Sisällysluettelo. Sisällys. l Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen toimintakertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. Sisällys. l Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen toimintakertomus 2014... 2"

Transkriptio

1 m \:' < ^, i f^i^, s A!! i-

2 Sisällysluettelo Sisällys l Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen toimintakertomus Johdon katsaus Toiminnan vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Valvonta ja hälytystoiminta sekä liikennevalvonta Rikostorjunta Lupahallmto Yhteiset palvelut...l l Koulutus, osaamisen kehittäminen ja tutkimustoiminta...l l ICT-palvelut...^ Materiaalipalvelut ja toimitilat...l l Viestintä Laillisuusvalvonta Sisäinen tarkastus Riskienhallinta Tietoturvallisuuden ja tietosuojan valvonta...l Maksullisen toiminnan tulos j a kannattavuus Yhteisrahoitteinen toiminta l. 4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen...l Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen...l Tuotto-jakululaskelma...l Tase... 19

3 Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen toimintakertomus 1.1. Johdon katsaus Kaakkois-Suomen poliisilaitos aloitti toimintansa vuoden alussa. Poliisilaitos muodostettiin poliisin hallintorakenneuudistuksessa yhdistämällä Etelä-Kaijalanja Kymenlaakson poliisilaitokset. Uuteen poliisilaitokseen yhdistettiin myös Liikkuvan poliisin Kouvolan yksikkö. Poliisilaitosten toiminnallisena j ohtolauseena on ollut: " yhtä köyttä yhteen suuntaan" ja asenteellisena: " Ken tahtoo - keksii keinot, ken ei tahdo - keksii selitykset". Poliisitoiminnan kokeminen ja näkeminen yhtenäisenä kokonaisuutena sektorijaosta riippumatta on ollut läsnä kaikessa toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa Etelä-Karj alassa Lappeenrannan poliisiaseman henkilöstö palasi saneerattuihin väistötiloihinja poliisiaseman peruskorjaushankkeeseen liittyen allekirjoitettiin ehdollinen vuokrasopimus. Tavoite on, että peruskorjatuissa, uusissa terveellisissä tiloissa päästäisiin työskentelemään vuoden 2018 alussa. Kymenlaaksossa Kotkan uuden poliisiaseman hankesuunnitelma on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Uuden poliisiaseman pitäisi olla muuttokunnossa marraskuun alussa Kotkassa poliisin henkilöstö on kokonaan siirtynyt pois sisäilmaongelmista kärsivästä poliisitalosta. Poliisihenkilöstö työskentelee nyt poliisitalon tontille pystytetyissä parakeissa. Poliisilaitos on toiminut tiiviissä yhteistyössä toiminta-alueen kaupunkien kanssa. Turvallisuussuunnittelulla on jo pitkät ja maineikkaat perinteet Kouvolan kaupungin kanssa. Vuonna 2012 käynnistynyt eteläisen Kymenlaakson turvallisuussuunnittelu on edennyt lähes valmiiseen tuotokseen. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen alueella j äij estettiin suuria yleisötapahtumia, kuten Kotkan Meripäivät. Suuria yleisömääriä houkuttelivat myös toistuvat urheilutapahtumat. Muun muassa lupahallinnollisin yhteistyön keinoin vakavilta jäijestyshäiriöiltä vältyttiin. Vuoden aikana poliisilaitosten henkilöstön määrä väheni. Tästä huolimatta operatiivisen toiminnan tulokset olivat hyviä. Kaakkois-Suomen poliisilaitos sopeutti toimintansa onnistuneesti annettuun rahoituskehykseen. 1.2 Toiminnan vaikuttavuus Hälytystehtävien (A, B, C) määrä on kasvanut vuodesta jopa enemmän kuin oli ennakoitu. A ja B hälytystehtävien määrä oli kuitenkin hieman pienempi kuin vuonna. Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä pysyi vuoden tasolla. Kun tarkastellaan A ja B -luokan tehtävien toimintavalmiusaikaa, voidaan todeta, että 2

4 vuodelle asetettua tavoitetta ei saavutettu, mutta toimintavalmiusaika oli kuitenkin alhaisempi kuin vuonna. Katuturvallisuusindeksin perusteella näyttää siltä, että yleisten paikkojen turvallisuus on parantunut. Liikemieturvallisuusindeksi näyttää puolestaan liikenneturvallisuuden heikentyneen jonkin verran. Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen määrä laski vuodesta. Myös vahingonteot yleisellä paikalla laskivat voimakkaasti. 1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Poliisi -HTV laski vuoden aikana. Toimintavalmiusaika pysyi kuitenkin hyvällä tasolla. Hälytystoimintaan käytetty HTV nousi vuoden tasosta. Valvonnan HTV nousi vuodesta mikä johtuu siitä, että vuoden luvussa on mukana myös Poliisin hallintorakenneuudistuksessa Kaakkois-Suomen poliisilaitokseen yhdistetyn Kouvolan liikkuvan poliisin yksikön työpanos, mikä puuttuu vuoden luvusta. Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet vähenivät voimakkaasti, mikä selittyy sillä, että Kaakkois-Suomen alueella ei ns. tolppavalvontaa suoritettu alkuvuonna lainkaan. Poliisilaitos sai valvontakamerat käyttöönsä vasta kesäkuussa. Rikostoijunnan henkilötyövuosissa tapahtui vähennystä, mikä selittyy sillä, että pääosa poliisihenkilöstön vähentymisestä kohdistui rikostorjuntaanja siellä erityisesti perustutkintaan. Selvitettyjen rikoslakirikosten määrällä suhteessa henkilötyövuosiin ei vuonna ole ollut kahden aiemman vuoden luokkaa. Rikoslakirikosten selvitystaso heikkeni hieman ja keskimääräinen tutkinta-aika kasvoi yli 100 :n vuorokauteen Valvonta ja hälytystoiminta sekä liikennevalvonta Valvonta- ja hälytystoiminnaa tulostavoitteet l. Poliisin toimintavalmius AB-tehtävissä säilyy vähintään vuoden 2012 tasolla. 2. Poliisimiesten oma-aloitteisuus rikosten ja häiriöiden ennalta estämisessä kasvaa. 3. Toimeenpannaan poliisin ennalta estävän strategian mukaiset toimenpiteet. 4. Tilannekeskuksen perustaminen j a j asentaminen kiinteäksi osaksi poliisin päivittäisi ahtamista

5 Tulostavoitteiden toteuma Toimintavalmius AB-tehtävissä oli 16.8 minuuttia. Kenttätoiminnassa on jouduttu toimimaan erittäin usein laitoksessa määriteltyjen minimivahvuuksien mukaan, mikä osaltaan on aiheuttanut toimintavalmiusaikoihin viivettä. Oma-aloitteisten tehtävien prosenttiosuus kuluvalle vuodelle on 32,8 prosenttia kun se kahtena aikaisempana vuotena oli 26,5 ja 26,8 prosenttia. Pelkkien lukujen valossa voidaan todeta oma-aloitteisuuden kasvaneen. Poliisilaitoksessa on määritelty ennalta estävän toiminnan vastuut ja ohjeistettu menettely sekä toimintatavat EET- toimintaan osallistumisesta. Ennalta estävän toiminnan strategian linjaukset on tiedostettuja niiden toimeenpano on käynnistetty, joskin resurssikysymykset ovat vaatineet uusia linjauksia muun muassa koulupoliisitoimintaa. Poliisilaitoksessa toimii kaksi SOME -poliisia, j öistä toinen aloitti pääpoliisiasemalla kuluvan vuoden kesällä. Poliisilaitoksen tilannekeskus aloitti toimintansa 3.2. ja on muodostunut kiinteäksi osaksi päivittäisj ahtamista. Tilannekeskus on riittävästi resursoitu varahenkilöstöineen niin, että sillä on hyvät valmiudet toimia 24/7. Valvonnan tuottavuus laski huomattavasti verrattuna edelliseen vuoteen mutta oli selvästi asetettua tavoitetta (438) korkeampi (492). Hälytystoiminnan tuottavuus laski verrattuna kahteen edelliseen vuoteen, ja oli selvästi asetettua tavoitetta (1042) heikompi (559). A,B,C -hälytystehtävien määrä nousi vuonna (57183) edellisiin vuosiin nähden (48134/2012) ja (53389/). Hälytystoiminnan tuottavuuteen vaikutti heikentävästi erityisesti B-tehtävien määrän huomattava lasku edellisiin vuosiin verrattuna sekä hälytystoiminnan kasvanut henkilötyövuosien määrä. A-kiireellisyysluokan tehtävissä tavoite alittui. Tavoitteena oli enintään 10,5 minuuttia, j a toteutuma 10,0 minuuttia. A+B -kiireellisyysluokan tehtävissä sitä vastoin tavoitteena ollutta 15,0 minuuttia ei saavutettu vaan toteuma oli 16,9 minuuttia. Sekä A-, että A+B -kiireellisyysluokan toimintavalmiusajat paranivat vuodesta. Kasvanutta toimintavalmiusaikaa A+B -kiireellisyysluokan tehtävissä selittänee hälytystehtävien määrän kokonaiskasvu vuonna sekä toistaiseksi selvittämätön poliisin viive tehtävän vastaanottovaiheessa. Siirtyminen Kuopion hätäkeskuksen alaisuuteen vaikuttaa edelleenkin osaltaan A+B -kiireellisyysluokan tehtäväilmoitusten toimintavalmiusajan kasvuun. Tehtäväksi anto, kiireellisyysluokitusja kirjaamiskäytäntö eivät tapahtuneet sovitusti. Yleisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyjen ja vahingontekojen määrä jatkoi laskuaan edellisvnosien tavoin. Samoin yksityisillä paikoilla tapahtuneissa pahoinpitelyjen tapahtui laskua edellisvuosien tapaan. Valvonta- ja hälytystoiminnan tulos kestää valtakunnallisen vertailun. Tuloksentekokykyyn vaikutti kuitenkin heikentävästi muun muassa Lappeem-annan

6 poliisiaseman toimiminen väistötiloissa kaukana kaupungin keskustasta ja sen myötä poliisivankilan muutto Imatran poliisiasemalle. Viimeksi mainitun vuoksi lisääntyneet kuljetustehtävät söivät valvontaresursseja etenkin poliisilaitoksen itäisellä toimintaalueella (Etelä-Kaijala). Liikennevalvontatoimirman tulostavoitteet l. Liikenneturvallisuus säilyy vuoden 2012 tasolla 2. Liikenteenvalvontaan kohdennetaan vähintään PORA III linjausten mukainen määrä henkilötyövuosia. 3. Liikenteenvalvonnan suoritteiden taso pysyy vähintään vuoden 2012 tasolla. 4. Road Policing -malli otetaan käyttöön liikennepoliisisektorillaja sen avulla edistetään monipuolisesti muiden poliisitoiminnan osa-alueiden tuloksellisuutta liikenneturvallisuustyötä tehtäessä. 5. Liikennepoliisisektori vastaa päätehtävänään liikenneturvallisuudesta toimialueellaan, mutta osallistuu lähimmän partion periaatteella kiireellisien hälytystehtävien hoitamisen tukemiseen. Tulostavoitteiden toteuma Liikenneturvallisuusindeksin toteutusarvio on toimintakaudelta 138,8, kun se vuonna oli 151,8 ja vuonna ,7. Tänä vuonna henkilövahinkoon j ahtavat onnettomuudet ovat lisääntyneet. Liikennevalvonnan HTV oli 46,0. Vuoden tavoite on myös 46,0. Vuoden toteuma-arvio on 40,4. Tavoitteeseen ei päästy, koska liikennesektorin henkilöstön poistuma on ollut merkittävä. Samoin VHS:n kenttätoiminta on toiminut minimi vahvuuksilla j ajopa alle, jolloin liikennesektori on joutunut paikkaamaan vajetta. Myös raskaan liikenteen osalta HTV -tavoitteeseen 4,8 pääseminen on haasteellista henkilöstömäärän vähenemisestä ja muista tehtävistä johtuen. Vuoden tavoitteesta olemme 0,8 HTV jäljessä (tammi-elokuun seuranta). Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet vähenivät. Tämä selittyy sillä, että ensimmäiset kamerat saimme liikennevalvontatolppiinjuhannusviikolla. Laitoksen neljästä kamerasta vain kaksi on ollut toiminnassa. Kaksi kameraa on ollut korjattavana ulkomailla. Toinen on palautunut, mutta toinen on edelleen korjauksessa. Automaattivalvonta-auto saatiin toimintaan heinäkuun lopulla. Auton käytöstä vastaa valvonta- ja hälytystoimintasektori. Liikennevalvonnan tuottavuudessa KPL/HTV olemme keskitasoa muihin poliisilaitoksiin nähden. Raskaan liikenteen suoritteissa/htv olemme suoriutuneet erinomaisesti. Suunnitelmallista ja paljastavaa rikostoijuntatyötä toteutettiin yhteistyöllä poliisilaitoksen muiden sektoreiden kanssa Road Policing, kuljetusrikollisuuden, harmaa talouden ja ulkomaalaisvalvonnan saralla.

