Poliisihallitus Ohje ID (8) /2013/4590. Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinta. 1. Yleistä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590. Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinta. 1. Yleistä"

Transkriptio

1 Poliisihallitus Ohje ID (8) /2013/4590 Voimassaoloaika Säädösperuste Laki poliisin hallinnosta 4 Muuttaa/Kumoaa Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkinta, 2020/2011/ Kohderyhmät Poliisi Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinta 1. Yleistä Epäiltäessä poliisimiehen tehneen rikoksen virkatehtävän suorittamisen yhteydessä, tutkintaa johtaa syyttäjä. Sama koskee henkilöä, joka ei enää tutkinnan aikana ole poliisimies, mikäli epäilty rikos on tehty virkatehtävän suorittamisen yhteydessä. Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkinta toimitetaan aina muussa kuin rikoksesta epäillyn poliisimiehen toimipaikan yksikössä. Tutkintavastuu määräytyy liitteenä olevan Tutkintavastuun määräytyminen -taulukon (myöh. tutkintavastuutaulukko) mukaisesti. Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkintajärjestelyt muuttuvat voimaan tulevan uuden esitutkintalain sekä poliisin hallintorakenneuudistuksen (Pora III) myötä. Muutos aikaisempaan on se, että epäiltäessä poliisimiestä rikoksesta, jota ei ole tehty virkatehtävien suorittamisen yhteydessä (myöh. vapaa-ajalla tehty rikos), tutkintaa voi johtaa myös poliisi. Tutkiva yksikkö määräytyy tällöinkin ensisijaisesti liitteenä olevan tutkintavastuutaulukon mukaisesti. Tutkinta voidaan suorittaa myös epäillyn rikoksen tapahtumapaikan poliisilaitoksen toimesta, mikäli se esimerkiksi maantieteelliset seikat huomioiden on tarkoituksenmukaista, eikä rikoksesta epäilty työskentele ko. poliisilaitoksessa. Syyttäjä voi kuitenkin vapaa-ajalla tapahtuneen rikoksen vakavuuden johdosta tai asian laadun sitä muuten edellyttäessä päättää ryhtymisestään tutkinnanjohtajaksi. Tällöin tutkintavastuu ja tutkinnanjohtajuus määräytyvät liitteenä olevan taulukon mukaisesti. Poliisimiehiä ovat poliisiasetuksessa mainitut virkamiehet 1. Syyttäjä toimii harkintansa mukaan tutkinnanjohtajana edellä mainituissa tapauksissa myös silloin, kun poliisimiestä epäillään rikoksesta, joka on tehty ennen poliisimieheksi tuloa. Sama koskee poliisimiehen vapaa-ajalla tekemää rikosta, vaikka epäilty ei enää tutkinnan aikana ole poliisimies. 1 Poliisiasetus (1112/1995) 1 Poliisihallitus Vuorikatu 20 A, PL 302, HELSINKI Puh , Faksi

2 Poliisihallitus Ohje ID (8) 2. Yhteistyö ja hallinnolliset järjestelyt 3. Tutkinnanjohtajan tehtävät Objektiivinen esitutkinta edellyttää välitöntä ja saumatonta yhteistyötä tutkinnanjohtajan ja tutkijoiden välillä. Tutkinnanjohtajana toimivan syyttäjän on aktiivisesti johdettava esitutkintaa, oltava yhteydessä tutkijoihin ja huolehdittava tutkinnan viivytyksettömästä etenemisestä. Tutkijan on huolehdittava riittävästä yhteydenpidosta tutkinnanjohtajaan ja tutkintatoimenpiteiden suorittamisesta viivytyksettä. Valtakunnansyyttäjänvirasto määrää poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkintaa johtavat syyttäjät ja heidän toimialueensa. Tutkinnanjohtajan asettava syyttäjäyksikkö määräytyy Valtakunnansyyttäjänviraston määräyksen mukaisesti epäillyn poliisimiehen virkapaikan perusteella. Tutkinnanjohtaja on mahdollisuuksien mukaan muusta kuin siitä syyttäjänvirastosta, jonka toimialueella rikoksesta epäillyn poliisimiehen virkapaikka sijaitsee. Syyteharkinnan suorittaa ja syytettä ajaa aina muu kuin tutkinnanjohtajana toiminut syyttäjä. Valtakunnansyyttäjä on antanut asiasta syyttäjille yleisen ohjeen Poliisimiehen tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkinta ja poliisirikosasiassa tehdystä syyteharkintaratkaisusta ilmoittaminen 2. Lisäksi Valtakunnansyyttäjänvirasto on antanut määräyksen poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkinnan johtajaksi 3, jonka liitteenä on Poliisirikostutkinnan paikkakuntajärjestelyt taulukko. Kyseinen taulukko on myös tämän ohjeen liitteenä. Valtakunnansyyttäjänvirastossa toimii poliisin tekemäksi epäiltyjen rikosten esikäsittely-yksikkö. Tutkintajärjestelyjen tavoitteena on saavuttaa yhdenmukainen, tehokas ja nopea ilmoitusten käsittely ja mahdollinen esitutkinta. Keskitetyn menettelyn avulla pystytään jo alkuvaiheessa prosessista karsimaan pois täysin perusteettomat rikosilmoitukset ja tutkintapyynnöt, jolloin eri puolilla Suomea sijoittuville syyttäjätutkinnanjohtajille siirretään pääsääntöisesti pelkästään esitutkintakynnyksen arviointia ja esitutkintaa edellyttävät ilmoitukset. Menettelyllä syyttäjätutkinnanjohtajat voivat keskittyä pelkästään tutkinnanjohtajan tehtävien hoitamiseen. Tutkinnanjohtajana toimiva syyttäjä päättää esitutkinnan aloittamisesta tai toimittamatta jättämisestä, johtaa ja ohjeistaa tutkintaa, sekä määrää tarvittavista lisäselvityksistä ja esitutkinnan päättämisestä. Syyttäjällä on tutkinnanjohtajana tällöin samat oikeudet ja velvollisuudet kuin tutkinnanjohtajana toimivalla poliisimiehellä. Tutkinnanjohtajana toimiva syyttäjä vastaa esitutkintalain 5 luvun 1 :n mukaisista ilmoituksista, pakkokeinoista, tiedottamisesta, esitutkinnan päättämisestä ja muista tutkinnanjohtajalle kuuluvista tehtävistä. Tutkinnanjohtajana toimiva syyttäjä voi antaa myös suullisen tai kirjallisen huomautuksen, jos esitutkinta lopetetaan esitutkintalain 3 luvun 9 :n nojalla. 2 VKS:2013:5 3 VKSV Dnro 33/32/13

3 Poliisihallitus Ohje ID (8) 4. Ilmoituksen vastaanotto ja kirjaaminen Syyttäjään tutkinnanjohtajana kohdistuvat kantelut käsitellään Valtakunnansyyttäjänvirastossa. Myös eduskunnan oikeusasiamies ja valtioneuvoston oikeuskansleri ovat toimivaltaisia käsittelemään syyttäjään tutkinnanjohtajana kohdistuvia kanteluita. Poliisin tekemäksi epäillystä rikoksesta kirjataan R- tai S-ilmoitus Poliisihallituksen antaman kirjaamisohjeen 4 mukaisesti. Ilmoitus kirjataan sen poliisiyksikön koodilla, joka tutkintavastuutaulukon mukaan tai muutoin suorittaisi mahdollisen esitutkinnan. Se, kirjataanko poliisin tekemäksi epäillystä rikoksesta S- vai R-ilmoitus, ratkeaa lähtökohtaisesti samoin perustein kuin muidenkin rikosten osalta. Valinta näiden kirjauslajien välillä ei ole tutkinnanjohtajaa sitova eikä tutkinnan aloittamista ohjaava kannanotto. Jokaiseen ilmoitukseen kirjataan tutkinnanjohtajaksi Valtakunnansyyttäjänvirastossa toimiva kihlakunnansyyttäjä ja tutkijaryhmäksi merkitään POMO riippumatta siitä, onko kyseessä virkatehtävän suorittamisen yhteydessä vai vapaa-ajalla tapahtunut rikosepäily. Ilmoitukseen ei tässä vaiheessa merkitä tutkijaa. Kiireellisissä tapauksissa asian vaatiessa esimerkiksi välitöntä esitutkinnan aloittamista, tutkinnanjohtaja kirjataan Valtakunnansyyttäjänviraston tai vaihtoehtoisesti varallaolovuorossa olevan syyttäjän ohjeistuksen mukaisesti. Varallaolovuorossa olevan syyttäjän puhelinnumero on Varallaolovuorossa oleva syyttäjä voi päättää ennen tutkinnanjohtajan määräämistä tapauksen edellyttämistä pakkokeinoista, esimerkiksi verikokeen ottamisesta. R-ilmoitusta laadittaessa varsinaisen R-nimikkeen lisäksi rikosilmoitukseen kirjataan nimike Tutkinnanjohtajuus ja teon tarkenne Syyttäjä tutkinnanjohtajana, esitutkintalaki 2 luku 4 1 mom.. S-ilmoitusta laadittaessa kirjataan vain nimike Tutkinnanjohtajuus ja teon tarkenne Syyttäjä tutkinnanjohtajana, esitutkintalaki 2 luku 4 1 mom.. Poliisiasiain tietojärjestelmään on alkaen lisätty uusi teon tarkenne "Poliisi tutkinnanjohtajana", jonka Valtakunnansyyttäjänviraston poliisirikosten esikäsittely-yksikkö vaihtaa järjestelmään, jos jutun tutkinnanjohtajuus siirretään poliisille. Tutkintailmoitukseen kirjataan kaikki tapaukseen liittyvät henkilöt kirjaamisohjeen mukaisesti. Poliisimiehen osalta kirjataan etu- ja sukunimi, syntymäaika, virka-asema, työpaikan osoite ja puhelinnumero. Kirjaamisen jälkeen perusilmoitus suljetaan ja siitä lähetetään sähköpostitse ilmoitus osoitteeseen Ilmoituksen jatkotoimenpiteistä vastaa Valtakunnansyyttäjänvirasto. 4 Tietojen kirjaaminen Poliisiasiain Tietojärjestelmään, 2020/2013/5231

4 Poliisihallitus Ohje ID (8) Rikosilmoitukseen liittyvät alkuperäiset kirjalliset asiakirjat ja muu materiaali toimitetaan Valtakunnansyyttäjänvirastoon. 5. Asian käsittely Valtakunnansyyttäjänvirastossa Kaikkien poliisiin kohdistuvien rikosepäilyjen esikäsittely ja niihin liittyvä alustava selvittely tehdään keskitetysti Valtakunnansyyttäjänvirastossa. Poliisimieheen kohdistuvan rikosepäilyn käsittely alkaa Valtakunnansyyttäjänvirastossa, kun ilmoituksen vastaanottanut poliisiyksikkö on ilmoittanut sähköpostilla Poliisiasiain tietojärjestelmään kirjatusta tutkintailmoituksesta. Mikäli epäilty rikos on tehty virkatehtävien suorittamisen yhteydessä, valtakunnansyyttäjänvirastossa toimiva syyttäjätutkinnanjohtaja lähettää asian alueellisen syyttäjätutkinnanjohtajan ratkaistavaksi tai tekee asiassa päätöksen esitutkinnan toimittamatta jättämisestä. Epäiltäessä rikoksen tapahtuneen vapaa-ajalla valtakunnansyyttäjänvirastossa toimiva syyttäjätutkinnanjohtaja ratkaisee, ryhtyykö syyttäjä asiassa tutkinnanjohtajaksi. Mikäli syyttäjä ei ota asiassa tutkinnanjohtajuutta, Valtakunnansyyttäjänvirasto lähettää asian tutkintavastuutaulukon mukaisesti tutkintavastuussa olevalle poliisilaitokselle jatkotoimenpiteitä varten. Ennen asian siirtämistä Valtakunnansyyttäjänvirasto merkitsee alustavasti jutun tutkinnanjohtajaksi tutkivan yksikön poliisirikosyhdyshenkilön ja muuttaa Poliisiasiain tietojärjestelmässä nimikkeen "Tutkinnanjohtajuus" teon tarkenteeksi "Poliisi tutkinnanjohtajana". Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkinta voidaan suorittaa myös Valtakunnansyyttäjänvirastossa. 6. Tutkinnanjohtajan määräytymisen ja tutkinnan aloittamisen erityiskysymyksiä 6.1 Rikesakko- ja rangaistusmääräysasiat Poliisi voi itsenäisesti suorittaa suppean esitutkinnan, jos jo asian alkuvaiheessa tiedetään, että asia tullaan käsittelemään rikesakolla tai rangaistusmääräyksellä. Suppeaa esitutkintaa koskeva esitutkintalain 3 luvun 14 :n 2 momentin säännös tarkoittaa tilannetta, jossa rikesakko- tai rangaistusmääräysmenettelyn käyttämisen edellytykset ovat selvillä jo tutkintaa aloitettaessa ja että samalla asia myös päätetään käsitellä jommassakummassa menettelyssä. Tällöin rikosta koskevan näytön on oltava ilmeinen jo tutkinnan alkuvaiheessa. Esitutkintalain 2 luvun 4 :n 1 momentin säännös sulkee poliisin toimivallasta pois rikesakko- ja rangaistusvaatimusasioita vakavammat rikokset, ellei syyttäjä ole siirtänyt tutkinnanjohtajuutta poliisille vapaa-ajalla tapahtuneessa rikostapauksessa. Kysymyksessä on erityisjärjestely. Rikesakko- ja rangaistusvaatimusasioita lievempiä rikkomuksia erityisjärjestely ei näin ollen myöskään koske. Mikäli siis rikkomuksesta tavalliselle kansalaiselle annettaisiin vakiintuneen käytännön mukaisesti huomautus, poliisi voi enemmistä toimenpiteistä luopuen antaa sen myös poliisimiehelle.

5 Poliisihallitus Ohje ID (8) Esitutkintalain 2 luvun 4 1 mom. mukaan syyttäjä ei toimi tutkinnanjohtajana, jos asia käsitellään rikesakko- tai rangaistusmääräysasiana. Mikäli rikesakko- tai rangaistusmääräysmenettelyn soveltuvuus ilmenee vasta esitutkinnan aloittamisen jälkeen syyttäjä siirtää tutkinnanjohtajuuden asiassa poliisille. Tulkinnanvaraisissa tapauksissa asia tulee siirtää tämän ohjeen mukaiseen menettelyyn. 6.2 Epäiltynä on poliisimiehen lisäksi muu henkilö Syyttäjä voi uuden esitutkintalain mukaan johtaa esitutkintaa myös siltä osin kuin asiassa on poliisimiehen lisäksi muu epäilty, jos se on asian selvittämiseksi tarkoituksenmukaista. Useimmissa tapauksissa syyttäjän tutkinnanjohtajuutta voitaneen pitää tarkoituksenmukaisena, joten uuden säännöksen myötä on mahdollista välttää toisinaan hankalaksi koettu kahden tutkinnanjohtajan tilanne. Mikäli syyttäjä kuitenkin katsoo, ettei tutkinnanjohdon yhdistäminen ole tarkoituksenmukaista, tutkinnanjohtajana muiden kuin poliisin osalta toimii poliisi. Tällöin tutkinnanjohtajien on koordinoitava tutkintatoimenpiteet ja huolehdittava niiden samanaikaisesta etenemisestä. Erityisesti on huolehdittava siitä, ettei niin sanotuissa vastakkaisissa tutkimuksissa kuulla todistajan asemassa henkilöä, joka joutuisi todistamaan omassa asiassaan. Kahden tutkinnanjohtajan tilanteessa molemmissa asiakokonaisuuksissa tulee mahdollisuuksien mukaan käyttää samoja tutkijoita. Tutkinnanjohtajien on keskenään sovittava tutkittavan asian tiedottamisesta. 6.3 Rikosepäilyt virkatehtävän suorittamisen yhteydessä Valtakunnansyyttäjänvirasto siirtää virkatehtävään liittyvän tai harkintansa mukaan muunkin poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinnan alueelliselle syyttäjätutkinnanjohtajalle liitteenä olevan Poliisirikostutkinnan paikkakuntajärjestelyt -taulukon mukaisesti. Tutkinnanjohtajaksi määrätty syyttäjä kirjataan poliisiasiain tietojärjestelmään. Valtakunnansyyttäjänvirasto ilmoittaa asian siirtämisestä sähköpostilla asianomaiselle tutkinnanjohtajalle, epäillyn poliisimiehen virkapaikan sekä tutkinnan suorittavan poliisiyksikön poliisirikosyhdyshenkilölle. Syyttäjätutkinnanjohtaja ottaa yhteyttä tutkivan yksikön poliisirikosyhdyshenkilöön ja sopii tutkinnan käytännön järjestelyistä. Tutkinnanjohtajaksi määrätty syyttäjä ratkaisee, onko asiassa esitutkintalain 3 luvun 3 :n mukaisesti syytä epäillä rikosta ja aloitetaanko esitutkinta. Tutkinnanjohtaja ilmoittaa esitutkinnan aloittamispäätöksestään jutun tutkijalle. Esitutkinnan aloittamispäätöksen ajankohta kirjataan Poliisiasiain tietojärjestelmään.

6 Poliisihallitus Ohje ID (8) 7. Kantelut 6.4 Voimankäyttötilanteet Tilanteissa, joissa poliisin voimankäytön seurauksena joku on kuollut tai loukkaantunut vakavasti saattaa selvittämisintressi kohdistua ensisijaisesti tapahtumakulun selvittämiseen eikä rikosvastuun kohdentumiseen. Tällaisessa tilanteessa poliisin tulee ottaa yhteyttä Valtakunnansyyttäjänvirastossa toimivaan tutkinnanjohtajaan tai virka-ajan ulkopuolella varallaolovuorossa olevaan syyttäjään. Toimivaltainen syyttäjä ratkaisee tutkinnanjohtajana aloitetaanko asiassa esitutkinta. Varalla oleva syyttäjä päättää asian vaatimista kiireellisistä toimenpiteistä ja mahdollisesta esitutkinnan aloittamisesta. 6.5 Poliisin tiloissa säilytettynä olleen henkilön kuolema Poliisin tiloissa säilytettynä olleen henkilön kuolemasta tehdään kuolemansyyn selvittämisessä annetussa laissa (459/1973) säädetty tutkinta. Tutkinnassa noudatetaan poliisitutkinnasta annettuja poliisilain säännöksiä sekä Poliisihallituksen ohjeiden 5 mukaista menettelyä. Mikäli kuitenkin ilmenee, että kyse on poliisimiehen tekemäksi epäillystä rikoksesta, menetellään tämän ohjeen mukaan. Kuolemansyyn selvittämisestä annettua lakia koskevan muutoksen johdosta (7 3 mom.) poliisin on alkaen ilmoitettava syyttäjälle kuolemasta, joka on tapahtunut henkilön ollessa poliisin säilytystilassa tai muuten poliisin valvonnassa vapautensa menettäneenä. Ilmoitus syyttäjälle tehdään ilmoittamalla kuolemansyyn tutkinnasta kirjatun tutkintailmoituksen numero sähköpostilla Valtakunnansyyttäjänviraston virastosähköpostiin osoitteeseen Poliisihallituksen tai poliisiyksikön käsitellessä poliisimiehen toiminnasta tehtyä kantelua voi käsittelyn yhteydessä ilmetä seikkoja, joiden perusteella olisi syytä epäillä poliisimiehen syyllistyneen rikokseen. Tällöin menetellään Poliisihallituksen antaman ohjeen 6 mukaisesti. Kantelun käsittely keskeytetään, ja asia siirretään Valtakunnansyyttäjänviraston harkittavaksi. Valtakunnansyyttäjänvirasto ilmoittaa, aloitetaanko asiassa rikosprosessi tai vaihtoehtoisesti palauttaa asian kantelukäsittelyyn, mikäli asiassa ei ole syytä epäillä rikosta. Poliisin kynnys asian siirtämiselle Valtakunnansyyttäjänviraston harkittavaksi tulee olla jossain määrin ns. syytä epäillä -kynnystä alempi, koska poliisi ei ole toimivaltainen päättämään esitutkinnan aloittamisesta. Kanteluasian käsittelyssä ilmenevä pelkkä teoreettinen rikoksen mahdollisuus ei kuitenkaan edellytä asian siirtämistä. 5 Poliisitutkinta kuoleman johdosta, 2020/2013/4591 ja Vapautensa menettäneen kuoleman johdosta tehtävät ilmoitukset, tutkinta ja tilastointi, 2020/2013/ Sisäinen laillisuusvalvonta poliisissa, 2020/2012/318

7 Poliisihallitus Ohje ID (8) Harkittaessa asian siirtämistä tulee myös huomioida kantelun kohteena olevan poliisimiehen oikeusturva (ns. syytteenvaarasuoja) sekä mahdollisen esitutkinnan turvaaminen. Mikäli kantelukäsittelyllä ei vaaranneta kohdehenkilön oikeusturvaa eikä mahdollista esitutkintaa, voidaan asian selvittämistä jatkaa lisäselvityksen saamiseksi. 8. Poliisirikosyhdyshenkilöt ja poliisirikoskoordinaattori 9. Päätöksistä ilmoittaminen Poliisilaitoksissa tulee olla poliisirikosyhdyshenkilö, joka huolehtii siitä, että yksikköön tulevien poliisirikosasioiden käsittely on asianmukaisesti järjestetty ja jokaiseen asiaan määrätään viivytyksettä tutkija ja mahdollinen tutkinnanjohtaja. Poliisirikosyhdyshenkilöllä tulee olla tarvittavat tiedot yksikön tutkittavana olevista poliisirikosasioista. Poliisiyksiköiden tulee ilmoittaa yhdyshenkilöiden yhteystietojen muutoksista Valtakunnansyyttäjänvirastoon. Poliisihallituksessa toimii poliisirikosasioiden koordinaattori, jonka tehtävänä on varmistaa tutkijoiden saatavuus erityisesti laajoissa ja erityistä ammattitaitoa vaativissa asioissa. Tutkinnanjohtaja lähettää tiedon esitutkinnan aloittamisesta epäillyn poliisimiehen yksikön päällikölle. Tutkinnanjohtaja lähettää tiedon päätöksestä olla aloittamatta esitutkintaa epäillylle, asianomistajalle ja poliisirikosasioiden yhdyshenkilölle, jonka alueella mahdollinen esitutkinta olisi suoritettu sekä epäillyn poliisimiehen virkapaikan yhdyshenkilölle. Viimeksi mainitun yhdyshenkilön tehtävänä on saattaa päätös poliisiyksikön päällikön tietoon. Poliisiyksikön tulee tapauskohtaisesti harkita, pitääkö asia tutkia hallinnollisessa menettelyssä. Tutkinnanjohtajan päätöksestä lähettää esitutkintapöytäkirja syyteharkintaan lähetetään tieto edellä mainittujen lisäksi Poliisihallituksessa toimivalle poliisirikoskoordinaattorille. Poliisiylijohtaja Mikko Paatero Poliisijohtaja Heikki Lausmaa Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Aspo-asianhallintajärjestelmässä. Poliisihallitus klo Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta. Liitteet Tutkintavastuun määräytyminen alkaen Poliisirikostutkinnan paikkakuntajärjestelyt 2014

8 Poliisihallitus Ohje ID (8) Jakelu Tiedoksi Poliisilaitokset Keskusrikospoliisi Suojelupoliisi Poliisiammattikorkeakoulu Poliisihallituksen yksiköt SM / poliisiosasto Valtakunnansyyttäjänvirasto Ahvenanmaan poliisilaitos SEITTI

Ohje ID (8)

Ohje ID (8) Ohje ID-1566448255 1 (8) 13.01.2017 2020/2013/4590 Voimassaoloaika 1.2.2017-31.1.2022 Säädösperuste Laki poliisin hallinnosta (110/1992) 4 Muuttaa/Kumoaa Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinta,

Lisätiedot

Poliisihallitus OHJE 1 (7)

Poliisihallitus OHJE 1 (7) Poliisihallitus OHJE 1 (7) Päivämäärä Nro 10.1.2012 2020/2011/4569 Voimassaoloaika 15.1.2012-31.12.2016 Säädösperuste Laki poliisin hallinnosta (119/1992) 4 Kohderyhmät Poliisi POLIISIN TEKEMÄKSI EPÄILLYN

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

Poliisimiehen tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkinta ja poliisirikosasiassa tehdystä syyteharkintaratkaisusta

Poliisimiehen tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkinta ja poliisirikosasiassa tehdystä syyteharkintaratkaisusta Poliisimiehen tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkinta ja poliisirikosasiassa tehdystä syyteharkintaratkaisusta ilmoittaminen YLEINEN OHJE Dnro 30/31/13 18.12.2013 Voimassa 1.1.2014 - toistaiseksi Kumoaa

Lisätiedot

Poliisimiehen tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkinta ja poliisirikosasiassa tehdystä syyteharkintaratkaisusta ilmoittaminen

Poliisimiehen tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkinta ja poliisirikosasiassa tehdystä syyteharkintaratkaisusta ilmoittaminen Poliisimiehen tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkinta ja poliisirikosasiassa tehdystä syyteharkintaratkaisusta ilmoittaminen YLEINEN OHJE Dnro 18/31/16 15.2.2016 Voimassa 1.3.2016 - toistaiseksi Kumoaa

Lisätiedot

Poliisin menettely esitutkinnassa

Poliisin menettely esitutkinnassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.03.2015 Dnro OKV/1150/1/2014 1/5 ASIA Poliisin menettely esitutkinnassa KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 4.6.2014 osoittamassaan kantelussa arvostellut poliisilaitoksen menettelyä

Lisätiedot

Poliisimiehen tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkinta ja poliisirikosasiassa tehdystä syyteharkintaratkaisusta ilmoittaminen

Poliisimiehen tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkinta ja poliisirikosasiassa tehdystä syyteharkintaratkaisusta ilmoittaminen Poliisimiehen tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkinta ja poliisirikosasiassa tehdystä syyteharkintaratkaisusta ilmoittaminen YLEINEN OHJE Dnro 8/31/17 1.8.2017 Voimassa 1.9.2017 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2016:1

Lisätiedot

Poliisihallitus on antanut lausunnon ja X:n poliisilaitos selvityksen.

Poliisihallitus on antanut lausunnon ja X:n poliisilaitos selvityksen. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.08.2016 Dnro OKV/1537/1/2015 1/5 ASIA Tutkintailmoituksen käsittely poliisilaitoksella KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 2.11.2015 osoittamassaan kahdessa sähköpostikirjoituksessa

Lisätiedot

Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa. Poliisijohtaja Robin Lardot

Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa. Poliisijohtaja Robin Lardot Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa Poliisijohtaja Robin Lardot Poliisin tehtävä Poliisilaki, 1 Poliisin tehtävä. Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen

Lisätiedot

Ohje syyttäjän varallaolosta poliisi rikosten tutkinnanjohtajana sekä pakkokeino- ja haastamisasioissa

Ohje syyttäjän varallaolosta poliisi rikosten tutkinnanjohtajana sekä pakkokeino- ja haastamisasioissa VALTAKUNNANSYVTTÄJÄNVIRASTO YLEINEN OHJE syyttäjille Annettu 19.12.2002 VKS:2002:4 Dnro 55/31102 Säädösperusta A kihlakunnansyyttäjästä 13 a 1 Voimassa 1.1.2003 - toistaiseksi Ohje syyttäjän varallaolosta

Lisätiedot

Poliisihallitus Ohje ID (6) /2013/4355. Rikosasioiden sovittelu. 1. Yleistä

Poliisihallitus Ohje ID (6) /2013/4355. Rikosasioiden sovittelu. 1. Yleistä Poliisihallitus Ohje ID-1551813618 1 (6) 02.12.2013 2020/2013/4355 Voimassaoloaika 1.1.2014-31.12.2018 Säädösperuste Laki poliisin hallinnosta 4 Muuttaa/Kumoaa 2020/2011/3411, 22.11.2011 Rikosasioiden

Lisätiedot

Kantelija on antanut hankitusta selvityksestä häneltä pyydetyn vastineen.

Kantelija on antanut hankitusta selvityksestä häneltä pyydetyn vastineen. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 17.11.2017 Dnro OKV/1334/1/2017 1/5 ASIA Esitutkintapäätöksen perusteleminen KANTELU Asianajaja on kantelijan edustajana oikeuskanslerille 19.6.2017 osoittamassaan kantelussa arvostellut

Lisätiedot

Rikosasian vanhentuminen esitutkinnassa

Rikosasian vanhentuminen esitutkinnassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 21.05.2014 Dnro OKV/10/50/2013 1/5 ASIA Rikosasian vanhentuminen esitutkinnassa ASIAN VIREILLETULO Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitokselle

Lisätiedot

Syyttäjälle ilmoitettavat rikosasiat, ilmoitusmenettely ja syyttäjän toimenpiteet

Syyttäjälle ilmoitettavat rikosasiat, ilmoitusmenettely ja syyttäjän toimenpiteet Syyttäjälle ilmoitettavat rikosasiat, ilmoitusmenettely ja syyttäjän toimenpiteet YLEINEN OHJE VKS:2013:4 12.6.2013 Voimassa 1.1.2014 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2008:2 Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio

Lisätiedot

LAPSI ASIANOMISTAJANA JA TODISTAJANA POLIISITOIMINNASSA JA ESITUTKINNASSA

LAPSI ASIANOMISTAJANA JA TODISTAJANA POLIISITOIMINNASSA JA ESITUTKINNASSA Poliisihallitus Ohje ID-1551798023 1 (11) 28.11.2013 2020/2013/5071 Voimassaoloaika 1.1.2014-31.12.2018 Säädösperuste Laki poliisin hallinnosta (110/1992) 4 Muuttaa/Kumoaa 2020/2011/1610, 28.6.2011 Lapsen

Lisätiedot

Poliisin menettely asiakirjojen julkisuutta ym. koskevassa asiassa

Poliisin menettely asiakirjojen julkisuutta ym. koskevassa asiassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 23.04.2015 Dnro OKV/901/1/2014 1/7 ASIA Poliisin menettely asiakirjojen julkisuutta ym. koskevassa asiassa KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 29.4.2014 osoittamassaan kantelussa

Lisätiedot

telefax (09) 432 2269 Internet' 'm oikeusmmes ll Puhelin 1091 4321 Sähköposti okeumwosgeduwunta n

telefax (09) 432 2269 Internet' 'm oikeusmmes ll Puhelin 1091 4321 Sähköposti okeumwosgeduwunta n EDUSKUNNAN APULAISOlKEUSASlAMlES Haahka 1 1 Dnro 1589/4/15 Juha Molari Sähköpostiosoite. juhamolari@gmail.com PÄÄTÖS KANTELUUN 1 KANTELU Juha Molari arvosteli eduskunnan oikeusasiamiehelle 30.3.2015 osoittamassaan

Lisätiedot

Esitutkinnan viivästyminen KANTELU

Esitutkinnan viivästyminen KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 28.08.2015 Dnro OKV/521/1/2014 1/5 ASIA Esitutkinnan viivästyminen KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 17.3.2014 osoittamassaan kirjoituksessa poliisilaitosta esitutkinnan

Lisätiedot

tallettamista poliisin tuntomerkkirekisteriin.

tallettamista poliisin tuntomerkkirekisteriin. SISÄASIAINMINISTERIÖ OHJE Antopäivä Nro 16.12.2002 SM-2002-2663/Ri-2 Voimassaoloaika 1.1.2003 31.12.2007 Säädösperusta Laki poliisin hallinnosta (110/1992) 4 Kumoaa SM-2001-175/Ri-2/24.1.2001 Kohderyhmät

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIAT 45/2011 ja 61/2011 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 44/2012 7.9.2012 Asia Määräaikaista erottamista ja virantoimituksesta pidättämistä koskeva oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen YLEINEN OHJE Dnro 25/31/15 15.10.2015 Voimassa 1.11.2015 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

syyttäjille Annettu 6.6.2012

syyttäjille Annettu 6.6.2012 ~E'" ~ VALTAKUNNANSYYTTÄJÄ YLEINEN syyttäjille Annettu 6.6.2012 OHJE VKS:2012:1 Dnro 39/31/12 Kumoaa VKS:2010:1 Dnro 14/3/10 Voimassa 1.7.2012- toistaiseksi POLIISIMIEHEN TEKEMÄKSI EPÄILLYN RIKOKSEN ESITUTKINTA

Lisätiedot

ASIA. Esitutkintapäätöksen perusteleminen ja tiedusteluun vastaaminen KANTELU

ASIA. Esitutkintapäätöksen perusteleminen ja tiedusteluun vastaaminen KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 04.07.2016 Dnro OKV/1693/1/2015 1/6 ASIA Esitutkintapäätöksen perusteleminen ja tiedusteluun vastaaminen KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 30.11.2015 osoittamassaan kantelussa

Lisätiedot

Kirje ID-1559011917 1 (13)

Kirje ID-1559011917 1 (13) Kirje ID-1559011917 1 (13) 04.12.2015 POL-2015-16317 Poliisiyksiköt Menettely turvapaikkahakijatilanteen viestinnässä Sisällys 1 Yleistä...3 2 Viestinnän tarve...3 3 Viestinnän organisointi ja vastuut...3

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla. Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola

Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla. Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola Toimintaympäristö 1.1.2014 Pirkanmaan ja Keski-Suomen poliisilaitoksista Sisä-Suomen

Lisätiedot

Lausunto ID (5)

Lausunto ID (5) Lausunto ID-1553635913 1 (5) 16.06.2014 POL-2014-6209 Oikeusministeriö Oikeusministeriön lausuntopyyntö Dnro OM1/61/2013 Sakon muuntorangaistusjärjestelmän uudistaminen Oikeusministeriö on pyytänyt Poliisihallitukselta

Lisätiedot

Esitutkinnan viipyminen ja tutkinnan päättäminen

Esitutkinnan viipyminen ja tutkinnan päättäminen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 07.03.2014 Dnro OKV/974/1/2012 1/5 ASIA Esitutkinnan viipyminen ja tutkinnan päättäminen KANTELU A on oikeuskanslerille 22.7.2012 osoittamassaan kirjoituksessa ja 14.11.2012 päivätyssä

Lisätiedot

Poliisin onnettomuustilastointi

Poliisin onnettomuustilastointi Poliisin onnettomuustilastointi Liikenneturvallisuus- ja ILIITU- päivä 18.11.2014 Kuntatalo, Helsinki Kari Onninen, poliisitarkastaja 1 Esityksen sisältö: Taustaa Liikenneturvallisuusstrategia Poliisi

Lisätiedot

Vastaus Oikeusministeriön lausuntopyyntöön maahantulokiellon kriminalisointia koskevasta hallituksen esityksestä rikostorjunnan näkökulmasta

Vastaus Oikeusministeriön lausuntopyyntöön maahantulokiellon kriminalisointia koskevasta hallituksen esityksestä rikostorjunnan näkökulmasta Lausunto ID-1791956 1 (5) 05.05.2017 POL-2017-5972 Oikeusministeriö Vastaus Oikeusministeriön lausuntopyyntöön maahantulokiellon kriminalisointia koskevasta hallituksen esityksestä rikostorjunnan näkökulmasta

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERI PÄÄTÖS Snellmaninkatu 1 A PL 20 00023 VALTIONEUVOSTO 18.8.2008 Dnro 927/1/07

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERI PÄÄTÖS Snellmaninkatu 1 A PL 20 00023 VALTIONEUVOSTO 18.8.2008 Dnro 927/1/07 VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERI PÄÄTÖS Snellmaninkatu 1 A PL 20 00023 VALTIONEUVOSTO 18.8.2008 Dnro 927/1/07 Hiekkapuhaltaja Timo Parkkamäki c/o varatuomari Olavi Salo SUUPOHJAN LAKIASIAINPALVELUT OY Petäjäkuja

Lisätiedot

Takavarikon edellytykset ym.

Takavarikon edellytykset ym. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 03.11.2015 Dnro OKV/1831/1/2014 1/7 ASIA Takavarikon edellytykset ym. KANTELU Kantelija on oikeuskanslerinvirastoon 27.10.2014 saapuneeksi kirjatussa kantelussaan arvostellut poliisilaitoksen

Lisätiedot

III RIKOLLISUUSKONTROLLI

III RIKOLLISUUSKONTROLLI III RIKOLLISUUSKONTROLLI Tässä jaksossa käsitellään virallisen kontrollijärjestelmän toimintaa kuvailemalla muun muassa rikosten ilmituloa, ilmi tulleiden rikosten selvittämistä, rikoksentekijöiden syytteeseen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tullilain, pakkokeinolain 2 luvun 9 :n sekä ulkomaalaislain 181 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tullilakia, pakkokeinolakia ja ulkomaalaislakia.

Lisätiedot

Dnro 16/31/11. 25.8.2011 1.9.2011 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2008:1 Dnro 3/31/08. Paikallisten syyttäjäviranomaisten ilmoitusvelvollisuus

Dnro 16/31/11. 25.8.2011 1.9.2011 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2008:1 Dnro 3/31/08. Paikallisten syyttäjäviranomaisten ilmoitusvelvollisuus YLEINEN OHJE VKS:2011:1 Dnro 16/31/11 Paikallisten syyttäjäviranomaisten ilmoitusvelvollisuus Annettu Voimassa 25.8.2011 1.9.2011 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2008:1 Dnro 3/31/08 Säädöspohja Yleisistä syyttäjistä

Lisätiedot

eteneminen esitutkinnassa Rovaniemi 22.10.2014 Kaste

eteneminen esitutkinnassa Rovaniemi 22.10.2014 Kaste Lapsiin kohdistuvien rikosten eteneminen esitutkinnassa Vrk Mikko Halme Rovaniemi 22.10.2014 Kaste TUTKINTAPYYNTÖ / AKUUTTI TILANNE Poliisille lapsiin kohdistuneet rikokset ilmoitetaan tutkintapyyntö konsultointisoitto

Lisätiedot

Lausunto ID-1562966223 1 (5) Oikeusministeriön lausuntopyyntö arviomuistosta Oikeusprosessien keventäminen

Lausunto ID-1562966223 1 (5) Oikeusministeriön lausuntopyyntö arviomuistosta Oikeusprosessien keventäminen Lausunto ID-1562966223 1 (5) 04.03.2016 POL-2016-1170 Oikeusministeriö oikeusministerio@om.fi Oikeusministeriön lausuntopyyntö arviomuistosta Oikeusprosessien keventäminen Poliisihallituksen lausunto Oikeusprosessien

Lisätiedot

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA HTSY Verohallinto Päiväys Verohallinto 2 (5) TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA Työeläkevakuutusmaksupetos ja sen törkeä tekomuoto ovat rikosnimikkeitä,

Lisätiedot

Reinboth ja Vuortama antoivat 20.5.1996 Oikeustoimittajat ry:n puolesta vastineen lausunnon ja selvitysten johdosta.

Reinboth ja Vuortama antoivat 20.5.1996 Oikeustoimittajat ry:n puolesta vastineen lausunnon ja selvitysten johdosta. 5.9.1996 487/4/96 Oikeustoimittajat ry Journalistiliitto Hietalahdenkatu 2 B 22 00180 HELSINKI P Ä Ä T Ö S 1 KIRJOITUSOikeustoimittajat ry:n puheenjohtaja Susanna Reinboth ja sihteeri Timo Vuortama arvostelevat

Lisätiedot

Päätös ID (6) Viite: Poliisiammattikorkeakoulun hakemus päätöksen SM /Tu-44 päivittämiseksi,

Päätös ID (6) Viite: Poliisiammattikorkeakoulun hakemus päätöksen SM /Tu-44 päivittämiseksi, Päätös ID-1634548 1 (6) 13.02.2017 POL-2015-14542 Viite: Poliisiammattikorkeakoulun hakemus päätöksen SM-2008-1652/Tu-44 päivittämiseksi, 3.11.2015 Poliisin valtakunnallisten henkilörekisterien tietojen

Lisätiedot

Rikoksen vanhentuminen syyteharkinnassa

Rikoksen vanhentuminen syyteharkinnassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 30.09.2015 Dnro OKV/1067/1/2014 1/6 ASIA Rikoksen vanhentuminen syyteharkinnassa KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 26.5.2014 osoittamassaan kirjoituksessa arvostellut syyttäjänvirastoa

Lisätiedot

ASIA KANTELU SELVITYS

ASIA KANTELU SELVITYS ANONYMISOITU PÄÄTÖS 26.01.2015 Dnro OKV/4/1/2014 1/5 ASIA Maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Oulun poliisilaitoksen menettely Oulujärven

Lisätiedot

Kalastuksenvalvontaa (ko?) 1.4.2012 Tuntuipa hyvältä 2012-2013 löysinrantein 2014 ruuvia kiristettii Mitäpä sitten?

Kalastuksenvalvontaa (ko?) 1.4.2012 Tuntuipa hyvältä 2012-2013 löysinrantein 2014 ruuvia kiristettii Mitäpä sitten? Kalastuksenvalvontaa (ko?) 1.4. Tuntuipa hyvältä -2013 löysinrantein 2014 ruuvia kiristettii Mitäpä sitten? Toimivaltuudet mikä muuttuu? Myyjän varastoa ei saa tarkastaa Velvollisuus hävittää laittomia

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

Pari näkökulmaa asianajajan tehtäviin ja edunvalvontaan rikosprosessissa. Asianajaja Matti Pulkamo Asianajotoimisto Pulkamo Oy 11.5.

Pari näkökulmaa asianajajan tehtäviin ja edunvalvontaan rikosprosessissa. Asianajaja Matti Pulkamo Asianajotoimisto Pulkamo Oy 11.5. Pari näkökulmaa asianajajan tehtäviin ja edunvalvontaan rikosprosessissa Asianajaja Matti Pulkamo Asianajotoimisto Pulkamo Oy 11.5.2016 Asianajaja, asiamies, avustaja? lakimies, varatuomari, asiamies,

Lisätiedot

Päätös. Laki. rekisterihallintolain muuttamisesta

Päätös. Laki. rekisterihallintolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 118/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi rekisterihallintolain ja eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden

Lisätiedot

/4/10. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja. Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kristian Holman

/4/10. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja. Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kristian Holman 13.6.2011 2322/4/10 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kristian Holman ESITUTKINTA-AINEISTOA KOSKEVAT MERKINNÄT ANTECKNINGAR OM FÖRUNDERSÖKNINGSMATERIAL

Lisätiedot

Laki. poliisilain muuttamisesta

Laki. poliisilain muuttamisesta Laki poliisilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan poliisilain (872/2011) 2 luvun 17 :n 4 momentti ja 9 luvun 10 :n 1 momentin 4 kohta, sellaisena kuin niistä on 2 luvun 17 :n 4 momentti

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta /2012 Laki

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta /2012 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2012 295/2012 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta sekä esitutkinnan

Lisätiedot

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY 28.9.2015 MIKKELI Erikoissyyttäjä Pia Mäenpää/ Itä-Suomen syyttäjänvirasto, Mikkeli ESITYSLISTALLA. NÄKÖKULMA RIKOSPROSESSI LAPSIIN KOHDISTUVAT RIKOSEPÄILYT

Lisätiedot

Paikallisten syyttäjäviranomaisten ilmoitusvelvollisuus

Paikallisten syyttäjäviranomaisten ilmoitusvelvollisuus Paikallisten syyttäjäviranomaisten ilmoitusvelvollisuus YLEINEN OHJE Dnro 18/31/14 30.6.2014 Voimassa 1.8.2014 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2011:1, dnro 16/31/11 Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio

Lisätiedot

Eduskunnalle. LAKIALOITE 37/2012 vp. Laki rikoslain 23 luvun 3 :n, ajokorttilain ja sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 3 :n muuttamisesta

Eduskunnalle. LAKIALOITE 37/2012 vp. Laki rikoslain 23 luvun 3 :n, ajokorttilain ja sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 3 :n muuttamisesta LAKIALOITE 37/2012 vp rikoslain 23 luvun 3 :n, ajokorttilain ja sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 3 :n muuttamisesta Eduskunnalle Rattijuopumustapauksissa kuolleita on 2000-luvulla ollut keskimäärin

Lisätiedot

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET Hämeenlinnan seudun ympäristöfoorumi, Toiminta ympäristörikostilanteissa 3.4.2012 Katariina Serenius Ympäristövalvontapäällikkö Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

2. Sovittelussa käsiteltävät asiat

2. Sovittelussa käsiteltävät asiat Poliisihallitus OHJE 1 (6) 22.11.2011 2020/2011/3411 Voimassaoloaika 1.12.2011-30.11.2016 Säädösperuste Laki poliisin hallinnosta 4 Muuttaa/Kumoaa Kohderyhmät Poliisi RIKOSASIOIDEN SOVITTELU 1. Yleistä

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295 Page 1 of 6 Finlex Finlex Lainsäädäntö Ajantasainen lainsäädäntö Vuosi 2012 15.6.2012/295 Seurattu SDK 184/2013 saakka. 15.6.2012/295 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen

Lisätiedot

ILMOITUSKYNNYS, SYYTEKYNNYS, TUOMITSEMISKYNNYS

ILMOITUSKYNNYS, SYYTEKYNNYS, TUOMITSEMISKYNNYS ILMOITUSKYNNYS, SYYTEKYNNYS, TUOMITSEMISKYNNYS Poliisiammattikorkeakoulu 8.5.2017 Kihlakunnansyyttäjä Pohjanmaan syyttäjänvirasto ILMOITUSKYNNYS Ympäristönsuojelulaki 188 1 mom.: Valvontaviranomaisen tulee

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 97/2004 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 60/2005 7.10.2005 Asia: Kirjallinen varoitus Päätös, johon haetaan oikaisua Kihlakunnan poliisilaitoksen päätös 27.7.2004, jolla

Lisätiedot

Syyteharkinta-asioiden kiireellisyydestä ja etusijajärjestyksestä

Syyteharkinta-asioiden kiireellisyydestä ja etusijajärjestyksestä Syyteharkinta-asioiden kiireellisyydestä ja etusijajärjestyksestä YLEINEN OHJE VKS:2013:1 Dnro 47/31/12 Annettu 28.12.2012 Voimassa 1.1.2013 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2009:2 Sisällysluettelo...3 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Oikeus 2010 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 66 500 rikosasiaa vuonna 2009 Vuonna 2009 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 518 rikosoikeudellista

Lisätiedot

ESITUTKINTAYHTEISTYÖ JA TUTKINNANJOHTAJUUS

ESITUTKINTAYHTEISTYÖ JA TUTKINNANJOHTAJUUS ESITUTKINTAYHTEISTYÖ JA TUTKINNANJOHTAJUUS Lapin yliopisto Pro gradu -tutkielma Anni Mikkonen Prosessioikeus Kevät 2014 I Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn nimi: Esitutkintayhteistyö ja

Lisätiedot

Koulutus 12.1.2015. Suomen Asianajajaliitto. Asianajaja Riitta Leppiniemi ja asianajaja Jarkko Männistö

Koulutus 12.1.2015. Suomen Asianajajaliitto. Asianajaja Riitta Leppiniemi ja asianajaja Jarkko Männistö Koulutus 12.1.2015 Suomen Asianajajaliitto Asianajaja Riitta Leppiniemi ja asianajaja Jarkko Männistö Tämän päivän aiheena rikosasiat Rikosprosessi ennen oikeudenkäyntiä Mitä tapahtuu esitutkinnassa ja

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ MUISTIO Poliisiosasto Poliisitoimintayksikkö RIKOSASIOIDEN SOVITTELU. 1. Yleistä

SISÄASIAINMINISTERIÖ MUISTIO Poliisiosasto Poliisitoimintayksikkö RIKOSASIOIDEN SOVITTELU. 1. Yleistä SISÄASIAINMINISTERIÖ MUISTIO Poliisiosasto Poliisitoimintayksikkö 14.6.2006 SM-2006-01766/Ri-1 Liittyy samalla numerolla annettuun ohjeeseen, 14.6.2006. Sovittelua koskeva muistio, joka on laadittu yhteistyössä

Lisätiedot

Poliisin palvelu- ja toimipisteverkon kehittäminen

Poliisin palvelu- ja toimipisteverkon kehittäminen Poliisin palvelu- ja toimipisteverkon kehittäminen Yhteenveto poliisilaitosten ja poliisin valtakunnallisten yksiköiden esityksistä POL-2015-12069 Materiaalihallintopäällikkö Jouni Jantunen Poliisilaitokset

Lisätiedot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan ohjaus (14/2016) 172/54/2015

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan ohjaus (14/2016) 172/54/2015 Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan ohjaus (14/2016) 172/54/2015 Valtiovarainministeriö, 18.5.2016, VM/853/00.05.00/2016. Puolustusvoimat, 20.5.2016, AM9733. Puolustusministeriö,

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta Sisäasiainministeriön asetus poliisin tiedonhankinnan järjestämisestä ja valvonnasta

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta Sisäasiainministeriön asetus poliisin tiedonhankinnan järjestämisestä ja valvonnasta 1 / 7 18.3.2011 19:49 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2008» 174/2008 174/2008 Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2008 Sisäasiainministeriön asetus poliisin tiedonhankinnan järjestämisestä

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5)

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Jakelussa mainituille Puuttuminen tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiin alaikäisille Lainsäädäntö Tupakkalain (693/1976) 14 :n perusteella Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Lapsen pahoinpitely ja seksuaalinen hyväksikäyttö - epäilystä tutkintaan. 8.9.2015 Rikosylikonstaapeli Kari Korhonen

Lapsen pahoinpitely ja seksuaalinen hyväksikäyttö - epäilystä tutkintaan. 8.9.2015 Rikosylikonstaapeli Kari Korhonen Lapsen pahoinpitely ja seksuaalinen hyväksikäyttö - epäilystä tutkintaan 8.9.2015 Rikosylikonstaapeli Kari Korhonen TUTKINTAPYYNTÖ LAATU! Tutkintapyynnön sisällöstä käytävä ilmi, mitä on tapahtunut tai

Lisätiedot

ESITUTKINNAN RAJAAMINEN OSANA ESITUTKINTAYHTEISTYÖTÄ. Noora Väätäinen Pro gradu - tutkielma

ESITUTKINNAN RAJAAMINEN OSANA ESITUTKINTAYHTEISTYÖTÄ. Noora Väätäinen Pro gradu - tutkielma ESITUTKINNAN RAJAAMINEN OSANA ESITUTKINTAYHTEISTYÖTÄ Noora Väätäinen Pro gradu - tutkielma Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Prosessioikeus Kevät 2014 I SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... I

Lisätiedot

Lausunto ID-1558645709 1 (5) Jenni Juslén 03.11.2015 POL-2015-14009

Lausunto ID-1558645709 1 (5) Jenni Juslén 03.11.2015 POL-2015-14009 Lausunto ID-1558645709 1 (5) Jenni Juslén 03.11.2015 POL-2015-14009 Eduskunta Lakivaliokunta lav@eduskunta.fi Poliisihallituksen lausunto lakivaliokunnalle; hallituksen esitys laiksi esitutkintalain muuttamisesta

Lisätiedot

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat)

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Sidonnaisuuksien ilmoittaminen sidonnaisuuslomakkeella Valtion ylimmän virkamiesjohdon

Lisätiedot

Lausunto. Lausunto ehdotuksesta laiksi rikostorjunnasta puolustusvoimissa. 1. Rikoksen selvittämisen siirtäminen pääesikunnan tutkintaosastolle

Lausunto. Lausunto ehdotuksesta laiksi rikostorjunnasta puolustusvoimissa. 1. Rikoksen selvittämisen siirtäminen pääesikunnan tutkintaosastolle 1 (5) Puolustusministeriö kirjaamo@defmin.fi Kirjeenne 4.7.2011 FI.PLM.2011-2766 1106/40.02.00/2008 Lausunto ehdotuksesta laiksi rikostorjunnasta puolustusvoimissa Pyydettynä lausuntona Valtakunnansyyttäjänvirasto

Lisätiedot

Ohje syyteneuvottelua koskevan. lainsäädännön soveltamisesta

Ohje syyteneuvottelua koskevan. lainsäädännön soveltamisesta Ohje syyteneuvottelua koskevan lainsäädännön soveltamisesta YLEINEN OHJE Dnro 26/31/14 28.12.2015 Voimassa 1.1.2016 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS Valtuussäännökset Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 14 2 momentti

Lisätiedot

KUOPION HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 12/0154/2

KUOPION HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 12/0154/2 KUOPION HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 12/0154/2 Finlex Antopäivä Diaarinumero 3.4.2012 00116/12/1203 ASIA Valittaja Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus Harri Ekholm, Lappeenranta Päätös, johon on haettu muutosta

Lisätiedot

Poliisiasetus 8.9.1995/1112

Poliisiasetus 8.9.1995/1112 Poliisiasetus 8.9.1995/1112 Sisäasiainministerin esittelystä säädetään 7 päivänä huhtikuuta 1995 annetun poliisilain (493/95) 6, 33 ja 54 :n sekä poliisin hallinnosta 14 päivänä helmikuuta 1992 annetun

Lisätiedot

Lausunto ID (5)

Lausunto ID (5) Lausunto ID-1566011726 1 (5) 18.08.2016 POL-2016-8436 Veli-Pekka Hautamäki Sisäministeriö Lausuntopyyntö hanketunnus SM009:00/2016 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi Pelastusopistosta

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ PÄÄTÖS SM022:00/2012 POLIISIN HALLINTORAKENTEEN (PORA III) KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAT LINJAUKSET

SISÄASIAINMINISTERIÖ PÄÄTÖS SM022:00/2012 POLIISIN HALLINTORAKENTEEN (PORA III) KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAT LINJAUKSET SISÄASIAINMINISTERIÖ PÄÄTÖS SM022:00/2012 2.10.2012 POLIISIN HALLINTORAKENTEEN (PORA III) KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAT LINJAUKSET Tausta Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman mukaisesti: Hallitus hyväksyy

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 13/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 53/2010 27.8.2010 Asia Kirjallinen varoitus Oikaisuvaatimuksen tekijä A, vanhempi konstaapeli Virasto Poliisilaitos, Päätös, johon

Lisätiedot

Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen

Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen 16.10.2007 Tutkimusasiamies Jari-Pekka Tuominen VSSHP/TUKIJA Lääketieteellisen tutkimuksen osalta taustalla lääketutkimusdirektiivi

Lisätiedot

OHJEET ESITUTKINTAPÖYTÄKIRJAN LAADINNASTA

OHJEET ESITUTKINTAPÖYTÄKIRJAN LAADINNASTA OHJEET ESITUTKINTAPÖYTÄKIRJAN LAADINNASTA SISÄASIAINMINISTERIÖ Poliisiosasto 2002 OHJEET ESITUTKINTAPÖYTÄKIRJAN LAADINNASTA...3 1. YLEISTÄ ESITUTKINTAPÖYTÄKIRJASTA...3 2. ESITUTKINTAPÖYTÄKIRJAN LAADINTA...4

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 42/2013 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 42/2013 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 42/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi passilain muuttamisesta ja passilain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivalta poliisin silmin. Matti Airaksinen, rikoskomisario

Lähisuhdeväkivalta poliisin silmin. Matti Airaksinen, rikoskomisario Lähisuhdeväkivalta poliisin silmin Matti Airaksinen, rikoskomisario Esityksen rakenne ja aloittaminen Poliisin roolista ja toimenkuvasta Lähisuhdeväkivallasta poliisin silmin Todisteluun liittyviä asioita

Lisätiedot

1. Rikosasian käsittely poliisi- ja syyttäjäviranomaisissa sekä tuomioistuimissa

1. Rikosasian käsittely poliisi- ja syyttäjäviranomaisissa sekä tuomioistuimissa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 15.11.2011 Dnro OKV/1606/1/2009 1/7 ASIA Esitutkinnan viipyminen ja rikosasian käsittelyn kokonaiskesto KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 15.11.2009 osoittamassaan kantelussa arvostellut

Lisätiedot

17.1.2007 YSjäL 3 2 mom. VKS:2000:3 1.2.2007- toistaiseksi

17.1.2007 YSjäL 3 2 mom. VKS:2000:3 1.2.2007- toistaiseksi YLEINEN OHJE syyttäjille VKS:2007:2 Dnro 5/31/07 Annettu Säädösperusta 17.1.2007 YSjäL 3 2 mom. Kumoaa Voimassa VKS:2000:3 1.2.2007- toistaiseksi Esitutkinnan rajoittaminen 1 Esitutkinnan rajoittamisen

Lisätiedot

Lausunto ID (5)

Lausunto ID (5) Lausunto ID-17258569 1 (5) 16.10.2017 POL-2017-27380 Eduskunnan hallintovaliokunta HaV@eduskunta.fi Lausuntopyyntö HE 106/2017 Lausunto harva-alueen poliisipalvelujen turvaamisesta 1. Lausuntopyynnöstä

Lisätiedot

Päätös. Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 6 a luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 6 a luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 115/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä oikeudenkäynnistä

Lisätiedot

RAHANKERÄYSLUPAHAKEMUS

RAHANKERÄYSLUPAHAKEMUS Viranomainen täyttää RAHANKERÄYSLUPAHAKEMUS 1. Asia Uusi rahankeräyslupa Rahankeräysluvan muutos, mikä Muutettavan luvan numero ja päätöspäivämäärä: Toimeenpanoaika (alku- ja loppupäivämäärä) Toimeenpanoalue

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Tikkalansalmen raittisillan rakentamisajan jatkaminen, Sotkamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

HE 198/1996 vp. Laki. liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta

HE 198/1996 vp. Laki. liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta EV 195/1997 vp - HE 198/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi liiketoimintakiellosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on vuoden 1996 valtiopäivillä annettu

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Ankkuri-ryhmä. Toimintamallit tutuksi seminaari Helsinki, 27.8.2014

Ankkuri-ryhmä. Toimintamallit tutuksi seminaari Helsinki, 27.8.2014 Ankkuri-ryhmä Toimintamallit tutuksi seminaari Helsinki, 27.8.2014 Tanja Valkonen, Päijät-Häme, Ankkuri-tiimin sosiaalityö Arto Airaksinen, Omnia, etsivä nuorisotyö Ari Evwaraye, SM Kriko Huhta, Aggredi

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 22/2007 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 50/2007 28.9.2007 Asia Virkasuhteen irtisanominen ja virantoimituksesta pidättäminen Virasto kihlakunnan poliisilaitos Päätös, johon

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 17.3.2016 Dnro 1669/2/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 1 ASIA Tutkittavani

Lisätiedot

Tieliikenteen lievät rikkomukset ja niiden seuraamukset tieliikennelainsäädäntöä uudistettaessa. Kimmo Kiiski LVM

Tieliikenteen lievät rikkomukset ja niiden seuraamukset tieliikennelainsäädäntöä uudistettaessa. Kimmo Kiiski LVM Tieliikenteen lievät rikkomukset ja niiden seuraamukset tieliikennelainsäädäntöä uudistettaessa Kimmo Kiiski LVM Kokonaisuus osa tieliikenteen kokonaisuudistushanketta Työryhmä on arvioinut pääosin tieliikennelain

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 83/2010/4 Dnro ESAVI/213/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen

Lisätiedot

Poliisihallitus Seulontaesitys ID- 1 (3) 1545574631 Hallintoyksikkö. 16.11.2011 2020/2011/561 Kansallisarkisto

Poliisihallitus Seulontaesitys ID- 1 (3) 1545574631 Hallintoyksikkö. 16.11.2011 2020/2011/561 Kansallisarkisto Poliisihallitus Seulontaesitys ID- 1 (3) 1545574631 16.11.2011 2020/2011/561 Kansallisarkisto POLIISIN HALLINTOASIOIDEN TIEDONOHJAUSSUUNNITELMA; SEULONTAESITYS Poliisihallitus lähettää poliisin hallintoasioiden

Lisätiedot