tilastotiedotus statistisk rapport Tilastokeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "tilastotiedotus statistisk rapport Tilastokeskus"

Transkriptio

1 tilastotiedotus statistisk rapport Tilastokeskus <Q"7/ Statistikcentralen U / Tiedustelut - Förfrägningar Päiväys - Datum N:o - Nr Pekka M yrskylä puh / VÄ 974:2 TIETOJA VUONNA 97 POHJOISMAIHIN MUUT TANEISTA KOULUTUSASTEEN, AMMATIN JA ELINKEINON MUKAAN UPPGIFTER OM PERSONER SOM FL YT TAT TILL AND RA NORDISKA LÄNDER AR 97 E F - TER UTBILDNINGSNIVA, YRKE OCH NÄRINGS- GREN J A K A J A : Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, Helsinki Puhelin /578 DISTRIBUTÖR: Statens tryckericentral, Annegatan 44, Helsingfors Telefon / /O M -8 /7 5 6

2 TIETOJA VUONNA 97 POHJOISMAIHIN MUUTTANEISTA KOULUTUSASTEEN, AMMATIN JA ELINKEINON MUKAAN Pohjoismaihin muutti vuonna 97 lopullisten tietojen mukaan 6 42 henkilöä, joista 8 69 oli miehiä. Muuttaneista 72 % kuului ikäryhmään 5-4-vuotiaat ja vain 2 % oli yli 4-vuotiaita. Koko väestöllä vastaavat suhdeluvut ovat 2 % ja 4 %, joten muuttoliike käsittää etupäässä nuoria. Pohjoismaihin muuttaneiden %-osuus vaihtelee huomattavasti eri lääneissä. Suhteellisesti eniten oli muuttajia Lapin läänissä eli.2 % läänin koko väestöstä, Vähiten muutetaan Etelä Suomesta, silla esim. Kymen läänistä muutti vuoden 97 aikana vain, 2 % läänin koko väestöstä. Määrällisesti kuitenkin Uudenmaan läänistä lähtee lähes yhtä piiljon kuin Oulun läänistä, josta vuonna 97 muutti toisiin Pohjoismaihin 2 8 henkilöä. Vuonna 97 muuttaneille saatiin koulutusta, ammattia ja elinkeinoa koskevat tiedot..97 toimeenpannusta yleisetä väestölaskennasta. Kuitenkin eri syistä jää noin 4 sellaista muuttajan, joille ei saada näitä taustatietoja väestölaskennasta \ Tuntemattomien määrä aiheuttaa virhettä suhteellisissa jakaumissa. Muuttaneiden koulutusaste Kaikista Pohjoismaihin vuonna 97 muuttaneista vain neljäsosa on saanut enemmän kuin esitai perusasteen alempaa koulutusta (kansakoulu tai vähemmän). Ikäluokassa 5-4-vuotiaat, johon muuttaneista kuului 72 7«, oli koko väestöstä 5 'o saanut enemmän kuin esi- tai perusasteen koulutusta. Pohjoismaihin muuttaneet ovat siis selvästi heikomman koulutuksen saaneita kuin koko väestö keskimäärin. Vähiten koulutettuja ovat Pohjois-Suomesta muuttaneet. Lapin läänin muuttaneista vain 7 % on suorittanut enemmän kuin kansakoulun oppimäärän ja Oulun läänistä lähteneistäkin vain 2 Eniten koulutusta ovat saaneet Ahvenanmaalta lähteneet, silla näistä on 8 saanut jatkokou lutusta. Eniten koulutettuja on 2-24-vuotiaiden ikäryhmässä, joista lähes kolmasosa on saanut parem man kuin esi- tai perusasteen alemman koulutuksen. Vähiten koulutettuja ovat alle 5-vuotiaat. jotka ikänsäkään puolesta eivät ole ehtineet saada jatkokoulutusta. Yli 4-vuotiaista vain 4 "» on saanut jatkokoulutusta. Vanhemmissa ikäryhmissä on myös sellaisia, jotka ovat saaneet korkean asteen koulutusta, esim vuotiaista muuttajista 4.2 "» on saanut kandidaattiastoen tai sitä paremman koulutuksen. Kuitenkin suurin osa koulutetuista muuttajista on saanut perusasteen ylempää (keskikoulu) tai keskiasteen alempaa koulutusta (eri alojen ammattikoulut)..miesten koulutusaste on heikompi kuin naisten; laulut, ja 5. ) Tietoja ei saada väestölaskennasta, jos a) muuttaja on syntynyt vuoden 97 aikana, b) henkilö on muuttanut vuoden 97 aikana Suomeen ja saman vuoden aikana takaisin ulkomaille, c) henkilön tiedot on väestölaskennassa merkitty tuntemattomiksi, tai d) henkilöä ei muusta syystä löydetä väestölaskennasta.

3 - 2 - M uuttaneiden am m atti M uuttaneiden am m attitarkastelua haittaa su u ri tuntem attom iksi jääneiden joukko. J o s o le te taan, että tuntem attom iksi jääneet ovat yhtä su u relta osalta am m a tissa toim ivia kuin muutkin m uuttaneet, on 54 % m uuttaneista a m m a tissa to im iv ia. Koko v äestöstä o li a m m a tissa toim ivia 46 %. P ohjoism aihin m uuttaneet ovat s iis jo S u o m essa o lleet suurem m aksi o sa k si a m m a tissa toim ivia kuin koko väestö k esk im äärin. M uuttaneiden am m attitieto on vuoden 97 alkutilanteen mukainen eikä s iis se am m atti, johon muuton y h teydessä siirry tä ä n. P ohjoism aih in m uuttaneet ovat p ä ä a sia ssa läh töisin te o llisu u den, m aa- ja m etsätalouden sek ä palvelujen am m attiryh m istä. T eollisuustyöntek ijät m u od ostavat se lv ä sti suurim m an ryhm än, s illä heidän osuutensa k a ik ista m uuttaneista on 9 <&, m a l ja m etsätaloustyön tekijöid en osu u s on 8 % ja p alvelu am m ateista läh töisin on 4 %. M iehistä 5 T«on lähtenyt te o llis u u s - ja 25 % m a a - ja m etsätalousam m ateista. Koko v ä e s tö s tä kuului teollisu u sam m ateih in %, m a a - ja m etsätalou sam m atteih in % ja p alveluam m atteihin Tu. P o h jo is- ja E telä-suom en v ä lillä on su uria ero ja, s illä e sim. Lapin lään istä m uuttaneista y li % on m aa- ja m etsätaloustyön tek ijöitä, kun vastaava osuus Uudenmaan lään istä läh ten eillä on vain To. T eollisu u styöntek ijöitä on Lapin lään istä lä h ten eissä %, ja e sim. T uru n-p orin lään istä m uuttaneista 5 %. E telä-s u om esta läh ten eistä m ieh istä kuuluu valtaosa te o llisu u s- am m atteihin. Kymen lä ä n issä jopa 7 To m uuttajista on teollisu u sty ö v ä estö ä. P alvelu am m a te ista lähtenci&tä on 9 % n a isia, teo llisu u sty ö n tek ijö istä 79 To on m iehiä ja m aa- ja m e tsä taloudesta läh teneistä on 88 To m ieh iä. Vähiten koulutusta ovat saan eet m aa- ja m etsätaloudesta lähteneet m uuttajat, vain 5 % on saanut kansakoulua parem m an koulutuksen. T eollisu u styön tek ijöistä läh es k olm asosa on su o rittanut enem m än kuin kansakoulun oppim äärän. K orkeim m in koulutettu muuttujaryhm ä on tek n illisen ym s. tie te e llise n työntekijät, jo ista 86 To on saanut jatkokoulutusta. Tähän ryhmään tosin kuuluu vain 7 To a m m a tissa to im iv ista m uuttaneista. Taulut 2 ja. M uuttaneiden elinkeino E linkeinotark astelu a haittaa pahiten tuntem attom iksi jääneiden joukko. T ästä huolim atta käy ilm i, että eniten muuttavat te o llisu u s- ja m aatalou sväestö e li 7 % ja 4 To m uuttaneista kuuluu näihin elin k einoryhm iin. Kaupan ja palvelu jen elink einoryhm iin kuuluu m olem piin % m uuttaneista. Jos poistetaan tuntem attom iksi jääneet tark astelu sta, on m uuttaneista jonkin verran suurem pi osa teo llisu u d esta, m aa- ja m etsätaloudesta ja kaupasta toim eentulonsa saavia kuin koko v ä estö stä. L ään ittäiset erot ovat su u ria. M aa- ja m etsätalou sväestön osuus on E telä-s u om esta m uuttan eilla pieni (Uudenmaan lä ä n issä. 5 %) ja P o h jo is-s u o m essa suuri (Lapin lä ä n issä 25 %). T eollisuuden osuus on suurin Häm een lään istä läh ten eillä (29 To) ja pienin Lapin lään istä lä h te n eillä (9 To). P alvelu elin k ein ojen osuus v a ih telee lään eittäin 9-9 To:iin, suurin s e on A hvenanm aalta läh ten eillä.

4 - - Sam oin kuin am m attiryh m issä m yös e lin k ein o issa ovat m aa- ja m etsätaloudesta lähteneet heikoim m in koulutettuja, s illä 8 % h eistä on saanut vain e s i - tai p eru sa steen alem m an koulutuksen. T eo llisu u selin k ein o ista läh ten eistä noin k olm asosa on saanut kansakoulua parem m an koulutuksen ja p a lv elu elin k ein o ista läh es puolet. Taulut 4 ja 5. T au lu ssa 6 tark astellaan m uuttaneiden osuutta lähtöalueiden v ä estö stä elinkeinoryhm ittäin. P ohjoism aihin muutti vuoden 97 aikana noin, 6 p ro m illea koko v ä estö stä. M uuttaneiden su h te e llisia osuuksia e r i elin k ein o ry h m issä pienentää tuntem attom ien suuri m äärä. K arkea sti voidaan arvioida, että elin k ein oryhm ittäiset m uuttaneiden osuudet ovat noin 25 % liian pienet, koska koko ain eistostak in jä i 25 % tuntem attom ik si. Näm ä tuntem attom at ovat nyt kaikki elin k ein oryhm ässä, joka lis ä k si sis ä ltä ä ne m uuttaneet, joiden elinkeino on v ä e stö lask en n assa m erkitty tuntem attom aksi. T untem attom aksi jääneitä on se lv ä sti eniten Itä- ja P ohjois-s u om esta m u u ttaneissa. S u h te e llise sti eniten muuttavat k aivannaistoim innasta ja kaupasta toim een tulon sa saavat. E telä -S u o m essa m uutetaan s u h te e llis e sti eniten kaupan ja teollisuuden elink einoryhm istä, Itä- S u om essa kaivannaistoim innan, kaupan ja teollisuuden elinkeinoryhm istä ja P o h jo is-s u o m essa m aatalouden, teollisuuden, kaupan ja kaivannaistoim innan p iir istä. L ään ittäisct vaihtelut ovat e r i elin k ein oryhm issä erittäin suuret, e s im. T u ru n-p orin läänin m aatalou selin k ein oista on muuttanut. 6 p rom illea jal apin lä ä n issä vastaava luku on.8 p rom illea. L isä k si Lapin lä ä n istä m uuttaneiden osu u k sia p ienentää suurin tun tem attom ik si jääneiden m äärä. T iedot perustuvat vuoden 97 m u u ttoliik etilastoih in ja.. 97 toimeenpantuun y le ise e n väestölask en taan. M uuttoliiketaulujen rahoitukseen ovat o sa llistu n eet m yös työvoim am in isteriö ja op etu sm in isteriö. KOULUTUSASTELUOKITTELU S eu raa v assa valaistaan m uutam in esim e rk ein kutakin koulu tu sastetta. 2 Perusasteen ylempi koulutus - keskikoulututkinto, peruskoulututkinto (9 luokan su oritu s) Keskiasteen alempi koulutus - kansankorkeakoulu, eri alojen am m attikoulut (e sim. levysep pä), n uoriso-ohjaaja, apuhoitaja, p o liisi, m erkantti 4 Keskiasteen ylempi koulutus - yliop p ilas, diakoni, m erkonom i, teknikko, lentoem äntä, sairaanhoitaja, k anta-aliu p se e r in tutkinnon suorittanut 5 Korkean asteen alin koulutus - graafikko, kansakoulunopettaja, lä ä k ä rin sih teeri, sosionom i, toim ittaja, in sin ööri, len to p erä m ies, lääk in tävoim istelija, agrologi, k eittiö m esta ri 6 Alempi kand idaatti asteen koulutus - kielenkääntäjä, h u m an ististen tieteid en kandidaatti, k otitalousopettaja, a lem p i o ik e u s tutkinto, ekonom i, luonnontieteiden kandidaatti, yo-pohjainen in sin ööri, m e r i- tai lentokapteeni, lää k etieteen kandidaatti, u p se e r i

5 - 4-7 Ylempi k a n d id a at t i a e t e e n koulutus - teologian-, filosofian-, oikeustieteen-, valtiotieteen- ym s. kandidaatit, dipl. insinööri, lääketieteen lisen sia a tti, m etsänhoitaja, esiu p seeri 8 Tutkijakoulutus - teologian-, filosofian-, oikeustieteen-, valtiotieteen-, ym s. lisensiaatit ja tohtorit, tekniikan lisen sia a tti ja tohtori, erik oislääk äri ja lääketieteen tohtori, m aa- ja m etsä tieteen tohtori, yleisesik u n tau p seeri 9 Muualla luokittelematon koulutus - sellainen koulutus, jota ei voida luokitella koulutusasteen mukaan 999 Luokka sisältää ryhmät ja, esi- ja perusasteen koulutus - leikkikoulut, lastentarhat, alem pi p erusaste eli a lle 9 vuotta koulutusta AMMATTILUOKITUS Teknillinen, luonnontieteellinen, yhteiskuntatieteellinen, humanistinen ja taiteellinen työ Hallinnollinen, tilinpidollinen ja konttoritcknillinen työ 2 Kaupallinen työ Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala 4 Kaivos- ja louhintatyö 5 Kuljetus- ja liikennctyö 6/7 Teollinen työ, koneenhoito ym. 8 Palvelutyö 9 Muualla luokittelematon työ ja työvoima Sotilastyö ELINKEINONIMIKKEISTÖ ( -NUMEROTASOLLA) M aa-, m etsä- ja kalatalous, m etsästys 2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta Teollisuus 4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 5 Rakennustoiminta 6 Tukku- ja vähittäiskauppa, ravitsem is- ja majoitustoiminta 7 Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 8 Rahoitus-, vakuutus, kiinteistö- ja liike-eläm ää palveleva toiminta 9 Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelukset Elinkeino tuntematon

6 - 5 - UPPG IFTER OM PERSONER SOM FLYTTAT TILL ANDRA NORDISKA LÄNDER AR 97 EFTER UTBILDNINGSNIVÄ, YRKLE OCH NÄRINGSGREN E nligt slu tg iltig a uppgifter flyttade 6 42 p erso n er t ill andra nord iska länder är 97 och av d e ssa var 8 69 m än. Av dem som flyttat var 72 % i äldern 5-4 &r och endast 2 % var Over 4 ä r. F ör heia befolkningen är m otsvarande rela tio n sta l 2 % och 4 %, varför fly ttn in g a rö relsen huvudsakligen om iattar unga p erso n er. Den p rocentu ella andelen p erso n e r som flyttat till andra nordiska länder v a riera r a v sev ä rt olika län. R elativt sett stö r st var antalet utflyttande i Lapplands län där de utgjorde.2 % av län ets h eia befolkning. M inst fly tta r man frän sö d ra Finland och t. ex. frän K ym m ene län flyttade endast.2 7o av lä n ets h eia befolkning under är 97. A n talsm ässigt är dock fly ttningen frän N ylands län nästan lik a stö r som frän U leäb orgs län. varifrän 2 8 p erso n er flyttade t ili andra n ordiska län der under ä r 97. För de p ersoner som flyttjit under är 97 e r h ö lls uppgifter om utbildning, yrk e och n ä rin g s- gren ur den allm ünna folktjäkning som föran staltad es den Av olika o rsa k er k varstä r dock om kring 4 utjflyttande, för vilka d e ssa bakgrundsuppgifter inte er h ä lls ur folkräkningen.^ gden okända fö ro rsa k a r fe i i de re la tiv a fördelningarna. De u tflyttan des utbildningsnivä A v alla dem som flyttat tili andra n ord iska län der är 97 har endast en fjärdedel fätt m era utbildning än pä fö r- e lle r lä g re grundstadiet (folk sk ola e lle r m indre). I äldcrsgruppen 5-4 är, dit 72 7«av de flyttande hörde, hade 5 % av h eia befolkningen fätt m era utbildning än pä fö r- e lle r grundstadiet. De p erso n er som flyttat tili andra nordiska länder var sä le d e s b e- ty d lig t sänvre utbildade h eia befolkningen i gen om sn itt. De p ersoner som flyttat frän n orra Finland var m inst utbildade. Av dem som flyttat frän Lapplands län hade endast 7 % genom gátt m era än folkskola och av dem som flyttat frän U leäb orgs län ocksä bara 2 i. M est utbildade var de som flyttat frän Aland, ty av d e ssa h a de 8 % e r h ä llit fortutbildning. De m est utbildade finns i äld ersgru ppen 2-24 är och av d e ssa har nästan en tred jed el fätt en bättre utbildning än pä fö r- e lle r lägre grundstadiet. De m inst utbildade är p ersoner under 5 är, som redan p. g. a. «iv sin äld er inte har hunnit erh ä lla fortutbildning. Av p erson er över 4 är har endast 4 e r h ä llit fortutbildning. I de äldre a id e r sgrupperna finns Sven p e r son er, som erh ällit utbildning pä h ögstad iet, t. ex. av de flyttande i äldern är har 4.2 % erh ällit utbildning pä kandidatnivä e lle r h ögre utbildning. Största delen av de utbildade e m i- granterna har dock erh ällit utbildning pä högre grundstadiet (m ellanskola) e lle r utbildning pä lägre m ellanstadiet (olik a b r a n sch e fs y r k e s sk o lo r ). M annens utbildningsnivä är lägre än kvinn orn as. T ab ellerna, och 5. ) U ppgifter er h a lls inte ur folkriikningen, om a) den p erson soxn flyttat Sr fodd under ar 97, b) personen har flyttat under ar 97 till Finland och under sam m a ar tillb aka utom lands, c) p ersonen s uppgifter har anteck nats som okiinda i folkrakningen, d) p erson en h itta s ej i folkriikningen av n&gon annan orsak.

7 - 6 - De u tflyttandes yrk e En granskning av de utflyttandes yrk e fö r s v ir a s av det sto ra antalet okända. Om man antar, att de som förb livit okända är y rk esv erk sa m n ia i sam m a utsträckning som övriga p erso n er som flyttat, är 54 T» av de flyttande y rk esv erk sa m m a. A v heia befolkningen var 46 % y r k e s - verk sa m. D e som flyttat t ili andra n ord iska län der har sä le d e s redan i Finland tili stö r r e d el varit yrk esverk sam m a än h eia befolkningen i gen om snitt. U ppgifterna om de utflyttandes yrk e g ä lle r Situationen i början av är 97 och a v se r sä le d e s inte det yrk e man ö v erg a r tili i sam band m ed flyttn ingen. De som flyttat tili andra n ord iska länder härstam m ar huvudsakligcn frän yrk esgru p p ern a in dustri, jord - och skogsbruk sam t S erv ice. Industriarbetarna utgör den k lart stö r sta gruppen, ty d eras andel av alla flyttande ä r 9 %, lan tbruks- och sk ogsarb etarn as andel är 8 % och 4 % h ärstam m ar frän s e r v ic e - yrkena. A v m ännen kom 5 % frän industrin och 25 % frän jo r d - och skogsbruk syrken. Av heia b efolk ningen hörde To tili in dustriyrkena, 2 To tili jo r d - och skogsbruksyrkena och T> tili s e r - viccyrk cn a. S killnaderna är sto ra m ellan n orra och söd ra F in land, ty t. ex. av dem som flyttat frän Lapplan ds län är Over To la n t- och sk ogsb ru k sarb etare, m edan m otsvarande andel av dem som flyttat frän N ylands län är endast To. Av dem som flyttat frän Lapplands län är % in - O d u striarb etare och t. ex. av dem som flyttat fran Abo och B jörneborgs län är 5 % in d u stri- arb eta rc. Av de män som flyttat frän söd ra Finland hör stö r sta delen tili industriyrken, i K ym m ene län hör heia 7 % av de flyttande tili in d u strin s arbetarbefolkning. Av dein som läm nat serv icey rk en är 9 T> kvinnor, av in du striarbetarna är 79 % män och av dem som lä m - nat jord - och skogsbruket är 88 To m än. M inst utbildade är de utflyttande som läm nat jo rd - och skogsbruket, endast 5 To har erh ällit m era än folkskoleutbildning. Av in du striarbetarna har nästan en tredjedel genorngätt m era än folkskola. Den högst utbildade utflyttargruppen är tek niska o. dyl. vetcnskapliga a rb etstagare, av vilk a 86 T> har erh a llit fortutbildning. T ill denna grupp hör v iss e r lig e n endast 7 % av yrk esverk sam m a em igranterna. T ab ellern a 2 och. De u tflyttandes n ärin gsgren En granskning av de utflyttandes n ärin gsgren fö r sv ä r a s n iest av dem som förblivit okända. T rots detta fram gär det, att in d u stri- och jordbruksbefolkningen flyttar m est d.v. s. 7 % och 4 To av de flyttande hör tili d e ssa n ä rin gsgren sgru p p er. Bade tili handeln och tili tjänsterna hörde T> av de flyttande. Om de som förb livit okända bortläm nas ur granskningen, erh ä ller en nägot stö r r e del av de flyttande sin utkom st frän industrin, jo rd - och skogsbruket och handeln än av heia befolkningen. De lä n sv isa skillnaderna är stora. Jord - och sk ogsbruk sb efolkn in gen s andel är liten av dem som flyttat frän söd ra Finland (.5 To i N ylands län) och sto r i norra Finland (25 % i Lapplands län). Industrins andel är stö r st för dem som läm nat T avastehus län ( T>) och m inst för dem som läm nat Lapplands län (9 To). S ervicen ärin garn as andel v a ricr a r län svis frän 9 t ili 9 T>, o stö r st är den för dem som läm nat A land.

8 - 7 - L iksom inom yrkesgrupperna är även inom n ärin gsgren arn a de som läm nat jo rd - och sk o g s- bruket de säm st utbildade, ty 8 % av dem har en d ast fatt utbildning pä fö r- e lle r lägre m e l- lan stad iet. Av dem som läm nat in d u strin ärin gsgren ar har om kring en tred jed el fätt högre utbildning än folkskola och av dem som läm nat serv icen ä rin g a rn a nästan hälften. T ab ellern a 4 och 5. I ta b ell 6 granskas de utflyttandes andel av u tflyttn in gsom rld en as befolkning enligt n ärin gsgrensgrupp. Under är 97 flyttade c.. 6 p ro m ille av h ela befolkningen tili andra nordiska län der. Det stora antalet okända m inskar de flyttan des andel inom olika närin gsgrensgru pper. Grovt kan man uppskatta, att de utflyttandes an delar en ligt n ärin gsgrensgru pp är om kring 25 % för sm ä, ty ävcn av heia m aterialet förblev 25 % okända. D ecsa okända finns nu a lla i n ärin gsgrensgru pp, som även innehsller de utflyttande, v ilk a s n ärin gsgren antecknas som okänd i folkräkningen. A ntalet okända är klart stö r st av dem som flyttat frän ö stra och norra Finland. R elativt se tt m est flyttar de som erh ä ller 6in utk om st av b rytn in gsverk sam h et och handel. I söd ra Finland flyttar man relativt sett m est frän handelns och industrins n ärin gsgren sgru p p er, i Östra Finland frän b rytn in gsverk sam h eten s, handelns och in d u strin s n ärin gsgren sgru p per och i n orra Finland m est frän jordbruket, industrin, handeln och b rytningsverksam heten. V ariation erna lä n sv is är m ycket stora i olika n ärin gsgren sgru p p er, t.e x. frän Abo och B jö r n eb orgs läns jordbruksnäring har. 6 p rom ille flyttat och frän Lapplands län är m otsvarande tal.8 p ro m ille. De utflyttandes andelar i Lapplands län m in sk as dessu tom av det stö rsta antalet okända. Uppgifterna b aserar s ig pä Statistiken över fly ttn in g srö reisen är 97 och den allm änna folk - räkning som v crk stä lld es den Även a r b e tsk ra ftsm in isterie t och u n d ervisn in gsm in iste r ie t har d eltagit i fin an sierin gen av fly ttn in g srö relseta b ellern a. UTBILDNNGSNIVAKLASSIFICERING det följande b e ly se s varje utbildningsnivä m ed nägra ex em p el. 2 Högre utbildning pi grundstadiet - m ellansk olexam en, gru n dsk olexam en(klass 9 genom gängen) Lägre utbildning p äm ella n stadiet - folkakadem i, y rk essk o lo r pä olika om räden (t. ex. p lä tsla g a re), ungdom sledare, hjälp sk ötare, p olis, m erkant 4 Högre utbildning pä mellanstadiet - Student, diakon, m erkonom, teknfker, flygvärdinna, sju k sk ötare, person soin avlagt under off icersex a m en 5 Utbildning pa lägsta högstadiet - grafik er, folk sk ollärare, lä k a rsck reterare, socionom, redaktör, ingenjör, flygstyrm an, m edikalgym nast, agrolog, k üksm ästare

9 - 8-6 Utbildning pi lägre kandidatnivä - tra n sla to r, kandidat i hum anistiska veten sk ap er, lä rare i h u slig ekonom i, lägre r ä ttsexam en, diplom ekonom, kandidat i n atu rveten sk aper, ingenjör (stud. e x. ) s jö -e lle r flygkapten, m ed icin e kandidat, officer 7 Utbildning pi högre kandidatnivä - teo lo g ie, filo so fie, ju ris, p o litices o. a. kandidater, d ipl. ingenjör, m ed icine lie ent iät, fo rstm ä sta r e, sta b so fficer 8 F o r s k a r u t b i l d n in g - teo lo g ie, filo so fie, ju r is, p o litices o. a. lie en tia te r och d oktorer, tek nologie lieen tiat och doktor, sp ecia llä k a re och m ed icine doktor, agr. o. forstdoktor, gen eralsta b so fficer 9 Utbildning som inte kan k la s s i f i c e r a s utbildning so m in te kan k la ssific e r a s efte r utbildningsnivä 999 Klassen innehäller grupperna och, utbildning pä för- och grudstadiet - lek sk o lo r, barnträdgärdar, lä g re grundstadiet d. v. s. k ortare utbildning än 9 är YRKESKLASSIFICERNG T ekniskt, naturvetcnskapligt, sam h ällsvcten sk apligt och k onstnärligt A d m in istra tivt, kam eralt och kontorstekniskt arb ete 2 K o m m ersiellt ' L antbruks-, sk o g s- och fisk eria rb ete 4. G ruv- och sten brytn in gsarb ete 5 T ra n sp o rt- och kom m unikations 6 /7 T illverk n in gsarb ete, m ask in sk ötsel m. m. 8 S erv icea rb ete 9 A rbetskraft och, ej hänförbart tili annat yrk esom räde M ilitärt NÄRINGSGRENSNOMENKLATUREN (-SFFRG KOD) Jordbruk, skogsbruk, fisk c och jakt 2 B rytning av in in eralisk a produkter T illverk nin g 4 E l-, g a s- och vattenförsörjnin g 5 B yggnadsverksam het 6 Varuhande), rcstaurang- och h otellverk sam h et 7 S am färd sel, p o st- och telekom m unikationer 8 B ank-, försäkringsfastighete- och u ppdragsvcrksam het 9 S a m h ä lls- och p ersonliga tjän ster N ärin gsgren okänd

10 Taulu. VUONNA 97 POHJOISMAIHIN MUUTTANEET KOULUTUSASTEEN MUKAAN; KOKO MAA, LÄÄNIf Tabt-ll. PERSONER SOM FLYTTAT TILL ANDRA NORDISKA LÄNDER AR 97 EFTER UTBILDNNGSNIVA; HELA LANDET, LÄNEN Lähtöalue Utflyttningsomräde Yhteensä Summa Ylempi perusaste Högre grundstadiet (2) Alempi keskiaste Lägre m ellanstadiet () Ylempi keskiaste Högre m ellanstadiet (4) Alin korkea-aste Lägsta högstadiet (5) Alempi kand. aste Lägre kand. nivä (6) Ylempi kand. aste Högre kand. nivä (7) Tutkijakoul. Forskarutbildning (8) Muualla luokittelematon koulutus Utbildning som ej kan grupperas (9) Muu, tuntematon Annan, okänd (999) Kaikki muuttaneet Alla flyttade 6 42* % Uudenmaan lääni Nylands Iän % Turun-Porin lääni Äbo-Björaeborgs Iän % Ahvenanmaan maakunta Landskapet Ä lan d ^ Cl. 7 Hämeen lääni Tavastehus Iän Bf, /O Kymen lääni Kymmene Iän *5k Mikkelin lääni ~ S:t Michels Iän ' 56 % Pohjois-Karjalan lääni N orra- Karelens I ä n Kuopion lääni Kuopio Iän * Keski-Suomen lääni M ellersta Finlands I ä n ] 788 % Vaasan lääni Vasa Iän % Oulun lääni U leiborgs Iän g* Lapin lääni Lapplands Iän %... C ) Lukuun sisä lty y n. 4 koulutukseltaan tuntem attom aksi jäänyttä, jotka ovat ryh m ässä 999. ) I talet ingär c. 4 p erson er m ed okänd utbildning, vilka finns i grupp 999.

11 Taulu 2. VUONNA 97 POHJOISMAIHIN MUUTTANEET AMMATIN JA SUKUPUOLEN MUKAAN; KOKO MAA, LÄÄNIT Tabeli 2. PERSONER SOM FLYTTAT TILL ANDRA NORDISKA LÄNDER AR 97 EFTEIl YJIKE OCH KÖN; HELA LANDET, LÄNEN Lähtöalue Utflyttningsomräde Yhteen sä Sammanlagt»OJ, HMA Kaikki muuttaneet Aila flyttad e To... Uudenmaan lääni Nylands Iän T,.,o.... Turun-Porin lääni Abo-Björneborgs Iä n To... Ahvenanmaan maakunta Landskapet A lan d To... Hämeen lääni Tavastehus Iän 42 To... Kvmcn lääni Kymmene Iän To... Mikkelin lääni S:t Michels Iän 45 %... Pohjois-Kurjalan lääni N orra- Karelens I ä n... 5 To... Kuopion lääni Kuopio Iän Ti Keski-Suonien lääni M ellersta Finlands I ä n... To Vaasan lääni Vasa I ä n... 2 To... Oulun lääni Uleaborgs Iän <r Lapin lääni Lapplands Iän... Of{t 2 46 uglalj smaiwj Amma tissa toimiv a väestö Yrkest terk- sam b< sfolk- ning »o a»mä eiqaijm 4 5'. C 47. c 2.C. C... C 4. C 2. C 282. C 592. C 78Í. 64. Ammatti Yrke UAj + ef *umq * ' tuomioni ' *u5ix «)»OjJ»ma C 2' ' **u> x qae *;suo^ USIM BMHM Hallinn., tilinp. ja kontt. tekn. työ Admin. o. kontorstekn.»ox»ma USIAI etqaijai G. 2. Kaupallinen työ Kom m ersiellt»ox»ma UBIM etqailv Maa- ja m etsätal. työ, kalastus Lantbruks-, skogsoch fiskeriarb.»ox»ma U?AI Kaivos- ja louhintatyö Gruv- och stenbrytn.»ox»ma , 2.4 i [simollm ) Lukuun sisältyy n. 4 ammatiltaan tuntemattomaksi jäänyttä, jotka eivät ole mukana am m atissa toimivien m äärässä. ) I talet ingär c. 4 personer med okänt yrke, vilka inte ingar i antalet yrkesverksam m a Kuljetus- ja liikennetyö Transport o. kommun ikation u»ox!»ma L. I! usjm G Teollinen työ Tillverkning C5»OX»MA y uyiv TIM-MIV Palvelu työ Se rv ie e».»'-ia nihm HMOJM Muualla luokittelematon työ, sotilastyö Ari), ej hänförb. tili annat yrk. omr. Militärt arb. '»ox»ma tiu tv!um->»m *»«j )MA Tuntematon Okönt S!HM'HIV n. IM p, ?

12 Taulu. VUONNA 97 POHJOISMAIHIN MUUTTANEET AMMATIN, KOULUTUSASTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN; KOKO MAA Tabell. PERSONER SOM FLYTTAT TILL ANDRA NORDISKA LÄNDER AR 97 EFTER YRKE, UTBILDNINGSNIVA OCH KÖN; HELA LANDET Koulutusaste Utbildnin gsniva Yhteensä Samm anlagt i A m m atissa toimivia Y rkesverksam m a Ammatti Yrke T ekn., luonnont.. yht. k. t., hum. ja tait, työ T ekn.. vetensk., konst. arb. () H allinn., tilinp. ja kontt. tekn. työ Admin, o. kontorstekn. () Kaupallinen työ Kommersiellt (2) Maa- ja m etsätal. työ, kalastus Lantbruks-, skogs- och fiskeriarb. () Kaivos- ja louhintatyö Gruv- och stenbrytn. (4) M an Kuljetus- ja liikennetyö Transport o. kommunikation (5) Teollinen työ Tillverkning T ot. (6/7) Palvelutyö Service (8) Muualla luok. työ, sotilast. Arb. ej hänförb. tili annat yrk. omr. Militärt arb. (9) Tuntematon Okänt (9)!! Kaikki muuttaneet Alla flyttade % Perusasteen ylempi koulutus Högre ut bildning pa grundstadiet (2) % Keskiasteen alempi koulutus Lägre utbildning pä mellanstadiet () % Keskiasteen ylempi koulutus Högre utbildning pa mellanstadiet ( T> ' Korkean astee n alin koulutus - Utbildning pa lägsta högstadiet (5) % ' Alempi kand. asteen koulutu Utbildning pä lägre kandidatnivä (6) % _ - II -

13 Taulu. Tabell. Jatkuu F ortsätter Koulutusaste Utbildningsnivä Yhteensä A m m atissa toim ivia Yrkesverksamma Ammatti Yrke T ek n., luonnont., yht. k. t., hum. ja tait. työ T ekn., vetensk., konst. arb. () Hallinn., tilinp. ja kontt. tekn. työ Adm. o. kontorstekn. () Kaupallinen työ K om m ersiellt (2) Maa- ja m etsätal. työ, kalastus Lantbruks-, skogs- och fiskeriarb. (9) Kaivos- ja louhintatyö Gruv- och stenbrytn. (4) Kuljetus- ja liikennetyö Transport o. kommunikation (5) Teollinen työ Tillverkning (6/7) Palvelutyö Service (8) M iehiä; Muualla luok. työ, sotilaat. Arb. ej hänförb. tili annat yrk. omr. Militärt arb. (9) T untematon Okänt (9) Ynt. j Man Ylempi kand. asteen koulutus - Utbildning pa hög- re kand id at - niva (7) C % Tutkijakoulutus - Forskarutbildning (8) *»... ' _ Muualla luokittelematon koulutus Utbildning soin inte kan k lassu iceras (9) % _. 7 E siaste ja alempi, perusaste Förstadiet och lägre grundstadiet (999) EI

14 T aulu 4. VUONNA 97 POHJOISMAIHIN M UUTTANEET ELINKEINON (ISIC) JA SUKUPUOLEN MUKAAN; KOKO MAA, LÄÄNIT T a b ell 4. PERSONER SOM FL Y T T A T TILL ANDRA NORDISKA LÄNDER AR 97 EFT E R NÄRINGSGREN (ISIC) OCH KÖN; HELA LA ND ET, LÄNEN L ä h tö a lu e U tfly ttn in g so m r id e Y h te e n sä Sam m an la g t Y ht. E lin k ein o N ä r in g sg r e n M a a -, m e t s ä - ja k a la ta lo u s J ord b ru k, sk o g sb ru k och fisk e () M iehiä K a iv o s- ja muu kaivan n. toim. B rytning av m in er. p r o - dukter (2) fh t. Jlie h iä ro t. 5Iän T e o llis u u s T illv e r k n in g () lie h iä Iän Säh kö-, k a a s u - ja v e s i h u olto E l-, g a s - och v atten försörj (4) 5 lie h iä T ot. U Iän R aken n u s toim inta B y g g n a d s- v e rk sa m h e t T ot. (5) M iehiä K auppa, ra v, - ja m a jo itu s - to im. H and el, r e s - ta u ra n g - och h o te lv e r k s. (6) Y ht. K u ljetu s ja tie to liik e n n e T ra n sp o rt och k o m m u - n ik a tio n er T ot. (7) M iehiä ia h o itu s -, v a k.- y m 8. o im in ta B ank-, f ö r - säkr. o. d y l. v e r k sa m h e t (8) M iehiä I» än Y h teisk. ja henk. koht. palv. S a m h ä lls~ o. p e r s.tjä n s te r Elinkeino tuntematon N ärin gsgren okänd Itsenäiset animati:tom< Självständig. y rk eslö sa (9) ( M iehiä ; I: e h: T ot. i ;!? Iän K aikki m u u ttan eet'* A lla fly tta d e '... %... U udenm aan lä ä n i N yland* I ä n... *... O > G B jö r n e b o rg s I ä n % o L an d sk a p et A la n d % , C l - I ä n * K ym en lä ä n i - K ym m ene Iän * I ä n % K o r r a K a r e len s I ä n % Kuopion lääni - K uopio Iän % S lera ta Finland* Iän % V aasan lääni V asa Iän % Oulun lääni U ie ib o r g * Iän S % S L apin lääni L applands Iän % S ) Lukuun s is ä lt y y n. 4 elin k ein o lta a n tu n tem a tto m a k si jään yttä, jo tk a ovat e lin k e in o r y h m ä s sä. ) I ta le t in g ir c. 4 p e r a o n e r m ed okänd n ä r in g s g r e n, v ilk a lin n a i n ä r in g sg r e n sg r u p p.

15 T aulu 5. T abell 5. VUONNA 97 POHJOISMAIHIN M U UTTA N EET KOULUTUSASTEEN, ELINKEINON (ISIC) JA SUKUPUOLEN MUKAAN; KOKO MAA PERSONER SOM FLYTTAT T IL L ANDRA NORDISKA LÄNDER AR 97 E F T E R UTBILDNINGSNIVA, NÄRINGSGREN (ISIC) OCH KÖN; HELA LANDET K oulutusaste Utbildningsniva Y hteensä E lin k e in o N ä r in g sg ren Sam m an lagt M a a -, m e ts ä - ja k a la ta lo u s Jord b ru k, sk o g sb ru k och fisk e () K a iv o s - ja muu kaivan n. to im. B rytn in g av m in er. p r o - dukter (2) T e o llis u u s T illv e r k n in g () S ä h k ö -, k a a R a k en n u s s u - ja v e s i to im in ta huolto B y g g n a d s- E l-, g a s - och v erk a a m h et vatten försörj (4) (5) K auppa, r a v.- ja m a jo i tu s - to im. H and el, r o s - ta u ra n g - och h otelverka. (6) K u ljetu s ja tie to liik e n n e T ra n sp o rt och k o m m u - n lk a tio n er (7) Y ht. I R a h o itu s-, vak. y m s. to im in ta B a n k -, fö r - sä k r. o. d y l. v e rk sa m h e t (8) T ot. Y h te isk. ja henk. koh t. palv. S a m h ä lls - o. p e r a, tjä n s te r (9) M än E lin k ein o tuntem aton N äringggren okänd T ot. () Kaikki m uuttaneet A lla flyttade T i P e r u s a s t e e n y lem p i k ou lu tu s (2) H öcre utbildning pa gru n d stad i- et (2) e", 7. G K esk ia steen alem pi koulutus ( ) L ä g r e u tb ild n in g pa m e lla n s ta - d ie t ( '... ^ S K e s k ia s te e n y lem p i k o u lu tu s (4) H ogre u tb ild n in g pa m e ll& n sta - d iet (4 ) r# K orkean a s te e n koulutus (S) U t bildnin g p l lägsta h ö g sta d iet (5) A lem pi kand. asteen koulutus (6) U tbildning pa U gre kandidatniv i ( tr Y lem pi kand. asteen koulutus (?) U tbildning pa högre kand idät n i- vä ( 7 ) r T u tk ija k o u lu tu s (8) - F o r s k a r u t- b ild n in g ( 8 ) ' e M uualla lu o k itte le m a to n k ou lu tu s (9) - U tb ild n in g so m in te kan k la s s iiic e r a s ( 9 ) n _..5. E s ia s t e ja a le m p i p e r u s a s te (999) -* F ö r s ta d ie t och lä g r e grund - s ta d ie t ( ) ' 48 8 ~ 88 ' tr »I - Lukuun s isä lty y noin 4 elink ein oltaan tu n tem attom ak si jäänyttä, jotka ovat elin k ein o ry h m ä ssä. ) I ta let ingar c. 4 p e r so n er med okänd n ä rin g sg ren. vilk a finns i näringagrenagrupp.

16 Taulu 6. POHJOISMAIHIN MUUTTANEIDEN OSUUS (o/oo) LÄHTÖALUEEN VÄESTÖSTÄ ELINKEINON (ISIC) MUKAAN; KOKO MAA, LÄÄNIT Tabell 6. ANDELEN (o/oo) PERSONER SOM FLYTTAT TILL ANDRA NORDISKA LÄNDER AV UTFLYTTNNGSOMRADETS BEFOLKNING EFTER NÄRINGSGREN, (ISIC); HELA LAN DET, LÄNEN Lähtöalue F lyttningsoinräde Yhteensä Summa Maa-, m etsäja kalatalous Jordbruk, skogsbruk och fiske () Kaivos- ja muu kaivann. toim. Brutning av miner. produkter (2) Teollisuus Tillverkning () Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto El-, gasoch vattenförsörj. (4) Rakennustoiminta Byggnadsverksamhet (5) Kauppa, rav.- ja majoitustoim. Handel, restaurang- och hotel verks. (G) Kuljetus ja tietoliikenne Transport och kommuni kationer (7) Rahoitus-, vak. - yms. toiminta. Bank-, försäkr. o. dyl. verksamhet (8) Yhteisk. ja henk. koht. palv. Samhälls- o. pers. tjänster (9) Elinkeino tuntematon Näringsgren okänd. <o)j Itsenäiset ammatittomat Självständiga yrkeslösa Kaikki muuttaneet Alla flyttade ,2.6 Uudenmaan liiani Nylands Uin Turun-Porin lääni Abo-Björneborgs Iän Ahvenanmaan maakunta O Landskapet Aland _ Hämeen lääni Tavastehus Iän _ Kymen lääni Kymmene Iän _ Mikkelin lääni S:t Michels Iän Pohjois-Karjalan lääni Norra Karelens Iän Kuopion lääni Kuopio Iän Keski-Suoni en lääni Mellersta Finlands Iän Vaasan lääni Vasa Iän Oulun lääni Uleaborgs Iän Lapin lääni Lapplands Iän SI - I) R yhm ässä muuttaneiden osuus on näin suuri sik si, että ryhm ä sisä ltä ä n. 4 elinkeinoltaan tuntem attom aksi jäänyttä. ) I grupp är de flyttandes andel sä stor, emedan gruppen innehäller c. 4 personer m ed okänd näringsgren.

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVI Del XVI Volume

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1976 N :o 126-130 N:o 126 postitoim ipaikkojen perustam isesta T a m m ik u u n 1 p ä iv ä s tä 1 9 7 7 perustetaan h aaraosa stot I I m a tra 1 2 Imatran

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 24.4.2014 klo 9.00 Työttömyys vähentynyt teollisen alan ammateissa. Useammassa kunnassa työttömyys kääntynyt

Lisätiedot

ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA

ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA Tietoisku 3/2011 Kuva: Teija Jokiranta Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 aikana Espooseen muuttaneista oli nuoria vähemmän kuin koko

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D

VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D SUOMEN VIRALLINEN TI L A S T O F I N L A N D S OFFICIELLA STATISTIK O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D VI A: 131 VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S 1969 HELSINKI 1972 Tätä julkaisua

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

III M A ATA LOUS 41 MAANVILJELYS JA KARJANHOITO. VUOSINA 1944 ja 1945 III JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL. ÂREN 1944 och 1945

III M A ATA LOUS 41 MAANVILJELYS JA KARJANHOITO. VUOSINA 1944 ja 1945 III JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL. ÂREN 1944 och 1945 SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLE STATISTIK III M A ATA LOUS 41 MAANVILJELYS JA KARJANHOITO VUOSINA ja III l a n t h u s h Al l n in g 4 1 JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL ÂREN och L'AGRICULTURE

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Ammattiluokitus Classification of occupations

Ammattiluokitus Classification of occupations K äsikirjoja H andböcker H andbooks N ro 14 Uusittu laitos Revised edition Ammattiluokitus Classification of occupations 1987 HELSIN KI 1987 Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA 2013

ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA 2013 ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA 2013 Tietoisku 3/2016 Kuva: Eemail/Lehdentekijät Hanna Jantunen Espoon kaupunki Konserniesikunta Strategia ja kehittäminen Vuonna 2013 Espooseen muutti yhteensä 18 307 henkeä,

Lisätiedot

hmtilastotiedotus statistisk rapport Tilastokeskus 1 Q 7 /L Statistikcentralen f Tiedustelut - Forfragningar Pa.vdvs Datmr \i o Mr

hmtilastotiedotus statistisk rapport Tilastokeskus 1 Q 7 /L Statistikcentralen f Tiedustelut - Forfragningar Pa.vdvs Datmr \i o Mr hmtilastotiedotus statistisk rapport Tilastokeskus 1 Q 7 /L Statistikcentralen f Tiedustelut - Forfragningar Pa.vdvs Datmr \i o Mr Pekka Myrskylä 04.06.1974 VÄ 1974/10 puh. 645 121/243 ' 1 m S TIETOJA

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN

YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN SUOMEN VIRALLINEN T I L A S T O F I N L A N D S OFFICIELLA STATISTIK OFFICIAL STATISTICS OF FINLAND VI C: 103 YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN GENERAL CENSUS OF POPULATION 1960 XI TAAJAMAT

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus.

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus. Tiedoston välilehdet 1. Toimialan työlliset maakunnittain VOSE-hankkeessa määritellyllä vähittäiskaupan alalla (poikkeaa siis hieman Tilastokeskuksen pelkästä vähittäiskauppa-luokasta, koska sisältää ajoneuvojen

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012 Julkaisuvapaa tiistaina 24.4.2012 klo 9:00 Työnhakijat Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan Keski-Suomessa

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 2014

Huhtikuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Huhtikuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 20.5.2014 klo 9.00 Terveydenhuollon ja sosiaalialan työttömyys jatkaa kasvuaan. Kokkola ja Vaasa nousemassa suurimpien

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 Tietoisku 2/2010 Kuva: Ee-mailin toimitus Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 lopussa Suomessa asui 217 700 ulkomaalaistaustaista,

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011 Kauppa 2012 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvot maakunnittain v. 2011 Figur 1. Export och import efter landskap år 2011 Uusimaa - Nyland Itä-Uusimaa

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012 Julkaisuvapaa tiistaina 23.10.2012 klo 9:00 Työnhakijat Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016)

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Väestön pääasiallinen toiminta LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 8962 9014 9157 9284 9554 9719 9942 10168 10562 10741

Lisätiedot

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka ut4 OCH SOCIAL- 0 C14, HÄLSOVÄRD RE F.ly Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen li ittyvästä selvitysalueesta Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Lisätiedot

tilastotiedotus statistisk rapport

tilastotiedotus statistisk rapport tilastotiedotus statistisk rapport Tilastokeskus 10*7/1 Statistikcentralen 117/H" Tiedustelut - Föjrfrägningar Päiväys-Datum N:o-IMr Pekka Myrskylä.19*03.1974 ' VÄ 1974*5 I S! 6 4 5 12 1 /2 4 3 TIETOJA

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Syyskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Tilastokatsaus 6:2014

Tilastokatsaus 6:2014 Tilastokatsaus 6:2014 Vantaa 1 7.4.2014 Tietopalvelu B7:2014 Ulkomaalaistaustaisen väestön pääasiallinen toiminta Vantaalla vuonna 2011 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan henkilöt, jotka

Lisätiedot

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus Verksamheten i det nya landskapet Österbotten

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu 2013 Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % = Alle 25-vuotiaiden kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyyden ylittävien osuus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2013

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2013 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2013 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Helmikuun työllikatsaus 2/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 26.3.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2013 Työttömänä olevia työnhakijoista oli Kaakkois-Suomessa

Lisätiedot

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.3.2011 Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa 1. Oikeustieteen maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset

Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset Osaamista ohjaukseen koulutuspäivä 13.3.2015, Lahti Heikki Taulu ekonomisti Akava 25 20 15 10 5 0 Työttömyysaste Suomessa, Euroopassa ja

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 Kainuun osuus koko maasta Kainuun maakuntaprofiili Kainuun kuntien väkiluku Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

Terveydenhuollon ammattihenkilöt 31.12.2002 tilastotiedote 8/2003

Terveydenhuollon ammattihenkilöt 31.12.2002 tilastotiedote 8/2003 Stakes/StakesTieto 22.5.2003 Sosiaali- ja terveystilastot PL 220, 00531 Helsinki Puh. (09) 3967 2241 Kaija Vaalgamaa Fax. (09) 3967 2459 e-mail: kaija.vaalgamaa@stakes.fi ISSN 1459-2355 (Internet) ISSN

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Maaliskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK III 38:3 YLEINEN MAATALOUSLASKENTA V Osa III MAANOMISTUS JA MAAN KÄYTTÖ III

SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK III 38:3 YLEINEN MAATALOUSLASKENTA V Osa III MAANOMISTUS JA MAAN KÄYTTÖ III SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK MAATALOUS III 8: YLEINEN MAATALOUSLASKENTA V. 9 Osa III MAANOMISTUS JA MAAN KÄYTTÖ III LANTHUSHÂLLNING 8: ALLMÄNNA LANTBRUKSRÄKNINGEN ÂR 9 Del III

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

Terveydenhuollon ammattihenkilöt 31.12.2003

Terveydenhuollon ammattihenkilöt 31.12.2003 Tilastotiedote Statistikmeddelande 10/2004 Terveydenhuollon ammattihenkilöt 31.12.2003 Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 31.12.2003 Kaija Vaalgamaa +358 9 3967 2241 kaija.vaalgamaa@stakes.fi

Lisätiedot

Laadullinen työllistyminen, keskustelutilaisuus taustatilastoja

Laadullinen työllistyminen, keskustelutilaisuus taustatilastoja Laadullinen työllistyminen, keskustelutilaisuus 30.11. - taustatilastoja Ammattiasema - maisterin tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen ammattiluokituksen mukaan 2014 - yksi vuosi valmistumisesta Kasvatusalat

Lisätiedot

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään.

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. 1 (13) Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. Serviceproducenter som godkänts av Esbo stad för servicesedelssystemet för personlig assistans. Huom!

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, kesäkuu Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, kesäkuu Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, kesäkuu Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 20.12.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus marraskuu 2013 Kaakkois-Suomessa oli

Lisätiedot

Tilastokuviot 2016 /1

Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA Sivu 1(16) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968 1977 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968-1971 21.3.1968-31.12.1971 2 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1972-1977 1.1.1972-9.3.1977 Sivu 2(16) Ab Lähetettyjen

Lisätiedot

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Leila Kaunisharju 1.12.2009

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Leila Kaunisharju 1.12.2009 Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet Leila Kaunisharju Aluekatsaukset Pohjois-Suomen katsaus (Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi) Itä-Suomen katsaus (Etelä-Savo,

Lisätiedot

2 YLEMPI PERUSASTE 2011 PERUSKOULU 4146 63 2012 KESKIKOULU 429 3 2019 MUU YLEISSIV. KOUL., YL. PERUSASTE 113 0 YHT 4688 66

2 YLEMPI PERUSASTE 2011 PERUSKOULU 4146 63 2012 KESKIKOULU 429 3 2019 MUU YLEISSIV. KOUL., YL. PERUSASTE 113 0 YHT 4688 66 1220. Työnhakijat koulutuksen mukaan ja heistä vastavalmistuneet Lähde: TEM, työnvälitystilastot 2013 Maaliskuu 12 POHJOIS-POHJANMAA Työttömät yhteensä Työnhakijoita laskentapäivänä Kaikki yhteensä Vastavalmistuneet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtion ylimmän johdon määrä ja rakenne Valtion työmarkkinalaitos Seija Korhonen Kesäkuu 2016 2 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä TYÖTTÖMYYSBAROMETRI 2014 Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä Työttömyysbarometrin sisältö 1. Yhteenvetoa tuloksista 2. Tilastotietoja tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyydestä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 15.05.2012 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 YHTEENVETO Väestön koulutusaste on selvästi korkeampi yliopistokaupungeissa (,, )

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, marraskuu Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, marraskuu Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu Tutkija Tuunia Keränen Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu Tutkija Tuunia Keränen Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, Tutkija Tuunia Keränen Uudenmaan ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Tutkija Jouni Nupponen Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Tutkija Jouni Nupponen Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu 2013 Tutkija Jouni Nupponen Uudenmaan ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 18.4.2013 Julkaisun

Lisätiedot

Juuri 4 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Kertaus. b) B = (3, 0, 5) K2. 8 ( 1)

Juuri 4 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Kertaus. b) B = (3, 0, 5) K2. 8 ( 1) Kertaus K1. a) OA i k b) B = (, 0, 5) K. K. a) AB (6 ( )) i () ( ( 7)) k 8i 4k AB 8 ( 1) 4 64116 819 b) 1 1 AB( ( 1)) i 1 i 4 AB ( ) ( 4) 416 0 45 5 K4. a) AB AO OB OA OB ( i ) i i i 5i b) Pisteen A paikkavektori

Lisätiedot

Maantieteen valintakoe, Helsingin yliopisto Urvalsprov till geografi, Helsingfors universitet 24.5.2010

Maantieteen valintakoe, Helsingin yliopisto Urvalsprov till geografi, Helsingfors universitet 24.5.2010 Maantieteen valintakoe, Helsingin yliopisto Urvalsprov till geografi, Helsingfors universitet 24.5.2010 Nimi / Namn: Henkilötunnus / Personbeteckning: Tehtävä 1/Uppgift 1 (9 pistettä/9 poäng) Käytä tehtävässä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 576/2008 vp Jättiputken hävittäminen luonnosta Eduskunnan puhemiehelle Etelä-Suomeen on levinnyt iholle palovammoja muistuttavat, kivuliaat rakkulat jättäviä jättiputkia. Arvion mukaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2012

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2012 NÄKYMIÄ ELOKUU 2012 Elokuun työllikatsaus 8/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 25.9.2012 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2012 Kaakkois-Suomen työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut 3,0 % viime

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2013

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2013 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2013 Tammikuun työllikatsaus 1/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 26.2.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus tammikuu 2013 Kaakkois-Suomen asukkaista oli tammikuun lopussa työttömänä 20114

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 421/2012 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

1970 Osa XVII B Del XVII B Volume XVII B

1970 Osa XVII B Del XVII B Volume XVII B Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office of Finland Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik O fficial statistics of Finland VI C :104 Väestölaskenta Folkräkningen Population

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot