Hallinnon vastuualue tuottaa johtamisen ja hallinnon palveluita teknisen keskuksen vastuualueille.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallinnon vastuualue tuottaa johtamisen ja hallinnon palveluita teknisen keskuksen vastuualueille."

Transkriptio

1 TEKNINEN KESKUS 7310 Hallinnon palvelut Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Hannele Portman Hallinnon vastuualue tuottaa johtamisen ja hallinnon palveluita teknisen keskuksen vastuualueille. hallinnon prosessien uudistaminen eläköitymisen korvaamiseksi ajoneuvojen talousprosessin kehittäminen ja uudistaminen lean-hankkeena Pohjois-Karjalan Sote-tuotantoalueen suunnitteluun osallistuminen Sote-uudistuksen valmistelu käynnistyi kesällä Tekninen keskus osallistuu maakunnallisen sote-tuotannon valmistelutyöhön tukipalveluiden osalta. Työ etenee valmistelutyöryhmän ehdotukseksi kevään 2015 aikana. kuntalain muutokseen liittyvien toimenpiteiden seuranta Kuntalain muutoksen, joka rajoittaa kuntien toimintaa kilpailutilanteessa markkinoilla, siirtymäaika päättyy vuoden 2014 lopussa. Teknisen keskuksen ulkoisesta myynnistä korjaamopalvelut ja puusepänverstaan myyntitoiminta on pääosin lopetettu. Muun myyntitoiminnan (esim. ruokapalvelut, liikennemerkkien vuokraus) voidaan katsoa olevan niin vähäistä, ettei sillä ole markkinavaikutuksia. Kaapelien ja johtojen näyttöpalvelutoiminnan voidaan katsoa olevan rakennustoimintaan liittyvää neuvontapalvelua, jolla edistetään alueen elinkeinotoimintaa ja tällä perusteella toimintaa jatketaan nykyisessä muodossaan Kiinteistöpalvelut Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö Janne Korhonen Kiinteistöpalvelut vastaa hoidossaan olevien kiinteistöjen kiinteistönhoidosta, säännöllisestä huoltotoiminnasta ja kunnossapidosta ja maaseutualueella lisäksi ulkoliikuntapaikkojen hoidosta. Vastuualue huolehtii koulujen teknisten töiden luokkien kalustonhuollosta ja vahtimestaripalveluista. Vastuualue huolehtii sairaalateknisten laitteiden ja muun soten irtokalusteiden huoltokorjauksesta, kunnossapidosta ja käytönopastuksesta Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun alueella. kiinteistöpalveluiden ydinprosessien määrittely ja kuvaaminen kiinteistöpalveluiden uuden organisaation toiminnan käynnistäminen tilakeskukselta siirtyvien kunnossapitohankkeiden haltuunotto ja laadukas toteuttaminen sisäilmakeskusteluiden käynnistäminen käyttäjäasiakkaiden kanssa mobiili työnohjaus ja sähköinen työpyyntöjärjestelmä käyttöön kaikissa yksiköissä

2 henkilöstön osaamiseen ja työssä jaksamiseen vaikuttaminen kehityskeskusteluiden, työjärjestelyjen ja varhaisen tuen mallin mukaisin toimenpitein Niittylahden ja Reijolan alueen kiinteistönhoidon ostopalvelutoiminnan käynnistäminen Siivouspalvelut Vastuuhenkilö: Siivouspäällikkö Anneli Ruotsalainen Siivouspalvelut vastaa siivous- ja käyttäjäpalveluiden tuottamisesta tai järjestämisestä kaupungin omassa käytössä oleviin toimitiloihin sovitun tason mukaisina. uusien siivouskohteiden siivouspalvelutoiminnan käynnistäminen ja haltuunotto (Senioripiha, Noljakan päiväkoti, Yhteiskoulun lukio ja Syreenipiha) henkilöstön osaamiseen ja työssä jaksamiseen vaikutetaan ohjaustoiminnan, työjärjestelyjen ja varhaisen tuen mallin mukaisin toimenpitein siivouksen ostopalvelujen kilpailutus kevään aikana vaikutetaan sisäilman laadun parantamiseen ohjaamalla tilojen käyttäjiä huolehtimaan tilojen siivottavuudesta työympäristössään siivouskohteissa olevien hankalien yläpölyjen poistokiertoa tihennetään vähintään kolmen vuoden välein tehtäväksi, tehdään yhteistyötä kiinteistöpalvelujen kanssa ja vuosittaisten määrärahojen puitteissa 7340 Ravintopalvelut Vastuuhenkilö: Ruokapalvelupäällikkö Pirjo Mäkinen Ravintopalvelut vastaa Joensuun kaupungin päiväkotien, koulujen ja hoivayksiköiden ruokapalvelusta tai ruuan toimittamisesta sekä kotipalveluaterioiden toimittamisesta asiakkaiden kotiin. Lisäksi palveluyksiköissä on mahdollisuus henkilökuntaruokailuun. uusien avattavien yksiköiden ja toimitusten sekä muuttuvan toiminnan hallittu käynnistäminen: Hopearanta, Senioripiha, Sireenipiha, Niinivaaran päiväkoti, Kaislakadun päiväkoti ja Noljakan päiväkoti sekä Kotilahden ja Siilaisen toiminnan muutokset Siilaisen keittiöhankkeen edetessä keittiön suunnittelu sekä valmistuskeittiöiden ja niihin liittyvien palvelukeittiöiden uuden toiminnan suunnittelu henkilöstön yhteistyöllä, sisältäen hallinnon ja esimiestehtävien sekä kustannusseurannan kehittämisen henkilöstön koulutuksen jatkaminen uuteen tuotantomenetelmään, kun Siilaisen keittiöhanke etenee.

3 7360 Kuntatekniikan palvelut Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Hannele Portman Kuntatekniikan vastuualue tuottaa yhdyskuntateknisiä hoito-, rakentamis- ja asiantuntijapalveluita. Vastuualue jakautuu seitsemään tulosyksikköön Varikko Vastuuhenkilö: Varikkopäällikkö Vesa Eronen Varikko tuottaa oman auto- ja konekaluston sekä pienkoneiden huolto- ja korjauspalveluita. panostetaan hyvään ja nopeaan palveluun kehitetään materiaalin kierrätystä ja lajittelua sekä poistettavan kaluston myynti- ja hävitystoimintoja 7363 Rakentaminen Vastuuhenkilö: Työmaainsinööri Ilkka Ratilainen Yksikkö rakentaa pääosin katuja ja kevyen liikenteen väyliä. Työkohteet ovat uudis- ja saneerattavia alueita ja niiden infran rakentamista. uudisrakennuskohteet aikataulutetaan siten, että tonttien luovutus toteutuu suunnitellusti saneerauskohteissa huomioidaan ympäristölle aiheutuvat vaikutukset mahdollisimman hyvin, ja toteutetaan kohteet kokonaisuutena mahdollisimman pienin haittavaikutuksin työkohteet toteutetaan laadukkaasti Kohteiden tavoitearviot tehdään tarkasti ja toteutetaan taloudellisesti turvallisuudesta ja laadusta tinkimättä. Olosuhteiden tai kustannusten muuttuessa reagoidaan nopeasti. Aikataulut tehdään realistisiksi ja mitoitetaan resurssit kokonaisuutena oikein sekä reagoidaan tarpeen mukaan kohteiden toteutusten aikana Maastomittaus ja pohjatutkimus Vastuuhenkilö: Maanmittausteknikko Rauno Vainikainen Maastomittaus ja pohjatutkimusyksikkö tekee Joensuun kaupungin alueella pääasiassa kaupungin omaan toimintaan liittyviä kartoitus- ja maastonmerkintämittauksia sekä maaperätutkimuksia sille sovitun talousarvion puitteissa.

4 tehdään kaupunkirakenneyksikön antamat tilaustyöt vuosisopimuksen mukaisesti tehdään ulkopuolisten tilaajien työt heidän kanssaan tehtyjen sopimusten mukaisesti kehitetään yksikön toimintaa sille laaditun pitkän tähtäimen kehityssuunnitelman mukaisesti suoritetaan kaikki uuteen valtakunnalliseen N2000 korkeusjärjestelmään siirtymisen edellyttämät tarkistusmittaukset Metsät Vastuuhenkilö: Kunnossapitopäällikkö Petri Ratilainen Metsän hoitopalveluiden tehtävänä on huolehtia kaupungin omistamien lähi-, ulkoilu-, virkistys- ja talousmetsien hoidosta, puunkorjuusta sekä toteutukseen liittyvästä suunnittelusta. pääpaino taajamametsien hoidossa on Mutalan, Tuupovaaran, Koveron ja Enon suunnilla kustannustehokkaiden toimintatapojen kehittäminen siten, että asunympäristön viihtyisyys sekä luonnon monimuotoisuus ei siitä kärsi. tiedottamisen ja asukasyhteistyön parantaminen sekä taajamametsän hoidon laadun kehittäminen yhteistyössä tilaajan kanssa Tavoitteena on kuunnella asukkaiden toiveita paremmin ja keskittää metsän hoitotoimintaa niille alueille, missä hoitaminen on ollut heikompaa. Toiminnan seurantamittarina käytetään mm. yhdyskuntateknistä palvelututkimusta Katujen hoito Vastuuhenkilö: Kunnossapitopäällikkö Petri Ratilainen Katujen hoitopalveluiden tehtävänä on pitää kadut siisteinä ja liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Katujen hoito on puhtaanapitoa, auraamista, liukkauden torjuntaa sekä päällysteiden, viheralueiden, liikennemerkkien ja katukalusteiden kunnossapitoa. Kunnossapitoyksikkö myös rakentaa infraan liittyviä pienkohteita, jotka liittyvät katujen ja puistojen ylläpitoon. panostetaan tehokkaiden ja taloudellisten työ- ja toimintamenetelmien kehittämiseen siten, että työkohtaisessa tehtäväluettelossa määritelty hoitotaso ei laske yksikön sisäisten seurantajärjestelmien kehittämistä siten, että kerran kirjattua tietoa ei tarvitse kirjata useampaan kertaan vaan jatkossa eri järjestelmät osaavat hyödyntää yhtä kirjauskertaa

5 jatketaan yhteistyössä eri kuntatekniikan yksiköiden kanssa toimintamenetelmien ja tapojen yhteensovittamista ja kehittämistä 7371 Puistojen hoito Vastuuhenkilö: Puutarhuri Hannu H Holopainen Puistojenhoitoyksikkö vastaa läntisen kantakaupungin puistojen, kiinteistöjen ja katualueiden vihertöistä sekä katualueiden puhtaanapitotöistä, kaupunkirakenneyksikön tilaamien puistoinvestointikohteiden toteuttamisesta, sisäisistä ja ulkoisista tilaustöistä sekä koko Joensuun alueen leikkivälineiden turvatarkastuksista ja korjauksista. Alueurakka-alueella yksikkö tekee urakkasopimukseen kuulumattomat puisto-, kiinteistö- ja katuvihertyöt tilaajan ohjeiden mukaisesti. puistojenhoitoyksikkö sopeuttaa toimintaansa rakennemuutosohjelman ja kaupunkirakenneyksikön tilauksen mukaisesti kustannustehokkaasti ja hoitoluokituksen mukaisesti yksikkö tiivistää yhteistyötä katujenhoitoyksikön kanssa mm. investointi- ja kunnostuskohteiden toteuttamisessa, kaluston yhteiskäytössä sekä työvoiman joustavassa yhteiskäytössä puistojenhoitoyksikkö pyrkii käyttämään mahdollisuuksien mukaan työllistämisyksikön osoittamia tukityöllistettyjä, kesätyöntekijöitä ja kuntouttavan työtoiminnan työntekijöitä urakointipalvelujen käyttöä tehostetaan hankintatoimen kilpailutuksen antaman vertailun perusteella kilpailutetaan ryhmäkasvien sopimusviljely vuoden 2015 aikana (2+1+1 optiomallilla) 7373 Logistiikkapalvelut Vastuuhenkilö: Logistiikkapäällikkö Juha-Matti Alanen Logistiikkayksikkö aloittaa toimintansa Logistiikkayksikkö jatkaa logististen toimintojen kehittämistä ja yhteensovittamista ylihallinnollisten rajojen. uuden organisaation toiminnan sujuva käynnistäminen logististen toimintojen kehittämiseksi kartoitetaan kuljetuksien optimointiohjelmiston hankintaa, jolla pystytään kehittämään kuljetuksien optimointia ja hankintaa. aloitetaan valmistelut koulukuljetuksien hankintojen ja suunnittelun siirtämiseksi Koulukuljetukset siirtyvät logistiikkayksikölle viimeistään alkaen. Logistiikkayksikkö aloittaa koulukuljetuksien uudelleen kilpailutuksen valmistelut syksyllä Valmistelutyössä tullaan käyttämään käyttöönotettavaa optimointiohjelmistoa. aloitetaan kaupungin omistuksessa olevan ajoneuvokaluston kehittämisen ja hankintamallin luomisen tulevia kalustohankintoja varten.

6 Vastuualue/kustannuspaikka Tuotot kulut 2015 Vastuuhenkilö 7310 Yhteiset palvelut KV 2015 Teknisen keskuksen johtaja Tuotot Hannele Portman Kulut Toimintakate Kiinteistöpalvelut Kiinteistöpäällikkö Tuotot Janne Korhonen Kulut Siivouspalvelut Siivouspäällikkö Tuotot Anneli Ruotsalainen Kulut Ravintopalvelut Ruokapalvelupäällikkö Tuotot Pirjo Mäkinen Kulut Kuntatekniikan palvelut Teknisen keskuksen johtaja Tuotot Hannele Portman Kulut Toimintakate Varikko Varikkopäällikkö Tuotot Vesa Eronen Kulut Rakentaminen Työmaainsinööri Tuotot Ilkka Ratilainen Kulut Maastomittaus ja pohjatutkimus Maanmittausteknikko Tuotot Rauno Vainikainen Kulut Metsien hoito Kunnossapitopäällikkö Tuotot Petri Ratilainen Kulut

7 7370 Katujen hoito Kunnossapitopäällikkö Tuotot Petri Ratilainen Kulut Toimintakate Puistojen hoito Puutarhuri Tuotot Hannu H Holopainen Kulut Logistiikkapalvelut Logistiikkapäällikkö Tuotot Juha-Matti Alanen Kulut Toimintakate

TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN. Ohjausryhmän loppuraportti

TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN. Ohjausryhmän loppuraportti TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN Ohjausryhmän loppuraportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1.1. Johtokunnan päätös toimintamallin kehitysmahdollisuuksien

Lisätiedot

Espoo Kiinteistöpalvelujen toimintasuunnitelma 2015

Espoo Kiinteistöpalvelujen toimintasuunnitelma 2015 1 Espoo Kiinteistöpalvelujen toimintasuunnitelma 2015 Laatija Maija Lehtinen 27.2.2015 2 Sisällysluettelo 1. Toiminnan kuvaus, organisaatio... 3 2. Keskeiset tavoitteet... 6 2.1. Valtuuston asettamat sitovat

Lisätiedot

Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta

Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta Toiminnan kuvaus Teknisten palvelujen palvelualueella huolehditaan kunnan omista toimitilatarpeista ja kunnan omistamien kiinteistöjen kunnossapidosta sekä liikenneverkon,

Lisätiedot

MUUT PALVELUT -TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

MUUT PALVELUT -TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI MUUT PALVELUT -TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Sisällysluettelo 1. Muut palvelut / loppuraportti... 2 2. Työryhmämme organisointi ja työskentelytapa... 2 2.1 Ryhmän kokoonpano... 2 2.2 Sidosryhmävuorovaikutus...

Lisätiedot

Espoo Kaupunkitekniikka liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015

Espoo Kaupunkitekniikka liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015 1 Espoo Kaupunkitekniikka liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015 Laatija Anu Hilpi. 27.2.2015 2 Sisällysluettelo 1. Toiminnan kuvaus, organisaatio... 3 2. Keskeiset tavoitteet... 5 2.1. valtuuston asettamat

Lisätiedot

Riihenmäen alakoulun suunnittelu on käynnistetty. Hanke valmistuu vuoden 2016 aikana. Alustava hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio on 11,4 M.

Riihenmäen alakoulun suunnittelu on käynnistetty. Hanke valmistuu vuoden 2016 aikana. Alustava hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio on 11,4 M. 70 Tekniset palvelut Toimialajohtajan katsaus Ehnroosin koulun sisäilmaongelmat ja Saaren koulun vesivuoto ovat aiheuttaneet lisätöitä ja myös tarvetta talousarviomuutokseen. Elinkaarihankkeen kilpailullisen

Lisätiedot

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala... 142 Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä... 146 Kaupunkisuunnittelulautakunta...

Lisätiedot

710 Liiketoiminnan johtokunta Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Liiketoiminnan johtokunta (1000 euroa)

710 Liiketoiminnan johtokunta Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Liiketoiminnan johtokunta (1000 euroa) 710 Liiketoiminnan johtokun Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johja Liiketoiminnan johtokun (1000 euroa) TA 2014 Liiketoiminnan johtokun / asukas 1,5 1,5 100,0 1,5 1,4 1,3 1,5-0,6 %:a liiketoiminnan toiminmenois

Lisätiedot

Palveluliikelaitosten johtokunta. 24.09.2014 Sivu 1 / 38. Kokoustiedot. Aika 24.09.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10. Virastopiha 2 B, 1.

Palveluliikelaitosten johtokunta. 24.09.2014 Sivu 1 / 38. Kokoustiedot. Aika 24.09.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10. Virastopiha 2 B, 1. Espoon kaupunki Pöytäkirja 24.09.2014 Sivu 1 / 38 Kokoustiedot Aika 24.09.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10 Paikka Virastopiha 2 B, 1. krs Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja, saapui

Lisätiedot

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 2 1.1. 31.8.2013 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2013 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN Toiminnan kehittämisohjelma 2015-2017. Valtuustoseminaari 7.5.2015 Kaupunginhallitus 9.6.2015 Valtuusto 16.6.

PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN Toiminnan kehittämisohjelma 2015-2017. Valtuustoseminaari 7.5.2015 Kaupunginhallitus 9.6.2015 Valtuusto 16.6. Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN Toiminnan kehittämisohjelma 2015-2017 Valtuustoseminaari 7.5.2015 Kaupunginhallitus 9.6.2015 Valtuusto 16.6.2015 Pudasjärven kaupungin toiminnan

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009

VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009 VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009 Kv 13.11.2006 SISÄLTÖ KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...2 TALOUSARVION SITOVUUS...3 TALOUSSUUNNITELMA 2007 2009...4 JOHDANTO...4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE

Lisätiedot

TUKIPALVELUJEN JÄRJESTÄMISTÄ VALMISTELEVA TYÖRYHMÄ

TUKIPALVELUJEN JÄRJESTÄMISTÄ VALMISTELEVA TYÖRYHMÄ Helsingin seudun ympäristöpalvelut TUKIPALVELUJEN JÄRJESTÄMISTÄ VALMISTELEVA TYÖRYHMÄ LOPPURAPORTTI 30.11.2011 2 Sisällys TUKIPALVELUJEN JÄRJESTÄMISTÄ VALMISTELEVA TYÖRYHMÄ... 3 1 TOIMEKSIANTO... 3 1.1

Lisätiedot

Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot. Kirjanpidollinen. Kunnan liikelaitos. Muu taseyksikkö

Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot. Kirjanpidollinen. Kunnan liikelaitos. Muu taseyksikkö 191 LIIKELAITOKSET 192 Kunnan liikelaitos Kunnallisen liitetoiminnan eriyttäminen voidaan toteuttaa ulkoistamalla tai sisäisesti. Ulkoistamisessa liiketoiminta eriytetään tavallisimmin osakeyhtiöksi tai

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen johtokunta 13.3.2013 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2012... - 1 - Johtokunta... - 3 - Liikelaitoksen organisaatio...

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2014 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

15 TILAKESKUS KAIKKI YHTEENSÄ

15 TILAKESKUS KAIKKI YHTEENSÄ 183 TILAKESKUS 184 185 15 TILAKESKUS KAIKKI YHTEENSÄ Vastuuhenkilö: Mika Savolainen Toimielin: Tilakeskuksen lautakunta Puheenjohtaja: Jari Sainio Määrärahat TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 TS 2013 TS

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Senaatti-kiinteistöt 1. Kiinteistövarallisuus 100. Henkilöstö 122. Työympäristöt 73. Vastuulliset hankinnat 139

Sisällysluettelo. Senaatti-kiinteistöt 1. Kiinteistövarallisuus 100. Henkilöstö 122. Työympäristöt 73. Vastuulliset hankinnat 139 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo Senaatti-kiinteistöt 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Avainluvut 4 Toimintaympäristö 6 Toiminnan vaikutukset 9 Strategia 12 Yhteiskuntavastuustrategia 15 Liiketoimintamalli

Lisätiedot

RAPORTTI KAUPUNGIN OMISTAMIEN JA VÄLIVUOKRATTUJEN ASUNTOJEN ASUKASVALINNASTA, VUOKRAAMISESTA JA TEKNISESTÄ ISÄNNÖINNISTÄ

RAPORTTI KAUPUNGIN OMISTAMIEN JA VÄLIVUOKRATTUJEN ASUNTOJEN ASUKASVALINNASTA, VUOKRAAMISESTA JA TEKNISESTÄ ISÄNNÖINNISTÄ RAPORTTI KAUPUNGIN OMISTAMIEN JA VÄLIVUOKRATTUJEN ASUNTOJEN ASUKASVALINNASTA, VUOKRAAMISESTA JA TEKNISESTÄ ISÄNNÖINNISTÄ Raportti on laadittu Jari Horttanaisen toimeksiannosta selvittää, miten kaupungin

Lisätiedot

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 Kh 26.5.2008 Val 9.6.2008 SISÄLTÖ 1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 2. PALVELUSTRATEGIAN SISÄLTÖ... 2 2.1 Kuntastrategia... 2 2.2 Paras-hanke... 3 2.2.1 Kunnan toimeenpanosuunnitelma/palvelutarveanalyysi...

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin kunnallisteknisten toimintojen siirtäminen KSS Rakennus Oy:öön. Liiketoimintasuunnitelma. Luonnos 12.12.2013

Kouvolan kaupungin kunnallisteknisten toimintojen siirtäminen KSS Rakennus Oy:öön. Liiketoimintasuunnitelma. Luonnos 12.12.2013 Kouvolan kaupungin kunnallisteknisten toimintojen siirtäminen KSS Rakennus Oy:öön Liiketoimintasuunnitelma Luonnos 12.12.2013 KSS ENERGIA 1 (11) Sisällysluettelo 1. Lähtötilanne ja järjestelyn kuvaus...

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KIINTEISTÖOHJELMA

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KIINTEISTÖOHJELMA LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KIINTEISTÖOHJELMA Tilakeskus 03.01.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Tausta 1.2 Kiinteistöohjelman sisältö 1.3 Visio 1.4 Kriittiset menestystekijät 2 TILAKESKUKSEN KIINTEISTÖJOHTAMISEN

Lisätiedot

Liite 8. Talousarvio 2015. Talous ja rahoitussuunnitelma 2016 2017 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi

Liite 8. Talousarvio 2015. Talous ja rahoitussuunnitelma 2016 2017 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Liite 8 Talousarvio 2015 Talous ja rahoitussuunnitelma 2016 2017 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Yhtymähallitus 14.10.2014 Sisällysluettelo 1. Talousarviota ja taloussuunnitelmaa koskevat perustiedot...

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Teknisen keskuksen tavoitteena on tuottaa kaupungin sisäiset tuki- ja muut palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Tilapalvelut

Naantalin kaupunki Tilapalvelut Naantalin kaupunki Tilapalvelut SIIVOUSPALVELUIDEN KEHITYSHANKE 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISKUVAUS SIIVOUSPALVELUIDEN NYKYTILANTEESTA... 3 1.1 ylläpitosiivous / perussiivous... 3 1.2 ostettavat siivouspalvelut...

Lisätiedot

Kunnanhallitus 101 13.04.2015. Mäntsälän kiinteistöjen hoidon ja huollon selvitys 164/01.00.00/2015. Kunnanhallitus 101

Kunnanhallitus 101 13.04.2015. Mäntsälän kiinteistöjen hoidon ja huollon selvitys 164/01.00.00/2015. Kunnanhallitus 101 Kunnanhallitus 101 13.04.2015 Mäntsälän kiinteistöjen hoidon ja huollon selvitys 164/01.00.00/2015 Kunnanhallitus 101 Kuntatalous on suurien haasteiden edessä. Rakenteita ja toimintatapoja on kehitettävä

Lisätiedot

TEKNINEN KESKUS Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Yrjö Meltaus

TEKNINEN KESKUS Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Yrjö Meltaus 75 TEKNINEN KESKUS Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Yrjö Meltaus Toiminta-ajatus Teknisen keskuksen tehtävänä on edistää ja ylläpitää kaupunkiympäristön toimivuutta, viihtyisyyttä ja turvallisuutta kehittämällä

Lisätiedot

RUOKAPALVELUIDEN ORGANISOINTIVAIHTOEHDOT

RUOKAPALVELUIDEN ORGANISOINTIVAIHTOEHDOT 1 RUOKAPALVELUIDEN ORGANISOINTIVAIHTOEHDOT SELVITYS 27.8.2014 1. TAUSTA Ruokapalveluiden ohjausryhmä on päättänyt pyytää 22.4.2014 tekniseltä toimelta selvitystä ruoka- ja siivouspalveluiden sijoittumisvaihtoehdoista

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot