Johdanto HALLINNON STRATEGIAT. Nykytilan kuvaus ja tietotekniikan hyödyntämistä estävät sekä edistävät tekijät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johdanto HALLINNON STRATEGIAT. Nykytilan kuvaus ja tietotekniikan hyödyntämistä estävät sekä edistävät tekijät"

Transkriptio

1 Väinölän koulun tietostrategia 2008 LIITTEET: - Koulutoimen TVT-opetussuunnitelma (LIITE 1) - Koulutoimen TVT portaat; perusopetuksen sisältöjen kuvaus (LIITE 2) - Investointisuunnitelma (LIITE 3) - Tilat ja välineet (LIITE 4) Johdanto Väinölän koulun tietostrategia perustuu koulutoimen tietostrategiaan. Koulun tietoteknisen tason nykytilaa on tarkasteltu suhteessa koulutoimen tilaan, strategian luominen pohjautuu nykyisen toimintakulttuurin erittelyyn. Väinölän tietostrategia ei ole pelkästään koulun opetussuunnitelmaa täydentävä asiakirja, vaan myös työkalu koulun kehittämisessä. Tietostrategia jaetaan hallinto- ja opetuskäyttöön. Tavoitteet Opetuksessa hyödynnetään koulun tietotekniikkaresursseja ja opetushenkilöstön osaamista. Henkilöstö osallistuu tietotekniikkakoulutukseen. Oppilaat oppivat käyttämään perusohjelmia ja tietotekniikan sovelluksia (tietoverkko, ohjelmat ja oheislaitteet). HALLINNON STRATEGIAT Nykytilan kuvaus ja tietotekniikan hyödyntämistä estävät sekä edistävät tekijät Sähköisen hallinnoinnin ja asiakirjahallinnan nykytilan kuvaus (toimintakulttuuri) Strategiajakson aikana on koulutoimen hallinnossa siirrytty sähköisen hallinnoinnin suuntaan. Tämä kehitys oli nähtävissä ensimmäistä strategiaa laadittaessa. Suurimpina hallinnoinnin ja asiakirjahallinnan ongelmina pidettiin laitteiston tehottomuutta, hitaita yhteyksiä ydinkeskustan ulkopuolella sekä ohjelmistojen tietoturvaa. Edellä mainitut ongelmat ratkaistiin strategiajakson aikana ja sähköisessä hallinnoinnissa on edistytty merkittävästi. Edelleen koulun sisäisen hallinnointiin kuuluvat kirjeet, muistiot, tiedotteet, lomakkeet kulkevat tarvittaessa paperiversiona, mutta suurin osa asiakirjahallinnasta tapahtuu sähköisesti. Voidaan sanoa, että ensisijaisena välityskanavana on tietoverkko. Sisäisen postin ja faksiyhteyden käyttö on pudonnut murto-osaan koulun ja koulutusviraston välisessä yhteydenpidossa. Vanha lomakekanta on korvattu sähköisillä lomakkeilla ja lisäksi lomakkeiden luomiseen ja muokkaamiseen tarvittava osaaminen on yleistynyt. Sähköinen toimintakulttuuri on myös yleistynyt myös muihin hallintokuntiin pidettävässä yhteydenpidossa ja hallinnoinnissa. Viimeisenä uudistuksena on otettu käyttöön oppilasarvioinnin ohjelma, jonka avulla oppilasarviointitietoja käsitellään tietoverkossa salatussa yhteydessä. Hallinnon strategia Koulun verkotettua laitekantaa lisätään siten, että opettajilla on mahdollisuus käyttää asiakirjahallinnassa tietokonetta ja koulun tietoverkkoa. Koulun omaa lomake -tietokantaa kehitetään hyödynnettäväksi verkossa (koulun omat lomakkeet, koulutoimen sähköiset asiakirjat). Samoin koulun sisäiset muistiot sekä tiedotteet pyritään välittämään sähköisinä versioina verkon kautta. Laitteisto ja ohjelmisto Väinölän koulussa on kaksi hallintokäytössä olevaa tietokonetta. Koneet ovat yhteydessä keskenään. Kumpaankin koneeseen on liitetty tulostin. Strategiajakson aikana selvitetään mahdollisuutta perustaa yksi hallintotyöasema

2 lisää. Rehtorikoneen ja koulusihteerin koneen lisäksi myös vararehtorilla voisi olla hallintoverkossa oleva työasema tai mahdollisuus päästä käyttämään omasta työasemastaan oppilastietokantaa (MultiPrimus). Vuoden 2002 lopussa kouluun on hankittu kannettava tietokone. Tietokone on rehtorin käytössä, mutta tarvittaessa konetta voidaan käyttää opetuskäyttöön ja koulun dataprojektorin ohjaamiseen mm. yleisötilaisuuksissa. Kannettava tietokoneen gprs -modeemiyhteydestä on luovuttu. Kannettava tietokone korvataan tämän strategiajakson aikana uudella koneella ja kone varustetaan mahdollisesti nopeammalla modeemiyhteydellä, lisälaitteen avulla tietokone on kytkettävissä kiinteään verkkoon. Laitteisto- ja ohjelmistostrategia Hallintokäytön koneet uusitaan vuoden 2008 aikana. Jatkossakin ohjelma- ja konepäivityksissä toimitaan koulutusviraston päivitysstrategian mukaan. Oheislaitteiden uusiminen tehdään harkinnanvaraisesti. Laite- ja ohjelmistotuki, tietoturva Hallintokäytön tuessa ollaan Väinölän koulussa melko omavaraisia, koulun tvt tukihenkilö sekä koulusihteeri ratkovat ja opastavat pienissä käyttöongelmissa. Hankalammissa ongelmatilanteissa ollaan yhteydessä KOV :in ja Opetekin tukipalveluun. Hallintokäytössä olevat tietokoneet on suojattu verkko- ja konekohtaisilla tietoturva-asennuksilla sekä virusohjelmilla. Työasemien ja koulun verkon tietoturvasta huolehditaan säännöllisellä päivittämisellä. Tallennuksessa on siirrytty käyttämään koulutusviraston tiedostopalvelinta. Varmuuskopiointi on automatisoitu ja työasemille tallennetaan lähinnä sellaista tietoa, joka välittömässä käytössä tai tietoa tallennetaan työasemille lähinnä asioiden valmisteluvaiheessa. Oppilaskäyttö on ohjattua ja oppilaat työskentelevät tietokoneilla valvotusti. Tietotekniikasta vastaava opettaja valvoo koneiden tiedostojen ja ohjelmien tilannetta sekä sisältöä. Hän suorittaa tarvittavat toimenpiteet ja siivoukset epäasiallisen aineiston poistamiseksi. Oppilastyöt tallennetaan tietokoneluokassa luokkien kansioihin tai erilliselle palvelinlevylle. Tallennuslevykkeiden käytöstä on luovuttu lähes kokonaan. Tietostrategian seuranta sekä suunnittelu, tietoturvasta huolehtiminen Tietostrategian toteutumista ja informaatioteknologian käyttöä suunnittelevat rehtori, vararehtori, koulun tietotekniikkavastaava ja koulusihteeri. Lisäksi hankipäätöksissä kuullaan suunnitteluryhmää. seurannasta ja suunnittelusta vastaavan tahon tehtävät: - strategian seuranta (arviointi, päivitys) - koordinoi hankinnat sekä koulun sisäisen tuen - organisoi opetuskäyttöä (tietotekniikkaluokka, opetusjärjestelyt) Tietoturva perustuu henkilöstön tietosuojaa tukevaan toimintakulttuuriin ja tekniseen suojaamiseen. Tietosuojaa vahvistavat toimintaperiaatteet: - käyttöön liittyvien ohjeiden noudattaminen - ohjelmien oikea käyttö (koulun tietokoneissa käytetään hankintapäätösten mukaisesti hankittuja ohjelmia, ei kopioita) Oikean toimintakulttuurin lisäksi tarvitaan ja käytetään teknisiä ratkaisuja. Tekninen suojaus: - työasemien fyysinen suojaus (valvottu oppilaskäyttö, kiinteistön suojaus/hälytysjärjestelmä) - virussuojaus sekä -torjunta (päivitykset ongelmatilanteissa) - varmuuskopiointi Tietoturvaratkaisuilla ehkäistään tiedon väärinkäyttöä, ylläpidetään tiedon käsiteltävyyttä sekä varmistetaan tiedon saatavuus.

