LÄÄKEAINE- INTERAKTIOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄÄKEAINE- INTERAKTIOT"

Transkriptio

1 LÄÄKEAINE- INTERAKTIOT

2 KLIINISESTI MERKITTÄVÄ INTERAKTIO? Kriteerejä: Interaktoivien LA:n terapeuttinen leveys Populaatio, joka teoriassa voi altistua Yhteiskäytön todennäköisyys populaatiotasolla Onko helposti kierrettävissä / vältettävissä Riskitekijöitä: 1. Potilaan ikä; vanhuksista 20%:lla riski ilmeinen 2. Käytettyjen lääkkeiden määrä; 50%:lla vähintään 10 lääkettä käyttävällä interaktioita 3. Hoitovastuu usealla lääkärillä

3 USA:ssa yleisimmän -syyn joukossa; yleisempi kuin esim. T2 diabetes /onnettomuudet Tyypillinen monilääkitty: iäkäs nainen, äskettäin kotiutunut sairaalasta, kotisairaanhoidon asiakas; 60-70% interaktiopotilaista! Avoterveydenhuollossamme n.10%:lla kliinisesti merkittäviä, 1-2%:lla vaarallisia LAyhdistelmiä Avopuolella yhtä tavallista LA-kombinaation aiheuttama lääkityksen toimimattomuus Ruotsi & Yhdysvallat: 3-5% sairaalaan joutuneista hoitoon interaktioiden takia Interaktioille altistavia mm. kaptopriili, digoksiini, glipitsidi, teofylliini, varfariini, moklobemidi

4 HUOM!!! Interaktiotutkimuksissa TERVEITÄ VAPAAEH- TOISIA, usein vielä tietyn ikäisiä Ero monisairaisiin / monilääkittyihin potilaisiin on VALTAVA Lopputulos teoria Ruoka + juoma, luontaistuotteet + ravintolisät

5 FARMAKOKINEETTISET INTERAKTIOT / TÄRKEIMMÄT INTERAKTIOMEKANISMIT - Yhteisvaikutukset mahdollisia kaikissa LA-metabolian (ADME) vaiheissa - jonkin LA:n pitoisuus muuttuu LA:n toivotut / ei-toivotut vaikutukset muuttuvat heikommiksi / voimakkaammiksi - Ilmenee sellaisia vaikutuksia, joita ei muutoin ilmenisi - Lääkevaikutusta ei tule ollenkaan

6 IMEYTYMISVAIHE - Vain p.o.-lääkkeillä vierasainemetabolia pyrkii estämään LA:n pääsyn GI-kanavasta eteenpäin 1. ADSORPTIO LÄÄKEHIILEEN / RESIINEIHIN - Lääkehiilen + resiinien hiukkasten pinta on huokoinen LA:t tarttuvat kiinni - Lääkehiili akuuteissa LA-myrkytyksissä estää jopa 100%:sti samaan aikaan annetun p.o.- lääkkeen imeytymisen - Poikkeuksia: rauta + litium + ym. pienimolekyyliset yhdisteet + alkoholi

7 - Kärsijöitä mm. klorokiini, Ca-salpaajat, fluoksetiini - Resiinejä ei samaan aikaan muiden LA:n kanssa hyötyosuus 30-95%: furosemidi -95%, varfariini -30%, digoksiini -40%, propranololi n.-50% - Imeytymisvaiheen interaktiot merkittävimpiä LA:lla, joita annostellaan harvoin / vain kerran 2. Kelaatio = 2- tai 3-arvoiset metallikationit + LA liukenematon kompleksi LA ei imeydy 40-90% lääkkeen tehosta pois - Antasidit + sukralfaatti sekä Ca, Mg, Fe, Al, Zn Tetrasykliinit, fluorokinolonit, bisfosfonaatit

8 3. GI-kanavan ph-muutokset - Useimmat LA:t heikkoja happoja / emäksiä - Liukenemiseen tarvitaan käänteiset olosuhteet GI-kanavan ph:n nousu lisää happaman LA:n liukenemista & heikentää sen imeytymistä GI-kanavan ph:n lasku lisää emäksisen LA:n liukenemista & heikentää sen imeytymistä Lopputulos? - Ketokonatsoli; Protonipumpun estäjät mahan ph ketokonatsoli ei liukene ei imeydy, vaikka olosuhteet muuten OK

9 4. Mahan tyhjenemisnopeuden muutokset - Prokineettiset (kolinergiset) LA:t nopeuttavat mahan tyhjenemistä, esim. metoklopramidi ja sisapridi - Antikolinergit hidastavat, esim. trisykliset masennuslääkkeet + neuroleptit - Imeytymisnopeus muuttuu, imeytyvä LA-määrä ei juuri muutu - Hitaasti liukenevat LA:t Liukenemisaika liukeneva osuus imeytyvä osuus kliinisiä haittoja - mm. digoksiini, nitrofurantoiini

10 5. Kuljetusproteiinit, varsinkin p-glykoproteiini - Aktiivinen kuljetus solukalvon läpi; kapasiteetti rajallinen, saturoituva - Löydettiin aikanaan sytostaateille resistenteistä syöpäsoluista - Merkitystä vain huonoliukoisten / matalina annoksina käytettävien LA:en imeytymiselle - Inhibiittoreita mm.: verapamiili + diltiatseemi, klaritromysiini, siklosporiini, itra- & ketokonatsoli - Induktoreita: rifampisiini, mäkikuisma Mäkikuisman takia mm. menetetty siirrännäiselimiä (siklosporiinin inhibitio) LUONTAISTUOTTEET VAARATTOMIA?! TURVALLISIA?!?!?!

11 JAKAUTUMISVAIHE KAIKKI lääkemuodot + antoreitit - Kudosesteet aivoissa, keskushermostossa, sukusoluja tuottavissa elimissä ja istukassa suojaavat niitä vierasaineilta siis myös LA:lta - Suuria yksilöiden välisiä eroja 1. Plasman proteiineista syrjäytyminen - Kliinisesti vähäinen merkitys - LA:n sitoutumisasteen kantajaproteiineihin tulee olla yli 90% ja LA:n jakautumistilavuuden pieni, jotta sillä olisi kliinistä merkitystä

12 2. Kuljetusproteiinien toiminnan muutokset - Keskeinen interaktiomekanismi - P-glykoproteiinit + BBB suojaavat aivoja - P-glykoproteiinien esto tulevaisuuden syöpähoitoa? Syöpäsolujen p-g:n esto sytostaatin vaikutus suoraan syöpäsolun tumaan (valspodar) - kinidiini / verapamiili digoksiinimyrkytys, vaikka digoksiinin plasmapitoisuus terapeuttinen - P-glykoproteiinien interaktioriskin keksiminen inhibiittorien + induktorien löytäminen uusien LA:n tutkimusvaiheessa

13 METABOLIAVAIHE - Monet LA:t rasvaliukoisia imeytyminen + jakautuminen kohdekudoksiin - Vierasainemetabolia rasvaliukoiset aineet vesiliukoisemmiksi erittyvät helpommin - Vierasaineiden myrkyllisyys vähenee - Metaboliatuotteet interaktioiden kannalta!!! - 1.vaiheen oksidatiivinen metabolia (CYP:it!) - 2.vaiheen konjugaatioreaktiot Useimmilla LA:lla molemmat, osalla vain toinen - Maksa! CYP myös aivoissa, keuhkoissa, sydämessä, ohutsuolen seinämässä, istukassa

14 1. Oksidatiivisen LA-metabolian polymorfiat - Redox-reaktiot, CYP:it katalysoivat 70-80% LA:sta, joilla oksidatiivista metaboliaa - CYP 3A-perhe 30%, 2C 20%, 1A2 13%, 2E1 7%, 2A6 4%, 2D6 2%, 2B6 1%, muut yhteensä 23% SUBSTRAATIT, INHIBIITTORIT, INDUKTORIT!!! - CYP 3A4 (lähes kaikki LA-ryhmät). CYP 2D6 (opiaatit, β-salpaajat, monet psyykenlääkkeet) - Myyntiluvat! Entsyymit interaktioriskit - Ihmiset polymorfisia CYP-geenien suhteen: hitaat < normaalit < nopeat metaboloijat

15 - CYP 2C9 ultranopeita ei tunneta, normaali aktiivisuus 99%:lla. Hitaita 1% mm. varfariini, losartaani, amiodaroni - CYP 2C19 ultranopeita ei tunneta, normaali aktii-visuus 97%:lla. Hitaita 3% fenytoiini, omepratsoli - CYP 2D6 ultranopeita 1-3%, normaali aktiivisuus 91-94%:lla. Hitaita 5-7% kodeiini, tramadoli, trisykliset antidepressiivit, neuroleptit, β-salpaajat, rytmihäiriölääkkeet - Erot metabolianopeudessa jopa 1000x - Terapeuttisissa annoksissa 50x eroja molempiin suuntiin

16 - Varfariini: hitaalle metaboloijalle 5mg/viikko, normaalille 5mg/vrk verenvuotoriski alussa!!! - Suuria eroja rotujen välillä: esim. CYP 2C19 aktiivisuus aasialaisilla on eurooppalaisiin verrattuna selvästi vähäisempää, vaikka varsinaisia hitaita metaboloijia on vähän - Ympäristötekijät CYP-entsyymiaktiivisuuden ilmeneminen väestötasolla ravinto, infektiot, sairaudet, lääkkeet, nautintoaineet - Useat LA:t metaboloituvat kahden tai useamman CYP:in kautta puutteet yhden toiminnassa kompensoitavissa

17 2. Konjugaatioreaktiot - LA:een liitetään jokin elimistön oma polaarinen molekyyli LA:t vesiliukoisemmiksi eritys - Reaktiot vaativat energiaa energiantuotantoa katalysoi joukko entsyymejä osa polymorfisia - Entsyymit indusoituvia / inhiboituvia - Tärkein: UGT eli UDP-glukuroniditransferaasi pystyy konjugoimaan nopeasti rakenteeltaan hyvin erilaisia yhdisteitä, myös endogeenisia, esim. bilirubiini + steroidit - Glukuronidaatio keskeinen mm. digoksiinin, kloramfenikolin ja morfiinin eliminaatiossa

18 - Rifampisiini (RMP) indusoi, natriumvalproaatti inhiboi glukuronidaation inhibition kautta LAinteraktioita? Tutkitaan - N-asetyylitransferaasi mm. klonatsepaamin asetylaatio - NAT2 polymorfinen n.50% suomalaisista hitaita asetyloijia, taustalla NAT2:n mutaatio - GST = glutationi-s-transferaasi katalysoi sulfaattikonjugaatiota induktio / inhibitio estrogeenihoitojen teho? - Metyyliryhmän konjugaation katalysaattorina mm. COMT (katekoli-o-metyylitransferaasi) - COMT-inhibitio entakaponi

19 3. Metabolian inhibitio (1.vaiheen metaboliassa) 3.1. ENSIKIERRON METABOLIAN muutos = metabolia ennen kuin LA keskeiseen verenkiertoon p.o.-lääkkeellä maksassa ja ohutsuolen epiteelissä - EK-metabolian inhibitio merkittäviä interaktioita LA:lla, joilla voimakas EK-metabolia hyötyosuus normaalisti matala - EK-metabolian takia pieni hyötyosuus mm.: 30-50%: midatsolaami, titsanidiini, venlafaksiini 10-20%: atorvastatiini, felodipiini, simvastatiini, selegiliini, verapamiili alle 10%: buspironi, ergotamiini, lovastatiini

20 - Esim. LA:n H.O. normaalissa EKM:ssa 5% EKMinhibition aikana 100% muutos 2000%. Jos LA:n H.O. normaalin EKM:n aikana 90% ja EKMinhibition aikana 100%, muutos vain 10% ei kliinistä merkitystä - Greippimehun suolen seinämässä aiheuttama CYP 3A4 inhibitio EKM:n kautta interaktio 3.2. VAIKUTUS LÄÄKEAINEEN ELIMINAATIOON KUMULOITUMINEN - Lääke säännöllisesti vakaan tilan pitoisuus n.5 T½:ssa - Maksametabolian inhibitio vakaan tilan pitoisuus = LA kumuloitumassa LA-pitoisuus toksiseksi pitoisuusriippuvaisia haittoja

21 3.3. AIHIOLÄÄKKEET (=PRODRUG) - LA inaktiivinen metaboliareaktiossa farmakologisesti vaikuttavaan muotoon - Mm. kodeiini maksassa + ilmeisesti myös aivoissa morfiiniksi. Kodeiini ei analgeettinen. - Tramadoli, etyylimorfiini, proguaniili, klopidogreeli, losartaani, tamoksifeeni, syklofosfamidi - Terfenadiini metaboliitti lääkkeeksi; feksofenadiini - Interaktioita vaikea huomata, koska haittoja ei yleensä tule: lääkehoito ei vain tehoa

22 4. Metabolian induktio = Metaboloivien entsyymien toiminta ; CYP:it, UGT- ja GST-entsyymit - Usein ympäristötekijöiden vaikutuksesta - Induktori muiden aineiden & oma hajoamisnopeus - Vierasainemetabolian induktio reversiibeli lakkaa, kun induktori on poistunut elimistöstä - Yli 90% induktioista: RMP, karbamatsepiini, fenytoiini, mäkikuisma, fenobarbitaali - Lääkkeen teho pahinta, jos pienelläkin pitoisuuden laskulla vakavia seurauksia rytmihäiriölääkkeet, immunosuppressantit, e-pillerit

23 - Induktion purkaminen & induktorin poistaminen potilaan lääkityksestä hankalaa parasta olisi, jos induktori voitaisiin korvata toisella LA:lla - Aihiolääkkeet: Induktio tehon LISÄYS haittavaikutusten lisäys 5. Maksan verenvirtauksen muuttuminen - LA:t, joiden puhdistumaa maksan verenvirtaus rajoittaa kliininen merkitys vähäinen ERITYSVAIHE - ENTEROHEPAATTINEN KIERTO sapen kautta erittyvillä LA:lla monia interaktioita

24 - Osa suoloista & pienimolekyylisistä LA:sta imeytyy takaisin verenkiertoon jos LA muuttaa: 1. Virtsan ph:n muutos - Virtsan ph LA:n ionisoitumisaste LA:n reabsorptio primaarivirtsasta verenkiertoon - Korkea ph heikot hapot (pka 3,0-7,5) pysyvät tubuluksissa virtsan mukana pois. Heikot emäkset (pka 7,5-10) diffuusiolla verenkiertoon. - Matala ph heikot emäkset jäävät tubuluksiin virtsan mukana pois. Heikot hapot takaisin verenkiertoon. - Virtsan ph:n manipulointi VTI:n ja ASAmyrkytysten hoidossa

25 2. Aktiivinen eritys (transportteriproteiinit) - p-glykoproteiinin toimintaa inhiboivat LA:t voivat estää p-g:n substraattien erittymistä sappeen - Esim. siklosporiini digoksiinin T½ nousee digitalismyrkytys - Muiden transportterien merkityksen ja toiminnan ymmärtäminen lisää interaktioita? 3. Vaikutus munuaisten verenkiertoon - Tulehduskipulääkkeet!!! - Syklo-oksygenaasin inhibitio PGE-synteesin esto

26 - Prostaglandiinit = verisuonia laajentavia kudoshormoneja synteesin esto verisuonet supistuvat verenpaine munuaisten verenkierto munuaispuhdistuma Na-retentio reniini-angiotensiinijärjestelmä aktivoituu verenpaine edelleen NSAID:t heikentävät kaikkien verenpainelääkkeiden (ei Ca-salpaajien) tehoa NSAID:t lisäävät mm. litiumin ja metotreksaatin pitoisuuksia akuutin toksisuuden riski kasvaa

27 FARMAKODYNAAMISET INTERAKTIOT / TÄRKEIMMÄT INTERAKTIOMEKANISMIT = vähintään yhden lääkkeen vaikutus muuttuu ILMAN että lääkkeiden pitoisuudet muuttuvat 1. Agonismi antagonismi - Yhteiskäyttö mm. antidootit myrkytyksissä - Tavallista: astmaatikolla sydän- ja verenpainelääkkeenä β-salpaaja keuhkoputkia avaavat β- adrenergiset LA:t kumoavat β-salpaajien tehon molempien sairauksien hoito

28 AGONISMI-ANTAGONISMITAPAUKSIA UHRI SYYLLINEN KLIININEN VAIKUTUS Varfariini K-vitamiini Varfariinin vaik. kumoutuu Sulfonyyli- Kortikosteroidit Diabeteksen hoitovaste ureat Levodopa Klooripromatsiini Parkinson-oireet lisääntyvät Salbuta- β-salpaajat Salbutamolin ym. vaikutus moli ym. kumoutuu Bentso- Kofeiini, Flumat- Unilääkevaikutus, vaikudiatsepiinit seniili tus kumoutuu Opiaatit Naloksoni vaikutus kumoutuu Aspiriini Ibuprofeeni Sydän-/verisuonivaikutukset (pieni an.) heikkenevät / estyvät

29 2. Additiivinen / potentoiva yhteisvaikutus = 2:n /useamman LA:n vaikutus/haitta samaan elimeen/elinjärjestelmään vaikutus / haitta korostuu toksisuus lisääntyy - Verenpaineeseen 5-6 LA-ryhmän yhdistelmiä yksi hyötyy + VP pysyy kurissa, toiselle huomattavia haittoja - Hankalia yhdistelmiä: Antikolinergi + neurolepti = antikolinergiset haitat. Bentsot + alkoholi / väsyttävät antihistamiinit = keskushermoston lamaantuminen. Kalium + K-säästävät diureetit = hyperkalemia, (vakavat) sydämen rytmihäiriöt.

30 2.1. POTENTOITUVA HAITTAVAIKUTUS - Myös silloin, kun eri tarkoituksiin käytettävät LA:t vaikuttavat haitallisesti samaan elinjärjestelmään - Esim. NSAID + SSRI yhdistelmän vaikutukset veren hyytymiseen trombosyyttiaggregaatio heikkenee 5-HT -takaisinotossa lähes yhtä paljon kuin NSAID:ta käytettäessä GI-kanavan verenvuotoriski kasvaa kombinaatiolla 15x!!! - Epäselektiivisillä 5-HT 2 takaisinoton estäjillä tai noradrenaliinin (NA) / dopamiinin (D) takaisinoton estäjillä riskiä / ongelmaa ei ole - SSRI + sydän-asa GI-verenvuotoriski 7-8x - COX-2 selektiivisten kohdalla epäselvyyttä

31 2.2. SEROTONIINISYNDROOMA - Serotoniinin =5-hydroksitryptamiinin a) eritystä lisäävät b) sen takaisinottoa presynaptiseen hermopäättee-seen estävät c) synapsiraon serotoniinin hajotusta estävät LA:t 5-HT-määrä synapsiraossa keskushermoston 5-HT-aktiivisuus vakavia keskushermosto-oireita = serotoniinisyndrooma hengenvaara (kuolemantapauksia vuosittain) - Lihasjäykkyys, vapina, hyperrefleksia, ataksia, lihasten koordinaatiovaikeudet, ahdistuneisuus, levottomuus, sekavuus, hikoilu, lievä kuume, ripuli. Verenpaine + syke voivat olla normaalit.

32 - Vakavan muodon oireita: kooma, maligni hypertermia, DIC (= disseminoitunut intravaskulaarinen koagulaatio = verihyytymiä muodostuu joka puolelle kehoa), kuolema - Oireet alkavat usein muutamassa tunnissa lääkityksen aloittamisesta vrt. maligni neuroleptisyndrooma, jossa oireita vasta 4-7 päivän päästä; erotusdiagnostiikka hankalaa!!! - EI : MAO-estäjä + MAO-estäjä MAO-estäjä + SSRI SSRI + SSRI (+ SSRI) CYP 2D6 inhibiittori + MAO-estäjä CYP 2D6 inhibiittori + SSRI

33 - Erityisesti fluoksetiini + paroksetiini CYP 2D6 inhibitio & samanaikainen serotonerginen vaikutus!!! - Kodeiini + morfiini ±turvallisia serotoniinivaikutusten suhteen; eivät estä 5-HT -takaisinottoa - Pentatsosiini, petidiini, dekstrometorfaani, tramadoli potentiaalisia 5-HT-syndrooman aiheuttajia; useita tapauksia dokumentoitu MAO-estäjien käyttäjille EI esim. dekstrometorfaania sisältävää yskänlääkettä - Triptaanit 5-HT1-agonisteja ainakin teoreettinen SS-riski, jos yhtä aikaa muiden serotonergisten LA:en kanssa

34 - MÄKIKUISMA pahimpia SS:n aiheuttajia! SS:n hoitoon klooripromatsiinia i.v. SS:n riski serotonergisten LA:en suosion ja niiden kehitystyön takia 2.3. TYRAMIINIREAKTIO - Tyramiini = biogeeninen amiini; runsaasti juustoissa, (valko)viinissä, palvatussa /savustetussa lihassa - MAO-estäjät + ko. ruoka-aineet tyramiinireaktio verenpaine, rytmihäiriöt, takykardia, punoitus + turvotus, kuume, anafylaksian kalt. hengitystieoireet, verensokerin nousu

35 - Moklobemidi, selegiliini, linetsolidi EI SSRI:n/ NA hermopäätteistä vapauttavien LA:n kanssa metamfetamiini, metyylifenidaatti, efedriini, deksamfetamiini, fenyyliefriini, petidiini Adrenergisen syndrooman hoito oireenmukaista antidootteja: α-salpaajat, β-salpaajat & nitraatti-infuusio 3. Lääkeinteraktiot + pitkä QT-aika - Johtumishäiriöt sydämen rytmihäiriöt yleisimpiä syitä LA:n myyntiluvan epäämiseen / peruuttamiseen - Johtavat usein hengenvaarallisiin kammioperäisiin arytmioihin (QT-aika: sydämen repolarisaaatio)

36 - Kliiniset seuraukset vaihtelevat; nyrkkisääntönä nainen >>> mies, vanha >>> nuori Elektrolyyttihäiriöt, diureettilääkitys, matala syke, sydämen vajaatoiminta, digoksiinin käyttö ja geneettinen alttius lisäävät riskiä. - Amiodaroni + disopyramidi + sotaloli - Prokaiiniamidi + kinidiini - Erytromysiini + klaritromysiini - Haloperidoli + tioridatsiini + klooripromatsiini - Halofantriini + kinidiini + klorokiini - Metadoni - Myyntilupa peruttu: sisapridi, droperidoli, astemitsoli, terfenadiini, grepafloksasiini

37 INTERAKTIOITA LÄÄKEAINERYHMITTÄIN 1. ALKOHOLI Interaktiotilanteet: a) Samaan aikaan alkoholin kanssa otettu lääke aiheuttaa antabus-tyyppisen reaktion b) Alkoholin käyttö lisää samaan aikaan otetun lääkkeen keskushermostoa lamaavaa vaikutusta Alkoholi hajoaa asetaldehydiksi etikkahapoksi Antabusreaktio johtuu asetaldehydin kertymisestä elimistöön ja sen toksisesta vaikutuksesta

38 - Antabusreaktion oireet krapula: kasvojen punoitus, päänsärky, pahoinv., verenpaine, hikoilu - Alkoholidehydrogenaasi polymorfinen eroja yksilöiden välillä päihtymisasteessa + nopeudessa sekä krapulan voimakkuudessa Alkoholi + metronidatsoli / ketokonatsoli = antabusreaktio Alkoholi + disulfiraami = antabushoito Alkoholi + diabeteslääkkeet = verensokerin lasku voimistuu hypoglykemiavaara Krooninen juopottelu indusoi CYP-metaboliaa

39 - Alkoholi + pkv-lääkkeet hengityslama - Alkoholi + bentsodiatsepiinit = sedaatio, hengityksen lamaantumisen riski - Alkoholi + tri-/tetrasykliset masennuslääkkeet / fentiatsiinit kliininen väsymys, keskushermostolama kooma, hengityksen pysähtyminen - Alkoholi + 1.polven antihistamiinit voimakas kliininen väsymys, koordinaatiovaikeudet 2. ANTIBIOOTIT - β-laktaamit turvallisia muuttumattomana munuaisten kautta kliinisesti merkittävää vain niiden taipumus lisätä metotreksaatin pitoisuutta luuytimessä

40 - Tetrasykliinit kelaatio 2-/3-arvoisten kationien kanssa + antasidit + sukralfaatti - Makrolidit osa voimakkaita CYP 3A4 inhibiittoreita lukuisia interaktioita; pahin erytromysiini + sisapridi QT-aika vakavia rytmihäir. - Aminoglykosidit vain sairaalakäytössä, i.v. samaan aikaan ei munuaisille + sisäkorvalle toksisia LA:ta vaurioitumisriski! - Fluorokinolonit kelaatio. Siprofloksasiini saattaa nostaa varfariinin pitoisuuksia veressä. - Sulfajohdokset sulfametoksatsoli voimakas CYP 2C9 inhibiittori varfariinin + p.o. diabeteslääkkeiden pitoisuudet verenvuodot + hypoglykemiavaara

41 - Muita hankalia antibiootteja: linetsolidi, metronidatsoli, rifampisiini 3. ANTIHISTAMIINIT - Terfenadiini + astemitsoli menettivät myyntilupansa interaktioiden takia yhteiskäyttö CYP 3A4 -inhibiittorien kanssa useita - Akrivastiini + setiritsiini + feksofenadiini + loratadiini ei tiettävästi LA-interakioita - Difenhydramiini + hydroksitsiini BBB:n läpi sedaa-tio. Muiden keskushermostoa lamaavien LA:en vaikutus. - Jotkut 2.polven AH:t ehkä voimistavat pkv:en + alkoholin vaikutusta ihmisten väliset erot!!!

42 4. ANTIKOAGULANTIT & ANTITROMBOOTIT - Varfariini Verenvuotoriski 2 tavalla: a) interaktio muuttaa varfariinin pitoisuutta b) interaktiolla on additiivinen vaikutus veren hyytymisjärjestelmään - Amiodaroni, gemfibrotsiili, fluvastatiini CYP 2C9 inhibiittoreita verenvuotoriski - Suoliston normaaliflooraa tuhoavat antibiootit K-vitamiinipitoisuus verenvuotoriski - Useita varfariini + mikonatsoli; varfariini + metronidatsoli monia läheltä piti tilanteita Varfariiniannos jo etukäteen!!! Paikallishoito OK (voiteet, emätinpuikot)

43 - Kolestyramiini + lääkehiili inhiboivat merkittävästi varfariinia + muita antikoagulantteja INR laskee - INR-lasku myös CYP 2C9 induktoreilla, mm. karba-matsepiini, rifampisiini, mäkikuisma - Fenytoiini CYP 2C9 inhibiittori varfariinin + muiden kumariiniantikoagulanttien vaikutus INR nousee verenvuotoriski kasvaa - SSRI:t + varfariini INR ei riitä monipuolisempia veren hyytymisen mittareita - NSAID:t + varfariini EI!!! INR kerro kaikkea jopa Pharmacassa virheellistä tietoa eri NSAIDvarfariini yhdistelmien turvallisuudesta

44 - Tiklopidiini + klopidogreeli; Klopidogreeli aihiolääke CYP 3A4 aktivoi CYP 3A4 induktorit & inhibiittorit muuttavat klopidogreelivastetta - Koskee myös tiklopidiinia - Molemmat voimakkaita CYP 2B6 inhibiittoreita esim. syklofosfamidin (aihiolääke) teho 5. ANTIPSYKOOTIT A) klassiset antipsykootit; esim. klooripromatsiini, klooriprotikseeni, haloperidoli, perfenatsiini runsaasti haittavaikutuksia + maligni neuroleptisyndrooma yhteiskäyttö ongelmallista & tasapainoilua haittojen + terapeuttisen tehon kanssa

45 B) Atyyppiset neuroleptit, mm. klotsapiini, olantsapiini, sertindoli, ketiapiini, risperidoni, aripipratsoli vähemmän haittoja kuin klassisilla - CYP 1A2 + 2D6 + 3A4 pääosa neuroleptien metaboliasta kaikki näiden aktiivisuutta muuttavat LA:t + muut tekijät lisäävät interaktioriskiä 6. BENTSODIATSEPIINIT & BUSPIRONI - Useimmat BD:t CYP 3A4:n kautta voimakkaat 3A4:n inhibiittorit, esim. atsolit, erytromysiini, verapamiili + diltiatseemi varsinkin midatsolaamin + triatsolaamin pitoisuudet hyötyosuus jopa +450%!!!

46 - Alpratsolaami, tsopikloni, tsolpideemi, tsaleploni + muut uudemmat BD-johdokset riskialttiita - Loratsepaami, tematsepaami, oksatsepaami CYP-metaboliasta riippumattomia - Diatsepaami CYP 2C19:n kautta - BD:en terapeuttinen leveys suuri välitön hengityslaman riski vain, jos samaan aikaan otettu muitakin keskushermostoa lamaavia aineita - Buspironi = 5-HT-aktiivisuutta lisäävä anksiolyytti; erittäin matala hyötyosuus runsaan EKmetabolian takia CYP 3A4 inhibiittori hyötyosuus SEROTONIINISYNDROOMA

47 7. DIABETESLÄÄKKEET - Alkoholi + mikä tahansa diabeteslääke vakavan hypoglykemian riski - Insuliini s.c. ei imeytymisvaiheen interaktioita - Metformiini poistuu munuaisten kautta maitohappoasidoosin riski munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla - NSAID:t munuaisten verenkierto maitohappoasidoosin riski - Sulfonyyliureat merkittäviä interaktioita CYP 2C9 inhibiittorien kanssa verensokeri hypoglykemia tajuttomuus

48 - Tarkkana antibiootti- & sienilääkekuurien kanssa! Atsolit, terbinafiini pahoja (CYP 2C9-inhibitio) CYP 2C9 induktorit, mm. rifampisiini SUR:t metaboloituvat liian nopeasti heikko teho huono hoitotasapaino - Repaglinidi + nateglinidi** CYP 2C8/9 + 3A4 entsyymien inhibitio vakavia hypoglykemioita - Molemmat CYP:it polymorfisia suuri vaikutus interaktioriskiin & haittojen voimakkuuteen - Pioglitatsoni + rosiglitatsoni metaboloituvat niinikään CYP 2C8/9:n ja CYP 3A4:n kautta samat interaktioriskit kuin **

49 8. EHKÄISY & HORMONIKORVAUSHOITO - Ongelmia, jos estrogeenien pitoisuudet laskevat interaktion takia - Lääkehiili + kolestyramiini imeytymisvaiheessa vähintään 3-4 tunnin väli - Entsyymi-induktio lisää naishormonien puhdistumaa ehkäisyvalmisteen / hormonikorvaushoidon teho - Monet antibiootit, virus-, epilepsia-, Parkinson- ja sienilääkkeet & mäkikuisma hormonivalmisteiden estrogeeni- / progestiinipitoisuudet tehon heikkeneminen

50 - E-pillerit inhiboivat eniten CYP 1A2:ta sekä 2Cperhettä mm. tsolmitriptaani, olantsapiini, ibuprofeeni, selekoksibi, VARFARIINI - Hormonikorvaushoito inhiboi eniten CYP 2B6:ta syklofosfamidi + bupropioni hoito tehotonta 9. EPILEPSIALÄÄKKEET - Lähes kaikki indusoivat LA-metaboliaa, eniten fenytoiini + karbamatsepiini runsaasti interaktioita - Karbamatsepiini CYP 1A2 + 3A4 muiden lääkkeiden annosten nostaminen. Lääkitystä purettaessa pienennettävä muiden annoksia hyvissä ajoin.

51 - Induktio häviää lääkkeestä riippuen 2-4 viikossa - Fenytoiini metaboloituu CYP 2C9 + 2C19 kautta riskitekijöitä: fluvoksamiini, flukonatsoli, metronidatsoli, sulfametoksatsoli. Omepratsoli, klaritromysiini, fluvastatiini, fluvoksamiini, fluoksetiini. - Karbamatsepiinin omalle metabolialle CYP 3A4 inhibitio haitallinen luuydintoksisuus! - Gabapentiini, vigabatriini, lamotrigiini, felbamaatti, topiramaatti, levetirasetaami interaktiopotentiaali useimmilla varsin pieni - Vanhan polven epilepsialääkkeet indusoivat (karbamatsepiini, fenytoiini) / inhiboivat (valproaatti) ainakin lamotrigiinin metaboliaa

52 10. IMMUNOSUPPRESSIIVIT - Kortikosteroidit, siklosporiini, takrolimuusi, sirolimuusi, mykofenolaatti(mofetiili) - Interaktioherkkyys suuri; interaktioiden kliininen merkitys huomattava (terapeuttinen leveys pieni) - Pitoisuuden lasku hyljintäreaktiot käynnistyvät. Pitoisuuden nousu toksisuus kasvaa LA-pitoisuuksien seuranta hoidon aikana ensiarvoista potilasturvallisuuden kannalta CYP 3A4 inhibiittorit vasta-aiheisia siklosporiini-, takrolimuusi-, sirolimuusi- ja metyyliprednisolonihoitojen aikana

53 CYP 3A4 induktorit ko. LA:en teho - Mykofenolaatti aihiolääke aktiivisella metaboliitilla runsas EH-kierto ei kolestyramiinia + lääkehiiltä - Siklosporiini + metaboliittinsa valspodar voimakkaita CYP 3A4-, OATP2- ja p-glykoproteiinien inhibiittoreita suuri interaktiopotentiaali - Valspodar voimakkain tunnetuista p-glykoproteiinin inhibiittoreista 11. KIPULÄÄKKEET OPIOIDIT - Heikoista opioideista etyylimorfiini + kodeiini +

54 tramadoli aihiolääkkeitä aktivaatio CYP 2D6:n välityksellä - Länsimaissa joka 15.ihmiseltä puuttuu CYP 2D6 aktiivisuus kipulääkitys ei tehoa, haitat korostuvat (erityisesti tramadolilla) - Keskivahva opioidi buprenorfiini parenteraalisesti / resoriblettinä EK-metabolia vältetään. Muutoin CYP 3A4 inhibiittorit tekisivät hoidosta +-tehottoman. - Vahvoista opioideista fentanyyli + morfiini CYP 3A4:n kautta induktio / inhibitio annoskoko! - Metadoni; interaktioita CYP 1A2 inhibiittorien kanssa

55 - Oksikodoni CYP 2D6 + 3A4 kautta oksimorfoniksi & noroksikodoniksi - Analgeettinen teho oksimorfonilla moninkertainen oksikodoniin verrattuna CYP 2D6 inhibitio tai geneettisesti alhainen entsyymiaktiivisuus analgesia puutteellista - Noroksikodoni INAKTIIVINEN metaboliitti - HUOM! Opiaattien kombinointiin muiden LA:n kanssa liittyy hyvin usein farmakodynaamisia interaktioita keskushermostoa lamaavan vaikutuksen voimistuminen voi olla hengenvaarallista!

56 NSAID:t - Munuaisverenkierto heikkenee verenpaine VP-lääkkeiden teho (ei mini-asa mg/vrk) - GI-kanavan verenvuodot + perforaatiot todennäköisesti tavallisin lääkekuoleman syy NSAID:t estävät hieman tromboksaani A 2 :n ja merkittävästi mahan limakalvoja suojaavien PRO- STAGLANDIINIEN synteesiä verenvuotoriski - Jos samanaikaisesti muita veren hyytymiseen vaikuttavia LA:ta (SSRI:t, antikoagulantit) riski moninkertaistuu - Jos NSAID-hoitoa ei voida välttää mahansuojalääkitys

57 - NSAID:t voivat viedä mini-/ sydänaspiriinin tehon sitoutumalla samaan reseptoriin niiden kanssa ibuprofeenia yli 60 päivänä vuodessa mini- ASAn teho sydäninfarktin riski n. 3x NSAID:ta käyttämättömiin verrattuna!!! Infarktikuolleisuus kaksinkertainen. - Satunnaisella käytöllä ei todettu vastaavaa - Diklofenaakki vähiten haitallinen NSAID 12. LIPIDILÄÄKKEET - Etsetimibin plasmapitoisuus moninkertaistuu yhteiskäytössä siklosporiinin kanssa - Kombinointi muiden lipidilääkkeiden kanssa voi lisätä lihasvaurioriskiä

58 - Statiineilla oksidatiivinen metabolia ei rosuvastatiini + pravastatiini - CYP 3A4 + 2C9 atorva-, fluva-, lova-, simvastatiini - Lihasvauriot interaktion seurauksena / ilman sitä - Vaurioiden mekanismia ei kunnolla tunneta - CYP- ja OATP- geenien polymorfia selittänee ainakin osan lihasvaurioiden synnystä - CYP 3A4 inhibiittorit EK-metabolia estyy lova- & simvastatiinin pitoisuudet 10-30x, atorvastatiinin 3x. Muille statiineille CYP 3A4 inhibiittoreista ei haittaa.

59 - Lihasvaurioiden kannalta vaarallisimpia: statiini + fibraatti & statiini + siklosporiini - Rabdomyolyysia statiini-fibraattihoidosta (gemfibrotsiili) useita kuolemantapauksia USA:ssa 13. MASENNUSLÄÄKKEET - Yli 5% aikuisista suomalaisista käyttää päivittäin - Turvallisimmat SSRI:t sertraliini, sitalopraami, essitalopraami - Moklobemidillä uusista antidepressiiveistä ehkä eniten interaktioita mahansuojalääkitys, kun moklobemidiä / SSRI:tä samaan aikaan NSAID:n kanssa

60 14. RYTMIHÄIRIÖLÄÄKKEET - Ei ole rytmihäiriölääkettä, joka ei aiheuttaisi rytmihäiriöitä. Terapeuttinen leveys pieni pitoisuusmittauksia - Useimmilla CYP-metabolia; monet lisäksi CYPinhibiittoreita! - Amiodaroni CYP 2C9 inhibiittori mm. varfariinin vaikutus. Interaktio kliinisesti merkittävä. - Kinidiini CYP 2D6- ja p-glykoproteiini inhibiittori estää monia β-salpaajia ja mm. flekainidia - Diltiatseemi + verapamiili CYP 3A4- & p-glykoproteiini inhibiittoreita amiodaronin, disopyramidin, kinidiinin & oma metabolia

61 15. SIENILÄÄKKEET - Monet hyvin voimakkaita oksidatiivisen metabolian inhibiittoreita tiedostettu ongelma otetaan huomioon lääkettä määrättäessä - Flukonatsoli + mikonatsoli CYP 2C-perheen inhibitio varfariinin kanssa verenvuotoriski - Ketokonatsoli + itrakonatsoli selektiivinen CYP 3A4:n esto monet LA-ryhmät - Terbinafiini voimakas selektiivinen CYP 2D6 esto monet pkv-lääkkeet!!! esim. statiinihoito sujuu ongelmitta

62 16. VERENPAINELÄÄKKEET - Kombinoinnista etuja kliinisessä työssä päivittäin yhdistelmistä synergiaa - Riskit tiedostettava! Varsinkin diureettien + β-salpaajien yhteiskäytössä verenpaineen liiallisen laskun riski korostuu fyysisen rasituksen ja voimakkaan hikoilun aikana - Psyykenlääkkeet α-adrenergisten reseptorien salpaus ortostaattisen hypotonian riski kaatumisen riski luunmurtumat ym.ym. - NSAID:t + verenpainelääkkeet munuaisten verenkierto verenpaine. Vp-lääkkeiden vaikutus heikkenee verenpaine edelleen.

63 ACE-estäjiä EI saa kombinoida: - Allopurinoli / atsatiopriini luuydintoksisuus - NSAID akuutti munuaisten vajaatoiminta ja kielen + kurkunpään + äänielinten turvotus - Kaliumia säästävät diureetit hyperkalemia Sartaaneja = AT2-salpaajia EI saa kombinoida: - CYP 2C9 inhibiittorit aihiolääke losartaani ei aktivoidu ei tehoa muiden ryhmien vplääkkeiden vaikutus korostuu alhaisen CYP 2C9- aktiivisuuden takia - Kaliumia säästävät diureetit hyperkalemia

64 β-salpaajia EI saa kombinoida: - Inhaloitavat β-sympatomimeetit molempien teho heikkenee - CYP 2D6 inhibiittorit monen β-salpaajan metaboliareitti - K-poistavat diureetit + sotaloli kammioperäisiä arytmioita Diureettien kanssa EI saa kombinoida: - Sydämen QT-aikaa pidentäviä LA:ta kammioperäiset arytmiat ; varsinkin tiatsidien + LOOP:ien kanssa (kaliumvaje) - Triamtereeni + indometasiini / diklofenaakki akuutti munuaisten vajaatoiminta - Muuten diureettien interaktiopotentiaali ±pieni

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä Alkusanat Edellinen vanhusten lääkehoitoa käsitellyt Kapseli julkaistiin vuonna 1989. Silloin 75 vuotta täyttäneitä henkilöitä oli lähes puolet vähemmän

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Klotriptyl tabletti, kalvopäällysteinen Klotriptyl mite tabletti, kalvopäällysteinen

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Klotriptyl tabletti, kalvopäällysteinen Klotriptyl mite tabletti, kalvopäällysteinen VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Klotriptyl tabletti, kalvopäällysteinen Klotriptyl mite tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Klotriptyl: Yksi tabletti sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 6,25 mg, 12,5 mg tai 25

Lisätiedot

Huomioi yhteisvaikutukset mm. Ca, Fe, Mg ja Al kanssa. (Julkaistu 30.8.2010) Alendronaatti ja kolekalsiferoli (vitamiini D 3 )

Huomioi yhteisvaikutukset mm. Ca, Fe, Mg ja Al kanssa. (Julkaistu 30.8.2010) Alendronaatti ja kolekalsiferoli (vitamiini D 3 ) Akrivastiini C R06AX18 Soveltuu varauksin iäkkäille. Puolita annos jo keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Haittavaikutuksia ovat mm. väsymys, takykardia, huimaus ja päänsärky. Alendronaatti C M05BA04

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. Apuaine(et): Laktoosi (19,0 mg) Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Leponex täytyy toimittaa tarkan lääkinnällisen valvonnan alaisuudessa ja virallisten suositusten mukaan (ks. kohta 4.4).

Leponex täytyy toimittaa tarkan lääkinnällisen valvonnan alaisuudessa ja virallisten suositusten mukaan (ks. kohta 4.4). Leponex saattaa aiheuttaa agranulosytoosia. Sitä tulisi käyttää ainoastaan potilaille: - joilla on skitsofrenia ja joille psykoosilääkityksellä ei saada vastetta tai jotka eivät siedä hoitoa; tai potilailla,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Unimax mite -tabletit ovat aprikoosinvärisiä depottabletteja, joissa on toisella puolella merkintä "H/OD" ja toisella "2,5".

VALMISTEYHTEENVETO. Unimax mite -tabletit ovat aprikoosinvärisiä depottabletteja, joissa on toisella puolella merkintä H/OD ja toisella 2,5. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Unimax mite 2,5 mg/2,5 mg depottabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Kukin tabletti sisältää 2,5 mg felodipiinia ja 2,5 mg ramipriilia. Kukin tabletti

Lisätiedot

Yksi tabletti sisältää 16 mg kandesartaanisileksitiiliä ja 12,5 mg hydroklooritiatsidia.

Yksi tabletti sisältää 16 mg kandesartaanisileksitiiliä ja 12,5 mg hydroklooritiatsidia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Candemox Comp 16 mg/12,5 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Candemox Comp 16 mg/12,5 mg tabletit Yksi tabletti sisältää 16 mg kandesartaanisileksitiiliä ja 12,5

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pitkänomainen kalvopäällysteinen tabletti, pituus 10 mm, paksuus 4 mm, paino 113,5 mg, jakouurre tunnistamista varten.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pitkänomainen kalvopäällysteinen tabletti, pituus 10 mm, paksuus 4 mm, paino 113,5 mg, jakouurre tunnistamista varten. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Atarax 25 mg kalvopäällysteinen tabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää 25 mg hydroksitsiinihydrokloridia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 10 mg: Jokainen enterotabletti sisältää 10,3 mg omepratsolimagnesiumia

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Plavix 75 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää klopidogreelivetysulfaattia,

Lisätiedot

Sedaatio esilääkityksessä ennen kirurgisia tai diagnostisia toimenpiteitä.

Sedaatio esilääkityksessä ennen kirurgisia tai diagnostisia toimenpiteitä. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Dormicum 7,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Dormicum 15 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Midatsolaamimaleaatti 10,20 mg vastaten 7,5 mg midatsolaamia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää 15 mg (250 mg tabl.) tai 30 mg (500 mg tabl.) laktoosimonohydraattia.

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää 15 mg (250 mg tabl.) tai 30 mg (500 mg tabl.) laktoosimonohydraattia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Alpoxen 250 mg tabletti Alpoxen 500 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 250 mg tai 500 mg naprokseenia. Apuaine, jonka vaikutus

Lisätiedot

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Johdanto Julkaisija: Alko Oy Tekstit: Alko sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Leena Sokolowski, Alko Oy Kuvitus: Kimi Issakainen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Suorakulmainen, läpikuultava laastari suojakalvon päällä. Suojakalvo on suurempi kuin laastari.

VALMISTEYHTEENVETO. Suorakulmainen, läpikuultava laastari suojakalvon päällä. Suojakalvo on suurempi kuin laastari. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Matrifen 12 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 25 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 50 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 75 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 100 mikrog/tunti

Lisätiedot

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Quetiapine Accord 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen Quetiapine Accord 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen Quetiapine Accord 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen Quetiapine Accord

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksilöllisen tarpeen mukaan tavallisesti 250 500 mg (10 20 ml) kahdesti vuorokaudessa.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksilöllisen tarpeen mukaan tavallisesti 250 500 mg (10 20 ml) kahdesti vuorokaudessa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Pronaxen 25 mg/ml oraalisuspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra sisältää 25 mg naprokseenia. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Sorbitoli

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Verenpainetaudin hoito. Sydämen vajaatoiminnan hoito. Maksan vajaatoimintaan liittyvien turvotusten hoito.

VALMISTEYHTEENVETO. Verenpainetaudin hoito. Sydämen vajaatoiminnan hoito. Maksan vajaatoimintaan liittyvien turvotusten hoito. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI AMITRID -tabletti ja AMITRID MITE -tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi Amitrid-tabletti sisältää 5,68 mg amiloridihydroklorididihydraattia (vastaa

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Gasterix 15 mg enterokapseli, kova Gasterix 30 mg enterokapseli, kova

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Gasterix 15 mg enterokapseli, kova Gasterix 30 mg enterokapseli, kova VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Gasterix 15 mg enterokapseli, kova Gasterix 30 mg enterokapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 15 mg tai 30 mg lansopratsolia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Urizia 6 mg/0,4 mg säädellysti vapauttava tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Urizia 6 mg/0,4 mg säädellysti vapauttava tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Urizia 6 mg/0,4 mg säädellysti vapauttava tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää kerroksen, jossa on 6 mg solifenasiinisuksinaattia,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Lansoprazol Actavis 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Actavis 30 mg enterokapseli, kova

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Lansoprazol Actavis 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Actavis 30 mg enterokapseli, kova VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lansoprazol Actavis 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Actavis 30 mg enterokapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 15 mg

Lisätiedot

Syöpäkivun. hoito-opas

Syöpäkivun. hoito-opas Syöpäkivun hoito-opas Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry 2007 Ulkoasu: Veikko Viljanen Paino: Suomen Graafiset Palvelut Oy Ltd 2007 SYÖPÄKIVUN HOITO-OPAS 3 PÄÄTOIMITTAJAT Eero Vuorinen, LL, Anestesiologian

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Jokainen tabletti sisältää 0,02 mg etinyyliestradiolia (beetadeksiklatraattina) ja 3 mg drospirenonia.

VALMISTEYHTEENVETO. Jokainen tabletti sisältää 0,02 mg etinyyliestradiolia (beetadeksiklatraattina) ja 3 mg drospirenonia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Linatera 0,02 mg/3 mg kalvopäällysteiset tabletit VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 24 vaaleanpunaista kalvopäällysteistä tablettia: Jokainen tabletti sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Yasmin 0,03 mg / 3 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Yasmin 0,03 mg / 3 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 (13) VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Yasmin 0,03 mg / 3 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 0,030 mg etinyyliestradiolia ja 3 mg drospirenonia

Lisätiedot

Laskimonsisäiseen käyttöön tarkoitettu Deprakine on indisoitu potilaille, joille ei voida tilapäisesti antaa oraalista lääkitystä.

Laskimonsisäiseen käyttöön tarkoitettu Deprakine on indisoitu potilaille, joille ei voida tilapäisesti antaa oraalista lääkitystä. 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.

Lisätiedot

Lääkkeet ja imetys. Katsaus. Rintaruokinnan edut

Lääkkeet ja imetys. Katsaus. Rintaruokinnan edut Katsaus Heli Malm Lääkkeet ja imetys Imeväisen lääkealtistus rintamaidon kautta jää yleensä vähäiseksi, ja lääkkeen käyttö on harvoin este imetykselle. Lääkkeen lyhytaikainen käyttö on harvoin ongelma,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Diurex mite: Lähes valkoinen, tasainen, pyöreä, viistoreunainen, jakouurteellinen tabletti, halkaisija 7 mm.

VALMISTEYHTEENVETO. Diurex mite: Lähes valkoinen, tasainen, pyöreä, viistoreunainen, jakouurteellinen tabletti, halkaisija 7 mm. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Diurex mite tabletti Diurex tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi Diurex mite tabletti sisältää 2,84 mg amiloridihydroklorididihydraattia, joka

Lisätiedot

Lisää munuaisensiirtoja enemmän eläviä luovuttajia

Lisää munuaisensiirtoja enemmän eläviä luovuttajia Omaisluovutuksen on oltava vapaaehtoista Lääkärin perusperiaatteisiin itsestään selvästi kuuluu, että potilaalle ei aiheuteta haittaa (primum non nocere). Siirtoihin liittyviä eettisiä pohdintoja on vuosien

Lisätiedot

Tabletti Vaaleanoranssi, pyöreä, kaksoiskupera tabletti toispuolisella jakouralla, halkaisija 7 mm.

Tabletti Vaaleanoranssi, pyöreä, kaksoiskupera tabletti toispuolisella jakouralla, halkaisija 7 mm. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Diuramin mite tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Amiloridihydrokloridi 2,5 mg ja hydroklooritiatsidi 25 mg Apuaineet, ks. 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO Tabletti

Lisätiedot