A. Tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristön muutosten merkitys tieteenalalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A. Tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristön muutosten merkitys tieteenalalle"

Transkriptio

1 Kasvatustieteet Työryhmän osallistujat Leena Syrjälä, Oulun yliopisto (puheenjohtaja) Anneli Eteläpelto, Jyväskylän yliopisto Päivi Häkkinen, Jyväskylän yliopisto Jarkko Hautamäki, Helsingin yliopisto Eija Kärnä, Itä-Suomen yliopisto Elina Lahelma, Helsingin yliopisto Jari Lavonen, Helsingin yliopisto Risto Rinne, Turun yliopisto Eero Ropo, Tampereen yliopisto Marja Vauras, Turun yliopisto Hilkka Roisko, Tampereen yliopisto (asiantuntijasihteeri) A. Tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristön muutosten merkitys tieteenalalle Kasvatustieteille on tapahtunut sama kuin mitä on tapahtunut koko Suomen tiedemaailmalle (vahvat yksittäiset yksiköt, keskittäminen, profiloituminen, julkaisupaine, talousasiat jne.). Monet muutokseen liittyvät edellä mainitut trendit ovat samaan aikaan sekä nykyhetken vahvuuksia ja heikkouksia että tulevaisuuden mahdollisuuksia ja uhkia. Kasvatustieteiden edistyminen ja kehittyminen (esim. kansainvälisten artikkeleiden/julkaisujen määrä) Kasvatustieteen merkityksen korostuminen laajasti yhteiskunnassa; tarvetta monilla eri aloilla, ei vain kouluissa Kasvatustieteellisen tietämyksen tarve eri tieteenaloilla (esim. sosiaalitieteet, neurologia, biologia) ja uusissa teemoissa (esim. monikulttuurisuus, syrjäytyminen) Kasvatustieteilijät kysyttyjä yhteistyökumppaneita erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä yhteistyöryhmissä Ulkopuolisten rahoituslähteiden kapea kenttä Alan tietotaitoa ja osaamista ei ole osattu tuoda riittävän selkeästi ja näkyvästi esille Opetus-tutkimus-dilemma eli tehdäänkö toista toisen kustannuksella? Alan osaamisen ja tietotaidon näkyväksi tekeminen Monitieteinen, laaja-alainen tutkimusyhteistyö uusilla alueilla Uusien innovaatioiden tunnistaminen ja tuottaminen pedagogisiksi ratkaisuiksi 1

2 Talouskysymykset: kasvatustieteiden yhä vaikeampi saada rahoitusta, tutkimusta arvioidaan luonnontieteistä lähtöisin olevilla indikaattoreilla Julkaisupaine: vain referoidut kansainväliset artikkelit/julkaisut lasketaan, kansallisia ei arvosteta Suuntautuminen tutkimukseen opetuksen kustannuksella (rekrytoidaan post doc -tutkijoita, vrt. em. julkaisupaine) B. Tieteenalan kehitys ja kansainvälinen taso Kasvatustieteiden kansainvälistyminen on ollut huomattavasti kovempaa kuin monella muulla alalla. Esimerkiksi isoissa kansainvälisissä järjestöissä (esim. EARLI, AERA) ja konferensseissa suomalaiset ovat hyvin edustettuina, ei vain riviosallistujina, vaan myös kutsupuhujina ja palkittuina. Suomalaisia on myös kansainvälisten tieteellisten aikakauslehtien päätoimittajina. On kuitenkin ymmärrettävä, että kasvatustieteiden julkaisufoorumi on pitkälle myös kansallinen. Tämä asettaa tutkijoille haasteita; on tehtävä samaan aikaan kansainvälistä ja kotimaista. Akatemiaprofessoreiden ja FiDiPro-professorien (Finland Distinguished Professor Programme) merkitys kasvatusalan tutkimusympäristössä on suuri. Heillä on tilaa tukea ja järjestää optimaalisia tutkimusympäristöjä. Jos alalle saadaan kovan tason FiDiPro-professori, niin se näkyy suoraan kovissa indikaattoreissa (referoitujen kansainvälisten artikkeleiden määrissä). Hot spotit, nousevat alat/teemat: Psykologian ja neurologian alueella ollaan osin pääsemässä sellaisiin ongelmiin käsiksi, joilla on kasvatustieteellistä relevanssia. Historiantutkimuksen merkitys alkaa tulla uudestaan esiin (esim. halutaan ymmärtää miten Suomen koululaitos on muotoutunut sellaiseksi kuin se tänä päivänä on). Globaalin maailman huomioiminen eli vertaileva koulutustutkimus (esim. mitä tutkinnoille tapahtuu), on nouseva teema. Uusi alue, missä Suomella olisi kansainvälisestikin annettavaa, on hyvinvointitutkimus ja sen sisällä esimerkiksi ikääntymisen, gerontologian tematiikka. Myös sukupuolen- ja nuorisotutkimus poikkitieteellisinä tutkimuksina voisivat tuoda teoreettista uutta. On myös ehdoton tarve paremmin ymmärtää, miten nettisukupolvi oppii, toimii, tekee työtä ja tekee yhteistyötä. Paradigmojen muutoksia tai läpimurtoja. Uusia avauksia ovat esim. seuraavat: 1) hallinnointiin liittyvä ja vertaileva tutkimus 2) interventioajattelun vahvistuminen ja kenttätyön uudenlaiset lähestymistavat 3) koulutusvientiin ja implementaatioon liittyvä tutkimus 4) feministinen tutkimus. Alan kansainvälinen taso noussut huimasti, kiihdytys Suomessa ollut huomattavasti voimakkaampaa kuin muissa maissa Suomalaiset edustava joukko kansainvälisissä konferensseissa ja heitä pyydetään erilaisiin arvovaltaisiin kansainvälisiin tehtäviin Nuoret lahjakkaat tutkijat, uusi sukupolvi, joilla on uusi kansainvälinen kulttuuri Suomen Akatemian hankkeiden mahdollistama kansainvälinen yhteistyö 2

3 Ei ole onnistuttu kansainvälisissä tutkimusrahoitushauissa. EU:n tutkimushankkeet ovat kovan kilpailun takana, ne vaativat valtavan konsortion ja niiden koordinointi on raskasta. Tutkijalähtöinen ERC-rahoitus ei edellytä vastaavia resursseja, mutta on huippukilpailtua. Tilastotieteen osaaminen vaatii kohennusta Riskinoton puute esimerkiksi uusien tutkimushankkeiden käynnistämisessä tai ohjaamisessa Tulossa uusia, monitieteisiä tutkimusteemoja, joihin tarvitaan alan kontribuutiota Kasvamassa tutkijasukupolvi, joka on orientoitunut kansainväliseen julkaisemiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön FiDiPro- ja akatemiaprofessoreiden kontribuutio tutkimusympäristöjen kehittämisessä Ymmärtämättömyys alan kansallisen tiedon rakentamisen ja välittämisen tärkeydestä C. Tutkijanura ja tohtorikoulutus Tohtorien työllistyminen ja sijoittuminen on ollut hyvää ja he ovat myös pystyneet työssään hyödyntämään tohtorikoulutuksessa saamiaan valmiuksia Tohtoritarve on edelleen olemassa, yliopistotehtävien lisäksi tohtoreita tarvitaan mm. kuntien ja koulujen monimutkaistuviin suunnittelu-, hallinto- ja johtamistehtäviin Huoli (rahoitus, pätkätyöt) nuorista tutkijoista, millainen on heidän urapolkunsa Väitöskirjat osittain heikkolaatuisia ja opiskeluajat pitkiä (huono panos-tuotossuhde) Yliopiston ulkopuolelle sijoittumisen vaikeus (koskee varsinkin nuoria tohtoreita, joilla ei ole työkokemusta) Ristiriita siinä, keitä valitaan tohtorikoulutukseen, keitä ohjataan ja miten eletään kaksinaisuuden (toisaalta nuoret, joilla ei ole työkokemusta, toisaalta työkokemusta omaavat tohtoriopiskelijat) välillä Ala tuottaa koulujen ja kuntien palvelukseen (esim. rehtoreiksi/koulujen johtajiksi) monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseen kykeneviä henkilöitä Mikä tulee olemaan verkostotutkijakoulujen tulevaisuus? 3

4 Millaiset ovat kasvatustieteen mahdollisuudet yhtenä osana koko yliopiston tutkijakoulua? Kasvatustiede on yliopiston sisällä kamppailemassa muiden tieteenalojen kanssa. Jos rahoitusmekanismeja kurjistetaan (esim. Suomen Akatemia ei enää rahoita tohtoriopiskelijoita vaan tutkijatohtoreita), niin millä tohtoriohjelmat rahoitetaan? Onko tulevaisuudessa rahoituksellisesti mahdollista ottaa uusia jatko-opiskelijoita? Miten työelämävalmiuksien kehittäminen mahdollistetaan neljän vuoden tohtoriohjelmissa? D. Liikkuvuus ja verkostot Verkostoitumista ja arjen tasolla tapahtuvaa yhteistyötä on runsaasti (mm. Skypen avulla) Kansainvälinen liikkuvuus (KOTA-tietokanta kriteereillä mitattuna) on aika vähäistä, samoin kansallinen liikkuvuus Tutkimuksen arviointikäytännöt (kansainvälinen vertaisarviointi) suuntaavat siihen, että verkostoituminen on kansallisella tasolla vaikeaa. Kansallista liikkuvuutta ei lasketa eikä oteta huomioon. Liikkuvuus ei välttämättä aina mahdollistu tai onnistu (esim. naisilla tietyssä perhe-elämän vaiheessa) Pohjoismainen yhteistyö BRIC-maiden (Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina) suhteen ollaan avoimia, silmät auki. Ne tarjoavat uusia mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Suomi on suosittu vierailupaikka BRIC-maita edustaville. BRIC-maista tulee jatkossa myös yhä enemmän opiskelijoita Suomeen. Liikkuvuuden kriteerit ovat väärin asetettuja. Suomalaisten matkustaminen ulkomaille ei saisi olla keskeinen kriteeri, vaan se sisältö/toiminta miksi liikutaan. Liikkuvuuden kriteeristö enemmän yhteistoimintaa korostavaksi! Liikkuvuudessa pitäisi ottaa huomioon uudenlaisiakin liikkumisen ja verkostoitumisen tapoja (esim. Skypen avulla tapahtuva liikkuminen ) Liikkuvuutta ja sen tukemista pitäisi katsoa uran eri vaiheissa eri tavalla (esim. junioreilla pitkä vierailu mahdollisesti hyvä, senioritutkijoilla ehkä lyhyemmät vierailut tehokkaampia) E. Tutkimuksen infrastruktuurit Infrastruktuuria on jossain määrin ja siihen on onnistuttu saamaan pientä rahoitusta 4

5 Infrastruktuurirahoitus on kasvatustieteilijöiden ulottumattomissa (alan infrastruktuuri liian vaatimatonta ja edullista, jotta sitä voisi ottaa huomioon hanke-/rahoitushakemuksissa) Aineistojen (aineistot ovat kasvatustieteellisen tutkimuksen infrastruktuuria) vähäinen yhteiskäyttö Yliopistohallinnon järjettömyys (ml. kokonaiskustannusmalli) Tehdään tieteenalalle toimiva kansallinen infrastruktuuri, johon on mahdollista hakea rahoitusta Selvitetään ja määritetään valtakunnallisesti alan infrastruktuurikokonaisuus Perustetaan valtakunnallinen tutkimuksen tietotaitopankki ja datapankki isoille tutkimusaineistoille sekä hyödynnetään Tampereen yhteiskuntatieteellistä tietoarkistoa (aineistojen yhteiskäytön tehostaminen). Uhat (5 vuoden aikajänne) Ei pystytä kokoamaan alalle isompaa infrastruktuurihanketta eikä saada infrastruktuurirahoitusta. F. Muut mahdolliset tieteenalan kannalta tärkeät kysymykset Varttuneen tutkijan toimen tilalle tarvitaan ehdottomasti joku korvaava vaihtoehto. Huoli siitä, saadaanko kasvatustieteilijöinä urapolkujärjestelmäpaikkoja omassa yliopistossa. Urapolkujärjestelmä ei ole ratkaisu tutkijanuraan. Tutkijakollegiumit ovat osoittaneet tarpeellisuutensa (palvelevat useita tiedekuntia), mutta paikkoja ei ole ollut riittävästi eikä kollegiumeja ole kaikissa yliopistoissa. Kollegiumeissa olisi potentiaalia esimerkiksi uran keskivaiheessa oleville tutkijoille. Miten onnistua hyvin professoreiden rekrytoinnissa? Iso joukko alan professoreita siirtymässä lähitulevaisuudessa eläkkeelle. Rekrytointi voidaan nykyään tehdä myös kutsumenettelynä (mahdollisuus ja uhka). Vakinaisen kansainvälisen professuurin sijasta esimerkiksi jonkinlainen vierailevien professorien järjestelmä voisi olla järkevämpi. He toisivat hyödyn, mutta eivät rasittaisi kohtuuttomasti muuta koneistoa. Pätkärahoitus tekee etenkin naisten (äitiyslomat) tutkijanuran vaikeaksi (vaikka koskeekin kaikkia nuoria tutkijoita). Tutkimus ja opetus ovat liian kaukana toisistaan. Lehtoreiden virat ovat opetuspainotteisia, jolloin tutkimus ja opetus eivät nivoudu riittävästi toisiinsa. Tai lehtorit ovat saattaneet tehdä tutkimusta jollain tietyllä alueella, mutta joutuvat opettamaan muillakin alueilla. Kokonaiskustannusmalli. Kokonaiskustannusmallin mukaisesti lasketut hankkeet paisuvat taloudeltaan niin isoiksi, että tulevaisuudessa vain entistä harvemmat voivat saada rahoitusta. Nykyinen käytäntö on kasvatustieteille epäedullinen, sillä nykyisessä mallissa tapahtuu varainsiirtoa kasvatustieteiltä niille tieteenaloille, jotka tarvitsevat kallista infrastruktuuria. Huolestuttavaa, että kaikki indikaattorit ja rahoitukset ovat luonnontieteilijöiden eduksi. Kasvatustieteen omaleimaisuus ja alakohtaisuus pitäisi jotenkin huomioida ja turvata. 5

Taloustieteet. Työryhmän osallistujat

Taloustieteet. Työryhmän osallistujat Taloustieteet Työryhmän osallistujat Erkki K. Laitinen, Vaasan yliopisto (puheenjohtaja) Barbro Back, Åbo Akademi Jarna Heinonen, Turun kauppakorkeakoulu Ari Hyytinen, Jyväskylän kauppakorkeakoulu Juha-Pekka

Lisätiedot

Fysiikka. Työryhmän osallistujat

Fysiikka. Työryhmän osallistujat Fysiikka Työryhmän osallistujat Juha Äystö, Jyväskylän yliopisto (puheenjohtaja) Kari Enqvist, Helsingin yliopisto Keijo Hämäläinen, Helsingin yliopisto Martti Kauranen, Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede

Matematiikka ja tilastotiede Matematiikka ja tilastotiede Työryhmän osallistujat Mikael Lindström, Oulun yliopisto (puheenjohtaja) Jukka Corander, Helsingin yliopisto Sirkka-Liisa Eriksson, Tampereen teknillinen yliopisto Heikki Haario,

Lisätiedot

A. Tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristön muutosten merkitys tieteenalalle

A. Tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristön muutosten merkitys tieteenalalle Eläinlääketiede Työryhmän osallistujat Antti Sukura, Helsingin yliopisto (puheenjohtaja) Hannu Korkeala, Helsingin yliopisto Olli Peltoniemi, Helsingin yliopisto Outi Vainio, Helsingin yliopisto Outi Hälli,

Lisätiedot

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti Tiivistelmä Tämä raportti käsittelee suomalaisen oppimisen tutkimuksen tuotteistamista

Lisätiedot

Töissä tiedeyhteisössä

Töissä tiedeyhteisössä Töissä tiedeyhteisössä (Mikko Salo, FT, akatemiatutkija, Helsingin yliopisto, matematiikan ja tilastotieteen laitos) Tutkijanura mitä väitöksen jälkeen? Vuosien työ on vihdoin päätöksessä: väitös on takana.

Lisätiedot

Tässä numerossa AKTUUMI 1

Tässä numerossa AKTUUMI 1 Tässä numerossa Yliopistot ovat alueidensa kehityksen vetureita. Alueellisuus ei voi kuitenkaan olla pelkkä itseisarvo, vaan toiminnalla pitää olla tuhdisti annettavaa alueen kehitykselle. Just in case

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot

STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI

STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI 24.3.2015 2 SISÄLTÖ 1. Työryhmän toimeksianto ja työskentely

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille Sanna Pasonen-Seppänen Kehittämishankeraportti Elokuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä(t) Pasonen-Seppänen, Sanna Julkaisun

Lisätiedot

TUTKI-TYÖRYHMÄN "Tunnusluvut ja

TUTKI-TYÖRYHMÄN Tunnusluvut ja TUTKI-TYÖRYHMÄN "Tunnusluvut ja tiedontarpeet"raportti 1 Sisällys 1 Tiivistelmä työryhmän ehdotuksista... 2 2 Työryhmän toimeksianto ja tavoitteet... 3 2.1 Työryhmän kokoonpano... 3 2.2 Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Kauppatieteiden yhteistyöverkostojen arviointi

Kauppatieteiden yhteistyöverkostojen arviointi Kauppatieteiden yhteistyöverkostojen arviointi Opetusministeriön asettamien selvitysmiesten Itä- ja Pohjois-Suomen kauppatieteiden yhteistyöverkostoja koskevan arviointi- ja selvitystyön loppuraportti

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellisen koulutusalan työryhmän LOPPURAPORTTI

Yhteiskuntatieteellisen koulutusalan työryhmän LOPPURAPORTTI Yliopistojen yhteinen koordinaatiohanke humanistisen, kasvatustieteellisen, luonnontieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen koulutusalan rakenteelliseksi kehittämiseksi Yhteiskuntatieteellisen koulutusalan

Lisätiedot

Net Effect Oy Katri Haila Lauri Salmivalli Petri Uusikylä Petri Virtanen. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) arviointi

Net Effect Oy Katri Haila Lauri Salmivalli Petri Uusikylä Petri Virtanen. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) arviointi Net Effect Oy Katri Haila Lauri Salmivalli Petri Uusikylä Petri Virtanen Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) arviointi PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö

Lisätiedot

Se on kompromissin tulos

Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian yhteisrahoitteiset tutkimusohjelmat neuvotteluina: Rahoittajien näkökulma Laura Valkeasuo Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se

Lisätiedot

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti www.pwc.com/fi Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen 30.11.2010 Tällä hetkellä yrityksemme

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 2.2.2005 SISÄLLYS 1 Johdanto...5 2 Arvoperusta ja tehtävä...5 3 Strategiatyö...6 4 Koulutusalat...7

Lisätiedot

KAKS:N RAHOITTAMIEN VÄITÖSTUTKIMUSTEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS. VTK Liisa Kauppila kevät 2011 TUTKIMUSHANKKEIDEN ONNISTUMINEN JA VAIKUTTAVUUS

KAKS:N RAHOITTAMIEN VÄITÖSTUTKIMUSTEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS. VTK Liisa Kauppila kevät 2011 TUTKIMUSHANKKEIDEN ONNISTUMINEN JA VAIKUTTAVUUS KAKS:N RAHOITTAMIEN VÄITÖSTUTKIMUSTEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS VTK Liisa Kauppila kevät 2011 KAKS:N RAHOITTAMIEN TUTKIMUSHANKKEIDEN ONNISTUMINEN JA VAIKUTTAVUUS VTK Anna Laiho syksy 2011 VTK Liisa

Lisätiedot

Marko Ahvenainen TIEDE, TUTKIMUS JA TULEVAISUUDET

Marko Ahvenainen TIEDE, TUTKIMUS JA TULEVAISUUDET Marko Ahvenainen TIEDE, TUTKIMUS JA TULEVAISUUDET TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS Tutu e-julkaisuja 13/2014 1 Marko Ahvenainen Projektipäällikkö, FM Tulevaisuuden tutkimuskeskus marko.ahvenainen(a)utu.fi

Lisätiedot

Tutkijakoulutus murroksessa, uudet linjaukset ja tulevaisuuden tavoitteet

Tutkijakoulutus murroksessa, uudet linjaukset ja tulevaisuuden tavoitteet JULKAISU 5/2011 TUTKAS Tutkijoiden ja kansanedustajien seura Tutkijakoulutus murroksessa, uudet linjaukset ja tulevaisuuden tavoitteet Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura

Lisätiedot

VIESTEJÄ OULUN YLIOPISTOSTA 3/2006. Älykästä radiotekniikkaa tulevaisuuden tietoliikenteeseen s. 12. Alumnille aukeni ura Brysselissä s.

VIESTEJÄ OULUN YLIOPISTOSTA 3/2006. Älykästä radiotekniikkaa tulevaisuuden tietoliikenteeseen s. 12. Alumnille aukeni ura Brysselissä s. VIESTEJÄ OULUN YLIOPISTOSTA 3/2006 Sähköä johtava muste tulostuu k ank a alle ja paperille Älykästä radiotekniikkaa tulevaisuuden tietoliikenteeseen s. 12 Alumnille aukeni ura Brysselissä s. 20 Näkymätön

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Rural Studies -verkosto innovatiivisena yliopistokumppanuutena Toiminnan vuodet 2002 2006

Rural Studies -verkosto innovatiivisena yliopistokumppanuutena Toiminnan vuodet 2002 2006 Rural Studies -verkosto innovatiivisena yliopistokumppanuutena Toiminnan vuodet 2002 2006 Toimittaneet Torsti Hyyryläinen Eeva Uusitalo Rural Studies -koordinaatioyksikkö Rural Studies -yliopistoverkosto

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Strategia- ja vaikuttavuushanke (2014 2015)

Yhteiskuntatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Strategia- ja vaikuttavuushanke (2014 2015) Yhteiskuntatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Strategia- ja vaikuttavuushanke (2014 2015) Loppuraportti 5.3.2015 Sisällys 1) Johdanto... 3 2) Ruotsinkielisen

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2006 2009

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2006 2009 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Toiminta- ja taloussuunnitelma 2006 2009 1 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2005 Toimitus Ritva Paananen ja Sirkka Rautoja 2 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Toiminta-

Lisätiedot

Petri Bono, johtaja, HYKS Syöpäkeskus (vas. kuvassa)

Petri Bono, johtaja, HYKS Syöpäkeskus (vas. kuvassa) Novartis Kitchen Forum 11.2.2015 klo 16.30 19.00, Espoo Novartis Kitchen Forum on epämuodollinen terveysalan vaikuttajille suunnattu keskustelu- ja verkottumistilaisuuksien sarja. Sarjassaan kolmas Kitchen

Lisätiedot

Sivistystä ei voi tuoda

Sivistystä ei voi tuoda Suomen Akatemian julkaisuja 5/06 Sivistystä ei voi tuoda Tämä raportti pyrkii ennen kaikkea vastaamaan kysymyksiin: mitä on vaikuttavuus humanistisilla aloilla ja yhteiskuntatieteissä, miten se ilmenee,

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYVÄ TEKNILLINEN KORKEAKOULU

KANSAINVÄLISTYVÄ TEKNILLINEN KORKEAKOULU Helsinki University of Technology Department of Communications and Networking Teknillinen korkeakoulu Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos Espoo 2008 Report 1/2008 KANSAINVÄLISTYVÄ TEKNILLINEN

Lisätiedot

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA!

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! Toimituskunta: Matti Mäkelä (puheenjohtaja), VaSkooli-projekti, Turun ammatti-instituutti Mia Haapasaari, kansallinen teematyöhanke, Turun ammatti-instituutti

Lisätiedot