Porin Lyseon koulu Tietostrategia 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porin Lyseon koulu Tietostrategia 2008"

Transkriptio

1 Porin Lyseon koulu Tietostrategia 2008

2 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 LYSEON KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN VISIO... 4 LYSEON KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN TAVOITTEET... 4 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMISEN NYKYTILA TOIMINTAA EDISTÄVÄT KULTTUURIPIIRTEET TOIMINTAA ESTÄVÄT KULTTUURIPIIRTEET... 9 STRATEGIAT LAITTEISTOSTRATEGIA OHJELMISTO- JA TIETOLIIKENNESTRATEGIA OPPIMISSTRATEGIA KOULUTUKSEN STRATEGIA PÄIVITYS- JA TUKISTRATEGIA TIIVISTELMÄ LIITE

3 JOHDANTO Porin Lyseon koulun tietostrategia pohjautuu Porin koulutoimen kuntakohtaiseen tietostrategiaan, jossa pyritään takaamaan kaikille oppilaille yhtäläiset mahdollisuudet oppia riittävät TVT-taidot riippumatta oppilaan koulusta. Tavoitteena on, että jokaisella peruskoulun päättävällä oppilaalla on riittävät tiedot ja taidot, joilla hän selviytyy jatko-opinnoissaan ja työelämässä. Tietostrategia on väline, jolla pyritään saamaan aikaan muutosta ja positiivista kehitystä. Tällä tietostrategialla osoitetaan visioita, tavoitteita ja kehityksen suuntaa. Strategian lähtökohtana on pidetty opiskelijan tarpeita ja Lyseon koulun opetussuunnitelmaa. Tietostrategian sisältämillä toimeenpanosuunnitelmilla pyritään ottamaan huomioon jokapäiväiset realiteetit. Strategiaa täsmennetään ja päivitetään ajoittain. Tietostrategian laadintaa varten Porin Lyseon koulussa tehtiin kulttuurimittaus, jonka pohjalta analysoitiin yhteisön omia vahvuuksia ja kehittämistä edellyttäviä alueita. Lisäksi arvioitiin uhat, jotka saattavat estää päämäärien saavuttamista. 3

4 LYSEON KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN VISIO Porin Lyseon koulussa tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään osana opetussuunnitelmaa ja oppimistapahtumaa sekä hallinnossa. LYSEON KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN TAVOITTEET Kansalaisten perussivistys sisältää nykyään myös tietoyhteiskunnan perustaidot, joihin kuuluvat tiedonhankinta, tiedonhallinta sekä tietotekniikan ja joukkoviestinnän perustaidot. Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) osaamista on tekniikan kehittyessä jatkuvasti pidettävä yllä ja kehitettävä, sillä TVT on osa yhteiskuntaamme ja samalla myös kiinteä ja luonteva osa nuorten oppijoiden maailmaa. Lyseon koulun opetussuunnitelmassa mm. äidinkielen kohdalla todetaan, että oppilaan tulee pystyä tuottamaan tekstiä sekä käsin että tekstinkäsittelyohjelmalla ja muutenkin hyödyntämään työskentelyssään tietotekniikkaa ja viestintävälineitä. Myös kuvataideopetuksessa painotetaan aiempaa enemmän mediakasvatusta, mikä vaatii kunnolliset tietotekniikkavälineet ohjelmineen, digitaalikameroita, kuvaskannerin ja dataprojektorin käyttömahdollisuuden oppiaineessa. Valinnaisessa tietotekniikka-opetuksessa on keskeistä perehdyttää oppilas koulun laitteistoon ja niissä käytettäviin ohjelmiin, antaa oppilaille tietoteknisiä valmiuksia käyttää tietotekniikkaa työvälineenä..tietotekniikan tavoitteena on tutustuttaa oppilas tämän päivän keskeisiin tietotekniikan osa-alueisiin ja antaa mahdollisimman monipuolinen kuva tietokoneesta työvälineenä sekä laajentaa oppilaan tietoja ja taitoja eri alueilla sekä antaa valmiuksia omatoimiseen opiskeluun. 4

5 Porin Lyseon koulun TVT:n tavoitteet ovat seuraavat oppilaat hallitsevat TVT mahdollisimman itsenäisen käytön tiedonhankintaa monipuolistetaan oppilailla on ajan tasalla olevat valmiudet monipuoliseen TVT:n käyttöön osana oppimisprosessia syvennetään oppilaiden TVT-taitoja ja tuetaan harrastuneisuutta tietoturva otetaan huomioon ja tietoturvajärjestelmät ovat ajan tasalla oppilaat, opettajat ja muut käyttäjät tuntevat tietoturvan laitteistot ja ohjelmistot ovat ajan tasalla henkilöstön TVT:n osaaminen tulee olla riittävä kehitetään hallintoa, informaatiota ja opinto-ohjausta informaatioteknologiapohjaisena. 5

6 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMISEN NYKYTILA Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen nykytilan kartoittamista varten tehtiin huhtikuussa 2008 kulttuurimittaus, jossa käytettiin apuna opettajakunnalle suunnattua kyselyä. Kyselytutkimuksella oli tarkoitus saada kokonaiskuva tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Lyseon koulun opetuksessa sekä selvittää opettajien toiveita ja parannusehdotuksia. 1. TOIMINTAA EDISTÄVÄT KULTTUURIPIIRTEET OPETUS Laitteistot yhteistyö hankinnoissa samassa kiinteistössä olevien koulujen kanssa laitteistot ovat kohtuullisesti ajan tasalla koneet omassa toimivassa sisäverkossa (kytketty pori.cedunet.fi verkkoon) hallinto eri verkossa (pori.fi-verkko) lähes kaikissa luokassa on ainakin yksi verkossa oleva tietokone, dokumenttikamera ja dataprojektori opettajainhuoneessa on tietokoneita uusi kopiokone mahdollistaa monipuolisen tulostuksen luokista tulostaminen toimii kohtuullisesti tietotekniikan luokassa on käytössä Windows-järjestelmän koneita aineenopettajien käytössä olevassa Mediateekissa on riittävästi Linux-järjestelmän koneita Ohjelmistot kaikissa koneissa on Office-paketit tai OpenOffice kuvankäsittelyohjelmana on PaintShopPro-ohjelma opettajien työtilassa Windows-järjestelmän koneiden lisäksi on yksi Linux-järjestelmän kone opettajien työtilassa ovat myös Adoben kuvan- ja tekstinkäsittelyohjelmistot, jolla tiedostoja voi muuttaa esimerkiksi pdf-muotoon 6

7 Word Excel PowerPoint Kuvankäsittely Nettisivujen teko OPIT Tietokone, oheislaitteet, Avoimet oppimateriaalit Ainekohtainen koulutus netin Muu En tarvitse koulutusta lkm Oppiminen halua kehittämiseen on olemassa internetin käytetään vähän opetuksessa osa opettajista käyttää lisääntyvässä määrin kaikkia tietotekniikan tuomia mahdollisuuksia opetuksessaan mahdollisuus Mediateekin käyttöön opetuksessa kaikille 7. luokkalaisilla opetetaan tietotekniikkaa oppilaat ovat motivoituneita käyttämään tietotekniikkaa oppilailla on mahdollisuus tietokoneiden ja verkon omaehtoiseen käyttöön Täydennyskoulutus, päivitys perusteiden koulutushalukkuus kyselyn perusteella on esitetty kuviossa Kuvio 1. Opettajien koulutushalukkuus jonkin verran osallistuttu koulutukseen esim. aineenopettajaliittojen järjestämiin suurin osa opettajista saanut mielestään riittävästi neuvontaa ja tukea koulun järjestelmistä ja koneiden ohjelmien toiminnasta Tekninen ja pedagoginen tuki Opetekin mikrotukipalvelut tietotekniikan opettajan tukityö 7

8 HALLINTO laitteet ja verkot kohtalaisessa kunnossa sekä koulussa että virastossa Wilman käyttö helppoa, koulutustarve vähäinen asenteet kunnossa samanlaiset pohjat kaikilla koulun www-sivut koulukeskuksen sisällä kaikki koulumuodot samassa hallintoverkossa sihteerien tarvekoulutus on tehty koulutusta järjestetään ohjelmistojen päivityksessä esiintyy yhteishankintaa laitteet kunnossa 8

9 2. TOIMINTAA ESTÄVÄT KULTTUURIPIIRTEET OPETUS Laitteistot liian vanhoja koneita ja muita laitteita on käytössä opettajat toivoivat eniten omaan luokkaansa uutta ja nopeampaa opettajan konetta kaikista luokista tulostaminen ei onnistu opettajainhuoneessa ei ole tietokoneita riittävästi opettajainhuoneessa olevaa Linux-järjestelmän ei uskalleta käyttää uuden kopiokoneen kaikkia mahdollisuuksia ei osata käyttää verkon ja palvelimen kaikkia mahdollisuuksia ei osata käyttää vanhan salin laitteisto toimii huonosti Ohjelmistot käytössä on eri versioita Windowsista ja Office-paketeista kuvankäsittelyohjelmia koneissa liian vähän hyvien opetusohjelmien puute taitto- ja julkaisuohjelman puute Linuxin käyttöönoton epäselvyys opettajat epäileviä ja tietämättömiä Linux-järjestelmää kohtaan ohjelma, jolla näyttää videopätkiä netistä (esim. YouTube), puuttuu 9

10 Oppiminen kyselyn perusteella internetin käyttö opetuksessa jakautuu kuvion 2 mukaisesti päivittäin viikoittain harvemmin Kuvio 2. Internetin käyttö opetuksessa opettajien taidot ovat vaihtelevat osaamistaso kyselyn perusteella (asteikko 4-10) peruskäyttö, sähköposti, internet 7,9 opetuskäyttö 7,2 verkko-opetuksen soveltaminen 5,6 erityisosaaminen 4,9 avoimia oppimateriaaleja käytetään vähän Opit-ympäristö koetaan sopimattomaksi yläkouluun suurten opetusryhmien aiheuttamat hankaluudet opetuskäyttö on epätasaista yhtenäisten perustaitojen varmistamismahdollisuuksia liian vähän tietotekniikka on vain valinnaisaineena luokilla 7.luokkalaisille opetetaan tietotekniikkaa vain 0,5h/viikko opetussuunnitelmissa TVT-taitojen huomioon ottaminen puutteellista 10

11 Täydennyskoulutus, päivitys valtakunnallisesti asetettua tavoitetta (75% opettajista Ope.fi II-tasolla) ei ole saavutettu opettajien Ope.fi-taso kyselyn perusteella on esitetty kuviossa 3 1 Ope.fi I 5 Ope.fi II 12 Kuvio 3. Opettajien arvio omasta Ope.fi-tasostaan. Ope.fi III Ope.fi -I lisäkoulutusta tarvitaan, mutta koulutusajankohdat hankalia koulutus omalla koululla puuttuu laitteistot/ohjelmistot vaihtuvat, koulutustarve ei lopu päivitysten suunnitelmallisuus on puutteellista Tekninen ja pedagoginen tuki mikrotuki riittämätöntä HALLINTO osaamisen taso vaihtelee koulun www-sivut vanhentuneet suunnitelmallinen päivitys puuttuu ei yhtenäisiä lomakepohjia yhteensopivuusongelmia viraston suuntaan koulujen välinen yhteistyö koulukeskuksessa riittämätöntä rehtorien koulutustarpeen kartoitus tekemättä asiakirjamallit opinto-ohjaajien koulutus riittämätöntä uusien ohjelmien testaus puutteellista ohjelmien tukipalvelut maksullisia Opetekillä on liian vähän resursseja antaa tukea Wilmaan poissaolot näkyviin, huoltajien sivut, tentti-ilmoittautuminen Wilman tulosteet vaativat hienosäätöä 11

12 STRATEGIAT Tähän strategiaan on kirjattu pääsääntöisesti toimenpiteitä, joita ei ole mainittu Porin kaupungin koulutoimen strategiassa. Toimenpiteet on esitetty kulttuurimittauksessa tehdyn jaon pohjalta. Strategioiden toteutumista valvotaan ja uutta suunnitellaan. 1. LAITTEISTOSTRATEGIA Porin Lyseon koulu toimii samassa kiinteistössä Porin Lyseon lukion ja Aikuislukion kanssa. Näin ollen se pyrkii käyttämään osittain samoja laitteita yleisen verkon osalta Hallintoverkossa jokaisella koululla on käytössään pääsääntöisesti omat laitteet. Luokkatilat varustetaan mahdollisimman ajanmukaisilla laitteistoilla kunkin luokan käyttöasteen ja käyttötavan mukaisessa järjestyksessä. Luokat varustetaan konemäärältään eritasoisiksi tarpeen mukaan. Konehankinnat tehdään yhteishankintana kaupungin kautta. Vanhan salin mediavalmiutta kehitetään. Verkkoyhteydet hoidetaan Opetekin kautta. Yleisellä verkolla on Windows2000-palvelin ja virustorjuntaohjelmistot. Linux-palvelin asennetaan Mediateekin oppilaskoneita varten. Palvelimet pidetään ajanmukaisina ja niiden tietoturva ja virustorjunta pidetään ajanmukaisena. Hallinto toimii pori.fi-verkossa. 2. OHJELMISTO- JA TIETOLIIKENNESTRATEGIA Käyttöjärjestelmänä koneissa on joko Windows tai Linux ja perusohjelmistona Office-paketti (Open Office). Tällä hetkellä koneissa on Windows-2000 ja Office-2000 tai uusimmissa Windows-XP ja Office Paljon yhteiskäytössä olevissa koneissa olisi oltava samat versiot. Lisäksi vanhimmista koneista puuttuvat DVD-asemat ja hyvät multimediaominaisuudet, jotka pitää ajanmukaistaa. Erikoisluokissa oleva käyttöjärjestelmä on oltava yhteensopiva käytettävän oppiaineen ohjelmistojen tai muiden vaatimusten kanssa. Laitteiston järkevään sijoitteluun paneudutaan jatkuvasti. 12

13 3. OPPIMISSTRATEGIA Koulutoimen Portaat-esityksestä (liite 1) on nähtävissä, mitä oppilaan tietoteknisiin valmiuksiin kuuluu eri luokka-asteilla ja mitä opetettavien taitoihin sisältyy. Yläkoulun (7. 9. luokat) oppilaan käyttötaitoihin kuuluu sujuva näppäimistön ja hiiren käyttö, kuva, ääni- ja videotiedostojen siirtäminen ja käsittely, oheislaitteiden itsenäinen käyttö sekä laitteiden liittäminen. Oppilaan tulee tutustua myös tietoturvaan, tekijänoikeuksiin ja yksityisyyden suojaan. Hänen tulee osata muokata henkilöprofiilia ja ylläpitää salasanojaan sekä hallita verkkoetiketin perusasiat. Ohjelmistojen käyttötaito karttuu tietokoneen opetuskäytön myötä. Lyseon koulussa kaikilla oppilailla on opetussuunnitelman mukaan 7. luokalla tietotekniikkaa 0,5 viikkotuntia, joka käytännössä on toteutettu yhtenä viikkotuntina kevätlukukaudella. Yläluokilla ohjelmien ja sovellusten varsinainen opettaminen oppisisällöittäin tapahtuu tietotekniikan valinnaisissa opinnoissa. Oppilaita tulee opettaa hyödyntämään verkon ominaisuuksia, tietoturvaa ja mahdollisuuksia tiedon hankkimiseen. Mediateekki varataan pääosin eri oppiaineiden käyttöön ja opiskelijoiden itsenäiseen työskentelyyn. Mediateekin käytön tehostamiseksi tietokoneiden määrää lisätään ja asennetaan käyttöjärjestelmäksi Linux. TVT:tä pyritään hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan yli oppiainerajojen. 4. KOULUTUKSEN STRATEGIA Koulutetaan opettajakuntaa sen haluamalla tavalla. Osallistutaan eri oppiaineiden TVTkoulutukseen. Avoimista oppimateriaaleista ja niiden käyttämisestä opetuksessa toivottiin lisätietoa ja koulutusta. Täsmäkoulutukseen osallistumisen lisäksi osallistutaan muihinkin informaatioteknologiaa, tieto- ja viestintätekniikka yms. käsitteleviin koulutuksiin. 13

14 5. PÄIVITYS- JA TUKISTRATEGIA Koulu käyttää Opetekin mikrotukipalveluja ja tietotekniikan opettajan tukityötä laitteistojen ja verkon hoidossa ja opastuksessa. Mikrotukihenkilöresurssien parantamiseksi Porin kaupungin tulee lisätä Opetekissa toimivien mikrotukihenkilöiden määrää. Uusinta tutkittua tietoa ja opetusmateriaalia hankitaan kouluun, jotta opettajien olisi helpompi lähteä kehittämään omia verkkopedagogisia sovelluksia. 14

15 TIIVISTELMÄ Porin Lyseon koulun opetusluokkien varustelu on keskimääräistä parempi verrattuna muihin Porin koulutoimen alaisiin kouluihin. Tämä on mahdollistanut melko monipuolisen TVT:n käytön Lyseon koulussa. Lyseon koulun opetussuunnitelman mukaista 7. luokan tietotekniikkaa tulee monipuolistaa ja mukaan otetaan mm. taulukkolaskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmiin tutustuminen sekä sähköpostin käyttö, nettietiketti- ja tietoturva-asiat. Myös oppiaineiden välistä yhteistyötä on pyrittävä lisäämään. Opettajien täydennyskoulutukselle on selkeää tarvetta. Myös tietokoneiden peruskäyttöön tarvittaisiin tukea ja lisäkoulutusta. Täydennyskoulutushalukkuus ja siihen osallistuminen tulee olla omaehtoista. Parasta olisi, että koulutus järjestettäisiin omalla koululla ja ainakin osittain työaikana. Pedagogisesti ammattitaitoiset kouluttajat olisivat tällöin ensiarvoisen tärkeässä asemassa. Lisäksi koulutuksen tulisi olla mahdollisimman käytännönläheistä ja mielenkiintoista sekä olla linkitettynä eri oppiaineisiin. Jatkuva kouluttautuminen, TVT:n päivittäinen käyttö ja mahdollisuuksien arviointi sekä uusien laitteistojen ja ohjelmistojen hankinta ylläpitää jatkuvaa kehitystä. Toisaalta laitteistojen järkevän käytön suunnitteluun, mikrotuen tarpeen arviointiin, oppimistason kartoitukseen ja tietoturvaan tulee kiinnittää jatkuvaa huomiota. 15

16 LIITE 1 Porin koulutoimen Portaat-esitys (http://www.cedunet.fi/tietostrategiat/tietostrategia.pdf)

Porin aikuislukion tietostrategia pohjautuu Porin koulutoimen tietostrategiaan

Porin aikuislukion tietostrategia pohjautuu Porin koulutoimen tietostrategiaan 2008 Porin aikuislukion tietostrategia pohjautuu Porin koulutoimen tietostrategiaan Porin koulutoimen tietostrategia: Jani Setälä, Sirkka Salonen-Nummi, Timo Peltomäki, Jarkko Kivelä, Tero Grönmark, Merja-Riitta

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007

ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007 ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007 Orivedellä 1.1.2005 Tiina Sarisalmi 2 SISÄLLYS sivu 1. JOHDANTO 3 2. OPPIMISKULTTUURI JA OPPIMISYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA 4 3. TAVOITTEET 4 4. NYKYTILAN

Lisätiedot

TIETOSTRATEGIA LÄNSI-PORIN LUKIO. Työryhmä Hedlund Leena Ihamäki Jussi Kirkanen Toni Niiniviita Sirpa Rajahalme Kati

TIETOSTRATEGIA LÄNSI-PORIN LUKIO. Työryhmä Hedlund Leena Ihamäki Jussi Kirkanen Toni Niiniviita Sirpa Rajahalme Kati TIETOSTRATEGIA LÄNSI-PORIN LUKIO Työryhmä Hedlund Leena Ihamäki Jussi Kirkanen Toni Niiniviita Sirpa Rajahalme Kati Toukokuu 2008 Sisällysluettelo Johdanto 3 Visio ja tavoitteet 3 Informaatioteknologian

Lisätiedot

KOKKOLAN OPETUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2009 2011

KOKKOLAN OPETUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2009 2011 KOKKOLAN OPETUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2009 2011 Timonen Reijo pj Alamaa Suvi Biskop Markus Isoaho Mari Ilona Kela Panu Mäkelä Rolf Erik Salo Juha Yli Länttä Janne Sisällysluettelo Johdanto...3 1 Osaaminen

Lisätiedot

METSOLAN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA VUOSILLE 2006 2010

METSOLAN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA VUOSILLE 2006 2010 METSOLAN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA VUOSILLE 26 2 SISÄLTÖ 1. TIETOSTRATEGIAN TEHTÄVÄ...3 1.1 Tietostrategian päivittäminen...4 1.2 Aiempi strategiamme (vuosille 21 2)...4 2. NYKYTILANNE...

Lisätiedot

Johdanto HALLINNON STRATEGIAT. Nykytilan kuvaus ja tietotekniikan hyödyntämistä estävät sekä edistävät tekijät

Johdanto HALLINNON STRATEGIAT. Nykytilan kuvaus ja tietotekniikan hyödyntämistä estävät sekä edistävät tekijät Väinölän koulun tietostrategia 2008 LIITTEET: - Koulutoimen TVT-opetussuunnitelma (LIITE 1) - Koulutoimen TVT portaat; perusopetuksen sisältöjen kuvaus (LIITE 2) - Investointisuunnitelma (LIITE 3) - Tilat

Lisätiedot

Opetus- ja kasvatustoimi Ulvila

Opetus- ja kasvatustoimi Ulvila Opetus- ja kasvatustoimi Ulvila 1. JOHDANTO... 3 2. VISIO... 4 3. TAVOITTEET JA TOTEUTTAMINEN... 4 4. INFRASTRUKTUURI JA LAITETEKNIIKKA... 4 5. OPETUKSEN VERKKOPALVELUT JA OHJELMISTOT... 9 6. PEDAGOGISET

Lisätiedot

Tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia ja toimenpideohjelma 2006 2008. Kuopion kaupunki Koulutuspalvelukeskus

Tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia ja toimenpideohjelma 2006 2008. Kuopion kaupunki Koulutuspalvelukeskus 1 Tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia ja toimenpideohjelma 2006 2008 Kuopion kaupunki Koulutuspalvelukeskus 2 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 2.1 Mikä on tieto ja viestintätekniikan

Lisätiedot

HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2007-2011

HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2007-2011 HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2007-2011 2 SISÄLLYS sivu 1. JOHDANTO 3 2. OPPIMISKULTTUURI JA OPPIMISYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA 3 3. TAVOITTEET 4 4. NYKYTILAN KUVAUS 5 4.1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5 4.2 OSAAMINEN

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018

LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018 0 LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018 Tiivistelmä Tämä on Laukaan kunnan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia vuosille 2015 2018. Strategian

Lisätiedot

koulujen käytössä oleviin laitteistoihin verkkoyhteyksiin ohjelmistoihin opetushenkilöstön koulutukseen tekniseen ja pedagogiseen tukeen

koulujen käytössä oleviin laitteistoihin verkkoyhteyksiin ohjelmistoihin opetushenkilöstön koulutukseen tekniseen ja pedagogiseen tukeen 0 1 Sisällys Johdanto 2 VISIO 2018 3 Tavoitteet oppijan näkökulmasta 3 Esi- ja alkuopetus leikkien oppimaan 4 1-2 luokat tieto- ja viestintätekniikka tutuksi 4 3-6 luokat tieto- ja viestintätekniikka oppimisen

Lisätiedot

JUANKOSKEN OPETUSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA 2002-2006

JUANKOSKEN OPETUSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA 2002-2006 JUANKOSKEN OPETUSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA 2002-2006 Sisällys SISÄLLYS... 2 TAUSTAA... 3 LÄHTÖTILANNE... 4 TAITOTASO...4 Henkilökunta...4 Oppilaat...4 LAITTEISTO...7 Tietokonelaitteet...7

Lisätiedot

TOUKARIN KOULUN TIETOSTRATEGIA

TOUKARIN KOULUN TIETOSTRATEGIA TOUKARIN KOULUN TIETOSTRATEGIA Sisältö 1. Käsitemäärittelyt 2. Yleistä 3. Tietokoneopetuksen opetussuunnitelma Toukarin koulussa 4. Koulun it- visio 5. Koulun it- tavoite 6. Kulttuurimittaus 7. Valitut

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄ-TEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA

KEMIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄ-TEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA KEMIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄ-TEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Sisällysluettelo...2 Sisällysluettelo...2 1. Johdanto...3 2. Kehittämiskohteet...4

Lisätiedot

Holman koulun Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Holman koulun Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Holman koulun Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Sisältö Sivu 1. Oppimiskulttuuri ja oppimisympäristö muutoksessa 1 2. Holman koulu visio ja tavoitteet 2 3. Nykytilan kuvaus 3.1 Tieto-

Lisätiedot

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma 2014-2016 1. Johdanto Oriveden koulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiat sekä opetustoimen kuntatason tietostrategiat laadittiin

Lisätiedot

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Sisällysluettelo 1 Taustaa...1 1.1 Visio...1 1.2 Opetussuunnitelmista tietostrategioihin...2

Lisätiedot

Nykytilanteen kartoitus: Laitteisto ja koulutustarve

Nykytilanteen kartoitus: Laitteisto ja koulutustarve VISIO 2015 Mikkelin opetustoimen oppimispolkuverkostosta valmistuu monitoimisia tietoyhteiskunnan taitajia, jotka ovat sisäistäneet elinikäisen opiskelun merkityksen Tieto- ja viestintästrategiasuunnitelma

Lisätiedot

Harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2009-2012. Xxx Normaalikoulu

Harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2009-2012. Xxx Normaalikoulu Harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2009-2012 Xxx Normaalikoulu Versio 31.01.2009 Sisältö 1 Johdanto 1.1 Lähtökohtana jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta 1.2 Strategiaprosessi

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 2.6.2004 40 LIITE nro 3

Sivistyslautakunta 2.6.2004 40 LIITE nro 3 Sivistyslautakunta 2.6.2004 40 LIITE nro 3 2004-2006 KIRKKONUMMEN KUNNAN KOULUTOIMEN TIETOSTRATEGIA SISÄLLYSLUETTELO 1 Tietostrategia...2 1.1 Tietotekniikan käytön tavoitteet...2 1.2 Oppilaiden tasavertaisuus...3

Lisätiedot

Hyv.ltk 21.6.2011 69, liite 5

Hyv.ltk 21.6.2011 69, liite 5 Hyv.ltk 21.6.2011 69, liite 5 Kiimingin opetustoimen TVT-strategia vuosille 2011-2012 2 Sisältö 1. Yleistä... 3 2. Tieto- ja viestintäteknisten taitojen osaamistasot... 5 2.1. 0.-2. -luokkien taitotasot...

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011-

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- Virtain kaupungin esi- ja perusopetuksen sekä lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Tekes Opetus- ja kulttuuriministeriö SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Loistavaa verkostoyhteistyötä

Lisätiedot

Hankasalmen kunnan sivistyspalveluiden tieto- ja viestintäteknologian (TVT) kehittämissuunnitelma 2015-2018

Hankasalmen kunnan sivistyspalveluiden tieto- ja viestintäteknologian (TVT) kehittämissuunnitelma 2015-2018 Liite siv.ltk 14.4.2015 39 1 Hankasalmen kunnan sivistyspalveluiden tieto- ja viestintäteknologian (TVT) kehittämissuunnitelma 2015-2018 Laadittu lukion rehtori Toini Kemppaisen johdolla HANKASALMEN KUNTA

Lisätiedot

Meri-Porin lukion tietostrategia

Meri-Porin lukion tietostrategia Meri-Porin lukion tietostrategia Viimeisin muutos 20.5.2008 Meri-Porin lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategian eli tietostrategian

Lisätiedot

Pihlavan koulun tietostrategia 2008

Pihlavan koulun tietostrategia 2008 Pihlavan koulun tietostrategia 2008 1 PIHLAVAN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2008 Pihlavan koulussa on toukokuussa 2008 1-6 luokan oppilaita 185 sekä yksi esiopetusluokka. VISIO: Yhtenäinen ja toimiva informaatioteknologia

Lisätiedot

Rauman normaalikoulu Tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013-2016

Rauman normaalikoulu Tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013-2016 Rauman normaalikoulu Tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013-2016 Rauman normaalikoulun TVT-strategian toimeenpanosuunnitelma 1. Kehittämiskohteet ja toimenpiteet Rauman normaalikoulun

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. STRATEGISET LÄHTÖKOHDAT 3. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN VISIO 2020 4. TVT-KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

Lisätiedot