Käypä hoito -suositus. Osteoporoosi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käypä hoito -suositus. Osteoporoosi"

Transkriptio

1 Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Endokrinologiyhdistyksen ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä Päivitetty Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon, jonka näytön aste ja luotettavuus arvioidaan alla olevan taulukon mukaan. Suositus on tarkoitettu tukemaan päätöksiä sekä kliinisissä tilanteissa että potilasryhmien hoitoa suunniteltaessa. Paikalliset versiot saattavat tarkentaa esim. sairaanhoitopiirin käytäntöä yksityiskohdissa. Suositus ja näytönastekatsaukset päivitetään kolmen vuoden välein sähköisinä, päivitystiivistelmät julkaistaan Duodecim-lehdessä. Suosituksen kirjoittajien sidonnaisuudet näkyvät sähköisessä versiossa. Kommentit ja kehittämisehdotukset voidaan lähettää Internetissä > Anna palautetta tai lähettämällä ne osoitteeseen Käypä hoito, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, PL 713, Helsinki. NÄYTÖN VARMUUSASTEEN ILMOITTAMINEN KÄYPÄ HOITO -SUOSITUKSISSA Koodi Näytön aste Selitys A Vahva tutkimusnäyttö Useita menetelmällisesti tasokkaita 1 tutkimuksia, joiden tulokset samansuuntaiset B Kohtalainen tutkimusnäyttö Ainakin yksi menetelmällisesti tasokas tutkimus tai useita kelvollisia 2 tutkimuksia C Niukka tutkimusnäyttö Ainakin yksi kelvollinen tieteellinen tutkimus D Ei tutkimusnäyttöä Asiantuntijoiden tulkinta (paras arvio) tiedosta, joka ei täytä tutkimukseen perustuvan näytön vaatimuksia 1 Menetelmällisesti tasokas = vahva tutkimusasetelma (kontrolloitu koeasetelma tai hyvä epidemiologinen tutkimus), tutkittu väestö ja käytetty menetelmä soveltuvat perustaksi hoitosuosituksen kannanottoihin. 2 Kelvollinen = täyttää vähimmäisvaatimukset tieteellisten menetelmien osalta; tutkittu väestö ja käytetty menetelmä soveltuvat perustaksi hoitosuosituksen kannanottoihin. Koko suositus näytönastekatsauksineen ja sähköisine tausta-aineistoineen on saatavissa osoitteessa PDF-versio sisältää suositustekstin, keskeiset taulukot ja kuvat sekä kirjallisuus viitteet typistetyssä muodossa. Vastuun rajaus 1 Käypä hoito -suositukset ovat parhaiden asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien 2769 diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

2 KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Keskeinen sanoma Suosituksella pyritään parantamaan osteoporoosin diagnostiikkaa ja luomaan yhtenäinen käytäntö osteoporoosin ehkäisyä ja hoitoa varten. Ennen murtumaa osteoporoosin diagnoosi on mahdollista tehdä ainoastaan luuntiheysmittauksella. Väestötasolla luuntiheyden seulonta ei ole tarkoituksenmukaista. Seulonta tulee suunnata murtuman sairastaneisiin ja suuren riskin potilaisiin. FRAX (Fracture Risk Assessment Tool) on murtumien riskitekijäanalyysi. Se laskee riskitekijöiden perusteella lonkkamurtuman ja tärkeimpien osteoporoottisten murtumien todennäköisyyden (%) kymmenen vuoden ajaksi, mikä helpottaa murtumariskin kokonaisarviota ja hoitopäätöksen tekoa. n ehkäisyssä keskeisiä väestötason kohteita ovat kalsiumin ja D-vitamiinin riittävästä saannista huolehtiminen, oikeista liikuntatottumuksista huolehtiminen, tupakoinnin lopettaminen ja kaatumisen ehkäisy. Ravinnon kalsium on ensisijainen kalsiumin saannin turvaaja. potilaan D-vitamiiniannoksen tulisi perustua S-25(OH)D-pitoisuuden mittaukseen (tavoite nmol/l). n lääkehoito on kohdistettava suuren riskin potilaisiin. n alueellisen hoidon järjestelyt on aloitettava sekundaaripreventiosta eli murtuman jo sairastaneista. Erityistä huomiota vaatii nikamamurtumapotilaiden tunnistaminen. 2 Kohderyhmät ja tavoitteet Suositus on tarkoitettu ensisijaisesti perusterveydenhuoltoon. Pyrkimyksenä on parantaa osteoporoosin diagnostiikkaa ja luoda yhtenäinen käytäntö osteoporoosin ehkäisyä ja hoitoa varten. Perimmäisenä tavoitteena on pienentää luunmurtumien ilmaantuvuutta ja siten edistää elämänlaatua ja toimintakykyä. Määritelmä NIH:n (National Institutes of Health) määritelmän mukaan osteoporoosi on luuston sairaus, jossa luun lujuuden heikentyminen altistaa murtumalle. Luun lujuus kuvastaa sekä sen määrää (= tiheyttä) että laatua [1]. Luun lujuutta määrääviä tekijöitä ovat mikrorakenne, vaihduntanopeus, mikrovauriot, mineralisaatioaste ja kollageenin rakenne. Tiheyden arvioidaan selittävän noin % luun lujuudesta. Käytännön työssä luun lujuuden karkea mittari on aiempi pienienergiainen murtuma, joka on luuntiheydestä riippumaton uuden murtuman vaaratekijä [2, 3]. WHO:n määritelmän mukaan aikuisilla osteoporoosia edustaa luuntiheys, joka on vähintään 2,5 keskihajontaa (SD, standard deviation) pienempi kuin terveiden vuotiaiden naisten keskimääräinen Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Endokrinologiyhdistyksen ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä

3 luuntiheys (T-luku -2,5) [4]. Vaikea osteoporoosi on tila, jossa osteoporoottiseen luun tiheyteen liittyy yksi tai useampia murtumia. Osteopenia edustaa WHO:n määritelmän mukaan luuntiheyttä, joka on 1 2,5 SD pienempi kuin edellä mainittu luun huipputiheys (-2,5 < T-luku < -1) [4]. Pienienergiaisen murtuman aiheuttaa energiamäärä, joka vastaa kaatumista samalla tasolla tai putoamista alle metrin korkeudelta. ja murtumien epidemiologia Luukudos uusiutuu koko elämän ajan. Luun määrä kasvaa vuoden ikään saakka ja säilyy melko muuttumattomana 40 vuoden ikään asti. Sen jälkeen luun määrä pienenee, ja naisilla pienentyminen myös kiihtyy menopaussissa [5]. Luun häviäminen nopeutuu lisäksi elämänkaaren loppupäässä miehillä ja uudelleen naisilla [6, 7]. Nainen menettää elämänsä aikana hohkaluuaineksestaan 50 % ja putkiluuaineksestaan 30 %. Miehillä vastaavat määrät ovat 30 % ja 20 % [8]. Suomessa arvioidaan tapahtuvan vuosittain luunmurtumaa, joissa osasyynä on luuston haurastuminen. Osteoporoottisen luunmurtuman saaneella on muuhun väestöön nähden 2 4-kertainen riski saada uusi murtuma. Murtumien ilmaantuvuus suurenee eksponentiaalisesti ikääntymisen myötä. Arvioidaan, että kahdella viidestä yli 50-vuotiaasta naisesta ja yhdellä seitsemästä miehestä murtuu jäljellä olevan elämänsä aikana ranne, nikama tai lonkka [1 3, 9]. Vuosien aikana Suomessa on tapahtunut vuosittain noin lonkkamurtumaa (Ks. lisätietoja Käypä hoito -suosituksesta Lonkkamurtuma). Lonkkamurtumapotilaiden hoitoon kuluu keskimäärin noin 46 vuorokautta, joista leikkaushoitojakson osuus on noin 7 vuorokautta. Diagnostiikka Tavoitteet n varhaisdiagnostiikan tavoitteena ovat sairauden toteaminen ja vaikuttavan hoidon aloittaminen ennen murtumaa. Murtumapotilaiden tunnistaminen on sekundaariprevention kannalta keskeistä. Oireet ja löydökset n ensimmäinen oire ovat yleensä luunmurtuma ja sen aiheuttama kipu. Nikamamurtumat eivät ole aina kivuliaita, vaan ne saatetaan todeta myös radiologisena sattumalöydöksenä, pituuden lyhentymisenä tai torakaalisena kyfoosina. Koska nikamamurtumiin ei useimmiten liity havaittavaa traumaa, nikamamurtumapotilaan tunnistamiseen ja hoitoon ohjaamiseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Periaatteet Luuntiheys on toistaiseksi ainoa osteoporoosin määritelmään kuuluva tekijä, jota voidaan mitata. Luun lujuus riippuu sen tiheydestä, joka taas on verrannollinen luun absorboimaan säteilyyn. n diagnoosi on mahdollista tehdä ennen murtumaa ainoastaan luuntiheysmittauksella. Lääkehoito voidaan myös aloittaa ilman mittausta, jos kliinisten riskitekijöiden ja murtumahistorian (arvioituna esimerkiksi FRAX-riskilaskurilla) perusteella hoito on ilmeisen aiheellista. Luuntiheysmittausten aiheet luetellaan taulukossa 1. Yksilön murtumavaaraa arvioitaessa tulee ottaa huomioon myös muut vaaratekijät, etenkin aiemmat murtumat ikä kaatumisalttius monisairastavuus ja vajaaravitsemus. Kliiniskemiallisilla tutkimuksilla ei voi tehdä osteoporoosin diagnoosia, mutta niillä voidaan selvittää sekundaarisia syitä luun määrän alenemalle. 3

4 KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS 4 Taulukko 1. Tilanteita, joissa luuntiheysmittaus on suositeltavaa: 1. anamneesissa pienienergiainen murtuma (kaatumisesta samalla tasolla tai putoamisesta matalalta tasolta syntynyt) 2. tutkittavalla muita osteoporoosin vaaraa lisääviä sairauksia ja tekijöitä (ks. taulukko 2). Arvioinnin apuna voidaan käyttää FRAX-riskilaskuria, joka ehdottaa luuntiheysmittausta. 3. epäily osteoporoosista röntgenkuvan perusteella (nikamamuutos tai vaikutelma pienentyneestä kalsiumpitoisuudesta) 4. pituuden pieneneminen (vähintään 5 cm), torakaalinen kyfoosi Kaksienergiainen röntgenabsorptiometria (DXA) n diagnoosin tulee perustua ensisijaisesti luuntiheyteen, joka on mitattu kaksienergiaisella röntgenabsorptiometrialla (DXA) lannerangasta (L1 L4 tai L2 L4) tai reisiluun yläosasta (reisiluun kaula femoral neck ja koko yläosa, total hip ) [10 15] A. DXA-mittauksen toistettavuus on hyvä (toistettavuusvirhe 0,5 2 %). Korrelaatio mittauspaikkojen välillä on ainoastaan kohtalainen. Jos halutaan ennustaa nimenomaan lonkkamurtumariskiä, lonkan luuntiheyden mittaaminen on parempi kuin lannerankamittaus. Terveiden ja murtuman kokeneiden mineraalitiheysarvot limittyvät [16]. Prospektiiviset tutkimukset ovat osoittaneet, että ainakin menopaussin ohittaneilla naisilla jokainen yhden keskihajonnan (SD) suuruinen pienenemä luuntiheydessä suurentaa murtumariskin 1,5 2,5-kertaiseksi [11, 12, 17] A. Reisiluun kaulan murtumariski suurentunee miehillä luun mineraalitiheyden pienentymisen myötä saman verran kuin naisilla. Myös yleinen murtuma-alttius näyttää miehilläkin liittyvän luuntiheyden pienenemiseen [18]. Iäkkäiden lannerankamittauksiin liittyy useita virhelähteitä. Virheitä aiheuttavat muun muassa nivelrikkomuutokset nikamaepämuodostumat ja -murtumat (erityisesti nikamaluhistumat) aortan kalkkiutumat. Nämä tekijät suurentavat virheellisesti mittaustulosta, jolloin mittaustulos on todellisuutta parempi. Koska iäkkäiden merkittävin murtuma on lonkkamurtuma, reisiluun yläosan mittaaminen on iäkkäillä parempi vaihtoehto kuin lannerankamittaus [11, 19, 20]. Luuntiheysmittauksista potilaalle aiheutuva säteilyannos riippuu laitteesta tutkimusmenetelmästä luuston mittauskohdasta. Potilaalle tiheysmittauksista aiheutuva annos on huomattavasti pienempi kuin saman alueen tavanomaisesta röntgenkuvauksesta aiheutuva. Raajojen luiden mittauksessa efektiivinen annos on pienempi kuin selkärangan mittauksissa. Suomessa tehdyissä annosmäärityksissä luuntiheysmittauksista potilaalle aiheutuneet pinta-annokset ovat olleet enintään 0,3 mgy ja efektiiviset annokset enintään alle 10 mikrosievertiä (µsv) yhden alueen mittausta kohti (luonnon taustasäteilyannos 2 5 µsv vuorokaudessa). Vaikka annokset ovat pieniä, kullekin potilaalle tehtävien mittausten lukumäärä tulisi rajoittaa pienimpään tarvittavaan. Raskaana olevien tai lasten kuvaamista ilman painavaa syytä tulisi välttää. Myös kvantitatiivista tietokonetomografiaa voidaan käyttää ranteen ja selkänikamien tiheysmittauksiin, mutta sen käyttö rajoittuu toistaiseksi tutkimustarkoituksiin. Lisätietoja luun perifeerisestä mittaamisesta on sähköisessä tausta-aineistossa. Diagnoosin keskeiset kriteerit ja mittaustulosten tulkinta Diagnostisten kriteerien perustana naisilla on mitatun luuntiheyden suhde luun elinikäiseen suurimpaan tiheyteen (20 40-vuotiaiden terveiden naisten luuntiheys, peak bone mass). Koska eri mittauslaitteilla saatavat absoluuttiset tiheysarvot vaihtelevat, mittaustulosten tulkinnan yhtenäistämiseksi käytetään yksikkönä keskihajontaa (T-luku). Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Endokrinologiyhdistyksen ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä

5 Suurimpien valmistajien mittauslaitteille on kattavat viitearvoaineistot, joissa on mukana myös terveitä suomalaisia naisia ja miehiä. Diagnoosin raja-arvot Jos luuntiheys on pienentynyt 2,5 SD tai enemmän naisväestön huipputiheyden keskiarvosta (T-luku -2,5), kyse on osteoporoosista [4]. Osteopeniasta eli pienentyneestä luuntiheydestä on kyse, kun tiheys on 1 2,5 SD kyseistä keskiarvoa pienempi (-2,5 < T-luku < -1) [4]. Luuntiheys on normaali, kun T- luku -1 SD. Tutkittavien erilainen luokittuminen osteopeenisiksi tai osteoporoottisiksi erilaisia mittauslaitteita ja viitearvoja käytettäessä on mahdollista. Tämä on kuitenkin vain harvoin käytännön ongelma, jos mittauksen aiheet ovat oikeat ja hoidon tarpeen arvioinnissa otetaan huomioon myös muut murtuman riskitekijät. Diagnoosi tehdään pienimmän T-luvun mukaan (joko lanneranka (L1 L4 tai L2 L4) tai reisiluun yläosa (femoral neck tai total femur). Koska naisten ja miesten luita murtuu samassa määrin samalla absoluuttisella luuntiheystasolla [21], naisten T-luvuista laskettuja absoluuttisia luuntiheysarvoja voidaan soveltaa myös miehiin. Normaali luuntiheys ei takaa sitä, että tutkittava ei saa murtumaa, vaan ainoastaan sen, että murtumariski ei ole suurentunut. Murtumariski suurenee aina luuntiheyden pienentyessä. Iäkkäillä, joilla luuntiheys on yleisesti pieni, kaatumisen merkitys murtuman riskitekijänä on merkittävä. Luun laadun muutokset eivät välttämättä heijastu luun tiheyteen, mutta ne voivat suurentaa murtumariskiä. Taulukko 2. Sekundaarisen osteoporoosin syitä: lääkkeiden aiheuttama osteoporoosi (glukokortikoidit, hepariini ym.) hypogonadismi nivelreuma ja sen sukulaissairaudet primäärinen hyperparatyreoosi diabetes mellitus munuaisten krooninen vajaatoiminta D-vitamiinin puutos Vaikea puutos aiheuttaa lasten riisitaudin ja aikuisten osteomalasian. hypertyreoosi hyperkortisolismi (Cushingin oireyhtymä) krooninen maksasairaus ruoansulatuskanavan sairaudet: keliakia, tulehdukselliset suolistosairaudet, suolentulehdus, mahalaukun poiston jälkitila ja vaikea laktoosi-intoleranssi, ellei potilas käytä kalsiumvalmisteita mekanismeiltaan erilaiset syöpäsairaudet (erityisesti myelooma, eturauhassyövän kastraatiohoito, luustometastaasit), idiopaattinen hyperkalsiuria elinsiirtopotilaat Erotusdiagnostiikka voidaan jakaa primaariseen osteoporoosiin, johon kuuluu ikääntymiseen liittyvä ja idiopaattinen osteoporoosi, sekä sekundaariseen osteoporoosiin. Jälkimmäisessä luukadon aiheuttaa jokin sairaus tai lääke. n diagnosoinnin jälkeen tulee selvittää, onko kyse primaarisesta vai sekundaarisesta osteoporoosista. Tässä anamneesilla, kliinisellä tutkimuksella, röntgenja laboratoriotutkimuksilla ja joskus myös luubiopsialla on tärkeä merkitys. Ikä ja sukupuoli auttavat primaarisen ja sekundaarisen osteoporoosin välisessä rajankäynnissä. Primaarisen osteoporoosin aiheuttama murtuma on todennäköisempi iäkkäällä naisella, joka on muuten terve ja jonka peruslaboratorioarvot ovat normaalit, kuin nuorella miehellä ja premenopausaalisella naisella, jolla sekundaarisen osteoporoosin mahdollisuus on suurentunut. Sekundaarisen osteoporoosin syitä esitetään taulukossa 2 ja tutkimuksia taulukossa 3. Luun aineenvaihdunnan biokemialliset mittarit Luun aineenvaihdunnan merkkiaineet mit- 5

6 KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS 6 Taulukko 3. n tutkimiseen tarvittavia määrityksiä kliinisen tutkimuksen ohella: lasko ja perusverenkuva plasman ionisoitunut kalsium ja alkaalisen fosfataasin aktiivisuus (AFOS) sekä miehiltä aamunäyte plasman testosteronipitoisuudesta plasman kreatiniinipitoisuus ja laskennallinen kreatiniinipuhdistuma (egfr) Seerumin 25(OH)D:n määritys: suositellaan lähtötutkimukseksi ja harkinnan mukaan seurannassa osteoporoosipotilaalla. Lisätutkimuksia tehdään kliinisen oirekuvan ja edellä mainittujen tutkimusten antamien viitteiden perusteella: keliakian seulonta (transglutamaasivasta-aineet) herkästi toteamattoman taudin yleisyyden vuoksi muita tarvittavia tutkimuksia: esimerkiksi kilpirauhasen toimintakokeet, 1 1,5 mg:n deksametasonikoe ja seerumin ja virtsan proteiinien elektroforeesi. taavat joko luun rakentumista tai hajoamista. Merkkiaineiden avulla ei ole mahdollista tehdä osteoporoosin diagnoosia [22]. Kliinisessä työssä mittareiden käytön aiheena on osteoporoosin lääkehoidon tehon, annoksen riittävyyden ja hoitomyöntyvyyden seuranta [22]. Merkkiaineiden käyttöä rajoittaa se, että mittaustulosten yksilölliset päivittäiset vaihtelut ovat suuret (jopa %) [23]. Luuston merkkiaineiden käyttö vaatii erityistä perehtyneisyyttä, ja niiden käyttö on syytä jättää erikoispoliklinikoille. n seulonta Väestötasolla luuntiheyden seulonta ei ole tarkoituksenmukaista, koska suurin osa murtumista tapahtuu muille kuin osteoporoosipotilaille [24]. Seulonta tuleekin suunnata jo murtuman saaneisiin ja suuren murtumariskin potilaisiin [25]. Murtumapotilaiden luuntiheysmittauksilla pyritään löytämään osteoporoottisen tasoiset luustomuutokset, koska niistä kärsivillä lääkehoidon vaikuttavuus on parhaiten osoitettu. Murtuman riskitekijäanalyysi FRAX FRAX (Fracture Risk Assessment Tool) on WHO:n tuella laadittu murtumien riskitekijäanalyysi [26 30]; ks. suosituksen verkkoversio FRAX laskee riskitekijöiden perusteella lonkkamurtuman ja tärkeimpien osteoporoottisten murtumien (lonkka-, ranne-, olkavarsi- tai kliininen nikamamurtuma) todennäköisyyden (%) kymmenelle vuodelle. Analyysi ei ota huomioon yksilöllisiä kaatumisen riskitekijöitä, ja sitä voidaan käyttää ilman luuntiheysmittausta tai reisiluun kaulan luuntiheysmittauksen yhteydessä. Iso-Britannian National Osteoporosis Guideline Group (NOGG) suositukseen ja suomalaisiin FRAX-murtumatodennäköisyyksiin pohjautuvat hoidon kynnysarvot löytyvät suomalaisilta FRAX-sivuilta. FRAX on hyödyllinen ja havainnollistava apuväline potilaan murtumariskin kokonaisarviota ja hoitopäätöstä tehtäessä. Mikään riskiarvio ei silti korvaa kliinistä harkintaa. FRAX on kuitenkin varsin yksinkertainen ja löytää suuressa murtumavaarassa olevat ja saattaa heidät kliiniseen arviointiin ja löydösten edellyttämään murtumariskiä vähentävään hoitoon. Sen käyttöä hoitopäätösten tukena on siten syytä suosia. Koska osteoporoosilääkkeiden murtumia estävä vaikutus on osoitettu tutkimuksissa, joissa sisäänottokriteerinä on ollut pieni luuntiheys, pelkästään suureen FRAXmurtumatodennäköisyyteen perustuvaa osteoporoosilääkehoitoa ei ole pidetty yksiselitteisenä. Suuri FRAX-arvo on joka tapauksessa yhteydessä pieneen luuntiheyteen. Ainakin denosumabin, klodronaatin ja basedoksifeenin murtumanestovaikutus lienee post-hoc analyyseissä suuren riskin potilailla suurempi (suuri FRAXmurtumatodennäköisyys) [31, 32]. Vielä ei kuitenkaan ole valmistunut FRAX:ään pohjautuvia satunnaistettuja, eteneviä hoitotutkimuksia, joiden perusteella voitaisiin sanoa, että murtumanestovaikutus on parempi suuremman FRAX-murtumavaaran potilailla. lääkkeiden murtumanestovaikutus ei kuitenkaan näytä riippuvan lähtöluuntiheydestä, mahdollisesti alendronaattia lukuun ottamatta [32, 33]. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Endokrinologiyhdistyksen ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä

7 Nämä seikat näyttäisivät puoltavan FRAX:n käyttökelpoisuutta hoitopäätöksen teossa, varsinkin silloin, kun ei ole mahdollisuutta luuntiheysmittaukseen. n ja murtumien lääkkeetön ehkäisy n ehkäisyä ovat toimet, joita voidaan neuvoa koko väestölle ilman kalliita kohdentamistutkimuksia. n ehkäisyn tavoitteena on murtumien ehkäisy. Kaatumisten ehkäisy on tärkeä osa osteoporoottisten murtumien ehkäisyä, ja sitä on käsitelty Käypä hoito -suosituksessa Lonkkamurtuma. n ehkäisyssä keskeisiä väestötason kohteita ovat kalsiumin ja D-vitamiinin riittävästä saannista huolehtiminen oikeista liikuntatottumuksista huolehtiminen tupakoinnin lopettaminen kaatumisten ehkäisy. Erityisen tärkeää on havaita suuressa kaatumisvaarassa olevat ja ohjata heidät tarvittavien jatkotoimien piiriin. Jatkotoimia ovat * ravitsemustilan arviointi ja ravitsemushoidon toteuttaminen * soveltuvan liikuntaharjoittelun ohjaus * kaatumisten ehkäisyn ohjaus * lääkehoidon tarkistus * kodin vaaratekijöiden arviointi ja tarvittavien kodin muutostöiden toteuttaminen * apuvälineiden tarpeen arviointi ja käytön ohjaus * jalkineisiin asennettavien liukuesteiden ja lonkkasuojainten käyttö * jalkojenhoito * näkökyvyn tarkastus ja moniteholasien sopivuuden arviointi. Kaatumisten ehkäisyä on käsitelty seikkaperäisesti Kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyn fysioterapiasuosituksessa [34] ja Käypä hoito -suosituksessa Lonkkamurtuma. Iäkkäiden kaatumis- ja murtumariski tulisi arvioida, ja muistisairaiden vanhusten kaatumisten ja murtumien ehkäisy tulee suunnitella yksilöllisesti osana heidän kokonaishoitoaan niin, että otetaan huomioon kognitiivisen toimintakyvyn, käytösoireiden ja lääkehoidon vaikutukset liikuntakykyyn, tasapainon hallintaan ja tapaturmiin. Ravitsemustilan arviointi Ravitsemustila heikkenee iän ja sairauksien myötä. potilailla heikko ravitsemustila ja alipainoisuus ovat keskeisempi ongelma kuin ylipaino. Säännöllinen painon mittaus on yksinkertaisin tapa seurata ravitsemustilaa, ja sen tulee olla osa iäkkään osteoporoosipotilaan terveydentilan selvitystä. Painonmuutokset ovat tärkeämpiä kuin yksittäinen painon mittaus tai normaalipainon selvittäminen. Mitä nopeampaa ja suurempaa tahaton laihtuminen on, sitä suurempi syy on epäillä ravitsemustilan huononemista. Sairauksien yhteydessä lihaskato usein kiihtyy, mutta proteiininsaanti vähenee myös huonon ruokahalun johdosta. Jos iäkkään energiansaanti on vähäinen, hänen on hyvä saada ravinnostaan vähintään 1 1,2 g proteiinia vuorokaudessa kehon painokiloa kohden [35]. Vajaaravitsemuksen riskin seulontaan ja ravitsemushoitoon on kehitetty yhdenmukaisia käytäntöjä osana potilaan kokonaishoitoa ja kuntoutusta. Ks. lisätietoja Ravitsemusneuvottelukunnan julkaisemasta Ravitsemushoitosuosituksesta Kalsium Kalsium on luuston tärkein rakennusaine. Elimistö säätelee tiukasti kalsiumin aineenvaihduntaa, ja se on tiiviisti kytköksissä luuston aineenvaihduntaan. Suositusten mukainen kalsiumsaanti on turvattava kaikissa ikäryhmissä. Suomalaisten keskimääräinen kalsiumsaanti on erittäin hyvä [36], mutta osa ei kuitenkaan saa ravinnostaan riittävästi kalsiumia. Maitotuotteet ovat suomalaisten tärkein kalsiumlähde, joten erityisesti sellaiset ihmiset, jotka eivät käytä maitotuotteita, saavat ravinnostaan todennäköisesti liian vähän kalsiumia. 7

8 KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS 8 Laktoosi-intolerantikoille on nykyään tarjolla laaja valikoima laktoosittomia tuotteita. Kalsiumin saantia ravinnosta voi arvioida oheisella laskurilla. potilaan kalsiumin kokonaissaannin tulisi olla mg vuorokaudessa. Kalsiumin lähteenä kannattaa suosia ravintoa. Muussa tapauksessa on syytä käyttää suosituksen mukaisia lisäravintovalmisteita annoksina, jotka yhdessä ravinnon kalsiumin kanssa eivät ylitä suositusta. Turvallisena saannin ylärajana pidetään terveillä aikuisilla 2500 mg:aa päivässä. Kalsiumin riittävä saanti tai kalsiumsuplementaatio ilmeisesti lisää luumassaa lapsilla ja murrosiässä [37] B hidastaa luumassan vähenemistä naisilla ennen menopaussia [23], sen jälkeen ja vanhemmalla iällä [38 42] B saattaa parantaa estrogeenihoidon luustovaikutuksia [43]. Kalsiumin vaikutuksesta miesten luuston mineraalitiheyteen ja luunmurtumien esiintyvyyteen ei ole riittävästi tutkimustietoa. Interventiotutkimuksissa on yleensä käytetty mg:n kalsiumlisää vuorokaudessa [44], mutta annos-vastetutkimuksia ei ole tehty. Kalsiumin saannin vaikutuksesta sydän- ja verisuonitautien ilmaantuvuuteen on raportoitu ristiriitaisia tutkimustuloksia. Tutkimustulosten ristiriitaisuuden vuoksi on syytä korostaa, ettei ravinnon kalsiumin ole todettu suurentavan sydän- ja verisuonitautiriskiä ja että se on siten ensisijainen kalsiumin saannin turvaaja. D-vitamiini Pohjoismainen saantisuositus on aikuisilla (3 74-vuotiaat) 10 µg ja yli 75-vuotiailla 20 µg vuorokaudessa (pohjoismainen D- vitamiinin saantisuositus Internetissä www. slv.se) [46]. Vielä vuonna 2007 suomalaisessa väestötutkimuksessa [48] (1 348 miestä ja naista) D-vitamiinin puutos (alle 50 nmol/l) todettiin 30,6 %:lla miehistä ja 36,0 %:lla naisista riittävä S-25(OH)D-pitoisuus oli 54,0 %:lla miehistä ja 49,5 %:lla naisista optimaalinen S-25(OH)D-pitoisuus ( nmol/l) oli 15,4 %:lla miehistä ja 14,5 %:lla naisista vakava D-vitamiinin puutos (S-25(OH) D alle 25 nmol/l) todettiin 1,0 %:lla miehistä (n = 13) ja 0,7 %:lla naisista (n = 10) keskimääräinen S-25(OH)D-pitoisuus oli miehillä 58,2 nmol/l ja naisilla 57,1 nmol/l Tuoreen Finravinto tutkimuksen mukaan D-vitamiinin saanti ruoasta lähestyy suositeltua tasoa, mutta D-vitamiinivalmisteiden käyttö on hyödyksi erityisesti maitovalmisteita tai kalaa välttäville [49]. Alustavien tietojen mukaan väestön S-25(OH) D-pitoisuudet ovat kehittyneet suotuisasti. Veressä kiertävän D-vitamiinin varastomuodon, kalsidiolin eli S-25(OH)D:n, pitoisuus kuvaa parhaiten elimistön D-vitamiinin määrää. S-25(OH)D:n viitearvot eri väestöissä ovat nmol/l, ja niihin vaikuttavat ihon pigmentaatio, vaatteiden peittävyys, vuodenaika, ravinto ja lisäravinteiden käyttö. Yleisesti hyväksytty D-vitamiinin puutoksen raja on alle 50 nmol/l:n kalsidiolipitoisuus. Alle 25 nmol/l:n pitoisuus liittyy lapsilla riisitautiin ja aikuisilla osteomalasiaan. Aikuisilla (vanhuksilla), joilla pitoisuus on alle 50 nmol/l, on myös usein lisääntynyt lisäkilpirauhashormonin eritys, joka iäkkäillä kiihdyttää luumassan vähentymistä. potilaan D-vitamiiniannoksen tulisi perustua S-25(OH)D-pitoisuuden mittaukseen (tavoite nmol/l). Viiterajoihin on suhtauduttava varauksella käytettyjen määritysmenetelmien vaihtelevuuden takia. Plasmasta mitatut arvot ovat hieman pienempiä kuin seerumista mitatut. S-25(OH)D-vitamiinitason tulkinta: * Alle 25 nmol/l = vakava puutos * Alle 50 nmol/l = puutos * nmol/l = yleensä riittäväksi Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Endokrinologiyhdistyksen ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä

9 katsottu pitoisuus * nmol/l = tavoitepitoisuus osteoporoosipotilaalla. American Geriatric Societyn (AGS) joulukuussa 2013 antaman konsensuslausuman mukaan iäkkäiden luuston terveys edellyttää D-vitamiinin päivittäistä 100 μg:n lisäannoksen käyttöä [50]. Amerikkalaisen asiantuntijaorganisaation (Institute of Medicine, IOM) laskelmiin [51] perustuva 100 μg:n annos saa lähes kaikilla (92 %) 70-vuotiailla amerikkalaisilla aikaan yli 75 nmol/l:n kalsidiolipitoisuuden. Tällöin ei ole tarvetta S-25(OH)D-vitamiinimäärityksiin kuin erityistapauksissa (munuaissairaudet, tietyt maligniteetit, sarkoidoosi). D-vitamiinin luunmurtumilta suojaava vaikutus voi perustua seuraaviin seikkoihin: 1. Luuston kehitysaikana saavutetaan maksimaalinen mineraalitiheys. 2. Iäkkäiden lisäkilpirauhashormonin liikaerityksestä johtuva osteoporoosi hidastuu. Ei ole yhtä oikeata D-vitamiinin korvausannosta. Optimaaliseen D-vitamiinin annokseen vaikuttavat monet seikat, kuten S-25(OH)D-pitoisuuden lähtöarvo dieetti suolistosta imeytyminen painoindeksi ikä auringon saanti ihon tummuus vaatteiden peittävyys. On arvioitu, että 1 μg D-vitamiinia suurentaa seerumin kalsidiolipitoisuutta 1 2 nmol/l [52 54]. Tablettihoidossa D 3 -vitamiini imeytyy D 2 - vitamiinia paremmin ja sillä on suurempi biologinen vaikutus. Vaikka vitamiinivalmisteiden biologista hyötyosuutta ei ole systemaattisesti vertailtu, on todennäköistä, että D 3 -valmisteet suurentavat S-25(OH)- pitoisuutta paremmin kuin D 2 -valmisteet. Parhaan mahdollisen imeytymisen takaamiseksi D-vitamiini on nautittava pääaterian yhteydessä [55]. D 3 (D 2 )-vitamiinihoito on yleensä turvallista. 100 μg:n päiväannosta (= kansainvälistä yksikköä, IU) on pidetty turvallisena [56, 57]. D-vitamiini ilmeisesti lisää luun määrää lapsilla ja nuorilla aikuisilla, jos seerumin tai plasman 25(OH)D-lähtöpitoisuus on pieni [38, 39, 58 61] B. D-vitamiinilisä yhdessä kalsiumin kanssa hidastaa luuntiheyden pienentymistä menopaussin ohittaneilla naisilla [38] C. D-vitamiini iäkkäillä vaikuttaa myönteisesti tasapainoon ja mahdollisesti ehkäisee kaatumisia [38, 39, 61 66] B. Riittävän suuri D-vitamiinilisä yhdessä kalsiumlisän kanssa ilmeisesti vähentää vanhuksilla lonkkamurtumien ja muiden nikamien ulkopuolisten murtumien esiintyvyyttä [38, 39, 67 72] B. Munuaisten vajaatoiminnassa on tulossa käytännöksi antaa CKD (Chronic Kidney Disease) G4 5 -potilaille (joskus myös CKD G3 eli GFR ml/min) D 3 -vitamiinia perushoidoksi ja aloittaa vasta sen jälkeen alfakalsidoli tai parikalsitoli, jos potilaalle kehittyy sekundaarinen hyperparatyreoosi muista hoidoista huolimatta. Sopiva D 3 -vitamiinin annos on ug/ vrk, mutta jos herää epäily annoksen sopivuudesta, mitataan pitoisuus verestä [73]. Tupakointi Tupakoitsijoilla on pienempi luumassa kuin tupakoimattomilla [74], ja tupakoinnin vaikutus on nähtävissä jo kasvuiässä [75]. Tupakointi voi poistaa oraalisen estrogeenihoidon luuta suojaavan vaikutuksen [76], mutta ihon kautta otettu estrogeeni on myös tupakoivilla naisilla tehokas [77]. Tupakointi voi heikentää kalsiumin luuta suojaavaa vaikutusta [78]. Meta-analyysin perusteella tupakointi lisää lonkkamurtuman vaaraa jopa 50 % [79]. Ks. lisätietoa Käypä hoito -suosituksesta Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus. Alkoholi Alkoholin suurkuluttajilla murtumat ovat yleisiä muun muassa kaatumisalttiuden ja vajaaravitsemuksen vuoksi. Luuston mineraalitiheys ei tällöin ennakoi murtumariskiä 9

10 KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS 10 [80]. Vähäinen alkoholin käyttö (alle 3 annosta viikossa) ei näytä olevan haitallista menopaussin ohittaneiden naisten luustolle [80]. Liikunta Sanonta Ole aktiivinen nuorena, vältä liikkumattomuutta vanhana sopii liikuntaa koskevaksi yleissuositukseksi. Suosituksen verkkoversion taulukossa 6 on kuvattu lasten ja kasvavien nuorten, aikuisten, iäkkäiden ja osteoporoosia sairastavien luuliikunnan tavoitteet, soveltuvat liikuntamuodot, määrä ja vauhti. Primaariprevention näkökulmasta tärkein elämänvaihe on kasvuikä [81, 82], mutta luuston kunnon ylläpitämiseksi liikuntaa tulisi harrastaa säännöllisesti läpi koko elämän [83 85]. Käypä hoito -suosituksen Liikunta mukaan vuotiaan aikuisen tulisi harrastaa kohtuullisen kuormittavaa kestävyysliikuntaa (aerobista liikuntaa), kuten reipasta kävelyä, ainakin 2,5 tuntia viikossa (esim. 30 minuuttia kerrallaan 5 päivänä viikossa) tai raskasta liikuntaa, kuten hölkkää, 1 tunti ja 15 minuuttia viikossa (esim. jaettuna kolmeen liikuntakertaan). Iäkkäämmän eli 65 vuotta täyttäneen tulisi lisäksi harrastaa nivelten liikkuvuutta ja tasapainoa ylläpitävää ja kehittävää liikuntaa. Liikunta voidaan jakaa myös useampiin vähintään kymmenen minuutin jaksoihin. Muita suositeltavia lajeja ovat voimaharjoittelu, painoakantavat lajit, kuten porraskävely, hölkkä ja mailapelit, sekä lajit, joissa tehdään nopeita suunnanvaihdoksia ja altistutaan tärähdyksille (esim. hypyt, pallopelit ja eräät tanssit) [86]. * Voimaharjoittelua suositellaan 2 3 päiväksi viikossa siten, että yksi harjoituskerta sisältää 8 10 liikesarjaa, joissa kussakin on 8 15 toistoa ja harjoittelu kuormittaa tärkeimpiä lihasryhmiä. Eri lihasryhmien kuormitusta voidaan parhaiten säädellä kuntosalioloissa vastusharjoittelulaitteiden avulla. * Nopeus- ja iskutyyppiset lajit voivat aikuis- ja vanhuusiässäkin olla kaikkein tehokkaimpia, mutta niitä tulisi harjoittaa harkitusti ja hallitusti, jotta vältettäisiin luiden ja nivelten ylikuormitus ja minimoitaisiin kaatumisen, vammojen ja murtumien vaara. Lapsille ja nuorille suositellaan luuston kannalta tehokkaampina liikuntamuotoina nopeus- ja iskutyyppisiä lajeja, kuten voimistelua ja muita liikuntalajeja, joissa juostaan ja hypitään, sekä kohtuullisen tehokasta voimaharjoittelua nuorille [86]. Oikein toteutettavat lihaskunto-, liikkuvuus- ja tasapainoharjoitukset sopivat myös osteoporoosipotilaille kaatumisriskin välttämiseksi, toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja elämänlaadun kohentamiseksi [87]. Harjoitteluohjeiden suunnittelussa ja toteutuksessa voidaan konsultoida fysioterapeuttia [87]. Voimakkaat vartalon taivutus- ja kiertoliikkeet sekä äkilliset isku- tai tärähdystyyppiset kuormitukset ovat kuitenkin vasta-aiheisia [88]. Kaatumisten ehkäisy Useimmat lonkkamurtumat syntyvät kaatumisissa [90]. Alaraajojen heikko lihasvoima ja liikkuvuus, heikko näkö ja vajavainen staattinen ja dynaaminen tasapaino suurentavat kaatumisen suhteellisen riskin moninkertaiseksi [91]. Monista yhtäaikaisista tekijöistä koostuva hoito-ohjelma saattaa vähentää lonkkamurtumia yli 65-vuotiailla vanhainkodeissa asuvilla potilailla [63] C. Lonkkasuojaimet saattavat vähentää lonkkamurtumia laitoksissa asuvilla naisilla, joilla on suuri lonkkamurtuman riski [92] C. Iäkkäillä D-vitamiini edistää tasapainoa ja mahdollisesti ehkäisee kaatumisia [38, 39, 61 66] B. Kaatumisten ehkäisyn osalta viitataan Käypä hoito -suositukseen Lonkkamurtuma ja Suomen fysioterapeuttien fysioterapiasuositukseen Kaatumisten ja kaatumisvammo- Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Endokrinologiyhdistyksen ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä

11 jen ehkäisy [34]. n hoito lääkkein Tavoitteet n hoidon tavoitteena on luunmurtumien erityisesti nikama- ja lonkkamurtumien esto. n lääkehoito voi olla vaikuttavaa vain, jos suhteellisen lyhyellä (muutamien vuosien) hoidolla pystytään estämään luunmurtumia. Lääkehoito on siten kohdistettava suuren riskin potilaisiin ja iäkkäisiin, jotka saavat luunmurtumia monin verroin useammin kuin nuoret. Murtumapotilaan hoidossa pyritään myös kivun lievitykseen ja varhaiseen mobilisaatioon. Perushoito Edellä esitetyt osteoporoosin lääkkeettömät ehkäisykeinot (riittävä ja monipuolinen ravitsemus, johon kuuluvat ravintoproteiinien, kalsiumin ja D-vitamiinin riittävä saanti, liikunta ja tupakoinnin välttäminen) toimivat osteoporoosin perushoitona kaikenikäisillä ja kaatumisen vaaran vähentäminen iäkkäillä ja riskiryhmillä. Lääkehoitopäätöksen taustaksi Aiempi murtuma ennustaa uutta murtumaa luuntiheydestä riippumatta [93 95] A. Yhteys on osoitettu nikama-, ranne- ja lonkkamurtuman sairastaneilla [95 98]. Erityisen suuri uuden murtuman vaara on pian ensimmäisen murtuman jälkeen [99]. Yksi viidestä menopaussin ohittaneesta naisesta saa uuden nikamamurtuman vuoden kuluessa ensimmäisestä [100, 101]. Ikä on luun murtuman itsenäinen mineraalitiheydestä riippumaton vaaratekijä [ ] A. Murtuman vaara kaksinkertaistuu 50 vuoden iästä alkaen jokaista kymmentä ikävuotta kohti. Suosituksen verkkoversion taulukossa 7 esitetään, miten ikä ja pieni mineraalitiheys yhdessä ennustavat lonkkamurtumaa ruotsalaisväestössä [105]. Selkärangan osteoporoosin hoito on nikamamurtuman sairastaneilla vaikuttavampaa (= yhden uuden nikamamurtuman estämiseksi täytyy hoitaa pienempi määrä potilaita) kuin niillä, joilla on pelkästään pieni mineraalitiheys [105, 106]. Pieni mineraalitiheys ei yksin merkitse sitä, että osteoporoosin hoito olisi vaikuttavaa. Lääketutkimuksissa lonkkamurtumia on kyetty estämään sellaisilla potilailla, joilla on ollut pieni mineraalitiheys [107]. Hoidon vaikuttavuus on parantunut, kun se on kohdistettu sellaisiin ihmisiin, joilla on pienen tiheyden lisäksi ollut aiemmin nikamamurtuma [107]. Jotta lonkkamurtuman esto lääkkeillä olisi vaikuttavaa, se tulee kohdentaa potilaisiin, jotka ovat riittävän iäkkäitä, joilla on pieni mineraalitiheys tai jotka ovat jo sairastaneet murtumia. Lääkehoitoja harkitaan, jos ne ovat toimintakyvyn ylläpitämiseksi perusteltuja. Lääkehoidon aiheet Lääkehoidon kesto on yksilöllinen, ja se määräytyy potilaan murtumariskin perusteella. n lääkehoidon indikaatiot ovat (ks. myös kaavio n lääkehoidon aiheet KUVA 1) [26 30]: 1. sairastettu pienienergiainen nikama- ja lonkkamurtuma Lääkehoito voidaan aloittaa ilman tiheysmittausta, kunhan syövän aiheuttama patologinen murtuma ja muut sekundaarisen osteoporoosin syyt on suljettu pois. Luuntiheysmittaus on suositeltava, jos eliniän ennuste on yli 5 vuotta. 2. muu pienienergiainen murtuma (esim. ranne, olkavarsi) varmistetaan tiheysmittauksella ennen hoidon aloittamista. Luun tiheysmittauksessa todetaan osteopenia. Ks. kohta 4. Luun tiheysmittausta ei ole saatavissa. Ks. kohta luun tiheysmittauksessa todettu osteopo- 11

12 KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS KUVA 1. n lääkehoidon aiheet. 12 roosi (T-luku -2,5 SD) Huomioidaan potilaan kokonaistilanne ja murtumariski. 4. luun tiheysmittauksessa todettu osteopenia (-2,5 SD < T-luku < -1 SD) potilaalla, jolla on runsaasti kliinisiä murtuman riskitekijöitä. Murtumariskiä kannattaa arvioida esimerkiksi FRAX-riskilaskurilla. Suuren murtumariskin potilailla voidaan harkita lääkehoitoa. Lääkehoidon arvioinnissa on mahdollista käyttää apuna FRAX-riskilaskuriin sisältyvää NOGG-ohjeistoa. 5. Jos potilaan murtumariski on suuri mutta luuntiheysmittauksen toteutus on hankalaa, voidaan lääkehoito katsoa aiheelliseksi, jos FRAX-riskilaskuriin yhdistetty NOGGohjeisto sitä suosittaa. 6. glukokortikoidihoitoa saavat potilaat. Ks. Glukokortikoidihoidon aiheuttaman osteoporoosin hoitokaavio kuva 2 ja kappale Pitkäaikainen glukokortikoidihoito. Lääkehoidon valinta ja toteutus lääke valitaan niiden joukosta, jotka tutkimuksissa (tutkittavat menopaussin ohittaneita naisia, keski-ikä vuotta) ovat estäneet radiologisia tai kliinisiä osteoporoottisia murtumia. Lääkehoidon vaihtoehdot ja toteutus esitetään suosituksen verkkoversiossa taulukossa 8. Varsinaisten luulääkkeiden sijaan voidaan myös käyttää sukuhormonihoitoja naisilla varsinkin ikävuoden välillä, kun niillä on myös muu hoidon aihe, kuten hoitoa vaativat vaihdevuosioireet. Murtuman tai esimerkiksi lonkkaproteesileikkauksen yhteydessä lääkitystä ei ole syytä keskeyttää ja uusi hoito voidaan aloittaa heti murtuman jälkeen. Kahden lääkkeen samanaikainen käyttö saattaa suurentaa luuntiheyttä enemmän kuin yksi lääke [109], mutta murtumien estovaikutuksen lisääntymistä yhdistelmähoidossa ei ole osoitettu. Kahden lääkkeen yhtäaikainen käyttö ei siten ole tavallisesti suositeltavaa. Jos ongelmana on osteoporoottisen nikamamurtuman aiheuttama kipu tai immobilisaation aiheuttama osteoporoosin vaara suuren riskin potilailla, voidaan käyttää in- Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Endokrinologiyhdistyksen ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä

13 Perushoito < 50 v 50 v 1 3 kk 3 kk < 3 kk 3 kk Ei murtumaa Murtuma Ei murtumaa Murtuma FRAX 20 % FRAX > 20 % Annos < 7,5 mg Annos 7,5 mg Ei lääkitystä Annos < 5 mg Mies tai ei-fertiili nainen Annos 5 mg Fertiili nainen Ei lääkitystä * Mies tai ei-fertiili nainen Annos < 7,5 mg Fertiili nainen Annos 7,5 mg Ei lääkitystä FRAX < 10 % Ei lääkitystä FRAX 10 % Ei lääkitystä Lääkitys tapauskohtaisesti Lääkitys tapauskohtaisesti Luulääke Murtuma = aikuisena sairastettu pienienergiainen murtuma Annos = prednisoloniannos/vrk FRAX = WHO:n murtumariskilaskurilla arvioitu merkittävien murtumien (lonkkamurtuma, kliininen nikama-, olkaluu- ja rannemurtuma) kymmenvuotistodennäköisyys Aikamääre = glukokortikoidihoidon kesto * Luulääkettä voi olla aiheellista harkita, jos glukokortikoidiannos on suuri ja murtumariski merkittävästi suurentunut. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim KUVA 2. Glukokortikoidihoidon aiheuttaman osteoporoosin hoitokaavio. jektiona annettavaa kalsitoniinia 2 4 viikon ajan. Yleensä samaan aikaan on aloitettava pitkäaikaiskäyttöön soveltuva lääkehoito. Nasaalista kalsitoniinia ei enää käytetä osteoporoosin hoidossa (myyntilupa loppunut). Bisfosfonaatit Bisfosfonaattien keskeinen vaikutusmekanismi on luun hajoamisen esto. Bisfosfonaatit ovat luustohakuisia ja luukudoksessa ne estävät osteoklastien aikaansaamaa luun resorptiota vaikuttamatta suoraan luunmuodostukseen. Koska luun muodostuminen ja luun resorptio ovat sidoksissa toisiinsa, myös luunmuodostus hidastuu, joskin vähemmän kuin luun resorptio. Bisfosfonaatteja annostellaan suun kautta tai laskimon sisäisesti. n lääkehoidon ensilinjan hoito toteutetaan suun kautta otettavilla bisfosfonaateilla: alendronaatti [110] A, risedronaatti [111] A ja ibandronaatti [ ] A. Niiden käyttöä ensilinjan lääkkeenä puoltavat hyvin dokumentoitu teho ja pitkähkö käyttökokemus sekä pienet lääkekustannukset. Peroraaliset bisfosfonaatit voivat aiheuttaa paikallista ärsytystä ruoansulatuskanavan yläosan limakalvoissa, ja niiden käytön vasta-aiheena ovat ruokatorven tyhjentymistä hidastavat ruokatorven poikkeavuudet ja muut tekijät, kuten kuroutumat ja akalasia, kykenemättömyys seistä tai istua vähintään 30 minuuttia ja hypokalsemia. Haittojen vähentämiseksi annosteluohjeita on syytä noudattaa tarkasti. Tavallisia haittavaikutuksia ovat * vatsakivut * ummetus * ripuli ja ilmavaiva * luusto-, nivel- ja lihaskivut. Hampaiden tarkastusta ja asianmukaista ehkäisevää hammashoitoa on harkittava ennen bisfosfonaattihoitoa. Potilaita on ohjeistettava ilmoittamaan kaikista mahdollisista bisfosfonaattihoidon aikana ilmenevistä reisi-, lonkka- tai nivuskivuista ja niistä kertovat potilaat on tutkittava mahdollisen reisiluun epätyypillisen murtuman varalta. 13

14 KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS 14 Bisfosfonaatit säilyvät luussa pitkään ja vapautuvat sieltä hiljalleen. Koska raskauden aikana luusta vapautuva lääke kulkeutuu sikiöön, bisfosfonaatit eivät ole hyvä vaihtoehto premenopausaaliselle naiselle, joka suunnittelee raskautta. Bisfosfonaatit poistuvat elimistöstä munuaisten kautta. Jos potilaalla on vaikea munuaisten vajaatoiminta (laskennallinen kreatiniinipuhdistuma alle ml/ min), bisfosfonaattien käyttöä ei suositella. Laskennallinen kreatiniinipuhdistuma on syytä tarkistaa ennen bisfosfonaattihoidon aloitusta, sillä munuaisten vajaatoiminta on iäkkäillä hyvin tavallista. Jos suun kautta otettavien bisfosfonaattien käyttö ei ole mahdollista vasta-aiheiden tai sivuvaikutusten takia, harkitaan muita lääkevaihtoehtoja. Tsoledronaatti Tsoledronaatti on suoneen annettava bisfosfonaatti. Tsoledronaattia voidaan harkita potilaalle, jolle muut hoidot eivät sovi tai jolla oraalisen lääkkeen imeytyminen on epävarmaa ruoansulatuskanavan sairauden vuoksi tai joiden hoitomyöntyvyys mihin tahansa oraaliseen hoitoon on huono. Tsoledronihapon tehosta murtuman estossa on näyttöä menopaussin ohittaneilla naisilla ja lonkkamurtuman sairastaneilla, ja vastaavasti sen vaikutuksista luun tiheyteen on näyttöä miehillä ja glukokortikoidihoidon yhteydessä [ ] A. Potilaat on nesteytettävä hyvin ennen lääkkeen antoa. Erityisesti tämä koskee iäkkäitä tai diureettihoitoa saavia potilaita. Riittävästä kalsiumin ja D-vitamiinin saannista on huolehdittava hoidon yhteydessä. Jos potilaalla on hiljattain ollut pienienergiainen lonkkamurtuma, on suositeltavaa antaa hänelle KY:n kyllästysannos D-vitamiinia suun kautta tai lihakseen ennen ensimmäistä lääkeinfuusiota. Infuusion jälkeiset haittavaikutukset, kuume, lihaskipu, flunssan kaltaiset oireet, nivelkipu ja päänsärky ovat tavallisia, mutta niiden esiintyvyyden on todettu pienenevän toistettujen infuusioiden yhteydessä. Antamalla potilaalle parasetamolia tai ibuprofeenia pian tsoledronihapon annon jälkeen voidaan vähentää hoidon jälkeisten oireiden ilmaantumista antoa seuraavien 3 päivän aikana. Strontiumranelaatti Strontiumranelaatti in vitro lisää luun muodostumista luukudosviljelmissä sekä luuta muodostavien osteoblastien esiasteiden replikaatiota ja kollageenisynteesiä luukudosviljelmissä. Lisäksi se vähentää luun resorptiota vähentämällä osteoklastien erikoistumista ja niiden resorptioaktiviteettia, eli se vaikuttaa sekä luun hajoamiseen että muodostukseen Strontiumranelaatti otetaan päivittäin suun kautta kaksi tuntia ruokailun jälkeen. Strontiumranelaatti lisää luuston tiheyttä ja vähentää kliinisten ja radiologisten nikamamurtumien ja nikaman ulkopuolisten murtumien ilmaantuvuutta postmenopausaalisilla osteoporoottisilla naisilla [ ] A. Yleisiä haittavaikutuksia ovat ruoansulatuskanavan oireet (pahoinvointi, ripuli, löysät ulosteet). Euroopan lääkeviraston (EMA) lääkevalmistekomitean (CHMP) tuore suositus ( ) rajaa valmisteen käytettäväksi vain vaikean osteoporoosin hoitoon ja sellaisille menopaussin ohittaneille suuren murtumariskin naisille ja miehille, joille muut osteoporoosin lääkehoidot eivät sovi esimerkiksi vasta-aiheiden tai muun sopimattomuuden vuoksi. Valmisteen käytön aloittaminen pitäisi keskittää osteoporoosin hoitoon perehtyneille erikoislääkäreille. Valmisteen käytön yhteydessä on raportoitu hengenvaarallisia ihoreaktioita. Niistä on kerrottava potilaalle, ja jos iho-oireita ilmaantuu, hoito on keskeytettävä välittömästi. Strontiumranelaattia ei suositella potilaille, joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma alle 30 ml/min). Strontiumhoito on vasta-aiheista, jos potilaalla on aiemmin esiintynyt laskimotrom- Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Endokrinologiyhdistyksen ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä

15 boembolia, ja valmisteen käytössä on oltava varovainen, jos potilaalla on laskimotromboembolian riski. Lääke on vasta-aiheinen potilailla, joilla on asianmukaisesta hoidosta huolimatta kohonnut verenpaine tai joilla on tai on ollut jokin seuraavista: sepelvaltimotauti, perifeerinen valtimosairaus tai todettu aivoverisuonten sairaus tai aivoverenkiertohäiriö. Hoitopäätöksen tulee perustua potilaskohtaiseen riskinarvioon, johon kuuluu arvio sydän- ja verisuonitaudin riskistä ennen hoitoa ja säännöllisin väliajoin hoidon kestäessä. Niillä potilailla, jotka käyttävät strontiumhoitoa, tulee seurata verenpainetta ja arvioida säännöllisesti (6 12 kuukauden välein) sydäntaudin riskiä. Hoito tulee keskeyttää, jos potilaalle kehittyy iskeeminen sydänsairaus, perifeerinen valtimosairaus tai aivoverisuonten sairaus tai jos verenpainetauti ei hoidosta huolimatta pysy hallinnassa. Teriparatidi Teriparatidi (rhpth(1-34)) on ihmisen endogeenisen lisäkilpirauhashormonin (PTH) aktiivinen fragmentti (1-34). PTH:n fysiologisiin vaikutuksiin kuuluu se, että se stimuloi luunmuodostusta vaikuttamalla suoraan luuta muodostaviin soluihin (osteoblasteihin), jolloin kalsiumin imeytyminen suolistosta lisääntyy epäsuorasti ja kalsiumin tubulaarinen reabsorptio ja fosfaatineritys munuaisissa lisääntyvät. Teriparatidi on osteoporoosin hoitoon tarkoitettu luunmuodostukseen vaikuttava lääke, jonka luustovaikutukset riippuvat systeemisen altistuksen luonteesta. Kerran vuorokaudessa otettuna teriparatidi lisää uuden luun kerroskasvua trabekulaarisilla ja kortikaalisilla luupinnoilla, koska se stimuloi enemmän osteoblastien kuin osteoklastien toimintaa. Teriparatidi on tarkoitettu toisen linjan lääkkeeksi, ja sen käyttöaiheet ovat osteoporoosin hoito menopaussin ohittaneilla naisilla sekä miehillä, joilla on suuri luun murtumavaara. Lisäksi käyttöaiheena on pitkäaikaiseen, systeemiseen glukokortikoidihoitoon liittyvän osteoporoosin hoito sekä naisilla että miehillä, joilla luunmurtuman vaara on suurentunut [ ] B. Nikamamurtumien ja nikaman ulkopuolisten murtumien muttei lonkkaluun murtumien ilmaantuvuuden on osoitettu vähenevän merkitsevästi menopaussin ohittaneilla naisilla. Ks. lisätietoja Teriparatidin Kela-korvattavuudesta Kelan Internet-sivuilta fi/laake318. Bisfosfonaattihoito keskeytetään teriparatidin käytön ajaksi [125], mutta sitä voidaan jatkaa tuloksen säilyttämiseksi teriparatidilääkityksen jälkeen [126]. Eläinkokeissa todettujen osteosarkoomatapausten vuoksi teriparatidihoidon pituus on rajattu 24 kuukauteen. Denosumabi Uusin tulokas osteoporoosin lääkehoidossa on denosumabi, joka annostellaan ihonalaisena injektiona 6 kuukauden välein. Denosumabi on ihmisen monoklonaalinen IgG2-vasta-aine, joka vähentää osteoklastien muodostumista, heikentää niiden toimintaa ja lyhentää niiden elinikää, minkä johdosta kuoriluun ja hohkaluun hajotus vähenee. Denosumabin käyttöaiheet ovat menopaussin ohittaneiden naisten osteoporoosin hoito tilanteissa, joissa murtumariski on suurentunut. Denosumabi pienentää tällöin merkitsevästi nikamamurtumien, muiden kuin nikamamurtumien ja lonkkamurtumien riskiä [ ] A. Lisäksi käyttöaiheena on eturauhassyövän hormonihoitoon liittyvän luun haurastumisen hoito tilanteissa, joissa murtumariski on suurentunut. Denosumabi pienentää merkitsevästi eturauhassyöpää sairastavien hormonihoitoa saavien miesten nikamamurtumien riskiä [131] B. Yleisiä haittavaikutuksia ovat virtsatieinfektiot ja harvinaisia ihotulehdukset (selluliitit). Myös reisiluun epätyypillisiä murtumia on hiljattain kuvattu denosumabihoidon aikana. Denosumabia, kuten bisfosfonaatteja, käyt- 15

16 KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS 16 tävillä on raportoitu leuan osteonekroosia ja reisiluun atyyppisia murtumia. Useimmiten kyseessä ovat olleet syöpäpotilaat, mutta osa tapauksista on todettu osteoporoosia sairastavilla. Samat varotoimenpiteet kuin bisfosfonaateilla ovat aiheellisia. Liukoisena valkuaisaineena denosumabi ei kerry luustoon, vaan sen vaikutus jatkuu niin kauan kuin sitä on verenkierrossa. Lääke ei erity munuaisten kautta, siksi iäkkäät ja munuaisten vajaatoiminnasta kärsivät potilaat voivat käyttää sitä ilman annoksen pienentämistä. Denosumabi on peruskorvattava lääke. Sukuhormonihoidot Estrogeenit Estrogeenin luuta suojaava teho perustuu osteoklastien toiminnan vähenemiseen ja osteoblastien toiminnan tehostumiseen. Vaikutus tapahtuu estrogeenireseptoreiden (ER alfa ja beta) välityksellä. Monet estrogeenipitoisuuksia pienentävät tekijät heikentävät hoitamattomina luun kuntoa jo ennen menopaussia. Primaarinen ja sekundaarinen amenorrea (yli 1 v) etiologiastaan riippumatta (Turnerin oireyhtymä, anorexia nervosa, laihdutuksesta tai urheilusta johtuva tai psykogeeninen amennorrea) ja aikainen menopaussi (alle 45 v) ovat merkittäviä osteoporoosin riskitekijöitä ja johtavat luun mineraalitiheyden pienenemiseen ja murtuma-alttiuden kasvuun [ ]. Hormonihoito menopaussissa Estrogeenikorvaushoito [ ] A ja tiboloni [140] B estävät luuntiheydestä riippumatta kaikenlaisia murtumia % ja suurentavat luuntiheyttä [135, 136] A. Hormonihoitoa voidaan käyttää osteoporoosin preventiossa ja hoidossa. Paras tulos saavutetaan, kun estrogeenihoito aloitetaan vaihdevuosi-iässä ja sitä jatketaan mahdollisimman kauan. Kaikki nykyiset peroraaliset ja transdermaaliset hormonilääkkeet sekä synteettinen tiboloni omaavat tehokkaan luusuojan. Luonnollisin hormoninkäyttöikä on ikävuoden välillä. Hormonihoito on edullinen ja tehokas lääke, jota voidaan käyttää riippumatta vaihdevuosioireista naisille, joilla luuntiheys on pienentynyt, joille muut luulääkkeet eivät sovellu tai joille ne aiheuttavat sivuvaikutuksia. Hormonihoito suojaa luuta niin pitkään, kuin sitä käytetään. Suoja katoaa nopeasti lääkityksen loputtua. Luuntiheyden suureneminen on suhteessa hormoniannokseen. Hyvinkin pieniannoksisilla valmisteilla on dokumentoitu luuntiheyttä parantava vaikutus, mutta niiden murtumia estävät tutkimukset puuttuvat toistaiseksi. Hormonihoito voi suurentaa naisen rintasyöpäriskiä ja tromboembolioiden määrää, joten hoidon hyödyt ja haitat on harkittava potilaskohtaisesti. Estrogeenireseptorin muuntelijat: raloksifeeni Raloksifeeni on selektiivinen estrogeenireseptorin muuntelija (SERM), joka estää luun mineraalitiheyden pienentymistä menopaussin ohittaneilla naisilla ja nikamamurtumia osteoporoottisilla naisilla [101, 141] A. Lääkkeellä ei kuitenkaan ole vaihdevuosioireita lievittävää vaikutusta. Haittavaikutuksia ovat kuumat aallot, syvät laskimotukokset ja lihaskouristukset. Raloksifeenilla on rintasyöpää estävä vaikutus [142], joten se on erityisryhmille (suuri rintasyöpäriski, suurentunut nikamamurtumariski, ei vaihdevuosioireita) sopiva lääkevaihtoehto osteoporoosin estoon ja hoitoon. Raloksifeeni suurentaa syvän laskimotukoksen ja keuhkoveritulpan vaaraa saman verran kuin estrogeenihoito. Raloksifeenin käyttö Suomessa on ollut vähäistä, ja sen myynti loppuu keväällä n lääkehoitojen erityisongelmat Tärkeimmät erityishaitat leukaluun osteonekroosi ja reisiluun atyyppiset murtumat liittyvät keskeisesti luun hajoamista voimakkaasti estäviin hoitoihin. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Endokrinologiyhdistyksen ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä

17 Leukaluun osteonekroosi Vähintään 8 viikkoa paljaana ollut ylä- tai alaleuan tai kitalaen luuvaurio potilaalla, joka käyttää tai jolla on ollut käytössä bisfosfonaattilääkitys ja joka ei ole saanut sädehoitoa leukojen alueelle, tulkitaan bisfosfonaattien aiheuttamaksi nekroosiksi. Leukojen osteonekroosin yleisin oire on limakalvon alta paljastunut kivulias leukaluu. Tyypillisiä oireita ovat myös hampaiden liikkuvuus, poikkeava kanava eli fisteli ihossa tai limakalvossa ja luun oireeton paljastuminen limakalvon läpi. Usein näille alueille kehittyy tulehdus, joka aiheuttaa ympäröivien kudosten kipuherkkyyttä ja vaikeuttaa suuhygienian ylläpitoa. Leukaluun osteonekroosi on harvinainen haittavaikutus, joka on yhdistetty bisfosfonaattihoitoon ja hiljattain myös denosumabihoitoon. Suurin osa tapauksista liittyy syöpähoitoihin, joissa osteoporoosin hoitoon verrattuna käytetään 10-kertaista bisfosfonaattiannosta yleensä suonensisäisesti potilaalle, jolla on todettu luustossa syövän etäpesäke. Myös denosumabihoidon aikaisista leukaluun osteonekrooseista valtaosa on ilmaantunut syöpähoitojen yhteydessä. Hampaat tulee hoidattaa ennen bisfosfonaattilääkityksen aloittamista, ja luun hajoamista estävien hoitojen aikana tulee huolehtia hampaiden ja suun kunnosta ja välttää suuria hammasoperaatioita. Ei ole tietoa, pienentääkö bisfosfonaattihoidon keskeytys leuan osteonekroosiriskiä potilailla, jotka tarvitsevat hammaskäsittelyä. Epätyypilliset reisiluun murtumat Epätyypillisiä subtrokanteerisia ja diafyseaalisia reisiluun murtumia on raportoitu bisfosfonaattihoidon yhteydessä etenkin potilailla, jotka ovat saaneet pitkäaikaista bisfosfonaattihoitoa osteoporoosiin. Samat varotoimet koskevat myös denosumabihoitoa. Poikittaisia tai lyhyitä, vinoja murtumia voi ilmetä missä tahansa reisiluun pienen trokanterin alapuolen ja nivelnastan yläpuolisen alueen välissä. Murtumia syntyy yleensä hyvin pienten traumojen yhteydessä tai ilman traumaa. Jotkut potilaat voivat kokea kipua reidessä tai nivusissa. Usein murtumat muistuttavat ensin rasitusmurtumia ennen kuin ne viikkojen ja kuukausien kuluessa muuttuvat täydellisiksi reisiluun murtumiksi. Murtumat saattavat olla molemminpuolisia, joten toinenkin reisiluu on tutkittava, jos bisfosfonaattihoitoa saavalla potilaalla todetaan reisiluun varsiosan murtuma. Murtumien viivästynyttä paranemista on myös raportoitu. Potilailla, joilla epäillään epätyypillistä reisiluun murtumaa, tulee harkita bisfosfonaattihoidon keskeyttämistä potilaan tilan arvion ajaksi, ja keskeyttämispäätöksen on perustuttava yksilölliseen riski-hyötysuhteen arvioon. Potilaita on ohjeistettava ilmoittamaan kaikista mahdollisista bisfosfonaattihoidon aikana ilmenevistä reisi-, lonkka- tai nivuskivuista, ja oireista kertovat potilaat on tutkittava mahdollisen reisiluun epätäydellisen murtuman varalta. Lääkehoidon kesto Lääkehoidon kesto on yksilöllinen, ja se määräytyy potilaan murtumariskin perusteella. Yleensä lääkehoitoa on syytä jatkaa ainakin 3 5 vuotta, minkä jälkeen tehdään uusi arvio: Jos kyseessä on pienen murtumariskin potilas, lääkitys voidaan lopettaa. Jos potilaalla on pieni luuntiheys, murtumia ja selkeät riskitekijät, harkitaan luulääkityksen jatkamista. Tällöin on myös arvioitava hoitomyöntyvyys ja hoidon teho ja turvallisuus ja tarvittaessa harkittava lääkityksen vaihtoa. Bisfosfonaatit kertyvät luustoon ja vapautuvat sieltä hiljalleen vielä lääkityksen loputtua. Murtumanestotehoa on todettu vielä 1 2 vuotta lääkkeen lopetuksen jälkeen, joten 1 2 vuoden lääketauko on mahdollinen. Jos murtuman todennäköisyys on kuitenkin suuri 3 5 vuoden bisfosfonaatti- 17

18 KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS 18 hoidon jälkeen, tulee jatkaa luulääkitystä ja harkita hoidon tehostamista. Erityistapauksissa bisfosfonaattihoitoa voidaan jatkaa 10 vuotta. Jos suunkautta otettavilla bisfosfonaateilla ilmaantuu sivuvaikutuksia, kannattaa harkita lääkitysmuodon vaihtoa. Teriparatidihoidon pituus on 24 kuukautta. Denosumabihoidon optimaalinen kesto ei käyttökokemuksen tässä vaiheessa ole vakiintunut. Erityisongelmat: pitkäaikainen glukortikoidihoito ja lasten ja miesten osteoporoosi Pitkäaikainen glukokortikoidihoito Systeemiseen glukokortikoidihoitoon liittyvät merkittävä luuntiheyden pieneneminen ja murtumariskin suureneminen, ja ne ovat nopeimmillaan ensimmäisten 3 6 hoitokuukausien aikana [143]. Pitkäaikaista glukokortikoidihoitoa saavilla luun murtumien esiintyvyys on suuri [144, 145]. Myös jaksottaiseen [146] ja suuriannoksiseen inhaloitavaan glukokortikoidihoitoon [147] on liitetty luuntiheyden pieneneminen ja murtumariskin suureneminen. Glukokortikoidit heikentävät luun kuntoa usealla mekanismilla: ne vähentävät luunmuodostusta, lisäävät luun resorptiota [148, 149], heikentävät elimistön kalsiumtasetta ja pienentävät sukupuolihormonien pitoisuuksia. Epidemiologisten tutkimusten mukaan luu murtuu glukokortikoidihoidon aikana suuremmalla luuntiheydellä kuin ilman glukokortikoideja [150, 151]. n lääkkeettömän hoidon ja sekundaarisen osteoporoosin pois sulkemisen periaatteet eivät glukokortikoiden indusoimassa osteoporoosissa (GIO) poikkea edellä suositelluista. Glukokortikoidiannos on syytä pitää niin pienenä kuin perussyyn hoito mahdollistaa. On arvioitu, että prednisoloni 20 mg:n vuorokausiannoksella suurentaa nikaman ulkopuolisen murtuman riskiä kolminkertaiseksi alle 5 mg:n vuorokausiannokseen nähden [152]. WHO:n FRAX-riskilaskuria voidaan käyttää murtumariskin arvioimisessa GIO:n yhteydessä [151]. Glukokortikoidihoito liitetään laskuriin dikotomisena tekijänä, jos hoito kestää vähintään 3 kuukautta. Riskisuhde on määritelty käyttämällä keskimääräisenä glukokortikoidiannoksena 2,5 7,5 mg:n prednisoloniannosta vuorokaudessa. Jos annos on pienempi, FRAX yliarvioi näiden potilaiden murtumariskin, ja jos se on suurempi, FRAX aliarvioi näiden potilaiden murtumariskin. Jos lääkehoidon raja-arvona käytetään FRAX:llä laskettua 10 vuoden 20 %:n murtumariskiä GIO:n osalta, luulääkettä tarvitsevat glukokortikoidihoidon aikana ainakin yli 70-vuotiaat, pienienergiaisen vamman aiheuttaman murtuman aikuisiällä sairastaneet, suuria glukokortikoidiannoksia käyttävät ja sellaiset potilaat, joilla T-luku on < -1,5 [27, 153]. American College of Rheumatologyn GIOhoito-ohjeessa [154] suositellaan aina spesifistä luulääkehoitoa aikuisilla, jos vähintään 3 kuukauden glukokortikoidihoitoa aloitettaessa murtumariski on FRAX:llä arvioituna yli 10 % 10 vuoden aikana. Jos taas prednisolonin vuorokausiannos on 3 kuukauden ajan vähintään 7,5 mg, luulääkitystä suositellaan myös, jos murtumariski FRAX:llä arvioituna on alle 10 %. Tähän ohjeistoon perustuva hoitokaavio esitetään kuvassa 2. Spesifinen luulääkitys on tarpeen, jos glukokortikoidihoidon suunniteltu kesto on vähintään 3 kuukautta ja prednisoloniannos vähintään 7,5 mg vuorokaudessa. Murtumariski on jo lyhyemmälläkin glukokortikoidihoidolla suuri, jos potilaalla on runsaasti muita riskitekijöitä. Jos murtumariski on FRAX:llä laskettuna yli 20 %, suositellaan luulääkkeen aloittamista jo alle 3 kuukauden glukokortikoidihoidon yhteydessä (Kuva 2). Luuta suojaava hoito tulee aloittaa suurentuneen murtumariskin potilailla samalla, kun glukokortikoidihoito aloitetaan. Hoidon lopettamista harkitaan, kun glukokortikoidihoito loppuu. Eniten näyttöä on bis- Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Endokrinologiyhdistyksen ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä

19 fosfonaateista (alendronaatti, risedronaatti, tsoledronaatti) ja teriparatidista. Bisfosfonaattihoito estää luukatoa ja nikamamurtumia glukokortikoidihoitoa saavilla potilailla [145, ] A. Myös teriparatidi ilmeisesti suurentaa luuntiheyttä ja vähentää nikamamurtumia glukokortikoidihoitoa saavilla [ ] B. Kolmen vuoden tutkimuksessa teriparatidi suurensi luuntiheyttä ja esti nikamamurtumia enemmän kuin alendronaatti [124]. Teriparatidi on harkinnan arvoinen hoito GIO:ssa, jos murtumariski on erityisen suuri tai bisfosfonaattihoitoon liittyy sivuvaikutuksia [158]. Premenopausaalisten naisten ja alle 50-vuotiaiden miesten hoidosta GIO:n yhteydessä on vähän tutkimuksia. Tällöin luulääke katsotaan aiheelliseksi, jos potilas on sairastanut murtuman tai glukokortikoidiannos on suuri [154]. Jos bisfosfonaatteja tai teriparatidia ei voi käyttää GIO:n hoidossa, kannattaa määrittää sukuhormonien pitoisuudet ja harkita korvaushoitoa [158]. Lasten osteoporoosi Lasten osteoporoosin diagnostiikka ja lääkehoito kuuluvat erikoissairaanhoitoon, mutta osteoporoosin ehkäisy ja murtumaalttiuden perusselvitykset tapahtuvat perusterveydenhuollossa. D-vitamiinin riittävä saanti on edellytys luuston terveydelle kaikissa elämän vaiheissa. Vastasyntyneen luuston terveys riippuu äidin D-vitamiinin saannista. Vaikka riisitauti on Suomessa lähes hävinnyt pikkulasten D-vitamiinihoidolla, lasten pienienergiaiset niin sanotut touhumurtumat ovat lisääntyneet, mikä näyttää liittyvän pieniin kalsidiolipitoisuuksiin. Toistuvien murtumien ja luustoon haitallisesti vaikuttavan lääkehoidon tai pitkäaikaissairauden yhteydessä suositellaan käytettäväksi suurempaa D-vitamiinilisää (20 µg vuorokaudessa). Luuston enimmäisvahvuuden kehittyminen vuoden ikään mennessä ja sen jälkeen luuvahvuuden säilyttäminen edellyttävät riittävää D-vitamiinin saantia. Aikaisempi murtuma on uuden murtuman merkittävä riskitekijä niin lapsilla kuin aikuisillakin [159, 160]. Ensimmäinen murtuma kaksinkertaistaa ja toinen murtuma jo noin kolminkertaistaa uuden murtuman riskin lapsuuden aikana Kaikkia syitä siihen, miksi murtumariski on suurentunut osalla lapsista, ei tunneta tarkkaan. Toistuvien murtumien taustalta voi paljastua luuston haurautta lisäävä primaarinen luuston sairaus (esim. osteogenesis imperfecta tai juveniili osteoporoosi) tai krooniseen sairauteen liittyvä sekundaarinen osteoporoosi. Toisaalta useiden elintapatekijöiden on todettu vaikuttavan luuston mineraalitiheyteen tai murtumariskiin. Pieni luuntiheys liittyy murtuma-alttiuteen lapsilla samaan tapaan kuin aikuisilla. Murtumataipumuksen selvittelystä ks. kuva 3. Pitkäaikaissairailla lapsilla voi esiintyä sekundaarista osteoporoosia, joka ilmenee nikamamurtumina tai pienienergiaisten vammojen seurauksena tulevina murtumina. n diagnoosin varmistaminen ja lääkehoito kuuluvat aina erikoissairaanhoitoon. Miesten osteoporoosi Vaikka menopaussin ohittaneet naiset ovat määrällisesti dominoiva osteoporoosia sairastava ryhmä, luuston haurastuminen ei ole miehilläkään harvinaista ja väestön ikääntyessä myös miesten osteoporoosi on lisääntyvä ongelma. Miehillä on suuremmat luut ja ikääntymiseen liittyvä luumassan vähenemä on hitaampaa kuin naisilla. Miesten luustomuutoksille ovat tyypillisiä putkiluuta ohentavan endokortikaalisen resorption vähäisyys ja hohkaluun luupalkkien vähäisempi läpäisevä resorptio kuin naisilla. Toisaalta miehillä on todettu hoh- 19

20 KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Merkittävä murtuma * Muista tuottamuksellisen vamman mahdollisuus ja tarvittaessa lastensuojelutoimet ** Tarkista murtuma-anamneesi. Kuinka paljon merkittäviä murtumia on ollut yhteensä? Yksi tai useampia nikamamurtumia 2 merkittävää murtumaa ennen 10 vuoden ikää TAI 3 merkittävää murtumaa ennen 18 vuoden ikää < 2 merkittävää murtumaa ennen 10 vuoden ikää TAI < 3 merkittävää murtumaa ennen 18 vuoden ikää Ohjaa lastenlääkärin arvioon. Varmista suositusten mukainen D-vitamiinin ja kalsiumin saanti. Tarkennettu murtuma-anamneesi (ikä, vammamekanismi, murtumien hoito ja paraneminen) Sukuanamneesi murtumien ja osteoporoosin suhteen Kliininen tutkimus (mukaanlukien skleerojen väri, selän ryhti, nivelsideväljyys, virheasennot) Kasvun ja puberteettikehityksen tarkistus Keliakian, syömishäiriön ja muiden luustoa haurastuttavien perussairauksien sulkeminen pois*** Ravinto- ja liikunta-anamneesi Laboratoriokokeet: PVK, Ca, Pi, Afos, PTH, S-25(OH)D, U-Ca ja U-Krea (kertavirtsasta) Viitettä perinnöllisestä murtuma-alttiudesta tai luustoa haurastuttavasta perussairaudesta: - Ohjaa jatkotutkimuksiin lastenendokrinologille tai epäillyn perussairauden mukaiseen jatkohoitoon. Kuva 3. Jatkotutkimusten tarpeen arviointi lasten murtumien yhteydessä. Ei viitettä perinnöllisestä tai hankitusta luustoa haurastuttavasta sairaudesta: - Varmista suositusten mukainen kalsiumin saanti. - Määrää D-vitamiinilisä 20 µg päivittäin ympärivuotiseksi. - Anna informaatiota luustoa vahvistavasta liikunnasta. * Merkittäväksi murtumaksi lasketaan selkänikamien ja raajojen pitkien luiden murtumat. Nenän, kallon, sormien ja varpaiden murtumat, murtumien uusiutumat sekä suurienergisten vammojen (vammamekanismi rinnastettavissa putoamiseen 3 m korkeudesta) seurauksena syntyneet murtumat jätetään huomiotta merkittävien murtumien määrää laskettaessa. Murtumien uusiutumat l. refraktuurat tarkoittavat paranemassa olevan murtuman uudelleen murtumista vuoden kuluessa alkuperäisestä murtumasta; näitä ei lasketa erillisiksi murtumiksi. ** Ks. lisätietoja tuottamuksellisista vammoista [R176]=Tupola S ym. Duodecim 2005;121: *** Luuston haurastumista tai murtumariskiä lisääviä sairauksia Primaarinen osteoporoosi osteogenesis imperfecta, juveniili osteoporoosi Krooninen sairaus krooninen suolistosairaus (tulehdukselliset suolistosairaudet, keliakia), reumasairaudet, munuaissairaudet, elinsiirto, syöpä, anoreksia, liikuntavamma, endokrinologiset sairaudet (mm. hypogonadismi, kasvuhormonin puutos, Cushing), vaikea astma, Lääkkeet glukokortikoidit, siklosporiini, metotreksaatti, epilepsialääkkeet Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 20 kaluun luupalkkien nopeampaa ohenemaa [161]. Murtuman todennäköisyys on samantasoisilla luuntiheysarvoilla vastaava kuin naisilla, joten miesten osteoporoosin riskin arvioinnissa käytetään naisten luuntiheysarvoja [21, 161]. Lonkkamurtumapotilaista noin viidesosa on miehiä, ja heidän ennusteensa murtuman jälkeen on suhteellisesti heikompi kuin naispotilaiden [18, 161]. Tämä selittynee siitä, että lonkkamurtuman kokevat miehet ovat hauraampia ja monisairaampia kuin naiset. Miehillä sekundaarisen syyn todennäköisyys osteoporoosille on suuri ja etiologisia tekijöitä on syytä etsiä aktiivisesti. n ehkäisyn ja lääkkeettömän hoidon (kalsiumin ja D-vitamiinin riittävä saanti mukaan luettuna) periaatteet eivät poikkea vastaavista naisille suunnatuista suosituksista. n lääkehoitojen murtumaestonäyttö on miehillä varsin niukka. Keskeisesti tehonäyttö pohjautuu luustotiheyden mittauksissa tapahtuviin muutoksiin. Miesten osteoporoosin hoidossa käyttöaihe on alendronaatilla, risedronaatilla, tsoledronihapolla, strontiumranelaatilla ja teriparatidilla sekä eturauhassyövän aiheuttamassa osteoporoosissa denosumabilla. Glukortikoidihoitoon liittyvän osteoporoosin hoidon periaatteet ovat samat molemmilla sukupuolilla. Murtuman hoito potilaat ovat yleensä iäkkäitä, jolloin hoidon viivyttäminen lisää sairastavuutta ja kuolleisuutta. Kiireellisen hoidon tarve onkin iäkkäillä suurempi kuin nuoremmilla, joilla traumansietokyky, mukautumiskyky ja luuston kunto ovat paremmat. Lonkkamurtuman kirurginen hoito Ks. lisätietoja Käypä hoito -suosituksesta Lonkkamurtuma. Perkutaaninen nikamaplastia ja kyfoplastia Nikamaplastialla (vertebroplastia) tarkoitetaan osteoporoottisten nikamamurtumien perkutaanista stabilointia luusementillä Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Endokrinologiyhdistyksen ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä

Osteoporoosin diagnostiikka. Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri Mehiläinen Ympyrätalo, osteoporoosiklinikka

Osteoporoosin diagnostiikka. Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri Mehiläinen Ympyrätalo, osteoporoosiklinikka Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri Mehiläinen Ympyrätalo, osteoporoosiklinikka Tavoitteet Oireet ja löydökset Periaatteet ja menetelmät Diagnostiset kriteerit Erotusdiagnostiikka Seulonta Lähde:

Lisätiedot

Osteoporoosin selvi-ely ja nykyhoito. Reproduk6oendokrinologia- kurssi 12.2.2016

Osteoporoosin selvi-ely ja nykyhoito. Reproduk6oendokrinologia- kurssi 12.2.2016 Osteoporoosin selvi-ely ja nykyhoito Reproduk6oendokrinologia- kurssi 12.2.2016 Sisätau6en ja endokrinologian erikoislääkäri LT, dosenc: Tampereen yliopisto Päätoimi: oyl, TAYS, sisätau6en vastuualue Osallistunut

Lisätiedot

Osteoporoosi (luukato)

Osteoporoosi (luukato) Osteoporoosi (luukato) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Osteoporoosi tarkoittaa, että luun kalkkimäärä on vähentynyt ja luun rakenne muuttunut. Silloin luu voi murtua

Lisätiedot

OSTEOPOROOSIN LÄÄKEHOITO. 18.11.2014 Anna-Mari Koski

OSTEOPOROOSIN LÄÄKEHOITO. 18.11.2014 Anna-Mari Koski OSTEOPOROOSIN LÄÄKEHOITO 18.11.2014 Anna-Mari Koski Luennon rakenne 1. Osteoporoosilääkityksen indikaatiot 2. Lääkehoidon valinta 3. Lääkehoidon kesto Osteoporoosin kokonaisvaltainen hoito Kalsium D- vitamiini

Lisätiedot

OSTEOPOROOSIN KÄYPÄ HOITO SUOSITUS

OSTEOPOROOSIN KÄYPÄ HOITO SUOSITUS OSTEOPOROOSIN KÄYPÄ HOITO SUOSITUS Olli Simonen 15.6.2017 Heinola KÄYPÄ HOITO SUOSITUKSEN TERVEYSPOLIITTISENA TAVOITTEENA: ON VÄHENTÄÄ MURTUMIEN ILMAANTUVUUTTA JA MÄÄRÄÄ JA SITEN EDISTÄÄ YKSITTÄISEN IHMISEN

Lisätiedot

NK6QA Luuntiheysmittaus

NK6QA Luuntiheysmittaus MENETELMÄOHJE 1 (5) NK6QA Luuntiheysmittaus 1. YLEISTÄ Osteoporoosi eli luukato voi johtua monista sairauksista ja riskitekijöistä ja niiden yhteisvaikutuksesta. Osteoporoosi johtaa luunmurtumiin, pituuden

Lisätiedot

Pienienergiaisen murtuman saaneiden potilaiden hoito Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueelle

Pienienergiaisen murtuman saaneiden potilaiden hoito Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueelle Pienienergiaisen murtuman saaneiden potilaiden hoito Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueelle Osteoporoosihoitaja Tanja Jukola 20.2.2015 1 Projektin taustaa Suomessa todetaan vuosittain arviolta 30000

Lisätiedot

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Endokrinologiyhdistyksen ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Endokrinologiyhdistyksen ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Endokrinologiyhdistyksen ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä Osteoporoosi Käypä hoito -suosituksen potilasversio VASTUUN RAJAUS Käypä hoito -suositukset

Lisätiedot

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1b Tietoa sairauden esiintyvyydestä Vuonna

Lisätiedot

Osteoporoosihoitajan antama elämäntapaohjaus

Osteoporoosihoitajan antama elämäntapaohjaus Osteoporoosihoitajan antama elämäntapaohjaus Sh Katariina Kalliopohja Geriatrian pkl / KSSHP 22.3.2017 Potilasohjaus Potilas oppii, pohtii ja arvioi omaa tilannettaan sekä suunnittelee omahoitoaan osaavan

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Osteoporoosi

Käypä hoito -suositus. Osteoporoosi Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Endokrinologiyhdistyksen ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä Päivitetty 24.4.2014, kohdennetut päivitykset 29.6.2015 (s.

Lisätiedot

Osteoporoosi ja murtumariski. Olli Impivaara, dosentti, LKT

Osteoporoosi ja murtumariski. Olli Impivaara, dosentti, LKT Osteoporoosi ja murtumariski Olli Impivaara, dosentti, LKT Osteoporoosi Luuston sairaus, jolle on ominaista pieni luumassa (tiheys) ja luukudoksen rakenteen rappeutuminen sekä näistä johtuva luun lujuuden

Lisätiedot

Näkökohtia osteoporoosista. Ville Bergroth LKT dosentti Sisä- ja reumatautien erikoislääkäri

Näkökohtia osteoporoosista. Ville Bergroth LKT dosentti Sisä- ja reumatautien erikoislääkäri Näkökohtia osteoporoosista Ville Bergroth LKT dosentti Sisä- ja reumatautien erikoislääkäri Osteoporoosin määritelmä Osteoporoosissa alttius pienienergiaisille murtumille on lisääntynyt luukudoksen mikrorakenteen

Lisätiedot

LUUN MINERAALIMITTAUKSEN TULKINTA ARJA UUSITALO, DOSENTTI, M.A. PROFESSORI, OYL, KLIININEN FYSIOLOGIA JA ISOTOOPPILÄÄKETIEDE 30.9.

LUUN MINERAALIMITTAUKSEN TULKINTA ARJA UUSITALO, DOSENTTI, M.A. PROFESSORI, OYL, KLIININEN FYSIOLOGIA JA ISOTOOPPILÄÄKETIEDE 30.9. LUUN MINERAALIMITTAUKSEN TULKINTA ARJA UUSITALO, DOSENTTI, M.A. PROFESSORI, OYL, KLIININEN FYSIOLOGIA JA ISOTOOPPILÄÄKETIEDE 30.9.2015 KOODIT NK6PA Luun tiheysmittaus, 1 kohde ilman lausuntoa, Pt-LuuTih1

Lisätiedot

LÄÄKETTÄ MÄÄRÄÄVÄN LÄÄKÄRIN OPAS JA TARKISTUSLISTA

LÄÄKETTÄ MÄÄRÄÄVÄN LÄÄKÄRIN OPAS JA TARKISTUSLISTA PROTELOS OSSEOR LÄÄKETTÄ MÄÄRÄÄVÄN LÄÄKÄRIN OPAS JA TARKISTUSLISTA (strontiumranelaatti) Tämä opas on osa Protelos -valmisteen riskinhallintasuunnitelmaa. Oppaan on tarkoitus antaa tietoa Protelos -valmisteen

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Osteoporoosi

Käypä hoito -suositus. Osteoporoosi Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Endokrinologiyhdistyksen ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä Päivitetty 24.4.2014, kohdennetut päivitykset 29.6.2015 (s.

Lisätiedot

LUUSTOTERVEYDEN KULMAKIVET

LUUSTOTERVEYDEN KULMAKIVET LUUSTOTERVEYDEN KULMAKIVET Ravitsemus ja liikunta Tähän oppaaseen on koottu perustietoa luustoterveyttä tukevista elintavoista. Terve ja vahva luusto on tuki- ja liikuntaelimistön peruspilareita, ja sen

Lisätiedot

Lääkehoidon tuloksellisuutta arvioidaan luun tiheysmittausten perusteella ja väestötasolla komplikaatioiden

Lääkehoidon tuloksellisuutta arvioidaan luun tiheysmittausten perusteella ja väestötasolla komplikaatioiden Ajankohtaista Toimitus Osteoporoosi Periaatteet Osteoporoosin ehkäisyn ja hoidon tavoite on murtumien ehkäisy (reisiluu, ranne, olkavarsi ja nikamat). Hoidosta hyötyvät eniten potilaat, joilla on jo ollut

Lisätiedot

Luuliikuntasuositus lapsille ja kasvaville nuorille. Hypi ja pompi, juokse ja pelaa! Usein ja vauhdikkaasti.

Luuliikuntasuositus lapsille ja kasvaville nuorille. Hypi ja pompi, juokse ja pelaa! Usein ja vauhdikkaasti. lapsille ja kasvaville nuorille Hypi ja pompi, juokse ja pelaa! Usein ja vauhdikkaasti. lapsille ja kasvaville nuorille Liikuntamuodot Lapsilla ja kasvavilla nuorilla tavoitteena on luiden ja lihasten

Lisätiedot

Osteoporoosin ehkäisy naisen elämänkaarella Nuorten naisten tietämys oman luuston terveydestä. Anni-Emilia Virtanen Tampereen ammattikorkeakoulu

Osteoporoosin ehkäisy naisen elämänkaarella Nuorten naisten tietämys oman luuston terveydestä. Anni-Emilia Virtanen Tampereen ammattikorkeakoulu Osteoporoosin ehkäisy naisen elämänkaarella Nuorten naisten tietämys oman luuston terveydestä Anni-Emilia Virtanen Tampereen ammattikorkeakoulu Esityksen sisältö n Luukudos ja luun elinkaari n Osteoporoosin

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Luuston viholliset: Luuston haurastuminen. Laihduttaminen ja syömishäiriöt Tupakka Alkoholi Huumeet Kofeiini Lääkkeet

SISÄLTÖ. Luuston viholliset: Luuston haurastuminen. Laihduttaminen ja syömishäiriöt Tupakka Alkoholi Huumeet Kofeiini Lääkkeet LUUSTO 17.11.2015 SISÄLTÖ Luuston viholliset: Laihduttaminen ja syömishäiriöt Tupakka Alkoholi Huumeet Kofeiini Lääkkeet Luuston haurastuminen 2 LUUSTON VIHOLLISET Nau+ntoaineista erityises+ alkoholilla,

Lisätiedot

OSTEOPOROOSI JA OMAHOITO

OSTEOPOROOSI JA OMAHOITO OSTEOPOROOSI JA OMAHOITO Satakunnan sairaanhoitopiirin reumayhdyshenkilöt 12.5.2016 Vuojoen kartano Omahoidon koordinaattori Pauliina Tamminen, Suomen Luustoliitto ry SISÄLTÖ Luusto Osteoporoosi Murtumat

Lisätiedot

NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA

NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA 1 RINTAOIREET JA RINTOJEN SEURANTA Nainen huolehdi rintojesi terveydestä. Rintakuvauksiin tullaan yleensä joko oireettomille tehdyn seulontatutkimuksen

Lisätiedot

Tavoite. AKuusinen 18.11.2014

Tavoite. AKuusinen 18.11.2014 Tavoite Luoda yhtenäiset käytännöt osteoporoosin ehkäisyä ja hoitoa varten valtakunnallisesti Käypä hoito- suosituksen mukaan, jonka päivitys valmistunut 2014, alkuperäinen laadittiin v. 2000. Tavoitteena

Lisätiedot

Osteoporoosi ja osteoporoosin diagnostiikka. Seppo Kivinen, LKT, prof. Synnytys- ja naistentautien erik.lääkäri,dos.

Osteoporoosi ja osteoporoosin diagnostiikka. Seppo Kivinen, LKT, prof. Synnytys- ja naistentautien erik.lääkäri,dos. Osteoporoosi ja osteoporoosin diagnostiikka Seppo Kivinen, LKT, prof. Synnytys- ja naistentautien erik.lääkäri,dos. Osteoporoosin Käypähoitosuositus 24.4.2014 Suosituksella pyritään parantamaan osteoporoosin

Lisätiedot

Osteoporoosi. Matti J. Välimäki AJANKOHTAISTA LÄÄKÄRIN KÄSIKIRJASTA

Osteoporoosi. Matti J. Välimäki AJANKOHTAISTA LÄÄKÄRIN KÄSIKIRJASTA Matti J. Välimäki AJANKOHTAISTA LÄÄKÄRIN KÄSIKIRJASTA Keskeistä n ehkäisyn ja hoidon tavoite on murtumien ehkäisy. n ehkäisyssä väestötasolla keskeistä on kalsiumin ja D-vitamiinin riittävästä saannista

Lisätiedot

Osteoporoosi. Käypä hoito -suositus. Kohderyhmät. Seulonta. Epidemiologia

Osteoporoosi. Käypä hoito -suositus. Kohderyhmät. Seulonta. Epidemiologia Käypä hoito -suositus Hoitosuositustyöryhmä Kohderyhmät Hoitosuositus on tarkoitettu sekä perusterveydenhuoltoon että erikoissairaanhoitoon. Sen avulla pyritään parantamaan osteoporoosin diagnostiikkaa

Lisätiedot

Luuntiheysmittaus. Harri Sievänen, TkT, dos Tutkimusjohtaja, UKK-instituutti Puheenjohtaja, Luustoliitto ry. S-posti: harri.sievanen@uta.

Luuntiheysmittaus. Harri Sievänen, TkT, dos Tutkimusjohtaja, UKK-instituutti Puheenjohtaja, Luustoliitto ry. S-posti: harri.sievanen@uta. Osteoporoosifoorumi, Helsinki 22.05.2014 Luuntiheysmittaus Harri Sievänen, TkT, dos Tutkimusjohtaja, UKK-instituutti Puheenjohtaja, Luustoliitto ry S-posti: harri.sievanen@uta.fi 1 Johdannoksi Evidence-based

Lisätiedot

D vitamiini ja ravitsemus murtumapotilailla

D vitamiini ja ravitsemus murtumapotilailla D vitamiini ja ravitsemus murtumapotilailla Osteoporoosin hoitoketju 22.3.2017, Jyväskylä Jyrki Virtanen, FT, ravitsemusepidemiologian dosentti Esityksen sisältö Murtumapotilaan ravitsemus Ravitsemustilan

Lisätiedot

TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI

TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI 1 RINTAOIREET JA RINTOJEN SEURANTA Jokaisen naisen on syytä pitää huolta rintojensa terveydestä. Rintakuvauksiin tullaan yleensä joko oireettomille tehdyn

Lisätiedot

Julkisen yhteenvedon osiot. Tietoa sairauden esiintyvyydestä (käyttöaiheittain)

Julkisen yhteenvedon osiot. Tietoa sairauden esiintyvyydestä (käyttöaiheittain) VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä (käyttöaiheittain) Käyttöaihe/kohderyhmä Ilmaantuvuus ja esiintyvyys Kohdeväestön demografiset tiedot ikä, sukupuoli, rotu/etninen

Lisätiedot

Osteoporoosin hoito lääkkein. Geriatrian dosentti Pirkko Jäntti 22.5.2014

Osteoporoosin hoito lääkkein. Geriatrian dosentti Pirkko Jäntti 22.5.2014 Osteoporoosin hoito lääkkein Geriatrian dosentti Pirkko Jäntti 22.5.2014 Luun aineenvaihdunta osteoporoosissa A. Luun syöjäsolut kiinnittyvät luun pintaan B. Ne hajottavat normaalia enemmän luuta ja muodostavat

Lisätiedot

Kaatumis-ja osteoporoosiklinikka kaatumisia ja murtumia ehkäisemässä Näin meillä - seminaari 16.9.2014 Iiris Salomaa ft AMK - Kaatumistapaturmat ja murtumat - Ennaltaehkäisy, hoito ja kuntoutus - IKINÄ

Lisätiedot

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy liikunnan avulla

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy liikunnan avulla Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy liikunnan avulla Erikoistutkija, KaatumisSeula-hankkeen projektipäällikkö Saija Karinkanta KAATUMINEN ON YLEISTÄ 1 joka kolmas yli 65-vuotias kaatuu vuosittain näistä puolet

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Noviana 0,5 mg/0,1 mg kalvopäällysteiset tabletit 19.5.2014, Painos 3, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä

Lisätiedot

D-vitamiinin tarve ja saanti

D-vitamiinin tarve ja saanti D-vitamiinin tarve ja saanti Onko D-vitaminoimaton luomumaito terveysriski? D-vitamiini Ravintoaine ja hormonin esiaste Puutos aiheuttaa riisitautia ja osteomalasiaa Yksi kansainvälinen yksikkö (IU, international

Lisätiedot

Tommi Vasankari, Prof., LT UKK-instituutti

Tommi Vasankari, Prof., LT UKK-instituutti Tommi Vasankari, Prof., LT UKK-instituutti Toiminnan painoalueet 2009 2013 Väestön liikkumisen ja fyysisen kunnon seuranta Liikkumisen turvallisuus Terveysliikunnan edistäminen Liikuntavammat Suomessa

Lisätiedot

Osteoporoosin puheeksi ottaminen

Osteoporoosin puheeksi ottaminen Osteoporoosin puheeksi ottaminen LL Eeva Kari Suomen osteoporoosiliitto ry Turun seudun osteoporoosiyhdistys ry 1. VANHAA LUUTA Luun uusiutuminen alkaa, kun luun hajottajasolut aktivoituvat hajottamaan

Lisätiedot

D-vitamiini ja saanti- ja täydennyssuositukset

D-vitamiini ja saanti- ja täydennyssuositukset D-vitamiini ja saanti- ja täydennyssuositukset D-vitamiinia muodostuu iholla auringon ultraviolettisäteilyn vaikutuksesta ja lisäksi sitä saadaan ravinnosta. Käytännössä D-vitamiinia muodostuu riittävästi

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

Lääkehoito lonkkamurtumien sekundaaripreventiossa. Tuula Pekkarinen LT, dosentti, sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri

Lääkehoito lonkkamurtumien sekundaaripreventiossa. Tuula Pekkarinen LT, dosentti, sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri Lääkehoito lonkkamurtumien sekundaaripreventiossa Tuula Pekkarinen LT, dosentti, sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri Sidonnaisuudet Luentopalkkiot (Amgen, Eli Lilly, Novo Nordisk), matka-, majoitus-

Lisätiedot

OSTEOPOROOSIN HOITO. Anna-Mari Koski Keski-Suomen keskussairaala

OSTEOPOROOSIN HOITO. Anna-Mari Koski Keski-Suomen keskussairaala OSTEOPOROOSIN HOITO Anna-Mari Koski Keski-Suomen keskussairaala LUENNON RAKENNE 1. Osteoporoosin ehkäisy ja perushoito 2. Luulääkkeet a. Teho b. Toteuttaminen c. Sivuvaikutukset 3. Osteoporoosin hoidon

Lisätiedot

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN (RMP:n) YHTEENVETO (lääkevalmisteittain)

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN (RMP:n) YHTEENVETO (lääkevalmisteittain) OSA VI RISKINHALLINTASUUNNITELMAN (RMP:n) YHTEENVETO (lääkevalmisteittain) Riskinhallintasuunnitelman yhteenvedon muoto ja sisältö Riskinhallintasuunnitelman yhteenvedossa (osa VI) esitetyt tiedot perustuvat

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää 103,95 mg vedetöntä laktoosia.

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää 103,95 mg vedetöntä laktoosia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Fosamax 10 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg alendronihappoa (natriumtrihydraattina). Apuaineet, joiden vaikutus

Lisätiedot

Firmagon eturauhassyövän hoidossa

Firmagon eturauhassyövän hoidossa Firmagon eturauhassyövän hoidossa Käytännön tietoa ja ohjeita potilaalle Eturauhassyöpään sairastuminen ja sen hoito aiheuttavat uuden elämäntilanteen. Mielessä voi pyöriä monia kysymyksiä. Ajatusten kanssa

Lisätiedot

Hyvän kunnon ja tasapainon tärkeys ikääntyvillä henkilöillä. Työfysioterapeutti Kaija Riento-Lindroos 13.3.2012

Hyvän kunnon ja tasapainon tärkeys ikääntyvillä henkilöillä. Työfysioterapeutti Kaija Riento-Lindroos 13.3.2012 Hyvän kunnon ja tasapainon tärkeys ikääntyvillä henkilöillä Työfysioterapeutti Kaija Riento-Lindroos 13.3.2012 1 Lukuisista ikääntymisen myötä tapahtuvista muutoksista huolimatta ikääntyneet ovat terveempiä

Lisätiedot

IÄKKÄÄN OSTEOPOROOSIN HOITO MITÄ, KENELLE JA KUINKA PITKÄÄN?

IÄKKÄÄN OSTEOPOROOSIN HOITO MITÄ, KENELLE JA KUINKA PITKÄÄN? IÄKKÄÄN OSTEOPOROOSIN HOITO MITÄ, KENELLE JA KUINKA PITKÄÄN? Lassi Nelimarkka, LT Kliininen opettaja Sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri Turun yliopisto, kliininen laitos, sisätautioppi VSSHP,

Lisätiedot

Kaatumisten ja kaatumistapaturmien ehkäisyn fysioterapiasuositus päivitetty 2017

Kaatumisten ja kaatumistapaturmien ehkäisyn fysioterapiasuositus päivitetty 2017 Kaatumisten ja kaatumistapaturmien ehkäisyn fysioterapiasuositus päivitetty 2017 Suositustyöryhmän puolesta Maarit Piirtola, FT, ft maarit.piirtola@helsinki.fi TYÖRYHMÄ Satu Havulinna (pj.), Maarit Piirtola

Lisätiedot

KUKKARO KIINNI. Työkalu parempaan luustoterveyteen Luustoviikon materiaalien julkaisu

KUKKARO KIINNI. Työkalu parempaan luustoterveyteen Luustoviikon materiaalien julkaisu KUKKARO KIINNI Työkalu parempaan luustoterveyteen Luustoviikon materiaalien julkaisu Pauliina Tamminen, omahoidon koordinaattori, Suomen Luustoliitto ry TAUSTAA #kukkarokiinni #hoitamattomuudenhinta 18

Lisätiedot

Mitä ikääntyessä tapahtuu?

Mitä ikääntyessä tapahtuu? Mitä ikääntyessä tapahtuu? Hormonitoiminta, aineenvaihdunta, kehonkoostumus Rami Oravakangas LL, Liikuntalääketieteeseen erikoistuva lääkäri ODL Liikuntaklinikka Hormonitoiminta Endokriininen järjestelmä

Lisätiedot

Luun aineenvaihdunnan biokemialliset mittarit: mitä, miksi ja milloin

Luun aineenvaihdunnan biokemialliset mittarit: mitä, miksi ja milloin Luun aineenvaihdunnan biokemialliset mittarit: mitä, miksi ja milloin Marja-Kaisa Koivula FT, dosentti, sairaalakemisti 22.5.2014 Esityksen sisältö Mitä luun aineenvaihdunnalla tarkoitetaan? Mitä ovat

Lisätiedot

HIV, antiretroviraaliset lääkkeet. Matti Ristola HIV-koulutus, Biomedicum 4.2.2010

HIV, antiretroviraaliset lääkkeet. Matti Ristola HIV-koulutus, Biomedicum 4.2.2010 HIV, antiretroviraaliset lääkkeet ja luusto Matti Ristola HIV-koulutus, Biomedicum 4.2.2010 HIV ja luusto Osteopenia ja osteoporoosi D-vitamiini Aseptinen luunekroosi Osteoporoosille altistavia tekijöitä

Lisätiedot

Tämän Luustopassin avulla voit toteuttaa omahoitoasi ja seurata sen etenemistä. SISÄLTÖ

Tämän Luustopassin avulla voit toteuttaa omahoitoasi ja seurata sen etenemistä. SISÄLTÖ LUUSTOPASSI Tämän Luustopassin avulla voit toteuttaa omahoitoasi ja seurata sen etenemistä. SISÄLTÖ 1. Luustopassin omistaja... 3 2. Luustoterveys ja osteoporoosi...4 3. Kaatumiset ja luunmurtumat... 5

Lisätiedot

Aliravitsemus Kotisairaanhoidossa jopa 90 % on aliravittuja tai aliravitsemusriskissä Yksipuolinen ruokavalio Yksinäisyys, ruokaa yhdelle?

Aliravitsemus Kotisairaanhoidossa jopa 90 % on aliravittuja tai aliravitsemusriskissä Yksipuolinen ruokavalio Yksinäisyys, ruokaa yhdelle? Ikääntyminen Senioreilla noin kolmasosalla jonkin asteinen mahalaukun limakalvon surkastuminen, joka voi vaikuttaa vitamiinien imeytymiseen Makuaisti ja hajuaisti heikkenevät Huonot hampaat, sopimaton

Lisätiedot

Luun elinkaari. Luusto tarvitsee huolenpitoa koko elämän. ajan. Luustoterveyden ylläpito ja. edistäminen ei vaadi ihmeitä, vaan kyse

Luun elinkaari. Luusto tarvitsee huolenpitoa koko elämän. ajan. Luustoterveyden ylläpito ja. edistäminen ei vaadi ihmeitä, vaan kyse Löytöretki luustoterveyteen Piirros Ilmo Anundi Terveessä luustossa tapahtuu luun hajoamista ja uudelleenrakentumista koko ihmisen elämän ajan. Luun elinkaari Luusto on elävää kudosta, joka uusiutuu läpi

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Huomautus: Seuraavat muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin tehdään sovittelumenettelyn

Lisätiedot

Pienienergiaisen murtuman saaneen potilaan hoitoketju OYS:n alueella

Pienienergiaisen murtuman saaneen potilaan hoitoketju OYS:n alueella Pienienergiaisen murtuman saaneen potilaan hoitoketju OYS:n alueella Maakuntakierrokselle Priorisoidaan eli OYS kirurgian klinikka tutkii ja hoitaa Murtumahoitaja seuloo osastojen potilaat (myöh. dg:lla):

Lisätiedot

ADHD:n Käypä hoito-suositus 2017 Aikuisten ADHD:n lääkehoito. Sami Leppämäki psykiatrian dosentti, psykoterapeutti

ADHD:n Käypä hoito-suositus 2017 Aikuisten ADHD:n lääkehoito. Sami Leppämäki psykiatrian dosentti, psykoterapeutti ADHD:n Käypä hoito-suositus 2017 Aikuisten ADHD:n lääkehoito Sami Leppämäki 12.10.2017 psykiatrian dosentti, psykoterapeutti SIDONNAISUUDET KOLMEN VIIMEISEN VUODEN AJALTA Päätoimi yksityislääkäri Sivutoimet

Lisätiedot

UMIA? Onko sinulla jokin kuvan murtumista, joka on syntynyt kaatumisen, liukastumisen, kompastumisen, matalalta putoamisen (sänky, tuoli),

UMIA? Onko sinulla jokin kuvan murtumista, joka on syntynyt kaatumisen, liukastumisen, kompastumisen, matalalta putoamisen (sänky, tuoli), UMIA? NIKAMAMURTUMA RANNEMURTUMA OLKAVARREN, NILKAN, LANTION, KYLKILUUN, SOLISLUUN MURTUMAT LONKKAMURTUMA Onko sinulla jokin kuvan murtumista, joka on syntynyt kaatumisen, liukastumisen, kompastumisen,

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Sosiaali- ja terveystoimi OPAS KAINUULAISELLE OSTEOPOROOSIPOTILAALLE

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Sosiaali- ja terveystoimi OPAS KAINUULAISELLE OSTEOPOROOSIPOTILAALLE Kainuun maakunta -kuntayhtymä Sosiaali- ja terveystoimi OPAS KAINUULAISELLE OSTEOPOROOSIPOTILAALLE Sisällys Mitä osteoporoosi on? s. 4 Ravitsemus ja osteoporoosi s. 6 Liikunta ja osteoporoosi s. 8 Lääkehoito

Lisätiedot

Novartis Finland Oy. Aclasta-potilasopas osteoporoosin hoidossa

Novartis Finland Oy. Aclasta-potilasopas osteoporoosin hoidossa Novartis Finland Oy Aclasta-potilasopas osteoporoosin hoidossa Tämä potilasopas on tarkoitettu osteoporoosia sairastaville potilaille, joilla on suurentunut luunmurtumariski ja jotka saavat Aclasta-hoitoa.

Lisätiedot

LÖYTÖRETKI LUUSTOTERVEYTEEN

LÖYTÖRETKI LUUSTOTERVEYTEEN LÖYTÖRETKI LUUSTOTERVEYTEEN Luun elinkaari Luusto on elävää kudosta, joka uusiutuu läpi elämän. Luukudos uusiutuu jatkuvasti luun hajoamisen ja luun muodostumisen vuorotellessa. Luusto uusiutuukin kokonaan

Lisätiedot

Nuoren naisurheilijan ylikuormituksen erityispiirteitä Hannele Hohtari 23.10.2010 Ongelmia? Kuukautishäiriöt ja alipainoinen urheilija Rasitusmurtumat Naisurheilijoilla yleisiä, etenkin juoksijoilla Jos

Lisätiedot

OSTEOPOROOSIN OMAHOIDON TUKI

OSTEOPOROOSIN OMAHOIDON TUKI OSTEOPOROOSIN OMAHOIDON TUKI Osteoporoosin hoitoketju -koulutus 22.3.2017 Keski-Suomen keskussairaala Omahoidon koordinaattori Pauliina Tamminen, Suomen Luustoliitto ry SISÄLTÖ Luustoliitto Osteoporoosi

Lisätiedot

Kliininen arviointi ja kliininen tieto mikä riittää?

Kliininen arviointi ja kliininen tieto mikä riittää? Kliininen arviointi ja kliininen tieto mikä riittää? Riittävä tutkimuksen otoskoko ja tulos Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tutkimuksen

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 41 KABERGOLIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON 4.2 Annostus ja antotapa: Seuraava tieto tulee lisätä sopivalla tavalla:

Lisätiedot

Syöpäpotilaan luunhoito

Syöpäpotilaan luunhoito Syöpäpotilaan luunhoito Petteri Hervonen Syöpätautien el, LT Oyl, HYKS Syöpäkeskus 18.4.2018 ja 26.4.2018 Syöpäpotilaan luunhoito Eturauhassyöpäpotilaan luunhoito Hormonaalinen liitännäishoito Levinneen

Lisätiedot

Osteoporoosin hoito tutkimuksen ja pitkän kokemuksen valossa

Osteoporoosin hoito tutkimuksen ja pitkän kokemuksen valossa kättä pidempää Matti J. Välimäki professori, sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri, tutkija HYKS, endokrinologian klinikka Lääkärikeskus Aava matti.valimaki@hus.fi Osteoporoosin hoito tutkimuksen

Lisätiedot

Elivo Ravintolisät. www.elivo.fi. Elivo on kotimainen hyvinvointituoteperhe,

Elivo Ravintolisät. www.elivo.fi. Elivo on kotimainen hyvinvointituoteperhe, Elivo Ravintolisät Elivo on kotimainen hyvinvointituoteperhe, joka on kehitetty kotimaisten eri alojen asiantuntijoiden kanssa huomioiden suomalaisten kuluttajien tarpeet. Elivo-tuotteet löydät apteekista

Lisätiedot

Annostus Ibandronihapon suositeltu annos on 3 mg injektiona laskimoon 15-30 sekunnin kuluessa kolmen kuukauden välein.

Annostus Ibandronihapon suositeltu annos on 3 mg injektiona laskimoon 15-30 sekunnin kuluessa kolmen kuukauden välein. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Bondenza 3 mg injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi esitäytetty ruisku, jossa on 3 ml injektionestettä, sisältää 3 mg ibandronihappoa (vastaten 3,375

Lisätiedot

Suomalaisten D-vitamiinitilanne korjaantumassa

Suomalaisten D-vitamiinitilanne korjaantumassa Tieteessä katsaus verkossa ensin Julkaistu 17.3.2015 www.laakarilehti.fi SUSANNA RAULIO HEINI HYVÄRINEN SUVI M. VIRTANEN Suomalaisten D-vitamiinitilanne korjaantumassa VERTAISARVIOITU D-vitamiinitilanteen

Lisätiedot

Osteoporoosin lääkehoito

Osteoporoosin lääkehoito 47. Osteoporoosin lääkehoito Osteoporoosin lääkehoito Luu on metabolisesti aktiivinen kudos, joka muodostuu orgaanisesta aineksesta (kollageeni, mukopolysakkaridit ja mukoproteiinit) sekä mineraaleista.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää 70 mg alendronihappoa (vastaten 91,363 mg natriumalendronaattitrihydraattia).

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää 70 mg alendronihappoa (vastaten 91,363 mg natriumalendronaattitrihydraattia). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Alendronat Pfizer 70 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 70 mg alendronihappoa (vastaten 91,363 mg natriumalendronaattitrihydraattia).

Lisätiedot

Senioreiden liikunta ja fyysisen toimintakyvyn ylläpito 4.11.2014. Elina Karvinen, toimialapäällikkö Ikäinstituutti www.voimaavanhuuteen.

Senioreiden liikunta ja fyysisen toimintakyvyn ylläpito 4.11.2014. Elina Karvinen, toimialapäällikkö Ikäinstituutti www.voimaavanhuuteen. Senioreiden liikunta ja fyysisen toimintakyvyn ylläpito 4.11.2014 Elina Karvinen, toimialapäällikkö Ikäinstituutti www.voimaavanhuuteen.fi Ikääntymisen vaikutuksia kuntoon ja terveyteen Lihasten massa

Lisätiedot

OSTEOPOROOSIN HOITO TÄNÄÄN

OSTEOPOROOSIN HOITO TÄNÄÄN Marjo Tuppurainen Professori ma. Naistentautien- ja synnytysklinikka, KYS ja Luu- ja rustotutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto OSTEOPOROOSIN HOITO TÄNÄÄN 20.5.2011 Osteoporoosin hoidon kulmakivet Kaatumisten

Lisätiedot

SOPEUTUMISVALMENNUS-KURSSIHAKEMUS 2015

SOPEUTUMISVALMENNUS-KURSSIHAKEMUS 2015 Sivu 1 / 6 SOPEUTUMISVALMENNUS-KURSSIHAKEMUS 2015 Kirjoittakaa vastauksenne selvästi sille varattuun tilaan tai merkitkää x teihin sopivaan vastausvaihtoehtoon Hakijan koko nimi: Syntymäaika ja sosiaaliturvatunnus:

Lisätiedot

LUUNTIHEYSMITTAUS. www.pkssk.fi

LUUNTIHEYSMITTAUS. www.pkssk.fi 1 (5) LUUNTIHEYSMITTAUS Hakusanat/synnyymit: fysilgia, steprsi, luukat, DEXA, DXA, luuntiheys, murtuma, lnkkamurtuma, T-scre, Z-scre, murtumariski, seulnta, D-vitamiini. 1. YLEISTÄ Osteprsi eli luukat

Lisätiedot

Terveelliset elämäntavat

Terveelliset elämäntavat Terveelliset elämäntavat (lyhyt ohje/ Duodecim Terveyskirjasto) Ravinto Kasviksien, hedelmien ja marjojen runsas käyttö Viljatuotteet kuitupitoisia täysjyvävalmisteita Maito- ja lihatuotteet rasvattomina

Lisätiedot

bukkaalinen fentanyylitabletti Effentora_ohjeet annostitrausta varten opas 6.indd :04:58

bukkaalinen fentanyylitabletti Effentora_ohjeet annostitrausta varten opas 6.indd :04:58 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Yksilöllisesti sopiva annos jokaiselle syövän läpilyöntikivuista kärsivälle potilaalle: Viisi Effentora - vahvuutta mahdollistavat yksilöllisen läpilyöntikipujen hoidon Ohjeet

Lisätiedot

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Tiedon tulva, esimerkkinä pneumonia Googlesta keuhkokuume-sanalla

Lisätiedot

Suorakaiteen muotoinen, valkoinen tai vaalea tabletti, jonka toisella puolella on luun kuva ja toisella puolella merkintä '270'.

Suorakaiteen muotoinen, valkoinen tai vaalea tabletti, jonka toisella puolella on luun kuva ja toisella puolella merkintä '270'. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI FOSAVANCE 70 mg/5600 IU tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 70 mg alendronihappoa natriumalendronaattitrihydraattina ja 140 mikrogrammaa (5600

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Luuston tehtävät Luuston rakenne Luuston muodostuminen ja uusiutuminen Luuston ja hampaiden hyvän huollon merkitys Luustoterveyden kulmakivet

SISÄLTÖ. Luuston tehtävät Luuston rakenne Luuston muodostuminen ja uusiutuminen Luuston ja hampaiden hyvän huollon merkitys Luustoterveyden kulmakivet LUUSTO 2018 SISÄLTÖ Luuston tehtävät Luuston rakenne Luuston muodostuminen ja uusiutuminen Luuston ja hampaiden hyvän huollon merkitys Luustoterveyden kulmakivet LUUSTON TEHTÄVÄT Tukiranka Hampaat (syöminen)

Lisätiedot

Sh, reuma- ja luustohoitaja Anne Kosonen Lahden kaupunki 19.5.2015

Sh, reuma- ja luustohoitaja Anne Kosonen Lahden kaupunki 19.5.2015 Sh, reuma- ja luustohoitaja Anne Kosonen Lahden kaupunki 19.5.2015 Taustaa Lahti n. 100 000 asukasta Lahden kaupunki: Pääterveysasema/ vaativa perusterveydenhoito, väestöpohja n. 10 000 sekä Itäinen lähiklinikka

Lisätiedot

Mitä ikääntyessä tapahtuu?

Mitä ikääntyessä tapahtuu? Mitä ikääntyessä tapahtuu? Hormonitoiminta, aineenvaihdunta, kehonkoostumus Joni Keisala ODL Liikuntaklinikka Hormonitoiminta Endokriininen järjestelmä Hormonaalinen toiminta perustuu elimiin ja kudoksiin,

Lisätiedot

KIISTELTY D-VITAMIINI?

KIISTELTY D-VITAMIINI? KIISTELTY D-VITAMIINI? Apteekkari, FaT Risto Kanerva Humaliston Apteekki 10.3.2014 RISTO KANERVA Koulutus: proviisori 1987, farmasian tohtori 1998, Helsingin yliopisto Työkokemus: Humaliston apteekki,

Lisätiedot

Senshio 60 mg kalvopäällysteinen tabletti, Shionogi Limited.

Senshio 60 mg kalvopäällysteinen tabletti, Shionogi Limited. Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Ospemifeeni Pirjo Inki / Kirjoitettu 4.11.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Senshio 60 mg kalvopäällysteinen tabletti, Shionogi Limited. Ospemifeeni on

Lisätiedot

Potilasesite. Jinarc (tolvaptaani)

Potilasesite. Jinarc (tolvaptaani) Jinarc (tolvaptaani) Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista.

Lisätiedot

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus. Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi

Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus. Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi 2015 1 Ravitsemustilan merkitys ikääntyneelle Ylläpitää terveyttä, toimintakykyä ja lihaskuntoa

Lisätiedot

OSTEOPOROOSIN LÄÄKEHOITO KEHITTYY. Olli Simonen Erikoislääkäri, Suomen Osteoporoosiyhdistyksen puheenjohtaja

OSTEOPOROOSIN LÄÄKEHOITO KEHITTYY. Olli Simonen Erikoislääkäri, Suomen Osteoporoosiyhdistyksen puheenjohtaja OSTEOPOROOSIN LÄÄKEHOITO KEHITTYY Olli Simonen Erikoislääkäri, Suomen Osteoporoosiyhdistyksen puheenjohtaja OSTEOPOROOSI ON MURTUMATAUTI (OSTEOPOROOSIN HEIKENTÄMÄ LUU MURTUU TAVALLISTA HERKEMMIN) OSTEOPOROOSIMURTUMA

Lisätiedot

FORSTEO 20 mikrogrammaa/80 mikrolitraa, injektioneste, liuos esitäytetyssä kynässä.

FORSTEO 20 mikrogrammaa/80 mikrolitraa, injektioneste, liuos esitäytetyssä kynässä. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI FORSTEO 20 mikrogrammaa/80 mikrolitraa, injektioneste, liuos esitäytetyssä kynässä. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi annos sisältää 20 mikrogrammaa teriparatidia. Yksi

Lisätiedot

Liikunta liikuttaa aivoja. Tommi Vasankari UKK-instituutti Aivoliiton juhlaseminaari

Liikunta liikuttaa aivoja. Tommi Vasankari UKK-instituutti Aivoliiton juhlaseminaari Liikunta liikuttaa aivoja Tommi Vasankari UKK-instituutti Aivoliiton juhlaseminaari 22.3.2017 Sisältö Mitä ymmärretään liikunnalla : Fyysinen aktiivisuus Varsinainen liikunta Aivoterveys, johon liikunnalla

Lisätiedot

XGEVA. (denosumabi) POTILASOPAS

XGEVA. (denosumabi) POTILASOPAS XGEVA (denosumabi) POTILASOPAS SISÄLLYS Sisällysluettelo 2 Miksi saat XGEVAa 3 Ennen XGEVA-hoitoa sekä hoidon aikana 5 Raskaus ja imetys 8 XGEVAn haittavaikutukset 8 Mitä on hyvä muistaa 10 Anna tämä kortti

Lisätiedot

Luu ja luuntiheys; luustomuutokset NF1:ssä. Tommi Kuorilehto LT 19.8.2006. Sisältöä

Luu ja luuntiheys; luustomuutokset NF1:ssä. Tommi Kuorilehto LT 19.8.2006. Sisältöä Luu ja luuntiheys; luustomuutokset NF1:ssä Tommi Kuorilehto LT 19.8.2006 Sisältöä Luu kudoksena rakenne, solut, muut rakenneosat luun kehitys toimintaa Luuntiheys määrittely, merkitys osteoporoosi D-vitamiini

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Annostus Ibandronihapon suositeltu annos on 3 mg injektiona laskimoon 15 30 sekunnin kuluessa kolmen kuukauden välein.

VALMISTEYHTEENVETO. Annostus Ibandronihapon suositeltu annos on 3 mg injektiona laskimoon 15 30 sekunnin kuluessa kolmen kuukauden välein. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ibandronic acid Actavis 3 mg injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi esitäytetty ruisku, jossa on 3 ml injektionestettä, sisältää 3 mg

Lisätiedot

Murtumapotilaille mahdollisuus uuden murtuman ehkäisyyn, miten palveluketju toimii Etelä- Pohjanmaalla?

Murtumapotilaille mahdollisuus uuden murtuman ehkäisyyn, miten palveluketju toimii Etelä- Pohjanmaalla? Murtumapotilaille mahdollisuus uuden murtuman ehkäisyyn, miten palveluketju toimii Etelä- Pohjanmaalla? Heli Latva-Nikkola murtumapotilaiden kuntoutusohjaaja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri/ Seinäjoen

Lisätiedot

Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa

Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa Tanja Laitinen, LL Wiitaunioni, Viitasaaren terveyskeskus 27.10.2016 Sidonnaisuudet Tampereen lääketiedepäivien osallistumismaksu,

Lisätiedot

AIKUISEN LUUSTOSAIRAAN HOITOPOLKU TURUSSA

AIKUISEN LUUSTOSAIRAAN HOITOPOLKU TURUSSA AIKUISEN LUUSTOSAIRAAN HOITOPOLKU TURUSSA Tähän oppaaseen on koottu tiivistetysti tietoa luustosta sekä luuston yleisimmästä sairaudesta, osteoporoosista. Oppaan tarkoituksena on antaa Sinulle perustietoa

Lisätiedot

Lääkäreille ja apteekkihenkilökunnalle lähetettävät tiedot Bupropion Sandoz 150 mg ja 300 mg säädellysti vapauttavista tableteista

Lääkäreille ja apteekkihenkilökunnalle lähetettävät tiedot Bupropion Sandoz 150 mg ja 300 mg säädellysti vapauttavista tableteista Lääkäreille ja apteekkihenkilökunnalle lähetettävät tiedot Bupropion Sandoz 150 mg ja 300 mg säädellysti vapauttavista tableteista Valmisteyhteenveto on luettava huolellisesti ennen Bupropion Sandoz -valmisteen

Lisätiedot

Muisti ja liikunta. Iiris Salomaa, ft YAMK

Muisti ja liikunta. Iiris Salomaa, ft YAMK Muisti ja liikunta Iiris Salomaa, ft YAMK 19.4.2016 3.11.2016 Liikunta toimintakykyisyyden edistäjänä Fyysisiä vaikutuksia mm: Selviytyminen päivittäisistä arjen askareista Liikuntakykyisyys: lihasvoima,

Lisätiedot