ffi POLI I5I HAMEEN POLI ISI LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2or4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ffi POLI I5I HAMEEN POLI ISI LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2or4"

Transkriptio

1 ffi POLI I5I a HAMEEN POLI ISI LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2or4 PO

2 I SISALLYS 1.1 Johdon katsaus Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Valvonta ja hälytystoiminta Rikostorjunta Lupahallinto Yhteiset palvelut Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Laillisuusvalvonta 1.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen ïilinpäätösana yysi Rahoituksenrakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase Hankkeet

3 2 1.1 Johdon katsaus Kulunut vuosi oli Hämeen poliisilaitoksen ensimmäinen toimintavuosi. Poliisin hallintorakenteita uudistettiin kolmannen kerran (PORA lll), jolloin syntyi yksitoista uutta poliisilaitosta. Hämeen poliisilaitos muodostettiin entisistä Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen poliisilaitoksista ja liikkuvan poliisin Lahden-yksiköstä, jolla oli ollut toimipaikka myös Hämeenlinnassa. Monista muista poliisilaitoksista poiketen Hämeen poliisilaitoksen toiminta voitiin aloittaa niin, että koko henkilöstö oli sijoittunut uudistuksessa vahvistettuihin rakenteisiin. Niin sanottuja räätälöityjä tehtäviä poliisilaitokseen eijäänyt. Henkilöstön määrä sisältyi kokonaisuudessaan Pora lll -uudistuksessa vahvistettuihin lukuihin. Poliisin resurssimallin mukaan poliisimiesten määrä on edelleen vähenemässä. Henkilöstön on ollutkin jossain määrin vaikea ymmärtää syitä poliisimiesten vähentämistarpeeseen, kun rakenneuudistuksen olivirheellisesti ymmärretty lisäävän henkilöstöä kentällä. Erittäin myönteistä oli vuoden toiminnallinen taso. Tulostavoitteet saavutettiin pääosin, ja myös valtakunnallisesti vertailtuna tunnusluvut kertoivat onnistuneesta poliisitoiminnasta. Paljon keskustelua ja huolta aiheuttanut liikkuvan poliisin sulauttaminen paikallispoliisiin onnístui hyvin, kun muutosta arvioidaan liikenneturvallisuuden ja liikennevalvonnan tasoa kuvaavilla mittareilla. Rikosten selvitystaso oli alkuvuodesta selvästi tavoitteen ja valtakunnallisen keskiarvon alapuolella. Vuoden aikana tehdyllä selvityksellä ja toimenpiteillä päästiin tältäkin osin lähes tulostavoitteeseen. Aloitettuja tehostamistoimenpiteitä jatketaan seuraavana vuonna. Lupapalvelut ja niiden saatavuus herättivät keskustelua vuoden mittaan. Palveluverkkoa supistettiin sisäministeriön päätöksen perusteella niin, että palvelutoimistot lakkautettiin. Samalla palveluita lisättiin ajanvarausta ja sähköistä asiointia voimakkaasti kehittämällä. Tavoitteena on ollut jonotuksen ja henkilökohtaisen asiointitarpeen vähentäminen lupa-asioissa. Poliisilaitosrakenteeseen lisätty oikeusyksikkö rakensi toimintaansa ja osoitti tarpeellisuutensa oikeudellisten asioiden asiantuntijana, juridisen tuen antajana ja toiminnan laatua laillisuusvalvonnan keinoin parantavana. Viestintä - osin uusin järjestelyin - oli avainasemassa uuden poliisilaitoksen sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittämisessä. Henkilöstöinfot poliisiasemilla ja syksyn kuntainfot osoittautuivat merkiüäviksi laajan toimialueen tuntemuksen lisäämisessä.

4 3 1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Valvonta ja hälytystoiminta Tulostavoitteet 1. Poliisin toimintavalmius AB{ehtävissä säilyy vähintään vuoden 212 tasolla 2. Poliisimiesten oma-aloitteisuus rikosten ja häiriöiden ennalta estämisessä kasvaa. 3. Toimeenpannaan poliisin ennalta estävän strategian mukaiset toimenpiteet. Liikenneturvallisuus 1. Liikenneturvallisuus säilyy vuoden 212 tasolla. 2. Liikenteenvalvontaan kohdennetaan vähintään PORA lll -linjausten mukainen määrä henkilötyövuosia. 3. Liikenteenvalvonnan suoritteiden taso pysyy vähintään vuoden 212 tasolla. 4. Road Policing -malli otetaan käyttöön liikennepoliisisektorilla ja sen avulla edistetään monipuolisesti muiden poliisitoiminnan osa-alueiden tuloksellisuutta liikenneturvallisuustyötä tehtäessä. 5. Liikennepoliisisektori vastaa päätehtävänään liikenneturvallisuudesta toimialueellaan, mutta osallistuu lähimmän partion periaatteella kiireellisien hälytystehtävien hoitamiseen. Tulostavoitteiden toteuma 21 4 Valvonta- ja hälytystoim inta Toimintavalmius AB {ehtävissä ei ole säilynyt vuoden 212 tasolla, vaan aika on pidentynyt 1,4 minuutilla. Yksittäistä selvää syytä tähän ei ole tiedossa. Poliisimiesten oma-aloitteisuus rikosten ja häiriöiden ennalta estämísessä on kasvanut. Tavoitetta varten ei ole yksiselitteistä mittaria, mutta kun C tehtävien määrä, joiksi oma-aloitteiset tehtävät kirjautuvat, on kasvanut jopa valtakunnallisesti merkittävästi, on tulosarvio perusteltu. Poliisin ennalta estävän strategian mukaisia toimenpiteitä on pantu kohtuullisesti toimeen tavoitteen mukaisesti. Alla on kuvattu eräitä toimenpiteitä: 1. Kaikki EET-toiminnan osa-alueet ovat poliisilaitoksen johtamisrakenteessa päällystövastu utettuja. 2. EET-palaute ja -analyysitieto on ohjeistettu käsiteltäväksi viikoittaisissa työvuoroja toiminnansuunnittelupalavereissa. 3. npo- ja EET-toiminnasta on laadittu vuosittainen toimintasuunnitelma, jonka toteutumista seurataan neljännesvuosittain valituin mittarein ja sanallisella arvioinnilla ja kohdennetaan toimintaa sen mukaisesti. 4. Ennalta estävää viestintää on toteutettu tavanomaisesti teemojen yhteydessä. Poliisilaitos toteutti ennalta estävän viestinnän kokeilun Summer Up -festivaalin

5 4 (n. 3. kävijää) yhteydessä yhdessä tapahtumajärjestäjän kanssa. Viestinnässä yhdistettiin poliisin myönteisen näkökulman tiedotus osaksi tapahtumanjärjestäjän FB -tiedotusta. Kokeilu oliosittain myös valmistautumista Lahden vuoden 217 hiihdon MM -kisojen poliisin viestintään. 5. Ennalta estävän erityistoiminnan rakennetta kehitetään parhaillaan mm. uusien lähipoliisien rekrytoimiseksija toiminnan yhdenmukaiseksijärjestämiseksi päijätja Kanta-Hämeessä. 6. Poliisilaitoksen alueella on mm. kattavasti käytössä ankkuri-malli, marak-matti Päijät-Hämeessä ja työryhmä suunnittelemassa sen laajentamista Kanta- Hämeeseen, hajautettu some-poliisi, monitoimitilojen (kauppakeskukset) turvallisuustyö- ja Rl KUn visitor-toim inta päijät-hämeessä. 7. Päijät-Hämeessä on yhdessä poliisilaitoksen ja sisäministeriön kanssa toteutettu "Nyt Riittää" -hanke, jolla kehitettiin toimintamallia kiusaamisen ehkäisyyn ja siihen puuttumiseen sekä määriteltiin eritoimijoiden - poliisin, koulun, vanhempien - tehtävät akuutin tilanteen purkamisessa. Hankkeen myötä lahtelaisten yhteistyökumppanien kanssa luotiin mm. toimintamalli kóulun vanhempainiltoihin. 8. Päijät-Hämeen turvallisuussuunnitelma on päivitetty. Liikenneturvallisuus Liikenneturvallisuutta koskevat m ittarit ovat tavoitteen m ukaiset. Liikenneturvallisuuteen vaikuttavat merkittävästi poliisista riippumattomat tekijät, mutta siltä osin kun tulos on ollut riippuvainen poliisin toiminnasta, on myönteiseen lopputulokseen ollut vaikuttamassa liikennepoliisin henkilöstön ammattimainen ja motivoitunut toiminta, jossa ei Hämeen poliisilaitoksessa näkynyt minkäänlaista PoRAI I I -uudistuksesta johtuvaa notkahdusta. Road Policing -mallia on jalkautettu liikennepoliisin koulutustilaisuuksissa. Poliisilaitos on osallistunut kaikkiin POHAn Road Policing- ja viestintäkalenterin mukaisiin teemoihin. Teemat on huomioitu poliisitoiminnan yhteisessä työvuoro- ja toiminnansuunnittelupalaverissa ottaen huomioon kaikkien sektoreiden toiminta. Poliisilaitos on toteuttanut kaksi yhteisiskua Viron poliisin kanssa, ja niissä on tavoitteena ollut mm. virolaisiin kuljetusvälineisiin kohdistuvat tarkastukset reaaliaikaisina myös rekisteritarkistusten osalta. Hämeen poliisilaitoksen poliisimiehiä on ollut myös Virossa vastaavissa iskuissa hyvien käytäntöjen siirtämiseksi. VALVONTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Tavoite 2't4 TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat, 1 û euroa Henkif ötyövuodet 158,3 145,'l 158,8 157,6 Valvonnan kustannukset euroa / htv Valvonnan kustannukset, 1 euroa

6 5 VALVONTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Tavo te Taloudellisuus (kustannukset / A B C-tehtävät) 174,6 24,3 183,8 179,71 TUOTTAVUUS Tuottavuus (A B C tehtävàt / henkilötyövuodet) PALVELUKYKY JA LAATU Katuturvallisuusindeksin arvo, 1999= l 96,29 12,26 1, 16,78 Liikenneturvallisuusindeksin arvo, 21 =1 154,2 198,8 165, ei saatavissa SUORITTEET Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämåäråabc,kpl Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen määrä 171 't82 1't 945 Yleisten paikkojen vahingontekojen måårä ' Yksityisillä paikoilla tepahtune den pahoinpitelyiden määrät 1112 '1124 I Liikennevalvontean käytetty työaika, tunniu164 18,3 16, 4, 38,5 Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, tunniul 64,37,41,5,66 MINTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - inta Tavoite TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat, I euroa Henkilötyövuodet 7,'l 66,2 7,9 8,7 Hälytystoiminnan kustannukset, 1 euroa 54',! Hälytystoiminnan kustannukset euroa / htv Taloudellisuus (kustannukset / hälytystehtävät A+B) euroa 77,5 121,69 98,1 139,2 TUOTTAVUUS Tuottavu us (hälytystehtävät A+B / henkilötyövuodet) PALVELUKYKY JA LAATU Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min 9, ,5 1, Toimintavalmiusaika A ja B -luokan tehtävissä, m n 16,6 16,9 16,7 18, SUORITTEET Hälytystehtävien määrä (A,B,C) tehtävämäärä, kpl Perheväkivaltaan liittyvât hälytystehtävät, lkm, en intåän A ja B hälytystehtävien määrå enintäån, kpl Perheväkivaltarikosilmoitusten määrä, kpl

