LÄÄKEAINE- INTERAKTIOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄÄKEAINE- INTERAKTIOT"

Transkriptio

1 LÄÄKEAINE- INTERAKTIOT

2 KLIINISESTI MERKITTÄVÄ INTERAKTIO? Kriteerejä: Interaktoivien LA:n terapeuttinen leveys Populaatio, joka teoriassa voi altistua Yhteiskäytön todennäköisyys populaatiotasolla Onko helposti kierrettävissä / vältettävissä Riskitekijöitä: 1. Potilaan ikä; vanhuksista 20%:lla riski ilmeinen 2. Käytettyjen lääkkeiden määrä; 50%:lla vähintään 10 lääkettä käyttävällä interaktioita 3. Hoitovastuu usealla lääkärillä

3 USA:ssa yleisimmän -syyn joukossa; yleisempi kuin esim. T2 diabetes /onnettomuudet Tyypillinen monilääkitty: iäkäs nainen, äskettäin kotiutunut sairaalasta, kotisairaanhoidon asiakas; 60-70% interaktiopotilaista! Avoterveydenhuollossamme n.10%:lla kliinisesti merkittäviä, 1-2%:lla vaarallisia LAyhdistelmiä Avopuolella yhtä tavallista LA-kombinaation aiheuttama lääkityksen toimimattomuus Ruotsi & Yhdysvallat: 3-5% sairaalaan joutuneista hoitoon interaktioiden takia Interaktioille altistavia mm. kaptopriili, digoksiini, glipitsidi, teofylliini, varfariini, moklobemidi

4 HUOM!!! Interaktiotutkimuksissa TERVEITÄ VAPAAEH- TOISIA, usein vielä tietyn ikäisiä Ero monisairaisiin / monilääkittyihin potilaisiin on VALTAVA Lopputulos teoria Ruoka + juoma, luontaistuotteet + ravintolisät

5 FARMAKOKINEETTISET INTERAKTIOT / TÄRKEIMMÄT INTERAKTIOMEKANISMIT - Yhteisvaikutukset mahdollisia kaikissa LA-metabolian (ADME) vaiheissa - jonkin LA:n pitoisuus muuttuu LA:n toivotut / ei-toivotut vaikutukset muuttuvat heikommiksi / voimakkaammiksi - Ilmenee sellaisia vaikutuksia, joita ei muutoin ilmenisi - Lääkevaikutusta ei tule ollenkaan

6 IMEYTYMISVAIHE - Vain p.o.-lääkkeillä vierasainemetabolia pyrkii estämään LA:n pääsyn GI-kanavasta eteenpäin 1. ADSORPTIO LÄÄKEHIILEEN / RESIINEIHIN - Lääkehiilen + resiinien hiukkasten pinta on huokoinen LA:t tarttuvat kiinni - Lääkehiili akuuteissa LA-myrkytyksissä estää jopa 100%:sti samaan aikaan annetun p.o.- lääkkeen imeytymisen - Poikkeuksia: rauta + litium + ym. pienimolekyyliset yhdisteet + alkoholi

7 - Kärsijöitä mm. klorokiini, Ca-salpaajat, fluoksetiini - Resiinejä ei samaan aikaan muiden LA:n kanssa hyötyosuus 30-95%: furosemidi -95%, varfariini -30%, digoksiini -40%, propranololi n.-50% - Imeytymisvaiheen interaktiot merkittävimpiä LA:lla, joita annostellaan harvoin / vain kerran 2. Kelaatio = 2- tai 3-arvoiset metallikationit + LA liukenematon kompleksi LA ei imeydy 40-90% lääkkeen tehosta pois - Antasidit + sukralfaatti sekä Ca, Mg, Fe, Al, Zn Tetrasykliinit, fluorokinolonit, bisfosfonaatit

8 3. GI-kanavan ph-muutokset - Useimmat LA:t heikkoja happoja / emäksiä - Liukenemiseen tarvitaan käänteiset olosuhteet GI-kanavan ph:n nousu lisää happaman LA:n liukenemista & heikentää sen imeytymistä GI-kanavan ph:n lasku lisää emäksisen LA:n liukenemista & heikentää sen imeytymistä Lopputulos? - Ketokonatsoli; Protonipumpun estäjät mahan ph ketokonatsoli ei liukene ei imeydy, vaikka olosuhteet muuten OK

9 4. Mahan tyhjenemisnopeuden muutokset - Prokineettiset (kolinergiset) LA:t nopeuttavat mahan tyhjenemistä, esim. metoklopramidi ja sisapridi - Antikolinergit hidastavat, esim. trisykliset masennuslääkkeet + neuroleptit - Imeytymisnopeus muuttuu, imeytyvä LA-määrä ei juuri muutu - Hitaasti liukenevat LA:t Liukenemisaika liukeneva osuus imeytyvä osuus kliinisiä haittoja - mm. digoksiini, nitrofurantoiini

10 5. Kuljetusproteiinit, varsinkin p-glykoproteiini - Aktiivinen kuljetus solukalvon läpi; kapasiteetti rajallinen, saturoituva - Löydettiin aikanaan sytostaateille resistenteistä syöpäsoluista - Merkitystä vain huonoliukoisten / matalina annoksina käytettävien LA:en imeytymiselle - Inhibiittoreita mm.: verapamiili + diltiatseemi, klaritromysiini, siklosporiini, itra- & ketokonatsoli - Induktoreita: rifampisiini, mäkikuisma Mäkikuisman takia mm. menetetty siirrännäiselimiä (siklosporiinin inhibitio) LUONTAISTUOTTEET VAARATTOMIA?! TURVALLISIA?!?!?!

11 JAKAUTUMISVAIHE KAIKKI lääkemuodot + antoreitit - Kudosesteet aivoissa, keskushermostossa, sukusoluja tuottavissa elimissä ja istukassa suojaavat niitä vierasaineilta siis myös LA:lta - Suuria yksilöiden välisiä eroja 1. Plasman proteiineista syrjäytyminen - Kliinisesti vähäinen merkitys - LA:n sitoutumisasteen kantajaproteiineihin tulee olla yli 90% ja LA:n jakautumistilavuuden pieni, jotta sillä olisi kliinistä merkitystä

12 2. Kuljetusproteiinien toiminnan muutokset - Keskeinen interaktiomekanismi - P-glykoproteiinit + BBB suojaavat aivoja - P-glykoproteiinien esto tulevaisuuden syöpähoitoa? Syöpäsolujen p-g:n esto sytostaatin vaikutus suoraan syöpäsolun tumaan (valspodar) - kinidiini / verapamiili digoksiinimyrkytys, vaikka digoksiinin plasmapitoisuus terapeuttinen - P-glykoproteiinien interaktioriskin keksiminen inhibiittorien + induktorien löytäminen uusien LA:n tutkimusvaiheessa

13 METABOLIAVAIHE - Monet LA:t rasvaliukoisia imeytyminen + jakautuminen kohdekudoksiin - Vierasainemetabolia rasvaliukoiset aineet vesiliukoisemmiksi erittyvät helpommin - Vierasaineiden myrkyllisyys vähenee - Metaboliatuotteet interaktioiden kannalta!!! - 1.vaiheen oksidatiivinen metabolia (CYP:it!) - 2.vaiheen konjugaatioreaktiot Useimmilla LA:lla molemmat, osalla vain toinen - Maksa! CYP myös aivoissa, keuhkoissa, sydämessä, ohutsuolen seinämässä, istukassa

14 1. Oksidatiivisen LA-metabolian polymorfiat - Redox-reaktiot, CYP:it katalysoivat 70-80% LA:sta, joilla oksidatiivista metaboliaa - CYP 3A-perhe 30%, 2C 20%, 1A2 13%, 2E1 7%, 2A6 4%, 2D6 2%, 2B6 1%, muut yhteensä 23% SUBSTRAATIT, INHIBIITTORIT, INDUKTORIT!!! - CYP 3A4 (lähes kaikki LA-ryhmät). CYP 2D6 (opiaatit, β-salpaajat, monet psyykenlääkkeet) - Myyntiluvat! Entsyymit interaktioriskit - Ihmiset polymorfisia CYP-geenien suhteen: hitaat < normaalit < nopeat metaboloijat

15 - CYP 2C9 ultranopeita ei tunneta, normaali aktiivisuus 99%:lla. Hitaita 1% mm. varfariini, losartaani, amiodaroni - CYP 2C19 ultranopeita ei tunneta, normaali aktii-visuus 97%:lla. Hitaita 3% fenytoiini, omepratsoli - CYP 2D6 ultranopeita 1-3%, normaali aktiivisuus 91-94%:lla. Hitaita 5-7% kodeiini, tramadoli, trisykliset antidepressiivit, neuroleptit, β-salpaajat, rytmihäiriölääkkeet - Erot metabolianopeudessa jopa 1000x - Terapeuttisissa annoksissa 50x eroja molempiin suuntiin

16 - Varfariini: hitaalle metaboloijalle 5mg/viikko, normaalille 5mg/vrk verenvuotoriski alussa!!! - Suuria eroja rotujen välillä: esim. CYP 2C19 aktiivisuus aasialaisilla on eurooppalaisiin verrattuna selvästi vähäisempää, vaikka varsinaisia hitaita metaboloijia on vähän - Ympäristötekijät CYP-entsyymiaktiivisuuden ilmeneminen väestötasolla ravinto, infektiot, sairaudet, lääkkeet, nautintoaineet - Useat LA:t metaboloituvat kahden tai useamman CYP:in kautta puutteet yhden toiminnassa kompensoitavissa

17 2. Konjugaatioreaktiot - LA:een liitetään jokin elimistön oma polaarinen molekyyli LA:t vesiliukoisemmiksi eritys - Reaktiot vaativat energiaa energiantuotantoa katalysoi joukko entsyymejä osa polymorfisia - Entsyymit indusoituvia / inhiboituvia - Tärkein: UGT eli UDP-glukuroniditransferaasi pystyy konjugoimaan nopeasti rakenteeltaan hyvin erilaisia yhdisteitä, myös endogeenisia, esim. bilirubiini + steroidit - Glukuronidaatio keskeinen mm. digoksiinin, kloramfenikolin ja morfiinin eliminaatiossa

18 - Rifampisiini (RMP) indusoi, natriumvalproaatti inhiboi glukuronidaation inhibition kautta LAinteraktioita? Tutkitaan - N-asetyylitransferaasi mm. klonatsepaamin asetylaatio - NAT2 polymorfinen n.50% suomalaisista hitaita asetyloijia, taustalla NAT2:n mutaatio - GST = glutationi-s-transferaasi katalysoi sulfaattikonjugaatiota induktio / inhibitio estrogeenihoitojen teho? - Metyyliryhmän konjugaation katalysaattorina mm. COMT (katekoli-o-metyylitransferaasi) - COMT-inhibitio entakaponi

19 3. Metabolian inhibitio (1.vaiheen metaboliassa) 3.1. ENSIKIERRON METABOLIAN muutos = metabolia ennen kuin LA keskeiseen verenkiertoon p.o.-lääkkeellä maksassa ja ohutsuolen epiteelissä - EK-metabolian inhibitio merkittäviä interaktioita LA:lla, joilla voimakas EK-metabolia hyötyosuus normaalisti matala - EK-metabolian takia pieni hyötyosuus mm.: 30-50%: midatsolaami, titsanidiini, venlafaksiini 10-20%: atorvastatiini, felodipiini, simvastatiini, selegiliini, verapamiili alle 10%: buspironi, ergotamiini, lovastatiini

20 - Esim. LA:n H.O. normaalissa EKM:ssa 5% EKMinhibition aikana 100% muutos 2000%. Jos LA:n H.O. normaalin EKM:n aikana 90% ja EKMinhibition aikana 100%, muutos vain 10% ei kliinistä merkitystä - Greippimehun suolen seinämässä aiheuttama CYP 3A4 inhibitio EKM:n kautta interaktio 3.2. VAIKUTUS LÄÄKEAINEEN ELIMINAATIOON KUMULOITUMINEN - Lääke säännöllisesti vakaan tilan pitoisuus n.5 T½:ssa - Maksametabolian inhibitio vakaan tilan pitoisuus = LA kumuloitumassa LA-pitoisuus toksiseksi pitoisuusriippuvaisia haittoja

21 3.3. AIHIOLÄÄKKEET (=PRODRUG) - LA inaktiivinen metaboliareaktiossa farmakologisesti vaikuttavaan muotoon - Mm. kodeiini maksassa + ilmeisesti myös aivoissa morfiiniksi. Kodeiini ei analgeettinen. - Tramadoli, etyylimorfiini, proguaniili, klopidogreeli, losartaani, tamoksifeeni, syklofosfamidi - Terfenadiini metaboliitti lääkkeeksi; feksofenadiini - Interaktioita vaikea huomata, koska haittoja ei yleensä tule: lääkehoito ei vain tehoa

22 4. Metabolian induktio = Metaboloivien entsyymien toiminta ; CYP:it, UGT- ja GST-entsyymit - Usein ympäristötekijöiden vaikutuksesta - Induktori muiden aineiden & oma hajoamisnopeus - Vierasainemetabolian induktio reversiibeli lakkaa, kun induktori on poistunut elimistöstä - Yli 90% induktioista: RMP, karbamatsepiini, fenytoiini, mäkikuisma, fenobarbitaali - Lääkkeen teho pahinta, jos pienelläkin pitoisuuden laskulla vakavia seurauksia rytmihäiriölääkkeet, immunosuppressantit, e-pillerit

23 - Induktion purkaminen & induktorin poistaminen potilaan lääkityksestä hankalaa parasta olisi, jos induktori voitaisiin korvata toisella LA:lla - Aihiolääkkeet: Induktio tehon LISÄYS haittavaikutusten lisäys 5. Maksan verenvirtauksen muuttuminen - LA:t, joiden puhdistumaa maksan verenvirtaus rajoittaa kliininen merkitys vähäinen ERITYSVAIHE - ENTEROHEPAATTINEN KIERTO sapen kautta erittyvillä LA:lla monia interaktioita

24 - Osa suoloista & pienimolekyylisistä LA:sta imeytyy takaisin verenkiertoon jos LA muuttaa: 1. Virtsan ph:n muutos - Virtsan ph LA:n ionisoitumisaste LA:n reabsorptio primaarivirtsasta verenkiertoon - Korkea ph heikot hapot (pka 3,0-7,5) pysyvät tubuluksissa virtsan mukana pois. Heikot emäkset (pka 7,5-10) diffuusiolla verenkiertoon. - Matala ph heikot emäkset jäävät tubuluksiin virtsan mukana pois. Heikot hapot takaisin verenkiertoon. - Virtsan ph:n manipulointi VTI:n ja ASAmyrkytysten hoidossa

25 2. Aktiivinen eritys (transportteriproteiinit) - p-glykoproteiinin toimintaa inhiboivat LA:t voivat estää p-g:n substraattien erittymistä sappeen - Esim. siklosporiini digoksiinin T½ nousee digitalismyrkytys - Muiden transportterien merkityksen ja toiminnan ymmärtäminen lisää interaktioita? 3. Vaikutus munuaisten verenkiertoon - Tulehduskipulääkkeet!!! - Syklo-oksygenaasin inhibitio PGE-synteesin esto

26 - Prostaglandiinit = verisuonia laajentavia kudoshormoneja synteesin esto verisuonet supistuvat verenpaine munuaisten verenkierto munuaispuhdistuma Na-retentio reniini-angiotensiinijärjestelmä aktivoituu verenpaine edelleen NSAID:t heikentävät kaikkien verenpainelääkkeiden (ei Ca-salpaajien) tehoa NSAID:t lisäävät mm. litiumin ja metotreksaatin pitoisuuksia akuutin toksisuuden riski kasvaa

27 FARMAKODYNAAMISET INTERAKTIOT / TÄRKEIMMÄT INTERAKTIOMEKANISMIT = vähintään yhden lääkkeen vaikutus muuttuu ILMAN että lääkkeiden pitoisuudet muuttuvat 1. Agonismi antagonismi - Yhteiskäyttö mm. antidootit myrkytyksissä - Tavallista: astmaatikolla sydän- ja verenpainelääkkeenä β-salpaaja keuhkoputkia avaavat β- adrenergiset LA:t kumoavat β-salpaajien tehon molempien sairauksien hoito

28 AGONISMI-ANTAGONISMITAPAUKSIA UHRI SYYLLINEN KLIININEN VAIKUTUS Varfariini K-vitamiini Varfariinin vaik. kumoutuu Sulfonyyli- Kortikosteroidit Diabeteksen hoitovaste ureat Levodopa Klooripromatsiini Parkinson-oireet lisääntyvät Salbuta- β-salpaajat Salbutamolin ym. vaikutus moli ym. kumoutuu Bentso- Kofeiini, Flumat- Unilääkevaikutus, vaikudiatsepiinit seniili tus kumoutuu Opiaatit Naloksoni vaikutus kumoutuu Aspiriini Ibuprofeeni Sydän-/verisuonivaikutukset (pieni an.) heikkenevät / estyvät

29 2. Additiivinen / potentoiva yhteisvaikutus = 2:n /useamman LA:n vaikutus/haitta samaan elimeen/elinjärjestelmään vaikutus / haitta korostuu toksisuus lisääntyy - Verenpaineeseen 5-6 LA-ryhmän yhdistelmiä yksi hyötyy + VP pysyy kurissa, toiselle huomattavia haittoja - Hankalia yhdistelmiä: Antikolinergi + neurolepti = antikolinergiset haitat. Bentsot + alkoholi / väsyttävät antihistamiinit = keskushermoston lamaantuminen. Kalium + K-säästävät diureetit = hyperkalemia, (vakavat) sydämen rytmihäiriöt.

30 2.1. POTENTOITUVA HAITTAVAIKUTUS - Myös silloin, kun eri tarkoituksiin käytettävät LA:t vaikuttavat haitallisesti samaan elinjärjestelmään - Esim. NSAID + SSRI yhdistelmän vaikutukset veren hyytymiseen trombosyyttiaggregaatio heikkenee 5-HT -takaisinotossa lähes yhtä paljon kuin NSAID:ta käytettäessä GI-kanavan verenvuotoriski kasvaa kombinaatiolla 15x!!! - Epäselektiivisillä 5-HT 2 takaisinoton estäjillä tai noradrenaliinin (NA) / dopamiinin (D) takaisinoton estäjillä riskiä / ongelmaa ei ole - SSRI + sydän-asa GI-verenvuotoriski 7-8x - COX-2 selektiivisten kohdalla epäselvyyttä

31 2.2. SEROTONIINISYNDROOMA - Serotoniinin =5-hydroksitryptamiinin a) eritystä lisäävät b) sen takaisinottoa presynaptiseen hermopäättee-seen estävät c) synapsiraon serotoniinin hajotusta estävät LA:t 5-HT-määrä synapsiraossa keskushermoston 5-HT-aktiivisuus vakavia keskushermosto-oireita = serotoniinisyndrooma hengenvaara (kuolemantapauksia vuosittain) - Lihasjäykkyys, vapina, hyperrefleksia, ataksia, lihasten koordinaatiovaikeudet, ahdistuneisuus, levottomuus, sekavuus, hikoilu, lievä kuume, ripuli. Verenpaine + syke voivat olla normaalit.

32 - Vakavan muodon oireita: kooma, maligni hypertermia, DIC (= disseminoitunut intravaskulaarinen koagulaatio = verihyytymiä muodostuu joka puolelle kehoa), kuolema - Oireet alkavat usein muutamassa tunnissa lääkityksen aloittamisesta vrt. maligni neuroleptisyndrooma, jossa oireita vasta 4-7 päivän päästä; erotusdiagnostiikka hankalaa!!! - EI : MAO-estäjä + MAO-estäjä MAO-estäjä + SSRI SSRI + SSRI (+ SSRI) CYP 2D6 inhibiittori + MAO-estäjä CYP 2D6 inhibiittori + SSRI

33 - Erityisesti fluoksetiini + paroksetiini CYP 2D6 inhibitio & samanaikainen serotonerginen vaikutus!!! - Kodeiini + morfiini ±turvallisia serotoniinivaikutusten suhteen; eivät estä 5-HT -takaisinottoa - Pentatsosiini, petidiini, dekstrometorfaani, tramadoli potentiaalisia 5-HT-syndrooman aiheuttajia; useita tapauksia dokumentoitu MAO-estäjien käyttäjille EI esim. dekstrometorfaania sisältävää yskänlääkettä - Triptaanit 5-HT1-agonisteja ainakin teoreettinen SS-riski, jos yhtä aikaa muiden serotonergisten LA:en kanssa

34 - MÄKIKUISMA pahimpia SS:n aiheuttajia! SS:n hoitoon klooripromatsiinia i.v. SS:n riski serotonergisten LA:en suosion ja niiden kehitystyön takia 2.3. TYRAMIINIREAKTIO - Tyramiini = biogeeninen amiini; runsaasti juustoissa, (valko)viinissä, palvatussa /savustetussa lihassa - MAO-estäjät + ko. ruoka-aineet tyramiinireaktio verenpaine, rytmihäiriöt, takykardia, punoitus + turvotus, kuume, anafylaksian kalt. hengitystieoireet, verensokerin nousu

35 - Moklobemidi, selegiliini, linetsolidi EI SSRI:n/ NA hermopäätteistä vapauttavien LA:n kanssa metamfetamiini, metyylifenidaatti, efedriini, deksamfetamiini, fenyyliefriini, petidiini Adrenergisen syndrooman hoito oireenmukaista antidootteja: α-salpaajat, β-salpaajat & nitraatti-infuusio 3. Lääkeinteraktiot + pitkä QT-aika - Johtumishäiriöt sydämen rytmihäiriöt yleisimpiä syitä LA:n myyntiluvan epäämiseen / peruuttamiseen - Johtavat usein hengenvaarallisiin kammioperäisiin arytmioihin (QT-aika: sydämen repolarisaaatio)

36 - Kliiniset seuraukset vaihtelevat; nyrkkisääntönä nainen >>> mies, vanha >>> nuori Elektrolyyttihäiriöt, diureettilääkitys, matala syke, sydämen vajaatoiminta, digoksiinin käyttö ja geneettinen alttius lisäävät riskiä. - Amiodaroni + disopyramidi + sotaloli - Prokaiiniamidi + kinidiini - Erytromysiini + klaritromysiini - Haloperidoli + tioridatsiini + klooripromatsiini - Halofantriini + kinidiini + klorokiini - Metadoni - Myyntilupa peruttu: sisapridi, droperidoli, astemitsoli, terfenadiini, grepafloksasiini

37 INTERAKTIOITA LÄÄKEAINERYHMITTÄIN 1. ALKOHOLI Interaktiotilanteet: a) Samaan aikaan alkoholin kanssa otettu lääke aiheuttaa antabus-tyyppisen reaktion b) Alkoholin käyttö lisää samaan aikaan otetun lääkkeen keskushermostoa lamaavaa vaikutusta Alkoholi hajoaa asetaldehydiksi etikkahapoksi Antabusreaktio johtuu asetaldehydin kertymisestä elimistöön ja sen toksisesta vaikutuksesta

38 - Antabusreaktion oireet krapula: kasvojen punoitus, päänsärky, pahoinv., verenpaine, hikoilu - Alkoholidehydrogenaasi polymorfinen eroja yksilöiden välillä päihtymisasteessa + nopeudessa sekä krapulan voimakkuudessa Alkoholi + metronidatsoli / ketokonatsoli = antabusreaktio Alkoholi + disulfiraami = antabushoito Alkoholi + diabeteslääkkeet = verensokerin lasku voimistuu hypoglykemiavaara Krooninen juopottelu indusoi CYP-metaboliaa

39 - Alkoholi + pkv-lääkkeet hengityslama - Alkoholi + bentsodiatsepiinit = sedaatio, hengityksen lamaantumisen riski - Alkoholi + tri-/tetrasykliset masennuslääkkeet / fentiatsiinit kliininen väsymys, keskushermostolama kooma, hengityksen pysähtyminen - Alkoholi + 1.polven antihistamiinit voimakas kliininen väsymys, koordinaatiovaikeudet 2. ANTIBIOOTIT - β-laktaamit turvallisia muuttumattomana munuaisten kautta kliinisesti merkittävää vain niiden taipumus lisätä metotreksaatin pitoisuutta luuytimessä

40 - Tetrasykliinit kelaatio 2-/3-arvoisten kationien kanssa + antasidit + sukralfaatti - Makrolidit osa voimakkaita CYP 3A4 inhibiittoreita lukuisia interaktioita; pahin erytromysiini + sisapridi QT-aika vakavia rytmihäir. - Aminoglykosidit vain sairaalakäytössä, i.v. samaan aikaan ei munuaisille + sisäkorvalle toksisia LA:ta vaurioitumisriski! - Fluorokinolonit kelaatio. Siprofloksasiini saattaa nostaa varfariinin pitoisuuksia veressä. - Sulfajohdokset sulfametoksatsoli voimakas CYP 2C9 inhibiittori varfariinin + p.o. diabeteslääkkeiden pitoisuudet verenvuodot + hypoglykemiavaara

41 - Muita hankalia antibiootteja: linetsolidi, metronidatsoli, rifampisiini 3. ANTIHISTAMIINIT - Terfenadiini + astemitsoli menettivät myyntilupansa interaktioiden takia yhteiskäyttö CYP 3A4 -inhibiittorien kanssa useita - Akrivastiini + setiritsiini + feksofenadiini + loratadiini ei tiettävästi LA-interakioita - Difenhydramiini + hydroksitsiini BBB:n läpi sedaa-tio. Muiden keskushermostoa lamaavien LA:en vaikutus. - Jotkut 2.polven AH:t ehkä voimistavat pkv:en + alkoholin vaikutusta ihmisten väliset erot!!!

42 4. ANTIKOAGULANTIT & ANTITROMBOOTIT - Varfariini Verenvuotoriski 2 tavalla: a) interaktio muuttaa varfariinin pitoisuutta b) interaktiolla on additiivinen vaikutus veren hyytymisjärjestelmään - Amiodaroni, gemfibrotsiili, fluvastatiini CYP 2C9 inhibiittoreita verenvuotoriski - Suoliston normaaliflooraa tuhoavat antibiootit K-vitamiinipitoisuus verenvuotoriski - Useita varfariini + mikonatsoli; varfariini + metronidatsoli monia läheltä piti tilanteita Varfariiniannos jo etukäteen!!! Paikallishoito OK (voiteet, emätinpuikot)

43 - Kolestyramiini + lääkehiili inhiboivat merkittävästi varfariinia + muita antikoagulantteja INR laskee - INR-lasku myös CYP 2C9 induktoreilla, mm. karba-matsepiini, rifampisiini, mäkikuisma - Fenytoiini CYP 2C9 inhibiittori varfariinin + muiden kumariiniantikoagulanttien vaikutus INR nousee verenvuotoriski kasvaa - SSRI:t + varfariini INR ei riitä monipuolisempia veren hyytymisen mittareita - NSAID:t + varfariini EI!!! INR kerro kaikkea jopa Pharmacassa virheellistä tietoa eri NSAIDvarfariini yhdistelmien turvallisuudesta

44 - Tiklopidiini + klopidogreeli; Klopidogreeli aihiolääke CYP 3A4 aktivoi CYP 3A4 induktorit & inhibiittorit muuttavat klopidogreelivastetta - Koskee myös tiklopidiinia - Molemmat voimakkaita CYP 2B6 inhibiittoreita esim. syklofosfamidin (aihiolääke) teho 5. ANTIPSYKOOTIT A) klassiset antipsykootit; esim. klooripromatsiini, klooriprotikseeni, haloperidoli, perfenatsiini runsaasti haittavaikutuksia + maligni neuroleptisyndrooma yhteiskäyttö ongelmallista & tasapainoilua haittojen + terapeuttisen tehon kanssa

45 B) Atyyppiset neuroleptit, mm. klotsapiini, olantsapiini, sertindoli, ketiapiini, risperidoni, aripipratsoli vähemmän haittoja kuin klassisilla - CYP 1A2 + 2D6 + 3A4 pääosa neuroleptien metaboliasta kaikki näiden aktiivisuutta muuttavat LA:t + muut tekijät lisäävät interaktioriskiä 6. BENTSODIATSEPIINIT & BUSPIRONI - Useimmat BD:t CYP 3A4:n kautta voimakkaat 3A4:n inhibiittorit, esim. atsolit, erytromysiini, verapamiili + diltiatseemi varsinkin midatsolaamin + triatsolaamin pitoisuudet hyötyosuus jopa +450%!!!

46 - Alpratsolaami, tsopikloni, tsolpideemi, tsaleploni + muut uudemmat BD-johdokset riskialttiita - Loratsepaami, tematsepaami, oksatsepaami CYP-metaboliasta riippumattomia - Diatsepaami CYP 2C19:n kautta - BD:en terapeuttinen leveys suuri välitön hengityslaman riski vain, jos samaan aikaan otettu muitakin keskushermostoa lamaavia aineita - Buspironi = 5-HT-aktiivisuutta lisäävä anksiolyytti; erittäin matala hyötyosuus runsaan EKmetabolian takia CYP 3A4 inhibiittori hyötyosuus SEROTONIINISYNDROOMA

47 7. DIABETESLÄÄKKEET - Alkoholi + mikä tahansa diabeteslääke vakavan hypoglykemian riski - Insuliini s.c. ei imeytymisvaiheen interaktioita - Metformiini poistuu munuaisten kautta maitohappoasidoosin riski munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla - NSAID:t munuaisten verenkierto maitohappoasidoosin riski - Sulfonyyliureat merkittäviä interaktioita CYP 2C9 inhibiittorien kanssa verensokeri hypoglykemia tajuttomuus

48 - Tarkkana antibiootti- & sienilääkekuurien kanssa! Atsolit, terbinafiini pahoja (CYP 2C9-inhibitio) CYP 2C9 induktorit, mm. rifampisiini SUR:t metaboloituvat liian nopeasti heikko teho huono hoitotasapaino - Repaglinidi + nateglinidi** CYP 2C8/9 + 3A4 entsyymien inhibitio vakavia hypoglykemioita - Molemmat CYP:it polymorfisia suuri vaikutus interaktioriskiin & haittojen voimakkuuteen - Pioglitatsoni + rosiglitatsoni metaboloituvat niinikään CYP 2C8/9:n ja CYP 3A4:n kautta samat interaktioriskit kuin **

49 8. EHKÄISY & HORMONIKORVAUSHOITO - Ongelmia, jos estrogeenien pitoisuudet laskevat interaktion takia - Lääkehiili + kolestyramiini imeytymisvaiheessa vähintään 3-4 tunnin väli - Entsyymi-induktio lisää naishormonien puhdistumaa ehkäisyvalmisteen / hormonikorvaushoidon teho - Monet antibiootit, virus-, epilepsia-, Parkinson- ja sienilääkkeet & mäkikuisma hormonivalmisteiden estrogeeni- / progestiinipitoisuudet tehon heikkeneminen

50 - E-pillerit inhiboivat eniten CYP 1A2:ta sekä 2Cperhettä mm. tsolmitriptaani, olantsapiini, ibuprofeeni, selekoksibi, VARFARIINI - Hormonikorvaushoito inhiboi eniten CYP 2B6:ta syklofosfamidi + bupropioni hoito tehotonta 9. EPILEPSIALÄÄKKEET - Lähes kaikki indusoivat LA-metaboliaa, eniten fenytoiini + karbamatsepiini runsaasti interaktioita - Karbamatsepiini CYP 1A2 + 3A4 muiden lääkkeiden annosten nostaminen. Lääkitystä purettaessa pienennettävä muiden annoksia hyvissä ajoin.

51 - Induktio häviää lääkkeestä riippuen 2-4 viikossa - Fenytoiini metaboloituu CYP 2C9 + 2C19 kautta riskitekijöitä: fluvoksamiini, flukonatsoli, metronidatsoli, sulfametoksatsoli. Omepratsoli, klaritromysiini, fluvastatiini, fluvoksamiini, fluoksetiini. - Karbamatsepiinin omalle metabolialle CYP 3A4 inhibitio haitallinen luuydintoksisuus! - Gabapentiini, vigabatriini, lamotrigiini, felbamaatti, topiramaatti, levetirasetaami interaktiopotentiaali useimmilla varsin pieni - Vanhan polven epilepsialääkkeet indusoivat (karbamatsepiini, fenytoiini) / inhiboivat (valproaatti) ainakin lamotrigiinin metaboliaa

52 10. IMMUNOSUPPRESSIIVIT - Kortikosteroidit, siklosporiini, takrolimuusi, sirolimuusi, mykofenolaatti(mofetiili) - Interaktioherkkyys suuri; interaktioiden kliininen merkitys huomattava (terapeuttinen leveys pieni) - Pitoisuuden lasku hyljintäreaktiot käynnistyvät. Pitoisuuden nousu toksisuus kasvaa LA-pitoisuuksien seuranta hoidon aikana ensiarvoista potilasturvallisuuden kannalta CYP 3A4 inhibiittorit vasta-aiheisia siklosporiini-, takrolimuusi-, sirolimuusi- ja metyyliprednisolonihoitojen aikana

53 CYP 3A4 induktorit ko. LA:en teho - Mykofenolaatti aihiolääke aktiivisella metaboliitilla runsas EH-kierto ei kolestyramiinia + lääkehiiltä - Siklosporiini + metaboliittinsa valspodar voimakkaita CYP 3A4-, OATP2- ja p-glykoproteiinien inhibiittoreita suuri interaktiopotentiaali - Valspodar voimakkain tunnetuista p-glykoproteiinin inhibiittoreista 11. KIPULÄÄKKEET OPIOIDIT - Heikoista opioideista etyylimorfiini + kodeiini +

54 tramadoli aihiolääkkeitä aktivaatio CYP 2D6:n välityksellä - Länsimaissa joka 15.ihmiseltä puuttuu CYP 2D6 aktiivisuus kipulääkitys ei tehoa, haitat korostuvat (erityisesti tramadolilla) - Keskivahva opioidi buprenorfiini parenteraalisesti / resoriblettinä EK-metabolia vältetään. Muutoin CYP 3A4 inhibiittorit tekisivät hoidosta +-tehottoman. - Vahvoista opioideista fentanyyli + morfiini CYP 3A4:n kautta induktio / inhibitio annoskoko! - Metadoni; interaktioita CYP 1A2 inhibiittorien kanssa

55 - Oksikodoni CYP 2D6 + 3A4 kautta oksimorfoniksi & noroksikodoniksi - Analgeettinen teho oksimorfonilla moninkertainen oksikodoniin verrattuna CYP 2D6 inhibitio tai geneettisesti alhainen entsyymiaktiivisuus analgesia puutteellista - Noroksikodoni INAKTIIVINEN metaboliitti - HUOM! Opiaattien kombinointiin muiden LA:n kanssa liittyy hyvin usein farmakodynaamisia interaktioita keskushermostoa lamaavan vaikutuksen voimistuminen voi olla hengenvaarallista!

56 NSAID:t - Munuaisverenkierto heikkenee verenpaine VP-lääkkeiden teho (ei mini-asa mg/vrk) - GI-kanavan verenvuodot + perforaatiot todennäköisesti tavallisin lääkekuoleman syy NSAID:t estävät hieman tromboksaani A 2 :n ja merkittävästi mahan limakalvoja suojaavien PRO- STAGLANDIINIEN synteesiä verenvuotoriski - Jos samanaikaisesti muita veren hyytymiseen vaikuttavia LA:ta (SSRI:t, antikoagulantit) riski moninkertaistuu - Jos NSAID-hoitoa ei voida välttää mahansuojalääkitys

57 - NSAID:t voivat viedä mini-/ sydänaspiriinin tehon sitoutumalla samaan reseptoriin niiden kanssa ibuprofeenia yli 60 päivänä vuodessa mini- ASAn teho sydäninfarktin riski n. 3x NSAID:ta käyttämättömiin verrattuna!!! Infarktikuolleisuus kaksinkertainen. - Satunnaisella käytöllä ei todettu vastaavaa - Diklofenaakki vähiten haitallinen NSAID 12. LIPIDILÄÄKKEET - Etsetimibin plasmapitoisuus moninkertaistuu yhteiskäytössä siklosporiinin kanssa - Kombinointi muiden lipidilääkkeiden kanssa voi lisätä lihasvaurioriskiä

58 - Statiineilla oksidatiivinen metabolia ei rosuvastatiini + pravastatiini - CYP 3A4 + 2C9 atorva-, fluva-, lova-, simvastatiini - Lihasvauriot interaktion seurauksena / ilman sitä - Vaurioiden mekanismia ei kunnolla tunneta - CYP- ja OATP- geenien polymorfia selittänee ainakin osan lihasvaurioiden synnystä - CYP 3A4 inhibiittorit EK-metabolia estyy lova- & simvastatiinin pitoisuudet 10-30x, atorvastatiinin 3x. Muille statiineille CYP 3A4 inhibiittoreista ei haittaa.

59 - Lihasvaurioiden kannalta vaarallisimpia: statiini + fibraatti & statiini + siklosporiini - Rabdomyolyysia statiini-fibraattihoidosta (gemfibrotsiili) useita kuolemantapauksia USA:ssa 13. MASENNUSLÄÄKKEET - Yli 5% aikuisista suomalaisista käyttää päivittäin - Turvallisimmat SSRI:t sertraliini, sitalopraami, essitalopraami - Moklobemidillä uusista antidepressiiveistä ehkä eniten interaktioita mahansuojalääkitys, kun moklobemidiä / SSRI:tä samaan aikaan NSAID:n kanssa

60 14. RYTMIHÄIRIÖLÄÄKKEET - Ei ole rytmihäiriölääkettä, joka ei aiheuttaisi rytmihäiriöitä. Terapeuttinen leveys pieni pitoisuusmittauksia - Useimmilla CYP-metabolia; monet lisäksi CYPinhibiittoreita! - Amiodaroni CYP 2C9 inhibiittori mm. varfariinin vaikutus. Interaktio kliinisesti merkittävä. - Kinidiini CYP 2D6- ja p-glykoproteiini inhibiittori estää monia β-salpaajia ja mm. flekainidia - Diltiatseemi + verapamiili CYP 3A4- & p-glykoproteiini inhibiittoreita amiodaronin, disopyramidin, kinidiinin & oma metabolia

61 15. SIENILÄÄKKEET - Monet hyvin voimakkaita oksidatiivisen metabolian inhibiittoreita tiedostettu ongelma otetaan huomioon lääkettä määrättäessä - Flukonatsoli + mikonatsoli CYP 2C-perheen inhibitio varfariinin kanssa verenvuotoriski - Ketokonatsoli + itrakonatsoli selektiivinen CYP 3A4:n esto monet LA-ryhmät - Terbinafiini voimakas selektiivinen CYP 2D6 esto monet pkv-lääkkeet!!! esim. statiinihoito sujuu ongelmitta

62 16. VERENPAINELÄÄKKEET - Kombinoinnista etuja kliinisessä työssä päivittäin yhdistelmistä synergiaa - Riskit tiedostettava! Varsinkin diureettien + β-salpaajien yhteiskäytössä verenpaineen liiallisen laskun riski korostuu fyysisen rasituksen ja voimakkaan hikoilun aikana - Psyykenlääkkeet α-adrenergisten reseptorien salpaus ortostaattisen hypotonian riski kaatumisen riski luunmurtumat ym.ym. - NSAID:t + verenpainelääkkeet munuaisten verenkierto verenpaine. Vp-lääkkeiden vaikutus heikkenee verenpaine edelleen.

63 ACE-estäjiä EI saa kombinoida: - Allopurinoli / atsatiopriini luuydintoksisuus - NSAID akuutti munuaisten vajaatoiminta ja kielen + kurkunpään + äänielinten turvotus - Kaliumia säästävät diureetit hyperkalemia Sartaaneja = AT2-salpaajia EI saa kombinoida: - CYP 2C9 inhibiittorit aihiolääke losartaani ei aktivoidu ei tehoa muiden ryhmien vplääkkeiden vaikutus korostuu alhaisen CYP 2C9- aktiivisuuden takia - Kaliumia säästävät diureetit hyperkalemia

64 β-salpaajia EI saa kombinoida: - Inhaloitavat β-sympatomimeetit molempien teho heikkenee - CYP 2D6 inhibiittorit monen β-salpaajan metaboliareitti - K-poistavat diureetit + sotaloli kammioperäisiä arytmioita Diureettien kanssa EI saa kombinoida: - Sydämen QT-aikaa pidentäviä LA:ta kammioperäiset arytmiat ; varsinkin tiatsidien + LOOP:ien kanssa (kaliumvaje) - Triamtereeni + indometasiini / diklofenaakki akuutti munuaisten vajaatoiminta - Muuten diureettien interaktiopotentiaali ±pieni

Lääkeaineiden yhteisvaikutukset (interaktiot) Salla Kalsi Proviisori

Lääkeaineiden yhteisvaikutukset (interaktiot) Salla Kalsi Proviisori Lääkeaineiden yhteisvaikutukset (interaktiot) Salla Kalsi Proviisori Termejä Synergistinen vaikutus = samansuuntainen vaikutus Antagonistinen vaikutus = vastakkainen vaikutus Additiivinen synergismi =

Lisätiedot

Lääkkeiden yhteisvaikutukset

Lääkkeiden yhteisvaikutukset 65. Lääkkeiden yhteisvaikutukset Lääkkeiden yhteisvaikutukset Useiden lääkkeiden samanaikainen käyttö on varsin yleistä ja joskus välttämätöntäkin. Potilaalla voi olla useita hoitoa vaativia sairauksia,

Lisätiedot

LÄÄKEAINEIDEN YHTEISVAIKUTUKSET Interaktio ohjelman hyödyntäminen Helsingin XXXI Lauttasaaren Keskusapteekissa ja Kuusankosken I apteekissa

LÄÄKEAINEIDEN YHTEISVAIKUTUKSET Interaktio ohjelman hyödyntäminen Helsingin XXXI Lauttasaaren Keskusapteekissa ja Kuusankosken I apteekissa LÄÄKEAINEIDEN YHTEISVAIKUTUKSET Interaktio ohjelman hyödyntäminen Helsingin XXXI Lauttasaaren Keskusapteekissa ja Kuusankosken I apteekissa Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD Projektityö

Lisätiedot

LÄÄKKEIDEN INTERAKTIOT SYÖPÄPOTILAAN HOIDOSSA

LÄÄKKEIDEN INTERAKTIOT SYÖPÄPOTILAAN HOIDOSSA LÄÄKKEIDEN INTERAKTIOT SYÖPÄPOTILAAN HOIDOSSA Jouni Ahonen, proviisori, FaT, LHKA KYSin apteekki ja Lääkekoulutus ja Konsultaatio Jouni Ahonen Oy Suomen Syöpäsairaanhoitajat, Kuopio 2015 1 SYÖPÄPOTILAAT

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Hyperici (Hypericum perforatum L.) herbae recent. extr. spir. sicc. (3,1-4,0:1) 40-73 mg respond. tot hypericin.

VALMISTEYHTEENVETO. Hyperici (Hypericum perforatum L.) herbae recent. extr. spir. sicc. (3,1-4,0:1) 40-73 mg respond. tot hypericin. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Hyperiforce Nova, tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Hyperici (Hypericum perforatum L.) herbae recent. extr. spir. sicc. (3,1-4,0:1) 40-73 mg respond.

Lisätiedot

Myös itsehoitolääkkeillä voi olla yhteisvaikutuksia - Sic!

Myös itsehoitolääkkeillä voi olla yhteisvaikutuksia - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 1/2012 TEEMAT Myös itsehoitolääkkeillä voi olla yhteisvaikutuksia Annikka Kalliokoski / Julkaistu 4.4.2012 Itsehoitovalmisteet voivat aiheuttaa yhteisvaikutuksia muiden

Lisätiedot

Lääkkeet muistisairauksissa

Lääkkeet muistisairauksissa Lääkkeet muistisairauksissa Muistihoitajat 27.4.2016 Vanheneminen muuttaa lääkkeiden farmakokinetiikkaa Lääkeaineen vaiheet elimistössä: Imeytyminen: syljen eritys vähenee, mahalaukun ph nousee, maha-suolikanavan

Lisätiedot

LIITE VALMISTEYHTEENVETO

LIITE VALMISTEYHTEENVETO LIITE VALMISTEYHTEENVETO 4 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mizollen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mitsolastiini (INN) 10 mg 3. LÄÄKEMUOTO Depottabletti. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1. Terapeuttiset indikaatiot

Lisätiedot

LÄÄKEHAITTOJEN EHKÄISYN MAHDOLLISUUDET

LÄÄKEHAITTOJEN EHKÄISYN MAHDOLLISUUDET UNIVERSITY OF TURKU LÄÄKEHAITTOJEN EHKÄISYN MAHDOLLISUUDET Sirkka-Liisa Kivelä professori, ylilää ääkäri Turun yliopisto, yleislää ääketiede Turun yliopistollinen keskussairaala, yleislää ääketieteen yksikkö

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää parasetamolia 500 mg ja kodeiinifosfaattihemihydraattia 30 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää parasetamolia 500 mg ja kodeiinifosfaattihemihydraattia 30 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Altermol 500 mg/30 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää parasetamolia 500 mg ja kodeiinifosfaattihemihydraattia 30 mg. Apuaine,

Lisätiedot

Kliininen lääkeaineoppi 2 op. Tammi-helmikuu 2014 Salla Kalsi Proviisori salla.kalsi@pkssk.fi p. 013 171 6693

Kliininen lääkeaineoppi 2 op. Tammi-helmikuu 2014 Salla Kalsi Proviisori salla.kalsi@pkssk.fi p. 013 171 6693 Kliininen lääkeaineoppi 2 op. Tammi-helmikuu 2014 Salla Kalsi Proviisori salla.kalsi@pkssk.fi p. 013 171 6693 Tietoa kurssista Luentoja 20 h + tentit (2 x 2 h) Kurssi kahdessa osassa (1+2) Oppikirjana:

Lisätiedot

Äidin lääkkeet ja imetys

Äidin lääkkeet ja imetys Taustaa Rintamaito on ideaali ravinnonlähde vastasyntyneelle lapselle Imetyksen hyödyt niin lapsen kuin äidin terveydelle, sekä äiti-lapsi suhteelle ovat kiistattomat WHO: täysimetys 6kk ikään asti, korvikkeita

Lisätiedot

Valmistetta ei tule käyttää tiineillä ja imettävillä nartuilla eikä koirilla, joilla on maksan vajaatoiminta.

Valmistetta ei tule käyttää tiineillä ja imettävillä nartuilla eikä koirilla, joilla on maksan vajaatoiminta. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Barbivet vet. 30 mg tabletti Barbivet vet. 60 mg tabletti 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine Yksi 30 mg tabletti sisältää fenobarbitaalia 30 mg. Yksi 60 mg tabletti

Lisätiedot

Eräitä kliinisen farmakologian peruskysymyksiä

Eräitä kliinisen farmakologian peruskysymyksiä 64. Eräitä kliinisen farakologian peruskysyyksiä Eräitä kliinisen farakologian peruskysyyksiä Iän vaikutus Vastasyntyneet ja pikkulapset Vastasyntyneillä ruoansulatuskanavan rakenne ja toiinnat ovat kypsyättöiä

Lisätiedot

A D M E. Lääkeaineinteraktiot. Haitalliset lääkeaineinteraktiot. Lääkeaineinteraktiot. Farmakokineettiset interaktiot. Farmakokineettiset interaktiot

A D M E. Lääkeaineinteraktiot. Haitalliset lääkeaineinteraktiot. Lääkeaineinteraktiot. Farmakokineettiset interaktiot. Farmakokineettiset interaktiot Lääkeaineinteraktiot Lääkeaineiden yhteisvaikutuksista Lääkehoidon erityiskysymyksiä (H52) Hyödyllisiä Haitallisia Haittavaikutukset Teho Anni-Maija Linden, FaT, yliopistonlehtori Biolääketieteen laitos,

Lisätiedot

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775985/2014 Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) enhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Viekirax-valmisteen enhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

Lääkeaineen vaiheet elimistössä

Lääkeaineen vaiheet elimistössä Lääkeaineinteraktiot Lääkkeestä johtuvat: Farmakokineettiset (imeytyminen, jakautuminen, eliminaatio) Farmakodynaamiset (lääkkeen vaikutus elimistöön) Lääkeaineiden yhteisvaikutuksista Lääkehoidon erityiskysymyksiä

Lisätiedot

LÄÄKKEIDEN VAIKUTUSMEKANISMIT

LÄÄKKEIDEN VAIKUTUSMEKANISMIT TADEM-TALK: KOVETIOAALISTE LÄÄKKEIDE VAIKUTUSMEKAISMIT TAPAUSESIMERKEI Professori Janne Backman ja LT Pauliina Molander Post graduate -koulutus 12.-13.5.2016 ämeenlinna Tiopuriinit Atsatiopriini ja 6-merkaptopuriini

Lisätiedot

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olmesartan medoxomil STADA 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Olmesartan medoxomil STADA 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Olmesartan

Lisätiedot

Lääkkeiden haittavaikutukset

Lääkkeiden haittavaikutukset Lääkkeiden haittavaikutukset Salla Kalsi Proviisori Ihoon ja ihonalaiskudokseen kohdistuvat haittavaikutukset Lääkeaineet voivat aiheuttaa erilaisia ihoreaktioita Esim. virukset voivat myös aiheuttaa samankaltaisia

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Canizol vet 400 mg tabletti koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. 1 tabletti sisältää: Vaikuttava aine:

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Canizol vet 400 mg tabletti koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. 1 tabletti sisältää: Vaikuttava aine: 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Canizol vet 400 mg tabletti koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 tabletti sisältää: Vaikuttava aine: ketokonatsoli 400 mg Täydellinen apuaineluettelo, katso kohta 6.1.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Nimotop 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Nimotop 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nimotop 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällystetty tabletti sisältää 30 mg nimodipiinia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee hoito keskeyttää ja ottaa yhteys eläinlääkäriin.

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee hoito keskeyttää ja ottaa yhteys eläinlääkäriin. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Meloxoral 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Meloksikaami 0,5 mg Apuaine: Natriumbentsoaatti 1,75 mg Täydellinen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli PAKKAUSSELOSTE Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos salbutamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. -

Lisätiedot

u Millaista on turvallinen lääkehoito u Turvallisen lääkehoidon erityiskysymyksiä/kohtia u Mitä jokainen voi tehdä

u Millaista on turvallinen lääkehoito u Turvallisen lääkehoidon erityiskysymyksiä/kohtia u Mitä jokainen voi tehdä Esityksen sisältö TURVALLINEN LÄÄKEHOITO -yhteinen tavoite Keravan Vammaisneuvosto ja Vanhusneuvosto 8.9.2016 u Millaista on turvallinen lääkehoito u Turvallisen lääkehoidon erityiskysymyksiä/kohtia u

Lisätiedot

Farmakokinetiikka. Farmakogenetiikka. Poikkeavan lääkevasteen riskitekijät. Lääkevasteen yksilöllisyys. Farmakogenetiikka

Farmakokinetiikka. Farmakogenetiikka. Poikkeavan lääkevasteen riskitekijät. Lääkevasteen yksilöllisyys. Farmakogenetiikka Potilaita, joilla sama diagnoosi Lääkevasteen yksilöllisyys Farmakogenetiikka Pekka Rauhala 2012 Hyvä lääkevaste Huono vaste - vaihda lääkettä Toksisuus suuri - vaihda lääkettä tai pienennä annosta Poikkeavan

Lisätiedot

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen.

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Acticam 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Acticam 5 mg/ml injektionesteliuosta sisältää: Vaikuttavat aineet Meloksikaami

Lisätiedot

Clomicalmin tehoa ja turvallisuutta ei ole varmistettu alle 1,25 kg painavilla eikä alle kuuden kuukauden ikäisillä koirilla.

Clomicalmin tehoa ja turvallisuutta ei ole varmistettu alle 1,25 kg painavilla eikä alle kuuden kuukauden ikäisillä koirilla. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Clomicalm 5 mg tabletti koiralle Clomicalm 20 mg tabletti koiralle Clomicalm 80 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Jokainen Clomicalm-tabletti sisältää:

Lisätiedot

Lääkityksien purku geriatrin näkökulma. Juha Jolkkonen Geriatrian erikoislääkäri Johtava ylilääkäri Vantaan kaupunki 26.11.2010

Lääkityksien purku geriatrin näkökulma. Juha Jolkkonen Geriatrian erikoislääkäri Johtava ylilääkäri Vantaan kaupunki 26.11.2010 Lääkityksien purku geriatrin näkökulma Juha Jolkkonen Geriatrian erikoislääkäri Johtava ylilääkäri Vantaan kaupunki Esityksen teemat perusperiaatteet antikolinergisesti vaikuttavat lääkkeet kipulääkkeet

Lisätiedot

Sydänlääkkeet ja liikunta

Sydänlääkkeet ja liikunta Sydänlääkkeet ja liikunta Beetasalpaajat S = selektiivinen (beeta-1-selektiivinen eli etupäässä sydämeen vaikuttava) V = vasodilatoiva eli verisuonia laajentava I = ISA (intrinsic sympathomimetic action)

Lisätiedot

Pronaxen 250 mg tabletti OTC , Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Pronaxen 250 mg tabletti OTC , Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Pronaxen 250 mg tabletti OTC 25.9.2015, Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Pronaxen 250 mg on tarkoitettu

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 20 mg mikronisoitua ebastiinia. Apuaine, jonka vaikutus

Lisätiedot

Lääkeainepitoisuuden määrittämisen edellytyksenä

Lääkeainepitoisuuden määrittämisen edellytyksenä Katsaus KARI LAINE Lääkeaineiden pitoisuusmittaukset ovat valikoiduissa tapauksissa merkittävä apu lääkehoidon toteutuksessa. Jotta resurssit kohdistettaisiin oikein, tulee harkita tarkoin, mitä pitoisuusmittauksia

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

Psyykenlääkkeet. Salla Kalsi. Proviisori

Psyykenlääkkeet. Salla Kalsi. Proviisori Psyykenlääkkeet Salla Kalsi Proviisori Ahdistuneisuus Yleistyneen ahdistuneisuushäiriön taustalla voi olla päihteidenkäyttö, kielteiset elämäntapahtumat, aivojen toimintahäiriöt yms. Oireita mm. jännittyneisyys,

Lisätiedot

IKÄIHMISET, ALKOHOLI JA TERVEYS

IKÄIHMISET, ALKOHOLI JA TERVEYS IKÄIHMISET, ALKOHOLI JA TERVEYS Apulaisylilääkäri Sari Leinonen Riippuvuuspoliklinikka, P-KSSK 18.11.2013 1 Vanheneva elimistö ja alkoholi Alkoholi jakaantuu kehossa nestetilavuuteen Iän myötä keho kuivuu

Lisätiedot

COX-1 vs. COX- 2 selektiivisyys. Kivun hoidossa käytettävät lääkeaineet. Kipu. Tulehduskipulääkkeet. Kipulääkkeet. Tulehduskipulääkkeet 10.1.

COX-1 vs. COX- 2 selektiivisyys. Kivun hoidossa käytettävät lääkeaineet. Kipu. Tulehduskipulääkkeet. Kipulääkkeet. Tulehduskipulääkkeet 10.1. Kivun hoidossa käytettävät lääkeaineet Pekka Rauhala 10.1. 2013 Mekanismiin perustuva luokittelu Kudosvauriokipu eli nosiseptiivinen kipu Hermovauriokipu eli neuropaattinen kipu Idiopaattinen kipu (Psykogeeninen

Lisätiedot

Huumeet ja lääkkeet kuolemansyynä. Pirkko Kriikku, FT, oikeuskemisti

Huumeet ja lääkkeet kuolemansyynä. Pirkko Kriikku, FT, oikeuskemisti Huumeet ja lääkkeet kuolemansyynä Pirkko Kriikku, FT, oikeuskemisti Oikeuslääketieteellinen kuolemansyyn selvitys Määritelty laissa (Laki kuolemansyyn selvittämisestä 459/1973) Oikeuslääkäri tekee Ruumiinavaus

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Loxicom 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine:

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Loxicom 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine: 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Loxicom 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine: Meloksikaami Apuaineet: Natriumbentsoaatti 0,5 mg 1,5

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Ei oleellinen. Tämä on geneerinen hakemus. Valmisteyhteenveto noudattaa alkuperäisvalmisteen

Lisätiedot

Vanhusten lääkehoidon tyypillisiä ongelmia. Kaisu Pitkälä, Yleislääketieteen professori, Helsingin yliopisto

Vanhusten lääkehoidon tyypillisiä ongelmia. Kaisu Pitkälä, Yleislääketieteen professori, Helsingin yliopisto Vanhusten lääkehoidon tyypillisiä ongelmia Kaisu Pitkälä, Yleislääketieteen professori, Helsingin yliopisto Mitä lääkkeitä välttäisit vanhuksilla? Dipyridamoli Oksibutyniini Fluoksetiini Diatsepaami Naprokseeni

Lisätiedot

Vaikutusmekanismi. Reseptori voi herkistyä tai turtua välittäjäaineille Kaikilla lääkkeillä oma reseptori Psyykenlääkkeet

Vaikutusmekanismi. Reseptori voi herkistyä tai turtua välittäjäaineille Kaikilla lääkkeillä oma reseptori Psyykenlääkkeet Psyykenlääkkeet Vaikutusmekanismi Reseptori voi herkistyä tai turtua välittäjäaineille Kaikilla lääkkeillä oma reseptori Psyykenlääkkeet voi lisätä synapsien kasvua Toimia alkup.välittäjäaineen kaltaisesti

Lisätiedot

Histadin- valmisteen tehoa ja turvallisuutta ei ole osoitettu alle 2-vuotiailla lapsilla.

Histadin- valmisteen tehoa ja turvallisuutta ei ole osoitettu alle 2-vuotiailla lapsilla. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Histadin 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg loratadiinia. Yksi tabletti sisältää 94 mg laktoosimonohydraattia.

Lisätiedot

Vanhusten lääkeainemetabolia ja anestesia. Anestesiakurssi 2007 Ville-Veikko Hynninen

Vanhusten lääkeainemetabolia ja anestesia. Anestesiakurssi 2007 Ville-Veikko Hynninen Vanhusten lääkeainemetabolia ja anestesia Anestesiakurssi 2007 Ville-Veikko Hynninen Farmakokinetiikka ikääntymiseen liittyen monien lääkeaineiden vaiheet (imeytyminen, jakautuminen, metabolia, eritys)

Lisätiedot

Varfariinihoidon toteutus ja seuranta KSSHP:ssa

Varfariinihoidon toteutus ja seuranta KSSHP:ssa Ohje henkilökunnalle KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 1(5) Varfariinihoidon toteutus ja seuranta KSSHP:ssa Terveyskeskus voi valita toteutetaanko antikoagulanttihoidon seuranta hoitaja- vai lääkärivetoisesti.

Lisätiedot

Syöpäkivun lääkehoito

Syöpäkivun lääkehoito EGO 30.10.2015 Helsinki Syöpäkivun lääkehoito Katri Hamunen HYKS Kipuklinikka Syöpäkivun hoidon tavoi8eet Kivun lievitys yöunen turvaaminen lepokivun lievitys liikekivun lievitys Hai8avaikutusten seuranta

Lisätiedot

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää atatsanaviirisulfaattia, joka vastaa 300 mg atatsanaviiria, ja 150 mg kobisistaattia.

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää atatsanaviirisulfaattia, joka vastaa 300 mg atatsanaviiria, ja 150 mg kobisistaattia. Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.

Lisätiedot

Teratologinen tietopalvelu

Teratologinen tietopalvelu Kipulääkkeet, raskaus ja imetys Heli Malm Teratologinen tietopalvelu Äidin lääkeneuvonta, HUSLAB Teratologinen tietopalvelu Perustettu v. 1994 Väestöliiton perinnöllisyysklinikkaan Kuulunut perustamisesta

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kapseli sisältää vaikuttavana aineena 100 mg mikrokiteistä progesteronia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kapseli sisältää vaikuttavana aineena 100 mg mikrokiteistä progesteronia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lugesteron 100 mg -kapseli, pehmeä 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää vaikuttavana aineena 100 mg mikrokiteistä progesteronia. Apuaineet,

Lisätiedot

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes Iäkkään diabetes 1 Perustieto Syventävä tieto Diabetes ja vanhenemismuutokset Yleistietoa Sokeriarvot Hoidon tavoitteet Mittaaminen Kirjaaminen Hoidon tavoitteet Lääkehoito Insuliinihoidon aloitus HBa1c

Lisätiedot

LÄÄKITYSTIETOJEN AJANTASAISUUS JA ITSEHOITOVALMISTEIDEN KÄYTTÖ MONILÄÄKITYILLÄ IÄKKÄILLÄ

LÄÄKITYSTIETOJEN AJANTASAISUUS JA ITSEHOITOVALMISTEIDEN KÄYTTÖ MONILÄÄKITYILLÄ IÄKKÄILLÄ LÄÄKITYSTIETOJEN AJANTASAISUUS JA ITSEHOITOVALMISTEIDEN KÄYTTÖ MONILÄÄKITYILLÄ IÄKKÄILLÄ Niina Makkonen ja Liisa Vähälassi Helsingin yliopisto Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ PD-projektityö

Lisätiedot

Uudet ja uudehkot lääkkeet. Jussi Sutinen 11.02.2015

Uudet ja uudehkot lääkkeet. Jussi Sutinen 11.02.2015 Uudet ja uudehkot lääkkeet Jussi Sutinen 11.02.2015 EACS:n hoitosuositukset (2014) Rilpiviriini RPV Non-nukleosidianalogi NNRTI Edurant RPV 25 mg tabl Annos 1x1 ruoan kanssa Koko Ø 6 mm Eviplera RPV 25

Lisätiedot

Look alike Sound alike lääkkeet (LASA)

Look alike Sound alike lääkkeet (LASA) Look alike Sound alike lääkkeet (LASA) Miia Turpeinen, Outi Laatikainen, Sami Sneck, Outi Ryymin 1 LASA-lääkkeet Lääkevalmisteita, joilla on riski sekoittua toisen valmisteen kanssa lääkepakkausten yhtenevän

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Carvedilol ratiopharm 6,25 mg tabletti Carvedilol ratiopharm 12,5 mg tabletti Carvedilol ratiopharm 25 mg tabletti.

PAKKAUSSELOSTE. Carvedilol ratiopharm 6,25 mg tabletti Carvedilol ratiopharm 12,5 mg tabletti Carvedilol ratiopharm 25 mg tabletti. PAKKAUSSELOSTE Carvedilol ratiopharm 6,25 mg tabletti Carvedilol ratiopharm 12,5 mg tabletti Carvedilol ratiopharm 25 mg tabletti Karvediloli Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Syövän lääkehoito. Salla Kalsi

Syövän lääkehoito. Salla Kalsi Syövän lääkehoito Salla Kalsi Syöpä Yleisnimitys maligneille (pahanlaatuisille) kasvaimille Karsinogeeninen = syöpää aiheuttava Syövän taustalla voi olla Ympäristötekijät, elintavat, perimä, eräät virus-

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

Lääkkeet ja ravitsemus. ETT, dosentti Merja Suominen Ravitsemustutkija ja -suunnittelija

Lääkkeet ja ravitsemus. ETT, dosentti Merja Suominen Ravitsemustutkija ja -suunnittelija Lääkkeet ja ravitsemus ETT, dosentti Merja Suominen Ravitsemustutkija ja -suunnittelija Lääkkeet ja ikääntyminen Ikääntyneet käyttävät muita ikäryhmiä enemmän lääkkeitä, mikä johtuu iän mukanaan tuomista

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Oxamin 50 mg tabletti. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Oxamin 50 mg tabletti. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Oxamin 50 mg tabletti. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää 50 mg oksatsepaamia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

1 tabletti sisältää 10 mg diatsepaamia. Apuaine: 1 tabletti sisältää 48,33 mg laktoosimonohydraattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

1 tabletti sisältää 10 mg diatsepaamia. Apuaine: 1 tabletti sisältää 48,33 mg laktoosimonohydraattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Medipam 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää 10 mg diatsepaamia. Apuaine: 1 tabletti sisältää 48,33 mg laktoosimonohydraattia.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. FIRDAPSE 10 mg tabletti amifampridiini

PAKKAUSSELOSTE. FIRDAPSE 10 mg tabletti amifampridiini PAKKAUSSELOSTE FIRDAPSE 10 mg tabletti amifampridiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

Skudex 75 mg / 25 mg kalvopäällysteinen tabletti , v. 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Skudex 75 mg / 25 mg kalvopäällysteinen tabletti , v. 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Skudex 75 mg / 25 mg kalvopäällysteinen tabletti 28.12.2015, v. 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Kivulla voi olla

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Diapam 2 mg tabletti Diapam 5 mg tabletti Diapam 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Diapam 2 mg tabletti Diapam 5 mg tabletti Diapam 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Diapam 2 mg tabletti Diapam 5 mg tabletti Diapam 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 2 mg, 5 mg tai 10 mg diatsepaamia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan.

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Chondroitin Sulphate Rovi 400 mg, kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 400 mg kondroitiinisulfaattia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen depottabletti sisältää 20 mg nisoldipiinia

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen depottabletti sisältää 20 mg nisoldipiinia VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Syscor 20 mg depottabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen depottabletti sisältää 20 mg nisoldipiinia Apuaineet, joiden vaikutus

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 25 helmikuuta 2016 Kolkisiini Versio 3.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Kihti i Kihtiä esiintyy kaikkialla maailmassa.

Lisätiedot

Farmakokinetiikan perusteita

Farmakokinetiikan perusteita Farmakokinetiikan perusteita Pekka Rauhala 2012 Farmakologian perusteet Koulu, Mervaala & Tuomisto, 8 painos, 2012 Kappaleet 1-6 ja 11 Luennoilla esille tulevat asiat PBL-tapauksissa käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Valmiste on käytännössä kirkas, oranssi liuos, joka on tarkoitettu annettavaksi suun kautta.

Valmiste on käytännössä kirkas, oranssi liuos, joka on tarkoitettu annettavaksi suun kautta. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Norvir 80 mg/ml oraaliliuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml oraaliliuosta sisältää 80 mg ritonaviiria. Apuaineet: Alkoholi (43% v/v) Polyoksyyli-35-risiiniöljy Paraoranssi

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Pitkälle edenneen eturauhassyövän hoito yhdessä LHRH-analogihoidon tai kirurgisen kastraation kanssa.

VALMISTEYHTEENVETO. Pitkälle edenneen eturauhassyövän hoito yhdessä LHRH-analogihoidon tai kirurgisen kastraation kanssa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI SKYLUTAMIDE 0 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 0 mg bikalutamidia. Apuaine, jonka

Lisätiedot

Entä jos potilaasi käyttää tietämättäsi säännöllisesti reseptivapaita lääkkeitä Raimo K. Tuominen, LKT, prof Helsingin yliopisto

Entä jos potilaasi käyttää tietämättäsi säännöllisesti reseptivapaita lääkkeitä Raimo K. Tuominen, LKT, prof Helsingin yliopisto Entä jos potilaasi käyttää tietämättäsi säännöllisesti reseptivapaita lääkkeitä Raimo K. Tuominen, LKT, prof Helsingin yliopisto Sidonnaisuudet: Pharmaca Fennica, asiantuntijalääkäri Lääketietokeskuksen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Glucosamin Pharma Nord 400 mg kapselit. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Glucosamin Pharma Nord 400 mg kapselit. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Glucosamin Pharma Nord 400 mg kapselit. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 400 mg glukosamiinia, joka vastaa 509 mg glukosamiinisulfaattia, vastaten 676 mg

Lisätiedot

Tulehduskipulääkkeet tänään

Tulehduskipulääkkeet tänään Tulehduskipulääkkeet tänään Klaus Olkkola Helsingin yliopisto ja HYKS Tulehduskipulääkkeiden vaikutukset Kipua lievi6ävä eli analgee8nen vaikutus Kuume6a alentava eli an:pyree8nen vaikutus Tulehdusta lievi6ävä

Lisätiedot

Farmakogeneettinen paneeli Geenitestillä tehokas ja turvallinen lääkehoito

Farmakogeneettinen paneeli Geenitestillä tehokas ja turvallinen lääkehoito Farmakogeneettinen paneeli Geenitestillä tehokas ja turvallinen lääkehoito VAIKUTTAVAA TERVEYSPALVELUA Farmakogenetiikka mitä ja miksi? Lääkehoitoihin tiedetään liittyvän huomattavaa yksilöllistä vaihtelua,

Lisätiedot

Kuolevan lapsen kivunhoito

Kuolevan lapsen kivunhoito Kuolevan lapsen kivunhoito Jukka Pouttu Lasten ja nuorten sairaala HUS SULAT 28.01.2016 Lisää aiheesta: DUODECIM: Kuolevan potilaan oireiden hoito Käypä hoito -suositus Julkaistu: 28.11.2012 Kuolevan lapsen

Lisätiedot

Ritonaviiria saavat määrätä vain HIV-infektion hoitoon perehtyneet lääkärit.

Ritonaviiria saavat määrätä vain HIV-infektion hoitoon perehtyneet lääkärit. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Norvir 100 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 100 mg ritonaviiria. Täydellinen apuaineluettelo, ks.

Lisätiedot

Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä?

Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä? Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä? Yleislääkäreiden kevätkokous, 13.05.2016 Veikko Salomaa, tutkimusprofessori Sidonnaisuudet: ei ole 14.5.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Korkea riski Sydäninfarktin

Lisätiedot

Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli)

Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli) Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli) Esite potilaille/heistä huolehtiville henkilöille Tämä esite sisältää tärkeitä turvallisuustietoja, joihin sinun on tutustuttava ennen aripipratsolihoidon aloittamista

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOIDON KARIKOT JA UNETTOMUUS. Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Rovaniemen ikäosaamiskeskus

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOIDON KARIKOT JA UNETTOMUUS. Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Rovaniemen ikäosaamiskeskus IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOIDON KARIKOT JA UNETTOMUUS Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOIDON KARIKOT JA UNETTOMUUS Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Sidonnaisuudet: Mundipharma, Nutricia,

Lisätiedot

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan.

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kaliumklorid Orifarm 750 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi depottabletti sisältää 750 mg kaliumkloridia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3.

Lisätiedot

Aripiprazole Accord (aripipratsoli)

Aripiprazole Accord (aripipratsoli) Aripiprazole Accord (aripipratsoli) Esite terveydenhuoltohenkilöstölle Aripiprazole Accord (aripipratsoli) on tarkoitettu keskivaikean tai vaikean maniavaiheen enintään 12 viikkoa kestävään hoitoon 13

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Possia 90 mg kalvopäällysteinen tabletti tikagrelori

PAKKAUSSELOSTE. Possia 90 mg kalvopäällysteinen tabletti tikagrelori PAKKAUSSELOSTE Possia 90 mg kalvopäällysteinen tabletti tikagrelori Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

VSSHP ALUEEN ENSIVASTEYKSIKÖIDEN LÄÄKEHOITO- OHJEET 2015

VSSHP ALUEEN ENSIVASTEYKSIKÖIDEN LÄÄKEHOITO- OHJEET 2015 VSSHP ALUEEN ENSIVASTEYKSIKÖIDEN LÄÄKEHOITO- OHJEET 2015 Alkuperäinen versio 5/2014: Teemu Elomaa EL, Petri Aaltonen EL Päivitetty 6/2015 (työryhmä: Petri Aaltonen, Anu Keskilohko, Tuomo Maavirta, Aaron

Lisätiedot

Tabletti Valkoinen, pyöreä tabletti, jossa toisella puolella ristikkäinen jakouurre. Tabletit voidaan puolittaa tai jakaa neljään osaan.

Tabletti Valkoinen, pyöreä tabletti, jossa toisella puolella ristikkäinen jakouurre. Tabletit voidaan puolittaa tai jakaa neljään osaan. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Epityl vet 60 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi tabletti sisältää: Vaikuttava aine: Fenobarbitaali 60 mg Täydellinen apuaineluettelo, katso kohta 6.1.

Lisätiedot

Rytmihäiriöiden hoito on vaativin osa myrkytysten

Rytmihäiriöiden hoito on vaativin osa myrkytysten Myrkytykset Sinikka Pohjola-Sintonen ja Juhani Partanen Suurin osa myrkytyspotilaiden sairaalakuolemista johtuu rytmihäiriöstä. Lääkkeen yliannos on osallisena lähes kaikissa tahallisissa myrkytyksissä.

Lisätiedot

Hengityselimistön lääkkeet

Hengityselimistön lääkkeet Hengityselimistön lääkkeet Salla Kalsi Proviisori Yskän hoidossa käytettävät lääkkeet Yskä on normaalisti keuhkoja suojeleva refleksitoiminta Tilapäinen yskä ei yleensä vaadi hoitoa Yskänlääkkeiden tehoa

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN KAUPPANIMI TIKOSYN 125 mikrogrammaa kapseli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen kapseli sisältää 125 mikrogrammaa dofetelidia. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

HYPOGLYKEMIAPÄIVÄKIRJANI

HYPOGLYKEMIAPÄIVÄKIRJANI Hypoglykemia tarkoittaa tilaa, jossa verensokerin taso on alle 3,9 mmol/l tai 70 mg/dl 1, tosin tarkka lukema voi vaihdella yksilöllisesti. Hypoglykemia voi johtua useista syistä, ja sen yleisin aiheuttaja

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO LOSATRIX 12,5 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET TABLETIT Päivämäärä: 8.9.2015, Versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Hypertensiosta,

Lisätiedot

Hivenaineiden perustarpeen sekä hiukan lisääntyneen tarpeen tyydyttämiseen laskimoravitsemuksen yhteydessä.

Hivenaineiden perustarpeen sekä hiukan lisääntyneen tarpeen tyydyttämiseen laskimoravitsemuksen yhteydessä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Addaven infuusiokonsentraatti, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Addaven sisältää: 1 ml 1 ampulli (10 ml) Kromikloridi 6 H 2 O 5,33 mikrog

Lisätiedot

LÄÄKEHOIDON PURKAMINEN IKÄÄNTYNEELLÄ

LÄÄKEHOIDON PURKAMINEN IKÄÄNTYNEELLÄ LÄÄKEHOIDON PURKAMINEN IKÄÄNTYNEELLÄ - MILLOIN, MIKSI JA MITEN? Terhi Toivo, proviisori (LHKA-pätevyys) projektikoordinaattori, tohtorikoulutettava Helsingin yliopisto, kliinisen farmasian ryhmä Gerontologisen

Lisätiedot

Riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto valmisteelle Sivextro (teditsolidi)

Riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto valmisteelle Sivextro (teditsolidi) EMA/169447/2015 Riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto valmisteelle Sivextro (teditsolidi) Tämä on Sivextro-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla

Lisätiedot

Apteekin opas itsehoitolääkkeen lisäneuvonnasta

Apteekin opas itsehoitolääkkeen lisäneuvonnasta Apteekin opas itsehoitolääkkeen lisäneuvonnasta Pronaxen 250 mg (10 tabl. itsehoitopakkaus) Pronaxen_Apteekin opas versio 1.0 _08_2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Pronaxenin käyttöaiheet, annostus

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Gyno-Daktarin 400 mg emätinpuikko, kapseli, pehmeä 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mikonatsolinitraatti 400 mg/emätinpuikko Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO EMA/198014/2014 Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Tämä on Sylvant-valmistetta koskevan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joiden

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Uni- ja bipolaarisen depression hoito. Voidaan kokeilla myös reaktiivisen, neuroottisen ja symptomaattisen depression hoidossa.

VALMISTEYHTEENVETO. Uni- ja bipolaarisen depression hoito. Voidaan kokeilla myös reaktiivisen, neuroottisen ja symptomaattisen depression hoidossa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Noritren 10, 25 ja 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Vaikuttava aine Nortriptyliinihydrokloridi Vaikuttavan aineen määrä

Lisätiedot

Annosta tulee muuttaa eläimillä, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta, koska haittavaikutusriski on suurentunut.

Annosta tulee muuttaa eläimillä, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta, koska haittavaikutusriski on suurentunut. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Metomotyl vet 2,5 mg/ml injektioneste, liuos kissoille ja koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 millilitra sisältää: Vaikuttava aine: metoklopramidi (hydrokloridimonohydraattina)

Lisätiedot

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää sakinaviirimesilaattia, joka vastaa 500 mg:aa sakinaviiria.

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää sakinaviirimesilaattia, joka vastaa 500 mg:aa sakinaviiria. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI INVIRASE 500 mg kalvopäällysteinen tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää sakinaviirimesilaattia, joka vastaa 500 mg:aa sakinaviiria.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1 tabletti sisältää joko 250 tai 500 milligrammaa klaritromysiinia.

VALMISTEYHTEENVETO. 1 tabletti sisältää joko 250 tai 500 milligrammaa klaritromysiinia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO Klacid 250 mg ja 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää joko 250 tai 500 milligrammaa klaritromysiinia.

Lisätiedot