ffi POLI I5I HAMEEN POLI ISI LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2or4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ffi POLI I5I HAMEEN POLI ISI LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2or4"

Transkriptio

1 ffi POLI I5I a HAMEEN POLI ISI LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2or4 PO

2 I SISALLYS 1.1 Johdon katsaus Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Valvonta ja hälytystoiminta Rikostorjunta Lupahallinto Yhteiset palvelut Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Laillisuusvalvonta 1.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen ïilinpäätösana yysi Rahoituksenrakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase Hankkeet

3 2 1.1 Johdon katsaus Kulunut vuosi oli Hämeen poliisilaitoksen ensimmäinen toimintavuosi. Poliisin hallintorakenteita uudistettiin kolmannen kerran (PORA lll), jolloin syntyi yksitoista uutta poliisilaitosta. Hämeen poliisilaitos muodostettiin entisistä Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen poliisilaitoksista ja liikkuvan poliisin Lahden-yksiköstä, jolla oli ollut toimipaikka myös Hämeenlinnassa. Monista muista poliisilaitoksista poiketen Hämeen poliisilaitoksen toiminta voitiin aloittaa niin, että koko henkilöstö oli sijoittunut uudistuksessa vahvistettuihin rakenteisiin. Niin sanottuja räätälöityjä tehtäviä poliisilaitokseen eijäänyt. Henkilöstön määrä sisältyi kokonaisuudessaan Pora lll -uudistuksessa vahvistettuihin lukuihin. Poliisin resurssimallin mukaan poliisimiesten määrä on edelleen vähenemässä. Henkilöstön on ollutkin jossain määrin vaikea ymmärtää syitä poliisimiesten vähentämistarpeeseen, kun rakenneuudistuksen olivirheellisesti ymmärretty lisäävän henkilöstöä kentällä. Erittäin myönteistä oli vuoden toiminnallinen taso. Tulostavoitteet saavutettiin pääosin, ja myös valtakunnallisesti vertailtuna tunnusluvut kertoivat onnistuneesta poliisitoiminnasta. Paljon keskustelua ja huolta aiheuttanut liikkuvan poliisin sulauttaminen paikallispoliisiin onnístui hyvin, kun muutosta arvioidaan liikenneturvallisuuden ja liikennevalvonnan tasoa kuvaavilla mittareilla. Rikosten selvitystaso oli alkuvuodesta selvästi tavoitteen ja valtakunnallisen keskiarvon alapuolella. Vuoden aikana tehdyllä selvityksellä ja toimenpiteillä päästiin tältäkin osin lähes tulostavoitteeseen. Aloitettuja tehostamistoimenpiteitä jatketaan seuraavana vuonna. Lupapalvelut ja niiden saatavuus herättivät keskustelua vuoden mittaan. Palveluverkkoa supistettiin sisäministeriön päätöksen perusteella niin, että palvelutoimistot lakkautettiin. Samalla palveluita lisättiin ajanvarausta ja sähköistä asiointia voimakkaasti kehittämällä. Tavoitteena on ollut jonotuksen ja henkilökohtaisen asiointitarpeen vähentäminen lupa-asioissa. Poliisilaitosrakenteeseen lisätty oikeusyksikkö rakensi toimintaansa ja osoitti tarpeellisuutensa oikeudellisten asioiden asiantuntijana, juridisen tuen antajana ja toiminnan laatua laillisuusvalvonnan keinoin parantavana. Viestintä - osin uusin järjestelyin - oli avainasemassa uuden poliisilaitoksen sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittämisessä. Henkilöstöinfot poliisiasemilla ja syksyn kuntainfot osoittautuivat merkiüäviksi laajan toimialueen tuntemuksen lisäämisessä.

4 3 1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Valvonta ja hälytystoiminta Tulostavoitteet 1. Poliisin toimintavalmius AB{ehtävissä säilyy vähintään vuoden 212 tasolla 2. Poliisimiesten oma-aloitteisuus rikosten ja häiriöiden ennalta estämisessä kasvaa. 3. Toimeenpannaan poliisin ennalta estävän strategian mukaiset toimenpiteet. Liikenneturvallisuus 1. Liikenneturvallisuus säilyy vuoden 212 tasolla. 2. Liikenteenvalvontaan kohdennetaan vähintään PORA lll -linjausten mukainen määrä henkilötyövuosia. 3. Liikenteenvalvonnan suoritteiden taso pysyy vähintään vuoden 212 tasolla. 4. Road Policing -malli otetaan käyttöön liikennepoliisisektorilla ja sen avulla edistetään monipuolisesti muiden poliisitoiminnan osa-alueiden tuloksellisuutta liikenneturvallisuustyötä tehtäessä. 5. Liikennepoliisisektori vastaa päätehtävänään liikenneturvallisuudesta toimialueellaan, mutta osallistuu lähimmän partion periaatteella kiireellisien hälytystehtävien hoitamiseen. Tulostavoitteiden toteuma 21 4 Valvonta- ja hälytystoim inta Toimintavalmius AB {ehtävissä ei ole säilynyt vuoden 212 tasolla, vaan aika on pidentynyt 1,4 minuutilla. Yksittäistä selvää syytä tähän ei ole tiedossa. Poliisimiesten oma-aloitteisuus rikosten ja häiriöiden ennalta estämísessä on kasvanut. Tavoitetta varten ei ole yksiselitteistä mittaria, mutta kun C tehtävien määrä, joiksi oma-aloitteiset tehtävät kirjautuvat, on kasvanut jopa valtakunnallisesti merkittävästi, on tulosarvio perusteltu. Poliisin ennalta estävän strategian mukaisia toimenpiteitä on pantu kohtuullisesti toimeen tavoitteen mukaisesti. Alla on kuvattu eräitä toimenpiteitä: 1. Kaikki EET-toiminnan osa-alueet ovat poliisilaitoksen johtamisrakenteessa päällystövastu utettuja. 2. EET-palaute ja -analyysitieto on ohjeistettu käsiteltäväksi viikoittaisissa työvuoroja toiminnansuunnittelupalavereissa. 3. npo- ja EET-toiminnasta on laadittu vuosittainen toimintasuunnitelma, jonka toteutumista seurataan neljännesvuosittain valituin mittarein ja sanallisella arvioinnilla ja kohdennetaan toimintaa sen mukaisesti. 4. Ennalta estävää viestintää on toteutettu tavanomaisesti teemojen yhteydessä. Poliisilaitos toteutti ennalta estävän viestinnän kokeilun Summer Up -festivaalin

5 4 (n. 3. kävijää) yhteydessä yhdessä tapahtumajärjestäjän kanssa. Viestinnässä yhdistettiin poliisin myönteisen näkökulman tiedotus osaksi tapahtumanjärjestäjän FB -tiedotusta. Kokeilu oliosittain myös valmistautumista Lahden vuoden 217 hiihdon MM -kisojen poliisin viestintään. 5. Ennalta estävän erityistoiminnan rakennetta kehitetään parhaillaan mm. uusien lähipoliisien rekrytoimiseksija toiminnan yhdenmukaiseksijärjestämiseksi päijätja Kanta-Hämeessä. 6. Poliisilaitoksen alueella on mm. kattavasti käytössä ankkuri-malli, marak-matti Päijät-Hämeessä ja työryhmä suunnittelemassa sen laajentamista Kanta- Hämeeseen, hajautettu some-poliisi, monitoimitilojen (kauppakeskukset) turvallisuustyö- ja Rl KUn visitor-toim inta päijät-hämeessä. 7. Päijät-Hämeessä on yhdessä poliisilaitoksen ja sisäministeriön kanssa toteutettu "Nyt Riittää" -hanke, jolla kehitettiin toimintamallia kiusaamisen ehkäisyyn ja siihen puuttumiseen sekä määriteltiin eritoimijoiden - poliisin, koulun, vanhempien - tehtävät akuutin tilanteen purkamisessa. Hankkeen myötä lahtelaisten yhteistyökumppanien kanssa luotiin mm. toimintamalli kóulun vanhempainiltoihin. 8. Päijät-Hämeen turvallisuussuunnitelma on päivitetty. Liikenneturvallisuus Liikenneturvallisuutta koskevat m ittarit ovat tavoitteen m ukaiset. Liikenneturvallisuuteen vaikuttavat merkittävästi poliisista riippumattomat tekijät, mutta siltä osin kun tulos on ollut riippuvainen poliisin toiminnasta, on myönteiseen lopputulokseen ollut vaikuttamassa liikennepoliisin henkilöstön ammattimainen ja motivoitunut toiminta, jossa ei Hämeen poliisilaitoksessa näkynyt minkäänlaista PoRAI I I -uudistuksesta johtuvaa notkahdusta. Road Policing -mallia on jalkautettu liikennepoliisin koulutustilaisuuksissa. Poliisilaitos on osallistunut kaikkiin POHAn Road Policing- ja viestintäkalenterin mukaisiin teemoihin. Teemat on huomioitu poliisitoiminnan yhteisessä työvuoro- ja toiminnansuunnittelupalaverissa ottaen huomioon kaikkien sektoreiden toiminta. Poliisilaitos on toteuttanut kaksi yhteisiskua Viron poliisin kanssa, ja niissä on tavoitteena ollut mm. virolaisiin kuljetusvälineisiin kohdistuvat tarkastukset reaaliaikaisina myös rekisteritarkistusten osalta. Hämeen poliisilaitoksen poliisimiehiä on ollut myös Virossa vastaavissa iskuissa hyvien käytäntöjen siirtämiseksi. VALVONTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Tavoite 2't4 TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat, 1 û euroa Henkif ötyövuodet 158,3 145,'l 158,8 157,6 Valvonnan kustannukset euroa / htv Valvonnan kustannukset, 1 euroa

6 5 VALVONTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Tavo te Taloudellisuus (kustannukset / A B C-tehtävät) 174,6 24,3 183,8 179,71 TUOTTAVUUS Tuottavuus (A B C tehtävàt / henkilötyövuodet) PALVELUKYKY JA LAATU Katuturvallisuusindeksin arvo, 1999= l 96,29 12,26 1, 16,78 Liikenneturvallisuusindeksin arvo, 21 =1 154,2 198,8 165, ei saatavissa SUORITTEET Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämåäråabc,kpl Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen määrä 171 't82 1't 945 Yleisten paikkojen vahingontekojen måårä ' Yksityisillä paikoilla tepahtune den pahoinpitelyiden määrät 1112 '1124 I Liikennevalvontean käytetty työaika, tunniu164 18,3 16, 4, 38,5 Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, tunniul 64,37,41,5,66 MINTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - inta Tavoite TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat, I euroa Henkilötyövuodet 7,'l 66,2 7,9 8,7 Hälytystoiminnan kustannukset, 1 euroa 54',! Hälytystoiminnan kustannukset euroa / htv Taloudellisuus (kustannukset / hälytystehtävät A+B) euroa 77,5 121,69 98,1 139,2 TUOTTAVUUS Tuottavu us (hälytystehtävät A+B / henkilötyövuodet) PALVELUKYKY JA LAATU Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min 9, ,5 1, Toimintavalmiusaika A ja B -luokan tehtävissä, m n 16,6 16,9 16,7 18, SUORITTEET Hälytystehtävien määrä (A,B,C) tehtävämäärä, kpl Perheväkivaltaan liittyvât hälytystehtävät, lkm, en intåän A ja B hälytystehtävien määrå enintäån, kpl Perheväkivaltarikosilmoitusten määrä, kpl

7 Rikostorjunta Tulostavoitteel2Ql4 1. Laadukkaalla perustyöllä pidetään rikoslakirikosten selvitysaste vuoden 212 tasolla. 2. Kaikissa yli kaksivuotta vireillä olleissa talousrikosasioissa saatetaan tutkinta loppuun tai tehdään esitutkintapäätös ja juttuvaranto pienenee 2 prosenttia vuoden 213 tasosta. Harmaan talouden torjunnassa saadaan rikoshyötyä takaisin enemmän kuin vuonna Huomioidaan tietoverkkorikosten esitutkinnan tarpeet tutkintajärjestelyissä ja turvataan vaativien tietotekniikka- ja tietoverkkorikosten tutkinnan osaaminen. 4. Järjestäytyneen rikollisuuden ja sarjarikosten torjuntaa ja tutkintaa suoritetaan sujuvalla yhteistyöllä ja panemalla täytäntöön hyväksytty JR-strategia. Tulostavoitteiden toteuma 21 4 Selvitysastetavoite ei toteutunut vaan jäi 1,6 o/o alle tavoitteen. Tavoitteen toteutumisen kannalta oli merkittävä poliisin ylijohdon linjaus siitä, että perusrikostorjunnan tulokset voivat kärsiä muun toiminnan kustannuksella. Tästä tulijossain määrin itseään toteuttava ennuste, koska Hämeen poliisilaitoksessa ei tapahtunut merkittävää resurssien vähenemistä. Eräät PORA lll:een liittyvät organisatoriset muutokset aiheuttivat kuitenkin tilapäistä resurssivajeüa. Poliisilaitos noudatti myös erittäin tiukkaa budjettikuria eikä mm. ylitöitä juurikaan voitu sallia, mikä vaikuttijoiltakin osin tuloksen heikkenemiseen. Talousrikostutkinnassa tavoitteet saavutettiin kaikilta osin. Talousrikostutkinta on hyvin resursoitu osin muun tutkinnan kustannuksella. Yksikön johtaminen on hyvää ja henkilöstö ammattitaitoista ja motivoitunutta. Tietoverkkorikollisuutta koskevat tavoitteet toteutuivat. Kaksi poliisilaitoksen lt - tutkijaa osallistui pohjoismaisella yhteistyöllä toteutettavaan koulutukseen. J ärjestäytynyttä rikol I isu utta koskevat tu lokset ovat tavoitteen-s uu nta isia. J R- strategian täytäntöönpano jatkuu edelleen. Strategian tavoitteet ovat jossakin määrin strategioiden luonteen mukaisesti melko yleispiirteisiä.

8 7 RIKOSTORJUNTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhalli nta -rikostorjunta Toteume Tavoite TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat, 1 euroa ' Henkilötyövuodet 194,8 195,3 215,5 26,9 Rikostorjunnan kustannukset, 1 euroa Rikostorjunnan kustannukset euroa / htv 8't Taloudellisuus (kustan nuksevselvitetyt rikoslakirikokset) 733,2 81,4 73,2 918,9 TUOTTAVUUS Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikoksevhenkilötyövuodet) 19,3 't 1,5 99, PALVELUKYKY JA LAATU Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset), prosenttia, vähintään 46,5% 47,% 47,/o 44,8/o Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset), keskiarvo, vrk Omaisuusrikosten selvitystaso, prosenttia, vähintäån 34,5% 34,3% 35,5% 33,7% Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitysteso, prosenttia, väh ntään / henkirikokset 1,% 85,7/o 1,% 92,5/o Henkeen ja terveyteen kohd istu neiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / pahoinpitelyrikokset 76,3/o 81,7% 8,% 71,5% Päätettyjen talousrikosten tutkinta-aika, keskiarvo, vrk, enintään SUORITTEET (koskee vain poliisitointa, PolStat: tutkiva yksikkö = poliisi) Kaikki selvitetyt rikokset, määrä ',t Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä Päätettyjen talousrikosten määrä ' Avoinna olevien talousrikosten määrä '12 8 Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä Poliisin paljastamat törkeät huumausainerikokset, määrä Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj euroa,59 1,38 1,5 1,51 Haltuun saatu rikoshyöty huumausa nerikoksissa (netto), milj. euroa,5,9,5,12 Haltuun saatu rikoshyöty muu rikos (netto), milj. euroa,9 o,'t7,1,29 Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrå, kpl / henkirikokset Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten mäårå kpl / pahoinpitelyrikokset Rasistiset ja muut viharikokset, kpl (rasismi, ilmoitetut, kuukausittain -lähdekuutio) 6 I 1 2

9 Lupahallinto Tulostavoitteet 1. Poliisilaitos osallistuu aktiivisesti ja suunnitelmallisesti lupahallinnon kokonaiskehittämishankkeen kehittämistoimien toteutukseen ja täytäntöönpanoon sekä asiakasviestintään Poliisihallituksen ohjeiden mukaisesti. 2. Poliisilaitos järjestää suunnitelmallisesti ampuma-aseasioiden lupa- ja valvontamenettelyiden toteutuksen siten, että ampuma-aseisiin ja asetietojärjestelmään liittyvä ammattitaito sekä lainsäädännön tuntemukseen perustuva laadukas hallinnollinen päätöksenteko on varmistettu. 3. Poliisilaitoksissa tehtävät yksityistä turvallisuusalaa koskevat lupapäätökset ovat Poliisihallituksen ohjeiden ja linjausten mukaisia ja poliisilaitoksien suorittama alan valvonta on aktiivista. Erityisenä painopistealueena on järjestyksenvalvontatoim in nan valvonta. 4. Poliisilaitos säilyttää lupapäätösten hyvän tason niin, että muutoksenhaussa muuttuu enintään 2 % poliisin päätöksistä. 5. Poliisilaitos varmistaa poliisin tavoitettavuuden ja kohdentaa tarvittavan määrän resursseja ajanvaraukseen, sähköisen asioinnin tukitehtäviin ja neuvontaan sekä muihin poliisilaitoksen neuvontatehtäviin. Tulostavoitteiden toteuma 21 4 Hämeen poliisilaitos on osallistunut aktiivisestija suunnitelmallisesti lupahallinnon kokonaiskehittämishankkeen suunnitteluun ja toteutukseen. Lupapäällikkö on osallistunut ajo-oikeusasioiden kehittämistyöryhmän työhön varsinaisena jäsenenä. Toimistosihteeri on ollut mukana skannauspilottihankkeen työskentelyssä ja osallistunut ulkomaalaisasioiden asiakirjapohjien kehittämistyöhön. Henkilöstö on kattavasti osallistunut valtakunnalliseen koulutukseen erityisesti sähköisen asioinnin tehostamiseksi. Ampuma-aseasioiden lupa- ja valvontamenettelyn laadukas päätöksenteko on pyritty varmistamaan jatkuvan koulutuksen avulla. On osallistuttu aktiivisesti valtakunnalliseen koulutukseen. Lisäksi asioita on käsitelty ryhmä- ja esimiespalavereissa. Yksityistä turvallisuusalaa koskevat päätökset on tehty Poliisihallituksen ohjeistuksen m ukaisesti ja suoritettu lainsäädän nön edellyttämät tarkastukset. Lupapäätösten taso on säilynyt tulostavoitteen edellyttämällä tasolla. Päätöksistä muutoksenhaussa on muuttunut alle 2 o/o. Ajanvarausjärjestelmä on otettu kattavasti käyttöön koko poliisilaitoksen alueella Käyttöön on otettu lupaneuvontapuhelin ja henkilöstöä on kohdistettu sähköisen asioinnin neuvonta- ja tukitehtäviin. Tuottavuustavoitteet ylittyivät jonkin verran, samoin toiminnan taloudellisuus oli pienessä kasvussa. Myönnettyjen lupien määrä kasvoi 1,89o/o. Ajolupien määrä kasvoi 6, %. Eniten vähenivät aseluvat (1,68 %) ja ulkomaalaisluvat (6,23 o/o)

10 I LUPAHALLINTO Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Tavoite TALOUDELLISUUS Henkilötyövuodet 54,8 6,4 42,5 51, Lupahallinnon kustannukset, 1 euroa Taloudellisuus (kustannukseupoliisin myöntämät luvat) 48,4 54,9 36,3 49,2 Lupahallinnon kustannusvastaevuus, prosenttia 1OO o/o '118,13 /o Lupahallinnon tuottotavoite, 1 euroa TUOTTAVUUS Tuottavuus (poliisin myöntåmät luvaulupa-htv, maksullinen ja maksuton) Maksullisen toiminnan tuottavuus (poliisin myöntämät luvat / lupa-htv, maksullinen työaika) Maksuttoman toiminnan tuottavuus (valvonnalliset suoritteet / maksuton työaika, lupa-htv) PALVELUKYKY JA LAATU Koulutustunnit / lupa-htv 2,5 24,2 2, 18,2 Käsittelyaika - kansalaisuushakemus(vrk) ' 't2 Käsittelyaika - I vaiheen ajokorttilupa 9,5 34,6 't 9,8 SUORITTEET Poliisin myöntämät luvat yhteensä, kpl Passit Henkilökortit Ajoluvat Aseluvat U lkom aa la isluvat Muut luvat Aseiden hallussapitolupiin kohdistuvat peruutukset ja varoitukset Ajo-oikeuspåätökset s 2519 Järjestyksenvalvojakorttien peruutukset ja varoitukset Vartijakorttien peruutukset ja varoitukset

11 Yhteiset palvelut Tulostavoitteet 1. Toimiva sisäinen valvonta on osa poliisilaitoksen päivittäisjohtamista kaikilla tasoilla. Valvotaan virkavastuun toteutumista siten kuin vastuista on ohjesäännössä, työjärjestyksessä, taloussäännössä, toimenkuvissa tai muutoin määrätty. Poliisihallituksen sisäiseen tarkastukseen on toimitettava tieto havaituista poikkeam ista ja väärinkäytöksistä. 2. Poliisiyksikön hankintatoimi organisoidaan tuottavasti ja taloudellisesti sekä säännösten ja Poliisihallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Valtakunnallisiin materiaalin kehittämistyöryhmii n sekä välineistön ja ajoneuvojen käytön koulutustapahtu miin asetetaan asiantuntijoita ja kouluttaj ia. 3. Yksiköllä on Pora lll-linjausten mukaisesti järjestetty laillisuusvalvontaorganisaatio, joka ratkaisee yksikköä koskevia kantel u ita sekä suorittaa yksikössä laillisuustarkastuksia ja raportoi tarkastusten tulokset niin, että ne voidaan käsitellä poliisilaitoksen johtoryhmässä, tuloskeskusteluissa ja tarvittaessa välittömästi. 4. Toteutetaan viestintästrategian mukaiset kehittämisalueet erityisenä painopistealueena Pora-hankkeen laadukas viestintä, uuden julkaisujärjestelmän (JUPO) käyttöönotto ja osallistuminen poliisin valtakunnalliseen viestinnän valmiusryhmän toimintaan. 5. Riskienhallinta on jatkuvaa toimintaa. Tunnistetut riskit arvioidaan ja ryhdytään toimenpiteisiin kriittisten ja korkeiden riskien hallitsemiseksi. Päätökset riskienhallinnan toimista tekee yksikön johto. 6. Toimitaan aktiivisesti toimitilavuokrien, ylläpidon ja energiankäytön säästötavoitteen toteuttamiseksi. Tilatehokkuutta parannetaan sopimusten päättyessä, sopimuksista neuvottelemalla sekä etsimällä aktiivisesti ulkopuolista käyttöä ns. yliväljille tiloille. Kaikissa poliisin toimitilahankkeissa sovelletaan poliisitalokonseptia. 7. Varmistetaan PORA lll:n toimeenpano tavoitteiden mukaisesti 8. Valmistellaan talous- ja henkilöstöhallinnon Kieku-tietojärjestelmän käyttöönotto ja toimintatapamuutokset sekä varmistetaan käyttöönoton edellyttämät resurssit. Tulostavoitteiden toteuma 21 4 Poliisilaitoksen hankintatoimi toimi tuottavasti sekä taloudellisestija hankintojen osalta saatiin säästojä. Poliisilaitoksen hankintaohje päivitettiin Poliisin materiaalihallinto ja hankinnat -ohjeen mallin mukaiseksi. PORA lll -hankkeesta viestittiin henkilöstölle noin 2 sisäisellä tiedotteella. Tiedotteet käsittelivät muun muassa organisaatiorakennetta ja yksiköiden tehtäviä, henkilönimityksiä, poliisin toiminnallisia tuloksia sekä taloudellisia voimavaroja. I Lrùq^ùtJut^qtùuilt iaälai i"ll-aia+ii^., ^ Yilùt ^^l -;^.i.ill;l,añ PuiltÞtPqalil^vtt Vi.i^i+',^+^ iaiàan aihaana an all '+ ^iljvttuùtql Jvtuglt qiltgsrrq vrr vilur hallintorakenneuudistus. Asiaa on käsitelty myös johtoryhmätyöskentelystä kertovissa uutisissa sekä poliisilaitoksen omissa henkilöstöinfoissa, joita on järjestetty maalis-, touko-, elo- ja lokakuussa. Elokuun tilaisuudessa vieraili kansliapäällikkö Päivi Nerg. Medialle toimitettiin taustatietoja ja tilastoja ja annettiin aiheesta säännöllisesti haastatteluja.

12 11 Sinetti otettiin käyttöön suunnitellun aikataulun mukaan, ja sen toiminnallisuuksista on tiedotettu henkilöstölle. Sinetin käyttökatkoksista viestittäessä on turvauduttu sisäisiin sähköpostijakelulistoihin. Lukuisat tekniset ongelmat ovat vaikeuttaneet Sinetin jalkauttamista. Toisaalta sisällön laatuun (tekstien ymmärrettävyys ja houkuttelevuus, kuvitus) on pyritty panostamaan, jotta henkilöstö hakeutuisi ensisijaisesti Sinettiin tiedon perässä. Samaan on pyritty myös yksinkertaistamalla rakennetta ja tarjoamalla sivukohtaista ohjeistusta. Valtakunnallisella viestinnän valmiusryhmällä on ollut kaksi koulutusta, joihin molempiin viestintäpääll kkö on osallistunut. Lisäksi poliisilaitoksessa on kesällä järjestetty oma viestintäharjoitus osana WR : n harjoitustoim intaa. Poliisilaitoksen käytössä olevien toimitilojen määrää on vähennetty mm. lakkauttamalla palvelupisteet sekä vuokraamalla tiloja ulkopuolisille; Hämeenlinnan poliisiasemalta on vuokrattu tiloja Salpausselän syyttäjänvirastolle, Heinolan poliisiasemalta on vuokrattu tiloja Heinolan kaupungille ja Lahdessa Kirkkokadun tiloja on vuokrattu Puolustusvoimien aluetoimistolle. Pora lll:n toimeenpanossa edettiin sille asetettujen tavoitteiden mukaisestija mm. poliisilaitoksen liikennepoliisisektori on aloittanut tulossopimuksen mukaisesti vuoden alussa. Liikennevalvonnan tulokset ovat olleet edellisvuoden tasolla. Kiekutietojärjestelmän käyttöönottoon on valmistauduttu valtakunnallisessa ohjauksessa. Henkilöstö- ja taloushallinnon asiantuntijat ovat osallistuneet aktiivisesti koulutuksiin. Poliisilaitoksella on tiedotettu Kiekua koskevista ajankohtaisista asioista aktiivisesti. Poliisilaitoksen tulevat Kieku-esimiehet osallistuivat esimiehille suunnattuun koulutukseen Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Lupapalvelun kustannusvastaavuus vuonna oli 12,1 % kun se vuonna 213 oli 18,78 % ja vuonna ,13 %. Muiden julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus vuonna oli 51,31 %. Vastaava luku vuonna 213 oli 54,73 o/o ja 84,8 7o vuonna 212. Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus vuonna oli 51,31 o/o, edellisenä vuonna 54,73 o/o ja 94,1 %o vuonna 212. Lupatuottotavoitteet oli asetettu konsernitasolla. Maksullisen toim innan lupapalvelujen kustannukset pienenivät vuoteen 213 verrattuna , euroa ja vuoteen 2Ol2verrattuna kasvua oli , euroa. Ohessa on maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma.

13 12 MAT(SULLISEN TOIMINNAiI KUSTAÌ\ NUSVASTAAWUSI ASKELMA 2OI4 Ka kk momontit yhteenså Yks kkö Hâmeen mliis le tß Selite 2U't2 l Lupapalwlu suoritteel 2 fttuutjulk so keudell set suoritteel 3 Li ketaloudell set suoritleel Lupepêlwlu s uoñneet 2 f\tuutjulkiso keudelliset suoritteet 3 Liikelaloudelliset suoritteet LupapalFlu s uoritteet 2 Muutjulkiso keudell sel suoritteet På!ám äärä 5 LilKe- Þloudelliset suoriteet 4 Entyrslal( n muka set suoritteel Yhteensà r. TUOTOÎ l 163 l ,15 77ú,l 3OZ El6 89 & I 'l 2. KUSTANNUKSET Elll 9kuatannukaet 2 3 WokEt 2 4 PalElujen oslot 2 5 Muut kulut Yhteeßä la5 â7 2tX l8 6 l{ ú 59 8? 5 3AC da 3m É7tu 4m a8i 68t) 23t 11 5't U '183 I '1 r l:lft ' ' 't 't1 518 't c c c c t1e YÌtelskßta nnukset (osu6l z / Potstot z ð Korot KAIKI{ KUSTAI{NUKSET Yìtesßå 24O Ot 1577 Slai õ42 G ð I 563 't EO 49 I 695 I O6e f t A lg4 13 I tlg l l 't 128 U E 659 l8l 31 ö A KUSTANNUSVASTAAWUS G , t l I G KUSTANNUSVASTAAVUUS% 118,13õ/þ 84,8 % 94,1 % 1Ù8,f8o/o 54,73o/o 54,73o/" 12O,.lOõ/" 51,31 % 5.t,31 / Laillisuusvalvonta Hämeen poliisilaitoksen oikeusyksikkö aloittitoimintansa poliisin lll -vaiheen hallintorakenneuudistuksen yhteydessä Oikeusyksi kkö on suoraan poliisipäällikön alaisuudessa toimiva yksikkö, joka vastaa poliisilaitoksen laillisuusvalvonnasta ja erinäisistä oikeudellisista palveluista työjärjestyksessä määritellyin tavoin. Oikeusyksikkö on täyttänyt resurssiensa ja organisointinsa osalta hallintorakenneuudistuksessa ko. yksikölle jokaisessa poliisilaitoksessa asetetut tavoitteet. Oikeusyksikköön on sijoitettu johtava rikosylitarkastaja (nimike muutettiin poliisilakimieheksi 1.9. lukien), rikosylitarkastaja ja laillisuusvalvontasihteeri. Oikeusyksikkö on vakiinnuttanut asteittain toimintansa. Saadun sisäisen palautteen perusteella voitaneen todeta, että oikeusyksikkö on jo vuoden aikana varsin hyvin ja hyväksytysti löytänyt sille kuuluvan tarkoituksenmukaisen roolin. Kuitenkin yksikön palveluiden kysynnän ja niiden tarjonnan kannalta löytyy haasteellisia rajapintoja, joiden osalta työtä riittää tulevina vuosina. Myös Poliisihallituksen 2.1. Hämeen poliisilaitokseen kohdistamassa laillisuustarkastuksessa saatiin myönteistä palautetta oikeusyksikön toiminnan laadun suhteen. Oikeusyksikön suorittama tai koordinoima laillisuusvalvonta on vaikuttanut Hämeen poli isilaitoksen toi m intaan sekä lail lisuustarkastusten että kantel u- ja vahingonkorvausasioicjen käsiäeiyprosessien kautta. Laiiiisuusvaivonta on toteutettu "Hämeen poliisilaitoksen laillisuusvalvontasuunnitelma vuonna "'.n mukaisesti. Perinteinen tehtävämäärien vertailu aiempiin vuosiin ei ole mahdollinen, koska kysymyksessä on yksikön ensimmäinen toimintavuosi. Yleisestivoidaan kuitenkin todeta, että mitään merkittäviä tehtävämäärien muutoksia ei ole oikeusyksikön toimialalla vuonna 21 4 tapahtunut.

14 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tulostavoitteet 1. Laaditaan poliisilaitoksen pitkän tähtäimen henkilöstösuunnitelma, joka sisältää henkilöstöresurssien määrää, laatua ja kehittämistä koskevat tavoitteet ja toimenpiteet. 2. Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan organisaation muutosprosessissa. Tulostavoitteiden toteuma 21 4 Poliisilaitoksessa laadittiin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, jota päivitetään vuosittain. Suunnitelma sisältää henkilöstöresurssien määrää, laatua ja kehittämistä koskevat tavoitteet ja toimenpiteet, ja keskittyy erityisesti henkilöstön kehittämiseen. Henkilöstön työhyvinvoinnista organisaation muutosprosessissa on pyritty huolehtimaan aktiivisella muutosprosessiin liittyvällä viestinnällä, jota on kuvattu tarkemmin edellä. Lisäksi koko poliisilaitoksen henkilökunnalle järjestettiin kaksi työhyvinvointipäivää. Kevään päivä järjestettiin Lahdessa ja syksyn päivä Hämeenlinnassa. nehxll-ösröresurssrr 212 2't3 TavoÍt4 213 Henkilöstömäärä ja rakenne, poliisin momentti 1. Poliisin henkilöstö yhteenså, htv 551, 538, 56, 561,1 2. Poliisimiehet, htv 418,8 414,O 45, 438,2 3. Opiskelijat, htv '17,5 6,7 5,9 4. Muu henkilöstö, htv 114,7 117,3 1 1, 1 16,9 5. Naisia, %-osuus koko henkilöstöstä 24,5 /o 262 o/o 24,2 /o 27, o/o 6. Naisia, o/o-osuus poliisimiehistä 9,7 % 11,4 /o 9,2% '13,3 /o Työhyvinvointi Sairauspoissaolot, työpäivåä / htv 1'.t,4 9,9 1't, 1,8 Työtyytyvä isyysi ndeksi 3,4 Osaamisen kehittåminen Tulos- ja kehityskeskustelujen käyminen (% henkilöstöstä käynyt) 92 o/o Kehityssuunnitelmien laatiminen (laadittu %:lle tulos- ja kehityskeskustelujen käyneistä) 92 o/o 1.5 Tilinpäätösanalyys Rahoituksenrakenne Hämeen pol iisilaitoksella oli käytettävissä kaikkiaa n , euroa (bruttorahoitus). Tästä summasta perusraho tusta oli kaikkiaan , euroa Toimitilarahoitus oli mukana perusrahoituksessa. Poliisikoululaisten kustannuksiin

15 14 rahoitusta oli osoitettu 315. euroa. Hankerahoitusta oli 35. euroa (Vati). lnvestointeja ei ollut. Muiden tuottojen tavoite oli 146. euroa. Tavoite ylitettiin 2657, eurolla. Hämeen poliisilaitoksen kokonaisrahoituksesta,37 % oli nettobudjetoitua tuloa ja 99,63 % myönnettyä määrärahaa. Vuoden määrärahaa oli käytettävissä: Perusrahoitus Hanker ah oitus )^ 'lô. fìl? Þnliieinnickaliiaf Nettorahoitus yhteensä Muiden Bruttorahoitus yhteensä , 35.?l 5 nnn on , , Talousarvion toteutuminen Hämeen 1. Tuotot 1.1. Maksullisen to m nnan tuotot 1.2. Muut tuotot L Tuotot 2. Kulut 2.1. Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2.2. Henkilöstökulut 2.3. Vuokat 2.4. Palvelujen ostot 2.5. Muut kulut 2. Kulut 3. Investoinnit Teto- ja viestintälaitteev -jäúestelmät Toimitilojen kalustaminen 3.4. Muut nvesto nnit 3. Investoinnit VK / Tuotto-ja kuluraportti Budjetti Saldo Budjettiero , , , I r 462, ,1 146 tß656,57 r , , , ,39 4r5 247,57, 3e 33 o2748 I : i , ,9 'i-ese,sz , ,57 -Lr 924, , , r 39 2A2 686, , ,29 Tuottojen osalta vuodelle asetettu tavoite saavutettiin ja ylitettiin. Määrärahojen käyttö oli suunnitelmallista vaikkakin määrärahoja jäi käyttämättä ,29 euroa. Osaltaan siirtyvän erän syntymiseen vaikuttivat lokakuussa ja joulukuussa tulleet projektirahoitukset, joihin liittyvät hankinnat oli suunniteltu maksettaviksi toimintamäärärahasta. Näitä rahoituksia oli yhteensä 64. euroa.

16 15 Bruttokäytön jakauma Vo:na 13o/o 6/o 1o/o laineet, tarvikkeet ja tavarat r Henkilöstökulut cvuokrat tr Palvelujen ostot r Muut kulut I 3. I. Kuljetusvälineet Eri momenteittain määrärahan budjetit ja käytöt vuonna olivat: Budjetti Käyttö Siirtyvä Perusrahoitus Hankerahoitus Tvö- ia kenttäharioitteliiat Yhteensä Poliisilaitokselle osoitettu perusrahoitus oli riittävä. Sen sijaan työ- ja kenttäharjoittelijoiden rahoitus ei riittänyt kattamaan kyseisiä menoja Tuotto- ja kululaskelma Tuotto- ja kululaskelma vuosilta 212,213, ia on alla. Kustannusten vertailtavuutta heikentää, että vuoden 212 ja 213 luvuista puuttuu entisen liikkuvan poliisin tiedot. Aineiden ja tarvikkeiden osalta vuoden kulutus on vähentynyt verrattuna vuoteen 213. Vuoden 213 menoissa ovat mukana Hämeenlinnan poliisitalon aiheuttamat kustannukset. Vr- osien 212,21.3 ja 2O'14 henkilöstömenot eivät ole vertailukelpoisia, koska vuosien 212 ja 213 luvuista puuttuvat entisen liikkuvan poliisin Lahden ja Hämeenlinnan toteutuneet luvut. Vuokramenot ovat nousseet vaikkakin Hämeen poliisilaitoksessa on tehty kuluja pienentäviä toimenpiteitä toimitilojen suhteen.

17 16 Palvelujen ostot ovat myös lisääntyneet jonkin verran edellisestä vuodesta. Painatuspalvelut sekä vainajien kuljetuksista aiheutuvat menot ovat suurin syy tähän Muiden kulujen osalta on myös tapahtunut kasvua. Tämä johtuu etupäässä matkakustannusten lisääntymisestä. TþTÏ(> JA t , , t7, , Tase Kokonaiskustannusten osalta näyttää, että kustannukset ovat kasvaneet, kun verrataan vuosia 212,213 ja toisiinsa. Kustannusten nousuun vaikuttaa liikkuvan poliisin osuus vuonna. Edellisiltä vuosilta ei ole saatavissa liikkuvan poliisin tietoja. Suurin osa kustannuksista kohdistuu rikostorjuntaan ja valvontaan. Kokonaiskustannukset I. TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot Liiketaloudellisten suorifteiden tuotot I O7 Luoaoalvelut Muut iulkisoikeudelliset suoritteet Muut tuotot ', KULUT Aineet ia tarvikkeet Henkilöstökustannukset ,1 Vuokrat ,46

18 17 ostot Muut kulut Poistot ia varaston muutos í ',1726 Korot s 6 67' Osuudet vhteisistå kuluista ,65-56,98 4,59 8,85 Toiminnan kustannukset avainprosesseittain, (tukitoiminnot vyörytetty) Lupapalvelut yhteensä Maksulliset lupapalvelut Maksuton lupapalvelu Valvonta 't Hälytystoiminta Rikostorjunta Tukitoiminnot 46 Muut tehtävät Yhteensä Hankkeet Hämeen poliisilaitokselle oli myönnetty hankerahoitusta yhteensä 35. euroa Vati{oimintoihin. Raha käytettiin kokonaan kyseisiin toim intoihin. Lahdessa Poliisipäällikön sijaisena Apulaispoliisipäällikkö Apulaispoliisipäällikkö

HELSINGIN POLIISILAITOS, vuoden 2016 tulossopimuksen tunnusluvut

HELSINGIN POLIISILAITOS, vuoden 2016 tulossopimuksen tunnusluvut POL--12787 L5 VALVONTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa 32 420 32 427 39 806 38 389 Henkilötyövuodet 507,7 498,1 576,7 566,2 540,0 Valvonnan kustannukset,

Lisätiedot

POLIISI HÄME Z4. 02. [016. Saate 1 (1) 22.2.2016 POLIISIHALLITUS. Poliisi hallitus, resurssiyksikkö. Vastaanottaja. Liitteet 1 kpl.

POLIISI HÄME Z4. 02. [016. Saate 1 (1) 22.2.2016 POLIISIHALLITUS. Poliisi hallitus, resurssiyksikkö. Vastaanottaja. Liitteet 1 kpl. POLIISI HÄME Saate 1 (1) Vastaanottaja Lähettäjä Poliisi hallitus, resurssiyksikkö Hämeen poliisilaitos 22.2.2016 POLIISIHALLITUS Z4. 02. [016 POLlSSTYRELSEN Hei, ohessa Hämeen poliisilaitoksen toimintakertomus

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen toimintakertomus 2014

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen toimintakertomus 2014 Toimintakertomus ID-1555009721 1 (19) 27.02.2015 POL--16521 Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen toimintakertomus ITÄ-UUDENMAAN POLIISILAITOS Kielotie 21, PL 98, 01301 VANTAA kirjaamo.ita-uusimaa@poliisi.fi

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sisällys. l Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen toimintakertomus 2014... 2

Sisällysluettelo. Sisällys. l Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen toimintakertomus 2014... 2 m \:' < ^, i f^i^, s A!! i- Sisällysluettelo Sisällys l Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen toimintakertomus... 2 1.1. Johdon katsaus...2 1.2 Toiminnan vaikuttavuus... 2 1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset

Lisätiedot

10. Poliisitoimi Valvonta toteutuma arvio tavoite

10. Poliisitoimi Valvonta toteutuma arvio tavoite 10. Poliisitoimi S e l v i t y s o s a : Poliisi turvaa oikeus- ja yhteiskuntajärjestystä, ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä estää ennalta rikoksia, selvittää niitä ja saattaa ne syyteharkintaan.

Lisätiedot

LIIKKUVA POLIISI. SKAL viranomaispäivä 13.11.2012. Kari Rantala Liikkuva poliisi

LIIKKUVA POLIISI. SKAL viranomaispäivä 13.11.2012. Kari Rantala Liikkuva poliisi LIIKKUVA POLIISI SKAL viranomaispäivä 13.11.2012 Kari Rantala Poliisin hallintorakenteen (Pora III) kehittämistä koskevat linjaukset 1. Poliisihallituksen rakenteiden keventäminen 2. Aluehallintovirastojen

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2015. 10. Poliisitoimi

Talousarvioesitys 2015. 10. Poliisitoimi Talousesitys 10. Poliisitoimi S e l v i t y s o s a : Poliisi turvaa oikeus- ja yhteiskuntajärjestystä, ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta, estää ennalta, paljastaa ja selvittää rikoksia sekä

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2015

Talousarvioesitys 2015 Talousesitys 01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 731 032 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) EU:n hyväksymien ja rahoittamien poliisitoimeen

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016. 10. Poliisitoimi

Talousarvioesitys 2016. 10. Poliisitoimi Talousesitys 10. Poliisitoimi S e l v i t y s o s a : Poliisi turvaa oikeus- ja yhteiskuntajärjestystä, ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta, estää ennalta, paljastaa ja selvittää rikoksia sekä

Lisätiedot

Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa. Poliisijohtaja Robin Lardot

Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa. Poliisijohtaja Robin Lardot Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa Poliisijohtaja Robin Lardot Poliisin tehtävä Poliisilaki, 1 Poliisin tehtävä. Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen Toimintakertomus vuodelta 2015

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen Toimintakertomus vuodelta 2015 Toimintakertomus 1 (23) 22.02.2016 POL--17121 Toimintakertomus vuodelta Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen Toimintakertomus vuodelta ITÄ-UUDENMAAN POLIISILAITOS Kielotie 21, PL 98, 01301 VANTAA kirjaamo.ita-uusimaa@poliisi.fi

Lisätiedot

POLIISILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS

POLIISILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS KAAKKOIS-SUOMEN POLIISILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 'i v t -^ysi&ft "^'. f.- %- K:^.-'. HM EJE &6 "

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 7. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine

Lisätiedot

LIITE 1 Geodeettisen laitoksen tulossopimus 2006 Tuloksellisuuden tunnusluvut (tuhatta euroa) Selite a) Vaikuttavuuden tunnusluvut Toteuma 2004 Ennuste 2005 TAE 2006 Tulossop. 2006 b) Toiminnallinen tehokkuus

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä

Kriittinen menestystekijä Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite OSAAVA JOHTO JA MOTIVOITUNUT HENKILOSTÖ Valmentava ja kannustava johtaminen Toimiva sisäinen viestintä Toimiva työyhteisö ja motivoitunut osaava henkilöstö Henkilöstöohjelman

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

Suomi turvallinen maa. Päämajasymposium Mikkeli 6.7.2012 Poliisiylijohtaja Mikko Paatero

Suomi turvallinen maa. Päämajasymposium Mikkeli 6.7.2012 Poliisiylijohtaja Mikko Paatero Suomi turvallinen maa Päämajasymposium Mikkeli 6.7.2012 Poliisiylijohtaja Mikko Paatero Lähtökohtia turvallisuudelle Poliisi on Suomen luotetuin organisaatio (Valitut Palat: Luotetuimmat brändit tutkimus)

Lisätiedot

13.9.2010 Dnro 67/142/2010

13.9.2010 Dnro 67/142/2010 Liite16 1 (2) 13.9.2010 Dnro 67/142/2010 Tulossopimusraportti 1.1. 30.6.2010 Oheisena Niuvanniemen sairaalan ja THL:n väliseen vuoden 2010 tulossopimukseen perustuva raportti sairaalan toiminnasta ajalla

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

Sisäinen turvallisuus ja sisäasiainministeriön strategia. VIRVE-päivä 19.3.2013. Pelastusylijohtaja Pentti Partanen

Sisäinen turvallisuus ja sisäasiainministeriön strategia. VIRVE-päivä 19.3.2013. Pelastusylijohtaja Pentti Partanen Sisäinen turvallisuus ja sisäasiainministeriön strategia VIRVE-päivä 19.3.2013 Pelastusylijohtaja Pentti Partanen Sisäasiainministeriön sisäisen turvallisuuden tehtävät Yleinen järjestys ja turvallisuus

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012 Puolivuotisraportointi 1(6) ( tavoitteiden : = saavutetaan, = ehkä, = ei saavuteta) VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 1. Tulostavoitteet: 1.1 Viestinnän peruspalvelut Viestintäverkot ja -palvelut toimivat

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousesitys HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 39 229 000 euroa. 1)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

Toimialan toiminnan kuvaus

Toimialan toiminnan kuvaus 6.1.12 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Toimialan toiminnan kuvaus Rakennus- ja ympäristölautakunnan tulosalueet ovat yhteiset palvelut, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja pysäköinninvalvonta. Yhteisiin

Lisätiedot

Poliisin sopeuttamissuunnitelma

Poliisin sopeuttamissuunnitelma Poliisin sopeuttamissuunnitelma Vuodet 2017-2020 - Laskennan pohjalla on Poliisihallituksen 18.1.2016 laatima poliisitoiminnan sopeuttamissuunnitelma. - Poliisitoiminnan sopeuttamissuunnitelman mukaisesti

Lisätiedot

Tulostavoiteasiakirja 2014

Tulostavoiteasiakirja 2014 Sisäasiainministeriön hallinnonala SMDno120 13/973 Poliisihallitus Tulostavoiteasiakirja 2014 Toiminta-ajatus Poliisihallitus on sisäasiainministeriön alainen keskushallintoviranomainen, joka toimii poliisin

Lisätiedot

UUdistUva poliisi 2014

UUdistUva poliisi 2014 Uudistuva poliisi 2014 Sisällys Tausta ja tavoitteet Organisaatio Paikallispoliisi Poliisitoiminta Sisäasiainministeriön julkaisu Graafinen suunnittelu: Abstract Design Oy Paino: Kopijyvä Oy Lokakuu 2012

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta 2 08 Hankintakeskus (Keskuskirjanpidontaulukot, ei tarvitse täyttää) (1 000 euroa) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa Suunniteltu liikevaihto jäi 4,3 milj. euroa talousarviotavoitteesta. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli 697,96 eli

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ PÄÄTÖS SM022:00/2012 POLIISIN HALLINTORAKENTEEN (PORA III) KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAT LINJAUKSET

SISÄASIAINMINISTERIÖ PÄÄTÖS SM022:00/2012 POLIISIN HALLINTORAKENTEEN (PORA III) KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAT LINJAUKSET SISÄASIAINMINISTERIÖ PÄÄTÖS SM022:00/2012 2.10.2012 POLIISIN HALLINTORAKENTEEN (PORA III) KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAT LINJAUKSET Tausta Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman mukaisesti: Hallitus hyväksyy

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE KUV/1071/21/ 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 789 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN Tampereen kaupungin valtuusto on 26.11.2008 hyväksynyt Tampereen kaupungin liikelaitosten johtosäännön. Johtosääntö tuli voimaan

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Poliisin palvelu- ja toimipisteverkon kehittäminen

Poliisin palvelu- ja toimipisteverkon kehittäminen Poliisin palvelu- ja toimipisteverkon kehittäminen Yhteenveto poliisilaitosten ja poliisin valtakunnallisten yksiköiden esityksistä POL-2015-12069 Materiaalihallintopäällikkö Jouni Jantunen Poliisilaitokset

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Keskusrikospoliisin toimintakertomus 2015

Keskusrikospoliisin toimintakertomus 2015 Keskusrikospoliisin toimintakertomus 2015 Keskusrikospoliisin toimintakertomus 2015 1 KESKUSRIKOSPOLIISI Jokiniemenkuja 4, 01370 Vantaa Postiosoite: PL 285, 01301 Vantaa Puhelin 0295 480141 Telekopio (09)

Lisätiedot

Poliisin toiminta- ja taloussuunnitelma. ja tulossuunnitelma 2015. Poliisihallitus POL-201S-3384

Poliisin toiminta- ja taloussuunnitelma. ja tulossuunnitelma 2015. Poliisihallitus POL-201S-3384 Poliisin toiminta ja taloussuunnitelma 2016 2019 ja tulossuunnitelma 2015 Poliisihallitus POL201S3384 2117 Sisällys 1. Johdanto.................... 3 2. Toimintaympäristön muutokset poliisitoiminnan kannalta...

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

29.88.22 ARKISTOLAITOS

29.88.22 ARKISTOLAITOS 14.3.2006 TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 29.88.22 ARKISTOLAITOS KANSALLISARKISTO 1 29.88.22 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 435 000 euroa.

Lisätiedot

10. Säteilyturvakeskus

10. Säteilyturvakeskus 10. Säteilyturvakeskus S e l v i t y s o s a : Säteilyturvakeskuksen toiminta-ajatuksena on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Toimintaympäristön

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtokunta hyväksynyt 9.3.. Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.. 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Talousarvioehdotus vuodelle 2009

Talousarvioehdotus vuodelle 2009 Matkailun edistämiskeskus Talousarvioehdotus vuodelle 32. TEMin hallinnonala 30. Yrityspolitiikka 02. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v) SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. TULOKSELLISUUSKUVAUS...

Lisätiedot

Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja

Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja POLIISIHALLITUS Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja Viimeinen vuosi/kk: 2015/01 Poliisitoimintayksikkö, Lupahallinto/ Sini Kumpulainen, erikoissuunnittelija 1 Sisällysluettelo Poliisin

Lisätiedot

Suurten muutosten vuosi 2014

Suurten muutosten vuosi 2014 Vuosikatsaus 2014 Suurten muutosten vuosi 2014 Johtajan katsaus Vuosi 2014 oli HALTIKissa poikkeuksellisen suurten muutosten ja epävarmuuden vuosi. ICT-säästötoimenpiteet johtivat yhteistoimintaneuvotteluihin,

Lisätiedot

Tieliikenteen tilannekuva Heinäkuu 2012. Liikkuva poliisi 4.9.2012

Tieliikenteen tilannekuva Heinäkuu 2012. Liikkuva poliisi 4.9.2012 Tieliikenteen tilannekuva Heinäkuu 2012 Liikkuva poliisi 4.9.2012 SISÄLTÖ 1. Liikenneonnettomuudet tammi-heinäkuussa 2012 2. Toimintaympäristö 2012 3. Liikennerikokset v. 2011 ja tammi-heinäkuussa 2012

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6 Laatit: raportointi TOIMINTAYMPÄRISTÖ (sisäinen ulkoinen) JA TOIMIN- NAN ORGANISOINTI Ulkopuoliset vaikutukset (ympäristö, elinkeinoelämä, rakenteelliset muutokset) Lainsäädännön muutokset (uudistusten

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä:

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä: 21.9.2016 SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Esiselvitystä valmisteleva tr A. Järjestäytyminen ja valmisteluprosessi sekä toimintaympäristö Varmistaa ryhmän toiminnan käynnistyminen, riittävä vuorovaikutus ja viestintä

Lisätiedot

TILASTOT AKAA. Poliisille ilmoitetut rikokset

TILASTOT AKAA. Poliisille ilmoitetut rikokset TILASTOT - 020 AKAA TIETOLÄHDE: PolStat sisältää tietoa monista eri tietojärjestelmistä - se on tietovarasto poliisille ja ulkopuolisille tiedon tarvitsijoille. PolStat palvelee poliisin ydintoimintoja,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen parhaat käytännöt -sisäministeriö

Tilinpäätöksen parhaat käytännöt -sisäministeriö Tilinpäätöksen parhaat käytännöt -sisäministeriö Taloushallinnon kevätseminaari 3. 4.6.2015 Laskentapäällikkö Kati Korpi Taloushallinnon volyymitiedot (vuosi 2014) Volyymitieto Lukumäärä Ostolaskuja 3

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 01.06.2000 Maa- ja metsätalousministerö METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 29/53/03 7.5.2003 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 29/53/03 7.5.2003 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 29/53/03 7.5.2003 Puolustusministeriö Puolustusvoimat PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Puolustusvoimien

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Liikenneväyliä ja yleisiä alueita koskeva mittariprojekti Päijät-Hämeen kunnissa PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PAKETTI Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 2008

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 2008 HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 28 Kslk 5.3.29 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 21.05.2002 Opetusministeriö Taideteollinen korkeakoulu TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

Helsingin poliisilaitoksen näkemys kansalaisaloitteeseen KAA 3/2015 ja lakialoitteeseen LA 21/ Rikoskomisario Anne Hietala

Helsingin poliisilaitoksen näkemys kansalaisaloitteeseen KAA 3/2015 ja lakialoitteeseen LA 21/ Rikoskomisario Anne Hietala Helsingin poliisilaitoksen näkemys kansalaisaloitteeseen KAA 3/2015 ja lakialoitteeseen LA 21/2015 11.2.2016 Rikoskomisario Anne Hietala 1 HELSINGIN POLIISILAITOS 1.1.2015 POLIISIPÄÄLLIKKÖ Lasse Aapio

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (8) 20.11.2014 Dnro VK/1078/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

29.40.02 ARKISTOLAITOS

29.40.02 ARKISTOLAITOS 8.2.2013 TALOUSAVIOEHDOTUS 2014 29.40.02 AKISTOLAITOS KANSALLISAKISTO 1 29.40.02 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 997 000 euroa.

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Suunnittelija Pirjo Karttunen LVM 25.11.2015 Erityisasiantuntija Saara Norrman Trafi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON

Lisätiedot

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote! Vastaamme alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta Väestö 133.000 Budjetti

Lisätiedot

Perustuslain 47 :n 2 momentin mukainen selvitys Eduskunnalle poliisin hallintorakenneuudistuksesta

Perustuslain 47 :n 2 momentin mukainen selvitys Eduskunnalle poliisin hallintorakenneuudistuksesta Selvitys SM022:00/2012 19.12.2014 Perustuslain 47 :n 2 momentin mukainen selvitys Eduskunnalle poliisin hallintorakenneuudistuksesta (Pora III) Hyväksyessään hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi poliisin

Lisätiedot

hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä

hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä ELY-keskusten ja TEtoimistojen yhteinen kehittämisja hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä Aluehallinto käännekohdassa 10.9.2014

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) 15 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimintasääntöjen muuttaminen 1.6.2015 alkaen HEL 2015-001191 T 00 01 00 Päätös Päätöksen perustelut Taloushallintopalvelu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 4.6.2003

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 4.6.2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 9.4A 4.6.2003 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 12.5.2014 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Perusturvalautakunta ja jaostot Perusturvan toimialalla on perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnalla

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö id6161987 1 (7) 03.05 SMDno/2010/1966 15.11.2010

Sisäasiainministeriö id6161987 1 (7) 03.05 SMDno/2010/1966 15.11.2010 Sisäasiainministeriö id6161987 1 (7) Eduskunnan hallintovaliokunnalle Selvitys poliisihallinnon uudistamisen toimeenpanosta 1. JOHDANTO Poliisin hallintorakennetta on viime vuosina uudistettu sekä paikallispoliisin

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS ULKOMAANKAUPPAA JA YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄVILLE JÄRJESTÖILLE JA YHTEISÖILLE: FINLAND CONVENTION BUREAU RY

YLEISAVUSTUS ULKOMAANKAUPPAA JA YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄVILLE JÄRJESTÖILLE JA YHTEISÖILLE: FINLAND CONVENTION BUREAU RY PÄÄTÖS 19.3.2009 YLEISAVUSTUS ULKOMAANKAUPPAA JA YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄVILLE JÄRJESTÖILLE JA YHTEISÖILLE: FINLAND CONVENTION BUREAU RY OHJEET YLEISAVUSTUKSEN HAKEMISESTA, KÄYTTÄMISESTÄ JA

Lisätiedot