HELILÄN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELILÄN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA"

Transkriptio

1 HELILÄN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA

2 1 Johdanto Opetusministeriön ja opetushallituksen tahoilta kouluille on annettu tavoitteeksi kehittää tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvää osaamista sekä laatia tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiat (TVT). Valtakunnallisten linjausten tarkoituksena on turvata tietoyhteiskunnan kansalaistaidot kaikille, asuinpaikasta ja koulusta riippumatta. Sen tavoitteena on on riittävien tietoyhteiskuntavalmiuksien tuominen koko kansan ulottuville. Näitä valmiuksia ovat mm.tekniset käyttötaidot, viestintätaidot, tiedon hankinta- ja käyttötaidot sekä kuluttajataidot. Opetusministeriön tietostrategiassa esitetään, että kaikilla oppilaitoksilla tulee olla opetuskäytön strategia, jonka tavoitteeksi on asetettu seuvaavaa: Yli puolella kaikista opetustoimen henkilöistä on hyvät valmiudet tieto- ja viestintätekniikan pedagogiseen hyödyntämiseen ja lisäksi huomattavalla osalla opettajista on vähintään perusvalmiudet. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämisen avainkysymyksiksi on osoittautunut erityisesti opettajien osaamisen lisäksi teknisten ja pedagogisten tukipalvelujen kehittäminen. TVT:n opetuskäytön kehittäminen edellyttää koulun tietotekniikan hankintojen ja käytön sekä opetushenkilöstön koulutuksen suunnitelmallistamista ja opetuksen minimuotoistamista. Tavoitteena on kehittää ja edelleen hyödyntää tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä mahdollisimman monipuolisesti. TVT:n taitojen opettaminen on opetussuunnitelmassa mainittuja elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja, joiden avulla edistetään oppilaiden tasa-arvoisuutta ja jatkoopintokelpoisuutta. 2. Nykytilanteen kuvaus 2.1 Laitteistot ja ohjelmistot Helilän koulussa on käytettävissä kaksi ATK-luokkaa. Tietokoneet on kytketty Kotkan kaupungin tietoverkkoon, joten mm. Internet yhteydet ovat nopeat. Helilän koululla on myös oma palvelin, joten oppilaille voidaan antaa oma sähköpostiosoite koulun omalta palvelimelta. Toisessa luokassa (luokka 15), joka on etupäässä tarkoitettu ATK-opetukseen, on oppilaskäytössä 20 kpl vuonna 1999 hankittuja NT koneita ja yksi opettajan käyttöön 1. tarkoitettu kone. Toiseen ATK-luokkaan (luokka 14) saatiin uudet koneet jouluna 2003 (käyttöönotto tammikuussa 2004). Oppilaskäytössä koneita on 19 kappaletta ja yksi opettajan kone. Tämä ATK-luokka on myös tietotekniikan opetuskäytössä, mutta ennenkaikkea se on tarkoitettu koulun muiden oppiaineiden tietotekniseen hyödyntämiseen. Luokan koneet on varustettu mm. kielten ohjelmilla. Kummassakin ATK- luokassa on lasertulostin, joka on kytketty verkkoon, joetn jokaiselta oppilaskoneelta pystyy tulostamaan tiedostoja. Luokassa 14 on myös käyetttävissä väritulostin. Luokkaan 15 on kiinteästi asennettu koulun ainoa dataprojektori. Se palvelee tietotekeniikan opiskelua erinomaisella tavalla. Sen avulla on opettajan helppoa opastaa yhtäaikaisesti kaikille oppilaille eri ohjelmien käytössä. Dataprojektori on kuitenkin helposti irroitettavissa ja siirrettävissä

3 2 myös muihin opetustiloihin. Käyttöä on hyödynnetty ainakin sekä fysiikan että biologian opetuksessa. Tietotekniikkaluokkien opetuskoneiden ohjelmistot koostuvat etupäässsä Windows Office paketin ohjelmistoista (Word, Excel, Access, PowerPoint). Kummassakin luokassa on internetselain ohjelmana on Internet Explorer. Luokassa 15 on myös opetustarkoitukseen asennuttu Frontpagen ja PhotoDraw:n lisäksi joitakin ATK-opetuksessa tarvittavia ilmaisohjelmia. Luokassa 14 on AlfaSoftin kieliohjelmat ja venäjän kieleen tarkoitettu opetusohjelma. Luokassa 14 olleet vanhat koneet sijoitettiin eri luokkiin (1. Maahanmuuttaja, 2. ESY 2 kpl, 3. eri oppiaineet, 4. äidinkieli, 5. historia ja äidinkieli, 9. äidinkieli, 10. kielet, 11. historia, 13. matematiikka, 18. kielet, BG1ja BG2 biologia ja maantieto, FK1 ja FK2 fysiikka ja kemia, opintoohjaajan odotushuoneessa oleva oppilaskäyttöön tarkoitettu kone). Näistä tietokoneista on osa jo kytketty Kotkan kaupungin tietoverkkoon ja muutama tullaan kytkemään tietoverkkoon lähiaikoina jos mahdollista. Oppilaskäytössä on kaksi digitaalista kameraa. Kameroiden käyttö on ainakin tähän asti rajoittunut ATK-opetukseen, mutta on kameroita käytetty myös muussa tarkoituksessa. Opettajien käytössä ns. hallinnon koneina on kolme tietokonetta. Näitä koneita opettajat voivat käyttää mm. oppilaiden arviointiin (ProCapita), sähköpostin (Tiimiposi) kayttöön, Internet selailuun jne. Koneet on varustettu Windows Office ohjelmin (Word, Excel jne.), kuvankäsittelyohjelmin jne. Tulostimina on mahdollista käyttää laserkirjoitinta ja väritulostinta. Helilän koulussa on oma palvelin (Linux käyttöjärjestelmä). Koulun omat WWW-sivut ovat omalla palvelimella ja opettajille sekä myös oppilaille on annettu oma sähköpostiosoite. Koulussa on käytössä yksi videokamera. Sitä käytetään etupäässä valinnaisaineen Videokuvaus opetuskäytössä. Kielten opettajat ovat myös käyttäneet kameraa omassa opetustyössään. TV ja video on muutamissa luokissa. Koulussamme on myös erinomaiset äänentoistolaitteet salitilaisuuksia varten. 2.2 Opettajien tekninen osaaminen ja opetuskäyttö Kansallisella tasolla opetushenkilöstön koulutus eli OPE.FI hankesuunnitelmassa on määritelty tavoitteet opetushenkilöstön osaamiselle niin, että vuonna 2004 valtakunnallisesti kaikki opettajat hallitsevat tieto- ja viestintätekniikan perustaidot, puolet opettajista hallitsee tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön taidot ja 10% opettajista hallitsee tieto- ja viestintätekniikan erityisosaamisen alueita. (Lisätietoja OPE.FI ohjelmasta Koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategia Hankesuunnitelmat. Opetusministeriö 1999.) OPE-FI tasot on esitetty taulukossa 1.

4 3 Taulukko1. OPE- FI tasot Tietokoneen käyttö ja hallinta Verkko-oppimateriaalien ja verkko-oppimisympäristöjen käyttö Verkko-oppimateriaalien laatimi-nen Muu tieto- ja viestintätekniikan käyt-tö III Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön syväl-liset taidot Taito opastaakollegoja ja tuki-henkilönä toimi-minen tietotekni-sissä kysymyksissä Oppilaitoksen atkvastuuhenkilönä toimiminen Tietotekniikan jonkin erityisalueen hallinta ja siihen liittyvien ohjelmistojen syväl-linen osaaminen(esim. ohjelmointi,tietokannat, julkai-suohjelmat, verkkooppimisympäristöt, musiikki, kuvankäsit-tely tms.) Oman opetusalantieto- ja viestintäteknii-kan opetuskäytönsyvällinen asiantun-temus ja vahva peda-goginen käyttötaito Kyky toimia opetus-käytön ohjaajana eli pedagogisena tukena kollegoille Oppimisen ohjaus verkossa/verkkokurssilla opettajana toimiminen, Verkkooppimisympäristöjen/ ryhmätyöohjelmistojen syvällinen tuntemus, sujuva ja säännöllinen käyttö Kyky toimia opetuskäytön ohjaajana eli pedagogisena tukena kollegoille Verkko-oppimateriaalin ja digitaali-sen oppimateriaalin tuottaminen Websuunnittelun ja wwwohjelmoinnin hallinta Kuvankäsittely-ohjelmien ja kuvan-käsittelyn syvällinen hallinta, taito ohjata muita kuvankäsittelyssä Kyky toimia opetuskäytön ohjaajana eli pedagogisena tukena kollegoille Videoneuvottelu-laitteiden käyttö ja kahdenvä-liseen videoneuvot-teluun osallistumi-nen II Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön hyvät taidot Taito seuratavälineiden ja oh-jelmistojen kehit-tymistä Tietokoneen ylei-simpien käyttö-mahdollisuuksien sujuva hallinta Taulukkolaskenta- ja esitysgrafiikka-ohjelmien käyttö ja niiden hyödyntäminen omassa ope-tuksessa Sähköpostin moni-puolinen käyttö Tieto- ja viestintätek-niikan joidenkin sovel-lutusten käyttö ope-tuksessa Oman sisältöalueen opetusohjelmien jacdromien käyttöopetuksessa Internetin käyttö osanaomaa opetusta; tiedostojen lataaminen internetistä, Verkko-oppimateriaalien käyttö opetuksessa Perustiedot verkkooppimisympäristön käytöstä opetuksessa, käyttö opetuksessa Digitaalisen oppimateriaalin tuotta-misen periaatteiden tuntemus www-sivujen tekemisen perusteet (html-kielen perusteet) Www-sivujen päivittäminen Kuvankäsittelyn perusteet, skannat-tujen kuvien yksinkertainen editointi, digitaalikameran peruskäyttö ja kuvi-en siirto koneelle Dataprojektorin käyttö opetuksessa I Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön perustaidot Tietokoneen ylei-simpien käyttö-mahdollisuuksien ja käyttöliittymää koskevien käsit-teiden tuntemus Oppilasarviointi-ohjelman käyttö-taito Tekstinkäsittely-ohjelman käyttö ja (paperimuotoisen) oppimateriaalin laa-timinen tekstinkäsit-telyohjelmalla Sähköpostin perusominaisuuksien hallinta Oman opetusalantieto- ja viestintäteknii-kan opetuskäytönmahdollisuuksi en tun-temus Oman sisältöalueen joidenkin digitaalisten oppimateriaalien tun-temus Internetselaimen käytöntuntemus ja tiedonhaku in-ternetistä, äänitiedostojenkuuntelu, videopätkien kat-sominen Skannerin käyttö kuvien tai tekstin siirtämiseen tietokoneelle Audio- ja videolaiteiden peruskäyttö sekä käyttö opetuksessa.

5 4 Helilän koulun opettajien osaamiskartoitus suorittiin kyselytutkimuksena kevättalvella Kyselyyn vastasi 22 opettajaa koulun 30:sta opettajasta eli vastausprosentti oli melko hyvä. Kyselytututkimuksen tulokset esitetään kohdissa A, B ja C. A. Laitteistojen ja palveluiden käyttö 1. Kuinka usein käytät tietotekniikkaa omiin tarpeisiisi? 2. Kuinka usein käytät tietotekniikkaa opetuksessa? 3. Kuinka usein käytät tietokoneilla olevia opetusohjelmia opetuksessa? 4. Kuinka usein käytät AV-laitteistoa (TV, video, soitin, piirtoheitin) opetuksessa? 5. Kuinka usein käytät koulullamme olevaa dataprojektoria opetuksessa? 6. Kuinka usein käytät sähköpostia tiedottamisessa? Laitteistojen / palveluiden käyttö 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % päivittäin viikottain kerran 2 vk kuukausittain harvemmin en ollenkaan Kuva 1. Laitteistojen / palveluiden käyttö Tieto- tiestintätekniikan käytössä ylivoimaisena käyttövälineinä näyttää edelleen olevan perinteiset TV, video ja piirtoheitin. Tämä selittynee tietenkin myös sillä ettei kyselyhetkellä opetusluokissa ollut muita laitteita käytössä. Koulussamme on yksi ainoa dataprojektori ja kyselytutkimuksen aikana ainostaan muutamat luokat oli varustettu 486- prosessorein varustetuin tietokonein. Tietokoneiden opetuskäyttö on hyvin vähäistä. Opettajat kyllä käyttävät ns. hallinnon tietokoneita melko ahkerasti omiin henkilökohtaisiin tarpeisiinsa sekä opetuskäyttöön. Sähköpostin käyttö on yleistä. Opettajien käyttöön tarkoitetuilla tietokoneilla valmistellaan kokeita ja erilaisia muita harjoituksia. Tiedonhankinta näyttää myös olevan myös keskeisellä sijalla. Sähköpostia käytetään omiin tarkoituksiin, muttei juurikaan tiedottamiseen esim. huoltajille tai kollegoille. Tietokoneluokkia näyttävät käyttävän opetuksessa vain kielten opettajat. Tämä selittynee myös sillä, ettei tietokoneluokkien ohjelmavalikoima ole riittävä, tai tietokoneluokat ovat niin varattuja, ettei niihin pääse silloin, kun se opetusohjelmaan parhaiten sopisi.

6 5 B. Käyttötaito 8. Hallitsen käyttöjärjestelmän 9. Osaan käyttää www-selainta (esim. Netscape, Explorer) 10. Osaan käyttää sähköpostia 11. Osaan käyttää tekstinkäsittelyohjelmaa (Word) 12. Osaan käyttää taulukkolaskentaohjelmaa (Excel) 13. Osaan käyttää tietokantaohjelmaa (Access) 14. Osaan käyttää esitysgrafiikkaohjelmaa (PowerPoint) 15. Osaan käyttää kuvankäsittelyohjelmaa (PaintShopPro, PhotoShop, PhotoDraw) 16. Osaan tehdä www-sivuja 100 % 80 % Tietokoneen käyttötaito 60 % 40 % Kyllä En 20 % 0 % Kuva 2. Tietokoneen käyttötaito Tietokoneen käyttötaito - OPE FI tasot 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % Opefi I Opefi II Opefi III 0 % Kuva 3. Tietokoneen käyttötaito- OPE FI tasot Kuvissa 2 ja 3 esitettyjen yhteenvetotietojen perusteella näyttää olevan niin, että koulumme opettajien tieto- ja viestintätekniikan taso täyttää ainakin OPE FI- tason edellyttämät vaatimukset. Yli puolet opettajista ilmoittaa, etteivät he hallitse taulukkolaskenta-, kuvankäsittely- ja esitysgrafikkaohjelmia. WWW-sivujen tuottaminen on myös ongelmallista useimmille opettajille. Pieni muotoisen kyselytutkimuksen perusteella voidaan todeta, että Helilän koulun opettajista kaikki opettajat saavuttajat OPE.FI I tason. Opetushallituksen tavoitteena on, että ainakin 50 %

7 6 opettajakunnatsta yltää OPE.Fi II tasolle tieto- ja viestintätekniikan käytössä. Heliän koulun osalta näyttäisi siltä, että että tämä tavoitetaso ei täyty. Helilän opettajakunnasta kuitenkin löytyy opettajia, joilla on OPE.FI III tason edellyttämät taidot ( tavoite 10% opettajakunnasta). C. Koulutustarve Koulutustarve Digitaalisten laitteiden käyttö Tekstinkäsittely Ohjelmointi WWW-julkaisu Kuvankäsittely Tietokanta Taulukkolaskenta 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kuva 4. Koulutustarve Osalla opettajista näyttää olevan koulutustarvetta aivan tieto- ja viestintätekniikan perustaidoissa, mutta suurin koulutustarve näyttää kuitenkin olevan kuvankäsittelyyn- ja www- sivujen tuottamiseen liittyvissä tiedoissa ja taidoissa. Uusia tieto- ja viestintätekniikan laitteita ei koulussamme juurikaan ole käytettävissä eikä niistä juurikaan ole tietoa. Mutta mikäli niitä saataisiin, ilmenisi varmaankiin myöskin koulutustarvetta. 2.3 Oppilaiden tietotekniikan kurssien valinnat Helilän koulussa tietotekniikkaan liittyvien valinnaisaineiden opetussuunnitelmat ovat seuraavanlaiset: TIETOTEKNIIKKA Tietotekniikka A 8. lk 2 kurssia ja 9. lk 2 kurssia (yhteensä 4 kurssia) Sisältö: tietotekniikan perusteet, näppäimistö, tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, tiedonhallinta, kuvankäsittely, internet -palvelut: sähköposti, tiedonsiirto, tiedonhaku, www -sivujen laatiminen. Kurssit valinnut saa henkilökohtaisen sähköpostiosoitteen koulun omalta Linux -palvelimelta.

8 7 Tietotekniikka B 8. lk 2 kurssia ja 9. lk 2 kurssia (yhteensä 4 kurssia) Kuten tietotekniikka A, mutta lisäksi ohjelmoinnin alkeita Java -kielellä. Edellyttää hyvää menestymistä matematiikassa. KONEKIRJOITUS Tekstinkäsittely 8. lk 2 kurssia Kurssin alussa oppilaat oppivat kymmensormijärjestelmän, joka nopeuttaa tuntityöskentelyä. Käytössämme on Word tekstinkäsittelyohjelma. Ohjelmalla oppilaat oppivat käyttämään tietokoneen resurssit mahdollisimman laajasti hyväkseen. Kursseilla käydään läpi myös asiakirjaharjoituksia, jotka muodostuvat keskeisistä liikekirjeistä, työsuhdeasiakirjoista ja kokousasiakirjoista. Oikeinkirjoitus, kuvien muokkaus ja palstoitus mm. ovat osana harjoitustehtäviä. Tekstinkäsittelylliset erityispiirteet ohjaavat tehokkaaseen, jokapäiväiseen työskentelyyn ja tukevat myös atk-opiskelua! Atk-kirjoitus 9. lk 2 kurssia Jatkokurssit tekstinkäsittelyn kursseille. Kurssille voi osallistua myös, vakka 8. luokan tekstinkäsittelyä ei olisi käynytkään läpi. Kurssilla tuotetaan monipuolisia kirjallisia esityksiä, asiakirjaharjoituksia, jossa käytetään kuvia, taulukoita, palstoituksia, internetiä yms. hyväksi. Oppituntien puitteissa tehdään yhteistyötä muiden oppiaineiden kanssa esitelmien ja projektitöiden muodossa. Taulukko 2. Tietotekniikkaan liittyvät valinnat lukuvuonna Valinnaisaine 8. lk:n oppilaita % -osuus 9. k:n oppilaita %-osuus Tietotekniikka A 64 54% % Tietotekniikka B % % Tekstinkäsittely % Atk-kirjoitus % Helilän koulun 8. luokkalaisista oppilaista on noin kaksi kolmasosaa valinnut tietotekniikan valinnaisaineekseen. Osa näistä oppilaista on myös valinnut tekstinkäsittelyn valinnaisaineekseen. Ykdeksäsluokkalaisistakin tietotekniikan on valinnut valinnaisaineekseen noin 60 % Helilän koulun yhdeksäsluokkalaisista. 2.4 Tekninen ja pedagoginen tuki Helilän koulun ATK-luokkien tietokoneet ja ne opetusluokissa olevat koneet, jotka on kytketty Kotkan kaupungin tietoverkkoon, kuuluvat kunnan ATK-tuen piiriin. ATK-keskuksen tekninen tuki on toiminut hyvin suuresta kuormituksesta huolimatta. Koulun sisällä sekä tekniseen että pedagogiseen tukeen on varattu 2 h / vko. Työtä hoitaa yksi tietotekniikan opettaja. Pedagogiseen tukeen aikaa ei juurikaan ole riittänyt. Pedagogisen osaamisen kehittäminen on ollut lähinnä opettajan oman aktiivisuuden ja kiinnostuksen varassa. Jonkin verran opettajat ovat saaneet tukea omilta kollegoiltaan. Koulumme palvelimen ylläpidosta vastaa koulumme ATK-vastaava. Koulumme kaikilla opettajilla on oma sähköpostiosoite omalla palvelimella. Tietotekniikan valinneille oppilaille on myös annettu oma sähköpostiosoite koulun palvelimelta. Sähköpostia on käytetty lähinnä harjoitteluun. Sähköpostiosoitteiden päivittämisestä vastaa koulun ATK-henkilö.

9 8 Koulun WWW-sivujen ylläpidosta on vastannut koulun rehtori sekä ATK vastaava. WWWsivujen siältöjen tuottamiseen ovat osallistuneet ansiokkaasti koulumme eri oppiaineiden opettajat oppilaineen. 3. Tieto- ja viestintätekniikan tavoitteet Perustavoitteena on, että koulumme oppilaat peruskoulun aikana ja erityisesti sen jälkeen kykenevät luontevasti käyttämään tietotekniikkaa omien opintojensa tukena. Tietotekniikan perustyökalujen kuten tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan, esitysgrafiikan ohjelmien hallinta ja tiedonhankinnan sujuva käyttö internetistä katsotaan kuuluvan jokaisen oppilaan perusvalmiuksiin. Oppilaita opastetaan ja kannustetaan tietotekniikan monipuoliseen hyödyntämiseen opiskelussaan. Tavoitteena on koulumme opettajien osalta, että kaikkien koulun opettajien TVT-taidot ovat OPE:FI I tasolla, joka toinen opettaja on OPE.FI II tasolla ja muutamilla on OPE.FI III tasoinen osaaminen. Osa opettajista tulisi olla mukana ja hallita verkko-oppimateriaalin kehitystyössä. Tavoitteena on, että lähivuosina kaikilla opettajilla on sellaiset tietotekniset valmiudet, että he voivat omassa työssään tehokkaasti hyödyntää tietotekniikkaa ja sille luotuja sovelluksia. Sähköpostin ja koulun www-sivuston tulisi toimia koulun tiedotus- ja veistintäkanavana. Siksi koulun koko henkilöstöllä tulee olla edellytykset näiden palveluiden esteettömään käyttöön. Kodin ja koulun välisessä tiedottamisessa ja muussa yhteydenpidossa koulun www-sivut ja sähköposti muodostavat luontevan ja toimivan kanavan. Tekniikan ja ohjelmistojen osalta tärkein tavoite on pysyä alati uudistuvan kehityksen mukana. Koulukohtaisen strategian toteutumisen edellytyksenä on, että tietotekniikan valmiustaso (laitteet, ohjelmat ja oppimisympäristöt) säilyvät ajanmukaisella tasolla. Helilän koulun tietokoneet tietokoneluokissa ovat tällä hetkellä hyvät, mutta sovellusohjelmien uusintaan ja hankintaan tulee suunnata lisäresursseja, jotta tietokoneet palvelisivat kaikkia oppiaineita mahdollisimman hyvin ja työasemien käyttöaste olisi mahdollsimman korkea. Opetusluokkien tietotekniset valmiudet tulee kohentaa. Useassa luokassa on tällä hetkellä Pentium II tasoinen tietokone ja verkkoyhteydet. Tavoitteena on että lähivuosina myös luokkahuoneiden tietokoneet uusittaisiin ja luokat varustettaisiin mm. tulostimin. Luokat tulisi myös varustaa dataprojektorein (ainakin siirrettävin), jotta tietokoneita voitaisiin tehokkaasti hyödyntää opetuksessa. 4. Tieto- ja viestintätekniikan kehittämistavoitteiden toteutus Oppilaille tarjotaan opetusta, jolla pyritään varmistamaan, että kaikilla on tietotekniikan käytön perusvalmiudet jatko-opintoihin siirtyessään. Tämä voidaan toteuttaa nykyiselläkin valinnaisainetarjonnalla edellyttäen, että kurssin valitsematta jättävät oppilaat ovat jo hankkineet tai hankkivat kyseiset taidot muuta kautta. Opettajien halukkuutta ja mahdollisuuksia käyttää työssään (sekä kotona että työpaikalla) tietotekniikkaa tulee kaikin puolin tukea. Opettajat tarvitsevat sekä laitteiden että opetusohjelmien hallintaan liittyvää koulutusta. Opettajille tulee järjestää hyvin suunnattua, heidän omia tarpeitaan

10 9 vastaavaa koulutusta. Tällä hetkellä näyttäisi olevan niin, että koulutusta tarvittaisiinword tekstinkäsittelyn, PowerPoint esitysgrafiikkaohjelmien ja Internet tiedonhakupalveluiden käytössä.. Dataprojektorin ja skannerin käytössä tarvitaan myös opastusta. Tietotekniikan opettajat tarvitsevat jatkuvaa vuosittaista täydennyskoulutusta alalla tapahtuvan nopean kehityksen vuoksi. Opettajien omaehtoista kouluttautumista tulee tukea ja kannustaa heitä verkko-opetuksen käyttöön sekä itsekin tuottamaan ja julkaisemaan opetusmateriaalia verkkoon. Laite- ja ohjelmistopäivitykset tulee suorittaa riittävän usein, jotta opetus voidaan toteuttaa ajanmukaisilla välineillä ja ohjelmilla. Kunnan tehtävänä on taata resurssit sille, että laitteistot ja kaytettävät ohjelmistot pysyvät ajantasalla. Dataprojektoreita tulee hankkia kouluun riittävästi niin että ne olisivat helposti kaikkien käytettävissä ja saatavilla. Kouluun tulisi hankkia digitaalinen videokamera ja uusi oppilaskäyttöön tarkoitettu tasokas digitaalinen kamera. Tekninen ja pedagoginen tuki tulisi olla saatavissa mahdollsimman nopeasti. Kotkan kaupungin ATK-keskus vastaa tietoverkkoon kytketyistä laitteista. Kaupungin tulee varata resursseja tekniseen tukee rittävästi, jotta tarvittava tekninen tuki olisi nopeasti kätettävissä. Koulun ATK-henkilöstö on antanut sekä teknistä että pedagogista tukea yksittäisissä tarvetilanteissa resurssien puitteissa. Tekniseen ja pedagogiseen tukeen koulussa tulee varata riittävästi resursseja. Koulun sisäistä koulutusta tulee kehittää, jotta voitaisiin hyödyntää jo koulussamme olevaa erityisosaamista. 5. Arviointi Koulun TVT strategia laaditaan tietylle ajanjaksolle, joten sen toteutumista tulee arvioida koko startegiakauden aikana. Strategiaa tulee täsmentää koko ajan teknisen ympäristön ja olemassa olevien resurssien asettamien rajoitusten puitteissa.

Luonnos. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys luvulle.

Luonnos. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys luvulle. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys 2010 -luvulle SSÄLLYS - Ope.fi taitotasot (2000) - Ope.web taitotasot (2008) - Kysymyksiä taitotasojen uusiksi osaamisalueiksi

Lisätiedot

Pihlavan koulun tietostrategia 2008

Pihlavan koulun tietostrategia 2008 Pihlavan koulun tietostrategia 2008 1 PIHLAVAN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2008 Pihlavan koulussa on toukokuussa 2008 1-6 luokan oppilaita 185 sekä yksi esiopetusluokka. VISIO: Yhtenäinen ja toimiva informaatioteknologia

Lisätiedot

KYLÄSAAREN KOULUN TIETOSTRATEGIA

KYLÄSAAREN KOULUN TIETOSTRATEGIA KYLÄSAAREN KOULUN TIETOSTRATEGIA 21.5.2008 Kyläsaaren koulussa on oppilaita 201 (toukokuu 2008) 1. Koulun IT-visio Informaatioteknologiaa hyödynnetään yhtenä osa-alueena jokapäiväistä koulutyötä. 2. Tietostrategian

Lisätiedot

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 1.1 Valkeakoski-opiston tietostrateginen visio...1 2 NYKYTILA JA TAVOITE...1 2.1 Tekniset valmiudet...1 2.1.1 Tavoite...1 2.2 Henkilökunnan

Lisätiedot

OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN OPETUSKÄYTTÖ TAMPEREEN PERUSOPETUKSEN KOULUISSA

OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN OPETUSKÄYTTÖ TAMPEREEN PERUSOPETUKSEN KOULUISSA Tampereen kaupunki RAPORTTI 1 Hyvinvointipalvelut Perusopetus 27.4.2007 OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN OPETUSKÄYTTÖ TAMPEREEN PERUSOPETUKSEN KOULUISSA TVT-strategiatyön arviointi 2007 1 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet Rajakylän koulun tietostrategia Periaatteet Oulun opetustoimen tietostrategian mukaan jokaisella on oikeus ajanmukaiseen oppimisympäristöön. Tieto- ja viestintäteknologiaa tulee käyttää kaikissa oppiaineissa

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Tietotekniikka oppiaineeksi peruskouluun Ralph-Johan Back Imped Åbo Akademi & Turun yliopisto 18. maaliskuuta 2010 Taustaa Tietojenkäsittelytieteen professori, Åbo

Lisätiedot

Porin Lyseon koulu Tietostrategia 2008

Porin Lyseon koulu Tietostrategia 2008 Porin Lyseon koulu Tietostrategia 2008 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 LYSEON KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN VISIO... 4 LYSEON KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN TAVOITTEET... 4 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN

Lisätiedot

Espoon tutkimuskoulujen opettajien tieto ja viestintätekniikan osaaminen ja käytäntö sekä pedagoginen soveltaminen

Espoon tutkimuskoulujen opettajien tieto ja viestintätekniikan osaaminen ja käytäntö sekä pedagoginen soveltaminen 1 Espoon tutkimuskoulujen opettajien tieto ja viestintätekniikan osaaminen ja käytäntö sekä pedagoginen soveltaminen Liisa Ilomäki, Kirsi Oravainen, Minna Lakkala ja Marjut Iivonen Espoon koulutoimen tieto

Lisätiedot

Opetustoimen tietostrategia

Opetustoimen tietostrategia Opetustoimen tietostrategia Oulun opetustoimessa jokaisella on oikeus ajanmukaisiin oppimisympäristöihin. Oulun opetustoimessa hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa kaikissa oppiaineissa ja koulujen

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille

Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille 2016 2021 Sisällys: 1. Johdanto 2. Ilmajoen koulujen tvt käytön tavoitteet vuosille 2016 2021 3. Käytännön toteutus 3.1. Sovellukset

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/5 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

Strategian toimeenpano Janne Sariola

Strategian toimeenpano Janne Sariola Strategian toimeenpano 23.11.2001 Janne Sariola Teemat Toimeenpano: Mitkä toiminta-alueet alueet valitaan? Vaihtoehtoisia toimintoja kuinka tvt-opetuskäytön kehittäminen organisoituu? Mahdollisuuksia kehittämistyöhön

Lisätiedot

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Niina Oikarinen niina.oikarinen@oulu.fi Alustuksen aiheet Kehittämishanke

Lisätiedot

Mitä kartoitettiin? Turun opetustoimen 6-lk oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan osaamista ja käyttöä koulussa.

Mitä kartoitettiin? Turun opetustoimen 6-lk oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan osaamista ja käyttöä koulussa. Turun opetustoimen 6. luokkalaisten tieto- ja viestintätekniikan osaamisen tulokset vuonna Sisällysluettelo Yleistä... 5 Poimintoja... 6 Tietokoneen hallinta... 7 Tekstinkäsittelytaidot... 9 Kuvankäsittely...

Lisätiedot

Meri-Porin koulun tietostrategia 30.5.2008

Meri-Porin koulun tietostrategia 30.5.2008 Meri-Porin koulun tietostrategia 30.5.2008 1. Johdanto... 1 2. Visio... 1 3. Tavoitteet... 1 3.1. Hallinto... 1 3.2. Opetus... 1 4. Kulttuurimittaus... 2 4.1. Hyödyntämistä tukevat piirteet... 2 4.2. Hyödyntämistä

Lisätiedot

SAARISTEN KOULUN TIETOSTRATEGIA

SAARISTEN KOULUN TIETOSTRATEGIA SAARISTEN KOULUN TIETOSTRATEGIA YLEISTÄ Tietostrategia sisältää perusasioiden linjaukset tieto-ja viestintätekniikan käytöstä Saaristen koulussa sekä hallinnon että opetuksen käytön näkökulmasta. Hallinnon

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Visio etaitoa kalastamassa tietoa ja taitoa hyvillä toimintamalleilla, verkoilla ja välineillä Rohkeus

Lisätiedot

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Tietostrategiaa monimuotoisesti Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable!

Lisätiedot

E-oppimateriaalit. Opinaika vs. CD-verkko-ohjelmat

E-oppimateriaalit. Opinaika vs. CD-verkko-ohjelmat Nokian N8 puhelimessa Uutta Toimii netin kautta, ei ohjelmien asennuksia eikä ylläpitoa, koulun lisäksi käytettävissä myös kotona ja muualla 24/7, lisäksi muita opiskelua helpottavia verkko-opetuksen mahdollistavia

Lisätiedot

Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa

Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa Paikka Savonlinnan ammatti ja aikuisopisto Pohjolankatu 4 6, Savonlinna Hinta 80 euroa/osallistuja, sisältää 20 h Koulutuspäivän kesto 5 tuntia, klo 10:00 15:00 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Teemat. Osaamisen kohottaminen

Teemat. Osaamisen kohottaminen Teemat Strategian toimeenpano 23.11.2001 Toimeenpano: Mitkä toiminta-alueet valitaan? Vaihtoehtoisia toimintoja kuinka tvt-opetuskäytön kehittäminen organisoituu? kehittämistyöhön Keskustelua JANNE SARIOLA

Lisätiedot

Ope.fi koulutusmalli Helsingin yliopistossa

Ope.fi koulutusmalli Helsingin yliopistossa Ope.fi koulutusmalli Helsingin yliopistossa Viisi opintoviikkoa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä vuodesta 2000 lähtien http://ok.helsinki.fi/opefi Pauliina Kupila ja Mari Jussila Opetusteknologiakeskus

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Syksy 2017 Tanja Välisalo tinyurl.com/hytk-tvt2017 Sisältö 1. Mitä teknologiataitoja tarvitsen?

Lisätiedot

Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa

Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa Vähärauman koulu Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa Tietotekniikka meidän koulussa: Mottona: Tyvestä puuhun noustaan. Kaikkien ei tarvitse oppia kaikkea, mutta perustaidot opetetaan jokaiselle. Opettajien

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TUUPALAN KOULU. Tietotekniikka. valinnainen. 8. ja 9. luokat

OPETUSSUUNNITELMA TUUPALAN KOULU. Tietotekniikka. valinnainen. 8. ja 9. luokat OPETUSSUUNNITELMA TUUPALAN KOULU Tietotekniikka valinnainen 8. ja 9. luokat Sisällysluettelo A. TAVOITTEET... 3 B. ARVIOINTI... 3 I. 8. LUOKKA... 4 1. TIETOTEKNIIKAN PERUSTEET... 4 2. KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

Käppärän koulun tietostrategia

Käppärän koulun tietostrategia 2008 Käppärän koulun tietostrategia JOHDANTO LAITTEISTO Käppärän koulussa on tällä hetkellä n. 50 konetta oppilaskäytössä. Näistä koneista hieman yli puolet on hankittu vuonna 2004 tai sen jälkeen. Näin

Lisätiedot

LÄNSI-PORIN KOULUN TIETOSTRATEGIA

LÄNSI-PORIN KOULUN TIETOSTRATEGIA LÄNSI-PORIN KOULUN TIETOSTRATEGIA 28.11.2002 1.9.2005 26.5.2008 TYÖRYHMÄ: Mikko Saine Erik Virta 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 PERUSKÄSITTEET 4 KOULUN TIETOSTRATEGINEN VISIO 5 LAITTEISTOSTRATEGIA 5 OHJELMISTOSTRATEGIA

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Visio. Visio 1 Tavoite 2 Kulttuurimittaus 2 Strategiat 6 Tiivistelmä 8

Sisällysluettelo. Visio. Visio 1 Tavoite 2 Kulttuurimittaus 2 Strategiat 6 Tiivistelmä 8 Sisällysluettelo Visio 1 Tavoite 2 Kulttuurimittaus 2 Strategiat 6 Tiivistelmä 8 Visio Porin Lyseon lukio hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oppimisessa ja hallinnossa luontevasti ja tarpeen mukaan.

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia työkappale 20.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa... 1 2 KPEDUn tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Kaikki vastaajat (N=819) 25% 26% 22% 27%

Kaikki vastaajat (N=819) 25% 26% 22% 27% Kaikki vastaajat (N=819) % 30 20 10 0 25% 26% 22% 27% 29% 36% 7. 8. 9. 34% 52% % 52 50 48 48% 46 Tyttö Poika Aloittelija: minulla ei ole kokemusta ipadin käytöstä Noviisi: minulla on ipadin peruskäyttökokemusta,

Lisätiedot

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA - TVT - strategia YLEISTÄ Ajanmukaisen tieto- ja viestintätekniikan riittävä hallitseminen on yksi merkittävimmistä yksilön elinikäisen oppimisen avaintaidoista

Lisätiedot

KESKEISIÄ TAITOJA TIETOTEKNIIKASSA

KESKEISIÄ TAITOJA TIETOTEKNIIKASSA 5.22. Tietotekniikka Tietotekniikka on monipuolinen työkalu, jonka käyttötaitoa tarvitaan hyvin monenlaisissa yhteyksissä tiedonhausta oman tiedon tuottamiseen. Tietotekniikan taitoja tarvitaan myös ympäröivän

Lisätiedot

Auran yhtenäiskoulun tieto- ja viestintätekniikan suunnitelma

Auran yhtenäiskoulun tieto- ja viestintätekniikan suunnitelma Auran yhtenäiskoulun tieto- ja viestintätekniikan suunnitelma Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Visio 3. Perusopetuksen TVT- opetuskäytön tavoitteet 4. Tekninen ympäristö 4.1 Verkkoyhteydet 4.2 Tietoturva

Lisätiedot

DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS

DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS Terho Kontioinen, suunnittelija Itä-Suomen yliopisto Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS Opeka-kysely

Lisätiedot

Lukioiden TVT-koulutusesite Kevät 2013

Lukioiden TVT-koulutusesite Kevät 2013 Lukioiden TVT-koulutusesite Kevät 2013 Sivistystoimi Nuoriso- ja aikuiskoulutus Aika Teema Paikka Kohderyhmä Ilmoittautuminen Tammi-helmikuu 17.1. klo 13.15 15.30 Symboliset laskimet Martinlaakson lukio

Lisätiedot

Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa. Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL

Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa. Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL Tutkimuksen kohteena Opiskelijoiden tvt:n käyttö Laitteet ja ohjelmistot

Lisätiedot

METSOLAN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA VUOSILLE 2006 2010

METSOLAN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA VUOSILLE 2006 2010 METSOLAN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA VUOSILLE 26 2 SISÄLTÖ 1. TIETOSTRATEGIAN TEHTÄVÄ...3 1.1 Tietostrategian päivittäminen...4 1.2 Aiempi strategiamme (vuosille 21 2)...4 2. NYKYTILANNE...

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntaosaamista kouluille Selänteellä. TVT osaamiskartoituksen tuloksia

Tietoyhteiskuntaosaamista kouluille Selänteellä. TVT osaamiskartoituksen tuloksia Tietoyhteiskuntaosaamista kouluille Selänteellä TVT osaamiskartoituksen tuloksia Kyselyn toteutuksesta Kysely toteutettiin OPEKA työkalulla syksyllä 2013 Selänteen alueella sekä Nivalan Ylivieskan seutukunnassa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämä tieto- ja viestintätekniikan oppikirja on päivitetty versio vuonna 2007 julkaisemastani Tieto- ja viestintätekniikka -oppikirjasta. Päivityksessä kirjan sisällöt on ajantasaistettu ja samalla

Lisätiedot

ANSIOLUETTELO 24.04.2013. Jussi Ylinen. Siviilisääty Avioliitossa, tytöt syntyneet 2004 ja 2009

ANSIOLUETTELO 24.04.2013. Jussi Ylinen. Siviilisääty Avioliitossa, tytöt syntyneet 2004 ja 2009 Eerolantie 22 40270 Palokka ANSIOLUETTELO 24.04.2013 040 5829493 jussi.ylinen@suomi24.fi http://koti.mbnet.fi/jusylin Henkilötiedot Nimi Syntymäaika ja paikka Ylinen Jussi Heikki 04.07.1973 Espoo Siviilisääty

Lisätiedot

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 on osa laajempaa kunnille ja kuntayhtymille lähetettävää tietotekniikkakartoitusta. Kysely koskee kunnallisia perusopetuksen

Lisätiedot

Syksy 2012. Opetusviraston mediakeskus Mäkelänkatu 84, 4. krs PL 3010, 00099 Helsingin kaupunki puh. 09 310 86375

Syksy 2012. Opetusviraston mediakeskus Mäkelänkatu 84, 4. krs PL 3010, 00099 Helsingin kaupunki puh. 09 310 86375 1 Tietoyhteiskunnan kansalais- ja mediataidot Adobe Connect Pro videoyhteys tutuksi (0,5 pv) 4.9.2012 klo 13.00-16.00 27.11.2012 klo 13.00-16.00 Koulutuksen tavoitteena on, että opettaja osallistuttuaan

Lisätiedot

Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia

Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia 2016-2020 Isonkyrön kunnan sivistystoimi Sivistystoimi 1. Johdanto Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto-

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4. Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä

Lisätiedot

Turun kasvatusja opetustoimen 6 lk tieto ja viestintätekniikan osaaminen 2011. Tietokone opetuksessa TOP keskus

Turun kasvatusja opetustoimen 6 lk tieto ja viestintätekniikan osaaminen 2011. Tietokone opetuksessa TOP keskus Turun kasvatusja opetustoimen 6 lk tieto ja viestintätekniikan osaaminen 2011 Tietokone opetuksessa TOP keskus 21.2.2012 Sisällys Taulukkoraportit: TIETOKONEEN HALLINTA TEKSTINKÄSITTELY KUVANKÄSITTELYTAIDOT

Lisätiedot

Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Tukipalvelut. TVT-taidot

Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Tukipalvelut. TVT-taidot OPE.FI-TASOT Kunta asettaa omat tavoitteensa (esim. I taso 20%, II taso70%, III taso10%) Oppilashallintojärjestelmä (Wilma ) viestintä (intranet, internet, kotisivut, wiki, portaalit) Koulujen opettajista

Lisätiedot

Opettajan TVT-työkalupakki. Tampereen seudun TVT-portaali Tampereen seudun TVT-suunnitelma Koulun e-valmiustasot Opettajien osaamistasot

Opettajan TVT-työkalupakki. Tampereen seudun TVT-portaali Tampereen seudun TVT-suunnitelma Koulun e-valmiustasot Opettajien osaamistasot Opettajan TVT-työkalupakki Tampereen seudun TVT-portaali Tampereen seudun TVT-suunnitelma Koulun e-valmiustasot Opettajien osaamistasot Opettaja TVT-työkalupakki tvt.tampereenseutu.fi TVT-koulutustarjonta

Lisätiedot

Digikansalaiseksi Olarin lukiossa

Digikansalaiseksi Olarin lukiossa Digikansalaiseksi Olarin lukiossa Olarin lukion ipad-ryhmä 2015 Kuvat: Helmi Hytti Hyvä Olarin lukion 1. vuosikurssin opiskelija ja opiskelijan huoltaja Tieto- ja viestintätekniikka on olennainen osa nykylukiolaisen

Lisätiedot

Tervetuloa kursseillemme! Kursseista tietoa myös verkkosivulla lastukirjastot.fi/ajankohtaista

Tervetuloa kursseillemme! Kursseista tietoa myös verkkosivulla lastukirjastot.fi/ajankohtaista Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Kurssiohjelma Loka-joulukuu 2015 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa

Lisätiedot

Verkko opettajan palveluksessa: alueen verkko-opetushankkeiden info koulutus- ja tukipalveluista

Verkko opettajan palveluksessa: alueen verkko-opetushankkeiden info koulutus- ja tukipalveluista Verkko opettajan palveluksessa: alueen verkko-opetushankkeiden info koulutus- ja tukipalveluista Yläkoulujen VESO-päivä 18.11.2006, Kouvola KymiPro/ Osku Kiri & Pohjois-Kymenlaakson etäopetushanke/ Maria

Lisätiedot

Mobiili oppimisympäristö pienkoululla

Mobiili oppimisympäristö pienkoululla Mobiili oppimisympäristö pienkoululla Risto Korhonen, KM/LO, IlonaIT asiakkuusjohtaja, rehtori Risto Kilpeläinen 2010 Kyläkoulut Suomessa - Maaseudun pienet koulut oppimis- ja kasvuympäristöinä Höytiän

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen 1. Laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden hallinta (tietokoneen käyttötaidot, käyttöjärjestelmä, tutustuminen erilaisiin tietoteknisiin

Lisätiedot

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ SISÄLTÖ Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet uusien tietoteknisten menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Tietotekniikka. Tietotekniikka alaluokilla

Tietotekniikka. Tietotekniikka alaluokilla Tietotekniikka Tietotekniikka alaluokilla Tietotekniikka -oppiainetta ei alaluokilla ole, vaan tietokoneen käyttötaidot opitaan käyttämällä sitä työvälineenä eri oppiaineiden opiskelussa. Opetuksesta vastaa

Lisätiedot

Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa

Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa Käsitteitä BYOD - Bring Your Own Device CYOD - Choose Your Own Device MDM - Mobile Device Management Pilvipalvelut TAVOITE: Omnia tekee ratkaisuja ja

Lisätiedot

Hallinnon ja henkilökunnan välisellä Intranetillä ylläpidetään koulun sisäisiä infosivuja, joilla tiedotetaan ajankohtaisista tapahtumista.

Hallinnon ja henkilökunnan välisellä Intranetillä ylläpidetään koulun sisäisiä infosivuja, joilla tiedotetaan ajankohtaisista tapahtumista. Herttuan koulun tietostrategia Johdanto Porin Herttuan koulu on erityiskoulu, joka antaa opetusta vuosiluokille E1 PK9. Koulumme toimii fyysisesti kahdessa rakennuksessa samassa pihapiirissä. Toisessa

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI. Ella Kiesi Opetushallitus

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI. Ella Kiesi Opetushallitus TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI Ella Kiesi Opetushallitus Tieto ja viestintätekniikkataidot kouluissa Valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet lähtökohtana Tieto- ja viestintätekniikalla

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/4 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

TeknoEmo-malli pähkinänkuoressa 2012 TEKNOEM. Musiikkiteknologian opetus ja musiikkiteknologinen oppimisympäristö

TeknoEmo-malli pähkinänkuoressa 2012 TEKNOEM. Musiikkiteknologian opetus ja musiikkiteknologinen oppimisympäristö TeknoEmo-malli pähkinänkuoressa 2012 Musiikkiteknologian opetus ja musiikkiteknologinen oppimisympäristö TeknoEmo www.teknoemo.blogspot.fi OPH:n Oppimisympäristöjen kehittämishanke Laitteet ja ohjelmistot

Lisätiedot

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet...

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet... 1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet... 1 1.1 Yhteiset tavoitteet... 1 1.2 Peruskoulun tavoitteet... 1 1.3 Lukion tavoitteet... 1 1.4 Aikuislukion tavoitteet... 2 2 Tvt-projektit...

Lisätiedot

ULVILAN KOULUTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2000-2006

ULVILAN KOULUTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2000-2006 ULVILAN KOULUTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2000-2006 01/ A. Yleistä 1. Valtakunnallinen tavoite 2. Karhukunnat 3. Ulvila B. Nykytilanne 1. Opettajien osaaminen 2. Laitteisto 3. Käyttöaste kouluittain C. Laadintaprosessi

Lisätiedot

Kaikki vastaajat (N=81) 40 33 30. Kotimäki Piikkiö Piispanlähde Valkeavuori

Kaikki vastaajat (N=81) 40 33 30. Kotimäki Piikkiö Piispanlähde Valkeavuori Kaikki vastaajat (N=81) 40 33 30 N 20 10 16 20 12 0 Kotimäki Piikkiö Piispanlähde Valkeavuori 22% 19% Kielet (myös äidinkielen opettajat) Reaaliaineet Taito ja taideaineet Opettajat jakautuivat hyvin tasaisesti

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Ohjelma Tammi-maaliskuu 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Asiakaskoulutuksista

Lisätiedot

Tieto- ja. viestintätekniikan opetuskäytön strategia Karvian kunta

Tieto- ja. viestintätekniikan opetuskäytön strategia Karvian kunta Tieto- ja 30.3.2017 viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2017-2020 Karvian kunta Sisällysluettelo Johdanto... 2 Karvian tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 2 Tavoitteet ja toteuttaminen...

Lisätiedot

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma. Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma. Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH Tieto- ja viestintätekniikka oppimisen voimavarana - koko maailma oppilaan ulottuvilla

Lisätiedot

Asiakaskoulutukset pääkirjastolla

Asiakaskoulutukset pääkirjastolla Asiakaskoulutukset pääkirjastolla Asiakaskoulutukset pääkirjastossa elo-syyskuu 2015 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, 3 tai tutustu tablettiin.

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa. Humanistinen tiedekunta Syksy 2016 Tanja Välisalo

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa. Humanistinen tiedekunta Syksy 2016 Tanja Välisalo Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Humanistinen tiedekunta Syksy 2016 Tanja Välisalo Sisältö 1. Mitä teknologiataitoja tarvitsen? 2. Tieto- ja viestintäteknologian opinnot 3.

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Ryhmä 5

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Ryhmä 5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Ryhmä 5 Kehityksen suunta.. Mitä teema tarkoittaa? Teeman punaisena lankana on pohjimmiltaan se, että teknologiakasvatus ja teknologian arkipäiväistäminen tulee

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007

ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007 ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007 Orivedellä 1.1.2005 Tiina Sarisalmi 2 SISÄLLYS sivu 1. JOHDANTO 3 2. OPPIMISKULTTUURI JA OPPIMISYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA 4 3. TAVOITTEET 4 4. NYKYTILAN

Lisätiedot

JUANKOSKEN OPETUSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA 2002-2006

JUANKOSKEN OPETUSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA 2002-2006 JUANKOSKEN OPETUSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA 2002-2006 Sisällys SISÄLLYS... 2 TAUSTAA... 3 LÄHTÖTILANNE... 4 TAITOTASO...4 Henkilökunta...4 Oppilaat...4 LAITTEISTO...7 Tietokonelaitteet...7

Lisätiedot

Tiedohallintataidot (kirjoittaminen & kuva ja ääni & tiedonhakeminen ja hallinta) internetin käyttö, pilvipalveluiden käyttö hakupalveluiden käyttö

Tiedohallintataidot (kirjoittaminen & kuva ja ääni & tiedonhakeminen ja hallinta) internetin käyttö, pilvipalveluiden käyttö hakupalveluiden käyttö Mitä opettajan tulee osata Työskentelytaidot (päätelaitteen käyttötaidot) Esiopetus esiopetuksen laitteiston peruskäyttötaidot (tekstinkäsittely, tallentaminen) tietokoneen oheislaitteiden käyttötaidot

Lisätiedot

HERRALAHDEN KOULUN TIETOSTRATEGIA

HERRALAHDEN KOULUN TIETOSTRATEGIA HERRALAHDEN KOULUN TIETOSTRATEGIA 1. Visio..3 2. Tavoitteet... 3 2.1 Laitteisto... 3 2.2 Ohjelmisto... 3 2.3 Osaaminen... 3 2.3.1 Oppilaskohtaiset tavoitteet... 4 2.4 Toiminnan varmistaminen... 4 2.5 Tietotekniikan

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistui- mikä muuttuu?

Opetussuunnitelma uudistui- mikä muuttuu? Opetussuunnitelma uudistui- mikä muuttuu? Joensuun seudun opetussuunnitelma Mikä on opetussuunnitelma? Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta Siinä kerrotaan: mitkä arvot ohjaavat oppimista

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 30 000 osallistujaa vuosien 2011-2014 aikana Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja,

Lisätiedot

Turun opetustoimen 6-LK OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OSAAMINEN

Turun opetustoimen 6-LK OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OSAAMINEN 2010 Turun opetustoimen 6-LK OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OSAAMINEN TOP-keskus Turun kaupunki 17.9.2010 Sisällys Taulukkoraportit: TIETOKONEEN HALLINTA TEKSTINKÄSITTELY KUVANKÄSITTELYTAIDOT

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TIIVISTELMÄ TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Tieto- ja viestintätekniikka opetuskäytössä Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt Tieto-

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet. 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus

Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet. 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus Viitteitä suomalaisen koulun ja opetuksen kehitystarpeista Peruskoululaisten

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

TURUN OPETUSHENKILÖSTÖN TVT-OPETUSKÄYTÖN KARTOITUS 2010

TURUN OPETUSHENKILÖSTÖN TVT-OPETUSKÄYTÖN KARTOITUS 2010 TURUN OPETUSHENKILÖSTÖN TVT-OPETUSKÄYTÖN KARTOITUS 2010 Verkkokyselyn yhteenveto Keväällä 2010 toteutettiin Turun opetustoimen TVT-strategian arviointiin liittyvä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa 1 Tutkimuksen tavoite Tämän kyselytutkimusprojektin tavoitteena oli selvittää suomalaisten peruskoulujen

Lisätiedot

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä!

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! OPS 2016 Arvokeskustelun tuloksia Keravanjoen koulun huoltajat 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? oppivelvollisuus ja yleissivistys oppii vastuulliseksi kansalaiseksi

Lisätiedot

Teknologiaa kouluun -projekti

Teknologiaa kouluun -projekti Teknologiaa kouluun -projekti 01/2012 Tiina Partanen & Jouni Kinnunen 2 Teknologiaa kouluun -projekti n omien opettajien ideoima opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämisprojekti Projektin tavoitteena

Lisätiedot

Rauman normaalikoulu Tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013-2016

Rauman normaalikoulu Tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013-2016 Rauman normaalikoulu Tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013-2016 Rauman normaalikoulun TVT-strategian toimeenpanosuunnitelma 1. Kehittämiskohteet ja toimenpiteet Rauman normaalikoulun

Lisätiedot

TURUN OPETUSTOIMEN 6-LK OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OSAAMINEN 2010

TURUN OPETUSTOIMEN 6-LK OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OSAAMINEN 2010 TURUN OPETUSTOIMEN 6-LK OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OSAAMINEN 2010 Verkkokyselyn yhteenveto Yleistä Keväällä 2010 toteutettiin verkkokysely, jonka avulla selvitettiin Turun opetustoimen kuudesluokkalaisten

Lisätiedot

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Tampereen ammattikorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Opettajankoulutuksen kehittämishanke OPE.FI Opet portailla Markku Nuutila 2008 NUUTILA MARKKU: OPE.FI Opet portailla Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tässä alla vain sisällöt. Täydellinen taitotasotaulukko selittävine kommentteineen sekä koulukohtaisine toteuttamissarakkeineen on Akkunassa

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (5) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

TOUKARIN KOULUN TIETOSTRATEGIA

TOUKARIN KOULUN TIETOSTRATEGIA TOUKARIN KOULUN TIETOSTRATEGIA Sisältö 1. Käsitemäärittelyt 2. Yleistä 3. Tietokoneopetuksen opetussuunnitelma Toukarin koulussa 4. Koulun it- visio 5. Koulun it- tavoite 6. Kulttuurimittaus 7. Valitut

Lisätiedot

Turun kasvatus ja opetustoimen 9 lk tieto ja viestintätekniikan osaaminen 2011. Tietokone opetuksessa TOP keskus

Turun kasvatus ja opetustoimen 9 lk tieto ja viestintätekniikan osaaminen 2011. Tietokone opetuksessa TOP keskus Turun kasvatus ja opetustoimen 9 lk tieto ja viestintätekniikan osaaminen 2011 Tietokone opetuksessa TOP keskus 21.2.2012 Sisällys Taulukkoraportit: TIETOKONEEN HALLINTA TEKSTINKÄSITTELY KUVANKÄSITTELY

Lisätiedot

Hyvät käytännöt verkko-opetuksessa epassi-koulutus

Hyvät käytännöt verkko-opetuksessa epassi-koulutus Koulutuskeskus Salpaus järjestää ammatillista ja lukiokoulutusta nuorille ja aikuisille sekä tekee tiivistä kehittämistyötä elinkeinoelämän kanssa. Hyvät käytännöt verkko-opetuksessa epassi-koulutus 26.3.2009-10.9.2009

Lisätiedot

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Ohjelmaan osallistuvat kaikki Pirkanmaan toisen asteen oppilaitokset, lukiot ja ammatillinen koulutus, nuorisoasteen- ja aikuiskoulutus.

Lisätiedot

MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10

MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10 MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10 340110 TIETOTEKNIIKKA TUTUKSI JATKOKURSSI SENIORIT C ma 13.00-15.15 7.1.2013-11.2.2013, 18 oppituntia Varttuneen aikuisen kattava tietokonekurssi, jolla

Lisätiedot