HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN LAKISÄÄTEISTEN VAKUUTUSTEN KILPAI- LUTTAMINEN JA KUNNAN RYHTYMINEN SIJAISMAKSAJAKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN LAKISÄÄTEISTEN VAKUUTUSTEN KILPAI- LUTTAMINEN JA KUNNAN RYHTYMINEN SIJAISMAKSAJAKSI"

Transkriptio

1 Kaakkois-Suomen kunnat / kuntayhtymät HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN LAKISÄÄTEISTEN VAKUUTUSTEN KILPAI- LUTTAMINEN JA KUNNAN RYHTYMINEN SIJAISMAKSAJAKSI Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain mukainen tukitoimi vaikeavammaiselle henkilölle. Yksi henkilökohtaisen avun järjestämistavoista on ns. työnantajamalli, jossa avustettava henkilö tai hänen edustajansa toimii työnantajana. Työnantajamalli on käytännössä laajasti käytössä oleva tapa järjestää henkilökohtainen apu vaikeavammaiselle henkilölle. Työnantajamallissa avustettava / hänen edustajansa vastaa lähtökohtaisesti itse kaikista työnantajavelvoitteista, kuten työsopimuksen tekemisestä, palkanlaskennan järjestämisestä, lakisääteisistä työnantajamaksuista ja vakuutuksista sekä työterveyshuollon järjestämisestä. Kunta korvaa vaikeavammaiselle henkilölle edellä kuvatuista velvoitteista aiheutuvat kustannukset vammaispalvelulain 9 :n perusteella. Henkilökohtaisen avun ohjaus ja neuvonta (Henkilökohtaisen avun keskus) sekä avustajien palkanlaskentapalvelut hoidetaan nykyisin keskitetysti Kaakkois-Suomen alueella. Jokainen avustettava / työnantaja valitsee kuitenkin edelleen itse vakuutusyhtiön, jossa työantajavelvoitteisiin perustuvat vakuutukset järjestetään. Työnantajavelvoitteisiin perustuvat vakuutukset olisi tarkoituksenmukaista keskittää siten kuin palkanlaskentapalveluiden osalta keskittäminen on jo toteutettu. Vakuutusten järjestämiseen liittyvät tehtävät voitaisiin hoitaa keskitetysti, ja saavutettavissa olisi merkittäviä synergiaetuja. Tämä mahdollistaisi selviä säästöjä vakuutuksiin liittyvissä hallinnointikustannuksissa. Työnantajan lakisääteisiä vakuutuksia ovat työeläke- ja työtapaturmavakuutus. Lisäksi Heta-liittoon kuuluvan työnantajan tulee ottaa työntekijälleen ryhmähenkivakuutus henkilökohtaisia avustajia koskevan työehtosopimuksen mukaisesti. Vakuutusten keskittäminen edellyttää, että kunta ryhtyy edellä mainittujen vakuutusten sijaismaksajaksi työnantajan sijaan. Niiltä osin kuin kunnan järjestämisvastuu vammaispalvelulain mukaisista palveluista on siirretty kuntayhtymälle, sijaismaksajana toimisi kuntayhtymä. 1. Lakisääteisen työeläkevakuutuksen keskittäminen ja sopimuksen tekeminen Vammaispalvelulain mukaiset henkilökohtaiset avustajat ovat työsuhteessa avustettavaan, joka on myös velvollinen järjestämään työntekijänsä eläketurvan. Eläketurvan maksajana toimii kuitenkin järjestämisvastuussa oleva kunta. 1

2 Työeläkevakuutusmaksut määräytyvät työntekijän eläkelain perusteella (TyEL 153 ). Eri eläkevakuutusyhtiöt eivät näin ollen kilpaile eläkevakuutuksen hinnalla. Tosiasiallisia työeläkkeen järjestämiseen liittyviä vakuutusmaksuja voivat kuitenkin vähentää ns. hyvitysmaksut, joita eläkeyhtiöt voivat jakaa sopimusasiakkailleen. Hyvityksen määrä perustuu yhtiön vakavaraisuusluokitusten lisäksi muun ohella siihen, millaisia rahasto-osuuksia asiakkaalla on yhtiössä. Aina vuoteen 2006 saakka Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera (jälj. Etera) on vastannut ainoana eläkeyhtiönä LEL- ja TaEL -eläketurvasta. Tuona aikana kunnille kertyi Eteraan LEL -maksuihin perustuneita eläkerahastoja etenkin rakennusalan ja metsäalan työntekijöiden vakuuttamisesta. Valtakunnallisesti kunnille Eteraan kertyneiden rahastojen määrä on yhteensä noin 102 miljoonaa euroa. Esimerkiksi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (jälj. Eksote) jäsenkuntien yhteinen rahasto-osuus Eteran rahastoissa on noin 1,8 milj. euroa. LEL:n aikaiset kunnille mahdollisesti kertyneet rahastot ovat jääneet hyödyntämättä, koska kuntien työntekijät ovat vuoden 2006 jälkeen olleet vakuutettuina Kuntien eläkevakuutuksessa (Kevassa). Mikäli kunta toimii sijaismaksajana esimerkiksi vaikeavammaisen henkilön avustajan työeläkevakuutusten osalta, voi kunta ottaa vakuutuksen mistä tahansa valitsemastaan yhtiöstä. Tämä mahdollistaa kunnille edellä viitattujen LEL:n aikana kertyneiden rahastojensa hyödyntämisen vakuutusmaksujen alennuksina (hyvitysmaksuina), mikäli kunta järjestää avustajan eläketurvan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eterassa. Kunnat / kuntayhtymät voivat tehdä työeläkevakuutusta koskevan sijaismaksajuuteen perustuvan vakuutussopimuksen valitsemastaan vakuutusyhtiöstä. Jos halutaan, että kuntayhtymä voi sijaismaksajan ominaisuudessa hyödyntää jäsenkuntiensa nimillä olevia rahasto-osuuksia hyvitysmaksuina, on rahasto-osuuksiin perustuvat oikeudet siirrettävä jäsenkunnilta kuntayhtymälle. 2. Työtapaturma- ja ryhmähenkivakuutusten keskittäminen ja yhteiskilpailutukseen osallistuminen Mikäli avustajien työtapaturma- ja ryhmähenkivakuutukset järjestetään Kaakkois-Suomen alueella keskitetysti sijaismaksajajärjestelyin, tulee työtapaturma- ja ryhmähenkivakuutukset kilpailuttaa hankintalainsäädännön mukaisesti. Kilpailutus voidaan toteuttaa samaa mallia hyödyntäen, jolla avustajien palkkahallinnon kilpailutus palvelujen keskittämisen yhteydessä toteutettiin. Kilpailutuksen käytännön toteutuksen osalta ehdotetaan seuraavaa: 1. Hankintamenettelystä vastaa Kaakkois-Suomen kuntien (ja kuntayhtymien) puolesta Etelä- Karjalan hankintapalvelut. 2. Hankintamuotona käytetään avointa menettelyä, jossa kaikki halukkaat voivat tehdä tarjouksen. 3. Kunnat / kuntayhtymät voivat vaikuttaa palvelujen tuottajan valintaan kuten avustajien palkkahallinnon kilpailutuksessa toimittiin. Kuntia edustava arviointiryhmä osallistuu omalta osaltaan tarjouspyynnön valmisteluun ja tarjousten arviointiin. 4. Arviointiryhmä valmistelee palvelujen hankkimista koskevan esityksen, minkä esityksen perusteella Etelä-Karjalan hankintapalvelut tekee hankintapäätöksen ja puitesopimuksen valituksi tulleen palveluntuottajan kanssa. Liittyminen yhteiskilpailutukseen edellyttää sitoutumista kilpailutuksen kautta valittuun palveluntuottajaan. Jotta kunta voi ostaa tämän tarjouskilpailun perusteella palveluja, sen tulee lisäksi val- 2

3 tuuttaa Etelä-Karjalan hankintapalvelut hoitamaan hankintaprosessin eri vaiheet sekä tekemään puolestaan palvelua koskevan hankintapäätöksen ja -sopimuksen. Päätöksiä yhteiskilpailutukseen osallistumisesta ja sen tuloksiin sitoutumisesta toivotaan mennessä. Kilpailutus aloitetaan, kun kaikki yhteishankintaan osallistuvat kunnat ovat tehneet asiaa koskevan päätöksen. 3. Vakuutusten kilpailuttamisen, keskittämisen ja sijaismaksajuuden hyödyt Hyvinvointivaikutukset: - Kaakkois-Suomen henkilökohtaisten avustajien työnantajat saavat yhdenmukaista palvelua. - Henkilökohtaisten avustajien työnantajien ei itse tarvitse kilpailuttaa vakuutuksia. - Työnantajien ei tarvitse tehdä sopimuksia vakuutusyhtiöiden kanssa (kunta sopijaosapuoli). - Työnantajien ei tarvitse itse maksaa ensin vakuutusmaksuja ja anoa sen jälkeen korvausta kunnalta (kunta sijaismaksajana). - Vakuutuksille on yksinkertaiset tilitoimiston kanssa sovitut käytännöt, mikä helpottaa työnantajana toimimista. Kustannushyödyt: - Kilpailuttamisella saavutettavat edut vakuutusmaksuissa. - Työajan säästyminen, kun kuntaan tulevien vakuutuslaskujen lukumäärä vähenee olennaisesti. - Palkkahallintoa hoitavan tilitoimiston työn helpottuminen ja kustannusten aleneminen, kun avustajien palkkatietoja lähetetään vain yhteen tai kahteen vakuutusyhtiöön (nykyään vakuutukset monissa eri yhtiöissä) ja vakuutusten maksatus hoituu kuntakohtaisella sopimuksella. 4. Toimenpide-esitys kunnille/kuntayhtymille Socom Oy esittää Kaakkois-Suomen kunnille, että ne: 1. Tekevät päätöksen ryhtyä avustajien työeläke- ja työtapaturma sekä ryhmähenkivakuutusten sijaismaksajaksi. 2. Sitoutuvat hankkimaan avustajien työnantajilta valtuutuksen ryhtyä vakuutusten sijaismaksajaksi. 3. Hankkivat henkilökohtaisten avustajien työeläkevakuutuksen valitsemastaan yhtiöstä. 4. Osallistuvat työtapaturma- ja ryhmähenkivakuutusten kilpailuttamiseen ja valtuuttavat Etelä-Karjalan hankintapalvelut edustamaan niitä vakuutusten kilpailutuksessa. 5. Antavat Etelä-Karjalan hankintapalveluille oikeuden tehdä hankintapäätös ja -sopimus työtapaturma- ja ryhmähenkivakuutuksista saatujen tarjousten perusteella ja arviointiryhmän esitykseen perustuen, sekä sitoutuvat noudattamaan kilpailutuksen tuloksen perusteella tehtyä sopimusta. 6. Päättävät edustajansa nimeämisestä arviointiryhmään. Tarja Myllärinen Toimitusjohtaja Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy 3

4 Lisätietoja vakuutusten kilpailutuksesta antaa: Pirkko Haikara Kehittämissuunnittelija Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy puh JAKELU: Eksote Haminan kaupunki Imatran kaupunki Kotkan kaupunki Kouvolan kaupunki Miehikkälän kunta Pyhtään kunta Virolahden kunta 4

5 Liite 1. Kuntia edustavan arviointiryhmän kokoonpano: Riitta Hakoma, Eksote Tiina Kirmanen, Imatra Ritva-Liisa Juntunen, Kouvola Sirpa Holm, Pyhtää Marjut Chydenius, Kaakon kaksikko Timo Hokkanen, Kotka Merja Niemelä, Hamina Veera Lavikkala, Etelä-Karjalan hankintapalvelut Pirkko Haikara, Socom, Kaakkois-Suomen vammaistyön kehittämisverkosto 5

Henkilökohtaisten avustajien lakisääteinen työtapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus

Henkilökohtaisten avustajien lakisääteinen työtapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ A 11/2012 Henkilökohtaisten avustajien lakisääteinen työtapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Veera Lavikkala puh.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti

HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE Kaakkois-Suomen kuntien (Eksote,

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

TIEDOTE HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJALLE

TIEDOTE HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJALLE Päivitetty 27.6.2014 TIEDOTE HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJALLE Olette saaneet vammaispalvelutoimistosta päätöksen henkilökohtaisesta avusta työnantajamallilla. Tämä tarkoittaa, että te, teidän omaisenne

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut 1.3.2012 1 Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut Kirkkonummen perusturva pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön mukaisesti vammaisten henkilökohtaisen avustajien palkanlaskentapalveluista,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Kaakon SOTE-INTO Kupera osahanke Kaakkois-Suomen vanhus- ja vammaistyön

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden henkilökohtaisten avustajien työterveyshuollon korvausten hakeminen ja maksaminen

Vaikeavammaisten henkilöiden henkilökohtaisten avustajien työterveyshuollon korvausten hakeminen ja maksaminen Terveysosasto Dno 3/310/2014 Terveydenhuoltoryhmä Työterveyshuoltotiimi 15.5.2014 Vaikeavammaisten henkilöiden henkilökohtaisten avustajien työterveyshuollon korvausten hakeminen ja maksaminen 1 Johdanto

Lisätiedot

Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista

Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista Heta Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Hämeenkatu 3 a 20500 TURKU Valtioneuvoston oikeuskansleri Snellmaninkatu 1 A, Helsinki Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista

Lisätiedot

MUISTIO 10.3.2014 Turun kaupungin vammaispalvelu Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun järjestäminen laittomasti

MUISTIO 10.3.2014 Turun kaupungin vammaispalvelu Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun järjestäminen laittomasti 1 (9) MUISTIO 10.3.2014 Turun kaupungin vammaispalvelu Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun järjestäminen laittomasti Laati: Heta-Liitto ry, lakimies Jukka Kumpuvuori (jukka.kumpuvuori@hetaliitto.fi,

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana

Kotitalous työnantajana Vakuuta vaivatta Eterassa Kotitalous työnantajana Hyödy Eteran asiakkuudesta Ajantasaiset maksut ja alennukset Osaava palvelu ja joustava asiointi Kätevät laskurit työnantajan ajan apuna Vaivattomat verkkopalvelut.

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana työeläkevakuutus vaivatta Eterasta

Kotitalous työnantajana työeläkevakuutus vaivatta Eterasta Kotitalous työnantajana työeläkevakuutus vaivatta Eterasta Kotitaloustyönantajan maksut pähkinänkuoressa 2010 Työeläkevakuutusmaksun lisäksi yksityisen työnantajan lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI Päivitetty 10.3.2014 Sisällysluettelo HENKILÖKOHTAISEN AVUN TYÖNANTAJUUDEN ALKAESSA... 4 I VAIHE... 4 1 AVUSTAJAN HANKINTA, TYÖSOPIMUS JA VAKUUTUKSET,... 4 LAKISÄÄTEINEN

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 28.05.2015 18:00-18:50 PAIKKA Virolahden kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana työeläkevakuutus vaivatta Eterasta

Kotitalous työnantajana työeläkevakuutus vaivatta Eterasta Kotitalous työnantajana työeläkevakuutus vaivatta Eterasta 1 Kotitaloustyönantajan maksut pähkinänkuoressa 2009 Työeläkevakuutusmaksun lisäksi yksityisen työnantajan lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 4 1 (10) NEUVOTTELUKUNTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 4 1 (10) NEUVOTTELUKUNTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 4 1 (10) NEUVOTTELUKUNTA 9.12.2004 TYÖSUHTEISIIN LIITTYVÄT KYSYMYKSET KONKURSSISSA 1 YLEISTÄ Työnantajan konkurssissa pesänhoitajan on ensi tilassa hoidettava työsuhteisiin liittyvät

Lisätiedot

Ensi askeleet työnantajana -opas

Ensi askeleet työnantajana -opas 2013 OIVA Ensi askeleet työnantajana -opas Vähän mutta välttämättä -projekti Asumispalvelusäätiö ASPA ja Päijät-Hämeen henkilökohtaisen avun keskus Apuri Sisällysluettelo Milloin henkilökohtainen avustaja

Lisätiedot

Ohje henkilökohtaisen avun käyttäjille

Ohje henkilökohtaisen avun käyttäjille Ohje henkilökohtaisen avun käyttäjille Forssan kaupunki 2010 Perusturvalautakunnan 16.12.2010 hyväksymä Sisällysluettelo Milloin henkilökohtainen avustaja palkataan?... 3 Henkilökohtainen avustaja on sinun

Lisätiedot

Kotitalous. työnanta

Kotitalous. työnanta Vakuuta vaivatta Eterassa Kotitalous työnantajana uudesta ran asiakk Hyödy Ete maksut ja jantasaiset Aja se t lennukse ale ava sta ja joust lvelu ja saava palv Osa ointi sio asi jan taja työnanta ritt

Lisätiedot

14.05.2014. Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

14.05.2014. Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 5 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 14.05.2014 Kokoustiedot Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS Uusi Imatra Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS UUSI IMATRA YHDISTYMISSOPIMUS 300914 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHDISTYMISSOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA KUNNAN NIMI... 3 1.1. Sopimuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Ensi askeleet työnantajana -opas

Ensi askeleet työnantajana -opas 2010 Ensi askeleet työnantajana -opas Vähän mutta välttämättä -projekti Asumispalvelusäätiö ASPA Mervi Valta Yleisopas 2010 Sisällysluettelo Milloin henkilökohtainen avustaja palkataan?... 3 Henkilökohtainen

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Ohje henkilökohtaisen avustajan palvelussuhteen ehdoista ja korvausten maksamisesta 1.6.2013 alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA Ohje henkilökohtaisen avustajan palvelussuhteen ehdoista ja korvausten maksamisesta 1.6.2013 alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Ohje henkilökohtaisen avustajan palvelussuhteen ehdoista ja korvausten maksamisesta 1.6.2013 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymä 6 / 6 2013 64 2(8) YLEISTÄ Vammaispalvelulain

Lisätiedot

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Helsinki 2007 2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Miksi kansalliset

Lisätiedot

Selvitys- ja strategiahanke. Klaara. Projektin loppuraportti

Selvitys- ja strategiahanke. Klaara. Projektin loppuraportti Selvitys- ja strategiahanke Klaara Projektin loppuraportti Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT PROJEKTILLE... 1 1.1 PROJEKTIN SYNTY... 1 1.2 LAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN VAIKUTUKSET VAIKEAVAMMAISTEN ASEMAAN...

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana - työeläkevakuutus vaivatta Eterasta

Kotitalous työnantajana - työeläkevakuutus vaivatta Eterasta Kotitalous työnantajana - työeläkevakuutus vaivatta Eterasta 1 Kotitaloustyönantajan maksut pähkinänkuoressa 2008 Työeläkevakuutusmaksun lisäksi yksityisen työnantajan lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja

Lisätiedot

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero 2 Johdanto Tämä opas kertoo tilaajan selvitysvelvollisuudesta rakennusalalla sekä rakennustyömailla käytettävästä veronumerosta. Rakentamistoimintaa koskevat tilaajavastuulain

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot etera.fi/tyel Yleisiä määräyksiä 1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan työntekijän eläkelain 142 :n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen

Lisätiedot