Arvovirtakuvaus työkaluna rakennusteollisuuden tuotannon kehittämisessä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arvovirtakuvaus työkaluna rakennusteollisuuden tuotannon kehittämisessä"

Transkriptio

1 Arvovirtakuvaus työkaluna rakennusteollisuuden tuotannon kehittämisessä Jukke Malvalehto, DI Tutkija, Oulun yliopisto Harri Haapasalo TkT, KTM Tuotantotalouden professori, Oulun yliopisto 1 Lean-lähestymistapa tuotannon kehittämisessä Lean-tuotantofilosofian tavoitteena on tuotannon kokonaisvaltaisen tehokkuuden parantaminen. Tähän pyritään keskittymällä arvon luomiseen, mikä on lopulliselle asiakkaalle merkityksellistä. Keskeisenä periaatteena on kaikkien sellaisten toimintojen tunnistaminen ja eliminointi, jotka eivät tuota arvoa asiakkaalle. Koska asiakas ei koe hyötyä arvoa tuottamattomista toiminnoista, ovat ne hukkaa ja siten eliminoinnin kohteita. Hukan tunnistamiseksi tuotannon toimintoja tulee segmentoida, ja lähtökohtaisesti kaikki tuotannon tekeminen voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: arvoa tuottava (VA = Value Adding), arvoa tuottamaton mutta välttämätön (NNVA = Necessary but Non-Value Adding) ja arvoa tuottamaton toiminto (NVA = Non-Value Adding). [3] Tuotannossa ilmeneviä hukkia ovat varastot, liike, virheet, ylimääräinen prosessointi, ylituotanto, odottaminen ja kuljettaminen [1]. Organisaatioilla, jotka eivät ole soveltaneet Lean-ajattelutapaa tuotannossaan, ajankäyttö jakaantuu tyypillisesti siten, että 5 % on arvoa tuottavia toimintoja (VA), 60 % on arvoa tuottamattomia toimintoja (NVA) ja on 35 % arvoa tuottamattomia, mutta pakollisia toimintoja (NNVA). [2] Perinteinen toiminnan kehittäminen kohdistuu yleisesti arvoa tuottavien toimintojen tehostamiseen, kuten tehokkaampien koneiden ja laitteiden hankkimiseen. Lean-lähestymistapa taas keskittyy hukan eliminoimiseen, mikä usein muodostaa suurimman osan Lähtötilanne: Läpimenoaika Perinteinen (intuitiivinen) lähestymistapa Parantunut läpimenoaika Lean-lähestymistapa: Parantunut läpimenoaika Kuva 1. Lean-lähestymistapa tuotannon kehittämisessä. tuotannon läpimenoajasta [2] (kuva 1). Läpimenoajalla on puolestaan suuri merkitys muun muassa varastojen arvoihin, toimitusaikaan/varmuuteen sekä tuotannon organisointimahdollisuuksiin. Tässä artikkelissa esitetään arvovirtakuvaus osana Lean-tuotantofilosofiaa ja kuvataan sen potentiaalia rakennusteollisuudessa. Tarkastelu on rajattu yhden organisaation sisäisiin yksittäisiin arvoketjuihin. Lähtökohtaisesti paras tapa tarkastella rakentamisen arvoketjuja on luonnollisesti koko logistinen prosessi yli organisaatiorajojen. Periaatteellisesti tarkastelu voidaan tehdä vaikka työvaihetasolla, mutta vaarana on usein lopullisen kokonaisarvon hämärtyminen. 2 Arvovirtakuvauksen lähtökohdat Arvovirralla tarkoitetaan toimintojen ketjua, joka alkaa asiakkaan tekemästä tilauksesta ja päättyy asiakkaan vastaanottaessa lopputuotteen. Toisin sanoen, arvovirta sisältää kaikki ne vaiheet, joita tarvitaan tuotteen toimittamiseksi asiakkaalle. Arvovirran kuvaamisen tarkoituksena on määritellä tuotannon nykytila ja nähdä siinä olevat hukat. Tuotannon nykytilan tehokkuus ja järkevyys tulee kyseenalaistaa, ja siitä tulee poistaa liiat monimutkaisuudet sekä asiakkaalle hyödyttömät toiminnot. [10] Arvovirtakuvaus toimii tapana visualisoida omaa tekemistään ja työkaluna analysoida, miten asiakastarpeeseen pyritään vastaamaan. Tarkastelu keskittyy kolmeen päävirtaan, jotka ovat aika, informaatiovirrat ja tuotannon vaiheet. Arvovirtakuvaus toteutetaan aina yhden tuotteen näkökulmasta. Näin ollen kuvauksessa esitetään lähtökohtaisesti yhden tuotteen valmistaminen. Esimerkki kuvatusta arvovirrasta on esitetty kuvassa 2 ja arvovirtakuvauksen merkintöjä kuvassa 3. [7, 9] Kuvan 2 arvovirta sisältää kolme työvaihetta (työvaiheet A, B ja C), joiden välissä on välivarastot. Näistä välivaiheista aiheutuva läpimenoaika on puolitoista vuorokautta (1,0 vrk + 0,5 vrk = 1,5 vrk). Mikäli työvaiheet pystytään järjestämään yhtenäiseksi työvaiheeksi, voidaan välivarastot poistaa. Tällöin tuotantoon saadaan jatkuva virtaus. Samalla läpimenoaika lyhenee neljästä ja puolesta vuorokaudesta kolmeen vuorokauteen (4,5 vrk 1,5 vrk = 3,0 vrk). 184

2 Tuotannon koordinointi Tilauksen tiedot Työvaihe Työvaiheen tiedot Arvoa tuottamaton aika Aikajanan summat Arvoa tuottava aika Kuva 2. Esimerkki arvovirtakuvauksesta. Kuva 3. Arvovirtakuvauksen merkintöjä. 185

3 3 Toteuttaminen ja käytäntöön pano Arvovirtakuvauksen toteuttaminen ja käyttöönotto on jaettu neljään päävaiheeseen, jotka ovat [7]: 1. Tuoteperheen valinta Arvovirtakuvaus rajataan kattamaan yksi tuote tai tuoteperhe. Tarkastelun kohdentaminen tuotteeseen tai tuoteperheeseen rajaa tekemisen sopivalle tasolle. Lähtökohtaisesti ei ole syytä mallintaa koko yrityksen toimintaa ja kaikkia tuotteita samanaikaisesti, sillä tällöin mallinnus sisältää usein liikaa informaatiota. Samalla kehittämisalueiden tunnistaminen vaikeutuu niiden hukkuessa tiedon määrään. Tuoteperheen valinta voidaan kohdistaa esimerkiksi alueeseen, joka muodostaa merkittävimmän osan yrityksen voitoista. 2. Nykytilan kuvaus Valitusta tuotteesta tai tuoteperheestä luodaan nykytilan kuvaus. Tämä toimii kehittämisen perustana. Olennaista on mallintaa nykytila juuri sellaisena, kuin se käytännössä on. Mallia luodessa on jalkauduttava kentälle ja kuljettava arvovirran mukana. Arvovirrasta voidaan seurata esimerkiksi yhden tuotteen etenemistä aina asiakkaan tilauksesta tuotteen vastaanottamiseen. Kuvaamista suoritettaessa sekä johdon että esimiesten ja työntekijöiden on oltava mukana alusta alkaen, jotta kaikki voivat tuoda osaamisensa kuvausprosessiin ja lopulta saadaan muodostettua yhtenäinen käsitys tuotannon nykytilasta. Kuvaaminen tapahtuu piirtämällä arvovirta käsin A3 -paperille. Olennaista on toiminnan analysointi, ei niinkään graafisen ulkoasun tyylikkyys. Paperille piirtämällä arvovirran kuvaaminen voidaan toteuttaa paikan päällä, missä arvovirta kulkee, mikä on koettu hyväksi käytännöksi [7]. Lisäksi koko työryhmä pystyy työskentelemään yhden paperin parissa yhtäaikaisesti. 3. Tulevaisuudentilan kuvaus Tulevaisuudentila on tavoitetila, jossa tuotanto on suunniteltu uudelleen. Olennaista on poistaa hukat, kuten varastot ja odottaminen, eri vaiheiden väliltä. Näin voidaan lyhentää läpimenoaikaa. Tulevaisuudentilaa suunniteltaessa tulee seurata seuraavia periaatteita: Eliminoi vaiheiden määrää ja käsittelyä. Yhdistä vaiheita. Luo rinnakkaisia reittejä tuotannossa. Järjestä vaiheet tahtiajan mukaan. Järjestä tuotanto imuohjautuvaksi ja luo virtaus. Suosi pieniä eräkokoja. Pienennä vaihtoaikoja. Standardisoi työtä. 4. Käyttöönotto Lopuksi suunniteltu tulevaisuudentila tulee ottaa käyttöön ja suunnitellut muutokset toteuttaa. Käyttöönoton jälkeen voidaan jatkuvaa parantamista toteuttaa palaamalla takaisin toiseen vaiheeseen ja tekemällä uusi nykytilan kuvaus, jonka perusteella voidaan myös havaita kehittämistoimenpiteiden onnistuminen ja jatkaa kehittämistä. Arvovirran kuvaamista ei tule viedä liian tarkalle tasolle, sillä keskeiset havainnot voivat hukkua informaation määrään mallintamisen mennessä liiaksi detaljitasolle [6]. Mallintamisessa on keskeistä osallistaa koko työryhmä kuvaukseen. Lisäksi kuvaussymbolien ja metodien on oltava yhtenäiset ja kaikkien ymmärrettävissä. Tämä on olennaista, koska noin puolet havainnoista perustuu asiantuntijoiden tekemiin havaintoihin eikä suoraan työkalujen tuottamaan informaatioon [2]. 4 Arvovirtakuvauksen hyödyt Arvovirtojen kehittäminen on pyritty fokusoimaan pääasiassa läpimenoajan lyhentämiseen [4]. Mutta mitä hyötyä on läpimenoajan lyhentämisestä? Mitä lyhyempi läpimenoaika, sitä lyhyempi aika tuotantokustannusten sitoutumisesta siihen, että asiakkaalta saadaan maksusuorite. Kontekstista riippuen raaka-aineet eivät aina ole merkittävin osa tuotantokustannuksista. Suurimman kustannuksen voi muodostaa myös henkilötyötunnit. Näin ollen onkin tärkeää tiedostaa, että henkilötyötä sitoutuu tuotteisiin ja puolivalmisteisiin siinä missä terästä tai puuta. Mitä enemmän tuotantoon sitoutuu pääomaa, sitä enemmän siitä aiheutuu pääoman kustannuksia [8]. Läpimenoajan lyhenemisen lisäksi hukan poistamisella on muitakin hyötyjä, esimerkiksi työnteon helpottuminen turhan tekemisen, kuten siirtelyn ja odottamisen, poistuessa. Lisäksi tuotannon toimiessa jatkuvana virtauksena työnteko on tasapainoisempaa eikä työvaiheisiin tule piikkimäisiä kuormituksia. [7, 9] Virtauksella on myös merkittävä vaikutus laadun parantamiseen, sillä virheet eivät enää pääse hautautumaan varastoihin. Muiden hyötyjen lisäksi virtauksen tarkoituksena on saada arvoketjussa tapahtuvat virheet välittömästi havaittaviksi, jolloin juurisyyt on mahdollista tunnistaa ja eliminoida prosessista kokonaan. Varastojen ja virheiden vähentyessä vapautuu resursseja turhasta materiaalien siirtelystä, varastojen hallinnasta ja virheiden korjaamisesta arvoa tuottaviin toimintoihin [4]. Lisäksi tuotannon suunnittelu helpottuu, koska läpimenoaika itsessään on lyhyempi. 186

4 5 Havaintoja arvovirtakuvauksen soveltamisesta suomalaisessa rakennusteollisuudessa Keväällä 2011 toteutettiin kahdeksan tuotteen arvovirran kuvaaminen rakenneteknisiä palveluita tuottavassa yrityksessä. Yrityksen yksityisyyden suojaamiseksi tuotteita käsitellään luvuilla 1 8. Arvovirtojen kuvaaminen toteutettiin osana kohdeyrityksen omaa kehitysohjelmaa. Kuvaamiseen osallistui ylintä johtoa, osastojen johtoa sekä tuotannon esimiehiä. Lisäksi kuvaamista fasilitoi kaksi tutkijaa. Mallinnettavat tuotteet valittiin ylimmän johdon toiveiden mukaisesti. Jokaista arvovirtaa mallintamaan koottiin ryhmä, joka koostui 3 7 henkilöstä. Osa henkilöistä toimi useamman tuotteen mallinnuksessa. Tuotteet 1 8 mallinnettiin työryhmissä nykytilan osalta. Mallinnettujen tuotteiden arvoa tuottavat (VA) ja tuottamattomat (NVA ja NNVA) ajat laskettiin tuotteittain. Tuotteiden läpimenoajan jakaumat on esitetty kuvassa 4. Mallinnettujen tuotteiden arvoa tuottava aika vaihteli välillä 1 21 % ja keskiarvo oli 7 %. Suurimmat haasteet tuoteperheen valinnassa ja nykytilan kuvaamisessa painottuivat jälkimmäisenä mainittuun. Tuoteperheen valinta tapahtui päätöksellä keskittyä tuotteisiin, joilla yrityksen liikevaihtoa voidaan nopeimmin kasvattaa tavoitteiden mukaisesti. Myös työryhmien kasaaminen ja organisointi onnistui vaivattomasti, koska kehitysohjelma vietiin organisaatiossa ylhäältä alas. Merkittävimmät haasteet ilmenivät nykytilan kuvaamisessa. Suurin ongelma oli, ettei arvovirtaa pystytty seuraamaan fyysisesti koko mallinnuksen laajuudelta. Ongelmana oli osalla tuotteita pitkä, useita kuukausia kestävä läpimenoaika. Lisäksi havaittiin että tuotanto sisältää paljon ajallista ja laadullista hajontaa ja Läpimenoaika 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 10 % 0 % että työvaiheiden kapasiteetti on täydessä käytössä lähes jatkuvasti. Kapasiteetin maksimaalinen käyttö toimii osittain ajurina ja osaltaan aiheuttaa varastoja työvaiheiden välille. Kuvausmenetelmän soveltuvuus rakennusteollisuuteen ja valkokaulustyöhön oli asiantuntijoina toimineiden tutkijoiden ja johdon mielestä hyvä. Vaikkakin kuvausmetodeissa puhutaan varastoista ja materiaalivirroista, ei niitä esiinny palveluntuotannossa samalla tavalla. Tämä pakottikin työryhmät ajattelemaan jatkuvasti, miten hukkaa esiintyy juuri heidän kontekstissaan. Toisaalta esimerkiksi työntekijöiden palkkakustannukset sitoutuvat jatkuvasti toimitukseen ja joka vapautuu vasta asiakkaan maksettua laskun toimituksesta. 6 Yhteenveto Arvovirtakuvaus toimii työkaluna tuotantoprosessin tehostamisessa keskittyen hukan poistamiseen tuotannosta. Menetelmä tarkastelee yrityksen toimintaa tuotantoprosessin kokonaisvaltaisen tehostamisen näkökulmasta. Rakennusteollisuudessa kuitenkin usein pidetään tärkeänä sitä, että työntekijät ja työvaiheet ovat maksimaalisessa käytössä. Tämä näkyy käytännössä siten, että esimerkiksi insinööri tuottaa koko ajan jotain palvelua. Tällöin työntekijän näkökulmasta hukkaa ei esiinny. Yritys ei kuitenkaan lähtökohtaisesti saa liikevaihtoa työntekijän kuormittamisesta, vaan siitä, että tuote tai palvelu on valmis ja toimitettu asiakkaalle. Työvaiheiden maksimaalinen kapasiteetin käyttö ei siis takaa koko tuotannon tehokkuutta. Niin tekemällä tuotteita on paljon tuotannossa samanaikaisesti, mutta niiden läpimenoaika pitenee. Tällöin työvaiheiden käyttöaste voidaan pitää lähes 100 %:ssa, muttei silti saada rahoja asiakkailta. Parempana lähtökohtana olisikin läpimenoajan minimoiminen Tuotteet 1 8 Kuva 4. Tuotteiden läpimenoajan jakaantuminen VA ja (N)NVA välillä. (N)NVA VA 187

5 aika -hukkaa karsimalla. Rakennusteollisuudessa osa tuotteista laskutetaan tuntihinnoittelulla, mikä ei kuitenkaan tarkoita, että hinnoitteluperustaa ei voisi muuttaa. Markkinoilla voidaan yleisesti kilpailla kolmella eri strategialla: kustannusjohtajuus, differentioituminen sekä fokusoituminen [5]. Näistä myös differentioituminen ja fokusoituminen ovat mahdollisia strategioita. Vaikka rakennusteollisuudessa lopputuotteet voivat vaikuttaa massatuotteilta, voidaan tuotantoa muuttamalla erottautua kilpailijoista. Mikäli rakennusteknisten palveluiden palveluntuotannosta löytyy 93 % hukkaa, on kehittämispotentiaalia merkittävästi. Lisäksi hajonta on tehottomuutta ja merkki siitä, että kehittämispotentiaalia on myös standardisoimisen puolella. Kirjallisuus [1] Hines P & Rich N, The seven value stream mapping tools. International Journal of Operations & Production Management:17:1:46 64, [2] Hines P & Taylor D, Going lean A guide to implementation, Lean enterprise Research Centre, Cardiff, UK, [3] Imai M, Gemba Kaizen: a common sense, lowcost approach to management, McGraw-Hill, New York, [4] Ohno T, Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production. Productivity Press, Cambridge, [5] Porter, M, Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. The Free Press. New York, [6] Robinson S, Simulation: The Practice of Model Development and Use (Paperback), 1. painos, John Wiley & Sons Ltd, Englanti, [7] Rother & Shook, Learning to See: Value-Stream Mapping to Create Value and Eliminate Muda, Lean Enterprise Institute, Cambridge, MA, USA, [8] Shimokawa K & Fujimoto T, The Birth of Lean. Lean Enterprise Institute, Cambridge, [9] Womack J & Jones D, Seeing the Whole: Mapping the Extended Value Stream. Lean Enterprise Institute, Cambridge, MA, USA, [10] Womack J, Value stream mapping, Manufacturing engineering, 136(5) , Asukasnäkökulma kaupunkiasumiseen Esko Kahri Kirja esittelee kustannustehokkaita keinoja parantaa asumisen yksilöllisyyttä ja asukkaan mahdollisuuksia vaikuttaa asuntoonsa jo suunnitteluvaiheessa. Teos avaa ajatusta yksilöllisyydestä pioneerikohteiden avulla, joissa muutoksen avaintekijöitä ovat uudenlaiset kaupunkimaiset rakennustyypit. Tavoitteena on kaupunkimaisen asumisen uusi nousu, joka lisää kestävää kehitystä ja asukkaiden onnea. Rakennustieto Oy, s., 36 Tilaukset verkkokaupasta Puh

Lean-filosofian ja menetelmien soveltaminen Suomessa

Lean-filosofian ja menetelmien soveltaminen Suomessa Lean-filosofian ja menetelmien soveltaminen Suomessa Harri Haapasalo TkT, KTM Tuotantotalouden professori, Oulun yliopisto harri.haapasalo@oulu.fi Rakentajain kalenteri 2011 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto

Lisätiedot

Työkalut ja teknologiat. Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä. Prosessi

Työkalut ja teknologiat. Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä. Prosessi Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä Työkalut ja teknologiat Prosessi Yhteisraportti 2009 Projektituotantojärjestelmän strategiset kehittämiskohteet kiinteistö- ja rakennusalalla Lauri Merikallio Harri Haapasalo

Lisätiedot

Kunnossapidon materiaalivirtausten hukkien tunnistaminen ja poistaminen

Kunnossapidon materiaalivirtausten hukkien tunnistaminen ja poistaminen OULUN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto Kunnossapidon materiaalivirtausten hukkien tunnistaminen ja poistaminen Työn tekijä Essi Nevasaari Ohjaaja Harri Haapasalo Tarkastaja Aki

Lisätiedot

Massaräätälöinti ohjelmistotuotannossa kustannustehokkuuden näkökulmasta. Perttu Hallikainen

Massaräätälöinti ohjelmistotuotannossa kustannustehokkuuden näkökulmasta. Perttu Hallikainen Massaräätälöinti ohjelmistotuotannossa kustannustehokkuuden näkökulmasta Perttu Hallikainen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Ohjaaja: Mikko Ruohonen

Lisätiedot

JANNE VAKSILA TERÄKSEN ESIKÄSITTELYN TUOTANTOTEKNISEN SUUNNIT- TELUN KEHITTÄMINEN

JANNE VAKSILA TERÄKSEN ESIKÄSITTELYN TUOTANTOTEKNISEN SUUNNIT- TELUN KEHITTÄMINEN JANNE VAKSILA TERÄKSEN ESIKÄSITTELYN TUOTANTOTEKNISEN SUUNNIT- TELUN KEHITTÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Paul H. Andersson Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan

Lisätiedot

PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN

PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Saku Mäkinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

PETRI NYYSSÖLÄ LEAN-KÄSIKIRJA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN YRITYKSELLE. Diplomityö

PETRI NYYSSÖLÄ LEAN-KÄSIKIRJA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN YRITYKSELLE. Diplomityö PETRI NYYSSÖLÄ LEAN-KÄSIKIRJA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN YRITYKSELLE Diplomityö Tarkastaja: professori Lauri Sydänheimo Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Hajautettu ohjelmistokehitys Lean-näkökulmasta: tapaustutkimus hukkatekijöistä

Hajautettu ohjelmistokehitys Lean-näkökulmasta: tapaustutkimus hukkatekijöistä Hajautettu ohjelmistokehitys Lean-näkökulmasta: tapaustutkimus hukkatekijöistä Paula Mäenpää Helsinki 23.9.2011 Pro gradu -tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Mura, muri, muda lean-filosofian hukkakäsitteet ohjelmistokehityksessä

Mura, muri, muda lean-filosofian hukkakäsitteet ohjelmistokehityksessä hyväksymispäivä arvosana arvostelija Mura, muri, muda lean-filosofian hukkakäsitteet ohjelmistokehityksessä Henri Karhatsu, Simo Moilanen Helsinki 2.12.2009 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Liiketoimintamallien hyödyntäminen rakennushankkeiden ja -liiketoiminnan suunnittelussa

Liiketoimintamallien hyödyntäminen rakennushankkeiden ja -liiketoiminnan suunnittelussa Liiketoimintamallien hyödyntäminen rakennushankkeiden ja -liiketoiminnan suunnittelussa Aki Pekuri DI Tutkija, Oulun yliopisto aki.pekuri@oulu.fi Harri Haapasalo TkT, KTM Tuotantotalouden professori, Oulun

Lisätiedot

Tuotannon johtaminen muutoksessa, menetelmien kehitys

Tuotannon johtaminen muutoksessa, menetelmien kehitys Tuotannon johtaminen muutoksessa, menetelmien kehitys Arto Minkkinen Opinnäytetyö Marraskuu 2014 Teknologiaosaamisen johtaminen Tekniikan ja liikenteen ala Kuvailulehti Tekijä(t) Minkkinen, Arto Työn nimi

Lisätiedot

ASIAKASKOHTAISESTI MUUNNELTAVIEN TUOTTEIDEN MASSARÄÄTÄLÖINTI, KONFIGUROINTI JA MODULOINTI

ASIAKASKOHTAISESTI MUUNNELTAVIEN TUOTTEIDEN MASSARÄÄTÄLÖINTI, KONFIGUROINTI JA MODULOINTI TEKNILLINEN KORKEAKOULU Konetekniikan osasto Kati Sarinko ASIAKASKOHTAISESTI MUUNNELTAVIEN TUOTTEIDEN MASSARÄÄTÄLÖINTI, KONFIGUROINTI JA MODULOINTI Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

JUHA RAHNASTO OMAPERUSTEISEN ASUNTOLIIKETOIMINTAPROSESSIN KEHITTÄMINEN RAKENNUSLIIKKEESSÄ

JUHA RAHNASTO OMAPERUSTEISEN ASUNTOLIIKETOIMINTAPROSESSIN KEHITTÄMINEN RAKENNUSLIIKKEESSÄ JUHA RAHNASTO OMAPERUSTEISEN ASUNTOLIIKETOIMINTAPROSESSIN KEHITTÄMINEN RAKENNUSLIIKKEESSÄ Diplomityö Tarkastajat: Professori Kalle Kähkönen, Yliopisto-opettaja Pekka Huovinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty

Lisätiedot

JIT-tuotannonohjausmenetelmän soveltaminen autoteollisuudessa

JIT-tuotannonohjausmenetelmän soveltaminen autoteollisuudessa 29.3.2011 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS20A9000 Kandidaatintyö ja seminaari Toimitusketjun johtaminen JIT-tuotannonohjausmenetelmän soveltaminen autoteollisuudessa Just-in-Time

Lisätiedot

Projektien ja resurssien hallinta moniprojektiympäristössä - case vesihuollon urakointi

Projektien ja resurssien hallinta moniprojektiympäristössä - case vesihuollon urakointi Projektien ja resurssien hallinta moniprojektiympäristössä - case vesihuollon urakointi Logistiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Juha-Pekka Kotilainen 2010 Liiketoiminnan teknologian laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Tilaus- ja toimitusketjun kehittäminen ja mallintaminen

Tilaus- ja toimitusketjun kehittäminen ja mallintaminen TEKNILLINEN TIEDEKUNTA Tilaus- ja toimitusketjun kehittäminen ja mallintaminen Anni Aho Diplomityö Prosessitekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2014 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma Prosessitekniikan

Lisätiedot

Lean -valmennukset tuotanto- ja palvelusektorille

Lean -valmennukset tuotanto- ja palvelusektorille Lean -valmennukset tuotanto- ja palvelusektorille Lean -ajattelu, Lean Management, Lean -tuotanto ja Lean -työkalut Sibeliustalo, Lahti Ouluphotos.com Kuvaaja: Jenni Kiukas - 2 - LEAN asiantuntija & projektijohtaja-koulutus

Lisätiedot

HANKINTOJEN LASKUN MAKSUPROSESSIN TEHOKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT CASE MAAVOIMIEN MATERIAALILAITOKSEN ESIKUNTA

HANKINTOJEN LASKUN MAKSUPROSESSIN TEHOKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT CASE MAAVOIMIEN MATERIAALILAITOKSEN ESIKUNTA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu HANKINTOJEN LASKUN MAKSUPROSESSIN TEHOKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT CASE MAAVOIMIEN MATERIAALILAITOKSEN ESIKUNTA Yrityksen taloustiede, laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

JOONAS KOSKI TUOTANNONOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN VENTTIILITUO- TANNOSSA. Diplomityö

JOONAS KOSKI TUOTANNONOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN VENTTIILITUO- TANNOSSA. Diplomityö JOONAS KOSKI TUOTANNONOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN VENTTIILITUO- TANNOSSA Diplomityö Tarkastaja: professori Kari Koskinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa 4.

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Heinonen, Marko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Marko Heinonen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Tuotantoprosessin kehittäminen LEAN periaatteita hyödyntäen

Tuotantoprosessin kehittäminen LEAN periaatteita hyödyntäen Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden laitos DIPLOMITYÖ Tuotantoprosessin kehittäminen LEAN periaatteita hyödyntäen Työn 1. tarkastaja Työn 2. tarkastaja Työn

Lisätiedot

TUUKKA RUOTSALA TUOTANTOPROSESSIN MATERIAALIVIRTOJEN KEHITTÄMINEN

TUUKKA RUOTSALA TUOTANTOPROSESSIN MATERIAALIVIRTOJEN KEHITTÄMINEN TUUKKA RUOTSALA TUOTANTOPROSESSIN MATERIAALIVIRTOJEN KEHITTÄMINEN Diplomityö Prof. Miia Martinsuo ja lehtori Ilkka Kouri on hyväksytty tarkastajiksi Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunnan kokouksessa

Lisätiedot

TUOTANTOPROSESSIN SUORITUSKYVYNMITTAAMINEN. Production process performance measurement 20.12.2013

TUOTANTOPROSESSIN SUORITUSKYVYNMITTAAMINEN. Production process performance measurement 20.12.2013 Kauppatieteellinen tiedekunta Talousjohtaminen Kandidaatintutkielma TUOTANTOPROSESSIN SUORITUSKYVYNMITTAAMINEN Production process performance measurement 20.12.2013 Tekijä: Opponentti: Ohjaaja: Toni Kokko

Lisätiedot

RIIKO KAUROLA KESKISUUREN KONEPAJAYRITYKSEN KUSTANNUSLASKENNAN MALLINTAMINEN JA KEHITTÄMINEN

RIIKO KAUROLA KESKISUUREN KONEPAJAYRITYKSEN KUSTANNUSLASKENNAN MALLINTAMINEN JA KEHITTÄMINEN RIIKO KAUROLA KESKISUUREN KONEPAJAYRITYKSEN KUSTANNUSLASKENNAN MALLINTAMINEN JA KEHITTÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Petri Suomala Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Miia Martinsuo & Marja Blomqvist Prosessien mallintaminen osana toiminnan kehittämistä

Miia Martinsuo & Marja Blomqvist Prosessien mallintaminen osana toiminnan kehittämistä Tampereen teknillinen yliopisto. Teknis-taloudellinen tiedekunta. Opetusmoniste 2 Tampere University of Technology. Faculty of Business and Technology Management. Lecture Notes 2 Miia Martinsuo & Marja

Lisätiedot

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA Diplomityö Tarkastajat: professori Jarmo Laitinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Laadunhallintajärjestelmät paperiteollisuudessa

Laadunhallintajärjestelmät paperiteollisuudessa TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Laadunhallintajärjestelmät paperiteollisuudessa Quality Management Systems in Paper Industry Kandidaatintyö Aarne Lyykorpi Niko Valkeinen TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kirjoittaja: TkT Mika Hannula Taitto: Ammattikuva Kustantaja: Työturvallisuuskeskus, Helsinki Julkaisuvuosi: 2000 Kirjapaino: Tampereen COLOR-OFFSET

Kirjoittaja: TkT Mika Hannula Taitto: Ammattikuva Kustantaja: Työturvallisuuskeskus, Helsinki Julkaisuvuosi: 2000 Kirjapaino: Tampereen COLOR-OFFSET Kirjoittaja: TkT Mika Hannula Taitto: Ammattikuva Kustantaja: Työturvallisuuskeskus, Helsinki Julkaisuvuosi: 2000 Kirjapaino: Tampereen COLOR-OFFSET ISBN 951-810-141-8 Lukijalle... 3 1 Tuottavuus ja kannattavuus...

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Pekka O. Einistö Lean sujuvoittaminen ajattelutapana ja johtamisfilosofiana

Pekka O. Einistö Lean sujuvoittaminen ajattelutapana ja johtamisfilosofiana Suomen Laatuyhdistys ry:n Osaamisen kehittämisen laatujaoksen teemailtapäivä 24.11.2010 klo 15-18 Toyota Tsusho Nordic Oy:ssä Vantaan Kaivokselassa. Pekka O. Einistö Lean sujuvoittaminen ajattelutapana

Lisätiedot