7 Vuoden aikana meillä on ollut lukuisia yhteisiä raskaan liikenteen valvontatapahtumia niin tullin, rajan, kuin myös K-I katsastustoimen kanssa. Ammattimaisessa liikenteessä ajo- ja lepoaikasäännösten rikkomukset ovat edelleen varsin yleisiä. Vaikka rajan ylittävä liikenne on vähentynyt huippuvuodesta 2012, niin silti myös ulkomaalaisvalvoimassa ollaan tavoitteessa. Liikennesektori on myös ollut aktiivisesti mukana laitoksen muiden sektoreiden j ärjestämissä valvontatapahtumissa. VALVONTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta 2012 Tavoite TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat, l 000 euroa Henkilötyövuodet m 112,7 fm 95,5 120 m 116,3 Valvonnan kustannukset euroa / htv Valvonnan kustannukset, 1000 euroa Taloudellisuus (kustannukset / A B C-tehtävät) ,4 195 TUOTTAVUUS Tuottavuus (ABC tehtävät / henkilötyövuodet) PALVELUKYKY JA LAATU Katuturvallisuusindeksin arvo. 1999=100 98,91 105,25 104,00 111,21 Liikenneturvallisuusindeksin arvo. 2001= ,7 151,8 13 arvio 138,8 SUORITTEET Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämaära A B C, kpl Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen määrä Yleisten paikkojen vahingontekojen määrä Yksityisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyiden määrät Liikennevalvontaan käytetty työaika, tunnit/ ,4 22,4 46,0 42,1 Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, tunnit/1640 2,25 2,99 4,00 2,32 HÄLYTYSTOIMINTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - hälytystoiminta ToteumE 201; Tavoite TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat, l 000 euroa 300; Henkilötyövuodet 43,; 55,1 33,6 60,5 Hälytystoiminnan kustannukset, 1000 euroa Hälytystoiminnan kustannukset euroa / hh' Taloudellisuus (kustannukset / hälytystehtävät A+B) euroa ,9 162 TUOTTAVUUS Tuottavuus (hälytystehtävät A+B / henkilötyövuodet) 89E

8 HÄLYTYSTOIMINTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - hälytystoiminta 2012 Tavoite PALVELUKYKY JA LAATU Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min 9,6 10,1 10,5 1 ToimintavalmiusaikaAja B -luokan tehtävissä, min 15,2 17,1 15,0 16,9 SUORITTEET Hälytystehtävien määrä (A,B,C) tehtävämäärä, kpl Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät, lkm, enintään Aja B hälytystehtävien määrä enintään, kpl Perheväkivaltarikosilmoihisten määrä, kpl Rikostorjunta Tulostavoitteet l. Laadukkaalla perustyöllä pidetään rikoslakirikosten selvitysaste vuoden 2012 tasolla 2. Kaikissa yli kaksi vuotta vireillä olleissa talousrikosasiasioissa saatetaan tutkinta loppuun tai tehdään esitutkintapäätösjajuttuvaranto pienenee 20 prosenttia vuoden tasosta. Harmaan talouden torjunnassa saadaan rikoshyötyä takaisin enemmän kuin vuonna. 3. Huomioidaan tieto verkkorikosten esitutkinnan tarpeet tutkintajärjestelyissäja turvataan vaativien tietotekniikka- ja tietoverkkorikosten tutkinnan osaaminen. 4. Järjestäytyneen rikollisuuden ja saijarikosten torjuntaa ja tutkintaa suoritetaan sujuvalla yhteistyöllä ja panemalla täytäntöön hyväksytty JR -strategia. Tulostavoitteiden toteuma Rikostoijunnan tuottavuus laski kahdesta edellisestä vuodesta toteuman ollessa 79,0. Tulos on selvästi edellisvuosia (2012) 86,9 ja () 85,3 alhaisempi. Lasku selittynee osaltaan runsailla koulutuspoistumillaja muilla poistumilla sekä myös työskentelyistä ns. väistötiloissa. Kaikkien selvitettyjen rikosten määrä (34060) laski selvästi edellisestä vuodesta (48859) ja on myös selvästi alempi kuin sitä edeltävänä vuonna (47003). Määrään vaikuttaa oleellisesti automaattisen liikenteen valvonnan tuottamien ns. tolppasakkojen määrän merkittävä väheneminen. Selvitettyjen rikoslakirikosten määrä (15189) laski myös selvästi edellisestä vuodesta (16270)ja oli myös alhaisempi kuin sitä edellisenä vuonna (17197). Tähän vaikutti oleellisesti erityisesti perustutkinnan tutkijoiden määrän väheneminen. Avoinna olevien talousrikosten määrä 97 (tavoite 85) on huomattavasti pienempi kuin edellisinä vuosina 129 () ja 99 (2012). Myös päätettyjen talousrikosten määrä 87 on selvästi suurempi kuin kahtena edellisenä vuonna 73 () ja 55 (2012).

9 Poliisin paljastamien tärkeiden huumausainerikosten määrä 7 on selvästi pienempi kuin kahtena edellisenä vuonna l 8 () ja 13 (2012). Määrän laskuun vaikuttaa merkittävästi se, että poliisilaitoksen JR-yksikkö on osallistunut usean vakavan väkivaltarikoksen tutkintaan. Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset) 45,5 % (tavoite 50,6) on laskenut edellisestä vuodesta (47,2) ja sitä edeltävästä vuodesta 2012 (50,9). Omaisuusrikosten selvitystaso 35,9 % (tavoite 40) on samaa tasoa kuin edellisenä vuonna (35,3) mutta alhaisempi kuin sitä edeltävänä vuonna (40,2) Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso 95,7 % on parantunut kahdesta edellisestä vuodesta (93,3) ja 2012 (93,5). Selvitysprosenttien suuruuteen, yhtenä vaikuttavana tekijänä on tutkijoilla avoinna olevien juttujen määrä. Avointen juttujen määrä/tutkija on henkilöstön määrästä johtuen, kasvanut merkittävästi. Rikoslakirikosten tutkinta-aika 112 vrk (tavoite 100) on kasvanut kahdesta edellisestä vuodesta (99) ja 2012 (103). Kaiken kaikkiaan rikostoijunnan tuloksiin ovat vaikuttaneet merkittävästi, erityisesti perustutkinnan tutkijoiden määrän väheneminen sekä työskentely ns. väistötiloissa (Lappeenranta ja Kotka) sekä loppuvuoden osalta Joutsenon uuden säilöönottoyksiköa toiminnan alkaminen. Ulkomaalaisten maasta poistamisiin on jouduttu käyttämään myös rikostutkijoita. RIKOSTORJUNTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - rikostorjunta 2012 Tavoite TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa Henkilötyövuodet 197,9 190,7 206,4 192,2 Rikostorjunnan kustannukset, 1000 euroa Rikostorjunnan kustannukset euroa / htv Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset) TUOTTAVUUS Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset/henkilötyövuodet) 86,9 85,3 77,9 79,0 PALVELUKYKY JA LAATU Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset), prosenttia, vähintään 50,9 47,2 50,6 45,5 Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset), keskiarvo, vrk Omaisuusrikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään 40,2 35,3 40,0 35,9 Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / henkirikokset 93,5 93, ,7 Henkeen ja terveyteen kohdishineiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / pahoinpitelyrikokset 71,9 72,8 72,0 67,5

