Sisällysluettelo. Sisällys. l Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen toimintakertomus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. Sisällys. l Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen toimintakertomus 2014... 2"

Transkriptio

1 m \:' < ^, i f^i^, s A!! i-

2 Sisällysluettelo Sisällys l Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen toimintakertomus Johdon katsaus Toiminnan vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Valvonta ja hälytystoiminta sekä liikennevalvonta Rikostorjunta Lupahallmto Yhteiset palvelut...l l Koulutus, osaamisen kehittäminen ja tutkimustoiminta...l l ICT-palvelut...^ Materiaalipalvelut ja toimitilat...l l Viestintä Laillisuusvalvonta Sisäinen tarkastus Riskienhallinta Tietoturvallisuuden ja tietosuojan valvonta...l Maksullisen toiminnan tulos j a kannattavuus Yhteisrahoitteinen toiminta l. 4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen...l Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen...l Tuotto-jakululaskelma...l Tase... 19

3 Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen toimintakertomus 1.1. Johdon katsaus Kaakkois-Suomen poliisilaitos aloitti toimintansa vuoden alussa. Poliisilaitos muodostettiin poliisin hallintorakenneuudistuksessa yhdistämällä Etelä-Kaijalanja Kymenlaakson poliisilaitokset. Uuteen poliisilaitokseen yhdistettiin myös Liikkuvan poliisin Kouvolan yksikkö. Poliisilaitosten toiminnallisena j ohtolauseena on ollut: " yhtä köyttä yhteen suuntaan" ja asenteellisena: " Ken tahtoo - keksii keinot, ken ei tahdo - keksii selitykset". Poliisitoiminnan kokeminen ja näkeminen yhtenäisenä kokonaisuutena sektorijaosta riippumatta on ollut läsnä kaikessa toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa Etelä-Karj alassa Lappeenrannan poliisiaseman henkilöstö palasi saneerattuihin väistötiloihinja poliisiaseman peruskorjaushankkeeseen liittyen allekirjoitettiin ehdollinen vuokrasopimus. Tavoite on, että peruskorjatuissa, uusissa terveellisissä tiloissa päästäisiin työskentelemään vuoden 2018 alussa. Kymenlaaksossa Kotkan uuden poliisiaseman hankesuunnitelma on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Uuden poliisiaseman pitäisi olla muuttokunnossa marraskuun alussa Kotkassa poliisin henkilöstö on kokonaan siirtynyt pois sisäilmaongelmista kärsivästä poliisitalosta. Poliisihenkilöstö työskentelee nyt poliisitalon tontille pystytetyissä parakeissa. Poliisilaitos on toiminut tiiviissä yhteistyössä toiminta-alueen kaupunkien kanssa. Turvallisuussuunnittelulla on jo pitkät ja maineikkaat perinteet Kouvolan kaupungin kanssa. Vuonna 2012 käynnistynyt eteläisen Kymenlaakson turvallisuussuunnittelu on edennyt lähes valmiiseen tuotokseen. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen alueella j äij estettiin suuria yleisötapahtumia, kuten Kotkan Meripäivät. Suuria yleisömääriä houkuttelivat myös toistuvat urheilutapahtumat. Muun muassa lupahallinnollisin yhteistyön keinoin vakavilta jäijestyshäiriöiltä vältyttiin. Vuoden aikana poliisilaitosten henkilöstön määrä väheni. Tästä huolimatta operatiivisen toiminnan tulokset olivat hyviä. Kaakkois-Suomen poliisilaitos sopeutti toimintansa onnistuneesti annettuun rahoituskehykseen. 1.2 Toiminnan vaikuttavuus Hälytystehtävien (A, B, C) määrä on kasvanut vuodesta jopa enemmän kuin oli ennakoitu. A ja B hälytystehtävien määrä oli kuitenkin hieman pienempi kuin vuonna. Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä pysyi vuoden tasolla. Kun tarkastellaan A ja B -luokan tehtävien toimintavalmiusaikaa, voidaan todeta, että 2

4 vuodelle asetettua tavoitetta ei saavutettu, mutta toimintavalmiusaika oli kuitenkin alhaisempi kuin vuonna. Katuturvallisuusindeksin perusteella näyttää siltä, että yleisten paikkojen turvallisuus on parantunut. Liikemieturvallisuusindeksi näyttää puolestaan liikenneturvallisuuden heikentyneen jonkin verran. Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen määrä laski vuodesta. Myös vahingonteot yleisellä paikalla laskivat voimakkaasti. 1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Poliisi -HTV laski vuoden aikana. Toimintavalmiusaika pysyi kuitenkin hyvällä tasolla. Hälytystoimintaan käytetty HTV nousi vuoden tasosta. Valvonnan HTV nousi vuodesta mikä johtuu siitä, että vuoden luvussa on mukana myös Poliisin hallintorakenneuudistuksessa Kaakkois-Suomen poliisilaitokseen yhdistetyn Kouvolan liikkuvan poliisin yksikön työpanos, mikä puuttuu vuoden luvusta. Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet vähenivät voimakkaasti, mikä selittyy sillä, että Kaakkois-Suomen alueella ei ns. tolppavalvontaa suoritettu alkuvuonna lainkaan. Poliisilaitos sai valvontakamerat käyttöönsä vasta kesäkuussa. Rikostoijunnan henkilötyövuosissa tapahtui vähennystä, mikä selittyy sillä, että pääosa poliisihenkilöstön vähentymisestä kohdistui rikostorjuntaanja siellä erityisesti perustutkintaan. Selvitettyjen rikoslakirikosten määrällä suhteessa henkilötyövuosiin ei vuonna ole ollut kahden aiemman vuoden luokkaa. Rikoslakirikosten selvitystaso heikkeni hieman ja keskimääräinen tutkinta-aika kasvoi yli 100 :n vuorokauteen Valvonta ja hälytystoiminta sekä liikennevalvonta Valvonta- ja hälytystoiminnaa tulostavoitteet l. Poliisin toimintavalmius AB-tehtävissä säilyy vähintään vuoden 2012 tasolla. 2. Poliisimiesten oma-aloitteisuus rikosten ja häiriöiden ennalta estämisessä kasvaa. 3. Toimeenpannaan poliisin ennalta estävän strategian mukaiset toimenpiteet. 4. Tilannekeskuksen perustaminen j a j asentaminen kiinteäksi osaksi poliisin päivittäisi ahtamista

5 Tulostavoitteiden toteuma Toimintavalmius AB-tehtävissä oli 16.8 minuuttia. Kenttätoiminnassa on jouduttu toimimaan erittäin usein laitoksessa määriteltyjen minimivahvuuksien mukaan, mikä osaltaan on aiheuttanut toimintavalmiusaikoihin viivettä. Oma-aloitteisten tehtävien prosenttiosuus kuluvalle vuodelle on 32,8 prosenttia kun se kahtena aikaisempana vuotena oli 26,5 ja 26,8 prosenttia. Pelkkien lukujen valossa voidaan todeta oma-aloitteisuuden kasvaneen. Poliisilaitoksessa on määritelty ennalta estävän toiminnan vastuut ja ohjeistettu menettely sekä toimintatavat EET- toimintaan osallistumisesta. Ennalta estävän toiminnan strategian linjaukset on tiedostettuja niiden toimeenpano on käynnistetty, joskin resurssikysymykset ovat vaatineet uusia linjauksia muun muassa koulupoliisitoimintaa. Poliisilaitoksessa toimii kaksi SOME -poliisia, j öistä toinen aloitti pääpoliisiasemalla kuluvan vuoden kesällä. Poliisilaitoksen tilannekeskus aloitti toimintansa 3.2. ja on muodostunut kiinteäksi osaksi päivittäisj ahtamista. Tilannekeskus on riittävästi resursoitu varahenkilöstöineen niin, että sillä on hyvät valmiudet toimia 24/7. Valvonnan tuottavuus laski huomattavasti verrattuna edelliseen vuoteen mutta oli selvästi asetettua tavoitetta (438) korkeampi (492). Hälytystoiminnan tuottavuus laski verrattuna kahteen edelliseen vuoteen, ja oli selvästi asetettua tavoitetta (1042) heikompi (559). A,B,C -hälytystehtävien määrä nousi vuonna (57183) edellisiin vuosiin nähden (48134/2012) ja (53389/). Hälytystoiminnan tuottavuuteen vaikutti heikentävästi erityisesti B-tehtävien määrän huomattava lasku edellisiin vuosiin verrattuna sekä hälytystoiminnan kasvanut henkilötyövuosien määrä. A-kiireellisyysluokan tehtävissä tavoite alittui. Tavoitteena oli enintään 10,5 minuuttia, j a toteutuma 10,0 minuuttia. A+B -kiireellisyysluokan tehtävissä sitä vastoin tavoitteena ollutta 15,0 minuuttia ei saavutettu vaan toteuma oli 16,9 minuuttia. Sekä A-, että A+B -kiireellisyysluokan toimintavalmiusajat paranivat vuodesta. Kasvanutta toimintavalmiusaikaa A+B -kiireellisyysluokan tehtävissä selittänee hälytystehtävien määrän kokonaiskasvu vuonna sekä toistaiseksi selvittämätön poliisin viive tehtävän vastaanottovaiheessa. Siirtyminen Kuopion hätäkeskuksen alaisuuteen vaikuttaa edelleenkin osaltaan A+B -kiireellisyysluokan tehtäväilmoitusten toimintavalmiusajan kasvuun. Tehtäväksi anto, kiireellisyysluokitusja kirjaamiskäytäntö eivät tapahtuneet sovitusti. Yleisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyjen ja vahingontekojen määrä jatkoi laskuaan edellisvnosien tavoin. Samoin yksityisillä paikoilla tapahtuneissa pahoinpitelyjen tapahtui laskua edellisvuosien tapaan. Valvonta- ja hälytystoiminnan tulos kestää valtakunnallisen vertailun. Tuloksentekokykyyn vaikutti kuitenkin heikentävästi muun muassa Lappeem-annan

