Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde"

Transkriptio

1 Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto

2 Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu Hankintasopimuskausi Ei hankintalain sääntelyssä, yleiset periaatteet ja osin oikeuskäytäntö velvoittavat. Ei hankintalain sääntelyssä, noudatetaan sopimusoikeuden periaatteita. Tulkinta laajentunut osin hankintasääntelyyn oikeuskäytännön myötä Katariina Huikko Lakimies Kuntaliitto

3 9 luku: Hankinnan valmistelu, tarjouspyyntö ja hankinnan kohteen kuvaus 65 : Markkinakartoitus Uusi! 66 : Ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Uusi! : Tarjouspyyntö, tarjouspyynnön sisältö, tarjouspyynnön asettaminen ehdokkaiden ja tarjoajien saataville, ehdokkaille osoitettu kutsu 71 : Hankinnan kohteen kuvaus 72 : Merkkien käyttö hankinnan kohteen kuvauksessa 73 : Testausraportit, sertifikaatit ja muu tekninen selvitys 74 : Tarjouksen ja osallistumishakemuksen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen 75 : Hankintasopimuksen jakaminen osiin Uusi! 76 : Vaihtoehtoiset ja rinnakkaiset tarjoukset 77 : Alihankinta 78 : Alihankkijoiden poissulkeminen Uusi! Katariina Huikko Lakimies Kuntaliitto

4 10 luku: Ehdokkaiden ja tarjoajien valinta sekä tarjouksen valinta : Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen valinta 94 : Liityntä hankinnan kohteeseen Uusi! 95 : Elinkaarikustannukset Uusi! 96 : Poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset 97 : Hankintayksikön antaman tuen huomioiminen tarjousten vertailussa 98 : Hankintasopimuksen erityisehdot Katariina Huikko Lakimies Kuntaliitto

5 Markkinakartoitus Hankintayksikkö voi tehdä markkinakartoituksen hankinnan valmistelua varten ennen hankintamenettelyn aloittamista» HY voi antaa tietoa toimittajille tulevaa hankintaa koskevista suunnitelmistaan ja vaatimuksistaan» Markkinakartoituksessa HY voi käyttää riippumattomia asiantuntijoita, muita viranomaisia tai toimittajia.» Neuvoja voidaan käyttää apuna hankintamenettelyn suunnittelussa ja toteuttamisessa, mutta neuvojen käyttäminen ei saa johtaa kilpailun vääristymiseen taikka avoimuuden ja syrjimättömyyden vaarantumiseen Katariina Huikko Lakimies Kuntaliitto

6 Ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Jos ehdokas, tarjoaja tai tarjoajaan liittyvä yritys on osallistunut hankinnan valmisteluun, on HY:n varmistettava, että tämä ei vääristä kilpailua.» HY:n toimitettava muille ehdokkaille ja tarjoajille tieto, jonka hankinnan valmisteluun osallistunut toimittaja on saanut hankinnan valmistelussa tai joka on valmisteluun osallistumisen tulosta.» Varattava riittävä määräaika tarjousten jättämiselle. Toimittajan saa sulkea pois tarjouskilpailusta vain, jos ei ole muita keinoja varmistaa tasapuolisuutta.» Ennen poissulkemista annettava mahdollisuus osoittaa, ettei sen osallistuminen hankinnan valmisteluun ole johtanut tasapuolisen ja syrjimättömän hankintamenettelyn vaarantumiseen.» Poissulkemispäätös on perusteltava Katariina Huikko Lakimies Kuntaliitto

7 Hankinnan kohteen kuvaus Hankinnan kohdetta kuvaavat määritelmät on esitettävä hankinta-asiakirjoissa ja niissä on vahvistettava rakennusurakoilta, palveluilta ja tavaroilta vaadittavat ominaisuudet. Määritelmien on mahdollistettava yhtäläiset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun, eivätkä ne saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua julkisissa hankinnoissa. Kun hankinnan kohde on tarkoitettu luonnollisten henkilöiden käyttöön on hankinnan kohteen määrittely laadittava siten, että otetaan huomioon esteettömyys vammaisille käyttäjille tai kaikkien käyttäjien vaatimukset täyttävä suunnittelu

8 Merkkien käyttö hankinnan kohteen kuvauksessa HY voi hankinnan kohteen kuvauksessa, tarjouspyynnössä esitettyjen kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteissa tai sopimuksen toteuttamisen ehdoissa vaatia tiettyä merkkiä näytöksi siitä, että hankinnan kohde vastaa vaadittuja ympäristöominaisuuksia, sosiaalisia ominaisuuksia tai muita ominaisuuksia.» Merkin vaatimukset koskevat ainoastaan perusteita, jotka liittyvät hankinnan kohteeseen ja soveltuvat sen ominaisuuksien määrittelemiseen» Merkin vaatimukset perustuvat puolueettomasti todennettavissa oleviin ja syrjimättömiin perusteisiin» Merkit vahvistetaan avoimessa menettelyssä» Kaikkien on mahdollista saada ko. merkki» Merkille asetetut vaatimukset laatii kolmas osapuoli, jonka suhteen merkkiä hakeva ei voi käyttää ratkaisevaa määräysvaltaa Katariina Huikko Lakimies Kuntaliitto

9 Hankinnan jakaminen osiin HY voi tehdä hankintasopimuksen erillisinä osina ja määritellä kyseisten osien koon ja kohteen.» Vrt. hankinnan pilkkominen (25 ) Jos HY ei jaa hankintasopimusta osiin, sen on kerrottava päätöstä koskevat perustelut hankinta-asiakirjoissa, hankintapäätöksessä tai erillisessä kertomuksessa HY:n ilmoitettava, voiko tarjouksia antaa yhdestä tai useammasta osasta HY voi rajoittaa kuinka moneen osaan tarjoajan tarjous voi tulla valituksi» HY:n tulee ilmoittaa säännöt, joilla ratkaistaan tilanne, jossa tarjoajan tarjous tulisi valituksi useampaan osaan kuin ilmoitettuun enimmäismäärään Hy voi yhdistää useamman osan samaan sopimukseen» Ilmoitettava hankintailmoituksessa, mitkä osat tai osien ryhmät voidaan yhdistää Katariina Huikko Lakimies Kuntaliitto

10 Alihankinta Jos palvelu tai rakennusurakka toteutetaan HY:n välittömässä valvonnassa olevassa tilassa, HY:n on velvoitettava valittu tarjoaja ilmoittamaan kohteen suorittamiseen osallistuvat alihankkijat yhteystietoineen.» HY:lle on ilmoitettava tällaisissa alihankkijoissa tapahtuvat muutokset hankintasopimuskauden aikana. HY voi laajentaa ilmoitusvelvollisuuden» Muihin hankintasopimuksiin» Pidemmälle alihankintaketjuun HY voi vaatia, että tarjoaja tai ryhmittymän jäsen toteuttaa itse tietyt kriittiset tehtävät Alihankkijoiden poissulkeminen Katariina Huikko Lakimies Kuntaliitto

11 Laatu hankinnoissa Laatuun liittyvät näkökohdat ovat korostuneet direktiivissä ja hankintalain valmistelussa Laatu hankinnoissa:» Tarjoajaa koskevat soveltuvuusehdot (onko tarjoajalla edellytykset tarjota kohdetta)» Kohteen vähimmäislaatuvaatimukset (laatutaso asetetaan näiden avulla tarkoituksenmukaiselle tasolle huomioiden esim. lainsäädännön vaatimukset)» Hankinnan laadulliset vertailuperusteet (ns. lisälaatua koskevat vaatimukset, joita voidaan vertailla ja pisteyttää hinnan ohella)» Laatua koskevat sopimusehdot (perustuvat kilpailutuksen ehtoihin, sopimusehdot ohjaavat toimintaa ja laatua sopimuskaudella) Katariina Huikko Lakimies Kuntaliitto

12 Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen valinta Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteet» Halvin hinta» Edullisimmat kustannukset» Paras hinta-laatusuhde Laatuun liittyvät vertailuperusteet Jos käyttää perusteena halvinta hintaa muussa kuin tavarahankinnassa, pitää kertoa tätä koskevat perustelut hankinta-asiakirjoissa, hankintapäätöksessä tai erillisessä kertomuksessa» Ts. pitää kuvata asiakirjoissa, miten laatu on huomioitu hankinnassa Käänteinen kilpailutus mahdolliseksi Katariina Huikko Lakimies Kuntaliitto

13 Elinkaarikustannukset HY voi käyttää perusteena elinkaarikustannuksia Elinkaarikustannukset ovat HY:lle tai muille hankinnan kohteen käyttäjille aiheutuneet kustannukset» Hankintakustannukset» Käyttökustannukset» Huoltokustannukset» Kierrätys- tai jätevaiheen kustannukset Ulkoisista ympäristövaikutuksista aiheutuvat ja hankinnan kohteeseen sen elinkaaren aikana liittyvät kustannukset, jos niiden rahallinen arvo voidaan määrittää ja tarkistaa» Edellytyksiä määrittämiselle Katariina Huikko Lakimies Kuntaliitto

14 Hankintasopimuksen erityisehdot HY voi asettaa hankintasopimuksen toteuttamiselle erityisehtoja edellyttäen, että ehdot liittyvät hankinnan kohteeseen.» Ehdot voivat liittyä hankinnan taloudellisiin ja sosiaalisiin sekä innovaatio-, ympäristö- ja työllisyysnäkökohtiin. Hankintasopimuksen erityisehdoista on ilmoitettava hankintailmoituksessa, neuvottelukutsussa tai tarjouspyyntöasiakirjoissa. Valtion keskushallintoviranomaisen ja tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan välisen hankintasopimukseen on otettava ehto, jonka mukaan Suomessa toteutettavassa hankintasopimukseen sisältyvässä työssä on noudatettava vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa työssä.» Myös muissa HY:issä kun kyseessä rakennusurakkaa koskeva hankintasopimus Katariina Huikko Lakimies Kuntaliitto

15 Kiitos!

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN?

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Julius Parikka OTM, Legal Counsel Lakipalveluyritys Fondia Oy Panu Pökkylä OTK, Nordic Legal Counsel, Canon Oy SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Edilex 2011/5 Artikkeli,

Lisätiedot

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh TYÖMINISTERIÖ Sopijaosapuolet Palvelun myyjä PUITESOPIMUSPOHJA LIITE 3 1) Nimi (Ytunnus) Osoite mahdollinen yhteyshenkilö ja puh Palvelun ostaja 2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite

Lisätiedot

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Virallinen lehti nro L 095, 21/04/1993 s. 0029-0034 Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 12

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto hyv. 2.3.2015 19 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HANKINTASTRATEGIA. Johdanto

Kaupunginvaltuusto hyv. 2.3.2015 19 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HANKINTASTRATEGIA. Johdanto 1 Kaupunginvaltuusto hyv. 2.3.2015 19 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HANKINTASTRATEGIA Johdanto Riihimäen kaupungin hankintastrategia perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymään kaupunkistrategiaan, jossa on määritelty

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja -2 Läsnäolijat... 1 48 Asikkalan ja Vesikansan kotihoidon kilpailutus... 2 Pykälän liite: LIITE 1Hankintaoikaisuvaatimus... 7 9998 Oikaisuvaatimusohjeet...

Lisätiedot

Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279086-2011:text:fi:html

Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279086-2011:text:fi:html Komissio - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Avoin menettely 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279086-2011:text:fi:html B-Bryssel: Rinnakkaiset

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Pk-yritysten osallistuminen, kokemukset ja näkemykset julkisissa hankinnoissa

Pk-yritysten osallistuminen, kokemukset ja näkemykset julkisissa hankinnoissa Pk-yritysten osallistuminen, kokemukset ja näkemykset julkisissa hankinnoissa Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 54/2014 ANTTI NEIMALA JORMA SAARIKETO Pk-yritysten osallistuminen, kokemukset

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, L 211/94 Euroopan unionin virallinen lehti 14.8.2009 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä

Lisätiedot

LAAJAKAISTAHANKKEEN KUSTANNUSTEN JA TULOJEN RAPORTOINTI

LAAJAKAISTAHANKKEEN KUSTANNUSTEN JA TULOJEN RAPORTOINTI Ohje 1 (6) 4.4.2013 LAAJAKAISTAHANKKEEN KUSTANNUSTEN JA TULOJEN RAPORTOINTI 1. Tarkoitus ja sisältö Laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain (1186/2009) mukaan rakennettavien viestintäverkkojen

Lisätiedot

Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012

Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012 Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012 Tuetun työllistämisen palvelusetelihanke Erno Säisänen Yleistä... 1 Tarkasteltavat työllistymisen

Lisätiedot

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella Virallinen lehti nro L 257, 19/10/1968 s. 0002-0012 Suomenk. erityispainos

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (26) Sisällysluettelo 1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 3 YLEISTÄ... 5 3.1 YTM-asetuksen tavoite... 5 3.2 YTM-asetuksen soveltaminen... 6 3.3 Ehdottaja vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 16/2013

Määräykset ja ohjeet 16/2013 Määräykset ja ohjeet 16/2013 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro FIVA 4/01.00/2011 Antopäivä 17.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN SONERA PUHEKAISTA -PALVELUN LAINMUKAISUUTTA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN SONERA PUHEKAISTA -PALVELUN LAINMUKAISUUTTA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 29.10.2003 629/543/2003 TeliaSonera Finland Oyj Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject Sonera Puhekaista -palvelu VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN SONERA PUHEKAISTA

Lisätiedot

Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Matti I.Niemi 2. tarkastaja: KTT Helena Sjögrén

Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Matti I.Niemi 2. tarkastaja: KTT Helena Sjögrén Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Piia Koskinen KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN TIEDONANTOVELVOLLISUUS KÄYTETYN ASUNNON KAUPASSA Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot