Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland"

Transkriptio

1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan som angetts inom parentes (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...55 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...57 Rekisteristä poistettuja tavaramerkkejä Ur registret avförda varumärken...58 Oikaisuja Rättelser...60 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...61 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar Kansainvälisten rekisteröintien osasiirtymiset Delvis överförda internationella registreringar Kansainvälisiin rekisteröinteihin kohdistuvat käyttöluvat Licenser som hänför sig till internationella registreringar Kansainvälisten rekisteröintien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i internationella registreringars skyddsomfång Kansainväliset rekisteröinnit, jotka eivät enää voimassa Suomessa Internationella registreringar som inte längre gäller i Finland TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER...104

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (210) T (220) XpressPrint (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9 (111) (210) T (220) (730) LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm, Neckarsulm, DE (740) Leitzinger Oy (591) Merkin värit ovat punainen ja valkoinen. - Märket utförs i rött och vitt. (511) 29, 30

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Kartanon (730) LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm, Neckarsulm, DE (740) Leitzinger Oy (511) 29, 30 (111) (210) T (220) (730) RECTICEL OY, Kouvola, Kouvola, FI (740) Lammi & Partners Oy (511) 20, 22, 24 (111) (210) T (220) Tunnelma (730) ELKOTEK OY, Kokkola, Karleby, FI (511) 11, 19 (111) (210) T (220)

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Räätäli (730) ELKOTEK OY, Kokkola, Karleby, FI (511) 19 (111) (210) T (220) EVERYBODY DANCE NOW (730) NOISE HOUSE OY, Nurmijärvi, Nurmijärvi, FI (511) 9, 43 (111) (210) T (220) (730) EXPERT FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat oranssi, sininen, musta ja valkoinen. - Märket utförs orange, blått, svart och vitt. (511) 35 (111) (210) T (220)

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) FOLKHÄLSANS FÖRBUND RF, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 14, 16, 18, 21, 26, 30, 35, 41, 44 (111) (210) T (220) (730) MQ RETAIL AB, Göteborg, Göteborg, SE (740) Benjon Oy (511) 3, 14, 18, 25 (111) (210) T (220) BERNER GreenCare (730) BERNER OSAKEYHTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 1, 5, 8, 31, 44 (111) (210) T (220) FACT

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SUUTARI-JÄÄSKÖ, MIKA, Tuusula, Tusby, FI (511) 44 (111) (210) T (220) (730) JANEK SÄDE, Haanja, Haanja, EE (740) Lammi & Partners Oy (591) Merkin värit ovat musta, keltainen ja valkoinen. - Märket utförs i svart, gult och vitt. (511) 20, 24, 27 (111) (210) T (220) Lite-On Mobile (730) LITE-ON MOBILE OYJ, Vantaa, Vanda, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 8, 9, 14, 16, 17, 35, 38, 40, 41, 42 (111) (210) T (220) PROSENSOR

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) PLANMECA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 10, 37 (111) (210) T (220) (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 29, 30 (111) (210) T (220) Finpro Foresight (730) FINPRO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 42 (111) (210) T (220) EBENPUU (730) WÄLLÄRI, JAANA KRISTIINA, Tampere, Tammerfors, FI (511) 16, 28

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Tarmo (730) TAPARTIA OY, Espoo, Esbo, FI (511) 36, 42 (111) (210) T (220) Testing Lab (730) SEINÄJOEN TEKNOLOGIAKESKUS OY, Seinäjoki, Seinäjoki, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) (730) HELSINKI STAR WALK OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 25, 41 (111) (210) T (220)

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SUOMEN TAVARATUONTI OY, Vihti, Vichtis, FI (511) 9, 37 (111) (210) T (220) (730) RAUTARUUKKI OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (591) Merkin värit ovat musta ja punainen. - Märket utförs i svart och rött. (511) 2, 6, 7, 9, 11, 12, 17, 19, 35, 36, 37, 39, 40, 42 (111) (210) T (220) Nalle (730) MEDUS ELECTRO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 10 (111) (210) T (220) FOLMER

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) FOLMER MANAGEMENT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 41, 42, 45 (111) (210) T (220) PARKINSON-PAJA (730) UCB PHARMA OY FINLAND, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) Jatka hoitoa, joka alkaa vastaanotoltasi (730) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Ohio, Ohio, US (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 3, 21, 41 (111) (210) T (220) (551) Jooganopettaja SJL (730) SUOMEN JOOGALIITTO - FINLANDS YOGAFÖRBUND - THE YOGA FEDERATION OF FINLAND RY, Saarijärvi, Saarijärvi, FI (511) 41 (111) (210) T (220)

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Ikäpankki (730) SININEN KOLMIO OY, Nokia, Nokia, FI (511) 35, 36, 41 (111) (210) T (220) Scanvarm 300 (730) SCANOFFICE OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 11 (111) (210) T (220) (730) OY FINNFLAME AB, Espoo, Esbo, FI (740) Taina Pellonmaa (511) 8, 11 (111) (210) T (220)

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) OY FINNFLAME AB, Espoo, Esbo, FI (740) Taina Pellonmaa (511) 8, 11 (111) (210) T (220) (730) HÄRMÄN SNACKPOINT OY, Kauhava, Kauhava, FI (511) 29, 30, 35, 43 (111) (210) T (220)

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HÄRMÄN SNACKPOINT OY, Kauhava, Kauhava, FI (511) 29, 30, 35, 43 (111) (210) T (220) NanoLasik (730) MEDILASER OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 44 (111) (210) T (220) Luomulan perhe (730) MAATILAN LIHAKAUPPA MAKULIHA OY, Tammela, Tammela, FI (511) 29 (111) (210) T (220)

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel, Neuchâtel, CH (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat sininen, valkoinen ja beige. - Märket utförs i blått, vitt och beige. (511) 34 (111) (210) T (220) (730) PAROC OY AB (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 6, 17, 19, 37 (111) (210) T (220) (730) FINNWILLA OY, Alajärvi, Alajärvi, FI (591) Merkin värit ovat musta, keltainen ja valkoinen. - Märket utförs i svart, gult och vitt. (511) 8, 18, 25

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) HK RUOKATALO OY (2), Turku, Åbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin värit ovat tummansininen, vaaleansininen, punainen, valkoinen, harmaa ja musta. - Märket utförs i mörkblått, ljusblått, rött, vitt, grått och svart. (511) 16, 29, 30, 32 (111) (210) T (220) The Quantum Consumer (730) PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) MAKU (730) A-LEHDET OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 35, 41

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) TUULILASI (730) A-LEHDET OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 35, 41 (111) (210) T (220) AVOTAKKA (730) A-LEHDET OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 16, 35, 41 (111) (210) T (220) Snowman Productions (730) RED ARROW ENTERTAINMENT GROUP GMBH, Unterföhring, Unterföhring, DE (740) Kolster Oy Ab (511) 9, 35, 36, 38, 41, 45 (111) (210) T (220)

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HOSTIKKA, JUHA ANTERO, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 14, 24, 25, 30, 32, 33, 43 (111) (210) T (220) Kriisikeskus Mobile (730) JYVÄSKYLÄN SEUDUN MIELENTERVEYSSEURA RY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI, LAKEUDEN MIELENTERVEYSSEURA RY, Seinäjoki, Seinäjoki, FI (511) 45 (111) (210) T (220) (730) ECOTEC (FINLAND) OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 42, 45 (111) (210) T (220)

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SUOMEN HOITOTARVIKE OY, Rusko, Rusko, FI (591) Merkin väri on punainen. - Märket utförs i rött. (511) 5, 10, 25 (111) (210) T (220) Energiaoptimisti (730) RTK-PALVELU OY (2), Rauma, Raumo, FI (511) 36, 37, 42 (111) (210) T (220) Internal Excellence (730) TUTKIMUSYHTIÖ CORPORATE IMAGE OY (2), Turku, Åbo, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220)

