vähentämisessä ja ehkäisyssä. Tavoitteena on saada keskiöön kohonnut murtumariski kokonaisuutena yksittäisten riskitekijöiden sijasta.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "vähentämisessä ja ehkäisyssä. Tavoitteena on saada keskiöön kohonnut murtumariski kokonaisuutena yksittäisten riskitekijöiden sijasta."

Transkriptio

1 TOIMITTANEET: TIMO KLAUKKA, ARJA HELIN-SALMIVAARA, RISTO HUUPPONEN, JUHANA E. IDÄNPÄÄN-HEIKKILÄ Kuinka arvioida vanhusten luunmurtumien riskiä? K Luunmurtumien riski kasvaa väestön ikääntyessä: luusto on jonkinasteisesti haurastunut valtaosalla vanhuksista. K Kokonaistilanteen huomiointi on keskeistä vanhusten murtumariskiä ja esimerkiksi bisfosfonaattilääkityksen tarvetta arvioitaessa. Erityisesti glukokortikoidit lisäävät murtumien vaaraa. Luuston matalaenergisten murtumien (MEM) aiheuttama inhimillinen kärsimys lisääntyy väestön ikääntyessä. Murtumat myös kuormittavat terveydenhuoltojärjestelmää ja kansantaloutta aiempaa enemmän (1). Aiheesta on keskusteltu viime aikoina sekä Suomessa että kansainvälisesti (2). Siksi on syytä tarkastella kriittisesti, miten kattavasti murtumien kokonaisriski tunnistetaan ja miten suuren riskin potilaita hoidetaan. Kliinisissä toimintakäytännöissä on kehittämisen tarvetta, jotta hoitotoimet kohdistettaisiin tarkoituksenmukaisesti (3,4). Lääkehoidon kehittämiskeskus Rohto on ottanut yhdeksi painopistealueekseen rationaalisen lääkehoidon näkökulman kohonneen murtumariskin vähentämisessä ja ehkäisyssä. Tavoitteena on saada keskiöön kohonnut murtumariski kokonaisuutena yksittäisten riskitekijöiden sijasta. Kenelle tulee MEM ja miksi? Luunmurtuman riskin kasvun taustalla on ainakin seuraavia kliinisesti merkittäviä tekijöitä: aiempi murtuma tai kaatuminen, korkea ikä, heikentynyt liikuntakyky ja lihasheikkous sekä vähäinen liikunta, apuvälineen käyttö liikkumisen tukena, lähisukulaisen lonkkamurtuma, pieni painoindeksi, tupakointi, runsas alkoholin käyttö, sairastettu halvaus, Parkinsonin tauti, heikko näkökyky, dementia, luun alentunut mineraalitiheys sekä luuta haurastuttavat ja kaatumiselle altistavat lääkkeet (5,6). Yli 90 % lonkkamurtumista ja valtaosa muistakin iäkkäiden murtumista on suoraa seurausta kaatumisista. Kaatumisalttius onkin huomattavasti merkittävämpi riskitekijä lonkkamurtumalle kuin potilaan matala luuntiheys (5). Lonkkamurtuman ilmaantuvuus 13- kertaistuu 60. ja 80. ikävuoden välillä. Mineraalitiheyden pienentyminen ja luun hajoamisen kiihtyminen selittävät ilmaantuvuuden nelinkertaistumisen. Loput murtumien lisääntymisestä selittänee lähinnä kaatumistapaturmien lisääntyminen (7). Yli 60-vuotiailla naisilla murtumariski lisääntyy 65 %, kun luuntiheys laskee 1 SD, ja 60 %, kun ikä lisääntyy 20 vuotta. Sairastettu matalaenerginen murtuma nostaa riskiä 100 % (8). Vaikka murtumat ovat yleisiä henkilöillä, joilla on osteoporoottinen luuntiheys (t-score alle 2,5 SD), suurin osa murtumista ei tapahdu heille. Hollantilaisessa laajassa yli 55-vuotiaiden kohorttitutkimuksessa vain 44 %:lla non-vertebraalisen murtuman saaneista naisista oli osteoporoottinen luuntiheys. Miehillä tämä osuus oli vielä pienempi, 21 % (9). Murtuman saaneista osteopeenisiä (t-score 1,5 2,5 SD) oli naisista 3208

2 43 % ja miehistä 61 % (taulukot 1 ja 2). Valtaosalla ikäihmisistä on siis jonkinasteisesti haurastunut luusto, eikä heitä kaikkia tämän perusteella ole järkevää hoitaa esimerkiksi bisfosfonaateilla, vaan tilanne on arvioitava kokonaisuutena. Lääkkeiden vaikutus luunmurtuman riskiin Lisääntyneellä murtumariskillä ja lääkehoidolla on moniulotteinen yhteys. Siksi lääkitystä tulisi säännöllisesti harkita kokonaisuutena. Lääkkeiden vaikutukset murtumariskiin voidaan luokitella taulukon 3 mukaisesti. Monilääkitys on sinänsä murtumariski ja vaaraa lisäävät erityisesti keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet ja niiden yhteiskäyttö. Siksi on tärkeää selvittää potilaan kokonaislääkitys ja harkita lääkkeiden indikaatiot, yhteisvaikutukset sekä hyödyt ja haitat tarkkaan. Verenpainelääkkeiden lisäksi monet muut lääkkeet aiheuttavat ortostatismia. Kannattaa siis harkita ortostaattista koetta ja ohjeistaa tarvittaessa potilasta varovaiseen ja rauhalliseen liikkumistapaan aina ylösnoustessa. Luuta haurastuttavista lääkkeistä on tärkeintä muistaa glukokortikoidit. Luuvaikutus on huomioitava, jos annos vastaa vähintään 5 mg prednisolonia päivässä ja hoito kestää yli 3 kuukautta. Glitatsonit lisäävät ainakin raajamurtumien riskiä naisilla. Vaikutuksen kliininen merkitys lienee vähäinen, mutta se kannattaa huomioida ainakin perifeerisen murtuman jo sairastaneilla naispotilailla; diabeteksella sinänsä on haitallinen vaikutus luun kestävyyteen. PPI-mahahaavalääkkeiden ja SSRImasennuslääkkeiden luuta haurastuttava vaikutus on merkittävä pitkäaikaisessa hoidossa. Prostatakarsinooman ja rintasyövän hoidossa käytettävien antiandrogeenien ja aromataasi-inhibiittoreiden haurastuttava vaikutus luustoon tulee myös muistaa. Kalsium ja D-vitamiini estävät murtumia luustoa vahvistavan vaikutuksensa kautta. D-vitamiinilla on osoitettu myös kaatumisia estävä vaikutus, jos vuorokausiannos on 800 IU. Osteoporoosihoidon tehoa on syytä seurata. Osalla potilaista voi riittää viiden vuoden bisfosfonaattihoito, jonka vaikutus säilyy vielä vuosia pitkään kestäneen hoidon lopettamisen jälkeen. Vaikeassa osteoporoosissa (murtumat) tarvitaan pidempi hoito tai hoidon tehostus (20). Tavallisimmista osteoporoosilääkkeistä ja niiden käytöstä löytyy tietoa brittiläisen National Institute for Health and Clinical Excellence:n (NICE) katsauksesta, jota Rohto on osin kääntänyt (21). Mitä käytännön lääkärin Taulukko 1. Murtuman syy naisilla, % kaikista murtumapotilaista. Osteoporoosi 44 Osteopenia 43 Luun tiheysmittauksen tulos normaali, ei luustoperäistä syytä 13 Taulukko 3. Murtumariskiin vaikuttavat lääkkeet. KAATUMISELLE ALTISTAVAT LÄÄKKEET (10) Keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet Bentsodiatsepiinit Masennuslääkkeet mukaan lukien uudet SSRI-lääkkeet Antipsykootit Antiepileptit Ortostatismia aiheuttavat lääkkeet Verenpainelääkkeet Nitraatit Erektiohäiriölääkkeet Eturauhasen liikakasvuun käytetyt alfasalpaajat Monilääkitys LUUTA HAURASTUTTAVAT LÄÄKKEET Glukokortikoidit (1,11) Epilepsialääkkeet (fenytoiini ja karbamatsepiini) (12,13 ) Glitatsonit (14). SSRI-masennuslääkkeet (15). PPI-mahahaavalääkkeet (16,17) Antiandrogeenit ja aromataasi-inhibiittorit (18,19) MURTUMIA ESTÄVÄT JA LUUSTOLLE EDULLISET LÄÄKKEET Kalsium ja D-vitamiini ( IU/vrk) (20,21) Spesifiset luulääkkeet (20,21) Bisfosfonaatit Naisilla estrogeenit, tiboloni, raloksifeeni Miehillä testosteronikorvaushoito Kalsitoniini Strontiumranelaatti Teriparatidi Lääkkeet, joilla hoidetaan kaatumiselle altistavia sairauksia (esim. Parkinsonin tauti, dementia, reuma, nivelrikko) (5) Tiatsidi-diureetti (22) kannattaa tehdä? Murtumariski tulee arvioida iäkkäiltä, useita lääkkeitä käyttäviltä, sekä potilailta, joilla on murtumariskiä lisäävä sairaus, aiempi murtuma tai kaatuminen. Tärkeätä on pyrkiä kokonaislääkityksen hallintaan kartoittamalla potilaan käytössä olevat lääkkeet vähintään kerran vuodessa ja arvioimalla niiden käyttötarve, teho ja mahdolliset ongelmat. Keskeistä on hahmottaa, että murtumien ehkäisy osteoporoosilääkkein on erityisen vaikuttavaa potilailla, joilla on jo ollut matalaenerginen murtuma Taulukko 2. Murtuman syy miehillä, % kaikista murtumapotilaista. Osteopenia 61 Osteoporoosi 21 Luun tiheysmittauksen tulos normaali, ei luustoperäistä syytä

3 (sekundaaripreventio). Primaaripreventiossa osteoporoosin lääkehoito on syytä kohdistaa suuren riskin potilaisiin. Kaikille lisääntyneen murtumariskin potilaille on varmistettava kalsiumin ja D-vitamiinin riittävä saanti. Toimintamallin voi tiivistää talon tavaksi Taulukko 4. Murtuman saaneille (sekundaaripreventio) kannattaa luoda hoitomalli, joka varmistaa murtumariskien kartoituksen ja minimoinnin toteutumisen riippumatta siitä, onko murtuma hoidettu erikoissairaanhoidossa vai perusterveydenhuollossa. Hyvä hoitomalli varmistaa, että potilaan kokonaislääkitys on hallinnassa, hänelle aloitetaan kalsium ja D-vitamiini, sekä varsinainen osteoporoosilääke, ellei sille ole estettä. Suuren riskin potilaiden (primaaripreventio) seulonnalle kannattaa sopia toimipaikkakohtainen toimintatapa, joka määrittelee ketä seulotaan, millä Ehdotuksia asioista, joista kannattaa sopia toimipaikkakohtaisessa hoitomallissa, talon tavassa. MURTUMAN SAANEILLE (murtuman sekundaaripreventio) Murtuman saaneiden tunnistaminen Miten saadaan tieto erikoissairaanhoidossa hoidetuista potilaista? Miten varmistetaan omassa toimipaikassa hoidettujen murtumapotilaiden uuden murtuman ehkäisy? Murtuman riskitekijöiden kartoitus ja tehokas eliminointi Monilääkityksen hallinta Liikuntakyvyn ja koordinaation edistäminen Ympäristön turvallisuuden parantaminen Näön tarkistus Lääkkeellinen hoito Kaikille kalsium + D-vitamiini Pääsääntöisesti bisfosfonaatti tai muu luun lujuutta turvaava lääkitys Vastuut ja seuranta Kuka vastaa mistä, miten toteutuminen varmistetaan? SUUREN MURTUMARISKIN POTILAILLE (murtuman primaaripreventio) Suuren riskin määrittely Monilääkitys (? 5 lääkettä) Aikaisempi kaatuminen Huono liikuntakyky tai koordinaatio Luuta heikentävä lääkitys Muu korkea osteoporoosiriski Luuntiheysmittauksen ja jonkin kliinisen murtumaindeksin käytön linjaukset riskin määrittelyssä! Suuren riskin potilaiden seulonnan linjaukset Vammapäivystyksessä Vastaanotoilla Laitoshoidossa Tietojärjestelmiä hyödyntäen Toimenpiteet seulonnassa löydetyille Monilääkityksen hallinta Liikuntakyvyn ja koordinaation edistäminen Kaikille kalsium + D-vitamiini (800 IU) Bisfosfonaatin tai muu luun lujuutta turvaavan lääkityksen harkinta Omatoimiseen murtumien ehkäisyyn ohjaaminen Hoidon seuranta ja varmistus Työnjako Kuka vastaa seulonnasta, jatkotoimista, hoidon seurannasta? VÄHÄISEN MURTUMARISKIN POTILAILLE (murtuman primaaripreventio) Linjaus vähäisen riskin potilaiden tunnistamisesta Asian tullessa esiin syystä tai toisesta Seulonnan keinoja Riskilaskurit (huom: monet eivät tunnista esimerkiksi monilääkitystä riskiksi!) Lääkityksen perusteella (psyykenlääkkeet, ortostasiaa aiheuttavat, mahdolliset interaktiot) Toimenpiteet seulonnassa löydetyille Lääkityksen rationalisointi Yleinen ohjaus murtumien ehkäisyyn Kalsiumin ja D-vitamiinin harkinta tavalla, kuka sen tekee, ja kuka huolehtii seulonnassa löydettyjen asiallisesta ohjauksesta ja hoidosta. Toimintayksikön voimavarojen kohdentamiseksi oikein tulisi siis toteuttaa aukottomasti murtumien sekundaaripreventio ja primaaripreventionkin tulisi olla uskottavaa. Toimintamalli voidaan hyvin luoda tätä varten järjestetyssä Rohto-pajassa. Pajassa olisi hyvä olla mukana myös muita kuin avovastaanoton ammattilaisia, jotta voidaan sopia yhteistyöstä ja käytännöistä esimerkiksi kotisairaanhoidon, fysioterapian ja erikoissairaanhoidon kanssa. Talon tavan tulee olla lyhyt (1 2 sivua) ja keskeisten ammattilaisten pitää voida kokea sen hyödyllisyys sitoutumisen saavuttamiseksi. Toimintamallin toimeenpanoon kannattaa panostaa. Taulukossa 4 esitetään asioita, joihin talon tavassa olisi hyvä ottaa kantaa. Taulukon luokittelu on perusteltavissa sillä, että suuren riskin potilaat on helpompi tunnistaa, ja heidän hoitonsa on vaikuttavinta. Primaaripreventio olisi loogista, mutta yleisimmin käytössä olevilla keinoilla (luun mineraalitiheyden vahvistaminen lääkkeillä) sen vaikuttavuus on vaatimatonta, jos potilaalla ei ole jo todettua osteoporoosia tai muutoin erityisen korkeaa murtumariskiä. Riskin arvioimiseen on valmiita laskureita Murtumariskin arvioimiseen on valmiita riskilaskureita. WHO:n FRAX voidaan täyttää luuntiheysmittaustulos huomioiden tai ilman sitä internetissä (www.shef.ac.uk/frax/ tool.jsp?locationvalue=4). Tällä hetkellä suomalaiselle väestölle erikseen tehtyä versiota ei ole, mutta epidemiologisen tiedon perusteella briteille suunniteltu pohja on sopivin. Suomalaisia, vahvasti kokemusperäisiä versioita ovat MOI (Mikkelin osteoporoosi-indeksi) sekä Osteoporoosiliiton kotisivuilta löytyvä tulostettava testi. Kansanterveyslaitoksen nettisivuilta (www.ktl.fi) tapaturmien ehkäisy - kohdasta löytyy paljon vinkkejä murtumariskin arviointiin ja pienentämiseen. Sieltä on saatavissa myös Kaatu- 3210

4 lääkemaailmassa tapahtuu misen ehkäisy -vihkonen, joka sisältää muistilistoja ja testilomakkeita kaatumisriskin arvioimiseen. Brittiläisestä perusterveydenhoidon suosituksesta löytyy selkeitä ohjeita siitä, keitä tulisi arvioida kaatumisriskin suhteen, miten ja koska. NICE on koonnut sinne suositeltavia toimenpiteitä kaatumisten ehkäisemiseksi (www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/word /CG021NICEguideline.doc). Kirjallisuutta 1 Osteoporoosi (verkossa). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Endokrinologiyhdistyksen ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Saatavilla internetissä: Lüthje P, Nurmi-Lüthje I, Kaukonen JP, Tanninen S, Naboulsi H, Kataja M. Lonkkamurtumapotilaiden osteoporoosilääkitys toteutuu huonosti. Suom Lääkäril 2007;62: Pages/Falls.aspx 5 Lonkkamurtumapotilaiden hoito (verkossa). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ortopediyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Saatavilla internetissä: 6 John A Kanis, Frederik Borgstrom, Chris De Laet ym. Assessment of fracture risk. Osteoporos Int 2005;16: De Laet CE, va Hout BA, Burger H, Hofman A, Pols HA. Bone density and risk of hip fracture in men and women: cross-sectional analysis. Br Med J 1997;315: Pasco JA, Seemen E, Henry MJ ym. The population burden on fractures originates in women with osteopenia, not osteoporosis. Osteoporos Int 2006;17: Schuit SC, van der Klift M, Weel AE ym. Fracture incidence and association with bone mineral density in elderly men and women: the Rotterdam Study. Bone 2006;38: Hartikainen S, Lönnroos E, Louhivuori K. Medication as a risk factor for falls: critical systematic review. Journal of Gerontology 2007;62A: van Staa TP, Leufkens HGM, Cooper C. The epidemiology of corticosteroid-induced osteoporosis: a meta-analysis. Osteoporosis Int 2002;13: Ensrud KE, Walczak TS, Blackwell T, Ensrud ER, Bowman PJ, Stone KL. Antiepileptic drug use increases rates of bone loss in older women: a prospective study. Neurology 2000;62: Pettu SJ, OBrien TJ, Wark JD. Anti-epileptic medication and bone health. Osteoporosis Int 2007;18: Meier C, Kraenzlin, Bodmer, Meier CR, Jick SS, Jick H.Use of Thiazolidinediones and fracture risk. Arch Intern Med 2008;168: Richards JB, Papaioannou A, Adachi JD ym, for the Canadian Multicentre Osteoporosis Study Research Group. Effect of selective serotonin reuptake inhibitors on the risk of fracture. Arch Intern Med 2007;167: Yu-Xiao Y, Lewis JD, Epstein S, Metz DC. Long-term proton pump inhibitor therapy and risk of hip fracture. JAMA 2006;296: Richards JB, Goltzman D. Proton pump inhibitors: balancing the benefits and potential fracture risks. CMAJ 2008;179: Shahinian VB, Kuo YF, Freeman JL ym. Risk of fracture after androgen deprivation for prostate cancer. N Engl J Med 2005;352: Howell A, Cuzick J, Baum M ym. Results of the ATAC (Arimidex, Tamoxifen, Alone or in Combination) trial after completion of 5 years adjuvant treatment for breast cancer. Lancet 2005;365: Kanis JA, Burlet N, Cooper C ym, on behalf of the European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis. European Guidance for the diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women. Osteoporos Int 2008;19: Aejmelaeus R. (toim). NICE arvioi osteoporoosin keskeiset lääkkeet. Suom Lääkäril 2005;60: Schoofs MWCJ, van der Klift M, Hofman A ym. Thiazide Diuretics and the Risk of Hip Fracture. Ann Int Med 2003;139: Liisa Länsipuro yleislääketieteen erikoislääkäri, asiantuntijalääkäri Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO Anna-Mari Koski LT sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri, osastonylilääkäri Keski-Suomen keskussairaala Taina Mäntyranta terveydenhuollon erikoislääkäri johtaja, Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO Risto Mäkinen yleislääketieteen erikoislääkäri ylilääkäri, Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO TOIMITTANUT: JUHANA E. IDÄNPÄÄN-HEIKKILÄ Uusi malarialääke nopeutettuun käsittelyyn FDA:ssa Artemeetterin ja lumefantriinin yhdistelmän (Coartem, Novartis) myyntilupahakemus on otettu nopeutettuun käsittelyyn FDA:ssa. WHO hyväksyi lääkkeen jo vuonna 2001 malariaohjelmaan, ja se on ollut käytössä noin 80 maassa etupäässä Afrikassa. Novartis kertoo jakaneensa lääkettä kehitysmaihin ilmaiseksi yli 195 miljoonaa annosta. Myyntilupaa ei ole haettu Euroopan lääkelaitokselta, mutta FDA:n myönteinen myyntilupapäätös nostanee lääkkeen maailmanlaajuiseen käyttöön. FDLI SmartBrief, , Altistaako parasetamoli vastasyntyneen astmalle? Aivan pienille lapsille annettu parasetamoli lisää lasten riskiä sairastua myöhemmin lapsuudessa astmaan, rinokonjunktiviittiin ja ekseemaan. Tiedelehti Lancetin julkaisemassa tutkimuksessa oli mukana yli lasta 73 tutkimuspaikasta ja 31 maasta. Lapsilla esiintyi 6 7 vuoden iässä eriasteisia allergisia oireita. Vanhemmilta kysyttiin, oliko lapsen kuumetta hoidettu parasetamolilla, kun lapsi oli alle vuoden ikäinen. Tutkimuksen johtopäätös oli, että ensimmäisenä ikävuotena ja myöhemmin lapsena käytetty parasetamoli lisäsi lapsen riskiä astmaan, rinokonjunktiviittiin ja ekseemaan 6 7 vuoden iässä. Samassa lehdessä julkaistu kommentti pitää tutkimuksen heikkoutena mm. sitä, ettei asetyylisalisyylihapon tai ibuprofeenin ja muiden tulehduskipulääkkeiden käyttöä selvitetty. Lisäksi astmaa sairastaneiden lasten vanhemmat saattoivat muistaa tarkimmin vastasyntyneelle lapselle annetut lääkkeet. Lancet 2008;372: ja KK 3211

5 lääkemaailmassa tapahtuu TOIMITTANUT: JUHANA E. IDÄNPÄÄN-HEIKKILÄ Ranbaxyn lääkkeitä vedettiin pois käytöstä Yhdysvaltojen FDA on vetänyt pois käytöstä 30 Ranbaxyn lääkevalmistetta ja estänyt niiden maahantuonnin. Valmisteet ovat peräisin Ranbaxyn Intian tuotantolaitoksilta Dewasista ja Paonta Shahibista. Molemmilla tuotantolaitoksilla on todettu vakavia puutteita lääkkeiden hyvissä tuotantotavoissa. Käytöstä poistetut lääkkeet ovat mm. antibiootteja, viruslääkkeitä, kolesteroli-, verenpaine-, allergia- ja diabeteslääkkeitä. FDA:n tarkastajat ovat listanneet useita laiminlyöntejä lääkkeiden valmistuksessa. Mahdollista on myös, että pieniä antibioottimääriä on joutunut muihin tuotantolaitoksessa valmistettuihin lääkkeisiin. FDA:n sanktiot jatkuvat kunnes Ranbaxy on korjannut todetut puutteet. FDA korostaa, että se on tarkastanut myös muut Ranbaxyn tuotantolaitokset, ja niiden toiminta täyttää vaatimukset. FDA NEWS, Meflokiini ja eosinofiilinen pneumonia Malarialääke meflokiinista (Lariam, Roche) on julkaistu viisi tapausta, joissa käyttöön liittyi eosinofiilinen pneumonia tai pneumoniitti. Näiden lisäksi FDA on saanut ilmoitukset seitsemästä muusta samankaltaisesta tapauksesta, jotka on nyt analysoitu, ja tulokset ovat luettavissa FDA:n verkkosivuilla. Meflokiini on ollut käytössä yli 20 vuotta. Mukana on sekä malarian profylaksiaan että sairastetun malarian hoitoon kuuluvia tapauksia. Keuhkooireet ilmenivät yleensä nopeasti, eli noin kahden vuorokauden kuluessa hoidon aloituksesta. Oireet eivät reagoineet antibioottihoitoon, mutta kortikosteroideista oli apua. Tämä viittaa siihen, että haittavaikutuksen taustalla oli immuunimekanismi. FDA Drug Safety Newsletter, Iholaastari pahoinvointiin Yhdysvaltojen FDA on hyväksynyt 5HT3-reseptorin estäjän granisetronin iholaastarina (Sancuso, ProStrakan) ehkäisemään pahoinvointia, joka liittyy sytostaattihoitoon. Iholaastaria verrattiin oraaliseen 2 mg:n annokseen granisetronia tutkimuksessa, jossa oli mukana 641 potilasta. Molempien annostelutapojen teho todettiin samankaltaiseksi sytostaattien aiheuttamassa pahoinvoinnissa. Laastari aiheutti haittavaikutuksena ummetusta. Suomessa granisetroni (Kytril, Roche) on markkinoilla tablettina ja injektionesteenä. FDLI SmartBrief, , Omega-3:sta rosuvastatiinia enemmän apua vajaatoiminnassa Omega-3 -hoito vähensi sydämen vajaatoimintapotilaiden kokonaiskuolleisuutta ja sairaalahoidon tarvetta enemmän kuin lumehoito. Rosuvastatiinilla ei vastaavaa hyötyä tullut esiin. Erot hoitojen välillä olivat kuitenkin vähäisiä. Tulokset ilmenivät kahdesta sydämen vajaatoimintaa sairastavien potilaiden joukossa tehdystä tutkimuksesta, jotka julkistettiin Euroopan kardiologiyhdistyksen kokouksessa. Toisessa tutkimuksessa oli potilasta, joita hoidettiin joko omega-3 -valmisteella (Omacor) tai lumelääkityksellä 3,9 vuoden ajan. Toisessa tutkimuksessa vajaatoimintapotilaita hoidettiin joko rosuvastatiinilla (1 mg/vrk) tai lumeella samoin 3,9 vuoden ajan. SCRIP Amiodaroni ja simvastatiini on vaarallinen yhdistelmä Rytmihäiriölääke amiodaronin (Cordarone, Sanofi-Aventis) käyttö yhdessä simvastatiinin kanssa voi johtaa rabdomyolyysiin, etenkin jos simvastatiinia käytetään yli 20 mg:n annoksina. FDA suosittaakin, ettei amiodaronin kanssa tule käyttää simvastatiinia yli 20 mg:n annoksina. Yhteisvaikutuksen tarkkaa mekanismia ei tunneta, mutta amiodaroni estää CYP3A4-entsyymiä, joka on keskeinen simvastatiinin eliminaatiolle. Tämän seurauksena simvastatiinin pitoisuudet nousevat ja rabdomyolyysin riski lisääntyy. FDA on analysoinut 52 amiodaronin ja simvastatiinin yhteiskäyttöön liittynyttä rabdomyolyysitapausta. Puolessa tapauksista simvastatiinin annos oli 80 mg, mutta jo 40 mg:n annokseen liittyi sama haittavaikutus. Muutamissa tapauksissa simvastatiinin annos oli vain 20 mg. Rabdomyolyysi ilmaantui noin 2 kuukauden kuluessa hoidon aloituksesta. FDA Drug Safety Newsletter, Rituksimabi ja leukoenkefalopatia Yhdysvaltojen FDA on kehottanut rituksimabin (meillä MabThera, Roche) valmistajaa (Genentech) korjaamaan valmisteen tuoteinformaation ja lähettämään muutoksista kirjeen terveydenhuoltohenkilöstölle. Muutosta päädyttiin vaatimaan sen jälkeen, kun pitkään jatkuneen rituksimabihoidon jälkeen reumapotilailla oli todettu kuolemaan johtaneita leukoenkefalopatioita. Potilas oli saanut tietyn virusinfektion 18 kuukauden kuluttua viimeisestä hoitoannoksesta. Uuden ohjeen mukaan neurologisten oireiden ilmetessä on konsultoitava neurologia sekä tehtävä aivojen MRI-tutkimus ja lannepisto. data/fda.gov/scrpts/medwatch 3212

OSTEOPOROOSIN LÄÄKEHOITO. 18.11.2014 Anna-Mari Koski

OSTEOPOROOSIN LÄÄKEHOITO. 18.11.2014 Anna-Mari Koski OSTEOPOROOSIN LÄÄKEHOITO 18.11.2014 Anna-Mari Koski Luennon rakenne 1. Osteoporoosilääkityksen indikaatiot 2. Lääkehoidon valinta 3. Lääkehoidon kesto Osteoporoosin kokonaisvaltainen hoito Kalsium D- vitamiini

Lisätiedot

Osteoporoosi ja murtumariski. Olli Impivaara, dosentti, LKT

Osteoporoosi ja murtumariski. Olli Impivaara, dosentti, LKT Osteoporoosi ja murtumariski Olli Impivaara, dosentti, LKT Osteoporoosi Luuston sairaus, jolle on ominaista pieni luumassa (tiheys) ja luukudoksen rakenteen rappeutuminen sekä näistä johtuva luun lujuuden

Lisätiedot

Osteoporoosi (luukato)

Osteoporoosi (luukato) Osteoporoosi (luukato) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Osteoporoosi tarkoittaa, että luun kalkkimäärä on vähentynyt ja luun rakenne muuttunut. Silloin luu voi murtua

Lisätiedot

OSTEOPOROOSIN KÄYPÄ HOITO SUOSITUS

OSTEOPOROOSIN KÄYPÄ HOITO SUOSITUS OSTEOPOROOSIN KÄYPÄ HOITO SUOSITUS Olli Simonen 15.6.2017 Heinola KÄYPÄ HOITO SUOSITUKSEN TERVEYSPOLIITTISENA TAVOITTEENA: ON VÄHENTÄÄ MURTUMIEN ILMAANTUVUUTTA JA MÄÄRÄÄ JA SITEN EDISTÄÄ YKSITTÄISEN IHMISEN

Lisätiedot

Kaatumis-ja osteoporoosiklinikka kaatumisia ja murtumia ehkäisemässä Näin meillä - seminaari 16.9.2014 Iiris Salomaa ft AMK - Kaatumistapaturmat ja murtumat - Ennaltaehkäisy, hoito ja kuntoutus - IKINÄ

Lisätiedot

Murtumapotilaille mahdollisuus uuden murtuman ehkäisyyn, miten palveluketju toimii Etelä- Pohjanmaalla?

Murtumapotilaille mahdollisuus uuden murtuman ehkäisyyn, miten palveluketju toimii Etelä- Pohjanmaalla? Murtumapotilaille mahdollisuus uuden murtuman ehkäisyyn, miten palveluketju toimii Etelä- Pohjanmaalla? Heli Latva-Nikkola murtumapotilaiden kuntoutusohjaaja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri/ Seinäjoen

Lisätiedot

Kustannustehokas menetelmä osteoporoosin point-ofcare diagnostiikkaan

Kustannustehokas menetelmä osteoporoosin point-ofcare diagnostiikkaan Kustannustehokas menetelmä osteoporoosin point-ofcare diagnostiikkaan 26.11.2013 Ossi Riekkinen, tj. Bone Index Oy Osteoporoosi Osteoporoosi = luukato sairaus Luun määrä vähenee ja luun rakenne heikkenee

Lisätiedot

LUUN MINERAALIMITTAUKSEN TULKINTA ARJA UUSITALO, DOSENTTI, M.A. PROFESSORI, OYL, KLIININEN FYSIOLOGIA JA ISOTOOPPILÄÄKETIEDE 30.9.

LUUN MINERAALIMITTAUKSEN TULKINTA ARJA UUSITALO, DOSENTTI, M.A. PROFESSORI, OYL, KLIININEN FYSIOLOGIA JA ISOTOOPPILÄÄKETIEDE 30.9. LUUN MINERAALIMITTAUKSEN TULKINTA ARJA UUSITALO, DOSENTTI, M.A. PROFESSORI, OYL, KLIININEN FYSIOLOGIA JA ISOTOOPPILÄÄKETIEDE 30.9.2015 KOODIT NK6PA Luun tiheysmittaus, 1 kohde ilman lausuntoa, Pt-LuuTih1

Lisätiedot

Pienienergiaisen murtuman saaneiden potilaiden hoito Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueelle

Pienienergiaisen murtuman saaneiden potilaiden hoito Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueelle Pienienergiaisen murtuman saaneiden potilaiden hoito Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueelle Osteoporoosihoitaja Tanja Jukola 20.2.2015 1 Projektin taustaa Suomessa todetaan vuosittain arviolta 30000

Lisätiedot

Osteoporoosin selvi-ely ja nykyhoito. Reproduk6oendokrinologia- kurssi 12.2.2016

Osteoporoosin selvi-ely ja nykyhoito. Reproduk6oendokrinologia- kurssi 12.2.2016 Osteoporoosin selvi-ely ja nykyhoito Reproduk6oendokrinologia- kurssi 12.2.2016 Sisätau6en ja endokrinologian erikoislääkäri LT, dosenc: Tampereen yliopisto Päätoimi: oyl, TAYS, sisätau6en vastuualue Osallistunut

Lisätiedot

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1b Tietoa sairauden esiintyvyydestä Vuonna

Lisätiedot

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy liikunnan avulla

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy liikunnan avulla Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy liikunnan avulla Erikoistutkija, KaatumisSeula-hankkeen projektipäällikkö Saija Karinkanta KAATUMINEN ON YLEISTÄ 1 joka kolmas yli 65-vuotias kaatuu vuosittain näistä puolet

Lisätiedot

Tommi Vasankari, Prof., LT UKK-instituutti

Tommi Vasankari, Prof., LT UKK-instituutti Tommi Vasankari, Prof., LT UKK-instituutti Toiminnan painoalueet 2009 2013 Väestön liikkumisen ja fyysisen kunnon seuranta Liikkumisen turvallisuus Terveysliikunnan edistäminen Liikuntavammat Suomessa

Lisätiedot

NK6QA Luuntiheysmittaus

NK6QA Luuntiheysmittaus MENETELMÄOHJE 1 (5) NK6QA Luuntiheysmittaus 1. YLEISTÄ Osteoporoosi eli luukato voi johtua monista sairauksista ja riskitekijöistä ja niiden yhteisvaikutuksesta. Osteoporoosi johtaa luunmurtumiin, pituuden

Lisätiedot

Luuntiheysmittaus. Harri Sievänen, TkT, dos Tutkimusjohtaja, UKK-instituutti Puheenjohtaja, Luustoliitto ry. S-posti: harri.sievanen@uta.

Luuntiheysmittaus. Harri Sievänen, TkT, dos Tutkimusjohtaja, UKK-instituutti Puheenjohtaja, Luustoliitto ry. S-posti: harri.sievanen@uta. Osteoporoosifoorumi, Helsinki 22.05.2014 Luuntiheysmittaus Harri Sievänen, TkT, dos Tutkimusjohtaja, UKK-instituutti Puheenjohtaja, Luustoliitto ry S-posti: harri.sievanen@uta.fi 1 Johdannoksi Evidence-based

Lisätiedot

Osteoporoosin diagnostiikka. Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri Mehiläinen Ympyrätalo, osteoporoosiklinikka

Osteoporoosin diagnostiikka. Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri Mehiläinen Ympyrätalo, osteoporoosiklinikka Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri Mehiläinen Ympyrätalo, osteoporoosiklinikka Tavoitteet Oireet ja löydökset Periaatteet ja menetelmät Diagnostiset kriteerit Erotusdiagnostiikka Seulonta Lähde:

Lisätiedot

Iäkkäiden lääkehoidon ongelmakohdat

Iäkkäiden lääkehoidon ongelmakohdat Iäkkäiden lääkehoidon ongelmakohdat Pori 18.5.2015 Alli Puirava, Lääkehuollon lehtori www.proedu.fi Iäkkäillä paljon lääkkeitä ja suuret vaihtelut Vain n. 1% 75-vuotta täyttäneistä ei käytä mitään lääkettä

Lisätiedot

Tavoite. AKuusinen 18.11.2014

Tavoite. AKuusinen 18.11.2014 Tavoite Luoda yhtenäiset käytännöt osteoporoosin ehkäisyä ja hoitoa varten valtakunnallisesti Käypä hoito- suosituksen mukaan, jonka päivitys valmistunut 2014, alkuperäinen laadittiin v. 2000. Tavoitteena

Lisätiedot

Vanhusten lääkehoidon turvallisuus 14.9.2011

Vanhusten lääkehoidon turvallisuus 14.9.2011 Vanhusten lääkehoidon turvallisuus 14.9.2011 Sisältö Yleistä vanhusten lääkityksestä Iäkkäillä vältettävät ja sopimattomat lääkkeet Lääkkeiden yhteisvaikutukset Lääketurvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä

Lisätiedot

OSTEOPOROOSIN HOITOKETJU KESKI-SUOMESSA

OSTEOPOROOSIN HOITOKETJU KESKI-SUOMESSA OSTEOPOROOSIN HOITOKETJU KESKI-SUOMESSA Anna-Mari Koski Keski-Suomen keskussairaala 22.3.2017 OSTEOPOROOSIN EHKÄISY JA HOITO K-SSHP, v. 2000 OSTEOPOROOSITYÖRYHMÄ: Oyl. Anna-Mari Koski, erik.l. Tiina Huusko,

Lisätiedot

MONILÄÄKITYS JA MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ. Sirkka Liisa Kivelä Yleislääketiet. professori, emerita, TY Geriatrisen lääkehoidon dosentti, HY

MONILÄÄKITYS JA MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ. Sirkka Liisa Kivelä Yleislääketiet. professori, emerita, TY Geriatrisen lääkehoidon dosentti, HY MONILÄÄKITYS JA MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ Sirkka Liisa Kivelä Yleislääketiet. professori, emerita, TY Geriatrisen lääkehoidon dosentti, HY MIKÄ ON MONILÄÄKITYSTÄ? Tutkimukset 5 tai yli 10 tai yli runsas

Lisätiedot

Lonkkamurtumapotilaan laiminlyöty (?) lääkehoito. Matti J.Välimäki HYKS, Meilahden sairaala Endokrinologian klinikka Helsinki 5.2.

Lonkkamurtumapotilaan laiminlyöty (?) lääkehoito. Matti J.Välimäki HYKS, Meilahden sairaala Endokrinologian klinikka Helsinki 5.2. Lonkkamurtumapotilaan laiminlyöty (?) lääkehoito Matti J.Välimäki HYKS, Meilahden sairaala Endokrinologian klinikka Helsinki 5.2.2010 Osteoporoosin lääkehoito Mitä pitempi kokemus, sitä skeptisempi suhtautuminen

Lisätiedot

Pienienergiaisen murtuman saaneen potilaan hoitoketju OYS:n alueella

Pienienergiaisen murtuman saaneen potilaan hoitoketju OYS:n alueella Pienienergiaisen murtuman saaneen potilaan hoitoketju OYS:n alueella Maakuntakierrokselle Priorisoidaan eli OYS kirurgian klinikka tutkii ja hoitaa Murtumahoitaja seuloo osastojen potilaat (myöh. dg:lla):

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN LÄÄKITYKSEN TIETOKANTA. Jouni Ahonen, FaT, KYS 19.9.2013 Fimea

IÄKKÄIDEN LÄÄKITYKSEN TIETOKANTA. Jouni Ahonen, FaT, KYS 19.9.2013 Fimea IÄKKÄIDEN LÄÄKITYKSEN TIETOKANTA Jouni Ahonen, FaT, KYS 19.9.2013 Fimea IÄKKÄILLÄ VÄLTETTÄVÄ LÄÄKEAINE 1. Haittavaikutusriski suurempi kuin kliininen hyöty 2. Liian suuri annos 3. Liian pitkä käyttöaika

Lisätiedot

Lääkityksen arvioinnit ja niiden kriteerit. Risto Huupponen Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito

Lääkityksen arvioinnit ja niiden kriteerit. Risto Huupponen Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito Lääkityksen arvioinnit ja niiden kriteerit Risto Huupponen Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito Lääkehoidon haasteet - väestön ikääntyminen - (lääke)hoidon mahdollisuuksien laajeneminen uusiin sairauksiin

Lisätiedot

MIKSI SENIORILIIKETTÄ TARVITAAN? Sirkka-Liisa Kivelä professori, ylilääkäri

MIKSI SENIORILIIKETTÄ TARVITAAN? Sirkka-Liisa Kivelä professori, ylilääkäri MIKSI SENIORILIIKETTÄ TARVITAAN? Sirkka-Liisa Kivelä professori, ylilääkäri HYVÄN VANHUUDEN EDELLYTYKSIÄ ovat mm. - Oma toiminta - Asunto - Taloudelliset seikat - Yhteisöllisyys, lähiyhteisö - Esteettömyys

Lisätiedot

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Taustalla Suomessa tehdyt lääkepoliittiset linjaukset 1) Turvallinen lääkehoito Oppaita 2005: 32: Valtakunnallinen opas lääkehoidon

Lisätiedot

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa?

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Dosentti, kardiologi Erkki Ilveskoski Yleislääkäripäivät 27.11.2015 1 Sidonnaisuudet Luennoitsija ja/tai muut asiantuntijatehtävät St. Jude Medical, Novartis,

Lisätiedot

Vanhukset ja psyykenlääkehoito. Prof. Hannu Koponen Helsinki 12.3.2015

Vanhukset ja psyykenlääkehoito. Prof. Hannu Koponen Helsinki 12.3.2015 Vanhukset ja psyykenlääkehoito Prof. Hannu Koponen Helsinki 12.3.2015 Sidonnaisuudet Luentopalkkio: Medivir, Professio, Pfizer Advisory board: Servier, Takeda Palkkaa/palkkioita: Fimea, Valvira, Kustannus

Lisätiedot

Mistä on näyttöä kaatumisten ehkäisyssä ja hoidossa?

Mistä on näyttöä kaatumisten ehkäisyssä ja hoidossa? Mistä on näyttöä kaatumisten ehkäisyssä ja hoidossa? Dosentti, geriatri Pirkko Jäntti Järvenpää 23.9. 2008 Paljonko kaadutaan? Yli 65-vuotiaista kotona asuvista joka kolmas kaatuu ainakin kerran vuodessa

Lisätiedot

Osteoporoosin hoito lääkkein. Geriatrian dosentti Pirkko Jäntti 22.5.2014

Osteoporoosin hoito lääkkein. Geriatrian dosentti Pirkko Jäntti 22.5.2014 Osteoporoosin hoito lääkkein Geriatrian dosentti Pirkko Jäntti 22.5.2014 Luun aineenvaihdunta osteoporoosissa A. Luun syöjäsolut kiinnittyvät luun pintaan B. Ne hajottavat normaalia enemmän luuta ja muodostavat

Lisätiedot

Kansanterveyslaitos Folkhälsoinstitutet

Kansanterveyslaitos Folkhälsoinstitutet Iäkkäiden kaatumistapaturmien ehkäisy tutkimusten valossa Sanna Sihvonen, erikoistutkija, TtT Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn yksikkö Kansanterveyslaitos sanna.sihvonen@ktl.fi www.ktl.fi/ikina

Lisätiedot

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2012 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Uutta lääkkeistä: Ulipristaali Annikka Kalliokoski Esmya, 5 mg tabletti, PregLem France SAS. Ulipristaaliasetaattia voidaan käyttää kohdun myoomien

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Huomautus: Seuraavat muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin tehdään sovittelumenettelyn

Lisätiedot

Lääkehoidon kokonaisarviointi iäkkäillä

Lääkehoidon kokonaisarviointi iäkkäillä Lääkehoidon kokonaisarviointi iäkkäillä Paula Timonen Proviisori LHKA paula.timonen@prodosis.fi Turvallinen lääkehoito Vaatii tietoa, ammattitaitoa, asennetta, suunnitelmallisuutta, sitoutumista ja seurantaa

Lisätiedot

OSTEOPOROOSIN OMAHOIDON TUKI

OSTEOPOROOSIN OMAHOIDON TUKI OSTEOPOROOSIN OMAHOIDON TUKI Osteoporoosin hoitoketju -koulutus 22.3.2017 Keski-Suomen keskussairaala Omahoidon koordinaattori Pauliina Tamminen, Suomen Luustoliitto ry SISÄLTÖ Luustoliitto Osteoporoosi

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tehtävät hoitosuunnitelman tekemisessä Hanna Kuusisto hallintoylilääkäri neurologian el, dos, LT, FT Kanta-Hämeen keskussairaala

Erikoissairaanhoidon tehtävät hoitosuunnitelman tekemisessä Hanna Kuusisto hallintoylilääkäri neurologian el, dos, LT, FT Kanta-Hämeen keskussairaala Erikoissairaanhoidon tehtävät hoitosuunnitelman tekemisessä Hanna Kuusisto hallintoylilääkäri neurologian el, dos, LT, FT Kanta-Hämeen keskussairaala 2017 Pitkäaikaissairaan terveys- ja hoitosuunnitelma

Lisätiedot

Lääkehoidon kokonaisarviointi iäkkäillä

Lääkehoidon kokonaisarviointi iäkkäillä Lääkehoidon kokonaisarviointi iäkkäillä Paula Timonen Proviisori LHKA paula.timonen@prodosis.fi Turvallinen lääkehoito Vaatii tietoa, ammattitaitoa, asennetta, suunnitelmallisuutta, sitoutumista ja seurantaa

Lisätiedot

Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa

Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa Tanja Laitinen, LL Wiitaunioni, Viitasaaren terveyskeskus 27.10.2016 Sidonnaisuudet Tampereen lääketiedepäivien osallistumismaksu,

Lisätiedot

ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90

ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90 1 Yli 65-vuotias ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90 85 80 Mittari alkoholin käytön itsearviointiin 75 70 65 2 Tämän mittarin tarkoituksena on auttaa Sinua arvioimaan alkoholin käyttöäsi. Alkoholin käyttöä olisi

Lisätiedot

VeTe. Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

VeTe. Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Potilasturvallisuuden tutkimuspäivät 26. - 27.1.2011,

Lisätiedot

Lääkehoito ja lähihoitaja 10 1.1 Lääkkeet ja yhteiskunta 10 1.2 Lääkkeet ja yksilö 13 1.3 Lähihoitajan rooli lääkehoidon toteuttajana 14

Lääkehoito ja lähihoitaja 10 1.1 Lääkkeet ja yhteiskunta 10 1.2 Lääkkeet ja yksilö 13 1.3 Lähihoitajan rooli lääkehoidon toteuttajana 14 Sisällys Esipuhe 3 Lääkehoito ja lähihoitaja 10 1.1 Lääkkeet ja yhteiskunta 10 1.2 Lääkkeet ja yksilö 13 1.3 Lähihoitajan rooli lääkehoidon toteuttajana 14 Lääke, APTEEKKI JA LÄÄKETIETO 16 2.1 Lääke ja

Lisätiedot

Kaatumisten ehkäisy sairaalassa

Kaatumisten ehkäisy sairaalassa Kaatumisten ehkäisy sairaalassa IKINÄ-mittarin screening version pilotointi KYSissä IKINÄ -mittari Iäkkäiden kaatumistapaturmien ehkäisyyn on kiinnitetty THL:ssä huomiota jo useiden vuosien ajan ja materiaalia

Lisätiedot

OSTEOPOROOSI JA OMAHOITO

OSTEOPOROOSI JA OMAHOITO OSTEOPOROOSI JA OMAHOITO Satakunnan sairaanhoitopiirin reumayhdyshenkilöt 12.5.2016 Vuojoen kartano Omahoidon koordinaattori Pauliina Tamminen, Suomen Luustoliitto ry SISÄLTÖ Luusto Osteoporoosi Murtumat

Lisätiedot

Kaatumisten ennaltaehkäisy Keski-Suomessa

Kaatumisten ennaltaehkäisy Keski-Suomessa Kaatumisten ennaltaehkäisy Keski-Suomessa Petri Salo Kliinisen fysioterapian asiantuntija, TtT Kaatumisten ennaltaehkäisy ksshp:ssä Petri Salo Kliinisen fysioterapian asiantuntija, TtT 1 Laki asiaa Terveydenhoitolain

Lisätiedot

Osteoporoosin puheeksi ottaminen

Osteoporoosin puheeksi ottaminen Osteoporoosin puheeksi ottaminen LL Eeva Kari Suomen osteoporoosiliitto ry Turun seudun osteoporoosiyhdistys ry 1. VANHAA LUUTA Luun uusiutuminen alkaa, kun luun hajottajasolut aktivoituvat hajottamaan

Lisätiedot

Novartis Finland Oy. Aclasta-potilasopas osteoporoosin hoidossa

Novartis Finland Oy. Aclasta-potilasopas osteoporoosin hoidossa Novartis Finland Oy Aclasta-potilasopas osteoporoosin hoidossa Tämä potilasopas on tarkoitettu osteoporoosia sairastaville potilaille, joilla on suurentunut luunmurtumariski ja jotka saavat Aclasta-hoitoa.

Lisätiedot

LUUSTOASIALLA YHDESSÄ -koulutus- ja verkostoitumispäivä Tampere

LUUSTOASIALLA YHDESSÄ -koulutus- ja verkostoitumispäivä Tampere LUUSTOASIALLA YHDESSÄ -koulutus- ja verkostoitumispäivä 19.5.2015 Tampere AJANKOHTAISET TERVEISET LUUSTOLIITOSTA Luustoliitto Ammattilaisille hyödynnettäväksi Ajankohtaista Pauliina Tamminen Luustoneuvoja-projektipäällikkö

Lisätiedot

Tukea kaatumisvaarassa oleville apua ennakointiin

Tukea kaatumisvaarassa oleville apua ennakointiin Tukea kaatumisvaarassa oleville apua ennakointiin Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen kehittämishankkeen seminaari 2.12.2013 KYS, Kuopio Tarja Tervo-Heikkinen PSSHP, KYS Esityksen sisältö

Lisätiedot

Propyyliheksedriini. Eventin. Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany. Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen

Propyyliheksedriini. Eventin. Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany. Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen Liite I 3 Aine: Propyyliheksedriini Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen ottamista kauppanimi Saksa Knoll AG Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany Eventin 4 Aine Fenbutratsaatti

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

Lähes kaikki iäkkäät käyttävät jotain lääkettä, joko resepti- ja/tai itsehoitolääkkeitä Lähes 40% yli 74 vuotiaista käyttää yli viittä

Lähes kaikki iäkkäät käyttävät jotain lääkettä, joko resepti- ja/tai itsehoitolääkkeitä Lähes 40% yli 74 vuotiaista käyttää yli viittä LT Marja Aira Helsinki 19.9.2013 Lähes kaikki iäkkäät käyttävät jotain lääkettä, joko resepti- ja/tai itsehoitolääkkeitä Lähes 40% yli 74 vuotiaista käyttää yli viittä reseptilääkettä Vuonna 2011 65 84-vuotiaista

Lisätiedot

Osteoporoosin hoito tutkimuksen ja pitkän kokemuksen valossa

Osteoporoosin hoito tutkimuksen ja pitkän kokemuksen valossa kättä pidempää Matti J. Välimäki professori, sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri, tutkija HYKS, endokrinologian klinikka Lääkärikeskus Aava matti.valimaki@hus.fi Osteoporoosin hoito tutkimuksen

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI KÄYTÄNTÖÖN: Kuntalainen oman terveytensä vastuunkantajana

VANHUSPALVELULAKI KÄYTÄNTÖÖN: Kuntalainen oman terveytensä vastuunkantajana VANHUSPALVELULAKI KÄYTÄNTÖÖN: Kuntalainen oman terveytensä vastuunkantajana Tietoisku 12.9.2013 klo 12.00-12.20 Kuntamarkkinat Rap-mummo Eila Iiris Salomaa, ft AMK, KAAOS-klinikka, Lahden kaupunki Pauliina

Lisätiedot

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic!

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 2/2016 TEEMAT Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista Hannu Koponen / Kirjoitettu 8.4.2016 / Julkaistu 3.6.2016 Psykoosipotilaiden

Lisätiedot

Valmiita koulutuspaketteja

Valmiita koulutuspaketteja Mistä lisää koulutusta Leea Järvi 2011 Valmiita koulutuspaketteja Duodecimin 2010 julkaisema, alkoholi-ongelmaisen käypä hoito suositukseen pohjautuva diasarja http://www.kaypahoito.fi/web/kh/ Verkkokurssi

Lisätiedot

SOPEUTUMISVALMENNUS-KURSSIHAKEMUS 2015

SOPEUTUMISVALMENNUS-KURSSIHAKEMUS 2015 Sivu 1 / 6 SOPEUTUMISVALMENNUS-KURSSIHAKEMUS 2015 Kirjoittakaa vastauksenne selvästi sille varattuun tilaan tai merkitkää x teihin sopivaan vastausvaihtoehtoon Hakijan koko nimi: Syntymäaika ja sosiaaliturvatunnus:

Lisätiedot

Lääkehoidon tuloksellisuutta arvioidaan luun tiheysmittausten perusteella ja väestötasolla komplikaatioiden

Lääkehoidon tuloksellisuutta arvioidaan luun tiheysmittausten perusteella ja väestötasolla komplikaatioiden Ajankohtaista Toimitus Osteoporoosi Periaatteet Osteoporoosin ehkäisyn ja hoidon tavoite on murtumien ehkäisy (reisiluu, ranne, olkavarsi ja nikamat). Hoidosta hyötyvät eniten potilaat, joilla on jo ollut

Lisätiedot

Miksi kardiovaskulaaristen riskitekijöiden ennustusarvo muuttuu vanhetessa?

Miksi kardiovaskulaaristen riskitekijöiden ennustusarvo muuttuu vanhetessa? Miksi kardiovaskulaaristen riskitekijöiden ennustusarvo muuttuu vanhetessa? Timo Strandberg 6.11.2007 Vanhoissa kohorteissa poikkileikkaustilanteessa suurempaan kuolleisuuteen korreloi: Matala verenpaine

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Luuston viholliset: Luuston haurastuminen. Laihduttaminen ja syömishäiriöt Tupakka Alkoholi Huumeet Kofeiini Lääkkeet

SISÄLTÖ. Luuston viholliset: Luuston haurastuminen. Laihduttaminen ja syömishäiriöt Tupakka Alkoholi Huumeet Kofeiini Lääkkeet LUUSTO 17.11.2015 SISÄLTÖ Luuston viholliset: Laihduttaminen ja syömishäiriöt Tupakka Alkoholi Huumeet Kofeiini Lääkkeet Luuston haurastuminen 2 LUUSTON VIHOLLISET Nau+ntoaineista erityises+ alkoholilla,

Lisätiedot

Kenelle täsmähoitoja ja millä hinnalla?

Kenelle täsmähoitoja ja millä hinnalla? Kenelle täsmähoitoja ja millä hinnalla? Heikki Joensuu ylilääkäri, Syöpätautien klinikka, HYKS, ja professori, Lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto EUROCARE-4 tutkimus Syöpäpotilaiden eloonjääminen

Lisätiedot

Monilääkityksen yhteys ravitsemustilaan, fyysiseen toimintakykyyn ja kognitiiviseen kapasiteettiin iäkkäillä

Monilääkityksen yhteys ravitsemustilaan, fyysiseen toimintakykyyn ja kognitiiviseen kapasiteettiin iäkkäillä Monilääkityksen yhteys ravitsemustilaan, fyysiseen toimintakykyyn ja kognitiiviseen kapasiteettiin iäkkäillä FaT, tutkija Johanna Jyrkkä Lääkehoitojen arviointi -prosessi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus,

Lisätiedot

HIV, antiretroviraaliset lääkkeet. Matti Ristola HIV-koulutus, Biomedicum 4.2.2010

HIV, antiretroviraaliset lääkkeet. Matti Ristola HIV-koulutus, Biomedicum 4.2.2010 HIV, antiretroviraaliset lääkkeet ja luusto Matti Ristola HIV-koulutus, Biomedicum 4.2.2010 HIV ja luusto Osteopenia ja osteoporoosi D-vitamiini Aseptinen luunekroosi Osteoporoosille altistavia tekijöitä

Lisätiedot

Osteoporoottisten murtumien ehkäisy. Pekka Kannus

Osteoporoottisten murtumien ehkäisy. Pekka Kannus Katsaus Osteoporoottisten murtumien ehkäisy Pekka Kannus Osteoporoottiset luunmurtumat ja niiden ikävakioidut esiintymistaajuudet ovat lisääntyneet huomattavasti viimeisten 25 vuoden kuluessa, ja ellei

Lisätiedot

Iäkkäiden kaatumisten ja murtumien ehkäisy. Satu Pajala, TtT, Kehittämispäällikkö IKINÄ -ohjelma

Iäkkäiden kaatumisten ja murtumien ehkäisy. Satu Pajala, TtT, Kehittämispäällikkö IKINÄ -ohjelma Iäkkäiden kaatumisten ja murtumien ehkäisy Satu Pajala, TtT, Kehittämispäällikkö IKINÄ -ohjelma VII Valtakunnallinen Kansanterveyspäivä, Helsinki 14.1.2011 1 VII Valtakunnallinen Kansanterveyspäivä, Helsinki

Lisätiedot

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Jyrki Kettunen Dosentti, ft Arcada Nykytila Liikunta on jäänyt riittämättömäksi keinoksi vaikuttaa terveyden ylläpitämiseen ja monien sairauksien

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Osteoporoosi

Käypä hoito -suositus. Osteoporoosi Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Endokrinologiyhdistyksen ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä Päivitetty 24.4.2014 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti

Lisätiedot

Piirtola Maarit 4.7.2012

Piirtola Maarit 4.7.2012 Piirtola Maarit 4.7.2012 PUBLICATIONS I a Scientific publications: original publications and reviews (14) (Explanatory translations are given below the Finnish titles) 1. Piirtola M, Hartikainen S, Akkanen

Lisätiedot

Terveyden edistämisen mahdollisuudet sote-palveluntuottajan näkökulmasta

Terveyden edistämisen mahdollisuudet sote-palveluntuottajan näkökulmasta Terveyden edistämisen mahdollisuudet sote-palveluntuottajan näkökulmasta Terveyttä edistävä yhteistyö tulevassa sotessa seminaari 19.3.2015 Toimitusjohtaja Aki Lindén 1 Terveyden edistäminen tarkoittaa

Lisätiedot

NEUROLOGISEN POTILAAN KAATUMISEN EHKÄISY OH MERJA RYDENFELT 18.11.2015

NEUROLOGISEN POTILAAN KAATUMISEN EHKÄISY OH MERJA RYDENFELT 18.11.2015 NEUROLOGISEN POTILAAN KAATUMISEN EHKÄISY OH MERJA RYDENFELT 18.11.2015 LAADUKASTA JA TURVALLISTA HOITOA KAATUMISTEN EHKÄISYLLÄ Tavoitteena: - Ehkäistä potilaiden kaatumisia ja putoamisia - Yhtenäinen käytäntö

Lisätiedot

LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN CLOSED LOOP- PERIAATTEELLA

LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN CLOSED LOOP- PERIAATTEELLA LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN CLOSED LOOP- PERIAATTEELLA Tuija Kallio Päivystyksen ylilääkäri Tietohallintoylilääkäri ESSHP LÄÄKITYKSESSÄ TAPAHTUVAT POIKKEAMAT =Lääkehoitoon liittyvä, suunnitellusta tai sovitusta

Lisätiedot

LUUKUDOS ELÄÄ! vanhaa luuta. luu hajoaa. kuoppa. luu rakentuu. uusiutunut luukudos

LUUKUDOS ELÄÄ! vanhaa luuta. luu hajoaa. kuoppa. luu rakentuu. uusiutunut luukudos LUUKUDOS ELÄÄ! vanhaa luuta luu hajoaa kuoppa luu rakentuu uusiutunut luukudos VAHVA LUUSTO RAKENTUU kalsium + D-vitamiini + liikunta LUUN KUNTOA VOI KOHENTAA,LUUKATOA EHKÄISTÄ JA PYSÄYTTÄÄ 50 vuotta 60

Lisätiedot

LARIAM ( meflokiini ) Malarian lääkkeellinen profylaksia

LARIAM ( meflokiini ) Malarian lääkkeellinen profylaksia LARIAM ( meflokiini ) Malarian lääkkeellinen profylaksia Tämä opas sisältää tietoa Lariam (meflokiini) -tablettien käyttöön lääkkeellisenä profylaksiana liittyvistä haittavaikutuksista, etenkin neuropsykiatrisista

Lisätiedot

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi)

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 27.6.2014, versio 1.0 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1

Lisätiedot

Lääkkeet ja kuntoutuminen

Lääkkeet ja kuntoutuminen Lääkkeet ja kuntoutuminen Riitta Aejmelaeus Ylilääkäri Helsingin Sosiaalivirasto Toimeksianto; Lääkkeiden vaikutus Laskevat verenpainetta niin, että vanhus pyörtyy Jäykistävät Vievät tasapainon Sekoittavat

Lisätiedot

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Suomessa todetaan vuosittain yli 30 000 osteoporoottista

Suomessa todetaan vuosittain yli 30 000 osteoporoottista Estrogeeni Luut murtuvat ilman estrogeenia Marja Komulainen, Marjo Tuppurainen ja Heikki Kröger Estrogeeni on elintärkeä aine luulle. Vaihdevuosi-iässä naisen estrogeenituotannon vähentyessä luuntiheys

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen ovat voimassa Komission päätöksestä. Jäsenvaltioiden viranomaiset päivittävät valmistetiedot

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Yleiskatsaus taudin epidemiologiaan Elinajanodotteen kasvamisen ja väestön ikääntymisen oletetaan tekevän nivelrikosta neljänneksi suurimman työkyvyttömyyden syyn

Lisätiedot

Liite II. Euroopan lääkeviraston tieteelliset johtopäätökset ja perusteet valmisteyhteenvetojen ja pakkausselosteiden muuttamiselle

Liite II. Euroopan lääkeviraston tieteelliset johtopäätökset ja perusteet valmisteyhteenvetojen ja pakkausselosteiden muuttamiselle Liite II Euroopan lääkeviraston tieteelliset johtopäätökset ja perusteet valmisteyhteenvetojen ja pakkausselosteiden muuttamiselle 217 Tieteelliset johtopäätökset Tiivistelmä tieteellisestä arvioinnista,

Lisätiedot

Poikkeavan lääkevasteen riskitekijät

Poikkeavan lääkevasteen riskitekijät Vanhusten lääkehoidon ongelmakohtia Pekka Rauhala 2012 Poikkeavan lääkevasteen riskitekijät Perimä Potilaan ikä Munuaisten ja maksan toimintahäiriöt Tupakointi Alkoholin käyttö Lääkeinteraktiot Elimistön

Lisätiedot

Sh, reuma- ja luustohoitaja Anne Kosonen Lahden kaupunki 19.5.2015

Sh, reuma- ja luustohoitaja Anne Kosonen Lahden kaupunki 19.5.2015 Sh, reuma- ja luustohoitaja Anne Kosonen Lahden kaupunki 19.5.2015 Taustaa Lahti n. 100 000 asukasta Lahden kaupunki: Pääterveysasema/ vaativa perusterveydenhoito, väestöpohja n. 10 000 sekä Itäinen lähiklinikka

Lisätiedot

Iäkkäiden lääkehoidon onnistuminen. FaT, tutkija Johanna Jyrkkä Lääkehoitojen arviointi -prosessi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Iäkkäiden lääkehoidon onnistuminen. FaT, tutkija Johanna Jyrkkä Lääkehoitojen arviointi -prosessi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Iäkkäiden lääkehoidon onnistuminen FaT, tutkija Johanna Jyrkkä Lääkehoitojen arviointi -prosessi Fimea Luennon sisältö 1) Ikääntyminen ja lääkehoito 2) Monilääkitys ja lääkkeiden kulutus 3) Monilääkitys

Lisätiedot

SOPEUTUMISVALMENNUS-KURSSIHAKEMUS 2015

SOPEUTUMISVALMENNUS-KURSSIHAKEMUS 2015 Sivu 1 / 7 SOPEUTUMISVALMENNUS-KURSSIHAKEMUS 2015 Kirjoittakaa vastauksenne selvästi sille varattuun tilaan tai merkitkää x teihin sopivaan vastausvaihtoehtoon Hakijan koko nimi: Syntymäaika ja sosiaaliturvatunnus:

Lisätiedot

Kaatumisten ehkäisymallia kehittämässä näyttöön perustuen tavoitteena turvallinen sairaala. Tampere-talo 6.9.2011

Kaatumisten ehkäisymallia kehittämässä näyttöön perustuen tavoitteena turvallinen sairaala. Tampere-talo 6.9.2011 Kaatumisten ehkäisymallia kehittämässä näyttöön perustuen tavoitteena turvallinen sairaala Tampere-talo 6.9.2011 Tarja Tervo-Heikkinen, projektipäällikkö, VT Teija Korhonen, tutkija, Hoitotyön tutkimussäätiö

Lisätiedot

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/188850/2014 Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto Tämä on Jardiance-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla

Lisätiedot

Merja Karjalainen Miia Tiihonen Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, Suonenjoki

Merja Karjalainen Miia Tiihonen Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, Suonenjoki Merja Karjalainen Miia Tiihonen Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, Suonenjoki Valmistelut: Alueen omahoitaja: Terveyskeskuksen lääkelista, tekstit, laboratoriotulokset Hoivakodin hoitaja: Talon lääkelista,

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO TicoVac ja TicoVac Junior 29.12.2015, Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Puutiaisaivotulehdus (TBE) on keskushermostoon

Lisätiedot

Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja

Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Lääkärin rooli toimintakykyä tukevan ja edistävän työn korostamisessa Kunnon Hoitaja koulutus kaipaa tuekseen laajan organisaation tuen

Lisätiedot

Vanhuksen monilääkityksen väylät ja karikot Paula Viikari LT, Geriatrian erikoislääkäri Turun kaupunginsairaala

Vanhuksen monilääkityksen väylät ja karikot Paula Viikari LT, Geriatrian erikoislääkäri Turun kaupunginsairaala Vanhuksen monilääkityksen väylät ja karikot 15.3.2017 Paula Viikari LT, Geriatrian erikoislääkäri Turun kaupunginsairaala Lääkityksen tavoite (Koti ympärivuorokautinen tehostettu palveluasuminen) Hoitopäätösten

Lisätiedot

IÄKKÄÄN OSTEOPOROOSIN HOITO MITÄ, KENELLE JA KUINKA PITKÄÄN?

IÄKKÄÄN OSTEOPOROOSIN HOITO MITÄ, KENELLE JA KUINKA PITKÄÄN? IÄKKÄÄN OSTEOPOROOSIN HOITO MITÄ, KENELLE JA KUINKA PITKÄÄN? Lassi Nelimarkka, LT Kliininen opettaja Sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri Turun yliopisto, kliininen laitos, sisätautioppi VSSHP,

Lisätiedot

PALLIATIIVINEN SEDAATIO

PALLIATIIVINEN SEDAATIO PALLIATIIVINEN SEDAATIO Juha Nevantaus Osastonylilääkäri Keski-Suomen Keskussairaala 28.11.2013 Päätös saattohoitoon siirtymisestä tehdään neuvotellen potilaan kanssa ja merkitään selkeästi sairauskertomukseen.

Lisätiedot

Kenelle kannattaisi tehdä lääkityksen arviointeja?

Kenelle kannattaisi tehdä lääkityksen arviointeja? Kenelle kannattaisi tehdä lääkityksen arviointeja? Fimean moniammatillisen verkoston työpaja 6.2.2014 Leena K Saastamoinen, FaT, erikoistutkija Kelan tutkimusosasto Kenelle? Iäkkäille? Lääkekaton ylittäjille?

Lisätiedot

UUSINTAMURTUMIEN EHKÄISY KAATUMISEN AIHEUTTAMAN YLÄRAAJAMURTUMAN KOKENEILLA YLI 50-VUOTIAILLA HENKILÖILLÄ

UUSINTAMURTUMIEN EHKÄISY KAATUMISEN AIHEUTTAMAN YLÄRAAJAMURTUMAN KOKENEILLA YLI 50-VUOTIAILLA HENKILÖILLÄ TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS SARJA - SER. C OSA - TOM. 315 SCRIPTA LINGUA FENNICA EDITA UUSINTAMURTUMIEN EHKÄISY KAATUMISEN AIHEUTTAMAN YLÄRAAJAMURTUMAN KOKENEILLA YLI 50-VUOTIAILLA

Lisätiedot

Viite: Kansaneläkelaitoksen ja Turun yliopiston välinen tutkimussopimus (Kela 10/26/2007, päivitetty 8.2.2008)

Viite: Kansaneläkelaitoksen ja Turun yliopiston välinen tutkimussopimus (Kela 10/26/2007, päivitetty 8.2.2008) Raportti Statiinien käyttö ja kustannus (STATEAM) - hankkeesta Stateam-hankkeen puolesta: prof. Risto Huupponen, hankkeen vastuullinen johtaja, ja dos. Maarit Jaana Korhonen, erityisasiantuntija, hankkeen

Lisätiedot

Kaatumisten ja kaatumistapaturmien ehkäisyn fysioterapiasuositus päivitetty 2017

Kaatumisten ja kaatumistapaturmien ehkäisyn fysioterapiasuositus päivitetty 2017 Kaatumisten ja kaatumistapaturmien ehkäisyn fysioterapiasuositus päivitetty 2017 Suositustyöryhmän puolesta Maarit Piirtola, FT, ft maarit.piirtola@helsinki.fi TYÖRYHMÄ Satu Havulinna (pj.), Maarit Piirtola

Lisätiedot

Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi. Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi

Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi. Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi Arviointien tavoite Tuottaa tietoa lääkkeiden käyttöönottoon ja korvattavuuteen

Lisätiedot

Liite III. Muutokset tuotetietojen olennaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset tuotetietojen olennaisiin kohtiin Liite III Muutokset tuotetietojen olennaisiin kohtiin Huomautus: Nämä valmistetiedot ovat tulos referraaliprosessista, johon tämä komission päätös liittyy. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat

Lisätiedot