Akatemiatutkija Mari Kira Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu Tuotantotalouden laitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Akatemiatutkija Mari Kira Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu Tuotantotalouden laitos mari.kira@tkk.fi 11.4.2011"

Transkriptio

1 Akatemiatutkija Mari Kira Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu Tuotantotalouden laitos

2 Luennon rakenne Hyvinvointi työssä? Voimavarat Miksi keskittyä niihin? Mitä ne ovat? Positiivinen organisaatio oppi (POS). Esimerkkejä avainvoimavaroista ja voimavaraprosesseista POS:issa. Identiteettilähtöinen työhyvinvointi? Yhteenveto. HUOM! Esitelmässä fokus yksilön omissa voimavaroissa!

3

4 Näkemyksiä hyvinvointiin Subjektiivinen hyvinvointi (Diener ym., 2005): Yksilön tiedollinen (kognitiivinen) ja tunnetason (affektiivinen) arvio omasta elämästä, joka sisältää paljon myönteisiä tunteita, vähän negatiivisia mielialoja ja tyytyväisyyden elämään. Hedonistinen näkökulma (Ryan ja Deci, 2001)? Hyvinvointi liittyy tyytyväisyyteen tai onnellisuuteen.

5 Näkemyksiä hyvinvointiin Subjektiivinen hyvinvointi (Keyes ja Lopez, 2005): Emotionaalinen hyvinvointi (vs. masennus, depressio) Positiivinen toimintakykyisyys (vs. lamautuneisuus, yli- tai alisyöminen). Elinvoimaisuus (Deci ja Ryan, 2000). Eudaimoninen näkökulma (Ryan ja Deci, 2001)? Oman todellisen luonnon toteuttaminen. Daimon todellinen luonto tai minuus.

6 Hyvinvointi: Positiivinen toimintakykyisyys (Keyesja Lopez, 2005) Psykologinen hyvinvointi Itsensä hyväksyminen. Henkilökohtainen kasvu. Merkityksellisyyden kokemus. Osaamisen ja hallinnan tunne. Autonomisuus. Kykeneväisyys myönteisiin ihmissuhteisiin. Sosiaalinen hyvinvointi Toisten hyväksyminen. Usko yhteiskunnan kasvuun. Kokemus, että voi tehdä myönteisen kontribuution. Tunne, että ymmärtää yhteiskuntaa. Kuuluvuuden tunne.

7 Terveys ja hyvinvointi Terveys on hyvinvoinnin oire (Keyes and Lopez, 2005). The World Health Organization: Health is a state of complete physical, mental and social well-beingand not merely the absence of disease or infirmity. Antonovsky(1979): Terveys ja sairaus muodostavat jatkumon, jota pitkin ihmiset liikkuvat. Salutogeeninen lähestymistapa: Miten tukea ihmisiä siirtymään lähemmäs jatkumon terveyspäätä?

8 Mistä hyvinvointi kumpuaa? (Dienerym., 2005) Tarve- ja tavoiteteoriat: Hyvinvointi kumpuaa tarpeiden täyttymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Esim. perustarpeiden tyydyttyminen: autonomisuus, yhteenkuuluvuus, osaaminen (Deci ja Ryan, 2000) Prosessi- ja aktiviteettiteoriat: Hyvinvointi kumpuaa toiminnasta. Esim. flow-tunne(csikszentmihalyi, 1990). Geneettiset tekijät ja persoonallisuus. Yksilön tavanomainen tapa suhtautua ja kokea maailma.

9 Työhyvinvointi? Työ ja hyvinvointi Työ Tukee myönteisten tunteiden kokemista. Tukee myönteistä näkemystä elämästä. Tukee psykologisen ja sosiaalisen toimintakykyisyyden kasvua. Työ ja hyvinvointiteoriat Työ tyydyttää perustarpeet. Työssä on toiminnallisia prosesseja, jotka luovat hyvinvointia.

10

11 Mitä ovat voimavarat? Resources include the objects, conditions, personal characteristics, and energies that are either themselves valued for survival, directly or indirectly, or that serve as a means of achieving these ends. (Hobfoll, 1998) material, social, or personal characteristics that a person possesses that he or she can use to make progress towards his or her personal goals. Resources can be external possessions (e.g., money), social roles (e.g., being a chairperson), and personal characteristics (e.g. intelligence) (Diener ja Fujita, 1995).

12 Voimavaramalleja (Hobfoll, 2002) Avainvoimavaramallit Silver bullet Itseluottamus; Kontrollin kokemus Luontainen optimismi Sosiaalinen tuki Monikomponenttiteoriat Koherenssin tunne (Antonovsky, 1979): Luontainen kokemus elämän ymmärrettävyydestä, hallittavuudesta ja merkityksellisyydestä. Elinkaarimallit Voimavarat kasvavat ja katoavat elinkaaren aikana SOC Selection Optimization Compensation (Baltes ja Freund, 2003) Integroidut voimavaramallit Ihmisellä on monia voimavaroja Voimavaravarannot: Potentiaali hyvinvointiin Voimavaroja käytetään ja ne muokkautuvat stressitilanteessa

13 Voimavarat luovat hyvinvointia (psykologista ja sosiaalista toimintakykyisyyttä, tyytyväisyyttä elämään) Voimavarat ovat arvokkaita sinällään! Henkilökohtainen voimavara: Osaaminen, itsetunto. Sosiaalinen voimavara: Tuki kavereilta. Materiaalinen voimavara: Koti. Voimavarat bufferoivat haasteita (vrt. job demands job control social support malli, Karasek ja Theorell, 1990). Voimavarat auttavat tyydyttämään tarpeet ja saavuttamaan tavoitteet (Diener ja Fujita, 1995). Voimavarat tukevat yksilön kehitystä ja toimintakykyisyyttä (esim. Fredrickson, 2005): Myönteiset tunteet Kyky hahmottaa vaihtoehtoisia ajattelu-ja toimintatapoja laajasti Parempi selviytymiskyky.

14 Hyvinvointiteoriat ja voimavarat Hyvinvoinnin tavoite- ja tarveteoriat: Esim. avainvoimavarojen saavuttaminen (avainvoimavarat: osaaminen - itsetunto, autonomian tunne - kontrolli, yhteenkuuluvuus sosiaalinen tuki). Hyvinvoinnin prosessi- ja aktiviteettiteoriat: Voimavaroja luovat toiminnalliset prosessit. Esimerkkejä positiivisesta organisaatio-opista.

15 Voimavaralähtöinen työhyvinvointi Työ ja työyhteisö tarjoavat voimavaroja työntekijälle: Materiaaliset voimavarat (esim. turvallinen, miellyttävä ja inspiroiva työpaikka). Sosiaaliset voimavarat (esim. tuki työkavereilta) Työ tukee työntekijää luomaan ja kasvattamaan henkilökohtaisia ja ammatillisia voimavaroja niiden kuluttamisen sijasta (Kestävä työ!). Työssä on toiminnallisia prosesseja, joissa henkilökohtaiset ja ammatilliset voimavarat pääsevät kasvamaan.

16

17 Positiivisuus valtaa alaa: Positiivinen psykologia (Seligman, esim. 2005): Psykologien havainto: Tutkitaan ongelmia ja vaikeuksia, mahdollisuuksien ja voimavarojen asemesta. Psychology is not just the study of disease, weakness, and damage; it also is the study of strength and virtue. Treatment is not just fixing what is wrong; it also is building what is right. Tutkimuksen kohteena: Menneisyys: Positiiviset kokemukset hyvinvointi ja tyytyväisyys. Nykyisyys: Flow, ilo, onnellisuus. Tulevaisuus: Optimismi, toivo, usko. Positiiviset yksilön ominaisuudet. Ryhmien ja instituutioiden mahdollisuudet kannustaa yksilöitä parempaan kansalaisuuteen.

18 Positiivisuus valtaa alaa: Positiivinen organisaatio-oppi (esim. Cameron ym., 2003, Eds) Positiiviset attribuutit, prosessit ja tulokset organisaatioissa ja niiden jäsenissä. Positiiviset attribuutit, esim. työhön liittyvä itsetunto Avainvoimavarat! Positiiviset prosessit, esim. myönteiset tunteet Voimavaroja luovat prosessit! Positiiviset tulokset, esim. hyvinvointi ja tuottavauus.

19

20 Avainvoimavaroja ja integroituja voimavaroja POS:issa

21 Voimavarat ja POS (San, 2008; Wilber, 1996) Sisäinen maailma COGNITION -cognitive skills -pathways thinking -broadened thoughts -flexible, creative thinking -cognitive liveliness -decision-making -cognitive activities KNOWHOW -knowledge -skills -acquiring skills GOALS -goal-setting -goals (3) -interests VALUES -collective values -moral models -good intensions -self-worth FEELINGS -moral emotions -positive emotions (4) -emotional energy -positive affectivity -feeling -vitality -joviality -happiness -satisfaction -sense of engagement Tietoisuus EFFICACY -self-efficacy -belief in capability -self-assurance -agentic thinking SOCIAL FEELINGS Yksilöllisyys MEANINGS -principles -meaningfulness -positive meaning (2) -purpose -personal values -self-worth PERSPECTIVE -self-observation -self-reflection -sensitivity to moods -perceiving feelings -understanding own feelings -positive interpretation Kulttuurilliset -thankfulness towards others -empathy juuret -understanding others feelings -moral emotions ACTION -exploration (2) -action -more actions in mind -expressing feelings -applying skills ENGAGEMENT -engaging in activities -engaging in behaviour -engaging the environment -engaging challenges ACTION -social participation -prosocial behaviour -moral behaviour -social behaviour -acts producing fair outcomes -managing emotions in others -heedful relating PHYSICS -energy -physical strength -exercise, physical activity Toiminta CONTROL -efficacy -task focus -attentiveness -managing emotions in oneself RELATION -relational resources -relationships Sosiaalinen toiminta Positiiviset tunteet Kukoistus Ulkoinen maailma Yhteisöllisyys

22 Voimavaroja luovia prosesseja POS:issa

23 Positiiviset tunteet Fredrickson (2005, s. 120; myös 2001): positive emotions signaloptimal functioning. [ ] positive emotions also produce optimal functioning Negatiiviset tunteet Tietty spesifinen toimintavastine varmistamaan selviytymisen (esim. pelko pako). Positiiviset tunteet Tilaa vaihtoehtoisille ajatuksille ja toimintatavoille. Empiirisesti todennettu, rikas teoria!

24 Positiiviset tunteet (B. Fredrickson, ks. Pysyvät muutokset ihmisissä, positiiviset spiraalit, esim.: Hyvinvointi ja lannistumattomuus Parempi selviytymiskyky Pysyvien henkilökohtaisten voimavarojen rakentuminen, esim.: Kognitiiviset taidot, luovuus Psykologiset voimavarat (esim. optimismi) Fyysiset resurssit (esim. kädentaidot) Sosiaaliset voimavarat Laajempi hetkellinen ajatus-toiminta vaihtoehtovalikoima (ei tarvetta fokusoitua tiettyyn toimintaan) Positiivisten tunteiden kokeminen, esim: Ilo Leikkisyys, halu kokeilla. Kiinnostus Halu kokeilla, tutkia, laajentaa itseä. Tyytyväisyys Valmius kokea syvemmin, integroida uutta itseen.

25 Kukoistus (Spreitzer ym., 2005)

26 Kukoistus (Spreitzer ym., 2005) Positiivinen psykologinen tila, jossa yksilö kokee oppimista (kognitiivinen voimavara) ja elinvoimaisuutta (tunnetason voimavara). Toimiminen omana itsenä (autonomisuus, toimijuus) johtaa kukoistamiseen: Keskittyminen tehtävään Tutkimusmatkailu tehtävän puitteissa Tarkkaavainen toisten huomioiminen

27 Kukoistus (Spreitzer ym., 2005) Työyhteisö voi tukea kukoistusta tarjoamalla voimavaroja: Työntekijän päätöksentekomahdollisuudet Työntekijän tiedonsaanti Luottamusta ja arvostusta viestivä yhteistyöilmapiiri Kukoistavassa työssä muodostuu voimavaroja: Tieto Työn merkityksellisyys Myönteiset tunteet Yhteistyövoimavarat

28 Voimavaraprosessien moottori nykypäivän työelämässä?

29 Työidentiteetti Kuka minä olen työssä? (Walshja Godon, 2008) Kuka minä olen yksilönä? Yksilöllinen identiteetti. Kuka minä olen ammattilaisena? Ammatillinen rooliidentiteetti. Kuka minä olen organisaation jäsenenä? Sosiaalinen työpaikkaidentiteetti. MONI- ULOTTUVUUKSINEN, DYNAAMINEN TYÖIDENTITEETTI

30 Työidentiteetti (Ashforth ym., 2008) ID. YDIN Kuka minä olen työssä? ID. SISÄLTÖ Mitä arvostan? Mitä haluan? Mihin uskon? Miten haluan toimia? Miten osaan toimia?

31 Tutkimuspropositioita Kun työn syvin olemus vastaa identiteetin ydintä: Olen oikeassa duunissa. Kun työn käytännöt vastaavat identiteetin sisältöä: Voin toteuttaa arvojani ja näkemyksiäni työssä. Voin käyttää taitojani ja harjaannuttaa niitä työssä. Seurauksia: Voimavarojen käyttö Voimavarojen harjaantuminen! Myönteiset tunteet, merkityksellisyys ja energisyys Voivat luoda muitakin voimavaroja!

32 Tutkimuspropositioita Työn ja työidentiteetin vastaavuus luo kukoistuksen hetkiä ja myönteisiä tunteita työssä. Kukoistus ja myönteiset tunteet luovat pysyviä yksilöllisiä voimavaroja (esim. osaamista, hyvinvointia). Nämä voimavarat luovat kestävää työkykyä!

33

34 Työhyvinvoinnin voimavaralähtöinen kehittäminen Voimavarat ovat työhyvinvoinnin lähtökohta. Työorganisaatio voi tarjota aineellisia ja sosiaalisia voimavaroja Työssä selviytymisen tueksi. Yksilön voimavarojen kehityksen tueksi. Työkokemukset voivat kehittää henkilökohtaisia voimavaroja: Avainvoimavaroja ja integroituneita voimavaroja. Voimavaroja luovia prosesseja. Yksi näkökulma työhyvinvoinnin kehittämiseen: Yksilön työidentiteetin ja työn vastaavuus. Olla ja toimia omana itsenä Voida hyvin ja kehittyä omana itsenä.

35

36 Lähteet 1 Antonovsky, A. (1979), Health, Stress and Coping. Jossey-Bass, San Francisco, CA. Ashforth, B.E., Harrison, S.H. and Corley, K. G. (2008), Identification in organizations: An examination of four fundamental questions. Journal of Management, 34, 3, Baltes, P.B. jafreund, A.M. (2003), Human strength as the orchestration of wisdom and selective optimization with compensation. In L.G. Aspinwalland U.M. Staudinger (Eds), A psychology of human strengths. Fundamental questions and future directions for a positive psychology, pp Washington, DC: American Psychological Association. Cameron, K.S., Dutton, J.E. and Quinn, R.E. (2003, Eds), Positive organizational scholarship. Foundations of a new discipline. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, Inc. Csikszentmihalyi, M. (1990), Flow. The Psychology of Optimal Experience. New York: Harper Perennial. Deci, E.L. and Ryan, R.M. (2000), The what and why of goal pursuits: Human needs and the selfdetermination of behavior. Psychological Inquiry, 11, 4, Diener, E. and Fujita F. (1995), Resources, personal strivings, and subjective well-being: A nomothetic and idiographic approach. Journal of Personality and Social Psychology, 68, 5, Diener, E., Lucas, R.E. and Oishi, S. (2005), Subjective well-being: The science of happiness and life satisfaction. In C.R. Snyder and S.J. Lopez (Eds), Handbook of Positive Psychology, pp New York: Oxford University Press. Fredrickson, B.L. (2005), Positive emotions. In C.R. Snyder and S.J. Lopez (Eds), Handbook of Positive Psychology, pp New York: Oxford University Press.

37 Lähteet 2 Hobfoll, S.E. (1998), Conservation of resources. A new attempt at conceptualizing stress. American Psychologist, 44, 3, Hobfoll, S.E. (2002), Social and psychological resources and adaptation. Review of General Psychology, 6, 4, Karasek, R. and Theorell, T. (1990), Healthy Work. Stress, Productivity, and the Reconstruction of Working Life. Basic Books, New York. Keyes, C.L.M. and Lopez, S.J. (2005), Toward a science of mental health: Positive directions in diagnosis and interventions. In C.R. Snyder and S.J. Lopez (Eds), Handbook of Positive Psychology, pp New York: Oxford University Press. Ryan, R.M. and Deci, E.L. (2001), On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being. Annual Rev. Psychology, 52, San, E.S.H. (2008), The development of individuals resources at work An Integral theory approach, A M.Sc. Thesis, Espoo: Department on Industrial Engineering & Management, Helsinki University of Technology. Seligman, M.E.P. (2005), Positive psychology, positive prevention, and positive therapy. In In C.R. Snyder and S.J. Lopez (Eds), Handbook of Positive Psychology, pp New York: Oxford University Press. Spreitzer, G., Sutcliffe, K., Dutton, J., Sonenshine, S. and Grant, A.M. (2005). A socially embedded model of thriving at work. Organization Science, 16, 5, Walsh, K., & Gordon, J.R. (2008), Creating an individual work identity. Human Resource Management Review, 18, 1, Wilber, K. (1996), A Brief History of Everything, Gill and Macmillan, Dublin.

Luovuuden dialoginen johtaminen uudistumisen tekijänä

Luovuuden dialoginen johtaminen uudistumisen tekijänä Luovuuden dialoginen johtaminen uudistumisen tekijänä Sirpa Syvänen 1, Kati Tikkamäki 2, Sari Tappura 3, Kaija Loppela 4 1 Tampereen yliopisto 2 Tampereen yliopisto 3 Tampereen teknillinen yliopisto 4

Lisätiedot

Vahvuudet käyttöön positiivisen psykologian työkaluja monitoimijaiseen yhteistyöhön

Vahvuudet käyttöön positiivisen psykologian työkaluja monitoimijaiseen yhteistyöhön Vahvuudet käyttöön positiivisen psykologian työkaluja monitoimijaiseen yhteistyöhön 2013 Taina Laane 12.15-13.30 13.30 14.15 14.15 14.30 14.30 14.45 14.45-16.00 I päivän teemat Johdantoa positiiviseen

Lisätiedot

Veera Väisänen. USKO IHMISIIN, AUTA KEHITTYMISESSÄ Valmentavan esimiestyön kehittäminen suomalaisessa contact centerissä

Veera Väisänen. USKO IHMISIIN, AUTA KEHITTYMISESSÄ Valmentavan esimiestyön kehittäminen suomalaisessa contact centerissä Veera Väisänen USKO IHMISIIN, AUTA KEHITTYMISESSÄ Valmentavan esimiestyön kehittäminen suomalaisessa contact centerissä Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon

Lisätiedot

Työsuojelurahasto Tätä on tutkittu 2009. Jari Hakanen TYÖN IMUA, TUOTTAVUUTTA JA KUKOISTAVIA TYÖPAIKKOJA? - KOHTI LAADUKASTA TYÖELÄMÄÄ

Työsuojelurahasto Tätä on tutkittu 2009. Jari Hakanen TYÖN IMUA, TUOTTAVUUTTA JA KUKOISTAVIA TYÖPAIKKOJA? - KOHTI LAADUKASTA TYÖELÄMÄÄ Työsuojelurahasto Tätä on tutkittu 2009 Jari Hakanen TYÖN IMUA, TUOTTAVUUTTA JA KUKOISTAVIA TYÖPAIKKOJA? - KOHTI LAADUKASTA TYÖELÄMÄÄ TYÖN IMUA, TUOTTAVUUTTA JA KUKOISTAVIA TYÖPAIKKOJA? - KOHTI LAADUKASTA

Lisätiedot

PÄIVÄKODISTA PERUSKOULUUN

PÄIVÄKODISTA PERUSKOULUUN Raportit ja selvitykset 2013:13 Ulla Taipale-Lehto, Timo Bergman GRAAFISEN TEOLLISUUDEN OSAAMISTARVERAPORTTI Kirsti Karila, Lasse Lipponen & Kirsi Pyhältö (toim.) PÄIVÄKODISTA PERUSKOULUUN Siirtymät varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI LAITOSHOIDON TUOTANTOALUEELLA

HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI LAITOSHOIDON TUOTANTOALUEELLA Kaija Suonsivu HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI LAITOSHOIDON TUOTANTOALUEELLA Työhyvinvoinnin tarkastelua vanhusten hoitotyössä Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 14/2011 Tampereen kaupungin

Lisätiedot

Elämänhallinta mitä se on ja miten sitä voi edistää?

Elämänhallinta mitä se on ja miten sitä voi edistää? Elämänhallinta mitä se on ja miten sitä voi edistää? Nyyti ry 30 vuotisjuhlaseminaari 14.11.2014 Suunnittelija, psykologi Elina Marttinen elina.marttinen@nyyti.fi Sisältö 1. Miksi opiskelijoiden elämänhallinta

Lisätiedot

Työn imu. - Positiivinen näkökulma työhön

Työn imu. - Positiivinen näkökulma työhön Työn imu - Positiivinen näkökulma työhön Kirsi Raitanen Sosiaalitieteiden laitos Helsingin yliopisto Organisaatiopsykologian seminaari 24.11.2010 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Positiivinen psykologia työn

Lisätiedot

YRITYSETIIKKA Numero 2/2013 Vuosikerta 5 (2013) Julkaisija: EBEN Suomi ry EBEN Finland rf ISSN 1797-8866 www.eben-net.fi

YRITYSETIIKKA Numero 2/2013 Vuosikerta 5 (2013) Julkaisija: EBEN Suomi ry EBEN Finland rf ISSN 1797-8866 www.eben-net.fi Numero 2/2013 Vuosikerta 5 (2013) Julkaisija: EBEN Suomi ry EBEN Finland rf ISSN 1797-8866 www.eben-net.fi 2/2013 www.eben-net.fi Pääkirjoitus Lisää jazzia yritysmaailmaan? HANNELE MÄKELÄ Monimuotoisuus

Lisätiedot

Hotelli- ja ravintolatyöntekijöiden työn imu - systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Hotelli- ja ravintolatyöntekijöiden työn imu - systemaattinen kirjallisuuskatsaus Hotelli- ja ravintolatyöntekijöiden työn imu - systemaattinen kirjallisuuskatsaus Katja Kanerva Pro gradu -tutkielma Yleis- ja aikuiskasvatustieteet Käyttäytymistieteen laitos 12 / 2013 Ohjaajat: Kirsi

Lisätiedot

Subjektiksi työssä - Identiteettiä rakentamassa voimaantumisen kehitysohjelmassa. Salme Mahlakaarto

Subjektiksi työssä - Identiteettiä rakentamassa voimaantumisen kehitysohjelmassa. Salme Mahlakaarto Subjektiksi työssä - Identiteettiä rakentamassa voimaantumisen kehitysohjelmassa Salme Mahlakaarto ABSTRACT Mahlakaarto, Salme Becoming a subject at work - constructing identity within a program of empowerment

Lisätiedot

Työn 1 / 2014. tuuli. Yksilöllisyys, yhteisöllisyys, yhteisvastuu.

Työn 1 / 2014. tuuli. Yksilöllisyys, yhteisöllisyys, yhteisvastuu. Työn 1 / 2014 tuuli Yksilöllisyys, yhteisöllisyys, yhteisvastuu. Työn tuuli Työn Tuuli -aikakauskirjan toimitusneuvosto: Professori Matti Vartiainen, Aalto-yliopisto, Perustieteiden korkeakoulu Professori

Lisätiedot

ACTA ELÄMÄNTYYTYVÄISYYS JA TERVEYS VOIMAVARASUUNTAUTUNUT IKÄÄNTYVIEN HENKILÖIDEN SEURANTATUTKIMUS UNIVERSITATIS OULUENSIS D 1186.

ACTA ELÄMÄNTYYTYVÄISYYS JA TERVEYS VOIMAVARASUUNTAUTUNUT IKÄÄNTYVIEN HENKILÖIDEN SEURANTATUTKIMUS UNIVERSITATIS OULUENSIS D 1186. OULU 2012 D 1186 ACTA Pirjo Härkönen UNIVERSITATIS OULUENSIS D MEDICA ELÄMÄNTYYTYVÄISYYS JA TERVEYS VOIMAVARASUUNTAUTUNUT IKÄÄNTYVIEN HENKILÖIDEN SEURANTATUTKIMUS OULUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULU; OULUN YLIOPISTO,

Lisätiedot

Voimaantumisen mahdollistavan kontekstin luominen ja ylläpitäminen osaamista korostamalla. Tapaustutkimus Inarin kunnanvirasto

Voimaantumisen mahdollistavan kontekstin luominen ja ylläpitäminen osaamista korostamalla. Tapaustutkimus Inarin kunnanvirasto Voimaantumisen mahdollistavan kontekstin luominen ja ylläpitäminen osaamista korostamalla Tapaustutkimus Inarin kunnanvirasto Pirjo Kyrö Hallintotieteen pro gradu -tutkielma Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

YKSINYRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI

YKSINYRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI YKSINYRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI JORTIKKA, ANNE Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Pori Työn ja hyvinvoinnin pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2015 TAMPEREEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

The meta programme now created is the best of the ones known so far and its rules are grounded and tested (van Aken, 2004).

The meta programme now created is the best of the ones known so far and its rules are grounded and tested (van Aken, 2004). ABSTRACT There has been a growing interest in the meaning of emotions in working life and as a part of leadership in recent years. On the whole, a human being has been a research subject since the late

Lisätiedot

AIVOT JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN:

AIVOT JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN: AIVOT JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN: Neurotiede kohtaa koulutuksen LIFELONG LEARNING AND THE BRAIN: Neuroscience meets Education Brain developm Sisällysluettelo Contents CICERO Learning -verkoston puheenjohtajan

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN OMAVASTUU TYÖHYVINVOINNIN OSATEKIJÄNÄ

TYÖNTEKIJÄN OMAVASTUU TYÖHYVINVOINNIN OSATEKIJÄNÄ TYÖNTEKIJÄN OMAVASTUU TYÖHYVINVOINNIN OSATEKIJÄNÄ Helena Hietalahti ja Raisa Pusenius Terveyskasvatuksen pro gradu tutkielma Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden laitos Kevät 2012 Kaikki on hyvin epävarmaa,

Lisätiedot

EETTISEN JOHTAMISEN DILEMMAT OSASTONHOITAJIEN KOKEMANA

EETTISEN JOHTAMISEN DILEMMAT OSASTONHOITAJIEN KOKEMANA EETTISEN JOHTAMISEN DILEMMAT OSASTONHOITAJIEN KOKEMANA Pirkko Härkänen Pro gradu -tutkielma Terveyshallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Joulukuu 2011 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO,

Lisätiedot

TIETOHALLINTOJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TEHTÄVISTÄÄN JA OMASTA ROOLISTAAN TIETOHALLINNOSSA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOISSA

TIETOHALLINTOJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TEHTÄVISTÄÄN JA OMASTA ROOLISTAAN TIETOHALLINNOSSA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOISSA TIETOHALLINTOJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TEHTÄVISTÄÄN JA OMASTA ROOLISTAAN TIETOHALLINNOSSA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOISSA Ritva Reponen Pro gradu-tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Itä-Suomen

Lisätiedot

Anu Autio Pro gradu -tutkielma Erityispedagogiikka Opettajankoulutuslaitos syyskuu 2011 ohjaaja: Jarkko Hautamäki

Anu Autio Pro gradu -tutkielma Erityispedagogiikka Opettajankoulutuslaitos syyskuu 2011 ohjaaja: Jarkko Hautamäki "Oma entinen on palannut takaisin elämään" Kuntoutuksen vaikuttavuus aikuisena kuuroutuneiden henkilöiden elämänhallintaan ja psykososiaaliseen hyvinvointiin Anu Autio Pro gradu -tutkielma Erityispedagogiikka

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta 8.11.2011 Johtaminen ja organisaatiot. Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta 8.11.2011 Johtaminen ja organisaatiot. Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta 8.11.2011 Johtaminen ja organisaatiot Kandidaatintutkielma Autenttisen johtajuuden ilmentyminen Ihminen tavattavissa ohjelmassa Authentic leadership in Ihminen tavattavissa-program

Lisätiedot

Potilaan omahoidon tukeminen

Potilaan omahoidon tukeminen Pirkko Routasalo, Marja Airaksinen, Taina Mäntyranta ja Kaisu Pitkälä KATSAUS Potilaan omahoidon tukeminen Terveydenhuollon hyvistä tuloksista huolimatta väestöllä on edelleen elintapoihin liittyviä terveysuhkia.

Lisätiedot

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION JÄLKEEN Anne-Mari Tuominiemi Terveyskasvatuksen pro gradu

Lisätiedot

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Toimittaneet Mikko Härmä ja Tarja Nupponen Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Sitran raportteja 22 Helsinki 2 TYÖN MUUTOS JA HYVINVOINTI TIETOYHTEISKUNNASSA 2002 kirjoittajat ja Sitra Graafinen

Lisätiedot

Toimitusjohtajaksi kehittyminen on matka

Toimitusjohtajaksi kehittyminen on matka Jussi KuLLa TkL, KTM Jussi Kulla tutkii tuoreessa väitöskirjassaan suurten suomalaisyritysten toimitusjohtajien kokemuksia johtamisesta. Hän on toiminut opiskelujensa ohella vuodesta 2006 alkaen yritysten

Lisätiedot

ACTA TYÖHYVINVOINNIN KOKEMUKSET KERTOMUKSELLISINA PROSESSEINA NARRATIIVINEN ARVIOINTITUTKIMUS. Pauliina Marjala C 315 UNIVERSITATIS OULUENSIS

ACTA TYÖHYVINVOINNIN KOKEMUKSET KERTOMUKSELLISINA PROSESSEINA NARRATIIVINEN ARVIOINTITUTKIMUS. Pauliina Marjala C 315 UNIVERSITATIS OULUENSIS OULU 2009 C 315 ACTA Pauliina Marjala UNIVERSITATIS OULUENSIS C TECHNICA TYÖHYVINVOINNIN KOKEMUKSET KERTOMUKSELLISINA PROSESSEINA NARRATIIVINEN ARVIOINTITUTKIMUS TEKNILLINEN TIEDEKUNTA, TUOTANTOTALOUDEN

Lisätiedot

Työ ja ihminen. 3 / 2005 19. vuosikerta. Kehittämisohjelmien vaikutuksia on tutkittava... 305 Anneli Leppänen

Työ ja ihminen. 3 / 2005 19. vuosikerta. Kehittämisohjelmien vaikutuksia on tutkittava... 305 Anneli Leppänen Työ ja ihminen 3 / 2005 19. vuosikerta Pääkirjoitus Kehittämisohjelmien vaikutuksia on tutkittava... 305 Anneli Leppänen Katsaukset Kohti hallittua työuraa ja eläkeprosessia... 307 Tiina Salokangas, Jukka

Lisätiedot

Tiuraniemi Juhani: Esimiestyö ja sosioemotionaaliset ongelmat työyhteisössä. Hallinnon Tutkimus, 23, (3), 61-69.

Tiuraniemi Juhani: Esimiestyö ja sosioemotionaaliset ongelmat työyhteisössä. Hallinnon Tutkimus, 23, (3), 61-69. Juhani Tiuraniemi Psykologian tohtori Turun yliopiston psykologian laitos / Psykologikeskus ProMente Oy 20014 Turun yliopisto +358405542701, +35823335424 Tiuraniemi Juhani: Esimiestyö ja sosioemotionaaliset

Lisätiedot