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Youthify (730) SIM FINLAND OY, Ylöjärvi, Ylöjärvi, FI (511) 3 (111) (210) T (220) Nimesi.fi (730) SOURIO, SANNA, TOIMINIMEN TMI NIMILEIKKI HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14, 35 (111) (210) T (220) BELMONT RED (730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel, Neuchâtel, CH (740) Kolster Oy Ab (511) 34 (111) (210) T (220) BELMONT BLUE (730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel, Neuchâtel, CH (740) Kolster Oy Ab (511) 34

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) BELMONT SILVER (730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel, Neuchâtel, CH (740) Kolster Oy Ab (511) 34 (111) (210) T (220) Nakupenda (730) EKSAKT OY, Savonlinna, Nyslott, FI (511) 14, 16, 25 (111) (210) T (220) JASPIA (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Papula Oy (511) 5 (111) (210) T (220) RUISRONTTI

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) LEIPOMO KONDITORIA SANELKO OY, Luumäki, Luumäki, FI (511) 30 (111) (210) T (220) SAPHIRENNE (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Papula Oy (511) 5 (111) (210) T (220) Hidasta elämää (730) NIEMINEN, PEKKA, Nurmijärvi, Nurmijärvi, FI (511) 35, 41, 44 (111) (210) T (220)

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) GUNNAR DAFGÅRD AKTIEBOLAG, Källby, Källby, SE (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin värit ovat sininen, punainen, valkoinen ja harmaa. - Märket utförs i blått, rött, vitt och grått. (511) 29, 30, 32 (111) (210) T (220) GreenWall (730) PENTTINEN, JOUNI PYRY, Porvoo, Borgå, FI (511) 35 (111) (210) T (220) ILMASTOKOKKI (730) POLARLÄMPÖ OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 44 (111) (210) T (220) MediaKartta (730) SANOMA MAGAZINES FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kirsi Vainio (511) 16, 35, 38, 41, 42

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) EliteBake (730) AHLSTROM OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16 (111) (210) T (220) Dealin (730) DEAL IN OY, Joensuu, Joensuu, FI (511) 37, 38, 42 (111) (210) T (220) Dealin MC (730) DEAL IN OY, Joensuu, Joensuu, FI (511) 37, 38, 42 (111) (210) T (220) Dealin PG (730) DEAL IN OY, Joensuu, Joensuu, FI (511) 37, 38, 42

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Savuton Suomi 2040 (730) SUOMEN ASH RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 34, 35, 41, 42 (111) (210) T (220) S-YRITYSKORTTI (730) SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 35, 36 (111) (210) T (220) (730) KRAFT FOODS SVERIGE INTELLECTUAL PROPERTY AB, Upplands Väsby, Upplands Väsby, SE (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat sininen, keltainen, punainen, valkoinen ja oranssi. - Märket utförs i blått, gult, rött, vitt och orange. (511) 30

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) S-FÖRETAGSKORT (730) SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 35, 36 (111) (210) T (220) Emmy Restaurant (730) ESTMET OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 43 (111) (210) T (220) mobilisti (730) MOBILISTI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 28, 35 (111) (210) T (220) mobilisti senior

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MOBILISTI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 28, 35 (111) (210) T (220) HAPPY ME, HAPPY YOU (730) UNILEVER N.V., Rotterdam, Rotterdam, NL (740) Benjon Oy (511) 30 (111) (210) T (220) mobla (730) MOBILISTI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 28, 35 (111) (210) T (220) moblari (730) MOBILISTI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 28, 35 (111) (210) T (220)

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning kuvatalkoot (730) MOBILISTI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 28, 35 (111) (210) T (220) pussihousu (730) MOBILISTI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 28, 35 (111) (210) T (220) (730) INTERSPORT FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 12, 28 (111) (210) T (220)

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) DINERS CLUB INTERNATIONAL LTD., New York, New York, US (740) Berggren Oy Ab (511) 36, 42, 45 (111) (210) T (220) (730) DISCOVER FINANCIAL SERVICES, Delaware, Delaware, US (740) Berggren Oy Ab (511) 36, 42, 45 (111) (210) T (220) PROTECTBUY

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) DISCOVER FINANCIAL SERVICES, Delaware, Delaware, US (740) Berggren Oy Ab (511) 36, 42, 45 (111) (210) T (220) SUBSTANSSI (730) SUBTV OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) BENAQUICK (730) JOHNSON & JOHNSON, New Jersey, New Jersey, US (740) Berggren Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) BENALIV (730) JOHNSON & JOHNSON, New Jersey, New Jersey, US (740) Berggren Oy Ab (511) 5

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) KULTURA (730) VAINIO-UTRIAINEN, JAANA MARIA, Kotka, Kotka, FI (511) 16, 41 (111) (210) T (220) Frank's Breeder Line (730) FED PET OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 31 (111) (210) T (220) Traveltech (730) VERKKOKAUPPA.COM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 18, 39 (111) (210) T (220) Unohdettu Elämä

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KUKKULA, CHRISTIAN NICOLAS, Turku, Åbo, FI, LAIVO, TIMI TAPIO, Turku, Åbo, FI (511) 9, 25, 41 (111) (210) T (220) X (730) RATIA, RISTOMATTI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 42 (111) (210) T (220) HISPANIA GOLD (730) MATKATOIMISTO HISPANIA OY, Espoo, Esbo, FI (511) 39, 43, 45 (111) (210) T (220) (730) DEVIATION FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Ulrika Larpes (511) 25, 35, 41

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) PELLINGE HEMBYGDSFÖRENING I HELSINGFORS R.F, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 39, 41, 43 (111) (210) T (220) (730) SAARIMÄKI, TAPIO, Verbier, Verbier, CH (740) Elias Saarimäki (511) 9, 25, 28 (111) (210) T (220) Haukikoira

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) VORNANEN, MIKA JYRKI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 28, 41 (111) (210) T (220) KAUPPAKESKUS WILLA (730) YIT RAKENNUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 35, 36, 37 (111) (210) T (220) KAUPPAKESKUS HYVINKÄÄN WILLA (730) YIT RAKENNUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 35, 36, 37, 41, 43 (111) (210) T (220) THE K.E.N.K.Ä. (730) KENKÄKESKO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 35, 41 (111) (210) T (220)

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Tritonia (730) VAASAN YLIOPISTO, Vaasa, Vasa, FI (511) 16, 41, 42 (111) (210) T (220) EduLab (730) VAASAN YLIOPISTO, Vaasa, Vasa, FI (511) 16, 41, 42 (111) (210) T (220) Nooan Parkki (730) NEWTOP OY, Turku, Åbo, FI (511) 21, 24, 25 (111) (210) T (220) Jackie Kay (730) CAPE NORDIC OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14, 18, 25 (111) (210) T (220)

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning GPLSHOP (730) GPL MAGASINERING AB, Hisings Backa, Hisings Backa, SE (740) Seppo Laine Oy (511) 35, 37, 45 (111) (210) T (220) (730) HANDKERCHIEF PRODUCTION LIMITED, Hongkong, Hongkong, HK (740) Kolster Oy Ab (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) KIINTEISTÖMAAILMA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat vihreä ja valkoinen. - Märket utförs i grönt och vitt. (511) 9, 16, 35, 36, 37, 41, 42

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) KIINTEISTÖMAAILMA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat vihreä ja valkoinen. - Märket utförs i grönt och vitt. (511) 9, 16, 35, 36, 37, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) KIINTEISTÖMAAILMA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat vihreä ja valkoinen. - Märket utförs i grönt och vitt. (511) 9, 16, 35, 36, 37, 41, 42 (111) (210) T (220)

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KIINTEISTÖMAAILMA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat vihreä ja valkoinen. - Märket utförs i grönt och vitt. (511) 9, 16, 35, 36, 37, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) KIINTEISTÖMAAILMA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat vihreä ja valkoinen. - Märket utförs i grönt och vitt. (511) 9, 16, 35, 36, 37, 41, 42 (111) (210) T (220)

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KIINTEISTÖMAAILMA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat vihreä ja valkoinen. - Märket utförs i grönt och vitt. (511) 9, 16, 35, 36, 37, 41, 42 (111) (210) T (220) luomupore (730) NOKIAN PANIMO OY, Nokia, Nokia, FI (511) 32 (111) (210) T (220) Akukoukku (730) ACUSYS OY, Kokkola, Karleby, FI (511) 5, 10, 28

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) KETONEN, KARI PAAVO JOHANNES, Sipoo, Sibbo, FI (591) Merkin värit ovat musta, oranssi, valkoinen ja harmaa. - Märket utförs i svart, orange, vitt och grått. (511) 25, 35, 41 (111) (210) T (220) (730) ECOMIT KY, Lahti, Lahtis, FI (591) Merkin värit ovat musta, tummansininen, vaaleansininen, harmaa ja valkoinen. - Märket utförs i svart, mörkblått, ljusblått, grått och vitt. (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220) hellapoliisi

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) JAAKONEN, KATI, TOIMINIMEN HELLAPOLIISI HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 3, 24, 28, 35 (111) (210) T (220) uhoiva (730) EMFIT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 10, 44 (111) (210) T (220) (730) AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI, Vaasa, Vasa, FI (511) 41 (111) (210) T (220) RI PALLET (730) RAUMA INTERIOR OY, Rauma, Raumo, FI (511) 19, 20, 35 (111) (210) T (220)

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Natura (730) SVINÖ STUGBY AB, Lumparland, Lumparland, FI (511) 33 (111) (210) T (220) Työrauhapakki (730) SUTINEN, TUOMO TAPANI, Nurmijärvi, Nurmijärvi, FI (511) 41 (111) (210) T (220) CUSTOMER EXPERIENCE PATH (730) SHIRUTE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) Onnellisen Omistajan Rahasto (730) BERGRING, NIINA MARIA, Kauniainen, Grankulla, FI (511) 36 (111) (210) T (220)

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI AFTech (730) ILVES METALLI OY, Isokyrö, Storkyro, FI (511) 7, 37 (111) (210) T (220) Albit (730) NORDIC AGRI OY, Lapinjärvi, Lappträsk, FI (511) 1 (111) (210) T (220) näkemys.tehdas (730) MAINOSTOIMISTO MBE OY (2), Lahti, Lahtis, FI (511) 35 (111) (210) T (220) ActivAge (730) AKTIVIA OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 9, 41, 42 (111) (210) T (220)

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) DELTAMARIN OY (DELTAMARIN LTD), Raisio, Reso, FI (740) Turun Patenttitoimisto Oy - Åbo Patentbyrå Ab (511) 12, 35, 37, 41, 42 (111) (210) T (220) PROGLAZE (730) TREMCO INCORPORATED, Ohio, Ohio, US (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 17 (111) (210) T (220) (730) M.E.S. MARKETING OY, Ranua, Ranua, FI (511) 29, 30, 32 (111) (210) T (220)

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Abiline (730) RÖNNQVIST, REIMA JAAKKO, Vantaa, Vanda, FI (511) 38, 40, 41 (111) (210) T (220) "Veho kohti nollapäästöjä" (730) VEHO GROUP OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 11, 12, 35, 37, 39 (111) (210) T (220) (730) MÄKELÄ, PASI, Tampere, Tammerfors, FI (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen, punainen ja harmaa. - Märket utförs i svart, vitt, rött och grått. (511) 6, 19, 42 (111) (210) T (220)

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) PH-MARKET OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16 (111) (210) T (220) BATUT (730) MCCAIN FOODS HOLLAND B.V., Hoofddorp, Hoofddorp, NL (740) Papula Oy (511) 29 (111) (210) T (220) (730) HONKONEN, KARI JUHANI, Kerava, Kervo, FI (511) 6, 19, 20 (111) (210) T (220)

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Pilkkoset (730) PILKKOSET OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 24, 25 (111) (210) T (220) Logiera - Palvelua, kestävästi (730) TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ELINKEINO- JA KEHITYSYHTIÖ TREDEA OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 35, 39, 40 (111) (210) T (220) Logiera - Kestävää palvelua (730) TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ELINKEINO- JA KEHITYSYHTIÖ TREDEA OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 35, 39, 40 (111) (210) T (220)

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HÄMEENLINNAN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ/KOULUTUSKESKUS TAVASTIA, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 25, 35, 41 (111) (210) T (220) AquaSoul (730) NIALA, JUTTA, TOIMINIMEN NATARAJA YOGA HALTIJANA, Järvenpää, Träskända, FI (511) 41, 44 (111) (210) T (220) DAXISTIN (730) TEVA FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) EMAZOL (730) TEVA FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) EXZORE (730) TEVA FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) LATIVA (730) TEVA FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) ULZATE (730) TEVA FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) InnoKlik

51 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) FORSMAN, MERJA HELENA, Loppi, Loppi, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) VIRTANEN, TONI-VILLE HENRIK, Turku, Åbo, FI (511) 16, 21, 24, 25, 41, 42 (111) (210) T (220) ALEXINE (730) VINETUM GROUP AS, Oslo, Oslo, NO (740) Vinetum Oy (511) 33 (111) (210) T (220) TRIANON (730) VINETUM GROUP AS, Oslo, Oslo, NO (740) Vinetum Oy (511) 33

52 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) GREGIN'S (730) ACCELERATE BRANDS AS, Oslo, Oslo, NO (740) Vinetum Oy (511) 33 (111) (210) T (220) CONGA (730) ACCELERATE BRANDS AS, Oslo, Oslo, NO (740) Vinetum Oy (511) 33 (111) (210) T (220) (730) GEOMACHINE OY, Tuusula, Tusby, FI (591) Merkin värit ovat oranssi ja musta. - Märket utförs i orange och svart. (511) 7, 9, 37

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit 12/2011 2.1.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 12/2011 12/2010 (%) (%) 1-12/2011 1-12/2010 (%) Henkilöautot yhteensä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 8 13.8.2010 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 11 14.11.2014

Nro/Nr 11 14.11.2014 Nro/Nr 11 14.11.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 11 15.11.2012

Nro/Nr 11 15.11.2012 Nro/Nr 11 15.11.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 14.3.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 1 15.1.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ensirekisteröinnit 2/2012 1.3.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2012 02/2011 (%) (%) 1-02/2012 1-02/2011 (%) Henkilöautot yhteensä 10 616 9 304 14,1

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 13.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 11 15.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 11 15.11.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013 Fortumin vuosikertomus 2013 Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina Auranmaan sää Tänään Yläne Oripää Lämpötilat iltapäivällä ja suluissa edellisen yön alin lukema 2 metrin korkeudella Lauantaina Sunnuntaina () 3 (+6) 6 Pöytyä Aura Kyrö (-0) Mellilä Koski Maanantaina 6

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ensirekisteröinnit 2/2013 1.3.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2013 02/2012 (%) (%) 1-02/2013 1-02/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 888 10 626-25,8

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 4 15.4.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr2 15.02.2007 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ensirekisteröinnit 7/2015 3.8.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 07/2015 07/2014 (%) (%) 1-07/2015 1-07/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 8 721 8 017 8,8

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2010

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2010 ENSIREKISTERÖINNIT 10/2010 1(12) 1.11.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa 8.2.2008 sekä yhdistysten edustajamäärät puoluekokouksessa 2008 (sääntöjen 22 perusteella) (tilanne 3.3.08 huhtikuussa hyväksyttävät

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2011 ENSIREKISTERÖINNIT 5/2011 1(12) 1.6.2011 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 8) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 8) Koko maa 13 / S 14.02.13 1( 8) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Degree Programme in Plastics Technology 75 75 4 167 17 368 244 67 398 428 4 84 766 446 381 7 0 282 245 1127 1046 663 5 14 12.23 12. 4. 10.21

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 15.07.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 03/2013 03/2012 (%) (%) 1-03/2013 1-03/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 492 22 938-58,6 89,9 27 640 47 834-42,2 joista matkailuautoja

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 09.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 44 47 3 64 10 108 85

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 14.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 73 63 3 91 43 15 164

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ensirekisteröinnit 10/2015 2.11.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2015 10/2014 (%) (%) 1-10/2015 1-10/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 9 166 8 838 3,7

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ensirekisteröinnit 5/2013 3.6.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 05/2013 05/2012 (%) (%) 1-05/2013 1-05/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 10 228 7 316 39,8

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ensirekisteröinnit 11/2013 2.12.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 11/2013 11/2012 (%) (%) 1-11/2013 1-11/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 463 7 714-3,3

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ensirekisteröinnit 10/2013 1.11.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2013 10/2012 (%) (%) 1-10/2013 1-10/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 093 8 191 11,0

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

300m aj. 48,81 Suvi Eerikäinen Jämsänkoski korkeus 163 Terhi Ignatius Tampere seiväs 360 Maria Kytölä Siiri Saalo

300m aj. 48,81 Suvi Eerikäinen Jämsänkoski korkeus 163 Terhi Ignatius Tampere seiväs 360 Maria Kytölä Siiri Saalo Hyvinkään seudun urheilijat Seuraennätykset Päivitetty 17.9.2016/ MK NAISET 17 300m 42,64 Emma Simberg 10.7.2016 Jämsä 400m 62,71 Emma Simberg 19.8.2016 Kajaani 800m 2.26.07 Kaarina Lehtonen 12.9.2015

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku / S 01.0. 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku 1 / S.01.1 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 29.01.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 29.01.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja, s. 1955, kauppatieteiden maisteri Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtaja, s. 1955, kauppatieteiden maisteri Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Liite 1: Fortumin hallituksen jäsenet 1 (7) 9.4.2013 Sari Baldauf Hallituksen puheenjohtaja, s. 1955, kauppatieteiden maisteri Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Johtaja Nokia Oyj, useita

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 26.3.2012 Ehdotettu hallituksen kokoonpano Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 55,8

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 13.6.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 2 15.02.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 31.3.2011 Ehdotettu hallituksen kokoonpano Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 50,0

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2008

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2008 ENSIREKISTERÖINNIT 2/08 1(12) 6.3.2008 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ VAPOR TTK-ПАРОВЫЕ КОТЛЫ

РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ VAPOR TTK-ПАРОВЫЕ КОТЛЫ РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ VAPOR TTK-ПАРОВЫЕ КОТЛЫ ЗАКАЗЧИК РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОДУКТ КОЛ-ВО ПРОИЗВО- ДИТЕЛЬНОСТЬ ПАРА т/ч МОЩНОСТЬ,МВт ДАВЛЕНИЕ, бар FORTUM, KOKKOLA TTK-370SH 2 20,6 12,5 10,0 ОАО ГИПРОГАЗООЧИСТКА TTK-500

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 12 15.12.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 10 31.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

koulutus: YO-69, Taideteollinen oppilaitos -69--70, Suomen Taideakatemian koulu -70--73

koulutus: YO-69, Taideteollinen oppilaitos -69--70, Suomen Taideakatemian koulu -70--73 cv Jukka Nopsanen, taidemaalari, s.1950 Helsinki os. Saarnakuja 10, 03400 Vihti p. 0405491045 e-mail jukka.nopsanen@kolumbus.fi kotisivut http://www.jukkanopsanen.fi koulutus: YO-69, Taideteollinen oppilaitos

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Vakuutusmeklarit 2010

Vakuutusmeklarit 2010 1 (8) Julkaisija Finanssivalvonta Lisätietoja antaa Janne Sinisalo Puhelin 010 831 5556 janne.sinisalo@finanssivalvonta.fi Julkaisun nimi Vakuutusmeklarit 2010 Sisältö Taulukot Tiivistelmä Vakuutusmeklarien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa. Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus

Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa. Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus 29.1.2013 Prosessit tuottavat ja tarvitsevat paikkatietoa Tuotetun tiedon jakaminen HALLINNON TIETOPROSESSEJA

Lisätiedot

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities BALANCE SHEET (EUR) Demerging New New Kone Oyj KONE Oyj Cargotec Oyj companies (30.9.2004) total Note Assets FIXED ASSETS Intangible assets

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 11 15.11.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen).

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen). Mallioikeusasetus 2.4.1971/252 Kauppa ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetun mallioikeuslain (221/71) nojalla: Rekisteröintihakemus ja päiväkirja 1 Mallin rekisteröintiä

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HUHTIKUU 2007

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HUHTIKUU 2007 AUTOALAN TIEDOTUSKESKUS ENSIREKISTERÖINNIT 4/07 1(9) AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HUHTIKUU 2007 Sisältö: Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain 2 Haltijan maakunnan ja ajoneuvolajin mukaan 2 Haltijan kunnan

Lisätiedot

Asuminen ja rakentaminen - suhdanteet muuttuvat? Pendelöinti ja asuminen. Pekka Myrskylä torstaina 29.5.-08 klo 13.30-

Asuminen ja rakentaminen - suhdanteet muuttuvat? Pendelöinti ja asuminen. Pekka Myrskylä torstaina 29.5.-08 klo 13.30- Asuminen ja rakentaminen - suhdanteet muuttuvat? Pendelöinti ja asuminen Pekka Myrskylä torstaina 29.5.-08 klo 13.30- Pendelöivien osuus työllisistä 1960-2005* 1960 1970 1975 1980 1985 10,3 17,9 19,8 23,2

Lisätiedot

17.5.2016 RUOKATOIMITTAJAT RY, YHTEYSTIEDOT 50 jäsentä

17.5.2016 RUOKATOIMITTAJAT RY, YHTEYSTIEDOT 50 jäsentä 17.5.2016 RUOKATOIMITTAJAT RY, YHTEYSTIEDOT 50 jäsentä TYÖSUHTEISET Christina Aaltio, ET-lehti, Glorian Ruoka & Viini, Soppa365 Yhdistyksen sihteeri Sanoma Magazines Porkkalankatu 20 a 00180 Helsinki 050

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic vet. 1% silmätipat, suspensio koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

Hallitus 2016. Veritas Eläkevakuutus. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas PL 133, 20101 Turku Puhelin 010 55 010 Faksi 010 5501 690

Hallitus 2016. Veritas Eläkevakuutus. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas PL 133, 20101 Turku Puhelin 010 55 010 Faksi 010 5501 690 Hallitus 2016 Veritas Eläkevakuutus Stefan Mutanen Synt. 1953, kotipaikka Karjaa valtiot. kand., sosiaalineuvos Samfundet Folkhälsan, toimitusjohtaja Veritas Eläkevakuutus, hallituksen puheenjohtaja Veritas

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 12/2014 7.1.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2014

Ensirekisteröinnit 12/2014 7.1.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2014 Ensirekisteröinnit 12/2014 7.1.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2014 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 12/2014 12/2013 (%) (%) 1-12/2014 1-12/2013 (%) Henkilöautot yhteensä 7 091 5 927 19,6

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 10 15.10.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka ut4 OCH SOCIAL- 0 C14, HÄLSOVÄRD RE F.ly Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen li ittyvästä selvitysalueesta Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n

Lisätiedot

TKK 100 vuotta -merkki

TKK 100 vuotta -merkki TKK 100 vuotta -merkki jari laiho design studio WHO ARE YOU oy Merkin esittely TKK Viestintä elementit TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 23 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot