Luentorunko. Poikkeavan lääkevasteen riskitekijät. Lääkeaineinteraktiot. Polyfarmasia. Lääkkeiden yhteisvaikutukset. Lääkeaineinteraktiot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luentorunko. Poikkeavan lääkevasteen riskitekijät. Lääkeaineinteraktiot. Polyfarmasia. Lääkkeiden yhteisvaikutukset. Lääkeaineinteraktiot"

Transkriptio

1 Luentorunko Yleistä lääkeaineiden yhteisvaikutuksista Lääkkeiden yhteisvaikutukset YMPESUPU Anni-Maija Linden, FaT Biolääketieteen laitos, Farmakologia Helsingin yliopisto Farmakokineettiset interaktiomekanismit esimerkkejä Farmakodynaamiset interaktiomekanismit esimerkkejä Interaktioiden yleisyydestä Tietokannat, tietolähteet Poikkeavan lääkevasteen riskitekijät Lääkeaineinteraktiot Sairaudet Perimä Lääkeaineinteraktiot Hyödyllisiä Haittavaikutukset Haitallisia Teho Potilaan ikä Munuaisten ja maksan toimintahäiriöt Tupakointi Farmakokineettisiä Farmakodynaamisia Alkoholin käyttö Haitallisten lääkeaineinteraktioiden riskejä lisäävät Potilaasta johtuvia tekijöitä: Polyfarmasia Ikä (vanhukset ja polyfarmasia) Raskaus ja sikiöhaitat Äkilliset muutokset lääkehoidoissa Sairaudet - munuaisten vajaatoiminta - maksasairaus - sydämen rytmihäiriöalttius Farmakogenetiikka - sydämen rytmihäiriöalttius - metaboliakyky (cyp-entsyymien polymorfiat) Useita hoitavia lääkäreitä, vaihtoehtohoidot (rohdosvalmisteet) Polyfarmasia Tutkimus tehty Helsingin terveyskeskuksessa (n=389) - monilääkittyjä (vähintään 6 lääkettä) noin 80 % 75 vuotta täyttäneistä kotihoidon potilaista Jokinen ym., Suomen Lääkärilehti 19/2009 vsk 64 1

2 Lääkeaineesta riippuvia riskitekijöitä Kliinisesti merkittäviä silloin kun kohdelääkkeellä on vaikutus vitaalitoimintoihin voimakas farmakologinen vaikutus kapea terapeuttinen leveys suuri ensikierron metabolia saturoituva metabolia (esim. fenytoiini) Kapean terapeuttisen leveyden omaavia lääkkeitä Verenohennuslääke varfariini Sydänlääke digoksiini Rytmihäiriölääkkeet Hypoglykemiaa aiheuttavat oraaliset sokeritautilääkkeet (esim. glibenklamidi, nateglinidi) Epilepsialääkkeet Hylkimisenesto, immunosupressantit (esim. metotreksaatti, siklosporiini) Syöpälääkkeet Lääkeaineen pitoisuus ja vaikutus Farmakokineettiset interaktiot 1.Imeytyminen A 2.Jakautuminen kudoksiin 3.Metabolia 4.Erittyminen D M E Lääkeaineen vaiheet elimistössä 1. Imeytyminen: ruokailun vaikutus Imeytyminen Metbolia Maksa Eritys Kudosten varastot PLASMA Vaikutuskohta Vapaa lääkeaine Metaboliitit Sitoutunut Ruoka yleensä hidastaa imeytymistä lisää hyötyosuutta - esim. sienilääke itrakonatsoli-kapseli imeytyy parhaiten, jos otetaan heti aterian jälkeen, jolloin ph alhainen voi pienentää hyötyosuutta - ravinnon Ca 2+, Fe2+, 3+ - kelatoituvia lääkeainemolekyylejä: tetrasykliinit, fluorokinolonit ja bisfosfonaatit (osteoporoosilääkkeitä) - ravinnon kuidut ja Ca 2+ sitovat tyroksiinia (kilpirauhashormoni) H. Karppanen 2

3 1. Imeytyminen: lääkeinteraktiot ph:n muutokset - antasidit, H2-salpaajat, protonipumpun salpaajat nostavat ph:ta - itrakonatsolin liukeneminen ja imeytyminen vähenee - enterokapselinkuoren liian nopea liukeneminen Raudan vaikutus doksisykliinipitoisuuksiin Ca 2+, Mg 2+, Al 3+, Fe 2+, 3+ ja kelatoituvat la:eet Adsorboivat aineet - lääkehiili - sappihappoja sitovat resiinit kolestyramiini ja kolestipoli vähentävät mm. varfariinin ja furosemidin imeytymistä Motiliteettiin vaikuttavat - opioidit ja antikolinergit voivat hidastaa muiden lääkkeiden imeytymistä 1-2 tuntia Kerta-annos rautatabletti (40 mg Fe3+) ja doksisykliini p.o. (200 mg) kirjasta: Neuvonen ym. Kliininen farmakologia ja lääkehoito, 2002 Suuri ensikierron metabolia Aiheuttaa helposti suuria ja arvaamattomia lääkeainepitoisuusvaihteluita! Jos hyötyosuus normaalisti 10 %, ensikierron metabolian inhibitio voi nostaa hyötyosuuden lähelle 100 % jopa 10 x Cmax, AUC Ensikierron metabolia (first pass) Ohutsuolen limakalvolla ja maksassa tapahtuva lääkeaineen metabolia ennen kuin se pääsee systeemiverenkiertoon. Suuri (yli 90 %) ensikierron metabolia esim. useat Ca-salpaajat (esim. felodipiini), simvastatiini, midatsolaami, titsanidiini Biologinen hyötyosuus CYP-entsyymien inhibiittorit vähentävät ensikierron metaboliaa esim. atsoli-sienilääkkeet, makrolidit Ensikierron metabolia AUC = area under the curve CYP-entsyymien induktorit lisäävät ensikierron metaboliaa karbamatsepiini, fenytoiini, rifampisiini kirjasta: Neuvonen et al. Kliinien farmakologia ja lääkehoito, 2002 Ensikierron metabolian eston vaikutus - titsanidiini: sentraalinen lihasrelaksantti - normaalisti % hyötyosuus - metaboloituu CYP1A2:n kautta; tsiprofloksasiini 1/2 = 1.8 t ja fluvoksamiini estävät Cmax 7x AUC 10x Titsanidiini p.o. + siprofloksasiini 3 pv t 1/2 = 1.5 t Titsanidiini p.o. + placebo 2. Jakautuminen Plasman proteiineihin sitoutuneen la:n syrjäyttäminen - Harvoin kliinisesti merkittäviä interaktioita - Sitoutumisasteen oltava suuri että kliinistä merkitystä (yli 90 %) - Ja jakautumistilavuuden pieni (la:ta paljon plasmassa) - Sulfonamidit voivat syrjäyttää sulfonyyliureoita (hypoglykemiariski) tai NSAID:t varfariinia (verenvuotovaara) Solutransportterit siirtävät aktiivisesti ksenobiootteja solukalvojen läpi - P-glykoproteiini tunnetuin - Vaikuttavat lääkeaineen jakautumiseen kudoksiin esim. veriaivoesteen läpäisyyn - Vaikuttavat myös imeytymiseen ja erittymiseen 3

4 Kuljetusproteiinit ABC (ATP-binding casette) -perhe mm. P-glykoproteiini (MDR1 / ABCB1-geeni) - Efflux-transportteri - P-glykoproteiinia estävät lääkeaineet ovat usein myös :n inhibiittoreita (esim. itrakonatsoli, makrolidit, siklosporiini) Suolen epiteelisolut Maksan hepatosyytit SLC (solute carrier) -perhe OATP (organic anion transporting polypeptides) OAT (organic anion transporters) Veriaivoesteen endoteelisolut Munuaisten tubulussolut Kliininen merkitys Inhibitio voi aiheuttaa lääkeaineinteraktioita Imeytymis-, jakautumis-, erittymisvaiheissa aivokudos 3. Maksametabolia Sytokromi P450 (CYP)-järjestelmä tärkeä interaktioiden kannalta Hemiä sisältävät CYP-entsyymit solujen endoplasmisissa kalvostoissa Runsaimmin maksassa Ihmisellä 57 CYP-geeniä, joista osa osallistuu ksenobioottien metaboliaan Lääkeaineen hapetus (tai pelkistys) funktionaalisen ryhmän liittäminen CYP:ien kautta välittyvät interaktiot CYP-inhibitio: alkaa välittömästi, jatkuu niin pitkään kuin inhibiittoria on elimistössä. Usein kilpaileva inhibitio. CYP-induktio: kehittyy parissa päivässä, suurimmilleen 1-4 viikossa, häviää hitaasti lääkkeen lopettamisen jälkeen. CYP-substraatti: entsyymin kohdemolekyyli, usein myös saman CYP:n inhibiittori tai induktori. CYP Konjugaatioreaktiot Jos metabolia vain yhden CYP-entsyymin kautta interaktioriski kasvaa. Monien lääkeaineiden metabolia kuitenkin usean entsyymin kautta. Perimä, cyp-polymorfiat (CYP2D6) vaikuttavat interaktioriskiin. CYP-inhibitio tai -induktio eri tilanteissa Inhibiittorin tai induktorin lisäys Inhibiittorin tai induktorin purku Lääkeaine CYP Inaktiivinen metaboliitti Kliinisesti tärkeimmät CYP-entsyymit Melkein puolet lääkkeistä metaboloituu kokonaan tai osittain :n kautta Lääkeaine CYP Aktiivinen metaboliitti CYP2D6 Useat keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet Aihiolääke CYP Aktiivinen lääkeaine CYP2C9 Varfariini Esim. CYP2D6 Kodeiini Morfiini Tramadoli O-desmetyyli-tramadoli Tamoksifeeni Endoksifeeni CYP2C19 CYP1A2 4

5 CYP1A2 klotsapiini teofylliini titsanidiini Eräitä tärkeitä CYP:n substraatteja CYP2C9 varfariini (S) fenytoiini ibuprofeeni glipitsidi CYP2C19 diatsepaami useat trisykliset AD:t CYP2D6 useat AD:t useat antipsykootit kodeiini, tramadoli metoprololi, propranololi midatsolaami useat statiinit Ca-salpaajat siklosporiini HIV-proteaasiinhibiittorit glukokortikoideja etinyyliestradioli varfariini (R) terfenadiini sisapridi CYP1A2 fluvoksamiini siprofloksasiini norfloksasiini e-pillerit Eräitä tärkeitä CYP:n inhibiittoreita CYP2C9 useat atsolit metronidatsoli CYP2C19 flu-, vorikonatsoli fluoksetiini fluvoksamiini CYP2D6 fluoksetiini, paroksetiini useat neuroleptit terbinafiini useat trisykliset AD:t atsoli-sienilääkkeet makrolidi-ab:t diltiatseemi, verapamiili HIV-proteaasi-inhibiittoreita siklosporiini greippimehu Midatsolaami - erytromysiini Makrolidit inhiboivat -erytromysiini -klaritromysiini -telitromysiini -roksitromysiini ja atsitromysiini vähiten Inhaloitu budesonidi - itrakonatsoli Neuvonen, TABU 3/2006 Yleensä systeemivaikutukset vähäisiä koska GI-kanavaan joutunut lääke metabolidaan maksassa ennen verenkiertoon pääsemistä Neuvonen 2006, Tabu 3 Greippimehu Simvastatiini - greippimehu Neuvonen, TABU 3/2006 Estää palautumattomasti :n aktiivisuuden suolessa ja vähentää entsyymin määrä Estävä vaikutus voi kestää 1-3 vrk Palautuminen vaatii entsyymin de novo synteesin Ei vaikutusta maksan :een Mahdollisesti vaikutuksia myös enterosyyttien kuljetusproteiineihin (Pglykoproteiini, OATP) Simvastatiini ml greippimehua (+ 2 vrk etukäteen 3 x greippimehu/vrk) Simvastatiini + 24 tuntia viimeisestä greippimehuannoksesta Mahdollisia vaikuttavia aineita greippimehussa - furanokumariinit vesikontrolliryhmä Time (h) Lilja ym. 2000, Clin Pharm Ther 5

6 Eräitä tärkeitä CYP:n induktoreita CYP1A2 tupakointi CYP2C9 fenobarbitaali fenytoiini karbamatsepiini rifampisiini CYP2C19 fenobarbitaali fenytoiini karbamatsepiini rifampisiini fenobarbitaali fenytoiini karbamatsepiini rifampisiini HIV-proteaasiinhibiittoreita mäkikuisma Kerta-annos 15 mg midatsolaamia Epilepsiapotilaat käyttivät karbamatsepiinia tai fenytoiinia CYP2D6 ei tunneta Neuvonen ja Kivistö Duodecim 114, Munaiseritys - interaktiot Glomerulusfiltraation väheneminen - NSAID:t (myös COX-2 selektiiviset) voivat haitata munuaisten verenkiertoa jos muutenkin vajaatoimintaa Natriumtasapaino vaikuttaa litiumineritykseen - indometasiini, muut NSAID:t, diureetit, ACE-estäjät vähentävä Li+ eritystä 4. Munaiseritys - interaktiot P-glykoproteiinitransportteri munuaistubuluksissa - Estäjiä: verapamiili, itrakonatsoli, siklosporiini - Digoksiinin erittyminen virtsaan vähenee jos estetään Muita transporttereita munuaistubuluksissa - Probenesidi (vanha kihtilääke) estää useita transporttereita, vähentää esim. metotreksaatin, indometasiinin, penisilliinin erittymistä virtsaan Virtsa Virtsan ph:n muutokset, merkitystä myrkytysten hoidossa Proksimaalinen tubulus Veri Schinkel and Jonker 2003, Advanced Drug Del Rev 4. Munaiseritys - interaktiot Metotreksaatti - penisilliinit - Penisilliinit erittyvät saman transporterin kautta kuin metotreksaatti, kilpailua - Metotreksaattipitoisuudet voivat nousta ja haitat lisääntyä - SFINX suositus (C2): Metotreksaattihoidetuille potilaille, erityisesti neutropeniaa sairastaville suositellaan muita kuin beetalaktaamiantibiootteja. Kombinaatio voi olla erityisen vaarallinen, jos metotreksaatin annos on korkea tai jos käytössä on myös NSAID. Harkitse metotreksaatin väliaikaista keskeyttämistä infektion ajaksi. MUITA ESIMERKKEJÄ FARMAKOKINEETTINEN + FARMAKODYNAAMINEN YHTEISVAIKUTUS 6

7 Oraalinen antikoagulantti varfariini Lisääntynyt vaikutus vuotovaara Vähentynyt vaikutus tukosriski Aktiivisempi S-muoto metaboloituu CYP2C9:n kautta R-muoto metaboloituu :n kautta Hyvin monet lääkkeet vaikuttavat inhiboimalla tai indusoimalla metaboliaan: TARKISTA AINA!! ASA, NSAID:t, SSRI:t lisäävät vuotoriskiä Vähentävät verihiutaleiden aggregoitumista Ravinto (K-vit. saanti), alkoholi Statiinit ja lihasvaurion riski Pitoisuuksien kasvu lisää myopatian ja rabdomyolyysin riskiä Eliminaatiomekanismit erilaisia : Lovastatiini, simvastatiini, atorvastatiini Tärkein CYP2C9: Fluvastatiini Ei cyp:ien kautta: Pravastatiini (sulfotransferaasi), rosu- (metabolia vähäistä) Serivastatiini vedettiin pois markkinoilta 2001, yhteiskäyttö gemfibrotsiilin kanssa johti kuolemantapauksiin VARO STATIINIEN ja FIBRAATIEN YHDISTÄMISTÄ Gemfibrotsiili estää maksaan kuljetusta (OATP1B1-transportteria) Myös lihastason farmakodynaamisia yhteisvaikutuksia Transportteri- ja cyp-inhibiittorit: -statiinien systeemipitoisuuksien nousu lisää lihashaittoja Farmakodynaamiset interaktiot Reseptoritason Välittäjäainetason Toisiolähettitason Muita Fysiologiset interaktiot Neuvonen ym. 2006, Clin Pharm Ther Reseptoritason interaktioita Morfiini (täysagonisti) naloksoni (antagonisti) Bentsodiatsepiini (agonisti) flumatseniili (antagonisti) Haitallisia Morfiini (täysagonisti) buprenorfiini (osittaisagonisti) 2-reseptoriagonisti (salbutamoli) epäselektiivinen -salpaaja (propranololi) Antikolinergiset sivuvaikutukset, muskariinireseptorin salpaus usean lääkkeen sivuvaikutuksena Antikolinergiset sivuvaikutukset Suun kuivuminen, ummetus, virtsaamisvaikeus, lähinäön heikkeneminen, silmänpaineen nousu glaukoomapotilailla, muistiongelmat, sekavuus, sydämentykytys Muskariinireseptorin salpaajat - Virtsankarkailuun käytetyt (oksibutyniini, tolterodiini) - Parkinsonin taudissa käytetyt antikolinergit (esim. biperideeni) - Keuhkoahtaumataudin hoidossa (esim. ipratropiinibromidi) - GI-kanavan spasmolyytit Sivuvaikutuksena muskariinireseptorin salpaus - Trisykliset antidepressantit (esim. klomipramiini, amitriptyliini) - Fentiatsiinineuroleptit (esim. klooripromatsiini) - Osa antihistamiineista (esim. hydroksitsiini) 7

