Lääkeaineinteraktiot neuroanestesiologiassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lääkeaineinteraktiot neuroanestesiologiassa"

Transkriptio

1 Lääkeaineinteraktiot neuroanestesiologiassa SAY/NEUROANESTESIA-JAOS 20-VUOTISJUHLASYMPOSIUM ,Turku Jori Ruuskanen, LT Neurologian el Kl. farmakologian ja lääkehoidon el TYKS Neurotoimialue Medbase Oy, Turku

2 Sidonnaisuudet kutsuttuna luennoitsijana eri tilaisuuksissa (Sanofi-Aventis, Orion Pharma, Biogen Idec) kongressimatkoja (Baxter, Bayer, GSK, Merck Serono, Boehringer Ingelheim, UCB Pharma, Lundbeck, Biogen Idec)

3 Esityksen sisältö farmakologian peruskäsitteitä interaktioiden merkitys interaktioesimerkkejä yhteenveto

4 Farmakologian peruskäsitteitä Farmakokinetiikka mitä elimistö tekee lääkeaineelle Farmakodynamiikka mitä lääkeaine tekee elimistölle/kohde-elimelle Interaktiot farmakokineettiset, farmakodynaamiset additiiviset/potentoivat synergistiset, antagonistiset

5 Scheinin 1999

6 FIGURE 1 - Generic example of an iso-effect curve isobologram, which demonstrates the presence of synergy or antagonism between two therapeutic agents. X and Y axes: ratio between the dose of combined agents 1 and 2 to the dose of 1 and 2 in isolation, for the same biological effect. Biavatti 2009

7 Lääkepitoisuus vs. lääkevaste Vasteen eri komponentit Scheinin 1999

8 Interaktioiden merkitys Lazarou et al., JAMA 1998 (meta-analyysi) 39 prospektiivista tutkimusta sairaalapotilailla USA:ssa Vakavien lääkehaittojen määrä: 6.7% potilasta vuodessa Kuolemaan johtavien lääkehaittojen määrä 0.32% potilasta vuodessa 4-6 yleisin kuolinsyy USA:ssa; yleisempi kuin onnettomuudet, diabetes tai keuhkotaudit Suora vuosikustannus sairaaloille miljardia USD

9 Interaktiot aiheuttavat 10%-30% lääkehaitoista Glibenklamidi Digoksiini ACE-estäjä Sulfametoksatsoli Klaritromysiini Kaliumia säästävä diureetti Hypoglykemia Digitalismyrkytys Hyperkalemia 6.6 x riski 12 x riski 20 x riski Amoksisilliini ei Kefuroksiimi ei Indapamidi - ei lisääntynyttä riskiä lisääntynyttä riskiä lisääntynyttä riskiä Interaktio olisi voitu välttää!

10 Interaktiopotentiaali monilääkityillä potilailla Interaktion mahdollisuus (%) % 50% 90% Weideman et al. Hosp Pharm. 1998;33: Lääkkeiden määrä

11 TYKS:n kahdella sisätautien vuodeosastolla hoidetut 2547 potilasta

12 Veren hyytymisjärjestelmä Primaari hemostaasi -asa -klopidogreeli -nsaid -ssri Sekundaari hemostaasi -varfariini -hepariinit -NOAC Trombosyyttien tarttuminen vaurioituneeseen verisuonen seinämään ja toisiinsa käynnistää sekundaarisen hemostaasin

13 SSRI:n ja NSAID:n yhteiskäyttö ei vaikuta aivoverenvuodon tai aivoinfarktin esiintymiseen koksibit?

14 Heikkojen opioidien interaktiot SERT Interaktiot TRAMADOLI Polymorfia CYP2D6 Munuaisten vajaatoiminta O- desmetyylitramadoli (M1-agonisti)

15 Prodrug interactions in Turku University hospital treatment periods (49352 patients) between 1 July 1996 and 30 June 2002 internal medicine, oncology, pulmonary medicine, neurology wards 4472 on codeine 6281 on tramadol 953 (21%) on concomitant 1273 (20%) on concomitant CYP2D6 inhibitor CYP2D6 inhibitor

16 27% 26% 15% 15% 14% 12% 10% 11% Vuosikustannus: Kodeiini euroa (224 euroa/pt) Tramadoli euroa (281 euroa/pt)

17

18 Oksimorfoni (14 x oksikodoni) Oksikodoni Noroksikodoni (inaktiivi) Karbamatsepiini!

19 CYP-interaktiot oksikodoni CYP2D6 inhibitio CYP3A4 induktio Annosmuodon vaikutus (Norspan!) Muita CYP3A4 substraatteja: -buprenorfiini -fentanyyli -alfentaniili -tramadoli -etyylmorfiini -kodeiini CYP3A4 inhibitio % change in exposure

20 Miksi tarvitaan tietoa ja työkaluja? Lääkehaitat yleisimpiä kuolinsyitä länsimaissa Turha/tehoton lääkehoito lisää kustannuksia, kärsimystä ja mahd. haittoja Lääkeinteraktiot voitaisiin useimmiten välttää oikealla lääkevalinnalla Tietoa interaktioista on niin paljon, että sitä on mahdotonta hallita (esim. SFINXissä yli interaktiota, PHARAO:ssa 1500 lääkeainetta evaluoitu 9 eri haittavaikutuskategoriassa -> haittaa, lisäksi lääkeyhdistelmät)

21 Uuden tiedon tulva Vuosittain julkaistaan uutta lääketieteellistä artikkelia lääkeyhteisvaikutuksista uutta lääkettä saa myyntiluvan ympäri maailmaa

22 SFINX

23 Tavallisin SFINX-palaute: miksi Lyrica puuttuu?

24 Interaktioesimerkkejä ketamiini: ei juurikaan kliinisesti merkittäviä interaktioita parenteraalisesti annosteltuna (sedaatio voi odotetusti pidentyä bentsodiatsepiinien kanssa annosteltuna)

25 Interaktioesimerkkejä propofoli valporaatti: voi vähentää propofolin annostarvetta n. neljäsosalla, mekanismi tuntematon lidokaiini ja bupivakaiini (3mg/kg ja 1mg/kg im) vähensivät propofolitarvetta yli 35 %, intratekaalinen lidokaiini vähensi propofolitarvetta % anestesian induktiossa, mekanismi tuntematon alfentaniilin eliminaatio vähenee (mekanismi tuntematon), tärkeämpänä molempien lääkkeiden annostarve vähenee (additiivinen keskushermostoa lamaava vaikutus), propofolin lisääntynyt systolista verenpainetta ja sykettä alentava vaikutus

26 deksmedetomidiini Interaktioesimerkkejä annosmuutos? propofolin annostarve voi vähentyä % (mekanismina additiivinen sedatiivinen vaikutus) tiopentaalin annostarve voi vähentyä n. 30 % (mitattuna EEG:n purskevaimentumaan tarvittavalla annoksella)

27 Interaktioesimerkkejä induktio ja inhibitio alfentaniili, fentanyyli (CYP3A4 substraatteja): induktorit (rifampisiini, fenytoiini, fenobarbitaali) voivat vähentää lääkealtistusta (iv-käytössä n. 50 %) inhibiittorit (flukonatsoli, vorikonatsoli), voivat lisätä altistusta intratekaalinen lidokaiini vähensi alfentaniilitarvetta % anestesian induktiossa, mekanismi tuntematon

28 Interaktioesimerkkejä induktio ja inhibitio oksikodoni (CYP2D6*- ja CYP3A4- substraatti) barbituraatit: lisää hengityslaman riskiä, toisaalta 3A4- induktio vähentää altistusta ja heikentää terapeuttista vastetta muut 3A4-induktorit (karbamatsepiini, rifampisiini, fenytoiini): vähentää altistusta ja heikentää terapeuttista vastetta 3A4 inhibiittorit (-atsolit, dronedaroni) : altistus voi kasvaa merkittävästi (erit. ns. 2D6 hitailla metaboloijilla) -> annoksen pienentäminen vähintään 50 % esim. karbamatsepiinin kanssa ainoa kombinoitava opioidi on morfiini

29 Interaktioesimerkkejä - QT -sevofluraani teoreettinen riski QT-ajan pidentymisestä yhteiskäytössä muiden QT-aikaa pidentävien kanssa (esim. monet antipsykootit, makrolidit, ks. Arizona Center for Research and Education on Therapeutics, Univ. Lausanne: crediblemeds.org/, SFINX

30 Interaktioesimerkkejä - AED valproaatti fenytoiini: fenytoiinin vapaan pitoisuuden osuus voi nousta yhteiskäytön seurauksena (VPA syrjäyttää albumiinista), VPApitoisuus voi laskea (entsyymi-induktio), hepatotoksisuus -> kummankin lääkkeen terapeuttista vastetta ja pitoisuutta (ml. vapaa pitoisuus, erit. fenytoiini, huom. myös hypoalbuminemia) on seurattava, maksatoksisuutta on seurattava (transaminaasit, NH4+) topiramaatti: Yhteiskäyttöön on liittynyt vaikeita haittavaikutuksia (hyperammonemiaa, enkefalopatiaa, hypotermiaa) -> yhteiskäytössä topiramaatti tulisi aloittaa asteittain, annosta vähitellen nostamalla, haittoja ja NH4+-pitoisuutta seurattava karbapeneemi antibiootit: laskevat valproaatin pitoisuutta tyypillisesti subterapeuttiselle tasolle (mekanismi tuntematon), karbapeneemit voivat myös laskea kouristuskynnystä

31 Interaktioesimerkkejä - AED (fos)fenytoiini fenytoiinin aiheuttama entsyymi-induktio kehittyy huippuunsa noin viikon kuluessa nimodipiinialtistus ja terapeuttinen vaste saattavat heikentyä merkittävästi samanaikaisen fenytoiini- tai fenobarbitaalilääkityksen aikana -> Interaktiota on vaikea kumota vain nimodipiinin annosta nostamalla -> harkittava muuta antiepileptiä topiramaatti: fenytoiinipitoisuus voi nousta, topiramaattipitoisuus voi laskea klonatsepaami: fenytoiinipitoisuus voi muuttua (pienentyä tai kasvaa) yhteiskäytössä, fenytoiinitoksisuutta on raportoitu. Klonatsepaamialtistus voi pienentyä samanaikaisessa käytössä -> kummankin lääkkeen terapeuttista vastetta on seurattava, myös fenytoiinipitoisuus parasetamoli: fenytoiini indusoi metaboliaa (glukuronidaatio ja oksidaatio) -> altistus laskee % MUTTA toksisten metaboliittien muodostuminen lsääntyy -> suurten parasetamoliannosten (yli 2 g/vrk) käyttöä yhdessä fenytoiinin kanssa syytä välttää

32 Interaktioesimerkkejä - AED levetirasetaami ei juurikaan maksametaboliaa eikä kliinisesti merkittäviä interaktioita. Huom. kuitenkin munuaisfunktio lakosamidi maksametabolian osuus n 50 %, ei kliinisesti merkittäviä interaktioita

33 Se tavallinen tarina, Day 0 vajaa seitsemänkymppinen nainen, obesiteettia, DM2, HA, symptomaattinen epilepsia aivoinfarktin pohjalta, käytössä Neurotol Slow (karbamatsepiini). Käyttää mäkikuismavalmistetta mielialaansa kohottamaan. Löytynyt kotoaan lattialta, virtsat alla. akuhuoneessa ei noudata kehotuksia, ei avaa silmiä, vas. puoli vaikuttaa pleegiseltä. Pään natiivi-tt:ssä runsaat periventrikulaariset iskeemisdegeneratiiviset harventumat ja vanha lakunaarinen infarkti, ei aktuellia. TT-angiossa a. basilaris auki. Perfuusio-TT:ssä hyperperfuusio oik., sopii epileptiseen mekanismiin lab: lievä hyponatremia, leukosytoosi, S-karbamatsepiini alle hoitoalueen, CRP koholla, likvor puhdas fosfenytoiiniloudaukselle ei vastetta, huonon tajunnantason vuoksi intubaatio ja propofoliunessa teholle, aloitetaan keftriaksoni

34 Day 1 EEG:ssä lausunnon mukaan yleistynyt status epilepticus, elektrofysiologi suosittaa antiepileptilääkityksen tehostamista lab: transaminaasit ok, CRP 38 valproaattiloudaus, fosfenytoiini jatkuu, propofoli jatkuu

35 Day 2 EEG:ssä yleistynyt status epilepticus Lab: s-fenyt viitealueella mutta matalahko, p- albumiini 22, CRP nousussa levetirasetaamiloudaus, nostetaan fenytoiinia, midatsolaami-infuusio,

36 Day 3 EEG, status.. lab: s-fenyt edelleen matalahko, jopa laskusuuntainen, s-valpr viitealueella, CRP 108 lakosamidiloudaus, midatsolaami jatkuu, nostetaan fenytoiinia

37 Day 4 EEG.. lab: CRP 240, pyydetty s-fenyt-v antibiootiksi Meronem pohditaan jo tiopentaaliakin, mutta päädytään vielä tehostamaan antiepileptilääkitystä kombinoimalla lääkitykseen topiramaatti (nenä-mahaletkuun)

38 Day 5 EEG: voimakas yleishäiriö sopien metaboliseen enkefalopatiaan ja subkortikaaliseen häiriöön, ei epileptiformista lab: s-vapaa fenytoiini yli viitealueen, NH4+ 80, s-valproaatti 45 ( ) Lääkitys: midatsolaami-inf, fosfenytoiini, valproaatti, levetirasetaami, lakosamidi, topiramaatti, meropeneemi

39 Day 5 EEG: voimakas yleishäiriö sopien metaboliseen enkefalopatiaan ja subkortikaaliseen häiriöön, ei epileptiformista lab: s-vapaa fenytoiini yli viitealueen, NH4+ 80, s-valproaatti 45 ( ) Lääkitys: midatsolaami-inf, fosfenytoiini, valproaatti, levetirasetaami, lakosamidi, topiramaatti, meropeneemi Mitä tehdään?

40 Jatko lopetetaan topiramaatti ja valproaatti, kevennetään fenytoiinia odotellaan heräämistä viikonlopun yli, ei uutta EEG:tä Lab: NH4+ laskee, CRP laskee pt heräilee vähitellen, voidaan ekstuboida, siirtyy neurologian vuodeosastolle, pysyväksi antiepileptiksi jätetään levetirasetaami (karbamatsepiinipit. laskee mäkikuisman kanssa yhteiskäytössä, hyponatremia)

41 Mitä olisi voinut tehdä toisin?

42 Mitä olisi voinut tehdä toisin? Ei fenytoiinia tai valproaattia alunperinkään: CYP3A4 induktio ennestään, potentiaalinen maksatoksisuus (huom. myös karbamatsepiini) P-alb ja NH4+ jo aikaisessa vaiheessa Jos käytetään fenytoiinia, ensisijaisesti s-fenytvapaa määritys (erit. jos hypoalbuminemia) Valproaatin kanssa ei mielellään fenytoiinia, topiramaattia, karbapeneemejä pa-eeg?

43 Tärkeimmät haitat ja interaktiot Lisääntynyt sedaatio, hengityslama, mutta myös heikentynyt terapeuttinen vaste Opioidit, barbituraatit, (antikolinergit), bentsodiatsepiinit, antiepileptit (erit. valproaatti, fenytoiini) Maksatoksisuus antiepileptit (erit. valproaatti, fenytoiini) parasetamoli Lisääntynyt verenvuotoriski Antitromboottiset aineet + NSAID/serotonergiset aineet (=farmakodynaaminen interaktio), varfariini +metronidatsoli (farmakokineettinen interaktio)

44 Interaktiot Lääkitykseen liittyvissä ongelmatapauksissa -> SFINX-lääkeinteraktiot, PHARAO lääkehaitat, kokonaisarviointi Raskaus, imetys, munuaiset, maksa -> Duodecim lääketietokanta Kliinisen farmakologian konsultaatiot

LÄÄKEAINE- INTERAKTIOT

LÄÄKEAINE- INTERAKTIOT LÄÄKEAINE- INTERAKTIOT KLIINISESTI MERKITTÄVÄ INTERAKTIO? Kriteerejä: Interaktoivien LA:n terapeuttinen leveys Populaatio, joka teoriassa voi altistua Yhteiskäytön todennäköisyys populaatiotasolla Onko

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä Alkusanat Edellinen vanhusten lääkehoitoa käsitellyt Kapseli julkaistiin vuonna 1989. Silloin 75 vuotta täyttäneitä henkilöitä oli lähes puolet vähemmän

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI XALKORI 200 mg kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kova kapseli sisältää 200 mg kritsotinibia. Täydellinen apuaineluettelo, ks.

Lisätiedot

Sedaatio esilääkityksessä ennen kirurgisia tai diagnostisia toimenpiteitä.

Sedaatio esilääkityksessä ennen kirurgisia tai diagnostisia toimenpiteitä. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Dormicum 7,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Dormicum 15 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Midatsolaamimaleaatti 10,20 mg vastaten 7,5 mg midatsolaamia.

Lisätiedot

Ikääntyneiden lääkehoidon erityispiirteet Geriatri Pirkko Jäntti 17.2.2014 Vanha mies, joka ei pärjää 84- vuotias eo merikapteeni, asuu palvelutalossa Vuodeosastolle: ei pärjää kotona, väsynyt, yö/päivärytmi

Lisätiedot

Leponex täytyy toimittaa tarkan lääkinnällisen valvonnan alaisuudessa ja virallisten suositusten mukaan (ks. kohta 4.4).

Leponex täytyy toimittaa tarkan lääkinnällisen valvonnan alaisuudessa ja virallisten suositusten mukaan (ks. kohta 4.4). Leponex saattaa aiheuttaa agranulosytoosia. Sitä tulisi käyttää ainoastaan potilaille: - joilla on skitsofrenia ja joille psykoosilääkityksellä ei saada vastetta tai jotka eivät siedä hoitoa; tai potilailla,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI RISPERDAL 0,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen RISPERDAL 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen RISPERDAL 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen RISPERDAL 3 mg tabletti,

Lisätiedot

SFINX-interaktiotietokanta varoittaa, vaan ei kaikesta

SFINX-interaktiotietokanta varoittaa, vaan ei kaikesta TOIMITTANEET: TIMO KLAUKKA, ARJA HELIN-SALMIVAARA, RISTO HUUPPONEN, JUHANA E. IDÄNPÄÄN-HEIKKILÄ SFINX-interaktiotietokanta varoittaa, vaan ei kaikesta Ohjelma helpottaa lääkeaineinteraktioiden hallintaa,

Lisätiedot

Yksi tabletti sisältää 240 mg vemurafenibia (vemurafenibin ja hypromelloosiasetaattisuksinaatin presipitaattina).

Yksi tabletti sisältää 240 mg vemurafenibia (vemurafenibin ja hypromelloosiasetaattisuksinaatin presipitaattina). Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. Apuaine(et): Laktoosi (19,0 mg) Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 6,25 mg, 12,5 mg tai 25

Lisätiedot

Laskimonsisäiseen käyttöön tarkoitettu Deprakine on indisoitu potilaille, joille ei voida tilapäisesti antaa oraalista lääkitystä.

Laskimonsisäiseen käyttöön tarkoitettu Deprakine on indisoitu potilaille, joille ei voida tilapäisesti antaa oraalista lääkitystä. 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.

Lisätiedot

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg tai 10 mg donepetsiilihydrokloridia.

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg tai 10 mg donepetsiilihydrokloridia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Donepezil Actavis 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Donepezil Actavis 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gastroenterologiayhdistys ry:n ja Suomen Reumatologisen yhdistyksen asettama työryhmä DUODECIM 2009 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Duloxetine Lilly 30 mg kova enterokapseli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 30 mg duloksetiinia (hydrokloridina). Apuaineet,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Valkoinen tai vaalea kapselinmuotoinen tabletti, jossa toisella puolella merkintä 311, 312, 313 tai 315.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Valkoinen tai vaalea kapselinmuotoinen tabletti, jossa toisella puolella merkintä 311, 312, 313 tai 315. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Inegy 10 mg/10 mg, 10 mg/20 mg, 10 mg/40 mg ja 10 mg/80 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg etsetimibiä ja 10, 20,

Lisätiedot

SYDÄN & VERENKIERTO- ELIMISTÖ

SYDÄN & VERENKIERTO- ELIMISTÖ SYDÄN & VERENKIERTO- ELIMISTÖ LÄÄKEAINERYHMÄT 1. SYDÄNGLYKOSIDIT 2. RYTMIHÄIRIÖLÄÄKKEET 3. VERISUONIA LAAJENTAVAT LÄÄKKEET 4. KALSIUMKANAVAN SALPAAJAT 5. DIUREETIT 6. ADRENERGISTA AKTIIVISUUTTA VÄHENTÄVÄT

Lisätiedot

Epilepsialääkkeen valinta ikääntyneellä

Epilepsialääkkeen valinta ikääntyneellä Epilepsialääkkeen valinta ikääntyneellä Leena Jutila LT, neurologian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri KYS, Neurokeskus, Epilepsiakeskus 20.3.2015 Helsinki Sidonnaisuudet Luentopalkkiot: Orion Pharma Oy,

Lisätiedot

Kroonisen kivun hoito-opas

Kroonisen kivun hoito-opas Kroonisen kivun hoito-opas Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry Kroonisen kivun hoito-opas 1. Esipuhe 3 2. Kroonisen kivun epidemiologia 4 3. Kivun mekanismit 7 4. Kroonisen kivun tyypit 9 4.1 Nosiseptinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Unimax mite -tabletit ovat aprikoosinvärisiä depottabletteja, joissa on toisella puolella merkintä "H/OD" ja toisella "2,5".

VALMISTEYHTEENVETO. Unimax mite -tabletit ovat aprikoosinvärisiä depottabletteja, joissa on toisella puolella merkintä H/OD ja toisella 2,5. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Unimax mite 2,5 mg/2,5 mg depottabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Kukin tabletti sisältää 2,5 mg felodipiinia ja 2,5 mg ramipriilia. Kukin tabletti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 10 mg: Jokainen enterotabletti sisältää 10,3 mg omepratsolimagnesiumia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg donepetsiilihydrokloridia (donepetsiilihydrokloridimonohydraattina).

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg donepetsiilihydrokloridia (donepetsiilihydrokloridimonohydraattina). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Yasnal 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Yasnal 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI YENTREVE 40 mg enterokapseli, kova. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT YENTREVEn vaikuttava aine on duloksetiini. Yksi kapseli sisältää duloksetiinihydrokloridia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Erythromycin Panpharma 1 g, infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Erytromysiini... 1g (Erytromysiinilaktobionaattina) 1

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Suorakulmainen, läpikuultava laastari suojakalvon päällä. Suojakalvo on suurempi kuin laastari.

VALMISTEYHTEENVETO. Suorakulmainen, läpikuultava laastari suojakalvon päällä. Suojakalvo on suurempi kuin laastari. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Matrifen 12 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 25 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 50 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 75 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 100 mikrog/tunti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Ketorin 50 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Ketorin 50 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ketorin 50 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi ml liuosta sisältää 50 mg ketoprofeenia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pitkänomainen kalvopäällysteinen tabletti, pituus 10 mm, paksuus 4 mm, paino 113,5 mg, jakouurre tunnistamista varten.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pitkänomainen kalvopäällysteinen tabletti, pituus 10 mm, paksuus 4 mm, paino 113,5 mg, jakouurre tunnistamista varten. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Atarax 25 mg kalvopäällysteinen tabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää 25 mg hydroksitsiinihydrokloridia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Klotriptyl tabletti, kalvopäällysteinen Klotriptyl mite tabletti, kalvopäällysteinen

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Klotriptyl tabletti, kalvopäällysteinen Klotriptyl mite tabletti, kalvopäällysteinen VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Klotriptyl tabletti, kalvopäällysteinen Klotriptyl mite tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Klotriptyl: Yksi tabletti sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksilöllisen tarpeen mukaan tavallisesti 250 500 mg (10 20 ml) kahdesti vuorokaudessa.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksilöllisen tarpeen mukaan tavallisesti 250 500 mg (10 20 ml) kahdesti vuorokaudessa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Pronaxen 25 mg/ml oraalisuspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra sisältää 25 mg naprokseenia. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Sorbitoli

Lisätiedot