10 RIKOSTORJUNTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - rikostorjunta 2012 Tavoite Päätettyjen talousrikosten hitkinta-aika, keskiarvo, vrk, enintään SUORITTEET (koskee vain poliisitointa, PolStat: tutkiva yksikkö = poliisi) Kaikki selvitetyt rikokset, määrä Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä Päätettyjen talousrikosten määrä Avoinna olevien talousrikosten määrä Poliisin tietoon tulleet tärkeät huumausainerikokset. määrä Poliisin paljastamat törkeät huumausainerikokset, määrä Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa 1,19 0,35 1,00 1,09 Haltuun saatu rikoshyöty huumausainerikoksissa (netto), milj. euroa 0,01 0,02 0,10 0,01 Haltuun saatu rikoshyöty muu rikos (netto), milj. euroa 0,05 0,19 0,10 0,05 Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpl / henkirikokset Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpl / pahoinpitelyrikokset Rasistiset ja muut viharikokset, kpl (rasismi, ilmoitetut, kuukausittain -lähdekiiulio) Lupahallinto Tulostavoitteet l. Poliisilaitos osallistuu aktiivisesti ja suunnitelmallisesti lupahallinnon kokonaiskehittämishankkeen kehittämistoimien toteutukseen ja täytäntöönpanoon sekä asiakasviestintään Poliisihallituksen ohjeiden mukaisesti. 2. Poliisilaitos järjestää suunnitelmallisesti ampuma-aseasioiden lupa-ja valvontamenettelyiden toteutuksen siten, että ampuma-aseisiinja asetietojäijestelmään liittyvä ammattitaito sekä lainsäädännön tuntemukseen perustuva laadukas hallinnollinen päätöksenteko on varmistettu. 3. Poliisilaitoksissa tehtävät yksityistä turvallisuusalaa koskevat lupapäätökset ovat Poliisihallituksen ohjeiden ja linjausten mukaisia ja poliisilaitoksien suorittama alan valvonta on aktiivista. Erityisenä painopistealueena onjärjestyksenvalvontatoiminnan valvonta. 4. Poliisilaitos säilyttää lupapäätösten hyvän tason niin, että muutoksenhaussa muuttuu enintään 2 % poliisin päätöksistä. 5. Poliisilaitos varmistaa poliisin tavoitettavuudenja kohdentaa tarvittavan määrän resursseja ajanvaraukseen, sähköisen asioinnin tukitehtäviinja neuvontaan sekä muihin poliisilaitoksen neuvontatehtäviin. Tulostavoitteiden toteuma Poliisilaitos on osallistunut lupahallinnon kokonaiskehittämiseen siinä määrin kuin asiaan on pyydetty poliisilaitoksen osallistumista. Ampuma-ase-asioihin liittyvää

11 edellisvuonna tehtyä työnjakoa ja vastuutusta on noudatettuja asiantuntemusta keskitetty sekä syvennetty. Yksityistä turvallisuusalaa koskevat päätökset on tehty hallinnon linjausten mukaiseksi ja lupavalvontaan liittyvä yhteistyö valvonta- ja hälytystoiminnan kanssa on sujuvaa. Lupapäätösten laatu on pysynyt korkealla. Muutoksenhaussa on muuttunut noin viisi prosenttia poliisilaitoksen päätöksistä, mikä tarkoittaa kolmea päätöstä. Ajanvarausresurssit on saatu turvattua ruuhkaisimpinakin alkoina j a tavoitettavuutta on pyritty parantamaan keskittämällä puhelinpalvelua. Kuluneella toimintakaudella on pyritty panostamaan maksuttomaan lupavalvontaan. Maksullinen työaika on näin ollen vähentynyt, mikä näkyy tuottavuusluvussa. Lupahallinnon henkilötyövuodet on pyritty pitämään edellisvuoden tasolla, joskin toteuma osoittaa niiden laskeneen. Kaikkien poliisin myöntämien lupien määrä nousi edellisvuodesta. Nousua nähtiin erityisesti matkustusasiakirjojenja ajolupien osalta. Ulkomaalaislupien määrä väheni selvästi. Tämä johtunee venäjänkielisen työvoimatarpeen vähenemisestä kaupan ja palveluiden alalla. LUPAHALLINTO Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta 2012 Tavoite Toteama TALOUDELLISUUS Henkilötyövuodet 48,9 49,4 43,2 47,7 Lupahallinnon kustannukset, 1000 euroa Taloudellisuus (kustannukset/poliisin myöntämät luvat) Lupahallinnon kustannusvastaavuus, prosenttia Lupahallinnon tuottotavoite, l 000 euroa TUOTTAVUUS Tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/lupa-htv, maksullinen ja maksuton) Maksullisen toiminnan tuottavuus (poliisin myöntämät luvat / lupa-htv, maksullinen työaika) Maksuttoman toiminnan tuottavuus (valvonnalliset suoritteet / maksuton työaika, lupa-htv) PALVELUKYKY JA LAATU Koulutustunnit / lupa-htv 37,3 25,2 50,0 31,9 Käsittelyaika - kansalaisuushakemus(vrk) Käsittelyaika-1 vaiheen ajokorttilupa SUORITTEET Poliisin myöntämät luvat yhteensä, kpl Matkustusasiakirjat (passit ja henkilökortit) Ajoluvat Aseluvat Ulkomaalaisluvat Muut luvat Aseiden hallussapitolupiin kohdistuvat peruutukset ja varoitukset

12 LUPAHALLINTO Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Toteama 2012 Tavoite Ajo-oikeuspäätökset Järjestyksenvalvojakorttien peruutukset ja varoitukset Vartijakorttien peruutukset ja varoitukset Yhteiset palvelut Koulutus, osaamisen kehittäminen ja tutkimustoiminta Talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöstö kävi läpi perusteellisen ammattikäyttäjäkoulutuksen liittyen vuoden 2015 alussa käyttöön otettuun Kiekujärjestelmään. Myös muulle henkilöstölle tiedotettiin aktiivisesti järjestelmän käyttöönottamisen lähestymisestä sekä kannustettiin tutustumaan j äijestelmään koulutustilaisuuksien kautta. Kieku-esimiehille järjestettiin myös kohdennettua koulutusta ICT-palvelut Ei erityisiä tulostavoitteita vuodelle Materiaalipalvelut ja toimitilat Tulostavoitteet l. Poliisiyksikön hankintatoimi organisoidaan tuottavasti ja taloudellisesti sekä säännösten ja Poliisihallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Valtakunnallisiin materiaalin kehittämistyöryhmiin sekä välineistön ja ajoneuvojen käytön koulutustapahtumiin asetetaan asiantuntijoita ja kouluttajia. 2. Toimitaan aktiivisesti toimitilavuokrien, ylläpidon ja energiankäytön säästötavoitteen toteuttamiseksi. Tilatehokkuutta parannetaan sopimusten päättyessä sekä etsimällä aktiivisesti ulkopuolista käyttöä ns. yliväljille tiloille. Kaikissa poliisin toimitilahankkeissa sovelletaan poliisitalokonseptia. Tulostavoitteiden toteuma Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen hankintatoimi haki vielä muotoaan vuonna. Poliisihallituksen hankintaohjeen julkaisemisen myötä poliisilaitoksessa valmisteltiin hankintaohje, joka tuli voimaan vuoden 2015 helmikuussa. Vuonna hankinnat suoritettiin siihen liittyvän lainsäädännön, määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Toimitilavuokrien, ylläpidon ja energiankäytön säästötavoitteiden mukaisesti pyrittiin toimimaan. Poliisilaitos toimi omalta osaltaan aktiivisesti entisen Liikkuvan poliisin Kouvolan yksikön tyhjilleen jääneiden toimitilojen edelleen vuokraamiseksi, mutta ponnistelut eivät tuottaneet tulosta vielä vuonna vaikka kiinnostusta tiloihin ilmenikin 11

13 Poliisilaitoksen toimitiloista voidaan todeta, että Kotkassa ja Lappeenrannassa henkilöstö työskentelee väistötiloissa toimitiloissa ilmenneiden sisäilmaongelmien vuoksi. Kotkan toimitilaprojekti pääsi suunnittelun osalta vauhtiin vuoden aikana hankkeen rahoituksen varmistuttua. Vuoden aikana hankkeen suunnittelu etenikinjo melko pitkälle. Rakentamiseen päästään keväällä 2015 ja toimitilojen odotetaan olevan poliisin käytössä marraskuussa Lappeenrannassa valmistui hankesuunnitelma poliisiasematilojen peruskorjauksesta. Hankkeen rahoitus varmistui vuoden 2015 alussa j a suunnitelmien mukaan Lappeenrannan peruskorjattu poliisiasema on käytössä vuoden 2018 alussa Viestintä Tulostavoitteet l. Toteutetaan viestintästrategian mukaiset kehittämisalueet erityisenä painopistealueena Pora-hankkeen laadukas viestintä, uuden julkaisujärjestelmän (JUPO) käyttöönotto ja osallistuminen poliisin valtakunnalliseen viestinnän valmiusryhmän toimintaan. Tulostavoitteiden toteuma Valtakunnallisen viestinnän valmiusryhmän toimintaan ovat osallistuneet viestintäpäällikkö ja tutkinnanjohtajan tehtävissä toimiva rikoskomisario. Porahankkeesta on viestitty paikallisessa Pora-Cafessa, henkilöstötilaisuuksissaja sisäisessä intranetissä. Ulkoisessa viestinnässä valmistauduttiin siirtymään SOME maailmaan, joka toteutui vuoden 2015 puolella Laillisuusvalvonta Tulostavoitteet l. Yksiköllä on Pora III-linjausten mukaisesti järjestetty laillisuusvalvontaorganisaatio, joka ratkaisee yksikköä koskevia kantelulta sekä suorittaa yksikössä laillisuustarkastuksiaja raportoi tarkastusten tulokset niin, että ne voidaan käsitellä tuloskeskusteluissa. Tulostavoitteiden toteuma Laillisuusvalvonta Kaakkois-Suomen poliisilaitoksessa on järjestetty ja toteutettu v. vahvistetun laillisuusvalvontasuumiitelman mukaisesti. Suunnitelma on laadittu SM:nja Poliisihallituksen laillisuusvalvontaa koskevia määräyksiä ja ohjeita noudattaen ja Poliisihallituksen v. laillisuusvalvonnan painopistealueiden mukaisesti. Laillisuusvalvontatarkastukset on toteutettu suunnitelman mukaisesti ja tarkastuksista on laadittu tarkastuspöytäkirjat. Tarkastuksissa ei ole tullut esiin lainvastaista 12

14 toimintaa eikä toiminnassa muutoinkaan ole havaittu olevan moitittavaa. Tarkastusten perusteella on kuitenkin havaittu säännönmukaisesti esiin tulevia lähinnä kirjauksiin liittyviä epätarkkuuksia, joiden osalta asiaa on käsitelty eri yhteyksissä poliisilaitoksen tilaisuuksissa. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen oikeusyksikkö on osallistunut v. aikana poliisilaitoksen omiin koulutustilaisuuksiin kouluttajana Sisäinen tarkastus Poliisilaitokselle ei asetettu erityisiä tulostavoitteita sisäisen tarkastuksen osalta. Valvonta on tapahtunut normaalina virkatyönä työtehtävien ohessa Riskienhallinta Tulostavoitteet l. Riskienhallinta on jatkuvaa toimintaa. Tunnistetut riskit arvioidaan ja ryhdytään toimenpiteisiin kriittisten ja korkeiden riskien hallitsemiseksi. Päätökset riskienhallinnan toimista tekee yksikön johto. Tulostavoitteiden toteuma Riskienhallinnassa turvallisuuspäällikön myötävaikutuksella luotiin riskienhalliataty apajat, joiden työskentelyn on tarkoitus alkaa vuoden 2015 alkupuolella. Toimipisteiden pelastussuunnitelmia on päivitetty ajan tasalle. Toimitilaturvallisuuteen liittyviä tarkastuksia on suoritettuja havaittuja puutteellisuuksia on korjattu. Turvallisuustoimintaa on organisoitu nimeämällä kunkin toimipisteen turvallisuusvastaavat Tietoturvallisuuden ja tietosuojan valvonta Tietoturvallisuuden j a tietosuojan osalta ei poliisilaitokselle asetettu erityisiä tulostavoitteita vuodelle. Tietoturvallisuuden tilaa seurattiin mm. Haitikin toimittamien kuukausittaisten tietoturvallisuusraporttien kautta Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Poliisilaitoksen lupapalvelusuoritteiden tuotto kasvoi vuodesta ja oli myös suurempi kuin vuoden 2012 toteutuma. Kustannusvastaavuus laski hieman vuodesta ollen 116,13 %. Muiden julkisoikeudellisten suoritteiden ja liiketaloudellisten suoritteiden tuotot kasvoivat hieman vuodesta. Lupapalvelusuoritteiden kustannukset kohosivat vuodesta 2012 vuoteen, mutta vuonna kustannukset jäivät jopa alle vuoden 2012 tason. Muiden 13

15 julkisoikeudellisten suoritteiden ja liiketaloudellisten suoritteiden kustannukset ovat kohonneet voimakkaasti. Kohonneet kustannukset ovat johtuneet suurelta osin ko. suoritteille kirjautuneiden henkilöstökustannusten kasvusta. MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA Momentti: Poliisin toimintamenot Yksikkö Lisätietojen antajan yhteystiedot Pänamäärä Kaakkois-Suomen poliisilaitos Selite Marja Eerikäinen Lupapalwlu suoritteet 2. Muutjulkis sikeudelliset suoritteet 3. Liiketaloudelliset suoritteet 1. LupapaMu suoritteet 2.Muutjulkis. aikeudelliset suoritteet 3. Liiketaloudelliset suoritteet 1. Lupapatelu äuoritteel Z.Muutjulkis oikeudelliset suoritteet 3. Liike- [aloudellise' suoritteet 4. Erityislakien mukaiset suoritteet Yhteensä 1. TUOTOT < 575( ; 70 64! ; 8687 ( KUSTANNUKSET Erilliskustannukset 2.1Aneetjatarukkeet 2.2 Henkilöstökustannukset 2.3 Vuokrat 2.4 Palvelujen ostot 2.5 Muut kulut YMeensE 42059] ] f E 198i 48C 3707f 9i 2W 29{ 1 ee ; 3774; E 19920; ( 1696C E 205( i 392; 100S 6905; 15; ~l C ; 1055E 610E 204; c c c c c c Yhteiskustannukset (osuus) 2.6 Tukitoiminnot 2.7 Poistot 2.8 Korot 2.9 Muut yhteiskustannukset Yhteensä ] ' Wi 1; 525C S 75; 25; C U 96^ 3C 1036C 1727; ^ o o ; 185C 2; 1972E 3157; [ [ c [ c KAIKKI KUSTANNUKSET ] 4583C 381E S E c KUSTANNUSVASTAAVUUS S c Lupapalrelujen osuus tukitoiminnoista Tukitoiminnot yhteensä :n osuus työajoista 4041 :n tukitoiminnat 6, KUSTANNUSVASTAAVUUS 124,37% 147,47% 150,74% 119,14% 81,84% 78,87% 116,13% 52,07% 52,07% Yhteisrahoitteinen toiminta Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella ei ole ollut yhteisrahoitteista toimintaa vuonna. 14

16 l. 4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tulostavoitteet l. Laaditaan pitkän tähtäimen poliisiyksikkötasoinen henkilöstösuunnitelma, joka sisältää henkilöstöresurssien määrää, laatua ja kehittämistä koskevat tavoitteet ja toimenpiteet. 2. Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan organisaation muutosprosessissa. Tulostavoitteiden toteuma Koko poliisilaitoksen henkilöstöä koskeva henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vahvistettiin keväällä. Suunnitelma tullaan jatkossa päivittämään vuosittain. Henkilöstön työhyvinvointi on ollut jatkuvan huomion kohteena ja siitä on pyritty huolehtimaan kaikin poliisilaitoksen käytössä olevin keinoin. Poliisin hallintorakenneuudistuksen jälkeen uusi Kaakkois-Suomen poliisilaitos aloitti toimintansa vuoden alussa. Uudistuksen aiheuttamista muutoksista tiedotettiin kattavasti henkilökunnalle poliisilaitoksen omissa viikkopalavereissa sekä poliisilaitoksen poliisi-cafe tilaisuuksissa, henkilöstöä kannustettiin osallistumaan myös valtakunnallisiin poliisi-cafe-tilaisuuksiin. Seuraavassa taulukossa on esitetty erilaisia poliisilaitoksen henkilöstöön liittyviä tietoja. Taulukossa oleva poliisin henkilöstömäärän toteuma ei sisällä Kouvolan liikkuvan poliisin henkilöstöä, lähes 40 henkilöä, jotka siirtyivät poliisin hallintorakenneuudistuksessa Kaakkois-suomen poliisilaitokseen. Vuoden toteumatiedossa on mukana myös em. liikkuvan poliisinyksikön henkilöstö. Kun huomioidaan Kaakkois-Suomen poliisilaitokseen siirtyneet Etelä-Karjalanja Kymenlaakson poliisilaitosten, sekä liikkuvan poliisin Kouvolan yksikön henkilöstö, voidaan todeta, että vuoden tasosta poliisilaitoksen HTV-määrä laski vuoden aikana 24:llä,joista 15 kohdistui poliisihenkilöstöön. 15

17 HENKILÖSTÖRESURSSIT 2012 Tavoite Henkilöstömäärä ja rakenne, poliisin momentti l. Poliisin henkilöstö yhteensä, htv 481,4 468,8 480,0 487,7 2. Poliisimiehet. htv 349,5 348,9 372,00 369,9 -päälliköt, htv 7,0 6,8 4,0 4,0 -päällystö, htv 29,4 29,4 31,0 33,3 -alipäällystö, htv 86,0 86,4 86,0 88,3 -miehistö, htv 227,1 228,1 251,0 244,2 3. Opiskelijat, htv 15,9 5,0 9,0 8,0 4. Muu henkilöstö, htv 116,0 114,9 108,0 109,9 -vartijat, htv 23,3 23,1 23,0 22,3 -toimistotyöntekijät, htv 76,4 75,8 74,0 68,9 -muut. htv 16,3 16,0 11,0 18,6 5. Naisia. %-osuus koko henkilöstöstä 29,1 29,5 29,4 29,1 6. Naisia, %-osuus poliisimiehistä 14,0 14,0 20,6 15,5 Työhyvinvointi Sairauspoissaolot, työpäivää / htv 11,9 12,4 12,0 11,5 Työtyytyväisyysindeksi Osaamisen kehittäminen Tulos-ja kehityskeskustelujen käyminen (% henkilöstöstä käynyt) Kehityssuunnitelmien laatiminen (laadittu %:lle tulos-ja kehityskeskustelujen käyneistä) 1.5 Tilinpäätösanalyysi Poliisilaitoksen rahoitusrakenne on kuvattu tarkemmin taulukossa kohdassa Talousarvion toteutumista kuvaa taulukko kohdassa l.5.2 ja tuotto- ja kululaskelma on kohdassa l.5.3 ja tase. 16