8 MAO-A:n ja MAO-B:n esto MAO-A-inhibiittori, moklobemidi - masennukseen MAO-B-inhibiittori, selegiliini - Parkinsonin tautiin EI SAA YHDISTÄÄ, KONTRAINDISOITU Jos molemmat monoamiinioksidaasientsyymit blokattu, epäsuorat sympatomimeetit (tyramiini ruoasta, esim. pitkään kypsytetyt juustot) voivat aiheuttaa hypertensiivisen kriisin Sentraalisia kiihotusoireita, verenpaineen nousu, lämmön nousua Serotoniinioireyhtymä Jos yhdistetään, tiedettävä riskit ja mitä saa yhdistää MAO-A-inhibiittori moklobemidi 5-HT:n takaisinottoa estävä SSRI (esim. fluoksetiini, fluvoksamiini) tai SNRI (esim. venlafaksiini) Trisyklinen antidepressantti (klomipramiini, amitriptyliini...) Tramadoli, dekstrometorfaani (opioideja, estävät myös serotoniinin takaisinottoa) Mäkikuisma lisää serotoniinipitoisuuksia Triptaanit (5-HT1b/1d-agonisteja) Buspironi (5-HT1a-agonisti, ahdistuneisuuslääke) MAO-inhibiittorien yhdistäminen epäsuorien sympatomimeettien (amfetamiini, ekstaasi, efedriini) kanssa voi aiheuttaa hypertensiivisen kriisin Serotoniinisyndrooman riski kasvaa. Sekavuus, levottomuus, hyperrefleksia, takykardia, kuume, hikoilu, vapina, lihaskouristukset (maligni hypertermia) Keskushermostoa lamaavat lääkkeet Bentsodiatsepiinit Opioidit Antipsykootit (esim. promatsiini) Trisykliset antidepressantit (doksepiini, amitriptyliini) Vanhemmat, väsyttävät antihistamiinit (esim. hydroksitsiini) Sentraalinen lihasrelaksantti, titsanidiini Nitrot ja erektiolääkkeet Sildenafiili, tadalafiili, vardenafiili Nitroista vapautuu typpioksidia, joka lisää cgmp:n pitoisuutta aiheuttaen verisuonien laajenemisen Fosfodiesteraasi-5:n estäjät estävät cgmp:n hajoamisen verisuonien sileälihaksessa Yhteisvaikutuksena sepelvaltimotautipotilaille vaarallisen voimakas vasodilataatio ja siitä johtuva reflektorinen takykardia Alkoholi Sydämen QTc-aikaa pidentävät lääkkeet Normaali EKG Samanaikainen käyttö lisää rytmihäiriövaaraa Sydämen QTc-aikaa pidentäviä lääkkeitä Useat psyykenlääkkeet - trisykliset AD:t (esim. amitriptyliini), venlafaksiini - psykoosilääkkeet (esim. klooripromatsiini, haloperidoli) Erityisesti jos samalla metabolia inhiboituu Diureetin aiheuttama elektrolyyttihäiriö lisää riskiä Synnynnäisesti pitkä QTaika lisää riskiä Sydänlihassolun AP Lääke Useat rytmihäiriölääkkeet, erityisesti IA ja III luokkiin kuuluvat - IA (kinidiini, prokaiiniamidi, disopyramidi) - III (esim. amiodaroni, sotaloli) Fluorokinolonit (esim. moksifloksasiini, sparfloksasiini) Makrolidit (esim. erytromysiini, klaritromysiini) Atsoli-sienilääkkeet (esim. vorikonatsoli) Klorokiini (Terfenadiini, astemitsoli POISTETTU) (Sisapridi POISTETTU, erityisluvalla) 8

9 NSAID + SSRI (Upper GI haemorrhage) Varfariini Käypä hoito -suositus: Tulehduskipulääkkeiden turvallinen käyttö SSRI:n interaktiomekanismi: Serotoniini osallistuu verihiutaleiden aggregaation säätelyyn. Voivat vähentää serotoniinin varastoitumista verihiutaleisiin. Loke et al. 2008, Aliment Pharmacol Ther 27, 31-40: Meta-analysis of GI bleeding due to interactions between SSRI and NSAID. Haitallisten interaktioiden yleisyys? Teoreettinen, ei perustu todellisiin kliinisiin tapauksiin! Teoreettinen interaktioriski Riskilääkkeiden yhtäaikainen käyttö Apteekkien reseptirekisterit, avohoidon interaktiot - Noin 10 %:lla teoreettinen riski (Lekander ym 2006) Kliinisesti todettu, interaktioista johtuva haitta Tutkimustietoa vähän Yliopistosairaalan potilasasiakirjojen perusteella (Mensio ym. 2007) - 30 %:lla potilaista interaktio mahdollinen, näistä 3 %:lla todettu kliinisesti vakava interaktio - Yleisimmät oireet: haitallinen sedaatio, huimaus, takykardia, ekstrapyramidaalioireet, ummetus, muistihäiriöt. - Tässä tutkimuksessa aikuispsykiatrian potilailla suurin riski Raunio SLL 2005;60: Mistä tietoa interaktioista? SFINX (Swedish, Finnish, Interaction X-referencing) Terveysportti / Duodecim sisältää lyhyen, tiivistetyn ja perustellun tiedon yli 9000 lääkeyhteisvaikutuksesta Huom! - ei itsestäänselviä vaikutusmekanismiin perustuvia interaktioita (esim. additiivinen sedaatio) sisällöstä vastaavat medbase Oy, Karoliininen Instituutti (Kliinisen farmakologian osasto) sekä Stockholms läns landsting (Lääkeyksikkö) Ruotsissa. Muut tietokannat: esim. Drug-Reax (Micromedex) Pharmaca Fennica/ Duodecim lääketietokanta Raunio SLL 2005;60: Valmisteyhteenvedot Asiantuntijakirjoitus: Lääkkeiden yhteisvaikutukset (2011, K.Laine) SIC!-lehti (entinen TABU), Fimea Yliopistojen kliinisen farmakologian laitokset 9

10 Interaktioiden luokittelu (1) Interaktioiden luokittelu (2) Kliininen merkitys A Interaktiolla ei todennäköisesti ole kliinistä merkitystä. B Interaktion kliinistä merkitystä ei tunneta. C Interaktio voi aiheuttaa muutoksia vaikutuksissaja tehossa tai lisätä haittavaikutusten ilmenemistä. Tämä voidaan kuitenkin hallita yksilöllisillä annosmuutoksilla tai mittaamalla lääkeainepitoisuutta tai muuta hoidon turvallisuusparametria. D Yhteiskäytön kliiniset seuraukset voivat olla vakavia, liittyen haittavaikutuksiin tai hoidon epäonnistumiseen. Interaktion merkitystä on vaikeaa tai mahdotonta hallita yksilöllisillä annosmuutoksilla. Kombinaatiota tulisi välttää. Dokumentaation taso 0 Yhteiskäytön seuraukset on päätelty samankaltaisten lääkeaineiden aiheuttaman interaktion perusteella. 1 Interaktio on kuvattu tulkinnanvaraisessa tapausselostuksessa tai prekliinisissä kokeissa. 2 Interaktio on kuvattu hyvin dokumentoiduissa tapausselostuksissa. 3 Interaktio on kuvattu terveillä vapaaehtoisilla tehdyssä tutkimuksessa tai potilailla tehdyssä pilottitutkimuksessa. 4 Interaktio on kuvattu kontrolloiduissa potilailla tehdyissä tutkimuksissa. Pidä yhteisvaikutusten mahdollisuus mielessä, jos lääkkeen teho häviää. Aikaisemmin käytetty cyp-inhibiittori pois Uusi cyp-induktorilääke käyttöön lääkkeen teho voimistuu. Aikaisemmin käytetty cyp-induktori pois Uusi cyp-inhibiittorilääke käyttöön uusissa lääkeyhdistelmissä ilmenee yllättäviä haittavaikutuksia. Kuinka vältät ongelmia Oman peruslääkevalikoiman omaksuminen. Käytä lääkkeitä joiden yhteisvaikutukset tunnet. Tarkista jos et tiedä! Käytä lääkkeitä joiden haittavaikutus- ja interaktioprofiilit tunnetaan. Vältä polyfarmasiaa! Pitoisuusmääritykset tarvittaessa. Opettele tärkeimmät CYP-inhibiittorit ja induktorit ja interaktiomekanismit. 10

A D M E. Lääkeaineinteraktiot. Haitalliset lääkeaineinteraktiot. Lääkeaineinteraktiot. Farmakokineettiset interaktiot. Farmakokineettiset interaktiot

A D M E. Lääkeaineinteraktiot. Haitalliset lääkeaineinteraktiot. Lääkeaineinteraktiot. Farmakokineettiset interaktiot. Farmakokineettiset interaktiot Lääkeaineinteraktiot Lääkeaineiden yhteisvaikutuksista Lääkehoidon erityiskysymyksiä (H52) Hyödyllisiä Haitallisia Haittavaikutukset Teho Anni-Maija Linden, FaT, yliopistonlehtori Biolääketieteen laitos,

Lisätiedot

Luentorunko. Poikkeavan lääkevasteen riskitekijät. Lääkeaineiden yhteisvaikutukset. Lääkeaineiden yhteisvaikutukset. Lääkkeiden yhteisvaikutukset

Luentorunko. Poikkeavan lääkevasteen riskitekijät. Lääkeaineiden yhteisvaikutukset. Lääkeaineiden yhteisvaikutukset. Lääkkeiden yhteisvaikutukset Luentorunko Yleistä lääkeaineiden yhteisvaikutuksista Lääkkeiden yhteisvaikutukset YMPESUPU Anni-Maija Linden, FaT Biolääketieteen laitos, Farmakologia Helsingin yliopisto 10.12. 2013 Farmakokineettiset

Lisätiedot

Lääkeaineiden yhteisvaikutukset (interaktiot) Salla Kalsi Proviisori

Lääkeaineiden yhteisvaikutukset (interaktiot) Salla Kalsi Proviisori Lääkeaineiden yhteisvaikutukset (interaktiot) Salla Kalsi Proviisori Termejä Synergistinen vaikutus = samansuuntainen vaikutus Antagonistinen vaikutus = vastakkainen vaikutus Additiivinen synergismi =

Lisätiedot

A D M E. Lääkeaineinteraktiot. Haitalliset lääkeaineinteraktiot. Lääkeaineinteraktiot. Farmakokineettiset interaktiot. Farmakokineettiset interaktiot

A D M E. Lääkeaineinteraktiot. Haitalliset lääkeaineinteraktiot. Lääkeaineinteraktiot. Farmakokineettiset interaktiot. Farmakokineettiset interaktiot Lääkeaineinteraktiot Lääkeaineiden yhteisvaikutuksista Lääkehoidon erityiskysymyksiä (H52) Hyödyllisiä Haitallisia Haittavaikutukset Teho Anni-Maija Linden, FaT, yliopistonlehtori Biolääketieteen laitos,

Lisätiedot

Lääkeaineen vaiheet elimistössä

Lääkeaineen vaiheet elimistössä Lääkeaineinteraktiot Lääkkeestä johtuvat: Farmakokineettiset (imeytyminen, jakautuminen, eliminaatio) Farmakodynaamiset (lääkkeen vaikutus elimistöön) Lääkeaineiden yhteisvaikutuksista Lääkehoidon erityiskysymyksiä

Lisätiedot

Lääkkeiden yhteisvaikutukset ovat yleensä

Lääkkeiden yhteisvaikutukset ovat yleensä Page 1 of 9 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2012 TEEMAT Lääkkeiden yhteisvaikutukset ovat yleensä hallittavissa Pentti J. Neuvonen Vain osa lääkkeiden yhteisvaikutuksista on lääkehoidon onnistumisen kannalta tärkeitä.

Lisätiedot

Lääkkeiden yhteisvaikutukset

Lääkkeiden yhteisvaikutukset 65. Lääkkeiden yhteisvaikutukset Lääkkeiden yhteisvaikutukset Useiden lääkkeiden samanaikainen käyttö on varsin yleistä ja joskus välttämätöntäkin. Potilaalla voi olla useita hoitoa vaativia sairauksia,

Lisätiedot

Hyötyosuus. ANNOS ja sen merkitys lääkehoidossa? Farmakokinetiikan perusteita. Solukalvon läpäisy. Alkureitin metabolia

Hyötyosuus. ANNOS ja sen merkitys lääkehoidossa? Farmakokinetiikan perusteita. Solukalvon läpäisy. Alkureitin metabolia Neurofarmakologia Farmakologian perusteiden kertausta Pekka Rauhala Syksy 2012 Koulu, Mervaala & Tuomisto, 8. painos, 2012 Kappaleet 11-30 (pois kappale 18) tai vastaavat asiat muista oppikirjoista n.

Lisätiedot

Poikkeavan lääkevasteen riskitekijät

Poikkeavan lääkevasteen riskitekijät Vanhusten lääkehoidon ongelmakohtia Pekka Rauhala 2012 Poikkeavan lääkevasteen riskitekijät Perimä Potilaan ikä Munuaisten ja maksan toimintahäiriöt Tupakointi Alkoholin käyttö Lääkeinteraktiot Elimistön

Lisätiedot

Farmakokinetiikan perusteita

Farmakokinetiikan perusteita Farmakokinetiikan perusteita Pekka Rauhala Lokakuu 2013 Farmakologian perusteet Koulu, Mervaala & Tuomisto, 8/9 painos, 2012/2013 Kappaleet 1-6 ja 11 Luennoilla esille tulevat asiat PBL-tapauksissa käsiteltävät

Lisätiedot

LÄÄKEAINEIDEN YHTEISVAIKUTUKSET Interaktio ohjelman hyödyntäminen Helsingin XXXI Lauttasaaren Keskusapteekissa ja Kuusankosken I apteekissa

LÄÄKEAINEIDEN YHTEISVAIKUTUKSET Interaktio ohjelman hyödyntäminen Helsingin XXXI Lauttasaaren Keskusapteekissa ja Kuusankosken I apteekissa LÄÄKEAINEIDEN YHTEISVAIKUTUKSET Interaktio ohjelman hyödyntäminen Helsingin XXXI Lauttasaaren Keskusapteekissa ja Kuusankosken I apteekissa Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD Projektityö

Lisätiedot

Lääkehoidon yhteisvaikutukset ja ongelmatilanteet: potilastapauksia

Lääkehoidon yhteisvaikutukset ja ongelmatilanteet: potilastapauksia Lääkehoidon yhteisvaikutukset ja ongelmatilanteet: potilastapauksia 6.5.2015 Mikko Niemi Hy/Kliininen farmakologia Potilastapaus 8. 30 v. nainen on lomamatkalla Afrikassa. Hän saa ripulin, johon annetaan

Lisätiedot

A - soveltaminen B - ymmärtäminen C - tietäminen. 1 - ehdottomasti osattava 2 - osattava hyvin 3 - erityisosaaminen. Asiasisältö

A - soveltaminen B - ymmärtäminen C - tietäminen. 1 - ehdottomasti osattava 2 - osattava hyvin 3 - erityisosaaminen. Asiasisältö A - soveltaminen B - ymmärtäminen C - tietäminen 1 - ehdottomasti osattava 2 - osattava hyvin 3 - erityisosaaminen Asiasisältö Keskeisyys Taso 1 2 3 A B C 1 Autonomisen hermoston farmakologia 1.1 Parasympatomimeetit

Lisätiedot

Farmakokinetiikan perusteita. Pekka Rauhala, LKT, Medicum, Farmakologian osasto

Farmakokinetiikan perusteita. Pekka Rauhala, LKT, Medicum, Farmakologian osasto Farmakokinetiikan perusteita Pekka Rauhala, LKT, Medicum, Farmakologian osasto 16.8.2017 Farmakologia Kuinka lääkeaineet vaikuttavat elimistössä ja mitä seikkoja on otettava huomioon lääkkeitä käytettäessä

Lisätiedot

KATSAUS. Lääkeaineiden ongelmalliset yhteisvaikutukset. Pertti J. Neuvonen ja Kari Kivistö

KATSAUS. Lääkeaineiden ongelmalliset yhteisvaikutukset. Pertti J. Neuvonen ja Kari Kivistö KATSAUS Lääkeaineiden ongelmalliset yhteisvaikutukset Pertti J. Neuvonen ja Kari Kivistö Lääkkeiden kliinisesti tärkeiden yhteisvaikutusten esiintymisessä on suuria potilaskohtaisia eroja. Vaarallisia

Lisätiedot

LÄÄKKEIDEN INTERAKTIOT SYÖPÄPOTILAAN HOIDOSSA

LÄÄKKEIDEN INTERAKTIOT SYÖPÄPOTILAAN HOIDOSSA LÄÄKKEIDEN INTERAKTIOT SYÖPÄPOTILAAN HOIDOSSA Jouni Ahonen, proviisori, FaT, LHKA KYSin apteekki ja Lääkekoulutus ja Konsultaatio Jouni Ahonen Oy Suomen Syöpäsairaanhoitajat, Kuopio 2015 1 SYÖPÄPOTILAAT

Lisätiedot

Metadoni. Päihdelääketieteen yhdistys ry Torstaikoulutus 4.12.2014 Markus Forsberg

Metadoni. Päihdelääketieteen yhdistys ry Torstaikoulutus 4.12.2014 Markus Forsberg Metadoni Päihdelääketieteen yhdistys ry Torstaikoulutus 4.12.2014 Markus Forsberg 1 Sisältö Metadonin kemiaa Metadonin farmakodynamiikka Metadonin farmakokinetiikka Metadonin tärkeimmät haittavaikutukset

Lisätiedot

MONILÄÄKITYS JA MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ. Sirkka Liisa Kivelä Yleislääketiet. professori, emerita, TY Geriatrisen lääkehoidon dosentti, HY

MONILÄÄKITYS JA MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ. Sirkka Liisa Kivelä Yleislääketiet. professori, emerita, TY Geriatrisen lääkehoidon dosentti, HY MONILÄÄKITYS JA MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ Sirkka Liisa Kivelä Yleislääketiet. professori, emerita, TY Geriatrisen lääkehoidon dosentti, HY MIKÄ ON MONILÄÄKITYSTÄ? Tutkimukset 5 tai yli 10 tai yli runsas

Lisätiedot

LÄÄKEAINE- INTERAKTIOT

LÄÄKEAINE- INTERAKTIOT LÄÄKEAINE- INTERAKTIOT KLIINISESTI MERKITTÄVÄ INTERAKTIO? Kriteerejä: Interaktoivien LA:n terapeuttinen leveys Populaatio, joka teoriassa voi altistua Yhteiskäytön todennäköisyys populaatiotasolla Onko

Lisätiedot

Tupakointi, tupakoinnin lopettaminen ja lääkeinteraktiot

Tupakointi, tupakoinnin lopettaminen ja lääkeinteraktiot Tupakointi, tupakoinnin lopettaminen ja lääkeinteraktiot Kari Raaska, LT Psykiatrian ja kliinisen farmakologian el Ylilääkäri HySHA:n psykiatrian ty Biomedicum 2014-12-2 Tupakointi ja lääkeinteraktiot

Lisätiedot

Lääkehoidon yhteisvaikutukset ja ja ongelmatilanteet: potilastapauksia

Lääkehoidon yhteisvaikutukset ja ja ongelmatilanteet: potilastapauksia Lääkehoidon yhteisvaikutukset ja ja ongelmatilanteet: potilastapauksia 7.5.2014 Matti Itkonen, Erikoistuva lääkäri Helsingin yliopisto/ HUS, Kliininen farmakologia Potilastapaus 1 54 v. mies, lääkityksenä

Lisätiedot

Lääkeaineiden haitalliset yhteisvaikutukset

Lääkeaineiden haitalliset yhteisvaikutukset Lääkeaineiden haitalliset yhteisvaikutukset Päivi Laurila On yhä tavallisempaa, että leikkaukseen tulevalla potilaalla on leikkaukseen johtaneen sairauden lisäksi useita muita perussairauksia. Näiden sairauksien

Lisätiedot

Myös itsehoitolääkkeillä voi olla yhteisvaikutuksia - Sic!

Myös itsehoitolääkkeillä voi olla yhteisvaikutuksia - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 1/2012 TEEMAT Myös itsehoitolääkkeillä voi olla yhteisvaikutuksia Annikka Kalliokoski / Julkaistu 4.4.2012 Itsehoitovalmisteet voivat aiheuttaa yhteisvaikutuksia muiden

Lisätiedot

Psyykenlääkkeet. Masennuslääkkeet. Käypä hoito-suositus (2009) Vaikutusmekanismit. Masennuksen hoito

Psyykenlääkkeet. Masennuslääkkeet. Käypä hoito-suositus (2009) Vaikutusmekanismit. Masennuksen hoito Psyykenlääkkeet Masennuslääkkeet Pekka Rauhala 2012 Ahdistuslääkkeet Masennuslääkkeet Mielialan tasaajat Psykoosilääkkeet (Antipsykootit) Käypä hoito-suositus (2009) Masennustila Ahdistuneisuushäiriö 40-60%

Lisätiedot

Lääkeaineyhteisvaikutukset. ongelmatilanteet kliininen merkitys. Janne Backman Kliinisen farmakologian yksikkö HY/HYKS

Lääkeaineyhteisvaikutukset. ongelmatilanteet kliininen merkitys. Janne Backman Kliinisen farmakologian yksikkö HY/HYKS Lääkehoidon yhteisvaikutukset ja ongelmatilanteet 6.5.2015 Lääkeaineyhteisvaikutukset ja niiden kliininen merkitys Janne Backman Kliinisen farmakologian yksikkö HY/HYKS 8-vuotiaan yllättävä tajuttomuus

Lisätiedot

Lääkehoidon yhteisvaikutukset ja ongelmatilanteet: potilastapauksia

Lääkehoidon yhteisvaikutukset ja ongelmatilanteet: potilastapauksia Lääkehoidon yhteisvaikutukset ja ongelmatilanteet: potilastapauksia 6.5.2015 Matti Itkonen, Erikoistuva lääkäri Helsingin yliopisto/ HUS, Kliininen farmakologia Potilastapaus 1 54 v. mies, lääkityksenä

Lisätiedot

JOHDANTO FARMAKOLOGIAAN. Professori Eero Mervaala Farmakologian osasto Lääketieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto

JOHDANTO FARMAKOLOGIAAN. Professori Eero Mervaala Farmakologian osasto Lääketieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto JOHDANTO FARMAKOLOGIAAN Professori Eero Mervaala Farmakologian osasto Lääketieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto Farmakologian opetuksen tavoite L2/H2-lukuvuonna: Oppia perusteet rationaalisen lääkehoidon

Lisätiedot

LÄÄKEHAITTOJEN EHKÄISYN MAHDOLLISUUDET

LÄÄKEHAITTOJEN EHKÄISYN MAHDOLLISUUDET UNIVERSITY OF TURKU LÄÄKEHAITTOJEN EHKÄISYN MAHDOLLISUUDET Sirkka-Liisa Kivelä professori, ylilää ääkäri Turun yliopisto, yleislää ääketiede Turun yliopistollinen keskussairaala, yleislää ääketieteen yksikkö

Lisätiedot

Farmakokinetiikan perusteita

Farmakokinetiikan perusteita Farmakokinetiikan perusteita Pekka Rauhala 2012 Farmakologian perusteet Koulu, Mervaala & Tuomisto, 8 painos, 2012 Kappaleet 1-6 ja 11 Luennoilla esille tulevat asiat PBL-tapauksissa käsiteltävät asiat

Lisätiedot

LÄÄKKEIDEN VAIKUTUSMEKANISMIT

LÄÄKKEIDEN VAIKUTUSMEKANISMIT TADEM-TALK: KOVETIOAALISTE LÄÄKKEIDE VAIKUTUSMEKAISMIT TAPAUSESIMERKEI Professori Janne Backman ja LT Pauliina Molander Post graduate -koulutus 12.-13.5.2016 ämeenlinna Tiopuriinit Atsatiopriini ja 6-merkaptopuriini

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Maksimivuorokausiannos 40 ml (120 mg dekstrometorfaania)

VALMISTEYHTEENVETO. Maksimivuorokausiannos 40 ml (120 mg dekstrometorfaania) VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Resilar 3 mg/ml oraaliliuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi ml sisältää 3 mg dekstrometorfaanihydrobromidia. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Hyperici (Hypericum perforatum L.) herbae recent. extr. spir. sicc. (3,1-4,0:1) 40-73 mg respond. tot hypericin.

VALMISTEYHTEENVETO. Hyperici (Hypericum perforatum L.) herbae recent. extr. spir. sicc. (3,1-4,0:1) 40-73 mg respond. tot hypericin. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Hyperiforce Nova, tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Hyperici (Hypericum perforatum L.) herbae recent. extr. spir. sicc. (3,1-4,0:1) 40-73 mg respond.

Lisätiedot

Vanhusten lääkehoidon turvallisuus 14.9.2011

Vanhusten lääkehoidon turvallisuus 14.9.2011 Vanhusten lääkehoidon turvallisuus 14.9.2011 Sisältö Yleistä vanhusten lääkityksestä Iäkkäillä vältettävät ja sopimattomat lääkkeet Lääkkeiden yhteisvaikutukset Lääketurvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä Alkusanat Edellinen vanhusten lääkehoitoa käsitellyt Kapseli julkaistiin vuonna 1989. Silloin 75 vuotta täyttäneitä henkilöitä oli lähes puolet vähemmän

Lisätiedot

LIITE VALMISTEYHTEENVETO

LIITE VALMISTEYHTEENVETO LIITE VALMISTEYHTEENVETO 4 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mizollen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mitsolastiini (INN) 10 mg 3. LÄÄKEMUOTO Depottabletti. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1. Terapeuttiset indikaatiot

Lisätiedot

Masennuslääkkeet. Pekka Rauhala

Masennuslääkkeet. Pekka Rauhala Masennuslääkkeet Pekka Rauhala 28.8. 2017 Psyykenlääkkeet Ahdistusneisuushäiriöiden lääkkeet Masennuslääkkeet Mielialan tasaajat Psykoosilääkkeet (Antipsykootit) Sic! 2/2016 Masennus? Tunnetila Mieliala

Lisätiedot

Geenitutkmukset lääkehoidon tukena. Jari Forsström, Toimitusjohtaja Abomics Oy

Geenitutkmukset lääkehoidon tukena. Jari Forsström, Toimitusjohtaja Abomics Oy Geenitutkmukset lääkehoidon tukena Jari Forsström, Toimitusjohtaja Abomics Oy Sama annos ei sovi kaikille Lääkehoidon turvallisuudesta Lääkehoidon ongelmien osuus kaikista terveydenhuollon suorista kustannuksista

Lisätiedot

Lääkityksien purku geriatrin näkökulma. Juha Jolkkonen Geriatrian erikoislääkäri Johtava ylilääkäri Vantaan kaupunki 26.11.2010

Lääkityksien purku geriatrin näkökulma. Juha Jolkkonen Geriatrian erikoislääkäri Johtava ylilääkäri Vantaan kaupunki 26.11.2010 Lääkityksien purku geriatrin näkökulma Juha Jolkkonen Geriatrian erikoislääkäri Johtava ylilääkäri Vantaan kaupunki Esityksen teemat perusperiaatteet antikolinergisesti vaikuttavat lääkkeet kipulääkkeet

Lisätiedot

Lääkkeet muistisairauksissa

Lääkkeet muistisairauksissa Lääkkeet muistisairauksissa Muistihoitajat 27.4.2016 Vanheneminen muuttaa lääkkeiden farmakokinetiikkaa Lääkeaineen vaiheet elimistössä: Imeytyminen: syljen eritys vähenee, mahalaukun ph nousee, maha-suolikanavan

Lisätiedot

Farmakogeneettiset testit apuna lääkehoidon arvioinnissa

Farmakogeneettiset testit apuna lääkehoidon arvioinnissa Farmakogeneettiset testit apuna lääkehoidon arvioinnissa Farmakogeneettiset testit Farmakogenetiikalla tarkoitetaan geneettisiä variaatioita, jotka vaikuttavat lääkeainevasteeseen. Geneettisen tiedon hyödyntäminen

Lisätiedot

Kliininen lääkeaineoppi 2 op. Tammi-helmikuu 2014 Salla Kalsi Proviisori salla.kalsi@pkssk.fi p. 013 171 6693

Kliininen lääkeaineoppi 2 op. Tammi-helmikuu 2014 Salla Kalsi Proviisori salla.kalsi@pkssk.fi p. 013 171 6693 Kliininen lääkeaineoppi 2 op. Tammi-helmikuu 2014 Salla Kalsi Proviisori salla.kalsi@pkssk.fi p. 013 171 6693 Tietoa kurssista Luentoja 20 h + tentit (2 x 2 h) Kurssi kahdessa osassa (1+2) Oppikirjana:

Lisätiedot

Lääkkeet ja alkoholi Suomen Apteekkariliitto 2006

Lääkkeet ja alkoholi Suomen Apteekkariliitto 2006 Lääkkeet ja alkoholi Suomen Apteekkariliitto 2006 2 Lääkkeen ja alkoholin samanaikainen käyttö voi aiheuttaa ongelmia Lääkkeitä käytettäessä alkoholia tulisi nauttia vain, jos niillä ei ole haitallisia

Lisätiedot

Valmistetta ei tule käyttää tiineillä ja imettävillä nartuilla eikä koirilla, joilla on maksan vajaatoiminta.

Valmistetta ei tule käyttää tiineillä ja imettävillä nartuilla eikä koirilla, joilla on maksan vajaatoiminta. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Barbivet vet. 30 mg tabletti Barbivet vet. 60 mg tabletti 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine Yksi 30 mg tabletti sisältää fenobarbitaalia 30 mg. Yksi 60 mg tabletti

Lisätiedot

Lääkkeiden haittavaikutukset

Lääkkeiden haittavaikutukset Lääkkeiden haittavaikutukset Salla Kalsi Proviisori Ihoon ja ihonalaiskudokseen kohdistuvat haittavaikutukset Lääkeaineet voivat aiheuttaa erilaisia ihoreaktioita Esim. virukset voivat myös aiheuttaa samankaltaisia

Lisätiedot

Farmakokinetiikka. Historiaa. Poikkeavan lääkevasteen riskitekijät. Farmakogenetiikka. Vierasainemetabolian vaiheet

Farmakokinetiikka. Historiaa. Poikkeavan lääkevasteen riskitekijät. Farmakogenetiikka. Vierasainemetabolian vaiheet Poikkeavan lääkevasteen riskitekijät Farmakogenetiikka Pekka Rauhala 2013 Perimä Potilaan ikä Munuaisten ja maksan toimintahäiriöt Muut sairaudet Alkoholin käyttö Lääkeinteraktiot Farmakogenetiikka Tutkii

Lisätiedot

HIV-LÄÄKKEIDEN YHTEISVAIKUTUKSET, OSA 2 LT, INFEKTIOLÄÄKÄRI TUULA OUTINEN TAYS XVIII VALTAKUNNALLINEN HIV-KOULUTUS

HIV-LÄÄKKEIDEN YHTEISVAIKUTUKSET, OSA 2 LT, INFEKTIOLÄÄKÄRI TUULA OUTINEN TAYS XVIII VALTAKUNNALLINEN HIV-KOULUTUS HIV-LÄÄKKEIDEN YHTEISVAIKUTUKSET, OSA 2 LT, INFEKTIOLÄÄKÄRI TUULA OUTINEN TAYS XVIII VALTAKUNNALLINEN HIV-KOULUTUS 2.2.2017 HIV-LÄÄKKEIDEN YHTEISVAIKUTUKSET, OSA 2 Psyykenlääkkeet Epilepsialääkkeet Alzheimerin

Lisätiedot

Farmaseutti geriatrisella poliklinikalla ja iäkkäiden lääkitysongelmat. Turun kaupunki Hyvinvointitoimiala Susanna Lauroma Farmaseutti 5.2.

Farmaseutti geriatrisella poliklinikalla ja iäkkäiden lääkitysongelmat. Turun kaupunki Hyvinvointitoimiala Susanna Lauroma Farmaseutti 5.2. Farmaseutti geriatrisella poliklinikalla ja iäkkäiden lääkitysongelmat Turun kaupunki Hyvinvointitoimiala Susanna Lauroma Farmaseutti 5.2.2015 Työtehtävät Lääkityksen selvittäminen (potilas, omainen, muut

Lisätiedot

Lääkkeet ja kuntoutuminen

Lääkkeet ja kuntoutuminen Lääkkeet ja kuntoutuminen Riitta Aejmelaeus Ylilääkäri Helsingin Sosiaalivirasto Toimeksianto; Lääkkeiden vaikutus Laskevat verenpainetta niin, että vanhus pyörtyy Jäykistävät Vievät tasapainon Sekoittavat

Lisätiedot

Farmakologia & toksikologia Välitentti 1

Farmakologia & toksikologia Välitentti 1 Farmakologia & toksikologia Välitentti 1 13.4.2007 1. Kerro puudutteiden vaikutusmekanismi ja mitkä tekijät vaikuttavat puudutusvaikutuksen kestoon ja puudutemolekyylin pääsyyn vaikutuspaikkaansa. (15

Lisätiedot

Farmakokinetiikka. Farmakogenetiikka. Poikkeavan lääkevasteen riskitekijät. Lääkevasteen yksilöllisyys. Farmakogenetiikka

Farmakokinetiikka. Farmakogenetiikka. Poikkeavan lääkevasteen riskitekijät. Lääkevasteen yksilöllisyys. Farmakogenetiikka Potilaita, joilla sama diagnoosi Lääkevasteen yksilöllisyys Farmakogenetiikka Pekka Rauhala 2012 Hyvä lääkevaste Huono vaste - vaihda lääkettä Toksisuus suuri - vaihda lääkettä tai pienennä annosta Poikkeavan

Lisätiedot

Entä jos potilaasi käyttää tietämättäsi säännöllisesti reseptivapaita lääkkeitä Raimo K. Tuominen, LKT, prof Helsingin yliopisto

Entä jos potilaasi käyttää tietämättäsi säännöllisesti reseptivapaita lääkkeitä Raimo K. Tuominen, LKT, prof Helsingin yliopisto Entä jos potilaasi käyttää tietämättäsi säännöllisesti reseptivapaita lääkkeitä Raimo K. Tuominen, LKT, prof Helsingin yliopisto Sidonnaisuudet: Pharmaca Fennica, asiantuntijalääkäri Lääketietokeskuksen

Lisätiedot

VANHUSTEN KIVUNHOITO. El Pirkka Rautakorpi TYKS/TOTEK

VANHUSTEN KIVUNHOITO. El Pirkka Rautakorpi TYKS/TOTEK VANHUSTEN KIVUNHOITO El Pirkka Rautakorpi TYKS/TOTEK Vanhusten kivun esiintyvyydestä Väestön ikääntyminen jatkuu >65 v pitkäaikaista kipua 25 93%:lla Vanhusten kipu aliraportoitua ja hoidettua Kipu ikääntymiseen

Lisätiedot

Vanhusten lääkehoidon tyypillisiä ongelmia. Kaisu Pitkälä, Yleislääketieteen professori, Helsingin yliopisto

Vanhusten lääkehoidon tyypillisiä ongelmia. Kaisu Pitkälä, Yleislääketieteen professori, Helsingin yliopisto Vanhusten lääkehoidon tyypillisiä ongelmia Kaisu Pitkälä, Yleislääketieteen professori, Helsingin yliopisto Mitä lääkkeitä välttäisit vanhuksilla? Dipyridamoli Oksibutyniini Fluoksetiini Diatsepaami Naprokseeni

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Nimotop 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Nimotop 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nimotop 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällystetty tabletti sisältää 30 mg nimodipiinia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Farmakologian perusteet ja neurofarmakologia (Farmis) Pekka Rauhala 2017

Farmakologian perusteet ja neurofarmakologia (Farmis) Pekka Rauhala 2017 Farmakologian perusteet ja neurofarmakologia (Farmis) Pekka Rauhala 2017 5 op 6 PBL tapausta Farmis Farmakodynamiikka ja Farmakokinetiikka Autonomisen hermoston farmakologia Neurologisten sairauksien hoidossa

Lisätiedot

Farmakogeneettinen paneeli Geenitestillä tehokas ja turvallinen lääkehoito

Farmakogeneettinen paneeli Geenitestillä tehokas ja turvallinen lääkehoito Farmakogeneettinen paneeli Geenitestillä tehokas ja turvallinen lääkehoito VAIKUTTAVAA TERVEYSPALVELUA Farmakogenetiikka mitä ja miksi? Lääkehoitoihin tiedetään liittyvän huomattavaa yksilöllistä vaihtelua,

Lisätiedot

Ritonaviiria saavat määrätä vain HIV-infektion hoitoon perehtyneet lääkärit.

Ritonaviiria saavat määrätä vain HIV-infektion hoitoon perehtyneet lääkärit. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Norvir 100 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 100 mg ritonaviiria. Täydellinen apuaineluettelo, ks.

Lisätiedot

Lääkeaineinteraktiot neuroanestesiologiassa

Lääkeaineinteraktiot neuroanestesiologiassa Lääkeaineinteraktiot neuroanestesiologiassa SAY/NEUROANESTESIA-JAOS 20-VUOTISJUHLASYMPOSIUM 24.05.2014,Turku Jori Ruuskanen, LT Neurologian el Kl. farmakologian ja lääkehoidon el TYKS Neurotoimialue Medbase

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Selegilin Mylan 5 mg tabletti Selegilin Mylan 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Selegilin Mylan 5 mg tabletti Selegilin Mylan 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Selegilin Mylan 5 mg tabletti Selegilin Mylan 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Selegiliinihydrokloridi 5 mg tai 10 mg. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Kroonisen kivun lääkehoito 17.09.2012 Eija Kalso

Kroonisen kivun lääkehoito 17.09.2012 Eija Kalso Kroonisen kivun lääkehoito 17.09.2012 Eija Kalso Kroonisen kivun lääkehoidon periaatteet Kivun patofysiologia ja lääkityksen valinta Perussairauteen vaikuttava lääkitys Kudosvauriokipu (nosiseptiivinen

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen

Lisätiedot

Eräitä kliinisen farmakologian peruskysymyksiä

Eräitä kliinisen farmakologian peruskysymyksiä 64. Eräitä kliinisen farakologian peruskysyyksiä Eräitä kliinisen farakologian peruskysyyksiä Iän vaikutus Vastasyntyneet ja pikkulapset Vastasyntyneillä ruoansulatuskanavan rakenne ja toiinnat ovat kypsyättöiä

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Canizol vet 400 mg tabletti koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. 1 tabletti sisältää: Vaikuttava aine:

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Canizol vet 400 mg tabletti koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. 1 tabletti sisältää: Vaikuttava aine: 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Canizol vet 400 mg tabletti koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 tabletti sisältää: Vaikuttava aine: ketokonatsoli 400 mg Täydellinen apuaineluettelo, katso kohta 6.1.

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

Valmiste on käytännössä kirkas, oranssi liuos, joka on tarkoitettu annettavaksi suun kautta.

Valmiste on käytännössä kirkas, oranssi liuos, joka on tarkoitettu annettavaksi suun kautta. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Norvir 80 mg/ml oraaliliuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml oraaliliuosta sisältää 80 mg ritonaviiria. Apuaineet: Alkoholi (43% v/v) Polyoksyyli-35-risiiniöljy Paraoranssi

Lisätiedot

Lääkkeiden turvallisuus

Lääkkeiden turvallisuus Lääkkeiden turvallisuus Lääke tulee markkinoille Myyntiluvan saamiseksi turvallisuus ja tehokkuus on osoitettava Haittavaikutusrekisteri Fimea ylläpitää lääkkeiden haittavaikutusrekisteriä Ilmoituksia

Lisätiedot

Lääkehoito ja lähihoitaja 10 1.1 Lääkkeet ja yhteiskunta 10 1.2 Lääkkeet ja yksilö 13 1.3 Lähihoitajan rooli lääkehoidon toteuttajana 14

Lääkehoito ja lähihoitaja 10 1.1 Lääkkeet ja yhteiskunta 10 1.2 Lääkkeet ja yksilö 13 1.3 Lähihoitajan rooli lääkehoidon toteuttajana 14 Sisällys Esipuhe 3 Lääkehoito ja lähihoitaja 10 1.1 Lääkkeet ja yhteiskunta 10 1.2 Lääkkeet ja yksilö 13 1.3 Lähihoitajan rooli lääkehoidon toteuttajana 14 Lääke, APTEEKKI JA LÄÄKETIETO 16 2.1 Lääke ja

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Huomautus: Seuraavat muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin tehdään sovittelumenettelyn

Lisätiedot

AKUUTTI KIPU KROONINEN KIPU. varoitussignaali uhkaavasta kudosvauriosta tai sen etenemisestä. on sairaus sinällään

AKUUTTI KIPU KROONINEN KIPU. varoitussignaali uhkaavasta kudosvauriosta tai sen etenemisestä. on sairaus sinällään AKUUTTI KIPU varoitussignaali uhkaavasta kudosvauriosta tai sen etenemisestä usein taustalta löytyy selkeä syy ja myös menestyksellinen hoito KROONINEN KIPU on sairaus sinällään patofysiologinen tila,

Lisätiedot

Clomicalmin tehoa ja turvallisuutta ei ole varmistettu alle 1,25 kg painavilla eikä alle kuuden kuukauden ikäisillä koirilla.

Clomicalmin tehoa ja turvallisuutta ei ole varmistettu alle 1,25 kg painavilla eikä alle kuuden kuukauden ikäisillä koirilla. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Clomicalm 5 mg tabletti koiralle Clomicalm 20 mg tabletti koiralle Clomicalm 80 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Jokainen Clomicalm-tabletti sisältää:

Lisätiedot

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää atatsanaviirisulfaattia, joka vastaa 300 mg atatsanaviiria, ja 150 mg kobisistaattia.

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää atatsanaviirisulfaattia, joka vastaa 300 mg atatsanaviiria, ja 150 mg kobisistaattia. Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.

Lisätiedot

Merkitys... WHO:n suosituksen mukaan korkeintaan 5 lääkettä samanaikaisesti

Merkitys... WHO:n suosituksen mukaan korkeintaan 5 lääkettä samanaikaisesti Tietoa ikääntymisestä ja lääkkeistä ja yhteisvaikutuksista Markku Kautiainen, geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri, Evijärvi 29.11.2012 Merkitys... WHO:n suosituksen mukaan korkeintaan 5 lääkettä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen depottabletti sisältää 20 mg nisoldipiinia

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen depottabletti sisältää 20 mg nisoldipiinia VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Syscor 20 mg depottabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen depottabletti sisältää 20 mg nisoldipiinia Apuaineet, joiden vaikutus

Lisätiedot

Osio VI: Yhteenveto riskienhallintasuunnitelman toimista

Osio VI: Yhteenveto riskienhallintasuunnitelman toimista Osio VI: Yhteenveto riskienhallintasuunnitelman toimista VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osat Tietoa sairauden esiintyvyydestä Lääkevalmiste Dormix 12,5 mg ja 25 mg kalvopäällysteiset tabletit on tarkoitettu

Lisätiedot

Lääkkeiden kliinisesti merkittävät yhteisvaikutukset sairaalassa

Lääkkeiden kliinisesti merkittävät yhteisvaikutukset sairaalassa Alkuperäistutkimus Satu Mensio, Raimo Ojala ja Hannu Raunio Lääkkeiden kliinisesti merkittävät yhteisvaikutukset sairaalassa Tutkimuksessamme arvioitiin Kuopion yliopistollisen sairaalan 248 potilaan koko

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 20 mg mikronisoitua ebastiinia. Apuaine, jonka vaikutus

Lisätiedot

Histadin- valmisteen tehoa ja turvallisuutta ei ole osoitettu alle 2-vuotiailla lapsilla.

Histadin- valmisteen tehoa ja turvallisuutta ei ole osoitettu alle 2-vuotiailla lapsilla. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Histadin 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg loratadiinia. Yksi tabletti sisältää 94 mg laktoosimonohydraattia.

Lisätiedot

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee hoito keskeyttää ja ottaa yhteys eläinlääkäriin.

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee hoito keskeyttää ja ottaa yhteys eläinlääkäriin. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Meloxoral 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Meloksikaami 0,5 mg Apuaine: Natriumbentsoaatti 1,75 mg Täydellinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Pitkälle edenneen eturauhassyövän hoito yhdessä LHRH-analogihoidon tai kirurgisen kastraation kanssa.

VALMISTEYHTEENVETO. Pitkälle edenneen eturauhassyövän hoito yhdessä LHRH-analogihoidon tai kirurgisen kastraation kanssa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI SKYLUTAMIDE 0 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 0 mg bikalutamidia. Apuaine, jonka

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOIDON KARIKOT JA UNETTOMUUS. Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Rovaniemen ikäosaamiskeskus

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOIDON KARIKOT JA UNETTOMUUS. Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Rovaniemen ikäosaamiskeskus IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOIDON KARIKOT JA UNETTOMUUS Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOIDON KARIKOT JA UNETTOMUUS Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Sidonnaisuudet: Mundipharma, Nutricia,

Lisätiedot

MONIAMMATILLINEN LÄÄKEHOIDON KOKONAISARVIOINTI

MONIAMMATILLINEN LÄÄKEHOIDON KOKONAISARVIOINTI MONIAMMATILLINEN LÄÄKEHOIDON KOKONAISARVIOINTI - APUNA IÄKKÄIDEN RATIONAALISEN LÄÄKEHOIDON TOTEUTUMISESSA Maininta u Esityksessä on hyödynnetty osin FaT Saija Leikolan materiaaleja, joita hän on käyttänyt

Lisätiedot

Kivun hoidossa käytettävät lääkeaineet

Kivun hoidossa käytettävät lääkeaineet Kivun hoidossa käytettävät lääkeaineet Pekka Rauhala 16.1. 2014 Mekanismiin perustuva luokittelu Kudosvauriokipu eli nosiseptiivinen kipu Hermovauriokipu eli neuropaattinen kipu Idiopaattinen kipu (Psykogeeninen

Lisätiedot

Terveysportti ammattilaisen apuna

Terveysportti ammattilaisen apuna Terveysportti ammattilaisen apuna Tietokannat päivittäisen työsi tueksi Terveysportti-verkkopalvelu helpottaa ja nopeuttaa tervey - denhuollon ammattilaisten päivittäistä työtä tarjoamalla työssä tarvittavan

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 5 mg: Valkoinen tai melkein valkoinen, pyöreä, kupera, päällystämätön tabletti, halkaisija 6 mm.

VALMISTEYHTEENVETO. 5 mg: Valkoinen tai melkein valkoinen, pyöreä, kupera, päällystämätön tabletti, halkaisija 6 mm. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Eldepryl 5 mg tabletti Eldepryl 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 5 mg tai 10 mg selegiliinihydrokloridia. Täydellinen

Lisätiedot

Oppimistavoitteet. Farmakokineettinen interaktio Inhibitio. Määritelmiä

Oppimistavoitteet. Farmakokineettinen interaktio Inhibitio. Määritelmiä Oppimistavoitteet Lääkeaineinteraktiot potilastapauksia Kliininen farmakologia L6s 2012 Tärkeimmät interaktiomekanismit farmakokineettinen inhibitio induktio farmakodynaaminen Yleiskäsitys tärkeimmistä

Lisätiedot

Lääketietoa ammattilaisille (ilmestyy helmikuu 2012, WSOYpro)

Lääketietoa ammattilaisille (ilmestyy helmikuu 2012, WSOYpro) Lääketietoa ammattilaisille (ilmestyy helmikuu 2012, WSOYpro) Tiina Koskinen - Alli Puirava - Johanna Salimäki - Pauli Puirava - Raimo Ojala I LÄÄKEHOIDON KÄYTÄNNÖT JA PERUSTEET 1. LÄÄKEHUOLLON ORGANISOINTI

Lisätiedot

Sepelvaltimotautilääkkeet. Professori Eero Mervaala Farmakologian osasto Lääketieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto

Sepelvaltimotautilääkkeet. Professori Eero Mervaala Farmakologian osasto Lääketieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto Sepelvaltimotautilääkkeet Professori Eero Mervaala Farmakologian osasto Lääketieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto CARDIOVASCULAR CONTINUUM Ravinto Elintavat Perimä Dyslipidemia Hypertensio Lihavuus/

Lisätiedot

Lääkeainepitoisuuden määrittämisen edellytyksenä

Lääkeainepitoisuuden määrittämisen edellytyksenä Katsaus KARI LAINE Lääkeaineiden pitoisuusmittaukset ovat valikoiduissa tapauksissa merkittävä apu lääkehoidon toteutuksessa. Jotta resurssit kohdistettaisiin oikein, tulee harkita tarkoin, mitä pitoisuusmittauksia

Lisätiedot

u Millaista on turvallinen lääkehoito u Turvallisen lääkehoidon erityiskysymyksiä/kohtia u Mitä jokainen voi tehdä

u Millaista on turvallinen lääkehoito u Turvallisen lääkehoidon erityiskysymyksiä/kohtia u Mitä jokainen voi tehdä Esityksen sisältö TURVALLINEN LÄÄKEHOITO -yhteinen tavoite Keravan Vammaisneuvosto ja Vanhusneuvosto 8.9.2016 u Millaista on turvallinen lääkehoito u Turvallisen lääkehoidon erityiskysymyksiä/kohtia u

Lisätiedot

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää 2,750 mg paraoranssia (E110).

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää 2,750 mg paraoranssia (E110). 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PREZISTA 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 600 mg darunaviiria (etanolaattina). Apuaine, jonka

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVETO

LIITE III VALMISTEYHTEENVETO LIITE III VALMISTEYHTEENVETO CPMP/24844/02 1 EMEA 2002 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Sisapridi 1 mg/ml. 100 / 200 / 500 ml:aa kohden: Sisapridia... mg (sisapridimonohydraattina:...

Lisätiedot

LÄÄKITYSTIETOJEN AJANTASAISUUS JA ITSEHOITOVALMISTEIDEN KÄYTTÖ MONILÄÄKITYILLÄ IÄKKÄILLÄ

LÄÄKITYSTIETOJEN AJANTASAISUUS JA ITSEHOITOVALMISTEIDEN KÄYTTÖ MONILÄÄKITYILLÄ IÄKKÄILLÄ LÄÄKITYSTIETOJEN AJANTASAISUUS JA ITSEHOITOVALMISTEIDEN KÄYTTÖ MONILÄÄKITYILLÄ IÄKKÄILLÄ Niina Makkonen ja Liisa Vähälassi Helsingin yliopisto Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ PD-projektityö

Lisätiedot

Äidin lääkkeet ja imetys

Äidin lääkkeet ja imetys Taustaa Rintamaito on ideaali ravinnonlähde vastasyntyneelle lapselle Imetyksen hyödyt niin lapsen kuin äidin terveydelle, sekä äiti-lapsi suhteelle ovat kiistattomat WHO: täysimetys 6kk ikään asti, korvikkeita

Lisätiedot

Yksi Dolan-tabletti sisältää 35 mg orfenadriinisitraattia ja 450 mg parasetamolia. Valkoinen, pyöreä, kuperapintainen, jakouurteellinen tabletti.

Yksi Dolan-tabletti sisältää 35 mg orfenadriinisitraattia ja 450 mg parasetamolia. Valkoinen, pyöreä, kuperapintainen, jakouurteellinen tabletti. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI DOLAN -tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi Dolan-tabletti sisältää 35 mg orfenadriinisitraattia ja 450 mg parasetamolia. Apuaineet, ks. 6.1 3.

Lisätiedot

Sydämen vajaatoiminta. VEDOS TPA Tampere: sydämen vajaatoiminta

Sydämen vajaatoiminta. VEDOS TPA Tampere: sydämen vajaatoiminta Sydämen vajaatoiminta Perustieto Määritelmä Ennuste Iäkkäiden vajaatoiminta Seuranta Palliatiivisen hoidon kriteerit vajaatoiminnassa Syventävä tieto Diagnostiikka Akuuttien oireiden hoito Lääkehoidon

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. FIRDAPSE 10 mg tabletti amifampridiini

PAKKAUSSELOSTE. FIRDAPSE 10 mg tabletti amifampridiini PAKKAUSSELOSTE FIRDAPSE 10 mg tabletti amifampridiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää parasetamolia 500 mg ja kodeiinifosfaattihemihydraattia 30 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää parasetamolia 500 mg ja kodeiinifosfaattihemihydraattia 30 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Altermol 500 mg/30 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää parasetamolia 500 mg ja kodeiinifosfaattihemihydraattia 30 mg. Apuaine,

Lisätiedot

Ravinnon ja lääkkeiden yhteisvaikutukset mitä pitää ottaa huomioon

Ravinnon ja lääkkeiden yhteisvaikutukset mitä pitää ottaa huomioon Ravinnon ja lääkkeiden yhteisvaikutukset mitä pitää ottaa huomioon ETT Merja Suominen Ravitsemustutkija ja -suunnittelija Lääkkeet ja ikääntyminen Ikääntyneet käyttävät muita ikäryhmiä enemmän lääkkeitä,

Lisätiedot