6 poliisiaseman toimiminen väistötiloissa kaukana kaupungin keskustasta ja sen myötä poliisivankilan muutto Imatran poliisiasemalle. Viimeksi mainitun vuoksi lisääntyneet kuljetustehtävät söivät valvontaresursseja etenkin poliisilaitoksen itäisellä toimintaalueella (Etelä-Kaijala). Liikennevalvontatoimirman tulostavoitteet l. Liikenneturvallisuus säilyy vuoden 2012 tasolla 2. Liikenteenvalvontaan kohdennetaan vähintään PORA III linjausten mukainen määrä henkilötyövuosia. 3. Liikenteenvalvonnan suoritteiden taso pysyy vähintään vuoden 2012 tasolla. 4. Road Policing -malli otetaan käyttöön liikennepoliisisektorillaja sen avulla edistetään monipuolisesti muiden poliisitoiminnan osa-alueiden tuloksellisuutta liikenneturvallisuustyötä tehtäessä. 5. Liikennepoliisisektori vastaa päätehtävänään liikenneturvallisuudesta toimialueellaan, mutta osallistuu lähimmän partion periaatteella kiireellisien hälytystehtävien hoitamisen tukemiseen. Tulostavoitteiden toteuma Liikenneturvallisuusindeksin toteutusarvio on toimintakaudelta 138,8, kun se vuonna oli 151,8 ja vuonna ,7. Tänä vuonna henkilövahinkoon j ahtavat onnettomuudet ovat lisääntyneet. Liikennevalvonnan HTV oli 46,0. Vuoden tavoite on myös 46,0. Vuoden toteuma-arvio on 40,4. Tavoitteeseen ei päästy, koska liikennesektorin henkilöstön poistuma on ollut merkittävä. Samoin VHS:n kenttätoiminta on toiminut minimi vahvuuksilla j ajopa alle, jolloin liikennesektori on joutunut paikkaamaan vajetta. Myös raskaan liikenteen osalta HTV -tavoitteeseen 4,8 pääseminen on haasteellista henkilöstömäärän vähenemisestä ja muista tehtävistä johtuen. Vuoden tavoitteesta olemme 0,8 HTV jäljessä (tammi-elokuun seuranta). Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet vähenivät. Tämä selittyy sillä, että ensimmäiset kamerat saimme liikennevalvontatolppiinjuhannusviikolla. Laitoksen neljästä kamerasta vain kaksi on ollut toiminnassa. Kaksi kameraa on ollut korjattavana ulkomailla. Toinen on palautunut, mutta toinen on edelleen korjauksessa. Automaattivalvonta-auto saatiin toimintaan heinäkuun lopulla. Auton käytöstä vastaa valvonta- ja hälytystoimintasektori. Liikennevalvonnan tuottavuudessa KPL/HTV olemme keskitasoa muihin poliisilaitoksiin nähden. Raskaan liikenteen suoritteissa/htv olemme suoriutuneet erinomaisesti. Suunnitelmallista ja paljastavaa rikostoijuntatyötä toteutettiin yhteistyöllä poliisilaitoksen muiden sektoreiden kanssa Road Policing, kuljetusrikollisuuden, harmaa talouden ja ulkomaalaisvalvonnan saralla.

7 Vuoden aikana meillä on ollut lukuisia yhteisiä raskaan liikenteen valvontatapahtumia niin tullin, rajan, kuin myös K-I katsastustoimen kanssa. Ammattimaisessa liikenteessä ajo- ja lepoaikasäännösten rikkomukset ovat edelleen varsin yleisiä. Vaikka rajan ylittävä liikenne on vähentynyt huippuvuodesta 2012, niin silti myös ulkomaalaisvalvoimassa ollaan tavoitteessa. Liikennesektori on myös ollut aktiivisesti mukana laitoksen muiden sektoreiden j ärjestämissä valvontatapahtumissa. VALVONTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta 2012 Tavoite TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat, l 000 euroa Henkilötyövuodet m 112,7 fm 95,5 120 m 116,3 Valvonnan kustannukset euroa / htv Valvonnan kustannukset, 1000 euroa Taloudellisuus (kustannukset / A B C-tehtävät) ,4 195 TUOTTAVUUS Tuottavuus (ABC tehtävät / henkilötyövuodet) PALVELUKYKY JA LAATU Katuturvallisuusindeksin arvo. 1999=100 98,91 105,25 104,00 111,21 Liikenneturvallisuusindeksin arvo. 2001= ,7 151,8 13 arvio 138,8 SUORITTEET Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämaära A B C, kpl Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen määrä Yleisten paikkojen vahingontekojen määrä Yksityisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyiden määrät Liikennevalvontaan käytetty työaika, tunnit/ ,4 22,4 46,0 42,1 Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, tunnit/1640 2,25 2,99 4,00 2,32 HÄLYTYSTOIMINTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - hälytystoiminta ToteumE 201; Tavoite TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat, l 000 euroa 300; Henkilötyövuodet 43,; 55,1 33,6 60,5 Hälytystoiminnan kustannukset, 1000 euroa Hälytystoiminnan kustannukset euroa / hh' Taloudellisuus (kustannukset / hälytystehtävät A+B) euroa ,9 162 TUOTTAVUUS Tuottavuus (hälytystehtävät A+B / henkilötyövuodet) 89E

8 HÄLYTYSTOIMINTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - hälytystoiminta 2012 Tavoite PALVELUKYKY JA LAATU Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min 9,6 10,1 10,5 1 ToimintavalmiusaikaAja B -luokan tehtävissä, min 15,2 17,1 15,0 16,9 SUORITTEET Hälytystehtävien määrä (A,B,C) tehtävämäärä, kpl Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät, lkm, enintään Aja B hälytystehtävien määrä enintään, kpl Perheväkivaltarikosilmoihisten määrä, kpl Rikostorjunta Tulostavoitteet l. Laadukkaalla perustyöllä pidetään rikoslakirikosten selvitysaste vuoden 2012 tasolla 2. Kaikissa yli kaksi vuotta vireillä olleissa talousrikosasiasioissa saatetaan tutkinta loppuun tai tehdään esitutkintapäätösjajuttuvaranto pienenee 20 prosenttia vuoden tasosta. Harmaan talouden torjunnassa saadaan rikoshyötyä takaisin enemmän kuin vuonna. 3. Huomioidaan tieto verkkorikosten esitutkinnan tarpeet tutkintajärjestelyissäja turvataan vaativien tietotekniikka- ja tietoverkkorikosten tutkinnan osaaminen. 4. Järjestäytyneen rikollisuuden ja saijarikosten torjuntaa ja tutkintaa suoritetaan sujuvalla yhteistyöllä ja panemalla täytäntöön hyväksytty JR -strategia. Tulostavoitteiden toteuma Rikostoijunnan tuottavuus laski kahdesta edellisestä vuodesta toteuman ollessa 79,0. Tulos on selvästi edellisvuosia (2012) 86,9 ja () 85,3 alhaisempi. Lasku selittynee osaltaan runsailla koulutuspoistumillaja muilla poistumilla sekä myös työskentelyistä ns. väistötiloissa. Kaikkien selvitettyjen rikosten määrä (34060) laski selvästi edellisestä vuodesta (48859) ja on myös selvästi alempi kuin sitä edeltävänä vuonna (47003). Määrään vaikuttaa oleellisesti automaattisen liikenteen valvonnan tuottamien ns. tolppasakkojen määrän merkittävä väheneminen. Selvitettyjen rikoslakirikosten määrä (15189) laski myös selvästi edellisestä vuodesta (16270)ja oli myös alhaisempi kuin sitä edellisenä vuonna (17197). Tähän vaikutti oleellisesti erityisesti perustutkinnan tutkijoiden määrän väheneminen. Avoinna olevien talousrikosten määrä 97 (tavoite 85) on huomattavasti pienempi kuin edellisinä vuosina 129 () ja 99 (2012). Myös päätettyjen talousrikosten määrä 87 on selvästi suurempi kuin kahtena edellisenä vuonna 73 () ja 55 (2012).

9 Poliisin paljastamien tärkeiden huumausainerikosten määrä 7 on selvästi pienempi kuin kahtena edellisenä vuonna l 8 () ja 13 (2012). Määrän laskuun vaikuttaa merkittävästi se, että poliisilaitoksen JR-yksikkö on osallistunut usean vakavan väkivaltarikoksen tutkintaan. Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset) 45,5 % (tavoite 50,6) on laskenut edellisestä vuodesta (47,2) ja sitä edeltävästä vuodesta 2012 (50,9). Omaisuusrikosten selvitystaso 35,9 % (tavoite 40) on samaa tasoa kuin edellisenä vuonna (35,3) mutta alhaisempi kuin sitä edeltävänä vuonna (40,2) Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso 95,7 % on parantunut kahdesta edellisestä vuodesta (93,3) ja 2012 (93,5). Selvitysprosenttien suuruuteen, yhtenä vaikuttavana tekijänä on tutkijoilla avoinna olevien juttujen määrä. Avointen juttujen määrä/tutkija on henkilöstön määrästä johtuen, kasvanut merkittävästi. Rikoslakirikosten tutkinta-aika 112 vrk (tavoite 100) on kasvanut kahdesta edellisestä vuodesta (99) ja 2012 (103). Kaiken kaikkiaan rikostoijunnan tuloksiin ovat vaikuttaneet merkittävästi, erityisesti perustutkinnan tutkijoiden määrän väheneminen sekä työskentely ns. väistötiloissa (Lappeenranta ja Kotka) sekä loppuvuoden osalta Joutsenon uuden säilöönottoyksiköa toiminnan alkaminen. Ulkomaalaisten maasta poistamisiin on jouduttu käyttämään myös rikostutkijoita. RIKOSTORJUNTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - rikostorjunta 2012 Tavoite TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa Henkilötyövuodet 197,9 190,7 206,4 192,2 Rikostorjunnan kustannukset, 1000 euroa Rikostorjunnan kustannukset euroa / htv Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset) TUOTTAVUUS Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset/henkilötyövuodet) 86,9 85,3 77,9 79,0 PALVELUKYKY JA LAATU Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset), prosenttia, vähintään 50,9 47,2 50,6 45,5 Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset), keskiarvo, vrk Omaisuusrikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään 40,2 35,3 40,0 35,9 Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / henkirikokset 93,5 93, ,7 Henkeen ja terveyteen kohdishineiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / pahoinpitelyrikokset 71,9 72,8 72,0 67,5

10 RIKOSTORJUNTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - rikostorjunta 2012 Tavoite Päätettyjen talousrikosten hitkinta-aika, keskiarvo, vrk, enintään SUORITTEET (koskee vain poliisitointa, PolStat: tutkiva yksikkö = poliisi) Kaikki selvitetyt rikokset, määrä Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä Päätettyjen talousrikosten määrä Avoinna olevien talousrikosten määrä Poliisin tietoon tulleet tärkeät huumausainerikokset. määrä Poliisin paljastamat törkeät huumausainerikokset, määrä Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa 1,19 0,35 1,00 1,09 Haltuun saatu rikoshyöty huumausainerikoksissa (netto), milj. euroa 0,01 0,02 0,10 0,01 Haltuun saatu rikoshyöty muu rikos (netto), milj. euroa 0,05 0,19 0,10 0,05 Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpl / henkirikokset Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpl / pahoinpitelyrikokset Rasistiset ja muut viharikokset, kpl (rasismi, ilmoitetut, kuukausittain -lähdekiiulio) Lupahallinto Tulostavoitteet l. Poliisilaitos osallistuu aktiivisesti ja suunnitelmallisesti lupahallinnon kokonaiskehittämishankkeen kehittämistoimien toteutukseen ja täytäntöönpanoon sekä asiakasviestintään Poliisihallituksen ohjeiden mukaisesti. 2. Poliisilaitos järjestää suunnitelmallisesti ampuma-aseasioiden lupa-ja valvontamenettelyiden toteutuksen siten, että ampuma-aseisiinja asetietojäijestelmään liittyvä ammattitaito sekä lainsäädännön tuntemukseen perustuva laadukas hallinnollinen päätöksenteko on varmistettu. 3. Poliisilaitoksissa tehtävät yksityistä turvallisuusalaa koskevat lupapäätökset ovat Poliisihallituksen ohjeiden ja linjausten mukaisia ja poliisilaitoksien suorittama alan valvonta on aktiivista. Erityisenä painopistealueena onjärjestyksenvalvontatoiminnan valvonta. 4. Poliisilaitos säilyttää lupapäätösten hyvän tason niin, että muutoksenhaussa muuttuu enintään 2 % poliisin päätöksistä. 5. Poliisilaitos varmistaa poliisin tavoitettavuudenja kohdentaa tarvittavan määrän resursseja ajanvaraukseen, sähköisen asioinnin tukitehtäviinja neuvontaan sekä muihin poliisilaitoksen neuvontatehtäviin. Tulostavoitteiden toteuma Poliisilaitos on osallistunut lupahallinnon kokonaiskehittämiseen siinä määrin kuin asiaan on pyydetty poliisilaitoksen osallistumista. Ampuma-ase-asioihin liittyvää

11 edellisvuonna tehtyä työnjakoa ja vastuutusta on noudatettuja asiantuntemusta keskitetty sekä syvennetty. Yksityistä turvallisuusalaa koskevat päätökset on tehty hallinnon linjausten mukaiseksi ja lupavalvontaan liittyvä yhteistyö valvonta- ja hälytystoiminnan kanssa on sujuvaa. Lupapäätösten laatu on pysynyt korkealla. Muutoksenhaussa on muuttunut noin viisi prosenttia poliisilaitoksen päätöksistä, mikä tarkoittaa kolmea päätöstä. Ajanvarausresurssit on saatu turvattua ruuhkaisimpinakin alkoina j a tavoitettavuutta on pyritty parantamaan keskittämällä puhelinpalvelua. Kuluneella toimintakaudella on pyritty panostamaan maksuttomaan lupavalvontaan. Maksullinen työaika on näin ollen vähentynyt, mikä näkyy tuottavuusluvussa. Lupahallinnon henkilötyövuodet on pyritty pitämään edellisvuoden tasolla, joskin toteuma osoittaa niiden laskeneen. Kaikkien poliisin myöntämien lupien määrä nousi edellisvuodesta. Nousua nähtiin erityisesti matkustusasiakirjojenja ajolupien osalta. Ulkomaalaislupien määrä väheni selvästi. Tämä johtunee venäjänkielisen työvoimatarpeen vähenemisestä kaupan ja palveluiden alalla. LUPAHALLINTO Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta 2012 Tavoite Toteama TALOUDELLISUUS Henkilötyövuodet 48,9 49,4 43,2 47,7 Lupahallinnon kustannukset, 1000 euroa Taloudellisuus (kustannukset/poliisin myöntämät luvat) Lupahallinnon kustannusvastaavuus, prosenttia Lupahallinnon tuottotavoite, l 000 euroa TUOTTAVUUS Tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/lupa-htv, maksullinen ja maksuton) Maksullisen toiminnan tuottavuus (poliisin myöntämät luvat / lupa-htv, maksullinen työaika) Maksuttoman toiminnan tuottavuus (valvonnalliset suoritteet / maksuton työaika, lupa-htv) PALVELUKYKY JA LAATU Koulutustunnit / lupa-htv 37,3 25,2 50,0 31,9 Käsittelyaika - kansalaisuushakemus(vrk) Käsittelyaika-1 vaiheen ajokorttilupa SUORITTEET Poliisin myöntämät luvat yhteensä, kpl Matkustusasiakirjat (passit ja henkilökortit) Ajoluvat Aseluvat Ulkomaalaisluvat Muut luvat Aseiden hallussapitolupiin kohdistuvat peruutukset ja varoitukset

12 LUPAHALLINTO Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Toteama 2012 Tavoite Ajo-oikeuspäätökset Järjestyksenvalvojakorttien peruutukset ja varoitukset Vartijakorttien peruutukset ja varoitukset Yhteiset palvelut Koulutus, osaamisen kehittäminen ja tutkimustoiminta Talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöstö kävi läpi perusteellisen ammattikäyttäjäkoulutuksen liittyen vuoden 2015 alussa käyttöön otettuun Kiekujärjestelmään. Myös muulle henkilöstölle tiedotettiin aktiivisesti järjestelmän käyttöönottamisen lähestymisestä sekä kannustettiin tutustumaan j äijestelmään koulutustilaisuuksien kautta. Kieku-esimiehille järjestettiin myös kohdennettua koulutusta ICT-palvelut Ei erityisiä tulostavoitteita vuodelle Materiaalipalvelut ja toimitilat Tulostavoitteet l. Poliisiyksikön hankintatoimi organisoidaan tuottavasti ja taloudellisesti sekä säännösten ja Poliisihallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Valtakunnallisiin materiaalin kehittämistyöryhmiin sekä välineistön ja ajoneuvojen käytön koulutustapahtumiin asetetaan asiantuntijoita ja kouluttajia. 2. Toimitaan aktiivisesti toimitilavuokrien, ylläpidon ja energiankäytön säästötavoitteen toteuttamiseksi. Tilatehokkuutta parannetaan sopimusten päättyessä sekä etsimällä aktiivisesti ulkopuolista käyttöä ns. yliväljille tiloille. Kaikissa poliisin toimitilahankkeissa sovelletaan poliisitalokonseptia. Tulostavoitteiden toteuma Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen hankintatoimi haki vielä muotoaan vuonna. Poliisihallituksen hankintaohjeen julkaisemisen myötä poliisilaitoksessa valmisteltiin hankintaohje, joka tuli voimaan vuoden 2015 helmikuussa. Vuonna hankinnat suoritettiin siihen liittyvän lainsäädännön, määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Toimitilavuokrien, ylläpidon ja energiankäytön säästötavoitteiden mukaisesti pyrittiin toimimaan. Poliisilaitos toimi omalta osaltaan aktiivisesti entisen Liikkuvan poliisin Kouvolan yksikön tyhjilleen jääneiden toimitilojen edelleen vuokraamiseksi, mutta ponnistelut eivät tuottaneet tulosta vielä vuonna vaikka kiinnostusta tiloihin ilmenikin 11

13 Poliisilaitoksen toimitiloista voidaan todeta, että Kotkassa ja Lappeenrannassa henkilöstö työskentelee väistötiloissa toimitiloissa ilmenneiden sisäilmaongelmien vuoksi. Kotkan toimitilaprojekti pääsi suunnittelun osalta vauhtiin vuoden aikana hankkeen rahoituksen varmistuttua. Vuoden aikana hankkeen suunnittelu etenikinjo melko pitkälle. Rakentamiseen päästään keväällä 2015 ja toimitilojen odotetaan olevan poliisin käytössä marraskuussa Lappeenrannassa valmistui hankesuunnitelma poliisiasematilojen peruskorjauksesta. Hankkeen rahoitus varmistui vuoden 2015 alussa j a suunnitelmien mukaan Lappeenrannan peruskorjattu poliisiasema on käytössä vuoden 2018 alussa Viestintä Tulostavoitteet l. Toteutetaan viestintästrategian mukaiset kehittämisalueet erityisenä painopistealueena Pora-hankkeen laadukas viestintä, uuden julkaisujärjestelmän (JUPO) käyttöönotto ja osallistuminen poliisin valtakunnalliseen viestinnän valmiusryhmän toimintaan. Tulostavoitteiden toteuma Valtakunnallisen viestinnän valmiusryhmän toimintaan ovat osallistuneet viestintäpäällikkö ja tutkinnanjohtajan tehtävissä toimiva rikoskomisario. Porahankkeesta on viestitty paikallisessa Pora-Cafessa, henkilöstötilaisuuksissaja sisäisessä intranetissä. Ulkoisessa viestinnässä valmistauduttiin siirtymään SOME maailmaan, joka toteutui vuoden 2015 puolella Laillisuusvalvonta Tulostavoitteet l. Yksiköllä on Pora III-linjausten mukaisesti järjestetty laillisuusvalvontaorganisaatio, joka ratkaisee yksikköä koskevia kantelulta sekä suorittaa yksikössä laillisuustarkastuksiaja raportoi tarkastusten tulokset niin, että ne voidaan käsitellä tuloskeskusteluissa. Tulostavoitteiden toteuma Laillisuusvalvonta Kaakkois-Suomen poliisilaitoksessa on järjestetty ja toteutettu v. vahvistetun laillisuusvalvontasuumiitelman mukaisesti. Suunnitelma on laadittu SM:nja Poliisihallituksen laillisuusvalvontaa koskevia määräyksiä ja ohjeita noudattaen ja Poliisihallituksen v. laillisuusvalvonnan painopistealueiden mukaisesti. Laillisuusvalvontatarkastukset on toteutettu suunnitelman mukaisesti ja tarkastuksista on laadittu tarkastuspöytäkirjat. Tarkastuksissa ei ole tullut esiin lainvastaista 12

14 toimintaa eikä toiminnassa muutoinkaan ole havaittu olevan moitittavaa. Tarkastusten perusteella on kuitenkin havaittu säännönmukaisesti esiin tulevia lähinnä kirjauksiin liittyviä epätarkkuuksia, joiden osalta asiaa on käsitelty eri yhteyksissä poliisilaitoksen tilaisuuksissa. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen oikeusyksikkö on osallistunut v. aikana poliisilaitoksen omiin koulutustilaisuuksiin kouluttajana Sisäinen tarkastus Poliisilaitokselle ei asetettu erityisiä tulostavoitteita sisäisen tarkastuksen osalta. Valvonta on tapahtunut normaalina virkatyönä työtehtävien ohessa Riskienhallinta Tulostavoitteet l. Riskienhallinta on jatkuvaa toimintaa. Tunnistetut riskit arvioidaan ja ryhdytään toimenpiteisiin kriittisten ja korkeiden riskien hallitsemiseksi. Päätökset riskienhallinnan toimista tekee yksikön johto. Tulostavoitteiden toteuma Riskienhallinnassa turvallisuuspäällikön myötävaikutuksella luotiin riskienhalliataty apajat, joiden työskentelyn on tarkoitus alkaa vuoden 2015 alkupuolella. Toimipisteiden pelastussuunnitelmia on päivitetty ajan tasalle. Toimitilaturvallisuuteen liittyviä tarkastuksia on suoritettuja havaittuja puutteellisuuksia on korjattu. Turvallisuustoimintaa on organisoitu nimeämällä kunkin toimipisteen turvallisuusvastaavat Tietoturvallisuuden ja tietosuojan valvonta Tietoturvallisuuden j a tietosuojan osalta ei poliisilaitokselle asetettu erityisiä tulostavoitteita vuodelle. Tietoturvallisuuden tilaa seurattiin mm. Haitikin toimittamien kuukausittaisten tietoturvallisuusraporttien kautta Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Poliisilaitoksen lupapalvelusuoritteiden tuotto kasvoi vuodesta ja oli myös suurempi kuin vuoden 2012 toteutuma. Kustannusvastaavuus laski hieman vuodesta ollen 116,13 %. Muiden julkisoikeudellisten suoritteiden ja liiketaloudellisten suoritteiden tuotot kasvoivat hieman vuodesta. Lupapalvelusuoritteiden kustannukset kohosivat vuodesta 2012 vuoteen, mutta vuonna kustannukset jäivät jopa alle vuoden 2012 tason. Muiden 13

15 julkisoikeudellisten suoritteiden ja liiketaloudellisten suoritteiden kustannukset ovat kohonneet voimakkaasti. Kohonneet kustannukset ovat johtuneet suurelta osin ko. suoritteille kirjautuneiden henkilöstökustannusten kasvusta. MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA Momentti: Poliisin toimintamenot Yksikkö Lisätietojen antajan yhteystiedot Pänamäärä Kaakkois-Suomen poliisilaitos Selite Marja Eerikäinen Lupapalwlu suoritteet 2. Muutjulkis sikeudelliset suoritteet 3. Liiketaloudelliset suoritteet 1. LupapaMu suoritteet 2.Muutjulkis. aikeudelliset suoritteet 3. Liiketaloudelliset suoritteet 1. Lupapatelu äuoritteel Z.Muutjulkis oikeudelliset suoritteet 3. Liike- [aloudellise' suoritteet 4. Erityislakien mukaiset suoritteet Yhteensä 1. TUOTOT < 575( ; 70 64! ; 8687 ( KUSTANNUKSET Erilliskustannukset 2.1Aneetjatarukkeet 2.2 Henkilöstökustannukset 2.3 Vuokrat 2.4 Palvelujen ostot 2.5 Muut kulut YMeensE 42059] ] f E 198i 48C 3707f 9i 2W 29{ 1 ee ; 3774; E 19920; ( 1696C E 205( i 392; 100S 6905; 15; ~l C ; 1055E 610E 204; c c c c c c Yhteiskustannukset (osuus) 2.6 Tukitoiminnot 2.7 Poistot 2.8 Korot 2.9 Muut yhteiskustannukset Yhteensä ] ' Wi 1; 525C S 75; 25; C U 96^ 3C 1036C 1727; ^ o o ; 185C 2; 1972E 3157; [ [ c [ c KAIKKI KUSTANNUKSET ] 4583C 381E S E c KUSTANNUSVASTAAVUUS S c Lupapalrelujen osuus tukitoiminnoista Tukitoiminnot yhteensä :n osuus työajoista 4041 :n tukitoiminnat 6, KUSTANNUSVASTAAVUUS 124,37% 147,47% 150,74% 119,14% 81,84% 78,87% 116,13% 52,07% 52,07% Yhteisrahoitteinen toiminta Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella ei ole ollut yhteisrahoitteista toimintaa vuonna. 14

16 l. 4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tulostavoitteet l. Laaditaan pitkän tähtäimen poliisiyksikkötasoinen henkilöstösuunnitelma, joka sisältää henkilöstöresurssien määrää, laatua ja kehittämistä koskevat tavoitteet ja toimenpiteet. 2. Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan organisaation muutosprosessissa. Tulostavoitteiden toteuma Koko poliisilaitoksen henkilöstöä koskeva henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vahvistettiin keväällä. Suunnitelma tullaan jatkossa päivittämään vuosittain. Henkilöstön työhyvinvointi on ollut jatkuvan huomion kohteena ja siitä on pyritty huolehtimaan kaikin poliisilaitoksen käytössä olevin keinoin. Poliisin hallintorakenneuudistuksen jälkeen uusi Kaakkois-Suomen poliisilaitos aloitti toimintansa vuoden alussa. Uudistuksen aiheuttamista muutoksista tiedotettiin kattavasti henkilökunnalle poliisilaitoksen omissa viikkopalavereissa sekä poliisilaitoksen poliisi-cafe tilaisuuksissa, henkilöstöä kannustettiin osallistumaan myös valtakunnallisiin poliisi-cafe-tilaisuuksiin. Seuraavassa taulukossa on esitetty erilaisia poliisilaitoksen henkilöstöön liittyviä tietoja. Taulukossa oleva poliisin henkilöstömäärän toteuma ei sisällä Kouvolan liikkuvan poliisin henkilöstöä, lähes 40 henkilöä, jotka siirtyivät poliisin hallintorakenneuudistuksessa Kaakkois-suomen poliisilaitokseen. Vuoden toteumatiedossa on mukana myös em. liikkuvan poliisinyksikön henkilöstö. Kun huomioidaan Kaakkois-Suomen poliisilaitokseen siirtyneet Etelä-Karjalanja Kymenlaakson poliisilaitosten, sekä liikkuvan poliisin Kouvolan yksikön henkilöstö, voidaan todeta, että vuoden tasosta poliisilaitoksen HTV-määrä laski vuoden aikana 24:llä,joista 15 kohdistui poliisihenkilöstöön. 15

17 HENKILÖSTÖRESURSSIT 2012 Tavoite Henkilöstömäärä ja rakenne, poliisin momentti l. Poliisin henkilöstö yhteensä, htv 481,4 468,8 480,0 487,7 2. Poliisimiehet. htv 349,5 348,9 372,00 369,9 -päälliköt, htv 7,0 6,8 4,0 4,0 -päällystö, htv 29,4 29,4 31,0 33,3 -alipäällystö, htv 86,0 86,4 86,0 88,3 -miehistö, htv 227,1 228,1 251,0 244,2 3. Opiskelijat, htv 15,9 5,0 9,0 8,0 4. Muu henkilöstö, htv 116,0 114,9 108,0 109,9 -vartijat, htv 23,3 23,1 23,0 22,3 -toimistotyöntekijät, htv 76,4 75,8 74,0 68,9 -muut. htv 16,3 16,0 11,0 18,6 5. Naisia. %-osuus koko henkilöstöstä 29,1 29,5 29,4 29,1 6. Naisia, %-osuus poliisimiehistä 14,0 14,0 20,6 15,5 Työhyvinvointi Sairauspoissaolot, työpäivää / htv 11,9 12,4 12,0 11,5 Työtyytyväisyysindeksi Osaamisen kehittäminen Tulos-ja kehityskeskustelujen käyminen (% henkilöstöstä käynyt) Kehityssuunnitelmien laatiminen (laadittu %:lle tulos-ja kehityskeskustelujen käyneistä) 1.5 Tilinpäätösanalyysi Poliisilaitoksen rahoitusrakenne on kuvattu tarkemmin taulukossa kohdassa Talousarvion toteutumista kuvaa taulukko kohdassa l.5.2 ja tuotto- ja kululaskelma on kohdassa l.5.3 ja tase. 16

18 1.5.1 Rahoituksen rakenne y 815 Kaakkois-Suoiri 7 S Estä Kohteet - Kokonaissurrma on tyhjä tai nolla (rivit ia sarakkeet) Saldo l. Tuotot 1.1. Maksullisen toimiman tuot( : Liiketaloudellisten suoritteuen tuot l. 2. Muut tuotot l.tuotot 2. Kulut 2. l. Aineet, tarvikkeet ja tavar, Atk-laitteet ja -ohjelmat (ei pitkää» 2.2. HenkBstokulut 2.3. Vuokrat IA. Palvelujen ostot 2.5. Muut kulut 2, Kulut 3. Investoinnit 3.1. Kuljetusvälineet 3.4. Muut investoinnit 3. Investoinnit VK/Tuotto-ja kuluraportti Muut julkisoikeudeliset suoritteet 1.1. Maksullisen toiminnan tuotot Yhteistoiminnan tuotot Loytötavarat Muut tuotot 1.2. Muut tuotot Kuljetusvälineiden käyttökulut 2.1.3Toimstotarvikkeet 2.1.')Toimtik)jenLVIS Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat; 2,1, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2.2. l Kiinteät palkat 2.2.2Työaikakorvaukset Ylityökorvaukset Lomaraha Muut palkkausmenot 2.2,6 HenkiBstösivukulut 2,2,Henkilöstökulut ' 2.3. l Toimtitojen vuokrat Kuljetusvälineden vuokrat ' Muut vuokrat 2,3, Vuokrat z.i.irr-palvelut Toimstopalvelut HenkiBstöpah/elut : 2.4.'! Asiantuntija-, tutkimus- ja koulutus Tolmtitojen Hnteistöpah/elut Kuljetusvälineiden ylläpito Muut pah/elut 2,4, Palvelujen ostot l 2.5. l Matkakulut Henkilöstölle maksettavat korvauks: Muut kulut ; 2,5. Muut kulut Kuljetusvälineet 3,1, Kuljetusvälineet Muut investoinnit 3,4. Muut investoinnit Poliisin toimntai Maastap 32.TOt:nhalinn33.Sni:nhaHTAKPT 8686, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,57 35,33 35, , ,10 27, , ,01 36, , ,81 24, , , , , , , , , , , / , , , , , , , , , , , , , , , , / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , / , , , , , , ,42 -l , , ,51 -l , ,50 17

19 L5.2 Talousarvion toteutuminen Kaakkois-Suomen poliisilaitokselle vuodelle osoitettu rahoitus oli riittäväjoskin on huomattava, että henkilöstön määrä supistui vuoden aikana. Saadun rahoituksen ylijäämä oli noin euroa. Poliisilaitoksen tuottotavoitteeksi asetettu euroa ylittyi n eurolla. Tammi-joulukuu ~] Budjetti Saldo l Budjettiero l. Tuotot 1.1. Maksullisen toiminnan tuotot l. 2. Muut tuotot , , , ,22 l.tuotot yhteensä , ,43 2. Kulut 2.1. Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2.2. Henkilöstökulut , , , , , , Vuokrat , , Palvelujen ostot , , Muut kulut , , , ,00 U3352,00 3. Investoinnit 3.1. Kuljetusvälineet 3.2. Teto-ja viestlntälaitteet/ -järjestelmät 3.3. Toimitilojen kalustaminen 3.4. Muut investoinnit 3. Investoinnit yhteensä Tuotto- ja kululaskelma Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen bruttorahoitus vuonna oli yhteensä euroa sisältäen tuottotavoitteen euroa. Taulukon mukaan kulut ovat kasvaneet selvästi vuodesta vuoteen. Tämä selittyy sillä, että vuoden ja sitä aiempien vuosien kohdalla ei kuluissa ole mukana Kouvolan liikkuvan poliisin yksikön kuluja, vaan kyseessä ovat Etelä- Karjalan ja Kymenlaakson poliisilaitosten yhdistetyt kulut. 18

20 Slo Emijsffiero nw W I}M m^i m 73333, ,52 (522 m \W 751,53 1W MW VW\ Ilmi 11732,22 Uuotoft mw MSW ,31 MW mw w ii? mw 7213,9) mw\ mw mw sm mw msiiu i mwimw-nw mwwwwnmwmw wiwwi mw iw mw m mw U\W mw w mw 1[W -W imw ,28 3SS72, mw mw m mw m^ mw w 2,itLU_ , ,21 m,i[ 32W1 mwam mw \w mm miw , Tase Tammi-joulukuu l. Tuotot i 2. Kulut 13. Investoinnit Maksullisen toiminnan tuotot Muut tuotot 75869, ,44 +/ , ,22 11.Tuotot yhteensä l , /43] j 2.1. Aineet, tarvikkeet ja tavaral l2.2.henkilöstökulut ;'2.3. Vuokrat Palvelujen ostot Muut kukit 12. Kulut yhteensä 13. l. Kuljetusvälineet Tieto- ja vfesthtälaitteet/ -j;! 3.3. Toimtibjen kalustaminen ; 3.4. Muut investoinnit , , , , , , , , , , , , Investoinnit yhteensä 8 649, , /16) -8468,60 l , , , , ,33 gsjgi^ 2;033;668^B7i i +/- % 11,40% 9,12% 10,33 /o -0,94% 6,21% 9,15% 4,84% 27,12% 6,41 /o,0,0,0,0,0 y 6^Si%;V-.^ "l 19

21 Kouvolassa Poliisipäällikkö MU^ / Ossi Lähdesmäki 20

ITÄ-UUDENMAAN POLIISILAITOS, vuoden 2017 tulossopimuksen tunnusluvut

ITÄ-UUDENMAAN POLIISILAITOS, vuoden 2017 tulossopimuksen tunnusluvut Tulossopimuksen tunnusluvut ITÄ-UUDENMAAN POLIISILAITOS, vuoden tulossopimuksen tunnusluvut VALVONTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta 2016 Tavoite Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa

Lisätiedot

OULUN POLIISILAITOS, vuoden 2016 tulossopimuksen tunnusluvut VALVONTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta

OULUN POLIISILAITOS, vuoden 2016 tulossopimuksen tunnusluvut VALVONTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta OULU_Tunnus16 1/ (5) OULUN POLIISILAITOS, vuoden tulossopimuksen tunnusluvut VALVONTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa 11925 11065 12248 12 185

Lisätiedot

HELSINGIN POLIISILAITOS, vuoden 2016 tulossopimuksen tunnusluvut

HELSINGIN POLIISILAITOS, vuoden 2016 tulossopimuksen tunnusluvut POL--12787 L5 VALVONTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa 32 420 32 427 39 806 38 389 Henkilötyövuodet 507,7 498,1 576,7 566,2 540,0 Valvonnan kustannukset,

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen toimintakertomus 2014

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen toimintakertomus 2014 Toimintakertomus ID-1555009721 1 (19) 27.02.2015 POL--16521 Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen toimintakertomus ITÄ-UUDENMAAN POLIISILAITOS Kielotie 21, PL 98, 01301 VANTAA kirjaamo.ita-uusimaa@poliisi.fi

Lisätiedot

POLIISI HÄME Z4. 02. [016. Saate 1 (1) 22.2.2016 POLIISIHALLITUS. Poliisi hallitus, resurssiyksikkö. Vastaanottaja. Liitteet 1 kpl.

POLIISI HÄME Z4. 02. [016. Saate 1 (1) 22.2.2016 POLIISIHALLITUS. Poliisi hallitus, resurssiyksikkö. Vastaanottaja. Liitteet 1 kpl. POLIISI HÄME Saate 1 (1) Vastaanottaja Lähettäjä Poliisi hallitus, resurssiyksikkö Hämeen poliisilaitos 22.2.2016 POLIISIHALLITUS Z4. 02. [016 POLlSSTYRELSEN Hei, ohessa Hämeen poliisilaitoksen toimintakertomus

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN POLIISILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2016

KAAKKOIS-SUOMEN POLIISILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2016 KAAKKOIS-SUOMEN POLIISILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo Sisällys 1 Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen toimintakertomus... 2 1.1. Johdon katsaus... 2 1.2 Toiminnan vaikuttavuus... 3 1.3 Toiminnallinen

Lisätiedot

10. (26.07, osa ja 26.75) Poliisitoimi

10. (26.07, osa ja 26.75) Poliisitoimi 10. (26.07, osa ja 26.75) Poliisitoimi S e l v i t y s o s a : Poliisi turvaa oikeus- ja yhteiskuntajärjestystä, ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä estää ennalta rikoksia, selvittää niitä

Lisätiedot

ffi POLI I5I HAMEEN POLI ISI LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2or4

ffi POLI I5I HAMEEN POLI ISI LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2or4 ffi POLI I5I a HAMEEN POLI ISI LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2or4 GD @o PO I SISALLYS 1.1 Johdon katsaus... 1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta 1.3.1 Valvonta ja hälytystoiminta 1.3.2

Lisätiedot

10. Poliisitoimi Valvonta toteutuma arvio tavoite

10. Poliisitoimi Valvonta toteutuma arvio tavoite 10. Poliisitoimi S e l v i t y s o s a : Poliisi turvaa oikeus- ja yhteiskuntajärjestystä, ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä estää ennalta rikoksia, selvittää niitä ja saattaa ne syyteharkintaan.

Lisätiedot

Pohjanmaan Poliisilaitos

Pohjanmaan Poliisilaitos 27.1.217 Pohjanmaan Poliisilaitos Turvallisuuskatsaus 216 Risto Lammi Poliisipäällikkö Pohjanmaan Poliisilaitos 443 297 asukasta Kolme maakuntaa 4 kaupunkia/kuntaa Pääpoliisiasema + 11 poliisiasemaa Henkilöstö

Lisätiedot

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA LIITE 1 KAIKKI MOMENTIT YHTEENSÄ LAPIN POLIISILAITOS Selite 2013 2014 2015 1. Lupapalvelu suoritteet 2. Muut julkisoikeudelliset suoritteet 3. Liiketaloudelliset

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2016

TOIMINTAKERTOMUS 2016 TOIMINTAKERTOMUS Hämeenlinnan poliisiasema "Miekkalinna" SISÄLLYS 1.1 Johdon katsaus...^ 1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta... 3 1.3.1 Valvonta ja hälytystoiminta...3 1.3.2 Rikostorjunta...

Lisätiedot

Talousarvioesitys Poliisitoimi

Talousarvioesitys Poliisitoimi 10. Poliisitoimi S e l v i t y s o s a : Poliisi turvaa oikeus- ja yhteiskuntajärjestystä, ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä estää ennalta rikoksia, selvittää niitä ja saattaa ne syyteharkintaan.

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen Toimintakertomus vuodelta 2015

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen Toimintakertomus vuodelta 2015 Toimintakertomus 1 (23) 22.02.2016 POL--17121 Toimintakertomus vuodelta Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen Toimintakertomus vuodelta ITÄ-UUDENMAAN POLIISILAITOS Kielotie 21, PL 98, 01301 VANTAA kirjaamo.ita-uusimaa@poliisi.fi

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen Toimintakertomus vuodelta 2016

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen Toimintakertomus vuodelta 2016 Toimintakertomus ID-175829 1 (23) 23.02.2017 POL-2017-809 Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen toimintakertomus vuodelta Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen Toimintakertomus vuodelta ITÄ-UUDENMAAN POLIISILAITOS Kielotie

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2015. 10. Poliisitoimi

Talousarvioesitys 2015. 10. Poliisitoimi Talousesitys 10. Poliisitoimi S e l v i t y s o s a : Poliisi turvaa oikeus- ja yhteiskuntajärjestystä, ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta, estää ennalta, paljastaa ja selvittää rikoksia sekä

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 Talousesitys 01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 687 678 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös poliisihallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetun

Lisätiedot

Poliisihallitus. Sisäasianministeriön poliisiosasto. 24 poliisilaitosta KRP LP SUPO PTK POLAMK

Poliisihallitus. Sisäasianministeriön poliisiosasto. 24 poliisilaitosta KRP LP SUPO PTK POLAMK Lapin poliisilaitos Poliisihallinto Poliisihallitus - Poliisiylijohtaja Sisäasianministeriön poliisiosasto 24 poliisilaitosta KRP LP SUPO PTK POLAMK 24 poliisilaitosta Lapin poliisilaitos 1/5 poliisin

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2015

Talousarvioesitys 2015 Talousesitys 01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 731 032 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) EU:n hyväksymien ja rahoittamien poliisitoimeen

Lisätiedot

POLIISILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS

POLIISILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS KAAKKOIS-SUOMEN POLIISILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 'i v t -^ysi&ft "^'. f.- %- K:^.-'. HM EJE &6 "

Lisätiedot

Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja

Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja POLIISIHALLITUS Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja Viimeinen vuosi/kk: 2017/05 Poliisitoimintayksikkö, Lupahallinto 1-1 Sisällys 1 Poliisin käsittelemät lupa-asiat luparyhmittäin... 3

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 Talousesitys 01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 717 972 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) poliisihallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetun

Lisätiedot

LIIKKUVA POLIISI. SKAL viranomaispäivä 13.11.2012. Kari Rantala Liikkuva poliisi

LIIKKUVA POLIISI. SKAL viranomaispäivä 13.11.2012. Kari Rantala Liikkuva poliisi LIIKKUVA POLIISI SKAL viranomaispäivä 13.11.2012 Kari Rantala Poliisin hallintorakenteen (Pora III) kehittämistä koskevat linjaukset 1. Poliisihallituksen rakenteiden keventäminen 2. Aluehallintovirastojen

Lisätiedot

Suomi turvallinen maa. Päämajasymposium Mikkeli 6.7.2012 Poliisiylijohtaja Mikko Paatero

Suomi turvallinen maa. Päämajasymposium Mikkeli 6.7.2012 Poliisiylijohtaja Mikko Paatero Suomi turvallinen maa Päämajasymposium Mikkeli 6.7.2012 Poliisiylijohtaja Mikko Paatero Lähtökohtia turvallisuudelle Poliisi on Suomen luotetuin organisaatio (Valitut Palat: Luotetuimmat brändit tutkimus)

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa. Poliisijohtaja Robin Lardot

Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa. Poliisijohtaja Robin Lardot Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa Poliisijohtaja Robin Lardot Poliisin tehtävä Poliisilaki, 1 Poliisin tehtävä. Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016. 10. Poliisitoimi

Talousarvioesitys 2016. 10. Poliisitoimi Talousesitys 10. Poliisitoimi S e l v i t y s o s a : Poliisi turvaa oikeus- ja yhteiskuntajärjestystä, ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta, estää ennalta, paljastaa ja selvittää rikoksia sekä

Lisätiedot

POLIISIN NEUVOTTELUKUNTA Poliisin tulostavoitteet ja poliisilaitoksen tulossuunnitelma 2016, katsaus ulkomaalaistutkintaan

POLIISIN NEUVOTTELUKUNTA Poliisin tulostavoitteet ja poliisilaitoksen tulossuunnitelma 2016, katsaus ulkomaalaistutkintaan POLIISIN NEUVOTTELUKUNTA Poliisin tulostavoitteet ja poliisilaitoksen tulossuunnitelma 2016, katsaus ulkomaalaistutkintaan Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Hälytystehtävien

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN POLIISILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2015

ITÄ-SUOMEN POLIISILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2015 Toimintakertomus ID-1562934899 1 (22) 23.02.2016 POL--17245 ITÄ-SUOMEN POLIISILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS ITÄ-SUOMEN POLIISILAITOS Suokatu 44 B, PL 217, 70101 KUOPIO kirjaamo.ita-suomi@poliisi.fi Puh. 0295

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 1 24.3.2006 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 3/2015 Ta 2016 Tot 3/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 5 466 24097 5 566 23,1

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

Pöytäkirja 1 (5) Aika Keskiviikko klo

Pöytäkirja 1 (5) Aika Keskiviikko klo Pöytäkirja 1 (5) KAAKKOIS-5UOMI 28.11.2016 POL-2016-409 Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukunnan kokous 23.11.2016 Aika Keskiviikko23.11.2016 klo 16-17.14 Paikka Kaakkois-Suomen poliisilaitos,

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

Poliisiasiain neuvottelukunta, Rokua Rikostarkastaja Konsta Korhonen

Poliisiasiain neuvottelukunta, Rokua Rikostarkastaja Konsta Korhonen Poliisiasiain neuvottelukunta, Rokua Rikostarkastaja Konsta Korhonen 1 Rikosten määrä asukaslukuun suhteutettuna 2 Rikoslajittainen kehitys 2007-2014 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 Kaikki

Lisätiedot

POLIISI. Toimintakertomus 1 (15)

POLIISI. Toimintakertomus 1 (15) 1 (15) 1 Helsingin poliisilaitoksen toimintakertomus... 2 1.1 Johdon katsaus...2 1.2 Toiminnan vaikuttavuus... 3 1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta...3 1.3.1 Valvonta-ja hälytystoiminta...

Lisätiedot

Muistion liite: kustannusvastaavuustaulukot 1-8 / Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2017 ja 2018

Muistion liite: kustannusvastaavuustaulukot 1-8 / Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2017 ja 2018 TAULUKKO 1. KANSALAISVARMETEEN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA KANSALAISVARMENNE 2015 2016 2017 2018 TOTEUMA Ennuste Ennuste Ennuste TUOTOT 1 918 716 2 112 000 2 112 000 2 112 000 aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Toimintakertomus 2015

Toimintakertomus 2015 Toimintakertomus ID-1562943817 1 (18) 24.02.2016 POL--17936 Toimintakertomus HELSINGIN POLIISILAITOS Pasilanraitio 11, PL 11, 00241 HELSINKI kirjaamo.helsinki@poliisi.fi Puh. 0295 470 011, Faksi 09 6980918

Lisätiedot

Espoo E/80/223/2015. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016

Espoo E/80/223/2015. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Espoo Ei julkinen E/80/223/2015 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2016 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

Sisäinen turvallisuus ja sisäasiainministeriön strategia. VIRVE-päivä 19.3.2013. Pelastusylijohtaja Pentti Partanen

Sisäinen turvallisuus ja sisäasiainministeriön strategia. VIRVE-päivä 19.3.2013. Pelastusylijohtaja Pentti Partanen Sisäinen turvallisuus ja sisäasiainministeriön strategia VIRVE-päivä 19.3.2013 Pelastusylijohtaja Pentti Partanen Sisäasiainministeriön sisäisen turvallisuuden tehtävät Yleinen järjestys ja turvallisuus

Lisätiedot

Pohjanmaan poliisilaitoksen toimintakertomus 2016

Pohjanmaan poliisilaitoksen toimintakertomus 2016 Toimintakertomus ID-1734801 1 (24) 23.02.2017 POL--16869 Pohjanmaan poliisilaitoksen toimintakertomus POHJANMAAN POLIISILAITOS Korsholmanpuistikko 45, 65100 VAASA kirjaamo.pohjanmaa@poliisi.fi Puh. +358

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta 2 08 Hankintakeskus (Keskuskirjanpidontaulukot, ei tarvitse täyttää) (1 000 euroa) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut

Lisätiedot

Lausunto ID (5)

Lausunto ID (5) Lausunto ID-17258569 1 (5) 16.10.2017 POL-2017-27380 Eduskunnan hallintovaliokunta HaV@eduskunta.fi Lausuntopyyntö HE 106/2017 Lausunto harva-alueen poliisipalvelujen turvaamisesta 1. Lausuntopyynnöstä

Lisätiedot

10. Säteilyturvakeskus

10. Säteilyturvakeskus 10. Säteilyturvakeskus S e l v i t y s o s a : Säteilyturvakeskuksen toiminta-ajatuksena on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Toimintaympäristön

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN POLIISILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2016

ITÄ-SUOMEN POLIISILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2016 Toimintakertomus ID-1745661 1 (20) 23.02.2017 POL-2017-1102 ITÄ-SUOMEN POLIISILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS ITÄ-SUOMEN POLIISILAITOS Suokatu 44, PL 217, 70101 KUOPIO kirjaamo.ita-suomi@poliisi.fi Puh. 0295

Lisätiedot

II RIKOLLISUUSKEHITYS

II RIKOLLISUUSKEHITYS II RIKOLLISUUSKEHITYS A Rikoslajit 1 Rikollisuuden rakenne ja kehitys Rikollisuuden rakennetta ja kehitystä tarkastellaan seuraavassa poliisin tilastoiman rikollisuuden pohjalta. Ulkopuolelle jäävät rikokset,

Lisätiedot

Tulostavoiteasiakirja 2014

Tulostavoiteasiakirja 2014 Sisäasiainministeriön hallinnonala SMDno120 13/973 Poliisihallitus Tulostavoiteasiakirja 2014 Toiminta-ajatus Poliisihallitus on sisäasiainministeriön alainen keskushallintoviranomainen, joka toimii poliisin

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/2012 15.06.2012 Varastokirjasto PL 1710 70421 KUOPIO Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Opetus- ja

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-820-06 6.6.2007 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen päivitetty talousarvioehdotus vuodelle 2008. Liitteenä on kopiot Cognos Planning-järjestelmällä tehdyistä rahoitustaulukoista.

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 01.06.2000 Maa- ja metsätalousministerö METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ei julkinen GTK/373/02.00/2016 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2017 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

Tieliikenteen tilannekuva Heinäkuu 2012. Liikkuva poliisi 4.9.2012

Tieliikenteen tilannekuva Heinäkuu 2012. Liikkuva poliisi 4.9.2012 Tieliikenteen tilannekuva Heinäkuu 2012 Liikkuva poliisi 4.9.2012 SISÄLTÖ 1. Liikenneonnettomuudet tammi-heinäkuussa 2012 2. Toimintaympäristö 2012 3. Liikennerikokset v. 2011 ja tammi-heinäkuussa 2012

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 42/20/10 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Oulun poliisilaitos Turvallisesti yhdessä seminaari Rikollisuus ja rikollisuuden torjunta Oulun poliisilaitoksen alueella

Oulun poliisilaitos Turvallisesti yhdessä seminaari Rikollisuus ja rikollisuuden torjunta Oulun poliisilaitoksen alueella Oulun poliisilaitos Turvallisesti yhdessä seminaari 1.11.2017 Rikollisuus ja rikollisuuden torjunta Oulun poliisilaitoksen alueella Apulaispoliisipäällikkö Arto Karnaranta "Keskustele, osallista, anna

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousesitys HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 39 229 000 euroa. 1)

Lisätiedot

Poliisihallituksessa noudatetaan poliisin yhteisiä arvoja, jotka ovat palvelu, oikeudenmukaisuus, osaaminen ja henkilöstön hyvinvointi.

Poliisihallituksessa noudatetaan poliisin yhteisiä arvoja, jotka ovat palvelu, oikeudenmukaisuus, osaaminen ja henkilöstön hyvinvointi. Poliisihallitus SM Dno-207-582 Tulostavoiteasiakirja 208 I Viraston toiminta-ajatus, arvot ja tulevaisuuden tavoitteet (visio) Poliisin hallinnosta annetun lain l :n mukaan sisäministeriö vastaa poliisin

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ PÄÄTÖS SM022:00/2012 POLIISIN HALLINTORAKENTEEN (PORA III) KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAT LINJAUKSET

SISÄASIAINMINISTERIÖ PÄÄTÖS SM022:00/2012 POLIISIN HALLINTORAKENTEEN (PORA III) KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAT LINJAUKSET SISÄASIAINMINISTERIÖ PÄÄTÖS SM022:00/2012 2.10.2012 POLIISIN HALLINTORAKENTEEN (PORA III) KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAT LINJAUKSET Tausta Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman mukaisesti: Hallitus hyväksyy

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 9/2015 Ta 2016 Tot 9/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 17 297 24 097 17 497 72,6

Lisätiedot

LIITE 1 Geodeettisen laitoksen tulossopimus 2006 Tuloksellisuuden tunnusluvut (tuhatta euroa) Selite a) Vaikuttavuuden tunnusluvut Toteuma 2004 Ennuste 2005 TAE 2006 Tulossop. 2006 b) Toiminnallinen tehokkuus

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö id6161987 1 (7) 03.05 SMDno/2010/1966 15.11.2010

Sisäasiainministeriö id6161987 1 (7) 03.05 SMDno/2010/1966 15.11.2010 Sisäasiainministeriö id6161987 1 (7) Eduskunnan hallintovaliokunnalle Selvitys poliisihallinnon uudistamisen toimeenpanosta 1. JOHDANTO Poliisin hallintorakennetta on viime vuosina uudistettu sekä paikallispoliisin

Lisätiedot

IBM Cognos Performance Case Poliisi: Tulosohjaus ja johdon raportointi poliisihallinnossa. Kristiina Haraholma, arvioija/polamk

IBM Cognos Performance Case Poliisi: Tulosohjaus ja johdon raportointi poliisihallinnossa. Kristiina Haraholma, arvioija/polamk IBM Cognos Performance 2009 Case Poliisi: Tulosohjaus ja johdon raportointi poliisihallinnossa Kristiina Haraholma, arvioija/polamk 3.11.2009 Esitys Tulosohjaus poliisissa Järjestelmät Järjestelmän arkkitehtuurista

Lisätiedot

II RIKOSLAJIT. 1 Rikollisuuden rakenne ja kehitys. Reino Sirén

II RIKOSLAJIT. 1 Rikollisuuden rakenne ja kehitys. Reino Sirén II RIKOSLAJIT 1 Rikollisuuden rakenne ja kehitys Seuraavassa rikollisuuden rakennetta ja kehityspiirteitä tarkastellaan poliisin tilastoiman rikollisuuden pohjalta. Sen ulkopuolelle jäävät rikokset, joita

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 Dnro 25/20/2005 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2006 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

TILASTOT AKAA. Poliisille ilmoitetut rikokset

TILASTOT AKAA. Poliisille ilmoitetut rikokset TILASTOT - 020 AKAA TIETOLÄHDE: PolStat sisältää tietoa monista eri tietojärjestelmistä - se on tietovarasto poliisille ja ulkopuolisille tiedon tarvitsijoille. PolStat palvelee poliisin ydintoimintoja,

Lisätiedot

Strateginen sopimus 2018, aluepelastuslaitos

Strateginen sopimus 2018, aluepelastuslaitos Strateginen sopimus 2018, aluepelastuslaitos 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta (kh) Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti,

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

1(7) VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki

1(7) VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki 14.12.2015 1(7) VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN SUORIT- TEIDEN MAKSUISTA VUOSINA 2015 JA 2016

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE KUV/1071/21/ 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 789 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet TULOSBUDJETTI 217 1(5) Johtoryhmä.1.217 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI 217 Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 2/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 2/2016 TA 2/2016 TOT 2/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Poliisin toiminta- ja taloussuunnitelma. ja tulossuunnitelma 2015. Poliisihallitus POL-201S-3384

Poliisin toiminta- ja taloussuunnitelma. ja tulossuunnitelma 2015. Poliisihallitus POL-201S-3384 Poliisin toiminta ja taloussuunnitelma 2016 2019 ja tulossuunnitelma 2015 Poliisihallitus POL201S3384 2117 Sisällys 1. Johdanto.................... 3 2. Toimintaympäristön muutokset poliisitoiminnan kannalta...

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 2 (6) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2007 Tilastokeskuksen vuoden 2007 talousarvioehdotus perustuu Tilastokeskuksen ehdotukseen vuosia 2007-2011

Lisätiedot

Poliisin palvelu- ja toimipisteverkon kehittäminen

Poliisin palvelu- ja toimipisteverkon kehittäminen Poliisin palvelu- ja toimipisteverkon kehittäminen Yhteenveto poliisilaitosten ja poliisin valtakunnallisten yksiköiden esityksistä POL-2015-12069 Materiaalihallintopäällikkö Jouni Jantunen Poliisilaitokset

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590. Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinta. 1. Yleistä

Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590. Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinta. 1. Yleistä Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590 Voimassaoloaika 1.1.2014-31.12.2018 Säädösperuste Laki poliisin hallinnosta 4 Muuttaa/Kumoaa Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkinta,

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen osavuosikatsaus ajalta

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen osavuosikatsaus ajalta 1 (5) Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen osavuosikatsaus ajalta 1.1. 31.8.2017 Talouden toteutuminen TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.8.2017 Toteuma Tot % Toteuma Ta 2017 1.1.-31.8.2017 1.1.-31.8.2016 Muutos

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

Talousarvioesitys Poliisitoimi

Talousarvioesitys Poliisitoimi Talousesitys 10. Poliisitoimi S e l v i t y s o s a : Poliisi turvaa oikeus- ja yhteiskuntajärjestystä, ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta, estää ennalta, paljastaa ja selvittää rikoksia sekä

Lisätiedot

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa.

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. 01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 088 000 euroa. Selvi ty so sa: Energiamarkkinaviraston tehtävänä on valvoa ja edistää sähkö- ja maakaasumarkkinoiden

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtokunta hyväksynyt 9.3.. Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.. 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Suunnittelija Pirjo Karttunen LVM 25.11.2015 Erityisasiantuntija Saara Norrman Trafi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON

Lisätiedot

Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja

Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja POLIISIHALLITUS Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja Viimeinen vuosi/kk: 2015/01 Poliisitoimintayksikkö, Lupahallinto/ Sini Kumpulainen, erikoissuunnittelija 1 Sisällysluettelo Poliisin

Lisätiedot

Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja

Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja POLIISIHALLITUS Poliisinlupahallinnon toimintaakuvaavia tilastoja Viimeinenvuosi/kk:2015/07 Poliisitoimintayksikkö, Lupahallinto/ Sini Kumpulainen, erikoissuunnittelija 1 Sisällysluettelo Poliisinkäsittelemätlupa-asiatluparyhmittäin

Lisätiedot