Energia- ja ympäristötekniikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energia- ja ympäristötekniikka"

Transkriptio

1 Energia- ja ympäristötekniikka Työryhmän osallistujat Jarmo Partanen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto (puheenjohtaja) Hannu Ahlstedt, Tampereen teknillinen yliopisto Riitta Kyrki-Rajamäki, Lappeenrannan teknillinen yliopisto Peter Lund, Aalto-yliopisto Risto Raiko, Tampereen teknillinen yliopisto Rainer Salomaa, Aalto-yliopisto Teemu Turunen-Saaresti, Lappeenrannan teknillinen yliopisto (asiantuntijasihteeri) A. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristön muutosten merkitys tieteenalalle A.1. Mikä merkitys TKI-toimintaympäristön muutoksilla on tieteenalalle? Suhdanneherkkyys vaikuttaa alalle kohdistuviin investointeihin ja tätä kautta myös tutkimusryhmille suuntautuvaan rahoitukseen. Esimerkiksi 1970-luvulla ollut investointibuumi johti merkittävien tutkimusryhmien syntyyn sekä teollisuudessa että yliopistoissa poltto- ja kattilatekniikan alalla. Suhdanteiden muuttuessa nämä ryhmät kuitenkin hävisivät lähes kokonaan. Kyseinen suhdannevaikutus on johtanut myös siihen, ettei tietyistä ikäryhmistä löydy alan osaajia eikä eläköitymisen myötä korvaavia työntekijöitä. Myös energiayhtiöt luopuivat insinööriosaamisesta. Toimintaympäristö on globalisoitunut, eikä siinä voida toimia pelkästään kansallisen katsantokannan mukaan. Globalisoitunut toiminta vaatisi kansainvälistä työnjakoa toimiakseen tehokkaasti. EU:n tasolla on resursseja enemmän saatavilla, vaikkakin on todettu myös, että energia- ja ympäristöalan rahoitus on tippunut siirryttäessä FP6:sta FP7:aan. Suomi on tässä kohden ollut poikkeus rahoittaessaan alan TKI-toimintaa enemmän kuin muut OECD- maat. Tulevaisuudessa FP8:ssa energia- ja ympäristöalalle on odotettavissa enemmän rahoitusta. Globaalit hankkeet ovat isoja, ja osallistuakseen niihin on toimijan myös oltava riittävän suuri. Jotta näissä hankkeissa voitaisiin olla mukana, vaatisi se onnistuakseen kansallisen yhteistyön lisäämistä. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa toimii instanssi/sateenvarjo, jonka alla erilaisten pienempien yksikköjen toimijat tekevät yhteistyötä ja näin pystyvät osallistumaan suuriin hankkeisiin. Globaalitoimintaympäristö on selvästi sekä haaste että mahdollisuus tieteenalalle. Tällaisessa toimintaympäristössä Suomi ei kykene olemaan hyvä kaikessa, vaan olisi keskityttävä olemaan parhaita joissakin tietyissä asioissa/aloilla. TKI-toimintaympäristössä on Kiinan ja Intian vaikutus kasvava, mutta tällä hetkellä alan ulkomainen verkostoituminen toteutuu lähinnä EU:n puitteissa. Uudet energiatekniikat ovat tällä hetkellä voimakkaassa kasvussa ja muutos on nopeaa. Koulutus ei pysty vastaamaan alan osaajien tarpeeseen koulutusjärjestelmän rakenteiden ollessa jäykkiä ja hitaita. Eikä vanhoista aloista luopuminenkaan tunnu onnistuvan. 1

2 Suomessa ei alalla ole rahallista resurssipulaa, vaan ongelmana on lähinnä se, miten resursseja käytetään ja mihin niitä ohjataan. Energiatuotanto on Suomessa monipuolista ja teollisuus edelleen vahvaa, mikä on positiivista. Se kuitenkin myös luo jäykkyyttä muuntautua uusille ja kehittyville tekniikan alueille. Ongelmaksi koetaan se, että Suomessa on vähän riskipääomia ja vähäiset toimijat eivät ota riskejä, vaan sijoittavat mieluummin konservatiiviseen tekniikkaan. Lisäksi ideoita on vähän ja riskit ovat suuria. Yliopistojen tulisi kyetä kehittämään uusia ajatuksia ja ideoita pidemmälle, jotta ne olisivat houkuttelevampia riskisijoittajille. Työnjakoa yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten kesken tulisi TKI-toiminnassa selkeyttää. Tavoitteena olisi saada alalle enemmän spin-off yrityksiä, joilla olisi houkuttelevia ideoita suurille toimijoille. Energia- ja ympäristötekniikan alalle on perustettu strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK). SHOK:sta saadut kokemukset ovat osoittautuneet ristiriitaisiksi. On ollut näkemyksiä, että SHOK:n hankkeista perustutkimukselliset hankkeet olisivat jääneet pois, ja toimijoiden kesken on esiintynyt riitelyä ja tehdyt sopimukset ovat rajoittaneet TKI-toimintaa. Hyvänä asiana on nähty, että SHOK on tuonut yrityksille pitkäjänteisyyttä TKI-toimintaan ja sillä on selvästi tahtoa tukea huippututkimusta. SHOK:n ja Tekesin työnjakoa tulisi selkeyttää ja yliopistot saisivat olla aktiivisemmin mukana tuomassa tieteellisyyttä hankkeisiin. Yliopistojen toiminta SHOK:ssa voisi myös olla yhtenäisempää. Myös SHOK:n ja Akatemian keskinäinen rooli on koettu jäsentymättömäksi. Keskustelua päämääristä ja työnjaosta SHOK:n ja Akatemian kesken tulisi lisätä. A.2. Mitkä muut kansalliset ja kansainväliset TKI-toimintaympäristön muutokset ovat vaikuttaneet alan kehitykseen ja miten? Yliopistoissa toteutettu kokonaiskustannusmalli on nähty haastavana energia- ja ympäristötekniikan alan TKI-toimintaympäristön kannalta, jossa tyypillisesti tehdään konkreettisia koelaitteita. Ongelmana nähtiin myös se, etteivät suomalaiset toimijat ole mukana isoissa eurooppalaisissa infrastruktuurihankkeissa. Esimerkiksi Norjassa tällainen hanke on ESFRIohjelmaan valittu CCS-infra, Tanskan Windscanner ja Espanjan Plataforma Almeria. Suuremman TKI-infrastruktuurin rakentaminen ja käytön sopiminen kansallisesti ei toimi. B. Tieteenalan kehitys ja kansainvälinen taso B.1. Miten suomalainen tutkimus sijoittuu alan kansainväliseen tutkimuskenttään? Esim. mikä on tieteenalan kehityksessä Suomessa erityislaatuista muihin maihin verrattuna? Mikä merkitys BRICmaiden (Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina) vahvistumisella on alan suomalaiselle tutkimukselle tällä hetkellä ja tulevaisuudessa? Rahoitus ei ohjaa suomalaista tutkimusta suuriin ja tieteellisesti vaativiin hankkeisiin. Tieteenala on kehittynyt vahvan teknologiateollisuuden ympärille, jossa metsäteollisuus on ollut vaikuttava toimija. BRIC-maiden ja Turkin vaikutus tutkimukseen on kasvava ja Suomen tulisi luoda näihin maihin kontakteja, jotta pysyttäisiin myös tulevaisuudessa kansainvälisesti kilpailukykyisenä tieteenalana. 2

3 B.2. Minkälaiset kansainväliset yhteydet alalla on? Näkyvyys on kansainvälisesti heikko ja esimerkiksi KTH:lla on sivutoimipiste Tsinghuan yliopistossa Kiinassa, mikä suomalaisilta yliopistoilta puuttuu. Kansainvälinen näkyvyys tulisi koordinoida kansallisesti. Nykyiset kansainväliset yhteydet on luotu lähinnä eurooppalaisiin kumppaneihin, poikkeuksena ydintekniikan ala, jossa globaalit yhteydet ovat tiiviit. B.3. Mikä on tieteenalan kansainvälinen taso? (esim. bibliometriikka, kilpailtu kansainvälinen rahoitus) Energia- ja ympäristötekniikan ala on bibliometrisissä tilastoissa alisuorittaja verrattuna alan TKI toiminnassa käytettyyn rahamäärään. Alan tieteelliseen laatuun ja laadukkaiden julkaisujen tuottamiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Alalla ollaan vahvoja tekniikan ja teknologia soveltamisessa, eikä niinkään tieteellisessä toiminnassa. Tämä johtuu suurimmaksi osaksi siitä, ettei yliopistoissa ole vahvoja julkaisemisen perinteitä energia- ja ympäristötekniikan alalla eivätkä työskentelytavat ja rahoitusmekanismit tue julkaisemista. Lisäksi on koettu, että Tekesiltä on liian helposti saatavilla rahoitusta, johon ei tarvita tieteellisiä meriittejä. Aiemmin Suomi tarvitsi ennemminkin hyviä diplomi-insinöörejä kuin tohtoreita, mutta tilanne on nyt muuttunut. Tätä ajatellen tulisi miettiä sitä, kuinka paljon panoksia laitetaan tieteeseen ja paljonko opetukseen. Hyvä tutkimus ja opetus kulkevat kuitenkin käsi kädessä. B.4. Hot spotien ja nousevien alojen/teemojen tunnistaminen: miten ollaan mukana niiden tutkimuksessa? Mitkä ovat ne lupaavat, kriittiseltä massaltaan vielä pienet ja aluillaan olevat alat, joilla voi olla tulevaisuudessa suuri potentiaali tieteenalan kehityksessä? Miten alat voidaan tunnistaa? Miten kokeiluihin ja riskinottoon voidaan kannustaa? Nousevat alat ja teemat kehittyvät tieteenalojen välisillä alueilla, tieteenalueen reunoilla ja yksiköissä, jotka tekevät korkeatasoista kansainvälistä tutkimusta. Esimerkkinä lupaavasta alasta mainittakoon älykkäät verkot (smart grid). Tieteenalojen yhteistyötä (esim. insinööritieteet ja humaaniset alat) tulisi kyetä tuomaan yhteen projekteissa, joissa tutkittaisiin suuria kokonaisuuksia aina loppukäyttäjistä laitteiden ja toimintojen takana olevaan teknologiaan. B.5. Onko lähitulevaisuudessa näkyvissä merkittävää tutkimuksen uudelleensuuntautumista? Onko tunnistettavissa paradigmojen muutoksia tai läpimurtoja? Tiede on tulevaisuudessa näkyvämmässä osassa energia- ja ympäristöalalla. Yliopistojen tulisi kyetä kertomaan, mitä tutkitaan ja pyrkiä saamaan yrityksiä mukaan. Tohtoreja tulee työskentelemään enemmän yrityksissä ja tämä tukee muutosta. B.6. Mikä on tieteidenvälisyyden merkitys alan kehitykselle lähitulevaisuudessa? Tieteidenvälisyyden merkitys alan kehitykselle on merkittävä. 3

4 C. Tutkijanura ja tohtorikoulutus C.1. Tohtoritarve Tohtoritarve sekä teollisuudessa että yliopistoissa on kasvava. Tällä hetkellä alalla on erittäin hyvä työllisyystilanne, mikä lisää myös tohtorien tarvetta. C.2. Miten tohtorit sijoittuvat / tulisi sijoittua tutkimustyöhön ja muihin tehtäviin? Miten tohtorien sijoittumista voidaan edistää muihin kuin akateemisiin tutkimustehtäviin? Tohtorit sijoittuvat ja tohtoreiden tulisi sijoittua sekä teollisuuden työtehtäviin että akateemisiin tutkimus- ja opetustehtäviin. Tohtorien sijoittumista teollisuuden palvelukseen voidaan edistää kouluttamalla monitaitoisia, rohkeita ja insinööritaitoja (kädentaidot) omaavia tohtoreita. Koulutuksessa tulee olla mahdollista käyttää ajantasaisia laboratorioita ja laboratoriovälineitä. Tohtorikoulutuksen volyymiä tulisi kasvattaa ja alalle perustaa suurempi(a) tohtoriohjelm(i)a. D. Liikkuvuus ja verkostot D.1. Mitkä ovat kansallisen ja kansainvälisen liikkuvuuden mahdollisuudet ja ongelmat tutkimustyössä tieteenalalla, tieteidenvälisesti ja eri sektorien välillä? Kansainvälinen liikkuvuus on vähentynyt, vaikka suomalaiselle osaamiselle (esim. bioenergiatekniikka) on kysyntää ulkomailla. D.2. Minkälaista liikkuvuus on ja miten sitä voidaan tukea? Lyhyemmät vaihdot voisivat olla houkuttelevampia etenkin perheellisten tutkijoiden keskuudessa. Asunnon saamista ulkomailta tulisi helpottaa ja muiden kuin palkkakustannusten kattamiseen saisi olla varoja. D.3. Mitkä ovat keskeisimmät verkostoitumisen ja yhteistyön muodot sekä mahdollisuudet ja ongelmat tutkijoiden ja eri sektoreiden välillä kansallisesti ja kansainvälisesti? Tutkijavaihdossa ongelmana on löytää töitä myös puolisolle. E. Tutkimuksen infrastruktuurit Tutkimuksen infrastruktuurien hallintaan ja uudistamiseen tarvitaan kansallisen toiminnan koordinoija. Koordinoijana voisi toimia esimerkiksi Cleen Oy, Akatemia, Tekes tai Sitra. 4

5 F. Muut mahdolliset tieteenalan kannalta tärkeät kysymykset - energia-alan kansallista koordinaatiota varten tarvitaan toimija - lisää panostusta infrastruktuuriin - kansainvälinen verkostoituminen (esim. Kiinan toimisto) - selkeät mittarit, joita seurataan - kaksin /kolminkertaistetaan tutkijakoulupaikat - energia-alan perustutkimuksen rahoituksen osuuden lisääminen (esim. Akatemia rahoituksen kolminkertaistaminen). 5

Matematiikka ja tilastotiede

Matematiikka ja tilastotiede Matematiikka ja tilastotiede Työryhmän osallistujat Mikael Lindström, Oulun yliopisto (puheenjohtaja) Jukka Corander, Helsingin yliopisto Sirkka-Liisa Eriksson, Tampereen teknillinen yliopisto Heikki Haario,

Lisätiedot

Fysiikka. Työryhmän osallistujat

Fysiikka. Työryhmän osallistujat Fysiikka Työryhmän osallistujat Juha Äystö, Jyväskylän yliopisto (puheenjohtaja) Kari Enqvist, Helsingin yliopisto Keijo Hämäläinen, Helsingin yliopisto Martti Kauranen, Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet

Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet Työryhmän osallistujat Erkki Oja, Aalto-yliopisto (puheenjohtaja) Ralph-Johan Back, Åbo Akademi Petteri Kaski, Aalto-yliopisto Samuel Kaski, Aalto-yliopisto/Helsingin

Lisätiedot

A. Tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristön muutosten merkitys tieteenalalle

A. Tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristön muutosten merkitys tieteenalalle Kasvatustieteet Työryhmän osallistujat Leena Syrjälä, Oulun yliopisto (puheenjohtaja) Anneli Eteläpelto, Jyväskylän yliopisto Päivi Häkkinen, Jyväskylän yliopisto Jarkko Hautamäki, Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Taloustieteet. Työryhmän osallistujat

Taloustieteet. Työryhmän osallistujat Taloustieteet Työryhmän osallistujat Erkki K. Laitinen, Vaasan yliopisto (puheenjohtaja) Barbro Back, Åbo Akademi Jarna Heinonen, Turun kauppakorkeakoulu Ari Hyytinen, Jyväskylän kauppakorkeakoulu Juha-Pekka

Lisätiedot

A. Tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristön muutosten merkitys tieteenalalle

A. Tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristön muutosten merkitys tieteenalalle Eläinlääketiede Työryhmän osallistujat Antti Sukura, Helsingin yliopisto (puheenjohtaja) Hannu Korkeala, Helsingin yliopisto Olli Peltoniemi, Helsingin yliopisto Outi Vainio, Helsingin yliopisto Outi Hälli,

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 Hyväksytty 2.10.2007 SISÄLLYS YHTEENVETO 1. JOHDANTO 3 2. HAASTEELLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS 8 4. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Valtion tiede- ja teknologianeuvosto Helsinki 2003 ISBN 951-53-2483-3 ISBN 951-53-2483-1 (PDF) Tiivistelmä Suomen viime vuosien taloudellinen ja yhteiskunnallinen

Lisätiedot

BIOENERGIA-ALAN YHTEISTYÖN MUODOSTUMINEN TAMPEREEN SEUDULLA

BIOENERGIA-ALAN YHTEISTYÖN MUODOSTUMINEN TAMPEREEN SEUDULLA BIOENERGIA-ALAN YHTEISTYÖN MUODOSTUMINEN TAMPEREEN SEUDULLA Ympäristöpolitiikka Pro gradu -tutkielma Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto 14.6.2002 Paula Hakola Tampereen yliopisto

Lisätiedot

FinChi-innovaatiokeskus

FinChi-innovaatiokeskus Ville Valovirta Torsti Loikkanen Jani Saarinen FinChi-innovaatiokeskus Toiminnan arviointi ja suositukset KTM Julkaisuja 23/2007 Teknologiaosasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

e-taidot: Kansainvälinen ulottuvuus ja globalisaation vaikutus

e-taidot: Kansainvälinen ulottuvuus ja globalisaation vaikutus e-taidot: Kansainvälinen ulottuvuus ja globalisaation vaikutus SIVU 1 Vastuuvapauslauseke Euroopan komissio tai kuka tahansa komission nimissä toimiva henkilö eivät ole vastuussa seuraavassa annettujen

Lisätiedot

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti Tiivistelmä Tämä raportti käsittelee suomalaisen oppimisen tutkimuksen tuotteistamista

Lisätiedot

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti www.pwc.com/fi Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen 30.11.2010 Tällä hetkellä yrityksemme

Lisätiedot

SELVITYSRAPORTTI. Aalto EE Seija Hämäläinen Lisbeth Edlund

SELVITYSRAPORTTI. Aalto EE Seija Hämäläinen Lisbeth Edlund TERVEYS JA HYVINVOINTITEKNOLOGIAYRITYSTEN LIIKETOIMINTA OSAAMISEN TULEVAISUUDEN KEHITYSTARPEET JA TOIMINTAMALLI JULKISEN TERVEYDENHUOLLON JA TERVEYS /HYVINVOINTI TEKNOLOGIAYRITYSTEN YHTEISTYÖLLE SELVITYSRAPORTTI

Lisätiedot

Osaamisen rima korkealle

Osaamisen rima korkealle Osaamisen rima korkealle kunnianhimoa tavoitteisiin EK:n linjaukset osaamis- ja innovaatiopolitiikasta 2015 2019 Osaamisen rima korkealle kunnianhimoa tavoitteisiin EK:n linjaukset osaamis- ja innovaatiopolitiikasta

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun INNOVAATIOT JA OSAAMINEN HUIPPUTASOLLE Antti Hautamäki (toim.) Tarmo Lemola (toim.) SITRAN RAPORTTEJA 39 Suomi uuteen nousuun INNOVAATIOT JA OSAAMINEN HUIPPUTASOLLE Toim. Antti Hautamäki

Lisätiedot

Kemian osaamisen kartoitus

Kemian osaamisen kartoitus Tekesin katsaus 266/2010 Kemian osaamisen kartoitus Uusia tuotteita Hilkka Knuuttila koneenrakennusalalle Hilkka Knuuttila Kemian osaamisen kartoitus Tekesin katsaus 266/2010 Helsinki 2010 3 Tekes rahoitusta

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot

TIEDEPOLITIIKAN SUUNTA

TIEDEPOLITIIKAN SUUNTA TIEDEPOLITIIKAN SUUNTA Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti yhdessä Suomen Akatemian kanssa tiistaina 22.11.2005 keskustelutilaisuuden "Tiedepolitiikan

Lisätiedot

Tässä numerossa AKTUUMI 1

Tässä numerossa AKTUUMI 1 Tässä numerossa Yliopistot ovat alueidensa kehityksen vetureita. Alueellisuus ei voi kuitenkaan olla pelkkä itseisarvo, vaan toiminnalla pitää olla tuhdisti annettavaa alueen kehitykselle. Just in case

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen

Lisätiedot

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot

EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010

EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010 EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010 Raportti seurantakomiteoille 5.11.2010 Teema 1. Yritystoiminnan edistäminen Muistiot alueellisista

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS Korkeakoulujen ulkomaisten tutkinto opiskelijoiden stipendijärjestelmän luomista koskeva selvitys Suomen

Lisätiedot

Tutkimustoiminnan vaikuttavuus yliopistojen rahoitusmallissa selvitys

Tutkimustoiminnan vaikuttavuus yliopistojen rahoitusmallissa selvitys Tutkimustoiminnan vaikuttavuus yliopistojen rahoitusmallissa selvitys Julkaisija: Tekniikan akateemiset TEK ja Teknologiateollisuus ry Ulkoasu: Vanto Design ISBN 978-952-5998-78-8 (PDF) Tutkimustoiminnan

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot