vähentämisessä ja ehkäisyssä. Tavoitteena on saada keskiöön kohonnut murtumariski kokonaisuutena yksittäisten riskitekijöiden sijasta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "vähentämisessä ja ehkäisyssä. Tavoitteena on saada keskiöön kohonnut murtumariski kokonaisuutena yksittäisten riskitekijöiden sijasta."

Transkriptio

1 TOIMITTANEET: TIMO KLAUKKA, ARJA HELIN-SALMIVAARA, RISTO HUUPPONEN, JUHANA E. IDÄNPÄÄN-HEIKKILÄ Kuinka arvioida vanhusten luunmurtumien riskiä? K Luunmurtumien riski kasvaa väestön ikääntyessä: luusto on jonkinasteisesti haurastunut valtaosalla vanhuksista. K Kokonaistilanteen huomiointi on keskeistä vanhusten murtumariskiä ja esimerkiksi bisfosfonaattilääkityksen tarvetta arvioitaessa. Erityisesti glukokortikoidit lisäävät murtumien vaaraa. Luuston matalaenergisten murtumien (MEM) aiheuttama inhimillinen kärsimys lisääntyy väestön ikääntyessä. Murtumat myös kuormittavat terveydenhuoltojärjestelmää ja kansantaloutta aiempaa enemmän (1). Aiheesta on keskusteltu viime aikoina sekä Suomessa että kansainvälisesti (2). Siksi on syytä tarkastella kriittisesti, miten kattavasti murtumien kokonaisriski tunnistetaan ja miten suuren riskin potilaita hoidetaan. Kliinisissä toimintakäytännöissä on kehittämisen tarvetta, jotta hoitotoimet kohdistettaisiin tarkoituksenmukaisesti (3,4). Lääkehoidon kehittämiskeskus Rohto on ottanut yhdeksi painopistealueekseen rationaalisen lääkehoidon näkökulman kohonneen murtumariskin vähentämisessä ja ehkäisyssä. Tavoitteena on saada keskiöön kohonnut murtumariski kokonaisuutena yksittäisten riskitekijöiden sijasta. Kenelle tulee MEM ja miksi? Luunmurtuman riskin kasvun taustalla on ainakin seuraavia kliinisesti merkittäviä tekijöitä: aiempi murtuma tai kaatuminen, korkea ikä, heikentynyt liikuntakyky ja lihasheikkous sekä vähäinen liikunta, apuvälineen käyttö liikkumisen tukena, lähisukulaisen lonkkamurtuma, pieni painoindeksi, tupakointi, runsas alkoholin käyttö, sairastettu halvaus, Parkinsonin tauti, heikko näkökyky, dementia, luun alentunut mineraalitiheys sekä luuta haurastuttavat ja kaatumiselle altistavat lääkkeet (5,6). Yli 90 % lonkkamurtumista ja valtaosa muistakin iäkkäiden murtumista on suoraa seurausta kaatumisista. Kaatumisalttius onkin huomattavasti merkittävämpi riskitekijä lonkkamurtumalle kuin potilaan matala luuntiheys (5). Lonkkamurtuman ilmaantuvuus 13- kertaistuu 60. ja 80. ikävuoden välillä. Mineraalitiheyden pienentyminen ja luun hajoamisen kiihtyminen selittävät ilmaantuvuuden nelinkertaistumisen. Loput murtumien lisääntymisestä selittänee lähinnä kaatumistapaturmien lisääntyminen (7). Yli 60-vuotiailla naisilla murtumariski lisääntyy 65 %, kun luuntiheys laskee 1 SD, ja 60 %, kun ikä lisääntyy 20 vuotta. Sairastettu matalaenerginen murtuma nostaa riskiä 100 % (8). Vaikka murtumat ovat yleisiä henkilöillä, joilla on osteoporoottinen luuntiheys (t-score alle 2,5 SD), suurin osa murtumista ei tapahdu heille. Hollantilaisessa laajassa yli 55-vuotiaiden kohorttitutkimuksessa vain 44 %:lla non-vertebraalisen murtuman saaneista naisista oli osteoporoottinen luuntiheys. Miehillä tämä osuus oli vielä pienempi, 21 % (9). Murtuman saaneista osteopeenisiä (t-score 1,5 2,5 SD) oli naisista 3208

2 43 % ja miehistä 61 % (taulukot 1 ja 2). Valtaosalla ikäihmisistä on siis jonkinasteisesti haurastunut luusto, eikä heitä kaikkia tämän perusteella ole järkevää hoitaa esimerkiksi bisfosfonaateilla, vaan tilanne on arvioitava kokonaisuutena. Lääkkeiden vaikutus luunmurtuman riskiin Lisääntyneellä murtumariskillä ja lääkehoidolla on moniulotteinen yhteys. Siksi lääkitystä tulisi säännöllisesti harkita kokonaisuutena. Lääkkeiden vaikutukset murtumariskiin voidaan luokitella taulukon 3 mukaisesti. Monilääkitys on sinänsä murtumariski ja vaaraa lisäävät erityisesti keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet ja niiden yhteiskäyttö. Siksi on tärkeää selvittää potilaan kokonaislääkitys ja harkita lääkkeiden indikaatiot, yhteisvaikutukset sekä hyödyt ja haitat tarkkaan. Verenpainelääkkeiden lisäksi monet muut lääkkeet aiheuttavat ortostatismia. Kannattaa siis harkita ortostaattista koetta ja ohjeistaa tarvittaessa potilasta varovaiseen ja rauhalliseen liikkumistapaan aina ylösnoustessa. Luuta haurastuttavista lääkkeistä on tärkeintä muistaa glukokortikoidit. Luuvaikutus on huomioitava, jos annos vastaa vähintään 5 mg prednisolonia päivässä ja hoito kestää yli 3 kuukautta. Glitatsonit lisäävät ainakin raajamurtumien riskiä naisilla. Vaikutuksen kliininen merkitys lienee vähäinen, mutta se kannattaa huomioida ainakin perifeerisen murtuman jo sairastaneilla naispotilailla; diabeteksella sinänsä on haitallinen vaikutus luun kestävyyteen. PPI-mahahaavalääkkeiden ja SSRImasennuslääkkeiden luuta haurastuttava vaikutus on merkittävä pitkäaikaisessa hoidossa. Prostatakarsinooman ja rintasyövän hoidossa käytettävien antiandrogeenien ja aromataasi-inhibiittoreiden haurastuttava vaikutus luustoon tulee myös muistaa. Kalsium ja D-vitamiini estävät murtumia luustoa vahvistavan vaikutuksensa kautta. D-vitamiinilla on osoitettu myös kaatumisia estävä vaikutus, jos vuorokausiannos on 800 IU. Osteoporoosihoidon tehoa on syytä seurata. Osalla potilaista voi riittää viiden vuoden bisfosfonaattihoito, jonka vaikutus säilyy vielä vuosia pitkään kestäneen hoidon lopettamisen jälkeen. Vaikeassa osteoporoosissa (murtumat) tarvitaan pidempi hoito tai hoidon tehostus (20). Tavallisimmista osteoporoosilääkkeistä ja niiden käytöstä löytyy tietoa brittiläisen National Institute for Health and Clinical Excellence:n (NICE) katsauksesta, jota Rohto on osin kääntänyt (21). Mitä käytännön lääkärin Taulukko 1. Murtuman syy naisilla, % kaikista murtumapotilaista. Osteoporoosi 44 Osteopenia 43 Luun tiheysmittauksen tulos normaali, ei luustoperäistä syytä 13 Taulukko 3. Murtumariskiin vaikuttavat lääkkeet. KAATUMISELLE ALTISTAVAT LÄÄKKEET (10) Keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet Bentsodiatsepiinit Masennuslääkkeet mukaan lukien uudet SSRI-lääkkeet Antipsykootit Antiepileptit Ortostatismia aiheuttavat lääkkeet Verenpainelääkkeet Nitraatit Erektiohäiriölääkkeet Eturauhasen liikakasvuun käytetyt alfasalpaajat Monilääkitys LUUTA HAURASTUTTAVAT LÄÄKKEET Glukokortikoidit (1,11) Epilepsialääkkeet (fenytoiini ja karbamatsepiini) (12,13 ) Glitatsonit (14). SSRI-masennuslääkkeet (15). PPI-mahahaavalääkkeet (16,17) Antiandrogeenit ja aromataasi-inhibiittorit (18,19) MURTUMIA ESTÄVÄT JA LUUSTOLLE EDULLISET LÄÄKKEET Kalsium ja D-vitamiini ( IU/vrk) (20,21) Spesifiset luulääkkeet (20,21) Bisfosfonaatit Naisilla estrogeenit, tiboloni, raloksifeeni Miehillä testosteronikorvaushoito Kalsitoniini Strontiumranelaatti Teriparatidi Lääkkeet, joilla hoidetaan kaatumiselle altistavia sairauksia (esim. Parkinsonin tauti, dementia, reuma, nivelrikko) (5) Tiatsidi-diureetti (22) kannattaa tehdä? Murtumariski tulee arvioida iäkkäiltä, useita lääkkeitä käyttäviltä, sekä potilailta, joilla on murtumariskiä lisäävä sairaus, aiempi murtuma tai kaatuminen. Tärkeätä on pyrkiä kokonaislääkityksen hallintaan kartoittamalla potilaan käytössä olevat lääkkeet vähintään kerran vuodessa ja arvioimalla niiden käyttötarve, teho ja mahdolliset ongelmat. Keskeistä on hahmottaa, että murtumien ehkäisy osteoporoosilääkkein on erityisen vaikuttavaa potilailla, joilla on jo ollut matalaenerginen murtuma Taulukko 2. Murtuman syy miehillä, % kaikista murtumapotilaista. Osteopenia 61 Osteoporoosi 21 Luun tiheysmittauksen tulos normaali, ei luustoperäistä syytä

3 (sekundaaripreventio). Primaaripreventiossa osteoporoosin lääkehoito on syytä kohdistaa suuren riskin potilaisiin. Kaikille lisääntyneen murtumariskin potilaille on varmistettava kalsiumin ja D-vitamiinin riittävä saanti. Toimintamallin voi tiivistää talon tavaksi Taulukko 4. Murtuman saaneille (sekundaaripreventio) kannattaa luoda hoitomalli, joka varmistaa murtumariskien kartoituksen ja minimoinnin toteutumisen riippumatta siitä, onko murtuma hoidettu erikoissairaanhoidossa vai perusterveydenhuollossa. Hyvä hoitomalli varmistaa, että potilaan kokonaislääkitys on hallinnassa, hänelle aloitetaan kalsium ja D-vitamiini, sekä varsinainen osteoporoosilääke, ellei sille ole estettä. Suuren riskin potilaiden (primaaripreventio) seulonnalle kannattaa sopia toimipaikkakohtainen toimintatapa, joka määrittelee ketä seulotaan, millä Ehdotuksia asioista, joista kannattaa sopia toimipaikkakohtaisessa hoitomallissa, talon tavassa. MURTUMAN SAANEILLE (murtuman sekundaaripreventio) Murtuman saaneiden tunnistaminen Miten saadaan tieto erikoissairaanhoidossa hoidetuista potilaista? Miten varmistetaan omassa toimipaikassa hoidettujen murtumapotilaiden uuden murtuman ehkäisy? Murtuman riskitekijöiden kartoitus ja tehokas eliminointi Monilääkityksen hallinta Liikuntakyvyn ja koordinaation edistäminen Ympäristön turvallisuuden parantaminen Näön tarkistus Lääkkeellinen hoito Kaikille kalsium + D-vitamiini Pääsääntöisesti bisfosfonaatti tai muu luun lujuutta turvaava lääkitys Vastuut ja seuranta Kuka vastaa mistä, miten toteutuminen varmistetaan? SUUREN MURTUMARISKIN POTILAILLE (murtuman primaaripreventio) Suuren riskin määrittely Monilääkitys (? 5 lääkettä) Aikaisempi kaatuminen Huono liikuntakyky tai koordinaatio Luuta heikentävä lääkitys Muu korkea osteoporoosiriski Luuntiheysmittauksen ja jonkin kliinisen murtumaindeksin käytön linjaukset riskin määrittelyssä! Suuren riskin potilaiden seulonnan linjaukset Vammapäivystyksessä Vastaanotoilla Laitoshoidossa Tietojärjestelmiä hyödyntäen Toimenpiteet seulonnassa löydetyille Monilääkityksen hallinta Liikuntakyvyn ja koordinaation edistäminen Kaikille kalsium + D-vitamiini (800 IU) Bisfosfonaatin tai muu luun lujuutta turvaavan lääkityksen harkinta Omatoimiseen murtumien ehkäisyyn ohjaaminen Hoidon seuranta ja varmistus Työnjako Kuka vastaa seulonnasta, jatkotoimista, hoidon seurannasta? VÄHÄISEN MURTUMARISKIN POTILAILLE (murtuman primaaripreventio) Linjaus vähäisen riskin potilaiden tunnistamisesta Asian tullessa esiin syystä tai toisesta Seulonnan keinoja Riskilaskurit (huom: monet eivät tunnista esimerkiksi monilääkitystä riskiksi!) Lääkityksen perusteella (psyykenlääkkeet, ortostasiaa aiheuttavat, mahdolliset interaktiot) Toimenpiteet seulonnassa löydetyille Lääkityksen rationalisointi Yleinen ohjaus murtumien ehkäisyyn Kalsiumin ja D-vitamiinin harkinta tavalla, kuka sen tekee, ja kuka huolehtii seulonnassa löydettyjen asiallisesta ohjauksesta ja hoidosta. Toimintayksikön voimavarojen kohdentamiseksi oikein tulisi siis toteuttaa aukottomasti murtumien sekundaaripreventio ja primaaripreventionkin tulisi olla uskottavaa. Toimintamalli voidaan hyvin luoda tätä varten järjestetyssä Rohto-pajassa. Pajassa olisi hyvä olla mukana myös muita kuin avovastaanoton ammattilaisia, jotta voidaan sopia yhteistyöstä ja käytännöistä esimerkiksi kotisairaanhoidon, fysioterapian ja erikoissairaanhoidon kanssa. Talon tavan tulee olla lyhyt (1 2 sivua) ja keskeisten ammattilaisten pitää voida kokea sen hyödyllisyys sitoutumisen saavuttamiseksi. Toimintamallin toimeenpanoon kannattaa panostaa. Taulukossa 4 esitetään asioita, joihin talon tavassa olisi hyvä ottaa kantaa. Taulukon luokittelu on perusteltavissa sillä, että suuren riskin potilaat on helpompi tunnistaa, ja heidän hoitonsa on vaikuttavinta. Primaaripreventio olisi loogista, mutta yleisimmin käytössä olevilla keinoilla (luun mineraalitiheyden vahvistaminen lääkkeillä) sen vaikuttavuus on vaatimatonta, jos potilaalla ei ole jo todettua osteoporoosia tai muutoin erityisen korkeaa murtumariskiä. Riskin arvioimiseen on valmiita laskureita Murtumariskin arvioimiseen on valmiita riskilaskureita. WHO:n FRAX voidaan täyttää luuntiheysmittaustulos huomioiden tai ilman sitä internetissä (www.shef.ac.uk/frax/ tool.jsp?locationvalue=4). Tällä hetkellä suomalaiselle väestölle erikseen tehtyä versiota ei ole, mutta epidemiologisen tiedon perusteella briteille suunniteltu pohja on sopivin. Suomalaisia, vahvasti kokemusperäisiä versioita ovat MOI (Mikkelin osteoporoosi-indeksi) sekä Osteoporoosiliiton kotisivuilta löytyvä tulostettava testi. Kansanterveyslaitoksen nettisivuilta (www.ktl.fi) tapaturmien ehkäisy - kohdasta löytyy paljon vinkkejä murtumariskin arviointiin ja pienentämiseen. Sieltä on saatavissa myös Kaatu- 3210

4 lääkemaailmassa tapahtuu misen ehkäisy -vihkonen, joka sisältää muistilistoja ja testilomakkeita kaatumisriskin arvioimiseen. Brittiläisestä perusterveydenhoidon suosituksesta löytyy selkeitä ohjeita siitä, keitä tulisi arvioida kaatumisriskin suhteen, miten ja koska. NICE on koonnut sinne suositeltavia toimenpiteitä kaatumisten ehkäisemiseksi (www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/word /CG021NICEguideline.doc). Kirjallisuutta 1 Osteoporoosi (verkossa). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Endokrinologiyhdistyksen ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Saatavilla internetissä: Lüthje P, Nurmi-Lüthje I, Kaukonen JP, Tanninen S, Naboulsi H, Kataja M. Lonkkamurtumapotilaiden osteoporoosilääkitys toteutuu huonosti. Suom Lääkäril 2007;62: Pages/Falls.aspx 5 Lonkkamurtumapotilaiden hoito (verkossa). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ortopediyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Saatavilla internetissä: 6 John A Kanis, Frederik Borgstrom, Chris De Laet ym. Assessment of fracture risk. Osteoporos Int 2005;16: De Laet CE, va Hout BA, Burger H, Hofman A, Pols HA. Bone density and risk of hip fracture in men and women: cross-sectional analysis. Br Med J 1997;315: Pasco JA, Seemen E, Henry MJ ym. The population burden on fractures originates in women with osteopenia, not osteoporosis. Osteoporos Int 2006;17: Schuit SC, van der Klift M, Weel AE ym. Fracture incidence and association with bone mineral density in elderly men and women: the Rotterdam Study. Bone 2006;38: Hartikainen S, Lönnroos E, Louhivuori K. Medication as a risk factor for falls: critical systematic review. Journal of Gerontology 2007;62A: van Staa TP, Leufkens HGM, Cooper C. The epidemiology of corticosteroid-induced osteoporosis: a meta-analysis. Osteoporosis Int 2002;13: Ensrud KE, Walczak TS, Blackwell T, Ensrud ER, Bowman PJ, Stone KL. Antiepileptic drug use increases rates of bone loss in older women: a prospective study. Neurology 2000;62: Pettu SJ, OBrien TJ, Wark JD. Anti-epileptic medication and bone health. Osteoporosis Int 2007;18: Meier C, Kraenzlin, Bodmer, Meier CR, Jick SS, Jick H.Use of Thiazolidinediones and fracture risk. Arch Intern Med 2008;168: Richards JB, Papaioannou A, Adachi JD ym, for the Canadian Multicentre Osteoporosis Study Research Group. Effect of selective serotonin reuptake inhibitors on the risk of fracture. Arch Intern Med 2007;167: Yu-Xiao Y, Lewis JD, Epstein S, Metz DC. Long-term proton pump inhibitor therapy and risk of hip fracture. JAMA 2006;296: Richards JB, Goltzman D. Proton pump inhibitors: balancing the benefits and potential fracture risks. CMAJ 2008;179: Shahinian VB, Kuo YF, Freeman JL ym. Risk of fracture after androgen deprivation for prostate cancer. N Engl J Med 2005;352: Howell A, Cuzick J, Baum M ym. Results of the ATAC (Arimidex, Tamoxifen, Alone or in Combination) trial after completion of 5 years adjuvant treatment for breast cancer. Lancet 2005;365: Kanis JA, Burlet N, Cooper C ym, on behalf of the European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis. European Guidance for the diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women. Osteoporos Int 2008;19: Aejmelaeus R. (toim). NICE arvioi osteoporoosin keskeiset lääkkeet. Suom Lääkäril 2005;60: Schoofs MWCJ, van der Klift M, Hofman A ym. Thiazide Diuretics and the Risk of Hip Fracture. Ann Int Med 2003;139: Liisa Länsipuro yleislääketieteen erikoislääkäri, asiantuntijalääkäri Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO Anna-Mari Koski LT sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri, osastonylilääkäri Keski-Suomen keskussairaala Taina Mäntyranta terveydenhuollon erikoislääkäri johtaja, Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO Risto Mäkinen yleislääketieteen erikoislääkäri ylilääkäri, Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO TOIMITTANUT: JUHANA E. IDÄNPÄÄN-HEIKKILÄ Uusi malarialääke nopeutettuun käsittelyyn FDA:ssa Artemeetterin ja lumefantriinin yhdistelmän (Coartem, Novartis) myyntilupahakemus on otettu nopeutettuun käsittelyyn FDA:ssa. WHO hyväksyi lääkkeen jo vuonna 2001 malariaohjelmaan, ja se on ollut käytössä noin 80 maassa etupäässä Afrikassa. Novartis kertoo jakaneensa lääkettä kehitysmaihin ilmaiseksi yli 195 miljoonaa annosta. Myyntilupaa ei ole haettu Euroopan lääkelaitokselta, mutta FDA:n myönteinen myyntilupapäätös nostanee lääkkeen maailmanlaajuiseen käyttöön. FDLI SmartBrief, , Altistaako parasetamoli vastasyntyneen astmalle? Aivan pienille lapsille annettu parasetamoli lisää lasten riskiä sairastua myöhemmin lapsuudessa astmaan, rinokonjunktiviittiin ja ekseemaan. Tiedelehti Lancetin julkaisemassa tutkimuksessa oli mukana yli lasta 73 tutkimuspaikasta ja 31 maasta. Lapsilla esiintyi 6 7 vuoden iässä eriasteisia allergisia oireita. Vanhemmilta kysyttiin, oliko lapsen kuumetta hoidettu parasetamolilla, kun lapsi oli alle vuoden ikäinen. Tutkimuksen johtopäätös oli, että ensimmäisenä ikävuotena ja myöhemmin lapsena käytetty parasetamoli lisäsi lapsen riskiä astmaan, rinokonjunktiviittiin ja ekseemaan 6 7 vuoden iässä. Samassa lehdessä julkaistu kommentti pitää tutkimuksen heikkoutena mm. sitä, ettei asetyylisalisyylihapon tai ibuprofeenin ja muiden tulehduskipulääkkeiden käyttöä selvitetty. Lisäksi astmaa sairastaneiden lasten vanhemmat saattoivat muistaa tarkimmin vastasyntyneelle lapselle annetut lääkkeet. Lancet 2008;372: ja KK 3211

5 lääkemaailmassa tapahtuu TOIMITTANUT: JUHANA E. IDÄNPÄÄN-HEIKKILÄ Ranbaxyn lääkkeitä vedettiin pois käytöstä Yhdysvaltojen FDA on vetänyt pois käytöstä 30 Ranbaxyn lääkevalmistetta ja estänyt niiden maahantuonnin. Valmisteet ovat peräisin Ranbaxyn Intian tuotantolaitoksilta Dewasista ja Paonta Shahibista. Molemmilla tuotantolaitoksilla on todettu vakavia puutteita lääkkeiden hyvissä tuotantotavoissa. Käytöstä poistetut lääkkeet ovat mm. antibiootteja, viruslääkkeitä, kolesteroli-, verenpaine-, allergia- ja diabeteslääkkeitä. FDA:n tarkastajat ovat listanneet useita laiminlyöntejä lääkkeiden valmistuksessa. Mahdollista on myös, että pieniä antibioottimääriä on joutunut muihin tuotantolaitoksessa valmistettuihin lääkkeisiin. FDA:n sanktiot jatkuvat kunnes Ranbaxy on korjannut todetut puutteet. FDA korostaa, että se on tarkastanut myös muut Ranbaxyn tuotantolaitokset, ja niiden toiminta täyttää vaatimukset. FDA NEWS, Meflokiini ja eosinofiilinen pneumonia Malarialääke meflokiinista (Lariam, Roche) on julkaistu viisi tapausta, joissa käyttöön liittyi eosinofiilinen pneumonia tai pneumoniitti. Näiden lisäksi FDA on saanut ilmoitukset seitsemästä muusta samankaltaisesta tapauksesta, jotka on nyt analysoitu, ja tulokset ovat luettavissa FDA:n verkkosivuilla. Meflokiini on ollut käytössä yli 20 vuotta. Mukana on sekä malarian profylaksiaan että sairastetun malarian hoitoon kuuluvia tapauksia. Keuhkooireet ilmenivät yleensä nopeasti, eli noin kahden vuorokauden kuluessa hoidon aloituksesta. Oireet eivät reagoineet antibioottihoitoon, mutta kortikosteroideista oli apua. Tämä viittaa siihen, että haittavaikutuksen taustalla oli immuunimekanismi. FDA Drug Safety Newsletter, Iholaastari pahoinvointiin Yhdysvaltojen FDA on hyväksynyt 5HT3-reseptorin estäjän granisetronin iholaastarina (Sancuso, ProStrakan) ehkäisemään pahoinvointia, joka liittyy sytostaattihoitoon. Iholaastaria verrattiin oraaliseen 2 mg:n annokseen granisetronia tutkimuksessa, jossa oli mukana 641 potilasta. Molempien annostelutapojen teho todettiin samankaltaiseksi sytostaattien aiheuttamassa pahoinvoinnissa. Laastari aiheutti haittavaikutuksena ummetusta. Suomessa granisetroni (Kytril, Roche) on markkinoilla tablettina ja injektionesteenä. FDLI SmartBrief, , Omega-3:sta rosuvastatiinia enemmän apua vajaatoiminnassa Omega-3 -hoito vähensi sydämen vajaatoimintapotilaiden kokonaiskuolleisuutta ja sairaalahoidon tarvetta enemmän kuin lumehoito. Rosuvastatiinilla ei vastaavaa hyötyä tullut esiin. Erot hoitojen välillä olivat kuitenkin vähäisiä. Tulokset ilmenivät kahdesta sydämen vajaatoimintaa sairastavien potilaiden joukossa tehdystä tutkimuksesta, jotka julkistettiin Euroopan kardiologiyhdistyksen kokouksessa. Toisessa tutkimuksessa oli potilasta, joita hoidettiin joko omega-3 -valmisteella (Omacor) tai lumelääkityksellä 3,9 vuoden ajan. Toisessa tutkimuksessa vajaatoimintapotilaita hoidettiin joko rosuvastatiinilla (1 mg/vrk) tai lumeella samoin 3,9 vuoden ajan. SCRIP Amiodaroni ja simvastatiini on vaarallinen yhdistelmä Rytmihäiriölääke amiodaronin (Cordarone, Sanofi-Aventis) käyttö yhdessä simvastatiinin kanssa voi johtaa rabdomyolyysiin, etenkin jos simvastatiinia käytetään yli 20 mg:n annoksina. FDA suosittaakin, ettei amiodaronin kanssa tule käyttää simvastatiinia yli 20 mg:n annoksina. Yhteisvaikutuksen tarkkaa mekanismia ei tunneta, mutta amiodaroni estää CYP3A4-entsyymiä, joka on keskeinen simvastatiinin eliminaatiolle. Tämän seurauksena simvastatiinin pitoisuudet nousevat ja rabdomyolyysin riski lisääntyy. FDA on analysoinut 52 amiodaronin ja simvastatiinin yhteiskäyttöön liittynyttä rabdomyolyysitapausta. Puolessa tapauksista simvastatiinin annos oli 80 mg, mutta jo 40 mg:n annokseen liittyi sama haittavaikutus. Muutamissa tapauksissa simvastatiinin annos oli vain 20 mg. Rabdomyolyysi ilmaantui noin 2 kuukauden kuluessa hoidon aloituksesta. FDA Drug Safety Newsletter, Rituksimabi ja leukoenkefalopatia Yhdysvaltojen FDA on kehottanut rituksimabin (meillä MabThera, Roche) valmistajaa (Genentech) korjaamaan valmisteen tuoteinformaation ja lähettämään muutoksista kirjeen terveydenhuoltohenkilöstölle. Muutosta päädyttiin vaatimaan sen jälkeen, kun pitkään jatkuneen rituksimabihoidon jälkeen reumapotilailla oli todettu kuolemaan johtaneita leukoenkefalopatioita. Potilas oli saanut tietyn virusinfektion 18 kuukauden kuluttua viimeisestä hoitoannoksesta. Uuden ohjeen mukaan neurologisten oireiden ilmetessä on konsultoitava neurologia sekä tehtävä aivojen MRI-tutkimus ja lannepisto. data/fda.gov/scrpts/medwatch 3212

Kaatumis-ja osteoporoosiklinikka kaatumisia ja murtumia ehkäisemässä Näin meillä - seminaari 16.9.2014 Iiris Salomaa ft AMK - Kaatumistapaturmat ja murtumat - Ennaltaehkäisy, hoito ja kuntoutus - IKINÄ

Lisätiedot

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1b Tietoa sairauden esiintyvyydestä Vuonna

Lisätiedot

Pienienergiaisen murtuman saaneiden potilaiden hoito Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueelle

Pienienergiaisen murtuman saaneiden potilaiden hoito Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueelle Pienienergiaisen murtuman saaneiden potilaiden hoito Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueelle Osteoporoosihoitaja Tanja Jukola 20.2.2015 1 Projektin taustaa Suomessa todetaan vuosittain arviolta 30000

Lisätiedot

Osteoporoosin selvi-ely ja nykyhoito. Reproduk6oendokrinologia- kurssi 12.2.2016

Osteoporoosin selvi-ely ja nykyhoito. Reproduk6oendokrinologia- kurssi 12.2.2016 Osteoporoosin selvi-ely ja nykyhoito Reproduk6oendokrinologia- kurssi 12.2.2016 Sisätau6en ja endokrinologian erikoislääkäri LT, dosenc: Tampereen yliopisto Päätoimi: oyl, TAYS, sisätau6en vastuualue Osallistunut

Lisätiedot

Luuntiheysmittaus. Harri Sievänen, TkT, dos Tutkimusjohtaja, UKK-instituutti Puheenjohtaja, Luustoliitto ry. S-posti: harri.sievanen@uta.

Luuntiheysmittaus. Harri Sievänen, TkT, dos Tutkimusjohtaja, UKK-instituutti Puheenjohtaja, Luustoliitto ry. S-posti: harri.sievanen@uta. Osteoporoosifoorumi, Helsinki 22.05.2014 Luuntiheysmittaus Harri Sievänen, TkT, dos Tutkimusjohtaja, UKK-instituutti Puheenjohtaja, Luustoliitto ry S-posti: harri.sievanen@uta.fi 1 Johdannoksi Evidence-based

Lisätiedot

NK6QA Luuntiheysmittaus

NK6QA Luuntiheysmittaus MENETELMÄOHJE 1 (5) NK6QA Luuntiheysmittaus 1. YLEISTÄ Osteoporoosi eli luukato voi johtua monista sairauksista ja riskitekijöistä ja niiden yhteisvaikutuksesta. Osteoporoosi johtaa luunmurtumiin, pituuden

Lisätiedot

Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa

Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa Tanja Laitinen, LL Wiitaunioni, Viitasaaren terveyskeskus 27.10.2016 Sidonnaisuudet Tampereen lääketiedepäivien osallistumismaksu,

Lisätiedot

Lonkkamurtumapotilaan laiminlyöty (?) lääkehoito. Matti J.Välimäki HYKS, Meilahden sairaala Endokrinologian klinikka Helsinki 5.2.

Lonkkamurtumapotilaan laiminlyöty (?) lääkehoito. Matti J.Välimäki HYKS, Meilahden sairaala Endokrinologian klinikka Helsinki 5.2. Lonkkamurtumapotilaan laiminlyöty (?) lääkehoito Matti J.Välimäki HYKS, Meilahden sairaala Endokrinologian klinikka Helsinki 5.2.2010 Osteoporoosin lääkehoito Mitä pitempi kokemus, sitä skeptisempi suhtautuminen

Lisätiedot

VeTe. Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

VeTe. Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Potilasturvallisuuden tutkimuspäivät 26. - 27.1.2011,

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

Lääkehoidon kokonaisarviointi iäkkäillä

Lääkehoidon kokonaisarviointi iäkkäillä Lääkehoidon kokonaisarviointi iäkkäillä Paula Timonen Proviisori LHKA paula.timonen@prodosis.fi Turvallinen lääkehoito Vaatii tietoa, ammattitaitoa, asennetta, suunnitelmallisuutta, sitoutumista ja seurantaa

Lisätiedot

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic!

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 2/2016 TEEMAT Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista Hannu Koponen / Kirjoitettu 8.4.2016 / Julkaistu 3.6.2016 Psykoosipotilaiden

Lisätiedot

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi)

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 27.6.2014, versio 1.0 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Jyrki Kettunen Dosentti, ft Arcada Nykytila Liikunta on jäänyt riittämättömäksi keinoksi vaikuttaa terveyden ylläpitämiseen ja monien sairauksien

Lisätiedot

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Yleiskatsaus taudin epidemiologiaan Elinajanodotteen kasvamisen ja väestön ikääntymisen oletetaan tekevän nivelrikosta neljänneksi suurimman työkyvyttömyyden syyn

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen ovat voimassa Komission päätöksestä. Jäsenvaltioiden viranomaiset päivittävät valmistetiedot

Lisätiedot

LUUSTOASIALLA YHDESSÄ -koulutus- ja verkostoitumispäivä Tampere

LUUSTOASIALLA YHDESSÄ -koulutus- ja verkostoitumispäivä Tampere LUUSTOASIALLA YHDESSÄ -koulutus- ja verkostoitumispäivä 19.5.2015 Tampere AJANKOHTAISET TERVEISET LUUSTOLIITOSTA Luustoliitto Ammattilaisille hyödynnettäväksi Ajankohtaista Pauliina Tamminen Luustoneuvoja-projektipäällikkö

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO TicoVac ja TicoVac Junior 29.12.2015, Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Puutiaisaivotulehdus (TBE) on keskushermostoon

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/188850/2014 Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto Tämä on Jardiance-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla

Lisätiedot

Paremman elämän puolesta

Paremman elämän puolesta Paremman elämän puolesta MSD toimii paremman elämän puolesta, suomalaisen potilaan parhaaksi. Meille on tärkeää, että jokainen lääkehoitoa tarvitseva saa juuri hänelle parhaiten sopivan hoidon. Me MSD:llä

Lisätiedot

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes Iäkkään diabetes 1 Perustieto Syventävä tieto Diabetes ja vanhenemismuutokset Yleistietoa Sokeriarvot Hoidon tavoitteet Mittaaminen Kirjaaminen Hoidon tavoitteet Lääkehoito Insuliinihoidon aloitus HBa1c

Lisätiedot

LARIAM ( meflokiini ) Malarian lääkkeellinen profylaksia

LARIAM ( meflokiini ) Malarian lääkkeellinen profylaksia LARIAM ( meflokiini ) Malarian lääkkeellinen profylaksia Tämä opas sisältää tietoa Lariam (meflokiini) -tablettien käyttöön lääkkeellisenä profylaksiana liittyvistä haittavaikutuksista, etenkin neuropsykiatrisista

Lisätiedot

LIITE VALMISTEYHTEENVETO

LIITE VALMISTEYHTEENVETO LIITE VALMISTEYHTEENVETO 4 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mizollen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mitsolastiini (INN) 10 mg 3. LÄÄKEMUOTO Depottabletti. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1. Terapeuttiset indikaatiot

Lisätiedot

Rintasyöpäpotilaan ohjaus

Rintasyöpäpotilaan ohjaus Rintasyöpäpotilaan ohjaus Lähete rintarauhaskirurgian yksikköön - mammografia,uä ja PNB oltava tehty - kuvat ja patologin vastaukset lähetteen mukaan! - potilaalle ilmoitettu diagnoosi - potilaalle rintasyöpähoitajan

Lisätiedot

Piirtola Maarit 4.7.2012

Piirtola Maarit 4.7.2012 Piirtola Maarit 4.7.2012 PUBLICATIONS I a Scientific publications: original publications and reviews (14) (Explanatory translations are given below the Finnish titles) 1. Piirtola M, Hartikainen S, Akkanen

Lisätiedot

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Haavainen paksusuolentulehdus (UC)

Lisätiedot

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Suositukset seuraavissa tilanteissa: - maksan toiminnan seuraaminen - yhteisvaikutukset

Lisätiedot

OSTEOPOROOSI JA OMAHOITO

OSTEOPOROOSI JA OMAHOITO OSTEOPOROOSI JA OMAHOITO Satakunnan sairaanhoitopiirin reumayhdyshenkilöt 12.5.2016 Vuojoen kartano Omahoidon koordinaattori Pauliina Tamminen, Suomen Luustoliitto ry SISÄLTÖ Luusto Osteoporoosi Murtumat

Lisätiedot

Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle. Anne Levaste, Clinical Nurse Educator

Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle. Anne Levaste, Clinical Nurse Educator Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle Anne Levaste, Clinical Nurse Educator 860703.0118/15FI 1 I24.0 Sydäninfarktiin johtamaton äkillinen sepelvaltimotukos

Lisätiedot

Aripiprazole Accord (aripipratsoli)

Aripiprazole Accord (aripipratsoli) Aripiprazole Accord (aripipratsoli) Esite terveydenhuoltohenkilöstölle Aripiprazole Accord (aripipratsoli) on tarkoitettu keskivaikean tai vaikean maniavaiheen enintään 12 viikkoa kestävään hoitoon 13

Lisätiedot

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse?

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Kenelle kehittyy tyypin 2 diabetes? Perimällä on iso osuus: jos lähisukulaisella on tyypin 2 diabetes, sairastumisriski on 50-70% Perinnöllinen taipumus vaikuttaa

Lisätiedot

Viite: Kansaneläkelaitoksen ja Turun yliopiston välinen tutkimussopimus (Kela 10/26/2007, päivitetty 8.2.2008)

Viite: Kansaneläkelaitoksen ja Turun yliopiston välinen tutkimussopimus (Kela 10/26/2007, päivitetty 8.2.2008) Raportti Statiinien käyttö ja kustannus (STATEAM) - hankkeesta Stateam-hankkeen puolesta: prof. Risto Huupponen, hankkeen vastuullinen johtaja, ja dos. Maarit Jaana Korhonen, erityisasiantuntija, hankkeen

Lisätiedot

u Millaista on turvallinen lääkehoito u Turvallisen lääkehoidon erityiskysymyksiä/kohtia u Mitä jokainen voi tehdä

u Millaista on turvallinen lääkehoito u Turvallisen lääkehoidon erityiskysymyksiä/kohtia u Mitä jokainen voi tehdä Esityksen sisältö TURVALLINEN LÄÄKEHOITO -yhteinen tavoite Keravan Vammaisneuvosto ja Vanhusneuvosto 8.9.2016 u Millaista on turvallinen lääkehoito u Turvallisen lääkehoidon erityiskysymyksiä/kohtia u

Lisätiedot

Mustalla kärkikolmiolla merkittyjen lääkkeiden haittoja seurataan erityisen tarkasti - S...

Mustalla kärkikolmiolla merkittyjen lääkkeiden haittoja seurataan erityisen tarkasti - S... Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2016 LÄÄKKEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET Mustalla kärkikolmiolla merkittyjen lääkkeiden haittoja seurataan erityisen tarkasti Kirsti Villikka, Annikka Kalliokoski / Kirjoitettu

Lisätiedot

Marko Vatanen

Marko Vatanen Marko Vatanen 22.11.2011 Potilasturvallisuus Terveydenhuollon ammattihenkilöiden, toimintayksiköiden ja organisaatioiden periaatteet ja toimintakäytännöt, joilla varmistetaan potilaiden terveyden- ja sairaanhoidon

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN Ohje 27.2.2017 6895/00.01.02/2016 1/2017 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN Kohderyhmät Lääkkeen määräämiseen tai toimittamiseen oikeutetut henkilöt Voimassaoloaika

Lisätiedot

Vanhusten virtsatieinfektio. TPA Tampere: Vanhuksen virtsatieinfektio

Vanhusten virtsatieinfektio. TPA Tampere: Vanhuksen virtsatieinfektio Vanhusten virtsatieinfektio 1 Perustieto Termit Oireeton bakteriuria Vti pitkäaikaishoidossa Oireet ja määritelmä Diagnoosi Haasteet Syventävä tieto Hoito TPA: virtsatieinfektio 2 Bakteriuria eli bakteerikasvu

Lisätiedot

KAATUMISET JA HUIMAUS. Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Rovaniemen ikäosaamiskeskus

KAATUMISET JA HUIMAUS. Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Rovaniemen ikäosaamiskeskus KAATUMISET JA HUIMAUS Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Rovaniemen ikäosaamiskeskus KAATUMISET JA HUIMAUS Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Rovaniemen ikäosaamiskeskus Sidonnaisuudet: Mundipharma,

Lisätiedot

LÄÄKETTÄ MÄÄRÄÄVÄN LÄÄKÄRIN OPAS JA TARKISTUSLISTA

LÄÄKETTÄ MÄÄRÄÄVÄN LÄÄKÄRIN OPAS JA TARKISTUSLISTA PROTELOS OSSEOR LÄÄKETTÄ MÄÄRÄÄVÄN LÄÄKÄRIN OPAS JA TARKISTUSLISTA (strontiumranelaatti) Tämä opas on osa Protelos -valmisteen riskinhallintasuunnitelmaa. Oppaan on tarkoitus antaa tietoa Protelos -valmisteen

Lisätiedot

Senshio 60 mg kalvopäällysteinen tabletti, Shionogi Limited.

Senshio 60 mg kalvopäällysteinen tabletti, Shionogi Limited. Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Ospemifeeni Pirjo Inki / Kirjoitettu 4.11.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Senshio 60 mg kalvopäällysteinen tabletti, Shionogi Limited. Ospemifeeni on

Lisätiedot

IKÄIHMISET, ALKOHOLI JA TERVEYS

IKÄIHMISET, ALKOHOLI JA TERVEYS IKÄIHMISET, ALKOHOLI JA TERVEYS Apulaisylilääkäri Sari Leinonen Riippuvuuspoliklinikka, P-KSSK 18.11.2013 1 Vanheneva elimistö ja alkoholi Alkoholi jakaantuu kehossa nestetilavuuteen Iän myötä keho kuivuu

Lisätiedot

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento 12.11.2016, Oulu TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN SAIRAUDET (TULES) Professori Jaro Karppinen TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖ Tuki- ja liikuntaelimistöön kuuluvat

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy

Kiireettömään hoitoon pääsy Kiireettömään hoitoon pääsy Hoidon tarve on arvioitava samoin perustein koko maassa Potilaan hoidon tarve pitää arvioida ja hoito toteuttaa terveydenhuollon eri toimipisteissä yhtenäisin lääketieteellisin

Lisätiedot

Lääkkeet osana suomalaista terveydenhoitoa. Tuomas Nurmela viestintäjohtaja

Lääkkeet osana suomalaista terveydenhoitoa. Tuomas Nurmela viestintäjohtaja Lääkkeet osana suomalaista terveydenhoitoa Tuomas Nurmela viestintäjohtaja Terveydenhuoltoon vaikuttavia muutoksia yhteiskunnassa Potilaiden tieto- ja vaatimustason nousu Valinnanvapauden kasvu terveydenhuollossa

Lisätiedot

Tunnistetun masennuksen aktiivinen hoito perusterveydenhuollossa. Psyk el, LT Maria Vuorilehto Sateenvarjo-hanke, Vantaan terveyskeskus

Tunnistetun masennuksen aktiivinen hoito perusterveydenhuollossa. Psyk el, LT Maria Vuorilehto Sateenvarjo-hanke, Vantaan terveyskeskus Tunnistetun masennuksen aktiivinen hoito perusterveydenhuollossa Psyk el, LT Maria Vuorilehto Sateenvarjo-hanke, Vantaan terveyskeskus DIAGNOOSI PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA Seulonta- ja arviointiasteikot ovat

Lisätiedot

Erityisturvallisuustiedote

Erityisturvallisuustiedote Erityisturvallisuustiedote Arava (leflunomidi) on tautiprosessia hidastava antireumaattinen lääke (DMARD), joka on tarkoitettu aikuisten aktiivista nivelreumaa tai aktiivista nivelpsoriaasia sairastavien

Lisätiedot

SOPEUTUMISVALMENNUS-KURSSIHAKEMUS 2015

SOPEUTUMISVALMENNUS-KURSSIHAKEMUS 2015 Sivu 1 / 7 SOPEUTUMISVALMENNUS-KURSSIHAKEMUS 2015 Kirjoittakaa vastauksenne selvästi sille varattuun tilaan tai merkitkää x teihin sopivaan vastausvaihtoehtoon Hakijan koko nimi: Syntymäaika ja sosiaaliturvatunnus:

Lisätiedot

Ohje: Miten haen aineistoa Terveysportin verkkopalvelusta

Ohje: Miten haen aineistoa Terveysportin verkkopalvelusta Ohje: Miten haen aineistoa Terveysportin verkkopalvelusta a) Verkkopalvelun ulkoasu...1 b) Aineiston hakeminen Terveysportissa...5 c) Aineiston tulostaminen Terveysportissa...7 a) Verkkopalvelun ulkoasu

Lisätiedot

Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä?

Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä? Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä? Yleislääkäreiden kevätkokous, 13.05.2016 Veikko Salomaa, tutkimusprofessori Sidonnaisuudet: ei ole 14.5.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Korkea riski Sydäninfarktin

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan.

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Chondroitin Sulphate Rovi 400 mg, kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 400 mg kondroitiinisulfaattia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA. Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari

ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA. Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari 31.5.2016 SIDONNAISUUDET - Medandit Oy, omistusosuus 50 % - Ammatinharjoittaja Dextra Koskiklinikka

Lisätiedot

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT ORION CORPORATION PÄIVÄMÄÄRÄ: 15-6-2015, VERSIO 2 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1

Lisätiedot

Liite II. Euroopan lääkeviraston tieteelliset johtopäätökset ja perusteet valmisteyhteenvetojen ja pakkausselosteiden muuttamiselle

Liite II. Euroopan lääkeviraston tieteelliset johtopäätökset ja perusteet valmisteyhteenvetojen ja pakkausselosteiden muuttamiselle Liite II Euroopan lääkeviraston tieteelliset johtopäätökset ja perusteet valmisteyhteenvetojen ja pakkausselosteiden muuttamiselle 217 Tieteelliset johtopäätökset Tiivistelmä tieteellisestä arvioinnista,

Lisätiedot

Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli)

Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli) Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli) Esite potilaille/heistä huolehtiville henkilöille Tämä esite sisältää tärkeitä turvallisuustietoja, joihin sinun on tutustuttava ennen aripipratsolihoidon aloittamista

Lisätiedot

Syöpäseulonnat I - sairauksien ennaltaehkäisyä

Syöpäseulonnat I - sairauksien ennaltaehkäisyä Syöpäseulonnat I - sairauksien ennaltaehkäisyä Janne Pitkäniemi 1,2 1 Suomen Syöpärekisteri ja 2 Helsingin yliopisto Suomen Syöpärekisteri,Finnish Cancer Registry Institute for Statistical and Epidemiological

Lisätiedot

Epilepsian lääkehoito

Epilepsian lääkehoito Epilepsian lääkehoito Hanna Ansakorpi Kliininen opettaja, LT Neurologian erikoislääkäri Oulun yliopisto, Lääketieteen laitos, neurologia OYS, Medisiininen tulosalue, neurologia Mikä on epilepsia? Epileptinen

Lisätiedot

TULE- vaivat, liikunta ja terveys

TULE- vaivat, liikunta ja terveys TULE- vaivat, liikunta ja terveys Jukka Pekka Kouri Kipuklinikan ylilääkäri, ORTON Fysiatrian ja yleislääket. erikoislääkäri Kivunhoidon erityispätevyys Kuntoutuksen erityispätevyys 2 Sisältö Tule- vaivojen

Lisätiedot

Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat

Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat Riskikäytön repaleiset rajat Päihdelääketieteen professori Kaija Seppä TaY ja TAYS 3.9.2011 27. Päihdetiedotusseminaari, Göteborg Luennon sisältö Miksi riskirajoja

Lisätiedot

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olmesartan medoxomil STADA 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Olmesartan medoxomil STADA 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Olmesartan

Lisätiedot

1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj

1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj 1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj 1 Tärkeää tietoa Herantis Pharma Oy ( Yhtiö ) on laatinut

Lisätiedot

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 1 Terveydenhuolto: rikkinäinen järjestelmä Potilas on usein sivuroolissa, palveluiden saatavuudessa on ongelmia

Lisätiedot

Lääkkeiden taloudellinen arviointi Olli Pekka Ryynänen Itä Suomen yliopisto, Fimea

Lääkkeiden taloudellinen arviointi Olli Pekka Ryynänen Itä Suomen yliopisto, Fimea Lääkkeiden taloudellinen arviointi Olli Pekka Ryynänen Itä Suomen yliopisto, Fimea Lääkevalmisteiden arviointi Onko lääke tehokas ja turvallinen; täyttääkö se laatuvaatimukset? Lääkehoitojen arviointi

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Erivedge 150 mg kovat kapselit RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Lokakuu 2013, v. 8.0 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Ihon tyvisolusyöpä on yleisin

Lisätiedot

Kainuun omahoitolomake

Kainuun omahoitolomake Kainuun omahoitolomake Täytäthän ystävällisesti tämän omahoitolomakkeen ennen tuloasi hoitajan tai lääkärin vastaanotolle. Lomake on pohjana, kun yhdessä laadimme Sinulle hoitosuunnitelman, johon kirjaamme

Lisätiedot

Ikääntyminen ja alkoholi

Ikääntyminen ja alkoholi Ikääntyminen ja alkoholi Mauri Aalto dos, psyk el Järvenpään sosiaalisairaala ja Kansanterveyslaitos Katsaus on laadittu osana Rahaautomaattiyhdistyksen rahoittamaa Liika on aina liikaa - ikääntyminen

Lisätiedot

Kivun lääkehoidon seuranta. Lääkehoidon päivä 19.3.2015 APS-kipuhoitaja Päivi Kuusisto

Kivun lääkehoidon seuranta. Lääkehoidon päivä 19.3.2015 APS-kipuhoitaja Päivi Kuusisto Kivun lääkehoidon seuranta Lääkehoidon päivä 19.3.2015 APS-kipuhoitaja Päivi Kuusisto fifthvital singn viides elintärkeä toiminto Pulssi Hengitys Kehonlämpö, Diureesi RR K i p u Kivunhoidon portaat. mukaillen

Lisätiedot

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Timo Järvensivu Anne Kumpusalo-Vauhkonen Antti Mäntylä Keskeiset verkoston työtä ohjaavat kysymykset: Mitkä

Lisätiedot

IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ. Enonekiö

IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ. Enonekiö IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ ENONTEKIÖLLÄ Taina Korhonen tkl, Hetan ta, Enonekiö Sajos,Inari 23.5.2012 2012 IKÄIHMINEN? 30-35 v keuhkojen tilavuus suurimmillaan, 65 vuotiaana pienentynyt y 10%

Lisätiedot

HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi?

HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi? HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi? Tuija Leino THL Kerron tässä alkavasta rokotusohjelmasta rokotteesta Miksi otettu ohjelmaan? Miltä taudilta suojaudutaan? Miksi otettu ohjelmaan

Lisätiedot

Liite III Muutoksia valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen

Liite III Muutoksia valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen Liite III Muutoksia valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen Huom! Nämä muutokset sisällytetään voimassa oleviin valmisteyhteenvetoon, myyntipäällysmerkintöihin ja pakkausselosteeseen, jotka ovat koordinaatioryhmämenettelyssä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 16 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Pia Pakarisen ym. valtuustoaloitteesta mm. mahasyövän riskin seulonnan pilotin

Lisätiedot

Lotta Joutsi-Korhonen LT, erikoislääkäri Hyytymishäiriöiden osaamiskeskus Kliininen kemia ja hematologia HUSLAB. Labquality-päivät 8.2.

Lotta Joutsi-Korhonen LT, erikoislääkäri Hyytymishäiriöiden osaamiskeskus Kliininen kemia ja hematologia HUSLAB. Labquality-päivät 8.2. Kuinka varmistan INRpikatestien luotettavuuden? Lotta Joutsi-Korhonen LT, erikoislääkäri Hyytymishäiriöiden osaamiskeskus Kliininen kemia ja hematologia HUSLAB Labquality-päivät 8.2.2008 Antikoagulaatiohoito

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 10 maaliskuuta 2016 Mometasoni Versio 1.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Nuha Allerginen nuha on ylähengitysteiden

Lisätiedot

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Projektikoordinaattori Sydämen vajaatoimintapotilaan potilasohjauksen kehittämistyön taustaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella vajaatoimintaa

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Noviana 0,5 mg/0,1 mg kalvopäällysteiset tabletit 19.5.2014, Painos 3, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä

Lisätiedot

Sairaanhoidollinen toiminta - Hoitotyö- v Valtuuston info

Sairaanhoidollinen toiminta - Hoitotyö- v Valtuuston info Sairaanhoidollinen toiminta - Hoitotyö- v. 2015-2016 Valtuuston info 6.6.2016 Pirjo Kejonen Hallintoylihoitaja Rajallisten henkilöstövoimavarojen kohdennus Hoitohenkilöstön resurssien kohdennus ja henkilöstömenojen

Lisätiedot

IÄKKÄÄN OSTEOPOROOSIN HOITO MITÄ, KENELLE JA KUINKA PITKÄÄN?

IÄKKÄÄN OSTEOPOROOSIN HOITO MITÄ, KENELLE JA KUINKA PITKÄÄN? IÄKKÄÄN OSTEOPOROOSIN HOITO MITÄ, KENELLE JA KUINKA PITKÄÄN? Lassi Nelimarkka, LT Kliininen opettaja Sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri Turun yliopisto, kliininen laitos, sisätautioppi VSSHP,

Lisätiedot

Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen?

Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen? Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen? 12.2.2015 Tutkija Minna Pietilä Eloisa ikä -ohjelma Vanhustyön keskusliitto 1 Mielenterveyden edistämisen, ongelmien ehkäisyn ja varhaisen

Lisätiedot

D-vitamiini ja saanti- ja täydennyssuositukset

D-vitamiini ja saanti- ja täydennyssuositukset D-vitamiini ja saanti- ja täydennyssuositukset D-vitamiinia muodostuu iholla auringon ultraviolettisäteilyn vaikutuksesta ja lisäksi sitä saadaan ravinnosta. Käytännössä D-vitamiinia muodostuu riittävästi

Lisätiedot

Olysio (simepreviiri) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olysio (simepreviiri) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olysio (simepreviiri) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Tämä on yhteenveto Olysio-valmisteen riskienhallintasuunnitelmasta (risk management plan, RMP), jossa esitetään yksityiskohtaisesti

Lisätiedot

Tietohallinto NETTITERAPIAT OH TERO LAIHO KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ EERO-MATTI KOIVISTO 9.10.2014 1

Tietohallinto NETTITERAPIAT OH TERO LAIHO KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ EERO-MATTI KOIVISTO 9.10.2014 1 Tietohallinto NETTITERAPIAT OH TERO LAIHO KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ EERO-MATTI KOIVISTO 9.10.2014 1 Tietohallinto Saatavuus merkittävä osa psyykkisesti oireilevista suomalaisista ei ilmeisesti hae tai ei eri

Lisätiedot

LIITE. Tieteelliset osat

LIITE. Tieteelliset osat LIITE Tieteelliset osat 3 LIITE Tieteelliset osat A) JOHDANTO Sparfloksasiini on kinoloneihin kuuluva antibiootti, joka on indikoitu seuraavien tilojen hoitoon: - avohoitopneumonia annostuksella 400/200

Lisätiedot

Annikka Kalliokoski, Vesa Mustalammi / Kirjoitettu / Julkaistu

Annikka Kalliokoski, Vesa Mustalammi / Kirjoitettu / Julkaistu Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2016 Reslitsumabi Annikka Kalliokoski, Vesa Mustalammi / Kirjoitettu 28.9.2016 / Julkaistu 7.11.2016 Cinqaero 10 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten, Teva Pharmaceuticals

Lisätiedot

Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi. Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan.

Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi. Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan. Potilaan opas VALDOXAN Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan. Tässä oppaassa kerrotaan suosituksista maksan haittavaikutusten

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Vanhusneuvoston työkokous 5.10.2015 Saara Bitter LÄÄKÄRI Muistilääkäri on muistisairauksiin perehtynyt lääkäri, tavallisimmin geriatri, neurologian tai psykogeriatrian erikoislääkäri. Hän toimii

Lisätiedot

Avaimia iloiseen äijäliikuntaan! Liikunta ei ole tärkeää, se on ELINTÄRKEÄÄ 4/19/2013. Suomalaisten onnellisuus ei riipu tulo- ja koulutustasosta,

Avaimia iloiseen äijäliikuntaan! Liikunta ei ole tärkeää, se on ELINTÄRKEÄÄ 4/19/2013. Suomalaisten onnellisuus ei riipu tulo- ja koulutustasosta, Avaimia iloiseen äijäliikuntaan! Suomalaisten onnellisuus ei riipu tulo- ja koulutustasosta, vaan liikunnan määrästä ja ruokavalion terveellisyydestä. Liikkuvat Koen terveyteni hyväksi 8% 29 % Olen tyytyväinen

Lisätiedot

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775985/2014 Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) enhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Viekirax-valmisteen enhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta Tapani Keränen Kuopion yliopisto Helsingin julistus Ennen kuin ihmiseen kohdistuvaan lääketieteelliseen tutkimustyöhön ryhdytään, on huolellisesti arvioitava

Lisätiedot

Liikuntasuositus: Liikuntapiirakka. Liikuntapiirakan käyttö arvioinnin ja suunnittelun apuvälineenä

Liikuntasuositus: Liikuntapiirakka. Liikuntapiirakan käyttö arvioinnin ja suunnittelun apuvälineenä Liikuntasuositus: Liikuntapiirakka Liikuntapiirakan käyttö arvioinnin ja suunnittelun apuvälineenä Terveysliikuntasuositukset UKK-instituutin Liikuntapiirakka julkaistiin alun perin vuonna 2004. Yhdysvaltain

Lisätiedot

LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET

LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET LÄÄKEVALMISTEKOMITEAN () 19. HEINÄKUUTA 2007 ANTAMAN VALMISTETTA NIMELTÄ NATALIZUMAB ELAN PHARMA KOSKEVAN LAUSUNNON UUDELLEENARVIOINTI Heinäkuussa

Lisätiedot

Tärkeää tietoa GILENYA -hoidosta

Tärkeää tietoa GILENYA -hoidosta Tärkeää tietoa GILENYA -hoidosta Ensimmäisen GILENYA-annoksen jälkeen lääkärisi pyytää sinua jäämään vastaanotolle vähintään kuuden tunnin ajaksi, jotta tarvittaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä, jos

Lisätiedot

BCG-rokotteen käyttö. Kansanterveyslaitoksen rokotussuositus 2006

BCG-rokotteen käyttö. Kansanterveyslaitoksen rokotussuositus 2006 BCG-rokotteen käyttö Kansanterveyslaitoksen rokotussuositus 2006 Kansanterveyslaitoksen julkaisuja C 5/2006 ISSN 1238-5875 2 BCG-ROKOTTEEN KÄYTTÖ KANSANTERVEYSLAITOKSEN ROKOTUSSUOSITUS 2006 Sosiaali- ja

Lisätiedot

MITEN TULKITSEN LUUNTIHEYSMITTAUSTA?

MITEN TULKITSEN LUUNTIHEYSMITTAUSTA? MITEN TULKITSEN LUUNTIHEYSMITTAUSTA? Arja Uusitalo, Dosentti, m.a. professori, oyl, HUS-Kuvantaminen, Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede 13.9.2016 7.9.2016 1 OIKEAN TULKINNAN EDELLYTYS ON LAADUKAS

Lisätiedot

Lääkehoidon tavoitteet. Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Lääkehoidon aloitusrajat. Verenpaineen hoidon tavoitetasot

Lääkehoidon tavoitteet. Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Lääkehoidon aloitusrajat. Verenpaineen hoidon tavoitetasot Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä Ilkka Tikkanen Dosentti, osastonylilääkäri sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri HYKS, Vatsakeskus, Nefrologia, ja Helsinki Hypertension Centre

Lisätiedot

OSA VI: YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN TOIMISTA VALMISTEITTAIN. Priapismi

OSA VI: YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN TOIMISTA VALMISTEITTAIN. Priapismi OSA VI: YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN TOIMISTA VALMISTEITTAIN VI1 EPAR-yhteenvetotaulukkojen osiot VI1.1 Yhteenvetotaulukko turvallisuustiedoista Yhteenveto turvallisuustiedoista - Priapismi -

Lisätiedot