7 Rikostorjunta Tulostavoitteel2Ql4 1. Laadukkaalla perustyöllä pidetään rikoslakirikosten selvitysaste vuoden 212 tasolla. 2. Kaikissa yli kaksivuotta vireillä olleissa talousrikosasioissa saatetaan tutkinta loppuun tai tehdään esitutkintapäätös ja juttuvaranto pienenee 2 prosenttia vuoden 213 tasosta. Harmaan talouden torjunnassa saadaan rikoshyötyä takaisin enemmän kuin vuonna Huomioidaan tietoverkkorikosten esitutkinnan tarpeet tutkintajärjestelyissä ja turvataan vaativien tietotekniikka- ja tietoverkkorikosten tutkinnan osaaminen. 4. Järjestäytyneen rikollisuuden ja sarjarikosten torjuntaa ja tutkintaa suoritetaan sujuvalla yhteistyöllä ja panemalla täytäntöön hyväksytty JR-strategia. Tulostavoitteiden toteuma 21 4 Selvitysastetavoite ei toteutunut vaan jäi 1,6 o/o alle tavoitteen. Tavoitteen toteutumisen kannalta oli merkittävä poliisin ylijohdon linjaus siitä, että perusrikostorjunnan tulokset voivat kärsiä muun toiminnan kustannuksella. Tästä tulijossain määrin itseään toteuttava ennuste, koska Hämeen poliisilaitoksessa ei tapahtunut merkittävää resurssien vähenemistä. Eräät PORA lll:een liittyvät organisatoriset muutokset aiheuttivat kuitenkin tilapäistä resurssivajeüa. Poliisilaitos noudatti myös erittäin tiukkaa budjettikuria eikä mm. ylitöitä juurikaan voitu sallia, mikä vaikuttijoiltakin osin tuloksen heikkenemiseen. Talousrikostutkinnassa tavoitteet saavutettiin kaikilta osin. Talousrikostutkinta on hyvin resursoitu osin muun tutkinnan kustannuksella. Yksikön johtaminen on hyvää ja henkilöstö ammattitaitoista ja motivoitunutta. Tietoverkkorikollisuutta koskevat tavoitteet toteutuivat. Kaksi poliisilaitoksen lt - tutkijaa osallistui pohjoismaisella yhteistyöllä toteutettavaan koulutukseen. J ärjestäytynyttä rikol I isu utta koskevat tu lokset ovat tavoitteen-s uu nta isia. J R- strategian täytäntöönpano jatkuu edelleen. Strategian tavoitteet ovat jossakin määrin strategioiden luonteen mukaisesti melko yleispiirteisiä.

8 7 RIKOSTORJUNTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhalli nta -rikostorjunta Toteume Tavoite TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat, 1 euroa ' Henkilötyövuodet 194,8 195,3 215,5 26,9 Rikostorjunnan kustannukset, 1 euroa Rikostorjunnan kustannukset euroa / htv 8't Taloudellisuus (kustan nuksevselvitetyt rikoslakirikokset) 733,2 81,4 73,2 918,9 TUOTTAVUUS Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikoksevhenkilötyövuodet) 19,3 't 1,5 99, PALVELUKYKY JA LAATU Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset), prosenttia, vähintään 46,5% 47,% 47,/o 44,8/o Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset), keskiarvo, vrk Omaisuusrikosten selvitystaso, prosenttia, vähintäån 34,5% 34,3% 35,5% 33,7% Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitysteso, prosenttia, väh ntään / henkirikokset 1,% 85,7/o 1,% 92,5/o Henkeen ja terveyteen kohd istu neiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / pahoinpitelyrikokset 76,3/o 81,7% 8,% 71,5% Päätettyjen talousrikosten tutkinta-aika, keskiarvo, vrk, enintään SUORITTEET (koskee vain poliisitointa, PolStat: tutkiva yksikkö = poliisi) Kaikki selvitetyt rikokset, määrä ',t Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä Päätettyjen talousrikosten määrä ' Avoinna olevien talousrikosten määrä '12 8 Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä Poliisin paljastamat törkeät huumausainerikokset, määrä Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj euroa,59 1,38 1,5 1,51 Haltuun saatu rikoshyöty huumausa nerikoksissa (netto), milj. euroa,5,9,5,12 Haltuun saatu rikoshyöty muu rikos (netto), milj. euroa,9 o,'t7,1,29 Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrå, kpl / henkirikokset Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten mäårå kpl / pahoinpitelyrikokset Rasistiset ja muut viharikokset, kpl (rasismi, ilmoitetut, kuukausittain -lähdekuutio) 6 I 1 2

9 Lupahallinto Tulostavoitteet 1. Poliisilaitos osallistuu aktiivisesti ja suunnitelmallisesti lupahallinnon kokonaiskehittämishankkeen kehittämistoimien toteutukseen ja täytäntöönpanoon sekä asiakasviestintään Poliisihallituksen ohjeiden mukaisesti. 2. Poliisilaitos järjestää suunnitelmallisesti ampuma-aseasioiden lupa- ja valvontamenettelyiden toteutuksen siten, että ampuma-aseisiin ja asetietojärjestelmään liittyvä ammattitaito sekä lainsäädännön tuntemukseen perustuva laadukas hallinnollinen päätöksenteko on varmistettu. 3. Poliisilaitoksissa tehtävät yksityistä turvallisuusalaa koskevat lupapäätökset ovat Poliisihallituksen ohjeiden ja linjausten mukaisia ja poliisilaitoksien suorittama alan valvonta on aktiivista. Erityisenä painopistealueena on järjestyksenvalvontatoim in nan valvonta. 4. Poliisilaitos säilyttää lupapäätösten hyvän tason niin, että muutoksenhaussa muuttuu enintään 2 % poliisin päätöksistä. 5. Poliisilaitos varmistaa poliisin tavoitettavuuden ja kohdentaa tarvittavan määrän resursseja ajanvaraukseen, sähköisen asioinnin tukitehtäviin ja neuvontaan sekä muihin poliisilaitoksen neuvontatehtäviin. Tulostavoitteiden toteuma 21 4 Hämeen poliisilaitos on osallistunut aktiivisestija suunnitelmallisesti lupahallinnon kokonaiskehittämishankkeen suunnitteluun ja toteutukseen. Lupapäällikkö on osallistunut ajo-oikeusasioiden kehittämistyöryhmän työhön varsinaisena jäsenenä. Toimistosihteeri on ollut mukana skannauspilottihankkeen työskentelyssä ja osallistunut ulkomaalaisasioiden asiakirjapohjien kehittämistyöhön. Henkilöstö on kattavasti osallistunut valtakunnalliseen koulutukseen erityisesti sähköisen asioinnin tehostamiseksi. Ampuma-aseasioiden lupa- ja valvontamenettelyn laadukas päätöksenteko on pyritty varmistamaan jatkuvan koulutuksen avulla. On osallistuttu aktiivisesti valtakunnalliseen koulutukseen. Lisäksi asioita on käsitelty ryhmä- ja esimiespalavereissa. Yksityistä turvallisuusalaa koskevat päätökset on tehty Poliisihallituksen ohjeistuksen m ukaisesti ja suoritettu lainsäädän nön edellyttämät tarkastukset. Lupapäätösten taso on säilynyt tulostavoitteen edellyttämällä tasolla. Päätöksistä muutoksenhaussa on muuttunut alle 2 o/o. Ajanvarausjärjestelmä on otettu kattavasti käyttöön koko poliisilaitoksen alueella Käyttöön on otettu lupaneuvontapuhelin ja henkilöstöä on kohdistettu sähköisen asioinnin neuvonta- ja tukitehtäviin. Tuottavuustavoitteet ylittyivät jonkin verran, samoin toiminnan taloudellisuus oli pienessä kasvussa. Myönnettyjen lupien määrä kasvoi 1,89o/o. Ajolupien määrä kasvoi 6, %. Eniten vähenivät aseluvat (1,68 %) ja ulkomaalaisluvat (6,23 o/o)

10 I LUPAHALLINTO Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Tavoite TALOUDELLISUUS Henkilötyövuodet 54,8 6,4 42,5 51, Lupahallinnon kustannukset, 1 euroa Taloudellisuus (kustannukseupoliisin myöntämät luvat) 48,4 54,9 36,3 49,2 Lupahallinnon kustannusvastaevuus, prosenttia 1OO o/o '118,13 /o Lupahallinnon tuottotavoite, 1 euroa TUOTTAVUUS Tuottavuus (poliisin myöntåmät luvaulupa-htv, maksullinen ja maksuton) Maksullisen toiminnan tuottavuus (poliisin myöntämät luvat / lupa-htv, maksullinen työaika) Maksuttoman toiminnan tuottavuus (valvonnalliset suoritteet / maksuton työaika, lupa-htv) PALVELUKYKY JA LAATU Koulutustunnit / lupa-htv 2,5 24,2 2, 18,2 Käsittelyaika - kansalaisuushakemus(vrk) ' 't2 Käsittelyaika - I vaiheen ajokorttilupa 9,5 34,6 't 9,8 SUORITTEET Poliisin myöntämät luvat yhteensä, kpl Passit Henkilökortit Ajoluvat Aseluvat U lkom aa la isluvat Muut luvat Aseiden hallussapitolupiin kohdistuvat peruutukset ja varoitukset Ajo-oikeuspåätökset s 2519 Järjestyksenvalvojakorttien peruutukset ja varoitukset Vartijakorttien peruutukset ja varoitukset

11 Yhteiset palvelut Tulostavoitteet 1. Toimiva sisäinen valvonta on osa poliisilaitoksen päivittäisjohtamista kaikilla tasoilla. Valvotaan virkavastuun toteutumista siten kuin vastuista on ohjesäännössä, työjärjestyksessä, taloussäännössä, toimenkuvissa tai muutoin määrätty. Poliisihallituksen sisäiseen tarkastukseen on toimitettava tieto havaituista poikkeam ista ja väärinkäytöksistä. 2. Poliisiyksikön hankintatoimi organisoidaan tuottavasti ja taloudellisesti sekä säännösten ja Poliisihallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Valtakunnallisiin materiaalin kehittämistyöryhmii n sekä välineistön ja ajoneuvojen käytön koulutustapahtu miin asetetaan asiantuntijoita ja kouluttaj ia. 3. Yksiköllä on Pora lll-linjausten mukaisesti järjestetty laillisuusvalvontaorganisaatio, joka ratkaisee yksikköä koskevia kantel u ita sekä suorittaa yksikössä laillisuustarkastuksia ja raportoi tarkastusten tulokset niin, että ne voidaan käsitellä poliisilaitoksen johtoryhmässä, tuloskeskusteluissa ja tarvittaessa välittömästi. 4. Toteutetaan viestintästrategian mukaiset kehittämisalueet erityisenä painopistealueena Pora-hankkeen laadukas viestintä, uuden julkaisujärjestelmän (JUPO) käyttöönotto ja osallistuminen poliisin valtakunnalliseen viestinnän valmiusryhmän toimintaan. 5. Riskienhallinta on jatkuvaa toimintaa. Tunnistetut riskit arvioidaan ja ryhdytään toimenpiteisiin kriittisten ja korkeiden riskien hallitsemiseksi. Päätökset riskienhallinnan toimista tekee yksikön johto. 6. Toimitaan aktiivisesti toimitilavuokrien, ylläpidon ja energiankäytön säästötavoitteen toteuttamiseksi. Tilatehokkuutta parannetaan sopimusten päättyessä, sopimuksista neuvottelemalla sekä etsimällä aktiivisesti ulkopuolista käyttöä ns. yliväljille tiloille. Kaikissa poliisin toimitilahankkeissa sovelletaan poliisitalokonseptia. 7. Varmistetaan PORA lll:n toimeenpano tavoitteiden mukaisesti 8. Valmistellaan talous- ja henkilöstöhallinnon Kieku-tietojärjestelmän käyttöönotto ja toimintatapamuutokset sekä varmistetaan käyttöönoton edellyttämät resurssit. Tulostavoitteiden toteuma 21 4 Poliisilaitoksen hankintatoimi toimi tuottavasti sekä taloudellisestija hankintojen osalta saatiin säästojä. Poliisilaitoksen hankintaohje päivitettiin Poliisin materiaalihallinto ja hankinnat -ohjeen mallin mukaiseksi. PORA lll -hankkeesta viestittiin henkilöstölle noin 2 sisäisellä tiedotteella. Tiedotteet käsittelivät muun muassa organisaatiorakennetta ja yksiköiden tehtäviä, henkilönimityksiä, poliisin toiminnallisia tuloksia sekä taloudellisia voimavaroja. I Lrùq^ùtJut^qtùuilt iaälai i"ll-aia+ii^., ^ Yilùt ^^l -;^.i.ill;l,añ PuiltÞtPqalil^vtt Vi.i^i+',^+^ iaiàan aihaana an all '+ ^iljvttuùtql Jvtuglt qiltgsrrq vrr vilur hallintorakenneuudistus. Asiaa on käsitelty myös johtoryhmätyöskentelystä kertovissa uutisissa sekä poliisilaitoksen omissa henkilöstöinfoissa, joita on järjestetty maalis-, touko-, elo- ja lokakuussa. Elokuun tilaisuudessa vieraili kansliapäällikkö Päivi Nerg. Medialle toimitettiin taustatietoja ja tilastoja ja annettiin aiheesta säännöllisesti haastatteluja.

12 11 Sinetti otettiin käyttöön suunnitellun aikataulun mukaan, ja sen toiminnallisuuksista on tiedotettu henkilöstölle. Sinetin käyttökatkoksista viestittäessä on turvauduttu sisäisiin sähköpostijakelulistoihin. Lukuisat tekniset ongelmat ovat vaikeuttaneet Sinetin jalkauttamista. Toisaalta sisällön laatuun (tekstien ymmärrettävyys ja houkuttelevuus, kuvitus) on pyritty panostamaan, jotta henkilöstö hakeutuisi ensisijaisesti Sinettiin tiedon perässä. Samaan on pyritty myös yksinkertaistamalla rakennetta ja tarjoamalla sivukohtaista ohjeistusta. Valtakunnallisella viestinnän valmiusryhmällä on ollut kaksi koulutusta, joihin molempiin viestintäpääll kkö on osallistunut. Lisäksi poliisilaitoksessa on kesällä järjestetty oma viestintäharjoitus osana WR : n harjoitustoim intaa. Poliisilaitoksen käytössä olevien toimitilojen määrää on vähennetty mm. lakkauttamalla palvelupisteet sekä vuokraamalla tiloja ulkopuolisille; Hämeenlinnan poliisiasemalta on vuokrattu tiloja Salpausselän syyttäjänvirastolle, Heinolan poliisiasemalta on vuokrattu tiloja Heinolan kaupungille ja Lahdessa Kirkkokadun tiloja on vuokrattu Puolustusvoimien aluetoimistolle. Pora lll:n toimeenpanossa edettiin sille asetettujen tavoitteiden mukaisestija mm. poliisilaitoksen liikennepoliisisektori on aloittanut tulossopimuksen mukaisesti vuoden alussa. Liikennevalvonnan tulokset ovat olleet edellisvuoden tasolla. Kiekutietojärjestelmän käyttöönottoon on valmistauduttu valtakunnallisessa ohjauksessa. Henkilöstö- ja taloushallinnon asiantuntijat ovat osallistuneet aktiivisesti koulutuksiin. Poliisilaitoksella on tiedotettu Kiekua koskevista ajankohtaisista asioista aktiivisesti. Poliisilaitoksen tulevat Kieku-esimiehet osallistuivat esimiehille suunnattuun koulutukseen Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Lupapalvelun kustannusvastaavuus vuonna oli 12,1 % kun se vuonna 213 oli 18,78 % ja vuonna ,13 %. Muiden julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus vuonna oli 51,31 %. Vastaava luku vuonna 213 oli 54,73 o/o ja 84,8 7o vuonna 212. Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus vuonna oli 51,31 o/o, edellisenä vuonna 54,73 o/o ja 94,1 %o vuonna 212. Lupatuottotavoitteet oli asetettu konsernitasolla. Maksullisen toim innan lupapalvelujen kustannukset pienenivät vuoteen 213 verrattuna , euroa ja vuoteen 2Ol2verrattuna kasvua oli , euroa. Ohessa on maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma.

13 12 MAT(SULLISEN TOIMINNAiI KUSTAÌ\ NUSVASTAAWUSI ASKELMA 2OI4 Ka kk momontit yhteenså Yks kkö Hâmeen mliis le tß Selite 2U't2 l Lupapalwlu suoritteel 2 fttuutjulk so keudell set suoritteel 3 Li ketaloudell set suoritleel Lupepêlwlu s uoñneet 2 f\tuutjulkiso keudelliset suoritteet 3 Liikelaloudelliset suoritteet LupapalFlu s uoritteet 2 Muutjulkiso keudell sel suoritteet På!ám äärä 5 LilKe- Þloudelliset suoriteet 4 Entyrslal( n muka set suoritteel Yhteensà r. TUOTOÎ l 163 l ,15 77ú,l 3OZ El6 89 & I 'l 2. KUSTANNUKSET Elll 9kuatannukaet 2 3 WokEt 2 4 PalElujen oslot 2 5 Muut kulut Yhteeßä la5 â7 2tX l8 6 l{ ú 59 8? 5 3AC da 3m É7tu 4m a8i 68t) 23t 11 5't U '183 I '1 r l:lft ' ' 't 't1 518 't c c c c t1e YÌtelskßta nnukset (osu6l z / Potstot z ð Korot KAIKI{ KUSTAI{NUKSET Yìtesßå 24O Ot 1577 Slai õ42 G ð I 563 't EO 49 I 695 I O6e f t A lg4 13 I tlg l l 't 128 U E 659 l8l 31 ö A KUSTANNUSVASTAAWUS G , t l I G KUSTANNUSVASTAAVUUS% 118,13õ/þ 84,8 % 94,1 % 1Ù8,f8o/o 54,73o/o 54,73o/" 12O,.lOõ/" 51,31 % 5.t,31 / Laillisuusvalvonta Hämeen poliisilaitoksen oikeusyksikkö aloittitoimintansa poliisin lll -vaiheen hallintorakenneuudistuksen yhteydessä Oikeusyksi kkö on suoraan poliisipäällikön alaisuudessa toimiva yksikkö, joka vastaa poliisilaitoksen laillisuusvalvonnasta ja erinäisistä oikeudellisista palveluista työjärjestyksessä määritellyin tavoin. Oikeusyksikkö on täyttänyt resurssiensa ja organisointinsa osalta hallintorakenneuudistuksessa ko. yksikölle jokaisessa poliisilaitoksessa asetetut tavoitteet. Oikeusyksikköön on sijoitettu johtava rikosylitarkastaja (nimike muutettiin poliisilakimieheksi 1.9. lukien), rikosylitarkastaja ja laillisuusvalvontasihteeri. Oikeusyksikkö on vakiinnuttanut asteittain toimintansa. Saadun sisäisen palautteen perusteella voitaneen todeta, että oikeusyksikkö on jo vuoden aikana varsin hyvin ja hyväksytysti löytänyt sille kuuluvan tarkoituksenmukaisen roolin. Kuitenkin yksikön palveluiden kysynnän ja niiden tarjonnan kannalta löytyy haasteellisia rajapintoja, joiden osalta työtä riittää tulevina vuosina. Myös Poliisihallituksen 2.1. Hämeen poliisilaitokseen kohdistamassa laillisuustarkastuksessa saatiin myönteistä palautetta oikeusyksikön toiminnan laadun suhteen. Oikeusyksikön suorittama tai koordinoima laillisuusvalvonta on vaikuttanut Hämeen poli isilaitoksen toi m intaan sekä lail lisuustarkastusten että kantel u- ja vahingonkorvausasioicjen käsiäeiyprosessien kautta. Laiiiisuusvaivonta on toteutettu "Hämeen poliisilaitoksen laillisuusvalvontasuunnitelma vuonna "'.n mukaisesti. Perinteinen tehtävämäärien vertailu aiempiin vuosiin ei ole mahdollinen, koska kysymyksessä on yksikön ensimmäinen toimintavuosi. Yleisestivoidaan kuitenkin todeta, että mitään merkittäviä tehtävämäärien muutoksia ei ole oikeusyksikön toimialalla vuonna 21 4 tapahtunut.

14 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tulostavoitteet 1. Laaditaan poliisilaitoksen pitkän tähtäimen henkilöstösuunnitelma, joka sisältää henkilöstöresurssien määrää, laatua ja kehittämistä koskevat tavoitteet ja toimenpiteet. 2. Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan organisaation muutosprosessissa. Tulostavoitteiden toteuma 21 4 Poliisilaitoksessa laadittiin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, jota päivitetään vuosittain. Suunnitelma sisältää henkilöstöresurssien määrää, laatua ja kehittämistä koskevat tavoitteet ja toimenpiteet, ja keskittyy erityisesti henkilöstön kehittämiseen. Henkilöstön työhyvinvoinnista organisaation muutosprosessissa on pyritty huolehtimaan aktiivisella muutosprosessiin liittyvällä viestinnällä, jota on kuvattu tarkemmin edellä. Lisäksi koko poliisilaitoksen henkilökunnalle järjestettiin kaksi työhyvinvointipäivää. Kevään päivä järjestettiin Lahdessa ja syksyn päivä Hämeenlinnassa. nehxll-ösröresurssrr 212 2't3 TavoÍt4 213 Henkilöstömäärä ja rakenne, poliisin momentti 1. Poliisin henkilöstö yhteenså, htv 551, 538, 56, 561,1 2. Poliisimiehet, htv 418,8 414,O 45, 438,2 3. Opiskelijat, htv '17,5 6,7 5,9 4. Muu henkilöstö, htv 114,7 117,3 1 1, 1 16,9 5. Naisia, %-osuus koko henkilöstöstä 24,5 /o 262 o/o 24,2 /o 27, o/o 6. Naisia, o/o-osuus poliisimiehistä 9,7 % 11,4 /o 9,2% '13,3 /o Työhyvinvointi Sairauspoissaolot, työpäivåä / htv 1'.t,4 9,9 1't, 1,8 Työtyytyvä isyysi ndeksi 3,4 Osaamisen kehittåminen Tulos- ja kehityskeskustelujen käyminen (% henkilöstöstä käynyt) 92 o/o Kehityssuunnitelmien laatiminen (laadittu %:lle tulos- ja kehityskeskustelujen käyneistä) 92 o/o 1.5 Tilinpäätösanalyys Rahoituksenrakenne Hämeen pol iisilaitoksella oli käytettävissä kaikkiaa n , euroa (bruttorahoitus). Tästä summasta perusraho tusta oli kaikkiaan , euroa Toimitilarahoitus oli mukana perusrahoituksessa. Poliisikoululaisten kustannuksiin

15 14 rahoitusta oli osoitettu 315. euroa. Hankerahoitusta oli 35. euroa (Vati). lnvestointeja ei ollut. Muiden tuottojen tavoite oli 146. euroa. Tavoite ylitettiin 2657, eurolla. Hämeen poliisilaitoksen kokonaisrahoituksesta,37 % oli nettobudjetoitua tuloa ja 99,63 % myönnettyä määrärahaa. Vuoden määrärahaa oli käytettävissä: Perusrahoitus Hanker ah oitus )^ 'lô. fìl? Þnliieinnickaliiaf Nettorahoitus yhteensä Muiden Bruttorahoitus yhteensä , 35.?l 5 nnn on , , Talousarvion toteutuminen Hämeen 1. Tuotot 1.1. Maksullisen to m nnan tuotot 1.2. Muut tuotot L Tuotot 2. Kulut 2.1. Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2.2. Henkilöstökulut 2.3. Vuokat 2.4. Palvelujen ostot 2.5. Muut kulut 2. Kulut 3. Investoinnit Teto- ja viestintälaitteev -jäúestelmät Toimitilojen kalustaminen 3.4. Muut nvesto nnit 3. Investoinnit VK / Tuotto-ja kuluraportti Budjetti Saldo Budjettiero , , , I r 462, ,1 146 tß656,57 r , , , ,39 4r5 247,57, 3e 33 o2748 I : i , ,9 'i-ese,sz , ,57 -Lr 924, , , r 39 2A2 686, , ,29 Tuottojen osalta vuodelle asetettu tavoite saavutettiin ja ylitettiin. Määrärahojen käyttö oli suunnitelmallista vaikkakin määrärahoja jäi käyttämättä ,29 euroa. Osaltaan siirtyvän erän syntymiseen vaikuttivat lokakuussa ja joulukuussa tulleet projektirahoitukset, joihin liittyvät hankinnat oli suunniteltu maksettaviksi toimintamäärärahasta. Näitä rahoituksia oli yhteensä 64. euroa.

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen toimintakertomus 2014

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen toimintakertomus 2014 Toimintakertomus ID-1555009721 1 (19) 27.02.2015 POL--16521 Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen toimintakertomus ITÄ-UUDENMAAN POLIISILAITOS Kielotie 21, PL 98, 01301 VANTAA kirjaamo.ita-uusimaa@poliisi.fi

Lisätiedot

Perustuslain 47 :n 2 momentin mukainen selvitys Eduskunnalle poliisin hallintorakenneuudistuksesta

Perustuslain 47 :n 2 momentin mukainen selvitys Eduskunnalle poliisin hallintorakenneuudistuksesta Selvitys SM022:00/2012 19.12.2014 Perustuslain 47 :n 2 momentin mukainen selvitys Eduskunnalle poliisin hallintorakenneuudistuksesta (Pora III) Hyväksyessään hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi poliisin

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2012-2015 sekä tulossuunnitelma 2011. Hallinto

Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2012-2015 sekä tulossuunnitelma 2011. Hallinto Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2012-2015 sekä tulossuunnitelma 2011 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA35/2010 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2011 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 / 2012 Kuvailulehti Dokumentin päivämäärä: Tekijät: Dokumentin laji: Toimintakertomus Toimeksiantaja: Työryhmän asettamispäivä:

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2010. Hallinto

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2010. Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2010 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 20/2011 Sisäasiainministeriö Monistamo Helsinki 2011 ISSN 1236-2840 ISBN 978-952-491-670-7 (nid.) ISBN

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009. Hallinto

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009. Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISU 15/2010 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009 Helsinki

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö 30/2014 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Julkaisun nimi:

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008

Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISU 6/2009 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Helsinki 2009 Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2011. Hallinto

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2011. Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2011 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 25/2012 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot 2011 Helsinki 2012

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2009

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2009 KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2009 KUV/1971/01/2010 2 1. JOHDON KATSAUS 3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 4 2.1 Toiminnan vaikuttavuus 4 2.2 Toiminnallinen tehokkuus 5 2.2.1 Tuoteturvallisuus 5 2.2.2 Kuluttajaoikeus

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2012 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12013 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Dokumentin päivämmrä: 14.3.2013 Tekijät:

Lisätiedot

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 15.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO - 2-1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus 3 1.1.1 Toimintaympäristön keskeisimmät muutokset 3 1.1.2 Toiminnan keskeisimmät tulokset

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus Toimintakertomus SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 3 2 TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 4 3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS... 6 3.1 TOIMINNAN TUOTTAVUUS... 6 3.2 TOIMINNAN TALOUDELLISUUS...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin

Lisätiedot

Sisäministeriö - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2014

Sisäministeriö - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2014 Sisäministeriö - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 214 SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 8/215 Hallinto Sisäministeriö Helsinki 215 ISSN 2341-8524 ISBN 978-952-324-23- (nid.) ISBN 978-952-324-24-7 (PDF) SISÄMINISTERIÖ

Lisätiedot

Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013

Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 RIKOSSEURAAMUSLAITOS Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 2/2014 Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 14.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintakertomus 1 1.1 Johdon katsaus..

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 Tekijät Julkaisun laji Toimintakertomus HAK/2011/163 Julkaisun nimi HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisen

Lisätiedot

Toimintakertomus id9498059 2 (43) Hallinnon tietotekniikkakeskus Allekirjoitettu 00.06.01 HAL/2013/277 15.03.2013

Toimintakertomus id9498059 2 (43) Hallinnon tietotekniikkakeskus Allekirjoitettu 00.06.01 HAL/2013/277 15.03.2013 HALTIKin toimintakertomus vuodelta 2012 Toimintakertomus id9498059 2 (43) Allekirjoitettu 00.06.01 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus...

Lisätiedot

Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014

Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 RIKOSSEURAAMUSLAITOS Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 2/2015 Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 13.3.2015 Sisällysluettelo Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös vuodelta

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS JOUTSENON VASTAANOTTOKESKUS OULUN VASTAANOTTOKESKUS VUODELTA 2011

MAAHANMUUTTOVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS JOUTSENON VASTAANOTTOKESKUS OULUN VASTAANOTTOKESKUS VUODELTA 2011 MAAHANMUUTTOVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS JOUTSENON VASTAANOTTOKESKUS OULUN VASTAANOTTOKESKUS VUODELTA 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus...4 1.1. Johdon katsaus... 4 1.2. Vaikuttavuus... 6 1.2.1. Toiminnan

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013

Sisäasiainministeriö kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 Sisäasiainministeriö kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 3/2014 Hallinto Sisäasiainministeriö -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 3/2014 Hallinto Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON (MAVI) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

MAASEUTUVIRASTON (MAVI) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 TOIMINTAKERTOMUS 68184 9.3.2012 320/023/2012 0 MAASEUTUVIRASTON (MAVI) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1 (44) SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdon katsaus... 2 2. Vaikuttavuus... 3 2.1. Toiminnan vaikuttavuus...

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014. Suomenlinnan hoitokunta

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014. Suomenlinnan hoitokunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Suomenlinnan hoitokunta Dnro 6/02/06/01/2015 2 (27) Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 5 1.3 Toiminnallinen tehokkuus...

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö -tiliviraston tilinpäätös 2006

Sisäasiainministeriö -tiliviraston tilinpäätös 2006 Sisäasiainministeriö -tiliviraston tilinpäätös 2006 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 17/2007 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 19.3.2007 Tekijät (toimielimestä, toimielimen

Lisätiedot

ja viipymättä hoidettavien hälytystehtävien toimintavalmiusajalla, rikoslakirikosten selvitysasteella ja tutkinta-ajalla (pois luettuna liikenne-

ja viipymättä hoidettavien hälytystehtävien toimintavalmiusajalla, rikoslakirikosten selvitysasteella ja tutkinta-ajalla (pois luettuna liikenne- 6.TURVALLISUUS 6.1. POLIISITOIMI JOHDANTO Arviointikohteina ovat poliisin ennalta estävä toiminta, nopea avun saanti sekä tutkinnan palvelutaso, joita mitataan Sisäasiainministeriön toimeksiannon mukaisesti

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014

Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014 Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014 tilinpäätöksistä Kesäkuu 2015 2 SISÄLTÖ LIIKENNEVIRASTO 4 LIIKENTEEN

Lisätiedot

( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET. Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013

( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET. Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12014 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET Julkaisun paivämäärä: 7.3.2014

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilinpäätös 99550 126/321/2013 1 (36) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS SISÄLTÖ 1 Toimintakertomus... 2 1.1 Johdon katsaus...

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS 31.12.2011

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 Dnro: PRH229/20/2012 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1 JOHDON KATSAUS... 2 1.2 VAIKUTTAVUUS... 3 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 4 1.3 TOIMINNALLINEN

Lisätiedot