3 OPETUKSEN STRATEGIAT Laitteisto ja ohjelmistot Koulun tietotekninen arkkitehtuuri on tällä hetkellä hyvä. Koulussa on hyvin varusteltu tietotekniikkaluokka, jonka verkotus on ajan mukainen. Luokassa on tietokone oppilasta kohden. Luokan koneissa on yhteneväiset ohjelmistot. Luokassa on dataprojektori opetuskäyttöön, skanneri sekä kaksi tulostinta. Lisäksi yhdeltä luokan koneelta voidaan välittää esityksiä koulun videoverkkoon. Suurin osa pääkoulun luokista on jo verkotettu, verkon rakentamista jatketaan verkotussuunnitelman mukaisesti. Luokkien konekanta ei ole vielä riittävä, joissakin luokissa on yksi verkossa oleva tietokone. Lisäksi verkottamisessa tarvitaan myös sähköverkon rakentamista vastaamaan tietoteknistä tarvetta. Osa luokkakoneista on heikkotasoisia ja vanhentuneita, näiden luokkakoneiden käyttöjärjestelmät ovat vanhentuneita. Tulostaminen luokkakoneista on mahdollista verkon kautta. Strategiajakson vaihtuessa on pikkukouluun rakennettu Linux-luokka, jonka tehokkaaseen käyttöön päästää lukuvuoden aikana. Linux-luokka otetaan käyttöön kokeilumielessä, sen avulla selvitetään Linuxjärjestelmän sopivuutta oppilaskäyttöön. Opetusohjelmissa siirrytään verkkosovelluksiin. Koulutoimeen on hankittu sähköinen oppimisympäristö (Opit), joka tarjoaa erilaisia verkko-oppimismahdollisuuksia sekä sähköpostipalvelun koululaisille. Lisäksi keväällä 2008 on hankittu verkkolisenssi matematiikan, fysiikan ja kemian opetukseen. Tällä hankinnalla tuetaan erityisesti Linuxkoneiden käyttöä - Opitin sovellukset ei toimi täysin Linux-koneissa. Hankinnat, laitteisto- ja ohjelmistostrategia Opettajien verkotettuja työasemia omissa luokissa päivitetään ajanmukaisiksi strategianjakson alussa. Lisäksi opettajille on hankittu käyttöön muistitikkuja tallentamiseen ja tiedon siirtämiseen. Opettajahuoneeseen hankitaan toinen työasema. Yhteiskäyttöön hankitaan myös toinen kannettava tietokone. Tietokonehankintojen avulla lisätään luokkakoneiden määrää. Ensisijaisena rahoituslähteenä on jatkossa Porin koulutoimi ja koulun raamiraha. Tietoyhteiskuntatuki on päättynyt. Koneiden ohjelmistopäivitykset tapahtuvat konehankintojen myötä. Tulevaisuudessa saattaa olla taloudellisesti vaikeata seurata kehitystä. Linux-järjestelmää voidaan pitää yhtenä mahdollisuutena taata toimiva konekanta. Microsoftin oppilaitoskohtaisen lisenssin hankkimista voidaan pitää toisena mahdollisuutena, johon voidaan tukeutua tietostrategiaratkaisuissa. Oppilaitoslisenssi (Microsoft School Agreement -sopimus) ei ole mahdollinen ilman kaupungin koulutoimen tekemää esisopimusta. Erilaiset leasing-järjestelmät ovat myös yleistymässä tietostrategiaratkaisuissa. Strategiavalinnoissa tullaan seuraamaan koulutoimen tietostrategiaa. Koulun verkon rakentamista ja verkko-opetuksen kehittämistä jatketaan verkotussuunnitelman mukaisesti sekä verkkoympäristössä toimimista tukevilla laitehankinnoilla (mm. tulostimet, kannettava tietokone, dataprojektori). Opetusohjelmien hankinnassa suositaan oppilaitoskohtaisia verkkolisenssejä ja jaettavia lisenssejä (lisenssejä, jotka antavat hankintapäätöksellä oikeuden jakaa materiaalia opetuskäytössä koulun sisällä) sekä edelleen Windows -pohjaisia ohjelmia. Hankintasuunnitelma (LIITE 3) ja laitteistoluettelo (LIITE 4) ovat tietostrategian liiteosassa. Käyttö ja täydennyskoulutus Koulun tietotekniikkaluokan käyttöaste on noussut edellisen strategiajakson aikana niin, että on ollut tarpeen miettiä toisen tietokonetilan rakentamista. Koulun kirjastoluokkaan hankittiin edellisen jakson aikana neljä konetta ja lukuvuoden perustettiin jo edellä mainittu Linux-luokka Pikkukouluun. Tietotekniikan käyttö työn tukena koulussa ja myös kotona on vakiintunut. Käytön luonne: monisteet, kalvot, asiakirjat tiedon lähteenä (www -ympäristö) kokeet, testit oppilasaineiston tallentaminen oppilasaineiston käsittely

4 oppilastiedostojen luonti yhteydenpito huoltajien kanssa yhteydenpitoon opettajien kanssa raha-asioiden järjestelyyn oppilasarvioinnin suorittamiseen. yhteydenpitoon oppilaiden kanssa esityskäyttö, PowerPoint (oppitunnit, vanhempainillat, jne.) opetusohjelmat, verkkosovellukset Täydennyskoulutus on ollut kattavaa edellisen strategiajakson aikana. Tietotekniikkakoulutuksen tarve on nyt vähäisempää. Alkavan strategiajakson aikana koulutussuunnaksi näyttävät muodostuvan Vista -käyttöjärjestelmä, kuvan ja äänen käsittely, viestintä, mobiiliteknologia (mm. älypuhelintekniikka) ja muu ohjelmistojen hallinta. Lisäksi verkko-opiskeluun liittyvien ohjelmistojen koulutus yleistyy. Oppimisstrategia, täydennyskoulutus Täydennyskoulutuksessa keskitytään perustaitojen ylläpitämiseen. Tietotekniikan täydennyskoulutustarjonnasta valitaan oppimistapahtumaa tukevaa koulutusta. Lisäkouluttautuminen on tarpeen uusien teknisten sovellusten tullessa käyttöön. Opetuksen sisäisillä järjestelyillä tuetaan täydennyskoulutukseen osallistumista. Tekninen ja pedagoginen tuki Koulun sisäinen tuki perustuu tietotekniikkavastaavan opettajan työpanokseen. Laitteisto- sekä ohjelmistotukeen on varattu vähintään yksi viikkotunti. Resurssin puitteissa on mahdollista ratkaista käyttöongelmia niiden tullessa esiin, ennakoivaan tukeen ja tietotekniikan kehittämiseen ei resurssi juurikaan riitä. Pedagogista tukea ei ole järjestetty. Korjauksissa, päivityksissä ja vaikeammissa käyttöongelmissa käännytään Opetekin puoleen, yhteydenotosta vastaa tietotekniikan tukihenkilö. Hän hoitaa myös oheismateriaalihankinnat (tulostuskasetit, levykkeet jne.). Tuen strategia Opetuskäytön tuki jaetaan tekniseen ja pedagogiseen tukeen. Teknisen tuen tehtävänä on huolehtia käyttöongelmien ratkaisemisesta, ohjelmistoasennuksista, huollon järjestämisestä sekä laiteasennuksista. Pedagogisen tuen tehtävänä on toimia resurssina opetusjärjestelyissä, opastaa tietotekniikan hyödyntämisessä sekä osaltaan huolehtia oppilastiedostojen päivittämisestä sekä hallinnasta. Koulun sisäistä tukitoimintaa täydennetään Opetusteknologiakeskuksen (Opetek) palveluilla. Oppiminen, oppilaskäyttö Väinölän koulu on 1-6 vuosiluokkien koulu, jossa on oppilaita perusopetusryhmiä on Opetuskäyttöä ohjaa koulutoimen tietostrategiaan kirjattu oppilaan tietoteknisiä valmiuksia kuvaava Portaat -malli. Mallissa on esitetty opetuksen sisällöt. Tietoteknisiä valmiuksia on opetettu Väinölän koulun oppilaille jo 90 -luvun alusta saakka. Tietokoneavusteisen opetuksen määrä on kasvanut tasaisesti ja tietotekniikan hyödyntäminen on tullut monipuolisemmaksi. Tietoteknisten perusvalmiuksien opettelu yhdistyy yhä enemmän sähköisen viestinnän alkeiden opetukseen. Lisäksi mobiiliteknologia luo uusia haasteita opetukseen. Koulun tietokoneluokan käyttö on aktiivista ja sitä hyödynnetään eri oppiaineiden opiskelussa. Samalla oppilaat tutustuvat perusohjelmien (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta sekä esitysgrafiikka) käyttöön. Oppimisstrategia, oppilaskäyttö Tietoteknisten valmiuksien ja tietokoneen hyötykäytön opettaminen aloitetaan jo ensimmäisestä luokasta lähtien. TVT -opetussuunnitelman toteutumista tuetaan koulun sisäisillä opetusjärjestelyillä niin, että kaikki oppilaat saavat yhteneväistä ja tavoitteellista opetusta perustaitojen saavuttamiseksi. Molempien tietokoneluokkien käyttö on järjestetty vuorolistoilla, joihin on varattu aikoja jokaiselle opetusryhmälle. Kirjastoluokassa on kolme konetta, jotka ovat olleet lähinnä pienryhmäkäytössä. Yhdessä näistä koneista on ohjelma videokuvan editointiin, koneen kapasiteetti on oppilaskonetta suurempi. Lisäksi koneeseen on hankittu lisälaitteena skanneri. Strategiajakson aikana koulussa tehdään opetustilamuutoksia ja näiden koneiden sijoittelu tullaan miettimään uudelleen.

5 Vaihtoehtoiset opetusjärjestelyt: Jakotuntijärjestelyt Puoli opetusryhmää kerrallaan opettajalla, joka keskittyy tietotekniikan soveltamiseen opetuksessa. Resurssituntijärjestelyt Hyvät tieto- ja viestintätekniikan taidot omaavalla opettajalla työjärjestyksessä resurssitunteja, joita muut opettajat voivat hyödyntää lähettämällä osan opetusryhmästään tietokoneiden pariin. Opetusryhmävaihdot Opettajat vaihtavat tilapäisesti opetusryhmiä keskenään ja keskittyvät erityisosaamiseensa. Yhteistyö opetusryhmien kesken Opettajat yhdistävät opetusryhmänsä yhteisen projektin tai kiertopistetyöskentelyn ajaksi, jolloin yksi opettaja voi vastata kaikesta siihen liittyvästä tieto- ja viestintäteknisestä työskentelystä. Tietotekniikan opetuksen yleiset tavoitteet Tietokoneiden opetuskäytön yhteydessä ja erityisesti verkon hyödyntämisessä korostetaan asiallista käyttöä sekä sosiaalisia, eettisiä ja esteettisiä arvoja. Tietotekniikkaa hyödyntävässä opetuksessa harjaannutetaan sosiaalisia taitoja (yhteistyökyky, auttamishalu ja toisten opastaminen) sekä kehitetään työskentelytaitoa. Tietotekniikkaa arvostetaan oppimista tukevana välineenä. Oppilas oppii Väinölän koulussa tietotekniikan käytön perustaidot.

6 LIITE 1 Koulutoimen TVT-opetussuunnitelma TYÖSKENTELYN SISÄLLÖT, TOIMINNAN KUVAUS JA OPETUKSEN AIHE Tavoitteet: oppilas oppii käyttämään tietokonetta oppimisen välineenä oppilas osaa käyttää eri ohjelmia tarkoituksenmukaisesti oppilas osaa työskennellä virtuaalisessa oppimisympäristössä (OPIT) oppilas oppii hyödyntämään sähköpostia ja www-ympäristöä turvallisesti oppilas harjaantuu arvioimaan tietoa ja tiedon alkuperää 1-2 LUOKAT Oppilaat tutustuvat yhdessä opettajansa kanssa koulun laitteistoon ja alkuopetuksen valmiisiin opetusohjelmiin. Varmistetaan, että jokainen oppilas osaa avata ja sulkea tietokoneen oikeaoppisesti. Internetistä löytyy sopivia tehtäviä jo esi- ja alkuopetukseen. OPIT avautuu oppilaille harjoittelun ja oppimisen paikkana. Käyttötaito tietokoneen käynnistäminen ja sulkeminen hiiren ja näppäimistön peruskäyttö tulostaminen (oletustulostin) tallentaminen ohjatusti (oletuskansio) Toimintakulttuuri rauhallinen ja systemaattinen työskentely salasanan käyttäminen ohjatusti Ohjelmiston käyttötaito ohjelmien käynnistäminen ja sulkeminen (pikakuvake / käynnistä valikko) tekstinkäsittely- ja piirrosohjelmien sekä selaimen alkeiskäyttö www-osoitteen avaaminen ja www-opetusmateriaalin käyttö (OPIT) sähköpostin alkeiskäyttö (OPIT) 3-4 LUOKAT Oppilaan valmiudet tietokoneen itsenäiseen käyttöön kehittyvät. Oppilas osaa käyttää ohjelmia rinnakkain ja hallitsee tallentamisen, tulostamisen sekä sähköpostin peruskäytön OPIT -ympäristössä. Oppilas muistaa vastuunsa yhteisen laitteiston kunnossa pysymisestä. Näppäimistön tullessa tutuksi harjoitellaan hiiren ja sormijärjestelmän käyttöä. Käyttötaito tietokoneen ja oheislaitteiston nimistö ja käyttötarkoitus hiiren ja näppäimistön käyttö kehittyy molemmat kädet (hiirenpainikkeet, erikoismerkit) oheislaitteiden hallinta (tulostusvalinnat, skannerin ohjattu käyttö) tallentaminen (tallennusvälineet) ja kansiorakenne (tallennus ja avaaminen) Toimintakulttuuri toisten opastaminen työskentelyssä laite- ja verkkoympäristön turvallisuus salasanalla kirjautuminen itsenäisesti Ohjelmiston käyttötaito kahden ohjelman yhteiskäyttö (ohjelmaikkunoiden käyttö) hyötyohjelmien käytön hallinta ja itsenäinen käyttö (mm. tekstinmuokkaus, kuvan liittäminen tekstiin) multimedia www-ympäristössä, hakukoneiden käyttäminen ohjatusti sähköpostin itsenäinen käyttö (OPIT) 5-6 LUOKAT Voidaan toteuttaa jo laajojakin projektitöitä eri oppiaineissa tietotekniikkaa apuna käyttäen. Internetiä hyödynnetään projektien valmisteluissa ja OPIT oppimisympäristössä otetaan käyttöön media- ja projektityökaluja. Esitysohjelmien ja dataprojektorin alkeiskäytöllä elävöitetään esimerkiksi projektitöiden esittämistä. Käyttötaito hiiren käytön monipuolisuus painikkeet, vierittäminen dataprojektorin käyttö ohjatusti, kuvamateriaalin siirtäminen tietokoneelle (digikamera) kopiointi, siirtäminen, poistaminen ja ryhmitteleminen tallennusvälineissä ja kansiorakenteessa Toimintakulttuuri tietoturva, tekijänoikeus ja yksityisyyden suoja

7 salasanan vaihtaminen, suojaaminen ja (kirjautumis)profiilin muokkaus / hallinta (OPIT) Ohjelmiston käyttötaito ohjelmien yhteiskäyttö esitysgrafiikkaohjelman käyttäminen yleisimpien tiedostoformaattien tunnistaminen multimediasovellusten itsenäinen käyttäminen hakuohjelmien itsenäinen käyttö (hakujen tekeminen) oppimisympäristössä työskentely, mediateekki- ja projektityökalujen käyttö (OPIT) verkkokyselyyn vastaaminen Tavoitteena on, että siirtyessään perusopetuksen yläluokille oppilaalla on tietotekniset perustaidot: - oppilas on omaksunut tietokoneen peruskäyttötaidon (laitehallinta, oheislaitehallinta ja perusohjelmien käyttötaito) - oppilas hallitsee ohjelmien perus- ja yhteiskäytön (tekstinkäsittely, piirrosohjelma / kuvankäsittely, laskentaohjelma ja esitysohjelma) - oppilas on omaksunut tietoteknisen viestinnän perustaidon (sähköposti) ja hallitsee verkko-opiskelun perustaidon (OPIT ympäristön avulla)

8 LIITE 2

9 LIITE 3 INVESTOINTISUUNNITTELU Kehitystarpeita: - luokkien konekannan päivitys vastaamaan pääkoulun ATK luokan tasoa - pääkoulun ATK luokan dataprojektorin korvaaminen uudella - dokumenttikameran hankinta - kiinteistön sähköverkon ajanmukaistaminen Henkilöstön osaaminen: - henkilöstö hallitsee peruskäytön, tarvittaessa taitoja päivitetään koulutuksella - koulutuskalenterin seuraaminen ja tarvittavien kurssien valitseminen

10 LIITE 4 TILAT JA VÄLINEET tilanne Oppilaitoksen käytössä olevat tietokoneet Tietokoneiden kokonaismäärä (mukaan lukien kannettavat) kannettavaa - näistä tietokoneista on hankittu (uutena) vuonna 2004 tai sen jälkeen 12 - näistä tietokoneista on pääosin opetus- ja opiskelukäytössä 52 - näistä tietokoneista on Internetin käyttömahdollisuus 52 - käyttöjärjestelmänä Win 2000 tai XP 32 - käyttöjärjestelmänä Linux 9 Tulostimet 6 skannerit 1 dataprojektorit 2 tulostinpalvelin Koneiden sijoittelu ATK -luokka Linux luokka Kanslia Opettajainhuoneet Kirjastossa Luokissa 13 tietokonetta + tulostin 9 tietokonetta + palvelin + tulostin 2 tietokonetta + 1 kannettava + 2 tulostinta 2 tietokonetta + 2 tulostinta + verkossa oleva tallennuslevyasema 3 tietokonetta + skanneri Yksi tietokone kussakin, joista on tulostusmahdollisuus verkkotulostimeen

It-strategia. Ahlaisten koulu

It-strategia. Ahlaisten koulu It-strategia Ahlaisten koulu Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Työryhmä 3 Käsitemäärittelyt. 4 Koulun it-visio 5 Koulun it-tavoite. 6 Yleiset it-tavoitteet luokka-asteittain..7 Tietotekniikan opetussuunnitelma

Lisätiedot

Porin aikuislukion tietostrategia pohjautuu Porin koulutoimen tietostrategiaan

Porin aikuislukion tietostrategia pohjautuu Porin koulutoimen tietostrategiaan 2008 Porin aikuislukion tietostrategia pohjautuu Porin koulutoimen tietostrategiaan Porin koulutoimen tietostrategia: Jani Setälä, Sirkka Salonen-Nummi, Timo Peltomäki, Jarkko Kivelä, Tero Grönmark, Merja-Riitta

Lisätiedot

TOUKARIN KOULUN TIETOSTRATEGIA

TOUKARIN KOULUN TIETOSTRATEGIA TOUKARIN KOULUN TIETOSTRATEGIA Sisältö 1. Käsitemäärittelyt 2. Yleistä 3. Tietokoneopetuksen opetussuunnitelma Toukarin koulussa 4. Koulun it- visio 5. Koulun it- tavoite 6. Kulttuurimittaus 7. Valitut

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007

ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007 ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007 Orivedellä 1.1.2005 Tiina Sarisalmi 2 SISÄLLYS sivu 1. JOHDANTO 3 2. OPPIMISKULTTUURI JA OPPIMISYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA 4 3. TAVOITTEET 4 4. NYKYTILAN

Lisätiedot

KOKKOLAN OPETUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2009 2011

KOKKOLAN OPETUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2009 2011 KOKKOLAN OPETUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2009 2011 Timonen Reijo pj Alamaa Suvi Biskop Markus Isoaho Mari Ilona Kela Panu Mäkelä Rolf Erik Salo Juha Yli Länttä Janne Sisällysluettelo Johdanto...3 1 Osaaminen

Lisätiedot

TIETOSTRATEGIA LÄNSI-PORIN LUKIO. Työryhmä Hedlund Leena Ihamäki Jussi Kirkanen Toni Niiniviita Sirpa Rajahalme Kati

TIETOSTRATEGIA LÄNSI-PORIN LUKIO. Työryhmä Hedlund Leena Ihamäki Jussi Kirkanen Toni Niiniviita Sirpa Rajahalme Kati TIETOSTRATEGIA LÄNSI-PORIN LUKIO Työryhmä Hedlund Leena Ihamäki Jussi Kirkanen Toni Niiniviita Sirpa Rajahalme Kati Toukokuu 2008 Sisällysluettelo Johdanto 3 Visio ja tavoitteet 3 Informaatioteknologian

Lisätiedot

Opetus- ja kasvatustoimi Ulvila

Opetus- ja kasvatustoimi Ulvila Opetus- ja kasvatustoimi Ulvila 1. JOHDANTO... 3 2. VISIO... 4 3. TAVOITTEET JA TOTEUTTAMINEN... 4 4. INFRASTRUKTUURI JA LAITETEKNIIKKA... 4 5. OPETUKSEN VERKKOPALVELUT JA OHJELMISTOT... 9 6. PEDAGOGISET

Lisätiedot

koulujen käytössä oleviin laitteistoihin verkkoyhteyksiin ohjelmistoihin opetushenkilöstön koulutukseen tekniseen ja pedagogiseen tukeen

koulujen käytössä oleviin laitteistoihin verkkoyhteyksiin ohjelmistoihin opetushenkilöstön koulutukseen tekniseen ja pedagogiseen tukeen 0 1 Sisällys Johdanto 2 VISIO 2018 3 Tavoitteet oppijan näkökulmasta 3 Esi- ja alkuopetus leikkien oppimaan 4 1-2 luokat tieto- ja viestintätekniikka tutuksi 4 3-6 luokat tieto- ja viestintätekniikka oppimisen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018

LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018 0 LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018 Tiivistelmä Tämä on Laukaan kunnan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia vuosille 2015 2018. Strategian

Lisätiedot

Tuorsniemen koulun TIETOSTRATEGIA

Tuorsniemen koulun TIETOSTRATEGIA Tuorsniemen koulun TIETOSTRATEGIA SISÄLLYS 1 KÄSITTEET... 3 2 TUORSNIEMEN KOULUN IT-VISIO... 4 3 KOULUN IT-TAVOITE... 4 3.1 Tuorsniemen koulun it-tavoite... 4 4 TUORSNIEMEN KOULUN IT-KULTTUURIANALYYSI...

Lisätiedot

Harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2009-2012. Xxx Normaalikoulu

Harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2009-2012. Xxx Normaalikoulu Harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2009-2012 Xxx Normaalikoulu Versio 31.01.2009 Sisältö 1 Johdanto 1.1 Lähtökohtana jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta 1.2 Strategiaprosessi

Lisätiedot

JUANKOSKEN OPETUSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA 2002-2006

JUANKOSKEN OPETUSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA 2002-2006 JUANKOSKEN OPETUSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA 2002-2006 Sisällys SISÄLLYS... 2 TAUSTAA... 3 LÄHTÖTILANNE... 4 TAITOTASO...4 Henkilökunta...4 Oppilaat...4 LAITTEISTO...7 Tietokonelaitteet...7

Lisätiedot

HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2007-2011

HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2007-2011 HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2007-2011 2 SISÄLLYS sivu 1. JOHDANTO 3 2. OPPIMISKULTTUURI JA OPPIMISYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA 3 3. TAVOITTEET 4 4. NYKYTILAN KUVAUS 5 4.1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5 4.2 OSAAMINEN

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄ-TEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA

KEMIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄ-TEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA KEMIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄ-TEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Sisällysluettelo...2 Sisällysluettelo...2 1. Johdanto...3 2. Kehittämiskohteet...4

Lisätiedot

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 1. JOHDANTO 1.1. Jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta Käynnissä oleva nopea teknologinen kehitys

Lisätiedot

Tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia ja toimenpideohjelma 2006 2008. Kuopion kaupunki Koulutuspalvelukeskus

Tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia ja toimenpideohjelma 2006 2008. Kuopion kaupunki Koulutuspalvelukeskus 1 Tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia ja toimenpideohjelma 2006 2008 Kuopion kaupunki Koulutuspalvelukeskus 2 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 2.1 Mikä on tieto ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Holman koulun Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Holman koulun Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Holman koulun Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Sisältö Sivu 1. Oppimiskulttuuri ja oppimisympäristö muutoksessa 1 2. Holman koulu visio ja tavoitteet 2 3. Nykytilan kuvaus 3.1 Tieto-

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Sisällysluettelo 1 Taustaa...1 1.1 Visio...1 1.2 Opetussuunnitelmista tietostrategioihin...2

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma 2014-2016 1. Johdanto Oriveden koulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiat sekä opetustoimen kuntatason tietostrategiat laadittiin

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 2.6.2004 40 LIITE nro 3

Sivistyslautakunta 2.6.2004 40 LIITE nro 3 Sivistyslautakunta 2.6.2004 40 LIITE nro 3 2004-2006 KIRKKONUMMEN KUNNAN KOULUTOIMEN TIETOSTRATEGIA SISÄLLYSLUETTELO 1 Tietostrategia...2 1.1 Tietotekniikan käytön tavoitteet...2 1.2 Oppilaiden tasavertaisuus...3

Lisätiedot

Hankasalmen kunnan sivistyspalveluiden tieto- ja viestintäteknologian (TVT) kehittämissuunnitelma 2015-2018

Hankasalmen kunnan sivistyspalveluiden tieto- ja viestintäteknologian (TVT) kehittämissuunnitelma 2015-2018 Liite siv.ltk 14.4.2015 39 1 Hankasalmen kunnan sivistyspalveluiden tieto- ja viestintäteknologian (TVT) kehittämissuunnitelma 2015-2018 Laadittu lukion rehtori Toini Kemppaisen johdolla HANKASALMEN KUNTA

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. STRATEGISET LÄHTÖKOHDAT 3. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN VISIO 2020 4. TVT-KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011-

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- Virtain kaupungin esi- ja perusopetuksen sekä lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön

Lisätiedot

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Tekes Opetus- ja kulttuuriministeriö SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Loistavaa verkostoyhteistyötä

Lisätiedot

Pihlavan koulun tietostrategia 2008

Pihlavan koulun tietostrategia 2008 Pihlavan koulun tietostrategia 2008 1 PIHLAVAN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2008 Pihlavan koulussa on toukokuussa 2008 1-6 luokan oppilaita 185 sekä yksi esiopetusluokka. VISIO: Yhtenäinen ja toimiva informaatioteknologia

Lisätiedot

Nykytilanteen kartoitus: Laitteisto ja koulutustarve

Nykytilanteen kartoitus: Laitteisto ja koulutustarve VISIO 2015 Mikkelin opetustoimen oppimispolkuverkostosta valmistuu monitoimisia tietoyhteiskunnan taitajia, jotka ovat sisäistäneet elinikäisen opiskelun merkityksen Tieto- ja viestintästrategiasuunnitelma

Lisätiedot