. Luis Alvarez: Tutkijalta vaaditaan luovuutta ja uteliaisuutta. Markku Mattila: T U R U N K A U P P A K O R K E A K O U L U N T I E D O T U S L E H T I 1 / 2 0 0 9 M E R C U R I U S Luis Alvarez: Tutkijalta vaaditaan luovuutta ja uteliaisuutta Markku Mattila: Tutkimus kansainvälistyy

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 Hyväksytty 2.10.2007 SISÄLLYS YHTEENVETO 1. JOHDANTO 3 2. HAASTEELLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS 8 4. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

Työpajaan osallistunut asiantuntijaryhmä edusti monipuolisesti maatalousalaa.

Työpajaan osallistunut asiantuntijaryhmä edusti monipuolisesti maatalousalaa. Maataloustieteet Työryhmän osallistujat Laura Alakukku, Helsingin yliopisto (puheenjohtaja) Paula Elomaa, Helsingin yliopisto Juha Helenius, Helsingin yliopisto Pertti Martikainen, Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

Tiede tutuksi Tiedeviikoilla. Kumppanuus edelly ttää luottamusta 8. Osaaja ostaa ympäristön 20. Tiedeattasea siltana tutkimusyhteistyössä 26

Tiede tutuksi Tiedeviikoilla. Kumppanuus edelly ttää luottamusta 8. Osaaja ostaa ympäristön 20. Tiedeattasea siltana tutkimusyhteistyössä 26 23 2005 S u o m e n A k a t e m i a n l e h t i Tiede tutuksi Tiedeviikoilla Kumppanuus edelly ttää luottamusta 8 Osaaja ostaa ympäristön 20 Tiedeattasea siltana tutkimusyhteistyössä 26 3 2005 s y y s

Lisätiedot

Kliiniset lääketieteet

Kliiniset lääketieteet Kliiniset lääketieteet Työryhmän osallistujat Tuula Tamminen, Tampereen yliopisto (puheenjohtaja) Mikael Knip, Helsingin yliopisto Markku Laakso, Itä-Suomen yliopisto Tapani Rönnemaa, Turun yliopisto Kaija

Lisätiedot

Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet

Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet Työryhmän osallistujat Erkki Oja, Aalto-yliopisto (puheenjohtaja) Ralph-Johan Back, Åbo Akademi Petteri Kaski, Aalto-yliopisto Samuel Kaski, Aalto-yliopisto/Helsingin

Lisätiedot

A. Tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristön muutosten merkitys tieteenalalle

A. Tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristön muutosten merkitys tieteenalalle Kasvatustieteet Työryhmän osallistujat Leena Syrjälä, Oulun yliopisto (puheenjohtaja) Anneli Eteläpelto, Jyväskylän yliopisto Päivi Häkkinen, Jyväskylän yliopisto Jarkko Hautamäki, Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle. Bioalan rakenteellinen kehittäminen

Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle. Bioalan rakenteellinen kehittäminen Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle Bioalan rakenteellinen kehittäminen Yhteenveto Tässä muistiossa kuvatun ohjelman päämääränä on Suomen biokeskusten toiminnan rakenteellinen kehittäminen

Lisätiedot

A. Tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristön muutosten merkitys tieteenalalle

A. Tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristön muutosten merkitys tieteenalalle Eläinlääketiede Työryhmän osallistujat Antti Sukura, Helsingin yliopisto (puheenjohtaja) Hannu Korkeala, Helsingin yliopisto Olli Peltoniemi, Helsingin yliopisto Outi Vainio, Helsingin yliopisto Outi Hälli,

Lisätiedot

Energia- ja ympäristötekniikka

Energia- ja ympäristötekniikka Energia- ja ympäristötekniikka Työryhmän osallistujat Jarmo Partanen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto (puheenjohtaja) Hannu Ahlstedt, Tampereen teknillinen yliopisto Riitta Kyrki-Rajamäki, Lappeenrannan

Lisätiedot

Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta

Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta S. Lahtonen & R. Pyykkö Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTO VERKKOJULKAISUJA : ISBN 952-206-021-6 Julkaisija: Korkeakoulujen arviointineuvosto Layout:

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot

Uskali Mäki Yhteiskuntatieteiden filosofian. Lauri Aaltonen. Risto Nieminen. Pertti Haapala Yhteiskunnan historia: kontekstuaalinen analyysi

Uskali Mäki Yhteiskuntatieteiden filosofian. Lauri Aaltonen. Risto Nieminen. Pertti Haapala Yhteiskunnan historia: kontekstuaalinen analyysi TIETEEN HUIPULLA Lauri Aaltonen Syöpägenetiikan tutkimuksen huippuyksikkö Helsingin yliopisto... 4 Pertti Haapala Yhteiskunnan historia: kontekstuaalinen analyysi suomalaisen yhteiskunnan rakenteista ja

Lisätiedot

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot

SELVITYS SUOMALAISTEN BIO- JA LÄÄKEALAN YRITYSTEN KIINNOSTUKSESTA JA MAHDOLLISUUKSISTA TOIMIA VENÄJÄLLÄ

SELVITYS SUOMALAISTEN BIO- JA LÄÄKEALAN YRITYSTEN KIINNOSTUKSESTA JA MAHDOLLISUUKSISTA TOIMIA VENÄJÄLLÄ SELVITYS SUOMALAISTEN BIO- JA LÄÄKEALAN YRITYSTEN KIINNOSTUKSESTA JA MAHDOLLISUUKSISTA TOIMIA VENÄJÄLLÄ Finnmedi Oy Niko Lönn 6.5.2013 2 (15) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Suomalaisten yritysten kiinnostus

Lisätiedot

ETENE URALLASI TOHTORIN MONET MAHDOLLISUUDET

ETENE URALLASI TOHTORIN MONET MAHDOLLISUUDET ETENE URALLASI TOHTORIN MONET MAHDOLLISUUDET SISÄLLYSLUETTELO 3 I Edistämme tutkijanuraa 4 I Tutkija kansainvälinen ammatti 5 I Tutkijanuran neliportainen malli 6 I I porras: Siru Korkala ja Esa Kumpulainen

Lisätiedot

Linnan Kehitys Oy SCEC:n esiselvitys tutkimus. Mikko Ulander Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen

Linnan Kehitys Oy SCEC:n esiselvitys tutkimus. Mikko Ulander Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen Linnan Kehitys Oy SCEC:n esiselvitys tutkimus Mikko Ulander Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen 23.6.2015 SCEC esiselvitystutkimus Linnan Kehitys Oy 23.6.2015 sivu 2 (31) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Valtion tiede- ja teknologianeuvosto Helsinki 2003 ISBN 951-53-2483-3 ISBN 951-53-2483-1 (PDF) Tiivistelmä Suomen viime vuosien taloudellinen ja yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma

Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma Opetus- ja kulttuuriministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö 12.12.2012 2 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTOLLE Tutkimus- ja

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti Tiivistelmä Tämä raportti käsittelee suomalaisen oppimisen tutkimuksen tuotteistamista

Lisätiedot

Töissä tiedeyhteisössä

Töissä tiedeyhteisössä Töissä tiedeyhteisössä (Mikko Salo, FT, akatemiatutkija, Helsingin yliopisto, matematiikan ja tilastotieteen laitos) Tutkijanura mitä väitöksen jälkeen? Vuosien työ on vihdoin päätöksessä: väitös on takana.

Lisätiedot

Kemian osaamisen kartoitus

Kemian osaamisen kartoitus Tekesin katsaus 266/2010 Kemian osaamisen kartoitus Uusia tuotteita Hilkka Knuuttila koneenrakennusalalle Hilkka Knuuttila Kemian osaamisen kartoitus Tekesin katsaus 266/2010 Helsinki 2010 3 Tekes rahoitusta

Lisätiedot

Tässä numerossa AKTUUMI 1

Tässä numerossa AKTUUMI 1 Tässä numerossa Yliopistot ovat alueidensa kehityksen vetureita. Alueellisuus ei voi kuitenkaan olla pelkkä itseisarvo, vaan toiminnalla pitää olla tuhdisti annettavaa alueen kehitykselle. Just in case

Lisätiedot

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaationeuvosto 2 Linjaus 2011 2015 Esipuhe Tutkimus- ja innovaationeuvosto laatii kerran toimikaudellaan koulutus-, tutkimus- ja innovaatiopoliittisen

Lisätiedot