18 1.5.1 Rahoituksen rakenne y 815 Kaakkois-Suoiri 7 S Estä Kohteet - Kokonaissurrma on tyhjä tai nolla (rivit ia sarakkeet) Saldo l. Tuotot 1.1. Maksullisen toimiman tuot( : Liiketaloudellisten suoritteuen tuot l. 2. Muut tuotot l.tuotot 2. Kulut 2. l. Aineet, tarvikkeet ja tavar, Atk-laitteet ja -ohjelmat (ei pitkää» 2.2. HenkBstokulut 2.3. Vuokrat IA. Palvelujen ostot 2.5. Muut kulut 2, Kulut 3. Investoinnit 3.1. Kuljetusvälineet 3.4. Muut investoinnit 3. Investoinnit VK/Tuotto-ja kuluraportti Muut julkisoikeudeliset suoritteet 1.1. Maksullisen toiminnan tuotot Yhteistoiminnan tuotot Loytötavarat Muut tuotot 1.2. Muut tuotot Kuljetusvälineiden käyttökulut 2.1.3Toimstotarvikkeet 2.1.')Toimtik)jenLVIS Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat; 2,1, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2.2. l Kiinteät palkat 2.2.2Työaikakorvaukset Ylityökorvaukset Lomaraha Muut palkkausmenot 2.2,6 HenkiBstösivukulut 2,2,Henkilöstökulut ' 2.3. l Toimtitojen vuokrat Kuljetusvälineden vuokrat ' Muut vuokrat 2,3, Vuokrat z.i.irr-palvelut Toimstopalvelut HenkiBstöpah/elut : 2.4.'! Asiantuntija-, tutkimus- ja koulutus Tolmtitojen Hnteistöpah/elut Kuljetusvälineiden ylläpito Muut pah/elut 2,4, Palvelujen ostot l 2.5. l Matkakulut Henkilöstölle maksettavat korvauks: Muut kulut ; 2,5. Muut kulut Kuljetusvälineet 3,1, Kuljetusvälineet Muut investoinnit 3,4. Muut investoinnit Poliisin toimntai Maastap 32.TOt:nhalinn33.Sni:nhaHTAKPT 8686, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,57 35,33 35, , ,10 27, , ,01 36, , ,81 24, , , , , , , , , , , / , , , , , , , , , , , , , , , , / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , / , , , , , , ,42 -l , , ,51 -l , ,50 17

19 L5.2 Talousarvion toteutuminen Kaakkois-Suomen poliisilaitokselle vuodelle osoitettu rahoitus oli riittäväjoskin on huomattava, että henkilöstön määrä supistui vuoden aikana. Saadun rahoituksen ylijäämä oli noin euroa. Poliisilaitoksen tuottotavoitteeksi asetettu euroa ylittyi n eurolla. Tammi-joulukuu ~] Budjetti Saldo l Budjettiero l. Tuotot 1.1. Maksullisen toiminnan tuotot l. 2. Muut tuotot , , , ,22 l.tuotot yhteensä , ,43 2. Kulut 2.1. Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2.2. Henkilöstökulut , , , , , , Vuokrat , , Palvelujen ostot , , Muut kulut , , , ,00 U3352,00 3. Investoinnit 3.1. Kuljetusvälineet 3.2. Teto-ja viestlntälaitteet/ -järjestelmät 3.3. Toimitilojen kalustaminen 3.4. Muut investoinnit 3. Investoinnit yhteensä Tuotto- ja kululaskelma Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen bruttorahoitus vuonna oli yhteensä euroa sisältäen tuottotavoitteen euroa. Taulukon mukaan kulut ovat kasvaneet selvästi vuodesta vuoteen. Tämä selittyy sillä, että vuoden ja sitä aiempien vuosien kohdalla ei kuluissa ole mukana Kouvolan liikkuvan poliisin yksikön kuluja, vaan kyseessä ovat Etelä- Karjalan ja Kymenlaakson poliisilaitosten yhdistetyt kulut. 18

20 Slo Emijsffiero nw W I}M m^i m 73333, ,52 (522 m \W 751,53 1W MW VW\ Ilmi 11732,22 Uuotoft mw MSW ,31 MW mw w ii? mw 7213,9) mw\ mw mw sm mw msiiu i mwimw-nw mwwwwnmwmw wiwwi mw iw mw m mw U\W mw w mw 1[W -W imw ,28 3SS72, mw mw m mw m^ mw w 2,itLU_ , ,21 m,i[ 32W1 mwam mw \w mm miw , Tase Tammi-joulukuu l. Tuotot i 2. Kulut 13. Investoinnit Maksullisen toiminnan tuotot Muut tuotot 75869, ,44 +/ , ,22 11.Tuotot yhteensä l , /43] j 2.1. Aineet, tarvikkeet ja tavaral l2.2.henkilöstökulut ;'2.3. Vuokrat Palvelujen ostot Muut kukit 12. Kulut yhteensä 13. l. Kuljetusvälineet Tieto- ja vfesthtälaitteet/ -j;! 3.3. Toimtibjen kalustaminen ; 3.4. Muut investoinnit , , , , , , , , , , , , Investoinnit yhteensä 8 649, , /16) -8468,60 l , , , , ,33 gsjgi^ 2;033;668^B7i i +/- % 11,40% 9,12% 10,33 /o -0,94% 6,21% 9,15% 4,84% 27,12% 6,41 /o,0,0,0,0,0 y 6^Si%;V-.^ "l 19

21 Kouvolassa Poliisipäällikkö MU^ / Ossi Lähdesmäki 20

ffi POLI I5I HAMEEN POLI ISI LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2or4

ffi POLI I5I HAMEEN POLI ISI LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2or4 ffi POLI I5I a HAMEEN POLI ISI LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2or4 GD @o PO I SISALLYS 1.1 Johdon katsaus... 1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta 1.3.1 Valvonta ja hälytystoiminta 1.3.2

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen toimintakertomus 2014

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen toimintakertomus 2014 Toimintakertomus ID-1555009721 1 (19) 27.02.2015 POL--16521 Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen toimintakertomus ITÄ-UUDENMAAN POLIISILAITOS Kielotie 21, PL 98, 01301 VANTAA kirjaamo.ita-uusimaa@poliisi.fi

Lisätiedot

Perustuslain 47 :n 2 momentin mukainen selvitys Eduskunnalle poliisin hallintorakenneuudistuksesta

Perustuslain 47 :n 2 momentin mukainen selvitys Eduskunnalle poliisin hallintorakenneuudistuksesta Selvitys SM022:00/2012 19.12.2014 Perustuslain 47 :n 2 momentin mukainen selvitys Eduskunnalle poliisin hallintorakenneuudistuksesta (Pora III) Hyväksyessään hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi poliisin

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus Toimintakertomus SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 3 2 TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 4 3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS... 6 3.1 TOIMINNAN TUOTTAVUUS... 6 3.2 TOIMINNAN TALOUDELLISUUS...

Lisätiedot

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 15.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO - 2-1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus 3 1.1.1 Toimintaympäristön keskeisimmät muutokset 3 1.1.2 Toiminnan keskeisimmät tulokset

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusviraston tilinpäätös vuodelta 2012

Liikenteen turvallisuusviraston tilinpäätös vuodelta 2012 n tilinpäätös vuodelta 2012 PL 320, 00101 Helsinki puh. 029 534 5000, faksi 029 534 5095 Y-tunnus 1031715-9 Trafiksäkerhetsverket PB 320, 00101 Helsingfors tfn 029 534 5000, fax 029 534 5095 FO-nummer

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2012-2015 sekä tulossuunnitelma 2011. Hallinto

Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2012-2015 sekä tulossuunnitelma 2011. Hallinto Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2012-2015 sekä tulossuunnitelma 2011 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA35/2010 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2011 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 / 2012 Kuvailulehti Dokumentin päivämäärä: Tekijät: Dokumentin laji: Toimintakertomus Toimeksiantaja: Työryhmän asettamispäivä:

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008

Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISU 6/2009 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Helsinki 2009 Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014

Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 RIKOSSEURAAMUSLAITOS Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 2/2015 Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 13.3.2015 Sisällysluettelo Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös vuodelta

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2012

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2012 Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2012 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 14/2013 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2012 Helsinki

Lisätiedot

TRAFI/339/02.00.00/2014

TRAFI/339/02.00.00/2014 TRAFI/339/02.00.00/2014 Liikenteen turvallisuusviraston tilinpäätös vuodelta TRAFI/339/02.00.00/2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Tulostavoitteet ja seurattavat

Lisätiedot

TULLIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014

TULLIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 TULLIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 13.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO - 2-1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus 3 1.1.1 Toimintaympäristön keskeisimmät muutokset 3 1.1.2 Toiminnan keskeisimmät tulokset ja kehitys

Lisätiedot

Sisäministeriö - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2014

Sisäministeriö - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2014 Sisäministeriö - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 214 SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 8/215 Hallinto Sisäministeriö Helsinki 215 ISSN 2341-8524 ISBN 978-952-324-23- (nid.) ISBN 978-952-324-24-7 (PDF) SISÄMINISTERIÖ

Lisätiedot

Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012

Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 1/240/2013 Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 1/2013 Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 15.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintakertomus 1 1.1 Johdon katsaus.. 1 1.2 Vaikuttavuus..

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2011. Hallinto

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2011. Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2011 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 25/2012 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot 2011 Helsinki 2012

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2010. Hallinto

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2010. Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2010 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 20/2011 Sisäasiainministeriö Monistamo Helsinki 2011 ISSN 1236-2840 ISBN 978-952-491-670-7 (nid.) ISBN

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009. Hallinto

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009. Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISU 15/2010 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009 Helsinki

Lisätiedot

Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013

Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 RIKOSSEURAAMUSLAITOS Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 2/2014 Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 14.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintakertomus 1 1.1 Johdon katsaus..

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS 2014

RAJAVARTIOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS 2014 RAJAVARTIOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS LÄHETE 2/21/2015.3.2015 RAJAVARTIOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA Oheisena lähetetään tiedoksenne Rajavartiolaitoksen tilinpäätös vuodelta. Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö

Lisätiedot

Toimintakertomus id9498059 2 (43) Hallinnon tietotekniikkakeskus Allekirjoitettu 00.06.01 HAL/2013/277 15.03.2013

Toimintakertomus id9498059 2 (43) Hallinnon tietotekniikkakeskus Allekirjoitettu 00.06.01 HAL/2013/277 15.03.2013 HALTIKin toimintakertomus vuodelta 2012 Toimintakertomus id9498059 2 (43) Allekirjoitettu 00.06.01 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö 30/2014 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Julkaisun nimi:

Lisätiedot

ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014

ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 ARKISTOLAITOS 13.3.2015 AL/17279/00.01.00/2014 ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KANSALLISARKISTO Sisällysluettelo Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS....1 1.1 JOHDON KATSAUS... 1 1.2 VAIKUTTAVUUS... 3 1.3

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö -tiliviraston tilinpäätös 2006

Sisäasiainministeriö -tiliviraston tilinpäätös 2006 Sisäasiainministeriö -tiliviraston tilinpäätös 2006 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 17/2007 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 19.3.2007 Tekijät (toimielimestä, toimielimen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilinpäätös 99550 126/321/2013 1 (36) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS SISÄLTÖ 1 Toimintakertomus... 2 1.1 Johdon katsaus...

Lisätiedot

TULLIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013

TULLIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 TULLIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 14.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO - 2-1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus 3 1.1.1 Toimintaympäristön keskeisimmät muutokset 3 1.1.2 Toiminnan keskeisimmät tulokset ja kehitys

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2012 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12013 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Dokumentin päivämmrä: 14.3.2013 Tekijät:

Lisätiedot

ja viipymättä hoidettavien hälytystehtävien toimintavalmiusajalla, rikoslakirikosten selvitysasteella ja tutkinta-ajalla (pois luettuna liikenne-

ja viipymättä hoidettavien hälytystehtävien toimintavalmiusajalla, rikoslakirikosten selvitysasteella ja tutkinta-ajalla (pois luettuna liikenne- 6.TURVALLISUUS 6.1. POLIISITOIMI JOHDANTO Arviointikohteina ovat poliisin ennalta estävä toiminta, nopea avun saanti sekä tutkinnan palvelutaso, joita mitataan Sisäasiainministeriön toimeksiannon mukaisesti

Lisätiedot

Maahanmuuttovirasto KIRJANPITOYKSIKÖN TILINPÄÄTÖS 2014

Maahanmuuttovirasto KIRJANPITOYKSIKÖN TILINPÄÄTÖS 2014 Maahanmuuttovirasto KIRJANPITOYKSIKÖN TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 1. Johdon katsaus... 3 1.1. Vaikuttavuus... 5 1.1.1. Toiminnan vaikuttavuus... 5 1.1.2. Siirto- ja sijoitusmenojen

Lisätiedot

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2008

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2008 VARASTO K IRJASTO Toim intak e rtom us 2008 Toimintakertomus 2008 Varastokirjasto Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan... 1 2. Vaikuttavuus... 3 2.1. Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen...

Lisätiedot