Kliiniset lääketieteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kliiniset lääketieteet"

Transkriptio

1 Kliiniset lääketieteet Työryhmän osallistujat Tuula Tamminen, Tampereen yliopisto (puheenjohtaja) Mikael Knip, Helsingin yliopisto Markku Laakso, Itä-Suomen yliopisto Tapani Rönnemaa, Turun yliopisto Kaija Puura, Tampereen yliopisto (asiantuntijasihteeri) A. Tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristön muutosten merkitys tieteenalalle Suomalaisista tieteellisistä julkaisuista suurin osa on kliinisen lääketieteen alalta ja ne ovat laadultaan korkeatasoisia, siten kaikki muutokset kliinisen lääketieteellisen tutkimuksen alueella vaikuttavat koko suomalaisen tieteen tilaan ja tasoon. Muutoksia tutkimuksen toimintaympäristöön tuo mm. uusi yliopistolaki, jonka vaikutusta kliiniseen lääketieteelliseen tutkimukseen ei kaikilta osin vielä tiedetä. Jo tapahtuneita suuria muutoksia on ennen muuta EVOrahoituksen väheneminen. Tällä hetkellä rahoitus on ollut vuosittain noin 40 miljoonan euron tasolla, ja on vähenemässä 35 miljoonaan euroon. Aiemmin EVO-tutkimusrahoitus on ollut reaaliarvoltaan noin 60 miljoonaa euroa. Yliopistosairaaloiden EVO-toimikunnissa jaettava tutkimusrahoitus on nykyisin noin kymmenesosa siitä, mitä se oli vuonna Jo nyt jaettavien pienten apurahojen mielekkyys suurille tutkimusryhmille on tullut kyseenalaiseksi. Kliininen tutkimus ymmärretään muissa maissa siten, että se sisältää myös perustutkimuksen. Suomessa perustutkimus ja kliininen tutkimus ovat edelleen liian erillään, vaikka esimerkiksi tautien etiologiaa selvitetään kliinisissä tutkimuksissa myös perustieteiden menetelmin. Translationaalinen tutkimus, jossa parhaimmillaan kliinikko ymmärtää ja käyttää perustutkimuksen menetelmiä, on tärkeää kliinisen tutkimuksen tulevaisuuden edellytysten kannalta. Jäykkä jako eri tutkimusaloihin voi olla uhka suomalaiselle tutkimukselle. Professoreiden asema yliopistosairaaloissa alkoi heikentyä vuotta sitten. Sairaalaorganisaation muutos on tehnyt professoreille mahdottomaksi samaan aikaan tehdä korkeatasoista tutkimustyötä ja toimia johtajana. Sairaaloissa tietotekniikan jatkuva lisääntyminen osana kliinistä työtä on lisännyt potilaskohtaisesti käytettyä aikaa n. 30 %:lla koneellisen kirjaamisen vuoksi. Yliopistoissa professoreiden aikaa kuluu entistä enemmän hallinnoimiseen tietoteknisiä ohjelmia käyttäen. Kaikki nämä vähentävät tutkimukseen käytettävissä olevaa aikaa. Professorien aseman heikentyminen on poistanut yhden lääkäreiden uralla ylenemiseen liittyvän kannusteen ryhtyä tutkijaksi. Sairaalaympäristössä on myös aiempaa vaikeampaa tehdä tutkimusta kaikilla tutkijanuran asteilla toisaalta lisääntyneiden säännösten ja byrokratian vuoksi, toisaalta jatkuvasti tehostetun perustyön ja sen kannattavuuskilpailun seurauksena. Tutkimukselle kielteinen ympäristö, tutkijanuran hämärtyminen sairaaloissa, ja tutkijoiden heikompi palkkaus vähentävät erityisesti nuorten lääkäreiden halukkuutta ryhtyä tutkimustyöhön. Nykykulttuurissa kasvaneet nuoret aikuiset arvostavat vapaa-aikaansa aiempaa enemmän, eikä tutkimuksen tekeminen omalla ajalla tutkimuskielteisessä ympäristössä motivoi heitä. Lehtien vaatimukset julkaistavien artikkeleiden laadusta ovat tiukentuneet, ja etenkin uran alussa kuilu nuorten 1

2 tutkijoiden osaamisen ja alan vaatimusten välillä on suuri. Muilla tieteenaloilla tohtorintutkinnot ovat lisääntyneet, mutta lääketieteessä erityisesti miesten osuus väitöskirjojen tekijöistä on vähentynyt. Tutkijakunnan naisistuminen asettaa tutkijanuralle erilaisia vaatimuksia, mm. perheen perustamisen ja tutkimustyön yhdistämiselle. Näistä kaikista syistä johtuen lääkärin koulutuksen omaavia tutkijoita on enää vähän yliopistojen tutkimusryhmissä. Myös Suomen Akatemiaan saapuneissa hakemuksissa lääketieteellisen tutkinnon omaavien hakijoiden määrä on jatkuvasti vähentynyt. Tutkimuksen kannalta myönteisiä toimintaympäristön muutoksia on vähän ja ne ovat pieniä, esimerkkinä Helsingin yliopistollisen keskussairaalan ensimmäisen kerran esittämä määräraha tutkimuksen tukemiseen vuodelle Eri yliopistoihin on perustettu tutkijanpaikkoja, joissa kustannukset jaetaan puoliksi yliopistosairaalan ja yliopiston kesken. Turussa on perustettu Clinical Research Centre, joka on puoliksi yliopiston ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin rahoittama, kliinisiä tutkijoita tutkimusprojektien hallinnointiin liittyvissä asioissa auttava yksikkö. Myös muissa yliopistosairaaloissa on vastaava yksikkö. Valtakunnallinen kliininen tutkijakoulu ja paikalliset kliiniset tutkijakoulut ovat kliinisen lääketieteen tutkimuksen tilanteen vakavuuteen nähden pieniä, myönteisiä alkuja, mutta yksinään riittämättömiä. Suomen Akatemiassa strategista rahaa on suunnattu erityisesti kliiniseen tutkimukseen, mutta suuruudeltaan rahoitus on ollut vähäistä. B. Tieteenalan kehitys ja kansainvälinen taso Suomalainen kliininen tutkimus sijoittuu hyvin kansainvälisessä vertailussa, mutta julkaisujen ja niihin tehtävien viittausten määrä on 2000-luvulla vähentynyt. Erityisen huolestuttavaa on, että maastamme ei ole nousemassa uusia huippututkijoita vuotiaiden tutkijoiden ikäryhmässä. Tämä on selvä muutos aiempaan. Brasiliassa, Venäjällä, Intiassa ja Kiinassa eli BRIC-maissa bruttokansantuotteesta tutkimukseen sijoitettava osuus on voimakkaimmin kasvanut. Tämän vaikutuksesta kiinalaiset tutkijat ovat palaamassa mm. USA:sta ja Suomesta takaisin kotimaahansa, koska Kiinasta tulevat työtarjoukset ovat jo kannattavampia. Intiasta Suomeen on tullut huomattavan hyvätasoisia tutkijoita, joita biotieteissä hakijoista on jo noin puolet. Kiina on kiinnostunut tutkimusyhteistyöstä ja tätä pidetään suomalaisenkin tutkimuksen mahdollisuutena. Tutkimuskohteena Suomen ja Venäjän väestöjen terveyserot ovat nousseet kiinnostaviksi elintapasairauksien osalta, yhteistyössä suomalaiset ovat kuitenkin olleet antavana osapuolena. Intia on nousemassa tärkeäksi resurssiksi, ja maassa tutkimuksen kehitys on nyt nopeaa. Palvelututkimuksessa mm. BRIC-maiden toisenlaiset toimintamallit voisivat olla hyödynnettävissä. Suomalaisten huippuyksiköt ja akatemiaprofessuurit ovat edistäneet suomalaista tutkimusta, tosin kliinisen lääketieteen tutkimuksen alalla on vain kaksi akatemiaprofessoria (Heikki Joensuu ja Markku Laakso). Huippuyksiköt stimuloivat omaa tutkimusalaansa ja parantavat tutkimuksen laatua. Kuitenkaan edes huippuyksiköt rahoituksineen eivät kumoa kielteisiä muutoksia tutkimusympäristössä, eivätkä ole lisänneet suomalaista kliinistä tutkimusta tai väitöskirjojen tekijöiden määrää. Kielteisen kehityksen muuttamiseen myönteiseksi tarvitaan laaja tiedepoliittinen interventio. Kliininen tutkimus ei kehity verkottumalla vain kotimaassa, vaan kansainväliset yhteydet ovat kehittymiselle välttämättömiä. Verkostoituminen USA:n tutkijoiden kanssa on tieteellisen tutkimuksen laadun kannalta erityisen tärkeää, sillä USA:ssa tutkimuksen taso ja vaatimukset ovat eurooppalaista tasoa korkeammat. Kokemuksia onnistuneesta tutkimusyhteistyöstä myös 2

3 Euroopan sisällä on olemassa silloin, kun yhteistyöverkosto on syntynyt yhteisen tutkimuskysymyksen ympärille toisensa jo tuntevien tutkijoiden ja keskusten välille. Suomalaisen tutkimuksen verkostoitumisen yhtenä esteenä on nuorten tutkijoiden haluttomuus lähteä kouluttautumaan ulkomaille ja oppimaan muiden maiden tutkimuskulttuuria. Tulevaisuuden uusia tuettavia tutkimusalueita ovat systeemibiologia, bioinformatiikka ja biokuvantaminen sekä suomalainen monitieteinen lapsitutkimus. Suomalainen neuvolajärjestelmä on poikkeuksellisen hyvä tutkimusympäristö, samoin maamme väestö-, rekisteri- (mukaan lukien potilasrekisterit) ja kohorttiaineistoja on kliinisessä tutkimuksessa mahdollista hyödyntää kansainvälisesti ainutlaatuisella tavalla. Kliinisessä tutkimuksessa voitaisiin edetä translationaalisesta tutkimuksesta transformatiiviseen tutkimukseen. C. Tutkijanura ja tohtorikoulutus Nykyisellään sairaaloiden vaatimukset eri virkoihin ohjaavat lääkäreitä jättämään tutkimusuransa tohtorin tutkinnon jälkeen; samoin on epäselvää, mikä merkitys tohtorintutkinnolla nykyisin on kliinisessä ympäristössä. Terveydenhuollossa tarvitaan kuitenkin palvelujen tason säilyttämiseksi tieteellistä tutkimusta tehneitä ja ymmärtäviä lääkäreitä. Lääketieteen alalla tulevina vuosina eläkkeelle siirtyvien tohtoreiden määrä on suuri. Jotta lääketieteen professuureihin ja yliopistosairaaloihin saadaan päteviä viranhaltijoita jatkossakin, täytyy tohtorikoulutuksessa olla riittävä määrä lääkäreitä. Nykyistä järjestelmää, jossa yliopisto saa rahaa suoritetuista tohtorin tutkinnoista, pitäisi muuttaa siten, että tutkinto ei muodostuisi tutkimuksen ainoaksi tavoitteeksi. Ihannetapauksessa tutkija väittelisi noin 30-vuotiaana. Kliinikkoina toimineet tutkijat väittelevät usein myöhemmin, mutta kliinisen kokemuksensa ansiosta he tekevät usein palvelujärjestelmää hyödyttäviä väitöskirjoja. Kliinisen tohtorin urapolun puute on huolestuttava tekijä, jonka korjaamiseksi tulisi perustaa riittävästi kliinikko-tutkija-yhteisvirkoja. Post-doc vaiheessa olevien senioritutkijoiden urakehitystä haittaavat vaikeudet perustaa oma tutkimusryhmä, joka kuitenkin olisi välttämätön osoittamaan tutkijan todellinen painoarvo. Tutkimusryhmän perustamisen esteenä on rahoituksen vaikea saanti tutkimuksen tekemisen muuttuessa koko ajan kalliimmaksi. Yliopistoissa pitäisi olla enemmän tietyn tutkimuskohteen tai -kysymyksen ympärille syntyneitä tutkimusryhmiä, joissa olisi juuri väitelleitä tutkijoita, kokeneempia tutkijoita ja dosentteja. Näistä ydinryhmistä syntyisi uusia tutkimusryhmiä tutkimuksen edetessä. Nykyisistä apulaisprofessuureista saadun kokemuksen perusteella uusien apulaisprofessoreiden virkojen perustaminen hyödyttäisi uusien tutkimusryhmien rakentumista. Toinen tapa tukea tutkimusryhmien syntymistä on tutkijakollegium-järjestelmä, joista esimerkkeinä ovat Turun luonnontieteiden ja lääketieteen kollegium ja Helsingin tutkijakollegium. D. Liikkuvuus ja verkostot Tutkijoiden kansallisen ja kansainvälisen liikkuvuuden esteenä on nuorten tutkijoiden haluttomuus lähteä suorittamaan post-doc vaihetta toiselle paikkakunnalle tai toiseen maahan. Muuttaminen koetaan vaivalloiseksi, ja rahoitus liian niukaksi ja sen hakeminen vaikeaksi. Tutkijakunnan naisistumisen myötä perheen ja lasten tarpeet nousevat suuremmiksi, ja ongelmaksi koetaan myös mukana seuraavan puolison, erityisesti miehen, työllistyminen. Nuoria tutkijoita pitäisi kuitenkin kannustaa hakeutumaan sellaisiin paikkoihin, joissa tehdään tutkimusta 3

4 ammattimaisesti. Tenure track -urapolut voisivat helpottaa tätä. Perusopiskelijoiden halukkuus ulkomaille tapahtuvaan opiskelijavaihtoon on myös vähentynyt, ja kenties siihen kannustaminen jo perusopintojen aikana helpottaisi lähtemistä myös myöhemmin tutkimusuralla. Erikoistumispaikoista on kuitenkin varsinkin suosituilla lääketieteen aloilla kilpailua, mikä vaikeuttaa ulkomaille lähtemistä erikoistumispaikan menettämisen pelon vuoksi. Toisaalta Suomessa voi virassa ollessaan saada virkavapautta muualla työskentelyn ajaksi. Aiemmin ulkomailla työskentelevät saivat Suomessa olevasta virasta osan palkastaan tältä ajalta. Euroopan Unionin sisällä tutkijaverkostot voivat toimia hyvin, jos tutkijoilla on yhteiset tavoitteet ja heillä on toisiaan täydentävää osaamista. EU:ssa tutkimusryhmän rahoitus voi kuitenkin jäädä niin niukaksi, että todellisen tutkijavaihdon sijaan tutkijat voivat tehdä vain lyhyitä vierailuja muiden maiden tutkimusyksiköihin. EU-tutkimusrahoituksen saaminen edellyttää useita partnereita, on byrokraattista, ja saattaa hyödyttää parhaiten maita, joissa ei ole vahvaa tutkimusta entuudestaan. EU:n tiedepolitiikka puiteohjelmineen tekee tieteellisesti korkeatasoisen tutkimusyhteistyön onnistumisen vaikeaksi, ellei tutkijoilla ole jo olemassa keskinäistä yhteistyöverkostoa. Kansallisesta verkostoitumisesta pediatrien tutkimusyhteistyö on positiivinen esimerkki. Tutkimusyhteistyötä Suomessa on syntynyt myös mm. harvinaisten sairauksien ja suomalaisen tautiperimän ympärille. Tutkimusyhteistyölle on tyypillistä, että kansallisissa tutkimuskeskuksissa osataan kussakin eri osa-alueita tutkimuksesta. Kliinisessä lääketieteen tutkimuksessa Suomessa pitäisikin enemmän käyttää hyväksi keskusten erityisosaamista ja tukea tämän ympärille tapahtuvaa verkottumista. Suomessa post doc -vaiheessa olevien tutkijoiden liikkuvuutta yliopistosta toiseen ei erityisesti suosita. Maan sisäinen tutkijoiden liikkuvuus on vähäistä, mikä ei ole kuitenkaan merkittävä asia, sillä liikkuvuutta muualle maailmaan on pikemminkin kannustettava. E. Tutkimuksen infrastruktuurit Suomessa sairaalat on varustettu hyvillä tutkimuslaitteilla, mutta niitä ei ole helppoa saada tutkijoiden käyttöön. Tutkimuskäyttö ajoittuu kliinisen käytön ulkopuolisiin aikoihin, ja sen pitäisi olla nykyistä selkeästi paremmin tuettua ja riittävän helppoa. Esim. kuvantamisyksiköiden määrittämiä hintoja laitteiston käytöstä ei tulisi asettaa niin korkealle, että tutkimusrahoitus kuluu lähinnä niihin. Potilaskäytön suuren määrän vuoksi joidenkin laitteiden kohdalla tutkimuskäyttöön jäävä resurssi on pieni. Kunnissa päättäjät voivat olla haluttomia antamaan verovaroin hankittuja tutkimuskäyttöön, vaikka toisaalta kalliiden laitteiden todetaan olevan liian vähäisessä käytössä. Tutkimuksen infrastruktuurin osalta on olennaista harkita, mitä Suomeen kannattaa hankkia, mikä ostaa halvemmalla muualta. Jos keskus jo on Suomessa (PET-keskus Turussa, Suomen Genomikeskus Helsingissä), sen pitäisi olla koko valtakunnan käytössä. Suomeen perustetut valtakunnalliset eri tutkimusmenetelmiin erikoistuneet keskukset eivät tavoitteistaan huolimatta palvele koko maan tutkijoita kattavasti ja tasapuolisesti. Mahdollisesti keskusten toimintaa koordinoiva ja seuraava valtakunnallinen elin voisi parantaa tilannetta. Suomalaisen tutkimuksen menestystekijöitä on kliinisten ja perustutkimuksen yksiköiden läheisyys eri yliopistojen kampusalueilla, mikä tekee yhteistyön helpoksi. Translationaalinen tutkimus lähentää perustutkimusta ja kliinikkoja, samoin kliinikko-tutkijan virassa olevat voivat tehdä myös perustutkimusta. Myös kliinisen ja epidemiologisen tutkimuksen läheinen yhteistyö toimii hyvin. 4

5 Suomen perinteiset vahvuudet tutkimuksen kannalta ovat kattavat ja luotettavat rekisterit, biopankit, tutkimuksen kohteena olevat syntymäkohortit ja koko väestön kattavat palvelujärjestelmät, sekä kansalaisten ja potilaiden tutkimusmyönteisyys. Ongelmana on kuitenkin se, miten saadaan yhdistettyä kliiniset tiedot näytteisiin ja muuhun tutkimusdataan tilanteessa, jossa ei ole valtakunnallista potilaskertomusta, eivätkä terveydenhuollon erilaiset tietojärjestelmät keskustele keskenään. F. Muut mahdolliset tieteenalan kannalta tärkeät kysymykset Tieteenalan kannalta tärkeä kysymys on, miten kliininen tutkimus rajataan. Keinotekoinen jako kliiniseen ja perustutkimukseen on ongelmakeskeisessä tutkimuksessa osin tarpeeton, ja vaarana on, että jos kliinisen lääketieteen tutkimuksessa pidetään tiukasti kiinni perinteisistä kliinisen tutkimuksen menetelmistä, tutkijoilla ei ole intressiä oppia perustutkimusta. Kliininen lääketieteellinen tutkimus voisi määrittyä enemmän sen kautta, mikä on ihmiseen/potilaaseen liittyvä ongelma, eikä niinkään tutkimusmenetelmien kautta. Suomessa on yliopistosairaaloissa vaikea tehdä tutkimusta mm. yleisen tutkimusmyönteisyyden puutteen vuoksi. Yhtenä ratkaisuna tähän voisi olla yliopistosairaaloiden rahoituksen siirtäminen sairaanhoitopiireiltä valtiolle. Norjassa tämä ratkaisu tehtiin, minkä seurauksena kliininen tutkimus on lisääntynyt huomattavasti. Uudessa rahoitusmallissa Norjan yliopistosairaaloissa vähintään 1% sairaalan budjetista ohjataan tutkimukseen, Oslon yliopistosairaalassa jopa 5%. Suomessa olemme nyt kriittisessä pisteessä: jos radikaalia muutosta ei tapahdu, suomalaisen kliinisen lääketieteen tutkimuksen alamäki jatkuu. 5

Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet

Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet Työryhmän osallistujat Erkki Oja, Aalto-yliopisto (puheenjohtaja) Ralph-Johan Back, Åbo Akademi Petteri Kaski, Aalto-yliopisto Samuel Kaski, Aalto-yliopisto/Helsingin

Lisätiedot

Fysiikka. Työryhmän osallistujat

Fysiikka. Työryhmän osallistujat Fysiikka Työryhmän osallistujat Juha Äystö, Jyväskylän yliopisto (puheenjohtaja) Kari Enqvist, Helsingin yliopisto Keijo Hämäläinen, Helsingin yliopisto Martti Kauranen, Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Taloustieteet. Työryhmän osallistujat

Taloustieteet. Työryhmän osallistujat Taloustieteet Työryhmän osallistujat Erkki K. Laitinen, Vaasan yliopisto (puheenjohtaja) Barbro Back, Åbo Akademi Jarna Heinonen, Turun kauppakorkeakoulu Ari Hyytinen, Jyväskylän kauppakorkeakoulu Juha-Pekka

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede

Matematiikka ja tilastotiede Matematiikka ja tilastotiede Työryhmän osallistujat Mikael Lindström, Oulun yliopisto (puheenjohtaja) Jukka Corander, Helsingin yliopisto Sirkka-Liisa Eriksson, Tampereen teknillinen yliopisto Heikki Haario,

Lisätiedot

ja Suomen Lääketieteen

ja Suomen Lääketieteen Tutkimus ja opetus Tapio Visakorpi Duodecimin ja Suomen Lääketieteen Säätiön apurahat ja niiden jakaantuminen Suomen Lääketieteen Säätiö ja Duodecim jakavat vuosittain noin kahden miljoonan euron edestä

Lisätiedot

A. Tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristön muutosten merkitys tieteenalalle

A. Tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristön muutosten merkitys tieteenalalle Kasvatustieteet Työryhmän osallistujat Leena Syrjälä, Oulun yliopisto (puheenjohtaja) Anneli Eteläpelto, Jyväskylän yliopisto Päivi Häkkinen, Jyväskylän yliopisto Jarkko Hautamäki, Helsingin yliopisto

Lisätiedot

A. Tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristön muutosten merkitys tieteenalalle

A. Tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristön muutosten merkitys tieteenalalle Eläinlääketiede Työryhmän osallistujat Antti Sukura, Helsingin yliopisto (puheenjohtaja) Hannu Korkeala, Helsingin yliopisto Olli Peltoniemi, Helsingin yliopisto Outi Vainio, Helsingin yliopisto Outi Hälli,

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 Hyväksytty 2.10.2007 SISÄLLYS YHTEENVETO 1. JOHDANTO 3 2. HAASTEELLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS 8 4. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

Energia- ja ympäristötekniikka

Energia- ja ympäristötekniikka Energia- ja ympäristötekniikka Työryhmän osallistujat Jarmo Partanen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto (puheenjohtaja) Hannu Ahlstedt, Tampereen teknillinen yliopisto Riitta Kyrki-Rajamäki, Lappeenrannan

Lisätiedot

Euroopan unionin tutkimus ja Amerikan varjo

Euroopan unionin tutkimus ja Amerikan varjo Ä uroopan unionin tutkimus ja merikan varjo Jussi Nuorteva uroopan unionin tiedepolitiikan keskeisenä tavoitteena on parantaa eurooppalaisen tutkimuksen ja tuotekehittelyn kansainvälistä kilpailukykyä

Lisätiedot

Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq. Peqqissuseq. Peqqissuseq Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq Suleqatigiinneq.

Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq. Peqqissuseq. Peqqissuseq Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq Suleqatigiinneq. Samstarv Samstarv Samstarv Samstarv peqqissuseq peqqissuseqq peqqissuseqq alan pohjoismainen yhteistyö tulevaisuudessa Bo Könberg alan pohjoismainen yhteistyö tulevaisuudessa ISBN 978-92-893-2812-8 http://dx.doi.org/10.6027/anp2014-732

Lisätiedot

29.9.2004 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALAN ALUEELLISTAMISEN VÄLIRAPORTOINTI

29.9.2004 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALAN ALUEELLISTAMISEN VÄLIRAPORTOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ MUISTIO 29.9.2004 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALAN ALUEELLISTAMISEN VÄLIRAPORTOINTI 1 Lipposen II hallituksen toimenpideohjelman mukaisten toimenpiteiden toimeenpanon

Lisätiedot

Tutkimuksen lisärahoituksen arviointi Sitran raportteja 1

Tutkimuksen lisärahoituksen arviointi Sitran raportteja 1 Aatto Prihti Luke Georghiou Elisabeth Helander Jyrki Juusela Frieder Meyer-Krahmer Bertil Roslin Tuire Santamäki-Vuori Mirja Gröhn Tutkimuksen lisärahoituksen arviointi Sitran raportteja 1 2 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusosuus oli 16,5 prosenttia valtion t&k-rahoituksesta. Akatemia teki rahoituspäätöksiä 287 miljoonan euron arvosta.

Suomen Akatemian rahoitusosuus oli 16,5 prosenttia valtion t&k-rahoituksesta. Akatemia teki rahoituspäätöksiä 287 miljoonan euron arvosta. Vuosikertomus 2008 Vuosi 2008 lyhyesti Suomen Akatemian rahoitusosuus oli 16,5 prosenttia valtion t&k-rahoituksesta. Akatemia teki rahoituspäätöksiä 287 miljoonan euron arvosta. Akatemiassa oli käynnissä

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN TUTKIMUSSTRATEGIA VUOSILLE 2014-2016. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 12.5.2014

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN TUTKIMUSSTRATEGIA VUOSILLE 2014-2016. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 12.5.2014 1 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN TUTKIMUSSTRATEGIA VUOSILLE 2014-2016 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 12.5.2014 2 TUTKIMUSSTRATEGIAN TAUSTA HUS:n strategia 2012-2016 määrittelee sairaanhoitopiirissä

Lisätiedot

Töissä tiedeyhteisössä

Töissä tiedeyhteisössä Töissä tiedeyhteisössä (Mikko Salo, FT, akatemiatutkija, Helsingin yliopisto, matematiikan ja tilastotieteen laitos) Tutkijanura mitä väitöksen jälkeen? Vuosien työ on vihdoin päätöksessä: väitös on takana.

Lisätiedot

Tiedepolitiikan uusi suunta

Tiedepolitiikan uusi suunta iedepolitiikan uusi suunta Raimo Väyrynen On selvää, että uomen korkeakoulujärjestelmä on laajuudessaan tullut äärirajoille. Kaikkiaan maassa taitaa olla 57 korkeampaa opetusta antavaa yliopistoa, yliopistokeskusta

Lisätiedot

Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta 50 vuotta Teemana tutkimus

Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta 50 vuotta Teemana tutkimus POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 5/2010 Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta 50 vuotta Teemana tutkimus Kastellin Apteekki Apteekki lähelläsi Kastellin Apteekki sijaitsee kätevästi Oysin ja

Lisätiedot

Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia. Sampsa Kaataja

Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia. Sampsa Kaataja Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia Sampsa Kaataja Tekniikan edistämissäätiön tarkoituksena on edistää tekniikan kehitystä Suomessa tukemalla

Lisätiedot

Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta

Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta S. Lahtonen & R. Pyykkö Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTO VERKKOJULKAISUJA : ISBN 952-206-021-6 Julkaisija: Korkeakoulujen arviointineuvosto Layout:

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille Sanna Pasonen-Seppänen Kehittämishankeraportti Elokuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä(t) Pasonen-Seppänen, Sanna Julkaisun

Lisätiedot

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot

Kauppatieteiden yhteistyöverkostojen arviointi

Kauppatieteiden yhteistyöverkostojen arviointi Kauppatieteiden yhteistyöverkostojen arviointi Opetusministeriön asettamien selvitysmiesten Itä- ja Pohjois-Suomen kauppatieteiden yhteistyöverkostoja koskevan arviointi- ja selvitystyön loppuraportti

Lisätiedot

OHJAAKO TULOSJOHTAMINEN YLIOPISTOJA OIKEAAN SUUNTAAN?

OHJAAKO TULOSJOHTAMINEN YLIOPISTOJA OIKEAAN SUUNTAAN? JULKAISUJA 1/2004 OHJAAKO TULOSJOHTAMINEN YLIOPISTOJA OIKEAAN SUUNTAAN? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti yhdessä Tiedeliiton kanssa 11.2.2004 keskustelutilaisuuden

Lisätiedot

Tutkimusrahoitusinstrumenttien. kehittäminen

Tutkimusrahoitusinstrumenttien. kehittäminen SUOMEN AKATEMIAN JULKAISUJA 4/05 Tutkimusrahoitusinstrumenttien kehittäminen Tutkimusrahoitusinstrumenttien kehittäminen Suomen Akatemia lyhyesti Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS Korkeakoulujen ulkomaisten tutkinto opiskelijoiden stipendijärjestelmän luomista koskeva selvitys Suomen

Lisätiedot

ERIKOISALAKOHTAINEN ERIKOISLÄÄKÄRITILANNE VUOTEEN 2020 KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERITYISVASTUUALUEELLA

ERIKOISALAKOHTAINEN ERIKOISLÄÄKÄRITILANNE VUOTEEN 2020 KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERITYISVASTUUALUEELLA Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin julkaisuja Publication Series of the Hospital District of Northern Savo No 71 / 2009 ERIKOISALAKOHTAINEN ERIKOISLÄÄKÄRITILANNE VUOTEEN 2020 KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN

Lisätiedot

Suomen tieteen tila ja taso

Suomen tieteen tila ja taso Suomen tieteen tila ja taso Katsaus tutkimukseen ja sen toimintaympäristöön Suomessa 1990-luvun lopulla TOIMIKUNTIEN RAPORTIT Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimus Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimus

Lisätiedot